Σημείωμα. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔiΜΕΕ από το 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σημείωμα. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔiΜΕΕ από το 2004"

Transcript

1 Ραδιοφωνία - Τηλεόραση 9. Επειδή, περαιτέρω προβάλλεται ότι η προσβαλλομένη απόφαση έχει εκδοθεί κατά παράβαση των ουσιωδών τύπων που προβλέπονται, για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν 2328/1995, από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής (πλήρης και ειδική αιτιολογία επί του σώματος της πράξεως, προηγουμένη ακρόαση των ενδιαφερομένων), διότι η εν λόγω απόφαση δεν αναφέρει ούτε, πολλώ μάλλον, αντικρούει τους ισχυρισμούς που είχε προβάλει η αιτούσα κατά τη σχετική συζήτηση ενώπιον του ΕΣΡ και με το υποβληθέν υπόμνημά της, ιδίως ως προς τήρηση εκ μέρους της των νομίμων υποχρεώσεών της και την μη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας. Οι ανωτέρω, όμως, ισχυρισμοί, οι οποίοι, όπως αναφέρει και η αιτούσα, επαναλαμβάνονται -με ταυτόσημη, μάλιστα, διατύπωση- στην κρινομένη αίτηση, ήσαν, κατά τα εκτεθέντα στις προηγούμενες δύο σκέψεις, αβάσιμοι και, συνεπώς, η σιωπηρή απόρριψή τους από το ΕΣΡ δεν συνιστά παράβαση της ως άνω διατάξεως του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν 2328/1995. Όπως, άλλωστε, αναφέρεται και στην ίδια την προσβαλλομένη απόφαση, κατά την έκδοσή της ελήφθησαν υπ όψιν οι εξηγήσεις του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθμού της αιτούσης (βλ. πρακτικό 39/ του ΕΣΡ) και το σχετικώς υποβληθέν, από , υπόμνημά της. Εν όψει τούτων, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος ο προβαλλόμενος ως άνω λόγος ακυρώσεως. 10. Επειδή, τέλος, ο λόγος ακυρώσεως, κατά τον οποίον η προσβαλλομένη απόφαση «δεν εξειδικεύει το συγκεκριμένο νομικό υπόβαθρο που, σε σύνδεση με συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, συνηγορεί στην επιβολή προστίμου», είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι η προσβαλλομένη απόφαση εφ ενός μεν αναφέρει συγκεκριμένως τις παραβιασθείσες και τις εφαρμοσθείσες εν προκειμένω διατάξεις, αφ ετέρου δε αφορά σε επιβολή συστάσεως και όχι προστίμου. [...] [Απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως.] Σημείωμα Με τη σχολιαζόμενη απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την από αίτηση ακυρώσεως τηλεοπτικού οργανισμού εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης κατά της υπ αριθμόν 626/ αποφάσεως του ΕΣΡ, με την οποία επιβλήθηκε η διοικητική κύρωση της συστάσεως για παράβαση των διατάξεων της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα για προσβολή της προσωπικότητας ορισμένου προσώπου στα πλαίσια σατιρικής τηλεοπτικής εκπομπής. Το ενδιαφέρον της ως άνω απόφασης έγκειται στη σύνθεση των επιμέρους στοιχείων του νομικού της προβληματισμού. Ουσιαστικά πρόκειται για στοιχεία που η νομολογία είχε επεξεργαστεί και παλαιότερα, πλην μεμονωμένα. Εν προκειμένω επιχειρείται απαξίωση της προσωπικότητας του θιγομένου υπό το πρόσχημα της σάτιρας, με χρήση της τεχνικής του μοντάζ και όχημα το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Ο νομικός προβληματισμός αναπτύσσεται επομένως σε δύο επίπεδα: αφενός στην εύρεση ισορροπίας μεταξύ της ελευθερίας της σάτιρας και της προστασίας της προσωπικότητας και αφετέρου στην αξιολόγηση των επιβαρυντικών παραμέτρων (σάτιρα με χρήση του μοντάζ σε τηλεοπτικό πρόγραμμα). Σε διεθνές επίπεδο το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης κατοχυρώνεται ρητώς με το άρθρο 10 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 1 (ΝΔ 53/1974), καθώς και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Ν 2462/1997). Τη λειτουργία των ελευθεριών αυτών ως θεμέλιο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας προασπίζεται συστηματικά η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στη γνωστή απόφασησταθμό Handyside κατά Ηνωμένου Βασιλείου το ΕΔΔΑ εκθειάζει τη σημασία της προάσπισης της ελευθερίας της έκφρασης για τη λειτουργία των δημοκρατικών κοινωνιών και αποφαίνεται ότι το κανονιστικό της πεδίο καταλαμβάνει τόσο τις πληροφορίες ή τις ιδέες που τυγχάνουν αποδοχής ή θεωρούνται μη ενοχλητικές και αδιάφορες, όσο και εκείνες που θίγουν, προσβάλλουν, ενοχλούν ή προκαλούν ανησυχία στο Κράτος ή σε κάποιο τμήμα του κοινωνικού συνόλου 2. Έκτοτε, το ΕΔΔΑ έχει αποφανθεί υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης σε υποθέσεις που αφορούν στη διακήρυξη θρησκευτικών απόψεων, ακόμη και αι- 1. «Παν πρόσωπο έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν εκφράσεως. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει την ελευθερίαν γνώμης ως και την ελευθερίαν λήψεως και μεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών, άνευ επεμβάσεως δημοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων. Το παρόν άρθρο δεν κωλύει τα Κράτη από του να υποβάλωσι τας επιχειρήσεις ραδιοφωνίας, κινηματογράφου ή τηλεοράσεως εις κανονισμούς εκδόσεως αδειών λειτουργίας». 2. Βλ. ΕΔΔΑ Handyside κατά Ηνωμένου Βασιλείου, , Νο 5493/72: «The Court s supervisory functions oblige it to pay the utmost attention to the principles characterising a democratic society. Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of such a society, one of the basic conditions for its progress and for the development of every man. Subject to paragraph 2 of Article 10 (art. 10-2), it is applicable not only to information or ideas that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb the State or any sector of the population. Such are the demands of that pluralism, tolerance and broadmindedness without which there is no democratic society. This means, amongst other things, that every formality, condition, restriction or penalty imposed in this sphere must be proportionate to the legitimate aim pursued. From another standpoint, whoever exercises his freedom of expression undertakes duties and responsibilities the scope of which depends on his situation and the technical means he uses». 133

2 Ραδιοφωνία - Τηλεόραση ρετικών 3, στην κριτική κατά δημοσίων προσώπων, ιδίως πολιτικών 4, αλλά και στη χρήση της σάτιρας ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης 5 ή άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος 6. Στην ελληνική έννομη τάξη προστατεύονται συνταγματικώς τόσο η ελευθερία της έκφρασης (άρθρο 14 παρ. 1 Σ), όσο και η συνακόλουθη αυτής ελευθερία της τέχνης (άρθρο 16 παρ. 1 εδ. α Σ). Στην ελευθερία της έκφρασης εντάσσεται το δικαίωμα του Τύπου, έγγραφου και ηλεκτρονικού, να πληροφορεί το κοινό για τη δράση των προσώπων που εμπλέκονται στο δημόσιο βίο, ασκώντας συχνά κριτική 7. Από εννοιολογικής άποψης ως κριτική νοείται η έκφραση γνώμης για κάποιον ή κάτι, ο εντοπισμός των θετικών και αρνητικών του στοιχείων 8. Διαφοροποιείται, επομένως, ποιοτικώς από την έννοια της σάτιρας, εφόσον ως σάτιρα νοείται η διακωμώδηση, η σκωπτική κριτική 9. Η σάτιρα ως έκφραση υποκειμενικής άποψης ή ως καλλιτεχνική δημιουργία εμπίπτει στο κανονιστικό πεδίο τόσο της ελευθερίας της έκφρασης, όσο και της ελευθερίας της τέχνης. Στη νομική επιστήμη η έννοια της σάτιρας διαπλάστηκε από τη νομολογία. Έτσι, ως σάτιρα χαρακτηρίστηκε κάθε μορφή καλλιτεχνικής δραστηριότητας με την οποία «τονίζονται, καυτηριάζονται και κατακρίνονται, με στοιχεία κυρίως κωμικά και παραμορφωτικά, υπαρκτές καταστάσεις και αναγνωρίσιμες ιδιότητες, υπαρκτά γνωρίσματα, ελαττώματα και ατέλειες του προσώπου που σατιρίζε- 3. Βλ. ενδεικτικά ΕΔΔΑ Οtto Preminger Institut κατά Αυστρίας , ΕΔΔΑ Wingrove κατά Ηνωμένου Βασιλείου , ΕΔΔΑ Murphy κατά Ιρλανδίας , ΕΔΔΑ Giniewski κατά Γαλλίας , ΕΔΔΑ Τatlav κατά Τουρκίας Βλ. ενδεικτικά ΕΔΔΑ Λιοναράκης κατά Ελλάδας , ΕΔΔΑ Κατράμης κατά Ελλάδας , ΕΔΔΑ Κανελλοπούλου κατά Ελλάδας , ΕΔΔΑ Βασιλάκης κατά Ελλάδας Στις αποφάσεις αυτές καταφαίνεται η τάση του ΕΔΔΑ να ερμηνεύει ευρέως την έννοια των δημοσίων προσώπων, ώστε να καταλαμβάνει εκτός από τα πολιτικά πρόσωπα, τους δικαστικούς λειτουργούς, τους εκπροσώπους της εκκλησίας και άλλους μετέχοντες στα κοινά. 5. Βλ. ΕΔΔΑ Vereinigung Bildender Künstler κατά Αυστρίας Βλ. ΕΔΔΑ Sunday Times κατά Ηνωμένου Βασιλείου , ΕΔΔΑ Müller κατά Ελβετίας , ΕΔΔΑ Oberschlick κατά Αυστρίας , ΕΔΔΑ Cumpana and Mazare κατά Ρουμανίας , ΕΔΔΑ Bodrozic κατά Σερβίας «η ελευθερία της έκφρασης κατ άρθρο 10 ΕΣΔΑ καθίσταται συνώνυμη της λογοδοσίας, του ελέγχου, της διαφάνειας, της συμμετοχής της κοινής γνώμης και της προστασίας των μειοψηφιών, σε μια ανοιχτή στο διάλογο πλουραλιστική, δημοκρατική κοινωνία», Χ. Ακριβοπούλου, Ελευθερία του τύπου κατά ιδιωτικότητας: Οι υποθέσεις Mosley και Campbell ενώπιον του ΕΔΔΑ, ΤοΣ 1/2011,91. Βλ. επίσης ΑΠ 934/1989 ΠοινΧρ Μ,275, ΕφΑθ 4054/1992 ΝοΒ 1992,923, ΑΠ 1724/1999 ΠοινΧρ 2000,795, ΕφΠειρ 954/1999 ΕπισκΕΔ 1999,1168, ΠΠρΘεσ 18905/2002 Αρμ 2003,630, ΑΠ 1177/2002 Nomos, ΕφΑθ 6116/2003 ΑρχΝ 2004, Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 1998, Γ. Μπαμπινιώτης, ό.π., ται, ώστε να διασκεδάσει και να διαπαιδαγωγηθεί ανάλογα το κοινό» 10. Αντικείμενο της σάτιρας αποτελούν είτε κοινωνικές ομάδες των οποίων λοιδoρούνται συνήθως οι πολιτικές, θρησκευτικές ή κοινωνικές αντιλήψεις είτε μεμονωμένα πρόσωπα που αποδοκιμάζονται ή διακωμωδούνται για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ιδιότητες ή συμπεριφορές τους. Στην τελευταία περίπτωση παρατηρείται σύγκρουση των ατομικών συνταγματικών δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της τέχνης με το δικαίωμα στην προστασία της προσωπικότητας. Στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου η έννοια της προσωπικότητας περιλαμβάνει τα έννομα αγαθά που συνδέονται με την υπόσταση του ατόμου αφενός ως έλλογου όντος 11 και αφετέρου ως μέρος του κοινωνικού συνόλου 12 στο οποίο ανήκει. Η γενική ρήτρα του άρθρου 57 ΑΚ, ως συγκερασμός των συνταγματικών διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1, αναγνωρίζει ένα «γενικό και απόλυτο δικαίωμα του καθενός με το οποίο εξασφαλίζεται η προστασία της προσωπικότητας και, γενικότερα, η προάσπιση της αξίας του ανθρώπου» 13. Θεωρείται δε ότι το δικαίωμα της προσωπικότητας απαρτίζεται από μία στατική πλευρά, που περιλαμβάνει την ενδιάθετη σε κάθε άνθρωπο αξία, και μια δυναμική πλευρά, που περικλείει όλα τα επιμέρους δικαιώματα που απορρέουν από την ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας 14. Υπό την έννοια αυτή το άτομο προσδιορίζει τα πεδία ανάπτυξης της προσωπικότητάς του καθορίζοντας ταυτοχρόνως τον τρόπο και τα όρια εκδήλωσής της. Αναγνωρίζεται, δηλαδή, στον φορέα του δικαιώματος της προσωπικότητας μια εξουσία αυτοπροσδιορισμού 15 δυνάμει της οποίας καθορίζεται και η έκταση της προστασίας του δι καιώματος. 10. Έτσι η ΕφΑθ 340/2001 ΤΠΔΣΑ. 11. Εκφάνσεις της προσωπικότητας του ατόμου ως έλλογου όντος λογίζονται η υγεία, η σωματική και ψυχική ακεραιότητα, η τιμή, η υπόληψη, η χρήση του ονόματος, της φωνής και της εικόνας, η σφαίρα του απορρήτου και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Βλ. Α. Γεωργιάδης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Α. Σάκκουλας, 2002 (3 η έκδ.), , Ν. Παπαντωνίου, Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας, 1980 (2 η ), 109επ, Πλαγιαννάκος, Το δικαίωμα επί της ιδίας προσωπικότητας, ΕλλΔνη 1966,101 επ. 12. Εκφάνσεις της προσωπικότητας του ατόμου ως μέρους του κοινωνικού συνόλου λογίζονται η ελεύθερη άσκηση θρησκευτικής, κοινωνικής, πολιτικής ή οικονομικής δραστηριότητας. Βλ. Γ. Καράκωστας, Προσωπικότητα και Τύπος, Α. Σάκκουλας, 2000 (3 η έκδ.), 51επ. 13. Γ. Καράκωστας, Το Δίκαιο των ΜΜΕ, Α. Σάκκουλας, 2003, Έτσι ο Γ. Καράκωστας, Το Δίκαιο των ΜΜΕ, ό.π., Βλ. επίσης Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2006 (3 η έκδ.), 109επ και 175επ. 15. Πρόκειται για θεωρία που αναπτύχθηκε στο γερμανικό δίκαιο με κύριο εκφραστή τον Hubmann. Εκτενέστερα σε Γ. Καράκωστα, Προσωπικότητα και Τύπος, ό.π., 57επ., του ιδίου, Το Δίκαιο των ΜΜΕ, ό.π., 227επ. 134 τ. 1/2015 Έτος 12ο

3 Ραδιοφωνία - Τηλεόραση Γίνεται, συνεπώς, δεκτό ότι το υποκείμενο καθορίζει το βαθμό έκθεσης της προσωπικότητάς του και συνακόλουθα τις ενδεχόμενες προσβολές της. Σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας η σύγκρουση λύεται με στάθμιση συμφερόντων 16. Η προστασία της προσωπικότητας κάμπτεται όταν ο φορέας του δικαιώματος επιτρέπει τη διείσδυση του δημόσιου χώρου στην ιδιωτική του σφαίρα. Στην περίπτωση μάλιστα προσώπων που μετέχουν ενεργά στο δημόσιο βίο, η προστασία της προσωπικότητας κάμπτεται όταν η έννομη τάξη επιβάλλει το σεβασμό άλλου υπέρτερου αγαθού ή δικαιώματος, η επίκληση του οποίου αίρει τον παράνομο χαρακτήρα της προσβολής. Έτσι, σύμφωνα με τη θεωρία και τη νομολογία οι πολιτικοί και οι λοιποί δημόσιοι λειτουργοί (δημόσια πρόσωπα), αλλά και όσοι μετέχουν στην κοινωνική ζωή είτε λόγω επαγγέλματος (διάσημα πρόσωπα) είτε λόγω έκτακτου γεγονότος της επικαιρότητας (επίκαιρα πρόσωπα) 17 οφείλουν να ανέχονται επεμβάσεις στην προσωπικότητά τους, οι οποίες σχετίζονται με την δραστηριότητα και τον τρόπο ζωής που επέλεξαν 18. Θεωρείται, επομένως, ανεκτή η επέμβαση στην προσωπικότητα και η άσκηση κριτικής σε βάρος των πολιτικών ή των διασήμων προσώπων εφόσον αφορά στη δημόσια πορεία και παρουσία τους. Ως προς τα πολιτικά πρόσωπα η νομολογία μας, απηχώντας πάγια θέση του ΕΔΔΑ 19, δέχεται ότι υπερτερεί το δικαιολογημένο ενδιαφέρον του κοινού για παροχή πληροφοριών 20 και επιτρέπει την κριτική δια του Τύπου έγγραφου ή ηλεκτρονικού, ακόμη και όταν ασκείται με υβριστικές εκφράσεις, βαρείς χαρακτηρισμούς ή 16. Α. Μάνεσης, Συνταγματικά Δικαιώματα, Ατομικές Ελευθερίες, Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας, 1982 (4 η έκδ.), 64 επ., Γ. Καράκωστας, Το Δίκαιο των ΜΜΕ, ό.π., 250επ. 17. Εκτενέστερα για το διαχωρισμό μεταξύ προσώπων της απολύτου και της σχετικής επικαιρότητας βλ. σε Γ. Καράκωστα, Προσωπικότητα και Τύπος, ό.π., 58επ. 18. Εφαρμογή της θεωρίας περί προσώπων της επικαιρότητας βλ. σε ΕφΑθ 3346/1996 ΕλλΔνη 1998,665, ΕφΑθ 5783/1997 ΕλλΔνη 1998,667. Για τους λόγους κάμψης της προστασίας της προσωπικότητας βλ. ΠΠρΑθ 1189/2001 ΧρΙΔ 2001, Βλ. ενδεικτικά τις αποφάσεις ΕΔΔΑ Lingens κατά Αυστρίας , ΕΔΔΑ Prager & Oberschlick κατά Αυστρίας , ΕΔΔΑ Bowman κατά Ηνωμένου Βασίλείου , ΕΔΔΑ Incal κατά Τουρκίας , ΕΔΔΑ Colombani and others κατά Γαλλίας , ΕΔΔΑ Grinberg κατά Ρωσίας και πρόσφατα Eon κατά Γαλλίας Η αρχή του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος εισήχθη στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου μέσω του άρθρου 367 παρ. 2, γ ΠΚ. Δικαιολογημένο ενδιαφέρον υπάρχει όταν επιδιώκεται σκοπός μη αντικείμενος στο δίκαιο ή τα χρηστά ήθη και η θυσία που επιβάλλεται στο θύμα κρίνεται κατώτερη από το όφελος που μπορεί να αποκομίσει μία ομάδα προσώπων ή το κοινωνικό σύνολο. Βλ. εκτενέστερα Χ. Τσίγκου, Σχόλιο στην ΠΠρΠειρ 3117/2005 ΔiΜΕΕ 2/2006, 219επ. εκδήλωση απαξίας προς το πρόσωπο του θιγέντα 21. Την ίδια προστατευτική για τον Τύπο θέση κρατά κατά κανόνα η ευρωπαϊκή και εθνική νομολογία όταν η προσβολή της προσωπικότητας συντελείται με όχημα τη σάτιρα. Υπό το σκωπτικό πρίσμα της σάτιρας γίνεται ανεκτή η διακωμώδηση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων σε βαθμό υπερβολής. Απόψεις και σχόλια που διαφορετικά θα ενοχλούσαν, γίνονται ανεκτά όταν υποστούν την αποδόμηση της σάτιρας, ακόμη και βέβηλης 22, εφόσον στη σάτιρα αναγνωρίζεται ένα περιθώριο υπερβολής που διευρύνει τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης 23. Εξαίρεση από τον ως άνω κανόνα χωρεί όταν υφίσταται προσβολή της στατικής σφαίρας της προσωπικότητας, ήτοι της αξίας του θιγομένου ως ανθρώπου. Το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης με όχημα τον αστεϊσμό, την παρωδία, τη σάτιρα ή την καρικατούρα δεν δικαιολογεί προσβολή ούτε της ιδιωτικής ζωής 24, ούτε της ανθρώπινης αξίας 25. Η προβληματική αυτή αποτελεί το μείζον ερώτημα της σχολιαζόμενης απόφασης. Ερευνάται κατ ουσία εάν υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες υπήρξε υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου 26 στη σάτιρα. 21. Βλ. ΕφΑθ 5593/2001 Αρμ 2002,201, ΑΠ 825/2002 ΤΠΔΣΑ, ΑΠ 346/2004 ΤΠΔΣΑ, ΑΠ 389/2004 ΝοΒ 2005, Βλ. στη γαλλική νομολογία με αφορμή τα σκίτσα της σατιρικής εφημερίδας Charlie Hebdo την παλαιότερη Cour d appel de Paris, Arrêt du 31 octobre 1996 «Considérant toutefois que Charlie Hebdo est un journal satirique qui pratique l outrance verbale, la dérision et la provocation; que si le caractère insolent, scabreux voire grossier de certains articles peut choquer, cette forme de presse bénéficie d une certaine tolérance dont la cour doit tenir compte», καθώς και την πρόσφατη Cour d appel de Paris, Arrêt du 12 mars 2008 «Considérant en définitive que ces caricatures, qui visent clairement une fraction et non l ensemble de la communauté musulmane, ne constituent pas l injure, attaque personnelle et directe dirigée contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse et ne dépassent pas la limite admissible de la liberté d expression-dont les restrictions prévues par la loi sont d interprétation stricte-, garantie par le droit conventionnel et le droit interne». 23. Έτσι το ΕΔΔΑ στην απόφαση Eon κατά Γαλλίας «la satire est une forme d expression artistique et de commentaire social qui vise naturellement à provoquer et à agiter. C est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d un artiste- ou de toute autre personne-à s exprimer par ce biais». 24. Απόφαση του Γαλλικού Ακυρωτικού της 20 ης με αφορμή ραδιοφωνική σάτιρα σε βάρος πολιτικού προσώπου και της οικογένειάς του: «La conciliation entre la liberté de l information avec le droit de chacun au respect de la vie privée a donc prévalu au profit de cette dernière. L humour, la parodie, la satire ou la caricature ne justifient donc pas l atteinte au droit au respect de la vie privée». 25. Ο σεβασμός στην αξία του ανθρώπου αποτελεί κατά το ΕΔΔΑ την ίδια την ουσία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Βλ. Goodwin κατά Ηνωμένου Βασιλείου (& 90): «Cela dit, la dignité et la liberté de l homme sont l essence même de la Convention». 26. Για την υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου γενικότερα βλ. ΕφΑθ 6519/2001 ΕEμπΔ 2001,960 επ., ΠΠρΘεσ 18905/2002 Αρμ 2003,630 επ., ΕφΑθ 8752/2004 ΕλλΔνη 2006,265 επ. 135

4 Ραδιοφωνία - Τηλεόραση Ως κριτήρια της ενδεχόμενης υπέρβασης λαμβάνονται ορθώς υπόψη τρεις παράμετροι: (α) η σφαίρα της προσωπικότητας που προσβάλλεται, ήτοι το πεδίο της προσβολής (β) ο τρόπος της προσβολής και (γ) το μέσο που χρησιμοποιήθηκε. Κρίθηκε καταρχήν ότι αντικείμενο της σάτιρας δεν αποτέλεσε το γεγονός του επικείμενου γάμου, αλλά η ίδια η προσωπικότητα του θιγόμενου προσώπου. Κρίθηκε, δηλαδή, χωρίς ωστόσο να αναλυθεί διεξοδικά, ότι αντικείμενο της επίμαχης σατιρικής εκπομπής αποτέλεσε η στατική πλευρά του δικαιώματος της προσωπικότητας που περιλαμβάνει, όπως προαναφέρθηκε, την ενδιάθετη σε κάθε άνθρωπο αξία (α- πεδίο της προσβολής). Και τούτο διότι πέραν της αναφοράς στο γεγονός του επικείμενου γάμου και της υπερβολικής δημοσιότητας που δόθηκε από το ίδιο το θιγόμενο πρόσωπο, υπήρξαν πολλές δηκτικές αναφορές στη διαφορά ηλικίας των μελλοντικών συζύγων, στα εικαζόμενα κίνητρα της πράξης και στην ενδεχόμενη σκοπιμότητα αυτής. Υπό αυτές τις συνθήκες η σάτιρα έπληξε την ίδια την αξία του προσώπου ως όντος με συγκεκριμένη φυσική υπόσταση και κοινωνική παρουσία. Η έννοια της αξίας του ανθρώπου 27 περιλαμβάνει την ενυπάρχουσα στον κάθε άνθρωπο ουσία, αυτή που φέρει ως έλλογο όν με φυσική, ηθική και νομική υπόσταση. Με τη θεμελιώδη και μη υποκείμενη σε αναθεώρηση διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 Συντ. ο συνταγματικός νομοθέτης ανάγει σε πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας το σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου 28. Στην έννοια αυτή «περιλαμβάνεται πρωτίστως η ανθρώπινη προσωπικότητα ως εσωτερικό συναίσθημα τιμή και ως κοινωνική αναγνώριση υπόληψης» 29. Μέσω δε της γενικής ρήτρας του άρθρου 57 ΑΚ για την προστασία της προσωπικότητας, η συνταγματική αρχή του σεβασμού στην αξία του ανθρώπου τριτενεργεί στο πεδίο του ιδιωτικού 27. Ο όρος «αξία του ανθρώπου» θεωρείται ευρύτερος του όρου «ανθρώπινη αξιοπρέπεια» που περιλαμβάνει «ό,τι συνδέεται με την τιμή και την υπόληψη του ατόμου» σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Α. Μανιτάκης, Το υποκείμενο των συνταγματικών δικαιωμάτων, Α. Σάκκουλας, 1981, και υποσημ. 11. Η έμφυτη σε κάθε άνθρωπο αξιοπρέπεια (inherent dignity) αναγνωρίζεται ρητώς στο Προοίμιο της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ακολούθησαν στο ίδιο πνεύμα το άρθρο 10 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966, το προοίμιο του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα του 1966, το προοίμιο της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1990, το άρθρο 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο ΙΙ-61 του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. 28. Για μία ενδιαφέρουσα ανάλυση των ιστορικών, κοινωνικών και φιλοσοφικών λόγων που συνέτειναν στην εμφάνιση και εδραίωση του αιτήματος σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο σύγχρονο κόσμο βλ. Χ. Αποστολίδης, Η έννοια της αξιοπρέπειας στη θεωρία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ΚριτΕ 1/2003,33 επ. 29. Έτσι η ΑΠ 40/1998 ΝοΒ 1999,752. δικαίου 30. Έτσι, γίνεται δεκτό ότι κάθε πρόσωπο δικαιούται να απολαμβάνει τόσο από τους φορείς της κρατικής εξουσίας, όσο και από οποιονδήποτε τρίτο τη «μεταχείριση που αρμόζει σε έλλογο και συνειδητό όν» 31. Αντιστρόφως, αποτελεί καταπάτηση της αρχής σεβασμού και προστασίας της ανθρώπινης αξίας κάθε συμπεριφορά που τείνει να υποβιβάσει τον άνθρωπο σε αντικείμενο ή μέσο. Η έννοια της αξίας του ανθρώπου συγκροτεί, επομένως, το σκληρό πυρήνα του δικαιώματος της προσωπικότητας και για το λόγο αυτό δεν υπόκειται σε στάθμιση συμφερόντων 32. Ορθώς, επομένως, δεν επιχειρήθηκε στάθμιση, αλλά κρίθηκε αφενός ότι στόχο της σάτιρας αποτέλεσε η προσωπικότητα του θιγόμενου στο σύνολό της και αφετέρου ότι η προσβολή αυτή κατισχύει του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης. Αξιολογήθηκε, δευτερευόντως, το γεγονός ότι ο καυστικός σχολιασμός των γεγονότων συνοδεύτηκε από σκηνές κινηματογραφικών ταινιών με παραποιημένες εικόνες (μοντάζ) όπου οι ήρωες έφεραν την εικόνα των διακωμωδούμενων προσώπων (β-τρόπος της προσβολής). Η χρήση παραποιημένων σκηνών έχει κριθεί από τη νομολογία ότι πλήττει την αξία του ανθρώπου όταν εμπεριέχει «έντονο το στοιχείο της καταφρόνησης του προσώπου» και κατατείνει στη δημιουργία αισθημάτων «αντιπάθειας για τον σατιριζόμενο» 33. Εν προκειμένω, η τεχνική των παραποιημένων εικόνων χρησιμοποιήθηκε για να καυτηριάσει πρωτίστως ιδιότητες του θιγόμενου προσώπου άσχετες με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ήτοι ιδιότητες που άπτονται της φυσικής του υπόστασης ως έλλογου όντος με έμφαση στην ηλικία και το φύλο. Ορθώς κρίθηκε, επομένως, ότι ο συγκεκριμένος τρόπος προσβολής της προσωπικότητας λειτουργεί ως επιβαρυντική συνθήκη που κατατείνει στην υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου στη σάτιρα 34. Προσμετρήθηκε, τέλος, το γεγονός ότι η σάτιρα μεταδόθηκε σε τηλεοπτικό πρόγραμμα (γ-μέσο της προσβολής). Στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο η ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας διατυπώνεται 30. Κ. Χρυσόγονος, ό.π., 110 επ. Βλ. και την ενδιαφέρουσα ΕφΑθ 5538/2006 ΝοΒ 2007, Α. Μανιτάκης, Το υποκείμενο των συνταγματικών δικαιωμάτων, Α. Σάκκουλας, 1981, Γ. Καράκωστας, Προσωπικότητα και Τύπος, ό.π., 51-52, του ιδίου, Το Δίκαιο των ΜΜΕ, ό.π., Έτσι η ΕφΑθ 340/2001 ΤΠΔΣΑ. Βλ. ομοίως ΑΠ 707/2004 ΠΛογ 2004,810, ΑΠ 1667/2005, Νomos. Οι αποφάσεις αυτές έχουν ως αντικείμενο σάτιρα με χρήση μοντάζ, σκοπός της οποίας ήταν η καυστική κριτική της επαγγελματικής δράσης των σατιριζόμενων προσώπων και όχι η κριτική ιδιοτήτων τους ως όντα με ορισμένη φυσική υπόσταση, όπως η ηλικία ή το φύλο. 34. Για την προσβολή της προσωπικότητας με χρήση φωτομοντάζ βλ. Χ. Τσίγκου, Σχόλιο στην απόφαση ΠΠρΑθ 5845/2005 ΔiΜΕΕ 3/2006,364 επ. 136 τ. 1/2015 Έτος 12ο

5 Προσωπικά δεδομένα συστηματικά και προτάσσεται σε σειρά κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 35, καθώς και στις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για τη λειτουργία της ραδιοτηλεόρασης 36. Αποτελεί επίσης συνταγματική επιταγή, εφόσον με τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 Σ ο εθνικός νομοθέτης οριοθετεί τη δράση της δημόσιας και ιδιωτικής τηλεόρασης διαρθρώνοντάς τη με βάση τους άξονες της διασφάλισης ορισμένης ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της προστασίας της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Ειδικά η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας θεωρείται ότι αποτελεί «μέρος του σκληρού πυρήνα της ποιότητας, ενός αδιαπραγμάτευτου minimum που οφείλουν να διαθέτουν οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές» 37. Η τηλεόραση ως μοχλός διαμόρφωσης και επηρεασμού της κοινής γνώμης 38 διογκώνει τις εντυπώσεις, αμβλύνει τα αντανακλαστικά, καθιστά εύπεπτη τη διακωμώδηση και κυρίως τη διασπείρει παντού 39. Ορθώς, επομένως, η χρήση της τηλεόρασης κρίθηκε ως πρόσθετη επιβαρυντική συνθήκη που συνέτεινε στην υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου στη σάτιρα. Συμπερασματικά η σχολιαζόμενη απόφαση τέμνοντας με ακρίβεια ένα ακανθώδες ζήτημα αποφαίνεται καταφατικά περί της ύπαρξης ορίων στη σάτιρα όταν αυτή πλήττει την ανθρώπινη αξία. Κρίνει δε ότι υφίσταται προσβολή της αξίας του ανθρώπου όταν υπό το πρόσχημα της σάτιρας και με μοχλό το τηλεοπτικό πρόγραμμα επιχειρείται διακωμώδηση των χαρακτηριστικών ή επιλογών ορισμένου προσώπου κατά τρόπο ώστε να ενθαρρύνεται ο διασυρμός του και η προσωπική του απαξίωση. Χάρις Σ. Τσίγκου Δικηγόρος, DEA Paris II Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ 35. Βλ. ιδίως άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση, Πράσινη Βίβλος για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (COM (96)483), Ανακοίνωση της Επιτροπής COM (97)570, Σύσταση 98/560/ΕΚ της 24ης Σεπτεμβρίου 1998 για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, Σύσταση 2004/0117/ΕΕ της 30ης Απρίλιου 2004 COM(2004) 341 τελικό, Σύσταση 2006/952/ΕΚ της 20ης Δεκεμβρίου 2006 (L 180/45), Οδηγία 2010/13/ΕΕ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 36. Βλ. άρθρα 4 και 9 ΠΔ 77/2003 Κώδικας Δεοντολογίας Δημοσιογραφικών και άλλων Πολιτικών Εκπομπών, άρθρο 10 ΠΔ 109/2010 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 37. Έτσι η ΕφΑθ 5538/2006 ΝοΒ 2007, Αντί άλλων P. Bourdieu, Για την Τηλεόραση, εκδ. Πατάκης, 1998 (4 η ), 28επ. και 35επ, όπου γίνεται λόγος για το ρόλο της τηλεόρασης στη μονοπωλιακή διαμόρφωση των εγκεφάλων σημαντικού τμήματος του πληθυσμού, καθώς και για την ιδιαίτερη ικανότητα της εικόνας «να παράγει αυτό που οι κριτικοί λογοτεχνίας αποκαλούν εντύπωση του πραγματικού, να προβάλλει και να κάνει πιστευτό ό,τι προβάλλει». 39. Βλ. Χ. Τσίγκου, Η λειτουργία του ποιοτικού κριτηρίου στον έλεγχο των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, ΔiΜΕΕ 1/2007,48 επ. Ε. Προσωπικά δεδομένα Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Απόφαση 16/2015 Διατάξεις: άρθρα 5A, 9 [παρ. 1], 9Α, 14 [παρ. 1] Σ, 5, 11 Ν 2472/1997 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ. Το δημοσιογραφικό απόρρητο συμβαδίζει με τη νομιμότητα της συλλογής πληροφοριών στο μέτρο που επιβάλλεται από το δημόσιο συμφέρον μετάδοσης της είδησης. Αυτό ισχύει και για τις αποκαλύψεις δεδομένων που αφορούν τον φάκελο που διατηρεί ο ασφαλιστικός φορέας του υποκειμένου, αφού αποσκοπεί στον δημόσιο έλεγχο και κριτική. Τα ανωτέρω όμως δεν ισχύουν και για το ασφαλιστικό ταμείο το οποίο δεν παρείχε επαρκή προστασία στην πρόσβαση των δημοσιογραφικών πηγών. Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω: Με την υπ αριθμ..../2014 προσφυγή της προς την Αρχή, η Α. καταγγέλλει ότι σε δυο συγκεκριμένα δημοσιεύματα της εφημερίδας Χ. (εφεξής «Εφημερίδα») περιελήφθησαν έγγραφα από τον προσωπικό της φάκελο που τηρείται στο ασφαλιστικό ταμείο των δημοσιογράφων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (εφεξής «ασφαλιστικό ταμείο»). Ειδικότερα, σύμφωνα με την ως άνω προσφυγή, στο από δημοσίευμα της εφημερίδας με τίτλο «...» (σελ....), περιελήφθησαν α) ενημερωτικό σημείωμα του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ προς την προσφεύγουσα, με αναγραφή των συνταξιοδοτικών της στοιχείων και αποδοχών, β) απόφαση της Διευθύντριας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, με την οποία γνωστοποιείται στην προσφεύγουσα ότι παύει αναδρομικά η καταβολή του οικογενειακού επιδόματος για τα παιδιά της και γ) αίτηση που φέρεται να είχε υποβάλει στο ίδιο Ταμείο (τότε ΤΣΠΕΑΘ) το 2004 για επιστροφή ποσών παρακρατηθέντων από τη σύνταξή της για το ΛΛΦΚΛ, η οποία αίτηση, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, είναι προϊόν πλαστογραφίας, Επιπρόσθετα, σύμφωνα πάντα με την ως άνω προσφυγή, στο από δημοσίευμα της εφημερίδας με τίτλο «...» (σελ....), περιελήφθησαν επιλεκτικά αποσπάσματα από την ένσταση που η προσφεύγουσα υπέβαλε στις κατά της επίσης περιληφθείσας στο εν λόγω δημοσίευμα απόφασης της Διευθύντριας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για την αναδρομική περικοπή του επιδόματος της προσφεύγουσας. Εκτός από τα ως άνω δημοσιεύματα, η προσφεύγουσα επισυνάπτει στην αίτησή της (υπ αριθμ. πρωτ, 2-5 έγγραφα) και την από αναφορά της προς την ΕΣΗΕΑ, την από ανακοίνωση του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ με τίτλο «...», το από ηλεκτρονικό δημοσίευμα με τίτλο «...», το οποίο περιλαμβάνει απόσπασμα των πρακτικών του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ και, τέλος, την από παρέμβαση της δημοσιογράφου Β. στην εφημερίδα Ψ. με τίτλο «...». Στο πλαίσιο εξέτασης της ως άνω υπόθεσης, η Αρχή ζήτησε από την εφημερίδα και το ασφαλιστικό ταμείο να διευκρινίσουν τις απόψεις τους επί των καταγγελλόμενων (βλ. έγγραφα υπ αριθμ.... και... της Αρχής προς το ασφαλιστικό ταμείο και προς 137

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας. Κοινοποίηση:

Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας. Κοινοποίηση: 1 Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας Κοινοποίηση: -Πρόεδρο της Βουλής, κ. Δ. Σιούφα -Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Σ. Χατζηγάκη -Γενικούς Γραμματείς Κοινοβουλευτικών Ομάδων -Πρόεδρο Εθνικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2340/29-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση:

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση: Διαμεσολάβηση 14/2013/Β Σελίδα 1 Ι. Εξελίξεις σχετικές με την καταγγγελία ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** 2) Διεύθυνση Aστικής Κατάστασης Κυρία Π.Ρούμπου, Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη

28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη 28/5/2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδ. Επιστήµονας : Μ. Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ - ONOMA : ΤΣΙΓΚΟΥ Χάρις ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 12 / 10 / 1964 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμη, ένας γιός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ - ONOMA : ΤΣΙΓΚΟΥ Χάρις ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 12 / 10 / 1964 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμη, ένας γιός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ - ONOMA : ΤΣΙΓΚΟΥ Χάρις ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 12 / 10 / 1964 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμη, ένας γιός ΣΠΟΥΔΕΣ Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Πανεπιστήμιο Sorbonne (Paris I) Ακαδημαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Δημοτικό Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό Κω Βασιλέως Γεωργίου 1, Κως, ΤΚ 85300 Υπόψη Προέδρου Δ.Σ. Αντιδημάρχου κου Θαλασσινού

1. Δημοτικό Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό Κω Βασιλέως Γεωργίου 1, Κως, ΤΚ 85300 Υπόψη Προέδρου Δ.Σ. Αντιδημάρχου κου Θαλασσινού Ημερομηνία 06.10.2008 Αριθμός αναφοράς 2014/08.02.2008 Χειριστές Πρεβεζάνου Κων/να Καραγεώργου Μαρία ( 210 7289730 210 7289762 Φαξ. 210 7289770 Προς: 1. Δημοτικό Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό Κω Βασιλέως Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αριθµ. 1/14.10.2014 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Δημοσίου δικαίου. Θέμα εργασίας εαρινού εξαμήνου 2009 : Η κατάσχεση εντύπων με ασφαλιστικά μέτρα

Εφαρμογές Δημοσίου δικαίου. Θέμα εργασίας εαρινού εξαμήνου 2009 : Η κατάσχεση εντύπων με ασφαλιστικά μέτρα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Εφαρμογές Δημοσίου δικαίου Θέμα εργασίας εαρινού εξαμήνου 2009 : Η κατάσχεση εντύπων με ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Νομική αξιολόγηση των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τις προτεινόμενες «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 ν. 2773/1999 και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Δικαστήριο: Τόπος: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Περίληψη Αλλοδαποί - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. των

Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. των ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007*

Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007* Μετάδοση οπτικοακουστικών έργων σε δωμάτια ξενοδοχείων μέσω δεκτών τηλεόρασης τοποθετημένων σε αυτά: Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 7196/2007* * Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΕΛΕΓΧΩ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΣΕΒΟΜΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ ΑΝΑΠΤΥΣΣΩ ΕΝΙΣΧΥΩ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση:

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιώργου Παπαδημητρίου, Καθηγητού του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο Πρώτο Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 6η. Α)Εφ.ΑΘ. 4585\2002

ΕΡΓΑΣΙΑ 6η. Α)Εφ.ΑΘ. 4585\2002 ΕΡΓΑΣΙΑ 6η ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Α)Το δικαίωµα της ιδιοκτησίας και η παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης σε µη κύριο σύζυγο Β)Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας των Δημοσιογράφων

Κώδικας Δεοντολογίας των Δημοσιογράφων Σελίδα 1 Κώδικας Δεοντολογίας των Δημοσιογράφων Περιεχόμενα Προοίμιο Άρθρο 1: Το δικαίωμα του ανθρώπου στην πληροφόρηση Άρθρο 2: Η δημοσιογραφία ως κοινωνικό λειτούργημα Άρθρο 3: Ισηγορία και πολυφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης

ΘΕΜΑ: Απόρριψη αιτήµατος χορήγησης θεώρησης εισόδου σε µέλος οικογένειας Έλληνα και γενικότερα ζητήµατα λειτουργίας του Γενικού Προξενείου Μαριούπολης Αθήνα, 23 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ. Φ. ***/1/2010 Πληροφορίες: Μαρία Βουτσίνου ήµητρα Μυτιληναίου Τηλ: 210 7289609, 803 Φαξ: 210 7289643 Προς Πρέσβη της Ελλάδας στην Ουκρανία Greek Embassy in Ukraine 10 Panfilovtsev

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1)

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (άρθρο 371 ΠΚ παρ. 1) 1.Πολύ συχνά άγονται ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεις, κυρίως οικογενειακής υφής, στις οποίες ένα εκ των εµπλεκοµένων µερών, παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 152 (Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»),

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σταδιοδροµία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµατος Δηµόσια Διοίκησης Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών Γνωστικό Αντικείµενο: Διοικητικός Προγραµµατισµός - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α.

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΡΥΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 1340200300085

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Προγραμματισμός δράσης για το 2014 82 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Για το 2014, η ΑΔΑΕ έχει προγραμματίσει να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05)

Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Η απόφαση του Δ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας (αριθμ. 1505/05) Χ. Καρανίκας κατά Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 1. Επειδή, έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ «Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού

Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού 09.10.2013 Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού 1. Εισαγωγή Mετά τη μεταφορά του αρχειακού υλικού (τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού) στο νέο κτίριο του Αρχείου του ΡΙΚ, αποφασίζεται η εφαρμογή τιμολογιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών

Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιμέλεια: Μελίνα Σώτου Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής ΔΠΘ Βασίλης Σωτηρόπουλος Δικηγόρος - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών Οι αποφάσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 170/2003 ΣτΕ

Νομολογία 170/2003 ΣτΕ Νομολογία 170/2003 ΣτΕ Υπόθεση κινηματογράφου ΑΣΤΥ Σχολιασμός:Καρκούλας Παναγιώτης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών επιστημών Τμήμα Νομικής, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ *****

... ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ***** ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΝΣΤΑΣΗ Της/του., µονίµου υπαλλήλου µε βαθµό Α κλάδου., υπηρετούσας-ντος στο ως άνω Ίδρυµα, κατοίκου., οδός αριθµός ΚΑΤΑ Των καταρτισθέντων βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗ- ΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΠΟΣΕΥΠ-

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ

Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ Υπόθεση Μουσείου Ακρόπολης Σχολιασμός:Νικολαϊδου Ελένη Αριθμός 3280/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ «Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.. VI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ..IX 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ..1 2. ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...1 Ι. Οι κατηγορίες των διακριτικών γνωρισμάτων 2 Α. Τα διακριτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0601/2007, του Αναστάσιου Γκιάτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ Ο ακριβής προσδιορισµός της έννοιας της «ιδιωτικής ζωής» εµφανίζεται ιδιαίτερα δυσχερής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ιδιωτική ζωή, εξεταζόµενη υπό ευρεία έννοια, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυριακή Παππά Η συμμετοχή σε ένα δημόσιο διαγωνισμό είναι πιθανό να αποφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα: μια ευρωπαϊκή υπόθεση. Ι. Καμτσίδου. Επ. καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ

Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα: μια ευρωπαϊκή υπόθεση. Ι. Καμτσίδου. Επ. καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα: μια ευρωπαϊκή υπόθεση Ι. Καμτσίδου Επ. καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ Στις ενστάσεις που γεννά το πρόσφατο νομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση των πανεπιστημίων συγκαταλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 1999

Θέµατα Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 1999 Θέµατα Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 1999 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο O homo sapiens γίνεται homo videns, ο «άνθρωπος που γνωρίζει» µετατρέπεται σε «άνθρωπο που βλέπει» και η τηλεόραση γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ιατραπεζικές Προμήθειες στις Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές: Αναγκαία συνθήκη ή εμπόδιο στον Τραπεζικό Ανταγωνισμό;...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ιατραπεζικές Προμήθειες στις Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές: Αναγκαία συνθήκη ή εμπόδιο στον Τραπεζικό Ανταγωνισμό;... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ Και όμως υπάρχει: Η αρχή σεβασμού του ελεύθερου ανταγωνισμού στο δημόσιο δίκαιο... 865 Γιώργου Ι. ελλή, Επίκουρου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ιατραπεζικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. ΑΡΘΡΑ Η αστική ευθύνη των δημόσιων νοσοκομείων (νπδδ) από ιατρικά λάθη... 461

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. ΑΡΘΡΑ Η αστική ευθύνη των δημόσιων νοσοκομείων (νπδδ) από ιατρικά λάθη... 461 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ Η αστική ευθύνη των δημόσιων νοσοκομείων (νπδδ) από ιατρικά λάθη... 461 Πατρίνας Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη, Επίκουρης Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Η υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3427/2010 [Ραδιοτηλεοπτική προβολή νεοπαγών κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο]

ΣτΕ (Ολ.) 3427/2010 [Ραδιοτηλεοπτική προβολή νεοπαγών κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο] ΣτΕ (Ολ.) 3427/2010 [Ραδιοτηλεοπτική προβολή νεοπαγών κοµµάτων κατά την προεκλογική περίοδο] Πρόεδρος: Π. Πικραµένος Εισηγητής: Ηρ. Τσακόπουλος, Σύµβουλος Με τις υπουργικές αποφάσεις καθορισµού του χρόνου

Διαβάστε περισσότερα