Σημείωμα. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔiΜΕΕ από το 2004

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σημείωμα. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στο ΔiΜΕΕ από το 2004"

Transcript

1 Ραδιοφωνία - Τηλεόραση 9. Επειδή, περαιτέρω προβάλλεται ότι η προσβαλλομένη απόφαση έχει εκδοθεί κατά παράβαση των ουσιωδών τύπων που προβλέπονται, για την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν 2328/1995, από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής (πλήρης και ειδική αιτιολογία επί του σώματος της πράξεως, προηγουμένη ακρόαση των ενδιαφερομένων), διότι η εν λόγω απόφαση δεν αναφέρει ούτε, πολλώ μάλλον, αντικρούει τους ισχυρισμούς που είχε προβάλει η αιτούσα κατά τη σχετική συζήτηση ενώπιον του ΕΣΡ και με το υποβληθέν υπόμνημά της, ιδίως ως προς τήρηση εκ μέρους της των νομίμων υποχρεώσεών της και την μη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας. Οι ανωτέρω, όμως, ισχυρισμοί, οι οποίοι, όπως αναφέρει και η αιτούσα, επαναλαμβάνονται -με ταυτόσημη, μάλιστα, διατύπωση- στην κρινομένη αίτηση, ήσαν, κατά τα εκτεθέντα στις προηγούμενες δύο σκέψεις, αβάσιμοι και, συνεπώς, η σιωπηρή απόρριψή τους από το ΕΣΡ δεν συνιστά παράβαση της ως άνω διατάξεως του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν 2328/1995. Όπως, άλλωστε, αναφέρεται και στην ίδια την προσβαλλομένη απόφαση, κατά την έκδοσή της ελήφθησαν υπ όψιν οι εξηγήσεις του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθμού της αιτούσης (βλ. πρακτικό 39/ του ΕΣΡ) και το σχετικώς υποβληθέν, από , υπόμνημά της. Εν όψει τούτων, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος ο προβαλλόμενος ως άνω λόγος ακυρώσεως. 10. Επειδή, τέλος, ο λόγος ακυρώσεως, κατά τον οποίον η προσβαλλομένη απόφαση «δεν εξειδικεύει το συγκεκριμένο νομικό υπόβαθρο που, σε σύνδεση με συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά, συνηγορεί στην επιβολή προστίμου», είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι η προσβαλλομένη απόφαση εφ ενός μεν αναφέρει συγκεκριμένως τις παραβιασθείσες και τις εφαρμοσθείσες εν προκειμένω διατάξεις, αφ ετέρου δε αφορά σε επιβολή συστάσεως και όχι προστίμου. [...] [Απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως.] Σημείωμα Με τη σχολιαζόμενη απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την από αίτηση ακυρώσεως τηλεοπτικού οργανισμού εθνικής εμβέλειας ελεύθερης λήψης κατά της υπ αριθμόν 626/ αποφάσεως του ΕΣΡ, με την οποία επιβλήθηκε η διοικητική κύρωση της συστάσεως για παράβαση των διατάξεων της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα για προσβολή της προσωπικότητας ορισμένου προσώπου στα πλαίσια σατιρικής τηλεοπτικής εκπομπής. Το ενδιαφέρον της ως άνω απόφασης έγκειται στη σύνθεση των επιμέρους στοιχείων του νομικού της προβληματισμού. Ουσιαστικά πρόκειται για στοιχεία που η νομολογία είχε επεξεργαστεί και παλαιότερα, πλην μεμονωμένα. Εν προκειμένω επιχειρείται απαξίωση της προσωπικότητας του θιγομένου υπό το πρόσχημα της σάτιρας, με χρήση της τεχνικής του μοντάζ και όχημα το τηλεοπτικό πρόγραμμα. Ο νομικός προβληματισμός αναπτύσσεται επομένως σε δύο επίπεδα: αφενός στην εύρεση ισορροπίας μεταξύ της ελευθερίας της σάτιρας και της προστασίας της προσωπικότητας και αφετέρου στην αξιολόγηση των επιβαρυντικών παραμέτρων (σάτιρα με χρήση του μοντάζ σε τηλεοπτικό πρόγραμμα). Σε διεθνές επίπεδο το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης κατοχυρώνεται ρητώς με το άρθρο 10 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 1 (ΝΔ 53/1974), καθώς και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (Ν 2462/1997). Τη λειτουργία των ελευθεριών αυτών ως θεμέλιο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας προασπίζεται συστηματικά η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στη γνωστή απόφασησταθμό Handyside κατά Ηνωμένου Βασιλείου το ΕΔΔΑ εκθειάζει τη σημασία της προάσπισης της ελευθερίας της έκφρασης για τη λειτουργία των δημοκρατικών κοινωνιών και αποφαίνεται ότι το κανονιστικό της πεδίο καταλαμβάνει τόσο τις πληροφορίες ή τις ιδέες που τυγχάνουν αποδοχής ή θεωρούνται μη ενοχλητικές και αδιάφορες, όσο και εκείνες που θίγουν, προσβάλλουν, ενοχλούν ή προκαλούν ανησυχία στο Κράτος ή σε κάποιο τμήμα του κοινωνικού συνόλου 2. Έκτοτε, το ΕΔΔΑ έχει αποφανθεί υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης σε υποθέσεις που αφορούν στη διακήρυξη θρησκευτικών απόψεων, ακόμη και αι- 1. «Παν πρόσωπο έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν εκφράσεως. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει την ελευθερίαν γνώμης ως και την ελευθερίαν λήψεως και μεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών, άνευ επεμβάσεως δημοσίων αρχών και ασχέτως συνόρων. Το παρόν άρθρο δεν κωλύει τα Κράτη από του να υποβάλωσι τας επιχειρήσεις ραδιοφωνίας, κινηματογράφου ή τηλεοράσεως εις κανονισμούς εκδόσεως αδειών λειτουργίας». 2. Βλ. ΕΔΔΑ Handyside κατά Ηνωμένου Βασιλείου, , Νο 5493/72: «The Court s supervisory functions oblige it to pay the utmost attention to the principles characterising a democratic society. Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of such a society, one of the basic conditions for its progress and for the development of every man. Subject to paragraph 2 of Article 10 (art. 10-2), it is applicable not only to information or ideas that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb the State or any sector of the population. Such are the demands of that pluralism, tolerance and broadmindedness without which there is no democratic society. This means, amongst other things, that every formality, condition, restriction or penalty imposed in this sphere must be proportionate to the legitimate aim pursued. From another standpoint, whoever exercises his freedom of expression undertakes duties and responsibilities the scope of which depends on his situation and the technical means he uses». 133

2 Ραδιοφωνία - Τηλεόραση ρετικών 3, στην κριτική κατά δημοσίων προσώπων, ιδίως πολιτικών 4, αλλά και στη χρήση της σάτιρας ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης 5 ή άσκησης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος 6. Στην ελληνική έννομη τάξη προστατεύονται συνταγματικώς τόσο η ελευθερία της έκφρασης (άρθρο 14 παρ. 1 Σ), όσο και η συνακόλουθη αυτής ελευθερία της τέχνης (άρθρο 16 παρ. 1 εδ. α Σ). Στην ελευθερία της έκφρασης εντάσσεται το δικαίωμα του Τύπου, έγγραφου και ηλεκτρονικού, να πληροφορεί το κοινό για τη δράση των προσώπων που εμπλέκονται στο δημόσιο βίο, ασκώντας συχνά κριτική 7. Από εννοιολογικής άποψης ως κριτική νοείται η έκφραση γνώμης για κάποιον ή κάτι, ο εντοπισμός των θετικών και αρνητικών του στοιχείων 8. Διαφοροποιείται, επομένως, ποιοτικώς από την έννοια της σάτιρας, εφόσον ως σάτιρα νοείται η διακωμώδηση, η σκωπτική κριτική 9. Η σάτιρα ως έκφραση υποκειμενικής άποψης ή ως καλλιτεχνική δημιουργία εμπίπτει στο κανονιστικό πεδίο τόσο της ελευθερίας της έκφρασης, όσο και της ελευθερίας της τέχνης. Στη νομική επιστήμη η έννοια της σάτιρας διαπλάστηκε από τη νομολογία. Έτσι, ως σάτιρα χαρακτηρίστηκε κάθε μορφή καλλιτεχνικής δραστηριότητας με την οποία «τονίζονται, καυτηριάζονται και κατακρίνονται, με στοιχεία κυρίως κωμικά και παραμορφωτικά, υπαρκτές καταστάσεις και αναγνωρίσιμες ιδιότητες, υπαρκτά γνωρίσματα, ελαττώματα και ατέλειες του προσώπου που σατιρίζε- 3. Βλ. ενδεικτικά ΕΔΔΑ Οtto Preminger Institut κατά Αυστρίας , ΕΔΔΑ Wingrove κατά Ηνωμένου Βασιλείου , ΕΔΔΑ Murphy κατά Ιρλανδίας , ΕΔΔΑ Giniewski κατά Γαλλίας , ΕΔΔΑ Τatlav κατά Τουρκίας Βλ. ενδεικτικά ΕΔΔΑ Λιοναράκης κατά Ελλάδας , ΕΔΔΑ Κατράμης κατά Ελλάδας , ΕΔΔΑ Κανελλοπούλου κατά Ελλάδας , ΕΔΔΑ Βασιλάκης κατά Ελλάδας Στις αποφάσεις αυτές καταφαίνεται η τάση του ΕΔΔΑ να ερμηνεύει ευρέως την έννοια των δημοσίων προσώπων, ώστε να καταλαμβάνει εκτός από τα πολιτικά πρόσωπα, τους δικαστικούς λειτουργούς, τους εκπροσώπους της εκκλησίας και άλλους μετέχοντες στα κοινά. 5. Βλ. ΕΔΔΑ Vereinigung Bildender Künstler κατά Αυστρίας Βλ. ΕΔΔΑ Sunday Times κατά Ηνωμένου Βασιλείου , ΕΔΔΑ Müller κατά Ελβετίας , ΕΔΔΑ Oberschlick κατά Αυστρίας , ΕΔΔΑ Cumpana and Mazare κατά Ρουμανίας , ΕΔΔΑ Bodrozic κατά Σερβίας «η ελευθερία της έκφρασης κατ άρθρο 10 ΕΣΔΑ καθίσταται συνώνυμη της λογοδοσίας, του ελέγχου, της διαφάνειας, της συμμετοχής της κοινής γνώμης και της προστασίας των μειοψηφιών, σε μια ανοιχτή στο διάλογο πλουραλιστική, δημοκρατική κοινωνία», Χ. Ακριβοπούλου, Ελευθερία του τύπου κατά ιδιωτικότητας: Οι υποθέσεις Mosley και Campbell ενώπιον του ΕΔΔΑ, ΤοΣ 1/2011,91. Βλ. επίσης ΑΠ 934/1989 ΠοινΧρ Μ,275, ΕφΑθ 4054/1992 ΝοΒ 1992,923, ΑΠ 1724/1999 ΠοινΧρ 2000,795, ΕφΠειρ 954/1999 ΕπισκΕΔ 1999,1168, ΠΠρΘεσ 18905/2002 Αρμ 2003,630, ΑΠ 1177/2002 Nomos, ΕφΑθ 6116/2003 ΑρχΝ 2004, Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα 1998, Γ. Μπαμπινιώτης, ό.π., ται, ώστε να διασκεδάσει και να διαπαιδαγωγηθεί ανάλογα το κοινό» 10. Αντικείμενο της σάτιρας αποτελούν είτε κοινωνικές ομάδες των οποίων λοιδoρούνται συνήθως οι πολιτικές, θρησκευτικές ή κοινωνικές αντιλήψεις είτε μεμονωμένα πρόσωπα που αποδοκιμάζονται ή διακωμωδούνται για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ιδιότητες ή συμπεριφορές τους. Στην τελευταία περίπτωση παρατηρείται σύγκρουση των ατομικών συνταγματικών δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της τέχνης με το δικαίωμα στην προστασία της προσωπικότητας. Στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου η έννοια της προσωπικότητας περιλαμβάνει τα έννομα αγαθά που συνδέονται με την υπόσταση του ατόμου αφενός ως έλλογου όντος 11 και αφετέρου ως μέρος του κοινωνικού συνόλου 12 στο οποίο ανήκει. Η γενική ρήτρα του άρθρου 57 ΑΚ, ως συγκερασμός των συνταγματικών διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1, αναγνωρίζει ένα «γενικό και απόλυτο δικαίωμα του καθενός με το οποίο εξασφαλίζεται η προστασία της προσωπικότητας και, γενικότερα, η προάσπιση της αξίας του ανθρώπου» 13. Θεωρείται δε ότι το δικαίωμα της προσωπικότητας απαρτίζεται από μία στατική πλευρά, που περιλαμβάνει την ενδιάθετη σε κάθε άνθρωπο αξία, και μια δυναμική πλευρά, που περικλείει όλα τα επιμέρους δικαιώματα που απορρέουν από την ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας 14. Υπό την έννοια αυτή το άτομο προσδιορίζει τα πεδία ανάπτυξης της προσωπικότητάς του καθορίζοντας ταυτοχρόνως τον τρόπο και τα όρια εκδήλωσής της. Αναγνωρίζεται, δηλαδή, στον φορέα του δικαιώματος της προσωπικότητας μια εξουσία αυτοπροσδιορισμού 15 δυνάμει της οποίας καθορίζεται και η έκταση της προστασίας του δι καιώματος. 10. Έτσι η ΕφΑθ 340/2001 ΤΠΔΣΑ. 11. Εκφάνσεις της προσωπικότητας του ατόμου ως έλλογου όντος λογίζονται η υγεία, η σωματική και ψυχική ακεραιότητα, η τιμή, η υπόληψη, η χρήση του ονόματος, της φωνής και της εικόνας, η σφαίρα του απορρήτου και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Βλ. Α. Γεωργιάδης, Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Α. Σάκκουλας, 2002 (3 η έκδ.), , Ν. Παπαντωνίου, Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου, Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας, 1980 (2 η ), 109επ, Πλαγιαννάκος, Το δικαίωμα επί της ιδίας προσωπικότητας, ΕλλΔνη 1966,101 επ. 12. Εκφάνσεις της προσωπικότητας του ατόμου ως μέρους του κοινωνικού συνόλου λογίζονται η ελεύθερη άσκηση θρησκευτικής, κοινωνικής, πολιτικής ή οικονομικής δραστηριότητας. Βλ. Γ. Καράκωστας, Προσωπικότητα και Τύπος, Α. Σάκκουλας, 2000 (3 η έκδ.), 51επ. 13. Γ. Καράκωστας, Το Δίκαιο των ΜΜΕ, Α. Σάκκουλας, 2003, Έτσι ο Γ. Καράκωστας, Το Δίκαιο των ΜΜΕ, ό.π., Βλ. επίσης Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2006 (3 η έκδ.), 109επ και 175επ. 15. Πρόκειται για θεωρία που αναπτύχθηκε στο γερμανικό δίκαιο με κύριο εκφραστή τον Hubmann. Εκτενέστερα σε Γ. Καράκωστα, Προσωπικότητα και Τύπος, ό.π., 57επ., του ιδίου, Το Δίκαιο των ΜΜΕ, ό.π., 227επ. 134 τ. 1/2015 Έτος 12ο

3 Ραδιοφωνία - Τηλεόραση Γίνεται, συνεπώς, δεκτό ότι το υποκείμενο καθορίζει το βαθμό έκθεσης της προσωπικότητάς του και συνακόλουθα τις ενδεχόμενες προσβολές της. Σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας η σύγκρουση λύεται με στάθμιση συμφερόντων 16. Η προστασία της προσωπικότητας κάμπτεται όταν ο φορέας του δικαιώματος επιτρέπει τη διείσδυση του δημόσιου χώρου στην ιδιωτική του σφαίρα. Στην περίπτωση μάλιστα προσώπων που μετέχουν ενεργά στο δημόσιο βίο, η προστασία της προσωπικότητας κάμπτεται όταν η έννομη τάξη επιβάλλει το σεβασμό άλλου υπέρτερου αγαθού ή δικαιώματος, η επίκληση του οποίου αίρει τον παράνομο χαρακτήρα της προσβολής. Έτσι, σύμφωνα με τη θεωρία και τη νομολογία οι πολιτικοί και οι λοιποί δημόσιοι λειτουργοί (δημόσια πρόσωπα), αλλά και όσοι μετέχουν στην κοινωνική ζωή είτε λόγω επαγγέλματος (διάσημα πρόσωπα) είτε λόγω έκτακτου γεγονότος της επικαιρότητας (επίκαιρα πρόσωπα) 17 οφείλουν να ανέχονται επεμβάσεις στην προσωπικότητά τους, οι οποίες σχετίζονται με την δραστηριότητα και τον τρόπο ζωής που επέλεξαν 18. Θεωρείται, επομένως, ανεκτή η επέμβαση στην προσωπικότητα και η άσκηση κριτικής σε βάρος των πολιτικών ή των διασήμων προσώπων εφόσον αφορά στη δημόσια πορεία και παρουσία τους. Ως προς τα πολιτικά πρόσωπα η νομολογία μας, απηχώντας πάγια θέση του ΕΔΔΑ 19, δέχεται ότι υπερτερεί το δικαιολογημένο ενδιαφέρον του κοινού για παροχή πληροφοριών 20 και επιτρέπει την κριτική δια του Τύπου έγγραφου ή ηλεκτρονικού, ακόμη και όταν ασκείται με υβριστικές εκφράσεις, βαρείς χαρακτηρισμούς ή 16. Α. Μάνεσης, Συνταγματικά Δικαιώματα, Ατομικές Ελευθερίες, Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας, 1982 (4 η έκδ.), 64 επ., Γ. Καράκωστας, Το Δίκαιο των ΜΜΕ, ό.π., 250επ. 17. Εκτενέστερα για το διαχωρισμό μεταξύ προσώπων της απολύτου και της σχετικής επικαιρότητας βλ. σε Γ. Καράκωστα, Προσωπικότητα και Τύπος, ό.π., 58επ. 18. Εφαρμογή της θεωρίας περί προσώπων της επικαιρότητας βλ. σε ΕφΑθ 3346/1996 ΕλλΔνη 1998,665, ΕφΑθ 5783/1997 ΕλλΔνη 1998,667. Για τους λόγους κάμψης της προστασίας της προσωπικότητας βλ. ΠΠρΑθ 1189/2001 ΧρΙΔ 2001, Βλ. ενδεικτικά τις αποφάσεις ΕΔΔΑ Lingens κατά Αυστρίας , ΕΔΔΑ Prager & Oberschlick κατά Αυστρίας , ΕΔΔΑ Bowman κατά Ηνωμένου Βασίλείου , ΕΔΔΑ Incal κατά Τουρκίας , ΕΔΔΑ Colombani and others κατά Γαλλίας , ΕΔΔΑ Grinberg κατά Ρωσίας και πρόσφατα Eon κατά Γαλλίας Η αρχή του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος εισήχθη στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου μέσω του άρθρου 367 παρ. 2, γ ΠΚ. Δικαιολογημένο ενδιαφέρον υπάρχει όταν επιδιώκεται σκοπός μη αντικείμενος στο δίκαιο ή τα χρηστά ήθη και η θυσία που επιβάλλεται στο θύμα κρίνεται κατώτερη από το όφελος που μπορεί να αποκομίσει μία ομάδα προσώπων ή το κοινωνικό σύνολο. Βλ. εκτενέστερα Χ. Τσίγκου, Σχόλιο στην ΠΠρΠειρ 3117/2005 ΔiΜΕΕ 2/2006, 219επ. εκδήλωση απαξίας προς το πρόσωπο του θιγέντα 21. Την ίδια προστατευτική για τον Τύπο θέση κρατά κατά κανόνα η ευρωπαϊκή και εθνική νομολογία όταν η προσβολή της προσωπικότητας συντελείται με όχημα τη σάτιρα. Υπό το σκωπτικό πρίσμα της σάτιρας γίνεται ανεκτή η διακωμώδηση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων σε βαθμό υπερβολής. Απόψεις και σχόλια που διαφορετικά θα ενοχλούσαν, γίνονται ανεκτά όταν υποστούν την αποδόμηση της σάτιρας, ακόμη και βέβηλης 22, εφόσον στη σάτιρα αναγνωρίζεται ένα περιθώριο υπερβολής που διευρύνει τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης 23. Εξαίρεση από τον ως άνω κανόνα χωρεί όταν υφίσταται προσβολή της στατικής σφαίρας της προσωπικότητας, ήτοι της αξίας του θιγομένου ως ανθρώπου. Το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης με όχημα τον αστεϊσμό, την παρωδία, τη σάτιρα ή την καρικατούρα δεν δικαιολογεί προσβολή ούτε της ιδιωτικής ζωής 24, ούτε της ανθρώπινης αξίας 25. Η προβληματική αυτή αποτελεί το μείζον ερώτημα της σχολιαζόμενης απόφασης. Ερευνάται κατ ουσία εάν υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες υπήρξε υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου 26 στη σάτιρα. 21. Βλ. ΕφΑθ 5593/2001 Αρμ 2002,201, ΑΠ 825/2002 ΤΠΔΣΑ, ΑΠ 346/2004 ΤΠΔΣΑ, ΑΠ 389/2004 ΝοΒ 2005, Βλ. στη γαλλική νομολογία με αφορμή τα σκίτσα της σατιρικής εφημερίδας Charlie Hebdo την παλαιότερη Cour d appel de Paris, Arrêt du 31 octobre 1996 «Considérant toutefois que Charlie Hebdo est un journal satirique qui pratique l outrance verbale, la dérision et la provocation; que si le caractère insolent, scabreux voire grossier de certains articles peut choquer, cette forme de presse bénéficie d une certaine tolérance dont la cour doit tenir compte», καθώς και την πρόσφατη Cour d appel de Paris, Arrêt du 12 mars 2008 «Considérant en définitive que ces caricatures, qui visent clairement une fraction et non l ensemble de la communauté musulmane, ne constituent pas l injure, attaque personnelle et directe dirigée contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse et ne dépassent pas la limite admissible de la liberté d expression-dont les restrictions prévues par la loi sont d interprétation stricte-, garantie par le droit conventionnel et le droit interne». 23. Έτσι το ΕΔΔΑ στην απόφαση Eon κατά Γαλλίας «la satire est une forme d expression artistique et de commentaire social qui vise naturellement à provoquer et à agiter. C est pourquoi il faut examiner avec une attention particulière toute ingérence dans le droit d un artiste- ou de toute autre personne-à s exprimer par ce biais». 24. Απόφαση του Γαλλικού Ακυρωτικού της 20 ης με αφορμή ραδιοφωνική σάτιρα σε βάρος πολιτικού προσώπου και της οικογένειάς του: «La conciliation entre la liberté de l information avec le droit de chacun au respect de la vie privée a donc prévalu au profit de cette dernière. L humour, la parodie, la satire ou la caricature ne justifient donc pas l atteinte au droit au respect de la vie privée». 25. Ο σεβασμός στην αξία του ανθρώπου αποτελεί κατά το ΕΔΔΑ την ίδια την ουσία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Βλ. Goodwin κατά Ηνωμένου Βασιλείου (& 90): «Cela dit, la dignité et la liberté de l homme sont l essence même de la Convention». 26. Για την υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου γενικότερα βλ. ΕφΑθ 6519/2001 ΕEμπΔ 2001,960 επ., ΠΠρΘεσ 18905/2002 Αρμ 2003,630 επ., ΕφΑθ 8752/2004 ΕλλΔνη 2006,265 επ. 135

4 Ραδιοφωνία - Τηλεόραση Ως κριτήρια της ενδεχόμενης υπέρβασης λαμβάνονται ορθώς υπόψη τρεις παράμετροι: (α) η σφαίρα της προσωπικότητας που προσβάλλεται, ήτοι το πεδίο της προσβολής (β) ο τρόπος της προσβολής και (γ) το μέσο που χρησιμοποιήθηκε. Κρίθηκε καταρχήν ότι αντικείμενο της σάτιρας δεν αποτέλεσε το γεγονός του επικείμενου γάμου, αλλά η ίδια η προσωπικότητα του θιγόμενου προσώπου. Κρίθηκε, δηλαδή, χωρίς ωστόσο να αναλυθεί διεξοδικά, ότι αντικείμενο της επίμαχης σατιρικής εκπομπής αποτέλεσε η στατική πλευρά του δικαιώματος της προσωπικότητας που περιλαμβάνει, όπως προαναφέρθηκε, την ενδιάθετη σε κάθε άνθρωπο αξία (α- πεδίο της προσβολής). Και τούτο διότι πέραν της αναφοράς στο γεγονός του επικείμενου γάμου και της υπερβολικής δημοσιότητας που δόθηκε από το ίδιο το θιγόμενο πρόσωπο, υπήρξαν πολλές δηκτικές αναφορές στη διαφορά ηλικίας των μελλοντικών συζύγων, στα εικαζόμενα κίνητρα της πράξης και στην ενδεχόμενη σκοπιμότητα αυτής. Υπό αυτές τις συνθήκες η σάτιρα έπληξε την ίδια την αξία του προσώπου ως όντος με συγκεκριμένη φυσική υπόσταση και κοινωνική παρουσία. Η έννοια της αξίας του ανθρώπου 27 περιλαμβάνει την ενυπάρχουσα στον κάθε άνθρωπο ουσία, αυτή που φέρει ως έλλογο όν με φυσική, ηθική και νομική υπόσταση. Με τη θεμελιώδη και μη υποκείμενη σε αναθεώρηση διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 Συντ. ο συνταγματικός νομοθέτης ανάγει σε πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας το σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου 28. Στην έννοια αυτή «περιλαμβάνεται πρωτίστως η ανθρώπινη προσωπικότητα ως εσωτερικό συναίσθημα τιμή και ως κοινωνική αναγνώριση υπόληψης» 29. Μέσω δε της γενικής ρήτρας του άρθρου 57 ΑΚ για την προστασία της προσωπικότητας, η συνταγματική αρχή του σεβασμού στην αξία του ανθρώπου τριτενεργεί στο πεδίο του ιδιωτικού 27. Ο όρος «αξία του ανθρώπου» θεωρείται ευρύτερος του όρου «ανθρώπινη αξιοπρέπεια» που περιλαμβάνει «ό,τι συνδέεται με την τιμή και την υπόληψη του ατόμου» σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Α. Μανιτάκης, Το υποκείμενο των συνταγματικών δικαιωμάτων, Α. Σάκκουλας, 1981, και υποσημ. 11. Η έμφυτη σε κάθε άνθρωπο αξιοπρέπεια (inherent dignity) αναγνωρίζεται ρητώς στο Προοίμιο της Παγκόσμιας Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ακολούθησαν στο ίδιο πνεύμα το άρθρο 10 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966, το προοίμιο του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα του 1966, το προοίμιο της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1990, το άρθρο 1 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο ΙΙ-61 του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. 28. Για μία ενδιαφέρουσα ανάλυση των ιστορικών, κοινωνικών και φιλοσοφικών λόγων που συνέτειναν στην εμφάνιση και εδραίωση του αιτήματος σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο σύγχρονο κόσμο βλ. Χ. Αποστολίδης, Η έννοια της αξιοπρέπειας στη θεωρία της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ΚριτΕ 1/2003,33 επ. 29. Έτσι η ΑΠ 40/1998 ΝοΒ 1999,752. δικαίου 30. Έτσι, γίνεται δεκτό ότι κάθε πρόσωπο δικαιούται να απολαμβάνει τόσο από τους φορείς της κρατικής εξουσίας, όσο και από οποιονδήποτε τρίτο τη «μεταχείριση που αρμόζει σε έλλογο και συνειδητό όν» 31. Αντιστρόφως, αποτελεί καταπάτηση της αρχής σεβασμού και προστασίας της ανθρώπινης αξίας κάθε συμπεριφορά που τείνει να υποβιβάσει τον άνθρωπο σε αντικείμενο ή μέσο. Η έννοια της αξίας του ανθρώπου συγκροτεί, επομένως, το σκληρό πυρήνα του δικαιώματος της προσωπικότητας και για το λόγο αυτό δεν υπόκειται σε στάθμιση συμφερόντων 32. Ορθώς, επομένως, δεν επιχειρήθηκε στάθμιση, αλλά κρίθηκε αφενός ότι στόχο της σάτιρας αποτέλεσε η προσωπικότητα του θιγόμενου στο σύνολό της και αφετέρου ότι η προσβολή αυτή κατισχύει του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης. Αξιολογήθηκε, δευτερευόντως, το γεγονός ότι ο καυστικός σχολιασμός των γεγονότων συνοδεύτηκε από σκηνές κινηματογραφικών ταινιών με παραποιημένες εικόνες (μοντάζ) όπου οι ήρωες έφεραν την εικόνα των διακωμωδούμενων προσώπων (β-τρόπος της προσβολής). Η χρήση παραποιημένων σκηνών έχει κριθεί από τη νομολογία ότι πλήττει την αξία του ανθρώπου όταν εμπεριέχει «έντονο το στοιχείο της καταφρόνησης του προσώπου» και κατατείνει στη δημιουργία αισθημάτων «αντιπάθειας για τον σατιριζόμενο» 33. Εν προκειμένω, η τεχνική των παραποιημένων εικόνων χρησιμοποιήθηκε για να καυτηριάσει πρωτίστως ιδιότητες του θιγόμενου προσώπου άσχετες με την επαγγελματική του δραστηριότητα, ήτοι ιδιότητες που άπτονται της φυσικής του υπόστασης ως έλλογου όντος με έμφαση στην ηλικία και το φύλο. Ορθώς κρίθηκε, επομένως, ότι ο συγκεκριμένος τρόπος προσβολής της προσωπικότητας λειτουργεί ως επιβαρυντική συνθήκη που κατατείνει στην υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου στη σάτιρα 34. Προσμετρήθηκε, τέλος, το γεγονός ότι η σάτιρα μεταδόθηκε σε τηλεοπτικό πρόγραμμα (γ-μέσο της προσβολής). Στο ραδιοτηλεοπτικό πεδίο η ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας διατυπώνεται 30. Κ. Χρυσόγονος, ό.π., 110 επ. Βλ. και την ενδιαφέρουσα ΕφΑθ 5538/2006 ΝοΒ 2007, Α. Μανιτάκης, Το υποκείμενο των συνταγματικών δικαιωμάτων, Α. Σάκκουλας, 1981, Γ. Καράκωστας, Προσωπικότητα και Τύπος, ό.π., 51-52, του ιδίου, Το Δίκαιο των ΜΜΕ, ό.π., Έτσι η ΕφΑθ 340/2001 ΤΠΔΣΑ. Βλ. ομοίως ΑΠ 707/2004 ΠΛογ 2004,810, ΑΠ 1667/2005, Νomos. Οι αποφάσεις αυτές έχουν ως αντικείμενο σάτιρα με χρήση μοντάζ, σκοπός της οποίας ήταν η καυστική κριτική της επαγγελματικής δράσης των σατιριζόμενων προσώπων και όχι η κριτική ιδιοτήτων τους ως όντα με ορισμένη φυσική υπόσταση, όπως η ηλικία ή το φύλο. 34. Για την προσβολή της προσωπικότητας με χρήση φωτομοντάζ βλ. Χ. Τσίγκου, Σχόλιο στην απόφαση ΠΠρΑθ 5845/2005 ΔiΜΕΕ 3/2006,364 επ. 136 τ. 1/2015 Έτος 12ο

5 Προσωπικά δεδομένα συστηματικά και προτάσσεται σε σειρά κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 35, καθώς και στις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για τη λειτουργία της ραδιοτηλεόρασης 36. Αποτελεί επίσης συνταγματική επιταγή, εφόσον με τη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 Σ ο εθνικός νομοθέτης οριοθετεί τη δράση της δημόσιας και ιδιωτικής τηλεόρασης διαρθρώνοντάς τη με βάση τους άξονες της διασφάλισης ορισμένης ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της προστασίας της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Ειδικά η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας θεωρείται ότι αποτελεί «μέρος του σκληρού πυρήνα της ποιότητας, ενός αδιαπραγμάτευτου minimum που οφείλουν να διαθέτουν οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές» 37. Η τηλεόραση ως μοχλός διαμόρφωσης και επηρεασμού της κοινής γνώμης 38 διογκώνει τις εντυπώσεις, αμβλύνει τα αντανακλαστικά, καθιστά εύπεπτη τη διακωμώδηση και κυρίως τη διασπείρει παντού 39. Ορθώς, επομένως, η χρήση της τηλεόρασης κρίθηκε ως πρόσθετη επιβαρυντική συνθήκη που συνέτεινε στην υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου στη σάτιρα. Συμπερασματικά η σχολιαζόμενη απόφαση τέμνοντας με ακρίβεια ένα ακανθώδες ζήτημα αποφαίνεται καταφατικά περί της ύπαρξης ορίων στη σάτιρα όταν αυτή πλήττει την ανθρώπινη αξία. Κρίνει δε ότι υφίσταται προσβολή της αξίας του ανθρώπου όταν υπό το πρόσχημα της σάτιρας και με μοχλό το τηλεοπτικό πρόγραμμα επιχειρείται διακωμώδηση των χαρακτηριστικών ή επιλογών ορισμένου προσώπου κατά τρόπο ώστε να ενθαρρύνεται ο διασυρμός του και η προσωπική του απαξίωση. Χάρις Σ. Τσίγκου Δικηγόρος, DEA Paris II Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ 35. Βλ. ιδίως άρθρο 7 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση, Πράσινη Βίβλος για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (COM (96)483), Ανακοίνωση της Επιτροπής COM (97)570, Σύσταση 98/560/ΕΚ της 24ης Σεπτεμβρίου 1998 για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, Σύσταση 2004/0117/ΕΕ της 30ης Απρίλιου 2004 COM(2004) 341 τελικό, Σύσταση 2006/952/ΕΚ της 20ης Δεκεμβρίου 2006 (L 180/45), Οδηγία 2010/13/ΕΕ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 36. Βλ. άρθρα 4 και 9 ΠΔ 77/2003 Κώδικας Δεοντολογίας Δημοσιογραφικών και άλλων Πολιτικών Εκπομπών, άρθρο 10 ΠΔ 109/2010 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. 37. Έτσι η ΕφΑθ 5538/2006 ΝοΒ 2007, Αντί άλλων P. Bourdieu, Για την Τηλεόραση, εκδ. Πατάκης, 1998 (4 η ), 28επ. και 35επ, όπου γίνεται λόγος για το ρόλο της τηλεόρασης στη μονοπωλιακή διαμόρφωση των εγκεφάλων σημαντικού τμήματος του πληθυσμού, καθώς και για την ιδιαίτερη ικανότητα της εικόνας «να παράγει αυτό που οι κριτικοί λογοτεχνίας αποκαλούν εντύπωση του πραγματικού, να προβάλλει και να κάνει πιστευτό ό,τι προβάλλει». 39. Βλ. Χ. Τσίγκου, Η λειτουργία του ποιοτικού κριτηρίου στον έλεγχο των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, ΔiΜΕΕ 1/2007,48 επ. Ε. Προσωπικά δεδομένα Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Απόφαση 16/2015 Διατάξεις: άρθρα 5A, 9 [παρ. 1], 9Α, 14 [παρ. 1] Σ, 5, 11 Ν 2472/1997 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ. Το δημοσιογραφικό απόρρητο συμβαδίζει με τη νομιμότητα της συλλογής πληροφοριών στο μέτρο που επιβάλλεται από το δημόσιο συμφέρον μετάδοσης της είδησης. Αυτό ισχύει και για τις αποκαλύψεις δεδομένων που αφορούν τον φάκελο που διατηρεί ο ασφαλιστικός φορέας του υποκειμένου, αφού αποσκοπεί στον δημόσιο έλεγχο και κριτική. Τα ανωτέρω όμως δεν ισχύουν και για το ασφαλιστικό ταμείο το οποίο δεν παρείχε επαρκή προστασία στην πρόσβαση των δημοσιογραφικών πηγών. Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω: Με την υπ αριθμ..../2014 προσφυγή της προς την Αρχή, η Α. καταγγέλλει ότι σε δυο συγκεκριμένα δημοσιεύματα της εφημερίδας Χ. (εφεξής «Εφημερίδα») περιελήφθησαν έγγραφα από τον προσωπικό της φάκελο που τηρείται στο ασφαλιστικό ταμείο των δημοσιογράφων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (εφεξής «ασφαλιστικό ταμείο»). Ειδικότερα, σύμφωνα με την ως άνω προσφυγή, στο από δημοσίευμα της εφημερίδας με τίτλο «...» (σελ....), περιελήφθησαν α) ενημερωτικό σημείωμα του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ προς την προσφεύγουσα, με αναγραφή των συνταξιοδοτικών της στοιχείων και αποδοχών, β) απόφαση της Διευθύντριας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, με την οποία γνωστοποιείται στην προσφεύγουσα ότι παύει αναδρομικά η καταβολή του οικογενειακού επιδόματος για τα παιδιά της και γ) αίτηση που φέρεται να είχε υποβάλει στο ίδιο Ταμείο (τότε ΤΣΠΕΑΘ) το 2004 για επιστροφή ποσών παρακρατηθέντων από τη σύνταξή της για το ΛΛΦΚΛ, η οποία αίτηση, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, είναι προϊόν πλαστογραφίας, Επιπρόσθετα, σύμφωνα πάντα με την ως άνω προσφυγή, στο από δημοσίευμα της εφημερίδας με τίτλο «...» (σελ....), περιελήφθησαν επιλεκτικά αποσπάσματα από την ένσταση που η προσφεύγουσα υπέβαλε στις κατά της επίσης περιληφθείσας στο εν λόγω δημοσίευμα απόφασης της Διευθύντριας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για την αναδρομική περικοπή του επιδόματος της προσφεύγουσας. Εκτός από τα ως άνω δημοσιεύματα, η προσφεύγουσα επισυνάπτει στην αίτησή της (υπ αριθμ. πρωτ, 2-5 έγγραφα) και την από αναφορά της προς την ΕΣΗΕΑ, την από ανακοίνωση του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ με τίτλο «...», το από ηλεκτρονικό δημοσίευμα με τίτλο «...», το οποίο περιλαμβάνει απόσπασμα των πρακτικών του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ και, τέλος, την από παρέμβαση της δημοσιογράφου Β. στην εφημερίδα Ψ. με τίτλο «...». Στο πλαίσιο εξέτασης της ως άνω υπόθεσης, η Αρχή ζήτησε από την εφημερίδα και το ασφαλιστικό ταμείο να διευκρινίσουν τις απόψεις τους επί των καταγγελλόμενων (βλ. έγγραφα υπ αριθμ.... και... της Αρχής προς το ασφαλιστικό ταμείο και προς 137

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας).

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας). ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ Του πολιτικού κόμματος με την επωνυμία «Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση (Νέα ΜΕΡΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Λέκκα 3-5) και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2008 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1654 Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήμερα ημέρα Τρίτη 06 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας. Κοινοποίηση:

Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας. Κοινοποίηση: 1 Προς: κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο Υπουργό Επικρατείας Κοινοποίηση: -Πρόεδρο της Βουλής, κ. Δ. Σιούφα -Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Σ. Χατζηγάκη -Γενικούς Γραμματείς Κοινοβουλευτικών Ομάδων -Πρόεδρο Εθνικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2340/29-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 36 / 2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής

Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής Άννα Κανδύλα, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ:ΣΑΤΙΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ:ΣΑΤΙΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ : Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΣΑΤΙΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ SUBJECT: SATIRE AND THE RIGHT OF

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ. Ελευθερία του Τύπου (ΜΜΕ) και προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 3

ΜΕΛΕΤΕΣ. Ελευθερία του Τύπου (ΜΜΕ) και προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 3 2011 ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 3 ΜΕΛΕΤΕΣ Ελευθερία του Τύπου (ΜΜΕ) και προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ιωάννη Κ. Καράκωστα Ομ. Καθηγητή Αστικού Δικαίου Νομικής χολής Πανεπιστημίου Αθηνών Φριστίνας Α. Βρεττού Δικηγόρου,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728)

Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) 5 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 123597/33811/2011 Πληροφορίες: κα Έ. Σταµπουλή (τηλ.:2107289728) ήµος Θήρας /νση Πολεοδοµίας Φηρά Σαντορίνη Θέµα: Επιβολή προστίµου µετά την ακύρωση της απόφασης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9 η : Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά, σήμερα την 26 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, συνήλθε σε συνεδρίαση, η

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Λίνα Παπαδοπούλου Επ Καθ Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΑΠΘ [Σύνδεση με τα προηγούμενα] Η τυπική υπεροχή του Σ ως θεμέλιο του ελέγχου της συνταγματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Πανελλαδικής Έρευνας Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Απρίλιος 2007 Ταυτότητα Έρευνας Πανελλαδική Τηλεφωνική έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση:

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** Κοινοποίηση: Διαμεσολάβηση 14/2013/Β Σελίδα 1 Ι. Εξελίξεις σχετικές με την καταγγγελία ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 14/2013/Β (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) Κύριο *** *** 2) Διεύθυνση Aστικής Κατάστασης Κυρία Π.Ρούμπου, Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στα πλαίσια των συναντήσεων της ομάδας που συνιστά αυτή την βάση δεδομένων πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση για τα κωλύματα εγγραφής ως μέλος στα αθλητικά σωματεία,όπως αυτά έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Στη σκιά του ζητήματος των ταυτοτήτων, το πρόβλημα της αναγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν.

Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν. Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη Επ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών, Δικηγόρος Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...17 Α. Ελληνικές...17 Β. Ξενόγλωσσες...19 Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή...25 ΙΙ. Ιστορική επισκόπηση του θεσμού της ασφάλισης και των νομοθετικών μέτρων που τιμωρούν την απάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πίνακας:...2. 1. Διεκδίκηση κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων ενώπιον του ΙΚΑ...3. 2. Διαφορές που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση...

Περιεχόμενα. Πίνακας:...2. 1. Διεκδίκηση κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων ενώπιον του ΙΚΑ...3. 2. Διαφορές που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση... Περιεχόμενα Πίνακας:.....2 1. Διεκδίκηση κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων ενώπιον του ΙΚΑ...3 2. Διαφορές που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση...3 3. Διαφορές που αφορούν την απονομή συνταξιοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ακαδημαϊκός τίτλος : DEA στην Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία (1994)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ακαδημαϊκός τίτλος : DEA στην Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία (1994) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ - ONOMA : ΤΣΙΓΚΟΥ Χάρις ΣΠΟΥΔΕΣ Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Πανεπιστήμιο Sorbonne (Paris I) Ακαδημαϊκός τίτλος : Υποψήφια Διδάκτωρ στο Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα XXIII

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα XXIII Περιεχόμενα XXIII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Kαθηγητού κ. Λ. Κοτσαλή...XIII ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καθηγητού κ. Η.-J. Kerner...XVII ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καθηγήτριας κ. Κ. Δ. Σπινέλλη...XVII ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... XXI ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... XXIII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ - ONOMA : ΤΣΙΓΚΟΥ Χάρις ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 12 / 10 / 1964 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμη, ένας γιός

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ - ONOMA : ΤΣΙΓΚΟΥ Χάρις ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 12 / 10 / 1964 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμη, ένας γιός ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ - ONOMA : ΤΣΙΓΚΟΥ Χάρις ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 12 / 10 / 1964 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμη, ένας γιός ΣΠΟΥΔΕΣ Εκπαιδευτικό Ίδρυμα : Πανεπιστήμιο Sorbonne (Paris I) Ακαδημαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

την ύπαρξη και την άσκηση ενός θεμελιώδους δικαιώματος γιατί αποτελούσαν κενό γράμμα, αφού πρόθεση του

την ύπαρξη και την άσκηση ενός θεμελιώδους δικαιώματος γιατί αποτελούσαν κενό γράμμα, αφού πρόθεση του Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας 20 παρ.1 Σ Εισαγωγή Η τήρηση του Συντάγματος από αυτούς που ασκούν την κρατική εξουσία, δηλαδή από τα όργανα του κράτους εξαρτάται κατά πολύ από το εάν υπάρχουν και λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

1. Δημοτικό Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό Κω Βασιλέως Γεωργίου 1, Κως, ΤΚ 85300 Υπόψη Προέδρου Δ.Σ. Αντιδημάρχου κου Θαλασσινού

1. Δημοτικό Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό Κω Βασιλέως Γεωργίου 1, Κως, ΤΚ 85300 Υπόψη Προέδρου Δ.Σ. Αντιδημάρχου κου Θαλασσινού Ημερομηνία 06.10.2008 Αριθμός αναφοράς 2014/08.02.2008 Χειριστές Πρεβεζάνου Κων/να Καραγεώργου Μαρία ( 210 7289730 210 7289762 Φαξ. 210 7289770 Προς: 1. Δημοτικό Ραδιοτηλεοπτικό Σταθμό Κω Βασιλέως Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ.

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Περίληψη Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Το προοίμιο της Σύμβασης Υπενθυμίζει τις Βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές με τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. των

Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. των ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η προστασία της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο από προσβολές µέσω Μ.Μ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6)

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι(6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Δικαστήριο: Τόπος: ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ Αριθμός Απόφασης: 3631 Έτος: 2002 Περίληψη Αλλοδαποί - Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα της δημοσιογραφικής έρευνας

Το δικαίωμα της δημοσιογραφικής έρευνας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Το δικαίωμα της δημοσιογραφικής έρευνας Σκιαγράφηση του περιεχομένου του και οριοθέτησή του σε σχέση με το δικαίωμα της προσωπικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα