ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓ- ΜΕΤΡΟ 2.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓ- ΜΕΤΡΟ 2.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ"

Transcript

1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΠΡΟΩΘΗΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓ- ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναµόρφωση Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης 77

2 Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ Σ 3 ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ- ΤΑΣ Εκπαίδευση και αρχική επαγγελµατική κατάρτιση Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου µάθησης 2.2 ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ Αναµόρφωση προγραµµάτων σπουδών ιεύρυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης Όλη η χώρα Μαθητές και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σπουδαστές, φοιτητές, ερευνητές και εκπαιδευτικοί τριτοβάθµιας. ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕ ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 2. Ανθρώπινοι Πόροι 23 Ανάπτυξη παιδαγωγικής και επαγγελ- µατικής κατάρτισης µη συνδεόµενης µε ιδιαίτερο τοµέα (άτοµα, εταιρείες) 181 Ερευνητικά έργα βασιζόµενα σε Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Ινστιτούτα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΟ Σε χιλ. ΕΥΡΩ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ.. ΤΟΥ ΜΕ- ΤΡΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕ- ΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ %Σ.Κ. %.. %Σ.Κ. %. Συνολικό Κόστος (Σ.Κ.) 403,169,0 24,0 14,6 ηµόσια απάνη (..) 403,169,0 24,0 24,0 14,6 14,6 Κοινοτική Συµµετοχή (ΕΚΤ) 302,376,7 75% Εθνική ηµόσια απάνη 100,792,2 25% Ιδιωτική Συµµετοχή ανεισµός 77

3 Β. EΙΣΑΓΩΓΗ: ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο σκοπό έχει να θεµελιώσει αφενός την ανάγκη αναµόρφωσης των προγραµµάτων σπουδών, όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων και αφετέρου την ανάγκη διεύρυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Το Μέτρο αυτό αποτελεί ένα από τα έξι Μέτρα που συµβάλλουν στην υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 2 που στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης στα πλαίσια της δια βίου µάθησης. Στο πλαίσιο του Μέτρου, η προσπάθεια ποιοτικής αναβάθµισης, ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού του εκπαιδευτικού συστήµατος συνδέεται στενά µε παρεµβάσεις σε τρεις διακριτούς, αλλά στενά συνδεδεµένους άξονες πολιτικής. Οι τρεις αυτοί άξονες πολιτικής γύρω από τους οποίους σχεδιάστηκαν οι προτεινόµενες Πράξεις παρέµβασης είναι οι εξής : Η αναµόρφωση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, όλων των εκπαιδευτικών βαθµίδων, και του εκπαιδευτικού υλικού. Η διεύρυνση της ανώτατης εκπαίδευσης σε προπτυχιακό επίπεδο. Η ανάπτυξη των µεταπτυχιακών σπουδών σε συνδυασµό µε τις ενισχυτικές και απαραίτητες ενέργειες για την ανάπτυξη της βασικής έρευνας και την προσαρµογή της πολιτικής υποτροφιών προς τις ανάγκες των µεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας. Παρεµβάσεις µε καινοτοµικό χαρακτήρα επί των τριών αυτών αξόνων πολιτικής πραγµατοποιήθηκαν και στο πρώτο ΕΠΕΑΕΚ. Οι παρεµβάσεις αυτές εκτιµάται ότι είχαν καταλυτική επίδραση πάνω στους µηχανισµούς του εκπαιδευτικού συστήµατος. Περιορίστηκαν όµως στο Λύκειο και στην ανώτατη εκπαίδευση εξαιτίας κυρίως της πιεστικής κατάστασης που η αυξηµένη κοινωνική ζήτηση για ανώτατη εκπαίδευση είχε δηµιουργήσει. Στην ικανοποίηση µέρους τουλάχιστον της κοινωνικής αυτή ζήτησης συνέβαλαν τα νέα Τµήµατα που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο της Ενέργειας της ιεύρυνσης. Πιο συγκεκριµένα, κατά την περίοδο του πρώτου ΕΠΕΑΕΚ πραγµατοποιήθηκαν οι εξής δράσεις σχετικά µε τους τρεις άξονες πολιτικής: 78

4 Β1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Η αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και του διδακτικού υλικού της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µεταξύ άλλων περιελάµβανε γνωστικά αντικεί- µενα όπως: Νέες Τεχνολογίες και Πληροφορική, Φυσικές Επιστήµες, Μαθη- µατικά, Γλώσσα, Προτυποποίηση και Πιστοποίηση ιδακτικού Υλικού, Ε- φαρµογή Πειραµατικών Προγραµµάτων κλπ. Με την υλοποίηση των παραπάνω έργων διαµορφώθηκαν κατάλληλα µεθοδολογικά εργαλεία (ενιαίο πλαίσιο προγραµµάτων σπουδών, πακέτα εναλλακτικού διδακτικού υλικού, κλπ.) και δηµιουργήθηκαν συνθήκες στη διαδικασία µάθησης, όπως αναδιάταξη σχολικού χώρου, χρήση πολλαπλών διδακτικών πηγών, εφαρµογή νέων τεχνολογιών πληροφορικής κλπ. Επίσης δόθηκε η δυνατότητα έναρξης της παροχής υπηρεσιών µέσω διαδικτύου για πρόσβαση σε τεκµηριωµένο/πιστοποιηµένο διδακτικό υλικό. 2. Ανώτατη Εκπαίδευση Στην ανώτατη εκπαίδευση (Πανεπιστήµια - ΤΕΙ) αναµορφώθηκαν 130 προγράµµατα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης µε την ανάπτυξη σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, ενώ υλοποιήθηκαν και 21 έργα που αφορούσαν την επέκταση και υιοθέτηση του θεσµού του πολλαπλού συγγράµµατος που θεωρήθηκε σηµαντικός παράγοντας για την ουσιαστική αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών. Β2. ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Στο πλαίσιο της διεύρυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης που στόχευε στη δη- µιουργία νέων τµηµάτων στα τριτοβάθµια Ιδρύµατα, ιδρύθηκαν 82 νέα Τµή- µατα προπτυχιακού επιπέδου της χώρας που κάλυψαν τόσο παλιούς όσο και νέους καινοτοµικούς γνωστικούς τοµείς. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην ανάπτυξη Τµηµάτων στα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα της περιφέρειας. Οι παρεµβάσεις που υλοποιήθηκαν ανταποκρίθηκαν στην ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων για ανοιχτότερη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση δίνοντας την δυνατότητα δη- µιουργίας σηµαντικά µεγαλύτερου αριθµού θέσεων φοιτητών και σπουδαστών στα Ιδρύµατα και αναπτύσσοντας νέες ειδικότητες. 79

5 Β3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Η προσπάθεια ανάπτυξης των µεταπτυχιακών σπουδών οδήγησε στη χρηµατοδότηση 114 έργων που στόχευαν στη δηµιουργία νέων µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών στην Ελλάδα και στην αναβάθµιση των υφισταµένων. Στόχος ήταν η κάλυψη της εξαιρετικά αυξηµένης ζήτησης για περαιτέρω ε- ξειδίκευση σε γνωστικά αντικείµενα προσαρµοσµένα στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας, και µε απώτερο στόχο τον περιορισµό της εξόδου από τη χώρα αποφοίτων που επιθυµούσαν τη συνέχιση των σπουδών τους σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Έτσι, ενισχύθηκαν και αναδιαρθρώθηκαν τα υπάρχοντα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών και σχεδιάστηκαν νέα µεταπτυχιακά προγράµµατα. 1. Ανάπτυξη βασικής ερευνητικής δραστηριότητας σε τοµείς εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Η προσπάθεια ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας περιορίστηκε στο πρώτο ΕΠΕΑΕΚ µόνο σε θέµατα γενικότερης εκπαιδευτικής φύσεως. Έτσι δηµιουργήθηκε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) µε στόχο την καταγραφή των αναγκών και το συντονισµό της εκπαιδευτικής έρευνας στην Ελλάδα και υποστηρίχθηκε η αρχική του εγκατάσταση µε την κατάλληλη υποδοµή και µε τη στελέχωσή του. Πραγµατοποιήθηκαν επίσης 48 εκπαιδευτικές έρευνες από ΑΕΙ, ΤΕΙ και άλλους ερευνητικούς φορείς σε επιλεγµένα θέ- µατα κρίσιµα για τον σχεδιασµό της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας, και διευρύνθηκε η δραστηριότητα της εκπαιδευτικής έρευνας σε επιλεγµένους τοµείς τόσο της τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης. 2. Υποτροφίες Στην προσπάθεια χρησιµοποίησης του θεσµού των υποτροφιών σαν µέσον ε- νίσχυσης των µεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας, διευρύνθηκαν και αναβαθµίστηκαν επίσης τα προγράµµατα υποτροφιών εσωτερικού και εξωτερικού µε στόχο τη δηµιουργία µίας αρχικής κρίσιµης µάζας κατόχων διδακτορικού διπλώµατος απαραίτητων για την εφαρµογή της ερευνητικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Φορέας υλοποίησης της Ενέργειας στο πρώτο Ε- ΠΕΑΕΚ ήταν το ΙΚΥ. Πραγµατοποιήθηκε επίσης προσπάθεια δηµιουργίας 80

6 και εφαρµογής νέων καινοτόµων προγραµµάτων υποτροφιών ώστε οι χορηγούµενες υποτροφίες να εξυπηρετούν τις παραγωγικές και εκπαιδευτικές α- νάγκες της χώρας. Συνολική αποτίµηση: Το σύνολο των παραπάνω παρεµβάσεων στο πρώτο ΕΠΕΑΕΚ είχε πολλαπλά θετικά αποτελέσµατα και συνετέλεσε καταλυτικά στην εισαγωγή των διαδικασιών για ποιοτική αναβάθµιση και ποσοτική ανάπτυξη της εκπαίδευσης και στην άµβλυνση της πίεσης για πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση. Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΚΤΕΣ Γ1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥΣ Στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ο στόχος της ποιοτικής αναβάθµισης των προγραµµάτων σπουδών σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης και του ανοίγµατος της πρόσβασης στην τριτοβάθµια δεν εξαντλείται σε µια νέα αναµόρφωση των παλαιών προγραµµάτων σπουδών αλλά υιοθετεί µια διαρκή διαδικασία εκσυγχρονισµού, αποτίµησης/αξιολόγησης και επανασχεδιασµού των προγραµµάτων ώστε να ανταποκρίνονται στη διαρκή αλλαγή των αναγκών της κοινωνίας και της οικονοµίας. Ο γενικός αυτός στόχος προβλέπεται να υλοποιηθεί µε τις προτεινόµενες παρεµβάσεις του παρόντος Μέτρου αναφορικά µε τους τρεις προαναφερθέντες στην εισαγωγή άξονες πολιτικής. Οι παρεµβάσεις αυτές εξειδικεύονται σε συγκεκριµένες κατηγορίες Πράξεων σε σχέση µε τις επιµέρους εκπαιδευτικές βαθµίδες που αναλύονται πιο κάτω. Όσον αφορά την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, θα πραγµατοποιηθούν παρεµβάσεις που θα αξιοποιήσουν την εµπειρία και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από δράσεις του πρώτου ΕΠΕΑΕΚ στο χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 81

7 Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθούν καινοτόµες παρεµβάσεις ώστε να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί ο εκσυγχρονισµός που επιτελέστηκε στο πρώτο ΕΠΕΑΕΚ ως προς τα προγράµµατα σπουδών, τα σχολικά βιβλία και το υποστηρικτικό υλικό µε παράλληλη ενίσχυση των υποδοµών κυρίως σε θέµατα δικτύων σε συνέργια µε το Μέτρο 5.2 (ΕΤΠΑ) και µε έµφαση στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (συνέργια µε τις Ενέργειες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της Κοινωνίας της Πληροφορίας). Οι παρεµβάσεις που καλούνται να συµβάλουν στην αναβάθµιση της ανώτατης εκπαίδευσης και την διεύρυνσή της θα είναι καινοτόµες ώστε να αποσυµφορηθεί αποτελεσµατικά το εκπαιδευτικό σύστηµα από την πίεση που παρουσιαζόταν στην µετάβαση από τη δευτεροβάθµια στην τριτοβάθµια, και αφενός να εξασφαλισθεί η δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας σε επιλεγµένες και όχι τυχαίες ειδικότητες, αφετέρου να επιτευχθεί η ευρύτερη κάλυψη των διαρκώς αυξανοµένων αναγκών σε θέσεις εργασίας που απαιτούν ιδιαίτερες δεξιότητες στις ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών), µε έµφαση στη διεπιστηµονική προσέγγιση. Τα προγράµµατα σπουδών θα σχεδιαστούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται µε επιτυχία στον διεθνή ανταγωνισµό, ενσωµατώνοντας στον κορµό τους τις ραγδαίες εξελίξεις της έρευνας, της τεχνολογίας και της πληροφορικής. Οι παρεµβάσεις στα προγράµµατα θα εµπεριέχουν αντίστοιχη προσαρµογή και ανασχεδιασµό του εκπαιδευτικού υλικού και µηχανισµούς υιοθέτησης και αξιοποίησης των σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών. Γ2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Για την επίτευξη των στόχων της ποιοτικής αναβάθµισης και διεύρυνσης του εκπαιδευτικού συστήµατος, το παρόν Μέτρο περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων. 82

8 Ενέργεια 2.2.1: Αναµόρφωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και εκπαιδευτικού υλικού στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση Για την αναβάθµιση της ποιότητας των προγραµµάτων σπουδών και του περιεχοµένου του εκπαιδευτικού υλικού στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση θα υλοποιηθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Κατηγορία Πράξεων α: Αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων Τα προγράµµατα σπουδών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του πρώτου ΕΠΕΑΕΚ, µετά από αξιολόγησή τους, θα τύχουν επιλεκτικής αναµόρφωσης, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης. Επιπλέον, περισσότερα από 100 Προγράµµατα Σπουδών και διδακτικά πακέτα, της δευτεροβάθµιας και της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, που δεν έχουν εξεταστεί την τελευταία 15ετία θα εκσυγχρονιστούν ή θα γραφούν εκ νέου ώστε να ανταποκριθούν στις επελθούσες εκπαιδευτικές, επιστηµονικές και τεχνολογικές αλλαγές. Στα νέα προγράµµατα σπουδών και στο διδακτικό και εκπαιδευτικό υλικό θα ληφθεί υπόψη η διάσταση της ισότητας των δύο φύλων. Κατηγορία Πράξεων β: Πειραµατικά προγράµµατα εκπαίδευσης Θα υλοποιηθούν πειραµατικά προγράµµατα εκπαίδευσης στις σχολικές µονάδες (ΣΕΠΠΕ), στα πλαίσια των οποίων θα αξιολογούνται στην πράξη τα νέα διδακτικά πακέτα και οι νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Παράλληλα, µέσα από την υλοποίηση των προγραµµάτων των ΣΕΠΠΕ θα είναι δυνατή πειραµατική εφαρµογή καινοτόµων σχεδίων των εκπαιδευτικών µονάδων που στόχο θα έχουν την αντιµετώπιση ορισµένων προβληµάτων (π.χ. την εξ αποστάσεως διδασκαλία ξένων γλωσσών σε ολιγοθέσια δηµοτικά, την αφύπνιση στις γλώσσες, κλπ.). 83

9 Ενέργεια : Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης Η Ενέργεια αποσκοπεί : 1. Στην ολοκλήρωση της διεύρυνσης των προπτυχιακών σπουδών µε την δη- µιουργία νέων τµηµάτων στα πανεπιστήµια και ΤΕΙ ώστε να καλυφθεί η αυξηµένη ζήτηση για ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της τεχνολογίας και της αγοράς εργασίας. 2. Στην εισαγωγή και εφαρµογή διαδικασιών που θα εξασφαλίσουν τη συνεχή αναµόρφωση των Προγραµµάτων Σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης έτσι ώστε να προσαρµόζεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές και στις συνεχείς εξελίξεις της κοινωνίας και της οικονοµίας 3. Στο να δοθεί η πρέπουσα προτεραιότητα στην ενίσχυση των Τµηµάτων για οργανική σύνδεση των σπουδών τους µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) µε την ανάπτυξη βασικών και κατ επιλογήν µαθηµάτων. Επίσης, θα ληφθεί µέριµνα ώστε να συµπεριληφθεί στο εκπαιδευτικό υλικό και στην µεθοδολογία σπουδών και εξετάσεων η χρήση και η εφαρµογή των νέων τεχνολογιών σε όλους τους γνωστικούς τοµείς της ανώτατης εκπαίδευσης. Στα πλαίσια της Ενέργειας αυτής θα υλοποιηθούν τρείς κατηγορίες Πράξεων, η µία εκ των οποίων ασχολείται µε την αναµόρφωση των υπαρχόντων προγραµµάτων προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ). Έµφαση θα δοθεί στην αλλαγή της νοοτροπίας και του τρόπου που παρέχονταν µέχρι σήµερα οι σπουδές αυτές, δηλαδή, πρώτον, στην ενεργό σύνδεση της ύλης και του τρόπου εξετάσεων των µαθηµάτων µε την χρήση πολλαπλών πηγών πληροφόρησης και διαδικασιών µαθησιακής αυτενέργειας για ενεργητικότερη συµµετοχή των φοιτητών και σπουδαστών, και δεύτερον, στην διεπιστηµονική σύνδεση όλων σχεδόν των ειδικοτήτων µε τις δυνατότητες που προσφέρουν οι επιστήµες και τα εργαλεία της Πληροφορικής. Σηµαντική θεωρείται η συγκρότηση κατάλληλων δεικτών για τον σχεδιασµό και την παρακολούθηση αυτών των πράξεων από τα ίδια τα Ιδρύµατα. 84

10 Στα πλαίσια της Ενέργειας θα υλοποιηθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες τρείς κατηγορίες Πράξεων : Κατηγορία Πράξεων α: Αναµόρφωση Προπτυχιακών Η Πράξη αυτή περιλαµβάνει: Την ανάπτυξη και προσαρµογή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υ- λικού, τη χρήση πολλαπλών πηγών πληροφόρησης και, παράλληλα, την ε- ντατική υιοθέτηση των Νέων Τεχνολογιών στην διδακτική πρακτική, µε την ενίσχυση του θεσµού της πολλαπλής βιβλιογραφίας µέσα στην µαθησιακή πράξη, την δηµιουργία πυλών ανά οµάδα συγγενών επιστηµονικών περιοχών, την ενίσχυση της δυνατότητας των Ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας για ιδιοπαραγωγή πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων, την ανάπτυξη ηλεκτρονικού υλικού διδασκαλίας - εξάσκησης - εξέτασης σε ειδικούς δικτυακούς τόπους, την ε- ποπτευόµενη αυτο-διδασκαλία ή διδασκαλία σε µικρές οµάδες σαν συ- µπληρωµατική δυνατότητα, τα κατανεµηµένα µαθησιακά περιβάλλοντα και την ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων. Την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής µε έµφαση στην χρηστική ένταξη των ΤΠΕ µέσα στον κορµό της επιστηµονικής γνώσης και πρακτικής της ειδικότητας, µε εισαγωγή µαθηµάτων (µε credits ή χωρίς) των επιστηµών της Πληροφορικής µέσα στα περισσότερα ΠΠΣ. Την ανάπτυξη νέου εργαστηριακού ή σεµιναριακού περιεχοµένου στα µαθήµατα και την ενίσχυση των εργαστηρίων ή σπουδαστηρίων µε προσωπικό (προσωπικό του Ν.407, µεταπτυχιακοί φοιτητές, εξωτερικοί συνεργάτες, κλπ.). Την εισαγωγή και εφαρµογή νέων βελτιωτικών δράσεων όπως είναι η οργάνωση των σπουδών σε ολοκληρωµένους κύκλους µαθηµάτων, η θέσπιση διαδικασιών συνεχούς αυτοβελτίωσης των διδασκόντων, η εισαγωγή ενδιά- µεσων αξιολογήσεων των φοιτητών σε όλο και περισσότερα µαθήµατα, η εξατοµικευµένη συµβουλευτική µε σκοπό την µείωση της λιµνάζουσας φοίτησης, η ανάπτυξη γενικών δεξιοτήτων, η ανάδειξη της αυτενέργειας, της ελεύθερης σκέψης, της δηµιουργικότητας και της ικανότητας για αυ- 85

11 τοµάθηση, η ανάπτυξη της διεπιστηµονικότητας και της ευελιξίας των σπουδών, ο εντοπισµός αναδυόµενων διεπιστηµονικών περιοχών στη διεπιφάνεια του Τµήµατος και η µύηση στην έρευνα. Την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου µε τη δηµιουργία από τα Ιδρύµατα «κεντρικής µονάδας, σε επίπεδο Σχολής, υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου» µε ενδεικτικές αρµοδιότητες τη µελέτη / διερεύνηση του νέου χαρακτήρα της εκπαιδευτικής µεθοδολογίας & διαδικασίας σύµφωνα µε τις διεθνείς ε- µπειρίες & τις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, την ανάπτυξη µεθόδων και πρακτικών ανά ειδικότητα για τη δηµιουργία γέφυρας ανάµεσα στα Ιδρύµατα της ανώτατης εκπαίδευσης και την αγορά εργασίας, τη δηµιουργία συστήµατος καθορισµού, εφαρµογής & συνεχούς αποτίµησης των δεικτών αξιολόγησης της ποιότητας σπουδών, την παραγωγή, προτυποποίηση, δικτυακή διάθεση και αξιοποίηση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού, την υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού για ανάληψη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, καθώς και τη δηµοσιοποίηση σε επίπεδο Ιδρύµατος της εµπειρίας / καινοτοµίας Τµηµάτων που βρίσκονται στην αιχµή της τεχνολογίας της Πληροφορικής, από την ανάπτυξη & χρήση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και σχετικών εργαστηρίων. Κατηγορία Πράξεων β: ιεύρυνση της ανώτατης εκπαίδευσης Θα υποστηριχθούν τα Τµήµατα ανώτατης εκπαίδευσης που δηµιουργήθηκαν στη διάρκεια της Α φάσης της διεύρυνσης την περίοδο Παράλληλα, µε βάση τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από την Ενέργεια 2 του Μέτρου 2.1 για το χωροταξικό σχεδιασµό της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, θα πραγµατοποιηθεί ένας νέος κύκλος διεύρυνσης στα πλαίσια του οποίου θα ιδρυθούν και θα λειτουργήσουν νέα Τµήµατα στα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Η πρώτη φάση της διεύρυνσης της ανώτατης εκπαίδευσης λήγει στις 31/12/2004. Μέχρι τότε το σύνολο των τµηµάτων θα έχουν ολοκληρώσει πλήρεις κύκλους σπουδών, γεγονός που θα δώσει τη δυνατότητα στο Σύµβουλο Ενδιάµεσης Αξιολόγησης του ΕΠΕΑΕΚ µε ειδικό case study να εξετά- 86

12 σει την αποτελεσµατικότητά τους κυρίως σε σχέση µε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Κατηγορία Πράξεων γ: Ενίσχυση των Τ.Π.Ε. στη ανώτατη εκπαίδευση. Θα ενισχυθούν παλαιά και νεο-ιδρυόµενα τµήµατα σπουδών στο γνωστικό αντικείµενο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τόσο σε προπτυχιακό ώστε και σε µεταπτυχιακό επίπεδο ώστε ν ανταποκριθεί η χώρα στους στόχους της «κοινωνίας της πληροφορίας» και της «νέας οικονο- µίας». Ενέργεια 2.2.3: Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Έρευνα - Υποτροφίες Η Ενέργεια αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη, αναβάθµιση και παγίωση των οργανωµένων µεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα, βασικός σκοπός των ο- ποίων είναι η αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών Πανεπιστηµίων µε σπουδές υψηλού επιπέδου, η προώθηση της έρευνας και η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας µε ικανά και επιστηµονικά εξειδικευµένα στελέχη. Επίσης, θα υποστηριχθεί ο ανασχεδιασµός του υπάρχοντος συστήµατος υποτροφιών. Στα πλαίσια της Ενέργειας, θα υλοποιηθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων : Κατηγορία Πράξεων α : Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Στα πλαίσια της παρούσας κατηγορίας Πράξεων, θα αναπτυχθούν ΠΜΣ υψηλού επιπέδου µε βάση τις διεθνείς πρακτικές εκπαιδευτικής ανταγωνιστικότητας και αριστείας, µε στόχο όχι µόνο την συγκράτηση εντός της χώρας του εξειδικευόµενου επιστηµονικού δυναµικού όπως πρωτο-επιχειρήθηκε µαζικά κατά το πρώτο ΕΠΕΑΕΚ, αλλά την συγκράτηση και των καλυτέρων αποφοίτων του ελληνικού πανεπιστηµιακού συστήµατος. Πέρα από λίγα ακόµη νέα ΠΜΣ, στην πλειονότητά τους θα χρηµατοδοτηθούν υπάρχοντα ΠΜΣ των οποίων οι επιδόσεις και προοπτικές, καθώς και η συνά- 87

13 φεια του γνωστικού τους αντικειµένου µε τους τοµείς προτεραιότητας της χώρας και του Γ ΚΠΣ, προδικάζουν την διεθνή τους επιτυχία και βιωσιµότητα. Θα δίδεται επίσης η δυνατότητα τα ΠΜΣ να διεξάγουν την διδασκαλία τους εν όλω ή εν µέρει (και) στην αγγλική γλώσσα εφόσον ο νόµος το επιτρέψει µε στόχο την προσέλκυση σπουδαστών από άλλες χώρες αλλά και τις ανταλλαγές µεταξύ διδασκόντων. Εντός των κόλπων κυρίως των διατµηµατικών ΠΜΣ, µπορούν να ενισχυθούν και γενικά µεταπτυχιακά µαθήµατα µε στόχο την οµογενοποίηση του µεταπτυχιακού φοιτητικού δυναµικού που προέρχεται από διαφορετικούς κλάδους, την εµπέδωση των προχωρηµένων προπτυχιακών µαθηµάτων κορµού, και την διεπιστηµονική κάλυψη των θεµάτων. Θα είναι επίσης δυνατόν να ενισχυθεί ο σχεδιασµός και η προώθηση εναλλακτικών µορφών παροχής της µεταπτυχιακής εκπαίδευσης, όπως µε την διενέργεια εντατικών θερινών µαθηµάτων από επισκέπτες καθηγητές του εξωτερικού, την δυνατότητα πρακτικής ερευνητικής άσκησης των µεταπτυχιακών φοιτητών σε εργαστήρια του εσωτερικού και του εξωτερικού, την σεµιναριακή κατάρτιση σε θέµατα της σύγχρονης επιστηµονικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, την συµµετοχή στην ανάπτυξη ειδικών θεµατικών πυλών (portals), κλπ.. Θα υπάρξουν υποτροφίες µετά και άνευ ανταποδοτικού έργου και εξωτερικές αξιολογήσεις. Θα χρηµατοδοτηθεί η συντήρηση και αναβάθµιση, όπου κριθεί απαραίτητο, του υπάρχοντος εργαστηριακού και εποπτικού εξοπλισµού καθώς και οι α- παραίτητες µικρο-διαµορφώσεις χώρων. Σε συνέργεια µε το Μέτρο ΕΤΠΑ, θα είναι δυνατόν να ενισχυθούν υποστηρικτικά εργαστήρια άµεσα συνδεδεµένα µε τα γνωστικά αντικείµενα του ΠΜΣ. Τέλος, µεταξύ των άλλων, θα προωθηθούν ενέργειες δηµοσιότητας για προσέλκυση µεγάλου αριθµού δυνητικών µεταπτυχιακών φοιτητών από εταιρείες του ευρύτερου δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα και η αναζήτηση πόρων για την ενίσχυση της βασικής έρευνας. 88

14 Κατηγορία Πράξεων β: Υποτροφίες Έρευνας µε προτεραιότητα στη Βασική Έρευνα Στόχος της συγκεκριµένης πράξης είναι η ενίσχυση της έρευνας στα Πανεπιστήµια της χώρας µε προτεραιότητα στην Βασική Έρευνα µε χρηµατοδότηση της ανάληψης και περαίωσης προδιαγεγραµµένου έργου στα πλαίσια των διδακτορικών σπουδών. Απαραίτητα παραδοτέα αυτών των ερευνητικών χρηµατοδοτήσεων θα είναι οι διατριβές που εκπονούνται καθώς και οι δηµοσιεύσεις που απορρέουν από αυτές. Κατηγορία Πράξεων γ: Έρευνα για την Εκπαίδευση Στα πλαίσια αυτής της κατηγορίας Πράξεων, θα χρηµατοδοτηθούν ερευνητικές εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν από Ανώτατα Ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα/ ινστιτούτα, το ΚΕΕ και άλλους φορείς εκπαίδευσης, πάνω σε τοµείς όπως ο προσδιορισµός της αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού συστή- µατος, η ανάλυση ιστορικών και πολιτισµικών δεδοµένων και η αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση, ο σχολικός και επαγγελµατικός προσανατολισµός, το άνοιγµα της εκπαίδευσης στην κοινωνία, η διερεύνηση των αιτιών για τα παραβατικά φαινόµενα που παρατηρούνται στα σχολεία, η σύγκριση µε τις καλύτερες πρακτικές του εξωτερικού για όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, η έρευνα για θέµατα Πολιτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης κλπ. Στα πλαίσια αυτής της κατηγορίας πράξεων θα µπορούν να συµµετέχουν και µη-κυβερνητικές, µη-κερδοσκοπικές οργανώσεις που διαθέτουν το κατάλληλο επιστηµονικό προφίλ (θέµατα προβληµατισµού, τρόποι αντιµετώπισής τους, τεκµηριωµένες δυνατότητες του δυναµικού τους). Κατηγορία Πράξεων δ: Υποτροφίες Πέρα από τις υποτροφίες που παρέχονται µέσα από τις δράσεις των ΠΜΣ θα χορηγηθούν υποτροφίες και από το ΙΚΥ για µεταπτυχιακούς φοιτητές και σπουδαστές της ανώτατης εκπαίδευσης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό µε προσανατολισµό των υποτρόφων περισσότερο προς τοµείς τεχνολο- 89

15 γικής και επιστηµονικής αιχµής καθώς και τους υπόλοιπους τοµείς προτεραιότητας της χώρας. Κατηγορία Πράξεων ε: Ενίσχυση ερευνητικών οµάδων στα Πανεπιστήµια Προβλέπεται η χρηµατοδότηση ερευνητικών οµάδων στα Πανεπιστήµια που µπορεί να έχουν διατµηµατικό/διεπιστηµονικό χαρακτήρα και οι οποίες θα διεξάγουν έρευνα σε διευρυµένο επιστηµονικό αντικείµενο. Οι οµάδες αυτές θα αποτελούνται από µέλη ΕΠ, ερευνητές και µεταπτυχιακούς φοιτητές. Στις ερευνητικές αυτές οµάδες δύνανται να συµµετέχουν και µέλη ΕΠ από τα ΤΕΙ της χώρας ή ερευνητές των οποίων η ερευνητική ή /και η επαγγελµατική εµπειρία µπορούν να συµβάλουν στην αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή της έρευνας. Παραδοτέα των ερευνητικών προγραµµάτων θα αποτελέσουν οι δηµοσιεύσεις κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των προγραµµάτων και οι εκθέσεις µε τα αποτελέσµατα από την ολοκλήρωση των προγραµµάτων. Κατηγορία Πράξεων στ: Ενίσχυση ερευνητικών οµάδων στα ΤΕΙ Η αναβάθµιση της έρευνας αναµένεται να ολοκληρωθεί µε τη χρηµατοδότηση ερευνητικών οµάδων στα ΤΕΙ που µπορεί να έχουν διατµηµατικό/διεπιστηµονικό χαρακτήρα και οι οποίες θα διεξάγουν έρευνα σε διευρυµένο επιστηµονικό αντικείµενο. Οι οµάδες αυτές µπορούν να αποτελούνται από µέλη ΕΠ, ερευνητές, εργαστηριακούς συνεργάτες. Στις ερευνητικές αυτές οµάδες δύνανται να συµµετέχουν και µέλη ΕΠ από τα πανεπιστήµια της χώρας ή ερευνητές των οποίων η ερευνητική ή /και η επαγγελµατική εµπειρία µπορούν να συµβάλουν στην αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή της έρευνας. Επιπλέον, µπορούν να συµµετέχουν µεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες και µεταπτυχιακοί φοιτητές. Παραδοτέα των ερευνητικών προγραµµάτων θα αποτελέσουν οι δηµοσιεύσεις κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των προγραµµάτων και οι εκθέσεις µε τα αποτελέσµατα από την ολοκλήρωση των προγραµµάτων. Κατηγορία Πράξεων ζ: Μελέτες ποιοτικού ελέγχου σχολικών κτιρίων 90

16 Στο πλαίσιο αυτής της Κατηγορίας Πράξεων θα πραγµατοποιηθεί πιλοτικό πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου των σχολικών κτιρίων όσον αφορά την εκπαιδευτική, παιδαγωγική και την κτιριολογική πληρότητά τους καθώς και έλεγχος της στατικής επάρκειας και της αντισεισµικής συµπεριφοράς τους. Επισηµαίνεται ότι στο πλαίσιο των Κατηγοριών Πράξεων β, γ, δ και ε, θα ληφθεί ειδική µέριµνα για τα Ακριτικά Ιδρύµατα. Γ3. ΕΙΚΤΕΣ Α. ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟ- ΠΟΙΗΣΗΣ Νέα βιβλία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Παρεµβάσεις σε προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών ΤΙΜΗ ΒΑ- ΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2003 ΣΤΟΧΟΣ Νέα ΠΜΣ Παρεµβάσεις Αναβάθµισης ΠΜΣ Νέα Τµήµατα ιεύρυνσης Αριθµός Υποτροφιών Β. ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ- ΤΟΣ ηµιουργούµενη απασχόληση κατά την υλοποίηση των έργων ισοδύναµα ανθρωποέτη απασχόλησης 91

17 92

18 Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την επιλογή των χρηµατοδοτούµενων πράξεων και για τον ορισµό των τελικών δικαιούχων (φορέων υλοποίησης) που θα έχουν την ευθύνη εκτέλεσης των πράξεων, θα εφαρµοσθούν διαδικασίες που εξασφαλίζουν τόσο την διαφάνεια όσο και την βέλτιστη αξιολόγηση των προτάσεων. Συγκεκριµένα, η ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ, πριν από την ένταξη των χρηµατοδοτούµενων πράξεων, θα ενηµερώνει τις κατηγορίες δυνητικών τελικών δικαιούχων του Μέτρου, και θα τους πληροφορεί για τις δυνατότητες πρότασης και χρηµατοδότησης δράσεων. Η ενηµέρωση γίνεται µε τη δηµοσιοποίηση και διανοµή ειδικών τευχών που προδιαγράφουν την φύση των πράξεων που δύνανται να προτείνουν για ένταξη στο Μέτρο, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι προτάσεις που θα υποβάλλονται, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησής τους σύµφωνα µε τις ιατάξεις Εφαρµογής του ΚΠΣ και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος καθώς και τα κριτήρια ένταξης του Μέτρου. Εφόσον επιλέγεται η χρηµατοδοτούµενη πράξη, η ιαχειριστική Αρχή εκδίδει Απόφαση Ένταξης Πράξης. Η διασφάλιση της τήρησης των κανόνων δηµοσιότητας του ΚΠΣ και αυτών του ΕΠΕΑΕΚ αποτελεί επιδίωξη και υπευθυνότητα της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ. Η διαχείριση, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση (κατά τη διάρκεια και εκ των υστέρων) των έργων θα γίνεται από την ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σύµφωνα µε τους κανονισµούς και τις διατάξεις εφαρµογής του ΚΠΣ και του ΕΠ. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υ- ΠΕΠΘ σε συνεργασία µε τη ιαχειριστική Αρχή, θα διασφαλίσουν τη συνέπεια των συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων µε τις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές. Επίσης, οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ έχουν την ευθύνη ανάληψης των απαραίτητων διοικητικών ενεργειών που θα διευκολύνουν την εφαρµογή των πράξεων. Οι διαδικασίες ανάληψης νοµικών δεσµεύσεων, από πλευράς τελικού δικαιούχου, είναι σε κάθε περίπτωση αυτές που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία (διαγωνισµοί, αυτεπιστασία, κλπ.), µε ιδιαί- 93

19 τερη έµφαση στην τήρηση των διατάξεων για την διαφάνεια και τον ανταγωνισµό. Στις περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιµο θα αξιοποιηθούν Τεχνικοί Σύµβουλοι για την υποστήριξη των φορέων υλοποίησης των δράσεων. Συγκεκριµένα: Για όλες οι ενέργειες του Μέτρου που αφορούν την τριτοβάθµια εκπαίδευση (κατηγορίες πράξεων προπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, µεταπτυχιακά, έρευνα, διεύρυνση τριτοβάθµιας) θα υπάρξει ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς όλα τα τριτοβάθµια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες και τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης θα παραδοθούν στη διαχειριστική αρχή. Οι κατηγορίες πράξεων που αφορούν την αναµόρφωση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θα υλοποιηθούν µε ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που, από τον σχετικό νόµο, έχει αποκλειστικά την αρµοδιότητα εκπόνησης σχολικών προγραµµάτων. ΣΤ. ΤΕΛΙΚΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Οι κατηγορίες τελικών δικαιούχων για την υλοποίηση των Πράξεων του Μέτρου, ανά Ενέργεια είναι: Ενέργεια Αναµόρφωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και εκπαιδευτικού υλικού στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση Κατηγορία Πράξεων (α) Τελικοί ικαιούχοι: Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Κατηγορία Πράξεων (β) Τελικοί ικαιούχοι: το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Ερευνητικό Ακαδη- µαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ). 94

20 Ενέργεια Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης. Κατηγορία Πράξεων (α) Τελικοί ικαιούχοι: τα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας. Κατηγορία Πράξεων (β) Τελικοί ικαιούχοι: τα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ). Κατηγορία Πράξεων (γ) Τελικοί ικαιούχοι: τα Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας. Ενέργεια Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Έρευνα Υποτροφίες. Κατηγορία Πράξεων (α) Τελικοί ικαιούχοι: τα Πανεπιστήµια της χώρας. Κατηγορία Πράξεων (β) Τελικοί ικαιούχοι: τα Πανεπιστήµια της χώρας Κατηγορία Πράξεων (γ) Τελικοί ικαιούχοι: τα Πανεπιστήµια της χώρας, τα ΤΕΙ, το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας [Κ.Ε.Ε.] και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο [Π.Ι.]. Κατηγορία Πράξεων (δ) Τελικοί ικαιούχοι: το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. Κατηγορία Πράξεων (ε) Τελικοί ικαιούχοι: τα Πανεπιστήµια της χώρας 95

21 Κατηγορία Πράξεων (στ) Τελικοί ικαιούχοι: τα ΤΕΙ της χώρας Κατηγορία Πράξεων (ζ) Τελικοί ικαιούχοι: Ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) Α.Ε. 96

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Προγράµµατα Υποστήριξης των Γυναικών στις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές. Προγράµµατα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Καταπολέµηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΜΕΤΡΟ 3.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΜΕΤΡΟ 3.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση Επιχειρηµατικής ράσης και Καινοτοµικών Εφαρµογών Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Προγράµµατα Προώθησης της Ισότητας των Φύλων µε Έµφαση στην Υποστήριξη της Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με τις θέσεις της για το σχέδιο «Αθηνά» η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι:

Αναφορικά με τις θέσεις της για το σχέδιο «Αθηνά» η ΔΗΜΑΡ θεωρεί ότι: ΘΕΜΑ : Οι θέσεις του Τομέα Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ για το σχέδιο «Αθηνά» Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα ο Τομέας Παιδείας και Έρευνας της ΔΗΜΑΡ προκειμένου να παρουσιάσει τις θέσεις του για

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ

1 ος Άξονας: Σύνδεση με ΑΕΙ και ΠΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Βασικοί άξονες) Κατά την άποψή μας, η αναβάθμιση του ρόλου της Δημόσιου Σχολείου προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικών Πειραματικών Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: evarousa@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

28/11/08. 2. Η παρελθούσα (ΕΠΕΑΕΚ 2) και η μέλλουσα (Ε.Π.Δ.Β.Μ) κατάσταση

28/11/08. 2. Η παρελθούσα (ΕΠΕΑΕΚ 2) και η μέλλουσα (Ε.Π.Δ.Β.Μ) κατάσταση 28/11/08 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2009-15 Γλαβάς Ευριπίδης, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Ηπείρου Εμμανουλούδης Δημήτρης, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Καβάλας Ζαχαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη :

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης Χωροταξικός Σχεδιασμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Εισήγηση προς την ΟΣΕΠ ΤΕΙ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η «άναρχη» ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της ίδρυσης νέων τμημάτων, παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΜΕΣΙΝΕ εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών στα πεδία της αγοράς εργασίας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θεσσαλονίκη, 2-4-2015 Στις 31/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 299927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚ39-630 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που

σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που Παρουσίαση από την Πρόεδρο της ιοικούσας Επιτροπής Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού Παπαηλιού ΟΡΑΜΑ Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ Φορέας: Γράψτε το όνομα του ιδρύματος σας Ι ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Προϋπολογισμός: Γράψτε αριθμητικώς το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2000 12 Η συγγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης Ευρώπη υποστηρίζει πως η ανάκαμψη θα είναι ψηφιακή. Με ποιον τρόπο Η η ειδική γραμματεία διοικητικής μεταρρύθμισης της Ελλάδας θα υποστηρίξει αυτό το στόχο; Η Ειδική Γραμματεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ49-ΜΗ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ49-ΜΗ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Παιδεία. Web Site: http://www.epe.org.gr. Email: info@epe.org.gr

Πληροφορική Παιδεία. Web Site: http://www.epe.org.gr. Email: info@epe.org.gr Πληροφορική Παιδεία Email: info@epe.org.gr Δημήτρης Κυριακός MSc, MBA Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Πειραιά Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ε.Π.Ε. antiproedros@epe.org.gr

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (Τ Π) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ... 7 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα