ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΣΔΣΑΡΣΖ 2 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011

2 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ 8 ε ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ Ζ 8ε ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Παηδείαο (ΔΤΠ) πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Σεηάξηε 2 Φεβξνπαξίνπ 2011 θαη ψξα ην κεζεκέξη ζηελ Αίζνπζα Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ ησλ Γεληθψλ Αξρείσλ ηνπ Κξάηνπο, νδφο Γάθλεο 61, Φπρηθφ, ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Παηδείαο Καζεγεηή Αιέμε Λπθνπξγηψηε. ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαληαη ηα αθφινπζα κέιε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ΔΤΠ: 1. Αιέμεο Λπθνπξγηώηεο Πξφεδξνο Δζληθνχ πκβνπιίνπ Παηδείαο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 2. Αλδξέαο Λύηξαο Πξφεδξνο πκβνπιίνπ Αλψηαηεο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο Καζεγεηήο θαη Αληηπξχηαλεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 3. Βαγγέιεο Πνιίηεο - ηεξγίνπ Πξφεδξνο πκβνπιίνπ Αλψηαηεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο Καζεγεηήο θαη Πξφεδξνο ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ 4. Πελειόπε πειηώηε Αλαπιεξσκαηηθή ηεο Δπαγγειίαο νθνχιε, εθπξφζσπνο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο Πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο Δπνπηείαο Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ΓΓΔΣ 5. θ. Ηγλάηηνο Δθπξφζσπνο Ηεξάο πλφδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδαο εβαζκηφηαηνο Μεηξνπνιίηεο Γεκεηξηάδνο θαη Αικπξνχ 6. Κωλζηαληίλνο Γνπξγνπιηάλεο Αλαπιεξσκαηηθφο ηνπ Θεφδσξνπ Παπαζενδψξνπ, εθπξφζσπνο ηεο πλφδνπ ησλ Πξπηάλεσλ Καζεγεηήο θαη Πξχηαλεο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 7. Παύινο Καξαθνιηζίδεο Δθπξφζσπνο ηεο πλφδνπ ησλ Πξνέδξσλ ΣΔΗ Καζεγεηήο θαη Πξφεδξνο ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο 8. Κιήκεο Ναπξίδεο Πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 9. Γεκήηξηνο Μαηζαίνπ Πξφεδξνο Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 10. Γεώξγηνο Μπαγάθεο Πξφεδξνο Οξγαληζκνχ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ 2

3 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 11. Κωλζηαληίλνο Απγνπζηάθεο Αλαπιεξψλεη ζηελ παξνχζα ζπλεδξίαζε ηνλ Νηθφιαν ηαπξαθάθε, εθπξφζσπνο ηνπ Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΓΔΠ) ησλ Παλεπηζηεκίσλ Μέινο ΔΓ ΠΟΓΔΠ 12. Απόζηνινο Κνθθόζεο Αλαπιεξσκαηηθφο ηνπ Ησάλλε Σζάθλε, εθπξφζσπνο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΠ) ησλ ΣΔΗ Καζεγεηήο ΣΔΗ Πεηξαηά 13. Γεκήηξεο Πεππέο Δθπξφζσπνο Οκνζπνλδίαο Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο (ΟΛΜΔ) Πξφεδξνο Γ.. Οκνζπνλδίαο Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο (ΟΛΜΔ) 14. Γξαθνύιεο Φνπληνπθάθνο Δθπξφζσπνο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ 15. Παξαζθεπάο Γαιηάλεο Κνηλφο Δθπξφζσπνο Δπηζηεκνληθψλ Οξγαλψζεσλ Παλειιαδηθήο Δκβέιεηαο ζηνπο ηνκείο ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο θπζηθήο, ηεο ρεκείαο, ηεο βηνινγίαο, ηεο γεσινγίαο, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο θηινινγίαο Έλσζε Πιεξνθνξηθψλ Διιάδνο 16. ηαύξνο Κπξηαδήο Αλαπιεξσκαηηθφο ηνπ Γεκήηξηνπ Γεκφπνπινπ, θνηλφο εθπξφζσπνο Δπαγγεικαηηθψλ σκαηείσλ Απνθνίησλ ΣΔΗ Αληηπξφεδξνο Παλειιελίνπ πιιφγνπ Σερλνιφγσλ Αθηηλνιφγσλ 17. Υξπζή Βηηζηιάθε Αλαπιεξσκαηηθή ηεο νθίαο Γηαλλαθά, εθπξφζσπνο ΠΑΟΚ Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 18. Φίιηππνο Σζαιίδεο Αλαπιεξσκαηηθφο ηνπ Άξε πειησηφπνπινπ, εθπξφζσπνο Νέαο Γεκνθξαηίαο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο 19. Υξήζηνο Γνύδεο Δθπξφζσπνο ΛΑΟ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Γ/ληήο Ηλζηηηνχηνπ Αζηξνλνκίαο & Αζηξνθπζηθήο Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ 20. Ηωάλλα Κνληνύιε Δθπξφζσπνο Οηθνιφγσλ Πξάζηλσλ Σνπνγξάθνο - Μεραληθφο 21. Κπξηάθνο Βηξβηδάθεο Δθπξφζσπνο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδαο (ΚΔΓΚΔ) η. Γήκαξρνο Υαλίσλ 22. Απόζηνινο Καηζηθάξαο Δθπξφζσπνο Έλσζεο Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Διιάδαο (ΔΝΑΔ) Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Διιάδαο 3

4 23. Υξήζηνο Νάζηαο Αλαπιεξσκαηηθφο ηνπ Ησάλλε Βαξδαθαζηάλε, εθπξφζσπνο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία (Δ..Α.κε.Α.) Γεληθφο Γξακκαηέαο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία (Δ..Α.κε.Α.) Απφ ηε ζπλεδξίαζε απνπζηάδνπλ νη: 1. Γηάλλεο Καδάδεο Πξφεδξνο πκβνπιίνπ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Καζεγεηήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 2. Ζιίαο Πιαζθνβίηεο Δθπξφζσπνο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Γεληθφο Γξακκαηέαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 3. Βαζίιεο Κνπιαϊδήο Δθπξφζσπνο Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ Γεληθφο Γξακκαηέαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 4. Γεκνζζέλεο Γαζθαιάθεο Δθπξφζσπνο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Γεληθφο Γξακκαηέαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 5. Γηάλλνο Ληβαλόο Δθπξφζσπνο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο Γεληθφο Γξακκαηέαο Νέαο Γεληάο 6. Κνκλελόο Μαληάο Δθπξφζσπνο Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο (ΓΟΔ) Πξφεδξνο Γ.. Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο (ΓΟΔ) 7. Κωλζηαληίλνο Παπαληωλόπνπινο Δθπξφζσπνο Οκνζπνλδίαο Ηδησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδαο (ΟΗΔΛΔ) 8. Μηράιεο Κνπξνπηόο Δθπξφζσπνο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δξγαηψλ Διιάδαο (ΓΔΔ) Μέινο Γηνίθεζεο ΓΔΔ, Γξακκαηέαο Δθπαίδεπζεο ΓΔΔ 9. Φώηεο Λίηζνο Δθπξφζσπνο Παλειιήληαο πλνκνζπνλδίαο Δλψζεσλ Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ (ΠΑΔΓΔ) Μέινο Γ.. ΠΑΔΓΔ 10. Ζιίαο Ζιηόπνπινο Δθπξφζσπνο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο Δλψζεσλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (ΑΓΔΓΤ) Γεληθφο Γξακκαηέαο ΑΓΔΓΤ 11. Γηάλλεο Κπξηαθνύ Δθπξφζσπνο ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (ΔΒ) πληνληζηήο Μνλάδαο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΒ 12. Έθε Καιακαξά Δθπξφζσπνο ηνπ πλαζπηζκνχ Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο 4

5 Ζ Δ.Φ.Δ.Δ., ε Δ..Δ.Δ., ε Βνπιή ησλ Δθήβσλ, ε Αλψηαηε πλνκνζπνλδία Γνλέσλ Μαζεηψλ Διιάδαο, ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο - ην Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο - ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο - ην Δπηκειεηήξην Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Διιάδαο - ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ Διιάδαο - ν Παλειιήληνο Ηαηξηθφο χιινγνο - ε Διιεληθή Οδνληηαηξηθή Οκνζπνλδία θαη ν Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθφο χιινγνο πνπ νξίδνπλ έλαλ θνηλφ εθπξφζσπν θαζψο θαη ην Κ.Κ.Δ. δελ φξηζαλ εθπξνζψπνπο. ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ Καζεγεηήο θ. Βαζίιεο Παπάδνγινπ. Αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ε Άληδεια νπθιή, πξντζηακέλε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Παηδείαο. Ζ ζπλεδξίαζε αξρίδεη ζηηο ην κεζεκέξη, αθνχ πξνεγνπκέλσο ν Πξφεδξνο δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε απαξηίαο. 5

6 Α. ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 1. Αθαδεκατθή νξγάλσζε: ζρέζε ρνιήο Σκήκαηνο, Πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 2. Ρπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζσπηθφ ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ΣΔΗ. 6

7 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο απνθαζίζηεθε νκφθσλα ε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε λα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΤΠ. Θέκα 1: Αθαδεκαϊθή νξγάλωζε: ζρέζε ρνιήο Σκήκαηνο, Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηελ αξρή ηεο ζπδήηεζεο ν Πξφεδξνο παξνπζίαζε ζπλνπηηθά ηελ εηζήγεζή ηνπ γηα ην ζέκα, ε νπνία είρε ήδε απνζηαιεί ειεθηξνληθά ζηα κέιε. ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο έδσζε ην ιφγν ζε φια ηα κέιε, ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ επί ηνπ ζέκαηνο. Αθνινχζεζε δηεμνδηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ. Θέκα 2: Ρπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζωπηθό ηωλ Παλεπηζηεκίωλ θαη ηωλ ΣΔΗ ηελ αξρή ηεο ζπδήηεζεο ν Πξφεδξνο παξνπζίαζε ζπλνπηηθά ηελ εηζήγεζή ηνπ γηα ην ζέκα, ην γξαπηφ θείκελν ηεο νπνίαο δηαλεκήζεθε ζηα κέιε. ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο έδσζε ην ιφγν ζε φια ηα κέιε, ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ επί ηνπ ζέκαηνο. Αθνινχζεζε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ. ην ηέινο ν Πξφεδξνο αλέθεξε φηη κεηά ηε δηεμνδηθή ζπδήηεζε ζην πκβνχιην, ε άπνςε πνπ δηακφξθσζε ηειηθά γηα ηε δηαδηθαζία εθινγήο κειψλ ΓΔΠ δηαθέξεη ζε δχν ζεκεία απφ ηελ αξρηθή ηνπ εηζήγεζε, ηα νπνία ζα απνηππσζνχλ ζην ηειηθφ θείκελν ησλ πξαθηηθψλ (ζπγθξφηεζε εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο απφ ηελ Κνζκεηεία θαη ηεο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο γηα ζέζε ΓΔΠ απφ ην εθιεθηνξηθφ ζψκα). Αθνινχζσο παξαηίζεληαη νη γξαπηέο ηνπνζεηήζεηο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ θαη γηα ηα δχν ζέκαηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΤΠ. Ζ ζπλεδξίαζε έιεμε ζηηο ην απφγεπκα ηεο Σεηάξηεο 2 Φεβξνπαξίνπ Ζ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ ΔΤΠ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΔΤΠ ΑΝΣΕΔΛΑ ΟΤΦΛΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΑΛΔΞΖ ΛΤΚΟΤΡΓΗΧΣΖ 7

8 Κείκελα πνπ θαηέζεζαλ ηα κέιε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ΔΤΠ κεηά απφ ηε ζπδήηεζε θάζε ζέκαηνο θαηά ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε. Παξαηίζεηαη πξψηα ε ηνπνζέηεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη θαηφπηλ νη ηνπνζεηήζεηο ησλ κειψλ θαηά ηε ζεηξά πνπ έιαβαλ ην ιφγν. Θέκα 1: Αθαδεκαϊθή νξγάλωζε: ζρέζε ρνιήο Σκήκαηνο, Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ΠΡΟΔΓΡΟ: Ηζηνξηθή Αλαζθόπεζε. Δπηηξέςηε κνπ αξρίδνληαο κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα. Έσο ην 1982 ε βαζηθή αθαδεκατθή κνλάδα ησλ ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ήηαλ ε ρνιή. Σε ρνιή ζπγθξνηνχζαλ νη έδξεο. Μηα ρνιή κπνξνχζε λα ρνξεγεί έλα πηπρίν (π.ρ. Ηαηξηθή) ή πεξηζζφηεξα πηπρία( π.ρ. Φπζηθνκαζεκαηηθή ). ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε ρνιή θάιππηε ην εχξνο ελφο νιφθιεξνπ Ηδξχκαηνο (π.ρ. Αλσηάηε Δκπνξηθή). Απφ ηελ άπνςε απηή ππήξρε επνκέλσο θάπνηα πνιπηππία αλαθνξηθά κε ηε Γνκή. Χζηφζν, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ρνιή παξείρε πεξηζζφηεξα απφ έλα πηπρία, νη θνηηεηέο εηζέξρνληαλ απεπζείαο ζε «πξφγξακκα καζεκάησλ» πνπ νδεγνχζε ζην αληίζηνηρν πηπρίν, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε πξφγξακκα πνπ νδεγνχζε ζε πηπρίν Υεκείαο ή Φπζηθήο ζην πιαίζην ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο ρνιήο. Με ηελ Ίδξπζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ην 1964, επηρεηξήζεθε γηα πξψηε θνξά ε εηζαγσγή θνηηεηψλ ζε γεληθφ Πξφγξακκα ηεο ρνιήο κε ηνλ ηίηιν «Σκήκα Δηζαγσγήο ζηηο Θεηηθέο Δπηζηήκεο» πνπ ζα δηαξθνχζε δχν ρξφληα. ηε ζπλέρεηα νη θνηηεηέο ζα αθνινπζνχζαλ δηεηή ή ηξηεηή πξνγξάκκαηα πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε αληίζηνηρα πηπρία. Σν πξφγξακκα απηφ ιεηηνχξγεζε γηα έλα έηνο κφλν γηα ηελ πξψηε ζεηξά θνηηεηψλ πνχ εηζήρζεζαλ ην Ζ πηψζε ηεο θπβεξλήζεσο Γ. Παπαλδξένπ, πνπ είρε ζρεδηάζεη απηή ηε δνκή, νδήγεζε ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο δηνηθνχζαο επηηξνπήο απφ ηε λέα θπβέξλεζε. Ζ λέα δηνηθνχζα επηηξνπή απνθάζηζε ηφηε ηελ επζπγξάκκηζε ηεο νξγάλσζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπ λένπ Παλεπηζηεκίνπ κε εθείλε πνπ είραλ ηα παιαηφηεξα. Με ην λφκν 1268/1982 ε δνκή αιιάδεη ζεκαληηθά. Καηαξγήζεθαλ νη έδξεο, νη ρνιέο δηαηεξήζεθαλ αιιά κάιινλ γηα ιφγνπο ηζηνξηθνχο, κε ηνπο Κνζκήηνξεο λα δηαηεξνχλ ειάρηζηεο αξκνδηφηεηεο. Κπξίαξρε δηνηθεηηθή νληφηεηα αλαδείρζεθε ην Σκήκα, ην νπνίν παξέρεη θαηά θαλφλα έλα πηπρίν. Δπνκέλσο, απφ ην 1982 θαζηεξψλεηαη ζηελ πξάμε κηα ακθηκνλνζήκαληε αληηζηνηρία «Σκήκαηνο- Πηπρίνπ». Δίλαη πξαγκαηηθά, πνιχ ελδηαθέξνλ λα ζεκεηψζεη θαλείο φηη ήδε απφ ην λφκν 1268/1982 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα Παλεπηζηήκηα λα ζπγθξνηνχλ δηαηκεκαηηθά πηπρία. Απφ φζν γλσξίδσ απηή ηε δπλαηφηεηα δελ αμηνπνίεζε θαλέλα Παλεπηζηήκην. εκεηψζεθαλ θάπνηεο απφπεηξεο πνπ ζπλάληεζαλ, σζηφζν, ηελ αληίδξαζε ηκεκάησλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, αλ θαη πάληνηε ππνζηεξίδνληαλ απφ πνιινχο αθαδεκατθνχο δαζθάινπο. Σν 1995 ζεκεηψλεηαη κηα αθφκε ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ αθαδεκατθή δνκή πνπ ζπλδέεηαη φκσο κε έλα κφλν Παλεπηζηήκην, ην «Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην», πνπ εληάζζεηαη ζην ρψξν ηεο «αλνηρηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο». χκθσλα κε ηνλ Ηδξπηηθφ ηνπ λφκν ε ρνιή είλαη ε ζπνπδαηφηεξε αθαδεκατθή κνλάδα Γελ ππάξρεη ην Σκήκα σο δηνηθεηηθή νληφηεηα. Ζ ρνιή νξγαλψλεη πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πνπ νδεγνχλ αληίζηνηρα πηπρία. Σα πξνγξάκκαηα είλαη ζπλδπαζκνί ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ έρεη αλαπηχμεη ε θάζε ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Κάζε ζεκαηηθή ελφηεηα θαιχπηεη ηελ χιε ηξηψλ πεξίπνπ ζπγγελψλ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ. Ζ ρνιή ωο βαζηθή δηνηθεηηθή νληόηεηα. Αο έξζνπκε ηψξα ζην θείκελν δηαβνχιεπζεο. Μειεηψληαο ην θεθάιαην «λέεο αξρέο αθαδεκατθήο νξγάλσζεο θαη νξγάλσζεο ζπνπδψλ», ην νπνίν ζαο έρεη ζηαιεί ειεθηξνληθά, ζα κπνξνχζε λα δηαπηζηψζεη θαλείο πνιχ ελδηαθέξνληα ζεκεία. Δπηηξέςηε κνπ φκσο λα εζηηάζσ, γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ζπδήηεζεο, ζε θάπνηα απφ απηά πνπ ηα ζεσξψ σο βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο πξνηεηλφκελεο κεηαξξχζκηζεο. Σν πξψην είλαη φηη επηδηψθεηαη ε επαλαθνξά ηεο ρνιήο σο βαζηθήο 8

9 δηνηθεηηθήο νληφηεηαο αληί ηνπ Σκήκαηνο, ην νπνίν φκσο δηαηεξείηαη σο νπζηψδεο εθπαηδεπηηθή νληφηεηα, αθνχ ε ρνιή αλαζέηεη ζε απηφ ηελ νξγάλσζε θαη πξνζθνξά ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο κάζεζεο ζε απηά. Απηφ θαηά ηελ άπνςε κνπ ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη πξσηίζησο νξηδφληηα δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζε φιν ην εχξνο κηαο ρνιήο αληί ζην πεξηνξηζκέλν εχξνο ελφο Σκήκαηνο θαη ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηνλ ίδην αξηζκφ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. Φαληαζηείηε, γηα παξάδεηγκα, κηα πνιχ κεγαιχηεξε «Γξακκαηεία ρνιήο» κε θεληξηθή δηεχζπλζε θαη εμεηδηθεπκέλα δηνηθεηηθά ηκήκαηα πνπ λα αληηζηνηρνχλ ζε αληίζηνηρεο δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα Σκήκα επηθνξηηζκέλν κε ηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα, ηελ θξνληίδα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πνιπκέζσλ ζε απηέο, έλα άιιν κε ηελ ηζηνζειίδα, ην ειεθηξνληθφ βηβιίν θαη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, θάπνην άιιν κε ηα θνηηεηηθά αξρεία, ηηο βαζκνινγίεο θαη ηα πηπρία, θ.ν.θ. Ζ εθαξκνγή νξηδφληηαο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ζε φιν ην εχξνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, γηα ην νπνίν έρσ πξνζσπηθή πνιπεηή εκπεηξία, κε έρεη αιεζηλά πείζεη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο δηεχξπλζεο ηεο δηνηθεηηθήο Γνκήο. Ζ βειηησκέλε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ φιν θαη κηθξφηεξε απαζρφιεζε κειψλ ΓΔΠ κε «δηνηθεηηθέο» ππνρξεψζεηο θαη ηε δηάζεζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ γηα έξεπλα θαη δηδαζθαιία. ην επίπεδν ηεο δηνίθεζεο ηεο ρνιήο ζα ππνγξάκκηδα ηνλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ηνπ Κνζκήηνξα/Γηεπζπληή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Κνζκεηείαο σο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ πνπ ζα απνηειείηαη απφ ηνπο Πξνέδξνπο/Πξντζηακέλνπο ησλ Σκεκάησλ. Ο Κνζκήηνξαο ζα κπνξνχζε επηπιένλ λα αλαζέηεη δηάθνξα θαζήθνληα ζηνπο Πξνέδξνπο/Πξντζηακέλνπο ησλ Σκεκάησλ. Θεσξψ φηη γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ελφο Σκήκαηνο ζα κπνξνχζε λα εθαξκφδεηαη αλάινγε δηαδηθαζία κε εθείλε θαη γηα ηελ εθινγή Κνζκήηνξα/ Γηεπζπληή. Δπηηξέςηε κνπ λα ζθηαγξαθήζσ κηα ελδεηθηηθή δηαδηθαζία. Ο Κνζκήηνξαο/ Γηεπζπληήο πξνθεξχζζεη ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ/ Πξντζηακέλνπ θάπνηνπ Σκήκαηνο γηα ηνπο Καζεγεηέο ηεο ρνιήο πνπ δηδάζθνπλ θπξίσο ζην Πξφγξακκα ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην Σκήκα. ηε ζπλέρεηα ζπγθξνηεί Δπηηξνπή απφ Καζεγεηέο ηεο ρνιήο ε νπνία εμεηάδεη ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ θαη ηνπο θαηαηάζζεη κε αμηνινγηθή ζεηξά. Αθνινπζεί αθξφαζε ησλ ππνςεθίσλ απφ ηνλ Κνζκήηνξα/ Γηεπζπληή θαη ηα κέιε ΓΔΠ ηεο ρνιήο πνπ δηδάζθνπλ θπξίσο ζην Πξφγξακκα ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην Σκήκα, Απηά ηειηθά εθιέγνπλ ηνλ Πξφεδξν/ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο ηνπο κε βάζε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε θαη ην απνηέιεζκα ηεο αθξφαζεο.. Δλαιιαθηηθά, ε ηειηθή εθινγή ζα κπνξνχζε πεξηνξίδεηαη αλάκεζα ζηνπο δχν πξψηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζα πξνέθξηλε ν Κνζκήηνξαο/ Πξντζηάκελνο κε βάζε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε θαη ηελ αθξφαζε ησλ ππνςεθίσλ. Απηφ βέβαηα έρεη λφεκα αλ νη ππνςήθηνη είλαη πεξηζζφηεξνη απφ δχν. Ο Πξφεδξνο/Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο ζα κπνξεί λα ζρεκαηίδεη επηηξνπέο απφ κέιε ΓΔΠ ηεο ρνιήο πνπ δηδάζθνπλ θπξίσο ζην Πξφγξακκα ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην Σκήκα, γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο. Ο Πξφεδξνο/Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο εηζεγείηαη ζηνλ Κνζκήηνξα/Γηεπζπληή θαη ηελ Κνζκεηεία ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Σκήκα ηνπ γηα ηε ιήςε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. Μπνξεί, επηπιένλ, λα απνθαζίδεη γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ην Σκήκα ηνπ θαη έρεη ηε ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ Κνζκήηνξα/Γηεπζπληή. Γηνηθεηηθό κνληέιν νξγάλωζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα Ηδξύκαηα κε εύξνο κίαο κόλν ρνιήο. Με ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν νινθιεξψλσ ηελ άπνςή κνπ γηα ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ πξνηεηλφκελε δνκή δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί αθξηβψο ζηελ πεξίπησζε Ηδξχκαηνο πνπ ην εχξνο ηνπ αληηζηνηρεί ζην εχξνο κίαο κφλν ρνιήο. ηελ πεξίπησζε απηή ίζσο λα κελ δελ έρεη λφεκα ε χπαξμε ελφο κφλν Κνζκήηνξα/Γηεπζπληή θαη ε χγθιεηνο λα απνηειείηαη απφ ηνλ Πξχηαλε θαη ηνπο Πξνέδξνπο/Πξντζηακέλνπο ησλ Σκεκάησλ, νη νπνίνη ζα εθιέγνληαη κε ηξφπν αλάινγν εθείλνπ ησλ Κνζκεηφξσλ κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Πξχηαλε/Πξνέδξνπ ΣΔΗ θαη ησλ κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ πνπ δηδάζθνπλ ζην Σκήκα. ηελ πεξίπησζε βεβαίσο πνπ ζα θαζηεξσζεί ν ζεζκφο ηεο ρνιήο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζα έρνπκε δχν ηνπιάρηζηνλ Κνζκήηνξεο/Γηεπζπληέο 9

10 θαη ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί ην κνληέιν πνπ έρσ ζθηαγξαθήζεη θαηά ηελ πξνεγνχκελε πλεδξίαζε. Οξγάλωζε εληαίνπ πξώηνπ έηνπο ζπνπδώλ ζε επίπεδν ρνιήο. Σν δεχηεξν βαζηθφ ζεκείν ζην θείκελν δηαβνχιεπζεο είλαη ε νξγάλσζε εληαίνπ πξψηνπ έηνπο ζπνπδψλ ζε επίπεδν ρνιήο. ε απηφ ζα εηζέξρνληαη νη θνηηεηέο, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα ζα παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα ηα νπνία νξγαλψλνληαη απφ ηα Σκήκαηα ηεο ρνιήο θαη νδεγνχλ ζε αληίζηνηρα πηπρία. Ζ εηζαγσγή θνηηεηψλ ζε θνηλφ πξψην έηνο ρνιήο ή Παλεπηζηεκίνπ είλαη πνιχ ρξήζηκε ηδέα. Δθαξκφδεηαη δηεζλψο πνιχ ζπρλά. Όπσο ήδε έρσ αλαθέξεη ζηελ Διιάδα εθαξκφζζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1966 κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, δπζηπρψο γηα έλα ρξφλν. ηελ παξνχζα ζπγθπξία έρεη ηα αθφινπζα πξνθαλή πιενλεθηήκαηα: α. κεηψλεη ην άγρνο ησλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ, αθνχ ζηε ρνιή ζα εηζαρζεί αθφκε θαη ν ηειεπηαίνο θνηηεηήο ηνπ ρακειφηεξνπ ζε βαζκνινγία Σκήκαηνο ηεο ρνιήο. Αλ κάιηζηα απηφ ζπλδπαζηεί θαη κε ηελ εμαίξεζε Σκεκάησλ ρακειήο πξνηίκεζεο απφ ηηο γεληθέο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο( πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ εχθνια ζε ρνιή), ην καζεηηθφ άγρνο ζα κεησζεί αθφκε πεξηζζφηεξν πξνο φθεινο ησλ ζπνπδψλ ζην Λχθεην, β. Γηαηεξεί ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ ζην πξψην έηνο ζπνπδψλ (γηα λα επηηχρνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε Σκήκα ηεο αξεζθείαο ηνπο ), θάηη πνπ δπζηπρψο δελ ζπκβαίλεη ζήκεξα, δ. Δπηηξέπεη πην ψξηκε επηινγή Σκήκαηνο. Οη ζπνπδέο ζην έηνο απηφ ζα κπνξνχζαλ λα νξγαλψλνληαη απφ ηε ρνιή θαη ηνλ Κνζκήηνξα κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Σκεκάησλ ηεο ρνιήο. Σν εγρείξεκα, σζηφζν, απαηηεί θάπνηεο ζνβαξέο πξνυπνζέζεηο γηα λα επηηχρεη: α. ρνιέο πνπ πεξηέρνπλ Σκήκαηα κε πξαγκαηηθά ζπγγελέο γλσζηηθφ αληηθείκελν (π.ρ. νη ρνιέο ζεηηθψλ Δπηζηεκψλ ή ηα ηκήκαηα ησλ Οηθνλνκηθψλ Παλεπηζηεκίσλ, ηνπ Παληείνπ ή ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ).β. Δπίιπζε ηερληθψλ πξνβιεκάησλ δηδαζθαιίαο θαη πξνπάλησλ αληηθεηκεληθήο θαη επξέσο απνδεθηήο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην Σκήκα πνπ ζα θνηηήζνπλ ζηε ζπλέρεηα. γ. Αλαδηάξζξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ ρνιήο πνπ εθαξκφδεη ην ζχζηεκα. ε νξηζκέλεο Πεξηπηψζεηο ε επξεία εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πξνυπνζέηεη θαη αλαδηάξζξσζε ρνιψλ. Αθνχ αληηκεησπηζηνχλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί πξννδεπηηθά ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο, φπνπ είλαη δπλαηφ, κε ηελ θαζηέξσζε θηλήηξσλ ( ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ Ηδξπκάησλ) γηα ηελ έληαμε ρνιψλ/παλεπηζηεκίσλ ζε απηφ. Θα πξέπεη θιείλνληαο λα ζεκεηψζσ φηη ζην θνηλφ πξφγξακκα ηνπ πξψηνπ έηνπο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ νη θνηηεηέο εθηφο απφ ηα θνηλά καζήκαηα λα έρνπλ θαη θάπνηα καζήκαηα επηινγήο πνπ λα αληηζηνηρνχλ πεξηζζφηεξν ζην Σκήκα πνπ επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ ζην επφκελν έηνο. Φνηηεηηθή Κηλεηηθόηεηα ζην πιαίζην κηαο ρνιήο-πξνγξάκκαηα πνπδώλ. Θα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε φηη ην Σκήκα θαη ην Πηπρίν πνπ αληηζηνηρεί, φπσο είλαη ζήκεξα, ζπληζηνχλ κάιινλ άθακπηεο εθπαηδεπηηθέο νληφηεηεο. Θα κπνξνχζαλ λα ραιαξψζνπλ θάπσο κε ηξεηο ηξφπνπο, εθηφο απφ απηφλ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ: α. κε ηελ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζε θάζε ρνιή λα θαζνξίδεη θαλφλεο θαη πξνυπνζέζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ελφο πνζνζηνχ θνηηεηψλ(5-10%) πνπ ηειείσζε επηηπρψο ην πξψην/δεχηεξν έηνο ελφο Σκήκαηνο ζε έλα άιιν Σκήκα ηεο ρνιήο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί άκεζα σο κεηαβαηηθή ξχζκηζε έσο φηνπ ε ρνιή απνθαζίζεη ηελ εηζαγσγή θνηηεηψλ ζε θνηλφ πξψην έηνο ή θαη παξάιιεια πξνο απηφ γηα ην δεχηεξν έηνο. Δίλαη πξνθαλέο φηη κηα ηέηνηα ξχζκηζε απμάλεη ηελ επειημία ηεο εθπαηδεπηηθήο Γνκήο θαη ηηο θνηηεηηθέο επηινγέο, β. κε ηελ επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο ην πηπρίν λα ζπλνδεχεηαη απφ ην «ζπκπιήξσκά ηνπ» (supplement), ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ηα καζήκαηα θαη ε βαζηθή θαηεχζπλζε εληφο ηνπ πηπρίνπ θαη γ. κε ηελ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζηε χγθιεην λα πξνηείλεη ζην πκβνχιην ηε δεκηνπξγία θαη Γηαηκεκαηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο κεηά ην πξψην θνηλφ έηνο ζπνπδψλ. ε φ,ηη αθνξά ην εχξνο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν ε άπνςή κνπ είλαη φηη ζα πξέπεη, γεληθά, λα έρνπλ επξχ θαη θαιψο εδξαησκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν. Απηφ επηηξέπεη ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ απνθνίησλ ηνπο. Ζ 10

11 εμεηδίθεπζε ζε ζηελφηεξεο επηζηεκνληθέο πεηζαξρίεο ή εθαξκνγέο ζα πξέπεη θαηά ηελ άπνςή κνπ λα επηδηψθεηαη ζην κεηαπηπρηαθφ επίπεδν εηδίθεπζεο. Ζ πιήξεο αληηθαηάζηαζε ησλ Σκεκάησλ απφ ηα «Πξνγξάκκαηα πνπδψλ» πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ ζεκαηηθέο ελφηεηεο ( modular structure) αθφκε θαη κε δηαθνξεηηθή ρξνληθή δηάξθεηα, πξνζθέξεη αζθαιψο επειημία θαη πιεζψξα ελαιιαθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδξνκψλ ζε Ίδξπκα κε δεδνκέλν κέγεζνο. Δπηηξέπεη ν θάζε ζπνπδαζηήο λα δηακνξθψλεη ζηαδηαθά ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ θπζηνγλσκία κέζα απφ επηινγέο νκάδσλ καζεκάησλ ( ζεκαηηθέο ελφηεηεο,modules).δίλαη επνκέλσο πνιχ θνληά ζηε θηινζνθία ηεο αλνηρηήο εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαηαξγνχληαη επθνιφηεξα απφ ηα Σκήκαηα, φηαλ παχζνπλ λα εμππεξεηνχλ ππαξθηέο αλάγθεο. Ζ επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ πξνυπνζέηεη φκσο πην αλνηρηή θνηλσλία πνπ αμηνινγεί πεξηζζφηεξν ην ηη γλσξίδεη θαη ηη κπνξεί λα θάλεη θαλείο θαη φρη ηη πηπρίν έρεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ νξγαλψλνληαη ζπρλά κε βάζε ηηο επηδηψμεηο ησλ δηδαζθφλησλ θαη φρη θνηλσληθέο νηθνλνκηθέο αλάγθεο. Μπνξεί λα γίλνπλ πνιχ εηδηθά θαη ηφηε νδεγνχλ ζε επαγγεικαηηθά αδηέμνδα. ην Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην επηδηψμακε ηελ θαζηέξσζή ηνπο ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ φζν θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. χληνκα φκσο δηαπηζηψζακε φηη νη ζπνπδαζηέο πξνηηκνχζαλ παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε Σκήκαηα επξέσο αληηθεηκέλνπ ( π.ρ. Γηνίθεζε, Πιεξνθνξηθή ), ιηγφηεξν πξνγξάκκαηα κε λεσηεξηθφ πεξηερφκελν ( π.ρ. Διιεληθφο ή Δπξσπατθφο Πνιηηηζκφο ) θαη αθφκε ιηγφηεξν κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα κε κηθξφηεξε δηάξθεηα απφ ην Master, ηα νπνία είραλ θαη πξνβιήκαηα αλαγλψξηζεο απφ ηα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ ηα είρε εγθξίλεη. Σν ηξίην ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο, πνπ θαηά ηελ άπνςε κνπ εηζάγεη κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ παλεπηζηεκηαθή δνκή, αθνξά ηε ρνιή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. Ο ζεζκφο απηφο, κε δηάθνξεο παξαιιαγέο, εθαξκφδεηαη κε επηηπρία απφ πνιχ παιηά ζε αξθεηέο ρψξεο, θπξίσο ζηηο ΖΠΑ αιιά φρη κφλνλ. χκθσλα κε ην θείκελν δηαβνχιεπζεο, ε ρνιή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ νξγαλψλεη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα εηδίθεπζεο, νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ θαη απνλέκεη κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ. Ζ χπαξμε ηνπ ζεζκνχ απηνχ δηεζλψο ππνγξακκίδεη ηελ ηδηαίηεξε θξνληίδα ησλ Παλεπηζηεκίσλ γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο πνπδέο θαη ηελ Έξεπλα. Καηά ηελ άπνςε κνπ ν ζεζκφο απηφο, ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί ρξήζηκνο θαη ζηελ παηξίδα καο, αλ ζρεδηαζζεί ζσζηά. Θα ήζεια λα ζπκίζσ φηη νη νξγαλσκέλεο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα κε καζήκαηα άξρηζαλ πξηλ απφ ηξεηο δεθαεηίεο, ελψ πξηλ εθπνλνχληαλ Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο θαη Τθεγεζίεο ππφ ηελ επίβιεςε ησλ ηφηε Καζεγεηψλ. Μηα ηέηνηα ρνιή ζα έπξεπε θαηά ηελ γλψκε κνπ λα έρεη εχξνο πνπ λα θαιχπηεη νιφθιεξν ην Ίδξπκα. Ζ χπαξμε πεξηζζφηεξσλ απφ κία ρνιψλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζα θαζηζηνχζε, ελδερνκέλσο, ηδηαίηεξα πεξίπινθε ηελ παλεπηζηεκηαθή δνκή. Ζ ρνιή απηή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο δηθέο ηεο ππεξεζίεο θαη λα δηεπζχλεηαη απφ Κνζκήηνξα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ ζεκαληηθφο εξεπλεηήο. Θα κπνξνχζε λα εθιέγεηαη κε δηαδηθαζία αλάινγε κε εθείλε ησλ άιισλ Κνζκεηφξσλ πνπ ζθηαγξάθεζα ζηελ πξνεγνχκελε πλεδξίαζε. Σν κεγάιν πιενλέθηεκα απφ ηελ θαζηέξσζε ελφο ηέηνηνπ ζεζκνχ ζα ήηαλ κεηαμχ ησλ άιισλ ν ζπληνληζκφο ησλ δηάζπαξησλ ζήκεξα κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ ζηα κεγάια Ηδξχκαηα ιεηηνπξγνχλ κάιινλ απνκνλσκέλα, ε πξναγσγή δηεπηζηεκνληθψλ πξνγξακκάησλ, ε ζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ε δπλαηφηεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ελφο πξνγξάκκαηνο λα παίξλνπλ καζήκαηα απφ άιιν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα, ε θαζηέξσζε εληαίσλ θαηά ην δπλαηφλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, ή δηάρπζε επηηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ θαη ε νξηδφληηα δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. Σνλ θνζκήηνξα κπνξεί λα επηθνπξεί νιηγνκειέο αθαδεκατθφ απφ πνιχ ζεκαληηθνχο εξεπλεηέο ηνπ Ηδξχκαηνο πνπ λα αληηζηνηρνχλ ζε γεληθέο γξακκέο ζηηο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ. 11

12 Υ. ΒΗΣΗΛΑΚΖ: ρεηηθά κε ηελ πξνηεηλφκελε ζην θείκελν δηαβνχιεπζεο Αθαδεκατθή νξγάλσζε, θαη ζε ζπλέρεηα ηεο δηεμαρζείζαο ζπδήηεζεο, έρσ λα παξαηεξήζσ ηα αθφινπζα: Δπηβάιιεηαη πιένλ ε κεηαβίβαζε φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζε δηνηθεηηθά ζέκαηα θαη δηαδηθαζίεο απφ ην Σκήκα ζηε ρνιή. Γπζηπρψο ε απηνλνκία πνπ είρε κε ηνλ 1268 δνζεί ζηα Σκήκαηα έδσζε ζηελ πξάμε ηελ απφιπηε θπξηαξρία ζε πξφζσπα θαη νκάδεο, πνπ ζηελ νπζία ήιεγραλ θαη ην ηκήκα ηνπο θαη ηε χγθιεην ησλ παλεπηζηεκίσλ. Ζ εζσζηξέθεηα θαη ε πιήξεο απνπζία ινγνδνζίαο εθ κέξνπο ησλ Σκεκάησλ γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζηηο πξνθεξχμεηο ζέζεσλ, ζηηο εθινγέο κειψλ ΓΔΠ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, ζηηο αλαζέζεηο καζεκάησλ, θιπ. πξέπεη λα ηεξκαηηζηεί. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο, εθ φζνλ παξακείλεη σο αθαδεκατθή κνλάδα, ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλνπ/σλ πξνγξάκκαηνο/ησλ ζπνπδψλ, επί ηνπ νπνίνπ θαη ζα εηζεγείηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ινγνδνηεί ζηελ Κνζκεηεία θαη ηε χγθιεην. Οη αλαγθαίνη αλζξψπηλνη θαη ινηπνί πφξνη απαξαίηεηνη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ/ησλ πξνγξάκκαηνο/ησλ ζπνπδψλ ζα πξέπεη ηεθκεξησκέλα λα πξνζδηνξίδνληαη ζε εηζήγεζε, ε νπνία θαη ζα εγθξίλεηαη απφ ηε χγθιεην θαη ην πκβνχιην ηνπ Ηδξχκαηνο. Σα πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (Π) ησλ ηκεκάησλ ζα πξέπεη λα αλαζπγθξνηεζνχλ κε ζηφρν ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη κείσζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη ησλ καζεκάησλ επηινγήο, ηα νπνία θαη ζα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη θαη νξηδφληηα ζηε ρνιή. Σα Π ζα πξέπεη λα πηζηνπνηνχληαη απφ αλψηαηε αθαδεκατθή αξρή, ε νπνία θαη γηα ηηο επηκέξνπο γλσζηηθέο πεξηνρέο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηηο ειάρηζηεο αθαδεκατθέο πξνδηαγξαθέο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη ε δηδαζθαιία ηνπ Π λα δηαζθαιίδεη γηα ηνπο/ηηο απνθνίηνπο, θαη κε βάζε απηέο λα δηακνξθψλνληαη θαη ηα αληίζηνηρα καζήκαηα θαη λα πηζηνπνηνχληαη ηα Π. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζα θαηαζηεί εθηθηφο ν πξνζδηνξηζκφο γεληθψλ ή εηζαγσγηθψλ καζεκάησλ θάζε ρνιήο πνπ ζα είλαη θνηλά γηα ηα επηκέξνπο Π θαη ζα δηδάζθνληαη θαηά ην πξψην έηνο, θαη ε επίδνζε ζηα νπνία ζα απνηειεί θαη κέξνο ησλ θξηηεξίσλ γηα έληαμε ζε ηκήκα ή πξφγξακκα ζπνπδψλ θαηά ην δεχηεξν έηνο. Οη ελζηάζεηο ζηελ έληαμε θνηηεηψλ/ηξηψλ ζε ρνιή ιφγσ πξννπηηθήο δηαβνιήο ζηελ αμηνιφγεζε γηα έληαμε ζε Π ή Σκήκα, απνηεινχλ πξνζβνιή ζηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ ζηα ΑΔΗ θαη σο ηέηνηεο δελ πξέπεη λα πξνβάιινληαη. Οη επηθιήζεηο ηεο επηθξαηνχζαο θνπιηνχξαο ηνπ «κέζνπ» θαη ησλ «πειαηεηαθψλ πηέζεσλ» κφλν ζηε δηαηψληζε απηψλ ησλ πξαθηηθψλ ζηνρεχνπλ. Θεζκηθά πιαίζηα φπσο ην πξνηεηλφκελν έξρνληαη λα αιιάμνπλ δνκέο, αιιά θαη λννηξνπίεο θαη πξαθηηθέο. Οη παλεπηζηεκηαθνί είλαη ζίγνπξν φηη έρνπλ πιήξε ελζπλαίζζεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο αληηθεηκεληθήο αθαδεκατθήο αμηνιφγεζεο θαη αληαπνθξίλνληαη δηαρξνληθά ζε απηήλ. ε θάζε πεξίπησζε πνιιαπιέο «ηερληθέο» κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη έηη πεξαηηέξσ ην αδηάβιεην ησλ εμεηάζεσλ εληφο ησλ παλεπηζηεκίσλ, αιιά θαη ην αμηνθξαηηθφ, ην νπνίν ζήκεξα δελ δηαζθαιίδεηαη κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιαδηθψλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ. Ζ δεκηνπξγία ησλ ρνιψλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ είλαη έλα πνιχ ζεηηθφ βήκα γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ΠΜ θάζε ΑΔΗ. Σν πψο φκσο ζα ζπγθξνηεζνχλ θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζα πξέπεη ζε κεγάιν βαζκφ λα επαθίεηαη λα πξνζδηνξηζηεί απφ ην θάζε ΑΔΗ αλάινγα κε ην πξνθίι θαη ηηο αθαδεκατθέο θαη ινηπέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο. 12

13 Καηά ηα ινηπά καο βξίζθεη ζχκθσλνπο/εο ε εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ζέκαηα. Φ. ΣΑΛΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε, 1. ε φ,ηη αθνξά ζηε ρνιή θαη ηε ζρέζε ηεο κε ην Σκήκαηα (εζείο ηα νλνκάδεηε Πξνγξάκκαηα πνπδψλ), πηζηεχνπκε φηη ε ρνιή ζα κπνξνχζε λα είλαη ε βαζηθή δηνηθεηηθή κνλάδα, αιιά ην Σκήκα πξέπεη λα παξακείλεη σο ε βαζηθή αθαδεκατθή κνλάδα. Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ κπνξεί λα είλαη επέιηθηα (θαη λα θαηαξγνχληαη πην εχθνια, φπσο ππνζηεξίδεηε ζηελ εηζήγεζή ζαο), αιιά δεκηνπξγνχλ δηάθνξα πξνβιήκαηα, φπσο πρ εθείλα πνπ ζπλδένληαη κε ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Ο Κνζκήηνξαο (Καζεγεηήο Α βαζκίδαο) ζα κπνξνχζε λα εθιέγεηαη απφ ηα κέιε ΓΔΠ ηεο ρνιήο θαη λα πξνέξρεηαη εθ πεξηηξνπήο απφ δηαθνξεηηθφ Σκήκα. ε επίπεδν ρνιήο ζα κπνξνχζε λα ζπγθξνηεζεί ην πκβνχιην ρνιήο πνπ ζα απνηειείηαη απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ πκβνπιίσλ ησλ Σκεκάησλ πνπ ηεο ρνιήο. Ζ ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ησλ πξνπηπρηαθψλ/κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, θαζψο θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο ρνιήο ζεσξείηαη απηνλφεηε. 2. ε φ,ηη αθνξά ζην εληαίν πξψην έηνο (εηζαγσγή πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ζε ρνιή), κνινλφηη ε ηδέα δελ είλαη θαθή, δεκηνπξγνχληαη δηάθνξα πξνβιήκαηα, ηα νπνία δεηνχλ ιχζεηο (εθηφο θαη αλ ηηο έρεηε, αλ θαη πνιχ ακθηβάιισ): 2.1. Γελ ππάξρνπλ ζε φιεο ηα Παλεπηζηήκηα ρνιέο θαη, επνκέλσο, δελ κπνξεί λα ηζρχζεη ην κέηξν άκεζα (νχηε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θάπνηα Παλεπηζηήκηα θαη ζε θάπνηα άιια φρη-θξίλσ φηη είλαη αληηζπληαγκαηηθφ). Δπίζεο, ζε θάπνηα Παλεπηζηήκηα ίζσο απαηηείηαη αλαδηάξζξσζε ησλ ρνιψλ. Δπηπιένλ, λνκίδσ φηη ην κέηξν απηφ ζα έπξεπε λα ζπδεηεζεί ζε ζπλάξηεζε κε ην ζχζηεκα πξφζβαζεο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Σέινο, επεηδή ην κφλν αδηάβιεην ζχζηεκα ζηε ζπλείδεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο είλαη εθείλν ησλ παλειιήλησλ εμεηάζεσλ, κπνξείηε λα κνπ πείηε κε πνηα θξηηήξηα (αμηνθξαηηθά, αληηθεηκεληθά θαη αδηάβιεηα) ζα γίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ ζην 2 ν έηνο (ζηα Σκήκαηα), ζε έλα Παλεπηζηήκην θαη απφ Παλεπηζηεκηαθνχο δαζθάινπο πνπ θαζεκεξηλά ηνπο απαμηψλεηε; 2.2. Πξέπεη νπσζδήπνηε λα εθαξκνζηεί ν Ν. 3549/07 γηα ηνλ tutor. 3. ε φ,ηη αθνξά ζηε ρνιή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζε επίπεδν Παλεπηζηεκίνπ, δελ πξνθχπηεη αλ απηή ζα είλαη αθαδεκατθή ή δηνηθεηηθή κνλάδα, ή θαη ηα δπν. Ννκίδσ φηη κπνξνχκε λα παξακείλνπκε ζην ζεκεξηλφ ζρήκα, δειαδή ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Αληηπξχηαλε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηα αθαδεκατθά ζέκαηα. 4. Γελ ρξεηάδεηαη ε ίδξπζε Δζληθνχ Κέληξνπ γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο. Τπάξρεη ν ΟΒΗ. Σέινο, πξνηείλσ γηα ηελ έλαξμε ελφο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ζε πξνπηπρηαθφ, αιιά θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν) λα απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζή ηνπ απφ κηα Αξρή (πρ ΑΓΗΠ). Υ. ΓΟΤΓΖ: Ζ εηζαγσγή θνηηεηψλ ζε επίπεδν ρνιήο θαη φρη Σκήκαηνο είλαη ζεηηθή, δεδνκέλνπ φηη δίδεη ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο ζην θνηηεηή ηεο θαηεχζπλζεο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη αιιά θαη ην θίλεηξν λα είλαη ακέζσο ελεξγφο κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ, γηα λα ην επηηχρεη κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ. Πξαθηηθά ζα πξέπεη φκσο λα επηιπζνχλ πξνβιήκαηα ρψξσλ θαη ππνδνκψλ γεληθφηεξα πνπ ζα θαηαζηήζνπλ εθηθηή ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο. Σν Σκήκα ζα πξέπεη πάλησο λα δηαηεξεζεί σο αθαδεκατθή κνλάδα. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ εθείλν πνπ πξνέρεη είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο, θπξίσο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ ζε απηέο. Σέινο σο πξνο ην Πξφγξακκα πνπδψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ γεληθφηεξα, ζεσξνχκε, επεηδή ζεσξνχκε ηα Παλεπηζηήκηα θαη σο επξχηεξεο δνκέο δηάπιαζεο πξνζσπηθνηήησλ, ην Τπνπξγείν Παηδείαο λα έρεη παξεκβαηηθή δπλαηφηεηα σο πξνο ηελ εηζαγσγή ελφο 13

14 εμακεληαίνπ καζήκαηνο θαηά Σκήκα επαθήο ησλ θνηηεηψλ κε ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία ηεο εθάζηνηε εηδηθφηεηάο ηνπο, έηζη ψζηε ε απφθηεζε ηνπ φπνηνπ πηπρίνπ ηνπο λα ππνζηεξίδεηαη θαη απφ κίαλ δηάζηαζε θαιψο λννχκελεο ειιεληθφηεηαο. Η. ΚΟΝΣΟΤΛΖ: Σνπνζέηεζε ηωλ Οηθνιόγωλ Πξάζηλωλ επί ηνπ θεηκέλνπ δηαβνύιεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε θαη ηωλ πξνηάζεωλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΤΠ Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζή καο επί ηνπ ζέκαηνο επηζεκαίλνπκε ηηο ειιείςεηο σο πξνο ηελ δηαδηθαζία απηήο ηεο ζπδήηεζεο θαη παξάιιεια εθθξάδνπκε ηελ αλεζπρία καο γηα ηνλ ζηφρν θαη ην απνηέιεζκα ηεο. Ο ιφγνο απηήο ηεο ηνπνζέηεζήο καο είλαη φηη ε ζπδήηεζε πνπ αθνξά ηελ Σξηηνβάζκηα γίλεηαη ζην ΔΤΠ δίρσο φκσο λα έρνπλ πξνεγεζεί θαη ρσξίο λα πξνβιέπνληαη θαλ νη ζπλεδξηάζεηο ησλ ΑΠΔ θαη ΑΣΔ, δειαδή ησλ δχν γλσκνδνηηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ νξγάλσλ ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νη άκεζα ελδηαθεξφκελνη αιιά θαη άκεζα εκπιεθφκελνη απηψλ ησλ αιιαγψλ. Θεσξνχκε φηη ε κε ζπλεδξίαζε ηνπ ΑΠΔ θαη ηνπ ΑΣΔ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ κε θαζπζηέξεζε - ζην παξαπέληε - ζπλεδξίαζε ηνπ ΔΤΠ θαη κε δεδνκέλε ηελ πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ λα ιήμεη ε δηαβνχιεπζε ζην ηέινο ηνπ κήλα. Δμίζνπ πξνβιεκαηηθή επίζεο ζεσξνχκε ηελ ηειεπηαία αλαβνιή ζπλεδξίαζεο ηεο δηαθνκκαηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ παηδεία ζηελ νπνία ζα παξνπζίαδε ην ΤΠΓΒΜΘ έλα λέν θείκελν ζε ζπλέρεηα ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ σο απνηέιεζκα ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο πξνβιεκαηηθήο πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ δηαθνκκαηηθή επηηξνπή γηα ηελ Παηδεία αιιά ελδερνκέλσο θαη ζε άιινπο ρψξνπο. Παξά ην αξλεηηθφ θιίκα πνπ δηαδέρηεθε ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο επηιέμακε σο Οηθνιφγνη Πξάζηλνη λα είκαζηε παξφληεο ζηνλ δηάινγν απηφ, φπνπ θαη αλ δηεμάγεηαη, γηα λα θαηαζέζνπκε ηηο απφςεηο καο δείρλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδνπκε ζην ζέκα. Αλαξσηηφκαζηε φκσο πιένλ γηα ην λφεκα απηήο ηεο ζπκκεηνρήο καο φηαλ ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη κε επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ δείρλεη αιιά δελ είλαη επί ηεο νπζίαο δηαβνχιεπζε. Θεσξνχκε αλαγθαίν ην Τπνπξγείν λα ηνικήζεη έλαλ επί ηεο νπζίαο δηάινγν ζπγθαιψληαο άκεζα ζε ζπλεδξίαζε ηα φξγαλα ΑΠΔ θαη ΑΣΔ, δειαδή ηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο ζε Παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΗ. Γηαθνξεηηθά αο καο απαληήζεη πνηψλ γλψκε ζα κεηαθέξνπλ ζην ΔΤΠ νη Πξφεδξνη απηψλ ησλ δχν γλσκνδνηηθψλ πξνο ηελ Τπνπξγφ νξγάλσλ θαη πφζν νπζηαζηηθέο κπνξεί λα ζεσξνχληαη απηέο νη πλεδξηάζεηο ηνπ ΔΤΠ φηαλ ζπδεηά ρσξίο ηελ χπαξμε εηζεγήζεσλ απφ ηα δηθά ηνπ θαηά λφκν αξκφδηα γηα ηα ζέκαηα φξγαλα. Α. Παξαηεξήζεηο επί ηνπ θεηκέλνπ δηαβνύιεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αθαδεκαϊθή νξγάλωζε : ζρέζε ρνιήο Σκήκαηνο, Πξνγξάκκαηα πνπδώλ Όπσο θαη ζην πξνεγνχκελν ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο ζπλππάξρνπλ ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο καδί κε άιιεο πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Ζ πξφηαζε ηεο νξηδφληηαο θηλεηηθφηεηαο ησλ θνηηεηψλ εληφο ησλ ρνιψλ είλαη ζεηηθή, θαζψο ην ππάξρνλ ζχζηεκα εηζαγσγήο είλαη απνιχησο αλειαζηηθφ θαη δεζκεπηηθφ γηα ηηο επηινγέο δσήο ησλ λέσλ αλζξψπσλ. Όκσο απηφ δελ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη αλαγθαζηηθά, φπσο πξνηείλεη ην θείκελν, κε ηελ ππνβάζκηζε ησλ Σκεκάησλ θαη ηελ νπζηαζηηθή ξεπζηνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηα νπνία ηψξα νδεγνχλ ζε αλαγλσξίζηκα θαη δηαθξηηά πηπρία. Ζ επίθιεζε ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο σο ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηα πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δελ είλαη αλαληίξξεηε. Ζ δηεπηζηεκνληθφηεηα είλαη πξάγκαηη έλα επηζπκεηφ ζηνηρείν ζε κεηαπηπρηαθφ θαη γεληθφηεξα εξεπλεηηθφ επίπεδν. Όκσο ζην πξνπηπρηαθφ επίπεδν, εηδηθά κάιηζηα ζηα πξψηα έηε ζπνπδψλ, είλαη πνιχ πηζαλφλ λα 14

15 απνπξνζαλαηνιίζεη επηζηεκνληθά θάπνηνλ πνπ γηα πξψηε θνξά έξρεηαη ζε επαθή κε θάπνηα επηζηήκε θαη ηνπ νπνίνπ ε θχξηα αλάγθε είλαη λα θαηαλνήζεη θαη λα αθνκνηψζεη ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία θαη πεηζαξρία πνπ επηβάιιεη ην θάζε επηζηεκνληθφ πεδίν, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθηεζεί δεκηνπξγηθά ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο άιισλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ αξγφηεξα. Πξνβιεκαηηθφ ίζσο απνδεηρζεί ην πξνπαξαζθεπαζηηθφ εληαίν έηνο ζε επίπεδν ρνιήο ("ή Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο") θαζψο ππάξρεη ν θίλδπλνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ΑΔΗ νη θνηηεηέο λα ππνβάιινληαη ηειηθά ζε δηπιέο εμεηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ ζην Σκήκα (ή πξφγξακκα ζπνπδψλ) ηεο επηινγήο ηνπο θαζψο ζην εληάζζνληαη ζε απηά "αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ηνπο" (ΚΓ, 2010: 22). Ζ βησζηκφηεηα θαη ε εθαξκνγή ζηελ πξάμε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζα εμαξηεζεί θαη απφ ηνλ ηξφπν "αλαζχζηαζεο" ησλ ρνιψλ θαη ηεο πξαγκαηηθήο ζπλάθεηαο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ Σκεκάησλ πνπ ζα ηηο απνηεινχλ. Πάλησο ην θείκελν δελ είλαη αξθεηά δηαθσηηζηηθφ ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα δνκή ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ Σνκέσλ ελψ δελ αλαθέξεη θαη ηίπνηα ζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο αλάδεημεο ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ, φπσο Κνζκήηνξαο/Γηεπζπληήο ρνιήο ή Πξφεδξνο/Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο. Έηζη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ απηψλ ζα εμαξηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην αλ ζα δηαηεξεζνχλ νη ππάξρνπζεο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ (Γεληθέο πλειεχζεηο, εθινγή Κνζκήηνξα, ζπκκεηνρή θνηηεηψλ θιπ) ή ζα ππάξμνπλ άιιεο ξπζκίζεηο (πρ δηνξηζκφο Κνζκήηνξα απφ ην πκβνχιην). Έρεη ελδηαθέξνλ φηη ζην θείκελν γίλνληαη αξλεηηθέο δηαπηζηψζεηο γηα ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο πνπ "δελ ελζαξξχλεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ" ζηε κάζεζε, ρσξίο φκσο λα πξνηείλεηαη θάηη γηα ην φηη "νη ππάξρνπζεο αλαινγίεο δηδαζθφλησλ θαη θνηηεηψλ, αλακθίβνια, δπζρεξαίλνπλ ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο". Δίλαη βεβαίσο πξνθαλέο φηη αλ δελ βξεζεί ηξφπνο λα μεπεξαζηνχλ απηέο νη "δπζθνιίεο" είλαη κάιινλ απίζαλν νη πην ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. ην δήηεκα απηφ εμάιινπ πξνζθξνχνπλ θαη πξνζπάζεηεο γηα νπζηαζηηθή θαη ζηελφηεξε παξαθνινχζεζε ηεο αηνκηθήο πνξείαο θάζε θνηηεηή. ε φηη αθνξά ηα ππφινηπα ζέκαηα ησλ ζπνπδψλ πνπ αθνξνχλ εληνλφηεξα ηνπο θνηηεηέο θαη ζην παξειζφλ ήηαλ αληηθείκελν έληνλσλ αληηπαξαζέζεσλ (δηάξθεηα ζπνπδψλ, "αηψληνη θνηηεηέο", ππνρξεσηηθέο παξαθνινπζήζεηο θά), ην θείκελν είηε δελ θάλεη θακία αλαθνξά παξαπέκπνληαο ζηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ ζα ζπληάμνπλ ηα πκβνχιηα είηε πεξηνξίδεηαη ζηβπιιηθά ζηελ αλαθνξά (ζε ζρέζε κε ηνπο "αηψληνπο θνηηεηέο") φηη "ε λέα δνκή ζα επηηξέςεη ζηα Παλεπηζηήκηα λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο.. [θαη νη θνηηεηέο] λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηνλ απαηηνχκελν ρξφλν" (Δ&Α, 2010: 10). ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ επί ηεο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ρεηηθά κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΤΠ επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ άπνςή καο νη δηνηθεηηθέο θαη αθαδεκατθέο ιεηηνπξγίεο είλαη αιιειέλδεηεο θαη αιιειεπηδξνχζεο θαη δελ δηαρσξίδνληαη κε επθνιία επηηπρψο, απηφ θαίλεηαη ζηελ έθθξαζε «επαλαθνξά ηεο ρνιήο σο βαζηθήο δηνηθεηηθήο νληφηεηαο αληί ηνπ Σκήκαηνο ην νπνίν φκσο δηαηεξείηαη σο νπζηψδεο εθπαηδεπηηθή νληφηεηα» φπνπ ν εηζεγεηήο αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα επηζεκάλεη ηελ ζπνπδαηφηεηα λα δηαηεξήζεη ην ηκήκα ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ νληφηεηα πνπ ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε φηαλ βαζηθή δηνηθεηηθή νληφηεηα κεηαηξέπεηαη ε ζρνιή. Δπίζεο ζην θείκελν ε αθαδεκατθή δνκή πξνζεγγίδεηαη κε ηξφπν πνπ πξνζηδηάδεη πεξηζζφηεξν ζε επηρείξεζε παξά ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. Ο Κνζκήηνξαο έρεη απνθαζηζηηθφ ξφιν θαη δχλαηαη - αλ ζέιεη - λα αλαζέζεη δηάθνξα θαζήθνληα ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ. Δίλαη κηα ζρέζε κάιινλ ππαιιειηθή θαζψο ν πξφεδξνο δελ έρεη επί ηεο νπζίαο θακία αξκνδηφηεηα εθηφο απφ απηέο πνπ ζα ηνλ έρεη εμνπζηνδνηήζεη ν Κνζκήηνξαο/ Γηεπζπληήο (ζει.2) 15

16 Ο ηξφπνο δε εθινγήο ηνπ Πξνέδξνπ ζηελ νπζία επαλαιακβάλεη ην ίδην ηεξαξρηθφ κνληέιν κε ην νπνίν εθιέγεηαη θαη ν Κνζκήηνξαο αθήλνληαο αδηεπθξίληζην θαη κεηαβαιιφκελν ην ζψκα ην νπνίν απνηειεί απηνχο «ποσ διδάζκοσν κσρίως ζηο Πρόγραμμα Σποσδών» νη νπνίνη ηειηθά ηνλ εθιέγνπλ. Πξφθεηηαη νπζησδψο γηα πιήξε θαηάξγεζε ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ Σνκέσλ θαζψο δελ έρνπλ πιένλ αξκνδηφηεηεο ελψ θαηαξγνχληαη θαη νη Γεληθέο πλειεχζεηο πνπ είραλ ηελ εμνπζία. Δίλαη ίζσο ε πην ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη κεηάζεζεο ηεο εμνπζίαο ζε κνλνπξφζσπα φξγαλα άλσζελ επηβαιιφκελα κε απηαξρηθφ (επηινγή απφ ην πκβνχιην) ή παηεξλαιηζηηθφ ηξφπν (επηινγή κε «δεκνθξαηηθή» εθινγή κέζσ πξνεπηινγήο «θαηάιιεισλ» ππνςεθίσλ) Ζ αιιαγή ηεο ζρέζεο ρνιήο - Σκήκαηνο πνπ πξνηείλεηαη δεκηνπξγεί αλεζπρία σο πξνο: Σελ δηαηήξεζε κηαο αμηφπηζηεο θαη αδηάβιεηεο δίρσο δηαπινθέο δηαδηθαζίαο σο πξνο ηελ εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζε θάπνην ηειηθά πξφγξακκα ζπνπδψλ θαζψο δελ έρεη δηεπθξηληζζεί κε πνηά θξηηήξηα θαη κε πνηά δηαδηθαζία ζα δηαζθαιίδεηαη ην αδηάβιεην θαη ζα επηιέγνληαη νη θνηηεηέο ζε θάζε Πξφγξακκα πνπδψλ κεηά ην πξψην έηνο. Σηο επηπηψζεηο απφ ηελ δηπιή δνθηκαζία ησλ ππνςεθίσλ πξψηα γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε θάπνηα ζρνιή θαη ζηελ ζπλέρεηα,ηελ κε αδηεπθξίληζην ηξφπν πξνο ην παξφλ, επηινγή ηνπο ζε θάπνην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σελ δεκηνπξγία κηαο άιινπ ηχπνπ ζρέζεο εμάξηεζεο ηνπ θνηηεηή απφ ηνλ θαζεγεηή πέξα απφ απηήλ πνπ δεκηνπξγεί ε δηαδηθαζία ησλ ζπνπδψλ θαζψο ε κε αδηάβιεην ηξφπν εηζαγσγή ζε ζρνιή ζα αθνινπζείηαη απφ ηελ κεηά έλα ρξφλν επηινγή ηνπ θνηηεηή ζε θάπνην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σν θαηά πφζν ζα παξακείλνπλ αλαγλσξίζηκα θαη δηαθξηηά πηπρία κέζσ ηεο «ξεπζηνπνίεζεο» ησλ ππαξρφλησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ. Όηαλ επηρεηξνχληαη ηφζν ξηδηθέο εθ ζεκειίσλ αιιαγέο ε κε δηεπθξίληζε θαη ηεο παξακηθξήο ιεπηνκέξεηαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηειείσο δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε απφ απηή πνπ επαγγέιιεηαη κηα αιιαγή θαη παξάιιεια λα δεκηνπξγήζεη αθφκα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ απηά πνπ ελδερνκέλσο ιχλεη. Δίλαη αλαγθαίν θαηά ηελ άπνςή καο λα δηαηεξεζεί ην Σκήκα, λα αλακνξθσζνχλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη παξάιιεια λα δηαζθαιηζηεί ε θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ εληφο ζρνιήο. Δπίζεο είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο «λέαο» αληίιεςεο γηα ηα ΑΔΗ φηη ε έλλνηα «αθαδεκατθή έξεπλα» δελ εηζέξρεηαη σο κεηαβιεηή ζε θαλέλα θείκελν είηε ηνπ Τπνπξγείνπ είηε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΤΠ. Αλ ηειηθά ην «λέν» ΑΔΗ ζρεδηάδεηαη λα είλαη ρψξνο απιήο κεηάδνζεο θαη φρη παξαγσγήο γλψζεο είλαη κηα ζνβαξή ππνβάζκηζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ νπνία είκαζηε ηειείσο αληίζεηνη. Ζ ρνιή ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη θάπνηεο ζπληνληζηηθέο αξκνδηφηεηεο ρσξίο φκσο ηελ θαηάξγεζε ησλ Σκεκάησλ (θαη θαηά πεξίπησζε ησλ Σνκέσλ) πνπ έρνπλ νπζηαζηηθφ επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ ξφιν. Γ. ΠΔΠΠΔ: Καηά ηελ άπνςή κνπ ε πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζηε αθαδεκατθή νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο θαη εηδηθφηεξα ρνιήο Σκήκαηνο, Πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ δελ ζα πξέπεη λα ζπδεηνχληαη αλεμάξηεηα ηφζν απφ ην δήηεκα ελφο απνηειεζκαηηθφηεξνπ ζπζηήκαηνο πξφζβαζεο ησλ απνθνίησλ ηνπ Λπθείνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, φζν θαη απφ ηε δηαζθάιηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ απνθνίησλ ηεο Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ νκνζπνλδία καο έρεη δηαηππψζεη ηφζν ηε ζέζε ηεο γηα κηα πξννπηηθή «ειεχζεξεο πξφζβαζεο» φζν θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. ην 16

17 κεηαβαηηθφ σζηφζν ζηάδην εθείλν πνπ απαηηείηαη είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ αληαγσληζηηθνχ εμεηαζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ θνξηψλεη κε αλψθειν άγρνο ηνπο λένπο θαη επηβαξχλεη κε δπζβάζηαθην νηθνλνκηθφ βάξνο ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα. Οη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο γηα εληαίν πξψην έηνο γηα θάζε ζρνιή θαη ε ελ ζπλερεία λέα πξφζζεηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηα ηκήκαηα, απμάλεη ηφζν ην ρξφλν φζν θαη ηελ έληαζε ελφο εμεηαζηηθνχ θχθινπ αληαγσληζκνχ απνθιεηζκνχ πξνθεηκέλνπ θάπνηνο λα θνηηήζεη ζην πξφγξακκα ζπνδψλ πνπ έρεη επηιέμεη θαη ζην επάγγεικα πνπ θηινδνμεί λα αζθήζεη ζην κέιινλ. Δίλαη απηνλφεην φηη ε αιιαγή απηή ζα πξνζζέζεη λέα νηθνλνκηθά βάξε ζηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα αθνχ ζα απμήζεη ηα «θξνληηζηήξηα» πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ. Παξάιιεια απμάλεη ηνπο θξαγκνχο γηα ηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο. Με δεδνκέλν φηη ε βαζηθή αθαδεκατθή κνλάδα δελ κπνξεί παξά λα είλαη ην Σκήκα, ζα ήζεια λα πξνζζέζσ φηη κηα ηέηνηα αιιαγή ζα πξέπεη λα έρεη δχν πξναπαηηνχκελα: Μηα αδηάβιεηε θαη επξέσο απνδεθηή δηαδηθαζία επηινγήο ησλ θνηηεηψλ ζηα Σκήκαηα πνπ επηζπκνχλ, εθάκηιιεο ησλ Παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ πνπ δηεμάγνληαη απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Γπλαηφηεηα επθαηξηψλ γηα λέα πξνζπάζεηα, ζε πεξίπησζε απνηπρίαο εηζαγσγήο ζε ζπγθεθξηκέλν Σκήκα. Θεσξψ φηη νπνηαδήπνηε αιιαγή ρσξίο πεηζηηθέο απαληήζεηο ζηα δχν απηά δεηήκαηα, είλαη πέξα θάζε ινγηθήο. Σέινο φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα πξνζθνξάο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κνλνεηνχο ή δηεηνχο δηάξθεηαο απφ ηα ΑΔΗ απαηηνχληαη δηεπθξηλήζεηο θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, πξνθεηκέλνπ ε πξφηαζε λα κελ θηλείηαη ζηελ θαηεχζπλζε ππνλφκεπζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Χο εθ ηνχηνπ ε Οκνζπνλδία καο απνξξίπηεη ηηο αιιαγέο απηέο. Βαζηθή αθαδεκατθή κνλάδα παξακέλεη ην Σκήκα κε δηαζθάιηζε απφ ηελ πνιηηεία ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ ηίηισλ πνπ εθδίδνληαη. Α. ΚΟΚΚΟΖ: Θέζεηο ΟΔΠ-ΣΔΗ Η) Θεσξνχκε φηη ην Σκήκα ζα πξέπεη λα παξακείλεη ε βαζηθή αθαδεκατθή κνλάδα νξγάλσζεο ησλ ζπνπδψλ ε νπνία θαιχπηεη ην εχξνο ελφο επηζηεκνληθνχ /ηερλνινγηθνχ θιάδνπ, δεδνκέλνπ φηη ε απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ζπγθεθξηκέλα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Θα πξέπεη επίζεο λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαδηνξγάλσζεο ησλ ρνιψλ ζηα Ηδξχκαηα, κε ηελ ελνπνίεζε Σκεκάησλ κε εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ /ηερλνινγηθφ αληηθείκελν. Πξνο ελίζρπζε απηήο ηεο άπνςεο επηζεκαίλνπκε φηη ζην Αγγινζαμνληθφ Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, ην Department εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ε βαζηθή αθαδεκατθή κνλάδα. ΗΗ) Θεσξνχκε φηη ε ρνιή πξέπεη λα είλαη ε βαζηθή δηνηθεηηθή κνλάδα. ΗΗΗ) πκθσλνχκε κε ηελ εληαία εηζαγσγή φισλ ησλ πξσηνεηψλ ζηε ρνιή, αιιά ζεσξνχκε φηη ππάξρεη πηζαλφηεηα ακθηζβήηεζεο ηνπ αδηάβιεηνπ ησλ εμεηάζεσλ ηδηαίηεξα ζηηο ρνιέο κεγάιεο δήηεζεο, φπσο είλαη ε Ηαηξηθή ρνιή Αζελψλ, δειαδή ζα αζθείηαη κεγάιε πίεζε ζηνπο δηδάζθνληεο ζην εληαίν πξψην έηνο ηεο ρνιήο θαη σο εθ ηνχηνπ ζα ακθηζβεηείηαη ε αμηνπηζηία θαηαλνκήο ησλ θνηηεηψλ ζηελ Ηαηξηθή ή ζηε Ννζειεπηηθή. ΗV) Θεσξνχκε φηη ε επζχλε νξγάλσζεο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ πξέπεη λα αλήθεη ζηε ρνιή. Ζ ίδξπζε αλεμάξηεηεο ρνιήο ΜΠ πηζαλφλ λα δεκηνπξγήζεη κέιε ΓΔΠ/ΔΠ δχν ηαρπηήησλ. Δπίζεο ή χπαξμε κηθξνχ αξηζκνχ ΜΠ ζε έλα Ίδξπκα θαζηζηά άλεπ νπζίαο ηε δεκηνπξγία ηεο ρνιήο. V) Πηζηεχνπκε φηη φια ηα ΜΠ (παιαηά θαη λέα) ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη απφ ηελ ΑΓΗΠ. 17

18 Κ. ΑΤΓΟΤΣΑΚΖ: ε ζρέζε κε ηα ζπλαθή ρσξία απφ ην «θείκελν δηαβνχιεπζεο» θαζψο θαη κε ηηο ηξεηο βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο πξνηεηλφκελεο κεηαξξχζκηζεο, φπσο αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΔΤΠ, ε ΠΟΓΔΠ ηνπνζεηείηαη σο εμήο: (Α) Γηαθσλνχκε κε ηελ πξνηεηλφκελε γεληθεπκέλε επαλαθνξά ηεο ρνιήο σο αθαδεκατθήο θαη δηνηθεηηθήο νληφηεηαο, αληί ηνπ Σκήκαηνο. Θεσξνχκε φηη ην επηρείξεκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο νξηδφληηαο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ απφ ηελ αλάγθε λα παξακείλεη ην Σκήκα ε βαζηθή αθαδεκατθή κνλάδα. Σν Σκήκα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε δηαηκεκαηηθά/δηεπηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα, ζηα νπνία ν ξφινο ηεο ρνιήο θαη ηνπ Κνζκήηνξα ζα είλαη θαίξηνο: ζπλέξγηεο, θαιχηεξε αμηνπνίεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ππνδνκψλ, θ.ν.θ. Ζ ιεηηνπξγία παλεπηζηεκηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κνλνεηνχο θαη δηεηνχο δηάξθεηαο δελ είλαη απνδεθηή. (Β) Γηαθσλνχκε κε ηε γεληθεπκέλε νξγάλσζε εληαίνπ πξψηνπ έηνπο ζπνπδψλ ζε επίπεδν ρνιήο θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ ζε απηφ. Θεσξνχκε φηη ε εηζαγσγή ησλ λέσλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ ζε Σκήκα ή ζε ρνιή πξέπεη λα απνθαζίδεηαη απφ ην θάζε παλεπηζηήκην κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θαη ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ εηζαγσγή θνηηεηψλ/-ηξηψλ ζε ρνιέο θαη φρη ζε Σκήκαηα πξέπεη λα δνζεί ηθαλφο κεηαβαηηθφο ρξφλνο πξνζαξκνγήο ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηνλ λέν ηξφπν εηζαγσγήο. Κξίζηκν ζεκείν ζηελ πεξίπησζε εηζαγσγήο ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ ζε ρνιέο είλαη ε δηαζθάιηζε ηνπ αδηάβιεηνπ θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ζηελ επηινγή ηνπο, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ (εηδηθά ζηηο εξγαζηεξηαθέο ζρνιέο) θαη ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα εληαρζνχλ ζηα Σκήκαηα ηεο ρνιήο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ θνηλνχ έηνπο, δεηήκαηα ζηα νπνία ηα ηδξχκαηα πξέπεη λα έρνπλ βαξχλνληα ιφγν. (Γ) Γηαθσλνχκε κε ηε γεληθεπκέλε δεκηνπξγία μερσξηζηψλ κεηαπηπρηαθψλ ζρνιψλ, ζε επίπεδν ηδξχκαηνο, απνθνκκέλσλ απφ ηα πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, κε δηαθξηηή δηνηθεηηθή δνκή. Θεσξνχκε φηη πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ απζηεξά θξηηήξηα (επηζηεκνληθά, κειέηεο ζθνπηκφηεηαο θ.ι.π.) γηα ηε δεκηνπξγία κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη απζηεξή αμηνιφγεζε απηψλ πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ. εκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ πνηόηεηα ζπνπδώλ, θαη ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν, είλαη ν εληαίνο ρώξνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο κε ηελ νπζηαζηηθή θαη ηζόηηκε ζπκκεηνρή ηωλ εξεπλεηώλ/-ηξηώλ θαη ηελ ζπλεξγαζία Δξεπλεηηθώλ Κέληξωλ θαη Παλεπηζηεκίωλ. Π. ΚΑΡΑΚΟΛΣΗΓΖ: Πξνηείλεηαη ε επαλαθνξά ηεο ρνιήο σο βαζηθήο δηνηθεηηθήο νληφηεηαο αληί ηνπ ηκήκαηνο, ην νπνίν φκσο δηαηεξείηαη σο νπζηψδεο αθαδεκατθή κνλάδα, έρνληαο ηελ επζχλε ηφζν ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ φζν θαη ηεο δηδαζθαιίαο. Κ. ΓΟΤΡΓΟΤΛΗΑΝΖ: χκθσλα θαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο πξφζθαηεο ζπλφδνπ ησλ πξπηάλεσλ ζην Ναχπιην πξνηείλεηαη σο ε κηθξφηεξε αθαδεκατθή κνλάδα ην Σκήκα. Ζ εκπεηξία κε ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ είλαη φηη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πηπρία ρσξίο ζαθή επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα φπσο έγηλε κε ηα ηκήκαηα ηεο δηεχξπλζεο. Δπίζεο είλαη πξνθαλέο φηη ν θνζκήηνξαο σο κνλνπξφζσπν φξγαλν δελ κπνξεί λα επηιέγεη εθιεθηνξηθά ζψκαηα. Ίζσο ε θνζκεηεία λα είλαη ην θπξίαξρν φξγαλν ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιήο. 18

19 Δθθξάδσ επίζεο ηε δηαθσλία κνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ζρνιήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. Σα κέιε ΓΔΠ εθιέγνληαη γηα λα δηδάζθνπλ ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν θαη νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο πξνπηπρηαθέο. Δπνκέλσο ε ζρνιή ζα πξέπεη λα ζπληνλίδεη θαη ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα.. ΚΤΡΗΑΕΖ: Ζ πξφβιεςε λα απνηειέζεη ε Στολή -αληί ησλ Σκεκάησλ- ηε Βαζηθή αθαδεκατθή κνλάδα, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ην θαηψηαην επίπεδν δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ησλ Ηδξπκάησλ Αλσηάηεο Δθπαίδεπζεο, απνηειεί κηα άζθεζε Ληηήο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Γηνίθεζεο (Lean Management) γηα ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, ε νπνία κπνξεί λα απνδεηρζεί απαξαίηεηε θαη αλαγθαία ζε πεξηφδνπο θξίζεο, φπσο ε ζεκεξηλή. Σαπηφρξνλα, ζεκαηνδνηεί έλα κήλπκα «ζπγθέληξσζεο», γεγνλφο πνπ κπνξεί λα πξνθαιεί έθπιεμε, ηδηαίηεξα ζε επνρέο κε γεληθεπκέλεο ηάζεηο «απνθέληξσζεο». Ζ ρνιή απνηειεί απαξηίδεηαη απφ Σκήκαηα κε ζπλαθή αληηθείκελα ζπνπδψλ θαη ζπγγελή επηζηεκνληθά πεδία, νξγαλψλεη ηα πξνζθεξφκελα απφ ηα Σκήκαηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη απνλέκεη πηπρία. Σα Σκήκαηα θέξνπλ ηελ επζχλε νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηελ απηνηέιεηά ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ αθαδεκατθή επζχλε. ηα πιαίζηα απηήο ηεο απηνηέιεηαο, ην Σκήκα ζεσξείηαη σο απηφλνκν Κέληξν Κφζηνπο, ππνρξενχκελν λα ζπληάζζεη πξνυπνινγηζκφ ιεηηνπξγίαο ν νπνίνο λα αληηζηνηρεί ζηα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε δηαζχλδεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε επίπεδν Σκεκάησλ θαη ρνιψλ (Activity- Based Budgeting). πκθσλνχκε κε ηελ νξηδφληηα θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ εληφο ηεο ρνιήο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο θηλεηηθφηεηαο, νη θνηηεηέο εηζάγνληαη ζε ρνιή (παλεπηζηήκην/ηερλνινγηθφ ίδξπκα), ε νπνία έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε εληαίνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ πξψηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. Όζνλ αθνξά ζην πξψην έηνο ζπνπδψλ, πξνηείλεηαη λα έρεη πξνπαξαζθεπαζηηθφ ραξαθηήξα θαη ζην πξφγξακκά ηνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη θπξίσο καζήκαηα γεληθήο δηδαζθαιίαο, κε ζηφρν λα πξνεηνηκάδεη ηελ έληαμε ησλ θνηηεηψλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο ρνιήο. Ζ έληαμε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κεηά απφ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ πξψηνπ έηνπο, ιακβαλνκέλσλ ππ φςηλ ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπο θαη αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ζε γλσζηηθά αληηθείκελα ηα νπνία νξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηα Σκήκαηα, κε απνθιεηζηηθφ θξηηήξην ην επίπεδν ζπλάθεηαο κε ηα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Βέβαηα, είλαη απαξαίηεην λα ζπλεθηηκεζνχλ νξηζκέλνη θίλδπλνη, φπσο π.ρ. φηαλ ε δηαδηθαζία επηινγήο (choice) ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ απφ ηνπο θνηηεηέο, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο δηαδηθαζία απνθπγήο (exit), κε απνηέιεζκα αθφκε θαη ηελ ελδερφκελε κειινληηθή ηνπο θαηάξγεζε ζηα πιαίζηα ησλ ρακειψλ πξνηηκήζεσλ, πξάγκα πνπ ππνβαζκίδεη ηα πξνγξάκκαηα ζε επίπεδν «εκπνξηθνχ πξντφληνο». Πξνθεηκέλνπ νη δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ θνηηεηψλ λα είλαη απνιχησο δηαθαλείο θαη αμηνθξαηηθέο θαη έρνληαο ππ φςηλ αληίζηνηρα πξνβιήκαηα θαηά ην παξειζφλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ. Οη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε ειέγρνπο απφ ην πκβνχιην ηνπ ηδξχκαηνο θαη παξάιιεια λα ειέγρνληαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο. Όζνλ αθνξά ζηε ζεζκνζέηεζε Στολών Μεηαπηστιακών Σποσδών, δηαηεξνχκε επηθπιάμεηο. Ζ θπξηφηεξε εμ απηψλ αθνξά ζηε ζπλέρηζε ή κε ηνπ ζεκεξηλνχ θαζεζηψηνο νξγάλσζεο Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ζηα πιαίζηα ζπκπξάμεσλ κεηαμχ Ηδξπκάησλ θαη ρνιψλ θαη ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ παξαδεθηή δηεζλψο αλαγθαηφηεηα γηα δηεπηζηεκνληθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ. 19

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος Εθνική Σηραηηγική για ηην Ανώηαηη Εκπαίδευζη Το Δημόζιο Πανεπιζηήμιο Το Δημόζιο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια 65 ε χλνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο

5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο 5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο Η 5ε χλνδνο Πξνέδξσλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Διιάδνο νξγαλψζεθε απφ ηε ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε θξνληίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ

«σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ «σέδιο νόμος για ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ και άλλερ διαηάξειρ» KEΦΑΛΑΗΟ Α Ρςθμίζειρ ζσεηικά με ηην Δθνική σολή Γημόζιαρ Τγείαρ Άπθπο 1 Φύζη-Αποζηολή Η Δζληθή Σρνιή Γεκφζηαο Υγείαο (Δ.Σ.Γ.Υ.), Ννκηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/969986 FAX: 2610/996265

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Γείθηεο επίδνζεο ησλ απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαηά παλεπηζηεκηαθό ηκήκα: Δλδείμεηο από δηαζηξσκαηηθέο ρξνλνζεηξέο»

«Γείθηεο επίδνζεο ησλ απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαηά παλεπηζηεκηαθό ηκήκα: Δλδείμεηο από δηαζηξσκαηηθέο ρξνλνζεηξέο» «Γείθηεο επίδνζεο ησλ απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαηά παλεπηζηεκηαθό ηκήκα: Δλδείμεηο από δηαζηξσκαηηθέο ρξνλνζεηξέο» Δαοςλάπη Νικολίηζα-Εςγενία Α.Μ.: 0917 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Τκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κνο ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΠΔΣΡΟ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ

Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Φηιηππηάδαο. οθία Θάνος Οηθνλνκνιφγνο ΣΔΗ Ζπείξνπ Η διοίκηζη ολικήρ ποιόηηηαρ και ηο κοινό πλαίζιο αξιολόγηζηρ ζηα Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ. «Η άποτη ηυν εκπαιδεςηικών για ηην Γιοίκηζη Ολικήρ ποιόηηηαρ» Δςάγγελορ Νηάκοςλαρ Οηθνλνκνιφγνο-Μέινο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ.

Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Η ζςνδςαζμένη μοπθή εκπαίδεςζηρ (blended learning) ζηο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεληξηθή Βηβιηνζήθε, Παλεπηζηεκηνχπνιε Α.Π.Θ. 54124 Θεζζαινλίθε, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίζμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Κ Η Μ Δ Σ Α Ρ Ρ Τ Θ Μ Ι Η & ΗΛΔ Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Γ Ι Α Κ Τ Β Δ Ρ Ν Η Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ Κ Α Ι Ν Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΘΔΑΣΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF PHILOSOPHY FACULTY OF THEATRE

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα