ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ. 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ ΠΡΑΚΣΗΚΑ 8 εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ ΣΔΣΑΡΣΖ 2 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 2011

2 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ - ΔΤΠ 8 ε ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΔΤΠ Ζ 8ε ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Παηδείαο (ΔΤΠ) πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Σεηάξηε 2 Φεβξνπαξίνπ 2011 θαη ψξα ην κεζεκέξη ζηελ Αίζνπζα Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ ησλ Γεληθψλ Αξρείσλ ηνπ Κξάηνπο, νδφο Γάθλεο 61, Φπρηθφ, ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Παηδείαο Καζεγεηή Αιέμε Λπθνπξγηψηε. ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαληαη ηα αθφινπζα κέιε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ΔΤΠ: 1. Αιέμεο Λπθνπξγηώηεο Πξφεδξνο Δζληθνχ πκβνπιίνπ Παηδείαο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 2. Αλδξέαο Λύηξαο Πξφεδξνο πκβνπιίνπ Αλψηαηεο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο Καζεγεηήο θαη Αληηπξχηαλεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ 3. Βαγγέιεο Πνιίηεο - ηεξγίνπ Πξφεδξνο πκβνπιίνπ Αλψηαηεο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο Καζεγεηήο θαη Πξφεδξνο ΣΔΗ Μεζνινγγίνπ 4. Πελειόπε πειηώηε Αλαπιεξσκαηηθή ηεο Δπαγγειίαο νθνχιε, εθπξφζσπνο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο Πξντζηακέλε Γηεχζπλζεο Δπνπηείαο Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ ΓΓΔΣ 5. θ. Ηγλάηηνο Δθπξφζσπνο Ηεξάο πλφδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδαο εβαζκηφηαηνο Μεηξνπνιίηεο Γεκεηξηάδνο θαη Αικπξνχ 6. Κωλζηαληίλνο Γνπξγνπιηάλεο Αλαπιεξσκαηηθφο ηνπ Θεφδσξνπ Παπαζενδψξνπ, εθπξφζσπνο ηεο πλφδνπ ησλ Πξπηάλεσλ Καζεγεηήο θαη Πξχηαλεο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 7. Παύινο Καξαθνιηζίδεο Δθπξφζσπνο ηεο πλφδνπ ησλ Πξνέδξσλ ΣΔΗ Καζεγεηήο θαη Πξφεδξνο ΣΔΗ Θεζζαινλίθεο 8. Κιήκεο Ναπξίδεο Πξφεδξνο Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 9. Γεκήηξηνο Μαηζαίνπ Πξφεδξνο Κέληξνπ Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 10. Γεώξγηνο Μπαγάθεο Πξφεδξνο Οξγαληζκνχ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ 2

3 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ 11. Κωλζηαληίλνο Απγνπζηάθεο Αλαπιεξψλεη ζηελ παξνχζα ζπλεδξίαζε ηνλ Νηθφιαν ηαπξαθάθε, εθπξφζσπνο ηνπ Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΓΔΠ) ησλ Παλεπηζηεκίσλ Μέινο ΔΓ ΠΟΓΔΠ 12. Απόζηνινο Κνθθόζεο Αλαπιεξσκαηηθφο ηνπ Ησάλλε Σζάθλε, εθπξφζσπνο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΠ) ησλ ΣΔΗ Καζεγεηήο ΣΔΗ Πεηξαηά 13. Γεκήηξεο Πεππέο Δθπξφζσπνο Οκνζπνλδίαο Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο (ΟΛΜΔ) Πξφεδξνο Γ.. Οκνζπνλδίαο Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο (ΟΛΜΔ) 14. Γξαθνύιεο Φνπληνπθάθνο Δθπξφζσπνο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ 15. Παξαζθεπάο Γαιηάλεο Κνηλφο Δθπξφζσπνο Δπηζηεκνληθψλ Οξγαλψζεσλ Παλειιαδηθήο Δκβέιεηαο ζηνπο ηνκείο ησλ καζεκαηηθψλ, ηεο θπζηθήο, ηεο ρεκείαο, ηεο βηνινγίαο, ηεο γεσινγίαο, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο θηινινγίαο Έλσζε Πιεξνθνξηθψλ Διιάδνο 16. ηαύξνο Κπξηαδήο Αλαπιεξσκαηηθφο ηνπ Γεκήηξηνπ Γεκφπνπινπ, θνηλφο εθπξφζσπνο Δπαγγεικαηηθψλ σκαηείσλ Απνθνίησλ ΣΔΗ Αληηπξφεδξνο Παλειιελίνπ πιιφγνπ Σερλνιφγσλ Αθηηλνιφγσλ 17. Υξπζή Βηηζηιάθε Αλαπιεξσκαηηθή ηεο νθίαο Γηαλλαθά, εθπξφζσπνο ΠΑΟΚ Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 18. Φίιηππνο Σζαιίδεο Αλαπιεξσκαηηθφο ηνπ Άξε πειησηφπνπινπ, εθπξφζσπνο Νέαο Γεκνθξαηίαο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο 19. Υξήζηνο Γνύδεο Δθπξφζσπνο ΛΑΟ Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Γ/ληήο Ηλζηηηνχηνπ Αζηξνλνκίαο & Αζηξνθπζηθήο Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ 20. Ηωάλλα Κνληνύιε Δθπξφζσπνο Οηθνιφγσλ Πξάζηλσλ Σνπνγξάθνο - Μεραληθφο 21. Κπξηάθνο Βηξβηδάθεο Δθπξφζσπνο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδαο (ΚΔΓΚΔ) η. Γήκαξρνο Υαλίσλ 22. Απόζηνινο Καηζηθάξαο Δθπξφζσπνο Έλσζεο Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Διιάδαο (ΔΝΑΔ) Πεξηθεξεηάξρεο Γπηηθήο Διιάδαο 3

4 23. Υξήζηνο Νάζηαο Αλαπιεξσκαηηθφο ηνπ Ησάλλε Βαξδαθαζηάλε, εθπξφζσπνο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία (Δ..Α.κε.Α.) Γεληθφο Γξακκαηέαο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία (Δ..Α.κε.Α.) Απφ ηε ζπλεδξίαζε απνπζηάδνπλ νη: 1. Γηάλλεο Καδάδεο Πξφεδξνο πκβνπιίνπ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Καζεγεηήο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 2. Ζιίαο Πιαζθνβίηεο Δθπξφζσπνο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ Γεληθφο Γξακκαηέαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 3. Βαζίιεο Κνπιαϊδήο Δθπξφζσπνο Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ Γεληθφο Γξακκαηέαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 4. Γεκνζζέλεο Γαζθαιάθεο Δθπξφζσπνο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Γεληθφο Γξακκαηέαο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 5. Γηάλλνο Ληβαλόο Δθπξφζσπνο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο Γεληθφο Γξακκαηέαο Νέαο Γεληάο 6. Κνκλελόο Μαληάο Δθπξφζσπνο Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο (ΓΟΔ) Πξφεδξνο Γ.. Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο Διιάδαο (ΓΟΔ) 7. Κωλζηαληίλνο Παπαληωλόπνπινο Δθπξφζσπνο Οκνζπνλδίαο Ηδησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Διιάδαο (ΟΗΔΛΔ) 8. Μηράιεο Κνπξνπηόο Δθπξφζσπνο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δξγαηψλ Διιάδαο (ΓΔΔ) Μέινο Γηνίθεζεο ΓΔΔ, Γξακκαηέαο Δθπαίδεπζεο ΓΔΔ 9. Φώηεο Λίηζνο Δθπξφζσπνο Παλειιήληαο πλνκνζπνλδίαο Δλψζεσλ Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ (ΠΑΔΓΔ) Μέινο Γ.. ΠΑΔΓΔ 10. Ζιίαο Ζιηόπνπινο Δθπξφζσπνο Αλψηαηεο Γηνίθεζεο Δλψζεσλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ (ΑΓΔΓΤ) Γεληθφο Γξακκαηέαο ΑΓΔΓΤ 11. Γηάλλεο Κπξηαθνύ Δθπξφζσπνο ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (ΔΒ) πληνληζηήο Μνλάδαο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΒ 12. Έθε Καιακαξά Δθπξφζσπνο ηνπ πλαζπηζκνχ Ρηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο 4

5 Ζ Δ.Φ.Δ.Δ., ε Δ..Δ.Δ., ε Βνπιή ησλ Δθήβσλ, ε Αλψηαηε πλνκνζπνλδία Γνλέσλ Μαζεηψλ Διιάδαο, ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο - ην Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο - ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο - ην Δπηκειεηήξην Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Διιάδαο - ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ Διιάδαο - ν Παλειιήληνο Ηαηξηθφο χιινγνο - ε Διιεληθή Οδνληηαηξηθή Οκνζπνλδία θαη ν Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθφο χιινγνο πνπ νξίδνπλ έλαλ θνηλφ εθπξφζσπν θαζψο θαη ην Κ.Κ.Δ. δελ φξηζαλ εθπξνζψπνπο. ηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ Καζεγεηήο θ. Βαζίιεο Παπάδνγινπ. Αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ε Άληδεια νπθιή, πξντζηακέλε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Παηδείαο. Ζ ζπλεδξίαζε αξρίδεη ζηηο ην κεζεκέξη, αθνχ πξνεγνπκέλσο ν Πξφεδξνο δηαπηζηψλεη ηελ χπαξμε απαξηίαο. 5

6 Α. ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 1. Αθαδεκατθή νξγάλσζε: ζρέζε ρνιήο Σκήκαηνο, Πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. 2. Ρπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζσπηθφ ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ΣΔΗ. 6

7 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο απνθαζίζηεθε νκφθσλα ε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε λα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΤΠ. Θέκα 1: Αθαδεκαϊθή νξγάλωζε: ζρέζε ρνιήο Σκήκαηνο, Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ηελ αξρή ηεο ζπδήηεζεο ν Πξφεδξνο παξνπζίαζε ζπλνπηηθά ηελ εηζήγεζή ηνπ γηα ην ζέκα, ε νπνία είρε ήδε απνζηαιεί ειεθηξνληθά ζηα κέιε. ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο έδσζε ην ιφγν ζε φια ηα κέιε, ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ επί ηνπ ζέκαηνο. Αθνινχζεζε δηεμνδηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ. Θέκα 2: Ρπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πξνζωπηθό ηωλ Παλεπηζηεκίωλ θαη ηωλ ΣΔΗ ηελ αξρή ηεο ζπδήηεζεο ν Πξφεδξνο παξνπζίαζε ζπλνπηηθά ηελ εηζήγεζή ηνπ γηα ην ζέκα, ην γξαπηφ θείκελν ηεο νπνίαο δηαλεκήζεθε ζηα κέιε. ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο έδσζε ην ιφγν ζε φια ηα κέιε, ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ επί ηνπ ζέκαηνο. Αθνινχζεζε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ. ην ηέινο ν Πξφεδξνο αλέθεξε φηη κεηά ηε δηεμνδηθή ζπδήηεζε ζην πκβνχιην, ε άπνςε πνπ δηακφξθσζε ηειηθά γηα ηε δηαδηθαζία εθινγήο κειψλ ΓΔΠ δηαθέξεη ζε δχν ζεκεία απφ ηελ αξρηθή ηνπ εηζήγεζε, ηα νπνία ζα απνηππσζνχλ ζην ηειηθφ θείκελν ησλ πξαθηηθψλ (ζπγθξφηεζε εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο απφ ηελ Κνζκεηεία θαη ηεο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο γηα ζέζε ΓΔΠ απφ ην εθιεθηνξηθφ ζψκα). Αθνινχζσο παξαηίζεληαη νη γξαπηέο ηνπνζεηήζεηο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ θαη γηα ηα δχν ζέκαηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΔΤΠ. Ζ ζπλεδξίαζε έιεμε ζηηο ην απφγεπκα ηεο Σεηάξηεο 2 Φεβξνπαξίνπ Ζ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ ΔΤΠ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΔΤΠ ΑΝΣΕΔΛΑ ΟΤΦΛΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΑΛΔΞΖ ΛΤΚΟΤΡΓΗΧΣΖ 7

8 Κείκελα πνπ θαηέζεζαλ ηα κέιε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ΔΤΠ κεηά απφ ηε ζπδήηεζε θάζε ζέκαηνο θαηά ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε. Παξαηίζεηαη πξψηα ε ηνπνζέηεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη θαηφπηλ νη ηνπνζεηήζεηο ησλ κειψλ θαηά ηε ζεηξά πνπ έιαβαλ ην ιφγν. Θέκα 1: Αθαδεκαϊθή νξγάλωζε: ζρέζε ρνιήο Σκήκαηνο, Πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ΠΡΟΔΓΡΟ: Ηζηνξηθή Αλαζθόπεζε. Δπηηξέςηε κνπ αξρίδνληαο κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα. Έσο ην 1982 ε βαζηθή αθαδεκατθή κνλάδα ησλ ειιεληθψλ Παλεπηζηεκίσλ ήηαλ ε ρνιή. Σε ρνιή ζπγθξνηνχζαλ νη έδξεο. Μηα ρνιή κπνξνχζε λα ρνξεγεί έλα πηπρίν (π.ρ. Ηαηξηθή) ή πεξηζζφηεξα πηπρία( π.ρ. Φπζηθνκαζεκαηηθή ). ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε ρνιή θάιππηε ην εχξνο ελφο νιφθιεξνπ Ηδξχκαηνο (π.ρ. Αλσηάηε Δκπνξηθή). Απφ ηελ άπνςε απηή ππήξρε επνκέλσο θάπνηα πνιπηππία αλαθνξηθά κε ηε Γνκή. Χζηφζν, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ρνιή παξείρε πεξηζζφηεξα απφ έλα πηπρία, νη θνηηεηέο εηζέξρνληαλ απεπζείαο ζε «πξφγξακκα καζεκάησλ» πνπ νδεγνχζε ζην αληίζηνηρν πηπρίν, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε πξφγξακκα πνπ νδεγνχζε ζε πηπρίν Υεκείαο ή Φπζηθήο ζην πιαίζην ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο ρνιήο. Με ηελ Ίδξπζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ην 1964, επηρεηξήζεθε γηα πξψηε θνξά ε εηζαγσγή θνηηεηψλ ζε γεληθφ Πξφγξακκα ηεο ρνιήο κε ηνλ ηίηιν «Σκήκα Δηζαγσγήο ζηηο Θεηηθέο Δπηζηήκεο» πνπ ζα δηαξθνχζε δχν ρξφληα. ηε ζπλέρεηα νη θνηηεηέο ζα αθνινπζνχζαλ δηεηή ή ηξηεηή πξνγξάκκαηα πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε αληίζηνηρα πηπρία. Σν πξφγξακκα απηφ ιεηηνχξγεζε γηα έλα έηνο κφλν γηα ηελ πξψηε ζεηξά θνηηεηψλ πνχ εηζήρζεζαλ ην Ζ πηψζε ηεο θπβεξλήζεσο Γ. Παπαλδξένπ, πνπ είρε ζρεδηάζεη απηή ηε δνκή, νδήγεζε ζηελ αληηθαηάζηαζε ηεο δηνηθνχζαο επηηξνπήο απφ ηε λέα θπβέξλεζε. Ζ λέα δηνηθνχζα επηηξνπή απνθάζηζε ηφηε ηελ επζπγξάκκηζε ηεο νξγάλσζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπ λένπ Παλεπηζηεκίνπ κε εθείλε πνπ είραλ ηα παιαηφηεξα. Με ην λφκν 1268/1982 ε δνκή αιιάδεη ζεκαληηθά. Καηαξγήζεθαλ νη έδξεο, νη ρνιέο δηαηεξήζεθαλ αιιά κάιινλ γηα ιφγνπο ηζηνξηθνχο, κε ηνπο Κνζκήηνξεο λα δηαηεξνχλ ειάρηζηεο αξκνδηφηεηεο. Κπξίαξρε δηνηθεηηθή νληφηεηα αλαδείρζεθε ην Σκήκα, ην νπνίν παξέρεη θαηά θαλφλα έλα πηπρίν. Δπνκέλσο, απφ ην 1982 θαζηεξψλεηαη ζηελ πξάμε κηα ακθηκνλνζήκαληε αληηζηνηρία «Σκήκαηνο- Πηπρίνπ». Δίλαη πξαγκαηηθά, πνιχ ελδηαθέξνλ λα ζεκεηψζεη θαλείο φηη ήδε απφ ην λφκν 1268/1982 παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα Παλεπηζηήκηα λα ζπγθξνηνχλ δηαηκεκαηηθά πηπρία. Απφ φζν γλσξίδσ απηή ηε δπλαηφηεηα δελ αμηνπνίεζε θαλέλα Παλεπηζηήκην. εκεηψζεθαλ θάπνηεο απφπεηξεο πνπ ζπλάληεζαλ, σζηφζν, ηελ αληίδξαζε ηκεκάησλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, αλ θαη πάληνηε ππνζηεξίδνληαλ απφ πνιινχο αθαδεκατθνχο δαζθάινπο. Σν 1995 ζεκεηψλεηαη κηα αθφκε ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ αθαδεκατθή δνκή πνπ ζπλδέεηαη φκσο κε έλα κφλν Παλεπηζηήκην, ην «Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην», πνπ εληάζζεηαη ζην ρψξν ηεο «αλνηρηήο θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο». χκθσλα κε ηνλ Ηδξπηηθφ ηνπ λφκν ε ρνιή είλαη ε ζπνπδαηφηεξε αθαδεκατθή κνλάδα Γελ ππάξρεη ην Σκήκα σο δηνηθεηηθή νληφηεηα. Ζ ρνιή νξγαλψλεη πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πνπ νδεγνχλ αληίζηνηρα πηπρία. Σα πξνγξάκκαηα είλαη ζπλδπαζκνί ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ έρεη αλαπηχμεη ε θάζε ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Κάζε ζεκαηηθή ελφηεηα θαιχπηεη ηελ χιε ηξηψλ πεξίπνπ ζπγγελψλ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ. Ζ ρνιή ωο βαζηθή δηνηθεηηθή νληόηεηα. Αο έξζνπκε ηψξα ζην θείκελν δηαβνχιεπζεο. Μειεηψληαο ην θεθάιαην «λέεο αξρέο αθαδεκατθήο νξγάλσζεο θαη νξγάλσζεο ζπνπδψλ», ην νπνίν ζαο έρεη ζηαιεί ειεθηξνληθά, ζα κπνξνχζε λα δηαπηζηψζεη θαλείο πνιχ ελδηαθέξνληα ζεκεία. Δπηηξέςηε κνπ φκσο λα εζηηάζσ, γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ζπδήηεζεο, ζε θάπνηα απφ απηά πνπ ηα ζεσξψ σο βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο πξνηεηλφκελεο κεηαξξχζκηζεο. Σν πξψην είλαη φηη επηδηψθεηαη ε επαλαθνξά ηεο ρνιήο σο βαζηθήο 8

9 δηνηθεηηθήο νληφηεηαο αληί ηνπ Σκήκαηνο, ην νπνίν φκσο δηαηεξείηαη σο νπζηψδεο εθπαηδεπηηθή νληφηεηα, αθνχ ε ρνιή αλαζέηεη ζε απηφ ηελ νξγάλσζε θαη πξνζθνξά ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαζψο θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο κάζεζεο ζε απηά. Απηφ θαηά ηελ άπνςε κνπ ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη πξσηίζησο νξηδφληηα δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζε φιν ην εχξνο κηαο ρνιήο αληί ζην πεξηνξηζκέλν εχξνο ελφο Σκήκαηνο θαη ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο γηα ηνλ ίδην αξηζκφ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. Φαληαζηείηε, γηα παξάδεηγκα, κηα πνιχ κεγαιχηεξε «Γξακκαηεία ρνιήο» κε θεληξηθή δηεχζπλζε θαη εμεηδηθεπκέλα δηνηθεηηθά ηκήκαηα πνπ λα αληηζηνηρνχλ ζε αληίζηνηρεο δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα Σκήκα επηθνξηηζκέλν κε ηα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα, ηελ θξνληίδα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πνιπκέζσλ ζε απηέο, έλα άιιν κε ηελ ηζηνζειίδα, ην ειεθηξνληθφ βηβιίν θαη ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, θάπνην άιιν κε ηα θνηηεηηθά αξρεία, ηηο βαζκνινγίεο θαη ηα πηπρία, θ.ν.θ. Ζ εθαξκνγή νξηδφληηαο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο ζε φιν ην εχξνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, γηα ην νπνίν έρσ πξνζσπηθή πνιπεηή εκπεηξία, κε έρεη αιεζηλά πείζεη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο δηεχξπλζεο ηεο δηνηθεηηθήο Γνκήο. Ζ βειηησκέλε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ φιν θαη κηθξφηεξε απαζρφιεζε κειψλ ΓΔΠ κε «δηνηθεηηθέο» ππνρξεψζεηο θαη ηε δηάζεζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ γηα έξεπλα θαη δηδαζθαιία. ην επίπεδν ηεο δηνίθεζεο ηεο ρνιήο ζα ππνγξάκκηδα ηνλ απνθαζηζηηθφ ξφιν ηνπ Κνζκήηνξα/Γηεπζπληή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Κνζκεηείαο σο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ πνπ ζα απνηειείηαη απφ ηνπο Πξνέδξνπο/Πξντζηακέλνπο ησλ Σκεκάησλ. Ο Κνζκήηνξαο ζα κπνξνχζε επηπιένλ λα αλαζέηεη δηάθνξα θαζήθνληα ζηνπο Πξνέδξνπο/Πξντζηακέλνπο ησλ Σκεκάησλ. Θεσξψ φηη γηα ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ελφο Σκήκαηνο ζα κπνξνχζε λα εθαξκφδεηαη αλάινγε δηαδηθαζία κε εθείλε θαη γηα ηελ εθινγή Κνζκήηνξα/ Γηεπζπληή. Δπηηξέςηε κνπ λα ζθηαγξαθήζσ κηα ελδεηθηηθή δηαδηθαζία. Ο Κνζκήηνξαο/ Γηεπζπληήο πξνθεξχζζεη ηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ/ Πξντζηακέλνπ θάπνηνπ Σκήκαηνο γηα ηνπο Καζεγεηέο ηεο ρνιήο πνπ δηδάζθνπλ θπξίσο ζην Πξφγξακκα ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην Σκήκα. ηε ζπλέρεηα ζπγθξνηεί Δπηηξνπή απφ Καζεγεηέο ηεο ρνιήο ε νπνία εμεηάδεη ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ θαη ηνπο θαηαηάζζεη κε αμηνινγηθή ζεηξά. Αθνινπζεί αθξφαζε ησλ ππνςεθίσλ απφ ηνλ Κνζκήηνξα/ Γηεπζπληή θαη ηα κέιε ΓΔΠ ηεο ρνιήο πνπ δηδάζθνπλ θπξίσο ζην Πξφγξακκα ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην Σκήκα, Απηά ηειηθά εθιέγνπλ ηνλ Πξφεδξν/ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο ηνπο κε βάζε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε θαη ην απνηέιεζκα ηεο αθξφαζεο.. Δλαιιαθηηθά, ε ηειηθή εθινγή ζα κπνξνχζε πεξηνξίδεηαη αλάκεζα ζηνπο δχν πξψηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζα πξνέθξηλε ν Κνζκήηνξαο/ Πξντζηάκελνο κε βάζε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε θαη ηελ αθξφαζε ησλ ππνςεθίσλ. Απηφ βέβαηα έρεη λφεκα αλ νη ππνςήθηνη είλαη πεξηζζφηεξνη απφ δχν. Ο Πξφεδξνο/Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο ζα κπνξεί λα ζρεκαηίδεη επηηξνπέο απφ κέιε ΓΔΠ ηεο ρνιήο πνπ δηδάζθνπλ θπξίσο ζην Πξφγξακκα ην νπνίν αληηζηνηρεί ζην Σκήκα, γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο. Ο Πξφεδξνο/Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο εηζεγείηαη ζηνλ Κνζκήηνξα/Γηεπζπληή θαη ηελ Κνζκεηεία ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Σκήκα ηνπ γηα ηε ιήςε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ. Μπνξεί, επηπιένλ, λα απνθαζίδεη γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ην Σκήκα ηνπ θαη έρεη ηε ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ Κνζκήηνξα/Γηεπζπληή. Γηνηθεηηθό κνληέιν νξγάλωζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα Ηδξύκαηα κε εύξνο κίαο κόλν ρνιήο. Με ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν νινθιεξψλσ ηελ άπνςή κνπ γηα ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ πξνηεηλφκελε δνκή δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί αθξηβψο ζηελ πεξίπησζε Ηδξχκαηνο πνπ ην εχξνο ηνπ αληηζηνηρεί ζην εχξνο κίαο κφλν ρνιήο. ηελ πεξίπησζε απηή ίζσο λα κελ δελ έρεη λφεκα ε χπαξμε ελφο κφλν Κνζκήηνξα/Γηεπζπληή θαη ε χγθιεηνο λα απνηειείηαη απφ ηνλ Πξχηαλε θαη ηνπο Πξνέδξνπο/Πξντζηακέλνπο ησλ Σκεκάησλ, νη νπνίνη ζα εθιέγνληαη κε ηξφπν αλάινγν εθείλνπ ησλ Κνζκεηφξσλ κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Πξχηαλε/Πξνέδξνπ ΣΔΗ θαη ησλ κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ πνπ δηδάζθνπλ ζην Σκήκα. ηελ πεξίπησζε βεβαίσο πνπ ζα θαζηεξσζεί ν ζεζκφο ηεο ρνιήο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζα έρνπκε δχν ηνπιάρηζηνλ Κνζκήηνξεο/Γηεπζπληέο 9

10 θαη ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί ην κνληέιν πνπ έρσ ζθηαγξαθήζεη θαηά ηελ πξνεγνχκελε πλεδξίαζε. Οξγάλωζε εληαίνπ πξώηνπ έηνπο ζπνπδώλ ζε επίπεδν ρνιήο. Σν δεχηεξν βαζηθφ ζεκείν ζην θείκελν δηαβνχιεπζεο είλαη ε νξγάλσζε εληαίνπ πξψηνπ έηνπο ζπνπδψλ ζε επίπεδν ρνιήο. ε απηφ ζα εηζέξρνληαη νη θνηηεηέο, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα ζα παξαθνινπζνχλ πξνγξάκκαηα ηα νπνία νξγαλψλνληαη απφ ηα Σκήκαηα ηεο ρνιήο θαη νδεγνχλ ζε αληίζηνηρα πηπρία. Ζ εηζαγσγή θνηηεηψλ ζε θνηλφ πξψην έηνο ρνιήο ή Παλεπηζηεκίνπ είλαη πνιχ ρξήζηκε ηδέα. Δθαξκφδεηαη δηεζλψο πνιχ ζπρλά. Όπσο ήδε έρσ αλαθέξεη ζηελ Διιάδα εθαξκφζζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1966 κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, δπζηπρψο γηα έλα ρξφλν. ηελ παξνχζα ζπγθπξία έρεη ηα αθφινπζα πξνθαλή πιενλεθηήκαηα: α. κεηψλεη ην άγρνο ησλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ, αθνχ ζηε ρνιή ζα εηζαρζεί αθφκε θαη ν ηειεπηαίνο θνηηεηήο ηνπ ρακειφηεξνπ ζε βαζκνινγία Σκήκαηνο ηεο ρνιήο. Αλ κάιηζηα απηφ ζπλδπαζηεί θαη κε ηελ εμαίξεζε Σκεκάησλ ρακειήο πξνηίκεζεο απφ ηηο γεληθέο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο( πνπ δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ εχθνια ζε ρνιή), ην καζεηηθφ άγρνο ζα κεησζεί αθφκε πεξηζζφηεξν πξνο φθεινο ησλ ζπνπδψλ ζην Λχθεην, β. Γηαηεξεί ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ ζην πξψην έηνο ζπνπδψλ (γηα λα επηηχρνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε Σκήκα ηεο αξεζθείαο ηνπο ), θάηη πνπ δπζηπρψο δελ ζπκβαίλεη ζήκεξα, δ. Δπηηξέπεη πην ψξηκε επηινγή Σκήκαηνο. Οη ζπνπδέο ζην έηνο απηφ ζα κπνξνχζαλ λα νξγαλψλνληαη απφ ηε ρνιή θαη ηνλ Κνζκήηνξα κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Σκεκάησλ ηεο ρνιήο. Σν εγρείξεκα, σζηφζν, απαηηεί θάπνηεο ζνβαξέο πξνυπνζέζεηο γηα λα επηηχρεη: α. ρνιέο πνπ πεξηέρνπλ Σκήκαηα κε πξαγκαηηθά ζπγγελέο γλσζηηθφ αληηθείκελν (π.ρ. νη ρνιέο ζεηηθψλ Δπηζηεκψλ ή ηα ηκήκαηα ησλ Οηθνλνκηθψλ Παλεπηζηεκίσλ, ηνπ Παληείνπ ή ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ).β. Δπίιπζε ηερληθψλ πξνβιεκάησλ δηδαζθαιίαο θαη πξνπάλησλ αληηθεηκεληθήο θαη επξέσο απνδεθηήο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην Σκήκα πνπ ζα θνηηήζνπλ ζηε ζπλέρεηα. γ. Αλαδηάξζξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ ρνιήο πνπ εθαξκφδεη ην ζχζηεκα. ε νξηζκέλεο Πεξηπηψζεηο ε επξεία εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πξνυπνζέηεη θαη αλαδηάξζξσζε ρνιψλ. Αθνχ αληηκεησπηζηνχλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί πξννδεπηηθά ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο, φπνπ είλαη δπλαηφ, κε ηελ θαζηέξσζε θηλήηξσλ ( ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ Ηδξπκάησλ) γηα ηελ έληαμε ρνιψλ/παλεπηζηεκίσλ ζε απηφ. Θα πξέπεη θιείλνληαο λα ζεκεηψζσ φηη ζην θνηλφ πξφγξακκα ηνπ πξψηνπ έηνπο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ νη θνηηεηέο εθηφο απφ ηα θνηλά καζήκαηα λα έρνπλ θαη θάπνηα καζήκαηα επηινγήο πνπ λα αληηζηνηρνχλ πεξηζζφηεξν ζην Σκήκα πνπ επηζπκνχλ λα θνηηήζνπλ ζην επφκελν έηνο. Φνηηεηηθή Κηλεηηθόηεηα ζην πιαίζην κηαο ρνιήο-πξνγξάκκαηα πνπδώλ. Θα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε φηη ην Σκήκα θαη ην Πηπρίν πνπ αληηζηνηρεί, φπσο είλαη ζήκεξα, ζπληζηνχλ κάιινλ άθακπηεο εθπαηδεπηηθέο νληφηεηεο. Θα κπνξνχζαλ λα ραιαξψζνπλ θάπσο κε ηξεηο ηξφπνπο, εθηφο απφ απηφλ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ: α. κε ηελ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζε θάζε ρνιή λα θαζνξίδεη θαλφλεο θαη πξνυπνζέζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε ελφο πνζνζηνχ θνηηεηψλ(5-10%) πνπ ηειείσζε επηηπρψο ην πξψην/δεχηεξν έηνο ελφο Σκήκαηνο ζε έλα άιιν Σκήκα ηεο ρνιήο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί άκεζα σο κεηαβαηηθή ξχζκηζε έσο φηνπ ε ρνιή απνθαζίζεη ηελ εηζαγσγή θνηηεηψλ ζε θνηλφ πξψην έηνο ή θαη παξάιιεια πξνο απηφ γηα ην δεχηεξν έηνο. Δίλαη πξνθαλέο φηη κηα ηέηνηα ξχζκηζε απμάλεη ηελ επειημία ηεο εθπαηδεπηηθήο Γνκήο θαη ηηο θνηηεηηθέο επηινγέο, β. κε ηελ επηβνιή ηεο ππνρξέσζεο ην πηπρίν λα ζπλνδεχεηαη απφ ην «ζπκπιήξσκά ηνπ» (supplement), ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ηα καζήκαηα θαη ε βαζηθή θαηεχζπλζε εληφο ηνπ πηπρίνπ θαη γ. κε ηελ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ζηε χγθιεην λα πξνηείλεη ζην πκβνχιην ηε δεκηνπξγία θαη Γηαηκεκαηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλεο δηάξθεηαο κεηά ην πξψην θνηλφ έηνο ζπνπδψλ. ε φ,ηη αθνξά ην εχξνο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν ε άπνςή κνπ είλαη φηη ζα πξέπεη, γεληθά, λα έρνπλ επξχ θαη θαιψο εδξαησκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν. Απηφ επηηξέπεη ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ απνθνίησλ ηνπο. Ζ 10

11 εμεηδίθεπζε ζε ζηελφηεξεο επηζηεκνληθέο πεηζαξρίεο ή εθαξκνγέο ζα πξέπεη θαηά ηελ άπνςή κνπ λα επηδηψθεηαη ζην κεηαπηπρηαθφ επίπεδν εηδίθεπζεο. Ζ πιήξεο αληηθαηάζηαζε ησλ Σκεκάησλ απφ ηα «Πξνγξάκκαηα πνπδψλ» πνπ ζπγθξνηνχληαη απφ ζεκαηηθέο ελφηεηεο ( modular structure) αθφκε θαη κε δηαθνξεηηθή ρξνληθή δηάξθεηα, πξνζθέξεη αζθαιψο επειημία θαη πιεζψξα ελαιιαθηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδξνκψλ ζε Ίδξπκα κε δεδνκέλν κέγεζνο. Δπηηξέπεη ν θάζε ζπνπδαζηήο λα δηακνξθψλεη ζηαδηαθά ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ θπζηνγλσκία κέζα απφ επηινγέο νκάδσλ καζεκάησλ ( ζεκαηηθέο ελφηεηεο,modules).δίλαη επνκέλσο πνιχ θνληά ζηε θηινζνθία ηεο αλνηρηήο εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ θαηαξγνχληαη επθνιφηεξα απφ ηα Σκήκαηα, φηαλ παχζνπλ λα εμππεξεηνχλ ππαξθηέο αλάγθεο. Ζ επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ πξνυπνζέηεη φκσο πην αλνηρηή θνηλσλία πνπ αμηνινγεί πεξηζζφηεξν ην ηη γλσξίδεη θαη ηη κπνξεί λα θάλεη θαλείο θαη φρη ηη πηπρίν έρεη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ νξγαλψλνληαη ζπρλά κε βάζε ηηο επηδηψμεηο ησλ δηδαζθφλησλ θαη φρη θνηλσληθέο νηθνλνκηθέο αλάγθεο. Μπνξεί λα γίλνπλ πνιχ εηδηθά θαη ηφηε νδεγνχλ ζε επαγγεικαηηθά αδηέμνδα. ην Αλνηρηφ Παλεπηζηήκην επηδηψμακε ηελ θαζηέξσζή ηνπο ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ φζν θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. χληνκα φκσο δηαπηζηψζακε φηη νη ζπνπδαζηέο πξνηηκνχζαλ παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε Σκήκαηα επξέσο αληηθεηκέλνπ ( π.ρ. Γηνίθεζε, Πιεξνθνξηθή ), ιηγφηεξν πξνγξάκκαηα κε λεσηεξηθφ πεξηερφκελν ( π.ρ. Διιεληθφο ή Δπξσπατθφο Πνιηηηζκφο ) θαη αθφκε ιηγφηεξν κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα κε κηθξφηεξε δηάξθεηα απφ ην Master, ηα νπνία είραλ θαη πξνβιήκαηα αλαγλψξηζεο απφ ηα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ πνπ ηα είρε εγθξίλεη. Σν ηξίην ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο, πνπ θαηά ηελ άπνςε κνπ εηζάγεη κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ παλεπηζηεκηαθή δνκή, αθνξά ηε ρνιή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. Ο ζεζκφο απηφο, κε δηάθνξεο παξαιιαγέο, εθαξκφδεηαη κε επηηπρία απφ πνιχ παιηά ζε αξθεηέο ρψξεο, θπξίσο ζηηο ΖΠΑ αιιά φρη κφλνλ. χκθσλα κε ην θείκελν δηαβνχιεπζεο, ε ρνιή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ νξγαλψλεη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα εηδίθεπζεο, νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ θαη απνλέκεη κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ. Ζ χπαξμε ηνπ ζεζκνχ απηνχ δηεζλψο ππνγξακκίδεη ηελ ηδηαίηεξε θξνληίδα ησλ Παλεπηζηεκίσλ γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο πνπδέο θαη ηελ Έξεπλα. Καηά ηελ άπνςε κνπ ν ζεζκφο απηφο, ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί ρξήζηκνο θαη ζηελ παηξίδα καο, αλ ζρεδηαζζεί ζσζηά. Θα ήζεια λα ζπκίζσ φηη νη νξγαλσκέλεο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ Διιάδα κε καζήκαηα άξρηζαλ πξηλ απφ ηξεηο δεθαεηίεο, ελψ πξηλ εθπνλνχληαλ Γηδαθηνξηθέο Γηαηξηβέο θαη Τθεγεζίεο ππφ ηελ επίβιεςε ησλ ηφηε Καζεγεηψλ. Μηα ηέηνηα ρνιή ζα έπξεπε θαηά ηελ γλψκε κνπ λα έρεη εχξνο πνπ λα θαιχπηεη νιφθιεξν ην Ίδξπκα. Ζ χπαξμε πεξηζζφηεξσλ απφ κία ρνιψλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζα θαζηζηνχζε, ελδερνκέλσο, ηδηαίηεξα πεξίπινθε ηελ παλεπηζηεκηαθή δνκή. Ζ ρνιή απηή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο δηθέο ηεο ππεξεζίεο θαη λα δηεπζχλεηαη απφ Κνζκήηνξα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ ζεκαληηθφο εξεπλεηήο. Θα κπνξνχζε λα εθιέγεηαη κε δηαδηθαζία αλάινγε κε εθείλε ησλ άιισλ Κνζκεηφξσλ πνπ ζθηαγξάθεζα ζηελ πξνεγνχκελε πλεδξίαζε. Σν κεγάιν πιενλέθηεκα απφ ηελ θαζηέξσζε ελφο ηέηνηνπ ζεζκνχ ζα ήηαλ κεηαμχ ησλ άιισλ ν ζπληνληζκφο ησλ δηάζπαξησλ ζήκεξα κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ ζηα κεγάια Ηδξχκαηα ιεηηνπξγνχλ κάιινλ απνκνλσκέλα, ε πξναγσγή δηεπηζηεκνληθψλ πξνγξακκάησλ, ε ζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ε δπλαηφηεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ελφο πξνγξάκκαηνο λα παίξλνπλ καζήκαηα απφ άιιν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα, ε θαζηέξσζε εληαίσλ θαηά ην δπλαηφλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο, ή δηάρπζε επηηπρεκέλσλ πξαθηηθψλ θαη ε νξηδφληηα δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. Σνλ θνζκήηνξα κπνξεί λα επηθνπξεί νιηγνκειέο αθαδεκατθφ απφ πνιχ ζεκαληηθνχο εξεπλεηέο ηνπ Ηδξχκαηνο πνπ λα αληηζηνηρνχλ ζε γεληθέο γξακκέο ζηηο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ. 11

12 Υ. ΒΗΣΗΛΑΚΖ: ρεηηθά κε ηελ πξνηεηλφκελε ζην θείκελν δηαβνχιεπζεο Αθαδεκατθή νξγάλσζε, θαη ζε ζπλέρεηα ηεο δηεμαρζείζαο ζπδήηεζεο, έρσ λα παξαηεξήζσ ηα αθφινπζα: Δπηβάιιεηαη πιένλ ε κεηαβίβαζε φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζε δηνηθεηηθά ζέκαηα θαη δηαδηθαζίεο απφ ην Σκήκα ζηε ρνιή. Γπζηπρψο ε απηνλνκία πνπ είρε κε ηνλ 1268 δνζεί ζηα Σκήκαηα έδσζε ζηελ πξάμε ηελ απφιπηε θπξηαξρία ζε πξφζσπα θαη νκάδεο, πνπ ζηελ νπζία ήιεγραλ θαη ην ηκήκα ηνπο θαη ηε χγθιεην ησλ παλεπηζηεκίσλ. Ζ εζσζηξέθεηα θαη ε πιήξεο απνπζία ινγνδνζίαο εθ κέξνπο ησλ Σκεκάησλ γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζηηο πξνθεξχμεηο ζέζεσλ, ζηηο εθινγέο κειψλ ΓΔΠ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, ζηηο αλαζέζεηο καζεκάησλ, θιπ. πξέπεη λα ηεξκαηηζηεί. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο, εθ φζνλ παξακείλεη σο αθαδεκατθή κνλάδα, ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλνπ/σλ πξνγξάκκαηνο/ησλ ζπνπδψλ, επί ηνπ νπνίνπ θαη ζα εηζεγείηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ινγνδνηεί ζηελ Κνζκεηεία θαη ηε χγθιεην. Οη αλαγθαίνη αλζξψπηλνη θαη ινηπνί πφξνη απαξαίηεηνη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ/ησλ πξνγξάκκαηνο/ησλ ζπνπδψλ ζα πξέπεη ηεθκεξησκέλα λα πξνζδηνξίδνληαη ζε εηζήγεζε, ε νπνία θαη ζα εγθξίλεηαη απφ ηε χγθιεην θαη ην πκβνχιην ηνπ Ηδξχκαηνο. Σα πθηζηάκελα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (Π) ησλ ηκεκάησλ ζα πξέπεη λα αλαζπγθξνηεζνχλ κε ζηφρν ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη κείσζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη ησλ καζεκάησλ επηινγήο, ηα νπνία θαη ζα πξέπεη λα πξνζθέξνληαη θαη νξηδφληηα ζηε ρνιή. Σα Π ζα πξέπεη λα πηζηνπνηνχληαη απφ αλψηαηε αθαδεκατθή αξρή, ε νπνία θαη γηα ηηο επηκέξνπο γλσζηηθέο πεξηνρέο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηηο ειάρηζηεο αθαδεκατθέο πξνδηαγξαθέο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη ε δηδαζθαιία ηνπ Π λα δηαζθαιίδεη γηα ηνπο/ηηο απνθνίηνπο, θαη κε βάζε απηέο λα δηακνξθψλνληαη θαη ηα αληίζηνηρα καζήκαηα θαη λα πηζηνπνηνχληαη ηα Π. Με βάζε ηα παξαπάλσ ζα θαηαζηεί εθηθηφο ν πξνζδηνξηζκφο γεληθψλ ή εηζαγσγηθψλ καζεκάησλ θάζε ρνιήο πνπ ζα είλαη θνηλά γηα ηα επηκέξνπο Π θαη ζα δηδάζθνληαη θαηά ην πξψην έηνο, θαη ε επίδνζε ζηα νπνία ζα απνηειεί θαη κέξνο ησλ θξηηεξίσλ γηα έληαμε ζε ηκήκα ή πξφγξακκα ζπνπδψλ θαηά ην δεχηεξν έηνο. Οη ελζηάζεηο ζηελ έληαμε θνηηεηψλ/ηξηψλ ζε ρνιή ιφγσ πξννπηηθήο δηαβνιήο ζηελ αμηνιφγεζε γηα έληαμε ζε Π ή Σκήκα, απνηεινχλ πξνζβνιή ζηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ ζηα ΑΔΗ θαη σο ηέηνηεο δελ πξέπεη λα πξνβάιινληαη. Οη επηθιήζεηο ηεο επηθξαηνχζαο θνπιηνχξαο ηνπ «κέζνπ» θαη ησλ «πειαηεηαθψλ πηέζεσλ» κφλν ζηε δηαηψληζε απηψλ ησλ πξαθηηθψλ ζηνρεχνπλ. Θεζκηθά πιαίζηα φπσο ην πξνηεηλφκελν έξρνληαη λα αιιάμνπλ δνκέο, αιιά θαη λννηξνπίεο θαη πξαθηηθέο. Οη παλεπηζηεκηαθνί είλαη ζίγνπξν φηη έρνπλ πιήξε ελζπλαίζζεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο αληηθεηκεληθήο αθαδεκατθήο αμηνιφγεζεο θαη αληαπνθξίλνληαη δηαρξνληθά ζε απηήλ. ε θάζε πεξίπησζε πνιιαπιέο «ηερληθέο» κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη έηη πεξαηηέξσ ην αδηάβιεην ησλ εμεηάζεσλ εληφο ησλ παλεπηζηεκίσλ, αιιά θαη ην αμηνθξαηηθφ, ην νπνίν ζήκεξα δελ δηαζθαιίδεηαη κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιαδηθψλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ. Ζ δεκηνπξγία ησλ ρνιψλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ είλαη έλα πνιχ ζεηηθφ βήκα γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ΠΜ θάζε ΑΔΗ. Σν πψο φκσο ζα ζπγθξνηεζνχλ θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζα πξέπεη ζε κεγάιν βαζκφ λα επαθίεηαη λα πξνζδηνξηζηεί απφ ην θάζε ΑΔΗ αλάινγα κε ην πξνθίι θαη ηηο αθαδεκατθέο θαη ινηπέο ηνπ ηδηαηηεξφηεηεο. 12

13 Καηά ηα ινηπά καο βξίζθεη ζχκθσλνπο/εο ε εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ ζέκαηα. Φ. ΣΑΛΗΓΖ: Κχξηε Πξφεδξε, 1. ε φ,ηη αθνξά ζηε ρνιή θαη ηε ζρέζε ηεο κε ην Σκήκαηα (εζείο ηα νλνκάδεηε Πξνγξάκκαηα πνπδψλ), πηζηεχνπκε φηη ε ρνιή ζα κπνξνχζε λα είλαη ε βαζηθή δηνηθεηηθή κνλάδα, αιιά ην Σκήκα πξέπεη λα παξακείλεη σο ε βαζηθή αθαδεκατθή κνλάδα. Σα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ κπνξεί λα είλαη επέιηθηα (θαη λα θαηαξγνχληαη πην εχθνια, φπσο ππνζηεξίδεηε ζηελ εηζήγεζή ζαο), αιιά δεκηνπξγνχλ δηάθνξα πξνβιήκαηα, φπσο πρ εθείλα πνπ ζπλδένληαη κε ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Ο Κνζκήηνξαο (Καζεγεηήο Α βαζκίδαο) ζα κπνξνχζε λα εθιέγεηαη απφ ηα κέιε ΓΔΠ ηεο ρνιήο θαη λα πξνέξρεηαη εθ πεξηηξνπήο απφ δηαθνξεηηθφ Σκήκα. ε επίπεδν ρνιήο ζα κπνξνχζε λα ζπγθξνηεζεί ην πκβνχιην ρνιήο πνπ ζα απνηειείηαη απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ πκβνπιίσλ ησλ Σκεκάησλ πνπ ηεο ρνιήο. Ζ ζπκκεηνρή εθπξνζψπνπ ησλ πξνπηπρηαθψλ/κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, θαζψο θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο ρνιήο ζεσξείηαη απηνλφεηε. 2. ε φ,ηη αθνξά ζην εληαίν πξψην έηνο (εηζαγσγή πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ζε ρνιή), κνινλφηη ε ηδέα δελ είλαη θαθή, δεκηνπξγνχληαη δηάθνξα πξνβιήκαηα, ηα νπνία δεηνχλ ιχζεηο (εθηφο θαη αλ ηηο έρεηε, αλ θαη πνιχ ακθηβάιισ): 2.1. Γελ ππάξρνπλ ζε φιεο ηα Παλεπηζηήκηα ρνιέο θαη, επνκέλσο, δελ κπνξεί λα ηζρχζεη ην κέηξν άκεζα (νχηε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε θάπνηα Παλεπηζηήκηα θαη ζε θάπνηα άιια φρη-θξίλσ φηη είλαη αληηζπληαγκαηηθφ). Δπίζεο, ζε θάπνηα Παλεπηζηήκηα ίζσο απαηηείηαη αλαδηάξζξσζε ησλ ρνιψλ. Δπηπιένλ, λνκίδσ φηη ην κέηξν απηφ ζα έπξεπε λα ζπδεηεζεί ζε ζπλάξηεζε κε ην ζχζηεκα πξφζβαζεο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. Σέινο, επεηδή ην κφλν αδηάβιεην ζχζηεκα ζηε ζπλείδεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο είλαη εθείλν ησλ παλειιήλησλ εμεηάζεσλ, κπνξείηε λα κνπ πείηε κε πνηα θξηηήξηα (αμηνθξαηηθά, αληηθεηκεληθά θαη αδηάβιεηα) ζα γίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ ζην 2 ν έηνο (ζηα Σκήκαηα), ζε έλα Παλεπηζηήκην θαη απφ Παλεπηζηεκηαθνχο δαζθάινπο πνπ θαζεκεξηλά ηνπο απαμηψλεηε; 2.2. Πξέπεη νπσζδήπνηε λα εθαξκνζηεί ν Ν. 3549/07 γηα ηνλ tutor. 3. ε φ,ηη αθνξά ζηε ρνιή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζε επίπεδν Παλεπηζηεκίνπ, δελ πξνθχπηεη αλ απηή ζα είλαη αθαδεκατθή ή δηνηθεηηθή κνλάδα, ή θαη ηα δπν. Ννκίδσ φηη κπνξνχκε λα παξακείλνπκε ζην ζεκεξηλφ ζρήκα, δειαδή ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Αληηπξχηαλε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηα αθαδεκατθά ζέκαηα. 4. Γελ ρξεηάδεηαη ε ίδξπζε Δζληθνχ Κέληξνπ γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο. Τπάξρεη ν ΟΒΗ. Σέινο, πξνηείλσ γηα ηελ έλαξμε ελφο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ζε πξνπηπρηαθφ, αιιά θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν) λα απαηηείηαη ε πηζηνπνίεζή ηνπ απφ κηα Αξρή (πρ ΑΓΗΠ). Υ. ΓΟΤΓΖ: Ζ εηζαγσγή θνηηεηψλ ζε επίπεδν ρνιήο θαη φρη Σκήκαηνο είλαη ζεηηθή, δεδνκέλνπ φηη δίδεη ηελ δπλαηφηεηα επηινγήο ζην θνηηεηή ηεο θαηεχζπλζεο πνπ ηνλ ελδηαθέξεη αιιά θαη ην θίλεηξν λα είλαη ακέζσο ελεξγφο κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ, γηα λα ην επηηχρεη κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ. Πξαθηηθά ζα πξέπεη φκσο λα επηιπζνχλ πξνβιήκαηα ρψξσλ θαη ππνδνκψλ γεληθφηεξα πνπ ζα θαηαζηήζνπλ εθηθηή ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο. Σν Σκήκα ζα πξέπεη πάλησο λα δηαηεξεζεί σο αθαδεκατθή κνλάδα. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ εθείλν πνπ πξνέρεη είλαη ε πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο, θπξίσο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ ζε απηέο. Σέινο σο πξνο ην Πξφγξακκα πνπδψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ γεληθφηεξα, ζεσξνχκε, επεηδή ζεσξνχκε ηα Παλεπηζηήκηα θαη σο επξχηεξεο δνκέο δηάπιαζεο πξνζσπηθνηήησλ, ην Τπνπξγείν Παηδείαο λα έρεη παξεκβαηηθή δπλαηφηεηα σο πξνο ηελ εηζαγσγή ελφο 13

14 εμακεληαίνπ καζήκαηνο θαηά Σκήκα επαθήο ησλ θνηηεηψλ κε ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία ηεο εθάζηνηε εηδηθφηεηάο ηνπο, έηζη ψζηε ε απφθηεζε ηνπ φπνηνπ πηπρίνπ ηνπο λα ππνζηεξίδεηαη θαη απφ κίαλ δηάζηαζε θαιψο λννχκελεο ειιεληθφηεηαο. Η. ΚΟΝΣΟΤΛΖ: Σνπνζέηεζε ηωλ Οηθνιόγωλ Πξάζηλωλ επί ηνπ θεηκέλνπ δηαβνύιεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε θαη ηωλ πξνηάζεωλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΤΠ Πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζή καο επί ηνπ ζέκαηνο επηζεκαίλνπκε ηηο ειιείςεηο σο πξνο ηελ δηαδηθαζία απηήο ηεο ζπδήηεζεο θαη παξάιιεια εθθξάδνπκε ηελ αλεζπρία καο γηα ηνλ ζηφρν θαη ην απνηέιεζκα ηεο. Ο ιφγνο απηήο ηεο ηνπνζέηεζήο καο είλαη φηη ε ζπδήηεζε πνπ αθνξά ηελ Σξηηνβάζκηα γίλεηαη ζην ΔΤΠ δίρσο φκσο λα έρνπλ πξνεγεζεί θαη ρσξίο λα πξνβιέπνληαη θαλ νη ζπλεδξηάζεηο ησλ ΑΠΔ θαη ΑΣΔ, δειαδή ησλ δχν γλσκνδνηηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ νξγάλσλ ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νη άκεζα ελδηαθεξφκελνη αιιά θαη άκεζα εκπιεθφκελνη απηψλ ησλ αιιαγψλ. Θεσξνχκε φηη ε κε ζπλεδξίαζε ηνπ ΑΠΔ θαη ηνπ ΑΣΔ δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ κε θαζπζηέξεζε - ζην παξαπέληε - ζπλεδξίαζε ηνπ ΔΤΠ θαη κε δεδνκέλε ηελ πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ λα ιήμεη ε δηαβνχιεπζε ζην ηέινο ηνπ κήλα. Δμίζνπ πξνβιεκαηηθή επίζεο ζεσξνχκε ηελ ηειεπηαία αλαβνιή ζπλεδξίαζεο ηεο δηαθνκκαηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ παηδεία ζηελ νπνία ζα παξνπζίαδε ην ΤΠΓΒΜΘ έλα λέν θείκελν ζε ζπλέρεηα ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ σο απνηέιεζκα ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο πξνβιεκαηηθήο πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ δηαθνκκαηηθή επηηξνπή γηα ηελ Παηδεία αιιά ελδερνκέλσο θαη ζε άιινπο ρψξνπο. Παξά ην αξλεηηθφ θιίκα πνπ δηαδέρηεθε ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο επηιέμακε σο Οηθνιφγνη Πξάζηλνη λα είκαζηε παξφληεο ζηνλ δηάινγν απηφ, φπνπ θαη αλ δηεμάγεηαη, γηα λα θαηαζέζνπκε ηηο απφςεηο καο δείρλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ θαη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδνπκε ζην ζέκα. Αλαξσηηφκαζηε φκσο πιένλ γηα ην λφεκα απηήο ηεο ζπκκεηνρήο καο φηαλ ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη κε επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ δείρλεη αιιά δελ είλαη επί ηεο νπζίαο δηαβνχιεπζε. Θεσξνχκε αλαγθαίν ην Τπνπξγείν λα ηνικήζεη έλαλ επί ηεο νπζίαο δηάινγν ζπγθαιψληαο άκεζα ζε ζπλεδξίαζε ηα φξγαλα ΑΠΔ θαη ΑΣΔ, δειαδή ηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο ζε Παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΗ. Γηαθνξεηηθά αο καο απαληήζεη πνηψλ γλψκε ζα κεηαθέξνπλ ζην ΔΤΠ νη Πξφεδξνη απηψλ ησλ δχν γλσκνδνηηθψλ πξνο ηελ Τπνπξγφ νξγάλσλ θαη πφζν νπζηαζηηθέο κπνξεί λα ζεσξνχληαη απηέο νη πλεδξηάζεηο ηνπ ΔΤΠ φηαλ ζπδεηά ρσξίο ηελ χπαξμε εηζεγήζεσλ απφ ηα δηθά ηνπ θαηά λφκν αξκφδηα γηα ηα ζέκαηα φξγαλα. Α. Παξαηεξήζεηο επί ηνπ θεηκέλνπ δηαβνύιεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αθαδεκαϊθή νξγάλωζε : ζρέζε ρνιήο Σκήκαηνο, Πξνγξάκκαηα πνπδώλ Όπσο θαη ζην πξνεγνχκελν ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο ζπλππάξρνπλ ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο καδί κε άιιεο πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Ζ πξφηαζε ηεο νξηδφληηαο θηλεηηθφηεηαο ησλ θνηηεηψλ εληφο ησλ ρνιψλ είλαη ζεηηθή, θαζψο ην ππάξρνλ ζχζηεκα εηζαγσγήο είλαη απνιχησο αλειαζηηθφ θαη δεζκεπηηθφ γηα ηηο επηινγέο δσήο ησλ λέσλ αλζξψπσλ. Όκσο απηφ δελ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη αλαγθαζηηθά, φπσο πξνηείλεη ην θείκελν, κε ηελ ππνβάζκηζε ησλ Σκεκάησλ θαη ηελ νπζηαζηηθή ξεπζηνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηα νπνία ηψξα νδεγνχλ ζε αλαγλσξίζηκα θαη δηαθξηηά πηπρία. Ζ επίθιεζε ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο σο ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηα πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ δελ είλαη αλαληίξξεηε. Ζ δηεπηζηεκνληθφηεηα είλαη πξάγκαηη έλα επηζπκεηφ ζηνηρείν ζε κεηαπηπρηαθφ θαη γεληθφηεξα εξεπλεηηθφ επίπεδν. Όκσο ζην πξνπηπρηαθφ επίπεδν, εηδηθά κάιηζηα ζηα πξψηα έηε ζπνπδψλ, είλαη πνιχ πηζαλφλ λα 14

15 απνπξνζαλαηνιίζεη επηζηεκνληθά θάπνηνλ πνπ γηα πξψηε θνξά έξρεηαη ζε επαθή κε θάπνηα επηζηήκε θαη ηνπ νπνίνπ ε θχξηα αλάγθε είλαη λα θαηαλνήζεη θαη λα αθνκνηψζεη ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία θαη πεηζαξρία πνπ επηβάιιεη ην θάζε επηζηεκνληθφ πεδίν, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εθηεζεί δεκηνπξγηθά ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο άιισλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ αξγφηεξα. Πξνβιεκαηηθφ ίζσο απνδεηρζεί ην πξνπαξαζθεπαζηηθφ εληαίν έηνο ζε επίπεδν ρνιήο ("ή Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο") θαζψο ππάξρεη ν θίλδπλνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ΑΔΗ νη θνηηεηέο λα ππνβάιινληαη ηειηθά ζε δηπιέο εμεηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ ζην Σκήκα (ή πξφγξακκα ζπνπδψλ) ηεο επηινγήο ηνπο θαζψο ζην εληάζζνληαη ζε απηά "αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ηνπο" (ΚΓ, 2010: 22). Ζ βησζηκφηεηα θαη ε εθαξκνγή ζηελ πξάμε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζα εμαξηεζεί θαη απφ ηνλ ηξφπν "αλαζχζηαζεο" ησλ ρνιψλ θαη ηεο πξαγκαηηθήο ζπλάθεηαο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ησλ Σκεκάησλ πνπ ζα ηηο απνηεινχλ. Πάλησο ην θείκελν δελ είλαη αξθεηά δηαθσηηζηηθφ ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα δνκή ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ Σνκέσλ ελψ δελ αλαθέξεη θαη ηίπνηα ζε ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο αλάδεημεο ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ, φπσο Κνζκήηνξαο/Γηεπζπληήο ρνιήο ή Πξφεδξνο/Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο. Έηζη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ απηψλ ζα εμαξηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην αλ ζα δηαηεξεζνχλ νη ππάξρνπζεο πξνβιέςεηο ηνπ λφκνπ (Γεληθέο πλειεχζεηο, εθινγή Κνζκήηνξα, ζπκκεηνρή θνηηεηψλ θιπ) ή ζα ππάξμνπλ άιιεο ξπζκίζεηο (πρ δηνξηζκφο Κνζκήηνξα απφ ην πκβνχιην). Έρεη ελδηαθέξνλ φηη ζην θείκελν γίλνληαη αξλεηηθέο δηαπηζηψζεηο γηα ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο πνπ "δελ ελζαξξχλεη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ" ζηε κάζεζε, ρσξίο φκσο λα πξνηείλεηαη θάηη γηα ην φηη "νη ππάξρνπζεο αλαινγίεο δηδαζθφλησλ θαη θνηηεηψλ, αλακθίβνια, δπζρεξαίλνπλ ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο". Δίλαη βεβαίσο πξνθαλέο φηη αλ δελ βξεζεί ηξφπνο λα μεπεξαζηνχλ απηέο νη "δπζθνιίεο" είλαη κάιινλ απίζαλν νη πην ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. ην δήηεκα απηφ εμάιινπ πξνζθξνχνπλ θαη πξνζπάζεηεο γηα νπζηαζηηθή θαη ζηελφηεξε παξαθνινχζεζε ηεο αηνκηθήο πνξείαο θάζε θνηηεηή. ε φηη αθνξά ηα ππφινηπα ζέκαηα ησλ ζπνπδψλ πνπ αθνξνχλ εληνλφηεξα ηνπο θνηηεηέο θαη ζην παξειζφλ ήηαλ αληηθείκελν έληνλσλ αληηπαξαζέζεσλ (δηάξθεηα ζπνπδψλ, "αηψληνη θνηηεηέο", ππνρξεσηηθέο παξαθνινπζήζεηο θά), ην θείκελν είηε δελ θάλεη θακία αλαθνξά παξαπέκπνληαο ζηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ ζα ζπληάμνπλ ηα πκβνχιηα είηε πεξηνξίδεηαη ζηβπιιηθά ζηελ αλαθνξά (ζε ζρέζε κε ηνπο "αηψληνπο θνηηεηέο") φηη "ε λέα δνκή ζα επηηξέςεη ζηα Παλεπηζηήκηα λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο.. [θαη νη θνηηεηέο] λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηνλ απαηηνχκελν ρξφλν" (Δ&Α, 2010: 10). ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ επί ηεο ΤΝΔΓΡΗΑΖ ρεηηθά κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΤΠ επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ άπνςή καο νη δηνηθεηηθέο θαη αθαδεκατθέο ιεηηνπξγίεο είλαη αιιειέλδεηεο θαη αιιειεπηδξνχζεο θαη δελ δηαρσξίδνληαη κε επθνιία επηηπρψο, απηφ θαίλεηαη ζηελ έθθξαζε «επαλαθνξά ηεο ρνιήο σο βαζηθήο δηνηθεηηθήο νληφηεηαο αληί ηνπ Σκήκαηνο ην νπνίν φκσο δηαηεξείηαη σο νπζηψδεο εθπαηδεπηηθή νληφηεηα» φπνπ ν εηζεγεηήο αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα επηζεκάλεη ηελ ζπνπδαηφηεηα λα δηαηεξήζεη ην ηκήκα ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ νληφηεηα πνπ ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε φηαλ βαζηθή δηνηθεηηθή νληφηεηα κεηαηξέπεηαη ε ζρνιή. Δπίζεο ζην θείκελν ε αθαδεκατθή δνκή πξνζεγγίδεηαη κε ηξφπν πνπ πξνζηδηάδεη πεξηζζφηεξν ζε επηρείξεζε παξά ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. Ο Κνζκήηνξαο έρεη απνθαζηζηηθφ ξφιν θαη δχλαηαη - αλ ζέιεη - λα αλαζέζεη δηάθνξα θαζήθνληα ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ. Δίλαη κηα ζρέζε κάιινλ ππαιιειηθή θαζψο ν πξφεδξνο δελ έρεη επί ηεο νπζίαο θακία αξκνδηφηεηα εθηφο απφ απηέο πνπ ζα ηνλ έρεη εμνπζηνδνηήζεη ν Κνζκήηνξαο/ Γηεπζπληήο (ζει.2) 15

16 Ο ηξφπνο δε εθινγήο ηνπ Πξνέδξνπ ζηελ νπζία επαλαιακβάλεη ην ίδην ηεξαξρηθφ κνληέιν κε ην νπνίν εθιέγεηαη θαη ν Κνζκήηνξαο αθήλνληαο αδηεπθξίληζην θαη κεηαβαιιφκελν ην ζψκα ην νπνίν απνηειεί απηνχο «ποσ διδάζκοσν κσρίως ζηο Πρόγραμμα Σποσδών» νη νπνίνη ηειηθά ηνλ εθιέγνπλ. Πξφθεηηαη νπζησδψο γηα πιήξε θαηάξγεζε ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ Σνκέσλ θαζψο δελ έρνπλ πιένλ αξκνδηφηεηεο ελψ θαηαξγνχληαη θαη νη Γεληθέο πλειεχζεηο πνπ είραλ ηελ εμνπζία. Δίλαη ίζσο ε πην ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη κεηάζεζεο ηεο εμνπζίαο ζε κνλνπξφζσπα φξγαλα άλσζελ επηβαιιφκελα κε απηαξρηθφ (επηινγή απφ ην πκβνχιην) ή παηεξλαιηζηηθφ ηξφπν (επηινγή κε «δεκνθξαηηθή» εθινγή κέζσ πξνεπηινγήο «θαηάιιεισλ» ππνςεθίσλ) Ζ αιιαγή ηεο ζρέζεο ρνιήο - Σκήκαηνο πνπ πξνηείλεηαη δεκηνπξγεί αλεζπρία σο πξνο: Σελ δηαηήξεζε κηαο αμηφπηζηεο θαη αδηάβιεηεο δίρσο δηαπινθέο δηαδηθαζίαο σο πξνο ηελ εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζε θάπνην ηειηθά πξφγξακκα ζπνπδψλ θαζψο δελ έρεη δηεπθξηληζζεί κε πνηά θξηηήξηα θαη κε πνηά δηαδηθαζία ζα δηαζθαιίδεηαη ην αδηάβιεην θαη ζα επηιέγνληαη νη θνηηεηέο ζε θάζε Πξφγξακκα πνπδψλ κεηά ην πξψην έηνο. Σηο επηπηψζεηο απφ ηελ δηπιή δνθηκαζία ησλ ππνςεθίσλ πξψηα γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε θάπνηα ζρνιή θαη ζηελ ζπλέρεηα,ηελ κε αδηεπθξίληζην ηξφπν πξνο ην παξφλ, επηινγή ηνπο ζε θάπνην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σελ δεκηνπξγία κηαο άιινπ ηχπνπ ζρέζεο εμάξηεζεο ηνπ θνηηεηή απφ ηνλ θαζεγεηή πέξα απφ απηήλ πνπ δεκηνπξγεί ε δηαδηθαζία ησλ ζπνπδψλ θαζψο ε κε αδηάβιεην ηξφπν εηζαγσγή ζε ζρνιή ζα αθνινπζείηαη απφ ηελ κεηά έλα ρξφλν επηινγή ηνπ θνηηεηή ζε θάπνην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σν θαηά πφζν ζα παξακείλνπλ αλαγλσξίζηκα θαη δηαθξηηά πηπρία κέζσ ηεο «ξεπζηνπνίεζεο» ησλ ππαξρφλησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ. Όηαλ επηρεηξνχληαη ηφζν ξηδηθέο εθ ζεκειίσλ αιιαγέο ε κε δηεπθξίληζε θαη ηεο παξακηθξήο ιεπηνκέξεηαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηειείσο δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε απφ απηή πνπ επαγγέιιεηαη κηα αιιαγή θαη παξάιιεια λα δεκηνπξγήζεη αθφκα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ απηά πνπ ελδερνκέλσο ιχλεη. Δίλαη αλαγθαίν θαηά ηελ άπνςή καο λα δηαηεξεζεί ην Σκήκα, λα αλακνξθσζνχλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη παξάιιεια λα δηαζθαιηζηεί ε θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ εληφο ζρνιήο. Δπίζεο είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο «λέαο» αληίιεςεο γηα ηα ΑΔΗ φηη ε έλλνηα «αθαδεκατθή έξεπλα» δελ εηζέξρεηαη σο κεηαβιεηή ζε θαλέλα θείκελν είηε ηνπ Τπνπξγείνπ είηε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΔΤΠ. Αλ ηειηθά ην «λέν» ΑΔΗ ζρεδηάδεηαη λα είλαη ρψξνο απιήο κεηάδνζεο θαη φρη παξαγσγήο γλψζεο είλαη κηα ζνβαξή ππνβάζκηζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ νπνία είκαζηε ηειείσο αληίζεηνη. Ζ ρνιή ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη θάπνηεο ζπληνληζηηθέο αξκνδηφηεηεο ρσξίο φκσο ηελ θαηάξγεζε ησλ Σκεκάησλ (θαη θαηά πεξίπησζε ησλ Σνκέσλ) πνπ έρνπλ νπζηαζηηθφ επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ ξφιν. Γ. ΠΔΠΠΔ: Καηά ηελ άπνςή κνπ ε πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζηε αθαδεκατθή νξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ δηαβνχιεπζεο θαη εηδηθφηεξα ρνιήο Σκήκαηνο, Πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ δελ ζα πξέπεη λα ζπδεηνχληαη αλεμάξηεηα ηφζν απφ ην δήηεκα ελφο απνηειεζκαηηθφηεξνπ ζπζηήκαηνο πξφζβαζεο ησλ απνθνίησλ ηνπ Λπθείνπ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, φζν θαη απφ ηε δηαζθάιηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ απνθνίησλ ηεο Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ νκνζπνλδία καο έρεη δηαηππψζεη ηφζν ηε ζέζε ηεο γηα κηα πξννπηηθή «ειεχζεξεο πξφζβαζεο» φζν θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. ην 16

17 κεηαβαηηθφ σζηφζν ζηάδην εθείλν πνπ απαηηείηαη είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ αληαγσληζηηθνχ εμεηαζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ θνξηψλεη κε αλψθειν άγρνο ηνπο λένπο θαη επηβαξχλεη κε δπζβάζηαθην νηθνλνκηθφ βάξνο ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα. Οη πξνηεηλφκελεο αιιαγέο γηα εληαίν πξψην έηνο γηα θάζε ζρνιή θαη ε ελ ζπλερεία λέα πξφζζεηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηα ηκήκαηα, απμάλεη ηφζν ην ρξφλν φζν θαη ηελ έληαζε ελφο εμεηαζηηθνχ θχθινπ αληαγσληζκνχ απνθιεηζκνχ πξνθεηκέλνπ θάπνηνο λα θνηηήζεη ζην πξφγξακκα ζπνδψλ πνπ έρεη επηιέμεη θαη ζην επάγγεικα πνπ θηινδνμεί λα αζθήζεη ζην κέιινλ. Δίλαη απηνλφεην φηη ε αιιαγή απηή ζα πξνζζέζεη λέα νηθνλνκηθά βάξε ζηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα αθνχ ζα απμήζεη ηα «θξνληηζηήξηα» πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ. Παξάιιεια απμάλεη ηνπο θξαγκνχο γηα ηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο. Με δεδνκέλν φηη ε βαζηθή αθαδεκατθή κνλάδα δελ κπνξεί παξά λα είλαη ην Σκήκα, ζα ήζεια λα πξνζζέζσ φηη κηα ηέηνηα αιιαγή ζα πξέπεη λα έρεη δχν πξναπαηηνχκελα: Μηα αδηάβιεηε θαη επξέσο απνδεθηή δηαδηθαζία επηινγήο ησλ θνηηεηψλ ζηα Σκήκαηα πνπ επηζπκνχλ, εθάκηιιεο ησλ Παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ πνπ δηεμάγνληαη απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Γπλαηφηεηα επθαηξηψλ γηα λέα πξνζπάζεηα, ζε πεξίπησζε απνηπρίαο εηζαγσγήο ζε ζπγθεθξηκέλν Σκήκα. Θεσξψ φηη νπνηαδήπνηε αιιαγή ρσξίο πεηζηηθέο απαληήζεηο ζηα δχν απηά δεηήκαηα, είλαη πέξα θάζε ινγηθήο. Σέινο φζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα πξνζθνξάο πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κνλνεηνχο ή δηεηνχο δηάξθεηαο απφ ηα ΑΔΗ απαηηνχληαη δηεπθξηλήζεηο θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, πξνθεηκέλνπ ε πξφηαζε λα κελ θηλείηαη ζηελ θαηεχζπλζε ππνλφκεπζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Χο εθ ηνχηνπ ε Οκνζπνλδία καο απνξξίπηεη ηηο αιιαγέο απηέο. Βαζηθή αθαδεκατθή κνλάδα παξακέλεη ην Σκήκα κε δηαζθάιηζε απφ ηελ πνιηηεία ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ ηίηισλ πνπ εθδίδνληαη. Α. ΚΟΚΚΟΖ: Θέζεηο ΟΔΠ-ΣΔΗ Η) Θεσξνχκε φηη ην Σκήκα ζα πξέπεη λα παξακείλεη ε βαζηθή αθαδεκατθή κνλάδα νξγάλσζεο ησλ ζπνπδψλ ε νπνία θαιχπηεη ην εχξνο ελφο επηζηεκνληθνχ /ηερλνινγηθνχ θιάδνπ, δεδνκέλνπ φηη ε απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ζπγθεθξηκέλα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα. Θα πξέπεη επίζεο λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαδηνξγάλσζεο ησλ ρνιψλ ζηα Ηδξχκαηα, κε ηελ ελνπνίεζε Σκεκάησλ κε εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ /ηερλνινγηθφ αληηθείκελν. Πξνο ελίζρπζε απηήο ηεο άπνςεο επηζεκαίλνπκε φηη ζην Αγγινζαμνληθφ Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, ην Department εμαθνινπζεί λα παξακέλεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ε βαζηθή αθαδεκατθή κνλάδα. ΗΗ) Θεσξνχκε φηη ε ρνιή πξέπεη λα είλαη ε βαζηθή δηνηθεηηθή κνλάδα. ΗΗΗ) πκθσλνχκε κε ηελ εληαία εηζαγσγή φισλ ησλ πξσηνεηψλ ζηε ρνιή, αιιά ζεσξνχκε φηη ππάξρεη πηζαλφηεηα ακθηζβήηεζεο ηνπ αδηάβιεηνπ ησλ εμεηάζεσλ ηδηαίηεξα ζηηο ρνιέο κεγάιεο δήηεζεο, φπσο είλαη ε Ηαηξηθή ρνιή Αζελψλ, δειαδή ζα αζθείηαη κεγάιε πίεζε ζηνπο δηδάζθνληεο ζην εληαίν πξψην έηνο ηεο ρνιήο θαη σο εθ ηνχηνπ ζα ακθηζβεηείηαη ε αμηνπηζηία θαηαλνκήο ησλ θνηηεηψλ ζηελ Ηαηξηθή ή ζηε Ννζειεπηηθή. ΗV) Θεσξνχκε φηη ε επζχλε νξγάλσζεο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ πξέπεη λα αλήθεη ζηε ρνιή. Ζ ίδξπζε αλεμάξηεηεο ρνιήο ΜΠ πηζαλφλ λα δεκηνπξγήζεη κέιε ΓΔΠ/ΔΠ δχν ηαρπηήησλ. Δπίζεο ή χπαξμε κηθξνχ αξηζκνχ ΜΠ ζε έλα Ίδξπκα θαζηζηά άλεπ νπζίαο ηε δεκηνπξγία ηεο ρνιήο. V) Πηζηεχνπκε φηη φια ηα ΜΠ (παιαηά θαη λέα) ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη απφ ηελ ΑΓΗΠ. 17

18 Κ. ΑΤΓΟΤΣΑΚΖ: ε ζρέζε κε ηα ζπλαθή ρσξία απφ ην «θείκελν δηαβνχιεπζεο» θαζψο θαη κε ηηο ηξεηο βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο πξνηεηλφκελεο κεηαξξχζκηζεο, φπσο αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΔΤΠ, ε ΠΟΓΔΠ ηνπνζεηείηαη σο εμήο: (Α) Γηαθσλνχκε κε ηελ πξνηεηλφκελε γεληθεπκέλε επαλαθνξά ηεο ρνιήο σο αθαδεκατθήο θαη δηνηθεηηθήο νληφηεηαο, αληί ηνπ Σκήκαηνο. Θεσξνχκε φηη ην επηρείξεκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο νξηδφληηαο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ απφ ηελ αλάγθε λα παξακείλεη ην Σκήκα ε βαζηθή αθαδεκατθή κνλάδα. Σν Σκήκα κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζε δηαηκεκαηηθά/δηεπηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα, ζηα νπνία ν ξφινο ηεο ρνιήο θαη ηνπ Κνζκήηνξα ζα είλαη θαίξηνο: ζπλέξγηεο, θαιχηεξε αμηνπνίεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη ππνδνκψλ, θ.ν.θ. Ζ ιεηηνπξγία παλεπηζηεκηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κνλνεηνχο θαη δηεηνχο δηάξθεηαο δελ είλαη απνδεθηή. (Β) Γηαθσλνχκε κε ηε γεληθεπκέλε νξγάλσζε εληαίνπ πξψηνπ έηνπο ζπνπδψλ ζε επίπεδν ρνιήο θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ ζε απηφ. Θεσξνχκε φηη ε εηζαγσγή ησλ λέσλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ ζε Σκήκα ή ζε ρνιή πξέπεη λα απνθαζίδεηαη απφ ην θάζε παλεπηζηήκην κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θαη ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο. ε θάζε πεξίπησζε γηα ηελ εηζαγσγή θνηηεηψλ/-ηξηψλ ζε ρνιέο θαη φρη ζε Σκήκαηα πξέπεη λα δνζεί ηθαλφο κεηαβαηηθφο ρξφλνο πξνζαξκνγήο ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηνλ λέν ηξφπν εηζαγσγήο. Κξίζηκν ζεκείν ζηελ πεξίπησζε εηζαγσγήο ησλ θνηηεηψλ/-ηξηψλ ζε ρνιέο είλαη ε δηαζθάιηζε ηνπ αδηάβιεηνπ θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ζηελ επηινγή ηνπο, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ (εηδηθά ζηηο εξγαζηεξηαθέο ζρνιέο) θαη ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα εληαρζνχλ ζηα Σκήκαηα ηεο ρνιήο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ θνηλνχ έηνπο, δεηήκαηα ζηα νπνία ηα ηδξχκαηα πξέπεη λα έρνπλ βαξχλνληα ιφγν. (Γ) Γηαθσλνχκε κε ηε γεληθεπκέλε δεκηνπξγία μερσξηζηψλ κεηαπηπρηαθψλ ζρνιψλ, ζε επίπεδν ηδξχκαηνο, απνθνκκέλσλ απφ ηα πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα, κε δηαθξηηή δηνηθεηηθή δνκή. Θεσξνχκε φηη πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ απζηεξά θξηηήξηα (επηζηεκνληθά, κειέηεο ζθνπηκφηεηαο θ.ι.π.) γηα ηε δεκηνπξγία κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη απζηεξή αμηνιφγεζε απηψλ πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ. εκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ πνηόηεηα ζπνπδώλ, θαη ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν, είλαη ν εληαίνο ρώξνο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο κε ηελ νπζηαζηηθή θαη ηζόηηκε ζπκκεηνρή ηωλ εξεπλεηώλ/-ηξηώλ θαη ηελ ζπλεξγαζία Δξεπλεηηθώλ Κέληξωλ θαη Παλεπηζηεκίωλ. Π. ΚΑΡΑΚΟΛΣΗΓΖ: Πξνηείλεηαη ε επαλαθνξά ηεο ρνιήο σο βαζηθήο δηνηθεηηθήο νληφηεηαο αληί ηνπ ηκήκαηνο, ην νπνίν φκσο δηαηεξείηαη σο νπζηψδεο αθαδεκατθή κνλάδα, έρνληαο ηελ επζχλε ηφζν ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ φζν θαη ηεο δηδαζθαιίαο. Κ. ΓΟΤΡΓΟΤΛΗΑΝΖ: χκθσλα θαη κε ηηο απνθάζεηο ηεο πξφζθαηεο ζπλφδνπ ησλ πξπηάλεσλ ζην Ναχπιην πξνηείλεηαη σο ε κηθξφηεξε αθαδεκατθή κνλάδα ην Σκήκα. Ζ εκπεηξία κε ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ είλαη φηη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πηπρία ρσξίο ζαθή επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα φπσο έγηλε κε ηα ηκήκαηα ηεο δηεχξπλζεο. Δπίζεο είλαη πξνθαλέο φηη ν θνζκήηνξαο σο κνλνπξφζσπν φξγαλν δελ κπνξεί λα επηιέγεη εθιεθηνξηθά ζψκαηα. Ίζσο ε θνζκεηεία λα είλαη ην θπξίαξρν φξγαλν ζηε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιήο. 18

19 Δθθξάδσ επίζεο ηε δηαθσλία κνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ζρνιήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. Σα κέιε ΓΔΠ εθιέγνληαη γηα λα δηδάζθνπλ ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν θαη νη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηηο πξνπηπρηαθέο. Δπνκέλσο ε ζρνιή ζα πξέπεη λα ζπληνλίδεη θαη ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα.. ΚΤΡΗΑΕΖ: Ζ πξφβιεςε λα απνηειέζεη ε Στολή -αληί ησλ Σκεκάησλ- ηε Βαζηθή αθαδεκατθή κνλάδα, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ην θαηψηαην επίπεδν δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ησλ Ηδξπκάησλ Αλσηάηεο Δθπαίδεπζεο, απνηειεί κηα άζθεζε Ληηήο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Γηνίθεζεο (Lean Management) γηα ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, ε νπνία κπνξεί λα απνδεηρζεί απαξαίηεηε θαη αλαγθαία ζε πεξηφδνπο θξίζεο, φπσο ε ζεκεξηλή. Σαπηφρξνλα, ζεκαηνδνηεί έλα κήλπκα «ζπγθέληξσζεο», γεγνλφο πνπ κπνξεί λα πξνθαιεί έθπιεμε, ηδηαίηεξα ζε επνρέο κε γεληθεπκέλεο ηάζεηο «απνθέληξσζεο». Ζ ρνιή απνηειεί απαξηίδεηαη απφ Σκήκαηα κε ζπλαθή αληηθείκελα ζπνπδψλ θαη ζπγγελή επηζηεκνληθά πεδία, νξγαλψλεη ηα πξνζθεξφκελα απφ ηα Σκήκαηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη απνλέκεη πηπρία. Σα Σκήκαηα θέξνπλ ηελ επζχλε νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κάζεζεο, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηελ απηνηέιεηά ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ αθαδεκατθή επζχλε. ηα πιαίζηα απηήο ηεο απηνηέιεηαο, ην Σκήκα ζεσξείηαη σο απηφλνκν Κέληξν Κφζηνπο, ππνρξενχκελν λα ζπληάζζεη πξνυπνινγηζκφ ιεηηνπξγίαο ν νπνίνο λα αληηζηνηρεί ζηα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε δηαζχλδεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε επίπεδν Σκεκάησλ θαη ρνιψλ (Activity- Based Budgeting). πκθσλνχκε κε ηελ νξηδφληηα θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ εληφο ηεο ρνιήο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο θηλεηηθφηεηαο, νη θνηηεηέο εηζάγνληαη ζε ρνιή (παλεπηζηήκην/ηερλνινγηθφ ίδξπκα), ε νπνία έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε εληαίνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ πξψηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. Όζνλ αθνξά ζην πξψην έηνο ζπνπδψλ, πξνηείλεηαη λα έρεη πξνπαξαζθεπαζηηθφ ραξαθηήξα θαη ζην πξφγξακκά ηνπ λα ζπκπεξηιακβάλεη θπξίσο καζήκαηα γεληθήο δηδαζθαιίαο, κε ζηφρν λα πξνεηνηκάδεη ηελ έληαμε ησλ θνηηεηψλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηεο ρνιήο. Ζ έληαμε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κεηά απφ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ πξψηνπ έηνπο, ιακβαλνκέλσλ ππ φςηλ ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπο θαη αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ζε γλσζηηθά αληηθείκελα ηα νπνία νξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηα Σκήκαηα, κε απνθιεηζηηθφ θξηηήξην ην επίπεδν ζπλάθεηαο κε ηα πξνζθεξφκελα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Βέβαηα, είλαη απαξαίηεην λα ζπλεθηηκεζνχλ νξηζκέλνη θίλδπλνη, φπσο π.ρ. φηαλ ε δηαδηθαζία επηινγήο (choice) ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ απφ ηνπο θνηηεηέο, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο δηαδηθαζία απνθπγήο (exit), κε απνηέιεζκα αθφκε θαη ηελ ελδερφκελε κειινληηθή ηνπο θαηάξγεζε ζηα πιαίζηα ησλ ρακειψλ πξνηηκήζεσλ, πξάγκα πνπ ππνβαζκίδεη ηα πξνγξάκκαηα ζε επίπεδν «εκπνξηθνχ πξντφληνο». Πξνθεηκέλνπ νη δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ θνηηεηψλ λα είλαη απνιχησο δηαθαλείο θαη αμηνθξαηηθέο θαη έρνληαο ππ φςηλ αληίζηνηρα πξνβιήκαηα θαηά ην παξειζφλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ. Οη δηαδηθαζίεο πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε ειέγρνπο απφ ην πκβνχιην ηνπ ηδξχκαηνο θαη παξάιιεια λα ειέγρνληαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο. Όζνλ αθνξά ζηε ζεζκνζέηεζε Στολών Μεηαπηστιακών Σποσδών, δηαηεξνχκε επηθπιάμεηο. Ζ θπξηφηεξε εμ απηψλ αθνξά ζηε ζπλέρηζε ή κε ηνπ ζεκεξηλνχ θαζεζηψηνο νξγάλσζεο Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ζηα πιαίζηα ζπκπξάμεσλ κεηαμχ Ηδξπκάησλ θαη ρνιψλ θαη ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ παξαδεθηή δηεζλψο αλαγθαηφηεηα γηα δηεπηζηεκνληθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ. 19

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος Εθνική Σηραηηγική για ηην Ανώηαηη Εκπαίδευζη Το Δημόζιο Πανεπιζηήμιο Το Δημόζιο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια 65 ε χλνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/969986 FAX: 2610/996265

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΘΔΑΣΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF PHILOSOPHY FACULTY OF THEATRE

Διαβάστε περισσότερα

5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο

5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο 5ε ύλνδνο Πξνέδξωλ Παηδαγωγηθώλ Σκεκάηωλ Διιάδνο Η 5ε χλνδνο Πξνέδξσλ Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ Διιάδνο νξγαλψζεθε απφ ηε ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε θξνληίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε

Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε Καιχηεξεο Δπηδφζεηο θαη Δπηηπρείο Μεηαξξπζκίζεηο ζηελ Δθπαίδεπζε ΠΡΟΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΟΟΑ Σν παξφλ έξγν δεκνζηεχεηαη κε επζχλε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΟΑ. Οη απφςεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κνο ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΠΔΣΡΟ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Νοσηλευτικής Α Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Τόπος: ΑΙΓΑΛΕΩ Ημερομηνία: Ιούνιος 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πξόινγνο 4 1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 6 1.1. Ξεξηγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία γηα ηελ Έθε θαη ηνπο δαζθάινπο πνπ κνρζνύλ θαζεκεξηλά, όπσο απηή, ζηελ Τάμε ηνπο. Zeichner Κ., «Δελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΟΡΓΑΝΧΖ- ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγψρ επαγγέλμαηορ βιβλιοθηκονψμος Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ωνηαξη οδηγοω: Δκκαλνπήι Γαξνπθάιινπ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ΑΣΔΗ-Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

«Γείθηεο επίδνζεο ησλ απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαηά παλεπηζηεκηαθό ηκήκα: Δλδείμεηο από δηαζηξσκαηηθέο ρξνλνζεηξέο»

«Γείθηεο επίδνζεο ησλ απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαηά παλεπηζηεκηαθό ηκήκα: Δλδείμεηο από δηαζηξσκαηηθέο ρξνλνζεηξέο» «Γείθηεο επίδνζεο ησλ απνθνίησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα θαηά παλεπηζηεκηαθό ηκήκα: Δλδείμεηο από δηαζηξσκαηηθέο ρξνλνζεηξέο» Δαοςλάπη Νικολίηζα-Εςγενία Α.Μ.: 0917 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Τκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η εθαξκνγή ηνπ Κιεηζηνύ Καηά Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ ζηα Ννζνθνκεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα