Φιλοξενία. Φιλοξενία. Συνεχίζουμε! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. μα κοινοτικής προτεραιότητας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φιλοξενία. Φιλοξενία. Συνεχίζουμε! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. μα κοινοτικής προτεραιότητας."

Transcript

1 Τεύρνο 2 Μάξηηνο 2010 Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Φιλοξενία Πξόγξακκα MED ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Επξσπατθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα ηεύρνπο Συνεχίζουμε! Οριστάνο : δεύτερη συνάντηση των εταίρων Το σχέδιο Φιλοξενία γίνεται γνωστό! Βρυξέλλες : συνάντηση για τις πολιτικές υποδοχής Σχέσεις πόλης - υπαίθρου : πώς να προλάβουμε καλύτερα τις μελλοντικές μετοικήσεις ; Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συνδέσμου υποδοχής σε αγροτικό χώρο Δημοσίευμα για το σχέδιο Φιλοξενία στο Newsletter MED Αφιέρωμα του περιοδικού L Esprit Village Έτοιμα τα εργαλεία του σχεδίου Φιλοξενία πως είχε προβλεφθεί από το χρονο- Ό διάγραμμα του σχεδίου Φιλοξενία, ο εταίρος Τοπική Απασχολησιμότητα ολοκλήρωσε στα ελληνικά και γαλλικά και έθεσε στη διάθεση των υπολοίπων εταίρων την εργαλειοθήκη του. Πρόκειται για υποστηρικτικά εργαλεία, απαραίτητα για την εφαρμογή στην πράξη της πολιτικής υποδοχής 90 μη γεωργικών δραστηριοτήτων στις πέντε αγροτικές περιοχές του έργου : Κερκίνη Πετρίτσι Ηράκλεια (Ελλάδα), Οριστάνο (Ιταλία), Λάρνακα (Κύπρος), Πτούι (Σλοβενία) και Μάλτα Γκόζο (Μάλτα). Έτσι, από τον Απρίλιο 2010 μέχρι και τον Μάρ- βρίου 2009 στο Οριστάνο της Σαρδηνίας. Κατά την τακτική συνεδρίαση αυτή, ανέλυσαν τον Κοινό Λειτουργικό Μηχανισμό υποδοχής μη γεωργικών δραστηριοτήτων, τον οποίο είχαν την υποχρέωση να προσαρμόσουν και να δοκιμάσουν στις περιοχές τους κατά το δεύτερο εξάμηνο ασχολήθηκαν με το πρόβλημα εθελοντικής αποχώρησης από το σχέδιο του εταίρου Alto Belice Corleonese και πρότειναν στη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος MED την ανάληψη των δράσεών του και την αναδιανομή του προϋπολογισμού του. Στις 2 Οκτωβρίου 2009 ο μα κοινοτικής προτεραιότητας. Μετά από πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος MED, ο γενικός συντονιστής παρουσίασε στη Νάπολη στις 16 Νοεμβρίου 2009 το σχέδιο Φιλοξενία, στο πλαίσιο σχετικής ημερίδας κεφαλαιοποίησης. Στις 30 Νοεμβρίου 2009 αποστείλαμε στη Διαχειριστική Αρχή την πρώτη εξαμηνιαία έκθεση προόδου του σχεδίου με τον αντίστοιχο οικονομικό απολογισμό. Εκπονήσαμε το ανά χείρας δεύτερο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου και συνεχίσαμε να επικαιροποιούμε την πολύγλωσση ιστοσελίδα του σχεδίου. τιο 2012, οι εταίροι θα γενικός συντονιστής συμ- Τέλος, δώσαμε ραντεβού πρέπει να κερδίσουν το μετείχε στις Βρυξέλλες σε στη Μάλτα στις 22 και 23 στοίχημα της πιλοτικής ειδική συνάντηση με Μαρτίου 2010 για την εφαρμογής της εν λόγω θέμα τη δημιουργία τρίτη τακτική συνάντηση πολιτικής στη μεσογεια- ενός ευρωπαϊκού συν- των εταίρων στην οποία κή ύπαιθρο. δέσμου που θα αποσκο- έχει κληθεί να συμμετά- Άιθεο Καιιηαληδίδεο γενικόρ ζςνηονιζηήρ ηος ζσεδίος Φιλοξενία Οι εταίροι συναντήθηκαν στις 27 και 28 Σεπτεμ- πεί να καταστήσει την πολιτική υποδοχής στην ύπαιθρο της Ε.Ε. ως ζήτη- σχει και η Διαχειριστική Αρχή.

2 2 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Σεπτεμβρίου 2009 Οριστάνο Δεύτερη συνάντηση των εταίρων Σ τη μικρή πόλη της Σαρδηνίας, Οριστάνο, ταξίδεψαν τέλη οικονομικών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας, τη Σλοβενία Τη δεύτερη μέρα οι εταίροι συζήτησαν για τις υφιστάμενες δυσκολίες Σεπτέμβρη 2009 οι εταί- ο Darko Ferčej, διευθυ- στην υλοποίηση του σχε- ροι του σχεδίου Φιλοξε- ντής του e-zavod και η δίου, ιδιαίτερα για την νία από την Ελλάδα, την Tanja Ostrnam Renault, οικονομική αδυναμία του Κύπρο, τη Μάλτα και τη γαλλόφωνη διερμηνέας, Ιταλού εταίρου Alto Beli- Σλοβενία. Η Ελλάδα εκ- ενώ το διαδημοτικό σύν- ce Corleonese, ο οποίος προσωπήθηκε από την δεσμο της Μάλτας (LCA) δεν παρέστη στις εργα- ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ και τον αντι- εκπροσώπησε ο Jimmy σίες. Γι αυτό και οι εταί- πρόεδρό της Χρήστο Magro, εκτελεστικός ροι προχώρησαν στη Αραμπατζή, τον εξωτερι- διευθυντής και ο Saviour λήψη σχετικών αποφά- κό αξιολογητή του σχε- Baldacchino, σύμβουλος σεων. Οι εταίροι υπέγρα- δίου Dr. Éric Gazon, τον του συνδέσμου. ψαν τα πρακτικά της συ- Οξέζηεο Καιιηαληδίδεο ςπεύθςνορ επικοινωνίαρ ηηρ ΤΟΠ.ΑΠ. πρόεδρο-διαχειριστή της ΤΟΠ.ΑΠ. Απόστολο Καλλιαντζίδη, τον εξωτερικό εμπειρογνώμονα ΜΜΕ Νίκο Γιαννόπουλο και την εξωτερική διερμηνέα ιταλο-ελληνικών Gabriella Quertzola. Την Ιταλία εκπροσώπησε ο Antonio Ladu, πρόεδρος του Patto Territoriale Oristano, η Antonella Congiu, υπεύθυνη κοινοτικών προγραμμάτων, η Luisa Carta, υπεύθυνη λογιστηρίου του ίδιου φορέα. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Παναγιώτης Μούντουκος, υπεύθυνος Την πρώτη μέρα της συνάντησης, που συντόνιζε ο Antonio Ladu, έγινε η παρουσίαση, από τον Éric Gazon, του τρόπου εξωτερικής αξιολόγησης του σχεδίου Φιλοξενία. Παράλληλα, οι εταίροι παρουσίασαν τον εξαμηνιαίο οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό των δράσεών τους. Εξήγησαν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος του πρωτοβάθμιου ελέγχου σε κάθε χώρα εταίρο, καθώς και του συστήματος καταχώρησης των δαπανών του σχεδίου Presage CTE. νόδου του Λιθοτόπου στις 14 και 15 Μαρτίου 2009, ενώ όλοι μαζί παραχώρησαν συνέντευξη τύπου στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Η ίδια μέρα περιλάμβανε υποβολή σειράς διευκρινιστικών ερωτήσεων από τους εταίρους προς τον γενικό συντονιστή Άλκη Καλλιαντζίδη αναφορικά με τον Κοινό Λειτουργικό Μηχανισμό για την υποδοχή δραστηριοτήτων σε μεσογειακό αγροτικό χώρο που ο ίδιος εκπόνησε. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με το θέμα της

3 Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 3 εφαρμογής της Κοινής Ολοκληρωμένης Επικοινωνιακής Στρατηγικής του σχεδίου Φιλοξενία και την παρουσίαση, από τον Νίκο Γιαννόπουλο, της πρώτης σκιαγράφησης του κοινού DVD του σχεδίου. Το διήμερο στο Οριστάνο έκλεισε με ερωτήσεις απαντήσεις και διάλογο μεταξύ των εταίρων και του εξωτερικού αξιολογητή Éric Gazon. Φωτορεπορτάζ από τη δεύτερη συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής του σχεδίου Φιλοξενία στο Οριστάνο Οη εηαίξνη ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο Επίζθεςε αξραηνινγηθνύ ρώξνπ πεξηνρήο ηνπ Οξηζηάλν από ηνπο εηαίξνπο ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Σπλέληεπμε ηύπνπ : Renzo Ibba, πξόεδξνο ηνπ GAL Marmilla, Éric Gazon, εμσηεξηθόο αμηνινγεηήο ηνπ ζρεδίνπ, Χξήζηνο Αξακπαηδήο, αληηπξόεδξνο ηεο ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ, Antonio Ladu, πξόεδξνο ηνπ Patto territoriale Oristano, θαη Mario Matta, επαξρηαθόο ζύκβνπινο ηνπ Oristano Σπλέληεπμε ηύπνπ : Jimmy Magro θαη Saviour Baldacchino, εθηειεζηηθόο δηεπζπληήο θαη ζύκβνπινο ηνπ Δηαδεκαηηθνύ Σπλδέζκνπ Μάιηαο αληίζηνηρα. Σην βάζνο : Luisa Carta θαη Mario Massa, νηθνλνκηθή ππεύζπλε θαη ζύκβνπινο ηνπ Patto territoriale Oristano αληίζηνηρα, καδί κε ηνπηθά ΜΜΕ

4 4 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Το σχέδιο Φιλοξενία γίνεται γνωστό! 16 Νοεμβρίου 2009 Νάπολη Ιταλίας : Παρουσίαση του σχεδίου Φιλοξενία στην Ημερίδα Κεφαλαιοποίησης Τ ο σχέδιο Φιλοξενία παρουσίασε στη Νάπολη της Ιταλίας, στις 16 Νοεμβρίου, ο γενικός μίλησε για την προτεραιότητα του σχεδίου που ήταν η εφαρμογή από το πρώτο εξάμηνο του. Τα τελευταία επιπλέον θα βοηθήσουν να γνωστοποιηθεί στους αποφασίζοντες πολιτι- συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία Άλκης Καλ- μιας κοινής και ολοκληρωμένης επικοινωνιακής κούς ότι η εφαρμογή μιας πολιτικής υπο- λιαντζίδης, στο πλαίσιο της Ημερίδας Κεφαλαιο- στρατηγικής για όλους τους εταίρους, για τα δοχής και ελκυστικότητας στην περιοχή τους Άιθεο Καιιηαληδίδεο, γεληθόο ζπληνληζηήο ζρεδίνπ Φηινμελία, θαη Curzio Cervelli, γεληθόο ζπληνληζηήο πξνγξάκκαηνο MED ποίησης, μετά από πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος MED που τη διοργάνωσε. Ο κ. Καλλιαντζίδης, έχοντας υπόψη του τη επικοινωνιακά εργαλεία (λογότυπο, σλόγκαν, ενημερωτικό δελτίο, DVD, συνεντεύξεις, κλπ.), καθώς και για τη δωρεάν πρόσβαση σ αυτά μέσα από την ιστοσελίδα : συνιστά μια νέα ολοκληρωμένη προσέγγιση αγροτικής ανάπτυξης.» Μιλώντας, τέλος, για τη συμμετοχή του Φιλοξενία στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συνδέσμου ρήση του Οβιδίου : «δεν επιθυμούμε κάτι που δεν γνωρίζουμε», ταξίδεψε στην Ιταλία αποφασισμένος να κάνει τους συμμετέχοντες όχι μόνο να γνωρίσουν το σχέδιο αλλά και να το αναγνωρίσουν. «Ο τοπικός, περιφερειακός, εθνικός και διεθνής τύπος», όπως είπε παρουσιάζοντας παράλληλα δημοσιεύματα από τον απόηχο του σχεδίου στα ΜΜΕ, «λειτούργησε θετικά στην κεφαλαιο- για τις πολιτικές υποδοχής, αναφέρθηκε στην προπαρασκευαστική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε για το λόγο αυτό στις Βρυξέλλες στις 2 Οκτωβρίου. Στην τοποθέτησή του ποίηση των εργαλείων Αξηζηεξά : Σπκκεηέρνληεο ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Δεμηά : Σπκκεηέρνληεο ζηελ νινκέιεηα ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ζρεδίσλ ηνπ MED

5 Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Φεβρουαρίου 2010 Μουζάκι (Ελλάδα) : Συμμετοχή του σχεδίου Φιλοξενία σε στρογγυλή τράπεζα των πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Clermont-Ferrand Προσκλήθηκε ο γενικός συντονιστής του σχεδίου Άλκης Καλλιαντζίδης από τους καθηγητές Δημήτριο Γούσιο του εργαστηρίου αγροτικού χώρου του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Laurent Rieutort και Françoise Coniard του γαλλικού πανεπιστημίου Blaise-Pascal του Clermont-Ferrand να συμμετάσχει σε μια προ-συνάντηση του τρίτου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου υποδοχής νέων πληθυσμών που έγινε στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2010 στο Μουζάκι (Ελλάδα) υπό την αιγίδα των εν λόγω πανεπιστημίων και με τη συμμετοχή της Αναπτυξιακής Καρδίτσας, του δήμου Μουζακίου, της Αναπτυξιακής της γαλλικής περιφέρειας Auvergne, του γαλ- DYNTAR και 40 περίπου μεταπτυχιακών λικού Αναπτυξιακού Συνδέσμου της περιοχής Aurillac, του ελληνογαλλικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών φοιτητών από Ελλάδα, Γαλλία και Αλβανία. Ο γενικός συντονιστής συμμετείχε σε στρογγυλή τράπεζα σκιαγραφώντας τους στόχους, τις δυσκολίες και τις προοπτικές του υλοποιούμενου έργου Φιλοξενία που είναι συναφές με την προωθούμενη πολιτική υποδοχής σε διάφορες χώρες της Χξήζηνο Αξακπαηδήο ανηιππόεδπορ Ευρωπαϊκής Ένωσης. ηηρ ΤΠΑΔ-ΚΔΠΗ, διοικηηικά απμόδιορ για ηο ζσέδιο Φιλοξενία Αξηζηεξά : Επίζθεςε ζην ρσξηό ηνπ Ειιελόππξγνπ Δεμηά : Φνηηεηέο ηνπ master DYNTAR Αξηζηεξά : Φνηηεηέο ηνπ master DYNTAR, ελώ παξαθνινπζνύλ ηε ζηξνγγπιή ηξάπεδα Δεμηά : Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζηξνγγπιή ηξάπεδα

6 6 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Οκτωβρίου 2009 Βρυξέλλες Συνάντηση για τις πολιτικές υποδοχής σε αγροτικό χώρο Δ ρ ο μ ο λ ο γ ε ί τ α ι προσεχώς η δημιουργία και η λειτουργία πέντε χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Κύπρο και Μάλτα), είναι ένα υπό σύσταση σύνδεσμος να βρει ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα ενός ευρωπαϊκού συν- ζωντανό παράδειγμα του επιτρέψει να δρομο- δέσμου με στόχο να εγγραφεί η υποδοχή αστικών πληθυσμών σε και, όπως όλα δείχνουν, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους πρωτερ- λογήσει τη δράση του. «Το σχέδιο Φιλοξενία, όπως είπε, αντιπροσω- αγροτικό ευρωπαϊκό γάτες του όλου εγχειρή- πεύει ένα πραγματικό χώρο ως ζήτημα προτεραιότητας της κοινοτικής πολιτικής. Για το σκοπό αυτό εξετάζεται η λειτουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου μέσα από έναν προβληματισμό για την υλοποίηση σχεδίων διεθνικής και διασυνοριακής συνεργασίας. Το σχέδιο Φιλοξενία, που ενισχύει τη διεθνική συνεργασία στη βόρεια ματος. Γι αυτό το παράδειγμα, που φαίνεται να έχει προοπτική, ο γενικός συντονιστής του Άλκης Καλλιαντζίδης βρέθηκε στις Βρυξέλλες στις 2 Οκτωβρίου 2009, προσκεκλημένος του γαλλικού φορέα Collectif Ville Campagne, προκειμένου να μιλήσει για την εμπειρία του. στοίχημα, ένα πραγματικό ρίσκο, διότι η αγροτική περιοχή που επιλέχθηκε για την εφαρμογή του δεν διαθέτει προσδιορισμένο χωρικό σχέδιο και δεν γνωρίζει τις πολιτικές υποδοχής.» Stéphane Clochey ςπεύθςνορ μελεηών ηηρ ΤΟΠ.ΑΠ. ακτή της Μεσογείου αναφορικά με την πολιτική υποδοχής και βρίσκεται σε εξέλιξη σε Μιλώντας στη συνάντηση, ο κ. Καλλιαντζίδης τόνισε μεταξύ άλλων πως είναι αναγκαίο ο

7 Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 7 Magali Amans, ζηέιερνο ηνπ Collectif Ville Campagne, Jean-Charles Lollier, εθπξόζσπνο ηνπ USB/ASP, Luciano Lauteri, δηεπζπληήο ηεο ASR, θαη Mara Lai, εθπξόζσπνο ηεο CP ENRD Jean-Charles Lollier, Magali Amans θαη, όξζηνο, Jean-Yves Pineau, δηεπζπληήο ηνπ CVC. Σην βάζνο : Cédric Léger, εθπξόζσπνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Limousin, θαη Άιθεο Καιιηαληδίδεο, γεληθόο ζπληνληζηήο ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Michaël Mabic, εθπξόζσπνο ηνπ Δηαπεξηθεξεηαθνύ Σπλδέζκνπ Auvergne Centre Limousin, Cédric Léger θαη Άιθεο Καιιηαληδίδεο Jean-Michel Courades, ζηέιερνο ηεο ΓΔ Agri G1, θαη Patrick Salez, ζηέιερνο ηεο ΓΔ Regio C2 ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο

8 8 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Σχέσεις πόλης - υπαίθρου : πώς να προλάβουμε καλύτερα τις μελλοντικές μετοικήσεις ; Η νκάδα ηνπ ζπλδέζκνπ Ville Campagne Jean-Charles Lollier ςπεύθςνορ Δςπωπ. ςποθέζεων ηηρ ASP (Βπςξέλλερ) ςθηγηηήρ ηος Πανεπιζηημίος ηηρ Γςηικήρ Βπεηάνηρ Ο σύνδεσμος Πόλη Ύπαιθρος : Από το 1997, 17 γαλλικοί σύνδεσμοι συνειδητοποίησαν το μεταναστευτικό κίνημα από τις πόλεις προς την επαρχία και άδραξαν την ευκαιρία αυτού του φαινομένου για την ύπαιθρο σε δημογραφική παρακμή. Οι εν λόγω σύνδεσμοι διαφόρων κατευθύνσεων και μεταξύ των οποίων φιγουράριζε ένα πανεπιστήμιο (το έκτο πανεπιστήμιο Jussieu Παρισίων που παρέχει εκπαίδευση για την τοπική ανάπτυξη), ένα περιοδικό εξειδικευμένο στην υποδοχή στην ύπαιθρο και μια διοίκηση που είχε ως ρόλο την εγκατάσταση νέων αγροτών, συνειδητοποίησαν γρήγορα την αναγκαιότητα να δομηθεί αυτό το φαινόμενο και ακριβώς γι αυτόν τον λόγο δημιούργησαν τον σύνδεσμο Πόλη Ύπαιθρος (Ville Campagne). Κάπως έτσι δρομολογήθηκαν πολύ γρήγορα τρεις μορφές δράσεων : Εκκίνηση ενός προβληματισμού γι αυτό το φαινόμενο (τη σημασία του, τα κίνητρα των αποχωρούντων αστών, τα προνομιούχα μέρη εγκατάστασης, κλπ.). Κατάρτιση των υποψηφίων κατά την αναχώρηση για να αποφευχθούν αποτυχίες και απογοητεύσεις διότι σε αγροτικό χώρο δεν ζούμε όπως στην πόλη γι αυτό χρειάζεται σχετική προετοιμασία. Δόμηση μιας πολιτικής υποδοχής σε αγροτικές περιοχές με δημογραφική παρακμή, έτσι ώστε οι ενέργειές τους να μην είναι μάταιες και να έχουν έναν κινητήριο μοχλό στην ανάπτυξή τους. Μπροστά στο μέγεθος του φαινομένου (αυξανόμενη ζήτηση κατάρτισης και συμβουλευτικής για την υποδοχή), αυτός ο φορέας έγινε σύνδεσμος δυο χρόνια μετά. Σήμερα ο τελευταίος περιλαμβάνει 22 οργανισμούς και διαθέτει μια ομάδα δουλειάς των 5 ατόμων. Η αποστολή και οι σημερινές δράσεις του συνδέσμου : 1. Να συμβουλεύει και να κατευθύνει αυτούς που θα ήθελαν να εγκατασταθούν στην ύπαιθρο προκειμένου να τους συνοδεύσει προς μια επαγγελματικοποίηση της προσπάθειάς τους αλλά και να διευκολύνουν τη διαδρομή τους. 2. Να υποστηρίζει την ανάδυση και την εφαρμογή τοπικών πολιτικών υποδοχής στις περιοχές. 3. Να ευαισθητοποιεί και να συνεργάζεται με τις δημόσιες αρχές. 4. Να καταρτίζει στην υποδοχή και στη συνοδεία των σχεδίων. 5. Να συμβουλεύει περιοχές που δεσμεύτηκαν ήδη ή επιθυμούν να εφαρμόσουν πολιτικές υποδοχής. 6. Να δημι ουργήσει έναν ιστότοπο και έναν οδηγό-ευρετήριο των πολιτικών υποδοχής.

9 Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 9 7. Να διαπραγματεύεται μια εθνική χάρτα της πολιτικής υποδοχής σε αγροτικό χώρο. 8. Να διοργανώνει γεγονότα (μια εθνική έκθεση για την εγκατάσταση σε αγροτικό χώρο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Υποδοχής νέων πληθυσμών). Και λίαν προσεχώς ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για να προετοιμάσει νέες μετακινήσεις : Αυτή η κεφαλαιοποίηση που υπερβαίνει τα 10 χρόνια δουλειάς με μορφή δικτύου (κατάρτιση, οδηγός των καλών πρακτικών υποδοχής, κλπ.) διευκόλυνε με ασφάλεια αυτό το φαινόμενο μετοίκησης και αυτήν την πολιτική υποδοχής που τώρα υποστηρίζεται από τις δημόσιες υπηρεσίες. Και αύριο μπορεί να γίνει καθοριστική διότι οι περιβαλλοντικές, δημογραφικές και οικονομικές προκλήσεις που βαρύνουν τον πλανήτη μας και την Ευρώπη πιθανόν να διευρύνουν αυτά τα μετοικιστικά ρεύματα. Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συνδέσμου υποδοχής σε αγροτικό χώρο το 2010 α ενταχθεί η υποδοχή νέων πληθυ- N σμών σε αγροτικό χώρο ως θέμα προτεραιότητας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σαν φιλοδοξία της η δημιουργία του συνδέσμου ο οποίος θα δει το φως της ημέρας στις αρχές του Κατά τη διάρκεια του τελευταίου Πανεπιστημίου Υποδοχής του Ιουνίου του 2008, ο γαλλικός φορέας Collectif Ville Campagne (Σύνδεσμος Πόλη Ύπαιθρος) αλλά και πολλές άλλες δομές (ιταλικές, ισπανικές, σουηδικές, ελληνικές και πορτογαλικές) συμφώνησαν στην αναγκαιότητα να εργαστούν από κοινού και με μορφή δικτύου, πάνω σε προσεγγίσεις που είναι κοινές για το σύνολο των αγροτικών περιοχών τους, έτσι ώστε να αποτελέσουν δύναμη προτάσεων προς τις ευρωπαϊκές αρχές. Μια αποφασιστική φάση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας στις Βρυξέλλες μαζί με τη Γενική Διεύθυνση (ΓΔ) περιφερειακής πολιτικής και τη ΓΔ αγροτικής πολιτικής. Ο Collectif Ville Campagne (επικεφαλής της εν λόγω πρωτοβουλίας) και τα μελλοντικά μέλη καθόρισαν τους στόχους του συνδέσμου που συνίστανται : στη συνέχιση του προγράμματος Rural Innova, στη σύσταση ενός ευρωπαϊκού κέντρου βοήθειας αναφορικά με τις πολιτικές υποδοχής και με εδαφικές πρωτοβουλίες, συνεργασίας, στην προώθηση σχεδίων διεθνικής και διασυνοριακής στον προσδιορισμό και στην ενασχόληση με τις ενδο-ευρωπαϊκές μεταναστευτικές ροές. Collectif Ville Campagne ηει. : +33 (0) Jean-Yves Pineau διεςθςνηήρ ηος ζςνδέζμος Collectif Ville Campagne

10 10 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Δημοσίευμα για το σχέδιο Φιλοξενία στο Newsletter του προγράμματος MED Τα Newsletters ηνπ πξνγξάκκαηνο MED είλαη δηαζέζηκα ζηε δηεύζπλζε : T ους στόχους του σχεδίου Φιλοξενία και το μοντέλο στο οποίο θα στηριχθεί για να πετύχει το σκοπό του, αναλύει ρεπορτάζ του 2 ου τεύχους του Newsletter του προγράμματος MED. Μέσα από το σύντομο αλλά περιεκτικό και σίγουρα τιμητικό για την προσπάθειά μας δημοσίευμα, επιχειρείται μια αναλυτική στο εγχείρημα : ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ προσέγγιση Εφαρμογή ενός κοινού μιουργήσει, χάρη στην εφαρμογή ενός κοινού λειτουργικού μηχανισμού υποδοχής, ευνοϊκές συνθήκες για την υποδοχή και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικό χώρο. Για να το επιτύχει αυτό, το σχέδιο εννοεί να αναπτύξει ένα μοντέλο βασισμένο : Στην οικοδόμηση σε κάθε συμμετέχουσα περιοχή μιας προσφοράς υποδοχής στηριζόμενης στους συντελε- τοπικούς φορείς. Στην εξατομικευμένη δωρεάν συμβουλευτική του μελλοντικού αφικνούμενου, που να ταιριάζει στο ατομικό σχέδιο της ζωής του, στο επαγγελματικό του σχέδιο και στο σχέδιο της περιοχής υποδοχής του σχεδίου. Από την έναρξή του το σχέδιο προσδιόρισε τους κύριους άξονες για την εφαρμογή ενός κοινού λειτουργικού μηχανισμού για την υποδοχή μη λειτουργικού μηχανισμού για την υποδοχή στές ελκυστικότητας της περιοχής αναφορι- γεωργικών δραστηριοτήτων σε μεσογειακό αγρο- Μαξία Τζαθίξε δημοζιογπάθορ δραστηριοτήτων μεσογειακό χώρο Ορισμένες σε αγροτικό μεσογειακές αγροτικές περιοχές πάσχουν από μια πληθυσμιακή μείωση προς όφελος των μητροπολιτικών κέντρων. Μέσα από τη σύμπραξη επτά αναπτυξιακών δομών, το σχέδιο Φιλοξενία, από τη λέξη «φιλοξενία» στα ελληνικά, επιχειρεί να δη- κά με την τοπική οικονομία, τη στέγαση, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την αναψυχή. Στην εφαρμογή μιας κοινής επικοινωνιακής στρατηγικής, προσανατολισμένης προς τον εθνικό και τοπικό τύπο για να μεταδώσει την πληροφόρηση για το εφαρμοζόμενο μοντέλο και να κινητοποιήσει τικό χώρο. Η προσαρμογή και η δοκιμή του εν λόγω μηχανισμού στις έξι περιοχές του σχεδίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο τέλος αυτής της φάσης δοκιμής, οι καλύτερες πρακτικές αναφορικά με τη δυναμικοποίηση των αγροτικών περιοχών και τα αποτελέσματα του σχεδίου θα δημοσιοποιηθούν ευρέως κατά τη διάρκεια ενός

11 Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 11 σεμιναρίου κεφαλαιοποίησης, καθώς και μέσα από μια μεγάλη επικοινωνιακή καμπάνια (DVD, τηλεοπτικά ρεπορτάζ, κλπ.). Στόχος του σχεδίου : υποδοχή 90 δραστηριοτήτων μέχρι το 2012 Ο στόχος του σχεδίου είναι από τώρα μέχρι το 2012 να γίνει υποδοχή 90 δραστηριοτήτων του μη γεωργικού τομέα στις περιοχές του σχεδίου. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα : Αφιέρωμα του γαλλικού περιοδικού L Esprit Village στο σχέδιο Φιλοξενία Μ ια ευχάριστη έκπληξη έκρυβε για όλους εμάς τους συντελεστές του σχεδίου Φιλοξενία το τεύχος 100 (σελίδα 5) του Γαλλικού περιοδικού L E spr it Village. Η δημοσιογράφος Lucile Vilboux, στο αφιέρωμά της στην προσπάθειά μας με τίτλο : «90 υποστηριζόμενα αγροτικά σχέδια στη Μεσόγειο», έδωσε στο αναγνωστικό της κοινό μια γεύση από αυτό και την ευχαριστούμε πολύ. Η δυναμική που δρομολόγησαν στη Γαλλία το περιοδικό Village Magazine και ο σύνδεσμος Collectif Ville Campagne, προκειμένου να υποστηρίξουν την εγκατάσταση αστών σε αγροτικό χώρο, δημιουργεί άμιλλα στους Ευρωπαίους γείτονες. Ένας Έλληνας, ο Απόστολος Καλλιαντζίδης, πιστός συνδρομητής του περιοδικού Village, εμπνεύστηκε από αυτή τη δυναμική για να δημιουργήσει μια παρόμοια δομή με την επωνυμία «Φιλοξενία». «Είναι ένα επιστήθιο σχέδιο. Θα προσπαθήσω να εισαγάγω την πολιτική υποδοχής στη νοτιοανατολική Ευρωπαϊκή Ένωση.» Όπως και στη Γαλλία, οι μεσογειακές αγροτικές περιοχές πάσχουν από μια συρρίκνωση των παρεχομένων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων. Για να αντιστραφεί η τάση, το σχέδιο ποντάρει στις προσφερόμενες ευκαιρίες από τις νέες τεχνικές της ενημέρωσης, από την αειφόρο ανάπτυξη και την αναζήτηση από τους αστούς μιας ποιότητας ζωής. Επτά αναπτυξιακές δομές, από την Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Σλοβενία και Μάλτα συνεργάστηκαν στα πλαίσια του έργου Φιλοξενία με ένα συγκεκριμένο στόχο : να υποστηρίξουν την εγκατάσταση 90 ατόμων (στην επαρχία) από τον Απρίλιο 2009 έως τον Μάρτιο Συνεχίζεται Ιζηνζειίδα ηνπ Village Magazine : Μαξία Καιπίδνπ δημοζιογπάθορ

12 12 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Έτοιμα τα εργαλεία του σχεδίου Φιλοξενία Δσξεάλ πξόζβαζε ζηελ εξγαιεηνζήθε ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία από ηελ ηζηνζειίδα : ζηήιε : Πξνζβάζηκν πιηθό - Εξγαιεηνζήθε Εογαλειξθήκη Φ ι λ ξ ν ε μ ί α Η Τοπική Απασχολησιμότητα ολοκλήρωσε την εργαλειοθήκη του σχεδίου Φιλοξενία με όλα τα αναγκαία εργαλεία για την εφαρμογή της πολιτικής υποδοχής νέων δραστηριοτήτων στην περιοχή Κερκίνης Πετριτσίου Ηράκλειας. Αυτά τα εργαλεία είναι τώρα δωρεάν προσβάσιμα στα ελληνικά και γαλλικά από τον ιστότοπο : Στις 29 Ιανουαρίου 2010, στο δημαρχείο του Πετριτσίου, ο Χρήστος Αραμπατζής κατέθεσε, σε μορφή CD-ROM, τα εν λόγω εργαλεία στους δημάρχους της περιοχήςστόχου, έτσι ώστε να εξοικειωθούν με αυτά και να ξεκινήσουν μια καμπάνια αναζήτησης δυνητικών ενδιαφερομένων μικρο-επιχειρηματιών για εγκατάσταση σε αυτούς τους δήμους. Ιάθσβνο Ιαθσβίδεο, δήκαξρνο Κεξθίλεο θαη κέινο ηνπ ΔΣ ηεο ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ, Χξήζηνο Αξακπαηδήο, αξκόδηνο γηα ην ζρέδην Φηινμελία, Ναηάζζα Μπαξαθιηιή, ζύκβνπινο ηνπ δεκάξρνπ Ηξάθιεηαο Κιεάλζε Κνηζαθηαρίδε, θαη Επάγγεινο Παπάδνγινπ, δήκαξρνο Πεηξηηζίνπ θαη πξόεδξνο ηεο ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ Τν παξόλ ελεκεξσηηθό δειηίν εθπνλήζεθε θαη εθδόζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία, κε ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ηνπ Επξσπατθνύ Τακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο MED. Οη απόςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζ απηό απερνύλ ηε γλώκε ησλ ζπκπξαηηόλησλ ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία θαη σο εθ ηνύηνπ δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηελ επίζεκε άπνςε ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο. Ενημεπωτικό δελτίο Φιλοξενία Τεύσορ 2 Μάπτιορ 2010 Εκδότηρ : ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ Χρήζηος Αραμπαηδής, ανηιπρόεδρος Κοινοηικό Καηάζηεμα Λιβαδιάς Κερκίνε Ελλάδα Διεςθςντήρ ύληρ : Τοπική Απαζτολεζιμόηεηα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Απόζηολος Καλλιανηδίδες, πρόεδρος Αγγελάκε Θεζζαλονίκε Ελλάδα Σςντακτική ομάδα : Μαρία Τζακίρε, δεμοζιογράθος, αρτιζσνηάκηες Stéphane Clochey, ζσνηονιζηής ζτεδίαζες. Ορέζηες Καλλιανηδίδες Sarah Everett Μαρία Καλπίδοσ.

Φιλοξενία. Κρίσιμη στροφή. Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. 2 ι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία βρί-

Φιλοξενία. Κρίσιμη στροφή. Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. 2 ι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία βρί- Σεύρνο 4 Μάξηηνο 2011 Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Φιλοξενία Πξόγξακκα MED 2007 2013 ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Επξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα ηεύρνπο Κρίσιμη στροφή Μάλτα

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοξενία. την τελική ευθεία! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. ι εταίροι του σχεδίου

Φιλοξενία. την τελική ευθεία! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. ι εταίροι του σχεδίου Σεύρνο 5 επηέκβξηνο 2011 Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Φιλοξενία Πξόγξακκα MED 2007 2013 ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Επξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα ηεύρνπο την τελική ευθεία!

Διαβάστε περισσότερα

130 Νοεμβρίου 2012 Δημαρχείο Μεσσήνης

130 Νοεμβρίου 2012 Δημαρχείο Μεσσήνης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΛΚΗΣ) ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΙΔΗΣ Γενικός συντονιστής του έργου PHILOXENIA στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος MED 2007-2013, χρηματοδοτηθέντος από το ΕΤΠΑ Εισήγηση στο «Εθνικό συνέδριο MEDSTRATEGY :

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν

Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Απρίλιος 2008 Διανέμεται δωρεάν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Αθήνα Θεσσαλονίκη Καλαμάτα Μυτιλήνη Πάρος Διεύθυνση Κεντρικής Δομής Αθηνών: Χ. Μούσκου

Διαβάστε περισσότερα

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013

Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ας δράσουμε σήμερα για την Ευρώπη του αύριο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2007-2013 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 52 Έτος 5 ο Οκτώβριος 2014. 12 η Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων

Τεύχος 52 Έτος 5 ο Οκτώβριος 2014. 12 η Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛ ΗΗΝΝ ΙΙΚΚΗΗ Ι ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τεύχος 52 Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2012 SWD(2012) 106 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η αρχή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή των Ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜ ΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ 2o Ενημερωτικό Δελτίο Μάρτιος 2014 Καλώς ήρθατε! Διανύοντας το δεύτερο εξάμηνο ζωής της, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ) «ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ» θα ήθελε να σας καλωσορίσει στο δεύτερο newsletter

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔΙ ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝ ΣΣΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚ ΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ Ημερίδα Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 11 Νοεμβρίου 2013 Επιμελητήριο Φλώρινας Φλώρινα Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έναρξη - Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Έκθεση Πεπραγµένων 2008

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Έκθεση Πεπραγµένων 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενηµέρωση Συµµετοχή Ανάπτυξη ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2008 Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες, Φεβρουάριος 2009 Ευρωπαϊκό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 20 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 12 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/ ΑΠΟΣΤΟΛΗ... 7 2/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 3/ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 10 4/ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 47 5/ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ... 49 6/ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού. 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων

Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού. 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού 0. Παρουσίαση 1. Γενικές Πληροφορίες 2. Περιεχόμενο 3. Δομή του Επιχειρηματικού 4. Πληροφορίες 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων 0.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής www.eparticipation.eu Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC ecitizen II Towards citizen-centered egovernment in European

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ//ΝΝ ΣΣ ΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝΑΑΠΠ ΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ένας επιτυχημένος πρώτος χρόνος για το Enterprise Europe Network

Ένας επιτυχημένος πρώτος χρόνος για το Enterprise Europe Network Ένας επιτυχημένος πρώτος χρόνος για το Enterprse Europe Network Όταν η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ίδρυε, ένα περίπου χρόνο πριν, το Enterprse Europe Network,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός. Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας Γιώργου Παν. Αγγελόπουλου για το έτος 2012

Απολογισμός. Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας Γιώργου Παν. Αγγελόπουλου για το έτος 2012 Απολογισμός Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας Γιώργου Παν. Αγγελόπουλου για το έτος 2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 3. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ... 4 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

GRISI Plus. εκέµβριος 2013. Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS

GRISI Plus. εκέµβριος 2013. Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο : http://www.grisiplus.eu/home/ GRISI Plus Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS εκέµβριος 2013 SOHO SOLO: Μικρό Γραφείο Κατ οίκον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σεπτέμβριος, 2010 UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ Καλώς ήλθατε στην πρώτη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του Q4S Εδώ θα βρείτε τα πάντα σχετικά με αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τρεμόπουλος Μιχάλης Βασιλόπουλος Θοδωρής. Οδηγός. Ανάπτυξης Γραφείου Περιφερειακής Εκπροσώπησης στην Ε.Ε.

Τρεμόπουλος Μιχάλης Βασιλόπουλος Θοδωρής. Οδηγός. Ανάπτυξης Γραφείου Περιφερειακής Εκπροσώπησης στην Ε.Ε. Τρεμόπουλος Μιχάλης Βασιλόπουλος Θοδωρής Οδηγός Ανάπτυξης Γραφείου Περιφερειακής Εκπροσώπησης στην Ε.Ε. Τρεμόπουλος Μιχάλης Βασιλόπουλος Θοδωρής Οδηγός Ανάπτυξης Γραφείου Περιφερειακής Εκπροσώπησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔ// ΝΝ ΣΣΗΗ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ && ΔΔΙ ΙΙΕΕΘΘΝΝ ΩΩΝΝ ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝ ΙΙΣΣΜΜΩΩΝΝ Ι Σε αυτό το τεύχος Ευρωπαϊκά Προγράμματα και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ,,, ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ && ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Ι ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ETOS PROJECT Effective Training for Outsiders of the Society Grundtvig Multilateral Project

ETOS PROJECT Effective Training for Outsiders of the Society Grundtvig Multilateral Project ETOS PROJECT Effective Training for Outsiders of the Society Grundtvig Multilateral Project Ενημερωτικό δελτίο αριθ. 2 Οκτώβριος 2012 Καλωσορίσατε στο δεύτερο ειδησεογραφικό δελτίο του έργου ETOS! Το δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Εποικοδομητική συνάντηση ΕΤΕΚ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Εποικοδομητική συνάντηση ΕΤΕΚ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 167 MAΪOΣ 2013 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 06/13 - Αναθεώρηση Διατάξεων Πραγματογνωμοσύνης Το ΕΤΕΚ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο Lynceus Αρθρογραφία

Διαβάστε περισσότερα