Φιλοξενία. Φιλοξενία. Συνεχίζουμε! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. μα κοινοτικής προτεραιότητας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φιλοξενία. Φιλοξενία. Συνεχίζουμε! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. μα κοινοτικής προτεραιότητας."

Transcript

1 Τεύρνο 2 Μάξηηνο 2010 Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Φιλοξενία Πξόγξακκα MED ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Επξσπατθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα ηεύρνπο Συνεχίζουμε! Οριστάνο : δεύτερη συνάντηση των εταίρων Το σχέδιο Φιλοξενία γίνεται γνωστό! Βρυξέλλες : συνάντηση για τις πολιτικές υποδοχής Σχέσεις πόλης - υπαίθρου : πώς να προλάβουμε καλύτερα τις μελλοντικές μετοικήσεις ; Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συνδέσμου υποδοχής σε αγροτικό χώρο Δημοσίευμα για το σχέδιο Φιλοξενία στο Newsletter MED Αφιέρωμα του περιοδικού L Esprit Village Έτοιμα τα εργαλεία του σχεδίου Φιλοξενία πως είχε προβλεφθεί από το χρονο- Ό διάγραμμα του σχεδίου Φιλοξενία, ο εταίρος Τοπική Απασχολησιμότητα ολοκλήρωσε στα ελληνικά και γαλλικά και έθεσε στη διάθεση των υπολοίπων εταίρων την εργαλειοθήκη του. Πρόκειται για υποστηρικτικά εργαλεία, απαραίτητα για την εφαρμογή στην πράξη της πολιτικής υποδοχής 90 μη γεωργικών δραστηριοτήτων στις πέντε αγροτικές περιοχές του έργου : Κερκίνη Πετρίτσι Ηράκλεια (Ελλάδα), Οριστάνο (Ιταλία), Λάρνακα (Κύπρος), Πτούι (Σλοβενία) και Μάλτα Γκόζο (Μάλτα). Έτσι, από τον Απρίλιο 2010 μέχρι και τον Μάρ- βρίου 2009 στο Οριστάνο της Σαρδηνίας. Κατά την τακτική συνεδρίαση αυτή, ανέλυσαν τον Κοινό Λειτουργικό Μηχανισμό υποδοχής μη γεωργικών δραστηριοτήτων, τον οποίο είχαν την υποχρέωση να προσαρμόσουν και να δοκιμάσουν στις περιοχές τους κατά το δεύτερο εξάμηνο ασχολήθηκαν με το πρόβλημα εθελοντικής αποχώρησης από το σχέδιο του εταίρου Alto Belice Corleonese και πρότειναν στη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος MED την ανάληψη των δράσεών του και την αναδιανομή του προϋπολογισμού του. Στις 2 Οκτωβρίου 2009 ο μα κοινοτικής προτεραιότητας. Μετά από πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος MED, ο γενικός συντονιστής παρουσίασε στη Νάπολη στις 16 Νοεμβρίου 2009 το σχέδιο Φιλοξενία, στο πλαίσιο σχετικής ημερίδας κεφαλαιοποίησης. Στις 30 Νοεμβρίου 2009 αποστείλαμε στη Διαχειριστική Αρχή την πρώτη εξαμηνιαία έκθεση προόδου του σχεδίου με τον αντίστοιχο οικονομικό απολογισμό. Εκπονήσαμε το ανά χείρας δεύτερο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου και συνεχίσαμε να επικαιροποιούμε την πολύγλωσση ιστοσελίδα του σχεδίου. τιο 2012, οι εταίροι θα γενικός συντονιστής συμ- Τέλος, δώσαμε ραντεβού πρέπει να κερδίσουν το μετείχε στις Βρυξέλλες σε στη Μάλτα στις 22 και 23 στοίχημα της πιλοτικής ειδική συνάντηση με Μαρτίου 2010 για την εφαρμογής της εν λόγω θέμα τη δημιουργία τρίτη τακτική συνάντηση πολιτικής στη μεσογεια- ενός ευρωπαϊκού συν- των εταίρων στην οποία κή ύπαιθρο. δέσμου που θα αποσκο- έχει κληθεί να συμμετά- Άιθεο Καιιηαληδίδεο γενικόρ ζςνηονιζηήρ ηος ζσεδίος Φιλοξενία Οι εταίροι συναντήθηκαν στις 27 και 28 Σεπτεμ- πεί να καταστήσει την πολιτική υποδοχής στην ύπαιθρο της Ε.Ε. ως ζήτη- σχει και η Διαχειριστική Αρχή.

2 2 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Σεπτεμβρίου 2009 Οριστάνο Δεύτερη συνάντηση των εταίρων Σ τη μικρή πόλη της Σαρδηνίας, Οριστάνο, ταξίδεψαν τέλη οικονομικών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας, τη Σλοβενία Τη δεύτερη μέρα οι εταίροι συζήτησαν για τις υφιστάμενες δυσκολίες Σεπτέμβρη 2009 οι εταί- ο Darko Ferčej, διευθυ- στην υλοποίηση του σχε- ροι του σχεδίου Φιλοξε- ντής του e-zavod και η δίου, ιδιαίτερα για την νία από την Ελλάδα, την Tanja Ostrnam Renault, οικονομική αδυναμία του Κύπρο, τη Μάλτα και τη γαλλόφωνη διερμηνέας, Ιταλού εταίρου Alto Beli- Σλοβενία. Η Ελλάδα εκ- ενώ το διαδημοτικό σύν- ce Corleonese, ο οποίος προσωπήθηκε από την δεσμο της Μάλτας (LCA) δεν παρέστη στις εργα- ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ και τον αντι- εκπροσώπησε ο Jimmy σίες. Γι αυτό και οι εταί- πρόεδρό της Χρήστο Magro, εκτελεστικός ροι προχώρησαν στη Αραμπατζή, τον εξωτερι- διευθυντής και ο Saviour λήψη σχετικών αποφά- κό αξιολογητή του σχε- Baldacchino, σύμβουλος σεων. Οι εταίροι υπέγρα- δίου Dr. Éric Gazon, τον του συνδέσμου. ψαν τα πρακτικά της συ- Οξέζηεο Καιιηαληδίδεο ςπεύθςνορ επικοινωνίαρ ηηρ ΤΟΠ.ΑΠ. πρόεδρο-διαχειριστή της ΤΟΠ.ΑΠ. Απόστολο Καλλιαντζίδη, τον εξωτερικό εμπειρογνώμονα ΜΜΕ Νίκο Γιαννόπουλο και την εξωτερική διερμηνέα ιταλο-ελληνικών Gabriella Quertzola. Την Ιταλία εκπροσώπησε ο Antonio Ladu, πρόεδρος του Patto Territoriale Oristano, η Antonella Congiu, υπεύθυνη κοινοτικών προγραμμάτων, η Luisa Carta, υπεύθυνη λογιστηρίου του ίδιου φορέα. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Παναγιώτης Μούντουκος, υπεύθυνος Την πρώτη μέρα της συνάντησης, που συντόνιζε ο Antonio Ladu, έγινε η παρουσίαση, από τον Éric Gazon, του τρόπου εξωτερικής αξιολόγησης του σχεδίου Φιλοξενία. Παράλληλα, οι εταίροι παρουσίασαν τον εξαμηνιαίο οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό των δράσεών τους. Εξήγησαν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος του πρωτοβάθμιου ελέγχου σε κάθε χώρα εταίρο, καθώς και του συστήματος καταχώρησης των δαπανών του σχεδίου Presage CTE. νόδου του Λιθοτόπου στις 14 και 15 Μαρτίου 2009, ενώ όλοι μαζί παραχώρησαν συνέντευξη τύπου στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Η ίδια μέρα περιλάμβανε υποβολή σειράς διευκρινιστικών ερωτήσεων από τους εταίρους προς τον γενικό συντονιστή Άλκη Καλλιαντζίδη αναφορικά με τον Κοινό Λειτουργικό Μηχανισμό για την υποδοχή δραστηριοτήτων σε μεσογειακό αγροτικό χώρο που ο ίδιος εκπόνησε. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με το θέμα της

3 Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 3 εφαρμογής της Κοινής Ολοκληρωμένης Επικοινωνιακής Στρατηγικής του σχεδίου Φιλοξενία και την παρουσίαση, από τον Νίκο Γιαννόπουλο, της πρώτης σκιαγράφησης του κοινού DVD του σχεδίου. Το διήμερο στο Οριστάνο έκλεισε με ερωτήσεις απαντήσεις και διάλογο μεταξύ των εταίρων και του εξωτερικού αξιολογητή Éric Gazon. Φωτορεπορτάζ από τη δεύτερη συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής του σχεδίου Φιλοξενία στο Οριστάνο Οη εηαίξνη ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο Επίζθεςε αξραηνινγηθνύ ρώξνπ πεξηνρήο ηνπ Οξηζηάλν από ηνπο εηαίξνπο ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Σπλέληεπμε ηύπνπ : Renzo Ibba, πξόεδξνο ηνπ GAL Marmilla, Éric Gazon, εμσηεξηθόο αμηνινγεηήο ηνπ ζρεδίνπ, Χξήζηνο Αξακπαηδήο, αληηπξόεδξνο ηεο ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ, Antonio Ladu, πξόεδξνο ηνπ Patto territoriale Oristano, θαη Mario Matta, επαξρηαθόο ζύκβνπινο ηνπ Oristano Σπλέληεπμε ηύπνπ : Jimmy Magro θαη Saviour Baldacchino, εθηειεζηηθόο δηεπζπληήο θαη ζύκβνπινο ηνπ Δηαδεκαηηθνύ Σπλδέζκνπ Μάιηαο αληίζηνηρα. Σην βάζνο : Luisa Carta θαη Mario Massa, νηθνλνκηθή ππεύζπλε θαη ζύκβνπινο ηνπ Patto territoriale Oristano αληίζηνηρα, καδί κε ηνπηθά ΜΜΕ

4 4 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Το σχέδιο Φιλοξενία γίνεται γνωστό! 16 Νοεμβρίου 2009 Νάπολη Ιταλίας : Παρουσίαση του σχεδίου Φιλοξενία στην Ημερίδα Κεφαλαιοποίησης Τ ο σχέδιο Φιλοξενία παρουσίασε στη Νάπολη της Ιταλίας, στις 16 Νοεμβρίου, ο γενικός μίλησε για την προτεραιότητα του σχεδίου που ήταν η εφαρμογή από το πρώτο εξάμηνο του. Τα τελευταία επιπλέον θα βοηθήσουν να γνωστοποιηθεί στους αποφασίζοντες πολιτι- συντονιστής του σχεδίου Φιλοξενία Άλκης Καλ- μιας κοινής και ολοκληρωμένης επικοινωνιακής κούς ότι η εφαρμογή μιας πολιτικής υπο- λιαντζίδης, στο πλαίσιο της Ημερίδας Κεφαλαιο- στρατηγικής για όλους τους εταίρους, για τα δοχής και ελκυστικότητας στην περιοχή τους Άιθεο Καιιηαληδίδεο, γεληθόο ζπληνληζηήο ζρεδίνπ Φηινμελία, θαη Curzio Cervelli, γεληθόο ζπληνληζηήο πξνγξάκκαηνο MED ποίησης, μετά από πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος MED που τη διοργάνωσε. Ο κ. Καλλιαντζίδης, έχοντας υπόψη του τη επικοινωνιακά εργαλεία (λογότυπο, σλόγκαν, ενημερωτικό δελτίο, DVD, συνεντεύξεις, κλπ.), καθώς και για τη δωρεάν πρόσβαση σ αυτά μέσα από την ιστοσελίδα : συνιστά μια νέα ολοκληρωμένη προσέγγιση αγροτικής ανάπτυξης.» Μιλώντας, τέλος, για τη συμμετοχή του Φιλοξενία στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συνδέσμου ρήση του Οβιδίου : «δεν επιθυμούμε κάτι που δεν γνωρίζουμε», ταξίδεψε στην Ιταλία αποφασισμένος να κάνει τους συμμετέχοντες όχι μόνο να γνωρίσουν το σχέδιο αλλά και να το αναγνωρίσουν. «Ο τοπικός, περιφερειακός, εθνικός και διεθνής τύπος», όπως είπε παρουσιάζοντας παράλληλα δημοσιεύματα από τον απόηχο του σχεδίου στα ΜΜΕ, «λειτούργησε θετικά στην κεφαλαιο- για τις πολιτικές υποδοχής, αναφέρθηκε στην προπαρασκευαστική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε για το λόγο αυτό στις Βρυξέλλες στις 2 Οκτωβρίου. Στην τοποθέτησή του ποίηση των εργαλείων Αξηζηεξά : Σπκκεηέρνληεο ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Δεμηά : Σπκκεηέρνληεο ζηελ νινκέιεηα ηεο θεθαιαηνπνίεζεο ζρεδίσλ ηνπ MED

5 Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Φεβρουαρίου 2010 Μουζάκι (Ελλάδα) : Συμμετοχή του σχεδίου Φιλοξενία σε στρογγυλή τράπεζα των πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Clermont-Ferrand Προσκλήθηκε ο γενικός συντονιστής του σχεδίου Άλκης Καλλιαντζίδης από τους καθηγητές Δημήτριο Γούσιο του εργαστηρίου αγροτικού χώρου του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Laurent Rieutort και Françoise Coniard του γαλλικού πανεπιστημίου Blaise-Pascal του Clermont-Ferrand να συμμετάσχει σε μια προ-συνάντηση του τρίτου Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου υποδοχής νέων πληθυσμών που έγινε στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2010 στο Μουζάκι (Ελλάδα) υπό την αιγίδα των εν λόγω πανεπιστημίων και με τη συμμετοχή της Αναπτυξιακής Καρδίτσας, του δήμου Μουζακίου, της Αναπτυξιακής της γαλλικής περιφέρειας Auvergne, του γαλ- DYNTAR και 40 περίπου μεταπτυχιακών λικού Αναπτυξιακού Συνδέσμου της περιοχής Aurillac, του ελληνογαλλικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών φοιτητών από Ελλάδα, Γαλλία και Αλβανία. Ο γενικός συντονιστής συμμετείχε σε στρογγυλή τράπεζα σκιαγραφώντας τους στόχους, τις δυσκολίες και τις προοπτικές του υλοποιούμενου έργου Φιλοξενία που είναι συναφές με την προωθούμενη πολιτική υποδοχής σε διάφορες χώρες της Χξήζηνο Αξακπαηδήο ανηιππόεδπορ Ευρωπαϊκής Ένωσης. ηηρ ΤΠΑΔ-ΚΔΠΗ, διοικηηικά απμόδιορ για ηο ζσέδιο Φιλοξενία Αξηζηεξά : Επίζθεςε ζην ρσξηό ηνπ Ειιελόππξγνπ Δεμηά : Φνηηεηέο ηνπ master DYNTAR Αξηζηεξά : Φνηηεηέο ηνπ master DYNTAR, ελώ παξαθνινπζνύλ ηε ζηξνγγπιή ηξάπεδα Δεμηά : Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζηξνγγπιή ηξάπεδα

6 6 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Οκτωβρίου 2009 Βρυξέλλες Συνάντηση για τις πολιτικές υποδοχής σε αγροτικό χώρο Δ ρ ο μ ο λ ο γ ε ί τ α ι προσεχώς η δημιουργία και η λειτουργία πέντε χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Κύπρο και Μάλτα), είναι ένα υπό σύσταση σύνδεσμος να βρει ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα ενός ευρωπαϊκού συν- ζωντανό παράδειγμα του επιτρέψει να δρομο- δέσμου με στόχο να εγγραφεί η υποδοχή αστικών πληθυσμών σε και, όπως όλα δείχνουν, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από τους πρωτερ- λογήσει τη δράση του. «Το σχέδιο Φιλοξενία, όπως είπε, αντιπροσω- αγροτικό ευρωπαϊκό γάτες του όλου εγχειρή- πεύει ένα πραγματικό χώρο ως ζήτημα προτεραιότητας της κοινοτικής πολιτικής. Για το σκοπό αυτό εξετάζεται η λειτουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου μέσα από έναν προβληματισμό για την υλοποίηση σχεδίων διεθνικής και διασυνοριακής συνεργασίας. Το σχέδιο Φιλοξενία, που ενισχύει τη διεθνική συνεργασία στη βόρεια ματος. Γι αυτό το παράδειγμα, που φαίνεται να έχει προοπτική, ο γενικός συντονιστής του Άλκης Καλλιαντζίδης βρέθηκε στις Βρυξέλλες στις 2 Οκτωβρίου 2009, προσκεκλημένος του γαλλικού φορέα Collectif Ville Campagne, προκειμένου να μιλήσει για την εμπειρία του. στοίχημα, ένα πραγματικό ρίσκο, διότι η αγροτική περιοχή που επιλέχθηκε για την εφαρμογή του δεν διαθέτει προσδιορισμένο χωρικό σχέδιο και δεν γνωρίζει τις πολιτικές υποδοχής.» Stéphane Clochey ςπεύθςνορ μελεηών ηηρ ΤΟΠ.ΑΠ. ακτή της Μεσογείου αναφορικά με την πολιτική υποδοχής και βρίσκεται σε εξέλιξη σε Μιλώντας στη συνάντηση, ο κ. Καλλιαντζίδης τόνισε μεταξύ άλλων πως είναι αναγκαίο ο

7 Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 7 Magali Amans, ζηέιερνο ηνπ Collectif Ville Campagne, Jean-Charles Lollier, εθπξόζσπνο ηνπ USB/ASP, Luciano Lauteri, δηεπζπληήο ηεο ASR, θαη Mara Lai, εθπξόζσπνο ηεο CP ENRD Jean-Charles Lollier, Magali Amans θαη, όξζηνο, Jean-Yves Pineau, δηεπζπληήο ηνπ CVC. Σην βάζνο : Cédric Léger, εθπξόζσπνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Limousin, θαη Άιθεο Καιιηαληδίδεο, γεληθόο ζπληνληζηήο ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Michaël Mabic, εθπξόζσπνο ηνπ Δηαπεξηθεξεηαθνύ Σπλδέζκνπ Auvergne Centre Limousin, Cédric Léger θαη Άιθεο Καιιηαληδίδεο Jean-Michel Courades, ζηέιερνο ηεο ΓΔ Agri G1, θαη Patrick Salez, ζηέιερνο ηεο ΓΔ Regio C2 ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο

8 8 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Σχέσεις πόλης - υπαίθρου : πώς να προλάβουμε καλύτερα τις μελλοντικές μετοικήσεις ; Η νκάδα ηνπ ζπλδέζκνπ Ville Campagne Jean-Charles Lollier ςπεύθςνορ Δςπωπ. ςποθέζεων ηηρ ASP (Βπςξέλλερ) ςθηγηηήρ ηος Πανεπιζηημίος ηηρ Γςηικήρ Βπεηάνηρ Ο σύνδεσμος Πόλη Ύπαιθρος : Από το 1997, 17 γαλλικοί σύνδεσμοι συνειδητοποίησαν το μεταναστευτικό κίνημα από τις πόλεις προς την επαρχία και άδραξαν την ευκαιρία αυτού του φαινομένου για την ύπαιθρο σε δημογραφική παρακμή. Οι εν λόγω σύνδεσμοι διαφόρων κατευθύνσεων και μεταξύ των οποίων φιγουράριζε ένα πανεπιστήμιο (το έκτο πανεπιστήμιο Jussieu Παρισίων που παρέχει εκπαίδευση για την τοπική ανάπτυξη), ένα περιοδικό εξειδικευμένο στην υποδοχή στην ύπαιθρο και μια διοίκηση που είχε ως ρόλο την εγκατάσταση νέων αγροτών, συνειδητοποίησαν γρήγορα την αναγκαιότητα να δομηθεί αυτό το φαινόμενο και ακριβώς γι αυτόν τον λόγο δημιούργησαν τον σύνδεσμο Πόλη Ύπαιθρος (Ville Campagne). Κάπως έτσι δρομολογήθηκαν πολύ γρήγορα τρεις μορφές δράσεων : Εκκίνηση ενός προβληματισμού γι αυτό το φαινόμενο (τη σημασία του, τα κίνητρα των αποχωρούντων αστών, τα προνομιούχα μέρη εγκατάστασης, κλπ.). Κατάρτιση των υποψηφίων κατά την αναχώρηση για να αποφευχθούν αποτυχίες και απογοητεύσεις διότι σε αγροτικό χώρο δεν ζούμε όπως στην πόλη γι αυτό χρειάζεται σχετική προετοιμασία. Δόμηση μιας πολιτικής υποδοχής σε αγροτικές περιοχές με δημογραφική παρακμή, έτσι ώστε οι ενέργειές τους να μην είναι μάταιες και να έχουν έναν κινητήριο μοχλό στην ανάπτυξή τους. Μπροστά στο μέγεθος του φαινομένου (αυξανόμενη ζήτηση κατάρτισης και συμβουλευτικής για την υποδοχή), αυτός ο φορέας έγινε σύνδεσμος δυο χρόνια μετά. Σήμερα ο τελευταίος περιλαμβάνει 22 οργανισμούς και διαθέτει μια ομάδα δουλειάς των 5 ατόμων. Η αποστολή και οι σημερινές δράσεις του συνδέσμου : 1. Να συμβουλεύει και να κατευθύνει αυτούς που θα ήθελαν να εγκατασταθούν στην ύπαιθρο προκειμένου να τους συνοδεύσει προς μια επαγγελματικοποίηση της προσπάθειάς τους αλλά και να διευκολύνουν τη διαδρομή τους. 2. Να υποστηρίζει την ανάδυση και την εφαρμογή τοπικών πολιτικών υποδοχής στις περιοχές. 3. Να ευαισθητοποιεί και να συνεργάζεται με τις δημόσιες αρχές. 4. Να καταρτίζει στην υποδοχή και στη συνοδεία των σχεδίων. 5. Να συμβουλεύει περιοχές που δεσμεύτηκαν ήδη ή επιθυμούν να εφαρμόσουν πολιτικές υποδοχής. 6. Να δημι ουργήσει έναν ιστότοπο και έναν οδηγό-ευρετήριο των πολιτικών υποδοχής.

9 Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 9 7. Να διαπραγματεύεται μια εθνική χάρτα της πολιτικής υποδοχής σε αγροτικό χώρο. 8. Να διοργανώνει γεγονότα (μια εθνική έκθεση για την εγκατάσταση σε αγροτικό χώρο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Υποδοχής νέων πληθυσμών). Και λίαν προσεχώς ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για να προετοιμάσει νέες μετακινήσεις : Αυτή η κεφαλαιοποίηση που υπερβαίνει τα 10 χρόνια δουλειάς με μορφή δικτύου (κατάρτιση, οδηγός των καλών πρακτικών υποδοχής, κλπ.) διευκόλυνε με ασφάλεια αυτό το φαινόμενο μετοίκησης και αυτήν την πολιτική υποδοχής που τώρα υποστηρίζεται από τις δημόσιες υπηρεσίες. Και αύριο μπορεί να γίνει καθοριστική διότι οι περιβαλλοντικές, δημογραφικές και οικονομικές προκλήσεις που βαρύνουν τον πλανήτη μας και την Ευρώπη πιθανόν να διευρύνουν αυτά τα μετοικιστικά ρεύματα. Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συνδέσμου υποδοχής σε αγροτικό χώρο το 2010 α ενταχθεί η υποδοχή νέων πληθυ- N σμών σε αγροτικό χώρο ως θέμα προτεραιότητας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σαν φιλοδοξία της η δημιουργία του συνδέσμου ο οποίος θα δει το φως της ημέρας στις αρχές του Κατά τη διάρκεια του τελευταίου Πανεπιστημίου Υποδοχής του Ιουνίου του 2008, ο γαλλικός φορέας Collectif Ville Campagne (Σύνδεσμος Πόλη Ύπαιθρος) αλλά και πολλές άλλες δομές (ιταλικές, ισπανικές, σουηδικές, ελληνικές και πορτογαλικές) συμφώνησαν στην αναγκαιότητα να εργαστούν από κοινού και με μορφή δικτύου, πάνω σε προσεγγίσεις που είναι κοινές για το σύνολο των αγροτικών περιοχών τους, έτσι ώστε να αποτελέσουν δύναμη προτάσεων προς τις ευρωπαϊκές αρχές. Μια αποφασιστική φάση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας στις Βρυξέλλες μαζί με τη Γενική Διεύθυνση (ΓΔ) περιφερειακής πολιτικής και τη ΓΔ αγροτικής πολιτικής. Ο Collectif Ville Campagne (επικεφαλής της εν λόγω πρωτοβουλίας) και τα μελλοντικά μέλη καθόρισαν τους στόχους του συνδέσμου που συνίστανται : στη συνέχιση του προγράμματος Rural Innova, στη σύσταση ενός ευρωπαϊκού κέντρου βοήθειας αναφορικά με τις πολιτικές υποδοχής και με εδαφικές πρωτοβουλίες, συνεργασίας, στην προώθηση σχεδίων διεθνικής και διασυνοριακής στον προσδιορισμό και στην ενασχόληση με τις ενδο-ευρωπαϊκές μεταναστευτικές ροές. Collectif Ville Campagne ηει. : +33 (0) Jean-Yves Pineau διεςθςνηήρ ηος ζςνδέζμος Collectif Ville Campagne

10 10 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Δημοσίευμα για το σχέδιο Φιλοξενία στο Newsletter του προγράμματος MED Τα Newsletters ηνπ πξνγξάκκαηνο MED είλαη δηαζέζηκα ζηε δηεύζπλζε : T ους στόχους του σχεδίου Φιλοξενία και το μοντέλο στο οποίο θα στηριχθεί για να πετύχει το σκοπό του, αναλύει ρεπορτάζ του 2 ου τεύχους του Newsletter του προγράμματος MED. Μέσα από το σύντομο αλλά περιεκτικό και σίγουρα τιμητικό για την προσπάθειά μας δημοσίευμα, επιχειρείται μια αναλυτική στο εγχείρημα : ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ προσέγγιση Εφαρμογή ενός κοινού μιουργήσει, χάρη στην εφαρμογή ενός κοινού λειτουργικού μηχανισμού υποδοχής, ευνοϊκές συνθήκες για την υποδοχή και την ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων σε αγροτικό χώρο. Για να το επιτύχει αυτό, το σχέδιο εννοεί να αναπτύξει ένα μοντέλο βασισμένο : Στην οικοδόμηση σε κάθε συμμετέχουσα περιοχή μιας προσφοράς υποδοχής στηριζόμενης στους συντελε- τοπικούς φορείς. Στην εξατομικευμένη δωρεάν συμβουλευτική του μελλοντικού αφικνούμενου, που να ταιριάζει στο ατομικό σχέδιο της ζωής του, στο επαγγελματικό του σχέδιο και στο σχέδιο της περιοχής υποδοχής του σχεδίου. Από την έναρξή του το σχέδιο προσδιόρισε τους κύριους άξονες για την εφαρμογή ενός κοινού λειτουργικού μηχανισμού για την υποδοχή μη λειτουργικού μηχανισμού για την υποδοχή στές ελκυστικότητας της περιοχής αναφορι- γεωργικών δραστηριοτήτων σε μεσογειακό αγρο- Μαξία Τζαθίξε δημοζιογπάθορ δραστηριοτήτων μεσογειακό χώρο Ορισμένες σε αγροτικό μεσογειακές αγροτικές περιοχές πάσχουν από μια πληθυσμιακή μείωση προς όφελος των μητροπολιτικών κέντρων. Μέσα από τη σύμπραξη επτά αναπτυξιακών δομών, το σχέδιο Φιλοξενία, από τη λέξη «φιλοξενία» στα ελληνικά, επιχειρεί να δη- κά με την τοπική οικονομία, τη στέγαση, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την αναψυχή. Στην εφαρμογή μιας κοινής επικοινωνιακής στρατηγικής, προσανατολισμένης προς τον εθνικό και τοπικό τύπο για να μεταδώσει την πληροφόρηση για το εφαρμοζόμενο μοντέλο και να κινητοποιήσει τικό χώρο. Η προσαρμογή και η δοκιμή του εν λόγω μηχανισμού στις έξι περιοχές του σχεδίου βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο τέλος αυτής της φάσης δοκιμής, οι καλύτερες πρακτικές αναφορικά με τη δυναμικοποίηση των αγροτικών περιοχών και τα αποτελέσματα του σχεδίου θα δημοσιοποιηθούν ευρέως κατά τη διάρκεια ενός

11 Μ ά π τ ι ο ρ Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α 11 σεμιναρίου κεφαλαιοποίησης, καθώς και μέσα από μια μεγάλη επικοινωνιακή καμπάνια (DVD, τηλεοπτικά ρεπορτάζ, κλπ.). Στόχος του σχεδίου : υποδοχή 90 δραστηριοτήτων μέχρι το 2012 Ο στόχος του σχεδίου είναι από τώρα μέχρι το 2012 να γίνει υποδοχή 90 δραστηριοτήτων του μη γεωργικού τομέα στις περιοχές του σχεδίου. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα : Αφιέρωμα του γαλλικού περιοδικού L Esprit Village στο σχέδιο Φιλοξενία Μ ια ευχάριστη έκπληξη έκρυβε για όλους εμάς τους συντελεστές του σχεδίου Φιλοξενία το τεύχος 100 (σελίδα 5) του Γαλλικού περιοδικού L E spr it Village. Η δημοσιογράφος Lucile Vilboux, στο αφιέρωμά της στην προσπάθειά μας με τίτλο : «90 υποστηριζόμενα αγροτικά σχέδια στη Μεσόγειο», έδωσε στο αναγνωστικό της κοινό μια γεύση από αυτό και την ευχαριστούμε πολύ. Η δυναμική που δρομολόγησαν στη Γαλλία το περιοδικό Village Magazine και ο σύνδεσμος Collectif Ville Campagne, προκειμένου να υποστηρίξουν την εγκατάσταση αστών σε αγροτικό χώρο, δημιουργεί άμιλλα στους Ευρωπαίους γείτονες. Ένας Έλληνας, ο Απόστολος Καλλιαντζίδης, πιστός συνδρομητής του περιοδικού Village, εμπνεύστηκε από αυτή τη δυναμική για να δημιουργήσει μια παρόμοια δομή με την επωνυμία «Φιλοξενία». «Είναι ένα επιστήθιο σχέδιο. Θα προσπαθήσω να εισαγάγω την πολιτική υποδοχής στη νοτιοανατολική Ευρωπαϊκή Ένωση.» Όπως και στη Γαλλία, οι μεσογειακές αγροτικές περιοχές πάσχουν από μια συρρίκνωση των παρεχομένων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων. Για να αντιστραφεί η τάση, το σχέδιο ποντάρει στις προσφερόμενες ευκαιρίες από τις νέες τεχνικές της ενημέρωσης, από την αειφόρο ανάπτυξη και την αναζήτηση από τους αστούς μιας ποιότητας ζωής. Επτά αναπτυξιακές δομές, από την Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Σλοβενία και Μάλτα συνεργάστηκαν στα πλαίσια του έργου Φιλοξενία με ένα συγκεκριμένο στόχο : να υποστηρίξουν την εγκατάσταση 90 ατόμων (στην επαρχία) από τον Απρίλιο 2009 έως τον Μάρτιο Συνεχίζεται Ιζηνζειίδα ηνπ Village Magazine : Μαξία Καιπίδνπ δημοζιογπάθορ

12 12 Ε ν η μ ε π ω τ ι κ ό δ ε λ τ ί ο Φ ι λ ο ξ ε ν ί α Μ ά π τ ι ο ρ Έτοιμα τα εργαλεία του σχεδίου Φιλοξενία Δσξεάλ πξόζβαζε ζηελ εξγαιεηνζήθε ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία από ηελ ηζηνζειίδα : ζηήιε : Πξνζβάζηκν πιηθό - Εξγαιεηνζήθε Εογαλειξθήκη Φ ι λ ξ ν ε μ ί α Η Τοπική Απασχολησιμότητα ολοκλήρωσε την εργαλειοθήκη του σχεδίου Φιλοξενία με όλα τα αναγκαία εργαλεία για την εφαρμογή της πολιτικής υποδοχής νέων δραστηριοτήτων στην περιοχή Κερκίνης Πετριτσίου Ηράκλειας. Αυτά τα εργαλεία είναι τώρα δωρεάν προσβάσιμα στα ελληνικά και γαλλικά από τον ιστότοπο : Στις 29 Ιανουαρίου 2010, στο δημαρχείο του Πετριτσίου, ο Χρήστος Αραμπατζής κατέθεσε, σε μορφή CD-ROM, τα εν λόγω εργαλεία στους δημάρχους της περιοχήςστόχου, έτσι ώστε να εξοικειωθούν με αυτά και να ξεκινήσουν μια καμπάνια αναζήτησης δυνητικών ενδιαφερομένων μικρο-επιχειρηματιών για εγκατάσταση σε αυτούς τους δήμους. Ιάθσβνο Ιαθσβίδεο, δήκαξρνο Κεξθίλεο θαη κέινο ηνπ ΔΣ ηεο ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ, Χξήζηνο Αξακπαηδήο, αξκόδηνο γηα ην ζρέδην Φηινμελία, Ναηάζζα Μπαξαθιηιή, ζύκβνπινο ηνπ δεκάξρνπ Ηξάθιεηαο Κιεάλζε Κνηζαθηαρίδε, θαη Επάγγεινο Παπάδνγινπ, δήκαξρνο Πεηξηηζίνπ θαη πξόεδξνο ηεο ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ Τν παξόλ ελεκεξσηηθό δειηίν εθπνλήζεθε θαη εθδόζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία, κε ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ηνπ Επξσπατθνύ Τακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο MED. Οη απόςεηο πνπ εθθξάδνληαη ζ απηό απερνύλ ηε γλώκε ησλ ζπκπξαηηόλησλ ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία θαη σο εθ ηνύηνπ δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ζε θακία πεξίπησζε ηελ επίζεκε άπνςε ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο. Ενημεπωτικό δελτίο Φιλοξενία Τεύσορ 2 Μάπτιορ 2010 Εκδότηρ : ΤΠΑΕ-ΚΕΠΗ Χρήζηος Αραμπαηδής, ανηιπρόεδρος Κοινοηικό Καηάζηεμα Λιβαδιάς Κερκίνε Ελλάδα Διεςθςντήρ ύληρ : Τοπική Απαζτολεζιμόηεηα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Απόζηολος Καλλιανηδίδες, πρόεδρος Αγγελάκε Θεζζαλονίκε Ελλάδα Σςντακτική ομάδα : Μαρία Τζακίρε, δεμοζιογράθος, αρτιζσνηάκηες Stéphane Clochey, ζσνηονιζηής ζτεδίαζες. Ορέζηες Καλλιανηδίδες Sarah Everett Μαρία Καλπίδοσ.

Κοινοτικό πρόγραµµα Med. Εγκριθέν σχέδιο Φιλοξενία

Κοινοτικό πρόγραµµα Med. Εγκριθέν σχέδιο Φιλοξενία Κοινοτικό πρόγραµµα Med Άξονας 4 Στόχος 1 Άξονας 4 : Προώθηση µιας ολοκληρωµένης και πολυκεντρικής ανάπτυξης του µεσογειακού χώρου Med Στόχος 4.1 : Συντονισµός των αναπτυξιακών πολιτικών και βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

130 Νοεμβρίου 2012 Δημαρχείο Μεσσήνης

130 Νοεμβρίου 2012 Δημαρχείο Μεσσήνης ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΑΛΚΗΣ) ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΙΔΗΣ Γενικός συντονιστής του έργου PHILOXENIA στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος MED 2007-2013, χρηματοδοτηθέντος από το ΕΤΠΑ Εισήγηση στο «Εθνικό συνέδριο MEDSTRATEGY :

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοξενία. την τελική ευθεία! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. ι εταίροι του σχεδίου

Φιλοξενία. την τελική ευθεία! Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. ι εταίροι του σχεδίου Σεύρνο 5 επηέκβξηνο 2011 Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Φιλοξενία Πξόγξακκα MED 2007 2013 ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Επξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα ηεύρνπο την τελική ευθεία!

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοξενία. Επιτυχής τερματισμός! Δλεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο

Φιλοξενία. Επιτυχής τερματισμός! Δλεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο Σεύρνο 6 Μάξηηνο 2012 Δλεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Φιλοξενία Πξόγξακκα MED 2007 2013 ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα ηεύρνπο Επιτυχής τερματισμός!

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοξενία. Κρίσιμη στροφή. Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. 2 ι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία βρί-

Φιλοξενία. Κρίσιμη στροφή. Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία. Πεξηερόκελα ηεύρνπο. 2 ι εταίροι του σχεδίου Φιλοξενία βρί- Σεύρνο 4 Μάξηηνο 2011 Ελεκεξσηηθό δειηίν ηνπ ζρεδίνπ Φηινμελία Φιλοξενία Πξόγξακκα MED 2007 2013 ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ην Επξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Πεξηερόκελα ηεύρνπο Κρίσιμη στροφή Μάλτα

Διαβάστε περισσότερα

α πεππαγμένα ηηρ οπικήρ Απαζσοληζιμόηηηαρ ζηα πλαίζια ηος ζσεδίος Φιλοξενία

α πεππαγμένα ηηρ οπικήρ Απαζσοληζιμόηηηαρ ζηα πλαίζια ηος ζσεδίος Φιλοξενία Α. ΙΑΚΚΘΑΜΖΘΔΗΡ Γενικόρ Ρςνηονιζηήρ ηος έπγος ΦΘΚΞΝΕΜΘΑ Ρηα πλαίζια ηος κοινοηικού ππογπάμμαηορ MED 2007-2013, πος σπημαηοδοηείηαι από ηο ΕΟΑ α πεππαγμένα ηηρ οπικήρ Απαζσοληζιμόηηηαρ ζηα πλαίζια ηος ζσεδίος

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Μπιλιώνη Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Μαρία Μπιλιώνη Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Μαρία Μπιλιώνη Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Λειτούργησε για πρώτη φορά το 2006-2008. Επαναλειτουργεί από την 1 η Σεπτεμβρίου του 2011. Η χρηματοδότηση του Γραφείου γίνεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό παραδοσιακό μουσικό κουτί

Διασυνοριακό παραδοσιακό μουσικό κουτί Διασυνοριακό παραδοσιακό μουσικό κουτί Πρακτικά ημερίδας έναρξης ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 20 Οκτωβρίου 2012 Διασυνοριακό παραδοσιακό μουσικό κουτί Ημερίδα έναρξης στο Βουργαρέλι στις 20 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Περιεχόμενα:

Ενημερωτικό Δελτίο. Περιεχόμενα: Ενημερωτικό Δελτίο Περιεχόμενα: Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος WASMAN Διακρατικές Συναντήσεις των Εταίρων του Προγράμματος Σύσταση τοπικής ομάδας (Waste Management Partnership) διαχείρισης αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική επιστολή

Ενημερωτική επιστολή Ενημερωτική επιστολή για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης» Ρέθυμνο, 03/07/2013

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΥΠΕ 2. ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS 3. SIGMALIVE 4. Από την πλευρά τους, CIPA δια του προέδρου του Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη και CIBA δια του προέδρου του και πρώην υπουργού Υγείας, Φρίξου Σαββίδη, έκαναν λόγο για

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα «Επίδοση & Πρόοδος των Μαθητών»

Διαβάστε περισσότερα

ιάρκεια: 01 Ιουνίου 2005 31 Μαΐου 2008

ιάρκεια: 01 Ιουνίου 2005 31 Μαΐου 2008 Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERACT Έργο FRONTIERS Επιτυχής Σχεδιασμός και Εφαρμογή Έργων Interreg Η Περίπτωση των Απομακρυσμένων Περιοχών ιάρκεια: 01 Ιουνίου 2005 31 Μαΐου 2008 Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2011 «Νέα Γενιά σε Δράση»

Ιούνιος 2011 «Νέα Γενιά σε Δράση» Ιούνιος 2011 «Νέα Γενιά σε Δράση» ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2011 Hey you! Spe@k up! Join in! Business Name Ιούνιος 2011 Στα πλαίσια των εορτασμών της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας 2011,τη μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «GReen procurement And Smart City Support in the energy sector»

ΗΜΕΡΙΔΑ: «GReen procurement And Smart City Support in the energy sector» ΗΜΕΡΙΔΑ: «GReen procurement And Smart City Support in the energy sector» Πανεπιστήμιο Πατρών Συντονιστής Εταίρος Αθανάσιος Αργυρίου athanarg@upatras.gr Δήμος Σπάτων, 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ 24 Ιανουαρίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ Χ. Σιαμπέκου / Γ. Μαζιώτη Εθνικό Σημείο Επαφής

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνηηθό πξόγξακκα MED. Δγθξηζέλ ζρέδην Φηινμελία ΔΚΣΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ

Κνηλνηηθό πξόγξακκα MED. Δγθξηζέλ ζρέδην Φηινμελία ΔΚΣΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ Κνηλνηηθό πξόγξακκα MED Άμνλαο 4 Σηφρνο 1 Άμνλαο 4 : Πξνψζεζε κηαο νινθιεξσκέλεο θαη πνιπθεληξηθήο αλάπηπμεο ηνπ κεζνγεηαθνχ ρψξνπ MED Σηφρνο 4.1 : Σπληνληζκφο ησλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ θαη βειηίσζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Έκθεσης Πρόοδου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Έκθεσης Πρόοδου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΜΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 Οδηγίες Συμπλήρωσης Έκθεσης Πρόοδου Οδηγίες Σύνταξης Εκθέσεων Προόδου -1- 1 Εισαγωγή Ο Επικεφαλής Εταίρος είναι ο Κύριος Δικαιούχος του

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους νέους. Πώς; Μέσω συγχρηματοδότησης Σχεδίων που απευθύνονται στους νέους. Κύριο χαρακτηριστικό: Η μη τυπική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις του Έργου Οι βασικές δράσεις του έργου Skills Balancing περιλαμβάνουν:

Οι δράσεις του Έργου Οι βασικές δράσεις του έργου Skills Balancing περιλαμβάνουν: 2 ο Newsletter Οκτώβριος 2015 Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Balancing Supply and Demand of the Professional Skills Needed in the Interregional Area Στόχος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Στόχοι του Έργου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Στόχοι του Έργου Έργο R e.herb Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Στόχοι του Έργου Η καταγραφή και ανάδειξη των αρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τοπική Ανάπτυξη δεν είναι,μόνο και κυρίως, μεγέθυνση Παραγωγικών συντελεστών, πολύ δε περισσότερο Οικονομικών Μέσων Όρων

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις για την Διαμόρφωση Στρατηγικής για το Μέλλον του Ελληνικού Ελαιολάδου& Ελιάς. Βαγγέλης Διβάρης, Πρόεδρος ΦΙΛΑΙΟΣ

Σκέψεις για την Διαμόρφωση Στρατηγικής για το Μέλλον του Ελληνικού Ελαιολάδου& Ελιάς. Βαγγέλης Διβάρης, Πρόεδρος ΦΙΛΑΙΟΣ Σκέψεις για την Διαμόρφωση Στρατηγικής για το Μέλλον του Ελληνικού Ελαιολάδου& Ελιάς Βαγγέλης Διβάρης, Πρόεδρος ΦΙΛΑΙΟΣ ΜικρόΙστορικό Ιδρύθηκετο1998, είναι επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013, ΩΡΑ 3.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013, ΩΡΑ 3. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013, ΩΡΑ 3.30ΜΜ Παρόντες 1. κ. Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Title Europe of the Network presentation

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014)

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014) PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2 (Σεπτέμβριος 2014) Δράσεις του Προγράμματος PROFORBIOMED Το Πρόγραμμα PROFORBIOMED Το έργο PROFORBIOMED επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θέλω κατ αρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ.

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ» Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια

Διαβάστε περισσότερα

Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ σημαντικό μέρος της κοινωνικής συσχέτισης βάσηγιατηδημιουργίακοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της Εταιρείας μας. Σας Εύχονται Καλό Πάσχα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της Εταιρείας μας. Σας Εύχονται Καλό Πάσχα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ : 7 1 / 5 / 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι ΕΧΟΜΕΝ Α Τ Ε Υ ΧΟ ΥΣ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 Ενότητες 1. Κατάσταση μελών του Ελληνο- Aφρικανικού Επιμελητηρίου 2. Σκοπός του Επιμελητηρίου 3. Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες 4. Διεύθυνση Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο, 14 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ INTERREG ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:

Σεμινάριο, 14 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ INTERREG ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστηρίξτε τη δράση µας»

«Υποστηρίξτε τη δράση µας» «Υποστηρίξτε τη δράση µας» 1 Λαιµός, 18 Φεβρουαρίου 2012 Αγαπητοί φίλοι, υποστηρικτές και συνεργάτες, Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών είναι πάνω από 11 χρόνια σηµείο αναφοράς για νέους από την ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους -Ανταλλαγές νέων -Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία -Κινητικότητα ατόμων που δουλεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας

ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης. Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη Ευκαιριών Μάθησης Αντώνης Κάφουρος Συντονιστής EUROGUIDANCE ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Εργασίας ΠΛΩΤΕΑΣ- Γενικές Πληροφορίες Portal on Learning Opportunities Throughout the EUropean

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Εχετλαίος. www.exetleos.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Εχετλαίος. www.exetleos.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εχετλαίος www.exetleos.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ «Eχετλαίος», που υλοποιεί την Πράξη «Πολιτιστική παρέμβαση για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»

Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρουσίαση του Διατοπικού Σχεδίου «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Αίθουσα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών Μαρίνης Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Φροντίδα ζωής (προστατέψτε τη σοδιά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Φροντίδα ζωής (προστατέψτε τη σοδιά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας) ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Φροντίδα ζωής (προστατέψτε τη σοδιά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας) Ενηµερωτικό δελτίο 9 Σεπτέµβριος 2007 - Φεβρουάριος 2008 Το πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιδήμαρχος Ραπακούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2655360330 Φαξ: 26550203000 Κόνιτσα, 09 Οκτωβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: 12074

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 6ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Ελληνική πιλοτική δράση στο πλαίσιο του έργου EU.WATER: Εφαρμογή ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011: ΥΕ/ΥΑ/ΕΤΕ/01.2012 Δράση [Αρ. 4] "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ" ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ» συγχρηματοδοτείται από

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (ΕΧΕ)- Ιαν. 2000. Δημιουργία μία ενιαίας ζώνης χωρίς σύνορα για την έρευνα. Η στρατηγική της Λισαβόνας Μάρτιος 2000

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας (ΕΧΕ)- Ιαν. 2000. Δημιουργία μία ενιαίας ζώνης χωρίς σύνορα για την έρευνα. Η στρατηγική της Λισαβόνας Μάρτιος 2000 Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ της ΕΕ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Ο ρόλος των EURAXESS Services Centres στους μετακινούμενους Ερευνητές Μαριάννα Γκριτζάλα EURAXESS Services Centre για την Αττική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΜΕΣΙΝΕ εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών στα πεδία της αγοράς εργασίας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. συνεργασια. επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. συνεργασια. επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ συνεργασια & επιχειρηματικότητα ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ για τη στήριξη ανέργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Η «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συνεργασία & Επιχειρηματικότητα» υλοποιεί την Πράξη:

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17-12-2015 Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος. Με την υποστήριξη:

Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος. Με την υποστήριξη: Ημέρες επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα στο Παρίσι 16 Οκτωβρίου 2014 Εµπορικό Τµήµα - Ubifrance Ελλάδος Με την υποστήριξη: Ubifrance UBIFRANCE, ο γαλλικός οργανισμός για τη διεθνή ανάπτυξη των επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο αναφοράς δράσης

Έντυπο αναφοράς δράσης Έντυπο αναφοράς δράσης ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΡΑΣΗΣ Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Όνομα φορέα: Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (ΕΣΥΝ) 2. Τίτλος Δράσης: a. ΔΡΑΣΗ 3.3 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, b. Μία (1) ημερίδα με την

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση

EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας. Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση 2011 EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας Επαγγελματική Υποστήριξη σε Άτομα που αντιμετωπίζουν Δυσκολίες στην Πρόσβαση στην Απασχόληση EOF Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΤΤΑΑ» Εταίρος: e-leaders Συμβουλευτική Πληροφορίες: Κοκκινέλη Αιμιλία ΑΡΤΑ, 19/02/2015 Δ/νση: Παπαβασιλείου 6 Αρ. Πρ.

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΤΤΑΑ» Εταίρος: e-leaders Συμβουλευτική Πληροφορίες: Κοκκινέλη Αιμιλία ΑΡΤΑ, 19/02/2015 Δ/νση: Παπαβασιλείου 6 Αρ. Πρ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΤΤΑΑ» Εταίρος: e-leaders Συμβουλευτική Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 15/01/2014 Αρ. Πρωτ.15

Αθήνα, 15/01/2014 Αρ. Πρωτ.15 Μ.Κ.Ο ΑΘΗΝΑ «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 16-ΑΘΗΝΑ 113 62 Κυψέλη Τηλ.: 210 8215853 Fax : 210 8215853 Email: athina.geitonia.mas2010@gmail.com Αθήνα, 15/01/2014 Αρ. Πρωτ.15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Ιωσηφίδης Έφη Γρηγοριάδου Περικλής Χατζημίσιος Έρη ζαχοπούλου Παναγιώτης Τζιώνας

Αθανάσιος Ιωσηφίδης Έφη Γρηγοριάδου Περικλής Χατζημίσιος Έρη ζαχοπούλου Παναγιώτης Τζιώνας Αθανάσιος Ιωσηφίδης Έφη Γρηγοριάδου Περικλής Χατζημίσιος Έρη ζαχοπούλου Παναγιώτης Τζιώνας Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Θεσσαλονίκη, 29-3 Νοεμβρίου 212 1

Διαβάστε περισσότερα