Η Ελληνική γραφή πέρα από το αλφάβητο 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ελληνική γραφή πέρα από το αλφάβητο 1"

Transcript

1 Η Ελληνική γραφή πέρα από το αλφάβητο 1 Η ανακοίνωση στοχεύει στην ανάδειξη των ποικίλων τρόπων σηµείωσης που ενεργοποιούνται στη σύγχρονη ελληνική γραφή και στη διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν το σύστηµα σε συνεχείς αλλαγές. Η γραφή και οι λειτουργίες της Η µελέτη των γραφικών συστηµάτων προϋποθέτει την ύπαρξη ενός συνολικού θεωρητικού πλαισίου σχετικά µε τη φύση και τις λειτουργίες της γραφής αλλά και τη µορφή, τη δοµή και άρθρωση των σηµείων ενός γραφικού συστήµατος. Στο όριο της γλωσσολογίας, της σηµειολογίας, της ανθρωπολογίας και άλλων επιστηµών-και εν αναµονή ενός ειδικού επιστηµονικού κλάδου - η γραφή µελετήθηκε σχετικά αποσπασµατικά καθ όλη τη διάρκεια του αιώνα. Μόλις στις αρχές της δεκαετίας του '80 εµφανίστηκε µια αντίστροφη τάση, οπότε τα ζητήµατα της γραφής, της γραπτής γλώσσας και των γραφικών συστηµάτων έγιναν αντικείµενο συγκεκριµένων διεπιστηµονικών ερευνών. Αυτή η µεταστροφή οφείλεται σε διάσπαρτες χρονικά και χωρικά και επιστηµονολογικά, επεξεργασίες που έγιναν καθ όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα ώστε να δηµιουργηθεί µια γενική θεωρία για τη γραφή και τη γραπτή γλώσσα. Στο ιστορικό έργο του I. Gelb " A study of writing" τίθεται για πρώτη φορά το αιτούµενο για τη δηµιουργία µιας νέας επιστήµης της γραφής που θα υπερβαίνει τα όρια της ιστορικής περιγραφής των διαφόρων γραφικών συστηµάτων και θα αναζητούνται οι γενικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία και την εξέλιξη της γραφής (Gelb I, 1973). Παράλληλα, στο περιθώριο της κυρίαρχης γλωσσολογικής αντίληψης του φωνοκεντρισµού εµφανίζεται ένα ιδιαίτερο ρεύµα που δηλώνει την ανάγκη µιας αυτόνοµης προσέγγισης της γραπτής γλώσσας. Ο όρος δεν είναι συνολικά αποδεκτός και κυρίως δεν σηµατοδοτεί την απουσία σχέσεων µεταξύ της γραπτής 1 Στοιχεία δηµοσίευσης (Ν. 15) Παπαδοπούλου, Μ. (2004). Η ελληνική γραφή πέρα από το αλφάβητο. Στο Κ. Τσουκαλά, Ε. Χοντολίδου, Α. Χριστοδούλου, Γ. Μιχαηλίδης (επιµ.). Σηµειωτικά συστήµατα και επικοινωνία: Πράξη, διάδραση, περίσταση και αλλαγή. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής,

2 και της προφορικής γλώσσας, Θέλει µάλλον να υποδηλώσει την ανάγκη ιδιαίτερης µελέτης της γραπτής γλώσσας, όχι ως αντίγραφο λιγότερο ή περισσότερο ακριβές της προφορικής. Στην αυτόνοµη προσέγγιση εντάσσονται απόψεις που επιχειρούν µια συνολική αναθεώρηση των αντιλήψεων για τη γραπτή γλώσσα και τη γραφή. Αµφισβητείται η υποταγή της γραπτής στην προφορική γλώσσα και αναζητούνται οι ιδιαίτεροι τρόποι δόµησης και λειτουργίας της. Τονίζονται οι διαφορές που προκύπτουν από τη χρησιµοποίηση διαφορετικού καναλιού για την αναπαράσταση της πραγµατικότητας (το ακουστικό στην µία περίπτωση και το οπτικό στην άλλη) και διερευνάται ο τρόπος µε τον οποίο το κανάλι συµβάλλει στη ποσότητα και το είδος της µεταδιδόµενης πληροφορίας Οι πρώτες συστηµατικές θεωρητικές επεξεργασίες για τη φύση της γραπτής γλώσσας έγιναν από τη σχολή της Πράγας και κυρίως από τον Joseph Vachek, ο οποίος θεώρησε ότι η άρνηση ιδιαίτερου στάτους της γραπτής γλώσσας οφείλεται στην έλλειψη ορθής λειτουργικής προοπτικής (Vachek J.,1976). Με σηµείο αναφοράς τη θέση του γλωσσολόγου Antonin Frinta, ότι η ιδιαίτερη λειτουργία της γραπτής γλώσσας είναι να µιλάει γρήγορα και µε ευδιάκριτο τρόπο στα µάτια ώστε να ενεργοποιείται η σχετική ιδέα, ο Vachek εκπόνησε ένα γενικό θεωρητικό πλαίσιο για τη γραπτή γλώσσα. Την αρχική του διάκριση σε γραπτή και προφορική γλώσσα (1939), αντικατέστησε το 1959 µε την ορολογία: γραπτή και προφορική νόρµα της γλώσσας, όπου γραπτή νόρµα είναι ένα σύστηµα σηµείων που µπορούν να παρουσιασθούν γραφικά και των οποίων η λειτουργία είναι να απαντούν σε ένα δεδοµένο ερέθισµα µε στατικό τρόπο, δηλαδή η απόκριση είναι διατηρήσιµη και προϋποθέτει πλήρη κατανόηση και επισκόπηση των µεταδιδόµενων πληροφοριών (Vachek J.,1976: 121). Και επισηµαίνει ότι από τη στιγµή που αναπτύσσεται µια γραπτή παράδοση σε µια γλωσσική κοινότητα, εµφανίζεται µια έντονη τάση για δηµιουργία ενός άµεσου δεσµού ανάµεσα στη γραπτή εκφορά και την εξωγλωσσική πραγµατικότητα στην οποία αναφέρεται. Τα σηµεία της γίνονται σύµβολα πρώτης τάξης (VACHEK J.,1976:140). εν υπάρχουν αντιστοιχίες ανάµεσα στο προφορικό και στο γραπτό αλλά συνθετική µετάθεση, όπως εύστοχα παρατηρεί ο J. G Lapacherie (Lapacherie J. G, 1990: 78). Στην κατεύθυνση αυτόνοµης προσέγγισης των γραφικών συστηµάτων κινήθηκαν και άλλοι γλωσσολόγοι όπως ο D.L Bolinger (Bolinger D.L.1946: 333) που διαπίστωσε ότι τα οπτικά µορφήµατα λειτουργούν σε ένα δικό τους επίπεδο ανεξάρτητα από τα φωνο-ακουστικά µορφήµατα και άρα το γραπτό πρέπει να διεκδικήσει στις θεωρίες της γλώσσας τη θέση που είχε η ανάλυση της φωνητικής ύλης.

3 Από κοινωνική οπτική, τη λειτουργική ιδιαιτερότητα της γραφής διερευνά ο ανθρωπολόγος J. Goody (Goody J.1979: 145), και διαπιστώνει ότι αυτή συνίσταται στην δυνατότητα αποθήκευσης της πληροφορίας στο χώρο και τον χρόνο που επιτρέπει την επανεξέταση, επανατοποθέτηση και ανακατασκευή των φράσεων και των λέξεων, την αναδόµηση του κειµένου σε ένα αφηρηµένο και διαφορετικό πλαίσιο καταργώντας την αναγκαστική συνέχεια του προφορικού λόγου και εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα ασυνέχειας. Για να µπορέσουµε να εντοπίσουµε τις αλλαγές που συµβαίνουν σε ένα γραφικό σύστηµα θα πρέπει να επισηµάνουµε ξανά κάποια από τα χαρακτηριστικά του συστήµατος. Έχοντας ως αφετηρία την ορολογία του J. Vachek για τη γραπτή νόρµα της γλώσσας µπορούµε ορίσουµε ένα γραφικό σύστηµα ως ένα σύστηµα γραφικών σηµείων το οποίο χρησιµεύει για τη σήµανση µιας εξωτερικής πραγ- µατικότητας και το οποίο ικανοποιεί την ανάγκη για γρήγορη επισκόπηση της οπτικής πληροφορίας, επιτρέπει τη διατήρησή της, και άρα παρέχει τη δυνατότητα αναδόµησης του κειµένου σε ένα ασυνεχές, αφηρηµένο πλαίσιο εκτός των ορίων του χώρου και του χρόνου. Τα σηµεία ενός γραφικού συστήµατος δεν συγκροτούν έναν απλό κατάλογο. Τα ίδια µέσα µπορεί να χρησιµοποιούνται για τη σήµανση διαφορετικών λειτουργιών. Η γραφή είναι ένα µέσο οπτικής επικοινωνίας του οποίου τα σηµεία µπορούν να εκφρασθούν προφορικά διατηρώντας µια ποικιλία σχέσεων µε τα σηµεία της προφορικής γλώσσας, ενώ εν δυνάµει διαθέτουν τη δυνατότητα να παραπέµπουν στην εξωγλωσσική πραγµατικότητα χωρίς το γλωσσικό ενδιάµεσο. Ανάλυση και ταξινόµηση των γραφικών συστηµάτων Μια σύντοµη περιδιάβαση στο σύνολο των γραφικών συστηµάτων που εµφανίστηκαν από την αρχή της δηµιουργίας της γραφής επιτρέπει να διαπιστώσουµε ότι οι ταξινοµήσεις που κατά καιρούς προτάθηκαν (λογογραφικά ή ιδεογραφικά, συλλαβικά και αλφαβητικά) σηµατοδοτούσαν µάλλον την κύρια τάση ενός γραφικού συστήµατος και δεν ήταν η αποκλειστική αρχή που καθόριζε τη λειτουργία του στο διάστηµα της συνολικής παρουσίας τους, καθώς κανένα σύστηµα δεν στηριζόταν αποκλειστικά σε φωνητική ή σηµασιολογική βάση. Υπάρχουν στοιχεία ιδεογραφίας και στο πιο αλφαβητικό σύστηµα όπως και τρόποι φωνητικής καταγραφής στα ιδεογραφικά συστήµατα 2. Η ευρέως δε αποδεκτή διάκριση δύο φάσεων στη γραφή: της 2 Όπως για παράδειγµα η χρήση φωνητικής καταγραφής για τη σηµείωση οµόηχων λέξεων στη σουµεριακή γραφή

4 φάσης της σηµασιογραφίας και εκείνης της γλωσσογραφίας φαίνεται ότι δεν είναι τόσο απόλυτη όσο αρχικά θεωρήθηκε από τους ιστορικούς της γραφής. Ήδη από το 1950, ο Ι. Gelb διαπιστώνει αντιφάσεις στην αγγλική γραφή, δηλαδή, την παρουσία σηµείων που καταγράφουν λέξεις και συλλαβές παράλληλα µε τα αλφαβητικά σηµεία της γραφής (Gelb Ι., 1973: 20). Στα τέλη της δεκαετίας του 80, η υιοθέτηση της αυτόνοµης προσέγγισης στην ανάλυση της γαλλικής γραφής, σε επίπεδο κειµένων και όχι αποµονωµένων σηµείων, οδηγεί στη διαπίστωση της παρουσίας ποικίλων γραφηµάτων αλφαβητικών (alphagrammes), τυπογραφικών (ponctuo-typogrammes) και λογο-γραµµατικών (logogrammes) (Anis J., 1988:). Ενώ, το 1990 ο J. -G. Lapacherie µελετώντας τη γαλλική γραφή διατυπώνει την άποψη ότι γύρω από έναν πυρήνα αλφαβητικής γραφής υπάρχει µια πληθώρα ιδεογραµµάτων (ιδεογράµµατα εικόνες, λέξεις, φιγούρες, γράµµατα, διαγράµµατα και ενδείκτες τάξης) και επισηµαίνει ότι στην σηµερινή εποχή κυριαρχίας της οπτικής ανάγνωσης, οι λέξεις λειτουργούν ως εικόνες έχουν δηλαδή ιδεογραφική αξία (Lapacherie J. -G., 1990:81). Το ελληνικό γραφικό σύστηµα Η ελληνική γραφή υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια ενός αλφαβητικού συστήµατος. Μια διαχρονική µελέτη της ελληνικής γραφής επιτρέπει εύκολα να παρατηρήσουµε ότι η αλφαβητική αρχή που αποτέλεσε τον τρόπο οικοδόµησης της ελληνικής γραφής µέσω της αντιστοίχισης ενός γραφήµατος σε ένα φώνηµα της γλώσσας, ταυτίζεται χρονικά µε ένα ιδιαίτερα σύντοµο διάστηµα της ιστορίας της ελληνικής γραφής. Η εισαγωγή των σηµείων στίξης, η παρουσία κενών χώρων για τη διάκριση των λέξεων, των παραγράφων και των κεφαλαίων υποδηλώνει την αντίληψη µιας διαφορετικής οργάνωσης της γραφής ενώ µε τη δηµιουργία της µικρογραµµάτου γραφής ανατρέπεται οριστικά η αλφαβητική αρχή στη λειτουργία της ελληνικής γραφής. Στην ελληνική γραφή συνυπάρχουν πολλά συστήµατα σηµείωσης. Όσον αφορά το τµήµα της οµιλίας που σηµειώνεται, µπορούµε να διαπιστώσουµε την ύπαρξη: - σηµείωσης φωνηµάτων, όπου ένα γράφηµα αντιστοιχεί σε ένα φώνηµα της προφορικής γλώσσας. - σηµείωσης λέξεων, όπου ένα σύµβολο αντιστοιχεί σε µια λέξη. Σε αυτήν την περίπτωση το σύµβολο µπορεί να είναι ένα γράµµα του αλφάβητου ή

5 οποιοδήποτε άλλο σηµείο που διατηρεί εικονική ή συµβολική σχέση µε το σηµασιολογικό περιεχόµενο της λέξης. Η πλειοψηφία των συντοµογραφιών και των αρκτικόλεξων συνιστά σηµείωση λέξεων π.χ. το σύµβολο 3 για τη λέξη τρισδιάστατο, το µ. για τη λέξη µέτρα, το αρκτικόλεξο ΕΥΑΘ για να δηλώσει την Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, τα γράµµατα Χ και Υ στα διαγράµµατα καιρού για να δηλώσουν αντίστοιχα το χαµηλό ή υψηλό βαροµετρικό, κλπ. Πέραν όµως της χρήσης γραµµάτων, παρατηρείται η παρουσία πολλών συµβόλων όπως ο σταυρός µπροστά από το όνοµα κάποιου για να δηλώσει ότι έχει πεθάνει, η χρήση των αριθµών για τη δήλωση της λέξης όπως το 4 το οποίο µπορεί να σηµαίνει τέσσερα, τέταρτος ή τετρα, ανάλογα µε το συγκείµενο, το σύµβολο & για τη δήλωση του και κ.λ.π.. Επιπλέον, παρατηρείται παρουσία διεθνών συµβόλων, όπως για τη δήλωση ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή το www. για την δήλωση ιστοσελίδας κλπ. Με όµοιο τρόπο λειτουργούν και οι λογότυποι εταιρειών και προϊόντων. -σηµείωσης συµφώνων (τα σύµβολα σηµειώνουν µόνο τα σύµφωνα της γλώσσας): για παράδειγµα στη συντοµογραφία κ.λ.π. τα γράµµατα κ., λ. και π. σηµειώνουν αποκλειστικά τα σύµφωνα των δύο λέξεων. Πέρα από το επίπεδο της σηµείωσης του προφορικού λόγου, η ελληνική γραφή µέσω της ιστορικής ορθογραφίας δύναται να σηµειώνει πληροφορίες που υπεκφεύγουν της σαφούς και άµεσης σχέσης µε την οµιλία όπως πληροφορίες που αφορούν τη µορφολογία και την ετυµολογία των λέξεων. Ολοκληρώνοντας αυτή τη σύντοµη και αναγκαστικά παραδειγµατική λόγω του πλαισίου της ανακοίνωσης- ανάλυση της ελληνικής γραφής, θα πρέπει να επισηµάνουµε την παρουσία σηµασιογραφικής σηµείωσης στο σώµα της ελληνικής γραφής η οποία συντελείται µε τη χρήση συλλειτουργούντων µε τη γραφή σηµειωτικών συστηµάτων όπως το εικονικό, το τυπογραφικό και το χρωµατικό. Η πρώτη κατηγορία σηµασιογραφικής σηµείωσης αφορά την παρουσία εικονογραµµάτων συνήθως µε διεθνή κυκλοφορία µε παρουσία ή απουσία γλωσσικής πληροφορίας όπως αυτά που χρησιµοποιούνται στις οδικές σηµάνσεις, στα αεροδρόµια, στις σηµάνσεις αγωνισµάτων κ.α.(συµβολικού, στυλιζαρισµένου χαρακτήρα). Η πληθώρα των διαγραµµάτων, πινάκων, χαρτών, οι εικονικές αναπαραστάσεις οδηγιών χρήσης και λειτουργίας µηχανηµάτων και εργαλείων συνιστούν µια δεύτερη περίπτωση σηµασιογραφικής σηµείωσης όπου η πληροφορία µεταδίδεται στον αναγνώστη χωρίς το ενδιάµεσο της φωνητικής µεταγραφής (µη στυλιζαρισµένα σύµβολα).

6 Τέλος, και σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα, η σηµασιογραφική σηµείωση µπορεί να συντίθεται ή να υπερτίθεται στη γλωσσογραφική σηµείωση µε σκοπό: να µεταδώσει επιπλέον πληροφορίες στον αναγνώστη που µπορεί να αφορούν ιδιότητες του αντικειµένου όπως µέγεθος, χρώµα κλπ [Παρ.Σχ.1] να µεταδώσει πληροφορίες σε αναγνώστες που δεν γνωρίζουν ανάγνωση [Παρ. Σχ.2] να δηλώσει ιδεολογικο-πολιτική ή κοινωνική στάση (όπως η επιλογή µιας γραµµατοσειράς που µιµείται τους βυζαντινούς χαρακτήρες για την πινακίδα ενός µαγαζιού που πουλάει ιερατικά άµφια) να δηλώσει ή να αρνηθεί σχέσεις εξουσίας (όπως η επιλογή µιας κυκλικής διάταξης για την παρουσίαση των ονοµάτων των προσκεκληµένων σε ένα γεγονός συνιστά προσπάθεια αναίρεσης των σχέσεων ιεραρχίας που θα εµφανιζόταν σε µια κατακόρυφη διάταξη) να επιβάλλει έναν τρόπο ανάγνωσης του κειµένου (η επιλογή κεφαλαίων αυξηµένου µεγέθους και πάχους γραµµάτων για να δείξουµε ότι κάποιος φωνάζει) να δηλώσει τον τρόπο οργάνωσης του κειµένου (πληροφορίες που προκύπτουν από την ιδιαίτερη τυπογραφική µορφή κάθε γραπτού και αφορούν τις σηµαντικές ή δευτερεύουσες πληροφορίες) να τραβήξει την προσοχή του αναγνώστη [Παρ. Σχ.3] κ.α. Σε αυτές τις περιπτώσεις η χρήση των συλλειτουργούντων µε τη γραφή σηµειολογικών συστηµάτων διευκολύνει την εικονική αναπαράσταση της σηµασιολογικού περιεχοµένου της γραπτής πληροφορίας. Όπως τονίστηκε παραπάνω το ελληνικό γραφικό σύστηµα δεν είναι ένα καθαρά αλφαβητικό σύστηµα. Η ελληνική γραφή έχει τη δική της οργάνωση και διαθέτει ίδια µέσα για την οργάνωση της πληροφορίας που δεν ταυτίζονται µε τα µέσα που χρησιµοποιεί η οµιλία, και παρότι θεωρείται αλφαβητική απέχει πολύ από την απόλυτη αντιστοίχιση φωνηµάτων και γραφηµάτων, εµφανίζει έντονα στοιχεία σηµείωσης λέξεων και παρουσιάζει συνεχή αύξηση των συµβόλων. Ταυτόχρονα, η ανάγκη εξυπηρέτησης του αναγνώστη, για τον οποίο όπως προαναφέραµε το κείµενο λειτουργεί ως εικόνα, οδηγεί στην αύξηση της εικονικότητας του γραπτού

7 λόγου τόσο στο επίπεδο των σηµείων της γραφής όσο και στο µακρο-επίπεδο του κειµένου. Τα συλλειτουργούντα µε τη γραφή σηµειολογικά συστήµατα (δηλαδή: το εικονικό, το τυπογραφικό, το χρωµατικό) γίνονται τµήµα του µηνύµατος και δεν συνιστούν απλά µια διαφορετική αισθητική πρόταση. Τα όρια ανάµεσα στη γραφή και στην εικόνα είναι συχνά δυσδιάκριτα. Οι πληροφορίες ενός κειµένου υπερβαίνουν τα όρια της φωνητικής εκφοράς του. Συνοψίζοντας, διαπιστώνουµε ότι στην ελληνική γραφή σήµερα παρατηρείται τάση για αυξηµένη εικονοποίηση του µηνύµατος ενώ παράλληλα, η ιστορική ορθογραφία, η αυξηµένη παρουσία συµβόλων και η λειτουργία των συλλειτουργούντων µε τη γραφή σηµειολογικών συστηµάτων οδηγούν στην αύξηση της περισσότητας του γραπτού, δηλαδή τον πολλαπλασιασµό των πηγών στις οποίες ο αναγνώστης µπορεί να βρει µια πληροφορία. Οι αιτίες των αλλαγών Κάθε γραφή αποτελεί ένα δυναµικό σύστηµα καθώς απεικονίζει την ισορροπία ενός συνόλου αντιτιθέµενων δυνάµεων. Η γραφή ως φαινόµενο των υπερδοµών υπόκειται άµεσα, ή έµµεσα σε πλήθος παραµέτρων που διαµορφώνουν το πλαίσιο της κοινωνικής οργάνωσης και οι οποίες ανάλογα µε τη χρονική συγκυρία και την µορφή της κοινωνικής οργάνωσης αποκτούν πρωτεύοντα ρόλο. Οι µεταξύ τους σχέσεις είναι σύνθετες και αµφίδροµες και η τελική µορφή του συστήµατος καθορίζεται από πλήθος εξωσυστηµικών και ενδοσυστηµικών παραµέτρων (Παπαδοπούλου Μ.,1994). Η διαδικασία αλλαγής ενός γραφικού συστήµατος µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: είτε βίαια, είτε εξελικτικά. Επιπλέον, οι προτεινό- µενες αλλαγές µπορεί να είναι στη λογική του προϋπάρχοντος γραφικού συστήµατος (δηλαδή να αφορούν αποκλειστικά αλλαγές στη µορφή) ή να οδηγούν σε διαφορετικό τρόπο σηµείωσης (π.χ. ένα ιδεογραφικό σύστηµα να αποκτά αυξανόµενα µέσα σηµείωσης φωνηµάτων, να µετατρέπεται δηλαδή σε αλφαβητικό).συνήθως όµως οι αλλαγές γίνονται αργά, κατά τη διαδικασία εξέλιξής του συστήµατος, χωρίς να είναι δυνατόν να ανιχνευτεί το σηµείο τοµής. Τα γραφικά συστήµατα αλλάζουν καθηµερινά. Αναδιαµορφώνονται, αποκτούν νέα σηµεία και σύµβολα, αφαιρούνται ή µπαίνουν σε αχρηστία σύµβολα παλαιότερων εποχών, κάποια σηµεία αλλάζουν λειτουργία χωρίς αυτό να γίνεται άµεσα αντιληπτό από το σύνολο των χρηστών του. Αυτές οι αλλαγές δεν είναι πάντα ραγδαίες, αλλά µπορεί σταδιακά να οδηγούν στην αποµάκρυνση από τον τρόπο σηµείωσης που καθόριζε το γραφικό σύστηµα και στην ενσωµάτωση και άλλων τρόπων σηµείωσης. Τις σταδιακές αλλαγές στο γραφι-

8 κό σύστηµα είναι πολύ δύσκολο να τις παρατηρήσουµε χωρίς µια ειδικότερη µελέτη. Αρκεί όµως να κοιτάξουµε ένα γραπτό της προηγούµενης εικοσαετίας για να διαπιστώσουµε σε ποιο βαθµό έχουν επέλθει διαφορές, τόσο στη µορφή των σηµείων όσο και στη λειτουργία τους. Οι βίαιες αλλαγές προβάλλονται µέσω της εκπαίδευσης και γενικότερα του δηµόσιου βίου, και επιβάλλονται ως η νέα γραφική πραγµατικότητα. Το ίδιο συµβαίνει µε βραδύτερους όµως ρυθµούς στις εξελικτικές αλλαγές. Στη δεύτερη περίπτωση τα νέα σηµεία και η υποχώρηση παλαιότερων δεν προτείνονται από κάποιον συγκεκριµένο φορέα, ούτε έχουν την κάλυψη του κρατικού µηχανισµού αλλά χρησιµοποιούν ως κύριο κανάλι τα ΜΜΕ (εφηµερίδες, περιοδικά και δευτερευόντως τη τηλεόραση), τη διαφήµιση και λιγότερο τα κλασικά κανάλια όπως το βιβλίο. Με ιδιαίτερα άµεσο τρόπο επηρεάζουν το γραφικό σύστηµα οι εκάστοτε νέες τεχνολογίες γραφής. Αν η εφεύρεση της τυπογραφίας επέδρασε µε καταλυτικό τρόπο στο σύστηµα καθώς οδήγησε στη δηµιουργία µιας νέας γραφικής πραγµατικότητας και µιας ενιαίας και σταθερής µορφής γραπτού, την τελευταία δεκαετία η µαζική παρουσία προσωπικών υπολογιστών έθεσε στη διάθεση του µέσου χρήστη µια ποικιλία σηµείων ενώ ταυτόχρονα οδήγησε στην απόσυρση κάποιων σηµείων (όπως για παράδειγµα της άνω τελείας) που ο σχηµατισµός τους απαιτεί πιο πολύπλοκες διευθετήσεις καθώς δεν παρέχονται µε άµεσο τρόπο στο πληκτρολόγιο. Εξίσου όµως σηµαντική είναι η επιρροή των νέων τεχνολογιών στη µορφή του γραπτού και τη δυνατότητα αύξησης της σηµασιογραφικής σηµείωσης που παρατηρείται στην ελληνική γραφή. Η µεγάλη επιλογή τυπογραφικών διευθετήσεων και η άνετη συνύπαρξη γλωσσικών και εικονικών συστηµάτων επιτρέπουν στο συντάκτη να δοµεί το κείµενό του µε ποικίλους και διαφορετικούς τρόπους, ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα και αποτελεσµατικότερα τις προθέσεις του. Η αύξηση των δικτύων και των καναλιών διάδοσης της γραφής επηρέασε την ελληνική γραφή µε ιδιαίτερα άµεσο τρόπο τα τελευταία χρόνια. Η δηµιουργία ενός υβριδίου γραφής (τα greeklish) ως µια ενδιάµεση φάση για την παρουσία ελληνικών µηνυµάτων στο διαδίκτυο σηµατοδοτεί µε τον πλέον άµεσο τρόπο την επίδραση ενός δικτύου στη γραφή. Εξίσου σηµαντική είναι η επιρροή της ελληνικής γραφής από άλλες γραφές και κυρίως από την αγγλική όπως φαίνεται στην τάση λατινοποίησης των γραµµάτων στις ελληνικές γραµµατοσειρές για υπολογιστές (όπως το βήτα, το θήτα, το χι κ.α.), στην αντικατάσταση σηµείων στίξης µε τη µορφή των αντίστοιχων αγγλικών (κατάργηση των οµοιωµατικών και αλλαγή των εισαγωγικών, περιορισµένη χρήση

9 της ελληνικής άνω τελείας) και στην εισαγωγή σηµείων µε µοναδικό φωνητικό αντίστοιχο στα αγγλικά (www.). Νέες κοινωνικές και οικονοµικές ανάγκες οδηγούν στην ανάγκη νέων µέσων σηµείωσης όπως φαίνεται στην παρουσία συµβόλων όπως το (www.) και για να δηλώσουν την παρουσία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικής διεύθυνσης αντίστοιχα. Ο µαζικός αλφαβητισµός, η συνεχώς αυξανόµενη ποσότητα γραπτών που µας περιβάλλει και η ανάγκη για γρήγορη αποκωδικοποίηση του γραπτού µηνύµατος καθορίζουν τους τρόπους ανάγνωσης των κειµένων. Τη θέση της ανάγνωσης µε δυνατή φωνή που εξυπηρετούσε άλλοτε την ανάγκη αποκωδικοποίησης και διάδοσης του γραπτού στη µεγάλη πλειοψηφία των ατόµων που δεν γνώριζαν να διαβάζουν, έχει καταλάβει η σιωπηλή και γρήγορη ανάγνωση µε τα µάτια. Σε αυτή την περίπτωση η ανάγνωση δεν συνίσταται στην γράµµα προς γράµµα αποκωδικοποίηση κάθε λέξης (φωνογραφική στρατηγική), αλλά στη συνολική σύλληψη λέξεων ή µεγαλύτερων τµηµάτων γραπτού λόγου (λογογραφική στρατηγική) (Smith Fr. 1973:26, Sampson G.,1985, Rozin P. & Gleitman L.1963, Frith U. 1979, Bryant & Bradley, 1980 κ.α). Στη σιωπηλή, οπτική ανάγνωση η µορφή των λέξεων και του κειµένου αποκτά βαρύνουσα σηµασία σε σχέση µε τον ρόλο που είχε στην προφερόµενη ανάγνωση. Οι λέξεις λειτουργούν ως εικόνες που δεν είναι αναγκαίο να αποσυντίθενται στα µικρότερά τους τµήµατα, τα γράµµατα. Σε αυτήν την περίπτωση ο αναγνώστης διευκολύνεται από τη µέγιστη δυνατόν διαφοροποίηση των λέξεων, που επιτυγχάνεται από την εικονοποίηση του κειµένου και την παρουσία περισσότητας στη γραφή. Τα ίδια µέσα εξυπηρετούν την πρώτιστη σήµερα κοινωνική ανάγκη για ανάγνωση έναντι της γραφής. Στη σηµερινή εποχή και στις δυτικές -σε υψηλό βαθµό αλφαβητισµένες- κοινωνίες η αναλογία ανάγνωσης και γραφής είναι της τάξης του 9 προς 1. ηλαδή κατά 90% στην καθηµερινή µας γραπτή επικοινωνία είµαστε αναγνώστες ενώ οι ανάγκες µας για γραφή περιορίζονται οριακά στο 10% των δραστηριοτήτων (Παπαδοπούλου Μ.1999). Τέλος, η µορφική διαφοροποίηση των κειµενικών ειδών που παράγονται είναι εφικτή µε τη χρήση διαφορετικών τυπογραφικών διευθετήσεων και οδηγεί στην αύξηση της εικονικότητας της γραφής ώστε να αυξηθεί άµεσα η διακριτή τους µορφή και λειτουργία.

10 Συµπεράσµατα Κάθε γραφικό σύστηµα είναι ένα σύστηµα σε εξέλιξη. Οι αλλαγές συχνά προκύπτουν από µια συνεχή οργανική εξέλιξη της γραφικής παράδοσης. Θα ήταν σκόπιµο να τονιστεί ότι οι αλλαγές στο γραφικό σύστηµα απαιτούν τη συµµετοχή του αναγνώστη, αποτελούν δηλαδή προϊόν συνδιαµόρφωσης και αποδοχής. Όπως τονίστηκε παραπάνω το ελληνικό γραφικό σύστηµα δεν είναι οµοιογενές. Στην ελληνική γραφή σήµερα συνυπάρχουν συστήµατα σηµείωσης φωνηµάτων, λέξεων ενώ µπορούµε να εντοπίσουµε και σηµείωση συµφώνων. Η γραφή δίνει πληροφορίες για τη µορφολογία και την ετυµολογία των λέξεων ενώ ενώ πολλαπλασιάζεται διαρκώς η παρουσία σηµασιογραφικής σηµείωσης, χαρακτηριστικό της σηµερινής κοινωνίας κυριαρχίας της εικόνας. Η αύξηση της εικονικότητας της γραφής και της περισσότητας στην ελληνική γραφή καθώς και η µεγάλη παρουσία εξωγλωσσικών συµβόλων οφείλεται στη παράλληλη δράση πολλών παραµέτρων κοινωνικής τάξης. Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι η αναζήτηση της µορφής και της λειτουργίας της ελληνικής γραφής σήµερα δεν αποτελεί απλά ένα θεωρητικό ζήτηµα. Η αντίληψή µας για τη γραφή επιτρέπει να κατανοήσουµε και ερµηνεύσουµε τα γραπτά κείµενα, να αξιολογήσουµε τις επιλογές των συντακτών τους ενώ σηµαντικές µπορεί να είναι οι συνέπειες στη διδασκαλία της γραφής και της γραπτής γλώσσας. Βιβλιογραφία Anis J. et allii, (1988) L écriture: théories et descriptions, Bruxelles: éditions Univ. de Boeck. Bolinger D.L. (1946) Visual morphemes, ðåñ. Language Vol. XXII, No 4. Bryant, P.E. & Bradley L. (1980) Why children sometimes write words which they do not read, Frith Uta (ed) Cognitive Processess in Spelling, Academic Press. Frith Uta (1979) Reading by eye and writing by ear, P.A. Kolers, M. Wrolstad and H. Bouma (eds) Processing of Visible Language I, N.Y.: Plenum. Gelb, I.J. (1973) Pour une théorie de l écriture (τιτλ. πρωτ. A study of writing), Paris: Flammarion. Goody J. (1979) La raison graphique (τίτλ. πρωτ. The domestication of the savage mind ), Paris: ed. De Minuit.

11 Lapacherie, L-G, (1990) L esperluete généralise: De l idéogramme dans l écriture du français περ. Le debat, No. 62, Paris: Gallimard. Παπαδοπούλου Μ. (1994) «Η κοινωνική λειτουργία της γραφής», διδ. ιατριβή, Τµήµα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ. Παπαδοπούλου Μ. (1999) «Η γραφή και η ανάγνωση ως αντίρροπες τάσεις στο ελληνικό γραφικό σύστηµα», Πρακτικά του Γ ιεθνούς Γλωσσολογικού Συνεδρίου για την Ελληνική γλώσσα, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Rozin P. & Gleitman, L. R. (1977) The structure and acquisition of reading II: The reading process and the acquisition of the alphabetic principle, Peber and Scarborough (eds) Towards a Psychology of Reading, N J.: Hillsdale. Sampson, G.(1985), Writing systems, California: Stanford Univ. Press. Smith Fr. (1986) Devenir lecteur (τιτλ. πρωτ. Writing and the writer ) Paris: Armand Colin. Vachek J. (1976), Selected Writings in English and General Linguistics, The Hague, Paris: Mouton.

Μεταξύ γραφής και εικόνας: παιχνίδια γραφής στους δρόµους της πόλης 1

Μεταξύ γραφής και εικόνας: παιχνίδια γραφής στους δρόµους της πόλης 1 Μεταξύ γραφής και εικόνας: παιχνίδια γραφής στους δρόµους της πόλης 1 Abstract A walk around the streets of any modern city reveals various forms and functions of writing. In modern highly alphabetized

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1

Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1 Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1 Οπτικός γραµµατισµός Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εκτίθενται συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και ανάλυση κειµένων για τη διδασκαλία της γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση : οι πινακίδες µε ονόµατα οδών 1

Επιλογή και ανάλυση κειµένων για τη διδασκαλία της γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση : οι πινακίδες µε ονόµατα οδών 1 Επιλογή και ανάλυση κειµένων για τη διδασκαλία της γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση : οι πινακίδες µε ονόµατα οδών 1 Εισαγωγή Ο γραµµατισµός αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητούµενα της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Η επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε µαθητές προερχόµενους από την πρώην Σοβιετική Ένωση 1

Η επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε µαθητές προερχόµενους από την πρώην Σοβιετική Ένωση 1 Η επικοινωνιακή προσέγγιση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε µαθητές προερχόµενους από την πρώην Σοβιετική Ένωση 1 Στόχος αυτού του άρθρου είναι µια αρχική σκιαγράφηση της κατάστασης που προέκυψε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµεία και εικόνες της γραφής στην έντυπη καταναλωτική διαφήµιση: µια 50χρονη περιδιάβαση στη «Γυναίκα» 1

Σηµεία και εικόνες της γραφής στην έντυπη καταναλωτική διαφήµιση: µια 50χρονη περιδιάβαση στη «Γυναίκα» 1 Σηµεία και εικόνες της γραφής στην έντυπη καταναλωτική διαφήµιση: µια 50χρονη περιδιάβαση στη «Γυναίκα» 1 Εισαγωγή Η εικόνα των γραπτών κειµένων αλλάζει συνεχώς ως συνάρτηση ποικίλων και διακεκριµένων

Διαβάστε περισσότερα

Επόπτης Καθηγητής: Δημήτρης Β. Γουδήρας Βαθμολογητής Α αναπληρωτής καθηγητής: Αγαλιώτης Ιωάννης Βαθμολογητής Β αναπληρώτρια καθηγήτρια: Οκαλίδου Αρετή

Επόπτης Καθηγητής: Δημήτρης Β. Γουδήρας Βαθμολογητής Α αναπληρωτής καθηγητής: Αγαλιώτης Ιωάννης Βαθμολογητής Β αναπληρώτρια καθηγήτρια: Οκαλίδου Αρετή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ναούμη Παρασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΣΤ «ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ» ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 5-6 ΕΤΩΝ Σπουδάζουσα: Ψαρά Ιωάννα Α.Μ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευση: Εκπαίδευση Κωφών & Βαρήκοων παιδιών «Το Ορθογραφικό Προφίλ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες

Π3.1.2. Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: γενικό πλαίσιο και ιδιαιτερότητες Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Δημοτικού

Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Δημοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ.: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείμενα Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2005 ISDN:960-630-661-5 ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΤΣΙΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ» ΓΚΛΙΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΟ, ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ» ΓΚΛΙΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Του Κωνσταντίνου. Χατζηδήµου ΘΕΜΑ: «Το λεξικό στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές *

Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * Η Γλωσσολογία σήµερα: Στόχοι, αντιλήψεις, εφαρµογές και επαγγελµατικές προοπτικές * του Γιώργου Ι. Ξυδόπουλου Λέκτορα Γλωσσολογίας Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Εισαγωγή Στην εργασία αυτή αναφέροµαι

Διαβάστε περισσότερα

Corpus σηµειώσεων για το µάθηµα ΕΛΛ 100: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK. Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012. ιδάσκων: Συµεών Τσολακίδης

Corpus σηµειώσεων για το µάθηµα ΕΛΛ 100: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK. Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012. ιδάσκων: Συµεών Τσολακίδης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-2012 Corpus σηµειώσεων για το µάθηµα ΕΛΛ 100: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Λεµεσός 2012 ιδάσκων: Συµεών Τσολακίδης 1 1. Εισαγωγικά Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Το νηπιαγωγείο ως προνοµιακός χώρος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας από παιδιά που δεν έχουν την ελληνική ως µητρική 1

Το νηπιαγωγείο ως προνοµιακός χώρος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας από παιδιά που δεν έχουν την ελληνική ως µητρική 1 Το νηπιαγωγείο ως προνοµιακός χώρος εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας από παιδιά που δεν έχουν την ελληνική ως µητρική 1 Το κοινωνικό πλαίσιο Από τη δεκαετία του 80 σηµαντικές κοινωνικο-οικονοµικές και πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης.

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Μαρίας Δημάση: Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Βιβλίο Δασκάλου. Ελένη Ευθυμίου, Ευίτα Φωτεινέα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Βιβλίο Δασκάλου. Ελένη Ευθυμίου, Ευίτα Φωτεινέα Μαθαίνω τα Νοήματα Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Βιβλίο Δασκάλου Ελένη Ευθυμίου, Ευίτα Φωτεινέα Ανάδοχος: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά» Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής: Καργίδης Θεόδωρος Θεσσαλονίκη 2009 Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γύρω από τον ορισμό του σχεδιασμού του χώρου

1.1 Γύρω από τον ορισμό του σχεδιασμού του χώρου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Η ενότητα αυτή αποτελεί μια εισαγωγή σε θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό του χώρου. Πιο συγκεκριμένα, αποσκοπεί στην αποσαφήνιση τόσο των εννοιών, πάνω στις οποίες θεμελιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σακελλαρίου Λάµπρος Πόλκας

Ελένη Σακελλαρίου Λάµπρος Πόλκας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ιδακτική Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήµατα» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΜΑΘΗΜΑ: Ι ΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ιδάσκων : Ιωάννης Ι. Σπαντιδάκης

Διαβάστε περισσότερα