Το ίδρυμα Ελληνική Πολιτιστική Στέγη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ίδρυμα Ελληνική Πολιτιστική Στέγη"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ Το ίδρυμα Ελληνική Πολιτιστική Στέγη ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

2 Το ίδρυμα Ελληνική Πολιτιστική Στέγη ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος Περισσότερα από τριάντα χρόνια πέρασαν από τότε που η Ελληνική παροικία της Σουηδίας απόκτησε δύο κτίρια στο κέντρο της Στοκχόλμης. Η απόκτηση ιδιόκτητων χώρων ήταν και η αιτία να δημιουργηθεί το Ίδρυμα Ελληνική Πολιτιστική Στέγη ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση των Ελλήνων μεταναστών, με προτεραιότητα χρήσης των χώρων του Ιδρύματος να έχει η σπουδάζουσα νεολαία. Από τις μειονότητες μεταναστών μεταπολεμικά, η ελληνική είναι η πρώτη που απόκτησε ιδιόκτητη στέγαση για την προβολή των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Σουηδίας. Με την πάροδο των χρόνων το Ίδρυμα, όχι μόνο δεν έγινε το κέντρο των Ελλήνων στην πρωτεύουσα της χώρας, αλλά απέδειξε ότι η ελληνική παροικία στερείται δημοκρατικής υποδομής. Με την πτώση της επταετούς δικτατορίας στην Ελλάδα, εξέλειψε ο κύριος στόχος του οργανωμένου ελληνισμού που ήταν η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Οι περισσότεροι Έλληνες απομακρύνθηκαν από τους ελληνικούς συλλόγους. Τις εσωπαραταξιακές διενέξεις που από χρόνια πάσχει η ελληνική παροικία τις μετέφερε η Ομοσπονδία στην Πολιτιστική Στέγη και διεκδικεί έκτοτε τον ρόλο να επιμελείται τη δημοκρατική παρουσία των Ελλήνων. Με τη δικαιολογία της πολυπόθητης ενότητας του ελληνισμού που πασχίζουν δήθεν να επιτύχουν οι αξιωματούχοι του Ιδρύματος αναθέτουν σε δικηγόρους νομικές έρευνες στο όνομα της ελληνικής δημοκρατικής νομιμότητας. Κανένας δεν έχει καταλάβει τι επιδιώκουν αυτοί οι εγκέφαλοι των παρατάξεων, και ποιοι είναι οι εναγόμενοι στα δικαστήρια που επί επτά χρόνια έχουν κινητοποιήσει. Στα τριάντα και πλέον χρόνια που υπάρχει το Ίδρυμα, πολλοί Έλληνες κατέβαλαν συλλογικά χιλιάδες ώρες δουλειάς με την ελπίδα ότι το ελληνικό αυτό κέντρο θα παρέμενε στη διάθεση και κυριότητα των επόμενων γενιών της ελληνικής παροικίας στη Σουηδία. Την ιστορία του Ιδρύματος την παρουσιάζουν τώρα διαστρεβλωμένα στο επιδοτούμενο από την Πολιτεία έντυπο της Ομοσπονδίας, μερικοί παραταξιακοί ηγέτες κατά τρόπο ανάλογα με τι επιδιώκουν κάθε φορά να επιτύχουν. Επειδή είμαι ένας απ αυτούς που είχαν εξ αρχής πάρει την πρωτοβουλία της αγοράς των κτιρίων και ακολούθως της μεταβίβασης της ιδιοκτησίας από τη Ενορία στο Ίδρυμα, αισθάνομαι την υποχρέωση να παραθέσω τη δικιά μου περιγραφή, η οποία αποτελεί και απάντηση σε ισχυρισμούς που κατά καιρούς παρουσιάζουν οι παραταξιακοί ηγέτες ως αναμφισβήτητα γεγονότα. Στοκχόλμη, Οκτώβριος 2007 Αλέξανδρος Φράγκος 2

3 Η αγορά των κτιρίων Η αγορά των δύο κτιρίων επί της οδού Ιdungatan 4 έγινε το έτος 1975, με πωλητή μια χριστιανική αίρεση με κέντρο τη Βιέννη. Οι οπαδοί αυτής της αίρεσης ήταν εκχριστιανισθέντες εβραίοι, γι αυτό ονομάζονταν Israel Mission. Στη Σου ηδία αυτή η αίρεση πριν από εκατό χρόνια εί χε πολλές χιλιάδες οπαδούς. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πό λεμο η προσέλευση νέων μελών μειώθη κε ση μαντικά και ως εκ τούτου αποφασίστηκε η διάλυση της αίρεσης και η ένταξη αυτής στην επίσημη Σουηδική εκκλησία. Τα δύο ιδιόκτητα κτίρια στα οποία στεγά ζονταν η αίρεση, εκ των οποίων το ένα επί 3 του δρόμου με επιβλητική αρχι τεκτονική, με πρόσοψη διακοσμημένη με βιβλικές πα ρα στάσεις και έναν σταυρό στη σκεπή, με τη διάλυ ση της αίρεσης τέθηκαν προς πώληση. Η επιθυμία των μελών της αίρεσης ήταν να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να πουληθεί το ακίνητο σε μια οργάνωση που θα το χρη σι μοποιεί για κάποιο θεάρεστο σκοπό και ως πρότα ση υπήρχε εξαρχής η Διεθνής Αμνη στία. Αυτό μού έγινε γνωστό από τον φιλέλ ληνα Ε πί σκοπο Στοκ χόλμης Pastor Primarius Lars Carlsson ο οποίος μού συνέστησε να συντάξουμε μια τριμελή επιτροπή και να παρουσιαστούμε ως ενδιαφερόμενοι α γο ρα στές από μέρους της ελληνικής πα ροι κίας. Ο ίδιος θα μας παρουσίαζε ότι οι Έλληνες μετανάστες στη Σουηδία είναι στην πλειοψηφία χριστιανοί και σε μεγάλη αναλογία νέοι με παιδιά σχολικής ηλικίας και ότι πληρούμε τον όρο της θεάρε στης χρη σιμοποίησης του κτιρίου. Τότε στράφηκα σε δύο παλιά μέλη της παροικίας τον Δη μή τριο Νταλιάνη και τον Δημήτριο Με ρά κο και ως επιτροπή των Ελλήνων με τα ναστών υπογράψαμε την αγορά του α κι νήτου. Στο κρατικό κτηματολόγιο γρά φτηκε αρχικά ως αγοραστής η Ενορία-Κοινότητα Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος με ημερομηνία 29 Δεκεμβρίου Τη νομική διαδικασία της αγοράς του α κινή του την οφείλουμε στη φιλέλληνα δι κη γόρο Ingemo Rydström η οποία α μι σθί διεκπεραίωσε όλη τη δύσκολη γρα φειο κρατία με τις Αρχές. Κανένας από εμάς δεν εί χε τις ικανότητες να κάνει όλη αυτή τη δύσκολη δουλειά και ούτε υπήρχαν και χρήματα για την ανάθεση αυτού του δύσκολου έργου σε κάποιον νομικό. ευχαρίστηση που πήραμε, όσοι από ε Η μάς είχαμε ασχοληθεί με την αγορά του ακινήτου, ότι παρά προσδοκία κατορθώσαμε να εξασφαλίσουμε ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης στη διάθεση των επόμενων γε νιών Ελλή νων, σύντομα μεταβλήθηκε σε αμφι βολία, αν όπως το ελπίζαμε θα μπορούσε πο τέ να γίνει ο ενωτικός κρίκος των Ελλήνων ομογενών της Σουηδίας. Η επιθυμία των μελών της αίρεσης ήταν να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να πουληθεί το ακίνητο σε μια οργάνωση που θα το χρη σιμοποιεί για κάποιο θεάρεστο σκοπό Με την πτώση της χούντας στην Ελ λά δα πολλοί από τους μετανάστες στη Στοκχόλμη έβλεπαν με ανησυχία τη διά λυση του κάποτε ισχυρού Συλλόγου Στοκ χόλμης. Αντί αυτού ιδρύθηκαν σύλλογοι στα προάστια της πόλης που λειτουργούσαν ως ελληνικά καφενεία. Οι σύλλογοι των μεταναστών επιδοτούνταν τότε κατά μέλος με υψηλότερα ποσά απ ό, τι σήμερα. Πολλοί από τους πρώτους Έλληνες μετα νά στες που είχαν ιδρύσει τον πρώτο ελ λη νικό σύλλογο στη Σουηδία, αυτόν που με τονομάστηκε αργότερα Κοινότης Στοκχόλμης, έκαναν προσπάθειες να αναζω ογο νήσουν αυτήν την Κοινότητα. Δύο φορές μεταφέρθηκε η Κοινότητα σε ευπρεπείς χώ ρους στο κέντρο της πόλης αλλά απ ό,τι διαδόθηκε α πέτυχε να σταθεροποιηθεί λό γω αμελούς δια χεί ρισης. Ήταν τότε που ο Ντα λιάνης κι ε γώ φροντίσαμε την ανεύρεση χώρων για την με

4 ταφορά της Κοινότητας Στοκχόλμης στους χώρους του Ιδρύματος, εκεί όπου στεγάζεται ακόμη. Eμείς οι τρεις που είχαμε υπογράψει την αγο ρά των κτιρίων βρεθήκαμε ξαφνικά με μια περιουσία πολλών εκατομμυρίων κο ρ η εκλογή του Δ.Σ του Ιδρύματος βρίσκεται έκτοτε υπό τον απόλυτο έλεγχο της ηγετικής παράταξης της Ομοσπονδίας 4 ο νών χωρίς να ξέρουμε ποιος ελληνισμός θα αναλάμβανε την αξιοποίηση του ακινήτου. Ιδιαίτερα ο Νταλιάνης κι εγώ βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση έναντι των αρχικών ιδιοκτητών που προφανώς είχαν δώσει προτεραιότητα στην Ελληνική Ενορία και ασφαλώς θα περίμεναν και κάποια συλλογική εκδήλωση σε ένδειξη ευχαριστίας, κάτι που δεν πήραν ποτέ. Τότε επικοινωνήσαμε εκ νέου με τη δικηγό ρο Ingemo Rydström με το σκεφτικό να πα ρα δεχθούμε ότι είχαμε υπερεκτιμήσει τις οργανωτικές ικανότητες των ελληνικών μεταναστευτικών συλλόγων και ίσως να ήταν πιο σωστό να έπαιρνε το ακίνητο η κοινωφελής οργάνωση Διεθνής Αμνηστία. Η δικηγόρος μας παρηγόρησε και μας συμβούλεψε ν αποβάλουμε την ιδέα ότι η ελληνική παροικία δεν θα μπορέσει ν αξιοποιήσει σύντομα τα κτίρια λόγω απει ρίας. Η ίδια θα συμβουλεύονταν έναν συνάδελφο και θα ερχόταν με μια πρόταση. Πράγματι σε λίγες μέρες μάς συνέστησε να ζητήσουμε την καταγραφή ενός Ελληνικού Ιδρύματος κοινωφελούς σκοπού που σύμ φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα βρίσκε ται υπό τον έλεγχο και την καθοδήγηση της Νομαρχίας. Ακολούθως, μας συμβούλεψε, να μεταβιβαστεί η ιδιοκτησία από την Ενορία-Κοινότητα στο Ίδρυμα ως δωρεά. Δεν υπήρχε λόγος αμφιβολίας ότι αυτή ήταν μια καλή λύ ση έως ότου οι διάφοροι σύλλογοι που δημι ουργήθηκαν με την πτώση της χούντας οργα νωθούν και θ αποδεχτούν τους κανόνες που ισχύουν στην χώρα που ζούμε. Καλέστηκαν τότε σε κοινή συνεδρίαση οι Ελληνικοί Σύλλογοι που υπήρχαν τότε και η Ομοσπονδία για τη λήψη απόφασης σύστασης ενός Ιδρύματος και σύνταξης ε νός Καταστατικού που ήταν απαραίτητο να φαίνεται στις Αρχές της Πολιτείας ότι το Ίδρυμα είναι κοινωφελές και έχει την υποδομή του σε όλη την ελληνική παροικία. Ύστερα από πολλή γραφειοκρατική δουλειά και συνεδριάσεις με τις Αρχές εγκρίθηκε το Ίδρυμα και καταγράφτηκε με ημερομηνία 14 Μαΐου Στη συνέχεια έγινε και η μεταβίβαση της ιδιο κτησίας της Ενορίας-Κοινότητας σ αυτό το Ίδρυμα υπό μορφή δωρεάς, με ημερομηνία 27 Αυγούστου Αυτή ήταν και η επιθυμία όλων που με ανησυχία έβλεπαν την διάσπαση του ελληνικού μεταναστευτικού κινήματος, που σε μεγάλο βαθμό ασκούσαν οι παραταξιακοί ηγέτες. Η συμμετοχή της Ομοσπονδίας στο Δ.Σ. του Ιδρύματος Σύμφωνα με το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποτελείται από 17 μέλη που υποδεικνύονται από τους υπάρχοντες ελληνικούς συλλόγους. Η Ομοσπονδία εκτός της ιδιότητας να εκπροσωπεί τους συλλόγους θεωρήθηκε ότι θα ήταν προς όφελος του Ιδρύματος να υποδεικνύει και τρία μέλη στο Δ.Σ. Η συμμετοχή της Ομοσπονδίας στο Διοι κητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, δημι ούρ γησε και το πρόβλημα των παραταξιακών αναλογιών που προκύπτουν ανά διετία στην εκλογή εκπροσώπων για την ανάδειξη του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Η παράταξη που έχει την πλειοψηφία είναι και η ηγετική εκπρόσωπος έναντι των Αρχών Σουηδίας και Ελλάδας και επί πλέον νόμιμος παραλήπτης των ετήσιων επιδομάτων που παρέχονται στις μειονότητες μεταναστών, επταψήφιων ποσών σε σουηδικές κορόνες, και από το 1994 με την ένταξη της Σουηδίας στην Κοινή Ευρώπη και σε Ευρώ από τα κοινά ευρωπαϊκά ταμεία, ένα προσόν

5 μεγάλης σημασίας για την ηγετική παράταξη. Ως εκ τούτου η εκλογή του Δ.Σ. του Ιδρύματος βρίσκεται έκτοτε υπό τον απόλυτο έλεγχο της ηγετικής παράταξης της Ομοσπονδίας. άλλοτε πρόεδρος της Ομοσπονδίας O Καριοφύλλης Χατζόπουλος ερωτηθείς κά πο τε για τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας στην Πολιτιστική Στέγη, απάντησε στο έντυ πο «Μεταναστευτικά Νέα» αριθ. 199 ότι: «Πάρθηκε μια απόφαση να δοθεί η περιουσία του Ιδρύματος στην Ομοσπονδία αλλά δεν δόθηκε ποτέ. Η Ομοσπονδία καλούνταν να συμβάλει στην διαχείριση ξένης περιουσίας και δεν το έκανε και καλά έκανε...». Ποιοι τώρα πήραν την απόφαση η πε ρι ουσία του Ιδρύματος να δοθεί στην Ομοσπονδία και γιατί μια περιουσία πολλών εκατομμυρίων κορονών θεωρείται ξένη επει δή ανήκει στην ελληνική παροικία και όχι στην Ομοσπονδία είναι από τις αναπάντητες απορίες. Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην ονομασία του Ιδρύματος Πολλοί Έλληνες της παροικίας, προ παντός της δεύτερης γενιάς μεταναστών, γεννημένων και σπουδασμένων στη Σουηδία, διερωτώνται γιατί να υπάρχει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην ονομασία ενός Πολιτιστικού Ιδρύματος. Η ιστορία του ελληνισμού της Σουηδίας παραμένει άγνωστη στην πλειοψηφία της δεύτερης και τρίτης γενιάς. Παραθέτω μια ιστορική περιγραφή που εξηγεί την παρουσία ενός Αγίου στην επίσημη ονομασία του Ελληνικού Πολιτιστικού Ιδρύ ματος. Η Σουηδία έγινε χώρα αποδημίας από τη δεκαετία του Πρωτύτερα, το 1870 δύο ελληνικές οικογένειες είχαν έλθει ως μετα νάστες, του Τσάππου και του Θεοδωρίδη. Οι δύο αυτοί ήταν έμποροι σφουγγαριών από την Κάλυμνο. Αυτοί έγιναν γνωστοί στη Σουηδία ως Έλληνες παρ ότι ήλθαν με τουρκι κή υπηκοότητα. Δεν ίδρυσαν ποτέ κάποιον ελληνικό σύλλογο, τα σπίτια τους όμως ήταν το κέντρο συνάντησης όλων των περαστικών από τη Σουηδία Ελλήνων, επι σήμων και μη. Η δεύτερη γενιά των δύο αυτών οικογενειών αποτελούνταν από τρία α δέλφια η κάθε μία. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο του πολέμου πολλές κατηγορίες Ελλήνων από όλη την Ευρώ πη προσέφυγαν στην ουδέτερη Σουηδία για ν αποφύγουν την επιστροφή τους στην κα τεχόμενη Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι πρόσφυγες βρήκαν ασυλία και κάθε είδους βοήθεια στους Καλύμνιους της Στοκχόλμης. Πολλούς από τους νέους τους ναυτολογού σαν σε εμπορικά πλοία κυρίως της Ναυσιπλοΐας Svenska Orjent Linje, με κατεύθυνση προς κάποιο λιμάνι συμμαχικού ή ουδέτερου κράτους, απ όπου εντάσσονταν στο ελληνικό στράτευμα της Αφρικής ενάντια των στρατευμάτων του Άξονα. Με την έλευση των πρώτων Ελλήνων με τα ναστών μεταπολεμικά, κυρίως α πό τις βιομηχανικές πόλεις της Γερμανίας και τα ανθρακορυχεία του Βελγίου, των μεταναστών που συνέχιζαν την αποδημία τους στη Σουηδία όπου οι συνθήκες εργασίας και αμοιβής ήταν τότε πολύ καλύτερες απ ότι στην Ευρώπη, ήταν πάλι στις οικογένειες των Καλύμνιων που φιλοξενούνταν έως ότου βρουν δουλειά και κατοικία. Η Μαρία, η σύζυγος του μεγαλύτερου των τριών αδελφών του Ιωάννη Τσάππου, φρόντιζε να συγκεντρώνει τους Έλληνες της παροικίας στις εθνικές και θρησκευτικές γιορτές. Η οικογένεια των Τσάππων είχαν βά λει δύο θέματα στο πρόγραμμά τους που προσπαθούσαν να εφαρμόσουν με προ τε ραιότητα. Το ένα ήταν η διδασκαλία της ελ ληνικής γλώσσας για τα παιδιά σχολικής ηλικίας και το άλλο η ίδρυση Ελληνικής Ορθο δόξου Εκκλησίας. Διακόσμησαν ένα χώρο σε αίθουσα δ ιδα σκαλίας με λίγα θρανία πίνακα και χάρτη της Ελλάδας και φρόντισαν για την αγορά α ναγνωστικών βιβλίων. Τη διδασκαλία ανα λάμβανε όποιος κατείχε την ελληνική γλώσ σα κάπως καλά. 5

6 Με την αύξηση του αριθμού των μαθητών και επειδή η διδασκαλία γινόταν τα Σάββατα με τον καιρό πήρε το όνομα Σαββατιάτικο σχο λείο και είναι αυτό που υπάρχει ακόμη με πολλές εκατοντάδες μαθητές τώρα. Για την ίδρυση Ορθοδόξου Εκκλησίας οι Καλύμνιοι είχαν καταλήξει στο συμπέ ρασμα ότι η ορθόδοξος πίστη θα συνέβαλε κατά πολύ ώστε οι απόγονοί τους να μην ξεχάσουν την ελληνική τους προέλευση. Ο Γιάννης Αντωνιάδης με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας στο συμβούλιο του Ιδρύματος συνέλαβε την επινόηση οριστικής λύσης που ήταν η πώληση του ακινήτου Έγραψαν και επισκέφτηκαν προσωπικά τον Πατριάρχη Αθηναγόρα με την παράκληση να ιδρύσει μια ελληνική ορθόδοξο εκκλησία στη Στοκχόλμη. Ο Πατριάρχης μαζί με τις ευχές του και τα συγχα ρητήρια για το ζήλο τους, απάντησε ότι ο αριθμός των Ελλήνων ορθοδόξων στη Σουη δία ή ταν μικρός και το Πατριαρχείο επί του παρό ντος δεν είχε πιθανότητες να ιδρύσει ελληνική ορθόδοξο εκκλησία στη Στοκχόλμη. Θα ανέθετε όμως στον ορθόδοξo Αρχιερέα Λονδίνου Αθηναγόρα να ιδρύσει μια Ενορία που θα την αποκαλεί Σουηδίας και θα ταξιδεύει μερικές φορές το χρόνο για τη θρησκευτική εξυπηρέτηση των Ελλήνων ορθοδόξων. Αρχιεπίσκοπος Λονδίνου Αθηναγόρας O ίδρυσε την Ενορία-Κοινότητα την οποία αποκάλεσε του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, τον κατ εξοχήν Δωδεκανήσιο Άγι ο, επειδή έγραψε την Απο κά λυψη στην Πάτμο, τη γει τονική νήσο της Καλύμνου. Είναι αυτή η Ενο ρία-κοινότητα που προσπάθησε για την αγορά των κτιρίων της αίρεσης Israel Mission και με το επιχείρημα ότι η ελληνική παροικία κατ εξοχήν χριστιανική με διαρκώς αυξανόμενο αριθμό μεταναστών αποτελεί εγγύηση ότι το Ίδρυμα σε υψηλό βαθμό θα χρησιμοποιείται για θεάρεστο σκοπό. 6 Οι οικογένειες των Τσάππων αγόρασαν ιε ρατικά σκεύη και άμφια, και ανέλαβαν την ευθύνη της ανεύρεσης παρεκκλησίου για την τέλεση λειτουργίας κάθε φορά που ο Αρχιεπίσκοπος Λονδίνου ερχόταν στη Στοκχόλμη πάντοτε φιλοξενούμενος. O ιδιοκτήτης της περιουσίας του Ιδρύ μα τος Ένας από τους τρεις που κατά το κατα στα τικό θα αντιπροσώπευαν την Ομο σπον δία στο Δ.Σ του Ιδρύματος ήταν ο Γιάν νης Αντωνιάδης. Πάντοτε σε αξι όλογες θέσεις σε συλλόγους και ορ γα νώσεις άλλοτε γραμματέας της Ομοσπονδίας και επί σειρά ετών αναντικατάστατος πρόεδρος της Πολι τιστικής Στέγης. Ο ίδιος αρκείται στον τί τλο του Προοδευτικού δημοκράτη και ουδέ τε ρο στις παραταξιακές διενέξεις. Κατά πό σο συμφωνούν αυτές οι ι δι ότητες με την πραγμα τικότητα είναι άλλο θέμα. Η επιδίωξη της Ομοσπονδίας να γίνει ο νόμι μος ιδιοκτήτης της περιουσίας του Ιδρύ μα τος ανάγεται τριάντα χρόνια πριν. Ο Γιάννης Αντωνιάδης με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας στο συμβού λιο του Ιδρύματος συνέλαβε την επινόηση ο ρι στικής λύσης, που ήταν η πώληση του ακινήτου από μέρους των καλούμενων ιδρυτών στην Ομοσπονδία με τους ίδιους ό ρους που αναγράφονταν στο συμβόλαιο αγο ράς. Φυσικά είχε επινοηθεί και η ανά δει ξη ημών των τριών σε εξέχοντα μέλη της ελληνικής παροικίας. Όταν εξηγήσαμε ότι η παρουσία μας στο Ίδρυμα έχει μόνο νομοθετική σημασία και ότι ο όρος να είμαστε μέλη του συμβουλίου εφόσον κρίνουμε την παρουσία μας απαραίτητη έχει σχέση με την ανάθεση της εξουσίας στο

7 πρώτο συμβούλιο που θα εκλεγεί σύμφωνα με το αναγνωρισμένο Καταστατικό του Ιδρύματος και τους κανόνες λειτουργίας Ιδρυμάτων, υποπέσαμε σε δυσμέ νεια, και τέθηκε σε εφαρμογή μια από τις εφε δρι κές λύσεις. Μετά τον θάνατο των τριών αδελφών Τσάπ που, από τα παιδιά τους, ο Θεόφι λος του Μιχαήλ Τσάππου ήταν ο ιδεο λογικός διάδοχος του έργου των προγό νων του, Τσάπ πων, στη Σουηδία. Αυτός ο Θεόφιλος έ πρε πε να πεισθεί ότι ήταν ηθικό του καθήκον να πάρει ενεργό μέρος στη μεταβίβαση του ακινήτου της Ενορίας με το ίδιο όνομα του Αγίου που οι γονείς του είχαν πάρει την πρωτοβουλία να ιδρύσουν. Ο ίδιος θα έπρεπε να προτείνει έναν ακόμη της πρώην Ενορίας που νομικά και οι δύο θα φέρονταν ως πωλητές. Ο Θεόφιλος πρότεινε τον Χρίστο Μπαρμπά τσιαλο, γραμματέα της Κοινότητας με το ίδιο όνομα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Οι δύο αυτοί υπόγραψαν την πώληση από μέ ρους της Ενορίας-Κοινότητας, και ως αγοραστές υπέ γραψαν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και ο Γραμματέας αυτής ο Γιάννης Αντωνιάδης με ημε ρομηνία 27 Απριλίου Από τότε διαδόθηκε στη Σουηδία και στην Ελλάδα ότι η Ομοσπονδία είναι κάτοχος δύο κτιρίων στο κέντρο της Στοκχόλμης επί της ο δού Idungatan 4 και η πλειοψηφία του Δ.Σ. ανα δεικνύεται από την Ο μο σπονδία. O Θεόφιλος άρχισε να αμφιβάλει για τον τρό πο ενέργειας των ηγετών της Ομο σπονδίας που είχαν σχέση με τη μετα βί βαση του ακινήτου. Στην Υπηρεσία Κτημα τολογίου που ρώτησε για την πώληση του α πά ντησαν ότι πώληση δεν έγινε ποτέ. Ο υπάλληλος με την εντύπωση ότι πρόκειται περί κάποιου α κα τατόπιστου αλλοδαπού του εξήγησε με απλά σουηδικά ότι στη Σουηδία για κάθε πώ λη ση ακινήτου πρέπει να προσκομισθούν στοιχεία ιδιοκτησίας. Το ακίνητο επί της οδού Idungatan 4, του εξήγη σε ότι είναι από πέντε χρό νια ιδιοκτησία του Ιδρύματος Grekiska Kul tur huset S:t Johannes Theologen. Θεόφιλος του Μιχάλη Τσάππου γεν O νη μένος και σπουδασμένος στη Στοκχόλ μη με Ακαδημαϊκό δίπλωμα Πολιτικής Οικονομίας της Ανώτατης Εμπορικής Σχολής Στοκχόλμης ήταν καλός γνώστης του τρόπου λειτουργίας των σουη δι κ ών υπηρεσιών. Όταν κατάλαβε ότι τον είχαν χρησιμοποιήσει για παραταξιακούς σκο πούς απέσυρε ό,τι έγγρα φα υπήρχαν με το όνομά του και ήλθε σε ρήξη με την Ομοσπονδία για τις μεθόδους που χρησιμοποιεί στο όνομα της δημοκρατικής νομιμότητας. Τότε διατύπωσε τη γνώμη του ότι παρ όλο που πολλές χιλιάδες Έλληνες μετανάστες εί χ αν έλθει στη Σουηδία, οι περισσότεροι τη δε κα ετία του 1960, η Στοκχόλμη τείνει να γίνει η μόνη πρωτεύουσα της Ευρώπης χω ρίς αντιπροσωπευτικό σύλλογο Ελλήνων μετα ναστών. Ο Θεόφιλος αποφάσισε τότε να ασχοληθεί με την Κοινότητα Στοκχόλμης, επί μερικά χρό νια στη θέση του προέδρου με την ελπίδα ότι αυτή η Κοινότητα θα συγκέντρωνε ξανά τον ελληνισμό και θα αποκτούσε πάλι το κύρος που είχε στο παρελθόν. Στις αρχές του έτους 2003 συγκέντρωσε ό,τι σκεύη υπήρχαν ακόμη στην αποθήκη της Στέγης, τα περισσότερα άμφια και ιερατικά σκεύη της Ενορίας-Κοινότητας του Αγίου Ιωάννου, μεγάλης αξίας δωρεές των διαδόθηκε οικογενειών Τσάππων. Ένα μέρος απ αυτά τα απέστειλε στην Κάλυμνο και για τα υπόλοιπα έδωσε τη συγκατάθεσή του να σταλούν στην ορθόδοξο εκκλησία της Λεττoνίας και στην ελληνική ορθόδοξο εκκλησία της Αγίας Τριάδος Γκέτεμποργκ. Στις 3 Μαρτίου 2003 έστειλε ο Θεόφιλος μια επιστολή στην Ομοσπονδία στην οποία γράφει επί λέξει ότι: τα τέσσερα χρόνια που ήταν μέλος του Διοικητικού Συμ βουλίου της Ομοσπονδίας τον δίδαξαν ότι η Ο μο σπονδία ως δευτεροβάθμιο όργανο δεν α ντι προσωπεύει παρά μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό των Ελλήνων της Σουη δίας. Την αίτηση της Κοινότητας Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, που ή ταν η συνέχεια της στη Σουηδία και στην Ελλάδα ότι η Ομοσπονδία είναι κάτοχος δύο κτιρίων στο κέντρο της Στοκχόλμης 7

8 Εκ κλησιαστικής Κοι νότητας, αρχικά ιδιο κτήτης και δωρητής της ι δι ο κτησίας του Ιδρύματος την απέρριψε η Ο μο σπονδία για τί το πρό γραμ μά της είναι να συνεργάζεται με συλλόγους που παράγουν μόνο ψήφους. Η Ομοσπονδία απέδειξε ανικανότητα να δου λέψει για το συμφέρον του συ νόλου του Ελλη νισμού της Σουηδίας. παραίτηση ενός μέλους από το Δ.Σ. Η της Ομοσπονδίας δεν απο τε λεί μεγάλο πρόβλη μα αρκεί να επεξηγείται με κάποιον εύσχημο τρό πο και να μη αποκαλύπτει τα αρνη τικά αί τια της παραίτησης. Δι α φορετικά θα συκο φα ντηθεί ο ίδιος και θα κη ρυχθεί ένοχος για υ πο τ ιθέμενα παρα πτώ ματα. Σ αυτή την κα τηγορία υπέπε σε ο Θεόφιλος αλλά πέθανε ύστερα από με ρι κές εβδομάδες στην Κάλυμνο, και όχι μό νο διέφυγε τη δημόσια παραδειγματική τιμωρία, αλλά τιμήθηκε και με Μνημόσυνο, μνεία για το έργο του στην ελληνική παροικία της Σουηδίας. Το Δ.Σ. του ιδρύματος Επί πολλά χρόνια η Νομαρχία με δεκάδες έγγραφα υπενθύμιζε στον πρόεδρο της Στέγης, Γιάννη Αντωνιάδη, ότι δεν τηρεί τους ισχύοντες κανονισμούς περί λειτουργίας των Ιδρυμάτων. Ο πρόεδρος αδιαφόρησε επί σειρά ετών στις υποδείξεις των Αρχών, πιθανώς γιατί βασίζονταν στις ικανότητές του να βρίσκει πάντοτε λύσεις για οτιδήποτε προέκυπτε στην παροικία. Πιθανώς να υπολόγιζε και με την εκδοχή ότι οι Αρχές εν τέλει θα διέγραφαν την Πολιτιστική Στέγη από τους καταλόγους των Ιδρυμάτων, και είναι αυτό άλλωστε που επιδιώκει η Ομοσπονδία, προ παντός που σύμφωνα με την 3 του καταστατικού το Ίδρυμα ανήκει σ όλη την ελληνική παροικία που δημοκρατικά εκπροσωπείται Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ανέφερε ότι με τριάντα χρόνια πείρας που έχει σε συμβούλια ποτέ δεν έχει ακούσει μια υπηρεσία να επεμβαίνει στον τρόπο εκλογής ενός Συμβουλίου 8 στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κα τά την Ομοσπονδία η δη μο κρατική πα ρουσία της ελληνικής παροικίας τηρείται από τις παρατάξεις που ανά διετία αναδεικνύονται στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Όταν η υπεύθυνη υπη ρεσία της Νομαρχίας για τα ιδρύματα αξίωσε να καλεστεί το Δ.Σ. σύμ φωνα με το καταστατικό που εγκρίθηκε το 1980 με μόνο θέμα την εκλογή ενός Δ.Σ. και στη συνέχεια την αναθεώρηση της 3 του καταστατικού, καθορίστηκε να γίνει η Συνέλευση στις 9 Μαΐου Η Νομαρχία πρότεινε ως προεδρεύοντα τον Κύπριο, Αντώνη Κρασσά, με την ιδιότητα Έλληνος άλλης εθνικότητας και ως εκ τούτου αμερόληπτου στις παραταξιακές διενέξεις των Ελλήνων της κυρίως Ελλάδας. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης στις 9 Μαΐου ο προεδρεύων Α. Κρασσάς μαζί με την αλληλογραφία με τη Νομαρχία ανέφερε και την πρόταση της υπηρεσίας Ιδρυμάτων να αποφευχθούν προς εκλογή στο Δ.Σ. όσοι δεν είχαν δείξει ενδιαφέρον εφαρμογής του νόμιμου καταστατικού του Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ανέφερε ότι με τριάντα χρόνια πείρας που έχει σε συμβούλια ποτέ δεν έχει ακούσει μια υπηρεσία να επεμβαίνει στον τρόπο εκλογής ενός Συμβουλίου. Πρότεινε στον Α. Κρασσά να διαμαρτυρηθεί επ αυτού. Δεν πρόλαβε όμως να το κάνει. Την επομένη πήρε ο προεδρεύων, Α. Κρασσάς, ένα γράμμα από τη Νομαρχία ότι από μέρους της Κοινότητας Στοκχόλμης ο Θεόδωρος Χουλιάρας έθεσε την ερώτηση αν νομικά το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί έναν δημοκρατικά προτεινόμενο σύμβουλο από μία ελληνική οργάνωση. Η απάντηση ήταν ότι η πρόθεση της Νομαρχίας δεν ήταν να επέμβει στην εκλογή του Δ.Σ. αλλά να κάνει μόνο μια πρόταση. Υστερα από δύο επαναλήψεις του συνεδρίου στις 18 Μαΐου εξελέγη εκ νέου πρόεδρος ο Γιάννης Αντωνιάδης και άλλοι εννέα εκπρόσωποι συλλόγων και οργανώσε

9 ων που αναγράφονταν στο καταστατικό του Ο πρόεδρος Αντωνιάδης ανέφερε ότι έχει αναθέσει σε μια επιτροπή την αναθεώρηση της 3 του καταστατικού και ότι ο ίδιος έχει συντάξει μια πρόταση που θα την παρουσιάσει στο τέλος του καλοκαιριού. Την ίδια ημέρα εκλέχτηκε και γραμματέας του Ιδρύματος η Φραντζέσκα Παπαδοπούλου, σπουδάστρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης. Η νομομαθής γραμματέας αποδείχτηκε με το χρόνο ένα πραγματικό εύρημα για την Ομοσπονδία. Εκτός του ρόλου της ως γραμματέως του Ιδρύματος η Φ. Παπαδοπούλου συμπλήρωσε και όλες τις κενές θέσεις σε συλλόγους και οργανώσεις, που η Ομοσπονδία είχε αναλάβει να υποδείξει, και που επί χρόνια παρέμεναν κενές λόγω έλλειψης επαφής με τον ελληνισμό της παροικίας. Η νομομαθής αυτή γραμματέας αποδέχτηκε πολλά αξιώματα: σύμβουλος της Ομοσπονδίας, γραμματέας του ανύπαρκτου Συλλόγου Γυναικών της Κοινότητας Στοκχόλμης, γραμματέας της Ομοσπονδίας Νέων Ελλή νων Σουηδίας, γραμματέας της Ένωσης Ελ ληνίδων με κέντρο κάπου στη Νότια Σουηδία, εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων μεταναστών Σουηδίας στο Ευρωπαϊκό ΣΑΕ, απ ότι έγινε γνωστό ως τώρα. Με την πάροδο του κα λοκαιριού ο πρό εδρος μετά της νομο μαθούς γραμματέως τώρα, έγραψαν στη Νομαρχία ότι το Ίδρυμα λειτουργεί με το νόμιμο καταστατικό του Η Νομαρχία απάντησε ότι θα έπρεπε να καλεστεί σε συνέλευση το Δ.Σ. με κύριο θέμα την αναθεώρηση κυρίως της 3 που αφορά τη συμμετοχή της ελληνικής παροικίας στη διοίκηση του Ιδρύματος. Ύστερα από ακόμη μερικές υπομνήσεις καθορίστηκε η Συνέλευση για τις 17 Οκτωβρίου Κατ αυτήν ο πρόεδρος μετά της γραμματέως είχαν επινοήσει λεπτομερώς τη μελλοντική λειτουργία του Ιδρύματος. Την αντιπροσώπευση της Κοινότητας Άγιος Ιωάννης πρώην Ενορίας, εξαρχής ιδιοκτήτη και κατόπιν δωρητή της ιδιοκτησίας, θα αναθέτονταν προσωρινά στους τρεις καλούμενους ιδρυτές Γιατί τώρα η Ελληνική Πρεσβεία θα έπρεπε να υποβιβαστεί στο ρόλο ενός συλλόγου με ένα μέλος στο Δ.Σ. του Ιδρύματος είναι κι αυτό ένα από τα ερωτηματικά της Πολιτιστικής Στέγης. Αργότερα αυτή η Κοινότητα θα διαγράφονταν εντελώς από το Καταστατικό ως ανύπαρκτη. Οι τρεις ιδρυτές σύμφωνα με τη διατύπωση του καταστατικού, θα υπάρχουν στο Δ.Σ., εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν. Γι αυτούς τους τρεις αποδείχτηκε με το χρόνο ότι οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος είχαν επινοήσει ιδιαίτερη μεταχείριση. Θα υπάρχουν στον κατάλογο του Δ.Σ., αλλά δεν θα καλούνται σε συνεδριάσεις έως ότου αποδεχθούν ότι είναι ανεπιθύμητοι. Άλλωστε αυτοί έχουν υπερβεί το μέσο όριο ζωής που ισχύει σ αυτή τη χώρα και θα είναι εύκολο για τον πρόεδρο να εξηγεί την ιδιαίτερη μεταχείριση λόγω ηλικίας. πρόεδρος κατ αρχήν έθεσε προς ψήφιση την πρόταση του Δ. Νταλιάνη και τη O δική μου που αφορούσαν την προσαρμο γή του καταστατικού στις συνθήκες που δημι ουρ γήθηκαν στην ελληνική παροικία τα τελευ ταία τριάντα χρόνια. Οι προτάσεις μας α πορ ρίφθηκαν παμψηφεί. Ακολούθως ο πρόεδρος απέσυρε τη δική του πρόταση. Η επιτροπή που κατά το διάστημα του καλοκαιριού θα επεξεργάζονταν την αναθεώρηση του Καταστατικού δεν είχε συσταθεί ποτέ. Στη Συνεδρίαση της 17 Οκτωβρίου 2004 πάρθηκε μόνο μια απόφαση. Ο πρόεδρος πα ρουσίασε μια πρόταση του προέδρου της Ομοσπονδίας, κατά την οποία ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Φοιτητών που δεν υπήρχε πλέον, θα υποδεικνύεται από την Ελληνική Πρεσβεία Στοκχόλμης και θα ονομάζεται 17ο μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος. Η πρόταση εγκρίθηκε παμψηφεί και ισχύει ακόμη χωρίς να έχει γίνει ποτέ γνωστό ποιον υποδεικνύει η Πρεσβεία στο Δ.Σ. Γιατί τώρα η Ελληνική Πρεσβεία θα έπρεπε να υποβιβαστεί στο ρόλο ενός συλλόγου με ένα μέλος στο Δ.Σ. του Ιδρύματος είναι κι αυτό ένα από τα ερωτηματικά. Στο Καταστα 9

10 τικό η 2 αναφέρει ότι το Ίδρυμα συνεργάζεται με την Ελληνική Πρεσβεία που δικαιούται να έχει παρατηρητές στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Επί πλέον οι φοιτητές του 1980 όταν τελείωσαν τις σπουδές των παρακάλεσαν τον καθηγητή Ιωάννη Σεβαστίκογλου να ηγηθεί της ίδρυσης ενός συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων. Αυτός ο σύλλογος έγινε και υπάρχει ακόμη. μεταρρύθμιση του καταστα τικού που επινόησε ο Η πρό εδρος του Ιδρύματος αποτελείται από πολλές λεπτομέρειες που τέθηκαν σε εφαρμογή διαδοχικά. Για κάθε πρόβλημα που θα προέκυπτε είχε επινοήσει ο πρόεδρος περισσότερες της μιας λύσης. Για μας τους τρεις, τους καλούμενους ιδρυτές, κατά πρώτον ε πι νοήθηκε η συμβιβαστική λύση να αποδεχθούμε μια τιμητική ανάδειξη για τους κόπους μας προς απόκτηση αυτής της αξιόλογης περιουσίας. Αυτό φυσικά αντί της αποβολής του προνομίου να είμαστε τακτικά μέλη του Δ.Σ. όσο κρίνουμε την παρουσία μας απαραίτητη. Εκ νέου εξηγήσαμε ότι το νόημα αυτής της παραγράφου δεν ήταν ποτέ να είμαστε ισόβια μέλη του Δ.Σ. Απλά ήταν στο πρώτο δη μοκρατικά εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες να πα ραδίναμε το Αρχείο, τα κλειδιά και ό,τι στοιχεία είχαμε και ξέραμε που είχαν σχέση με την απόκτηση του ακινήτου. Δυστυχώς ακόμη τώρα, τριάντα χρόνια αργότερα, ένα τέτοιο συμβούλιο δεν έχει αναδειχθεί. Όταν αμφισβητήσαμε ακόμη και τη δημοκρατικότητα του ιδίου προέδρου μετά των εννέα ειδικά επιλεχθέντων συμβούλων, βρεθήκαμε και οι τρεις σε δυσμένεια. Τότε τέθηκαν σε εφαρμογή οι εφεδρικές λύσεις. Στις Αρχές έγραψε ο πρόεδρος ότι το Ίδρυμα λειτουργεί άψογα, σε σύγκριση με τα προηγούμενα με πρόεδρο εν αλλάξ τον Δ. Νταλιάνη και Α. Φράγκο. Η νομομαθής γραμματέας διαβίβασε τα πρακτικά της συνεδρίασης της 15ης Μαΐου 2005 όπου στην 7 γράφει ότι η διαφάνεια των συνεδριάσεων δεν τηρείται γιατί ιδιαίτερα οι δύο ο Δ. Νταλιάνης και ο Α. Φράγκος φέρ νουν οπαδούς οι οποίοι με συνεχείς επεμβάσεις εμποδίζουν την ομαλή τήρηση της τάξης. Υπονοείται ότι,λόγω της χρήσης του προνομίου της αυτοεκλογής στο Δ.Σ., αποτελούμε σοβαρό εμπόδιο στην άψογο λειτουργία του Ιδρύματος. Για την Ελληνική παροικία το Ίδρυμα έχει ήδη μεταβληθεί σε Σύλλογο με πρόεδρο τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας με δέκα συμβούλους Στην πραγματικότητα πρόεδρος επί σειρά ετών ήταν ο Γιάννης Αντωνιάδης χωρίς συμβούλιο γιατί οι σύμβουλοι που υποδείκνυε η Ομοσπονδία ήταν μόνο ονόματα σε διάφορα αξιώματα. Η πρακτική δουλειά γινόταν από τον ίδιο τον πρόεδρο με τη συμπαράσταση εθελοντών που ήλπιζαν στη διατήρηση της Στέγης. Μεταξύ αυτών ήταν σχεδόν πάντοτε ο Νταλιάνης κι εγώ καθώς και ο επιστάτης Βα σί λης ο οποίος έναντι μικράς αμοιβής συνέβαλλε με σημαντική δουλειά. Για τους Έλληνες της παροικίας η διαφάνεια των αποφάσεων διαφέρει ανάλογα αν ο ακροατής είναι αμερόληπτος ή αν είναι οπαδός κάποιας παράταξης. Γενικά προβάλλεται η εκδοχή ότι οι αποφάσεις παίρνονται από την Εκτελεστική Γραμματεία, αντί του Δ.Σ., αλλά παρουσιάζονται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο φορές τακτικότερα απ ό,τι στο παρελθόν. Οι σύμβουλοι του Ιδρύματος είναι εθελοντές και δεν θα πρέπει να εργάζονται υπό την απειλή της Νομαρχίας. Η επιβλέπουσα Αρχή δεν μπορεί να επεμβαίνει τόσο πολύ στην καθημερινή δουλειά της Στέγης. Μεταξύ των πολλών μεταρρυθμίσεων που επινόησε ο πρόεδρος ήταν και η απαγόρευση χρησιμοποίησης της διεύθυνσης του Ιδρύματος από την Κοινότητα του Αγίου Ιωάννη. Οι επιστολές εφεξής θα επιστρέφονται ως ο παραλήπτης άγνωστος. Η Πολιτιστική Στέγη θα συνεχίσει να υπάρχει ως Ίδρυμα για τις Σουηδικές Αρχές. Για την Ελληνική παροικία το Ίδρυμα έχει ήδη μεταβληθεί σε σύλλογο με πρόεδρο τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας με δέκα συμβούλους 10

11 μαζί με τον καλούμενο 17ο της Ελληνικής Πρεσβείας Στοκχόλμης. Το Δ.Σ προβλέπεται στο μέλλον να γίνει δεκαεπταμελές. Η Πολιτιστική Στέγη θα συνεργάζεται εφεξής μόνο με ελληνικούς συλλόγους που έχουν πείρα και κύρος. Ό,τι κειμήλιο είχε εναπομείνει από την αρχικώς Ενορία ο επιστάτης Βασίλης πήρε εντολή να τα πετάξει ως περιττή σαβούρα. Ακόμη και ένα παλιό πιάνο, δωρεά μιας οικογένειας Τσάππου, και μια βιβλιοθήκη δωρεά της χήρας Ιωάννας του αποθανόντος Θεόφιλου Τσάππου του Μιχαήλ. Θα πρέπει ο Γ. Αντωνιάδης να ομολογήσει ότι πρόκειται περί ενός Ιδρύματος και όχι περί ενός ελληνικού συλλόγου Ενας άλλος Θεόφιλος, γιος του νεότερου σε ηλικία των τριών αδελφών Τσάπ που του Μανώλη, κληρονόμησε από τον ξάδελφό του το ιδιωτικό αρχείο της οικογένειας Τσάππων με φωτοαντίγραφα και στοιχεία από τη δράση τους στην ελληνική παροικία. Φυσικό ήταν να αφυπνιστεί το συναίσθημα ευθύνης έναντι του έργου των προγόνων του και πρωτοπόρων Ελλήνων μεταναστών στη Σουηδία. Υπάρχουν πολλοί άλλοι απόγονοι Τσάππων, τέταρτης και πέμπτης γενιάς, οι οποίοι έχουν δυσκολία να αποδεχτούν την ένταξή τους σε κάποιον ελληνικό σύλλογο στη Σουηδία μέσω των κομματικών παρατάξεων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ο Θεόφιλος δήλωσε ότι μετά το θάνατο του ξαδέλφου του είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο ίδιος το ρόλο της Κοινότητας Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Ελληνική Πολιτιστική Στέγη. Δήλωσε επίσης ότι είναι λανθασμένη η επιμονή της Ομοσπονδίας να επιμένει ότι η Κοινότητα του Αγίου Ιωάννου πρέπει να αποκλειστεί από το Ίδρυμα. Ο πρόεδρος της Στέγης ανέλαβε τη διάδοση ότι ξεφύτρωσε τώρα ένας ακόμη Θεόφιλος Τσάππος και με την πρόσθεση ως προειδοποίηση ότι πρόκειται περί ενός Τσάππου που ποτέ δεν έλαβε μέρος στους αγώνες που οι ίδιοι έκαναν ενάντια της χούντας. Ο Θεόφιλος του Μανώλη Τσάππου γεννήθηκε και σπούδασε στη Στοκχόλμη και επί πολλά χρόνια νόμιμος διερμηνέας των δικαστικών Αρχών. Προσκόμισε ένα αντίγραφο μιας απόφασης του Εφετείου Στοκχόλμης με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 1978, όπου αναφέρεται ότι η Κοινότητα με το ίδιο όνομα τής άλλοτε Ενορίας του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, άσχετα αν δεν έχει εκκλησιαστική ιδιότητα, αναγνωρίζεται ως Νόμιμο Σουηδικό πρόσωπο με δικαίωμα αγοράς του ακινήτου επί της οδού Idungatan 4 και εν συνεχεία της μεταβίβασης αυτού στο Ίδρυμα Ελληνική Πολιτιστική Στέγη ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο δικηγόρος Kenneth Lewis απέστειλε στις 12 Ιουλίου 2006 ένα εξώδικο στο Θεόφιλο, ότι έχει εξουσιοδότηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας να καταγγείλει την Κοινότητα Άγιος Ιωάννης για συκοφαντία από μέλη της Κοινότητας που ο ίδιος Θεόφιλος Τσάππος εμφανίζεται ως πρόεδρος αυτής. Σε περίπτωση που ο Θεόφιλος Τσάππος δεν προβεί σε δημόσιες δηλώσεις που θα παρουσιάζει τις συκοφαντίες ως ψευδείς, ο δικηγόρος έχει την εξουσιοδότηση της Ομοσπονδίας να απαιτήσει ως ηθική αποζημίωση το ποσό των σουηδικών κορονών και την καταβολή των δικαστικών εξόδων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. μεταρρυθμιστική επινόηση του προέδρου της Στέγης περιλαμβάνει και την Η ανάθεση σε επαγγελματίες δικηγόρους της ερμηνείας του Καταστατικού του Ιδρύματος. Οι Έλληνες της παροικίας για να επικαλεστούν το δημοκρατικό τους δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου θα πρέπει να έχουν πολλές ιδιότητες και ικανότητες. Θα πρέπει να κατέχουν τις δύο γλώσσες την ελληνική και την σουηδική διαλεκτικά και γραπτά άπταιστα, να έχουν μόρφωση ακαδημαϊκή, να διαθέτουν απεριόριστο χρόνο και να έχουν οικονομική ευεξία για να μπορούν να αναθέτουν σε νομικούς τις απαντήσεις των ερμηνειών που καταλήγουν οι δικηγόροι της Ομοσπονδίας στα διάφορα δικαστήρια. Εννοείται δεν υπάρχει κανένας που να είναι διατεθειμένος να θυσιάσει την ατομική του ηρεμία και αξιοπρέπεια για να ασχοληθεί με επαγγελματίες ηγέτες των διαφόρων παρατάξεων. 11

12 Παραδόξως ένας στην ελληνική παροικία, ο Δημήτριος Νταλιάνης χωρίς να πληροί καμιά από τις ανωτέρω αναφερθείσες ιδιότητες εκτός από το δίπλωμα του γιατρού, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Στέγης Γ. Αντωνιάδη και σαν παλιός του φίλος, του εξήγησε ότι οι επινοήσεις που εφαρμόζει στην Πολιτιστική Στέγη δεν συμφωνούν με τους σκοπούς του Ιδρύματος. Θα πρέπει ο Γ. Αντωνιάδης να ομολογήσει ότι πρόκειται περί ενός Ιδρύματος και όχι περί ενός ελληνικού συλλόγου, που έστω και αν αποδεχθούμε ότι οι εννέα σύμβουλοι συν ο ένας της Ελληνικής Πρεσβείας εκφράζουν τη βούληση της ελληνικής παροικίας, δεν μπορούν αυτοί να παίρνουν έστω παμψηφεί αποφάσεις χωρίς να ακολουθούν τη νόμιμη διαδικασία που ισχύει στη χώρα που ζούμε. Ο πρόεδρος θα πρέπει να συμβάλλει στην τήρηση της νομιμότητας στην Πολιτιστική Στέγη, αλλιώς τον συμβούλεψε να παραιτηθεί γιατί η τακτική που ακολουθεί εκτός του ότι θα επιφέρει ζημιά στην ελληνική παροικία θα βρεθεί και ο ίδιος εκτεθειμένος. Δ. Νταλιάνης έχει τη δική του εμπειρία O από τις παραταξιακές διενέξεις της νεανικής του ηλικίας ως απόφοιτου γιατρού κατά την δεκαετία του Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος για ό λους τους εμπόλεμους λαούς διήρκεσε περί τα πέντε χρόνια. Μόνο οι Έλληνες συνέχισαν τον πόλεμο ακόμη πέντε χρόνια γιατί δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν τι είδους δημοκρατία θα έπρεπε να εφαρμόσει μεταπολεμικά η Ελλάδα. Δεν αρκούσε που ο ίδιος έκανε το καθήκον του ως στρατιώτης ενάντια των κατακτητών Γερμανοναζιστών, Ιταλοφασιστών και Βουλγάρων. Έπρεπε να κάνει και σωστή επιλογή μεταξύ των αντιμαχόμενων ελληνικών παρατάξεων. Αποτέλεσμα ήταν να γίνει ο ίδιος κυνηγημένος από όλους, πότε φυλακισμένος πότε εξό ριστος και από όλους κατηγορούμενος ως αποστάτης Τελικά η μόνη λύση που του είχε εναπομείνει ήταν να γίνει αυτοεξόριστος. Έτσι βρέθηκε στη Σουηδία πριν από μισό αιώνα, όχι προς αναζήτηση εργασίας για καλύτερο επαγγελματικό μέλλον. Στην Ελλάδα είχε δικό του ιατρείο και αξιόλογη πατρική περιουσία ενώ στη Σουηδία θα άρχιζε από επίπεδο αρχάριου αλλοδαπού. Τους Έλληνες μετανάστες Ο πρόεδρος θα πρέπει να συμβάλλει στην τήρηση της νομιμότητας στην Πολιτιστική Στέγη, αλλιώς να παραιτηθεί που έρχονταν στη Σουηδία τους βοήθησε με οτιδήποτε χρειάζονταν και όχι μόνο υπό την ιδιότητα του γιατρού. Φυσικά με κανένα τρόπο δεν αποδέχεται το ρόλο των παρατάξεων, ιδιαίτερα στην Πολιτιστική Στέγη. Από τις συναντήσεις του σε επισκέψεις στην Ελλάδα με φίλους της δεκαετίας του 1940, αυτοί οι λίγοι που υπάρχουν ακόμη εν ζωή, αναφέρει ο Νταλιάνης τακτικά, ότι μερικοί απ αυτούς φέρνουν στη συζήτηση για το παρελθόν τη φράση: «Ευτυχώς που νικήσαμε!». Άλλοι καταλήγουν με την φράση: «Ευτυχώς που νικηθήκαμε!». Και οι δύο κατηγορίες κουνώντας το κεφάλι για τους αποτυχημένους αγώνες της νεανικής τους ηλικίας. Βέβαιος ο πρόεδρος της Στέγης για την επιτυχία της μεταρρυθμιστικής του επινόησης, που έθεσε σε εφαρμογή μετά την συνέλευση του Μαΐου 2004, εκτός από τις ανακοινώσεις που διένειμε, έγραφε στο έντυπο της Ομοσπονδίας «Ελληνισμός του Βορρά», πάντοτε με την προσωπογραφία του, για την μεγάλη δουλειά που γίνεται στην Πολιτιστική Στέγη από τους λίγους περί αυτόν χωρίς μισθούς και αμοιβές, μόνο με την επιθυμία να αφήσουν στις επόμενες γενιές των Ελλήνων της Σουηδίας μια περιουσία και έναν χώρο για να καλλιεργούν τον ελληνικό πολιτισμό και να προωθούν τα εθνικά θέματα της πατρίδας μας μέσα στην κοινή γνώμη της σουηδικής κοινωνίας. Δεν παρέλειψε ποτέ να μην αναφερθεί στους κακόβουλους λασπολόγους, τους αποκαλούμενους σωτήρες, που έχουν δύσκολο να καταλάβουν ότι η Στέγη δεν τους χρειάζεται πλέον. Είναι αυτοί που θέλουν να δείξουν ότι έχουν κι αυτοί λόγο και διαδίδουν ότι ο ίδιος ο πρόεδρος θέλει να πουλήσει τα κτίρια του Ιδρύματος. 12

13 Ποιους τώρα ο πρόεδρος της Στέγης στα πληροφοριακά του δελτία αποκαλεί αυτόκλητους σωτήρες αποτελεί προσωπική του επιλογή ανάλογα με την περίσταση. Σ αυτή την κατηγορία μπορεί να βρεθεί οποιοσδήποτε τολμήσει να έχει διαφορετική άποψη από αυτή του προέδρου. Εύκολο ανάλογα με τις συνθήκες που δημιουργούνται κάθε φορά να Πράγματι κατά καιρούς χρειάστηκε η Πολιτιστική Στέγη σωτήρες και είναι πολλοί οι Έλληνες που προσέφεραν και προσωπική δουλειά πολλών εκατοντάδων ωρών και οικονομική βοήθεια εν είδη δανείου και δωρεάς, χωρίς κανένας απ αυτούς να θέλει να αποκαλείται σωτήρας. Μια άλλη από τις πολλές φορές ήταν όταν η ίδια Τράπεζα ΗΒ κήρυξε το Ίδρυμα σε δημοπρασία για την 8η Ιουνίου 1997 ώρα Τότε βρέθηκε ο γιατρός Κακοσαίος κι εγώ που στις 6 Ιουνίου με προσωπικό δάνειο από τη Nordbanken AB σουηδικές κορόνες καταβάλαμε τους καθυστερημένους τόκους στη ΗΒ και αποφεύχθηκε η πτώχευση. Όσο για τη συκοφαντία ότι οι ίδιοι οι αυτοαποκαλούμενοι σωτήρες θέλουν να σώσουν τη Στέγη από τον κίνδυνο να πουλήσει ο πρόεδρος την περιουσία του Ιδρύματος δεν υπάρχει κανένας λογικός Έλληνας σ αυτή τη χώρα που να μην ξέρει ότι για να πουλήσει κάποιος ένα ακίνητο θα πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο να αποδείξει ότι είναι και ιδιοκτήτης, αν τώρα ο πρόεδρος φαντάστηκε τον εαυτόν του και ως ιδιοκτήτη. Όλοι όμως οι Έλληνες έχουν λόγο να καταλογίζουν ευθύνη στον πρόεδρο Αντωνιάδη που ενώ διακήρυττε ότι το Ίδρυμα βαίνει κάθε χρόνο με κέρδος, παρέλειψε να πληροφορήσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας όταν ο τελευταίος επί ενάμιση χρόνο διαπραγμαγια να πουλήσει κάποιος ένα ακίνητο θα πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο να αποδείξει ότι είναι και ιδιοκτήτης παρουσιάσει όποιους αυτός θέλει ως αδαείς, που νομίζουν ότι οι Τράπεζες είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα και θα ενδιαφερθούν να αναλάβουν τα χρέη των τόκων για να αποφευχθεί η πτώχευση της περιουσίας του Ιδρύματος. Κατά την εκδοχή του προέδρου η Εμπορική Τράπεζα (ΗΒ) ανέλαβε το χρέος της Στέγης προς το Ταμείο Συντακτών ενός εκατομμυρίου όταν εξακρίβωσε ότι το Ίδρυμα δείχνει άνοδο επί σειρά ετών. Εννοείται ότι ο σωτήρας της Στέγης είναι ένας. Υπάρχει όμως και η πραγματική εκδοχή όπως αναγράφεται στα έγγραφα της Εμπορικής Τράπεζας, αν υπάρχουν ακόμη αντίγραφα στο Αρχείο της Στέγης και αν το Αρχείο τεθεί ποτέ σε διαφάνεια. Το Ταμείο των Συντακτών αξίωνε την επιστροφή του δανείου ενός εκατομμυρίου κορονών επί δύο χρόνια και κατόπιν πολλών ευνοϊκών αναβολών στις 22 Απριλίου 2004 κήρυξε το Ίδρυμα σε πτώχευση. Ο Νταλιάνης και εγώ απαντήσαμε τότε τηλεφωνικά ότι το δάνειο θα επιστραφεί εντός δύο ημερών, συγχρόνως ζητήσαμε από την Εμπορική Τράπεζα άμεση ακρόαση με το διευθυντή. Μετά δυσκολίας και κατ εξαίρεση μας δέχτηκε ο διευθυντής τη Δευτέρα 26 Απριλίου και ώρα 8.00 δύο ώρες πριν ανοίξει η Τράπεζα. Στη συνάντηση αναφέραμε ότι είμαστε πελάτες της Τράπεζας ΗΒ από πολλά χρόνια και ότι έχουμε προτρέψει πολλούς Έλληνες της παροικίας που ενδιαφέρονται για την Πολιτιστική Στέγη να μεταφέρουν τις αποταμιεύσεις τους στη ΗΒ. Έναντι της δέσμευσης των δικών μας λογαριασμών ζητήσαμε η Τράπεζα ΗΒ να αναλάβει το δάνειο ενός εκατομμυρίου προς το Ταμείο Συντακτών που απαιτεί την εξόφληση του χρέους υπό την απειλή ότι διαφορετικά θα τεθεί το Ίδρυμα σε πτώχευση. Την επόμενη ημέρα ήλθε βεβαίωση της Τράπεζας στη Στέγη με υπογραφή του Διοικητή ότι η ΗΒ ανέλαβε το δάνειο χωρίς την εγγύηση ημών των δύο. Η υπογραφή της αποδοχής του δανείου έγινε την Πέμπτη 29 Απριλίου. Από μέρους του Ιδρύματος παρακαλέσαμε να υπογράψει ο Κύπριος, Αντώνης Κρασσάς, ο οποίος είχε και την εξουσιοδότηση της Νομαρχίας να είναι ο αναπληρωτής πρόεδρος έως ότου εκλεγεί ένα νόμιμο συμβούλιο. Αυτή είναι η σωστή εκδοχή όπως προκύπτει από τα έγγραφα της Τράπεζας ΗΒ. 13

14 τεύονταν την πώληση του ακινήτου γιατί είχε πληροφορηθεί ότι το Ίδρυμα βαίνει κάθε χρόνο με ζημία. πρόεδρος Αντωνιάδης μετά της νομομαθούς γραμματέως απέδειξαν ότι O αγνοούν τον τρόπο λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών. Η Σουηδία απόκτησε διεθνή φήμη δημοκρατικής χώρας και η εμπειρία διακοσίων ετών βασίζεται κυρίως σε δύο αρχές: η μία της ουδετερότητας στις διενέξεις, διεθνείς ή κοινωνικές, και η άλλη της διαφάνειας με αυστηρή εφαρμογή της ελευθερίας του λόγου. Οι διενέξεις σε όλα τα επίπεδα είναι φαινόμενο που εμφανίζεται σε αντικαθεστωτικούς επηρεασμένους από θεωρίες ολοκληρωτικών καθεστώτων. Με τη λήξη των διενέξεων έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν μόνο ηττημένοι και η διεθνής φήμη που απέκτησαν βασίζεται στο ότι σπεύδουν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους ηττημένους. Οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος, πρόεδρος και γραμματέας, κατέβαλλαν μεγάλες προσπάθειες να πείσουν τους υπεύθυνους της Νομαρχίας, πάντοτε με διφορούμενες επεξηγήσεις, ότι το εννεαμελές συμβούλιο που αναδείχθηκε το Μάιο 2004 εκπροσωπεί όλη την ελληνική παροικία. Από χρόνια οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος έχουν αναθέσει σε δικηγόρους να κινήσουν δικαστικές μηνύσεις χωρίς εν τέλει να προσδιορίζουν τι είναι αυτό που επιδιώκουν. Η Νομαρχία με πολλά έγγραφα επισήμανε ότι η αυθαίρετη διαγραφή μελών και συλλόγων όπως και η αυθαίρετη άρνηση αποδοχής μελών και συλλόγων απαραιτήτως πρέπει να συμφωνεί με τη διαδικασία της ισχύουσας νομοθεσίας. Από έλλειψη συγκεκριμένου εναγόμενου στους δικαστικούς αγώνες που εξακολουθούν οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος να διεξάγουν, επινόησαν, εν τέλει, να ενάγουν την ίδια την υπηρεσία της Νομαρχίας με την κατηγορία ότι ερμηνεύει λανθασμένα τη Νομοθεσία περί λειτουργίας των Ιδρυμάτων. Οι αξιωματούχοι της Στέγης, πρόεδρος και γραμματέας, έμειναν με την ιδέα ότι το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που επινόησαν για τη Στέγη, τελικά, θα το αποδέχονταν όλοι οι Έλληνες, αν δεν υπήρχαν οι καλούμενοι ιδρυτές. Έδειξαν επίσης άγνοια ότι κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση για ό,τι γράφεται και λέγεται γι αυτόν, βάσει του Νόμου της Διαφάνειας του καλούμενου στα σουηδικά Offentlighetsprincipen. Στην περίπτωση του Νταλιάνη κι εμένα η ίδια η Νομαρχία μάς έθεσε γραπτώς την ερώτηση αν θέλαμε να πούμε τη γνώμη μας για ό,τι γράφεται για μας τους δύο. Με υπογράμμιση ότι μόνο αν αυτό οι ίδιοι το θέλουμε. Βρεθήκαμε και οι δύο στη δύσκολη θέση, είτε να μην απαντήσουμε, που θα σήμαινε ότι αποδεχόμαστε ό,τι γράφεται εναντίον μας, είτε να απαντήσουμε με αποτέλεσμα οι αξιωματούχοι του Ιδρύματος και της Ομο σπονδίας να μας διακηρύξουν διασπαστές του Ενιαίου Ελληνικού Μεταναστευτικού Κινήματος στη Σουηδία. Ο Νταλιάνης θα συμβουλεύονταν τα παιδιά του και θα συνέτασσε μιαν απάντηση στη Νομαρχία που θα απέκρυπτε όσο το δυνατόν τη ηθική και οργανωτική κατάπτωση που είχε επιπέσει η ελληνική παροικία. Συνέστησε και σ εμένα να συντάξω μια ήπια απάντηση που δεν θα αποκαλύπτει το ηθικό επίπεδο των ηγετών του οργανωμένου ελληνισμού. Η εικόνα που δείχνουμε σαν Έλληνες στη Σουηδία λέει ότι δεν τον κάνει να νιώθει υπερήφανος για την καταγωγή του. Οι διενέξεις σε όλα τα επίπεδα είναι φαινόμενο που εμφανίζεται σε αντικαθεστωτικούς επηρεασμένους από θεωρίες ολοκληρωτικών καθεστώτων Νομαρχία συνέχισε να ζητάει στοιχεία Η από τον πρόεδρο της Στέγης, ιδιαίτερα για ποιες από τις πολλές και διφορούμενες εκδοχές ισχύουν για κάθε περίπτωση που αναφέρεται και από ποιους και με τι τρόπο παίρνονται οι αποφάσεις. Όταν ο πρόεδρος αντιλήφθηκε ότι είχε παγιδευτεί στις δικές του επινοήσεις και στους ακατανόητους ισχυρισμούς του, έκανε αυτό που τον είχε συμβουλέψει ο Νταλιάνης. Δήλωσε παραίτηση από το αξίωμά του στις 26 Μαΐου Πώς τώρα δικαιολογεί την παραίτησή 14

15 του στους Έλληνες, εξαρτάται από το πόσο ευκολόπιστους κρίνει τους εκάστοτε ακροατές. Στη Νομαρχία έγραψε ότι μ εμάς τους δύο, τον Νταλιάνη κι εμένα, δεν θέλει να έχει ούτε τυπική συνεργασία. Τη θέση του παραιτηθέντος προέδρου την ανέλαβε η Μαρία Χουλιάρα η οποία είχε εκλεγεί αντιπρόεδρος στις 18 Μαΐου Εκτός αυτού έχει την εμπιστοσύνη της Ομοσπονδίας που ενδιαφέρεται να διατηρηθεί το επινοηθέν από τον απελθόντα πρόεδρο μεταρρυθμιστικό καταστατικό. Ο σύζυγος της Μαρίας, Θεόδωρος Χουλιάρας, έχει γραπτή βεβαίωση της Νομαρχίας ότι το Ίδρυμα δεν μπορεί να μη δεχτεί ένα δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο. Η ερώτηση τότε, το Μάιο 2004, αφορούσε την εκλογή του παραιτηθέντος προέδρου, ο οποίος είχε αναδειχθεί παμψηφεί από τα εννέα τότε μέλη. Επανάληψη της ίδιας διαδικασίας μπορεί κάλλιστα να γίνει οποτεδήποτε προς ανάδειξη της Μαρίας σε πρόεδρο. Η Υπηρεσία Ιδρυμάτων της Νομαρχίας έγραψε ότι η πρώτη ενέργεια της αντιπροέδρου είναι να καλέσει τους εκπροσώπους των συλλόγων και οργανώσεων που αναγράφονται στο Καταστατικό του 1980 σε συνεδρίαση με κύριο θέμα την ανάδειξη ενός νόμιμου διοικητικού συμβουλίου. Ο ρόλος αυτού του συμβουλίου θα είναι να καλέσει τους συλλόγους που ιδρύθηκαν τα τριάντα χρόνια που υπάρχει το Ίδρυμα, εφόσον πληρούν τους όρους του καταστατικού, και επιθυμούν να συμμετέχουν στο Δ.Σ. του Ιδρύματος. Για λήψη αποφάσεων θα πρέπει απαραιτήτως να τηρείται η νομοθεσία περί λειτουργίας Ιδρυμάτων στη Σουηδία και σε συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία στη Σουηδία σύμφωνα με την 2 του καταστατικού. Η αντιπρόεδρος ζήτησε παράταση χρόνου για να κατατοπισθεί στο έργο της και λόγω του καλοκαιριού. Η Νομαρχία ενέκρινε αναβολή τριών μηνών μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Με τη λήξη του καλοκαιριού η Νομαρχία έγραψε στην αντιπρόεδρο ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσει την αναβολή που της δόθηκε για να προετοιμάσει την πρόσκληση για συνεδρίαση προς ανάδειξη νόμιμου συμβουλίου. Η αντιπρόεδρος αδιαφόρησε να απαντήσει. Η Υπηρεσία Ιδρυμάτων κάλεσε τότε τους συμβούλους που είχε στον κατάλογο σε συνδρίαση για την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2006 και ώρα σε αίθουσα της Νομαρχίας, με προεδρεύοντα τον Πάρεδρο Mikael Wiman και ημερήσια διάταξη την ανάδειξη προέδρου. Την ημέρα της συνεδρίασης απουσίασαν Για λήψη αποφάσεων θα πρέπει απαραιτήτως να τηρείται η νομοθεσία περί λειτουργίας Ιδρυμάτων στη Σουηδία συλλογικά οι εννέα σύμβουλοι με τη δικαιολογία ότι οι εργοδότες τους αρνήθηκαν να τους δώσουν άδεια. Ο δικηγόρος Johan Tamm δήλωσε στη Νο μαρχία από μέρους του εργοδότη του, την Ομοσπονδία, ότι οι σύμβουλοι είναι εργαζόμενοι που προσφέρουν εντελώς αμισθί τις υπηρεσίες τους στην Πολιτιστική Στέγη μόνο στον ελεύθερό τους χρόνο. Ο Πάρεδρος κάλεσε ονομαστικά σε συνεδρίαση, αυτή τη φορά σε αίθουσα της Πολιτιστικής Στέγης, και ώρα , για τη Δευτέρα στις 13 Νοεμβρίου 2006, ξανά με θέμα την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη συνεδρίαση της 13ης Νοεμβρίου αναπληρωτές αντικατέστησαν τα τακτικά μέλη που απουσίαζαν για λόγους προσωπικούς. Ο δικηγόρος Johan Tamm ήταν παρών και είχε την πλήρη εξουσιοδότηση να φέρει τη γνώμη όλου του συμβουλίου. Σε δική μου εισήγηση ότι εγώ δεν καλούμαι να λαβαίνω μέρος στις συνεδριάσεις η Γραμματέας με αποκάλεσε ψεύτη και δείχνοντας μια δέσμη πρακτικών τόνισε ότι μπορεί οποτεδήποτε να το αποδείξει. Δύο από τους συμμετέχοντες στη συνδρίαση, η Μαργαρίτα Mellberg και η Όλγα Μαργέτη ζήτησαν το λόγο για να εξηγήσουν πόση μεγάλη εργασία καταβάλλει το τωρινό Δ.Σ. για την άψογη λειτουργία που παρουσιάζει τώρα, σε σύγκριση, φυσικά, με τα προηγούμε 15

16 να συμβούλια, αν τώρα εννοούσαν αυτά που από το 1988 επί κοντά δύο δεκαετίες διόριζε η Ομοσπονδία. Εναλλάξ οι δύο ομιλήτριες ανέφεραν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Ίδρυμα, όπως η εκδήλωση αφιερωμένη στον ποιητή Διονύσιο Σολωμό με αφορμή τα εκατό χρόνια από το θάνατό του, ο εορτασμός της εθνικής ημέρας 28 Οκτωβρίου (1940), εκδήλωση για τη 17η Νοεμβρίου, ημέρα εξέγερσης των φοιτητών του Πολυτεχνείου ενάντια στη χούντα, και πολλές άλλες εκδηλώσεις στα πλαίσια των 100 χρόνων από το χτίσιμο των δι ατηρητέων κτιρίων επί της οδού Idungatan 4. Οι δύο ομιλήτριες δεν παρέλειψαν να τονίσουν ότι όλες οι εκδηλώσεις είχαν μεγάλη επιτυχία και αυτό οφείλεται κυρίως στην επιλογή που εφαρμόζει τώρα η Πολιτιστική Στέγη να συνεργάζεται με συλλόγους και οργανώσεις που στο παρελθόν έχουν δείξει κύρος και πείρα. Στις εκδηλώσεις που ανέφεραν οι δύο ομιλήτριες δεν ανέφεραν καμιά εκδήλωση για τα 100 χρόνια του χτισίματος των δύο αξιόλογων κτιρίων. Από ποιους χτίστηκαν και γιατί, πώς χρησιμοποιήθηκαν και προπαντός πότε και πώς εν τέλει περιήλθαν στην κυριότητα των Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας παραμένει άγνωστο στην πλειοψηφία των Ελλήνων. Το μόνο που πιθανώς θα έχουν ακούσει είναι ότι χάριν της βοήθειας που παρέχει η Ομοσπονδία στην Πολιτιστική Στέγη είναι τα κτίρια ιδιοκτησία των Ελλήνων μεταναστών. Oι δύο ομιλήτριες δεν παρέλειψαν να αναφέρουν ότι θα γινόταν στη Στέγη περισσότερα, αν δεν υπήρχαν οι κακόβουλοι που συκοφαντούν το έργο τού Δ.Σ. του Ιδρύματος. Σε απάντησή μου ότι σε όλες τις οργανώσεις υπάρχουν οι αντιφρονούντες οι οποίοι όμως δεν ασκούν καμιά επιρροή όπου ισχύει και εφαρμόζεται η δημοκρατική συμμετοχή των μελών, μου τέθηκε τότε η ερώτηση αν ξέρω πού είναι αυτοί οι Έλληνες που αξιώνουν δημοκρατική συμμετοχή. Για να φέρουν ακροατές σε αξιόλογες εκδηλώσεις με αξιόλογους ομιλητές με προσφορά εδεσμάτων με κρασί και με ζωντανή μουσική μπουζουκιού, τα πάντα εντελώς δωρεάν, χρειάζεται να κάνουν πολλές επαφές προσωπικά και τηλεφωνικά. Η ερώτηση έμεινε αναπάντητη γιατί εκ πείρας ξέρω ότι η εξήγηση που δίνουν οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδίας είναι ότι οι Έλληνες μετανάστες με τα χρόνια προσαρμόστηκαν στο σουηδικό τρόπο ζωής και προπαντός η δεύτερη και τρίτη γενιά Ελλήνων δεν δείχνουν ενδιαφέρον για ελληνικές εκδηλώσεις. εισήγηση των δύο μελών που παρουσίασαν τις πολλές και ενδιαφέρουσες Η πο λιτιστικές εκδηλώσεις στην επιτυχία των Η διαγραφή των ανεπιθύμητων μελών και συλλόγων αποτελεί τη δημοκρατική έκφραση του ελληνισμού της Σουηδίας οποίων συνέβαλαν και οι ίδιες, μου κίνησε την απορία για το πόσο εύκολα συμπαρασύρονται σε λανθασμένα συμπεράσματα ακόμη και αξιόλογα μέλη. Οι δύο εισηγήτριες, παλιά μέλη της ελληνικής παροικίας, τυγχάνουν υπόληψης και συμπάθειας μεταξύ όλων των Ελλήνων μεταναστών. Η εισήγησή τους έδειξε ότι έχουν πεισθεί ότι μόνο οι οπαδοί της παράταξης αυτής που κατέχει την ηγετική θέση στην Ομοσπονδία και που αποβλέπει να τη μεταφέρει και στο Ίδρυμα, μόνο αυτοί αναγνωρίζουν την πολιτιστική τους δουλειά. Η διαγραφή των ανεπιθύμητων μελών και συλλόγων αποτελεί τη δημοκρατική έκφραση του ελληνισμού της Σουηδίας. Κατ εμέ δεν είναι παρά πιστή αντιγραφή των «δημοκρατικών» εκλογών του Ιουλίου 1973, όταν οι Παπαδόπουλος Παττακός κάλεσαν τον ελληνικό λαό να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, αφού πρώτα φρόντισαν να διαγράψουν τα κόμματα και το Κοινοβούλιο. μία από τις εισηγήτριες, η Όλγα Μαργέτη, είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Η Κοινότητας Στοκχόλμης, αυτής που κάποτε είχε ως μέλη όλη την ελληνική παροικία. Όταν ανέλαβε την προεδρία η Όλγα όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε για την οργάνωση των Ελλήνων το εκλάβαμε ως αισιόδοξο γεγονός 16

17 γιατί ελπίζαμε ότι οι Έλληνες της Στοκχόλμη θα επανέρχονταν στον αρχικό σύλλογο που είχαν ιδρύσει πριν κοντά μισό αιώνα. πρόεδρος Όλγα θα έχει ασφαλώς επισημάνει ότι, αφότου η Ομοσπονδία επέλε Η ξε την Κοινότητα ως το σύλλογο περισυλλογής ψήφων στη Στοκχόλμη, μετά δυσκολίας ο αριθμός των μελών της κοινότητας ανέρχεται περίπου στους τριακοσίους, στο ένα δέκατο που είχε κάποτε, κι αυτό ανά διετία ανήμερα των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το Συνέδριο της Ομο σπονδίας. Προηγείται εντατική τηλεφωνική κινητοποίηση ώστε να εξασφαλισθεί ο απαραίτητος αριθμός ψηφοφόρων. Την ημέρα των εκλογών με αυτοκίνητα μεταφέρονται οι ψηφοφόροι με έτοιμα ψηφοδέλτια και πληρωμένη την ετήσια οικογενειακή συνδρομή ώστε να συμπεριλαμβάνει τα πεθερικά και συγγενείς που μπορούν να θεωρηθούν ως μέλη της ίδιας οικογένειας. Στη Συνέλευση της Κοινότητας Στοκχόλμης στις 27 Φεβρουαρίου 2005 πήρα το λόγο για να επισημάνω ότι είναι απαραίτητο να καταβληθεί προσπάθεια να επανέλθουν οι Έλληνες ως μέλη στην Κοινότητα και να έλθουν και νέοι της δεύτερης και τρίτης γενιάς. Είπα και από τη στατιστική της Κοινότητας ότι υπάρχει μόνο ένας που είναι τακτικό μέλος επί 45 χρόνια κι αυτός είμαι εγώ. Με διέκοψε τότε ο γραμματέας της Ομοσπονδίας και πρωταγωνιστής για την εδραίωση της δημοκρατίας, ο Πάνος Ουλής, με την παρατήρηση να αφαιρέσω από τα 45 χρόνια τα επτά που δεν συμμετείχα στους αγώνες ενάντια στη χούντα. Oταν πλησίαζε η ώρα κατά τη συνεδρίαση της 13ης Φεβρουαρίου πήρε το λόγο ο δικηγόρος Johan Tamm από μέρους των εκπροσώπων της Στέγης ότι υπάρχει μεγάλη ασυμφωνία μεταξύ του Δ.Σ. του Ιδρύματος και της Υπηρεσίας Ιδρυμάτων της Νομαρχίας. Ο ίδιος είχε εξουσιοδότηση της αντιπροέδρου και της γραμματέως να προβεί σε ένσταση κατά της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου Länsrätten που αφορά την ερμηνεία της νομοθεσίας περί Ιδρυμάτων. Ο δικηγόρος διαβίβασε την πρόταση να συ σταθεί μια επιτροπή που διαδοχικά θα επεξεργασθεί την αναθεώρηση του καταστατικού, ιδιαίτερα της 3 που αφορά τη σύσταση του Δ.Σ. Στην επιτροπή θα συμμετέχουν οι τρεις καλούμενοι ιδρυτές. Γιατί τώρα, ξαφνικά, δόθηκε στους τρεις αυτή η προνομιακή θέση ενώ κατά το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του απελθόντος προέδρου θα ήμασταν μόνο ονόματα στον κατάλογο του Δ.Σ., παραμένει άγνωστο. οι αξιωματούχοι της ηγετικής παράταξης, όσο λίγοι κι αν είναι αυτοί, έχουν τον απόλυτο έλεγχο της ελληνικής παροικίας Όταν η ώρα έγινε ακριβώς η συνέδρίαση διακόπηκε χωρίς να έχει καταλήξει στο σκοπό για τον οποίο καλέστηκε, που ήταν η ανάδειξη Δ.Σ. Μερικοί Έλληνες ισχυρίζονται ότι η ηγετική παράταξη της Ομοσπονδίας, αυτή που έχει μονοπωλιακό ρόλο στην Πολιτιστική Στέγη, αποτελείται από λίγους και αυτοί εκπροσωπούν ένα μικρό ποσοστό των Ελλήνων της Σουηδίας. Από πόσους οπαδούς αναδεικνύεται η ηγετική παράταξη της Ομοσπονδίας δεν είναι εύκολο να υπολογισθεί μόνο από τον αριθμό των αντιπροσώπων σε κάθε συνέλευση της Ομοσπονδίας που γίνεται ανά διετία. Είναι όμως αναμφισβήτητο ότι οι αξιωματούχοι της ηγετικής παράταξης, όσο λίγοι κι αν είναι αυτοί, έχουν τον απόλυτο έλεγχο της ελληνικής παροικίας. Μια κατηγορία με καλές γνώσεις της ελληνικής και σουηδικής γλώσσας, αντί αμοιβής παρακολουθούν επισταμένα τις ανακοινώσεις, κυρίως των Σουηδικών Αρχών αλλά και της Κοινής Ευρώπης, προς αναζήτηση επιδομάτων που χορηγούνται σε διάφορες κατηγορίες πολιτών. Ο ρόλος αυτών είναι δύσκολος γιατί απαιτεί ικανότητες για την περισυλλογή δικαιολογητικών ότι υπάρχει η κατηγορία πολιτών στην ελληνική παροικία που αφορά το κάθε επίδομα ως και η σωστή σύνταξη των απαιτούμενων στοιχείων και αιτήσεων. Η δουλειά αυτών αποδίδει αξιόλογα ποσά στην Ομοσπονδία κάθε χρόνο. Αυτοί προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν ανώνυμοι. Στην πραγματικότητα δεν είναι οι ίδιοι 17

18 που υπογράφουν τις αιτήσεις και ούτε είναι οι ίδιοι αποδέκτες των επιδομάτων ώστε να ευθύνονται αν τα επιδόματα δεν χρησιμοποιούνται για τον σκοπό που εγκρίνονται. Μια άλλη κατηγορία Ελλήνων που ο ρόλος τους είναι να πείθουν συγγενείς και φίλους να μεταγραφούν ως μέλη σε συλλόγους που εκπροσωπούνται στην Ομοσπονδία, και να ψηφίζουν την ηγετική παράταξη αναφερόμενοι σε ιδεολογικά αίτια αλλά και στο προσόν να έχουν καλές σχέσεις με την η γε τική παράταξη σε περίπτωση ιδιωτικής ανάγκης. Στη Στοκχόλμη ο σύλλογος της συνεργασίας με την ηγετική παράταξη της Ομοσπονδίας είναι η Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης επί της Idungatan 4. Κοινό για όλους τους οπαδούς και υποστηρικτές του τρόπου λειτουργίας της Ομοσπονδίας δια των παρατάξεων είναι η επινόηση πειστικών τεκμηρίων στις συκοφαντίες που διαδίδουν ενάντια σε όσους έχουν διαφορετική γνώμη. Η αποχή από τις ελληνικές οργανώσεις θα πρέπει να δικαιολογείται με εύστοχα αίτια, όπως οικογενειακά, επαγγελματικά, σπουδών, μετοίκησης ή ασθενείας. Όποιος παρουσιάσει επιχειρήματα από την προσωπική του εμπειρία που αποκαλύπτουν τον τρόπο λειτουργίας των παρατάξεων θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες της απερισκεψίας του. Ο Θεόφιλος Τσάππος του Μανώλη δεν κληρονόμησε μόνο το οικογενειακό αρχείο από τον ξάδελφό του. Κληρονόμησε και την τιμωρία του μακαρίτη εφόσον δεν δήλωσε δημόσια μετάνοια. Ακόμη και ο ιδρυτής της Ομοσπονδίας Γιώργος Τσοκάνης που είχε πει κάποτε τη γνώμη του, άσχετα πόσο σωστή αυτή η γνώμη ήταν, τον συνέκριναν στο ελληνικό μεταναστευτικό έντυπο με τον Goebbels τον υπουργό της Ναζιστικής Γερμανίας. Επί λέξει: «Η ενέργεια αυτή του Τσοκάνη και η γκαιμπελική τακτική του τον τοποθετούν στο στρατόπεδο των εχθρών του μεταναστευτικού κινήματος και σαν τέτοιος θα αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση από κάθε ηθικά σκεπτόμενο μετανάστη.». Την επιστολή υπογράφει ο πρόεδρος και όλα τα μέλη του Συμβουλίου. Πάντοτε παρέχεται και η συγχώρεση κατόπιν μετανοίας. Ο Τσοκάνης έσπευσε να διορθώσει το σφάλμα του και μπορεί κάλλιστα να εξακολουθεί να λέγει, αυτό που επαναλαμβάνει ως προσωπικό του έργο, στις γιορτές και επετείους ότι έχει βάλει γερά θεμέλια για να λειτουργεί η Ομοσπονδία άψογα επί τόσα χρόνια επίκαιρα τριανταπέντε χρόνια. Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση που εμφανίζει ο οργανωμένος ελληνισμός εμάς τους παλιούς απόδημους μάς θυμίζει τα πρώτα χρόνια της αποδημίας, όταν οι μετανάστες προς αναζήτηση ελληνικής συναναστροφής και βοήθειας στα πρώτα βήματα στην ξένη χώρα, αντάμωναν σε καφενεία. Μερικά απ αυτά τους Έλληνες τους χαρακτήρισαν ως ανεπιθύμητους πελάτες, γιατί από οικονομικούς λόγους μόνο με ένα καφέ καταλάμβαναν ένα τραπέζι. Επί πλέον είχαν και την ελληνική συνήθεια να μιλούν μεγαλόφωνα. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη της ίδρυσης ενός ελληνικού συλλόγου που αργότερα επονομάστηκε Κοινότητα Στοκχόλμης με μέλη όλη την ελληνική παροικία. Τώρα όπως πριν από μισό αιώνα οι Έλληνες που επιθυμούν συνάντηση με φίλους και συμπατριώτες συναντιούνται σε καφενεία σε ορισμένες ημέρες και ώρες, και φυσικά τώρα είναι και ευπρόσδεκτοι καλοί καταναλωτές. Τι ειρωνεία! Η απόκτηση ελληνικής ιδιοκτησίας τετρ. μετρ. που αναμένονταν να γίνει το κέντρο συνάντησης των Ελλήνων και φιλελλήνων, μονίμων και περαστικών, τείνει να γίνει η αιτία της διάσπασης του μεταναστευτικού ελληνισμού. Συντάχτηκε τον Οκτώβριο του 2007 Ο Λογότυπος του Ιδρύματος Δωρεά του καλλιτέχνη Δημητρίου Ταλαγάνη Αλέξανδρος Φράγκος 18

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» Εισηγητής: Εμμανουήλ Μορφιαδάκης Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάλμοε Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Σουηδία Ιστορικό Η Ελλάδα και η Σουηδία έχουν περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Υπεξαίρεση και Απάτη σε βάρος του Λαού και της Χώρας!!!

Υπεξαίρεση και Απάτη σε βάρος του Λαού και της Χώρας!!! ΕΤΣΙ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΤΣΙ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΜΙΜΑ ΕΔΩΣΑΝ 233 δις ευρώ στις τράπεζες σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες πήραν δάνειο μετρητά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 28.6. Ιβήριδος 9, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54351, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310903721 www.loutropoleis.com, anestis_anastasiadis@yahoo.gr, anestis9@hol.gr, axmetalo@otenet.gr Προς το δήμο Αλμωπίας και μέσα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ) Η πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. προς τη Γ.Σ. για τη διαγραφή της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρότυπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013 Ενημέρωση κατά την 1 Τι είναι ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΦΑ) Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο υπόκεινται στην καταβολή ετήσιου φόρου επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 0 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 12/201 Ημέρ. Απόφασης : 2/8/201 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE)

Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave (SAYE) Πόσο μακριά θα σας πάνε οι αποταμιεύσεις σας; Sharesave Το Sharesave σας δίνει μια ευκαιρία να αποταμιεύετε κάθε μήνα επί τρία έτη και με αυτά τα χρήματα να αγοράσετε Μετοχές της Thomas Cook Group plc

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ Φεβρουάριος 2012 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 4 Ιουλίου 2014. Αρ. Πρωτ: - 4467 -- ΑΔΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...1913-2013 Τα Κεντρα Του Ελληνισμού, Η Εκκλησία Και Οι Κρήτες Της Αφρικής Με Ιδιαίτερη Έμφαση Στην Νότια Αφρική

1 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...1913-2013 Τα Κεντρα Του Ελληνισμού, Η Εκκλησία Και Οι Κρήτες Της Αφρικής Με Ιδιαίτερη Έμφαση Στην Νότια Αφρική 1 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...1913-2013 Τα Κεντρα Του Ελληνισμού, Η Εκκλησία Και Οι Κρήτες Της Αφρικής Με Ιδιαίτερη Έμφαση Στην Νότια Αφρική Δρ Μιχαήλ Παυλάκης, Αδελφότης Κρητών Νοτιωτέρας Αφρικής 1. Ο Ελληνισμός

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού 19 Ιανουαρίου 2006 Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού Εγκαίνια της έκθεσης «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα» στην αίθουσα Schwanenhalle του Δημαρχείου της Φραγκφούρτης. Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις*

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* 116 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* Στο άρθρο με τίτλο «Κρίσεις: Είναι δυνατόν να αποτελούν κατασκευασμένο προϊόν;» εξετάστηκε η προκληθείσα, από μια ομάδα μεγάλων τραπεζιτών

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Οκτώβριος 2011 ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ

Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ Toυ Mιχαλη Σταθοπουλου* Μια πρώτη διαπίστωση: οι πανεπιστημιακές αρχές δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν ομαλή λειτουργία των πανεπιστημίων. Το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ εισάγει μια ριζική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 1-Οι αλλοδαποί ιατροί μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες διαχείρισης του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC

Ενέργειες διαχείρισης του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC 1 Εισαγωγή - Κανόνες 1. Στόχοι Οι στόχοι του παιχνιδιού ανάληψης ρόλων είναι: -Να διευκολυνθεί η αφομοίωση των νέων γνώσεων -Να ενθαρρυνθεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοσμέτειο Ίδρυμα- «ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» 40 χρόνια προσφορά προς τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες

Το Κοσμέτειο Ίδρυμα- «ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» 40 χρόνια προσφορά προς τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες Το Κοσμέτειο Ίδρυμα- «ο Οίκος του Κωνσταντινουπολίτη» 40 χρόνια προσφορά προς τους εκπατρισμένους Κωνσταντινουπολίτες Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών (ίδρυση 1963) Η μακρά παράδοση της φιλανθρωπίας και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών»

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών» Προς :Αξιότιµο Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα Βιέννη, 14.12.2012 Αρ. πρωτ.: 29/2012 Κοιν.: Αξ.κ Αντώνη Σαµαρά, Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αξ.κ. Γιώργο Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονοµικών Αξ.κ. Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Εισήγηση του Προέδρου της ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ

Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Εισήγηση του Προέδρου της ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ 1 Η ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Εισήγηση του Προέδρου της ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ 2 Η Κρήτη και η διαχρονική παρουσία των Κρητών στην Αθήνα. Ένα μεγάλο θέμα που δεν

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009 / Αριθμός Φύλλου 134 ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6 Αριθμ. Συνεδρίασης 6 η /03.04.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 51

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6 Αριθμ. Συνεδρίασης 6 η /03.04.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ: 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 18/2014 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : 10. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 Αγαπητοί Γονείς, Oι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) έχουν σαν σκοπό να εξυπηρετούν τους εργαζομένους γονείς και να εξασφαλίζουν στο παιδί ασφαλή διαμονή

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3)

3. Η Σύμβαση, της οποίας το κείμενο εκτίθεται στον Πίνακα, κυρώνεται Κύρωσης της. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Αρθρο 3) E.E., Παρ. I, 1703 Ν. 168/91 Αρ. 2636, 4.10.91 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας περί ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟ-ΤΟ Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας,

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σημερινή πρώτη εκλογική συνέλευση του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κώστας Χριστοφορίδης, Πρόεδρος Συλλόγου Ιµβρίων Αναγόρευση κ. Μιχάλη Μαυρόπουλου σε Επίτιµο Πρόεδρο του Παναγιότατε, Αξιότιµοι Προσκεκληµένοι, Το δεύτερο πρόσωπο που θα τιµήσουµε σήµερα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO Courtesy translation Προς τον κ. Alfredo Pérez de Armiñán Βοηθό Γενικό Διευθυντή για τον Πολιτισμό Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών Οδός Miollis 1 75732 Παρίσι Cedex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 372/2013 ΘΕΜΑ: 51 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008 Αριθ. Πρωτ. : 661 ΠΡΟΣ: 1 κ. Στέφανο Ντάλλα Ίριδος

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα