Το ίδρυμα Ελληνική Πολιτιστική Στέγη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ίδρυμα Ελληνική Πολιτιστική Στέγη"

Transcript

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ Το ίδρυμα Ελληνική Πολιτιστική Στέγη ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

2 Το ίδρυμα Ελληνική Πολιτιστική Στέγη ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος Περισσότερα από τριάντα χρόνια πέρασαν από τότε που η Ελληνική παροικία της Σουηδίας απόκτησε δύο κτίρια στο κέντρο της Στοκχόλμης. Η απόκτηση ιδιόκτητων χώρων ήταν και η αιτία να δημιουργηθεί το Ίδρυμα Ελληνική Πολιτιστική Στέγη ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση των Ελλήνων μεταναστών, με προτεραιότητα χρήσης των χώρων του Ιδρύματος να έχει η σπουδάζουσα νεολαία. Από τις μειονότητες μεταναστών μεταπολεμικά, η ελληνική είναι η πρώτη που απόκτησε ιδιόκτητη στέγαση για την προβολή των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Σουηδίας. Με την πάροδο των χρόνων το Ίδρυμα, όχι μόνο δεν έγινε το κέντρο των Ελλήνων στην πρωτεύουσα της χώρας, αλλά απέδειξε ότι η ελληνική παροικία στερείται δημοκρατικής υποδομής. Με την πτώση της επταετούς δικτατορίας στην Ελλάδα, εξέλειψε ο κύριος στόχος του οργανωμένου ελληνισμού που ήταν η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Οι περισσότεροι Έλληνες απομακρύνθηκαν από τους ελληνικούς συλλόγους. Τις εσωπαραταξιακές διενέξεις που από χρόνια πάσχει η ελληνική παροικία τις μετέφερε η Ομοσπονδία στην Πολιτιστική Στέγη και διεκδικεί έκτοτε τον ρόλο να επιμελείται τη δημοκρατική παρουσία των Ελλήνων. Με τη δικαιολογία της πολυπόθητης ενότητας του ελληνισμού που πασχίζουν δήθεν να επιτύχουν οι αξιωματούχοι του Ιδρύματος αναθέτουν σε δικηγόρους νομικές έρευνες στο όνομα της ελληνικής δημοκρατικής νομιμότητας. Κανένας δεν έχει καταλάβει τι επιδιώκουν αυτοί οι εγκέφαλοι των παρατάξεων, και ποιοι είναι οι εναγόμενοι στα δικαστήρια που επί επτά χρόνια έχουν κινητοποιήσει. Στα τριάντα και πλέον χρόνια που υπάρχει το Ίδρυμα, πολλοί Έλληνες κατέβαλαν συλλογικά χιλιάδες ώρες δουλειάς με την ελπίδα ότι το ελληνικό αυτό κέντρο θα παρέμενε στη διάθεση και κυριότητα των επόμενων γενιών της ελληνικής παροικίας στη Σουηδία. Την ιστορία του Ιδρύματος την παρουσιάζουν τώρα διαστρεβλωμένα στο επιδοτούμενο από την Πολιτεία έντυπο της Ομοσπονδίας, μερικοί παραταξιακοί ηγέτες κατά τρόπο ανάλογα με τι επιδιώκουν κάθε φορά να επιτύχουν. Επειδή είμαι ένας απ αυτούς που είχαν εξ αρχής πάρει την πρωτοβουλία της αγοράς των κτιρίων και ακολούθως της μεταβίβασης της ιδιοκτησίας από τη Ενορία στο Ίδρυμα, αισθάνομαι την υποχρέωση να παραθέσω τη δικιά μου περιγραφή, η οποία αποτελεί και απάντηση σε ισχυρισμούς που κατά καιρούς παρουσιάζουν οι παραταξιακοί ηγέτες ως αναμφισβήτητα γεγονότα. Στοκχόλμη, Οκτώβριος 2007 Αλέξανδρος Φράγκος 2

3 Η αγορά των κτιρίων Η αγορά των δύο κτιρίων επί της οδού Ιdungatan 4 έγινε το έτος 1975, με πωλητή μια χριστιανική αίρεση με κέντρο τη Βιέννη. Οι οπαδοί αυτής της αίρεσης ήταν εκχριστιανισθέντες εβραίοι, γι αυτό ονομάζονταν Israel Mission. Στη Σου ηδία αυτή η αίρεση πριν από εκατό χρόνια εί χε πολλές χιλιάδες οπαδούς. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πό λεμο η προσέλευση νέων μελών μειώθη κε ση μαντικά και ως εκ τούτου αποφασίστηκε η διάλυση της αίρεσης και η ένταξη αυτής στην επίσημη Σουηδική εκκλησία. Τα δύο ιδιόκτητα κτίρια στα οποία στεγά ζονταν η αίρεση, εκ των οποίων το ένα επί 3 του δρόμου με επιβλητική αρχι τεκτονική, με πρόσοψη διακοσμημένη με βιβλικές πα ρα στάσεις και έναν σταυρό στη σκεπή, με τη διάλυ ση της αίρεσης τέθηκαν προς πώληση. Η επιθυμία των μελών της αίρεσης ήταν να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να πουληθεί το ακίνητο σε μια οργάνωση που θα το χρη σι μοποιεί για κάποιο θεάρεστο σκοπό και ως πρότα ση υπήρχε εξαρχής η Διεθνής Αμνη στία. Αυτό μού έγινε γνωστό από τον φιλέλ ληνα Ε πί σκοπο Στοκ χόλμης Pastor Primarius Lars Carlsson ο οποίος μού συνέστησε να συντάξουμε μια τριμελή επιτροπή και να παρουσιαστούμε ως ενδιαφερόμενοι α γο ρα στές από μέρους της ελληνικής πα ροι κίας. Ο ίδιος θα μας παρουσίαζε ότι οι Έλληνες μετανάστες στη Σουηδία είναι στην πλειοψηφία χριστιανοί και σε μεγάλη αναλογία νέοι με παιδιά σχολικής ηλικίας και ότι πληρούμε τον όρο της θεάρε στης χρη σιμοποίησης του κτιρίου. Τότε στράφηκα σε δύο παλιά μέλη της παροικίας τον Δη μή τριο Νταλιάνη και τον Δημήτριο Με ρά κο και ως επιτροπή των Ελλήνων με τα ναστών υπογράψαμε την αγορά του α κι νήτου. Στο κρατικό κτηματολόγιο γρά φτηκε αρχικά ως αγοραστής η Ενορία-Κοινότητα Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος με ημερομηνία 29 Δεκεμβρίου Τη νομική διαδικασία της αγοράς του α κινή του την οφείλουμε στη φιλέλληνα δι κη γόρο Ingemo Rydström η οποία α μι σθί διεκπεραίωσε όλη τη δύσκολη γρα φειο κρατία με τις Αρχές. Κανένας από εμάς δεν εί χε τις ικανότητες να κάνει όλη αυτή τη δύσκολη δουλειά και ούτε υπήρχαν και χρήματα για την ανάθεση αυτού του δύσκολου έργου σε κάποιον νομικό. ευχαρίστηση που πήραμε, όσοι από ε Η μάς είχαμε ασχοληθεί με την αγορά του ακινήτου, ότι παρά προσδοκία κατορθώσαμε να εξασφαλίσουμε ένα κτίριο στο κέντρο της πόλης στη διάθεση των επόμενων γε νιών Ελλή νων, σύντομα μεταβλήθηκε σε αμφι βολία, αν όπως το ελπίζαμε θα μπορούσε πο τέ να γίνει ο ενωτικός κρίκος των Ελλήνων ομογενών της Σουηδίας. Η επιθυμία των μελών της αίρεσης ήταν να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να πουληθεί το ακίνητο σε μια οργάνωση που θα το χρη σιμοποιεί για κάποιο θεάρεστο σκοπό Με την πτώση της χούντας στην Ελ λά δα πολλοί από τους μετανάστες στη Στοκχόλμη έβλεπαν με ανησυχία τη διά λυση του κάποτε ισχυρού Συλλόγου Στοκ χόλμης. Αντί αυτού ιδρύθηκαν σύλλογοι στα προάστια της πόλης που λειτουργούσαν ως ελληνικά καφενεία. Οι σύλλογοι των μεταναστών επιδοτούνταν τότε κατά μέλος με υψηλότερα ποσά απ ό, τι σήμερα. Πολλοί από τους πρώτους Έλληνες μετα νά στες που είχαν ιδρύσει τον πρώτο ελ λη νικό σύλλογο στη Σουηδία, αυτόν που με τονομάστηκε αργότερα Κοινότης Στοκχόλμης, έκαναν προσπάθειες να αναζω ογο νήσουν αυτήν την Κοινότητα. Δύο φορές μεταφέρθηκε η Κοινότητα σε ευπρεπείς χώ ρους στο κέντρο της πόλης αλλά απ ό,τι διαδόθηκε α πέτυχε να σταθεροποιηθεί λό γω αμελούς δια χεί ρισης. Ήταν τότε που ο Ντα λιάνης κι ε γώ φροντίσαμε την ανεύρεση χώρων για την με

4 ταφορά της Κοινότητας Στοκχόλμης στους χώρους του Ιδρύματος, εκεί όπου στεγάζεται ακόμη. Eμείς οι τρεις που είχαμε υπογράψει την αγο ρά των κτιρίων βρεθήκαμε ξαφνικά με μια περιουσία πολλών εκατομμυρίων κο ρ η εκλογή του Δ.Σ του Ιδρύματος βρίσκεται έκτοτε υπό τον απόλυτο έλεγχο της ηγετικής παράταξης της Ομοσπονδίας 4 ο νών χωρίς να ξέρουμε ποιος ελληνισμός θα αναλάμβανε την αξιοποίηση του ακινήτου. Ιδιαίτερα ο Νταλιάνης κι εγώ βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση έναντι των αρχικών ιδιοκτητών που προφανώς είχαν δώσει προτεραιότητα στην Ελληνική Ενορία και ασφαλώς θα περίμεναν και κάποια συλλογική εκδήλωση σε ένδειξη ευχαριστίας, κάτι που δεν πήραν ποτέ. Τότε επικοινωνήσαμε εκ νέου με τη δικηγό ρο Ingemo Rydström με το σκεφτικό να πα ρα δεχθούμε ότι είχαμε υπερεκτιμήσει τις οργανωτικές ικανότητες των ελληνικών μεταναστευτικών συλλόγων και ίσως να ήταν πιο σωστό να έπαιρνε το ακίνητο η κοινωφελής οργάνωση Διεθνής Αμνηστία. Η δικηγόρος μας παρηγόρησε και μας συμβούλεψε ν αποβάλουμε την ιδέα ότι η ελληνική παροικία δεν θα μπορέσει ν αξιοποιήσει σύντομα τα κτίρια λόγω απει ρίας. Η ίδια θα συμβουλεύονταν έναν συνάδελφο και θα ερχόταν με μια πρόταση. Πράγματι σε λίγες μέρες μάς συνέστησε να ζητήσουμε την καταγραφή ενός Ελληνικού Ιδρύματος κοινωφελούς σκοπού που σύμ φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία θα βρίσκε ται υπό τον έλεγχο και την καθοδήγηση της Νομαρχίας. Ακολούθως, μας συμβούλεψε, να μεταβιβαστεί η ιδιοκτησία από την Ενορία-Κοινότητα στο Ίδρυμα ως δωρεά. Δεν υπήρχε λόγος αμφιβολίας ότι αυτή ήταν μια καλή λύ ση έως ότου οι διάφοροι σύλλογοι που δημι ουργήθηκαν με την πτώση της χούντας οργα νωθούν και θ αποδεχτούν τους κανόνες που ισχύουν στην χώρα που ζούμε. Καλέστηκαν τότε σε κοινή συνεδρίαση οι Ελληνικοί Σύλλογοι που υπήρχαν τότε και η Ομοσπονδία για τη λήψη απόφασης σύστασης ενός Ιδρύματος και σύνταξης ε νός Καταστατικού που ήταν απαραίτητο να φαίνεται στις Αρχές της Πολιτείας ότι το Ίδρυμα είναι κοινωφελές και έχει την υποδομή του σε όλη την ελληνική παροικία. Ύστερα από πολλή γραφειοκρατική δουλειά και συνεδριάσεις με τις Αρχές εγκρίθηκε το Ίδρυμα και καταγράφτηκε με ημερομηνία 14 Μαΐου Στη συνέχεια έγινε και η μεταβίβαση της ιδιο κτησίας της Ενορίας-Κοινότητας σ αυτό το Ίδρυμα υπό μορφή δωρεάς, με ημερομηνία 27 Αυγούστου Αυτή ήταν και η επιθυμία όλων που με ανησυχία έβλεπαν την διάσπαση του ελληνικού μεταναστευτικού κινήματος, που σε μεγάλο βαθμό ασκούσαν οι παραταξιακοί ηγέτες. Η συμμετοχή της Ομοσπονδίας στο Δ.Σ. του Ιδρύματος Σύμφωνα με το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποτελείται από 17 μέλη που υποδεικνύονται από τους υπάρχοντες ελληνικούς συλλόγους. Η Ομοσπονδία εκτός της ιδιότητας να εκπροσωπεί τους συλλόγους θεωρήθηκε ότι θα ήταν προς όφελος του Ιδρύματος να υποδεικνύει και τρία μέλη στο Δ.Σ. Η συμμετοχή της Ομοσπονδίας στο Διοι κητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, δημι ούρ γησε και το πρόβλημα των παραταξιακών αναλογιών που προκύπτουν ανά διετία στην εκλογή εκπροσώπων για την ανάδειξη του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Η παράταξη που έχει την πλειοψηφία είναι και η ηγετική εκπρόσωπος έναντι των Αρχών Σουηδίας και Ελλάδας και επί πλέον νόμιμος παραλήπτης των ετήσιων επιδομάτων που παρέχονται στις μειονότητες μεταναστών, επταψήφιων ποσών σε σουηδικές κορόνες, και από το 1994 με την ένταξη της Σουηδίας στην Κοινή Ευρώπη και σε Ευρώ από τα κοινά ευρωπαϊκά ταμεία, ένα προσόν

5 μεγάλης σημασίας για την ηγετική παράταξη. Ως εκ τούτου η εκλογή του Δ.Σ. του Ιδρύματος βρίσκεται έκτοτε υπό τον απόλυτο έλεγχο της ηγετικής παράταξης της Ομοσπονδίας. άλλοτε πρόεδρος της Ομοσπονδίας O Καριοφύλλης Χατζόπουλος ερωτηθείς κά πο τε για τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας στην Πολιτιστική Στέγη, απάντησε στο έντυ πο «Μεταναστευτικά Νέα» αριθ. 199 ότι: «Πάρθηκε μια απόφαση να δοθεί η περιουσία του Ιδρύματος στην Ομοσπονδία αλλά δεν δόθηκε ποτέ. Η Ομοσπονδία καλούνταν να συμβάλει στην διαχείριση ξένης περιουσίας και δεν το έκανε και καλά έκανε...». Ποιοι τώρα πήραν την απόφαση η πε ρι ουσία του Ιδρύματος να δοθεί στην Ομοσπονδία και γιατί μια περιουσία πολλών εκατομμυρίων κορονών θεωρείται ξένη επει δή ανήκει στην ελληνική παροικία και όχι στην Ομοσπονδία είναι από τις αναπάντητες απορίες. Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην ονομασία του Ιδρύματος Πολλοί Έλληνες της παροικίας, προ παντός της δεύτερης γενιάς μεταναστών, γεννημένων και σπουδασμένων στη Σουηδία, διερωτώνται γιατί να υπάρχει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην ονομασία ενός Πολιτιστικού Ιδρύματος. Η ιστορία του ελληνισμού της Σουηδίας παραμένει άγνωστη στην πλειοψηφία της δεύτερης και τρίτης γενιάς. Παραθέτω μια ιστορική περιγραφή που εξηγεί την παρουσία ενός Αγίου στην επίσημη ονομασία του Ελληνικού Πολιτιστικού Ιδρύ ματος. Η Σουηδία έγινε χώρα αποδημίας από τη δεκαετία του Πρωτύτερα, το 1870 δύο ελληνικές οικογένειες είχαν έλθει ως μετα νάστες, του Τσάππου και του Θεοδωρίδη. Οι δύο αυτοί ήταν έμποροι σφουγγαριών από την Κάλυμνο. Αυτοί έγιναν γνωστοί στη Σουηδία ως Έλληνες παρ ότι ήλθαν με τουρκι κή υπηκοότητα. Δεν ίδρυσαν ποτέ κάποιον ελληνικό σύλλογο, τα σπίτια τους όμως ήταν το κέντρο συνάντησης όλων των περαστικών από τη Σουηδία Ελλήνων, επι σήμων και μη. Η δεύτερη γενιά των δύο αυτών οικογενειών αποτελούνταν από τρία α δέλφια η κάθε μία. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο του πολέμου πολλές κατηγορίες Ελλήνων από όλη την Ευρώ πη προσέφυγαν στην ουδέτερη Σουηδία για ν αποφύγουν την επιστροφή τους στην κα τεχόμενη Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι πρόσφυγες βρήκαν ασυλία και κάθε είδους βοήθεια στους Καλύμνιους της Στοκχόλμης. Πολλούς από τους νέους τους ναυτολογού σαν σε εμπορικά πλοία κυρίως της Ναυσιπλοΐας Svenska Orjent Linje, με κατεύθυνση προς κάποιο λιμάνι συμμαχικού ή ουδέτερου κράτους, απ όπου εντάσσονταν στο ελληνικό στράτευμα της Αφρικής ενάντια των στρατευμάτων του Άξονα. Με την έλευση των πρώτων Ελλήνων με τα ναστών μεταπολεμικά, κυρίως α πό τις βιομηχανικές πόλεις της Γερμανίας και τα ανθρακορυχεία του Βελγίου, των μεταναστών που συνέχιζαν την αποδημία τους στη Σουηδία όπου οι συνθήκες εργασίας και αμοιβής ήταν τότε πολύ καλύτερες απ ότι στην Ευρώπη, ήταν πάλι στις οικογένειες των Καλύμνιων που φιλοξενούνταν έως ότου βρουν δουλειά και κατοικία. Η Μαρία, η σύζυγος του μεγαλύτερου των τριών αδελφών του Ιωάννη Τσάππου, φρόντιζε να συγκεντρώνει τους Έλληνες της παροικίας στις εθνικές και θρησκευτικές γιορτές. Η οικογένεια των Τσάππων είχαν βά λει δύο θέματα στο πρόγραμμά τους που προσπαθούσαν να εφαρμόσουν με προ τε ραιότητα. Το ένα ήταν η διδασκαλία της ελ ληνικής γλώσσας για τα παιδιά σχολικής ηλικίας και το άλλο η ίδρυση Ελληνικής Ορθο δόξου Εκκλησίας. Διακόσμησαν ένα χώρο σε αίθουσα δ ιδα σκαλίας με λίγα θρανία πίνακα και χάρτη της Ελλάδας και φρόντισαν για την αγορά α ναγνωστικών βιβλίων. Τη διδασκαλία ανα λάμβανε όποιος κατείχε την ελληνική γλώσ σα κάπως καλά. 5

6 Με την αύξηση του αριθμού των μαθητών και επειδή η διδασκαλία γινόταν τα Σάββατα με τον καιρό πήρε το όνομα Σαββατιάτικο σχο λείο και είναι αυτό που υπάρχει ακόμη με πολλές εκατοντάδες μαθητές τώρα. Για την ίδρυση Ορθοδόξου Εκκλησίας οι Καλύμνιοι είχαν καταλήξει στο συμπέ ρασμα ότι η ορθόδοξος πίστη θα συνέβαλε κατά πολύ ώστε οι απόγονοί τους να μην ξεχάσουν την ελληνική τους προέλευση. Ο Γιάννης Αντωνιάδης με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας στο συμβούλιο του Ιδρύματος συνέλαβε την επινόηση οριστικής λύσης που ήταν η πώληση του ακινήτου Έγραψαν και επισκέφτηκαν προσωπικά τον Πατριάρχη Αθηναγόρα με την παράκληση να ιδρύσει μια ελληνική ορθόδοξο εκκλησία στη Στοκχόλμη. Ο Πατριάρχης μαζί με τις ευχές του και τα συγχα ρητήρια για το ζήλο τους, απάντησε ότι ο αριθμός των Ελλήνων ορθοδόξων στη Σουη δία ή ταν μικρός και το Πατριαρχείο επί του παρό ντος δεν είχε πιθανότητες να ιδρύσει ελληνική ορθόδοξο εκκλησία στη Στοκχόλμη. Θα ανέθετε όμως στον ορθόδοξo Αρχιερέα Λονδίνου Αθηναγόρα να ιδρύσει μια Ενορία που θα την αποκαλεί Σουηδίας και θα ταξιδεύει μερικές φορές το χρόνο για τη θρησκευτική εξυπηρέτηση των Ελλήνων ορθοδόξων. Αρχιεπίσκοπος Λονδίνου Αθηναγόρας O ίδρυσε την Ενορία-Κοινότητα την οποία αποκάλεσε του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, τον κατ εξοχήν Δωδεκανήσιο Άγι ο, επειδή έγραψε την Απο κά λυψη στην Πάτμο, τη γει τονική νήσο της Καλύμνου. Είναι αυτή η Ενο ρία-κοινότητα που προσπάθησε για την αγορά των κτιρίων της αίρεσης Israel Mission και με το επιχείρημα ότι η ελληνική παροικία κατ εξοχήν χριστιανική με διαρκώς αυξανόμενο αριθμό μεταναστών αποτελεί εγγύηση ότι το Ίδρυμα σε υψηλό βαθμό θα χρησιμοποιείται για θεάρεστο σκοπό. 6 Οι οικογένειες των Τσάππων αγόρασαν ιε ρατικά σκεύη και άμφια, και ανέλαβαν την ευθύνη της ανεύρεσης παρεκκλησίου για την τέλεση λειτουργίας κάθε φορά που ο Αρχιεπίσκοπος Λονδίνου ερχόταν στη Στοκχόλμη πάντοτε φιλοξενούμενος. O ιδιοκτήτης της περιουσίας του Ιδρύ μα τος Ένας από τους τρεις που κατά το κατα στα τικό θα αντιπροσώπευαν την Ομο σπον δία στο Δ.Σ του Ιδρύματος ήταν ο Γιάν νης Αντωνιάδης. Πάντοτε σε αξι όλογες θέσεις σε συλλόγους και ορ γα νώσεις άλλοτε γραμματέας της Ομοσπονδίας και επί σειρά ετών αναντικατάστατος πρόεδρος της Πολι τιστικής Στέγης. Ο ίδιος αρκείται στον τί τλο του Προοδευτικού δημοκράτη και ουδέ τε ρο στις παραταξιακές διενέξεις. Κατά πό σο συμφωνούν αυτές οι ι δι ότητες με την πραγμα τικότητα είναι άλλο θέμα. Η επιδίωξη της Ομοσπονδίας να γίνει ο νόμι μος ιδιοκτήτης της περιουσίας του Ιδρύ μα τος ανάγεται τριάντα χρόνια πριν. Ο Γιάννης Αντωνιάδης με την ιδιότητα του εκπροσώπου της Ομοσπονδίας στο συμβού λιο του Ιδρύματος συνέλαβε την επινόηση ο ρι στικής λύσης, που ήταν η πώληση του ακινήτου από μέρους των καλούμενων ιδρυτών στην Ομοσπονδία με τους ίδιους ό ρους που αναγράφονταν στο συμβόλαιο αγο ράς. Φυσικά είχε επινοηθεί και η ανά δει ξη ημών των τριών σε εξέχοντα μέλη της ελληνικής παροικίας. Όταν εξηγήσαμε ότι η παρουσία μας στο Ίδρυμα έχει μόνο νομοθετική σημασία και ότι ο όρος να είμαστε μέλη του συμβουλίου εφόσον κρίνουμε την παρουσία μας απαραίτητη έχει σχέση με την ανάθεση της εξουσίας στο

7 πρώτο συμβούλιο που θα εκλεγεί σύμφωνα με το αναγνωρισμένο Καταστατικό του Ιδρύματος και τους κανόνες λειτουργίας Ιδρυμάτων, υποπέσαμε σε δυσμέ νεια, και τέθηκε σε εφαρμογή μια από τις εφε δρι κές λύσεις. Μετά τον θάνατο των τριών αδελφών Τσάπ που, από τα παιδιά τους, ο Θεόφι λος του Μιχαήλ Τσάππου ήταν ο ιδεο λογικός διάδοχος του έργου των προγό νων του, Τσάπ πων, στη Σουηδία. Αυτός ο Θεόφιλος έ πρε πε να πεισθεί ότι ήταν ηθικό του καθήκον να πάρει ενεργό μέρος στη μεταβίβαση του ακινήτου της Ενορίας με το ίδιο όνομα του Αγίου που οι γονείς του είχαν πάρει την πρωτοβουλία να ιδρύσουν. Ο ίδιος θα έπρεπε να προτείνει έναν ακόμη της πρώην Ενορίας που νομικά και οι δύο θα φέρονταν ως πωλητές. Ο Θεόφιλος πρότεινε τον Χρίστο Μπαρμπά τσιαλο, γραμματέα της Κοινότητας με το ίδιο όνομα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Οι δύο αυτοί υπόγραψαν την πώληση από μέ ρους της Ενορίας-Κοινότητας, και ως αγοραστές υπέ γραψαν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και ο Γραμματέας αυτής ο Γιάννης Αντωνιάδης με ημε ρομηνία 27 Απριλίου Από τότε διαδόθηκε στη Σουηδία και στην Ελλάδα ότι η Ομοσπονδία είναι κάτοχος δύο κτιρίων στο κέντρο της Στοκχόλμης επί της ο δού Idungatan 4 και η πλειοψηφία του Δ.Σ. ανα δεικνύεται από την Ο μο σπονδία. O Θεόφιλος άρχισε να αμφιβάλει για τον τρό πο ενέργειας των ηγετών της Ομο σπονδίας που είχαν σχέση με τη μετα βί βαση του ακινήτου. Στην Υπηρεσία Κτημα τολογίου που ρώτησε για την πώληση του α πά ντησαν ότι πώληση δεν έγινε ποτέ. Ο υπάλληλος με την εντύπωση ότι πρόκειται περί κάποιου α κα τατόπιστου αλλοδαπού του εξήγησε με απλά σουηδικά ότι στη Σουηδία για κάθε πώ λη ση ακινήτου πρέπει να προσκομισθούν στοιχεία ιδιοκτησίας. Το ακίνητο επί της οδού Idungatan 4, του εξήγη σε ότι είναι από πέντε χρό νια ιδιοκτησία του Ιδρύματος Grekiska Kul tur huset S:t Johannes Theologen. Θεόφιλος του Μιχάλη Τσάππου γεν O νη μένος και σπουδασμένος στη Στοκχόλ μη με Ακαδημαϊκό δίπλωμα Πολιτικής Οικονομίας της Ανώτατης Εμπορικής Σχολής Στοκχόλμης ήταν καλός γνώστης του τρόπου λειτουργίας των σουη δι κ ών υπηρεσιών. Όταν κατάλαβε ότι τον είχαν χρησιμοποιήσει για παραταξιακούς σκο πούς απέσυρε ό,τι έγγρα φα υπήρχαν με το όνομά του και ήλθε σε ρήξη με την Ομοσπονδία για τις μεθόδους που χρησιμοποιεί στο όνομα της δημοκρατικής νομιμότητας. Τότε διατύπωσε τη γνώμη του ότι παρ όλο που πολλές χιλιάδες Έλληνες μετανάστες εί χ αν έλθει στη Σουηδία, οι περισσότεροι τη δε κα ετία του 1960, η Στοκχόλμη τείνει να γίνει η μόνη πρωτεύουσα της Ευρώπης χω ρίς αντιπροσωπευτικό σύλλογο Ελλήνων μετα ναστών. Ο Θεόφιλος αποφάσισε τότε να ασχοληθεί με την Κοινότητα Στοκχόλμης, επί μερικά χρό νια στη θέση του προέδρου με την ελπίδα ότι αυτή η Κοινότητα θα συγκέντρωνε ξανά τον ελληνισμό και θα αποκτούσε πάλι το κύρος που είχε στο παρελθόν. Στις αρχές του έτους 2003 συγκέντρωσε ό,τι σκεύη υπήρχαν ακόμη στην αποθήκη της Στέγης, τα περισσότερα άμφια και ιερατικά σκεύη της Ενορίας-Κοινότητας του Αγίου Ιωάννου, μεγάλης αξίας δωρεές των διαδόθηκε οικογενειών Τσάππων. Ένα μέρος απ αυτά τα απέστειλε στην Κάλυμνο και για τα υπόλοιπα έδωσε τη συγκατάθεσή του να σταλούν στην ορθόδοξο εκκλησία της Λεττoνίας και στην ελληνική ορθόδοξο εκκλησία της Αγίας Τριάδος Γκέτεμποργκ. Στις 3 Μαρτίου 2003 έστειλε ο Θεόφιλος μια επιστολή στην Ομοσπονδία στην οποία γράφει επί λέξει ότι: τα τέσσερα χρόνια που ήταν μέλος του Διοικητικού Συμ βουλίου της Ομοσπονδίας τον δίδαξαν ότι η Ο μο σπονδία ως δευτεροβάθμιο όργανο δεν α ντι προσωπεύει παρά μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό των Ελλήνων της Σουη δίας. Την αίτηση της Κοινότητας Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, που ή ταν η συνέχεια της στη Σουηδία και στην Ελλάδα ότι η Ομοσπονδία είναι κάτοχος δύο κτιρίων στο κέντρο της Στοκχόλμης 7

8 Εκ κλησιαστικής Κοι νότητας, αρχικά ιδιο κτήτης και δωρητής της ι δι ο κτησίας του Ιδρύματος την απέρριψε η Ο μο σπονδία για τί το πρό γραμ μά της είναι να συνεργάζεται με συλλόγους που παράγουν μόνο ψήφους. Η Ομοσπονδία απέδειξε ανικανότητα να δου λέψει για το συμφέρον του συ νόλου του Ελλη νισμού της Σουηδίας. παραίτηση ενός μέλους από το Δ.Σ. Η της Ομοσπονδίας δεν απο τε λεί μεγάλο πρόβλη μα αρκεί να επεξηγείται με κάποιον εύσχημο τρό πο και να μη αποκαλύπτει τα αρνη τικά αί τια της παραίτησης. Δι α φορετικά θα συκο φα ντηθεί ο ίδιος και θα κη ρυχθεί ένοχος για υ πο τ ιθέμενα παρα πτώ ματα. Σ αυτή την κα τηγορία υπέπε σε ο Θεόφιλος αλλά πέθανε ύστερα από με ρι κές εβδομάδες στην Κάλυμνο, και όχι μό νο διέφυγε τη δημόσια παραδειγματική τιμωρία, αλλά τιμήθηκε και με Μνημόσυνο, μνεία για το έργο του στην ελληνική παροικία της Σουηδίας. Το Δ.Σ. του ιδρύματος Επί πολλά χρόνια η Νομαρχία με δεκάδες έγγραφα υπενθύμιζε στον πρόεδρο της Στέγης, Γιάννη Αντωνιάδη, ότι δεν τηρεί τους ισχύοντες κανονισμούς περί λειτουργίας των Ιδρυμάτων. Ο πρόεδρος αδιαφόρησε επί σειρά ετών στις υποδείξεις των Αρχών, πιθανώς γιατί βασίζονταν στις ικανότητές του να βρίσκει πάντοτε λύσεις για οτιδήποτε προέκυπτε στην παροικία. Πιθανώς να υπολόγιζε και με την εκδοχή ότι οι Αρχές εν τέλει θα διέγραφαν την Πολιτιστική Στέγη από τους καταλόγους των Ιδρυμάτων, και είναι αυτό άλλωστε που επιδιώκει η Ομοσπονδία, προ παντός που σύμφωνα με την 3 του καταστατικού το Ίδρυμα ανήκει σ όλη την ελληνική παροικία που δημοκρατικά εκπροσωπείται Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ανέφερε ότι με τριάντα χρόνια πείρας που έχει σε συμβούλια ποτέ δεν έχει ακούσει μια υπηρεσία να επεμβαίνει στον τρόπο εκλογής ενός Συμβουλίου 8 στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κα τά την Ομοσπονδία η δη μο κρατική πα ρουσία της ελληνικής παροικίας τηρείται από τις παρατάξεις που ανά διετία αναδεικνύονται στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Όταν η υπεύθυνη υπη ρεσία της Νομαρχίας για τα ιδρύματα αξίωσε να καλεστεί το Δ.Σ. σύμ φωνα με το καταστατικό που εγκρίθηκε το 1980 με μόνο θέμα την εκλογή ενός Δ.Σ. και στη συνέχεια την αναθεώρηση της 3 του καταστατικού, καθορίστηκε να γίνει η Συνέλευση στις 9 Μαΐου Η Νομαρχία πρότεινε ως προεδρεύοντα τον Κύπριο, Αντώνη Κρασσά, με την ιδιότητα Έλληνος άλλης εθνικότητας και ως εκ τούτου αμερόληπτου στις παραταξιακές διενέξεις των Ελλήνων της κυρίως Ελλάδας. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης στις 9 Μαΐου ο προεδρεύων Α. Κρασσάς μαζί με την αλληλογραφία με τη Νομαρχία ανέφερε και την πρόταση της υπηρεσίας Ιδρυμάτων να αποφευχθούν προς εκλογή στο Δ.Σ. όσοι δεν είχαν δείξει ενδιαφέρον εφαρμογής του νόμιμου καταστατικού του Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ανέφερε ότι με τριάντα χρόνια πείρας που έχει σε συμβούλια ποτέ δεν έχει ακούσει μια υπηρεσία να επεμβαίνει στον τρόπο εκλογής ενός Συμβουλίου. Πρότεινε στον Α. Κρασσά να διαμαρτυρηθεί επ αυτού. Δεν πρόλαβε όμως να το κάνει. Την επομένη πήρε ο προεδρεύων, Α. Κρασσάς, ένα γράμμα από τη Νομαρχία ότι από μέρους της Κοινότητας Στοκχόλμης ο Θεόδωρος Χουλιάρας έθεσε την ερώτηση αν νομικά το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί έναν δημοκρατικά προτεινόμενο σύμβουλο από μία ελληνική οργάνωση. Η απάντηση ήταν ότι η πρόθεση της Νομαρχίας δεν ήταν να επέμβει στην εκλογή του Δ.Σ. αλλά να κάνει μόνο μια πρόταση. Υστερα από δύο επαναλήψεις του συνεδρίου στις 18 Μαΐου εξελέγη εκ νέου πρόεδρος ο Γιάννης Αντωνιάδης και άλλοι εννέα εκπρόσωποι συλλόγων και οργανώσε

9 ων που αναγράφονταν στο καταστατικό του Ο πρόεδρος Αντωνιάδης ανέφερε ότι έχει αναθέσει σε μια επιτροπή την αναθεώρηση της 3 του καταστατικού και ότι ο ίδιος έχει συντάξει μια πρόταση που θα την παρουσιάσει στο τέλος του καλοκαιριού. Την ίδια ημέρα εκλέχτηκε και γραμματέας του Ιδρύματος η Φραντζέσκα Παπαδοπούλου, σπουδάστρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης. Η νομομαθής γραμματέας αποδείχτηκε με το χρόνο ένα πραγματικό εύρημα για την Ομοσπονδία. Εκτός του ρόλου της ως γραμματέως του Ιδρύματος η Φ. Παπαδοπούλου συμπλήρωσε και όλες τις κενές θέσεις σε συλλόγους και οργανώσεις, που η Ομοσπονδία είχε αναλάβει να υποδείξει, και που επί χρόνια παρέμεναν κενές λόγω έλλειψης επαφής με τον ελληνισμό της παροικίας. Η νομομαθής αυτή γραμματέας αποδέχτηκε πολλά αξιώματα: σύμβουλος της Ομοσπονδίας, γραμματέας του ανύπαρκτου Συλλόγου Γυναικών της Κοινότητας Στοκχόλμης, γραμματέας της Ομοσπονδίας Νέων Ελλή νων Σουηδίας, γραμματέας της Ένωσης Ελ ληνίδων με κέντρο κάπου στη Νότια Σουηδία, εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων μεταναστών Σουηδίας στο Ευρωπαϊκό ΣΑΕ, απ ότι έγινε γνωστό ως τώρα. Με την πάροδο του κα λοκαιριού ο πρό εδρος μετά της νομο μαθούς γραμματέως τώρα, έγραψαν στη Νομαρχία ότι το Ίδρυμα λειτουργεί με το νόμιμο καταστατικό του Η Νομαρχία απάντησε ότι θα έπρεπε να καλεστεί σε συνέλευση το Δ.Σ. με κύριο θέμα την αναθεώρηση κυρίως της 3 που αφορά τη συμμετοχή της ελληνικής παροικίας στη διοίκηση του Ιδρύματος. Ύστερα από ακόμη μερικές υπομνήσεις καθορίστηκε η Συνέλευση για τις 17 Οκτωβρίου Κατ αυτήν ο πρόεδρος μετά της γραμματέως είχαν επινοήσει λεπτομερώς τη μελλοντική λειτουργία του Ιδρύματος. Την αντιπροσώπευση της Κοινότητας Άγιος Ιωάννης πρώην Ενορίας, εξαρχής ιδιοκτήτη και κατόπιν δωρητή της ιδιοκτησίας, θα αναθέτονταν προσωρινά στους τρεις καλούμενους ιδρυτές Γιατί τώρα η Ελληνική Πρεσβεία θα έπρεπε να υποβιβαστεί στο ρόλο ενός συλλόγου με ένα μέλος στο Δ.Σ. του Ιδρύματος είναι κι αυτό ένα από τα ερωτηματικά της Πολιτιστικής Στέγης. Αργότερα αυτή η Κοινότητα θα διαγράφονταν εντελώς από το Καταστατικό ως ανύπαρκτη. Οι τρεις ιδρυτές σύμφωνα με τη διατύπωση του καταστατικού, θα υπάρχουν στο Δ.Σ., εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν. Γι αυτούς τους τρεις αποδείχτηκε με το χρόνο ότι οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος είχαν επινοήσει ιδιαίτερη μεταχείριση. Θα υπάρχουν στον κατάλογο του Δ.Σ., αλλά δεν θα καλούνται σε συνεδριάσεις έως ότου αποδεχθούν ότι είναι ανεπιθύμητοι. Άλλωστε αυτοί έχουν υπερβεί το μέσο όριο ζωής που ισχύει σ αυτή τη χώρα και θα είναι εύκολο για τον πρόεδρο να εξηγεί την ιδιαίτερη μεταχείριση λόγω ηλικίας. πρόεδρος κατ αρχήν έθεσε προς ψήφιση την πρόταση του Δ. Νταλιάνη και τη O δική μου που αφορούσαν την προσαρμο γή του καταστατικού στις συνθήκες που δημι ουρ γήθηκαν στην ελληνική παροικία τα τελευ ταία τριάντα χρόνια. Οι προτάσεις μας α πορ ρίφθηκαν παμψηφεί. Ακολούθως ο πρόεδρος απέσυρε τη δική του πρόταση. Η επιτροπή που κατά το διάστημα του καλοκαιριού θα επεξεργάζονταν την αναθεώρηση του Καταστατικού δεν είχε συσταθεί ποτέ. Στη Συνεδρίαση της 17 Οκτωβρίου 2004 πάρθηκε μόνο μια απόφαση. Ο πρόεδρος πα ρουσίασε μια πρόταση του προέδρου της Ομοσπονδίας, κατά την οποία ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Φοιτητών που δεν υπήρχε πλέον, θα υποδεικνύεται από την Ελληνική Πρεσβεία Στοκχόλμης και θα ονομάζεται 17ο μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος. Η πρόταση εγκρίθηκε παμψηφεί και ισχύει ακόμη χωρίς να έχει γίνει ποτέ γνωστό ποιον υποδεικνύει η Πρεσβεία στο Δ.Σ. Γιατί τώρα η Ελληνική Πρεσβεία θα έπρεπε να υποβιβαστεί στο ρόλο ενός συλλόγου με ένα μέλος στο Δ.Σ. του Ιδρύματος είναι κι αυτό ένα από τα ερωτηματικά. Στο Καταστα 9

10 τικό η 2 αναφέρει ότι το Ίδρυμα συνεργάζεται με την Ελληνική Πρεσβεία που δικαιούται να έχει παρατηρητές στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Επί πλέον οι φοιτητές του 1980 όταν τελείωσαν τις σπουδές των παρακάλεσαν τον καθηγητή Ιωάννη Σεβαστίκογλου να ηγηθεί της ίδρυσης ενός συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων. Αυτός ο σύλλογος έγινε και υπάρχει ακόμη. μεταρρύθμιση του καταστα τικού που επινόησε ο Η πρό εδρος του Ιδρύματος αποτελείται από πολλές λεπτομέρειες που τέθηκαν σε εφαρμογή διαδοχικά. Για κάθε πρόβλημα που θα προέκυπτε είχε επινοήσει ο πρόεδρος περισσότερες της μιας λύσης. Για μας τους τρεις, τους καλούμενους ιδρυτές, κατά πρώτον ε πι νοήθηκε η συμβιβαστική λύση να αποδεχθούμε μια τιμητική ανάδειξη για τους κόπους μας προς απόκτηση αυτής της αξιόλογης περιουσίας. Αυτό φυσικά αντί της αποβολής του προνομίου να είμαστε τακτικά μέλη του Δ.Σ. όσο κρίνουμε την παρουσία μας απαραίτητη. Εκ νέου εξηγήσαμε ότι το νόημα αυτής της παραγράφου δεν ήταν ποτέ να είμαστε ισόβια μέλη του Δ.Σ. Απλά ήταν στο πρώτο δη μοκρατικά εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες να πα ραδίναμε το Αρχείο, τα κλειδιά και ό,τι στοιχεία είχαμε και ξέραμε που είχαν σχέση με την απόκτηση του ακινήτου. Δυστυχώς ακόμη τώρα, τριάντα χρόνια αργότερα, ένα τέτοιο συμβούλιο δεν έχει αναδειχθεί. Όταν αμφισβητήσαμε ακόμη και τη δημοκρατικότητα του ιδίου προέδρου μετά των εννέα ειδικά επιλεχθέντων συμβούλων, βρεθήκαμε και οι τρεις σε δυσμένεια. Τότε τέθηκαν σε εφαρμογή οι εφεδρικές λύσεις. Στις Αρχές έγραψε ο πρόεδρος ότι το Ίδρυμα λειτουργεί άψογα, σε σύγκριση με τα προηγούμενα με πρόεδρο εν αλλάξ τον Δ. Νταλιάνη και Α. Φράγκο. Η νομομαθής γραμματέας διαβίβασε τα πρακτικά της συνεδρίασης της 15ης Μαΐου 2005 όπου στην 7 γράφει ότι η διαφάνεια των συνεδριάσεων δεν τηρείται γιατί ιδιαίτερα οι δύο ο Δ. Νταλιάνης και ο Α. Φράγκος φέρ νουν οπαδούς οι οποίοι με συνεχείς επεμβάσεις εμποδίζουν την ομαλή τήρηση της τάξης. Υπονοείται ότι,λόγω της χρήσης του προνομίου της αυτοεκλογής στο Δ.Σ., αποτελούμε σοβαρό εμπόδιο στην άψογο λειτουργία του Ιδρύματος. Για την Ελληνική παροικία το Ίδρυμα έχει ήδη μεταβληθεί σε Σύλλογο με πρόεδρο τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας με δέκα συμβούλους Στην πραγματικότητα πρόεδρος επί σειρά ετών ήταν ο Γιάννης Αντωνιάδης χωρίς συμβούλιο γιατί οι σύμβουλοι που υποδείκνυε η Ομοσπονδία ήταν μόνο ονόματα σε διάφορα αξιώματα. Η πρακτική δουλειά γινόταν από τον ίδιο τον πρόεδρο με τη συμπαράσταση εθελοντών που ήλπιζαν στη διατήρηση της Στέγης. Μεταξύ αυτών ήταν σχεδόν πάντοτε ο Νταλιάνης κι εγώ καθώς και ο επιστάτης Βα σί λης ο οποίος έναντι μικράς αμοιβής συνέβαλλε με σημαντική δουλειά. Για τους Έλληνες της παροικίας η διαφάνεια των αποφάσεων διαφέρει ανάλογα αν ο ακροατής είναι αμερόληπτος ή αν είναι οπαδός κάποιας παράταξης. Γενικά προβάλλεται η εκδοχή ότι οι αποφάσεις παίρνονται από την Εκτελεστική Γραμματεία, αντί του Δ.Σ., αλλά παρουσιάζονται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο δύο φορές τακτικότερα απ ό,τι στο παρελθόν. Οι σύμβουλοι του Ιδρύματος είναι εθελοντές και δεν θα πρέπει να εργάζονται υπό την απειλή της Νομαρχίας. Η επιβλέπουσα Αρχή δεν μπορεί να επεμβαίνει τόσο πολύ στην καθημερινή δουλειά της Στέγης. Μεταξύ των πολλών μεταρρυθμίσεων που επινόησε ο πρόεδρος ήταν και η απαγόρευση χρησιμοποίησης της διεύθυνσης του Ιδρύματος από την Κοινότητα του Αγίου Ιωάννη. Οι επιστολές εφεξής θα επιστρέφονται ως ο παραλήπτης άγνωστος. Η Πολιτιστική Στέγη θα συνεχίσει να υπάρχει ως Ίδρυμα για τις Σουηδικές Αρχές. Για την Ελληνική παροικία το Ίδρυμα έχει ήδη μεταβληθεί σε σύλλογο με πρόεδρο τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας με δέκα συμβούλους 10

11 μαζί με τον καλούμενο 17ο της Ελληνικής Πρεσβείας Στοκχόλμης. Το Δ.Σ προβλέπεται στο μέλλον να γίνει δεκαεπταμελές. Η Πολιτιστική Στέγη θα συνεργάζεται εφεξής μόνο με ελληνικούς συλλόγους που έχουν πείρα και κύρος. Ό,τι κειμήλιο είχε εναπομείνει από την αρχικώς Ενορία ο επιστάτης Βασίλης πήρε εντολή να τα πετάξει ως περιττή σαβούρα. Ακόμη και ένα παλιό πιάνο, δωρεά μιας οικογένειας Τσάππου, και μια βιβλιοθήκη δωρεά της χήρας Ιωάννας του αποθανόντος Θεόφιλου Τσάππου του Μιχαήλ. Θα πρέπει ο Γ. Αντωνιάδης να ομολογήσει ότι πρόκειται περί ενός Ιδρύματος και όχι περί ενός ελληνικού συλλόγου Ενας άλλος Θεόφιλος, γιος του νεότερου σε ηλικία των τριών αδελφών Τσάπ που του Μανώλη, κληρονόμησε από τον ξάδελφό του το ιδιωτικό αρχείο της οικογένειας Τσάππων με φωτοαντίγραφα και στοιχεία από τη δράση τους στην ελληνική παροικία. Φυσικό ήταν να αφυπνιστεί το συναίσθημα ευθύνης έναντι του έργου των προγόνων του και πρωτοπόρων Ελλήνων μεταναστών στη Σουηδία. Υπάρχουν πολλοί άλλοι απόγονοι Τσάππων, τέταρτης και πέμπτης γενιάς, οι οποίοι έχουν δυσκολία να αποδεχτούν την ένταξή τους σε κάποιον ελληνικό σύλλογο στη Σουηδία μέσω των κομματικών παρατάξεων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Ο Θεόφιλος δήλωσε ότι μετά το θάνατο του ξαδέλφου του είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο ίδιος το ρόλο της Κοινότητας Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Ελληνική Πολιτιστική Στέγη. Δήλωσε επίσης ότι είναι λανθασμένη η επιμονή της Ομοσπονδίας να επιμένει ότι η Κοινότητα του Αγίου Ιωάννου πρέπει να αποκλειστεί από το Ίδρυμα. Ο πρόεδρος της Στέγης ανέλαβε τη διάδοση ότι ξεφύτρωσε τώρα ένας ακόμη Θεόφιλος Τσάππος και με την πρόσθεση ως προειδοποίηση ότι πρόκειται περί ενός Τσάππου που ποτέ δεν έλαβε μέρος στους αγώνες που οι ίδιοι έκαναν ενάντια της χούντας. Ο Θεόφιλος του Μανώλη Τσάππου γεννήθηκε και σπούδασε στη Στοκχόλμη και επί πολλά χρόνια νόμιμος διερμηνέας των δικαστικών Αρχών. Προσκόμισε ένα αντίγραφο μιας απόφασης του Εφετείου Στοκχόλμης με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 1978, όπου αναφέρεται ότι η Κοινότητα με το ίδιο όνομα τής άλλοτε Ενορίας του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, άσχετα αν δεν έχει εκκλησιαστική ιδιότητα, αναγνωρίζεται ως Νόμιμο Σουηδικό πρόσωπο με δικαίωμα αγοράς του ακινήτου επί της οδού Idungatan 4 και εν συνεχεία της μεταβίβασης αυτού στο Ίδρυμα Ελληνική Πολιτιστική Στέγη ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο δικηγόρος Kenneth Lewis απέστειλε στις 12 Ιουλίου 2006 ένα εξώδικο στο Θεόφιλο, ότι έχει εξουσιοδότηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας να καταγγείλει την Κοινότητα Άγιος Ιωάννης για συκοφαντία από μέλη της Κοινότητας που ο ίδιος Θεόφιλος Τσάππος εμφανίζεται ως πρόεδρος αυτής. Σε περίπτωση που ο Θεόφιλος Τσάππος δεν προβεί σε δημόσιες δηλώσεις που θα παρουσιάζει τις συκοφαντίες ως ψευδείς, ο δικηγόρος έχει την εξουσιοδότηση της Ομοσπονδίας να απαιτήσει ως ηθική αποζημίωση το ποσό των σουηδικών κορονών και την καταβολή των δικαστικών εξόδων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. μεταρρυθμιστική επινόηση του προέδρου της Στέγης περιλαμβάνει και την Η ανάθεση σε επαγγελματίες δικηγόρους της ερμηνείας του Καταστατικού του Ιδρύματος. Οι Έλληνες της παροικίας για να επικαλεστούν το δημοκρατικό τους δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου θα πρέπει να έχουν πολλές ιδιότητες και ικανότητες. Θα πρέπει να κατέχουν τις δύο γλώσσες την ελληνική και την σουηδική διαλεκτικά και γραπτά άπταιστα, να έχουν μόρφωση ακαδημαϊκή, να διαθέτουν απεριόριστο χρόνο και να έχουν οικονομική ευεξία για να μπορούν να αναθέτουν σε νομικούς τις απαντήσεις των ερμηνειών που καταλήγουν οι δικηγόροι της Ομοσπονδίας στα διάφορα δικαστήρια. Εννοείται δεν υπάρχει κανένας που να είναι διατεθειμένος να θυσιάσει την ατομική του ηρεμία και αξιοπρέπεια για να ασχοληθεί με επαγγελματίες ηγέτες των διαφόρων παρατάξεων. 11

12 Παραδόξως ένας στην ελληνική παροικία, ο Δημήτριος Νταλιάνης χωρίς να πληροί καμιά από τις ανωτέρω αναφερθείσες ιδιότητες εκτός από το δίπλωμα του γιατρού, επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Στέγης Γ. Αντωνιάδη και σαν παλιός του φίλος, του εξήγησε ότι οι επινοήσεις που εφαρμόζει στην Πολιτιστική Στέγη δεν συμφωνούν με τους σκοπούς του Ιδρύματος. Θα πρέπει ο Γ. Αντωνιάδης να ομολογήσει ότι πρόκειται περί ενός Ιδρύματος και όχι περί ενός ελληνικού συλλόγου, που έστω και αν αποδεχθούμε ότι οι εννέα σύμβουλοι συν ο ένας της Ελληνικής Πρεσβείας εκφράζουν τη βούληση της ελληνικής παροικίας, δεν μπορούν αυτοί να παίρνουν έστω παμψηφεί αποφάσεις χωρίς να ακολουθούν τη νόμιμη διαδικασία που ισχύει στη χώρα που ζούμε. Ο πρόεδρος θα πρέπει να συμβάλλει στην τήρηση της νομιμότητας στην Πολιτιστική Στέγη, αλλιώς τον συμβούλεψε να παραιτηθεί γιατί η τακτική που ακολουθεί εκτός του ότι θα επιφέρει ζημιά στην ελληνική παροικία θα βρεθεί και ο ίδιος εκτεθειμένος. Δ. Νταλιάνης έχει τη δική του εμπειρία O από τις παραταξιακές διενέξεις της νεανικής του ηλικίας ως απόφοιτου γιατρού κατά την δεκαετία του Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος για ό λους τους εμπόλεμους λαούς διήρκεσε περί τα πέντε χρόνια. Μόνο οι Έλληνες συνέχισαν τον πόλεμο ακόμη πέντε χρόνια γιατί δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν τι είδους δημοκρατία θα έπρεπε να εφαρμόσει μεταπολεμικά η Ελλάδα. Δεν αρκούσε που ο ίδιος έκανε το καθήκον του ως στρατιώτης ενάντια των κατακτητών Γερμανοναζιστών, Ιταλοφασιστών και Βουλγάρων. Έπρεπε να κάνει και σωστή επιλογή μεταξύ των αντιμαχόμενων ελληνικών παρατάξεων. Αποτέλεσμα ήταν να γίνει ο ίδιος κυνηγημένος από όλους, πότε φυλακισμένος πότε εξό ριστος και από όλους κατηγορούμενος ως αποστάτης Τελικά η μόνη λύση που του είχε εναπομείνει ήταν να γίνει αυτοεξόριστος. Έτσι βρέθηκε στη Σουηδία πριν από μισό αιώνα, όχι προς αναζήτηση εργασίας για καλύτερο επαγγελματικό μέλλον. Στην Ελλάδα είχε δικό του ιατρείο και αξιόλογη πατρική περιουσία ενώ στη Σουηδία θα άρχιζε από επίπεδο αρχάριου αλλοδαπού. Τους Έλληνες μετανάστες Ο πρόεδρος θα πρέπει να συμβάλλει στην τήρηση της νομιμότητας στην Πολιτιστική Στέγη, αλλιώς να παραιτηθεί που έρχονταν στη Σουηδία τους βοήθησε με οτιδήποτε χρειάζονταν και όχι μόνο υπό την ιδιότητα του γιατρού. Φυσικά με κανένα τρόπο δεν αποδέχεται το ρόλο των παρατάξεων, ιδιαίτερα στην Πολιτιστική Στέγη. Από τις συναντήσεις του σε επισκέψεις στην Ελλάδα με φίλους της δεκαετίας του 1940, αυτοί οι λίγοι που υπάρχουν ακόμη εν ζωή, αναφέρει ο Νταλιάνης τακτικά, ότι μερικοί απ αυτούς φέρνουν στη συζήτηση για το παρελθόν τη φράση: «Ευτυχώς που νικήσαμε!». Άλλοι καταλήγουν με την φράση: «Ευτυχώς που νικηθήκαμε!». Και οι δύο κατηγορίες κουνώντας το κεφάλι για τους αποτυχημένους αγώνες της νεανικής τους ηλικίας. Βέβαιος ο πρόεδρος της Στέγης για την επιτυχία της μεταρρυθμιστικής του επινόησης, που έθεσε σε εφαρμογή μετά την συνέλευση του Μαΐου 2004, εκτός από τις ανακοινώσεις που διένειμε, έγραφε στο έντυπο της Ομοσπονδίας «Ελληνισμός του Βορρά», πάντοτε με την προσωπογραφία του, για την μεγάλη δουλειά που γίνεται στην Πολιτιστική Στέγη από τους λίγους περί αυτόν χωρίς μισθούς και αμοιβές, μόνο με την επιθυμία να αφήσουν στις επόμενες γενιές των Ελλήνων της Σουηδίας μια περιουσία και έναν χώρο για να καλλιεργούν τον ελληνικό πολιτισμό και να προωθούν τα εθνικά θέματα της πατρίδας μας μέσα στην κοινή γνώμη της σουηδικής κοινωνίας. Δεν παρέλειψε ποτέ να μην αναφερθεί στους κακόβουλους λασπολόγους, τους αποκαλούμενους σωτήρες, που έχουν δύσκολο να καταλάβουν ότι η Στέγη δεν τους χρειάζεται πλέον. Είναι αυτοί που θέλουν να δείξουν ότι έχουν κι αυτοί λόγο και διαδίδουν ότι ο ίδιος ο πρόεδρος θέλει να πουλήσει τα κτίρια του Ιδρύματος. 12

13 Ποιους τώρα ο πρόεδρος της Στέγης στα πληροφοριακά του δελτία αποκαλεί αυτόκλητους σωτήρες αποτελεί προσωπική του επιλογή ανάλογα με την περίσταση. Σ αυτή την κατηγορία μπορεί να βρεθεί οποιοσδήποτε τολμήσει να έχει διαφορετική άποψη από αυτή του προέδρου. Εύκολο ανάλογα με τις συνθήκες που δημιουργούνται κάθε φορά να Πράγματι κατά καιρούς χρειάστηκε η Πολιτιστική Στέγη σωτήρες και είναι πολλοί οι Έλληνες που προσέφεραν και προσωπική δουλειά πολλών εκατοντάδων ωρών και οικονομική βοήθεια εν είδη δανείου και δωρεάς, χωρίς κανένας απ αυτούς να θέλει να αποκαλείται σωτήρας. Μια άλλη από τις πολλές φορές ήταν όταν η ίδια Τράπεζα ΗΒ κήρυξε το Ίδρυμα σε δημοπρασία για την 8η Ιουνίου 1997 ώρα Τότε βρέθηκε ο γιατρός Κακοσαίος κι εγώ που στις 6 Ιουνίου με προσωπικό δάνειο από τη Nordbanken AB σουηδικές κορόνες καταβάλαμε τους καθυστερημένους τόκους στη ΗΒ και αποφεύχθηκε η πτώχευση. Όσο για τη συκοφαντία ότι οι ίδιοι οι αυτοαποκαλούμενοι σωτήρες θέλουν να σώσουν τη Στέγη από τον κίνδυνο να πουλήσει ο πρόεδρος την περιουσία του Ιδρύματος δεν υπάρχει κανένας λογικός Έλληνας σ αυτή τη χώρα που να μην ξέρει ότι για να πουλήσει κάποιος ένα ακίνητο θα πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο να αποδείξει ότι είναι και ιδιοκτήτης, αν τώρα ο πρόεδρος φαντάστηκε τον εαυτόν του και ως ιδιοκτήτη. Όλοι όμως οι Έλληνες έχουν λόγο να καταλογίζουν ευθύνη στον πρόεδρο Αντωνιάδη που ενώ διακήρυττε ότι το Ίδρυμα βαίνει κάθε χρόνο με κέρδος, παρέλειψε να πληροφορήσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας όταν ο τελευταίος επί ενάμιση χρόνο διαπραγμαγια να πουλήσει κάποιος ένα ακίνητο θα πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο να αποδείξει ότι είναι και ιδιοκτήτης παρουσιάσει όποιους αυτός θέλει ως αδαείς, που νομίζουν ότι οι Τράπεζες είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα και θα ενδιαφερθούν να αναλάβουν τα χρέη των τόκων για να αποφευχθεί η πτώχευση της περιουσίας του Ιδρύματος. Κατά την εκδοχή του προέδρου η Εμπορική Τράπεζα (ΗΒ) ανέλαβε το χρέος της Στέγης προς το Ταμείο Συντακτών ενός εκατομμυρίου όταν εξακρίβωσε ότι το Ίδρυμα δείχνει άνοδο επί σειρά ετών. Εννοείται ότι ο σωτήρας της Στέγης είναι ένας. Υπάρχει όμως και η πραγματική εκδοχή όπως αναγράφεται στα έγγραφα της Εμπορικής Τράπεζας, αν υπάρχουν ακόμη αντίγραφα στο Αρχείο της Στέγης και αν το Αρχείο τεθεί ποτέ σε διαφάνεια. Το Ταμείο των Συντακτών αξίωνε την επιστροφή του δανείου ενός εκατομμυρίου κορονών επί δύο χρόνια και κατόπιν πολλών ευνοϊκών αναβολών στις 22 Απριλίου 2004 κήρυξε το Ίδρυμα σε πτώχευση. Ο Νταλιάνης και εγώ απαντήσαμε τότε τηλεφωνικά ότι το δάνειο θα επιστραφεί εντός δύο ημερών, συγχρόνως ζητήσαμε από την Εμπορική Τράπεζα άμεση ακρόαση με το διευθυντή. Μετά δυσκολίας και κατ εξαίρεση μας δέχτηκε ο διευθυντής τη Δευτέρα 26 Απριλίου και ώρα 8.00 δύο ώρες πριν ανοίξει η Τράπεζα. Στη συνάντηση αναφέραμε ότι είμαστε πελάτες της Τράπεζας ΗΒ από πολλά χρόνια και ότι έχουμε προτρέψει πολλούς Έλληνες της παροικίας που ενδιαφέρονται για την Πολιτιστική Στέγη να μεταφέρουν τις αποταμιεύσεις τους στη ΗΒ. Έναντι της δέσμευσης των δικών μας λογαριασμών ζητήσαμε η Τράπεζα ΗΒ να αναλάβει το δάνειο ενός εκατομμυρίου προς το Ταμείο Συντακτών που απαιτεί την εξόφληση του χρέους υπό την απειλή ότι διαφορετικά θα τεθεί το Ίδρυμα σε πτώχευση. Την επόμενη ημέρα ήλθε βεβαίωση της Τράπεζας στη Στέγη με υπογραφή του Διοικητή ότι η ΗΒ ανέλαβε το δάνειο χωρίς την εγγύηση ημών των δύο. Η υπογραφή της αποδοχής του δανείου έγινε την Πέμπτη 29 Απριλίου. Από μέρους του Ιδρύματος παρακαλέσαμε να υπογράψει ο Κύπριος, Αντώνης Κρασσάς, ο οποίος είχε και την εξουσιοδότηση της Νομαρχίας να είναι ο αναπληρωτής πρόεδρος έως ότου εκλεγεί ένα νόμιμο συμβούλιο. Αυτή είναι η σωστή εκδοχή όπως προκύπτει από τα έγγραφα της Τράπεζας ΗΒ. 13

14 τεύονταν την πώληση του ακινήτου γιατί είχε πληροφορηθεί ότι το Ίδρυμα βαίνει κάθε χρόνο με ζημία. πρόεδρος Αντωνιάδης μετά της νομομαθούς γραμματέως απέδειξαν ότι O αγνοούν τον τρόπο λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών. Η Σουηδία απόκτησε διεθνή φήμη δημοκρατικής χώρας και η εμπειρία διακοσίων ετών βασίζεται κυρίως σε δύο αρχές: η μία της ουδετερότητας στις διενέξεις, διεθνείς ή κοινωνικές, και η άλλη της διαφάνειας με αυστηρή εφαρμογή της ελευθερίας του λόγου. Οι διενέξεις σε όλα τα επίπεδα είναι φαινόμενο που εμφανίζεται σε αντικαθεστωτικούς επηρεασμένους από θεωρίες ολοκληρωτικών καθεστώτων. Με τη λήξη των διενέξεων έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν μόνο ηττημένοι και η διεθνής φήμη που απέκτησαν βασίζεται στο ότι σπεύδουν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους ηττημένους. Οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος, πρόεδρος και γραμματέας, κατέβαλλαν μεγάλες προσπάθειες να πείσουν τους υπεύθυνους της Νομαρχίας, πάντοτε με διφορούμενες επεξηγήσεις, ότι το εννεαμελές συμβούλιο που αναδείχθηκε το Μάιο 2004 εκπροσωπεί όλη την ελληνική παροικία. Από χρόνια οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος έχουν αναθέσει σε δικηγόρους να κινήσουν δικαστικές μηνύσεις χωρίς εν τέλει να προσδιορίζουν τι είναι αυτό που επιδιώκουν. Η Νομαρχία με πολλά έγγραφα επισήμανε ότι η αυθαίρετη διαγραφή μελών και συλλόγων όπως και η αυθαίρετη άρνηση αποδοχής μελών και συλλόγων απαραιτήτως πρέπει να συμφωνεί με τη διαδικασία της ισχύουσας νομοθεσίας. Από έλλειψη συγκεκριμένου εναγόμενου στους δικαστικούς αγώνες που εξακολουθούν οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος να διεξάγουν, επινόησαν, εν τέλει, να ενάγουν την ίδια την υπηρεσία της Νομαρχίας με την κατηγορία ότι ερμηνεύει λανθασμένα τη Νομοθεσία περί λειτουργίας των Ιδρυμάτων. Οι αξιωματούχοι της Στέγης, πρόεδρος και γραμματέας, έμειναν με την ιδέα ότι το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που επινόησαν για τη Στέγη, τελικά, θα το αποδέχονταν όλοι οι Έλληνες, αν δεν υπήρχαν οι καλούμενοι ιδρυτές. Έδειξαν επίσης άγνοια ότι κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση για ό,τι γράφεται και λέγεται γι αυτόν, βάσει του Νόμου της Διαφάνειας του καλούμενου στα σουηδικά Offentlighetsprincipen. Στην περίπτωση του Νταλιάνη κι εμένα η ίδια η Νομαρχία μάς έθεσε γραπτώς την ερώτηση αν θέλαμε να πούμε τη γνώμη μας για ό,τι γράφεται για μας τους δύο. Με υπογράμμιση ότι μόνο αν αυτό οι ίδιοι το θέλουμε. Βρεθήκαμε και οι δύο στη δύσκολη θέση, είτε να μην απαντήσουμε, που θα σήμαινε ότι αποδεχόμαστε ό,τι γράφεται εναντίον μας, είτε να απαντήσουμε με αποτέλεσμα οι αξιωματούχοι του Ιδρύματος και της Ομο σπονδίας να μας διακηρύξουν διασπαστές του Ενιαίου Ελληνικού Μεταναστευτικού Κινήματος στη Σουηδία. Ο Νταλιάνης θα συμβουλεύονταν τα παιδιά του και θα συνέτασσε μιαν απάντηση στη Νομαρχία που θα απέκρυπτε όσο το δυνατόν τη ηθική και οργανωτική κατάπτωση που είχε επιπέσει η ελληνική παροικία. Συνέστησε και σ εμένα να συντάξω μια ήπια απάντηση που δεν θα αποκαλύπτει το ηθικό επίπεδο των ηγετών του οργανωμένου ελληνισμού. Η εικόνα που δείχνουμε σαν Έλληνες στη Σουηδία λέει ότι δεν τον κάνει να νιώθει υπερήφανος για την καταγωγή του. Οι διενέξεις σε όλα τα επίπεδα είναι φαινόμενο που εμφανίζεται σε αντικαθεστωτικούς επηρεασμένους από θεωρίες ολοκληρωτικών καθεστώτων Νομαρχία συνέχισε να ζητάει στοιχεία Η από τον πρόεδρο της Στέγης, ιδιαίτερα για ποιες από τις πολλές και διφορούμενες εκδοχές ισχύουν για κάθε περίπτωση που αναφέρεται και από ποιους και με τι τρόπο παίρνονται οι αποφάσεις. Όταν ο πρόεδρος αντιλήφθηκε ότι είχε παγιδευτεί στις δικές του επινοήσεις και στους ακατανόητους ισχυρισμούς του, έκανε αυτό που τον είχε συμβουλέψει ο Νταλιάνης. Δήλωσε παραίτηση από το αξίωμά του στις 26 Μαΐου Πώς τώρα δικαιολογεί την παραίτησή 14

15 του στους Έλληνες, εξαρτάται από το πόσο ευκολόπιστους κρίνει τους εκάστοτε ακροατές. Στη Νομαρχία έγραψε ότι μ εμάς τους δύο, τον Νταλιάνη κι εμένα, δεν θέλει να έχει ούτε τυπική συνεργασία. Τη θέση του παραιτηθέντος προέδρου την ανέλαβε η Μαρία Χουλιάρα η οποία είχε εκλεγεί αντιπρόεδρος στις 18 Μαΐου Εκτός αυτού έχει την εμπιστοσύνη της Ομοσπονδίας που ενδιαφέρεται να διατηρηθεί το επινοηθέν από τον απελθόντα πρόεδρο μεταρρυθμιστικό καταστατικό. Ο σύζυγος της Μαρίας, Θεόδωρος Χουλιάρας, έχει γραπτή βεβαίωση της Νομαρχίας ότι το Ίδρυμα δεν μπορεί να μη δεχτεί ένα δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο. Η ερώτηση τότε, το Μάιο 2004, αφορούσε την εκλογή του παραιτηθέντος προέδρου, ο οποίος είχε αναδειχθεί παμψηφεί από τα εννέα τότε μέλη. Επανάληψη της ίδιας διαδικασίας μπορεί κάλλιστα να γίνει οποτεδήποτε προς ανάδειξη της Μαρίας σε πρόεδρο. Η Υπηρεσία Ιδρυμάτων της Νομαρχίας έγραψε ότι η πρώτη ενέργεια της αντιπροέδρου είναι να καλέσει τους εκπροσώπους των συλλόγων και οργανώσεων που αναγράφονται στο Καταστατικό του 1980 σε συνεδρίαση με κύριο θέμα την ανάδειξη ενός νόμιμου διοικητικού συμβουλίου. Ο ρόλος αυτού του συμβουλίου θα είναι να καλέσει τους συλλόγους που ιδρύθηκαν τα τριάντα χρόνια που υπάρχει το Ίδρυμα, εφόσον πληρούν τους όρους του καταστατικού, και επιθυμούν να συμμετέχουν στο Δ.Σ. του Ιδρύματος. Για λήψη αποφάσεων θα πρέπει απαραιτήτως να τηρείται η νομοθεσία περί λειτουργίας Ιδρυμάτων στη Σουηδία και σε συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία στη Σουηδία σύμφωνα με την 2 του καταστατικού. Η αντιπρόεδρος ζήτησε παράταση χρόνου για να κατατοπισθεί στο έργο της και λόγω του καλοκαιριού. Η Νομαρχία ενέκρινε αναβολή τριών μηνών μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Με τη λήξη του καλοκαιριού η Νομαρχία έγραψε στην αντιπρόεδρο ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσει την αναβολή που της δόθηκε για να προετοιμάσει την πρόσκληση για συνεδρίαση προς ανάδειξη νόμιμου συμβουλίου. Η αντιπρόεδρος αδιαφόρησε να απαντήσει. Η Υπηρεσία Ιδρυμάτων κάλεσε τότε τους συμβούλους που είχε στον κατάλογο σε συνδρίαση για την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2006 και ώρα σε αίθουσα της Νομαρχίας, με προεδρεύοντα τον Πάρεδρο Mikael Wiman και ημερήσια διάταξη την ανάδειξη προέδρου. Την ημέρα της συνεδρίασης απουσίασαν Για λήψη αποφάσεων θα πρέπει απαραιτήτως να τηρείται η νομοθεσία περί λειτουργίας Ιδρυμάτων στη Σουηδία συλλογικά οι εννέα σύμβουλοι με τη δικαιολογία ότι οι εργοδότες τους αρνήθηκαν να τους δώσουν άδεια. Ο δικηγόρος Johan Tamm δήλωσε στη Νο μαρχία από μέρους του εργοδότη του, την Ομοσπονδία, ότι οι σύμβουλοι είναι εργαζόμενοι που προσφέρουν εντελώς αμισθί τις υπηρεσίες τους στην Πολιτιστική Στέγη μόνο στον ελεύθερό τους χρόνο. Ο Πάρεδρος κάλεσε ονομαστικά σε συνεδρίαση, αυτή τη φορά σε αίθουσα της Πολιτιστικής Στέγης, και ώρα , για τη Δευτέρα στις 13 Νοεμβρίου 2006, ξανά με θέμα την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τη συνεδρίαση της 13ης Νοεμβρίου αναπληρωτές αντικατέστησαν τα τακτικά μέλη που απουσίαζαν για λόγους προσωπικούς. Ο δικηγόρος Johan Tamm ήταν παρών και είχε την πλήρη εξουσιοδότηση να φέρει τη γνώμη όλου του συμβουλίου. Σε δική μου εισήγηση ότι εγώ δεν καλούμαι να λαβαίνω μέρος στις συνεδριάσεις η Γραμματέας με αποκάλεσε ψεύτη και δείχνοντας μια δέσμη πρακτικών τόνισε ότι μπορεί οποτεδήποτε να το αποδείξει. Δύο από τους συμμετέχοντες στη συνδρίαση, η Μαργαρίτα Mellberg και η Όλγα Μαργέτη ζήτησαν το λόγο για να εξηγήσουν πόση μεγάλη εργασία καταβάλλει το τωρινό Δ.Σ. για την άψογη λειτουργία που παρουσιάζει τώρα, σε σύγκριση, φυσικά, με τα προηγούμε 15

16 να συμβούλια, αν τώρα εννοούσαν αυτά που από το 1988 επί κοντά δύο δεκαετίες διόριζε η Ομοσπονδία. Εναλλάξ οι δύο ομιλήτριες ανέφεραν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Ίδρυμα, όπως η εκδήλωση αφιερωμένη στον ποιητή Διονύσιο Σολωμό με αφορμή τα εκατό χρόνια από το θάνατό του, ο εορτασμός της εθνικής ημέρας 28 Οκτωβρίου (1940), εκδήλωση για τη 17η Νοεμβρίου, ημέρα εξέγερσης των φοιτητών του Πολυτεχνείου ενάντια στη χούντα, και πολλές άλλες εκδηλώσεις στα πλαίσια των 100 χρόνων από το χτίσιμο των δι ατηρητέων κτιρίων επί της οδού Idungatan 4. Οι δύο ομιλήτριες δεν παρέλειψαν να τονίσουν ότι όλες οι εκδηλώσεις είχαν μεγάλη επιτυχία και αυτό οφείλεται κυρίως στην επιλογή που εφαρμόζει τώρα η Πολιτιστική Στέγη να συνεργάζεται με συλλόγους και οργανώσεις που στο παρελθόν έχουν δείξει κύρος και πείρα. Στις εκδηλώσεις που ανέφεραν οι δύο ομιλήτριες δεν ανέφεραν καμιά εκδήλωση για τα 100 χρόνια του χτισίματος των δύο αξιόλογων κτιρίων. Από ποιους χτίστηκαν και γιατί, πώς χρησιμοποιήθηκαν και προπαντός πότε και πώς εν τέλει περιήλθαν στην κυριότητα των Ελλήνων μεταναστών της Σουηδίας παραμένει άγνωστο στην πλειοψηφία των Ελλήνων. Το μόνο που πιθανώς θα έχουν ακούσει είναι ότι χάριν της βοήθειας που παρέχει η Ομοσπονδία στην Πολιτιστική Στέγη είναι τα κτίρια ιδιοκτησία των Ελλήνων μεταναστών. Oι δύο ομιλήτριες δεν παρέλειψαν να αναφέρουν ότι θα γινόταν στη Στέγη περισσότερα, αν δεν υπήρχαν οι κακόβουλοι που συκοφαντούν το έργο τού Δ.Σ. του Ιδρύματος. Σε απάντησή μου ότι σε όλες τις οργανώσεις υπάρχουν οι αντιφρονούντες οι οποίοι όμως δεν ασκούν καμιά επιρροή όπου ισχύει και εφαρμόζεται η δημοκρατική συμμετοχή των μελών, μου τέθηκε τότε η ερώτηση αν ξέρω πού είναι αυτοί οι Έλληνες που αξιώνουν δημοκρατική συμμετοχή. Για να φέρουν ακροατές σε αξιόλογες εκδηλώσεις με αξιόλογους ομιλητές με προσφορά εδεσμάτων με κρασί και με ζωντανή μουσική μπουζουκιού, τα πάντα εντελώς δωρεάν, χρειάζεται να κάνουν πολλές επαφές προσωπικά και τηλεφωνικά. Η ερώτηση έμεινε αναπάντητη γιατί εκ πείρας ξέρω ότι η εξήγηση που δίνουν οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδίας είναι ότι οι Έλληνες μετανάστες με τα χρόνια προσαρμόστηκαν στο σουηδικό τρόπο ζωής και προπαντός η δεύτερη και τρίτη γενιά Ελλήνων δεν δείχνουν ενδιαφέρον για ελληνικές εκδηλώσεις. εισήγηση των δύο μελών που παρουσίασαν τις πολλές και ενδιαφέρουσες Η πο λιτιστικές εκδηλώσεις στην επιτυχία των Η διαγραφή των ανεπιθύμητων μελών και συλλόγων αποτελεί τη δημοκρατική έκφραση του ελληνισμού της Σουηδίας οποίων συνέβαλαν και οι ίδιες, μου κίνησε την απορία για το πόσο εύκολα συμπαρασύρονται σε λανθασμένα συμπεράσματα ακόμη και αξιόλογα μέλη. Οι δύο εισηγήτριες, παλιά μέλη της ελληνικής παροικίας, τυγχάνουν υπόληψης και συμπάθειας μεταξύ όλων των Ελλήνων μεταναστών. Η εισήγησή τους έδειξε ότι έχουν πεισθεί ότι μόνο οι οπαδοί της παράταξης αυτής που κατέχει την ηγετική θέση στην Ομοσπονδία και που αποβλέπει να τη μεταφέρει και στο Ίδρυμα, μόνο αυτοί αναγνωρίζουν την πολιτιστική τους δουλειά. Η διαγραφή των ανεπιθύμητων μελών και συλλόγων αποτελεί τη δημοκρατική έκφραση του ελληνισμού της Σουηδίας. Κατ εμέ δεν είναι παρά πιστή αντιγραφή των «δημοκρατικών» εκλογών του Ιουλίου 1973, όταν οι Παπαδόπουλος Παττακός κάλεσαν τον ελληνικό λαό να ψηφίσουν υπέρ ή κατά της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, αφού πρώτα φρόντισαν να διαγράψουν τα κόμματα και το Κοινοβούλιο. μία από τις εισηγήτριες, η Όλγα Μαργέτη, είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Η Κοινότητας Στοκχόλμης, αυτής που κάποτε είχε ως μέλη όλη την ελληνική παροικία. Όταν ανέλαβε την προεδρία η Όλγα όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε για την οργάνωση των Ελλήνων το εκλάβαμε ως αισιόδοξο γεγονός 16

17 γιατί ελπίζαμε ότι οι Έλληνες της Στοκχόλμη θα επανέρχονταν στον αρχικό σύλλογο που είχαν ιδρύσει πριν κοντά μισό αιώνα. πρόεδρος Όλγα θα έχει ασφαλώς επισημάνει ότι, αφότου η Ομοσπονδία επέλε Η ξε την Κοινότητα ως το σύλλογο περισυλλογής ψήφων στη Στοκχόλμη, μετά δυσκολίας ο αριθμός των μελών της κοινότητας ανέρχεται περίπου στους τριακοσίους, στο ένα δέκατο που είχε κάποτε, κι αυτό ανά διετία ανήμερα των εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το Συνέδριο της Ομο σπονδίας. Προηγείται εντατική τηλεφωνική κινητοποίηση ώστε να εξασφαλισθεί ο απαραίτητος αριθμός ψηφοφόρων. Την ημέρα των εκλογών με αυτοκίνητα μεταφέρονται οι ψηφοφόροι με έτοιμα ψηφοδέλτια και πληρωμένη την ετήσια οικογενειακή συνδρομή ώστε να συμπεριλαμβάνει τα πεθερικά και συγγενείς που μπορούν να θεωρηθούν ως μέλη της ίδιας οικογένειας. Στη Συνέλευση της Κοινότητας Στοκχόλμης στις 27 Φεβρουαρίου 2005 πήρα το λόγο για να επισημάνω ότι είναι απαραίτητο να καταβληθεί προσπάθεια να επανέλθουν οι Έλληνες ως μέλη στην Κοινότητα και να έλθουν και νέοι της δεύτερης και τρίτης γενιάς. Είπα και από τη στατιστική της Κοινότητας ότι υπάρχει μόνο ένας που είναι τακτικό μέλος επί 45 χρόνια κι αυτός είμαι εγώ. Με διέκοψε τότε ο γραμματέας της Ομοσπονδίας και πρωταγωνιστής για την εδραίωση της δημοκρατίας, ο Πάνος Ουλής, με την παρατήρηση να αφαιρέσω από τα 45 χρόνια τα επτά που δεν συμμετείχα στους αγώνες ενάντια στη χούντα. Oταν πλησίαζε η ώρα κατά τη συνεδρίαση της 13ης Φεβρουαρίου πήρε το λόγο ο δικηγόρος Johan Tamm από μέρους των εκπροσώπων της Στέγης ότι υπάρχει μεγάλη ασυμφωνία μεταξύ του Δ.Σ. του Ιδρύματος και της Υπηρεσίας Ιδρυμάτων της Νομαρχίας. Ο ίδιος είχε εξουσιοδότηση της αντιπροέδρου και της γραμματέως να προβεί σε ένσταση κατά της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου Länsrätten που αφορά την ερμηνεία της νομοθεσίας περί Ιδρυμάτων. Ο δικηγόρος διαβίβασε την πρόταση να συ σταθεί μια επιτροπή που διαδοχικά θα επεξεργασθεί την αναθεώρηση του καταστατικού, ιδιαίτερα της 3 που αφορά τη σύσταση του Δ.Σ. Στην επιτροπή θα συμμετέχουν οι τρεις καλούμενοι ιδρυτές. Γιατί τώρα, ξαφνικά, δόθηκε στους τρεις αυτή η προνομιακή θέση ενώ κατά το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του απελθόντος προέδρου θα ήμασταν μόνο ονόματα στον κατάλογο του Δ.Σ., παραμένει άγνωστο. οι αξιωματούχοι της ηγετικής παράταξης, όσο λίγοι κι αν είναι αυτοί, έχουν τον απόλυτο έλεγχο της ελληνικής παροικίας Όταν η ώρα έγινε ακριβώς η συνέδρίαση διακόπηκε χωρίς να έχει καταλήξει στο σκοπό για τον οποίο καλέστηκε, που ήταν η ανάδειξη Δ.Σ. Μερικοί Έλληνες ισχυρίζονται ότι η ηγετική παράταξη της Ομοσπονδίας, αυτή που έχει μονοπωλιακό ρόλο στην Πολιτιστική Στέγη, αποτελείται από λίγους και αυτοί εκπροσωπούν ένα μικρό ποσοστό των Ελλήνων της Σουηδίας. Από πόσους οπαδούς αναδεικνύεται η ηγετική παράταξη της Ομοσπονδίας δεν είναι εύκολο να υπολογισθεί μόνο από τον αριθμό των αντιπροσώπων σε κάθε συνέλευση της Ομοσπονδίας που γίνεται ανά διετία. Είναι όμως αναμφισβήτητο ότι οι αξιωματούχοι της ηγετικής παράταξης, όσο λίγοι κι αν είναι αυτοί, έχουν τον απόλυτο έλεγχο της ελληνικής παροικίας. Μια κατηγορία με καλές γνώσεις της ελληνικής και σουηδικής γλώσσας, αντί αμοιβής παρακολουθούν επισταμένα τις ανακοινώσεις, κυρίως των Σουηδικών Αρχών αλλά και της Κοινής Ευρώπης, προς αναζήτηση επιδομάτων που χορηγούνται σε διάφορες κατηγορίες πολιτών. Ο ρόλος αυτών είναι δύσκολος γιατί απαιτεί ικανότητες για την περισυλλογή δικαιολογητικών ότι υπάρχει η κατηγορία πολιτών στην ελληνική παροικία που αφορά το κάθε επίδομα ως και η σωστή σύνταξη των απαιτούμενων στοιχείων και αιτήσεων. Η δουλειά αυτών αποδίδει αξιόλογα ποσά στην Ομοσπονδία κάθε χρόνο. Αυτοί προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν ανώνυμοι. Στην πραγματικότητα δεν είναι οι ίδιοι 17

18 που υπογράφουν τις αιτήσεις και ούτε είναι οι ίδιοι αποδέκτες των επιδομάτων ώστε να ευθύνονται αν τα επιδόματα δεν χρησιμοποιούνται για τον σκοπό που εγκρίνονται. Μια άλλη κατηγορία Ελλήνων που ο ρόλος τους είναι να πείθουν συγγενείς και φίλους να μεταγραφούν ως μέλη σε συλλόγους που εκπροσωπούνται στην Ομοσπονδία, και να ψηφίζουν την ηγετική παράταξη αναφερόμενοι σε ιδεολογικά αίτια αλλά και στο προσόν να έχουν καλές σχέσεις με την η γε τική παράταξη σε περίπτωση ιδιωτικής ανάγκης. Στη Στοκχόλμη ο σύλλογος της συνεργασίας με την ηγετική παράταξη της Ομοσπονδίας είναι η Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης επί της Idungatan 4. Κοινό για όλους τους οπαδούς και υποστηρικτές του τρόπου λειτουργίας της Ομοσπονδίας δια των παρατάξεων είναι η επινόηση πειστικών τεκμηρίων στις συκοφαντίες που διαδίδουν ενάντια σε όσους έχουν διαφορετική γνώμη. Η αποχή από τις ελληνικές οργανώσεις θα πρέπει να δικαιολογείται με εύστοχα αίτια, όπως οικογενειακά, επαγγελματικά, σπουδών, μετοίκησης ή ασθενείας. Όποιος παρουσιάσει επιχειρήματα από την προσωπική του εμπειρία που αποκαλύπτουν τον τρόπο λειτουργίας των παρατάξεων θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες της απερισκεψίας του. Ο Θεόφιλος Τσάππος του Μανώλη δεν κληρονόμησε μόνο το οικογενειακό αρχείο από τον ξάδελφό του. Κληρονόμησε και την τιμωρία του μακαρίτη εφόσον δεν δήλωσε δημόσια μετάνοια. Ακόμη και ο ιδρυτής της Ομοσπονδίας Γιώργος Τσοκάνης που είχε πει κάποτε τη γνώμη του, άσχετα πόσο σωστή αυτή η γνώμη ήταν, τον συνέκριναν στο ελληνικό μεταναστευτικό έντυπο με τον Goebbels τον υπουργό της Ναζιστικής Γερμανίας. Επί λέξει: «Η ενέργεια αυτή του Τσοκάνη και η γκαιμπελική τακτική του τον τοποθετούν στο στρατόπεδο των εχθρών του μεταναστευτικού κινήματος και σαν τέτοιος θα αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση από κάθε ηθικά σκεπτόμενο μετανάστη.». Την επιστολή υπογράφει ο πρόεδρος και όλα τα μέλη του Συμβουλίου. Πάντοτε παρέχεται και η συγχώρεση κατόπιν μετανοίας. Ο Τσοκάνης έσπευσε να διορθώσει το σφάλμα του και μπορεί κάλλιστα να εξακολουθεί να λέγει, αυτό που επαναλαμβάνει ως προσωπικό του έργο, στις γιορτές και επετείους ότι έχει βάλει γερά θεμέλια για να λειτουργεί η Ομοσπονδία άψογα επί τόσα χρόνια επίκαιρα τριανταπέντε χρόνια. Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση που εμφανίζει ο οργανωμένος ελληνισμός εμάς τους παλιούς απόδημους μάς θυμίζει τα πρώτα χρόνια της αποδημίας, όταν οι μετανάστες προς αναζήτηση ελληνικής συναναστροφής και βοήθειας στα πρώτα βήματα στην ξένη χώρα, αντάμωναν σε καφενεία. Μερικά απ αυτά τους Έλληνες τους χαρακτήρισαν ως ανεπιθύμητους πελάτες, γιατί από οικονομικούς λόγους μόνο με ένα καφέ καταλάμβαναν ένα τραπέζι. Επί πλέον είχαν και την ελληνική συνήθεια να μιλούν μεγαλόφωνα. Έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη της ίδρυσης ενός ελληνικού συλλόγου που αργότερα επονομάστηκε Κοινότητα Στοκχόλμης με μέλη όλη την ελληνική παροικία. Τώρα όπως πριν από μισό αιώνα οι Έλληνες που επιθυμούν συνάντηση με φίλους και συμπατριώτες συναντιούνται σε καφενεία σε ορισμένες ημέρες και ώρες, και φυσικά τώρα είναι και ευπρόσδεκτοι καλοί καταναλωτές. Τι ειρωνεία! Η απόκτηση ελληνικής ιδιοκτησίας τετρ. μετρ. που αναμένονταν να γίνει το κέντρο συνάντησης των Ελλήνων και φιλελλήνων, μονίμων και περαστικών, τείνει να γίνει η αιτία της διάσπασης του μεταναστευτικού ελληνισμού. Συντάχτηκε τον Οκτώβριο του 2007 Ο Λογότυπος του Ιδρύματος Δωρεά του καλλιτέχνη Δημητρίου Ταλαγάνη Αλέξανδρος Φράγκος 18

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ."

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του "Πολιτιστικού και Κοινωνικού Ιδρύματος των Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερμανία α. Σ." 1 Όνομα, έδρα, οικονομικό έτος (1) Το ίδρυμα ονομάζεται "Πολιτιστικό και Κοινωνικό Ίδρυμα των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αριθμ.Πρωτ Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αριθμ.Πρωτ. 1155 Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα : Αποφάσεις της 77 ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Συνάδελφοι Η 77 η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. ενέκρινε τις καταστατικές αλλαγές που εισηγήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ Πρακτικά Έκτακτης Συνεδρίας Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας, που έγινε την Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014, στις 7:00μμ. στα γραφεία του Συμβουλίου. Παρόντες 1. κ. Γιώργος Στυλιανού Κοινοτάρχης / Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

«Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» Εισηγητής: Εμμανουήλ Μορφιαδάκης Αντιδήμαρχος στο Δήμο Μάλμοε Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Σουηδία Ιστορικό Η Ελλάδα και η Σουηδία έχουν περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΡΙΘΜ. 7/2012 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΡΙΘΜ. 7/2012 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: 02/11/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΡΙΘΜ. 7/2012 ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών ΗΕΑ, συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ( )

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ ( ) ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΜΑΝΕΣΗΣ (1922-2000) Tò Διοικητικό Συμβούλιο καί οί συνεργάτες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών μέ μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκαν στις 4 Αύγούστου 2000 τήν άπώλεια του Αριστόβουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2010 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2010 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/07/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2010 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Περίληψη: Κρίνεται ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέος, ο συν. Βασίλης Σκουντής, ύστερα από αυτεπάγγελτη δίωξη

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 1: Γιατί Χρειαζόμαστε τους Κανόνες; Ας Παίξουμε!

Εργαστήρι 1: Γιατί Χρειαζόμαστε τους Κανόνες; Ας Παίξουμε! Εργαστήρι 1: Γιατί Χρειαζόμαστε τους Κανόνες; Ας Παίξουμε! Το εργαστήρι αυτό βασίζεται σε ένα απλό και οικείο επιτραπέζιο παιχνίδι. Σκοπός του είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ΣΕΛ.210 οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Η Βουλή τούς καλωσορίζει. (Χειροκροτήματα απ όλες τις πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.ΔΙΙ. 36/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2482 της 23ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 36 ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 154/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2452 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Νεολαίας Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η διοίκηση της Alpha Bank αδιαφορεί και η υπερδιευθύντρια κα Κονιδάρη δίνει κάλπικες εγγυήσεις

Η διοίκηση της Alpha Bank αδιαφορεί και η υπερδιευθύντρια κα Κονιδάρη δίνει κάλπικες εγγυήσεις Η διοίκηση της Alpha Bank αδιαφορεί και η υπερδιευθύντρια κα Κονιδάρη δίνει κάλπικες εγγυήσεις Ο αγώνας μας για την περιφρούρηση της εύρυθμης λειτουργίας του κλάδου σύνταξης ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ και την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. στις 31/05/2015. Από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τέθηκαν τα ακόλουθα θέματα προς

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. στις 31/05/2015. Από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τέθηκαν τα ακόλουθα θέματα προς ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. στις 31/05/2015 Σήμερα, Κυριακή 31/05/2015 και ώρα 13.00, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του συλλόγου Δ.Σ. με παρόντες τους: Κα Παπαδοπούλου, Κο Κανελλάκη, Κο Σωτηρίου και Κο Μανωλαράκη. συζήτηση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα εννέα (9) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα εννέα (9) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) δηλαδή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ---------------------------------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης /2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του οικοδομικού Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του οικοδομικού Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2016 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του οικοδομικού Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Dr. Ηλίας Γαλανός Δημοτικός Σύμβουλος Φραγκφούρτης Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής Δικτύου Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 1 Άρθρο 1 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου ή του κατά το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013 Ενημέρωση κατά την 1 Τι είναι ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΦΑ) Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο υπόκεινται στην καταβολή ετήσιου φόρου επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό

Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό Κ α τ α σ τ α τ ι κ ό Φιλία Φέλµπερτ Γερµανο-ελληνικός Σύλλογος Φιλίας» (όπως συντάχθηκε στις 22 Απριλίου 2012) 1 Όνοµα και έδρα (1) Ο σύλλογος φέρει το όνοµα Φιλία Φέλµπερτ Γερµανο-ελληνικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΧΑΡΝΕΣ 25/09/2012 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Είναι ένα ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ, που ιδρύεται σε κάθε σχολική μονάδα, εκφράζει τους γονείς μέσα στο σχολείο και που η παρουσία του είναι νομικά κατοχυρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κρητικής Νεολαίας της Παγκητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΚΡΗΝΕ-ΠΟΕ.

Κρητικής Νεολαίας της Παγκητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΚΡΗΝΕ-ΠΟΕ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κρητικής Νεολαίας της Παγκητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης ΚΡΗΝΕ-ΠΟΕ. Άρθρο 1 Ονομασία και έδρα 1. Η Νεολαία φέρει την ονομασία Κρητική Νεολαία Ευρώπης ΚΡΗΝΕ ΠΟΕ. 2. Είναι αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...1913-2013 Τα Κεντρα Του Ελληνισμού, Η Εκκλησία Και Οι Κρήτες Της Αφρικής Με Ιδιαίτερη Έμφαση Στην Νότια Αφρική

1 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...1913-2013 Τα Κεντρα Του Ελληνισμού, Η Εκκλησία Και Οι Κρήτες Της Αφρικής Με Ιδιαίτερη Έμφαση Στην Νότια Αφρική 1 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...1913-2013 Τα Κεντρα Του Ελληνισμού, Η Εκκλησία Και Οι Κρήτες Της Αφρικής Με Ιδιαίτερη Έμφαση Στην Νότια Αφρική Δρ Μιχαήλ Παυλάκης, Αδελφότης Κρητών Νοτιωτέρας Αφρικής 1. Ο Ελληνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τρεις κοινότητες του Ελληνισμού: Διασπορά- Κύπρος- Ελληνική επικράτεια.

Τρεις κοινότητες του Ελληνισμού: Διασπορά- Κύπρος- Ελληνική επικράτεια. 1 2 Επωνυμία Εταιρείας Χορηγοί Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη Χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων Μέθοδος δειγματοληψίας Μέθοδος συλλογής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Τίτλος 1. Ιδρύεται σήμερα 20 Μαρτίου 2013 πολιτικό κόμμα με τον τίτλο «ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

63 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος»

63 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» 63 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος» Στην Αθήνα σήμερα, 19 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17:00 συνήλθε στα επί της οδού Χατζηγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV SYMV

13SYMV SYMV ΑΔΑ: ΒΛΩΕΩΛΣ-Φ4Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 08/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 22931 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ. 13SYMV001576456 14SYMV001899948 2013-08-08 2014-03-04 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/2013. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/2013. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης / 6-1-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ξεκαθαρίσουμε κάποια ζητήματα. Θα ξεκινήσω από

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Στην Έναρξη του Εθνικού Διαλόγου Παιδείας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 Κύριε Πρωθυπουργέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Ο ισολογισμός και η θεμελιώδης αρχή

Κεφάλαιο Ένα Ο ισολογισμός και η θεμελιώδης αρχή 1 Κεφάλαιο Ένα Ο ισολογισμός και η θεμελιώδης αρχή Στοιχεία Ενεργητικού, Στοιχεία Παθητικού και Ισολογισμοί Ο προσωπικός ισολογισμός της Ιωάννας Ο ισολογισμός μιας εταιρείας Το διάγραμμα του ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ Η Ελληνική κοινότητα Ιρλανδίας, ιδρύει (1964) σύνδεσμο, χωρίς καμία πολιτική χροιά ή ιδιοτέλεια, με την επωνυμία 'ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ'. Ο σύνδεσμος

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο

Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Επιστολή : Νεοελληνική Γλώσσα για το Γυμνάσιο Η επιστολή ή το γράμμα είναι ένα είδος επικοινωνιακού λόγου, πολύ χρήσιμο για την κοινωνική μας ζωή. Υπάρχουν διάφορα είδη επιστολών. Μια επιστολή μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Οκτώβριος 2011 ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενημέρωση της κ. Προέδρου για θέματα της επιχείρησης.

1. Ενημέρωση της κ. Προέδρου για θέματα της επιχείρησης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4 ΜΑΗ 2015 Στη Δάφνη Αττικής και στα γραφεία της εταιρείας μας συγκεντρώθηκαν σήμερα 4 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι τα μέλη του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολλαπλώς κρίσιμη, έχει σημασία να κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Το Εμπορικό Δίκαιο: α) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες μεταξύ των ανθρώπων. β) αναφέρεται στις αγοραπωλησίες εμπορευμάτων μεταξύ εμπόρων γ) ρυθμίζει τις εμπορικές σχέσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜOTIKH KOINOTHTA ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. Αριθ. Συνεδρίασης : 3 / 2013 Αριθ. Απόφασης : 24 / 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜOTIKH KOINOTHTA ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. Αριθ. Συνεδρίασης : 3 / 2013 Αριθ. Απόφασης : 24 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜOTIKH KOINOTHTA ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 28/02/2013 συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου Α Π Ο Φ Α Σ Η Γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Νοέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 15 Τα όργανα του Ποταμιού 1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος...3 2. Ο Επικεφαλής...4 3. Η Μεγάλη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα