ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ"

Transcript

1

2 ~ 5Γ

3 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Τ ά ξ ι ς Τού Μεγάλου και Πανηγυρικού ΕΣΠΕΡΙΝΟΎ καί τού Ο Ρ Θ Ρ Ο Τ των Κυριακών, χοροστατούντος Άρχιερέως, ώς καί τής Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ίερουργοϋντος Ά ρχιερέω ς ΒΟΛΟΣ 1993

4 Μ10ΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 3ΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ I. Μ. ΔΗΜ ΗΤΡΙΑΔΟΣ *Ο ΛΥΧΝΟΣ* <. ΚΑΡΤΑΛΗ Τ.Κ ΤΗΛ. & FAX: Β Ο Λ Ο Σ

5 Κ ατά την άρχιερατικήν μας διακονίαν διεπιστώ σαμεν ότι αρκετοί 'Ιερ είς καί 'Ιερ ο ψ ά λτα ι δεν γνω ρίζουν καλώς βασικά τινα σημεία τή ς Τυπικής διατάξεω ς τού 'Ε σπερινού, τού "Ορθρου καί τής Θ. Λ ειτουργίας όταν παρίσ τα τα ι χοροστατώ ν ή ιερουργώ ν ό "Επίσκοπος. Οΐ ίδιοι εύρίσκονται πολλές φορές σέ αδημονία καί αγω νία, οσάκις ό Επίσκοπός τω ν αποφ ασίζει νά έπισκεφθή τόν Ν αόν των. Δεν ύπάρχει δέ πρόχειρον βοήθημα, εις τό όποιον νά προστρέξουν διά νά μάθουν τά τή ς Τ υπικής α ύτής διατάξεω ς. Έ κ τή ς ανάγκης αύτής όρμηθέντες συνετάξαμεν πρό έτώ ν ενα πρόχειρον σχεδίασμα Τυπικής διατάξεω ς διά τίς περιπτώ σεις αύτές, τό όποιον εχει πλέον καθιερω θή εις τά όρια τής μητροπολιτικής περιφερείας Δ ημητριάδος. ΤήνΤυπικήν εκείνην διάταξιν διενείμαμεν τότε πολυγραφημένην είς 'Ιερ είς καί 'Ιεροψ ά λτα ς πρός χρήσιν. Ά λ λ ά, παρελθόντος τού χρόνου, τά α ντίτυπα έκεΐνα είτε κατεστράφησαν, είτε έχάθησαν, μέ αποτέλεσμα οί νεώ τεροι νά μην έχουν τό βοήθημα αύτό είς χείρας των. Τώρα τό έκδίδομεν τύποις, μέ αρκετές διορθώ σεις κ α ί β ελ τιώ σ εις, διά νά είναι προσιτόν είς πολλούς. Κ ατά την σύνταξιν τού κειμένου έλήφθησαν ύ π δψιν κατά βάσιν τά κρατούντα είς την Εκκλησίαν τής Ε λ λ ά δ ο ς, έ ξ έπηρεασμού ένίοτε από άλλα "κλίματα". Ε ύνοηθέντες παιδιόθεν νά εύρισκώμεθα έντός τού Ί. Β ήματος καί πλησίον εύλαβών καί προσεκτικών 'Ιερέω ν, οι όποιοι έγνώ ριζον καλώ ς τό Τυπικόν κ α ί τό Τ ελετουργικ όν, παρηκολουθήσαμεν μετά προσοχής ά π α ντα τά τελούμενα, 1

6 ιδίω ς εις περιπτώ σεις ίερουργοϋντος Ά ρ χιερ έω ς, καί κατέγράψ αμεν τα ύτα πάντα ενταύθα, έμπλουτισθέντα καί άπό τάς, έν τφ μεταξύ, κτηθείσας γνώ σεις. Εύχαριστούμεν τόν Πρωτοψάλτην καί Κ αθηγητήν κ. Ί ω. Σ χώ ρην διά την επιμέλειαν τή ς μουσικής γραφής τω ν βυζαντινώ ν μελωδιώ ν, πού παρα τίθεντα ι. Τό παρόν συνεγράφη είς γλώσσαν λογίαν, ώς τά βιβλία τή ς Ε κκλησίας, καί απευθύνεται κατά βάσιν πρός τους Κληρικούς καί Ίερ ο ψ ά λ τα ς τής Ί. Μ ητροπόλεω ς Δ ημητριάδος, είς τούς όποιους καί αφιερώ νεται με αγάπην. + 'Ο Δ ημη τριά δος Χ ριστόδουλος 2

7 Τ A Ξ I Σ TOT ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΎ χοροστατούντος Ά ρχιερέω ς Α' - ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ Κ ατά την ώρισμένην ώραν τού ' Εσπερινού άφικνεΐται πρό τω ν προπυλαίω ν. τού Ί. Ναού, ενθα πρόκειται νά τελεσθή ό Μ έγας καί Π ανηγυρικός 'Ε σπερινός, ό χοροστατήσω ν Ά ρ χιερ εύ ς φέρων έγκόλπιον, σταυρόν, έπανω καλύμμάυχον καί ράβδον. Τούτον ύποδέχονται έμπροσθεν τού Νάρθηκος, ίστάμενοι κ α τ α ντιστοιχία ν κατά τά όφ φίκια καί κατά τά πρεσβεία, οί 'Ιερ είς μετά των διάσημων τω ν έκαστος καί οί Διάκονοι. Έ κ τών Ιε ρ έ ω ν οί μέν Ά ρ χιμ α νδρ ΐτα ι φέρουν έπανω καλύμμαυχον καί σταυρόν, οί δέ Π ρω τοπρεσβύτεροι σταυρόν. Π ροηγούνται οί Ά ρ χιμ α νδρ ΐτα ι καί επονται-οί Π ρωτοπρεσβύτεροι, μ ε τ αύτούς δέ οί λοιποί όφ φικιούχοι καί εις τό τέλος οί ύπόλοιποι Ιε ρ ε ίς κατά σειράν πρεσβειώ ν. Μ ετά τούς Ιε ρ ε ίς παρατάσσονται οί Διάκονοι. Τό τέλος τώ ν δύο σειρών 'Ιερέω ν καί Διακόνων εύρίσκεται πλησίον τού Ν άρθηκος, ή δέ κεφαλή πρός τό μέρος τού έρχομένου Ά ρ χιερ έω ς. Έ κ τώ ν παρατεταγμένω ν Κληρικών, ό Β' Διάκονος κρατεί άνά χειρας τόν μανδύαν, ό πρώ τος δέ Ίερ εύ ς την ποιμαντορικήν ράβδον. Ή Τάξις αΰτη προϋποθέτει βεβαίω ς την πρό τής άφίξεω ς τού Ά ρ χιερ έω ς μεταφοράν τού τε μανδύου καί τή ς ράβδου εις τόν Ί. Ναόν. "Οπου τούτο δέν είναι έφ ικτόν, ιδία 3

8 είς περιπτώ σεις τελέσεω ς τού 'Εσπερινού είς π ανη γυρίζοντας Ί. Ν αούς χωρί'ων, ό συνοδεύων τόν Α ρχιερέα Α ρχιδιάκονος, σπεύδων π αραδίδει ΐή ν μέν ράβδον είς τόν πρώ τον τή τάξει Ιε ρ έ α, ό ίδιος δέ κρατεί είς χείρας του τόν μανδύαν, μή ύπάρχοντος Β' Διακόνου. Ή δλη παράταξις τώ ν Κ ληρικών πρό τού Νάρθηκος έμ φ α ίνετα ι είς τό επόμενον ύπ άριθμ. 1 σχήμα. ΝΑΡΘΗΞ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΙΕΡΕΥΣ Β' ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ Β' ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Β' ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ Β' ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΣ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΙΕΡΕΥΣ Α' ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ A ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Α' ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ (ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΝ ΡΑΒΔΟΝ) Τού Ά ρ χιερ έω ς έλθόντος είς τόν Ν άρθηκα τού Ναού κρούονται οί κώδωνες καί οί άναμένοντες 'Ιερ είς καί Διάκονοι άσπάζονται τήν δεξιάν του. Μ ετά τόν ασπασμόν α π α ν τες επα νέρ χοντα ι είς τήν ιδ ία ν έκαστος θέσιν. Α κ ο λούθω ς, ό κρατώ ν τόν μανδύαν Β' Διάκονος προσφέρει τούτον τώ Ά ρ χ ιε ρ ε ί έκ τώ ν όπισθεν, ό δέ Α ρχιδιάκονος ενδύει τόν Α ρχιερέα μέ τόν μανδύαν. Ό Ά ρ χιερ εύ ς πρίν περιβληθή τόν μανδύαν παραδίδει τήν, ήν μέχρι στιγμής κρατεί άνά χείρας, ράβδον είς τόν πρώτον τή τάξει 'Ιερ έα, ένδυθείς δέ τόν μανδύαν λαμβάνει παρά τού α' Ίερ έω ς τήν Ά ρ χιερ α τικ ή ν Ρ άβδον.1 1 Είς ώρισμένας περιφερείας καί άναλόγως πρός -ράς τοπικάς παραδόσεις καί έκκλησιαστικάς συνήθειας, εΐθισται όπως τόν Αρχιερέα ύποδέχωνται οί Ιερείς μετά τού Ί. Εύαγγελίου. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην, ήτις απαντάται εις τινα χωρία τής ήμετέρας Επαρχίας, ό α ' Ίερεύς, φέρων έπιτραχήλιον καί φελώνιον, κρατείτο Ί. Εύαγγελιον καί προπορευομένων τών λαμπαδούχων ΐσταται παρά τόν Νάρθηκα. Τού Άρχιερέως έλθόντος καί περιβαλομένου τόν μανδύαν, ό φέρων τό Ί. Εΰαγγέλιον Ίερεύς απαγγέλλει έκφώνως τήν αΐτησιν: Ελέησον ήμ&ς ό θεός... Ετι δεόμεθα ύπέρ ιών εύσεβών... "Ετι δεόμεθα ύπερ τοΰ Αρχιεπισκόπου ήμών... "Οτι έλεήμω ν..." Είτα προσφέρει τώ Ά ρχιερεί τό Ί. Εύαγγελιον πρός ασπασμόν. Ούτος δέ καθ ήν ώραν άσπάζεται τοΰτο, κρατεί έλαφρώς τήν πλαγίαν αύτοΰ δψιν διά τής δεξιάς του, ό δέ Ίερεύς άσπάζεται τότε ταύτην. 4

9 Β'-ΕΙΣΟ Δ Ο Σ ΕΝ ΤΩι ΝΑΩι ΚΑΙ ΕΤΛ Ο Π Α Π ερατω θέντω ν πάντω ν τω ν είς τήν υποδοχήν τού Ά ρ χιερ έω ς άφορώ ντω ν, εισέρχονται απαντες είς τόν Ί. Ναόν κατά τήν έξης τάξιν: Οί παρατετα γμ ένοι Ιερείς καί Διάκονοι, τω νεύματι τού Ά ρ χιερ έω ς, στρέφονται πρός τόν Ναόν καί άρχονται βαδίζοντες ήρέμα καί βραδέως πρός τό έσωτερικόν αύτού άνά δύο. Π ρώτοι εισέρχονται οί 'Ιερ είς, κατά τήν αντίστροφον πρός τά όφ φ ίκια καί τά πρεσβεία αύτών σειράν, επονται οί Ά ρ χιμ α νδριτα ι καί μ ε τ αυτούς ερχεται ό Ά ρ χιερ ευ ς, τού β' Διακόνου κρατούντος δπισθεν αύτού καί είς άπόστασιν τήν ώαν τού μανδύου. Έ ά ν συμμετέχω σι Διάκονοι πλείονες τώ ν δύο, οί πλεονάζοντες εισέρχονται είς τόν Ναόν προπορευόμενοι τώ ν 'Ιερέω ν, προηγουμένω ν τώ ν νεωτέρων. Ο πισθεν ώ σαύτω ς τού Ά ρ χιερ έω ς καί δεξιόθεν βαδίζει ό Α ρ χ ιδ ιά κ ο νος. Οπου ύπάρχει 'Υ ποδιάκονος, ούτος κρατεί τήν ώαν τού μανδύου. Κ α θ ήν ώραν εισέρχονται άπαντες είς τόν Ναόν, οί 'Ιερ ο ψ ά λτα ι ΐσ τανται έπί τώ ν στασιδίω ν τω ν φέροντες ράσον, μηδέν λέγοντες ή ψ άλλοντες, άλλά άναμένοντες έτοιμοι. Ά φ ικνουμένω ν πάντω ν είς τόν Σω λέα, οί μέν Ιε ρ ε ίς καί Διάκονοι παρατάσσονται ενθεν κακεΐθεν αύτού μέ μέτω πον πρός τό κέντρον, ό δέ χοροστατώ ν Ά ρ χιερ ευ ς ΐσ τα τα ι είς τό κέντρον κάτω θεν τού πολυελαίου πατώ ν έπί τού Δικεφάλου, μέ μέτω πον πρός τό Ί. Βήμα, ενώ πιον τού οποίου ποιεί σχήμα κ α ί τρ ίς τό σημεΐον τού Σταυρού. (Σ χή μα 2) ΣΟΛΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡ. ΧΟΡΟΣ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΙΕΡΕ Y Σ Β' ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ Β' ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Β' ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΙΕΡΕΥΣ Α ' ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ Α' ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Α' ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΔΕΞΙΟΣ ΧΟΡΟΣ Β' ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΣ ΑΡΧΙΕΡ. ΘΡΟΝΟΣ Α κ ο λούθω ς καί ένώ άρχεται εύλογών διά τής δεξιάς τά τέσσαρα σημεία τού όρίζοντος, ό δεξιός Χορός ψ άλλει είς ύφος μεγαλοπρεπές καί είς ήχον δεύτερον 5

10 τό "Εις πολλά έτη Δέσποτα" άπαξ καί άργά. Οί Κ ληρικοί καί λα ϊκ ο ί δεχόμενοι την εύλογίαν ύποκλίνονται έλαφρώς, φέροντες την δεξιάν έπί τού στήθους. Λ -Λ,. Γ. * r 0 ο οή m α α α α β f? Ρ r ^.( >^ to 0e Γ* r "'k'* Γ ~ T \ -----st c^3 t t t ί t X n. n. ψ r r Δε t, ε ε ε t ε 6r o Λ* f ^ rr "ca a a a a t - o P - Λ Η Ψ ΙΣ KAIPOT Π ερατω θείσης τή ς εύλογίας, ό Ά ρ χιερ εύ ς, ένώ σ υνεχίζετα ι ή ψ αλμω δία τού "Εις πολλά ετη Δέσποτα", ανέρχεται εις τόν άρχιερατικόν Θρόνον, οί δέ Ιε ρ ε ίς καί Διάκονοι λαμβάνουσι π α ρ αύτού "καιρόν" ώς εξής: Π ροσέρχονται πρώ τοι ένώπιον τού Θρόνου ό α' Ίερ εύ ς καί ό α' Διάκονος 6

11 έξ αριστερώ ν αύτού. Εάν δεν ύπάρχη Διάκονος, τήν θέσιν αύτού καταλαμβάνει ό β' Ίερ εύ ς. Ά μ φ ό τερ ο ι όμού ποιούν ταυτοχρόνω ς μίαν μετάνοιαν, άνευ σταυρού, καί προβαίνοντες έκαστος μεμονω μένος ολίγον πρό τού Θρόνου άσπάζονται κατά σειράν τήν δεξιάν τού Ά ρ χιερ έω ς, εύλογούντος αύτούς. Ε ϊτα ποιούν ώ σαύτω ς ταυτοχρόνω ς σχήμα, ήτοι ύπόκλισιν, φέροντες τήν δεξιάν έπ ί τού στήθους καί α πέρχονται ήρέμα έντός τ ού Ιε ρ ο ύ Βήματος, δ ιά τήο votiac πύλθ > Α κολουθούν οί επόμενοι 'Ιερ είς καί Διάκονοι, οϊτινες ποιούν τά αύτά ώς καί οί προηγηθέντες, χω ρίς βίαν καί σύγχυσιν. Ε νδέχεται τό μέλος τού "Είς πολλά ετη Δ έσποτα" νά εχη τελειώ σει. Τούτο δέν κωλύει τήν συνέχισιν τή ς λήψεω ς "καιρού" έκ μέρους τώ ν Κληρικών. Μ ετά τούς Κ ληρικούς προσέρχονται άμφότεροι οί 'Ιερ ο ψ ά λτα ι καί ταυτοχρόνω ς λαμβάνουν καί ούτοι "καιρόν" ώς καί οί προηγηθέντες. "Εάν υπάρχουν βοηθοί τών Ιερ ο ψ α λτώ ν, επονται καί ούτοι. Τέλος προσέρχονται καί οί έκκλησιαστικοί επίτροποι καί άσπάζονται τήν δεξιάν τού Ά ρ χιερ έω ς. Δ - ΕΝ Α ΡΞ ΙΣ TOT ΕΣΠΕΡΙΝΟΎ 'Ο α' Ίερ εύ ς, είσελθώ ν είς τό Ά γ. Βήμα, φορεί, άνευ χρονοτριβής, έπιτραχήλιον καί προσέρχεται ενώπιον τής Ά γ. Τραπέζης. Σ τρεφόμενος δέ πρός τόν χοροστατούντα Α ρ χιερ έα ποιεί σχήμα καί άκολούθως ποιεί "Ευλογητός" έκφώνως. Μ ετά τό πέρας τή ς έκφωνήσεως ποιεί έκ νέου σχήμα τώ Ά ρ χ ιε ρ ε ί καί άρχεται άναγινώ σκω ν ασκεπής καί χαμηλοφώ νω ς τά ς εύχάς τού Λυχννκοϋ, ένω ό χοροστατώ ν Ά ρ χιερ ευ ς α πα γγέλλει τόν Προιμιακόν Ψ αλμόν, άπό διφθέρας ήν προσάγει αύτω ό Α να γνώ σ τη ς, καί τούτου μή ύπάρχοντος εις έκ τώ ν βοηθώ ν τού 'Ιεροψ άλτου. Κ ατά τήν ά πα γγελία ν τού Προοιμιακού, ό Ά ρ χιερ ευ ς είναι έλαφρώ ς έστραμμένος πρός τό Ά γ. Βήμα, πάντες δ άκροώ νταντούτου εύλαβώς. Κ ατά τόν Μ έγαν Έ σ περινόν ή α παγγελία τού Προοιμιακού έξικνείται μέχρι τή ς φράσεω ς "δόντος σου αύτοΐς συλλέξουσιν". Ε ίς τό σημείον τούτο οί Χοροί άρχονται ψ άλλοντες τά Ά νοιξα ντά ρ ια κ α τ άντιφω νίαν, ένω έντός τού Ά γ. Β ήματος οί Δ ιάκονοι ένδύονται τάς στολάς αύτών καί εύτρεπίζουν τά δικηροτρί- 7

12 κηρα2. Οί 'Ιερείς κυκλοϋντες κατά τήν ώραν ταύτην τήν Ά γ. Τράπεζαν άκροώ νται τού α' Ίερ έω ς άπαγγέλλοντος χαμηλοφώ νω ς τά ς εύχάς τού Λυχνικού, μετά δέ τό πέρας αύτών απέρχονται άπαντες είς τάς οικείας αύτών θέσεις, έν σιγή καί εύλα βεία προσευχόμενοι. Μ ετά τά " Ά νοιξαντάρια " ό 'Α ρχιδιάκονος έκφω νεί τά Ειρηνικά. Πρός τούτο εξέρχεται έκ τής ' Ω ραίας Πύλης, κρατών είς τήν άριστεράν χείρα τό τρίκηρον, κατέρχεται τάς βαθμίδας τού Βήματος καί άτενίζω ν πρός τόν Α ρχιερέα ποιεί αύτώ σχήμα φέρων τήν δεξιάν, μ ε θ ής κρατεί τό άκρον τού οραρίου, είς τό στήθος. Ακολούθως στρέφεται πρός τό "Αγ. Βήμα καί ά ρχεται άπαγγέλλω ν π α νη γυρ ικώ ς τά Ε ιρηνικά, ύ.ψών διά τή ς δεξιάς τό άκρον τού οραρίου. Κ ατά τήν μνημόνευσιν τού ονόματος τού χοροστατοΰντος Ά ρ χιερ έω ς, ό Ίερ εύ ς καί ό Α ρχιδιάκονος στρέφονται πρός αύτόν ποιοΰντες σχήμα, διακοπτομένων έ π ολίγον τώ ν Ειρηνικών, εως ού ό Α ρχιερεύς εύλογήση τόν λαόν, τού δεξιού 'Ιεροψ άλτου ψάλλοντος συντόμως τό "Είς πολλά ετη Δ έσποτα", μετά τό πέρας τού όποιου ό Α ρχιδιάκονος συνεχίζει τήν διακοπεϊσαν, πρός στιγμήν, δέησιν. Ε λ λ ε ίψ ε ι Διακόνου ό α' Ίερ εύ ς προκειμένου ϊνα άρξηται τή ς α π α γγελία ς τών Ειρηνικώ ν ποιεί άπό τού Ί. Βήματος σχήμα τώ Ά ρ χ ιε ρ ε ί καί είτα άρχεται τού μέλους ίσ τάμ ενος πρό τή ς Ά γ. Τ ραπέζης, χω ρ ίς νά κ ρ ατή τρίκηρον. Π ληρω θέντω ν τών Ειρηνικών ό α' Ίερ εύ ς α πα γγέλ λει ενώ πιον τής Ά γ. Τ ραπέζης τήν έκφώνησιν ""Οτι πρέπει Σ οί πάσα δόξα..." καί άμα τώ πέρατι αύτής στρέφ εται, ταυτοχρόνω ς μετά τού εξω τού Βήματος ίσταμένου Α ρ χ ιδ ια κ ό νου, πρός τόν Α ρ χιερ έα, ποιών σχήμα. Α κολούθω ς ό Α ρ χιδ ιά κ ο νο ς εισέρχεται διά τής 'Ω ρ α ία ς Πύλης είς τό Ίερόν. Ε' - ΤΟ "ΚΕΛΕΤΣΟΝ ΔΕΣΠΟΤΑ Α ΠΕ..." Μ ετά τά Ειρηνικά, ό δεξιός χορός ψ άλλει τό "Κύριε έκέκραξα" είς τόν τυχόντα ήχον, άφού προηγουμένως είς βοηθός τού δεξιού Ιερ ο ψ ά λ το υ, μετά 2 "Εκαστος Εφημέριος καλόν είναι νά εχη έξασφαλίσει έγκαίρως αριθμόν τινα κτιρίων έκ καθαρού κηρού, τά όποια θά χρησιμοποιηθούν διά τά δικηροτρίκηρα

13 ράσου, συνοδευόμενος καί ύπό έτέρου,φέροντος ώσαύτω ς ράσον,προσέρχονται άμφότεροι ενώ πιον του Αρχιερατικού Θρόνου καί άφού ποιήσουν πρό τού Ά ρ χιερ έω ς σχήμα,τότε ό πρώ τος έξ αύτών έκφωνεί μεγαλοπρεπώ ς τήν φράσιν "Κέλευσον Δ έσποτα "Α γιε, ήχος 'Η φράσις δέον νά α ποδίδετα ι μουσικώς είς τόν φερώνυμον ήχον,κατά τό κατω τέρω υπόδειγμα. Ό Άρχιερεύς, στρεφόμενος πρός τόν δεξιόν Χορόν, δίδει αύτώ τήν εύλογίαν πρός εναρξιν τού "Κ εκραγαρίου", ένώ ό ά παγγείλα ς τό "Κέλευσον..." παραμένει μετά τού συνοδού αύτού είς τήν θέσιν του, εως δτου τό ψαλλόμενον μέλος φθάση είς τό δεύτερον "Κύριε έκέκραξα" τού Κ εκραγαρίου, δτε καί προσερχόμενος ό πρώ τος έκ τώ ν δύο μόνος τώ Ά ρ χιερ εί ποιεί μίαν μετάνοιαν, άσπάζεται τήν δεξιάν αύτού καί ποιώ ν σχήμα απέρχεται όπισθοβατώ ς είς τήν θέσιν του.τώρα έκκινά ό δεύτερος καί ποιεί άπαραλλάκτω ς ώς ό πρώ τος, έπανερχόμενος καί αύτός όπισθοβατώ ς είς τήν θέσιν του.τότε άμφότεροι συγχρόνως ποιούσι σχήμα τώ Ά ρ χ ιε ρ ε ί καί έπιστρέφουσιν είς τά Α ν α λ ό γ ια των. 7 9

14 Α r\ç vxî ut^'ï Q S ^ r im. a- -v» Mw Μ V Jl t t ^fc^ça %a r\jo os «Λ* <sc 5 V ç o G C ç U J 'i >r\g V,S f c l s * ν * 0 ^ & ~ V o l ' ' S - i " s Γ* 4> - - * s j ) * * TCoptfc fc KsTkja^a v\fo os o>t t M e K e. ' Ÿ ^ o l! K e ^ i î o ' î Â '/ Ί X O Î Ç Q & C ^ ^ G l S x S VYkqSÎ % '. V e / v t v ^ o N k / / * Â c 2 U c - A. # ÄV V C l 1 y y t f r ^\*r ^ > j r H ^ w g o ^ K t h ς ν ρ ο Ί α «^T> a «-o a a^i c o Λ r Λ Ι T Ä - b u T ifc t ç o s A *o

15 fcls τυ χο Λ S ^ ^ K e A e / ^ o N ^ Π Ο Τ λ, / ^ ^ l ^ v.4 C k y i t y f C T> r r r S - r ^ r ^ - s ' ' i y ^ i * ^ O i. A ^ S S ü i ^ ' H t ^ t u s o ' f ^ Χ Γ * 6 «\ o ο x a a a $ l t ^ η 'Λ *0S 'te, 'ta ouj)xos Uî. ^, s ^ > ^ ^. j L ^ ' s ^ ï l. c pi t t Xfcxpa asa ηρο os ce. & S',v Λ* Κ υ v. t t Kt t v;ça a ja ηρο os Gt 5 Î Ç û 6 ( ^ ul3> IV \G \.S fcî& ^Y K O 'î U c\ cl^ \.Q ^ o T Î Î p f c G t J ^ ' t a & i s fcls τ ^ ο ά ν ο ' ΐ M>p A «i ^ K e \ e * * o N k e * r \ c y ï K ^ ^ Λ Χ β λ. Ύ ^ Ο Ν L ^ t n Q ^ k, Ί X ** «X a V ^V ^ 12

16 t β * η n Y\ X O S ' J b a Ç \J S l i t Γ 11 τγ\α & 05e" fc Ç 0 U <It «/» ----Λ. pi i t i K& κρα^α τωο os 6t 8> *Ut t * 4 j ä. ' v < î\ço os Gt ^ ï f y pi I e, t % V st 'ÏCçû&cjùj'ÎTifeLb fcls νγ*.οίι ^à^vo =S^3 g, ^ \ C f c K f c v < o N A e s n o i A y J ^ O G ^ vl ^ o G ls fcîs rx x b 'f 'β α ρ υ ΐ // K e \ e v ^ 0 H L & z n o ' Y k / / f cxi c- Λ. V S 1. Λ S C n1^ λ» τ ao > w V p _ y } { t ί \ ω feov A t t\o ο ΐ α 84 a a A.C_^A -i- "-> A. ^ \ ^ ^ ^ ci k i t * n xos y η^α 1 os 1

17 Ι ο υ x t τ α a ç > " t o o & \ x t ΣΤ' -TO "ΚΎΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ", TO "ΚΑΤΕΤΘΤΝΘΗΤΩ" KAI TO ΘΤΜΙΑΜΑ Μ ετά τό "Κέλευσον..." άρχεται ό δεξιός χορός τό "Κύριε έκέκραξα" είς τόν τυχόντα ήχον. Ε ίς τό "Κατευθυνθήτω", όπερ ψ άλλει ό αριστερός Χ ορός, ό Α ρχιδιάκονος καί ό β' Διάκονος εξέρχονται άπό τής ' Ω ραίας Π ύλης, κρατούντες είς τάς δεξιάς μέν αύτών άνά εν θυμιατόν, είς δε τάς άριστεράς δικηροτρίκηρα καί φ έροντες καλυμμαύχια. Ε λλείψ ει Διακόνου τούτο πράττει ό Ίερ εύ ς, περιβαλλόμενος καί φελώ νιον. Σ ταθέντες οί δύο Διάκονοι εμπροσθεν τού αρχιερατικού Θρόνου, ό Α ρχιδιάκονος δεξιά καί ό β' Διάκονος αριστερά του, ύψούν ταυτοχρόνω ς τά ατινα κρατούν θυμιατά πρός εύλογίαν, λέγοντες "Εύλόγησον Δ έσποτα τό θυμίαμα". Κ αί τού Ά ρ χιερ έω ς εύλογήσαντος, κατά τήν τάξιν, δτε ό β' Χορός ψ άλλει τήν φράσιν "ώς θυμίαμα ένώ πιόν Σου" οί δύο Δ ιάκονοι θυμιούν τόν Α ρ χ ιε ρ έ α τρ ίς, ύποκλινόμενοι έλαφρώς κ α θ ήν στιγμήν εκείνος εύλογεΐ τούτους. Α κ ο λούθω ς μεταβαίνουν, βαδίζοντες παραλλήλω ς, εμπροσθεν τών βαθμιδώ ν τού Ί. Βήματος καί ίστάμενοι παραπλεύρω ς ό είς τού άλλου (ό πρώ τος δεξιά, ό δεύτερος αριστερά) συγχρονίζονται είς τήν κίνησιν τή ς χειρός καί αρχονται θυμιώ ντες άνά τρίς τάς ίεράς εικόνας τού τέμπλου κατά σειράν, ήτοι τού Κυρίου, τής Θεοτόκου, τού Τιμίου Προδρόμου καί τού Α γ ίο υ τού Ναού, ύποκλινόμ ενοι έλα φ ρ ώ ς πρό έκάστης είκόνος συντελουμένου τού θ υμ ιά μ α τος. Α κ ο λ ο ύ θ ω ς άμφότεροι έπιστρέφουν πρό τού αρχιερατικού Θρόνου καί θυμιούν ταυτοχρόνω ς τόν Α ρ χιερ έα τρίς, έκ τριώ ν έκάστην φοράν θυμιάσεων, 16

18 ύποκλινόμενοι έλαφρώ ς πρό αύτού, εύλογοϋντος τούτους. Έ ν συνεχεία, ό μέν 'Α ρχιδιάκονος θυμιά τόν δεξιόν Χορόν, ένώ ό β' Διάκονος τόν άριστερόν. Σ υνεχίζοντες θυμιούν άντιστοίχω ς τούς έν τώ δεξιώ καί άριστερώ κ λ ίτει τού Ναού εύρισκομένους πιστούς. Π ερατώσαντες ούτωσί τό θυμίαμα συναντώ νται έκ νέου πρό τού αρχιερατικού Θρόνου καί θυμιούν τόν Α ρχιερέα τρίς έκ τριώ ν έκάστην φοράν θυμιάσεων ύποκλινόμενοι καί πάλιν έλαφρώ ς, κ α θ ήν στιγμήν δέχονται τήν εύλογίαν αύτού, καί απερχόμενοι πρό τών βαθμιδώ ν έπαναλαμβάνουν τήν θυμίασιν τώ ν ιερών εικόνων τού τέμπλου, ώς τό πρότερον, εισερχόμενοι τέλος έντός τού Ί. Βήματος. Ε κεί ό μέν Α ρχιδιάκονος ϊσ τα τα ι πρό τή ς Ά γ. Τ ραπέζης, ό δέ δεύτερος μεταβαίνει δπισθεν αύτής μέ μέτω πον πρός τόν α' Διάκονον, καί άρχονται θυμιώντες κυκλοτερώς τήν Ά γ. Τράπεζαν, είτα τήν Ά γ. Π ρόθεσιν, τούς έντός τού Ί. Βήματος Κληρικούς (τούς δεξιά τή ς Ά γ. Τ ραπέζης ό πρώ τος, τούς αριστερά αύτής ό δεύτερος) καί τέλος, έλθόντες άμφότεροι ό εις έναντι τού άλλου όπισθεν τής Ά γ. Τραπέζης, θυμιούν άλλήλους καί ά ποθέτουν τά θυμιατά. Ζ'- Η ΕΙΣΟ ΔΟ Σ Ψ αλλομένου τού Δοξαστικού οί μέλλοντες νά είσοδεύσουν Ιε ρ ε ίς ένδύονται έπιτραχήλιον καί φελώ νιον, οί δ έ ξ αύτών Ά ρ χιμ α νδριτα ι καί Π ρω τοπρεσβύτεροι φέρουν καί τόν έπιστήθιον αύτών σταυρόν. Ε ννοείται ότι ένδύονται οί εχοντες ήδη λάβει "καιρόν" παρά τού Ά ρ χιερ έω ς κατά τήν εναρξιν τού 'Ε σπερινού. Τυχόν έκ τών ύστερων άφικόμενοι, δέον όπως είς τό Δοξαστικόν μεταβούν άνά δύο είς τόν Θρόνον, έξερχόμενοι τής νοτίας Π ύλης τού Ιε ρ ο ύ, καί λάβουν τότε "καιρόν" κατά τήν ιδίαν ώς προεγράφη τάξιν, ϊνα έν συνεχεία, έπανερχόμ ενοι διά τή ς αύτής Π ύλης είς τό "Α γιον Β ήμα ίεροφορέσουν. 'Η Είσοδος τελείτα ι ώς έξής: Ό α' Διάκονος, ή ελλείψ ει τούτου ό πρώ τος τή τάξει Ίερ εύ ς, λαμβάνει τό θυμιατόν καί ψαλλομένου τού "Καί νύν" έρχεται εμπροσθεν τή ς Ά γ. Τραπέζης ασκεπής. 'Υ ψών δέ αύτό λέγει πρός τόν α' Ιε ρ έ α : "Ε ύλόγησον Δ έσ π οτα τό θυμίαμα", καί τού Ί ε ρ έ ω ς εύλογήσ αντος, θυμιά έκ 17

19 τώ ν εμπροσθεν την Ά γ. Τράπεζαν τρίς, είτα ερχεται είς τό δεξιόν αύτής μέρος καί θυμιφ καί τούτο τρίς, ίστάμενος επ' ολίγον, τό αύτό δέ π ρ ά ττει καί είς τάς άλλας δύο πλευράς τής Ά γ. Τραπέζης, ακολουθούμενος ύπό τώ ν Ιε ρ έ ω ν έρχομένω ν κατά τήν τάξιν τών όφφικίων καί τών πρεσβειώ ν αύτών, ώσαύτως ασκεπών. Π ροηγούνται οί Ά ρ χιμ α νδρΐτα ι κατά τά πρεσβεία τή ς ΐερωσύνης, επονται οί Π ρωτοπρεσβύτεροι, οί όφφικιούχοι 'Ιερ είς καί οί λοιποί κατά τά πρεσβεία τή ς ΐερωσύνης Ιε ρ ε ίς, οΐτινες απαντες φέρουν έπιτραχήλιον καί φελώνιον. Τού αρχιδιακόνου φέροντος τό θυμιατόν, προηγούνται οί ετεροι διάκονοι κρατούντες άνά χεΐρας τά δικηροτρίκηρα. "Εκαστος Ίερ εύ ς πρό τής έκκινήσεως αύτού προσέρχεται εμπροσθεν τής Ά γ. Τ ραπέζης, ύποκλίνετα ι πρό αύτής καί άρχεται είσοδεύων σεμνώς καί σοβαρώς. Τής όλης πομπής προηγούνται λαμπαδούχοι. Οί πρώ τοι Διάκονοι, οί φέροντες τά δικηροτρίκηρα, φθάσαντες πρό τού αρχιερατικού Θρόνου, ποιούν σχήμα τω Ά ρ χιερ εί, εύλογούντι αυτούς καί παρατάσσονται ενθεν κακεΐθεν τού Θρόνου, ό τό τρίκηρον εχω ν έκ δεξιών καί ό τό δίκηρον έξ άριστερών. 'Ο ακολουθών αύτούς Α ρ χιδ ιά κ ο νο ς, ό φέρων τό θυμιατόν καί ύψών τούτο πρό τού Ά ρ χιερ έω ς, α ίτεΐτα ι τήν εύλογίαν τή ς Εισόδου λέγω ν : "Εύλόγησον Δ έσποτα τήν Α γ ία ν Είσοδον". Τού Ά ρ χιερ έω ς εύλογήσαντος, ό Διάκονος θυμιά τούτον τρίς, ύποκλινόμενος έλαφρώ ς, καί ακολούθως μεταβαίνει πρό τώ ν βαθμιδώ ν καί θυμιά τάς ΐεράς εικόνας τού τέμπλου, ώς καί κατά τήν άρχήν επραξεν. Α κολούθω ς θυμιά τόν Α ρ χ ιε ρ έ α έννεάκις πρό τού Θρόνου, τούς 'Ιερ είς καί τόν λαόν, άπό τής θέσεώς του. Κ ατά τήν ιδίαν ώραν οί όπισθεν ερχόμενοι 'Ιερ είς, φθάνοντες έκαστος πρό τού αρχιερατικού Θρόνου, ποιούν σχήμα τω Ά ρ χιερ εί, εύλογούντι αύτούς καί καταλαμβάνουν τά ς θέσεις αύτών ενθεν κακεΐθεν τού Θρόνου κατά τήν σειράν των, ήτοι ό α! Ίερ εύ ς ΐσ ταται είς τό δεξιόν τού Ά ρ χιερ έω ς, εύθύς μετά τόν κρατούντα τό τρίκηρον Διάκονον, ό δεύτερος Ίερ ε ύ ς άντιστοίχω ς αριστερά, ό τρ ίτο ς δεξιά κ.ο.κ. Π ληρω θείσης τή ς ψαλμω δίας τού "Καί νύν..." ό Διάκονος ό εχων π ερ α τώ σ ει τό θυμ ία μα καί ίστάμενος πρό τώ ν βαθμ ιδώ ν, ύψών τό θυμιατόν 18

20 έκφωνεί: "Σ οφ ία όρθοί" καί οί ιερείς τώ νεύματι του χοροστατούντος Ά ρ χιερ έω ς ψάλλουν πανηγυρικώ ς τό "Φως ίλαρόν". Ψαλλομένου τούτου ό Ά ρ χιερ ευ ς κρατεί άνά χεΐρας τά δικηροτρίκηρα παραλαβώ ν ταύτα παρά τώ ν έκατέρω θεν αύτοΰ ίσταμένω ν δύο Διακόνων, αφού προηγουμένως παραδώ σει τήν άρχιερατικήν ράβδον είς τόν παρακείμενον 'Υ ποδιάκονον ή ίερόπαιδα. Τά δικηροτρίκηρα δέον νά δίδω ντα ι είς τόν Α ρ χιερ έα καταλλήλω ς, ήτοι μέ τά ς κορδέλλας έστραμμένας πρός τό μέρος τώ ν Διακόνων, ώστε ό Ά ρ χιερ εύ ς νά τά κρατήση, χω ρ ίς νά χρειασθή νά κάνη έλιγμούς προσαρμογής. Είς τό "Τΐέ θεού" εύλογει τόν λαόν, τού δεξιού Χορού ψ άλλοντος άπαξ τό "Είς πολλά ετη Δ έσποτα". Γ non Λ GL Ol L l i t Gr\0 O 'XCl Ό έκφωνήσας τό "Σ οφ ία, όρθοί" Διάκονος, στρέφω ν πρός τά όπίσω προβαίνει ολίγον καί έρχεται είς τό μέσον τού Σωλέα, ενθα καί ϊσ τα τα ι άτενίζω ν τόν Α ρ χιερ έα. Μ ετά τό "Φώς ίλαρόν" ό β' Διάκονος έκφω νεί " Εσπέρας προκείμενον" καί ό Ά ρ χιερ ευ ς μετά τών 'Ιερέω ν ψάλλουν τό Π ροκείμενον τής ήμέρας. Τούτου π λη ρ ω θέντος, ό κρατώ ν τό θυμιατόν Δ ιάκονος θυμ ιά τρ ίς τόν Α ρ χιερ έα καί εισέρχεται είς τό Ά γ. Βήμα, ίστάμενος εμπροσθεν τή ς 'Ω ρ α ία ς Πύλης καί θυμιών ενα έκαστον τών εισερχομένων 'Ιερέω ν. Οί 'Ιερ είς απέρχονται καί ούτοι έντός τού Ά γ. Βήματος κατά τήν τάξιν τών όφ φικίω ν καί τών πρεσβειώ ν, αφού ποιήσουν σχήμα τώ Ά ρ χιερ εί άνά δύο κατενώ πιον αύτού. Τό αύτό πρ ά ττο υν κ α ί οί Δ ιάκονοι, άφού προηγουμένω ς εις έκαστος αύτώ ν ποιεί 19

21 σχήμα τφ Ά ρ χιερ εί. Εισερχόμενοι δέ οί 'Ιερείς ποιούσι σχήμα πρό τής Ά γ. Τραπέζης καί έν συνεχεία κυκλούσι ταύτην κατά τήν σειράν όφφικίω ν καί πρεσβειώ ν. Η - ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΣΤΝΑΠΤΗ Τά αναγνώ σματα άναγινώσκει άπό του Θρόνου ό Α ρχιερεύς άπό διφθέρας, ήν προσάγει αύτφ ό Α να γνώ σ τη ς. Πρός τούτο προσέρχεται ούτος πρό τού αρχιερατικού Θρόνου καί ποιήσας μετάνοιαν μίαν, ά σπάζετα ι τήν δεξιάν τού Ά ρ χιερ έω ς καί άνοίξας τό βιβλίον προσφέρει τούτο πρός άνάγνω σιν τφ Ά ρ χιερ εί. Πρό έκάστου άναγνώσματος οί Διάκονοι έκ περιτροπής αντιφω νούν τό "Σοφία, πρόσχωμεν". Μ ετά τήν λήξιν τών άναγνω σμάτω ν ό Α ν α γ ν ώ σ τη ς ποιεί ώσαύτω ς μετάνοιαν μίαν, άσπάζεται τήν χεΐρα τού Ά ρ χιερ έω ς, ποιεί σχήμα καί άπέρχεται. Μ ετά τά άναγνώ σματα έξέρχεται τού Ά γ. Βήματος ό β' Δ ιάκονος κρατώ ν διά τή ς άριστεράς χειρός τό δικήριον καί διά τής δεξιάς τό άκρον τού οραρίου αύτού, καί κατελθώ ν τάς βαθμίδας, ποιεί σχήμα τφ Ά ρ χ ιε ρ ε ί, εύλογούντι αύτόν, καί είτα στρεφόμενος πρός τό Ίερ ό ν άρχεται άπα γγέλλω ν τήν Εκτενή. Ε ις τήν μνημόνευσιν τού ονόματος τού Ά ρχιερέω ς, στρέφ εται πρός αύτόν ποιων σχήμα. Τούτο πράττει καί ό ένώπιον τής Ά γ. Τ ραπέζης ίστάμενος α' Ίερ εύ ς, άπό τή ς θέσεω ς αύτού στρεφόμενος πρός τόν Α ρ χιερ έα καί δεχόμενος τήν εύλογίαν τού χοροστατούντος, τού δεξιού Χορού ψ άλλοντος χύμα τό "Είς πολλά ετη Δέσποτα". Τήν έκφώ νησιν " Ο τι έλεήμων..." ά παγγέλλει ό β' Ίερ εύ ς άπό τής θέσεώς του, ποιήσας σχήμα, οστις περατώ ν ταύτην, εξέρχεται ολίγον έκ τή ς ' Ω ραίας Πύλης καί ταυτοχρόνω ς μετά τού εξω αύτής ίσταμένου Διακόνου ποιούν σχήμα τφ Ά ρ χ ιε ρ ε ί εύλογούντι αύτούς. 'Ο Διάκονος εισέρχεται. Ε ϊθισ τα ι οί έκφω νούντες Ιε ρ ε ίς νά ϊσ τανται πρό τής Ά γ. Τραπέζης, τού α' Ίερ έ ω ς παραχω ρούντος είς αύτούς, κατά διαδοχικ ήν σειράν, τήν θέσιν του. Α κ ο λ ο υ θ εί ή ά πα γγελία ύπό τού Ά ρ χιερ έω ς τού "Κ αταξίωσον Κύριε...", 20

22 ένώ ό γ' Διάκονος μετά δικηρίου -καί τούτου μή ύπάρχοντος ό Α ρχιδιάκονος μετά τρικηρίου- έξέρχεται έκ τής Ωραίας Πύλης, κατέρχεται τά ς βαθμίδας, ποιεί σχήμα τω Ά ρ χιερ εί καί στρεφόμενος πρός τό Ίερ ό ν α πα γγέλλει τά "Πληρωτικά". Ό γ' Ίερ εύ ς, άφού ποιήσει σχήμα, έκφωνεί τό " Ό τ ι αγαθός..." ποιων έν συνεχεία, άπό τής 'Ω ρ α ία ς Πύλης, σχήμα τω Ά ρ χ ιε ρ ε ί, όμού μετά τού εξω ίσταμένου Διακόνου. Τό "Ειρήνη πάσι" έκφωνεί ό Ά ρ χιερ εύ ς, τού α' Ί ε ρ έ ω ς στρεφομένου άπό τή ς Ά γ. Τ ραπέζης πρός αύτόν καί ύποκλινομένου, καί τού δεξιού Χορού ψ άλλοντος γοργά τό "Είς πολλά ετη Δ έσποτα". Ό / Διάκονος έκφω νεί "Τάς κεφαλάς ήμών..." καί ό Ά ρ χιερ εύ ς ά πα γγέλλει χαμηλοφώ νω ς άπό τού Θρόνου τήν Εύχήν τή ς κεφαλοκλισίας. Τό Έ ΐη τό κράτος τή ς βασιλείας σου..." απα γγέλλει ό δ' Ιερεύς, μετά δέ τό τέλος τή ς έκφωνήσε- ως μετακινούμενος πρός τήν Ώ ρ α ία ν Πύλην ποιεί σχήμα τω Ά ρ χιερ εί, ταυτοχρόνω ς μετά τού εξω ίσταμένου Διακόνου, δστις άκολούθω ς εισέρχεται είς τό Ά γ. Βήμα. θ - Η Λ Π Ή ΚΑΙ Η ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ Μ ετά τήν έκφώνησιν "Εΐη τό κράτος..." άρχεται ώς έξής ή ακολουθία τής Λ ιτής: Οί Ιε ρ ε ίς απαντες φέροντες έπιτραχήλιον καί φελώ νιον, οί δ έ ξ αύτών Ά ρ χιμ α ν δ ρ ΐτα ι καί σταυρόν μ ε τ έπανωκαλυμμαυχίου, καί οί Π ρω τοπρεσβύτεροι σταυρόν, οί δέ Διάκονοι κρατούντες άνά χεΐρας τά δικηροτρίκηρα, άρχονται λιτανεύοντες τήν ίεράν εικόνα τού έορταζομένου Α γ ίο υ, εύτρεπισμένην καταλλήλω ς διά τριών κηρίων, έκκινούντες άπό τού Ιε ρ ο ύ Β ήματος καί έξερχόμενοι έκ τή ς βορείας Πύλης τούτου κατά τήν σειράν τώ ν πρεσβειώ ν ώς έξής: Π ροπορεύονται οί λαμπαδούχοι καί επονται α) οί Διάκονοι φέροντες τά δικηροτρίκηρα, β) εις Διάκονος κρατών τό θυμιατόν καί θυμιών τήν εικόνα τού Α γ ίο υ, γ) εις Ίερ εύ ς κρατώ ν ύψηλά τήν λιτανευομένην ίεράν εικόνα, δ) είς ετερος Ίερ εύ ς, ψάλλω ν εν τροπάριον έκ τής Α κ ο λουθία ς τής Λ ιτής τής εορτής καί ε) δλοι οί ύπόλοιποι Ιε ρ ε ίς κατά τά πρεσβεία. Ούτοι άπαντες διασχίσαντες τόν Ν αόν, ά φ ικνούντα ι διά τού δεξιού κ λίτους τού Ναού είς τόν Σ ω λέα, ενθα έπί 21

23 τρα πέζης έν τώ μέσω αύτού έχουν τοποθετηθή οί πρός εύλογίαν άρτοι, μετά δύο φιαλώ ν οίνου καί έλαίου καί κηρίων άνημμένων. 'Ε κεί, οί μέν λαμπαδοϋχοι καταλαμβάνουν τάς οικείας θέσεις των, ό δέ κρατών τήν εικόνα ίερεύς προσάγει ταύτην τώ Ά ρ χιερ εί πρός ασπασμόν καί είτα απέρχεται καί ϊσ τα τα ι όπισθεν τής τρα πέζης τώ ν άρτων καί πρό τών βαθμιδών τού Ί. Βήματος, μέ μέτω πον πρός τόν Α ρ χιερ έα, καί οί λοιποί άπαντες, ποιήσαντες σχήμα καί δεξάμενοι τήν εύλογίαν, παρατάσσονται ενθεν κακείθεν τού Θρόνου. Έ ν τούτω τώ μεταξύ καί εύθύς μετά τήν προηγηθεΐσαν έκφώ νησιν "Εϊη τό κράτος..." ό Α ρ χιδιά κονος λαμβάνων άνά χείρας έκ τού Ί. Β ήματος τό άρχιερατικόν ώμοφόριον καί έπιτραχήλιον, προσφέρει τα ϋτα πρός τόν Α ρ χιερ έα, δστις περιβάλλεται ταϋτα. Επομένως κ α θ ήν ώραν ή λιτανευτική πομπή εχει φθάσει πρό τού αρχιερατικού Θρόνου, ό Ά ρχιερεύς φορεί ήδη έπιτραχήλιον καί ώμοφόριον. Π ληρω θέντος δέ καί τού μέλους τού τροπαρίου τή ς λιτή ς, άρχεται ό δεξιά τού Ά ρ χιερ έω ς ίστάμενος α' Διάκονος τής δεήσεως : 1Έ λ έη σ ο ν ήμάς ό θεός...", τού β' Διακόνου λέγοντος τήν δευτέραν δέησιν ""Ε τι δεόμεθα ύπέρ τώ ν ευσεβών...", τού γ' Διακόνου τήν έπομένην κ.ο.κ. 'Ε ά ν δέν ύπάρχη γ' διάκονος τά ς έκφωνήσεις αποδίδουν άντιφω νικώ ς οί ύπάρχοντες Δ ιάκονοι, ενός δέ μόνον ύπάρχοντος ούτος λέγει άπάσας. Τό " Επάκουσον ημώ ν ό θεός..." ά πα γγέλλει ό Ά ρ χιερ εύ ς ώς καί τό "Έ λ εή μ ω ν γάρ...". Έ ν συνεχεία εύλογεί τόν λαόν διά τού "Ειρήνη πάσι" καί α π α γγέλ λ ει τό "Δ έσ π οτα πολυέλεε". Τού Ά ρ χιερ έω ς βαίνοντος πρός τό τέλος τής άνω α π α γγελ ία ς, ό α' Ίερ εύ ς λαμβάνει άνά χείρας τό θυμιατόν καί προσέρχεται μετ αύτού πρό τού άρχιερατικού Θρόνου καί ύψών τούτο, εύθύς μετά τήν εύχήν, α ίτεΐτα ι τήν εύλογίαν τού θυμιάματος καί άρχεται ψάλλων τό "θεοτόκε Παρθένε" είς ήχον πλ. α' στιχηραρικόν, θυμιών τρίς τόν εύλογήσαντα τό θυμίαμα Α ρ χ ιε ρ έ α καί είτα περιφερόμενος βραδέως τρίς γύρωθεν τής τραπέζης τώ ν άρτων,' ούς θυμιά "κύκλωθεν έν σταυρικώ τύπω, ο ύ χ ώς άγια, ά λ λ ώς ά γιασθήναι μέλλοντα, μάλλον δέ ώς προαγιάζω ν αύτά τώ σταυρώ καί τώ θυμιάματι, δτε ούδέ θυμιών τήν κεφαλήν ύποκλίνει" (Συμεών Θεσσαλονίκης, Περί τών Νυχθ. Α κ ο λουθιώ ν, Κεφ. 22

24 MB). Κ ατά τήν μετάβασιν αύτού πρός τό μέρος τής ' Ω ραίας Πύλης, στρέφ εται πρός αύτήν καί θυμιά τάς ΐεράς εικόνας τού τέμπλου, φ ροντίζω ν νά συμπίπτη χρονικώ ς ή ψ αλμω δία τής λέξεως "Μαρία" μέ τό θυμίαμα τής ί. είκόνος τής Θεοτόκου, συνεχίζω ν δέ τρίς τάς περιφοράς αύτού, άφικνειται τέλος πρό τού Ά ρ χιερ έω ς, δν θυμιά καί αύθις τρίς, ακολούθως δέ τούς Ιε ρ ε ίς, Διακόνους καί τόν λαόν άπό τής θέσεώς του. Πρός διευκόλυνσιν τού ψ άλλοντος, ό δεξιός Χορός ολοκληρώ νει τό μέλος άπό τού "...ότι Σ ω τήρα ετεκες", ώστε νά δοθή ό χρόνος είς τόν α' 'Ιερ έα νά έπιληφ θή τών έπομένων. Α κ ο λούθω ς ούτος άποθέτω ν τό θυμιατόν, λαμβάνει άνά χείρας ενα τών άρτων καί όμοΰ μετά τώ ν άλλων Ιε ρ έ ω ν προσάγει τούτον τώ Ά ρ χ ιε ρ ε ΐ πρός εύλογίαν. Τού δέ Ά ρ χιερ έω ς εύλογήσαντος ψ άλλεται ύ φ άπάντω ν τό "Πλούσιοι έπτώ χευσαν καί έπείνασαν...", Είρήσθω ότι είς περίπτω σιν πλήθους 'Ιερέω ν, μή δυναμένων άπάντω ν όπως άπτω νται τού άρτου, τίθεντα ι αί χείρες τώ ν πλέον άπομεμακρυσμένω ν έπ ί τού, ώμου τού προηγουμένου αύτώ ν ίερέω ς, κ.ο.κ. Ε πονται τά Ά π ό σ τιχ α ψαλλόμενα ύπό τών Χορών, ένώ ό Δ ιάκονος άφαιρεϊ άπό τού Ά ρ χιερ έω ς τό έπιτραχήλιον καί τό ώμοφόριον. Ε ϊθισ τα ι πρό τών Ά π ο σ τίχω ν νά έκφω νήται ό πανηγυρικός λόγος3. Γ - Η ΑΠΟΛΤΣΙΣ Μ ετά τό Δοξαστικόν τώ ν Ά π ο σ τίχω ν καί τό "Καί νύν...", ό Ά ρ χιερ εύ ς α πα γγέλλει άπό τού Θρόνου τό "Νύν απολύεις...", τού α' Ίερ έ ω ς έστραμμένου όντος πρός τόν λαόν άπό τής 'Ω ρ α ία ς Πύλης. Α κ ο λ ο υ θ εί ή ά π α γγελ ία τού 3 Είς ένίας περιπτώσεις ή λιτή καί ή αρτοκλασία ψάλλονται είς τό προαΰλιον του πανηγυρίζοντος Ναού. Είς τήν περίπτωσιν αύτήν οί 'Ιερείς λιτανεύοντες τήν ϊεράν εικόνα έξέρχονται τού Ά γ. Βήματος, προσέρχονται πρός τόν άρχιερατικόν Θρόνον καί βαίνουν, κατά τήν τάξιν, πρός τήν εξοδον ακολουθούμενοι έν τέλει ύπό του Ά ρχιερέω ς, εχοντος έν τώ μεταξύ περιβληθή έπιτραχήλιον καί ώμοφόριον. Κατά τήν έν λόγω λιτάνευσιν προηγούνται, ώς είκός, οί νεώτεροι κατά τά πρεσβεία Ιερείς καί επονται οί πρεσβειοΰχοι. Κατά τά λοιπά έφαρμόζεται ή προδιαληφθεϊσα Τάξις. Ενίοτε ή τάξις τής Αρτοκλασίας τελεΐται μετά τά Ά πόστιχα, έάν τηρηθή τό τυπικόν του Ά γ. Σάββα. 23

25 Τρισάγιου ύπό τού Αναγνώστου, ίσταμένου πρό τού Α ρχιερατικού Θρόνου, προτάσσοντος αύτού χύμα τό "Είς πολλά ετη Δέσποτα". Μ ετά τό τέλος τής α π α γγελία ς τού Τρασαγίου, ό Α ναγνώστης προσέρχεται ένώ πιον τού Θρόνου καί ποιήσας σχήμα καί μετάνοιαν μίαν, άσπάζεται τήν χείρα τού Ά ρ χιερ έω ς, ποιεί μετάνοιαν καί σχήμα καί άπέρχεται είς τά ίδια. 'Ο α' Ίερ εύ ς, ποιήσας σχήμα, έκφωνεί ένώ πιον τής Ά γ. Τ ραπέζης τό " Οτι Σοΰ έστίν..." καί στρεφόμενος πρός τόν Α ρ χιερ έα ποιεί έκ νέοι αύτώ σχήμα. Ε ίτα οί χοροί ψ άλλουν τά Α π ο λ υ τίκ ια καί τό Θεοτοκίον. Σημειωτέον ότι είς Δ εσποτικάς καί Θ εομητορικάς έορτάς επαναλαμβάνεται τρίς τό Ά π ο λυτίκ ιο ν, άνευ τού "Δόξα Π ατρί..." καί τού "Καί νύν...". Ψ αλλομένω ν τώ ν Α π ο λυτίκ ιω ν έξέρχονται άπό τή ς 'Ω ρ α ία ς Π ύλης ό Α ρ χιδιά κ ο νο ς καί ό β' τών Διακόνων, άπεκδυθέντες έν τω μεταξύ τά ς στολάς αύτών καί έλθόντες άμφότεροι πρό τού Θρόνου ποιούν σχήμα ταυτοχρόνω ς καί παρατάσσονται ό μέν πρώ τος δεξιόθεν, ό δέ δεύτερος αριστερόθεν αύτού. Έ ξ αύτών ό πρώ τος κρατεί άνά χεϊρας τόν Σταυρόν εύλογίας. Π ληρω θέντω ν τών Α π ο λ υ τίκ ιω ν, λέγει ό α' Διάκονος "Τού Κυρίου δεηθώμεν". Κ αί ό Ά ρ χιερ εύ ς, λαβώ ν παρ αύτού τόν Σταυρόν, εύλογεί τόν λαόν, λέγω ν : "Ε ύλογία Κ υρίου καί ελεος...". Τ αύτα έ φ όσον προηγήθη Α ρ τοκλα σ ία. "Α λλως ό Α ρ χιδ ιά κ ο νος έκφω νεί "Σοφία". Ο Ά ρ χιερ εύ ς λέγει " Ό ών ευλογητός Χ ριστός ό θ ε ό ς ήμών, πάντοτε νύν καί άεί καί είς τούς αιώνας τώ ν αιώνων". Ακολούθως ό Α ρ χ ιδ ιά κ ο νος α π α γγέλλει τό "Στερεώ σαι Κύριος ό θεός..." καί ό α' Ίερ ε ύ ς άπό τής ' Ω ραίας Π ύλης λέγει τήν Ά πόλυσιν. Εάν είναι Α ρ χιμ α ν δ ρ ίτη ς φέρει έπιτραχήλιον, φελώ νιον, σταυρόν καί έπανωκαλύμμαυχον. Εάν είναι Π ρω τοπρεσβύτερος τά ανω τέρω πλήν τού τελευταίου. 'Η Ά π ό λ υ σ ις τελ εΐτα ι έν συνεχεία τών προηγηθέντω ν ώς έξής: 0 Ίερ εύ ς: " 'Τ π ε ρ α γ ία θεοτόκε σώσον ήμάς". Ο Α ρχιδιάκονος: "Την τιμιω τέραν τώ ν Χερουβείμ...". 0 Ίερ εύ ς: "Δόξα σοι Χριστέ ό θ εό ς, ή έλπίς ήμών Κύριε δόξα Σοι". Ο Α ρχιδιάκονος: "Δόξα Π ατρί... Κ αί νύν... Κ ύριε έλέησον (τρίς). 24

26 Δ έσ π οτα "Α γιε εύλόγησον". 0 Ιερεύς: " Ό Ά ν α σ τά ς έκ νεκρών Χριστός ό αληθινός θ ε ό ς ημών..." Διαρκούσης τή ς Ά πολύσ εω ς, ό Ά ρ χιερ ευ ς διά τού, ον κρατεί είς χειρας του, Σταυρού ά ρχεται ευλογών τόν λαόν, τού δεξιού χορού ψ άλλοντος ήρέμα τό : "Τόν Δ εσπότην καί Α ρ χ ιε ρ έ α ήμών Κύριε φ ύλαττε είς πολλά ετη Δ έσποτα, είς π ολλά ετη Δ έσ ποτα, είς πο λλά ετη Δέσποτα". rr\>.0 -S *«L «Ό 'S A T o * L t <SV\crt<YÏ VvOlx ta Guo Ί α fcxs v^o j ^ A. c fcls Ί α Μ ετά τήν α παγγελία ν δέ τής Ά πολύσ εω ς, ό Ά ρ χιερ εύ ς λέγει έκφώ νω ς τό "ΔΓ εύχώ ν τώ ν ά γίω ν Πατέρων ήμών..." καί ό α' Ίερ εύ ς λέγει "Δ Γ εύχώ ν τού 25

27 αγίου Δεσπότου ήμώ ν..λ Ό 'Ε σπερινός κατακλείεται διά τού πανηγυρικού " Αμήν", δπερ άποδίδει ό δεξιός Χορός. Α κολούθως ό Ά ρ χιερ εύ ς διανέμει τόν "Αρτον είς τούς πιστούς καί κατελθώ ν τού Θρόνου πορεύεται πρός τό Ά γ. Βήμα, ενθα εισέρχεται καί, άσπασθείς τήν Ά γ. Τράπεζαν, αποβάλλει τόν μανδύαν καί άποθέτει τήν άρχιερατικήν ράβδον. Εύνόητον δτι εις τών Διακόνων κρατεί τήν ώαν τού μανδύου. Ό Ά ρ χιερ εύ ς έν τέλει προπέμπεται μέ τάς αύτάς τιμάς,μέ τά ς όποίας κ α ί έγένετο δεκ τός κατά τήν υποδοχήν. 26

28 Τ Α Ξ I Σ TOT ΟΡΘΡΟΤ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ χοροστατούντος Ά ρχιερέω ς ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 'Ο σάκις πρόκειται νά χοροστατήση Ά ρ χιερ εύ ς είς τήν Α κ ο λ ο υ θ ία ν τού Ό ρ θ ρ ο υ τής Κυριακής, ούτος μέν άφικνείται πρό τώ ν πυλών τού Ναού ολίγον πρό τής ένάρξεως τώ ν Καταβασιών, ό δέ έφημέριος άρχεται τού "Ορθρου είς τήν κεκανονισμένην ώραν, ποιών "Εύλογητός" μ ε τ έπιτραχηλίου. Ά να γιγνω σ κομένου τού Έ ξαψ άλμου, ό Ίερ εύ ς ασκεπής απα γγέλλει μυστικώς τά ς εύχάς τού "Ορθρου ίστάμενος πρό τής Ά γ. Τραπέζης, κ α θ όσον διαρκεΐ ή άνάγνω σις τών τριώ ν πρώ τω ν ψαλμώ ν τού Έ ξαψ άλμου, μετά δέ τα ύτα άπό τή ς Ω ραίας Πύλης, ών έστραμμένος πρός τήν εικόνα τού Δεσπότου Χριστού. Α κ ολουθούν τά "Ειρηνικά" είς ήπιον καί χαμηλόν ύφος καί οί Ψ ά λτα ι άρχονται τού "θεός Κύριος", ψ άλλοντες έν συνεχείς τά Α π ο λ υ τίκ ια, κατά τήν τάξιν. Ε ίς τά "Καθίσματα" ό Ί ε ρ ε ύ ς δεν λαμβάνει "Καιρόν" καί δέν ένδύεται τά ιερατικά άμφιά του. Τούτο διότι θά λάβη "Καιρόν" παρά τού Ά ρ χιερ έω ς, όταν θά άφιχθή είς τόν Ν,αόν. Μ έχρι τής ώρας εκείνης ό Ίερ εύ ς έκφωνεί άπό τού Ίερ ό ύ Β ήματος τάς οικείας αιτήσεις μέχρι τής άφίξεω ς τού Ά ρ χιερ έω ς, ήτις δέον νά συμπέση μέ τήν 27

29 άνάγνωσιν τού Συναξαρίου. Εάν καθυστερή ή άφιξις τού Ά ρ χιερ έω ς, οί Χοροί, πρός κάλυψιν τού χρόνου, ψάλλουν τόν άρμόζοντα Πολυέλεον. Π αραλλήλω ς οί 'Ιερ είς άπαντες, όσοι πρόκειται νά συλλειτουργήσουν, μετά τώ ν διασήμων αύτών, καθώ ς καί οί Διάκονοι μεταβαίνουν είς τήν κεντρικήν είσοδον τού Ναού πρός ύποδοχήν τού Ά ρ χιερ έω ς. Τό αύτό πράττει καί ό εφημέριος, δστις ά ποθέτει τό έπιτραχήλιον του είς τό Ί. Βήμα. Α' - Α Φ ΙΞ ΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ TOT ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ Τού Ά ρ χιερ έω ς άφικομένου έμπροσθεν τού Ναού, οί άναμένοντες Ί ε ρ ε ις καί Διάκονοι ύποδέχονται τούτον, άπαραλλάκτω ς ώς προδιεγράφ η κατά τήν Τάξιν τού 'Ε σπερινού, τώ ν κωδώνων κρουομένων χαρμοσύνως. Σ ημειω τέον ενταύθα, ότι ό δεξιός Ιε ρ ο ψ ά λ τη ς κανονίζει ώστε έάν κατά τήν στιγμήν ταύτην ψ άλλεται στίχος τις τού Πολυελέου, νά έπισπεύση τήν όλοκλήρωσιν τού στίχου τούτου. Ούτως εισερχομένου είς τόν Ναόν τού Ά ρ χιερ έω ς μετά μανδύου καί π α τερίτσας, αναγιγνώ σκεται τό Συναξάριον, ουδέποτε δέ τό "Είς πολλά ετη Δ έσποτα", δπερ Ίερ ο ψ ά λ τα ι τινές κακώς ψάλλουν εύθύς ώς άντιληφ θούν τόν Α ρ χιερ έα είσερχόμενον είς τόν Ναόν. Μ όλις ό Ά ρ χιερ εύ ς φθάση είς τόν Σωλέα, ΐσ τα τα ι είς τό κέντρον αύτού, ποιεί τό σημείον τού Σταυρού τρίς καί ύποκλίνεται πρό τού Α γ ίο υ Βήματος, άρχεται δέ εύλογώ ν ώς εϊθισται, τού δεξιού Χορού ψ άλλοντος άργά τό "Είς πολλά ετη Δέσποτα". Οί 'Ιερ είς, οί Ίερ ο ψ ά λτα ι καί ό λαός, δεχόμενοι τήν εύλογίαν, ύποκλίνονται έλαφρώς. Μ ετά τήν εύλογίαν ό μέν Ά ρ χιερ εύς ανέρχεται είς τόν Θρόνον, οί δέ Ίερ ε ις καί Διάκονοι, άνά δύο, προσέρχονται, κατά τάξιν, καί λαμβάνουν π α ρ αύτού "Καιρόν", ποιούντες σχήμα καί άσπαζόμενοι τήν χείρα του. Μ ετά τούς Κληρικούς προσέρχονται άμφότεροι οί Ίερ ο ψ ά λτα ι καί, ποιούντες σχήμα, άσπάζονται καί ούτοι τήν χείρα τού χοροστατούντος, ζητούντες εύλογίαν. Κ αί οί μέν Κ ληρικοί, μετά τήν λήψιν τού Καιρού, είσελθόντες διά τής ' Ω ραίας Πύλης είς τό 'Ά γιο ν Βήμα, ένδύονται τά ιερά αύτών άμφια, οί δέ ίεροψ άλται επανέρχονται είς τάς 28

30 θέσεις αύτών, ένώ ό Ά ρ χιερ εύ ς άρχεται ψάλλων τάς Κ αταβασίας έναλλάξ μετά τού άριστερού Χορού, τού δεξιού 'Ιεροψ άλτου μεριμνώντος ΐνα, έγκαίρω ς προσκομισθή τω χοροστατούντι Ά ρ χιερ εί τό οίκεΐον βιβλίον, τό περιέχον τάς Κ αταβασίας. Β' - Η ΤΑ ΞΙΣ TOT ΕΩΘΙΝΟΤ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Μετά τάς Κ αταβασίας ακολουθεί ή τάξις τού έωθινοΰ Ε ύαγγελίου. Σημειω τέον, ότι ό πρώ τος τών Ιερέων καί είς Διάκονος επιβάλλετα ι όπω ς, μέχρι πέρατος τώ ν Κ αταβασιώ ν, έχουν άμφιεσθή πλήρως, προκειμένου νά άναγνωσθούν τά κατά τήν τά ξιν, ώς έξής : Ό Διάκονος κρατώ ν διά τής δεξιάς χειρός τό άκρον τού Οραρίου του, προσέρχεται είς τήν ' Ωραίαν Πύλην καί, ποιήσας σχήμα τω Ά ρ χιερ εί, απευθύνεται πρός τόν λαόν έκφωνών: "Τοϋ Κυρίου δεηθώμεν", μ ε θ δ έπανεισέρχετα ι είς τό "Άγ. Βήμα. Ό πρώτος τών 'Ιερέω ν έντός τοϋ Ί. Β ήματος καί πρό τής Ά γ. Τραπέζης, ποιήσας έκειθεν σχήμα, στρέφ εται πρός άνατολάς καί έκφωνεί: "-Ο τι άγιος εί ό θ εό ς ήμών καί έν ά γίο ις έπαναπαύει...". Οί Χοροί ψάλλουν τρίς τό "Πάσα πνοή αίνεσάτω τόν Κύριον". Ε ίτα ό Διάκονος προελθώ ν πάλιν εξω τή ς ' Ω ραίας Πύλης, έκφωνεί: "Καί ύπέρ τοϋ καταξιω θήναι ημάς τή ς άκροάσεως τού αγίου Ε ύαγγελίου Κύριον τόν θ εό ν ήμών ίκετεύσω μεν. Σ οφ ία όρθοί άκούσωμεν του άγίου Ε ύαγγελίου". Τό "Ειρήνη πάσι" λέγει ό Ά ρ χιερ εύ ς, τού δεξιού Χορού ψάλλοντος χύμα τό "Είς πολλά ετη Δέσποτα". Α κολούθω ς ό α' Ίερ εύ ς καταλαμβάνει θέσιν δεξιόθεν τής Ά γ. Τραπέζης καί α π α γγέλλει τό έωθινόν Ε ύαγγέλιον, ένώ ό Διάκονος ΐσ ταται κατέναντι αύτού, κρατώ ν τό άκρον τού 'Ο ραρίου αύτού έπί τού στήθους. Κ ατά τήν κατάληξιν ό Ίερ εύ ς αίρει τό ίερόν Ε ύαγγέλιον καί ύψοι τούτο προσβλέπων πρός τόν λαόν, χω ρίς νά εύλογήση σταυροειδώ ς τόν λαόν διά τού Ε ύαγγελίου, καί τούτο διότι παρόντος τού χοροστατούντος Ά ρ χιερ έω ς ό Ίερ εύ ς δέν εύλογει. Εύθύς μετά τό πέρας τής καταλήξεω ς ό δεξιός Χορός ψάλλει χύμα τό "Δόξα σοι, Κύριε, δόξα Σοι". Α κολούθω ς ό Ά ρ χιερ εύ ς απα γγέλλει άπό τού Θρόνου τό "Ά ν ά σ τα σ ιν 29

31 Χριστού θεασάμενοι...", Ε ϊτα ό δεξιός Χορός άρχεται ψάλλω ν τόν Ν' Ψ αλμόν κ α τ ά ντιφ ω νίαν μετά τού αριστερού, συνήθως είς ήχον β'. Κ ατά τήν περίοδον τής Μεγ. Τεσσαρακοστής εϊθισται ό Ν' Ψ αλμός νά ψ άλλεται είς ήχον πλ. δ'. Δεν άποκλείετα ι πάντω ς καί ή είς τόν τυχόντα ήχον τής έβδομάδος άπόδοσις τού Ψ αλμού, άναλόγω ς πρός τήν κατάρτισιν τού Ιερ ο ψ ά λτο υ. Ά ρχομένου ψάλλεσθαι τού Ν' Ψαλμού, ό ά π α γγείλ α ς τό έωθινόν Ε ύαγγελιον Ίερ εύ ς προετοιμάζεται διά τήν ύπό τού Ά ρ χιερ έω ς καί τού λαού προσκύνησιν τού Ε ύαγγελίου ώς έξής: Εάν ό Ίερ εύ ς ούτος είναι Α ρ χ ιμ α ν δ ρ ί της, φορεί τό έπανωκαλύμμαυχον, άλλως έάν είναι έκ τού καταλόγου τών έγγάμω ν φορεί τό καλυμμαύχιον, καί λαμβάνει άνά χείρας τό ίερόν Ε ύαγγελιον, άσπάζετα^ τούτο καί ΐσ ταται πρό τής Ά γ. Τραπέζης μέ μέτω πον πρός τόν λαόν. Εύθύς ώς ό άριστερός Ιερ ο ψ ά λ τη ς άρχίση νά ψάλλη είς άργόν μέλος τόν στίχον " Ι δ ο ύ γάρ αλήθειαν ήγάπησας..." ό Ίερ εύ ς ούτος κινείτα ι βραδέω ς πρός τόν Σ ω λέα, ύψών μέ τάς χείρας του τό Ε ύαγγέλιον. Ταυτοχρόνω ς καί ό Ά ρ χιερ εύ ς κ α τέρ χετα ι βραδέω ς τού Θρόνου καί ερχεται είς τό μέσον τού Σ ω λέα, πρός συνάντησιν καί ύπάντησιν τού Ί. Ε ύαγγελίου, δπερ προσφέρει είς αύτόν πρός προσκύνησιν ό Ίερ εύ ς. Ό Ά ρ χιερ εύ ς άσπάζεται τό Ί. Ε ύα γγέλιον, ένω ό Ίερ εύ ς άσπάζετα ι τήν δεξιάν τού Ά ρ χιερ έω ς χείρα καί άμέσως παραμερίζει ολίγον δεξιά, άφήνων έλεύθερον τό πρός τό Ά γ ιο ν Βήμα πεδίον, διότι εύθύς άρχεται ή εύλογία τού Ά ρ χιερ έω ς, ώς εϊθισται, τού δεξιού Ιερ ο ψ ά λ το υ ψ άλλοντος ήρέμα τό "Είς πολλά ετη Δέσποτα", χω ρίς ό άριστερός Ψ ά λτη ς νά διακόψη τόν ψαλλόμενον στίχον του. Μετά τήν εύλογίαν ό Ά ρ χιερ εύ ς επανέρχετα ι είς τόν Θρόνον, ό άριστερός Ιερ ο ψ ά λ τη ς άποτελειώ νει τόν ύ π αύτού ψαλλόμενον στίχον καί ό δεξιός συνεχίζει τόν έπόμενον στίχον- "Ραντιεΐς με..." είς τόν άρχικόν ρυθμόν καί χρόνον. Πρός ύποβοήθησιν τών Ιερ ο ψ α λτώ ν παραθέτομεν κατω τέρω μουσικά ύποδείγμ α τα τόσον τού ψαλμικού στίχου " Ιδού γάρ άλήθειαν ήγάπησας" όσον καί τού "Είς πολλά ετη Δέσποτα" είς ήχον β', ψαλλομένω ν ώς έλέχθη, σχεδόν ταυτοχρόνω ς ύπό έκατέρου τών χορών, άποφευγομένων τώ ν φωνασκιών. 30

32 'Ιδού γάρ αλήθειαν ήγάπησας.(τηχος Β1) C«U ù u p V A o lù X c v y - X b G A c T C v i S Q>ΊΓ * * * I So\J % U Qui 5 ϋ \Γ ~ ~ 'υ \? r5^? X v\rv. Cas ^ca a. Syu 5\a r r ^ 1 1, KOd, 't.cx!kj(\î CjV Ot X u YV.S ^ 0 o ί r I ~ t â as G cru fc> St\. % s Ga a A' A * * as Syùov^ A Ε ίς πολλά ετη(*η χος Β)1 Ψ αλλόμενον όταν ό Ά ρ χιερ εύ ς άσπάζεται τό Ί. Ε ύαγγέλιον Γ * * t S Γ Ι Ο /\ ^ Û L cl ε 31

33 r 'Χα Π ληρω θέντος του Ν' Ψαλμού ακολουθεί τό "Δόξα Π ατρί...", "Ταΐς τώ ν Αποστόλων...", ειτα τό "Καί νυν...", "Ταΐς τή ς Θεοτόκου..." καί τό "Ά ν α σ τά ς ό Ιησούς...". Μ εθ δ ό Διάκονος ά πα γγέλλει άπό τού Σ ω λέα τό "Σώσον ό θ ε ό ς τόν λαόν σου...", άφού προηγουμένως ποίηση σχήμα καί λάβη εύλογίαν παρά τού Ά ρ χιερ έω ς. Ό άναγνώσας τό Ί. Ε ύαγγέλιον Ίερ ε ύ ς μέλλων τώ ρα νά εκφώνηση τό " Ε λέει καί οίκτιρμοΐς..." -έ φ όσον εχει έπιστρέψ ει είς τό Ί. Βήμα καί διελθώ ν εμπροσθεν τού Ά ρ χιερ έω ς εχει ποιήσει σχήμα, άλλως ετερος Ίερ εύ ς- ποιεί καί ούτος, άπό τού Ί. Βήματος, σχήμα τώ Ά ρ χ ιε ρ ε ί καί ποιεί τήν έκφώνησιν. Τέλος καί ό Διάκονος διά σχήματος ά πέρχεται πρός τήν ' Ω ραίαν Πύλην, άπό τής όποίας έκφωνεΐ "Τήν Θεοτόκον καί Μ ητέρα τού φωτός" προσβλέπω ν πρός τήν εικόνα τή ς Θεοτόκου. Γ' - Η "ΤΕΜΙΩΤΕΡΑ" Τήν "Τιμιωτέραν" ψ άλλει, άντιφωνικώς μετά τού άριστερού Χορού, ό Ά ρ χιερ εύ ς, είς τόν οίκεΐον έκάστοτε ήχον τών Κ αταβασιώ ν. Ά ρχομένου ψ άλλεσθαι ύπό τού αριστερού Χορού τού β' στίχου τού Μ εγαλυναρίου εξέρχεται άπό τής Ω ρ α ία ς Πύλης ό Α ρχιδιά κονος, κρατών είς μέν τήν δεξιάν χείρα τό θυμιατόν, είς δέ τήν άριστεράν τό τρικέριον καί τό Ό ρ ά ρ ιο ν, καί προσερχόμενος εμπροσθεν τού Θρόνου, ύψοί τό θυμιατόν πρός εύλογίαν, λέγω ν "Εύλόγησον Δ έσ ποτα τό θυμίαμα". Εάν ύπάρχη καί β' Διάκονος συνοδεύει τόν Α ρχιδιά κο νον κρατώ ν θυμιατόν καί δικήριον, όπότε την εύλογίαν ζητούσιν άμφότεροι ύψούντες τά άτινα κρατούσι θυμιατά. Τού Ά ρ χιερ έω ς εύλογήσαντος τό θυμίαμα, ό Διάκονος θυμιά τούτον τρίς, καί καταυθύνεται πρό τώ ν βαθμιδώ ν τού Ά γ. Β ήματος, άφ όπου θυμιά τάς ίεράς εικόνας τού τέμπλου, κατά σειράν, άνά τρίς. Ε π α νερχόμ ενος θυμιά τόν Α ρ χ ιε ρ έ α έννεάκις καί είτα τόν χορόν καί τόν λαόν. 32

34 Φ θάσας καί πάλιν πρό τού Θρόνου θυμιά καί αύθις τόν Α ρχιερέα έννεάκις, τάς εικόνας τού τέμπλου, τήν Ά γ. Τράπεζαν κυκλόθεν, καί τούς έν τώ Ά γ. Βήματι έστώ τας. Εάν οί Διάκονοι είναι δύο θυμιούν ώς προδιεγράφη είς τήν Τάξιν τού 'Ε σπερινού. Π ληρω θείσης τή ς "Τιμιωτέρας", ό Ά ρ χιερ εύ ς ψ άλλει τόν ειρμόν τής ^ Θ' Ωδής τώ ν Κ αταβασιώ ν, καί ό Διάκονος έξερχόμενος άπό τή ς ' Ω ραίας Πύλης, ποιεί σχήμα καί έκφωνεί: ""Ε τι καί ετι...". Ό Ίερ εύ ς α πα γγέλλει τήν 1 έκφώ νησιν ""Ο τι Σέ αίνοΰσι..." καί άμφότεροι, Ίερ εύ ς καί Διάκονος, τα υτο χρό νω ς ποιούν σχήμα κ α ί ό Διάκονος εισ έρ χετα ι είς τό Βήμα. Δ - ΤΑ Ε ΞΑΠΟΣΤΕΙΑΑΡΙΑ ΚΑΙ Η ΛΗΨΙΣ "ΚΑΙΡΟΤ" ΤΠΟ TOT Α ΡΧ ΙΕΡΕΩ Σ Ε ίτα ό Ά ρ χιερ εύ ς αρχεται ψάλλων τό " Ά γ ιο ς Κύριος ό θ ε ό ς ήμών", δπερ «έπαναλαμβάνει ό αριστερός Χορός. Α κ ο λουθεί τό " Τ ψ οϋτε Κύριον τό ν θ εό ν ήμών..." ούτινος τό τέλος ""Οτι άγιος έστί" ψ άλλει ό άριστερός, τού Ά ρ χιερ έω ς ψ άλλοντος τό Έ ξαποστειλάριον τής τυχούσης Κ υριακής άπό τού βιβλίου τή ς Π αρακλητικής, τήν όποίαν προσάγει αύτώ ό Α να γνώ σ τη ς. Π ερατω θέντω ν τώ ν Έ ξαποστειλαρίω ν, α π α γγέλλετα ι τό "Κέλευσον..." άπαραλλάκτω ς ώς προεγράφη άνωτέρω κατά τήν τάξιν τού 'Ε σπερινού. Ό ά π α γγείλα ς τό "Κέλευσον" καθώς καί ό συνοδεύων αύτόν κινούνται, έκαστος κεχω ρισμένω ς, πρός άσπασμόν τής δεξιάς τού Ά ρ χιερ έω ς, εύθύς ώς τό μέλος τού "Πασαπνοαρίου" φθάσει είς τήν φράσιν "Αινείτε τόν Κύριον έκ τώ ν ουρανών...". Ψ αλλομένου τού "Πασαπνοαρίου" εξέρχονται άπό τής ' Ω ραίας Π ύλης οί Διάκονοι κρατούντες δικηροτρίκηρα καί έλθόντες πρό τού Θρόνου, ποιούν σχήμα καί παρατάσσονται ό μέν Α ρ χιδιά κονος δεξιόθεν τού Ά ρ χιερ έω ς, ό δέ δεύτερος άριστερόθεν αύτού, τού άριστερού Χορού ψ άλλοντος τό "Αινείτε.. ". Επίσης προσέρχεται καί εις ίερόπαις προκειμένου νά κρατήση τήν ώαν τού μανδύου, όταν ό Ά ρ χιερ εύ ς θά λαμβάνη "Καιρόν", Μ ετά τό πέρας τού "Αινείτε" δέν ψ άλλονται τά στιχηρά τώ ν Αίνων, ά λ λ ό δεξιός Χορός αρχεται ήρέμ<χ καί μεγαλοπρεπώ ς ψ άλλειν τό άργόν μέλος τού 33

35 "Τόν Δεσπότην καί Αρχιερέα ήμών...".

36 4 'S» C x ^ «*% 1 Λλλχϊ ω f /ν» Jp- ^ r X X UJ u r j K a j \ ί Ρ4. % J r Ρ" ι ο ι. t 1 I c, V r ^ ^ r j\o o o/\ j\ql ex α Tta α f ' f ' ^ 3 ^ J L 4* 't W r t λ.. 6η ο C U : s c 35

37 Ψ αλλόμενης τής λέξεως " Α ρχιερέα" κατέρχεται τού Θρόνου ό Ά ρ χ ιερ εύ ς καί, συνοδευόμενος ύπό τών δύο Διακόνων, ΐσταμένω ν εκατέρω θεν αύτού, μεταβαίνει πρό τώ ν βαθμιδώ ν τού Ί. Βήματος, κεκλεισμένης ούσης τής ' Ω ραίας Πύλης, οτε καί αρχεται ή Α κ ο λουθία λήψεως τού "Καιρού" ώς έξής : 'Ο Α ρ χιδιά κ ο νο ς έκφωνεί χαμηλοφώ νω ς καί είς τόν τόνον τή ς βάσεως τού ψαλλομένου ύμνου ύπό τού δεξιού χορού τό Έ ύλόγη σ ο ν Δέσποτα". Ό Ά ρ χιερ εύ ς είς τόν αύτόν τόνον λέγει "Ευλογητός ό θ ε ό ς ήμών... Δόξα σοι, ό θ ε ό ς ήμών, δόξα σοι. Βασιλεύ Ούράνιε...", Ο Α ρχιδιάκονος "Είς πολλά ετη, Δέσποτα. Ά γ ιο ς ό θ εό ς... Δόξα... Κ αί νύν... Π α ναγία Τριάς... Δόξα... Κ αί νύν... Π άτερ ήμών...". Ό Ά ρ χιερ εύ ς ""Ο τι Σού έστίν...", 'Ο Α ρ χιδ ιά κ ο νος "Α μ ήν". Ό Ά ρ χιερ εύ ς "Έ λ έη σ ο ν ήμάς, Κύριε, έλέησον ήμάς..." Ό Α ρχιδιάκονος "Δόξα Π ατρί... Κύριε έλέησον ήμάς...". Ό β' Διάκονος "Καί νύν... Τής ευσπλαχνίας...". Λεγομένου τού τροπαρίου τούτου ανοίγεται ή ' Ω ραία Π ύλη, είτε μερίμνη τού ίερέω ς, εχοντος τεταμένην τήν προσοχήν αύτού εσωθεν τού Β ήματος ΐνα έγκαίρω ς άνοιξη ταύτην, είτε ύπό τού Διακόνου. Α κ ο λ ο ύ θ ω ς ό Α ρ χιδιά κονος κατευθύνεται πρός τήν εικόνα τού Κυρίου, άπαγγέλλω ν τό "Τήν άχραντον εικόνα Σου..." άκολουθεΐται δέ ύπό τού Ά ρ χιερ έω ς, δστις καί ά σπάζετα ι ταύτην, έπομένου τού β' Διακόνου. Τού Ά ρ χιερ έω ς άσπαζομένου τήν ί. εικόνα τού Κυρίου, στρέφ ονται πάντες πρός τά άριστερά, καί προπορευομένου τού β' Διακόνου, άπα γγέλλοντος τό "Εύσπλαχνίας ύπάρχουσα πηγή..." καί άκολουθου- μένου ύπό τού Ά ρ χιερ έω ς καί τού όπισθεν αύτού βαίνοντος Α ρχιδια κόνου, κατευθύνονται πάντες πρός τήν εικόνα τής Θεοτόκου, ήν ό Ά ρ χιερ εύ ς άσπάζεται. / Ε ιτα κατά τήν ίδιαν τάξιν κατευθύνονται πάντες πρός τήν εικόνα τού Τιμίου Προδρόμου, τού Α ρ χιδια κόνου λέγοντος τό "Μνήμη δικαίου μ ε τ έγκω μίων...", μετά δέ τόν ασπασμόν αύτής ύπό τού Ά ρ χιερ έω ς, έρχονται π άντες πρός τήν εικόνα τού άγίου τού Ναού, τού β' Διακόνου άπα γγέλλοντος κ α θ όδόν τό 36

38 Ά π ο λ υ τίκ ιο ν αύτού. Ε ιτα έπανέρχονται πάντες πρό τών βαθμιδών καί τού Α ρχιδιακόνου λέγοντος "Του Κυρίου δεηθώμεν", ό Ά ρ χιερ εύ ς αποβάλλει τό έπανω καλύμμαυχον αύτού καί κύπτω ν λέγει τήν εύχήν "Κύριε έξαπόστειλον". Μ ετά ταύτην τελεί τήν Ά π ό λυσ ιν, δτε καί λαμβάνει άνά χείρας παρά τού Α ρχιδια κόνου τό τρικήριον καί α ρχεται εύλογώ ν, τού δεξιού Χορού διακόπτοντος είς τό σημεΐον τούτο τήν έκτέλεσ ιν τού ύμνου "Τόν Δεσπότην..." καί τού άριστερού εύχομένου "Είς πο λλά ετη Δέσποτα". Γ % Μ ετά τό 1Δ ι εύχών..." δπερ λέγει ό Ά ρ χιερ εύ ς, ούτος μέν μετά τώ ν Διακόνων εισέρχεται είς τό "Α γιον Βήμα, ΐνα ένδυθή τά άμφια αύτού, οί δέ χοροί άρχονται ψ άλλοντες τά στιχηρά τώ ν Αϊνων. Ε' - Η Ε Ν Δ Τ Σ ΙΣ TOT ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗ Ό Ά ρ χιερ εύ ς, είσελθώ ν είς τό Ά γ. Βήμα, άφού άσπασθή τήν Ά γ. Τ ράπεζαν, άπεκδύεται τόν μανδύαν καί τό έξώρασον καί προσέρχεται εμπροσθεν τή ς Ά γ. Τ ραπέζης, πρό τής όποίας, έπί ειδικής τραπέζης, έχουν άπλω θή τά ιερά του άμφια πρός ενδυσιν. Εκατέρω θεν αύτού ϊσ τανται οί δύο Διάκονοι, οΐτινες ά πα γγέλλουν ό μέν Α ρχιδιά κονο ς τους Ψ αλμικούς στίχους έπ ί τή άμφιέσει έκάστου ά μφ ιου, ό δέ β' Διάκονος τό "Π άντοτε νυν κα ί άεί...". Μ ετά τήν ενδυσίν του, ό Ά ρ χιερ εύ ς άπονίπτει τάς χείρας καί προσέρχεται είς τήν Ά γ. Πρόθεσιν, όπου εύρίσκονται τό τε Ά γ. Ποτήριον καί ό "Αγ. Δίσκος μέ επ' αύτού ηύτρεπισμένας τάς μερίδας. Ό Ίερ εύ ς δηλονότι, κατά τήν 37

39 διάρκειαν του "Ορθρου καί άφού, μετά τήν άφιξιν του Ά ρ χιερ έω ς, ένδυθή πλήρη τήν στολήν αύτού, ποιήσας "Ευλογητός" αρχεται τής Π ροθέσεως, έτοιμάζω ν τόν Α μ ν ό ν καί τά ς λοιπάς μερίδας, καί ρίπτω ν έν τώ Ά γ. Π οτηρίω οίνον καί ΰδωρ χω ρ ίς νά τά εύλογήση. Ε πί τού Ά γ. Δισκαρίου καί είς τήν θέσιν τώ ν ζώ ντω ν, μνημονεύσας μόνον τού οικείου Επισκόπου καί έξαγαγώ ν μόνον τήν μερίδα αύτού, δέν προχω ρεί είς τά περαιτέρω, ά λ λ άναμένει τόν Α ρ χ ιερ έα, ϊνα συνέχιση ούτος τήν Προσκομιδήν. 'Ο Ά ρ χιερ εύ ς πρώ τον εύλογεϊ τήν άγίαν Έ ν ω σ ιν, τού Α ρχιδια κόνο υ είπόντος τό "Εύλόγησον Δέσποτα τήν ά γίαν "Ενωσιν", καί είτα αρχεται μνημονεύων τώ ν ζώ ντω ν, άρχήν ποιούμενος άπό πάσης Ε πισκοπής Ορθοδόξων, τή ς Ί ε ρ ά ς Συνόδου, τού Μακ. Προέδρου αύτής καί τώ ν συλλειτουργώ ν αύτού 'Ιερέω ν καί Διακόνων, ών μ νημονεύει έπωνύμως,ενός έκάστου αύτών έπί τή εκφωνήσει τού ονόματος αύτού, άντιφωνούντος "Τής άρχιερω σύνης σου μνησθείη Κ ύριος ό θεός...", Συνεχιζομένης τής ύπό τού Ά ρ χιερ έω ς μνημονεύσεως τών ζώ ντω ν, οί 'Ιερ είς καί οί Διάκονοι μνημονεύουν ώ σαύτω ς έκαστος ών βούλεται, καθώ ς καί τώ ν ονομάτων, περί ών οί πιστοί προσέφερον τά Δώρα. Επακολουθεί ή, κ α τά τό ν αύτόν τρόπον, μνημόνευσις τώ ν κεκοιμημένων. Α κ ο λ ο ύ θ ω ς γίνετα ι ή κάλυψις τών Α γ ίω ν Δώρων, τού Α ρχιδια κόνο υ 1 προσάγοντος τώ Ά ρ χιερ εί τό θυμίαμα πρός ευλογίαν καί άσπαζόμενος τήν δεξιάν αύτού. Κ ατά τήν κάλυψιν, ό Α ρχιδιά κονο ς ά π α γγέλλει τούς στίχους, τού δευτέρου συμπληρούντος έκάστοτε διά τού "Πάντοτε νύν καί άεί..". Τελευτών ό Ά ρ χιερ εύ ς λέγει τήν εύχήν τής Προθέσεως καί τήν Ά π ό λ υ σ ιν καί ά σπάζετα ι τά Τίμια Δώρα, λέγω ν τό " Δ ι εύχών τώ ν αγίω ν Π ατέρω ν ήμών...", οί δέ Ιερείς άπαντες καί οί Διάκονοι, έπαναλαμβάνοντες τό " Δ ι εύχών τού άγίου Δεσπότου ήμών..." άσπάζετα ι έκαστος μέ τήν σειράν τόν πόλον έπί τή ς ράχεω ς τού σάκκου, ένώ ό Α ρ χιδ ιά κ ο νος θυμιά κύκλω τήν Ά γία ν,τ ρ ά π εζα ν άπα γγέλλω ν τά 38

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών

Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών Αρχιμ. Ευάγγελος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δελτίον XAE 4 (1934-1936), Περίοδος Γ' Σελ. 33-68 ΑΘΗΝΑ 1938 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 'Υπό ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Κυριακὴ 18 Νοεμβρίου. Μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πλάτωνος καὶ Ῥωμανοῦ. Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν β. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἰστῶμεν

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ

Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Τυπικὴ διάταξις τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἀποδείπνου ἐν τῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ Α. Εἰς τὰς Κυριακὰς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστής (ἕκτος τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων) Μετὰ τὸν εὐλογητόν, τὸ Βασιλεῦ οὐράνιε Τρισάγιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'..

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'.. 40 Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων (Συγχώνευσις μετά των μισθών μέρυς τυ τιμαριθμικύ επιδόματς) Νόμς τυ 1967 εκδίδεται δια δημσιεύσεως είς την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ

Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ἅπτει ὁ κανδηλάπτης πάσας τὰς κανδήλας τοῦ Τῇ ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα Τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, αὐτὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ, καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4

Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ι Ε Θ Ν Ε Σ Ρ Ο Τ Α Ρ Υ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α 2 4 8 4 Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Μ η ν ι α ί α Ε π ι σ τ ο λ ή ι ο ι κ η τ ή 1 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σ ε λ ί δ ε ς Τ ο μ ή ν υ μ α τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης Ο ΔΗΓΟ Σ ΚΟ ΜΠΟ ΣΤΟ ΠΟ ΙΗΣΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος ΜηχανικόςΜ Ε.Μ.Π., M.Sc. Υποψήφιαπ ΔιδάκτωρΕ.Μ.Π. Δ ρ Τομ έας ΈργωνΥποδομ ής και Αγροτικής Ανάπτυξης Τιείναιη κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ.

Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Παρασκευή 26 Ὀκτωβρίου 2012. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου καὶ ἡ ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος τοῦ σεισμοῦ. Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ Μετὰ τὸν προοιμιακόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ. ΟΡΩΝ A (a-k)

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ. ΟΡΩΝ A (a-k) ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ A (a-k) ÅÔÏÓ Á ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η )

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) ΧΡΗ ΣΗ ΤΗ Σ ΣΥΣΚ ΕΥΗ Σ ΠΡ Ο Ω ΘΗ ΣΗ ΚΛ ΗΣΕΩ Ν / Μ Η Ν ΕΝΟΧ Λ ΕΙΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του αριθμού «π»

Η ιστορία του αριθμού «π» Η ιστορία του αριθμού «π» Η ι σ τ ο ρ ί α α υ τ ή έ χ ε ι α π ό ό λ α!!! Α ν α φ έ ρ ε τ α ι σ τ ο ν π ι ο δ ι ά σ η μ ο α ρ ι θ μ ό.. Τ ο ν α ρ ι θ μ ό π. Ν α ι, α υ τ ο ύ τ ο υ π ε ρ ί ε ρ γ ο υ α ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/as ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοοίων Υπαλλήλων (Αναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων και Ρύθμισις Άλλων επί Μέρους Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ως κοινωνικός αποκλεισμός νοείται το σύνολο των διαδικασιών που παρεμποδίζουν σε άτομα και ομάδες της κοινωνίας μας την πρόσβαση και την απορρόφηση όλων των κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία:

ωμοφόριον Ξενόγλωσσα Λατινικο Mafora, ή Mavors, ἤ Mafors, Σημασία: ωμοφόριον Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2013 4:32 μμ Σημασία: 1. Ιεαρατικον αμφιο του επισκόπου. Το ωμοφόριο είναι άμφιο του επισκόπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι διακριτικό του βαθμού του και, σε περίπτωση που

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΡΓΟ της θείας Λειτουργίας είναι η μεταβολή των δώρων που προσφέρουν οι πιστοί - του άρτου και του οίνου - σε σώμα και αίμα Χριστού.

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu.

ΠPOΛEΓOMENA. Thank you. ;) Nov. 15. 2004. Myungsunn Ryu. ΣTOIXEIA EΥKΛEIOΥ ΠPOΛEOMENA This document is compiled from Greek texts borrowed from Perseus Digital Library 1 and drawings that I created with a geometrical drawing language named, fittingly to the

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ Ο Αναστάς Ιησούς αναπαριστώμενος ως Καβαλάριος (Ιππότης), ενδεδυμένος πορφυράν στολήν Αυτοκράτορος,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

α. Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» β. ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) γ. Φ.830/4/8205/Σ.35/4 Φεβ 15/ ΣΣ/ ΟΙ

α. Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» β. ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) γ. Φ.830/4/8205/Σ.35/4 Φεβ 15/ ΣΣ/ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Πίνακας Αποδεκτών Συµβάσεις- ιαγωνισµοί 29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑ ΕΤΣ» 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλεφ.(Εσωτ.) 4582 Φ. 600.163/17/7367 Σ.1080 Κοµοτηνή, 29 Iουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ Με τον Πρωτοψάλτη Νικαίας Μηνάν Μηναΐδη οθείσα τη 1η Μαΐου του έτους 1991, εις τον εκλεκτόν µουσικολόγον κ. ιονύσιο Μπιλάλη-Ανατολικιώτη

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ Με τον Πρωτοψάλτη Νικαίας Μηνάν Μηναΐδη οθείσα τη 1η Μαΐου του έτους 1991, εις τον εκλεκτόν µουσικολόγον κ. ιονύσιο Μπιλάλη-Ανατολικιώτη ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ Με τον Πρωτοψάλτη Νικαίας Μηνάν Μηναΐδη οθείσα τη 1 η Μαΐου του έτους 1991, εις τον εκλεκτόν µουσικολόγον κ. ιονύσιο Μπιλάλη-Ανατολικιώτη (Η συνέντευξη που ακολουθεί παραχωρήθηκε από τον κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 «Οἱ μὲν πολλοὶ ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα Ο Περικλής, όμως, διαφωνεί. τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε» Γιατί; 1. «ἐμοὶ δὲ ἀρκοῦν ἂν ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργῳ γενομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.08.16 10:05:23 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 28077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Θεοδωρίδης, Φιλόλογος καθηγητής «Σ ταθ µο ί σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια κ αι ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α»» Ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «ή µη τρα»

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό που φοράει κάποιος. Σημερα η λεξη χρησιμοποειται μονον για τα ενδυματα κληρικου.

Αυτό που φοράει κάποιος. Σημερα η λεξη χρησιμοποειται μονον για τα ενδυματα κληρικου. άμφιον Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012 4:15 μμ Σημασία: Αυτό που φοράει κάποιος. Σημερα η λεξη χρησιμοποειται μονον για τα ενδυματα κληρικου. Συνώνυμα Αμφἰεσμα Εγκυκλοπαιδικά: Οι συμβολισμοι κάθε αμφίου είναι

Διαβάστε περισσότερα