ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25457 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7 υπουργικής από φασης (ΦΕΚ 763, τ. Β, ) που αφορά στην «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ σης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: Oρ γάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης»... 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ /Ε5/ (Β 1361) υπουργικής απόφασης «Έγκριση λειτουργίας Προ γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο του Roehampton University, London του Ηνωμένου Βα σιλείου (U.Κ.) με τίτλο «Σπουδές στην Εκπαίδευ ση» (Master of Arts in Education)»... 2 Τροποποίηση της υπ αριθμ /Ε5/ (Β 1122) υπουργικής απόφασης «Έγκριση λειτουργίας Προ γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο της Limoges της Γαλλίας με θέμα «Πληροφορική και Επιστήμες της Πληροφορίας και της Επικοινωνί ας» (Informatique et Sciences de l Information et de la Communication ISIC)... 3 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.. 4 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /B7 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7 υπουργικής από φασης (ΦΕΚ 763, τ. Β, ) που αφορά στην «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ σης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: Oργά νωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης». ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ιδίως το άρθρο 6, παραγρ. 3), ΦΕΚ 148, τ.α, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α, ) και του άρθρου 27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.α, ). 2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.α, ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο νάδων Παράρτημα διπλώματος». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την υπ αριθμ. ΣΤ5/5557 (ΦΕΚ 68/ τ. Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 5. Την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 763, τ.β, ) υπουρ γική απόφαση που αφορά στην «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο: Oργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης». 6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημο τικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συ νεδρία 9η/ ). 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία αριθμ. 8/ ). 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 763, τ.β, ), ως ακολούθως: 1. Το άρθρο 3 «Μεταπτυχιακοί Τίτλοι» αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΠΜΣ απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης». 2. Το άρθρο 5 «Χρονική Διάρκεια» αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 6 Χρονική Διάρκεια Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά

2 25458 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εξάμηνα σπουδών. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κυρίως κατά τα δυο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και το τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη Διπλωματική Εργασία.» 3. Το άρθρο 6 «Πρόγραμμα Μαθημάτων» αντικαθίστα ται ως εξής: «Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητι κές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. στην «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», ορίζονται ως εξής: α) Στο ΠΜΣ προσφέρονται 10 μαθήματα με τίτλους που περιγράφονται στη συνέχεια. Από αυτά, στο πρώτο εξάμηνο διδάσκονται 4 μαθήματα (ΑΥ1, ΑΥ2, ΑΥ3, ΑΥ4) και είναι όλα υποχρεωτικά. Στο δεύτερο εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρα κολουθούν επίσης 4 μαθήματα εκ των οποίων 3 είναι υποχρεωτικά (ΒΥ5, ΒΥ6 και ΒΥ7) και ένα επιλεγόμενο από τα (ΒΥΕ8 και ΒΥΕ9). Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές παράλληλα με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας παρακολουθούν και ένα υποχρεωτικό μάθημα σεμινα ριακού χαρακτήρα (ΓΥ10). Α Εξάμηνο Σπουδών Μαθήματα Εξάμ. Υποχρ.(Υ)/ Επιλ. (Ε) ΑΥ1 Οργανωτική Ψυχολο γία με εφαρμογές στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων ΑΥ2 ΑΥ3 ΑΥ4 ΒΥ5 Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκ παιδευτική πράξη και στη διοίκηση της εκπαί δευσης Μεθοδολογία εκπαιδευ τικής έρευνας Στατι στική Βασικές αρχές διοίκη σης Διοίκηση εκπαι δευτικών μονάδων. ECTS Πιστ. Μονάδες Α Υ 7.5 Α Υ 7.5 Α Υ 7.5 Α Υ 7.5 ΣΥΝΟΛΟ 30 Β Εξάμηνο Σπουδών Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαι δευτικών Ποιότητα και αποτε λεσματικότητα στο σχολείο. Β Υ 7.5 ΒΥ6 Εκπαιδευτική αξιολόγηση Β Υ 7.5 ΒΥ7 ΒΕ8 Ανάπτυξη και διαχείριση και νοτομιών στην εκπαιδευτική μονάδα. Εκπαιδευτική Πολιτική Δομή και Διοίκηση εκπαιδευτικών συστημάτων άλλων χωρών. Β Υ 7.5 Β Ε 7.5 Γ Εξάμηνο Σπουδών ΓΥ10 Ειδικά Θέματα Εκπαιδευτικής Έρευνας Γ Υ 5 Διπλωματική Εργασία Γ Υ 25 ΣΥΝΟΛΟ 30 Στο πλαίσιο των παραπάνω μαθημάτων θα γίνονται διαλέξεις και σεμινάρια για θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέ ροντος για το αντικείμενο του συγκεκριμένου ΠΜΣ και των οποίων η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. β) Επιπλέον ισχύουν τα εξής: Η διδασκαλία του κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος διαρκεί τουλάχιστον 12 εβδομάδες και η διάρκεια δι δασκαλίας είναι 3 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται με συ νεκτίμηση του βαθμού της τελικής εξέτασης και του βαθμού σε ερευνητικές ή άλλες εργασίες που τους έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων. Η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσ σα. 4. Το άρθρο 7 «Αριθμός εισακτέων» αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε 30 κατ έτος». 5. Το άρθρο 11 «Κόστος Λειτουργίας» αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας υπολογίζεται σε Ευρώ και αναλύεται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Αμοιβές αποζημιώσεις του διδακτικού, τεχνι κού και διοικητικού προσωπικού Έξοδα μετακινήσεων Έντυπο και ηλεκτρονικό διδακτικό υλικό Υλικά άμεσης ανάλωσης Υποτροφίες Έξοδα προβολής κια διαφήμισης Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού/ λογισμι κού Διάφορα έξοδα Σύνολο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ 2. Το κόστος αυτό θα καλύπτεται από τις εξής πηγές χρηματοδότησης: α) δίδακτρα που θα καταβάλουν οι φοιτητές, β) χορηγίες και γ) έσοδα από ερευνητικά και άλλα προγράμματα.» Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΒΕ9 Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης Προγράμματα Σπουδών. Β Ε 7.5 ΣΥΝΟΛΟ 3Υ, 1Ε 30 Μαρούσι, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /Ε5 (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Ε5/ (Β 1361) υπουργικής απόφασης «Έγκριση λειτουργίας Προ γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο του Roehampton University, London του Ηνωμένου Βα σιλείου (U.Κ.) με τίτλο «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (Master of Arts in Education)». ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 5 παρ. 12 και 13 του ν. 2916/2001 (Α 114) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαί δευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3685/2008 (Α 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (Α 177). 3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α 189) «Διασφάλι ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος». 4. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 (Α 159) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» και του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (Α 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του εδ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2909/2001 (Α 90). 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι κού Προϋπολογισμού. Το κόστος του προγράμματος θα καλυφθεί από τους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγι κής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). 8. Τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α 80) «Διεπιστημο νικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις». 9. Την υπ αριθμ /Ε5/ (Β 771) υπουργι κή απόφαση «Σύμπραξη των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΓΙ.Μ.Σ.), την ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των οποίων έχουν ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού αναγνωρισμένα από τον ΔΙΚΑΤΣΑ (και νυν ΔΟΑΤΑΠ)». 10. Την υπ αριθμ. ΣΤ5/5557/ (Β 68) κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 11. Το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο του Roehampton του Ηνωμένου Βασιλείου έχει αναγνωριστεί από το ΔΟ ΑΤΑΠ ως ομοταγές προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια (υπ αριθμ / έγγραφο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 12. Την υπ αριθμ. 16/ πράξη του Συμβουλίου του Γενικού Τμήματος Παιδαγωγικών Μαθημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 13. Την υπ αριθμ. 15/ πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 14. Την από επιστολή του Πανεπιστημίου του Roehampton του Ηνωμένου Βασιλείου, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Ε5/ (Β 1361) υπουργική απόφαση «Έγκριση λειτουργίας Προγράμ ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε. σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο του Roehampton University, London του Ηνωμένου Βασιλείου (U.K.) με τίτλο «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (Master of Arts in Education)» ως προς τον τίτλο του Π.Μ.Σ. από «Σπου δές στην Εκπαίδευση» (Master of Arts in Education) σε «Σπουδές στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής)» [Master of Arts in Education(Education Sciences)] όπου αυτός αναφέρεται και ως προς τον τίτλο του απονε μόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο άρθρο 3 της απόφασης από «Σπουδές στην Εκπαίδευ ση» (Master of Arts in Education) σε «Σπουδές στην Εκ παίδευση (Επιστήμες της Αγωγής)» [Master of Arts in Education(Education Sciences)]. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ F Αριθμ /Ε5 (3) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Ε5/ (Β 1122) υπουργικής απόφασης «Έγκριση λειτουργίας Προ γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο της Limoges της Γαλλίας με θέμα «Πληροφορική και Επιστήμες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας» (Informatique et Sciences de l Information et de la Communication ISIC). ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 5 παρ. 12 και 13 του ν. 2916/2001 (A 114) «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαί δευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3685/2008 (Α 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.3696/2008 (Α 177). 3. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/92 (Α 159) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» και του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (Α 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας.και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του εδ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2909/2001 (Α 90). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α 98). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι κού Προϋπολογισμού. Το κόστος του προγράμματος θα καλυφθεί από τους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 7. Τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α 80) «Διεπιστημονι κός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις».

4 25460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8. Την υπ αριθμ /Ε5/ (Β 771) Υπουργι κή Απόφαση «Σύμπραξη των Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), την ευθύνη οργάνωσης και εκτέλεσης των οποί ων έχουν ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού ανα γνωρισμένα από τον ΔΙΚΑΤΣΑ (και νυν ΔΟΑΤΑΠ)». 9. Την υπ αριθμ /Ε5/ (Β 1122) υπουργική απόφαση «Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε σύ μπραξη με το Πανεπιστήμιο της Limoges της Γαλλίας με θέμα «Πληροφορική και Επιστήμες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας» (Informatique et Sciences de l Information et de la Communication ISIC). 10. Την υπ αριθμ. ΣΤ5/5557/ (Β 68) κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 11. Τo γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο της Limoges έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές προς τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. 12. Την υπ αριθμ. 9/ απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 13. Τις υπ αριθμ. 35/ , 22/ αποφάσεις του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 14. Τις από και έγγραφες συμφω νίες και το από προσάρτημα στο πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ του Πανεπιστημίου της Limoges της Γαλλίας και του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 15. Το από έγγραφο του Πανεπιστημίου της Limoges, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Ε5/ (Β 1122) Υπουργική Απόφαση «Έγκριση λειτουργίας Προγράμμα τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο της Limoges της Γαλ λίας με θέμα «Πληροφορική και Επιστήμες της Πληροφο ρίας και της Επικοινωνίας» (Informatique et Sciences de l Information et de la Communication ISIC)» ως εξής: 1) Αντικαθίσταται ο τίτλος του Π.Μ.Σ. από «Πληρο φορική και Επιστήμες της Πληροφορίας και της Επι κοινωνίας» (Informatique et Sciences de l Information et de la Communication ISIC) σε «Πληροφορική, Σύνθε ση Εικόνας και Σχεδιασμός Γραφικών» [Informatique, Synthèse d Images et Conception Graphique (ISICG)] όπου αυτός αναφέρεται καθώς και ο τίτλος του απο νεμόμενου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης(Μ. Δ.Ε.) στο άρθρο 3 της απόφασης από «Πληροφορική και Επιστήμες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας» (Master en Informatique et Sciences de l Information et de la Communication ISIC) σε «Πληροφορική, Σύνθεση Εικό νας και Σχεδιασμός Γραφικών» [Master en Informatique, Synthèse d Images et Conception Graphique (ISICG)]. 2) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 4 Κατηγορίες Υποψηφίων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή Πτυ χιούχοι Τμημάτων κυρίως Πληροφορικής ή και άλλων ειδικοτήτων θετικής κατεύθυνσης που έχουν τις απα ραίτητες γνώσεις, Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης ημεδαπής ή ομοταγών αλλοδαπής αφού προσκομί σουν την ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο. Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμέ να τη γαλλική γλώσσα. Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε (25) είκοσι πέντε φοιτητές κατ έτος. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με τα κρι τήρια του Πανεπιστημίου της Limοges.» 3) Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 6 Πρόγραμμα Σπουδών Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό του Πανεπιστημίου της Limοges της Γαλλίας. Η πρόοδος των φοιτητών ελέγχεται από κοινού σε τακτικά συμβού λια που προγραμματίζονται κάθε περίοδο στην έδρα του ενός εκ των δύο Ιδρυμάτων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στη Γαλλική γλώσσα. Οι κύριοι εκπαιδευτικοί άξονες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ISICG είναι: Γενικοί: 1. Γραφικά Η/Υ (Informatique graphique) 2. Βάσεις δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα (Bases de données avancées) 3. Τεχνητή Νοημοσύνη (Intelligence artificielle) 4. Δίκτυα Η/Υ (Réseaux) 5. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (Sécurité de l information) 6. Παράλληλος Προγραμματισμός (Parallélisme) 7. Ανάπτυξη Κατανεμημένων Εφαρμογών (Développement d applications distribuées) Ειδικοί: 1. Μοντελοποίηση και ευφυή Γραφικά Η/Υ (Modélisation et Informatique graphique Intelligente) 2. Οπτικοποίηση και Φωτορεαλισμός στα Γραφικά Η/Υ (Visualisation et rendu en synthèse d images) 3. Ασφάλεια της Πληροφορίας Εφαρμοσμένη στην ψηφιακή εικόνα (Sécurité de l information et marquage d images) 4. Ψηφιακή επεξεργασία της Πληροφορίας (Traitements numériques de l information) 5. Φυσικά Μοντέλα και βελτιστοποίηση (Modèles physiques et optimisation) 6. Θεωρητική Πληροφορική (Informatique Théorique) 7. Επαγγελματική Πρακτική (Pratique Professionnelle) 8. Διαδραστικά Πληροφοριακά Συστήματα (Systèmes d Information Interactives) Περιλαμβάνονται επίσης: α) ένα έργο (Projet) β) εξάμηνη άσκηση σε ερευνητικό εργαστήριο ή επι χείρηση με παράλληλη συγγραφή διπλωματικής εργα σίας (Stage de recherche)» Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 18 Σεπτεμβρίου 2009 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ F Αριθμ /Α25 (4) Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 19 και 20 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ Α 14) «Δομή και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 7 του

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) και γ) Της υπ αριθμ. 5557/ΣΤ5/ (ΦΕΚ Β 68) από φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 2. Τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθ μιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που διατυπώθηκε στις υπ αριθμ. 1η/ και 3η/ συνεδριάσεις του και 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος, σύμφωνα με την με την υ.α /Α2/ στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια έχει ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1. Η ύλη των μαθημάτων που διδάσκονται στα Εκ κλησιαστικά Γυμνάσια, είναι η ίδια που ορίζεται κάθε φορά στα μαθήματα για τα Γυμνάσια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2. Κατ εξαίρεση, η ύλη για τα μαθήματα θεολογικού / εκκλησιαστικού περιεχομένου, καθώς και για το μάθημα Βυζαντινής Μουσικής, έχει ως ακολούθως: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Μάθημα: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: 1. ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΛΑ ΤΡΕΙΑΣ: α) Χαρακτηριστικά β) Χώρος τέλεσης και γ)το σύμβολο του Σταυρού (14η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Πα γκόσμιος Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού) 2. ΤΑ «ΠΡΟΣΩΠΑ» ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ: α) Αγία Τριάδα, Θεοτόκος, Αγγελικαί Δυνάμεις, Άγιοι και β) Κληρικοί, λαϊκοί, ιεροψάλτες, νεωκόροι, επίτρο ποι 3. ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 4. ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ: (8η ΝΟ ΕΜΒΡΙΟΥ) 5. ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ: (9η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ προστάτου των εκκλησιαστικών σχολείων) 6. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ: α) Τμήματα αυτού και περιεχόμενα αντικείμενα και β) Εικονογραφία Ιερού Ναού 7. ΙΕΡΑ ΑΜΦΙΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ 8. ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (6η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ προστάτου των ναυτικών) 9. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: α) Το νόημα της Νηστείας β) Ο βίος του Αγ. Ιωάννου του Μονεμβασιώτη (επιμονή στη νηστεία) γ) Προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία και δ) «Τo βλογημένο μαντρί» του Φώτη Κόντογλου 10. ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 11. ΙΕΡΑ ΣΚΕΥΗ 12. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΨΑΛ ΤΩΝ 13. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ, ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑ ΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ 14. ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ (προστατών της παιδείας) 15. ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 16. ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ: α) Η πνευματική ζωή και η άσκηση στην Εκκλησία β) Οι ακολουθίες της Μεγ. Τεσσαρακοστής (Μέγα Από δειπνο, Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, Ακάθιστος Ύμνος, Μέγας Κανών) και γ) Οι πέντε Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής 17. ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 18. Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ 19. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ Εισαγωγή στο μάθημα Βυζαντινής Μουσικής Θεωρία και Πράξη: α) Σύντομη ιστορική αναδρομή στη Β.Ε.Μ. (Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική) β) Η Μουσική κλίμακα. Απαγ γελία, Τόνοι, Τετράχορδα, Μαρτυρίες γ) Ασκήσεις με χρήση χαρακτήρων, Ποσότητας (ισότητας αναβάσε ως καταβάσεως) δ) Ασκήσεις με χρήση χαρακτήρων, Χρόνου (αυξανόντων, διαιρούντων, μεικτών) ε) Ασκήσεις ανάβασης και κατάβασης 2 7 φωνές στ. Ασκήσεις με χρήση χαρακτήρων, Ποιότητας (τονικοί καλλωπιστικοί) ζ. Ασκήσεις με χρήση Σημείων αλλοιώσεως (υφέσεις, διέσεις) η. Προαιρετικά. Μέλη Συντόμου Αναστασιματα ρίου για επανάληψη των παραπάνω χαρακτήρων, προ τεινόμενος ήχος Α, Αναβαθμοί, σύντομα Κεκραγάρια μετά των Στιχηρών, σύντομα Πασαπνοάρια μετά των Στιχηρών, Θεός Κύριος, Απολυτίκιο, Θεοτοκίο. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ: Ο ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΧΕΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: α) Χρήση στην λατρεία β) Επιδράσεις στον χώρο λατρείας, στην εικονογρα φία, στην υμνολογία και τη θεολογία ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙ ΑΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ: α) Ιστορικά β) Διδακτικά Ποιητικά γ) Προφητικά Ο διδάσκων καλείται να παραθέσει αντιπροσωπευτικά κείμενα από τις ανωτέρω τρείς βασικές κατηγορίες των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Προτείνονται οι εξής θεματικές ενότητες: Δημιουργία του κόσμου, πατριαρ χικές διηγήσεις, πορεία προς τη γη της επαγγελίας, Δεκάλογος, Βασιλειών Α (Δαυίδ και Γολιάθ), Βασιλειών Γ (Προφήτης Ηλίας), Μακκαβαίων Β (μαρτύριο των 7 Μακκαβαίων και της μητέρας των), Ψαλμοί (ο Ν, οι

6 25462 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έξι Εξάψαλμου), Ιώβ (δοκιμασίες, πειρασμοί, επέμβαση του Θεού), Παροιμίες (επιλογή παροιμιών από τον δι δάσκοντα), Εκκλησιαστής (επιλογή παραγράφων από τον διδάσκοντα), Ησαΐας (όραμα και κήρυγμα του προ φήτου, μεσσιανικές προφητείες του), Ιεζεκιήλ (κεφ. Α περί συμβολισμού των 4 Ευαγγελιστών, κεφ. ΛΞ περί αναστάσεως των νεκρών), Ιερεμίας (βιβλίο των Θρήνων προτείνεται κεφ. Γ 25 39), Δανιήλ (κεφ Γ διήγηση των τριών παίδων), Ωσηέ (Κεφ. ΣΤ 1 6 διδασκαλία περί της αγάπης στον Θεό), Αμώς (προσευχές του προφήτου και αμετανοησία του λαού),, Μιχαίας (προφητείες περί γεν νήσεως και περί ελεύσεως του Μεσσία), Ιωνάς (περικοπή που αναγιγνώσκεται κατά την Θεία Λειτουργία του Μεγ. Βασιλείου την πρωία του Μεγ. Σαββάτου). ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ: α) Τα τέσσερα Ευαγγέλια και Πράξεις των Αποστόλων β) ΟΙ Επιστολές του Αποστόλου Παύλου γ) Καθολικές Επιστολές δ) Αποκάλυψη του Ιωάννου Ο διδάσκων καλείται να αναλύσει: Tις Ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών (του διδακτικού έτους), τις περικοπές των Πράξεων των Αποστόλων της περιόδου του Πεντηκοσταρίου, τις περικοπές επιστολών του Αποστόλου Παύλου, αναφορικά με τα καθήκοντα των ποιμένων, με τις προτροπές για σταθερότητα πίστεως και ελπίδος προς τον Θεό, για ενότητα του ποιμνίου εν Χριστώ και αυτές που αναγιγνώσκονται στα μυστήρια της βαπτίσεως, του γάμου και ορισμένες του ευχελαίου, τις περικοπές των Καθολικών Επιστολών αναφορικά με την πίστη και τη δικαιοσύνη στη ζωή των μελών της Εκκλησίας, την άσκηση της αγάπης, την αντιμετώπιση των αιρετικών διδασκαλιών και τον προφητικό χαρακτήρα και το περιεχόμενο συνοπτικά του βιβλίου της Αποκαλύψεως. [Μία διδακτική ώρα εβδομαδιαίως (εκ των τριών), να διατίθεται για τη διδασκαλία των Ευαγγελικών Περικοπών των Κυριακών (κείμενο, ερμηνεία, γλωσσικά σχόλια, προσέγγιση, ιστορικό πλαίσιο, συμπεράσματα]. Σύντομο Αναστασιματάριο: Θεωρία: α) Περί γενών και ήχων. Οι ήχοι της Β.Ε.Μ. κατά σειρά διδασκαλίας. Ήχοι: Α, Πλ. α, δ, Πλ.δ, γ, Βαρύς, β, Πλ. β. β) Περί φθορών γ) Τυπικό. Οι τυπικές διατάξεις της ακολουθίας του Εσπερινού. Πράξη: α) Εκ του Συντόμου Αναστασιματαρίου, σε κάθε ήχο, Κεκραγάρια, Πασαπνοάρια, Θεός Κύριος, Αναστάσιμο Απολυτίκιο, Θεοτοκίο β) Προσόμοια και Προσόμοια Καθίσματα κατ ήχο γ) Προαιρετικά, Απόστι χα του Εσπερινού εκ του Συντόμου Αναστασιματαρίου, Αναβαθμοί και Δοξολογίες Αναστασιματαρίου. Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Μάθημα: ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: α) Πράξεις Μαρτύρων: (γραπτά κείμενα περιγραφής της δικαστικής διαδικασίας που υφίσταντο οι Χριστιανοί, συμφώνως προς τα επίσημα πρακτικά). β) Μαρτύρια: (γραπτές περιγραφές, από αυτόπτες και αυτήκοους «μάρτυρες» ή συγχρόνους συγγραφείς, των διαλαμβανομένων στα βασανιστήρια των Χριστιανών αλλά και της Θείας ενισχύσεως αυτών). γ) Μαρτυρολόγια (γραπτές συλλογές των ανωτέρω Πράξεων και Μαρτυρίων, τα οποία συνετάγησαν μετά την παρέλευση ικανού χρονικού διαστήματος από τη λήξη των διωγμών). δ) Αποφθέγματα και Διηγήσεις Πατέρων: (ανθολογίες αποφθεγμάτων, διηγήσεων, θαυμάτων ως και αναφορών στις αρετές ασκητών Πατέρων, Γερόντων, Αββάδων της ερήμου, που αποδίδουν διαχρονικά με βιωματικό και ουσιαστικό τρόπο το ευαγγελικό μήνυμα του Θε ανθρώπου). ε) Βίοι Αγίων: (γραπτές περιγραφές, από εκκλησιαστι κούς συγγραφείς, βιογραφικών στοιχείων κυρίως, όμως, αξιομνημόνευτων πράξεων κληρικών, ασκητών, μοναχών αλλά και λαϊκών, που διακρίθηκαν για τις αρετές και την αγιότητά των). στ) Συναξάρια και Μηνολόγια (κείμενα που αναγιγνώ σκονται στις Ιερές Ακολουθίες, συνηθέστερα στον Όρ θρο, μετά την έκτη ωδή των Κανόνων και αναφέρονται, με σχετική συντομία, στον βίο του εορταζομένου αγίου ή στο περιεχόμενο της εορτής. Κατ ουσίαν, τα Συναξάρια ταυτίζονται με τα Μηνολόγια, τα οποία επίσης παρα θέτουν, κατά ημερολογιακή σειρά, μικρότερης έκτασης κείμενα σχετικά με τις εορτές και τους αγίους). ζ) Αγιολογική λογοτεχνία: (μυθιστορηματικές διηγή σεις επηρεασμένες μορφολογικά από τα ελληνιστικά πρότυπα και τις ανατολικού τύπου θεματικές ανα φορές. Διακρίνονται σε Ιστορικά και Φανταστικά. Τα πρώτα συνιστούν συνθέσεις ορισμένων πραγματικών στοιχείων, που εντάσσονται όμως σε ένα φανταστικό πλαίσιο, ενώ στα δεύτερα δεν υφίσταται καν ιστορικό πλαίσιο και τα πρόσωπα αποτελούν προϊόντα της φα ντασιακής επινόησης του συγγραφέα). η) Αγιολογικές συλλογές: (γραπτές συλλογές αγιολογι κών έργων, καταχωρημένες σε ομοιογενείς ομάδες, που χρησιμοποιούσαν οι τοπικές εκκλησίες για λειτουργικούς, κατηχητικούς ή διδακτικούς σκοπούς). θ) Επιγραφές: (επιγραφικές φράσεις που είτε ανευ ρέθησαν σε κατακόμβες και μεταγενέστερους τάφους, είτε «ανασύρθηκαν» από ολόκληρη τη Χριστιανική γραμ ματεία). ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: α) Ευσέβιος Καισαρείας, β) Μ. Αθανάσιος γ) Μ. Βασί λειος δ) Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος ε) Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος στ) Ησύχιος Ιεροσολύμων ζ) Άγιος Γρη γόριος Παλαμάς η) Παλλάδιος θ) Άγ. Γρηγόριος Νύσσης ι) Αστέριος Αμασείας ια) Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως ιβ) Θεοδώρητος Κύρου ιγ) Ιωάννης Μόσχος. ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ: α) Η Θεοτόκος στην Ορθόδοξη Εκκλησία. β) Οι Άγγελοι και η αποστολή (έργο) τους. γ) Προφήτες, Απόστολοι, Ιεράρχες, Όσιοι, Ομολογητές, Απολογητές, Μάρτυρες, Νεομάρτυρες. δ) Τιμή προς τους αγίους ε) Το Συνοδικό της Ζ Οικουμενικής Συνόδου ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΓΙΩΝ: α) Αναγνώριση αγίων στην Ορθόδοξη Εκκλησία. β) Αναγνώριση και ανακήρυξη αγίων στον Ρωμαιοκα θολικισμό ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ: α) Ορισμός του θαύματος. β) Χριστός και Θαύμα. γ) Η διδασκαλία των Πατέρων για τα θαύματα. δ) Θαύματα των αγίων σήμερα. ε) Αγιότητα και θέωση.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ο διδάσκων καλείται να παρουσιάσει ορισμένα αγιολογι κά κείμενα και να αναθέσει αντίστοιχα εργασίες στους μα θητές προς παρουσίαση και συζήτηση μέσα στην τάξη. Μάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ: Όρος «Εκκλησία» Η Εκκλησία ως Σώμα Χριστού Ίδρυση της Εκκλησίας Οργάνωση της Εκκλησίας α) Βαθμοί της ιεροσύνης β) Το συνοδικό σύστημα γ) Η Ενορία ως βασικό κύτταρο της Εκκλησίας Εκκλησία και λατρεία Πίστη, λατρεία και ζωή της Εκκλησίας Σχέσεις Εκκλησίας και Κράτους Εκκλησία και σύγχρονος κόσμος Μάθημα: IΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ: Απαιτείται: H συνδιδασκαλία θεολόγου κληρικού εκ παιδευτικού (ή λαϊκού θεολόγου μετά κληρικού) και του διδάσκοντος το μάθημα της Βυζαντινής Μουσικής και η διεξαγωγή του μαθήματος εντός του παρεκκλησίου του σχολείου, ή του ναού που εκκλησιάζονται οι μαθητές. Α. ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ: (Έναρξη, Προοιμιακός Ψαλμός, Ειρηνικά, στιχολογία ψαλτηρίου, επιλύχνιοι ψαλμοί, Είσοδος, επι λύχνιος ευχαριστία, Προκείμενο, Αναγνώσματα, δεήσεις, λιτή, απόστιχα, Απολυτίκια, Αρτοκλασία, Απόλυση) ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟ ΟΡΘΡΟΣ (Βασιλική ακολουθία, Εξάψαλμος, Το «Θεός Κύριος» και τα Απολυτίκια, στιχολογία ψαλτηρίου, ανα βαθμοί και προκείμενα, Ευαγγέλιο του Όρθρου, ο Ν Ψαλμός, στιχολογία των ωδών και κανόνες, καταβασίες, η Θ ωδή, Εξαποστειλάρια και Αίνοι, Δοξολογία Απόστι χα και Απολυτίκια, δεήσεις και απόλυση) ΟΙ ΩΡΕΣ Β. ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΥΧΕΛΑΙΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΑΜΟΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗ Γ. ΑΛΛΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ Εισαγωγή στο Στιχηράριο: Θεωρία: α) Συστατικά των ήχων β) Χρόες γ) Τυπικό. Οι τυπικές διατάξεις της ακολουθίας του Ορθρου. Πράξη: Από το Αργοσύντομο Αναστασιματάριο, σε κάθε ήχο α) Κεκραγάρια β) Πασαπνοάρια γ) Σε κάθε ήχο, τα Δογματικά Δοξαστικά του Εσπερινού και τα Εωθινά Δοξαστικά του Ορθρου δ) Προαιρετικά Στιχηρά Κεκραγαρίων, Στιχηρά Πασαπνοαρίων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 1. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: ΓΕΝ. Α 1 31, Β 7 9,15 17,19 24, Γ α) ΔΙΑΘΗΚΗ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΒΡΑΑΜ: ΓΕΝ. ΙΒ 1 6, ΙΖ 1 11, 19, ΚΒ β) ΔΙΑΘΗΚΗ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΩΫΣΗ: ΕΞΟΔ. Κ 1 18, ΚΔ ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ: ΕΞΟΔ. ΙΕ ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΙΔΟΣ ΑΝΝΗΣ: Α ΒΑΣ. Β ΨΑΛΜΟΣ 50ος 6. Η ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΣΑΪΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΜ ΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΥΤΟΥ: ΗΣΑΪΑΣ ΣΤ 1 13 και ΙΑ 1 9 ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ 1. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: ΛΟΥΚ. Β 1 20, ΜΑΤΘ. Γ α) Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΩΣ: ΛΟΥΚ. Η 5 15 β) Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ: ΛΟΥΚ. Ι Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ (ΠΕΡΙ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ, ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑΣ) : ΜΑΤΘ. ΣΤ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ: ΙΩΑΝ. ΙΖ Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ: ΜΑΡΚ. ΙΕ 21 41, ΜΑΡΚ. ΙΣΤ Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: ΠΡΑΞ. Β 1 11 Εισαγωγή στο Ειρμολόγιο: Θεωρία: α) Συνεπτυγμένος ρυθμός β) Περί Συστημά των γ) Τυπικό Τα Αναγνώσματα μέσα στις Ιερές Ακολου θίες, Εμμελής ανάγνωση, πεζή ανάγνωση (Απόστολος, Ευαγγέλιο, Προφητείες, Ψαλμοί). Πράξη: α) Σύντομες καταβασίες β) Πολυέλεοι γ) Προ αιρετικά Αργές Δοξολογίες κατ επιλογή. Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ: 1. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 3. Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ: α) Ο χριστιανικός ναός β) Τα μέρη και τα αντικείμενα του χριστιανικού ναού γ) Η αγιογραφία του ναού 4. ΙΕΡΑ ΣΚΕΥΗ, ΑΜΦΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ 5. ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ (ΕΟΡΤΕΣ): α) Ο εβδομαδιαίος εορταστικός κύκλος β) Οι κινητές ετήσιες εορτές γ) Οι ακίνητες ετήσιες εορτές (Δεσποτικές, Θεομητο ρικές, εορτές αγίων) 6. ΟΙ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ 7. ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΟΥ ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΥ: α) Εσπερινός β) Μικρό και Μεγάλο Απόδειπνο γ) Μεσονυκτικό δ) Όρθρος ε) Θεία Λειτουργία (Προπαρασκευή λειτουργού, Προ σκομιδή, Λειτουργία των κατηχουμένων, Λειτουργία των πιστών στ) Ιερατικό συλλείτουργο ζ) Αρχιερατικές χοροστασίες στον εσπερινό, στον όρθρο και στη Θεία Λειτουργία και η) Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 8. ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ: α) Οι ακολουθίες των Χριστουγέννων β Οι ακολουθίες της 1ης Ιανουαρίου γ) Οι ακολουθίες των Θεοφανείων 9. ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ: α) Οι κατανυκτικοί εσπερινοί β) Οι πρωινές ακολουθίες του όρθρου, των ωρών και των εσπερινών (χωρίς Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία)

8 25464 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) Η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων 10. ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 11. ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ: α) Η ακολουθία του Πάσχα β) Ο εσπερινός του Πάσχα γ) Οι ακολουθίες της Διακαινησίμου δ) Οι ακολουθίες μέχρι την Πεντηκοστή 12. ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ: α) Το Βάπτισμα και το Χρίσμα β) Η εξομολόγηση γ) Οι χειροτονίες και χειροθεσίες δ) Ο γάμος ε) Το ευχέλαιο 13. ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ: α) Ακολουθία των εγκαινίων ναού β) Μικρή και Μεγάλη Παράκληση γ) Αγιασμοί δ) Ευχές «επί τη γεννήσει παιδίου» ε) Ευχές και ακολουθίες διάφορες στ) Λιτανείες διάφορες ζ) Νεκρώσιμες και επιμνημόσυνες ακολουθίες Εισαγωγή στη Παπαδική: Θεωρία: α) Θεωρία κατ ήχο β) Τα είδη της μελοποιίας γ) Ορθογραφία της ΒΕΜ δ) Τυπικό. Οι τυπικές διατάξεις της Θ. Λειτουργίας, Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Μ. Βασιλείου. Πράξη: α) Χερουβικά κατ ήχο και κατ επιλογή. Β) Λειτουργικά, Αξιον εστί κατ ήχο και κατ επιλογή γ) Προαιρετικά Κοινωνικά Κυριακών και Εβδομάδος, κατ ήχο και κατ επιλογή. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: 1. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) Επιστολή προς Διόγνητον (ΒΕΠΕΣ ζ ), Ιωάννου Χρυσοστόμου ΙΖ ομιλία «εις τους ανδριάντας» (Ε.Π. 49, ), Μεγ. Βασιλείου Ομιλία εις το «πρόσεχε σεαυτώ» (Ε.Π. 31, ) 2. ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Η ΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΓΑΘΟ: [Γρηγορίου Θεολόγου: επιτάφιος λόγος εις τον Μέγα Βασίλειο (Ε.Π. 36, )], Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΘΥΡΑΘΕΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: [Μεγ. Βασιλείου ομιλία «προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων» (Ε.Π. 31, 568)]) 3. ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΓΙΑ: [Ιωάννου Χρυσοστόμου, α λόγος εις το «ασπάσασθε Πρίσκιλλαν και Ακύλαν» (Ρωμ. ιστ,3 Ε.Π. 51, και 196)], Η ΕΠΙΜΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛ ΜΑΤΟΣ: [Ισιδώρου Πηλουσιώτου γ βιβλίο επιστολών (αριθ. 96, Ε.Π. 78, 805)], ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: [Γρηγορίου Θεολόγου υπ αριθ. ροη επιστολή «Ευδοξίω ρήτορι» (Ε.Π. 37, 289)]). Η ΤΕ ΧΝΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Ως ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ [Γρηγορίου Νύσσης α λόγος «περί φιλοπτωχίας και ευποιίας» (Ε.Π. 46, 464)]. 4. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ: [Ιωάννου Χρυσοστόμου, υπόμνη μα εις την προς Εφεσίους Επιστολή (Ε.Π. 62, 72 73)], ΕΙ ΡΗΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ [Ισιδώρου Πηλουσιώτου γ βιβλίο επιστολών (αριθ. σμστ, Ε.Π. 78, )], ΠΕΡΙ ΠΛΕΟΝΕ ΞΙΑΣ: [Μεγ. Βασιλείου ομιλία περί πλεονεξίας (Ε.Π. 31, )], ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ: [Γρηγορίου Θεολόγου ιδ λόγος περί φιλοπτωχίας (Ε.Π. 35, )]) * * 5. ΠΕΡΙ ΦΙΛΙΑΣ (Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ: [Μεγ. Φωτίου στ ομιλία προς Μιχαήλ άρχοντα Βουλγαρίας (Ι. Βαλέττα, Φωτίου επιστο λαί, Λονδίνο 1864, σ )], ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΩΝ: [Ιωάννου Χρυσοστόμου, ομιλία εις το «Σαύλε, Σαύλε τί με διώκεις;» (Πραξ. θ, 4 Ε.Π. 51, 131)]) 6. ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ (ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ [Ιωάννου Χρυ σοστόμου, λόγος Β α,β,γ, λόγος Γ δ,ε, λόγος Δ γ,δ,ε, λόγος Ε α,β,γ,δ, λόγος ΣΤ α,β,γ,δ (Ε.Π. 48)]) 7. ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ (ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ως και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΓΑ ΜΟΥ [Ιωάννου Χρυσοστόμου, λόγος «περί του ποίας δει άγεσθαι γυναίκας» (Ε.Π. 51, και 240)]) 8. ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗΣ: [Νικολάου Καβάσιλα, λό γοι Δ και ΣΤ (Ε.Π. 150)]) Μάθημα: ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: 1. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: α) Διάδοση του Χριστιανισμού στην Παλαιστίνη και στους Εθνικούς β) Απόστολος Παύλος: Η ζωή και η ιεραποστολική του δράση γ) Η Αποστολική Σύνοδος και η σημασία της δ) Διοικητική οργάνωση της Πρωτοχριστιανικής Εκ κλησίας 2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ 3. ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Η πολιτική του περί ανεξι θρησκίας και η ανέλιξη του Χριστιανισμού 4. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ: α) Αρειανισμός, β) Νεστοριανισμός, γ) Μονοφυσιτι σμός 5. ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ α) Η σημασία των Οικουμενικών Συνόδων β) Συνοπτική παρουσίαση των θεολογικών αποφάσεων των επτά Οικουμενικών Συνόδων 6. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ 7. ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ 8. ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ α) Πρωταγωνιστές, β)αίτια, γ) Προσπάθειες ενώσεως των Εκκλησιών 9. ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ 10. ΑΛΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙ ΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 11. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Εισαγωγή στο Μαθηματάριο: Θεωρία: α) Μορφολογική προσέγγιση στα είδη της μελοποιίας β) Ο Χορός των Ψαλτών και η διεύθυνσή του γ) Τυπικό Οι τυπικές διατάξεις των ακολουθιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής των Προηγιασμένων Δώρων και της Μεγάλης Εβδομάδας. Πράξη: α) Τα Χερουβικά και Ιδιόμελα της Μ. Τεσσα ρακοστής και Μ. Εβδομάδας κατ επιλογή β) Κλασσικά Μαθήματα και Καλοφωνικοί Ειρμοί κατ επιλογή (Βυζα ντινών Μεταβυζαντινών μελουργών). Η απόφαση ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 16 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27701 18 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 207/τ.Β 1.9.2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1984 24 Σεπτεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 118842/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1257 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74913/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδι κότητας Σύγχρονης Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22233 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23834 Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Η μουσική των αγγέλων)

(Η μουσική των αγγέλων) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Η μουσική των αγγέλων) Λίγα λόγια για το ύφος των ήχων... Η αρχαία ονομασία είναι ο ήχος από τον οποίο προήλθε ο αντίστοιχος βυζαντινός -Ηχος α (Δώριος)...Σεμνός,αξιωματικός,μεγαλοπρεπής,σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 57944/Β7/14.07.2005 (ΦΕΚ 1049 Β /25.07.2005) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 204..07 8:42:07 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής υμνογραφίας (Α - Δ αι.) Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 2. Η πρώτη περίοδος της εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 087 Ιουλίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ένταξη φοιτητών στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και πριν και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016, θα ενταχθούν στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1 Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 20..- Θεωρία και Πράξη Βυζαντινής Μουσικής(άσκηση στο σύντομο Αναστασιματάριο του Ιωάννου) 2 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Μουσική(ασκήσεις σολφέζ) 3 Υμνολογία(φιλολογική και θεολογική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27783 19 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2556 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 208467/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ τ. Β 3612/31-12-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 124472/Β7/4-8-2014 (ΦΕΚ 2221/13-8-2014, τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2859 11 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 72864/Β7/25.11.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1713

Διαβάστε περισσότερα

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης. Υμνογραφία. (κεφ.30) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Όταν ένα έργο, είμαστε σίγουροι, ότι δεν γράφτηκε από αυτόν με το όνομα του οποίου παραδίδεται, λέγεται: A. Nόθο Β. Αμφιβαλλόμενο Γ. Ανώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37711 22 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3757 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση κοινού Διατμηματικού - Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η επιστήμη της «Υμνολογίας»: ορισμός και διαίρεση Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Η επιστήμη της «Υμνολογίας»: ορισμός και διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3592 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 66069/Β7/21 08 2003 (ΦΕΚ 1317 τ. Β ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών

Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14 Ο χλμ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 570 01 ΕΛΛΑΣ Τηλ.: 2310 807 525 Fax: 2310 474 520 E-mail: infosoh@ihu.edu.gr www.hum.ihu.edu.gr Θεσσαλονίκη, 17/03/2014 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία Εποχής

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων

Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων Ιστορία και Θεολογία των Εκκλησιαστικών Ύμνων : Η τρίτη περίοδος της εκκλησιαστικής υμνογραφίας (Η - ΙΑ αι.) Γεώργιος Φίλιας Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας 2. Η τρίτη περίοδος της εκκλησιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου

α/α ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου Εξάμηνο Α Μαθήματα Υποχρεωτικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σελ. 1 1. Αρχαία Εβραϊκή Γλώσσα Βελουδία Σιδέρη- Παπαδοπούλου 1/9/2011 Πέμπτη 9:00 Γραφείο 2. Εισαγωγή στην Κωνσταντίνος 7/9/2011 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής Ι) Τροποποίηση της Διάρκειας, Δομής και Περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών 1 Το ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος διαρκεί τρια (3) διδακτικά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β ) «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β ) «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ----- Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1942 Ξεκινά η λειτουργία της Θεολογικής Σχολής Οι σπουδές με βάση το νόμο 1268/1982 και 4009/2011 διαρθρώνονται σε 8 εξάμηνα (4 χρόνια) 1983 Σύμφωνα με το νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συµπλήρωση της µε αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β ) «Αναθέσεις µαθηµάτων Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 212 2 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Έχοντας υπόψη:

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση : Ανδρέα ----- Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 580

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 (Διάρκεια Εξεταστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΗΜΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑ ΑΙΘΟΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΗΜΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΡΔΙΑ ΑΙΘΟΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Εξομοίωσης 2/6/2014 Δευτέρα Αγιολογία - Κρητική Αγιολογία Α 3/6/2014 Σρίτη 4/6/2014 Σετάρτη Βιοηθική Α 5/6/2014 Πέμπτη Οικουμενικό Πατριαρχείο: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός /Άγιοι & Όσιοι..(Ε)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α. Μ ά θ η μ α Ώρ/Εβδ. Κωδ. Τ ο μ έ α ς Δ ι δ ά σ κ ω ν Credits ECTS

Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Τ Ι Κ Α. Μ ά θ η μ α Ώρ/Εβδ. Κωδ. Τ ο μ έ α ς Δ ι δ ά σ κ ω ν Credits ECTS ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ/ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (CREDITS) ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Θεολογίας, ακαδ. έτος 2014-2015 Άρθρο 6 Πρόγραμμα μαθημάτων 1. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1256 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74908/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ει δικότητας Πλοιάρχων Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 4 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 2101/Β7/0 2007 (ΦΕΚ 978 Β /18.0.2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟ ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ΤΕΑΠΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ INSTITUTE OF EDUCATION ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ν. Πλαστήρα 65, Τ.Κ. 54250, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ. +302310301784, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 35102/B7/14 7 2003 (ΦΕΚ 1057 τ. Β / 7 2003) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 1.

Διαβάστε περισσότερα