ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ. Ιωάννης Άπόκαυκος και Γεώργιος Βαρδάνης.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ. Ιωάννης Άπόκαυκος και Γεώργιος Βαρδάνης."

Transcript

1 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ. Ιωάννης Άπόκαυκος και Γεώργιος Βαρδάνης. Εις πλειοτέραν έκτίμησιν και του βίου καέ του χαρακτήρος του ήδη γνωστού έν τφ 13-φ αιώνι "λοβίου μητροπολίτου Κερκύρας Γεωργίου Βαρδανη 1 ) παρατιθέμεθα ενταύθα δέκα τέως ανέκδοτα γράμματα, ών δύο μεν είναι αυτοΰ του Βαρδάνη (αριθ. 4 και 7), πάντα δε τα λοιπά του χειροτονήσαντος αυτόν Κερκύρας άρ/ιεπίσκοπον 'Ιωάννου του Άποκαυκου. Ευρίσκονται δέ άντιγεγραμμένα έν διαφόροις τόποις του γνωστού κωδικός 'Ισαάκ μονάχου του Μεσοποτάμου (κώδ. Πετρουπ. 250), περί ου πολλάκις έν άλλοις τόποις έγένετο παρ' ημών ó προσήκων λόγος. 'Αριθ. 1 μεταξύ τών φύλλων 20 ъ 21 a. 'Αριθ. 2»» σελίδων 21 e 2. 'Αριθ. 3»»» 29 a 29 b. 'Αριθ. 4 iv τω φύλλφ 31 ъ. 'Αριθ. 5»»» 31 ъ. Αριθ. 6, τεμάχιον έν τφ φύλλφ 37 ъ. Αριθ. 7, άκέφαλον γράμμα έν τω φύλλφ 42 a. Αριθ. 8 μεταξύ τών φύλλων 36 а 37\ Αριθ. 9»»» 44 ъ 45 a. Αριθ. 10, άκέφαλον γράμμα έν τω φύλλφ 50 a. 1) Περ ι του Βαρδάνη κατ' έ'κτασιν δρα Ά. Μουστοξύδου Delle cose Corciresi. Corfu 1848, τ. 1, σ Αυτόθι (σ. L LVII) και εν γράμμα του Βαρδάνη προς τον Ε/πόλεως πατριάρχην Γερμανον 2-ον, και χρυσόβουλλον Θεοδώρου Κομνηνού Δούκα περί της μητροπόλεως αυτοΰ. Ό βίος του Βαρδάνη συμπληρουται δια τών εκδοθέντων γραμμάτων Μιχαήλ Ακομινάτου του Χωνιάτου και'ιωάννου του Άποκαυκου (ορα Χωνιάτου τα σωζόμενα, εκδ. Λάμπρου τ. 2, σ. 268, , 311, Β. Γ. Βασιλειέφσκι Epirotica saeculi XIII έν τοτς Βυζαντινοΐς ΧρονικοΓς, τ. 3, σ , 270), άτινα έπωφελήθη επαρκώς ó μακαρίτης 'A. Μηλιαράκης (Ιστορία του βασιλείου της Νικαίας και του δεσποτάτου της 'Ηπείρου, σ , ). Ίδε χαι Β. Γ. Βασιλείφσκιν έν τω Журналъ Мин. Нар. Пр. Часть ССХХХѴШ, 1885, τεύχος 'Απριλίου, σ Ed. Kurtz, Georgios Bardanes, Metropolit von Kerkyra, έν τη Byzant. Zeitschrift, 1906, τ. 15, σ

2 А. П.-КЕРАМЕВСЪ: КЕРКИРСКІЕ ДОКУМЕНТЫ Έρώτησις έπενεχθεΐσα τω άγιωτάτφ μ,^οοτζολίτγ] Ναυπάκτου και τοΐς Οπ' αυτόν έπισκόποις παρά τοο μητροπολίτου Κερκύρων-κυρι Γεωργίου του Βαρδάνη περί ιερέως τινός Κερκυραίου έγκλήματι ά<κο>υσίω Χ ) περιπεσόντος, καί λαβουσα λύσιν παρά της αύτου άγιότητος. + Ο άγιώτατος μητροπολίτης Κερκύρων, αδελφός καί συλλειτουργός ημών κυρι Γεώργιος, συνηγμένων ημών εν τινι τών κατά την Άρταν, φροντιστηρίων, τοιούτον τι έπί κοινού προετείνατο. 'Επί τών ημερών, φησί, του.προ αυτού άγιωτάτου μητροπολίτου κυρι Βασιλείου του Πεδιαδίτου σκληρά λιμός τη Κέρκυρα ενέσκηψε καί υπ' αυτής τζοκκοί διεφθάρησαν 2 ). Κατ' εκείνον δε τόν καιρόν Ιερεύς της κατ* αυτόν Εκκλησίας, δνομα όδεΐνα, έπωνυμιον τό δείνα, της έαυτου οικίας έπαναστάς όδόν που κατά χρείαν έστείλατο κάκεΐ διημέρευσεν. Είτα νόστου μνησθείς, δια πολυξυλου έβάδιζεν ατραπού ώς δε ήλιος έδυ καί σκότος επήλθε καί αυτός ουκ ήνυσε την όδόν, ουδέ τη έαυτου κατοικία έγένετο ένοικος, εις δέος κατέστη, μήπου καί νύξ καί τό άμφιλαφές της όδου, ήνίκα και μάλλον τα θηρία διέρχεται, ολεθρον αυτφ έπαγάγωσιν. Άλλ' έν τούτοις ών, φησίν, ó πρεσβύτερος όμως έβάδίζε νυκτί καί φόβω σΐΐ.νογωρουμ.ε4ος' καί κατά σύμβαμα 3 ) ούτω νεανίσκω περιτυχών, κειμένω έν τη όδψ, έβοηθήθη ώσπερ έκ της τούτου ευρέσεως καί άνέθαλε-ν καί εις όοηγίαν διαναστ'ηναι παρεκάλει τόν κείμενον. Ό δε πατς εκείνος είτε ταλαιπώρως έχων έκ του λιμού, είτε καί τό κατά νύκτα βαδίζειν άποπεμπόμενος, ανήκουστος ήν τφ πρεσβυτέρω παντάπασι' καί 6ς, νυκτός πορείας καί φόβου σπεύοων άπαλλαγήναι, τόν νεανίσκον εκείνον διεγείρων είς όδηγίαν, τη μετά χείρας ράβδω λεπτή, υφ' ης έστηρίζετο, δις καί τρις έτυψεν, ώς ούτω Ttpor foc έσεΐται τω ίερεΐ της όδου* καί τό έντεοθεν ό μέν ιερεύς κατέλαβεν οίκοι, ó δε παΐς καί αυτός έπανελθών προς τά έαυτου μεθ' ημέρας είκοσι που καί οκτώ τόν βίον άπέλιπεν. Ταϋτα, φησί, πεσόντα εις άκοάς τφ μητροπολίτη έκείνω δια της εκείνου γλώσσης, ίεροπραξίας άπάσης τφ ίερεΐ έγένετο κώλυσις, ουκ ήδη δε καί καταδίκη τελεία, του μηκέτι τούτον ποτέ ένεργήσαι. 1) c Η λεξις έφθαρμενη έν τω κωδικι, 2) Περ ι Βασιλείου Πεδιαδίτου δρα 2, Π. Λάμπρου Κερκυραϊκά ανέκδοτα. Έν 'Αθήναις 1882, σ Pitra, Analecta sacra et profaoa, τ. 6, σ Ά. Δημητρακόπουλος, 'Επιστολή του Κερκύρας Βασιλείου έν «Έθνικω Ημερολογίω» Μ. Βρετου. Έν Παρισιοις 1870, σ Ίωάν. Άποκαυκου επιστολή περί Βασιλείου προς Θεόδωρον Κομνηνόν, εν τοΐς Βυζαντινοϊς ΧρονικοΤς, τ. 3, σ Πρβλ. Ά. Μηλιαράκη Ιστορ. του βασιλείου της Νικαίας. Έν 'Αθήναις 1898, σ )'Εν τω κωδ. κατασύμβαμα.

3 336 ОТДѢЛЪ ι. τα ιερέων, αλλ', ώς ci τζοχλοι τών άύτίκα παρατύχόντων μαρτυρονται, έφ' ηλίου δρομω ένί καί πεντάδι χρόνων διπλή. 'Αλλ' ó μεν μ.υΐτροτΐ6λίτύ\ζ άπεβίω, φησίν, ó δέ γε ιερουργός καί τρεϊς ποάς τοΐς ένδεκα ήδη έλαύνει τών ιερατικών απάντων ενεργημάτων σχολάζων. Ταυτ' έξηγήσατο, καί ήρώτησε περί του ποιητέου *) έπί τούτω τφ ίερεΐ' και άπεκρινάμεθα, ώς ου κατά άκρίβειαν ό μητροπολίτης εκείνος τον ίερέα έπέσχε, καί τοι τάλλα ων ακριβής καί γνώσεως μίτογος. Ει μεν γαρ έκούσιον φόνον ή άκουσιον κατέγνω του ιερέως, ουκ έδει έπί χρόνοις ρητοΐς του ίεροπρακτεΐν σχόλασα ι αυτόν, άλλα πάντως καί καθελεΐν ει δ' άμφιβόλως εσχεν ή πραξις καί ανέλεγκτος έγεγόνει του νεανίσκου ό θάνατος, μή τόσον έπενεγκεΐν τω πρεσβυτέρα) κατάκριμα, καθότι εν τοΐς άμφιβόλοις και άνελέγκτοις ου μερικώς ου καθόλου δετ άποφαίνεσθαι, έως τό φέγγος της αληθείας διαφωτίσει το ζήτημα. Καί δέον είναι διέγνωμεν καί τον περί ου ό λόγος πρεσβύτερον λυθήναι μεν του δεσμοο, οΰκ άνευ δέ διαστολής τίνος καί ένοοιασμου, άλλα μετακαλέσασθαι τούτον έπί παντός του πρεσβυτερίου και άναφωνήσαι αύτφ έπί τω συνειδότι αΰτου τον άπό της ζωαρχικής Τριάδος άφορισμόν περί της άκουσθείσης κατ' αυτού υποθέσεως,' ώς αν έπί τη πράξει τών ιερατικών καί τη απραξία ποίηση κατά τήν του ίδιου ένδον κριτηρίου διάθεσιν, καί τό άπ' εκείνου 2 ) τον μεν ίερέα τά εαυτού ένεργεΐν, τόν δέ μητροπολίτην άπαλλαγήναι πραγμάτων, ώς τάν Θεόν καί τήν του πρισ^τίρου συνείδησιν _ κοιτάς έπί τφ άκούσματι έκείνω καθίσαντα. Μηνί Μαρτίω ίνδικτιώνος ι' (=1222). Μηνί καί έπί παρουσία Νόμοις τόν άνθρώπινον βίον oi νομοθέται κατησφαλίσαντο, καί δια τούτων μεν κακίαν καί πονηρίαν κολάζουσι, δι' ετέρων δέ δίκας διευκρινουσι καί δικαστηρίων άκολουθιαν εκτίθενται' έν άλλοις ουτινοσουν τών πραγμάτων νομήν ποραμόνιμον τφ νεμομένω χαρίζονται, έν δέ τούτοις τούτου μεν άφαιροονται καί προς öv ή δίκη ρέπει 3 ) ταύτην μεταβιβάζουσιν. Rai μακρόν αν εί'η νόμους πάντας άρτι παρεισκυκλεϊν καί πάντα πράγματα καταλέγειν έφ' οίς aárzoi μεν εγράφησαν, τά δέ υπό τούτων έπ;ιδεξίου 4 ) και 1) Έν τω κωδ. τό ποιητέον. 2)'Εν τω κωδ. άπεκείνου. 8) Εν τω κωδ. ρεπη. 4) Εν τω κωδ. έπ'ι δεξιού.

4 А. П.-КЕРАМЕВСЪ: КЕРКИРСЮЕ ДОКУМЕНТЫ. 337 άριστης έπιτυγχάνουσι της έκβάσεως. Πασαν δέ περίληψιν νόμου εί τις έθέλει σκοπεΐν, δικαιοσύνης εϋρ*/) πάντως μητέρα καί διδάσκαλον ακριβή της έπί τοΐς πρακτέοις ορθότητος* ταοτα δέ ειρήνης μεν πρόξενα, τάραχου δέ καί διχοστασίας πολέμια. Οιμαι δέ, ώς oi νομοθέται εκείνοι πράς τό πέλαγος άπιδόντες τών ανθρωπίνων πραγμάτων και ώς άλλοτε άλλα τφ πολυκύμονι τούτω βίω ταύτα εγείρονται, και πολύτροπα τίνα τα βιωτικά νενοηκότες έπισυμβάματα, καί άποκναίσαντες ώσανεί νόμοις καί ταύτα πάντα περιλαβεΐν τε καί άσφαλίσασθαι, πολλά τών πραγμάτων άφήκαν ταΐς τοπικαΐς συνηθείαις διακρατεΐσθαι καί Ιθεσι. Καί το κατάλειμμα τούτο ουκ άφώνω; παρήλθον, ουκ άλαλήτως παρέδραμον, ώς μη τφ άνομοθετήτω τάχα άλλοτε άλλως, παρ' οις το βούλημα καί το προαιρούμενον άστατεΐ, παίζηταί τε και μεταφέρηται, αλλά και τ<ών> συνηθειών καί έθών έν μέρει ταύτα τούτοις νενομοθέτηται. Φασί γαρ έν βιβλίω τών Βασιλικών δευτέρω, τίτλω α', κεφαλαίω λβ' καί εφεξής ταύτα* «Περί ών έγγραφος ου κείται νόμος, παραφυλάττειν') δει τό Ιθος καί την συνήθειαν* εΐ δέ καί τούτο εκλείπει 8 ), ακολουθείς δεΐ τοΐς πλησιάζουσι καί έοικόσι τφ ζητουμένω* ει δέ μη ταύτα ευρίσκηται, τότε τό νόμιμον, ф τινι ή 'Ρώμη κέχρηται,, φυλάττειν δεΐ». Καί μεθ' έτερα* «Καί ή παλαιά συνήθεια αντί νόμου φυλάττεται». Τών δ' αυτών υπάρχει νομοθετών καί τα κατωτέρω* «Καί ή μακρά συνήθεια αντί νόμου κρατεί, έν οίς ουκ εστίν έγγραφος». Καί «τότε κεχρήμεθα τή συνηθ<εία> τινός πόλεως ή επαρχίας, οτε άμφισβητηθεΐσα έν δίκαστηρίω έβεβαιώθη». Καί «τα μακρά συνήθεια δοκίμασθέντα καί έπί πολ<λους> ένιαυτους φυλαχθέντα ουχ ήττον τών εγγράφων κρατουσιν, ώς τοσούτον δοκιμασθέντα, ώστε μή δεηθήναι έγγραφου» 3 ). Άλλα ταύτα μεν περί συνηθειών καί έθών τοΐς νομοθέταις άναπεφώνηται' ó δέ του λόγου σκοπός τήν τε πρότασιν άπάρτι σαφηνιεΐ καί ότου χάριν τών νομοθετημάτων τούτων έμνήσθημεν γνωριεΐ. Ό πανσέβαστος σεβαστός κυρις &< ο Πεδιαδίτης, ф Κερκυραία μέν γαμετή καί τών τά πρώτα της νήσου (Κέρκυρα δέ καί τούτω δια τήν γυναίκα ή πόλις, ήδη δέ καί δευτέρα κατά μετοικεσίαν πατρίς), εθιμόν τι Κερκυραΐον ούτω συμβάν, ημών τε συνειλεγμένων καί τών άνωθεν συνεδριαζόντων, έπί κοινού προετείνατο καί άπολογίαν έζήτησε* τό δέ Ιθος τοιούτον. Έν τη νήσφ, φησί, Κέρκυρα ποκλοί τών οίκητόρων Ικπαλαι /ρόνου τω της ημετέρας μητροπολίτη προσέρχονται καί τόπον έκκλησια- 1) Έν τω κωδ. παραφυλάττει. 2) Έν τω κωδ. έκλάπει. 3) Βασιλικών β', τίτλ. α', μα' με' (έκδ. Heimb. 1, σ. 39). Вямнтібекій Врехеннжкъ. g

5 338 ОТДѢЛЪ I. στικόν έξαίτουνται είς άμπελώνος τυχόν καταφύτευσιν ή χρησιν έτέραν την δοκουσαν αύτοΐς* και τον μεν τόπον λαμβάνουσι, κατά εθος.δέ, καί τούτο έγχώριον, τόπον άλλον оь.поѵ διπλούν άνθ' άπλοο 1 ) του εκδιδομένου τη'εκκλησία διδόασι* καί τά αντάλλαγμα τούτο ου παρ* ενός, φησί, των οΐκητόρων, αλλ' ουδέ δύο, άλλ' ουδέ μέχρι τών δέκα ή τών έκληπτόρων ποσότης, άλλα πολλοί και πολλάκις και κατά περιόδους χρόνων μακράς άπλα τά γήδια ταοτα παρά της 'Εκκλησίας λαμβάνοντες δίπλα τα παρ' αυτών άντεισφέρουσι. Τω Ιθει γουν τούτω, φησί, *αί αυτός έξακολουθήσας, τόπον της'εκκλησίας τινά εις απλούν έκλαβόμενος, διπλούν τω μέρει ταύτης άντέδωκα και τόνμέν τόπον είς αμπελώνα έφύτευσα, ερωτώ δέ δμως, εί Ышю ^ την δόσιν ταύτην και την άντίδοσιν εχειν το κύρος και την του άμπελώνος τούτου νομήν έμοί τε και τοίς έξ έμου και τοις κατά σειράν εξ εκείνων κατά νομήν και κάρπισιν 2 ) άδιάδοχον παντί τφ γένει παραφυλάττεσθαι. Και άπεκρινάμέθα, ώς «Και προ ημών απολογούνται' σοι περί τούτου τά ανωτέρω καταγραφέντα κεφαλαία νόμιμα, και πλέον εκείνων τούτο το νομικόν, τό φάσκον: ένθα και το εθος εκλείπει, άκολουθεΐν δεϊτοΐς πλησιά ζουσι και έοικόσι τω ζητουμένω, και καθεξής τά λοιπά τών νομίμων, ών άνεμνήσθημεν». Καί διέγνωμεν καί άπεφηνάμεθα δίκαιον είναι καί παρά μεν τω Πεδιαδίτη τούτω καί τοΐς εκ τούτου κατά διαδοχήν τόν αμπελώνα τούτον εις χρησιν διηνεκή καί όμοίαν είναι τήν κατοχήν, κατά τήν της χώρας δηλονότι άρχαίαν, ώς έξεΐπε, και παλαιτάτην συνήθειαν τά δέ γε ερωτηθέντα καί τήν επί τούτοις ήμετέραν διάγνωσιν καί άττόχρισιν τω παρόντι διελάβομεν σημειώματι καί παρεκβαλόντες έπιδεδώκαμεν. Μηνί και ίνδικτιώνι <τοϊς προγεγραμμένοις>. 3. Προς τόν Κερκύρας, τόν Βαρδάνην. Μετά τό συντάξασθαί σε τη έμη βραχύτητι τά ες Κέρκυραν, τριταΐον φέγγος εν'άρτη παρέμεινα καί νόστου μνησθείς τήν θαλασσολίμνην, ήτις 'Άρταν καί Άπρακίαν διειργει (Κεστρίδα 3 ) ταύτην ό πάλαι κατωνόμαζεν 4 ) άνθρωπος, και πέιστέον 5 ) ίστορουντι τω Στράβωνι) 6 ), ούτω πειθόντων τών 1) Έν τω κωδ. άνθαπλου. 2) κάρπισιν] οΰτως εν τω κώδικι, " -31'Εν τω κωδ. και στρίδα. 4) Έν τω κωδ. κατονόμαζεν. 5)Έν τω κωδ. π ιστέ ο ν. 6) Ούδΐν λέγει περί τούτου Στράβων περ'ι δε Κεστρίδος δρϊτας εις- Σκύλακα σημειώσεις του С Müller, Geogr. graeci minores, τ. І, σ. 83, 26.

6 А. П.-КЕРАМЕВСЪ: КЕРКИРСКІЕ ДОКУМЕНТЫ. 339 νοσημάτων, θαλασσοπόρος διέβαινον μή εχόντων γαρ τών ποδών έν μεν τών ορίων κατάντει στεορότερον άντιβαίνειν περί τα κυκλικά της έφεστρίδος σιδήρια και άνέχειν ούτω το σώμα, ως μη προς το κατωφερές όλισθαίνειν δια το περζ τοίΰτχ άνέδραστον, εν τφ άνάντει δε καί τω όμαλεΐ τών ισχίων έν τη έφεστρίδι συνθλιβομένων έκ της περί τα γλουτα χ ) άσαρκίας, έγνων δεΐν θαλασσρπορεΐν. Και μικροϋ αν ϋδωρ τε άλμυρόν έπιον και κατά τάν σον έξαπόλωλα ^Ομηρον а ), Οτι την ήμέραν έκείνην «έν άνέμω νότω βιαίω» 3 ) την θάλασσαν έπάταξεν ό Θεός, εί μη αυτός ό καί τη θαλασσή καί τοις άνέμοις επίτιμων 4 ) τοο ναυαγίου περιεσώσατο. Άνύσας δε την πορείαν έκεΐ&εν καί τών κτημάτων της μητροπόλεως εις lv παραγγείλας, ταΐς άπ' αιώνος ποδαλγικαϊς άρρωστίαις καί ταΐς έσύστερον έσομέναις εις μίαν την έμήν συνελ^ουσαις μετά την έκεΐ κατάλυσιν περιέπεσον και έκακώθην υπ' αυτής, καί έταπεινώθην καί ετι κακύνομαι, καί τόσον μοι τό έκ ταύτης έπέβρισεν άλγεινόν, ώς καί τών έμών σαρκών άπτεσθαι καί καταμασασθαι 5 ) βραχίονας τω βάρει τών οδυνών- πώγωνα δε τίλλων και πολλας έκ κεφαλής προθελύμνους ελκών τας χαίτας έψίλωσα αν τά άμφω ταύτα άργύρεα, εί μη χειροκρατουντές με οι έμοί άπρακτεΐν τας χείρας έβίαζον. Ίσχνάσθην δε ές τοσούτον, ώς μηδέν σκιάς διαφέρειν, καί αν που είδες σκιαγραφίαν έν γραφική 6 ), ην ώχρα μεν περιέγραψεν μόνη, ζωγράφος δε ουπω ταύτη χείρα, πρώτην καί δευτέραν καίτρίτην έπέβαλεν είς έντέλειαν, ταύτην Γσθι είναι έμέ. "Ηδη δε μοι καί ό ίμάς ό περί τά αιδοία την άναξυρίδα ξυνδέων, της ευσαρκίας Οποτακείσης 7 ), κατολισθαίνει περί μηρούς* καί τών μεν ϋγιαινόντων οί πόδες έν είσοχαΐς όρώνται και έξοχαΐς τα γαρ άνω μικρόν περί τά σφυρά έν εισοχη πάντως καί ώς ούτω φάναι λιπόσαρκα )' εί γαρ ταυτί χατεσάρχωτο, ήν αν ουκ ευπετής τω ζφω ή κίνησις' κνήμη δε ποδός έξοχη, έπαίρει γαρ ταύτην ή κατά μέρος έκεΐσε στοιβή της σαρκός' γόνυ δε άλλα καί αυτά ξηρόν τε καί άσαρκον, ώς προς τάς κάμψεις μη έμποδιζοιτο, και εισοχη περί τούτο άμα καί έξοχη' τό γαρ άνω τούτου εξέχει, τό δ' υποκάτω 9 ) κοιλαίνεται' μηροΐς δέ όσον ανατρέχει προς τά γλουτά του γόνατος άπαρχόμενον, έκ λεπτότερου τού- 1) Έν τω κωδ. γλουττά ούτω καί κατωτέρω με διπλούν ταυ. 2) Όδυσσ. 8,511. 3) Πρβλ. Έξοδ. to', 21. 4) Πρβλ. Ματθ. η', 26. 5) Έν τω κωδ. καταμασσάσθαι. 6) Έν τω κωδ. έγγραφική. 7) Έν τω κωδ. ύποτακησης. 8) Έν τω κώδ. λειπόσαρκα. 9) Έν τω κωδ. ύ πα κάτω. 6*

7 340 отдьлъ ι. του συνανατρέχον προς το παχυτερον, και <ζοντο τό μέρος τοις γλουτοτς συναναπτόμενον άλυπον τφ ζωω παρέχεται την καθίδρυσίν. Έμοί δε οί πόδες άποσαρκωθέντες εξ αρρώστιας 1 ) ίσοπαχέσι καλαμίσκοις έοίκασι* και ου μηρός έν τούτοις, ου κνήμη, ει μη δσον τά σχήματα* και συνδέουσί μου τους πόδας τα περί το γόνυ άρθρα καί τά σφυρά, καθά που και τους τών καλάμων αυλίσκους αί ζώναι ουσαί συνδετικαί της 2 ) έν έκείνοις κενότητος. Άπεβαλλόμην δε μικρού καί τό μεταβατικόν εως είς ένδεκάτην Μαΐου, έν ή καί το παρόν γραμμάτιον έσχεδίασται. Ει ουν εγερτηρίους έχεις εύχάς, ή καί πνεύμα ζωοποιον έκ της ένουσης σοι τετραμερείας τών αρετών, τούτω τφ κειμένω έπίπνευσον, και φανήσονται νεύρα, και άναβήσονται σάρκες 3 ), καί κινηθήσεται ó ήμίνεκρος. Λυπηρά μεν ουν ταύτα φίλω κατά σε καί δεσπότη, άλλ' οϊδα ως οικειοΐ τα τών φίλων ευ τε καί ώς έτέρως ϊγοντα., καί χαίρειν μετά χαιρόντων 4 ) μαθών δια το έκ φιλίας ένωτικόν οιδα δτι και κλαύσεις μετά κλαιόντων δια το έν ψυχή συμπαθές. Ειτ' ου θαυμάζεις, οτι καί δλως λαλώ, ού καί ή πνοή καί ή φθογγή παρακέκοπται; Άλλ' εγώ μεν κάνταυθα τών έμών σπερμάτων δρέπομαι τους καρπούς, κάκεΐθεν το εξ αμαρτίας έπιθερίσω γεώργιον* σοί δε τω νησιώτη μη τό μέσον αμφοτέρων χάσμα κωλύμη γένηται του παρά σου δροσισμου τοΐς κεκαυμένοις τη νόσφ, αλλ' άκρω δακτυλω παραμυθίας έπιστάξας νοτίδα (δακτύλω γαρ χαριζόμεθα κάλαμον) έπίπεμψον τφ κατεψυγμένω τον παρακλητικόν δροσισμόν, καί ώς τα προφητικά οίκειώσομαι 5 ), άπολώλειν, διαπεφωνήκειν καί ξηρά μοι τά της ελπίδος. Καί ζηθι έστ' αν ύδωρ τε νάη καί δένδρα μακρά τεθήλη, καί οίκει μεν νήσω έν άμφιρυτη 6 ), καί άγιαζε καί ταυτην καί θάλασσαν ταϊς έπιβάσεσιν* άλλα καί τους χερσαίους ήμας καί öv αν είπης λόγον χερσομανουντας παραμυθού ταΐς προσρήσεσι, καί τάς ώς άκανθας συμπνιγουσας νόσους ήμας ώσεί σκαπάναις ταΐς προσευχαΐς άνακάθαφε. 4. Του Κέρκυρας. Τίνα με οιή γενέσθαι, την άπόφημον έμοί φήμην άκηκοότα περί της σης άγιότητος; ουχί ήμιθανη; ουχί τω πλείον μέρει τεθνηκότα; ουχί έξεστηκότα; ουκ άφωνον; Άλλ' ώσπερ ταύτα έπάθομεν την πικράν άγγελίαν 1) Έν τω κωδ. έςαρρωστίας. 2) Έν τω κωδ. τοτς. 3) Πρβλ. Ίεζεκ. λζ', 8. 4)Πρβλ/Ρωμ. φ', 15. 5) Πρβλ. Ίεζεκ. λζ', 11. 6) Όμηρ. 'Об. α, 50.

8 Α. Ü.-КЕРАМЕВСЪ: КЕРКИРСКІЕ ДОКУМЕНТЫ. 341 άκηκοότες, ούτω τά χρηστότερα μαθόντες, εί'τουν την θεοπάροχόν σου ϋγείαν, άνεπνεύσαμεν, άνερρώσθημεν και ώς εκ νεκάδων παλίμβιοι άνεδράμομεν. Rai ευλογητός ό Θεός, -ό χαρισάμενος ήμϊν την σήν αγιότητα* πολλά δε και αγαθά γένοιντο καί τφ πανευκλεεΐ αυθέντη μου τω Δούκα χυρι Κωνσταντίνο), TLOÙ υπέρ δυναμιν, ώς πεπληροφόρημαι, σπεύσαντι είς την νοσοκομίαν σου. Έγώ δε και νήφων και ϋπνών συνειμί σοι κατά ψυχήν, και μήνυμα σοι στέλλω ων ποθείς, το ευκταιότερόν σοι και ποθεινότερον. Και τί τό μήνυμα; Ύπνώττων έδόκουν συμπεριπατεϊν σοι έν τφ περικλύτφ ναφ της Αγίας Σοφίας, και έλεγες μοι* «Έλθέ, ίνα δείξω σοι τα έν τφ πατριαρχείφ κελλία». Ειπόμην έγώ έως της πατριαρχικής καταμονης, καί ύπέδειξάς μοι κελλία πεφωτισμένα τρία ή τέσσαρα τον αριθμόν } ών τό Εν έλεγες δοθηναί σοι παρά του πατριάρχου, τά δέ λοιπά νεουργησαι αυτός. Συνίεις τον σκοπόν του ονείρου, ή έγώ δηλώσω σοι τούτο * ; 'θ πατριάρχης Αβραάμ, ου ó κόλπος πατριαρχικός έστι και τών σωζόμενων άνάπαυσις, ώς ήκούσαμεν, δέδωκέ σοι έν τοΐς ελυτου κόλποις άνάπαυσιν, ην αυτός δι' αγαθοεργίας έπλάτυνας, καί ευρήσεις ταύτα κατά καιρόν συ δε ψυχαγώγησον ήμας, δια γραφής διδάξας τά κατά σέ. 5. Άντίγραμμα -προς την τοιαυτην γραφήν. Έρωτας δπως έχω* άνακομι'ζομαι, δέσποτα, του Θεού κρεϊττόν τι περιπροβλεψαμένου, ίνα μη χωρίς αγαθοεργίας τελειωθώ* μαρτυρομαι γαρ, ώς ουδέν αγαθόν έμαυτω συνοιδα. Και πάντως αληθής εντεύθεν εστίν ó ειπών, μή θελήσει θέλειν τον θάνατον του αμαρτωλού *) ώς το έπιστρέψαι και ζην αυτόν. Ζω γουν και συνευχου μοι τήν έπιστροφήν, iv' έπιστρέψας προς τό χρηστότερον ζήσω και κατά τόν σον ονειρον. *Ως τό γε παρόν, ουκ έχω τοΐς όνειροις πιστέ ύειν, έως έμαυτω συγγινώσκω άπερ συνοιδα πονηρά, καν οί της σης άγιότητος όνειροι της εγκρατούς και της 6. Προς τάν αυτόν Κέρκυρας. c O παρών ειπεν έρχεσθαι εκ Κέρκυρας, υπό χεΐρα δέ του Σαντζαρίου εφασκεν είναι* έγώ δέ άμφω οϋκ οιδα' ^οτίον δέ και είναι ϋφ' δν λέγει και Κερκυροθεν έρχεσθαι, καί ει γε παλινστροφήσει και τη νήσφ Ινδημος γέ- 1) Ίεζεκ. ιη', 23.

9 342 ОТДѢЛЪ I. νηται, τη ση μεγαλωσυνη έπιτέτραπται άναδουναι το γράμμα μου. και αΐτεΐτα το επί 7. <Τοΰ Κερκυρας>. του γυναικός φυλάττειν οφείλει τοΐς εξ αυτής παισίν πάντα τα εις αυτόν περιελθόντα άπο προικός, είτε από γαμιαίας οωρεας, είτε από τελευταίας βουλήσεως, είτε αυτή ή γυνή έπέδωκε τήν προίκα, ή άλλος υπέρ αυτής, ή και τα μάλιστα κατά το σύνηθες κατά τήν χρήσιν γινόμενον, αυτά τα δωρηθέντα προ των γάμων αυτή πράγματα πάλιν έπέδωκεν εις προίκα ή γυνή τω άνδρί. Καί γαρ κερδήσασα καί ταύτα ή γυνή φυλάξει τοΐς εκείνου του γάμου παισίν, επειδή δλως εξ υποστάσεως είσί του πατρός. Φυλάξασα ούν ή μήτηρ τα εκ τοο πρώτου γάμου αυτή καταλειφθέντα πράγματα παντελώς άνακρωτηρίαστα, διανείμη *) τοΐς παισίν αυτής επίσης, μεν ώς ένστάτοις κληρονόμοις, ιουτο δε καί ώς γνησίοις καί νομίμοις τέκνοις. ί; Οθεν καί ή γυνή σου ή Καλή, ώ Διαβατηνέ, ώς νομίμως συναφθείσα σοι καί ώς θυγάτηρ γνήσιος ούσα του Μαρδαροπουλου εκείνου καί κληρονόμος ίσως ταΐς άλλαις άναφυεΐσα, εξει καί αυτή δικαίως τήνίσοκληρίαν καί ίσ^μοιρίαν άπο των πατρικών αυτής πραγμάτων. Ταύτα προς τα διηγηθέντα. f H υπογραφή. * Ό μητροπολίτης Κέρκυρας Γεώργιος. 8. Προς τον μητροπολίτην Κέρκυρας διά τι συνάλλαγμα παρ' αυτού izpokoýfi^iv καί πέμπτου βαθμού ευρισκόμενον. Πάλαι σοι βουλομένω γράψαι περί ων νυν, γράψαι καί γνωρίσαι τα κατ' έμέ πολυειδεΐς άρρωστιαι έκώλυσαν τό γάρ μοι ευώνυμο ν ους ή/ον ήχεΐ βαρυν έτος ήδη δεύτερον παρελθόν, ώς άγανακτήσαί με κατηχουμενον, καί δυσουρία πιέζει καί ποδαλγία προσοδυνα. Νυν δε μικρόν τι τούτων απολυθείς καί άναπνευσας ελεύθερον, έκτίθεμαι τα συνενεχθέντα καί τή ίερα γνωρίζω σου κεφαλή..γενομένων ημών εν κοινοβίφ (ην δέη ημέρα της συνελεύσεως επιφανής και άθροίσιμος) καί παρόντων επισκόπων καί 1) Έν τω κωδ. διανείμει.

10 А. П.-КЕРАМЕВСЪ: KEPKflPCKIE ДОКУМЕНТЫ. 34S μονάχων και' τίνων ετέρων περί τους νόμους έξηγουμένων, άλλα τε κεκίνηται υπό τούτων έπί του μεγάλου προβλήματος, και δή και τό προβάν συνοικέσιον έπί τω κυρι 'Ιωάννη και τη κυρα Θεοδώρα, ους πέμπτον έλε<γον έπέχειν βαθμόν, ώς αύτοϊς κατεφαίνετο, και δεΐξαι δύνασθαι ελεγον τό του συναλλάγματος εντεύθεν άθέμιτον και παρά τούτο κεκωλυμένον είναι έπισχυρίζοντο. Και οί μεν έπί τω πράγματι έδυσφόρουν και ήπίως πως του ιεροπρακτήσαντος κατεμέμφοντο, έτεροι δε δριμυτέρως ειχον επί ττ\ πράξει' έγώ δε και αμφοτέρων κατέψών τάς γνώμας, και' σοι τιθέμενος, μή αν ελεγον άνδρα τοιούτον, τόν έμόν Κέρκυρας, έν λόγοις μεν ύψηλόν, εν ειδήσει δε των ίερών κανόνων και της επί τοΐς συναλλάγμασι νομικής διατάξεως μηδενός έλαττούμενον, ποιήσαι άλλως έπινευσαι τό γεγονός, ει μή λελυμένον ήδει τό τοιούτον συνάλλαγμα και παρά των νόμων έκκε/ωρ ημ.ίνον καί των κανόνων* ο\ δ' αύτίκα δραζάμενοί μου του λόγου και κολακικώτερον μάλλον ή άληθέστερον τό ίσον έπιμαρτυρουντές μοι τη ση λογιότητι έπί τε συνέσει έπί τε τών τοιούτων ειδήσει, τον τρότζον ήρώτων της του συναλλάγματος λύσεως, μηδέ αν Ιλεγον άλλο τον Κερκύρας επί τούτοις είδέναι και άλλο έμέ, κακώς νοουντες και τό παν άμαθώς, ει' γε σου μεν κλέος έν λόγοις καθ' όσην ήλιος έφορα, έγώ δε τοσούτον ελλείπω της έν γνώσει σης αρετής, ώς ουρανού καί ηλιακής άκττνος οί προς αυτόν βλέποντες. Άμέλει καί τήν άπόκρισιν παρητούμεθα, και τό έμόν έν τοις τοιούτοις άνεπιστήμον είς ιυλογον αύτοΐς προύβαλόμην άπολογίαν' καί ούδ' ούτως ήθελον ήσυχάζειν, άλλ' άλλος άλλο τι τ.ρο κομ.ιζοντξ.ζ έγχειρίδιον ήξίουν άναγινώσκεσθαι, καί πρώτοι προϋφερον τό оыпоѵ oí νομικοί καί τη πρωτογραφία τών νόμων εις δικαίωσιν άπεχρώντο του πρώτως όφείλειν τό εαυτών βιβλίον άναγινώσκεσθαι' καί ειχεν ούτως ή περικοπή του περί κεκωλυμένων γάμων έβδομου τίτλου «έπί δε τών έκ πλαγίου, ώς ε'ιρηται, διανιέναι έπί τό της συγγενείας αίτιον πρόσωπον τάς γεννήσεις άριθμουντας, καί πάλιν κατιέναι ψηφίζοντας τάς γεννήσεις, Εως ου έλθώμεν 1 ) προς τό πρόσωπον, περί ου ή ζήτησις» 2 ). Καί άνήλθον ψηφίζοντες είς τόν άοίδιμον σεβαστοκράτορα κυριν Ίωάννην τόν Δούκαν, καί τήν κυράν Θεοδώραν ώς έ,γγόνην εκείνου δευτέρου ελεγον είναι προς εκείνον βαθμού, τόν δε κυριν Ίωάννην τρίτου προς τόν αυτόν ώς της εκείνου γαμέτης άδελφόπαιδα, καί συνεπέραινον είς ε' βαθμόν τό συνάλλαγμα καί παρά τούτο κεκωλυμένον είναι άπισχυρίζοντο, καί παρηγγυώντο μή προφέρειν τέως έπί κοινού τάς έγκειμένας τοις νόμοις έπί τοΐςτοιούτοις 1) Έν τω κωδ. ελθομεν. 2) Πρβλ. Proch, auctum, τίτλ. η' (έκδ. Zachariae er. 71). ВатеХ. ßtßX. κη', τίτλ. ε', 1 (έκδ. Heîmb. 3, σ. 196).

11 344 ОТДѢІЪ I. ποινάς, καν αυτοί και τούτο έβίαζον. Οί δε καθ' ήμας ιερατικοί πτωχούς τους νομικούς άπεκάλουν τα εις σύστασιν του άνευλόγου (ώς έδόκει τούτοις) της πράξεως, ώς μόνον την νόμιμον ταύτην διαταγήν και μηδέν πλέον επί του μέσου προφέροντας* αυτοί δε πλουσιωτέρας üızov εχειν τάς παραστάσεις, εξ ων ή πραξις ελέγχεται, και συνεζήτουν τέως προς εαυτούς, τίνος τάξιν επέχει προσώπου ό κορις 'Ιωάννης προς την κυράν Θεοδώραν, ει' γε ή μεν έκγόνη του σεβαστοκράτορος προσωμολόγηται, ό δε έξανέψιος ή το okov ανεψιός, ώς ούτοι συνελογιζοντο, φάσκοντες δέ ώς έπεί κατά θείαν φωνήν oi συναπτόμενοι γάμω μία σαρξ είσίν* έσονται γάρ φησιν ci δύο εις σάρκα μίαν ł ). Ανεψιός δε της σεβαστοκρατορίσσης ó κυρις 'Ιωάννης, και του ταύτης ανδρός άρα κατά τούτον τον λόγον* ό γάρ θεϊος λόγος άρρήτως ένοΐ τα πρόσωπα, ελεγον, καν δύο φαίνωνται την υπόσταση* και συνήγον τον κυριν Ίωάννην θείον είναι της συναφθείσης* μικρόν και το Μωσαϊκον ευθύς έπι στόματος, «ούκ εισελεύσει» φάσκον «προς πάντα οίκετον σοίργ.ός σου» 2 ), τοις σκληροΐς.και την καρδίαν άπεριτμήτοις. Οίς ό παλαιός νόμος εις πολλά συγκαταβαίνων 8 ) εστί δια την εκείνων παχύτητα, πώς ού πλέον ήμΐν εκείνων έρεΐ τις έπιτετάχθαι; Κάκει'νοις μεν απολύτως προς πάντα oixtxov σαρκός είσιέναι άπείρητο, ήμΐν δέ φασιν οίήσεταί τις έπιτετράφθαι την άνεψιάν εις γυναίκα λαβείν; Ούμενουν, ελεγον. Έκ του θειογράφου δε τουτί ποριζόμενοι και περί των εξ αυτών τεχθησομένων <ήλθον είς> 4 ) συζήτησιν καί φασιν, ώς έπεί ό άνήρ θεΐός έστι της γαμέτης, τα εξ αύτου τη γυναικά τεχθησόμενα τι ιζοος τον σποριά κληθήσεται; τέκνα ώς έκ της όσφύος αύτου, ή ώς έξ ανεψιάς άνεψιαδοί; αυτή δέ ή τεκουσα καί εκγονα ταύτα καλέσει καί αναλόγως ανεψιούς, ώς του ταύτης θείου γεννήματα. Και τό ζητούμενον στήσαντες ούτω καθ' εαυτούς, του μεγάλου Βασιλείου κανόνα προύκόμιζον, ου τάς φωνάς θεού φωνάς τη 'Εκκλησία λαληθείσας ελεγον είναι, ώς και τα βάθη του πνεύματος έρευνήσαντος κατά τήν òto kóyov φωνήν 5 ). Τούτον ειπον τόν θείον πατέρα περί άθεμιτογαμίας διαλεγόμενον δούναι γνώμην έπίτομον, εν ή τά των άθεμίτων γάμων ραδίως τών νομίμων διακριθήσεται, εν οις λεγουσαν συγχέονται τά ονόματα, έν τούτοις ό γάμος αθέμιτος 6 ) καί συνήγον έκ τών είρημένων τήν πραξιν είναι άθέμιτον δια τήν τών ονομάτων 1)Έφε7.ε', 31. 2) Λευιτ. ', 6. J&) Έν τω κωδ. συγκαταβα?νον. 4) Προσθήκη ήμετε'ρχ., 5) Γρηγόριος Θεολόγος έν τω ε'.ς Βασίλε'.ον έπιταφίω ξε'. Mignę τ. 86, σ ) Έκ' του τόμου του Swvv'iou. "Орх Σύνταγμα τών θείων κχ\ ιερών κανόνων, τ. 4, σ. 14.

12 А. П.-КЕРАМЕВСЪ: КЕРКЖРСКІЕ ДОКУМЕНТЫ. 345 πολυμερή, ώς ελεγον, σύγχυσιν. Πλεονεκτοΰντες δέ τους νομικούς, ώς ύπέσχοντο, τοΐς οίκείοις λόγοες καί ταύτα συνεπεστοίβαζον, ώς οι νομοθέται μη οίον τε ον αύτοΐς ενα εκαστον κεκωλυμένον βαθμάν τών εκ πλαγίου περιλαβεΐν έπήγαγον γενικώς* «Έν τοΐς γάμοις ου τό έπιτετραμμένον, άλλα καί το ευπρεπές καί σεμνάν καί το φύσει δίκαιον ζητουμεν» *)* καί άφήκαν τους βουλομένους σκοπεϊν, ει ευπρεπές το γεγονός καί σεμνάν καί δίκαιον φύσει, άλλα μη μάλλον τών εναντίων ονομάτων έπάξιον. Έπιχειρουντες δέ εκ του μάλλον, καί τόν τόμον του έν άγίοις Σισινίου προέφερον ούτω πώς μετά τό προοίμιον έχοντα* «Ό προς τόν ήμέτερον πόλεμον ευζωνος μαχητής καί τούτο λαθών έπεισηγαγεν, ώστε τιο'κ'λουζ έν ούδενί τίθεσθαι, αδελφούς όντας εις γάμον έαυτοΐς δύο έξαδέλφας λαμβάνειν, τοοτο δέ καταφανώς καί άνεπικωλύτως μετά καί ιερολογίας ποιεΐν, ή δύο τισίν άδελφαΐς εξαδέλφους αύθις ώς έπί νομίμω γάμω συζεύγνυσθαι, η θεΐον καί άνεψιόν άδελφαϊς συνάπτεσθβα δυσίν, ή αδελφούς δύο τα εμπαλιν θεία καί άνεψια" το δέ τοιουτο-ν ατοτζον τφ τοο γάμου σεμνφ κατοχυρωθέν ύβρίζειν την φύσιν έλάνθανε. Δια. τοϋτο ή μετριότης ημών τοις άθεμίτοις περιαλγουσα συνοικεσίοις, μετά της ιεράς τών θεοφιλέστατων μητροπολιτών καί αρχιεπισκόπων συνδιασκεψαμένη συνόδου, έδοκίμασεν είναι λυσιτελές» και τα έξης 2 ). Καί όραν ειπον άποτεινόμενοι προς ήμας, ώς Ь τόμος ούτος πρώτως μέν τόν έκτον, δευτέρως δέ καί τάν πέμπτον έκώλυσεν έν οις γάρ φησι το τους ѵітсохкоьа έν ούδενί τίθεσθαι αδελφούς δντας εις γάμον έαυτοΐς δύο έξαδέλφας λαμβάνειν, ή δύο τισίν άδελφαΐς εξαδέλφους αύθις ώς έπί νομίμω γάμω συζεύγνυσθαι», τον έκτον προδήλως κωλύων ευρίσκεται, ένθα δέ «αδελφούς δύο θεία τε καί άνεψια», πάντως τάν πέμπτον. Καί παρεβιάζοντο άχρι τέλους άναγνωσθήναι τουτί τα υπόμνημα* δια τήν έγκειμένην τφ τέλει της πράξεως καί κατά τών ούτω γαμούντων καί κατά τών ίερολογούντων βαρύτητα τήν όλοτελή άνάγνωσιν ήμεΐς έκωλύσαμεν. ν Ετι προυφερον καί σημείωμα έτερον ταύτην έ'χον έπιγραφήν* «Ψήφος του πατριάρχου κορι Μιχαήλ περί γάμου κεκωλυμένου 8 ). Άκήκοεν ή μετριότης ημών, εύκλεέστατε, παρά Αίοντος του Κρομνίτου 4 ) γαμικόν προβήναι συνάλλαγμα, άναίσχυντον τήν άνομιαν έπισυρόμενον. Λέων γάρ φησι καί Νικηφόρος αδελφοί* τούτων ó μέν Λέων γέννα τήν Καλήν, ó Νικηφόρος δέ τάν Γεώργιον. Είτα συνέρχεται προς γάμου κοινωνιαν ή Καλή τφ Μιχαήλ και ó Γεώργιος, ó ταύτης έξάδε/φος, γαμεΐ 1) Πρβλ. Σύνταγμα, τ. 4, σ ) Σύνταγμα, τ. 4, σ ) Αυτόθι σ ) Ούτως έν τω xtóstxi, έν δε τΐ} έκδόσει Κρεμνίτου.

13 346 ОТДѢІЪ ι. Είρήνην την του Μιχαήλ άδελφήν, ώς συμπλακήναι δυο πρώτων εξαδέλφων γάμον προς δυο αδελφούς ετέρου γένους* όπερ δη πάντη καί τοΐς πολιτικοΐς νόμοις καί τοΐς ίεροΐς κανόσιν άπαράδεκτόν έστι* κωλύονται γαρ φησιν ό νόμος προς γάμου κοινωνιαν αδελφοί εξάδελφοι καί οί εκ τούτων καταγόμενοι και μόνον. 'Επί δε των έκ πλαγίου εστί τις κώλυσις* ιοΰτο γουν το τις μερικήν έπάγον 1 )- την κώλυσιν οΰκ εις άπέρατον εξικνείται, άλλ' επί μεν του αυτού γένους και ó του εβδόμου βαθμού κωλύεται γάμος* ου γαρ <δυναται> 2 ) δισεξάδελφος 3 ) την τρισεξαδέλφην γαμεΐν, καν ó των τρισεξαδέλφων γάμος ουκ άπειρημένος εστί' προς δε τους έξ αγχιστείας 4 ) και ό ìfìbopoa συγχωρείται βαθμός. 'Επί του προσαγγελθέντος 5 ) συνοικεσίου Εκτος ευρίσκεται βαθμός* ή μεν γαρ Καλή προς τον Γεώργιον ' πρώτοι ο'ντες εξάδελφοι τέταρτον έχουσιν προς αλλήλους βαθμόν, ó δε Μιχαήλ προς τήν Είρήνην δύο επέχει βαθμούς, άτε αδελφός ων ταύτης, καί ούτως έκτου βαθμού συναγομένου κωλύεται το συνοικέσιον της Ειρήνης* δ δή καί αυτός ó λογιώτατος ή μή γενόμενον κώλυσον, ή γενόμενον διάλυσον, εύρίσκων τούτο κατά τήν προσαγγελίαν του Λέοντος τω έκτω περικλειόμενον* και μηδέν φοβηθης* πολλούς γάρ έχεις τους συναιρομένους σοι του έργου, καί πολιτικούς νόμους καί ιερούς κανόνας, και αυτόν τον νεαρόν τόμον καί νόμον του αειμνήστου καί όσίως αναπαυσαμενου κυρι Σισινίου του πατριάρχου». Τούτων ούτως εχόντων, οί των πραγμάτων προκομισταί τήν εως καί δευρο προς ήμας αιδώ εις περιφρόνησιν έτρεψαν, ώς ύπερλαλούντων ημών της σης άγιότητος καί τήν επί τφ συνοικεσίω πραξίν σου μή δυναμένων κακηγορεΐν δια τό προς σε ήμέτερον καί φίλιον και σεβάσμιον* καί προς αλλήλους ύπεψιθύριζον καί άλαλήτως πως ημών κατεμέμφοντο, ώς ούκ έργω μεν καταθέσει δε και σιγή κοινωνούντων σοι έπί τη δήθεν άθεμιτοπραξία του γάμου, ώς τούτοις δοκεΐ. Και πάλιν ήρώτων με περί τούτου, έγώ δε τήν προτέραν άπολογίαν άπελογούμην αύτοϊς και τό μή έγκύψαι ταΐς περί τούτων βίβλοις άπεκρινόμην άλλ' ώς μή ο οχοίψ ανήκουστος πάντη τοιαύτης όποιασοον.πράξεως, άγραφόν τι προύβαλόμην έπί του μέσου, ώς καν τούτφ καταπαύσαιμι τήν μετά βίας τών αντιθέτων της άποκρίσεως.ζήτησιν. Έφην ούν, ώς ην ποτέ νεοταγής έν τοΐς του πατριάρχου ύπογραφευσι και προύκάθισεν ό της όσιας μνήμης άγιώτατος πατριάρ- 1) Έν τω κωδ. επάγω ν ) Τό δύναται ελήφθη έκ της εκδόσεως. ) Έν τω κωδ. δυσεξάδελφος. 4) Έν τη έκδόσεί: έκ πλαγίου. 6) Έν τω κωδ. προσανελθοντος.

14 А. П.-КЕРАМЕВСЪ: КЕРКИРСКІЕ ДОКУМЕНТЫ. 347 χης κυρις Νικήτας ό Μουντάνης και περί αυτόν ή θεία συνοδός ένθα καί Ινθα, καί ην τά συνέδριον τΐθ λυάν^ρωποί καί άνηλθεν ή άνήχθη ό πατριάρχης εκείνος κυρις Βασίλειος ό Καματηρός καί στη επί του μέσου, καί θάμβος είχε πάντας καί έκπληξις, ώς πηλίκος άνήρ καί γένει καί λόγω κατάκριτος ίσταται' δ δε τφ έδάφει του συνεδρίου έρείδων τους οφθαλμούς εν τι των αγαλμάτων έδόκει δια την μακράν σιωπήν. Ήρωτατο γάρ, πώς καί τίνι λόγω επέτρεψε τά συνάλλαγμα το μέσον της θυγατρός του βασιλέως κυρι 'Ανδρόνικου καί του υιού του βασιλέως κυρι Μανουήλ, ό ς εκ της του Χαλούφη γυναικός έκείνω γεγέννηται, και ελεγον πρώτους εξαδέλφους είναι τους βασιλείς και τετάρτου βαθμού, τους δε εξ αυτών έκτου καί ήτιώντο τόν χρηματίσαντα πατριάρχην κυριν Βασίλειον εκείνον και κραταιώς εκείνου δια την πραξιν καθήπτοντο. Ό δε επί πολύ ερωτώμενος έσιώπα, καί τέλος ή συνοδός και ό πατριάρχης ούτω πως άνεφώνησαν, ως «Ήμεΐς καί το συνάλλαγμα ^ιασπώμεν καί τόν ποιήσαντα κατακρίνομεν»* καί έξεβλήθη του συνεδρίου ό θαυμαστός εκείνος άνήρ. Τούτο λεχθέν κατέστειλε την τών ερωτώντων θρασύτητα* καί πάντως κατά την έμήν προς τούτους υπόσχεσιν γράψαι έ'χεις ήμΐν τόν τρόπον της του συναλλάγματος λύσεως, ί'ν' έμφραγώσι καί γνώσι το άπ' εκείνου, ώς προς άνδρα εχουσι, τόν Κερκύρας, μηδέν τοιούτον άπερισκέπτως διενεργούμενον τί δε χρή τιθέναι άρτι εις μέσον, ει' γε τά σα έμα καί τά έμα σά (κατά την του Κυρίου φωνήν *) καί άντιδοξαζόμεθα έν αύτοΐς. Καί τό έπαχθέν μοι παρά τούτων χαυνότατον κατηγόρημα, ώς «"'Ινα τί σου ζώντος καί έπαρχεώτου 2 ) δντος ^πγζυοιζολίτου νησιώτης άρχιερευς πέραν θαλάσσης, ό δη ου χανονιχόν^ πέρα καί ίεροπραξίας διενεργεί έπισκοπικάς, καί σε 3 ) παρορα ώς άχρηστόν τι σκεοος έν γωνία παρερριμμένον»; προς ην αιτίασιν τούτων ουδ' άνοΐξαι χείλος ηθέλησα, καθότι ουδέ αυτός ό έμός Κερκύρας τόν Ήπειρώτην έμέ έν τη νήσω αϋτου, αν άρα τούτου δεήσειεν, ίεροπρακτησαι κωλύσειεν' ει γάρ τά τών φίλων κοινά 4 ), 'έτι μάλλον τά τών έν πνεύματι αδελφών, καί εοικεν άγνοεϊν τους ταύτα αίτιωμένους ή χαριζομένους έμοί, ώς εις ενα ψυχής μυελόν αμφότεροι συνεκράθημεν 5 ). Άλλ' ερρωσό μοι καί σφζοιό \koi εις ψυχών σωτηρίαν, εις καύχημα ημών καί τών κανονικών εθίμων καί φυλακήν καί συντήρησιν. Ή βίβλος προς' ήμας έπαναστραφήτω* αρκούντως γάρ άπεδήμησεν 1) Ίωάν. ιζ, 10. 2) Έν τω κωδ. έπαρχεότου. 3) Έν τω κωδ. συ. 4) Πρβλ/Πλάτωνος πολιτ. δ', σ. 424 Α. 5) Πρβλ. Εύριπίδην έν Ίππολύτω στίχ. 265 Dind.

15 348 ОТДѢЛЪ I. άλλ' είθε άσπιλος και καθάρειος, ουδέ γαρ πρέπει την όλην καθαράν δια τάς iv αυτή περί του παναγίου πνεύματος πραγματείας 1 ) μολυσμους τω σώματι έπιφέρεσθαι. 9. <Τφ Κερκύρας>. «Θλίψεις και άνάγκαι ευροσάν με» 2 ), αί μεν άπό του κατά Ναυπακτον τυραννοϋντος, αϊ δ' έκ ποικίλων αρρωστιών, και τρίτη προς χουν θανάτου κατήγαγέ με 3 ), άκουσμα δηλονότι τέως τή έμή ακοή και πάνυ δυσπρόσιτον, ώς ó Κέρκυρας περί την του Μαίου πεντεκαιδεκάτην εξ ανάγκης τεθνήξεται. Φήμη γαρ ήγγειλεν, ώς νεανίας τις Κερκυραίος ή νοσήσας τα έσχατα, ή καί γενόμενος έκφρενής (ταύτα б' ου σάφα οιδα εγώ), μεθ' ημέρας άνένηψε και θεάματα φοβερά έξηγήσατο και υποχθόνια δείματα 4 ), μ,-ζίτροτζολίττ^ ταύτα ήωρημένος και τιμωρούμενος υπέρ ών έν γή θεώ" πεπαρφνηκε, και ώς ήδε και δδε 5 ) κατά ρητάς ημέρας τεθνήξονται, και μετ' αυτούς ó μητροπολίτης κατά τόν άνα<καλ>υφθέντα 6 ) καιρόν, και ώς κατά τόν προφοιβασμόν τούτον και ή γυνή και ó άνήρ κατά τάς λαληθείσας ημέρας βίον τον έν ήμίν έξεμ-έτρησαν* καί το άπόκριμα του θανάτου και ó μητροπολίτης λαβών τφ πλείστω μέρει, καί προ του τέλους εκλείπει, σκορπίσας μεν την πασαν ουσίαν, αυτός δε κάθηται τήν τελευτήν αναμένων, ώς είς έκτομήν άπαγόμενος. Ταύτα τίς οΰκ αν βαρέως 7 ) έδέξατο, σε γινώσκων καί τήν σήν άρετήν; ποίαν δε ψυχήν ου κατέκαμψεν ή και άποπτήναι του σώματος κατηνάγκασεν; οτι τό της αρετής άνθος, ή παντός άγαθου ξυμφόρησις και μισγάγγεια, τό πρωί άνθησαν 8 ), τό εσπέρας ξηραίνεται, καί κατά τά Λοκρά ρόοα άρτι προκύψαν έκ κάλυκος 9 ) (ούτω γαρ δέον καλεΐν τήν σήν χθες έμφάνειαν καί τόν σόν κηπευμόν εις τόν έπισκοπικάν λειμώνα καί τόν της ίερωσυνης θεΐον παράδεισον), (га^гроѵ ω πονηράς ακοής ταύτης άπανθεΐ καί μαραίνεται. Προσηύξησε δέ μοι τό πάθος καί ή του εξ Αθηνών μονάχου έν τοις αυτόθι επιμονή 10 ), τεκμηράμένφ 1) Έν τω κωδ. πραγματίας. 2) Ψαλμ. ριη, ) Πρβλ. ψαλμ. κα', 16 «και είς χουν θανάτου κατήγαγές με». 4) Έν τω κωδ. δείγματα. 5) Έν τω κωδ. ήδε και ώδε. 6) Έν τω κωδ. άνα... υφέντα. ο 7) Έν τω κωδ. βαρε. 8) Έν τω κωδ. άνθεΐσαν. Πρβλ. Ψαλμ. πθ', 6. 9) Πρβλ. Αυκόφρ. στ «Αοκρον δ' όποτα παΰρον άνθήσας ρόδον». 10) Έν τω κωδ. επιμονή.

16 А. П.-КЕРАМЕВСЪ: КЕРКИРСКІЕ ДОКУМЕНТЫ. 349 μη αν άλλως χρονοτριβεΐν έν τη Κέρκυρα τον μοναχόν, ει μη, τοο λόγου τάχα όντος πιστού, αυτόν άναμένειν ιδεΐν τό άποβησόμενον. Άλλ' άνήγαγόν με άέλπτως έκ λάκκου ταλαιπωρίας καί άπό πηλού ιλύος *), ο!ς έκινδύνευον έμπαγήναι, γράμμα τε σόν και γραμματοφόρος ούτος, λόγιος άνθρωπος* και νυν ζώ και συλλέγω νουν, ον ειχον έσκορπισμένον τφ πάθει, και χάρις Θεώ τά πρώτα, δτι τό των χειρών ημών έργον κατεύθυνε προς ζωήν 2 ). κατευθύνοι δέ και προς εαυτόν δια ζωής ενάρετου καί αξιοπρεπούς πολιτεύματος, και χαρίσαιτο χρόνους τω καλλίστω τών έμών έργων, ф γέγήθα κάπιλήθομαι κακών 8 ) και τοις τα μεγάλα κατωρθωκόσιν 4 ) έμαυτόν συντάττω δια την πρόσκρισιν, δια τον ψήφον, δια την χρϊσιν. Ταυτά με και εις θερμότητα ήγαγε, του στεΐλαι τόν σόν úxoyov πόνον «εις άκοήν ώτίου» δ ) τών έν Χσία συμπρεσβυτέρων, tv', ώς άπήλαυσα του αγιασμού έκ της σης κεφαλής καί της χρίσεως, και τών έκεϊσε κρότων συμμετάσχω και τών επαίνων θαρρώ γαρ τους άκουστάς ύποκρούσασθαι, ώς εί και μη καλός ó Ναυπάκτου, άλλα πράττειν οιδε καλώς. Αυταί μοι αί ελπίδες ουκ ελλιπείς, ώς έτυμολογοοσι γραμματικοί 6 ), άλλ' υποστάσεις έλπιζομένων, ώς ή θεία λέγει Γραφή 7 ). Ειεν. ρ/ Οτε.δέ κατέβην είς Βόνδιτζαν, οτε τοΐς εξ 'Ανατολών ένέτυχον πρέσβεσι, δίχα του πνέειν και βλέπειν βραχύ, κατά τον Εύριπίδου Όρέστην 8 ), τα πάντα ήμην νεκρός* διό συνετέθη 9 ) μοι ήμελημένος άποκο γοζ προς την εξ Ασίας γραφήν και χάριν ούδεμίαν έχων ενθυμημάτων, οΰ λέξεων, σήν δέ χάριν, έπεί έκέλευσας, έσταλται 10 ). Ουκ έστι γαρ ουδέ έοικεν, ώς ραψωδήσω μικρόν 11 ), τεόν έπος άρνήσασθαι* συ δέ μη προς την έν λόγοις σήν άρετήν τήν έμήν άπόκρισιν άντιβάλης, άλλα προς τά της φιλίας μέτρα συνήθως ιδών, τούτοις σύγκρινον τό γραφέν. Άλλως τε καί έν ταΐς άπλαΐς άπολογίαις ου δεΐ κομψεύεσθαι φήσεις, οιδας τοΰτο καί σύ, ή τών λόγων στάθμη και της σοφίας κανών τί δέ καίπροβαλεΐται έπαινετόν νους γέροντος δειλού καί άνανδρου και καθ έκάστην 12 ) ώς ειπείν αποθνήσκοντος τήν ήμέραν; "Ερρωσό μοι και προσρήσεις χαρίζου μοι. 1) Πρβλ. ψαλμ. λθ', 3. 2) Πρβλ. ψαλμ. πθ', 17. 3) Εύριπ. Ορ. 66 Dinđ. 4) Έν τω κωδ. κατορθωκόσιν. 5) Ψαλμ. ιζ', 45. 6) Πρβλ. Etymol. Gudiauum, σ. 182, ίο 15. 7) Έβρ. ta', 1. 8) Εύρ. Όρ. στ. 155 «ετι μεν εμπνέει, βραχύ б' αναστενάζει». 9)'Εν τω κωδ. συντέθη. 10) Νοητέον ώδε το γράμμα, ou ή άρχη* «"Οτε ó ραιφερενδάριος». Βυζαντινά Χρονικά, τ. 3, σ ) Ίλιάδ. Ξ, ) Εν τω κωδ. καθεκάστην.

17 350 ОТДѢЛЪ 10. <Τφ Κερκύρας>. συλλέξας τον του Περόζου ^иьоооо^оѵ άπομιμήσωμαι, καί σε τον ευμεγέθη μάργαρον καί τον στίλβοντα ώς εξ όστρέου της νήσου καί άφαρπάσω καί ανελκύσω καί έμαυτω οίκειώσωμαι, καν oi παρατηρουντές σε άνθρώπόμορφοι κύνες ούχ ώς άγαπώντες, ώς τον ιστορούμενον μάργαρον εκείνον ποτέ τον θαλάσσιον, άλλ' ώς μισουντες μάλλον καί ώς έχθραίνοντες διασπαράξωσί με καί διατέμωσιν. Ειεν. Αί δεξιώσεις σου δέ φιλοφροσύνης μοι εδοξαν νουν εχουσαι* εύξαίμην δ' αν μήτε της ενδεχομένης εννοίας επί ταυταις οιαπεσεΐν καί της πρεπούσης εικοτολογίας καταστοχάσασθαι. Λέγω δέ, ώς το μέν σταλέν σου θυμιατήριον της εν σοι πνευματικής ευωδιάς τεκμήριον, ó δε περικεχυμένος τούτω χρυσός καί ή εκ τούτου τητ λαύγεια της σής κατά ψυχήν λαμπρότητος σύμβολον γνοϋς δέ ώς λύπαι μοι δαψιλεΐς έκ νόσων, εκ περιστάσεων, δέδωκας οινον, πληρών τήν Γραφήν 1 ), καί τούτον γλυκάζοντα* οικειότερον γαρ τη προσδοχή τό γλυκύ, καί αν κατεβρόχθισα ευθύς έξ αύτου, ει μη κεκακωμένον έχων τον στόμάχον χαυνώσαι τούτοι έμελλον μάλλον τή του γλυκάζοντος χαλαρότητι. Καί συ μέν έποίησας ώς σοφός, έγώ δέ λάχανα έσθίειν ώς ασθενής κελευόμενος, τα των τροφών δηλονότι λεπτότερα ώς απέριττα, των παχύτερων καί ποτών καί βρωμάτων έκ του αναγκαίου κεκώλυμαι* του δέ ίατρικωτάτσυ Ιπποκράτους άφοριστικώς αποφαινομένου πέπονα φαρμακευειν καζ κινέειν μή ώμά 2 ), ήμεϊς δέ σέ τους σταλέντας ώμους μαχαίρα κεκινήκαμεν πέπονας, ειτουν φαγόντες τούτους έφθείραμεν κίνησιν δέ, ώς οισθα, καί τήν φθοραν έν τοΐς περί κινήσεως ό Αριστοτέλης ώνόμασε 3 ). Τί δέ σοι καί το έκ μαλλου υπόστρωμα βούλεται, ή δτι συ μεν ύψηλολογών τά έμά και ώς σκηνήν με πλάττεις Οεου, καί τρίχας ταύτας προσφέρεις τή ταύτης διασκευή; Έγώ δέ ούχ ούτω χαυνός είμι, ουδέ ταΐς σαΐς παοακρουόμενος ΐ'υγξιν, ώς μή της έμής χθαμαλότητος το υπόστρωμα τούτο ήγ^ΐσθαι σημαντικόν και της περί τα χαμαί καί τά ευτελή ροπής τε καί έπικλίσεως. Τί δέ μαλλου εύτελέστερον; τί δέ τρίχος ταπεινότερον; 'Όμως και άσπαστέα μοι ταύτα και προσκυνήσεως άξια, ούχ δτι τοιαύτα, άλλ' δτι σά, άλλ' δτι έκ σου. Δυσωπώ τήν άγιωσύνην σου έχειν τον παρόντα σοι 1) Πρβλ. Παροιμ. χδ', 74. 2) Ορβλ. Άριστ. σ. 201 a Berol. 3) Άριστοτ. σ. 225, 32 a Berol.

18 А. П.-КЕРАМЕВСЪ: КЕРКИРСКІЕ ДОКУМЕНТЫ. 351 κληρίκόν σου καί φιλανθρώπως και ευμενώς* έγένετο γαρ ucaoíov νηπιόθεν έμόν, και πολλά τά εις έμέ θεραπευτικά ό πάππος τούτου ένεδείξατο καί ή μάμμη, ήνίκα νεάζων μέν ην έν διακόνοις έγώ, Οπεδρήστευον δέ έν γραφαΐς τφ θείφ μου έκείνφ τφ Ναυπάκτου, τφ Μανασσή. Έτυχον οέ νοσήσας παρά τη παππάρχφ 1 ) του παρόντος κληρικού σου οικία, ουσυ) έν αυτάρκεια καί εΰθηνία βιωτική. Καίμετ' εκείνους ό τούτου πατήρ έπισκοπήσαντά με πολλά έθέράπευσε, : καί mû %ò παιδίον έξετοπίσθη καί προσήλυτάς έστιν έν Κέρκυρα, ό Κερκύρας έγώ, ώς ό Κέρκυρας Ναυπάκτου, έχέτω δια Θεόν προνοητικήν έπί τουτφ καί πατρικήν έπιμέλειαν. Εν Π/πόλει, 26 Νοεμβρίου J905. Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμευς. 1) Έν τω κωδ. τώ παππάρκα.

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ Θεωρήσαµε ότι το απόλυτο κενό µετέπεσε σε υπερβατική ουσία, η οποία ταλαντώθηκε και παρήγαγε την µη ουσία ίδιον. Η υπερβατική ουσία και το ίδιον, είναι µη υλικές,

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ www.scooltime.gr www.schooitime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης.

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες.. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών, αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων. Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1

Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων. Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1 Μια ερμηνεία του Πλατωνικού Σοφιστή υπό το πρίσμα των σύγχρονων σημασιολογικών σχέσεων Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ιστορία της Πληροφορίας 1 Εννοιολογικές δομές Ταξινομία (taxonomy) Σχέσεις IsA (BT/NT) Θησαυρός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο 1 Yahya 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν και απαγγελλομεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

17 Δεκεμβρίου 23 Δεκεμβρίου Σάββατο απόγευμα 13. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΒ

17 Δεκεμβρίου 23 Δεκεμβρίου Σάββατο απόγευμα 13. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΒ 17 Δεκεμβρίου 23 Δεκεμβρίου Σάββατο απόγευμα 13. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΙΩΒ ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Βλέπεις ότι η πίστις συνήργει εις τα έργα αυτού, και εκ των έργων η πίστις ετελειώθη;» Ιακώβου 2/β 22. Για τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Αριστοτέλους, Ηθικά Νικοµάχεια Β6, 4-10 Ἐν παντί δή συνεχεῖ καί διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τό µέν πλεῖον τό δ' ἔλαττον τό δ' ἴσον, καί ταῦτα ἢ κατ' αὐτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ Διάλεξη 08 Δεύτερο επεισόδιο (163e-165a7): Κριτίου ρήσις και τέταρτος ορισμός της σωφροσύνης (τὸ γιγνώσκειν αὐτὸν ἑαυτόν) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αλήθεια, ακόμη και τώρα, έχετε αναρωτηθεί ποια ήταν αυτά τα κείμενα και τι περιεχόμενο είχαν;

Αλήθεια, ακόμη και τώρα, έχετε αναρωτηθεί ποια ήταν αυτά τα κείμενα και τι περιεχόμενο είχαν; Όποιον κι αν ρωτήσετε σήμερα σχετικά με την ανακάλυψη της Αμερικής, είναι σίγουρο ότι θα σας αναφέρει την γνωστή ιστορία με τον Χριστόφορο Κολόμβο, ο οποίος τον 15ο αιώνα έχοντας μελετήσει κάποια αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΡ5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ισότητα των δύο φύλων στην Παλαιά Διαθήκη. 2. Η ισότητα των δύο φύλων στην Καινή Διαθήκη. 3. Η ισότητα των δύο φύλων στην Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ Ἰσοκράτους Ἐπιστολή Τιμοθέῳ 1-3 Περί μέν τῆς οἰκειότητος τῆς ὑπαρχούσης ἡμῖν πρός ἀλλήλους οἶμαί σε πολλῶν ἀκηκοέναι, συγχαίρω δέ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΕΜΑ: Εγκώμιο των προγόνων, των πατέρων και της σύγχρονης γενιάς. Υποδήλωση του θέματος του Επιταφίου. ΠΡΟΓΟΝΟΙ (Από τη μυθική εποχή ως το τέλος των Περσικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ''ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ'' (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ)

ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ''ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ'' (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ) ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ''ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ'' (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ) Κατά την διάρκεια των συζητήσεων ένα από τα επίμαχα θέματα ήταν η μονομερής εκ μέρους των Λατίνων προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καί τό κοινόν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο Εἰπέ μοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Α1, 1 Ἐπειδή πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινά οὖσαν καί πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἓνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γάρ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ Ε ΕΞ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Μεθοδολογία της ποιμαντικής Η προβληματική του θέματος. Πολλαπλή μέθοδος στην εκκλησιαστική παράδοση. Δημιουργία νέων

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική. Ενότητα 2: Ποίηση και τέχνη: Πλάτωνος Ίων (α) Όνομα Καθηγητή : Αικατερίνη Καλέρη. Τμήμα: Φιλοσοφίας

Αισθητική. Ενότητα 2: Ποίηση και τέχνη: Πλάτωνος Ίων (α) Όνομα Καθηγητή : Αικατερίνη Καλέρη. Τμήμα: Φιλοσοφίας Αισθητική Ενότητα 2: Ποίηση και τέχνη: Πλάτωνος Ίων (α) Όνομα Καθηγητή : Αικατερίνη Καλέρη Τμήμα: Φιλοσοφίας 1. Σκοποί ενότητας Παρουσίαση των πρώτων συστηματικών δοκιμών - που συναντάμε στον πλατωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σοφίας Χλωρού. Έγραψα και υπέγραψα Εν τη Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1898 Σοφία Ν. Χλωρού. - Αβραμιώτου 10, Αθήνα

Σοφίας Χλωρού. Έγραψα και υπέγραψα Εν τη Αθήναις τη 1 Νοεμβρίου 1898 Σοφία Ν. Χλωρού. - Αβραμιώτου 10, Αθήνα Κληροδότηματα Σοφίας Χλωρού Ακίνητα επί των οδών : - Πατησίων 146 & Χανίων, Αθήνα - Αβραμιώτου 10, Αθήνα Λίγα λόγια για τη δωρήτρια : Σύζυγος Νικολάου Χλωρού Στοιχεία Διαθήκης : διαθήκη 01/11/1998, Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαίρεση φωνηέντων Φωνήεντα Μακρόχρονα Βραχύχρονα

Διαίρεση φωνηέντων Φωνήεντα Μακρόχρονα Βραχύχρονα Ενότητα 2 η - Αρχαία Ελληνικά Α Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Μέρος Β - Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Γραμματική Φθόγγοι και γράμματα Ο τονισμός Πώς έγραφαν οι αρχαίοι Έλληνες; Η αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C).

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) A1. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 )

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Διαγώνισμα Αρχαία Ελληνικά γ λυκείου Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Είναι φυσική λοιπόν η τάση του ανθρώπου να συνυπάρχει μαζί με άλλους σε μια τέτοια κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System

ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. Φυσική λήψη Ετος 1999 MuSIS System ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 480 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 500 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 520 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ ΧΦ. 540 nm ΙΠΑ ΜΙΕΤ ΠΑΛΙΜΨΗΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

1. αναμετάδιδαν ζωντανά-ταυτόχρονα την Μυθωδία στον Άρη για να την ακούσει ποίος???

1. αναμετάδιδαν ζωντανά-ταυτόχρονα την Μυθωδία στον Άρη για να την ακούσει ποίος??? "Mythodea" ["Μυθοδία", δηλαδή "Λόγος Δία" ή "Μυθωδία", δηλαδή "Ωδή (προς) Δία"] συναυλία η οποία έλαβε χώρα στις 28.06.2001, στον ενεργειακό χώρο των στηλών του ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ στην Αθήνα. Αλλά ας τα πάρουμε

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Χάριν. οσελότος. οσελότος ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Λόγου Χάριν. οσελότος. οσελότος ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ναταλία Ναταλία Ταμιωλάκη Ταμιωλάκη Λόγου Χάριν ΕΚ ΟΣΕΙΣ οσελότος ΕΚΔΟΣΕΙΣ οσελότος Τιτλος Λόγου χάριν Συγγραφέας Ναταλία Ταμιωλάκη Σειρα Ποίηση [2358]0312/03 Copyright 2011 Ναταλία Ταμιωλάκη Πρώτη Εκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ƆƧʽƧƤƭƵƱ ƭƨʽ ƨưʊ ƌʊƶƭƶƨƣƨʊƶ ƍƴƵƱƲƬƿƯ Ɖ 115 ƐƱƯʷƧƨƳ 20 ƈ1.ƥ. ɦƮƤƥƱƯ ɢ ƱƮƠ ƱƶƯ ɢƭơƲƶưƤƯ ƨʅʈʊư

ƆƧʽƧƤƭƵƱ ƭƨʽ ƨưʊ ƌʊƶƭƶƨƣƨʊƶ ƍƴƵƱƲƬƿƯ Ɖ 115 ƐƱƯʷƧƨƳ 20 ƈ1.ƥ. ɦƮƤƥƱƯ ɢ ƱƮƠ ƱƶƯ ɢƭơƲƶưƤƯ ƨʅʈʊư 1 25 Ï 2009 : : (5) 1, 1-4,,,,,.,,,,.,,.,, (,, ),,,,,. 1 5 2. : «.» 10. : 1. «....»,,, 37-38 ( ): «,,.» 15 2., ; 15 3. ; 10 4.,, :,,,,. 10 2 5 3 115 1. 2, 3..,. ----------- 1. = 2. = 3. =,.. 20 1.. : :.

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Στην οικογένειά μου Ειρήνη, Αντώνη, Κυριάκο και Στράτο

Στην οικογένειά μου Ειρήνη, Αντώνη, Κυριάκο και Στράτο Στην οικογένειά μου Ειρήνη, Αντώνη, Κυριάκο και Στράτο πολλών ουν γεγονότων και μεγάλων κατακλυσμών εν τοις ενακισχιλίοις έτεσι τοσαύτα γαρ προς τον νυν απ εκείνου του χρόνου γέγονεν έτη το τη γης εν τούτοις

Διαβάστε περισσότερα