ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΓ: Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΓ: Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΓ: Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Μαριάννα Κονδύλη, Πανεπιστήμιο Πατρών και Χριστίνα Λύκου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να παρουσιάσει και να επιχειρηματολογήσει υπέρ ενός μοντέλου γλωσσολογικής περιγραφής των θεμάτων των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) που αναδεικνύει τη σύνδεση του κειμενικού είδους με τη λεξικογραμματική του πραγμάτωση. Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε ως μέρος του ευρύτερου ερευνητικού έργου της περιγραφής και ανάλυσης, με γλωσσολογικούς όρους, των θεμάτων των εξετάσεων του ΚΠΓ των τεσσάρων γλωσσών που ήδη εξετάζονται και των διαφορετικών επιπέδων γλωσσομάθειας. 1 Με αναφορά στο γενικότερο έργο, τα κριτήρια (παράμετροι) περιγραφής των θεμάτων ορίστηκαν με βάση τη γλωσσολογική προσέγγιση που διέπει το συγκεκριμένο σύστημα εξετάσεων, με βάση δηλαδή τη θεώρηση της γλώσσας ως κοινωνικά εγκιβωτισμένου σημειογενούς συστήματος. Κατά συνέπεια, η έμφαση που αποδίδεται στη χρήση και τη λειτουργία της γλώσσας σε πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας (Δενδρινού, 2008α, 2008γ) συνεπάγεται την εξέταση της γλωσσομάθειας ως προς τη χρήση της γλώσσας σε συνάρτηση με τη λειτουργική ποικιλία (register) και τη λεξικογραμματική της πραγμάτωση. Ειδικότερα, όμως, στα θέματα του ΚΠΓ, τόσο στις δοκιμασίες κατανόησης όσο και στις δοκιμασίες παραγωγής λόγου, κυριαρχεί η προσέγγιση των κειμενικών ειδών (Δενδρινού, 2008α, Κaravas, 2008). Ο σχεδιασμός των θεμάτων ελέγχει κατά πόσο οι εξεταζόμενοι είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται στους κοινωνικά προσδιορισμένους σκοπούς των κειμένων, σύμφωνα με τις ρυθμιστικές αρχές της γλωσσικής χρήσης που επιβάλλονται από το εκάστοτε κειμενικό είδος της εξέτασης (Δενδρινού, 2008β, 2008γ, Μητσικοπούλου, 2008). Πιο συγκεκριμένα, στις δοκιμασίες κατανόησης λόγου η προσέγγιση των κειμενικών ειδών αξιοποιείται σε ερωτήσεις που αφορούν το είδος του κειμένου, τον επικοινωνιακό σκοπό του κειμένου, τους συνομιλιακούς ρόλους, κ.λπ., 2 ενώ σε όλες τις δοκιμασίες παραγωγής 1 Το έργο αυτό, με επιστημονική υπεύθυνη την καθηγήτρια Β. Δενδρινού, ξεκίνησε στο πλαίσιο του έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας», το οποίο χρηματοδοτήθηκε το στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ από το ΕΚΤ και εθνικούς πόρους. Από τον Ιανουάριο του 2009 συνεχίζεται ως αυτόνομο ερευνητικό εγχείρημα (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο βλ. και ) 2 Παράδειγμα: Τhe main aim of the text is a) to argue one side of a case, b) to present opposite viewpoints, c) to dismiss an argument το οποίο ελέγχει το σκοπό του κειμένου (Αγγλικά Β2, Μάιος 2007, ενότητα 1: κατανόηση γραπτού λόγου, δραστηριότητα 1, σελ. 2).

2 λόγου ορίζεται το είδος του κειμένου που θα παραχθεί, το συγκειμενικό πλαίσιο και ο σκοπός (Karavas, 2008). 3 Με δεδομένο τον κειμενοκεντρικό χαρακτήρα των θεμάτων εξέτασης του ΚΠΓ, ένας από τους κύριους στόχους της γλωσσολογικής περιγραφής τους είναι να αποτυπωθεί η ποικιλία των κειμενικών ειδών και των λειτουργικών ποικιλιών ανά επίπεδο γλωσσομάθειας. Έτσι, στις παραμέτρους περιγραφής των θεμάτων εξέτασης κυρίαρχη θέση κατέχει το είδος κειμένου, σε συνδυασμό με το πεδίο τη θεματική και τους συνομιλιακούς ρόλους το συντάκτη/ομιλητή και τον αποδέκτη/ακροατή που αποτελούν παραμέτρους του συγκειμενικού πλαισίου. Περιγράφονται, επίσης, συνδυαστικά με τα παραπάνω, και οι κοινωνικά προσδιορισμένοι στόχοι των δοκιμασιών με τους τρόπους γλωσσικής τους πραγμάτωσης. Ανάλογες παράμετροι ισχύουν και για την περιγραφή των κειμένων που αποτελούν ερέθισμα στις δοκιμασίες παραγωγής και εκείνων που αποτελούν αναφορά στις δοκιμασίες κατανόησης. Συνοψίζοντας, για την περιγραφή των δοκιμασιών παραγωγής λόγου γραπτού και προφορικού και όλων των κειμένων των θεμάτων του ΚΠΓ περιγράφονται: το είδος κειμένου, η θεματική, ο επικοινωνιακός στόχος, το εξωκειμενικό περιβάλλον, ο συντάκτης/ομιλητής και ο αποδέκτης/ακροατής, οι γλωσσικές πράξεις και η λεξικογραμματική. Επιπλέον όμως, στις περιγραφές των δοκιμασιών κατανόησης συμπεριλήφθηκε η περιγραφή του είδους γλωσσικής επίγνωσης (language awareness) που ελέγχει κάθε δοκιμασία (π.χ. δομικά στοιχεία ή κειμενικές γνώσεις) καθώς και η κοινωνικοπολιτισμική γνώση που ενέχεται στα ερωτήματα των δοκιμασιών και γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στα υψηλότερα επίπεδα γλωσσομάθειας. Η παραπάνω επιλογή υπαγορεύτηκε από το ότι τα θέματα του ΚΠΓ στοχεύουν αφενός στον έλεγχο της χρήσης της γλώσσας και της γλωσσικής επίγνωσης στο επίπεδο του λόγου και όχι μόνο στο επίπεδο της πρότασης και της λέξης (Δενδρινού, 2008α, 2008β), και, αφετέρου, από το ότι προάγει τη διαπολιτισμική 4 επίγνωση, αντιμετωπίζοντας τη γλώσσα «ως πολιτισμικά εγκιβωτισμένο φαινόμενο που ενσωματώνει και αναπαράγει αξίες και πρακτικές μιας κοινωνίας» (Δενδρινού, 2008α). Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, στο σύστημα εξετάσεων του ΚΠΓ η γλωσσομάθεια ελέγχεται και ως προς την αξιοποίηση των γενικών ικανοτήτων κοινωνικού και γλωσσικού γραμματισμού των ήδη εγγράμματων εξεταζομένων, ικανοτήτων που, άρρητα, ενεργοποιούνται στην εξεταστική διαδικασία. 3 Παράδειγμα: Imagine you are a British student reporting for your college newspaper. Following the American elections, write a short article (200 words) using the notes from different sources below to argue that today s social conditions in the USA have improved for African-Americans (Αγγλικά Γ1, Νοέμβριος 2008, ενότητα 2: παραγωγή γραπτού λόγου, δραστηριότητα 1). 4 Η διαπολιτισμική επικοινωνία, στο πλαίσιο του ΚΠΓ (Δενδρινού 2004), εκλαμβάνεται ως «ανοιχτή σε μια συνεχή διαδικασία δόμησης, ασκώντας διαρκή πίεση για αναθεώρηση και σχετικοποίηση του κοινωνικοπολιτισμικού υπόβαθρου και της γνώσης των κοινωνικών πρακτικών των υποκειμένων. Συνεπώς, οι διαπολιτισμικοί συνομιλητές εκλαμβάνονται ως κοινωνικοί δράστες εν εξελίξει και εμπλέκονται σταθερά σε συνεχείς διαδικασίες παραγωγής και ερμηνείας νοήματος μέσω άμεσων ή έμμεσων κοινωνικών βιωμάτων Μαθαίνοντας για τις πολιτισμικές πρακτικές και μέσω αυτών, με διάμεσο τις γλώσσες, και, στην πράξη, μαθαίνοντας γλώσσες εμβαπτισμένες σε πολιτισμούς, αυτά τα εν εξελίξει κοινωνικά υποκείμενα αναπτύσσουν την ικανότητα να επαναπροσδιορίσουν τα όρια μεταξύ του εαυτού τους και του Άλλου, διαμορφώνοντας έτσι διαλογική συνείδηση και τελικά κοινωνική υποκειμενικότητα». 2

3 1. Η ανάγκη αναθεώρησης της περιγραφής Γλωσσολογική περιγραφή των θεμάτων του ΚΠΓ: Η αρχική περιγραφή των θεμάτων με βάση τις παραπάνω παραμέτρους και η επεξεργασία τους στη βάση δεδομένων που σχεδιάστηκε για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των αποτελεσμάτων των περιγραφών (για περισσότερα σχετικά με τη βάση βλ. Κονδύλη & Λύκου, 2008) ανέδειξε αρκετές πτυχές της κειμενοκεντρικής οργάνωσης του συστήματος εξετάσεων αλλά και επιπλέον ερευνητικά ερωτήματα. Στο παρόν κείμενο θα επικεντρωθούμε μόνο στα ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν στις παραμέτρους του κειμενικού είδους και της λεξικογραμματικής περιγραφής των κειμένων και της μεταξύ τους σύνδεσης. Συγκεκριμένα: Α. Από τα πρώτα αποτελέσματα των περιγραφών και της επεξεργασίας τους και με γνώμονα την ανάδειξη της διαφοροποίησης των διαφορετικών επιπέδων γλωσσομάθειας έγινε σαφές ότι ο προσδιορισμός των κειμένων ως κοινωνικά τοποθετημένων προϊόντων (π.χ. άρθρο εφημερίδας, προσωπική επιστολή, ηλεκτρονικό μήνυμα κ.λ.π.) δεν αρκούσε για να αναδείξει τη διαφορετική λεξικογραμματική τους πραγμάτωση ως προς το σκοπό τους. Για παράδειγμα, διαφορετικά γλωσσικά χαρακτηριστικά έχει ένα επιχειρηματολογικό άρθρο εφημερίδας από ένα αντίστοιχο περιγραφικό άρθρο. Ανάλογα, διαφοροποιητικό ρόλο κατέχουν και οι συνομιλιακοί ρόλοι (π.χ., διαφορετικές λεξικογραμματικές πραγματώσεις έχει μια επιστολή με το ίδιο θέμα ανάμεσα σε φίλους από μια επιστολή από φοιτητή σε καθηγητή). Αναδείχθηκε λοιπόν η ανάγκη ενός μοντέλου περιγραφής που να επιτρέπει τη συνδυαστική περιγραφή του σκοπού του κειμένου με τη λεξικογραμματική του πραγμάτωση, καθώς επίσης να προβλέπει τις παραμέτρους της περίστασης επικοινωνίας, προκειμένου να αναδειχθεί και η κειμενοκεντρική προσέγγιση του συστήματος των εξετάσεων του ΚΠΓ. Β. Ένα άλλο ερώτημα που αναδείχτηκε σχετίζεται με την προσέγγιση που ακολουθούμε για την περιγραφή της γλωσσικής πραγμάτωσης. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι, λόγω της επιστημονικής πολυφωνίας των συνεργατών της ομάδας περιγραφής σε συνδυασμό με ότι δεν δόθηκαν κατευθύνσεις για μια συγκεκριμένη θεωρητική προσέγγιση, κάτι που θα προκαθόριζε τα αποτελέσματα, οι περιγραφές της λεξικογραμματικής απηχούσαν το ποικίλο θεωρητικό υπόβαθρο των επιστημονικών συνεργατών, γεγονός που ενέτεινε την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος. Για παράδειγμα, εκφράσεις όπως πρέπει να (il faut que...) περιγράφονται στο πλαίσιο της τροπικότητας, ενώ σε πιο φορμαλιστικές προσεγγίσεις περιγράφονται ως υποτακτική. Άλλωστε, στην περιγραφή των ρηματικών τύπων τα ρήματα χαρακτηρίζονται ανάλογα με τη θεωρητική προσέγγιση που ακολουθείται, με αποτέλεσμα, για τις ίδιες πραγματώσεις, να έχουμε περιγραφές του τύπου «δοξαστικά ρήματα», «ρήματα γνώμης», ή λειτουργικά προσανατολισμένες περιγραφές όπως «συσχετιστικές διαδικασίες», «υλικές διαδικασίες» κ.λ.π. Γ. Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση συγκεκριμένης θεωρητικής προσέγγισης για τη λεξικογραμματική επηρεάζει και την περιγραφή της γλωσσικής επίγνωσης στις 3

4 δοκιμασίες κατανόησης. Έτσι, η περιγραφή της γλωσσικής γνώσης που απαιτείται προκειμένου να αντεπεξέλθουν οι εξεταζόμενοι/-ες στις δοκιμασίες κατανόησης αποτυπώνει και τους ιδιαίτερους σημασιολογικούς μηχανισμούς που ενεργοποιούνται, καθώς και τους γλωσσικούς και κειμενικούς δείκτες του κειμένου που επιτρέπουν την κατανόησή του. 2. Tο νέο μοντέλο περιγραφής Mε γνώμονα τα παραπάνω ερωτήματα, στόχος της συγκεκριμένης δράσης του έργου ήταν να αναπτυχθεί ένα γλωσσολογικό μοντέλο περιγραφής των θεμάτων που να μπορεί να αναδείξει τη σύνδεση του κειμενικού είδους με τη λεξικογραμματική του κειμένου δηλαδή τις διαστάσεις της λειτουργικής ποικιλίας και το σκοπό του κειμένου σε συνάρτηση με τη λεξικογραμματική πραγμάτωση ανά επίπεδο γλωσσομάθειας. H σύνδεση των λεξικογραμματικών πραγματώσεων του κειμένου με το συγκειμενικό του πλαίσιο αναδεικνύεται στη συστημική λειτουργική γλωσσολογική προσέγγιση 5 (Halliday & Hasan 1976, 1985, Ηalliday & Matthiessen, 1999, 2004), η οποία αντιμετωπίζει τη γλώσσα ως σύστημα επιλογών και δίνει έμφαση στη λειτουργία των δομών που πραγματώνουν το σύστημα σημασιών. Δεδομένου ότι τα κείμενα που χρησιμοποιούνται για τα θέματα των εξετάσεων του ΚΠΓ στηρίζονται και ελέγχουν την κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα όχι τόσο στο επίπεδο των γεωγραφικών και κοινωνικών ποικιλιών 6 (ποικιλότητα σύμφωνα με το χρήστη) όσο στο επίπεδο των περιστασιακών ποικιλιών (ποικιλότητα σύμφωνα με τη χρήση), στο μοντέλο μας σημαντικό ρόλο παίζει η έννοια της λειτουργικής ποικιλίας (register), όπως αναπτύσσεται στο πλαίσιο της συστημικής λειτουργικής γλωσσολογίας, οι διαστάσεις της οποίας αποτυπώνονται στις λεξικογραμματικές επιλογές του κειμένου. Οι τρεις παράμετροι της λειτουργικής ποικιλίας στις οποίες πραγματώνεται λεξικογραμματικά η κοινωνικοπολιτισμική περίσταση είναι οι εξής: Πεδίο (field): H κοινωνική δραστηριότητα των συμμετεχόντων, το θέμα. Συνομιλιακοί ρόλοι (tenor): Oι σχέσεις ανάμεσα στους συμμετέχοντες (στάτους, βαθμός οικειότητας, κοινωνική απόσταση, συναισθήματα κ.τ.λ.) Τρόπος (mode): Ο ρόλος της γλώσσας (από δράση έως αναστοχασμό), κυρίως χρονική-γεωγραφική-ιδεολογική απόσταση ανάμεσα σε πομπό και δέκτη. Το στόχο της σύνδεσης του σκοπού του κειμένου με τη λεξικογραμματική του πραγμάτωση θεωρούμε ότι εξυπηρετεί η προσέγγιση των κειμενικών ειδών ως κειμενικών διεργασιών 5 Για μια συνοπτική παρουσίαση των αρχών της συστημικής λειτουργικής γλωσσολογίας στην ελληνική γλώσσα βλ. Λύκου (2000). 6 Μολονότι σε υψηλότερα επίπεδα ελέγχεται και η γνώση τοπικών διαλέκτων (π.χ. Aγγλικά της Αυστραλίας), καθώς και κοινωνικών διαλέκτων μέσα από τεχνικό επαγγελματικό λεξιλόγιο, θεωρούμε ότι η βασική ποικιλότητα στα θέματα εξέτασης σχετίζεται με την επικοινωνιακή δραστηριότητα και το συνεπαγόμενο κειμενικό είδος. 4

5 (generic processes) των Knapp & Watkins (2005). Παρόλο που το συγκεκριμένο μοντέλο έχει αναπτυχθεί με γνώμονα τα κειμενικά είδη και τις διεργασίες που συναντώνται στο σχολείο, αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο και για είδη που συναντάμε στην καθημερινότητα (επιστολές, γραπτές εξιστορήσεις, αστυνομικά δελτία, μπροσούρες, εκλαϊκευτικά άρθρα, συζητήσεις, ηλεκτρονικά φόρουμ, εγχειρίδια οδηγιών κ.ο.κ.). Τα κειμενικά είδη, σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, δεν εκλαμβάνονται ως προϊόντα ή κειμενικοί τύποι αλλά ως σύνολα κειμενικών διεργασιών. Οι πέντε τύποι που διακρίνονται είναι: περιγραφή, εξήγηση, καθοδήγηση, επιχειρηματολογία και αφήγηση, καθεμία από τις οποίες συσχετίζεται με συγκεκριμένη λεξικογραμματική, δόμηση και συνδετικότητα, με αποτέλεσμα τα κείμενα να κωδικοποιούνται με διακριτούς και αναγνωρίσιμους τρόπους. Η επιτέλεση αυτών των διαδικασιών δεν βασίζεται τόσο στην εκμάθηση των σταδίων μιας ποικιλίας κειμενικών τύπων, αλλά στην ικανότητα να εφαρμόζονται οι σχετικές δομικές και γραμματικές γνώσεις για να παράγονται κατάλληλα για την επικοινωνιακή περίσταση κείμενα. Η προσέγγιση των κειμενικών διεργασιών διευκολύνει να διερευνήσουμε τι πραγματικά κάνει ένα κείμενο (σκοπός) και να συσχετίσουμε κάθε κειμενική διεργασία του κειμένου με την αντίστοιχη λεξικογραμματική της πραγμάτωση. Ας επισημάνουμε ότι τα αυθεντικά κείμενα που αξιοποιούνται στα θέματα των εξετάσεων του ΚΠΓ 7 αποτελούνται συχνά από περισσότερες από μία κειμενικές διεργασίες. Για παράδειγμα, πολλά κείμενα συμπεριλαμβάνουν τόσο περιγραφή όσο και εξήγηση ή και οδηγίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα κείμενα περιγράφονται μέσα από την κατηγοριοποίησή τους σε μία ή περισσότερες δεσπόζουσες κειμενικές διεργασίες. Δεδομένου ότι στα θέματα του ΚΠΓ η ίδια κειμενική διεργασία μπορεί να απαντά σε όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας (π.χ. η περιγραφή απαντά σε πολλά κείμενα διαφορετικών επιπέδων), η προσέγγιση αυτή επιτρέπει να διαφανούν και οι διαφορετικές πραγματώσεις της στα διαφορετικά επίπεδα και συνεπώς να καταδειχθούν και οι διαφοροποιήσεις ανά επίπεδο γλωσσομάθειας. Για παράδειγμα, η κειμενική διεργασία της περιγραφής μπορεί να πραγματωθεί και με την εμπειρική περιγραφή των πρώτων επιπέδων γλωσσομάθειας αλλά και με τις πιο απαιτητικές περιγραφές των μεγαλύτερων επιπέδων. Εκτός από την κειμενική διεργασία, τα κείμενα του συστήματος των εξετάσεων περιγράφονται και ως κοινωνικά τοποθετημένα προϊόντα (Macken-Horarik 2002), π.χ. άρθρο, επιστολή, ειδήσεις, συνταγή, συζήτηση, παραμύθι, έκθεση/ αναφορά, ηλεκτρονικό μήνυμα κ.λ.π. Έτσι, στο μοντέλο που αναπτύσσουμε η περιγραφή του κειμενικού είδους συνίσταται στην περιγραφή του κειμενικού τύπου και της κειμενικής διεργασίας. Για παράδειγμα, κειμενικός τύπος: ηλεκτρονικό μήνυμα κειμενική διεργασία: καθοδήγηση, ή κειμενικός τύπος: ηλεκτρονικό μήνυμα κειμενική διεργασία: περιγραφή. 7 Όπου αναφερόμαστε σε κείμενα στο πλαίσιο των εξετάσεων του ΚΠΓ αναφερόμαστε τόσο στα κείμενα που χρησιμοποιούνται ως αναφορά στις δοκιμασίες κατανόησης λόγου και ως ερέθισμα στις δοκιμασίες παραγωγής όσο και στα κείμενα που αναμένουμε να παραγάγουν οι υποψήφιοι με βάση τις δοκιμασίες παραγωγής λόγου. 5

6 Συνδυάζοντας την παράμετρο του κοινωνικού σκοπού του κειμένου, μέσω της προσέγγισης των κειμενικών διεργασιών, με τη λειτουργική διατυπική ποικιλία θεωρούμε ότι στο μοντέλο περιγραφής μας έχουμε εντοπίσει τις τέσσερις εκείνες παραμέτρους ο συνδυασμός των οποίων καθιστά τα κείμενα αναγνωρίσιμα και δεσμεύει την παραγωγή τους: Σκοπός του κειμένου (genre): το «γιατί», Πεδίο (field): το «τι», Συνομιλιακοί ρόλοι (tenor): το «ποιος», Τρόπος (mode): το «πώς». H υιοθέτηση της συστημικής λειτουργικής γλωσσολογίας στην περιγραφή της λεξικογραμματικής μάς παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσουμε τις γλωσσικές πραγματώσεις κάθε κειμενικής διεργασίας και του αντίστοιχου συγκειμενικού πλαισίου και να διαπιστώσουμε και τις διαφοροποιήσεις ανά επίπεδο γλωσσομάθειας. Γενικότερα, η συστημική λειτουργική προσέγγιση στη γλώσσα επιτρέπει να θεωρήσουμε ότι, εκτός από την παραγωγή, και η κατανόηση ενός κειμένου συναρτάται με τη γλωσσική του οργάνωση στο επίπεδο της λεξικογραμματικής και της κειμενικής συνοχής (Ηalliday & Hasan, 1975, Ηalliday & Matthiessen, 2004). Με άλλα λόγια, εφόσον κάθε κείμενο συγκροτείται και δεσμεύεται από συγκεκριμένες κάθε φορά λεξικογραμματικές επιλογές, οι επιλογές αυτές «δεσμεύουν» το επίπεδο της κατανόησης του κειμένου. Αυτό αποδεικνύεται και από την παρατήρηση των δοκιμασιών κατανόησης του συστήματος εξετάσεων του ΚΠΓ, η οποία έδειξε ότι, εκτός από τις περιπτώσεις ελέγχου δομικών στοιχείων (κυρίως μορφοσύνταξη, προθέσεις κ.τ.λ., που όμως απαντούν κυρίως σε χαμηλότερα επίπεδα), η κατανόηση ελέγχεται κυρίως α) με επιλογές «παράφρασης», συνωνυμίας, αντωνυμίας κ.τ.λ., δηλαδή με διαφορετικές λεξικογραμματικές επιλογές, και β) με αποκατάσταση της συνοχής και της συνεκτικότητας του κειμένου μέσω διαφορετικών δεικτών. Η σημασιολογική προσέγγιση της γλώσσας ως συστήματος επιλογών μάς δίνει τη δυνατότητα να εστιάσουμε στη γραμματική μεταφορά (grammatical metaphor) (Ηalliday & Matthiessen, 2004), 8 που αποτελεί κομβικό στοιχείο του μοντέλου περιγραφής που αναπτύσσουμε, καθώς θεωρούμε ότι βασικοί σημασιολογικοί μηχανισμοί που ενεργοποιούνται στις δοκιμασίες κατανόησης, όπως οι «παραφράσεις», αποτελούν είδη γραμματικών μεταφορών. Θεωρούμε την έννοια της γραμματικής μεταφοράς, δηλαδή την αλλαγή της συμβατικής γραμματικής κατηγορίας ενός στοιχείου, ως κατεξοχήν σημασιολογικό φαινόμενο, εφόσον η ποικιλότητα στη λεξικογραμματική έχει συνέπειες τουλάχιστον και στην παράμετρο του πεδίου της λειτουργικής ποικιλίας (Halliday & Hasan, 1985). 8 Η γραμματική μεταφορά, κατά τους Ηalliday & Matthiessen (1999, 2004), αποτελεί μέρος της φύσης της γλώσσας ως κοινωνικοσημειωτικού συστήματος. Πρόκειται για τη φυσική διαδικασία μέσω της οποίας διευρύνεται και εμπλουτίζεται το σημασιολογικό δυναμικό μιας γλώσσας. Αυτό συμβαίνει μέσω του φαινομένου της διακατηγοριοποίησης (transcategorizing) των στοιχείων που αποτελεί χαρακτηριστικό της γραμματικής κάθε γλώσσας. 6

7 Παράλληλα, μέσα από το πρίσμα της συστημικής λειτουργικής γλωσσολογίας μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε φαινόμενα όπως η επιλογή λεξιλογίου και η συνωνυμία, αντωνυμία, υπωνυμία κ.τ.λ. ως λεξικογραμματικά κατάλληλες επιλογές, οι οποίες ασφαλώς δεν είναι ανεξάρτητες από το θέμα και την κοινωνική δραστηριότητα που επιτελείται κ.τ.λ. Για παράδειγμα, η επιλογή του κατάλληλου συνωνύμου δεσμεύεται από το πεδίο του κειμένου-ερεθίσματος. Επίσης, μας επιτρέπει να διερευνήσουμε τη λεξική και γραμματική συνοχή ως μηχανισμό σύνδεσης μέρους-όλου ενός κειμένου, που αποτελεί ένα ακόμα κομβικό στοιχείο των δοκιμασιών κατανόησης, μέσω της δημιουργίας σημασιολογικών κατηγοριών (π.χ. αιτιολογία, χρόνος, οι οποίες μπορεί να έχουν ποικίλες λεξικογραμματικές πραγματώσεις). 2.1 Οι παράμετροι της περιγραφής Με βάση τα παραπάνω, σε κάθε κείμενο του συστήματος ΚΠΓ, είτε αποτελεί ερέθισμα στις δοκιμασίες παραγωγής είτε αποτελεί αναφορά στις δοκιμασίες κατανόησης είτε αποτελεί το κείμενο που αναμένεται να παραγάγουν οι εξεταζόμενοι με βάση τις δοκιμασίες παραγωγής λόγου, περιγράφονται οι εξής παράμετροι: θεματική, κειμενικός τύπος, κειμενική διεργασία, συνομιλιακοί ρόλοι, λεξικογραμματική (τι κυριαρχεί σε κάθε δοκιμασία), κοινωνικοπολιτισμική γνώση. Σε ό,τι αφορά την κατανόηση, οι περιγραφές στοχεύουν να αναδείξουν το στόχο κάθε δοκιμασίας και μέσω ποιων λεξικογραμματικών και κειμενικών στοιχείων πραγματώνεται. Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στη συνοπτική παράθεση των στοιχείων για την περιγραφή των κειμενικών διεργασιών και της λεξικογραμματικής και συνοχής. 2.2 Κειμενικές διεργασίες Σύμφωνα με τους Knapp & Watkins (2005), η κατηγοριοποίηση των πέντε κειμενικών διεργασιών συσχετίζεται με τη χαρακτηριστική του είδους λεξικογραμματική, δόμηση και συνδετικότητα. Περιγραφή: τι συμβαίνει μέσω διεργασιών τακτοποίησης πραγμάτων σε κοινά ή τεχνικά πλαίσια νοημάτων. Εξήγηση: πώς και γιατί συμβαίνουν, πώς λειτουργούν τα πράγματα του φυσικού και του κοινωνικού κόσμου (εξήγηση και ερμηνεία), μέσω χρονικής και αιτιακής αλληλουχίας. Καθοδήγηση: καθοδήγηση κάποιου σχετικά με το πώς ή γιατί να κάνει κάτι. Εμπλέκονται περισσότερες από μία κειμενικές μορφές. Επιχειρηματολογία: μέσω της επέκτασης μιας πρότασης ώστε να πειστεί ένας αποδέκτης να δεχτεί μια άποψη. 7

8 Αφήγηση (macro-genre): Διαδοχή προσώπων και συμβάντων σε χώρο και χρόνο. Ως συμπληρωματική μπορούμε να θεωρήσουμε την κατηγοριοποίηση των οκτώ κειμενικών διεργασιών της Μacken-Horaric (2002: 21-22), η οποία κάνει σαφέστερη την κοινωνική τους τοποθέτηση σε είδη κειμένων: Προσωπική διήγηση (recount): Διήγηση για πληροφόρηση ή ψυχαγωγία- χρονική αλληλουχία. (Κοινωνική τοποθέτηση: προσωπικές επιστολές, προφορικές ή γραπτές ιστορίες, αστυνομικές καταγραφές, απολογισμοί εκδρομών κ.τ.λ.). Αφήγηση (narrative): Ψυχαγωγεί και διδάσκει μέσω αναστοχασμού πάνω στην εμπειρία. Δομείται γύρω από προβληματικά γεγονότα τα όποια τα άτομα χρειάζεται να επιλύσουν. (Κοινωνική τοποθέτηση: οι αφηγήσεις διατρέχουν την πολιτισμική ζωή, σε νουβέλες, μικρές ιστορίες, ταινίες, ραδιοφωνικά δράματα, λογοτεχνία). Περιγραφή (information report): σκοπός είναι να περιγραφεί ο τρόπος του «είναι» των πραγμάτων του κόσμου, ταξινομώντας τα και περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά τους. (Κοινωνική τοποθέτηση: εγκυκλοπαίδειες, μπροσούρες, ντοκουμέντα). Εξήγηση: Εξήγηση του «πώς» ή και «γιατί» των πραγμάτων, της λογικής αλληλουχίας μιας διαδικασίας. (Κοινωνική τοποθέτηση: γράφονται από ειδικούς για τα σχολικά βιβλία, οικολογικά και περιβαλλοντικά φυλλάδια, αγωγή υγείας κ.ο.κ.). Έκθεση (exposition): Επιχειρηματολογεί για μια συγκεκριμένη άποψη γύρω από ένα θέμα, αιτιολογεί προς υποστήριξη μιας θέσης και επεξεργάζεται αυτές τις θέσεις με τεκμηρίωση. (Κοινωνική τοποθέτηση: σχολικά δοκίμια ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, σημειώματα εκδότη, σχόλια, πολιτικές συζητήσεις). Συζητήσεις (discussions): Διαπραγμάτευση μιας ή περισσότερων απόψεων και θέσεων. (Κοινωνική τοποθέτηση: δοκίμια, δημόσια φόρουμ, διαφορετικές απόψεις πάνω στο ίδιο θέμα, πάνελ, συνοψίσεις ερευνών). Οδηγίες-διαδικασίες (procedures): Καθοδήγηση του πώς πρέπει να γίνει κάτι μέσα από διαδοχικά βήματα. (Κοινωνική τοποθέτηση: επιστημονικά πειράματα, εγχειρίδια, φυλλάδια οδηγιών). Ειδήσεις (news stories): Παρουσιάζονται πρόσφατα νέα αξιοσημείωτα ή δημόσιου ενδιαφέροντος. (Κοινωνική τοποθέτηση: κυρίως σε ΜΜΕ). 2.3 Λεξικογραμματική και συνοχή Κατά την περιγραφή της λεξικογραμματικής ελέγχονται: 1. Λεξιλόγιο. Εστιάζουμε κυρίως στις διακρίσεις κοινό-καθημερινό λεξιλόγιο και εξειδικευμένοτεχνικό που επιτρέπουν σαφέστερη διάκριση ανάμεσα σε χαμηλότερα και τα υψηλότερα επίπεδα και σχετίζονται με τις γνώσεις για το πεδίο της δραστηριότητας (field) και την «απαιτητικότητα» του κειμένου. 9 9 Οι τρέχουσες διαβαθμίσεις επικεντρώνονται κυρίως στη διάκριση ανάλογα με τα επίπεδα γλωσσομάθειας. Σε χαμηλότερα επίπεδα το βασικό λεξιλόγιο καλύπτει τη στοιχειώδη και καθημερινή εμπειρία, και τη βασική επικοινωνία και το λεξιλόγιο επάρκειας να μπορεί να διαβάζει κείμενα από το πρωτότυπο, να δημιουργεί 8

9 2. Τροπικότητα (τροπικά ρήματα και τροπικές εκφράσεις, δεοντική-επιστημική τροπικότητα): Ελέγχουν (παράλληλα με το συγγραφέας-αποδέκτης) τους συνομιλιακούς ρόλους και τις κειμενικές διεργασίες (π.χ. από οδηγίες, παραινέσεις, όπου κυριαρχεί η δεοντική, με ή χωρίς απρόσωπη σύνταξη (πρέπει, χρειάζεται, θα έπρεπε, οφείλει να, κ.ο.κ. βεβαιότητας), έως δοκίμιο/αναφορά, όπου εμφανίζεται η επιστημική πιθανότητα). Στην τροπικότητα εντάσσονται και τα ρήματα γνώσης (πιστεύω, νομίζω), επιρρήματα, φορμουλαϊκές εκφράσεις και προσφωνήσεις (αγαπητή, αξιότιμε κ.ο.κ.), χαιρετισμοί και επιφωνήματα, προειδοποιήσεις κ.ο.κ. 3. Προσωπική-απρόσωπη σύνταξη: Συνδυαστικά και με τους συνομιλιακούς ρόλους. Yποθέτουμε ότι τα πιο «πλαισιωμένα» (contextualized) είδη τείνουν στην προσωπική, ενώ τα πιο «αποπλαισιωμένα» (decontextualized) στην απρόσωπη σύνταξη. 4. Είδη προτάσεων: Για να διακρίνουμε τα είδη των προτάσεων ακολουθήσαμε τα γραμματικοσημασιολογικά κριτήρια που εγγράφονται στο σύστημα της μεταβιβαστικότητας (Ηalliday & Matthiessen, 2004): Ρηματικές προτάσεις: υλικές (γεγονότος και δράσης), νοητικές (αντίληψης, γνώσης, προσδοκώμενου, συναισθήματος), συσχετιστικές (απόδοσης χαρακτηριστικού και ταυτοποιητικές), λεκτικές, συμπεριφορικές, υπαρκτικές. 10 Στις περιγραφές των κειμένων επικεντρωνόμαστε στα είδη των προτάσεων που είναι χαρακτηριστικές της κειμενικής διεργασίας και φέρουν μεγαλύτερο σημασιολογικό φορτίο: τις συσχετιστικές (relational) (συμβολική συσχέτιση ανάμεσα στις οντότητες), καθώς και τις νοητικές και τις λεκτικές, εφόσον επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στη σύνταξη μέσω της προτασιακής προβολής (π.χ. Martin, Matthiessen & Painter 1997, Ηalliday & Matthiessen, 2004). Οι λεκτικές προτάσεις οργανώνονται γύρω από ρήματα όπως: ρωτάω, λέω, πες/πει, είπα, κάνω (ως «κενό» ρήμα + συνάψεις που σημασιοδοτούν λεκτικές λειτουργίες, όπως «κάνω ερώτηση/δήλωση», περιγράφω (Martin, Matthiessen & Painter, 1997: , Ηalliday & Matthiessen, 2004: 256). Eπίσης, λεκτικές είναι και περιπτώσεις μορφικά λεκτικών μεταγλωσσικών ρημάτων (περιγράφω, λέγεται/ ονομάζεται/ αποκαλείται) τα οποία πραγματώνουν συσχετιστικές ρηματικές διαδικασίες. 11 γραπτό λόγο και να συμμετέχει σε συζητήσεις, εκφράζοντας θέσεις και απόψεις, ενώ σε υψηλότερα επίπεδα οι δραστηριότητες εξετάζουν τη λεξιλογική επάρκεια (γνώση αποκρυσταλλωμένων εκφράσεων, καταλληλότητα λεξιλογικής επιλογής ανάλογα με το είδος του κειμένου, καταλληλότητα ως προς το περικείμενο αλλά και τα γλωσσικά συμφραζόμενα) και την κειμενική επάρκεια (κειμενική σύνδεση, αναφορικοί δείκτες, αντωνυμικά αναφερόμενα, κατανόηση σφαιρικού νοήματος κτλ). (π.χ.. Μπακάκου- Ορφανού 2003, Γούτσος 2006, Nation 2001). 10 Για περιγραφές στο σύστημα της μεταβιβαστικότητας της ελληνικής γλώσσας βλ. ενδεικτικά Κονδύλη & Μανιού (2007), Kondyli & Lykou (2008). 11 Οι συσχετιστικές προτάσεις οργανώνουν τις μη άμεσα αντιληπτές συμβολικές ταξινομικές σχέσεις ανάμεσα στις οντότητες/συμμετέχοντες στην πρόταση. Απαιτούνται για τη συγκρότηση κατηγοριών, την ταυτοποίηση 9

10 Στις συσχετιστικές προτάσεις γίνεται ακόμα πιο έντονη η οργάνωση γύρω από το ονοματικό σύνολο, μια και η γραμματική μεταφορά της ονοματοποίησης επιτρέπει στους μετέχοντες να συσχετίζονται με συμβολικές σχέσεις και όχι με δράσεις ή συμβάντα. 5. Δείκτες σύζευξης: Η περιγραφή εστιάζεται σε γενικές σημασιολογικές κατηγορίες, π.χ. αιτιολογία, χρόνος, συμπερασμός, για να δηλωθούν οι σημασιολογικές συνοχικές σχέσεις μεταξύ των προτάσεων (προσθετική, αντιθετική, αιτιακή, συμπερασματική, χρονική, μεταγλωσσική) (Ηalliday & Hasan, 1976), οι οποίες μπορεί να έχουν ποικίλες λεξικογραμματικές πραγματώσεις, π.χ. μέσω συνδέσμων, επιρρημάτων, φράσεων. Εδώ εντάσσονται και οι συνοχικές σχέσεις μέσα στην πρόταση (υποκατάσταση, έλλειψη εκφράσεις συνωνυμίας, αντωνυμίας, υπωνυμίας, σχέσης μέρους-όλου). 6. Γραμματικές μεταφορές (ονοματοποίηση, ρηματοποίηση, επιρρηματοποίηση, κ.τ.λ.): Η σημαντικότητά τους αναδεικνύεται τόσο διότι οι ονοματοποιήσεις αποτελούν χαρακτηριστικό της οργάνωσης του γραπτού λόγου (Halliday & Matthiessen 1999), όσο και επειδή διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ανασημασιολόγηση εκφωνημάτων ή προτάσεων και στη μετατροπή από μια κειμενική διεργασία σε κάποια άλλη Ευθύς-πλάγιος/παρατιθέμενος λόγος: Μολονότι στις γραπτές δοκιμασίες δεν είναι πολύ πιθανό να βρούμε αμιγή ευθύ λόγο, το ελέγχουμε για τις περιπτώσεις που ζητιέται έμμεσα ή άμεσα από τις οδηγίες προκειμένου να δούμε τους τρόπους προβολής μέσω λεκτικών ρηματικών τύπων (μεταβολές στη σύνταξη). 8. Χρόνοι-ρηματική όψη: Οι χρόνοι των ρημάτων σε μεγάλο βαθμό σχετίζονται με την κειμενική διεργασία, ενώ η ρηματική όψη παρουσιάζει ενδιαφέρον κυρίως ως προς τη διαγλωσσική διαφοροποίησή της. 9. Ιδιωματισμοί Εξετάζονται οι ιδιωματισμοί κάθε γλώσσας και τα phrasal verbs για τα αγγλικά. 10. Mεταφορές και μετωνυμίες: και τοποθέτηση ενός ονοματικού συνόλου ως μέλους μιας ευρύτερης κατηγορίας, απαιτούν ιδιαίτερες σημασιολογικές χρήσεις, οι οποίες τυπικά πραγματώνονται μέσω συσχετιστικών προτάσεων. Tυπικές πραγματώσεις τα: είναι και έχει/ανήκει (που είναι συχνότατες σε όλα τα είδη κειμένων και δεν μπορούν να θεωρηθούν σημαντικές παρά μόνο στα κείμενα ταξινόμησης) αλλά και συμβολίζει/-εται, σημαίνει, αντιστοιχεί, ταυτίζεται, κοστίζει (κάνει), αθροίζεται, χρονολογείται κ.ο.κ. (π.χ. Halliday & Matthiessen, 2004: 248), που «φορτίζουν» το κείμενο και το καθιστούν απαιτητικό. 12 Παραδείγματα: «Έχω την άδεια να λείψω» - «Μου επιτρέπεται/επέτρεψε/επέτρεψες να λείψω»... Οι οδηγίες προκειμένου να μετατραπούν σε άλλο κειμενικό είδος απαιτούν ονοματοποιήσεις. 10

11 Οι μετωνυμίες και οι μεταφορές συνδέονται περισσότερο με την κοινωνικοπολιτισμική γνώση (π.χ. αποκρυσταλλωμένες μεταφορικές εκφράσεις, σημασιολόγηση παροιμιών, μετωνυμίες όπως «ο Περισσός» για το ΚΚΕ, η «λεωφόρος» για τον Παναθηναϊκό κ.τ.λ.). 3. Παραδείγματα περιγραφής Ενδεικτικά παραθέτουμε παραδείγματα αναλυτικότερης περιγραφής των θεμάτων κατανόησης και παραγωγής από τις δοκιμασίες της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το μοντέλο που αναπτύχθηκε. Παράδειγμα 1: Ενότητα 1 Κατανόηση γραπτού λόγου (επίπεδο Β1, 11/2007) Travel through Nestos Valley Probably one of the most wonderful routes by train is the trip through the exceptionally beautiful Nestos valley, the so-called Nestos Tempi. Some of the railway line from Drama to Xanthi follows the Nestos river with its woody banks. The train journeys discretely through the valley, respecting the environment and, what is more, in full harmony with it. Leaving Thessaloniki behind, the train reaches the Kerkini and Doirani lakes. After Stavroupoli, the train enters the Nestos valley. In the middle of the valley, if requested, the train stops at Livera station -a place that has not been used as a station for many years now- to allow visitors who wish to explore the valley to get off. This is a valley of magnificent natural beauty through which only the railway is allowed to pass. The environment and its natural beauty is protected by the Ramsar Treaty. Besides, railway travel is the most environmentally friendly means of transport and does not burden the environment. The Hellenic Railway Organisation has converted the station-master s stone house into an inn, and the passenger waiting room into a restaurant. The inn has two houses that can accommodate eight people each. A little further on from the station, one can find the village of Livera. Its stone houses are completely deserted, and only wild horses tread its stone-paved paths. Step 2: Read the text again, and choose the best answers (A, B, or C) for items The journey through the valley is described as wonderful because A. of the beautiful towns there. B. the train crosses the river. C. of its great natural beauty. 9. Some passengers use the Livera station to A. transfer to other trains. B. take a walk. C. buy their return tickets. 10. The policy to allow trains to be the only means of transport through the valley was made because A. it was part of the Ramsar Treaty. B. they make a pleasant sound. C. they don t harm the environment. 11

12 11. The station master s house A. is now a restaurant. B. is used as a waiting room. C. now accommodates tourists. Στα ερωτήματα αυτά η κατανόηση των εξεταζομένων ελέγχεται μέσω γραμματικής μεταφοράς. Συγκεκριμένα, στο ερώτημα 8 οι εξεταζόμενοι προκειμένου να επιλέξουν την απάντηση C πρέπει να κατανοήσουν ότι αυτό που τους δίνεται στην απάντηση ως όνομα of its great natural beauty στο κείμενο δίνεται ως Επίθετο the exceptionally beautiful. Ανάλογα, η απάντηση στο ερώτημα 9, το ρηματικό σύνολο to take a walk στο κείμενο δίνεται μέσω του σύνθετου ονοματικού συνόλου visitors who wish to explore the valley. Στο ερώτημα 10, η κατανόηση ελέγχεται και μέσω αλλαγής γραμματικής κατηγορίας και μέσω συνωνυμίας. H απάντηση δίνεται ως υλική πρόταση they don t harm the environment, η οποία στο κείμενο αντιστοιχεί σε σύνθετο ονοματικό σύνολο the most environmentally friendly, και σε υλική πρόταση does not burden the environment. Και στο τελευταίο ερώτημα (11), ενώ η κατανόηση στο κείμενο ελέγχεται μέσω του Χαρακτηριστικού (attribute) inn της συσχετιστικής πρότασης...has converted the station-master s stone house into an inn, στην απάντηση υπάρχει υλική πρόταση now accommodates tourists. Παράδειγμα 2: Ενότητα 1 Κατανόηση γραπτού λόγου (επίπεδο Β2, 11/2007) Στις δοκιμασίες κατανόησης αξιοποιούνται και ο κειμενικός τύπος, η κειμενική διεργασία ή οι διαστάσεις του συγκειμενικού πλαισίου, όπως συμβαίνει στη δοκιμασία του Παραρτήματος 1. Step 1: Read the text and choose the best answers (A, B, or C) for items 1-2 below. Turning a city INTO AN OBSTACLE COURSE W hen I began studying t'ai chi, one of my reasons for doing so was a desire to learn how to move more gracefully and meaningfully. That was almost 10 years ago, but what attracted me more recently to a sport called parkour was that the philosophy behind it sounded very similar: an emphasis on fluid, elegant, graceful motions. In practice, however, parkour is about as different from t ai chi as you can imagine. It s sometimes considered an extreme sport, as the runners dash around a city, leap over fences, run up walls, and even jump from rooftop to rooftop. So you won t see old age pensioners doing it in the park on Sunday mornings, but if you do witness it, you may think you re watching a stunt man on a film set. Le parkour is a French word from the verb parcourir (meaning to run over or through ) and originates from a group of teenagers living in the Paris suburb of Lisses in the late 1980s. The sport combines elements of running, gymnastics, dance, and martial arts into a breathtaking and sometimes dangerous way of moving from place to place, usually in a town or city. 12

13 The general idea is to move quickly and gracefully, and instead of walking round things like buildings, walls or handrails, runners go over or across them. The only thing you must not do is move backwards, but apart from that, the aim is to move from point A to point B, as efficiently as possible. Unlike skateboarding (which parkou resembles in some ways), the only equipment required for parkour is a good pair of shoes. Runners wear no protective gear but spend a lot of time training and concentrate mainly on learning how to soften the impact of a jump or fall by rolling. Apart from that, there are about 20 standard moves that almost all participants learn including several techniques for climbing up walls. This is a sport that requires real athletic ability and daring and, unsurprisingly, the vast majority of participants are young men in their teens or twenties. However, although I have every respect for the beauty and grace of parkour, I think I ll be sticking with t ai chi myself. All things being equal, I'd prefer not to jump off buildings. 1. The text probably appeared in A. a catalogue. B. a manual. C. a magazine. 2. The aim of the text is to A. persuade. B. sell. C. inform. Στις οδηγίες των δοκιμασιών παραγωγής λόγου ορίζονται κατά κανόνα η κειμενική διεργασία και οι διαστάσεις του συγκειμενικού πλαισίου. Η περιγραφή με βάση το μοντέλο που αναπτύχθηκε, όπως θα δούμε, επιτρέπει τη σύνδεση της λειτουργικής ποικιλίας και της κειμενικής διεργασίας με την αντίστοιχη λεξικογραμματική πραγμάτωση. Παράδειγμα 3: Ενότητα 2 παραγωγή γραπτού λόγου (επίπεδο Β2, 11/2007) Below is an article, translated from English. It was originally published in the Evening Chronicle. Read it and write a letter to the newspaper editor ( words): expressing doubt that this is what people really think of Greece pointing out that the article does not reveal how the survey was conducted and by whom presenting your own evaluation of tourist services in Greece. NOTE: Do NOT use your real name. Sign as: R. Pappas. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Συνολικά πώς κρίνετε την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα; Ποιότητα Τουριστικών Υπηρεσιών Συγκριτικά µε άλλα κράτη της Ε.Ε. 8,80% 52,0% Καλή 37,4% Μέτρια 08,8% Κακή 42.0% Εφάµιλλο 10,1% Καλύτερο 30,5% Χειρότερο 30,50% 37,40% 52,00% 42,00% 10,10% ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καλή θεωρεί το 52% των ερωτηθέντων την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη, µε στόχο την αξιολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρονται στην Ελλάδα. Το 13

14 37,4% τη θεωρεί µέτρια, ενώ το 8,8% τη θεωρεί µη ικανοποιητική. Συγκρίνοντας το επίπεδο των τουριστικών υπηρεσιών της Ελλάδας µε το επίπεδο των άλλων χωρών της Ε.Ε., το 42% πιστεύει ότι είναι εφάµιλλο, το 10,1 % θεωρεί ότι είναι ακόµα καλύτερο και το 30,5% ότι είναι χειρότερο. Στα πλεονεκτήµατα της Ελλάδας σε σχέση µε άλλους προορισµούς, οι απαντήσεις εντοπίστηκαν στη φυσική οµορφιά, στον ήλιο, στη θάλασσα, στα νησιά, στη φιλοξενία, στη ζεστασιά των ανθρώπων, στα αξιοθέατα (ιστορικά µνηµεία), στον πολιτισµό, στη νυχτερινή ζωή, στην ελληνική κουζίνα, στις υποδοµές και στο αίσθηµα ασφάλειας που νιώθει ο επισκέπτης στην Ελλάδα. Για τα µειονεκτήµατα αναφορές έγιναν στις τιµές, στην ακρίβεια, στην αισχροκέρδεια, στην έλλειψη τουριστικής συνείδησης, στη σχέση ποιότητας και τιµής, στην καθαριότητα, στις µετακινήσεις, στη µη αξιοποίηση των τουριστικών αξιοθέατων, κ.ά. Evening Chronicle, Η περιγραφή του παραγόμενου λόγου που αναμένεται είναι η παρακάτω: ΘΕΜΑ Τουριστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Επιστολή (δημόσια/επίσημη) ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ Επιχειρηματολογία Αναγνώστης- Εκδότης εφημερίδας ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Νοητικές προτάσεις Απρόσωπη σύνταξη Λεκτικές προτάσεις Συσχετιστικές προτάσεις Επιστημική τροπικότητα Αιτιακή συνοχή Αντιθετική συνοχή Παράδειγμα 4: Ενότητα 4 Παραγωγή προφορικού λόγου (επίπεδο Β2, 11/2006) Imagine you are Billy and that your Dutch friend, Julia, wants to live in Greece for a few years. She has applied for a job as a hotel receptionist (knowledge of Greek is not required). They have just called her for an interview and she s nervous, even though it will be in English. She doesn t know how to conduct herself with her prospective Greek employer. Send her an message ( words) to reassure her that everything will be alright if she follows some basic rules for a successful interview. Use the text below for ideas. Add any other suggestions you think might help her. ΜΙΚΡΑ ΜΥΣΤΙΚΑ για µια πετυχηµένη συνέντευξη Φτιάξτε το τέλειο στυλ Ντυθείτε όπως νοµίζετε πως περιµένουν να είστε ντυµένος ή ντυµένη στη δουλειά που θέλετε. Προσοχή στα αξεσουάρ. Όσο πιο απλά είναι, τόσο το καλύτερο! Προσοχή και στην κολόνια ή το άρωµα που φοράτε. Πρέπει να είναι διακριτικό. Μην ξεχάσετε να περιποιηθείτε τα νύχια και τα χέρια σας. Προσοχή στη διαπροσωπική επικοινωνία Η χειραψία. Αυτή η µοναδική στιγµή σωµατικής επαφής λέει πολλά για το χαρακτήρα σας. ουλέψτε τη χειραψία σας ώστε να είναι σταθερή, δυνατή και φροντίστε να πιάσετε καλά το χέρι του άλλου και όχι µόνο τα δάχτυλά του. Η άνεση. Καθίστε βαθιά µέσα στην καρέκλα που σας προσφέρουν και όχι άκρηάκρη. Αυτό θα τονίσει την άνεση και τη σιγουριά σας. Ακόµη και αν έχετε άγχος, θα δείχνετε πως έχετε τον έλεγχο της κατάστασης. Το κέρασµα. Αν σας ρωτήσουν τι θέλετε να πιείτε µην πείτε ότι δεν θέλετε τίποτα. εν πρέπει να δείχνετε πως ντρέπεστε ή πως έχει δεθεί το στοµάχι σας κόµπος. 14

15 Εye-contact. Κοιτάτε το άτοµο που έχετε απέναντί σας στα µάτια για να του δείξετε πως νιώθετε σιγουριά για τον εαυτό σας. Μιλήστε του άνετα και ήρεµα αλλά φροντίστε να ακούτε µε προσοχή αυτά που λέει. Ερωτήσεις-παγίδα. Φροντίστε να τις χειριστείτε µε ψυχραιµία. Αν σας ρωτήσουν γιατί θέλετε να φύγετε από την τωρινή δουλειά σας, απαντήστε µε ειλικρίνεια αλλά µην αφήσετε να εννοηθεί πως υπάρχει θέµα προσωπικής εµπάθειας. Και, αν σε ρωτήσουν πόσα παίρνεις δεν βλάπτει να πεις κάτι παραπάνω από αυτά που πραγµατικά παίρνεις! Η περιγραφή του παραγόμενου λόγου που αναμένεται είναι η παρακάτω: ΘΕΜΑ Επαγγελματική συνέντευξη ΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Ηλεκτρονικό μήνυμα ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Οδηγίες (μη διαδικαστικές) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ Φίλος - φίλη ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Α πρόσωπο Β πρόσωπο Τροπικότητα Τροπικότητα μέσω υπόθεσης Συμπεριφορικές προτάσεις Υλικές προτάσεις Θεματική συνοχή 4. Συμβολή της περιγραφής των θεμάτων εξέτασης του ΚΠΓ Μια συστηματική και ενιαία περιγραφή γλωσσολογική περιγραφή των θεμάτων των εξετάσεων όλων των γλωσσών και επιπέδων που εξετάζονται στο ΚΠΓ μπορεί να συμβάλει πολλαπλώς στην αξιοπιστία και εγκυρότητα του συστήματος πιστοποίησης και αξιολόγησης της γλωσσομάθειας. Πιο συγκεκριμένα, η περιγραφή αυτή θα επιτρέψει τη σύγκριση μεταξύ των θεμάτων των ενοτήτων της εξέτασης κάθε επιπέδου με γλωσσολογικούς όρους, συμβάλλοντας έτσι στον καθορισμό των διαφοροποιήσεων των επιπέδων γλωσσομάθειας. Επίσης, θα επιτρέψει τη συγκριτική μελέτη των υλικών και των θεμάτων εξέτασης όλων των γλωσσών του ΚΠΓ και τον εντοπισμό των αποκλινόντων σημείων, πράγμα που συμβάλλει στην εξασφάλιση της μεταξύ τους σύγκλισης και ομοιογένειας. Τα παραπάνω δημιουργούν προϋποθέσεις για την προτυποποίηση του συστήματος ΚΠΓ, που αποτελεί και ζητούμενο ενός συστήματος πιστοποίησης και αξιολόγησης της γλωσσομάθειας. Εκτός από τα παραπάνω, η περιγραφή όλων των θεμάτων εξέτασης του ΚΠΓ με γλωσσολογικούς όρους συμβάλλει στην αυτοαξιολόγηση του συστήματος, καθώς επιτρέπει τον εσωτερικό έλεγχο των θεμάτων εξέτασης ανά επίπεδο γλωσσομάθειας. Μια τέτοια περιγραφή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τις οδηγίες για τη συγγραφή των θεμάτων καθώς και για την επιμόρφωση των εξεταστών και των βαθμολογητών, καθώς επιτρέπει την εκπόνηση πιο συγκεκριμένων οδηγιών για την αξιολόγηση των εξεταζομένων. Τέλος, μπορεί να συμβάλει και στο σχεδιασμό των εξετάσεων και ειδικά των θεμάτων σε νέες γλώσσες που θα συμπεριληφθούν στο σύστημα πιστοποίησης. 15

16 Βιβλιογραφικές παραπομπές Γούτσος, Δ. (2006). Ανάπτυξη λεξιλογίου: Από το βασικό στο προχωρημένο επίπεδο. Στο Γούτσος, Δ., Σηφιανού, Μ. και Γεωργακοπούλου, Α. (Επ. Μοσχονάς, Σ.), Η ελληνική ως ξένη γλώσσα: Από τις λέξεις στα κείμενα. Αθήνα: Πατάκης, σσ Δενδρινού, Β. (2004). Πολυγλωσσικός γραμματισμός στην Ε.Ε.: Εναλλακτικά προγράμματα ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Στο Δενδρινού, Β. και Μητσικοπούλου, Β. (Επιμ.), Πολιτικές γλωσσικού πλουραλισμού και ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ευρώπη / Policies of linguistic pluralism and the teaching of languages in Europe. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο και Πανεπιστήμιο Αθηνών, σσ Δενδρινού, Β. (2008α). The reading and listening comprehension modules of KPG. Σεμινάριο για συγγραφείς θεμάτων, 15 Φεβρουαρίου 2008, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δενδρινού, Β. (2008β). Γενικά χαρακτηριστικά των θεμάτων εξέτασης του ΚΠΓ. Παρουσίαση στο συνέδριο «Προβολή του Έργου ΣΑΠιΓ: Ανάπτυξη θεμάτων εξέτασης, ερευνητικά αποτελέσματα & προοπτικές», Σεπτεμβρίου 2008, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δενδρινού, Β. (2008γ). H φιλοσοφία και η ιδεολογία του συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης του ΚΠΓ. Παρουσίαση στην Ημερίδα «Διεθνής εμπειρία και τοπικές ανάγκες αξιολόγησης και πιστοποίησης: η περίπτωση του ΚΠΓ», 24 Νοεμβρίου 2008, ΥΠΕΠΘ. Halliday, Μ. A. K. & Matthiessen, C. M. I. M. (1999). Construing experience through meaning. London, New York: Continuum. Halliday, Μ. A. K. & Matthiessen, C. M. I. M. (3 rd ed.) (2004). An introduction to functional grammar. London & NY: Arnold. Halliday, M. A. K. & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. London: Longman. Halliday, M. A. K. & Hasan, R. (1985). Language, context and text: Aspects of language in a Social-semiotic Perspective. Oxford: Oxford University Press. Κaravas, Κ. (2008). The KPG writing test: underlying principles, content, assessment criteria. Σεμινάριο για συγγραφείς θεμάτων, 15 Φεβρουαρίου 2008, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Knapp, P. & Watkins, M. (2005). Genre, text, grammar: Technologies for teaching and assessing writing. Sydney: UNSW press. Κονδύλη, Μ. & Λύκου, Χ. (2008). Αυτοματοποίηση στην ανάλυση των θεμάτων του ΚΠΓ: επιστημονικές προδιαγραφές. Παρουσίαση στο συνέδριο «Προβολή του Έργου ΣΑΠιΓ: Ανάπτυξη θεμάτων εξέτασης, ερευνητικά αποτελέσματα & προοπτικές», Σεπτεμβρίου 2008, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Kondyli, M. & Lykou, C. (2008). Defining and classifying in classroom discourse: some evidence from Greek pre-school education. Language and Education V. 6: pp Κονδύλη, M. & Μανιού, E. (2007). Αναπλαισίωση της κοινής γνώσης στα εγχειρίδια Εμείς και ο κόσμος της Α και της Γ δημοτικού: οι αναπαραστάσεις του φυσικού και του κοινωνικού κόσμου. Κριτική Επιστήμη και Εκπαίδευση, 6: σσ

17 Λύκου, X. (2000). Η συστημική λειτουργική γραμματική του M. A. K. Halliday. Γλωσσικός Υπολογιστής, 2: σσ Macken-Horarik, M. (2002). Something to shoot for : A systemic functional approach to teaching genre in secondary school science. In Jones, A. M. (Ed.), Genre in the classroom. Multiple perspectives. New Jersey, London: Erlbawm. pp Martin, J. R., Matthiessen, C. M. I. M. & Painter, C. (1997). Working with Functional Grammar. London: Arnold. Mitsikopoulou, B. (Επιμ.) (υπό έκδοση). The KPG writing test in English: A handbook. Athens: RCEL publications. Μπακάκου-Ορφανού, Α. (2003). Επίπεδα λεξιλογίου της Νέας Ελληνικής. Πρακτικά Συνεδρίου «Γλώσσα και Πολιτισμός», Παν/μιο Αθηνών, 24-26/5/2001. Αθήνα: Γκέλμπεσης: σσ Nation, P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press. 17

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία των Κειμενικών Ειδών

Θεωρία των Κειμενικών Ειδών Θεωρία των Κειμενικών Ειδών Μαρία Ποιμενίδου Δρ. Νηπιαγωγός, Κοινωνιολόγος mpoimenidou@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική παρουσίαση Κειμενικό είδος Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL)

International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) International English for Speakers of Other Languages (IESOL) International Spoken English for Speakers of Other Languages (ISESOL) Short Product Description Οι Εξετάσεις City & Guilds IESOL και ISESOL

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Η πρωτοφανής κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα Γκιούρογλου, Χ. & Οικονομίδης, Α.A.: Είδη ερωτήσεων σε προσαρμοστική δοκιμασία κατάταξης στην Αγγλική γλώσσα, 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Π.Ε- Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΙΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Μαρία όκου, Προϊσταµένη Τµήµατος στη ιεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Απόφοιτη Θ Σειράς

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Προφίλ επισκεπτών - Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας γραφείου ενημέρωσης και πληροφόρησης επισκεπτών Ιnfo Point περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2015. Στο διάστημα αυτό συμπληρώθηκαν 140 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος (Α.Μ.: 303)

Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος (Α.Μ.: 303) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στις Επιστήμες της

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Vellum English for Young Learners

Vellum English for Young Learners Vellum English for Young Learners SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου. Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα,

Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου. Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, Σ. ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΛΟΥ-ΜΙΧΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Σταματία Κουτσουλέλου Διεύθυνση εργασίας: Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, 157-81 (γρ. 807) Τηλέφωνο εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Οδηγός για τους Γονείς ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Οδηγός για τους Γονείς Γνωρίζουμε πως ο Έλληνας γονιός θέλει να έχει στη διάθεσή του τις πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να επιλέξει τις εξετάσεις που θα λάβει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

g h Τετράδιο Λεξιλογίου προσφορά QLS! VOCABULARY NOTEBOOK Με δύο λέξεις H I

g h Τετράδιο Λεξιλογίου προσφορά QLS! VOCABULARY NOTEBOOK Με δύο λέξεις H I C t B E F H I K l M N O P p S T U u V W w y Z z Ac a b D d e f G g h i J j k L m n o Q q R r s v xx Y Τετράδιο Λεξιλογίου VOCABULARY NOTEBOOK προσφορά QLS! Με δύο λέξεις Το παρόν µαθητικό βοήθηµα δεν µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος

ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος 2 Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το TELL

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381

1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 381 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ FORUM (E-GROUP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Στο υποέργο Π2γ: Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο (SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο SEO Η βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης είναι ένα σύνολο µεθοδολογιών που στοχεύουν στην ευνοϊκής κατάταξή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013 Αθήνα 08-08-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2013 2014 δεκαπέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κάλυψη : Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Κειμενικά είδη και γλωσσική διδασκαλία: Θεωρητικό υπόβαθρο. Κυριακίδη Έλενα Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κειμενικά είδη και γλωσσική διδασκαλία: Θεωρητικό υπόβαθρο. Κυριακίδη Έλενα Πανεπιστήμιο Κύπρου Κειμενικά είδη και γλωσσική διδασκαλία: Θεωρητικό υπόβαθρο Κυριακίδη Έλενα Πανεπιστήμιο Κύπρου Ο όρος 'κειμενικά είδη' αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γλωσσολογικού και παιδαγωγικού λεξιλογίου, ωστόσο παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ, PhD ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Π.Μ.Σ. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας. Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το

Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας. Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το Aviation English Language Proficiency Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας Η διεθνώς αναγνωρισµένη πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας στην αεροπορία ήταν το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου):

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών βιβλίων Αγγλικής. Το νέο πόρταλ του ΠΕΑΠ και η επιμόρφωση μέσω διαδικτύου

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών βιβλίων Αγγλικής. Το νέο πόρταλ του ΠΕΑΠ και η επιμόρφωση μέσω διαδικτύου λογότυπα Κατερίνα Μακρή, συνεργάτιδα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών βιβλίων Αγγλικής Το νέο πόρταλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Εκτιμάται ότι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ που εξασφαλίστηκαν από την ΕΠ 05/08 για τη Δημοτική Εκπαίδευση: 5600 σε 347 σχολεία. 350 (school site license) σε 347 σχολεία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ που εξασφαλίστηκαν από την ΕΠ 05/08 για τη Δημοτική Εκπαίδευση: 5600 σε 347 σχολεία. 350 (school site license) σε 347 σχολεία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ που εξασφαλίστηκαν από την ΕΠ 05/08 για τη Δημοτική : Κωδικός Μάθημα Λογισμικό Δ01Α Δ01Β Δ01Γ Τίτλος: Η Σπίθα, ο Κεραυνός και η αποκάλυψη της αλήθειας: Περιγραφή: Λογισμικό Εμπέδωσηςεξάσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Τι είναι το iebook; Το iebook είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο των αγγλικών μου, το οποίο με βοηθάει να κάνω μόνος μου το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που μου ανατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around

The verb HAVE GOT. Numbers, Months & Seasons About me and my family. Uncountable nouns (1) Postcard greetings About everyone around Contents LESSONS REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3 REVISION A1 Grammalysis-1indd 2 GRAMMAR 1 2 3 1 5 2 1 2 pp -5 The verb HAVE GOT Have got There is /there are Some/any 8-9 Question words 10-11 Colours

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματισμός Κωφού Παιδιού:

Γραμματισμός Κωφού Παιδιού: Γραμματισμός Κωφού Παιδιού: Μοντέλα διδασκαλίας από κάτω προς τα επάνω Επιμέλεια: Βουλγαρίδου Μαρία, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Εισηγήτρια Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων Κολλίντζα 1 Σημασιολογικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα