χζδιο Εθνικήσ τρατηγικήσ για την Εφοδιαςτική Αλυςίδα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "χζδιο Εθνικήσ τρατηγικήσ για την Εφοδιαςτική Αλυςίδα"

Transcript

1 χζδιο Εθνικήσ τρατηγικήσ για την Εφοδιαςτική Αλυςίδα Περιεχόμενα 1 Η αναγκαιότητα του στρατηγικοφ σχεδίου εφοδιαστικής αλυσίδας Διεθνζσ Περιβάλλον λειτουργίασ τησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ Τφιςτάμενη κατάςταςη τησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ ςτην Ελλάδα Η προοπτική τησ Ελλάδασ ωσ κόμβοσ τησ ΝΑ Ευρώπησ Σχζδιο Εθνικής Στρατηγικής Η δημιουργία του ςτρατηγικοφ ςχεδίου Όραμα τόχοι Δράςεισ

2 1 Η αναγκαιότητα του ςτρατηγικού ςχεδίου εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ 1.1 Διεθνέσ Περιβάλλον λειτουργίασ τησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ Οι δραςτθριότθτεσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ παρουςιάηουν παγκοςμίωσ πολφ μεγάλθ άνκθςθ τα τελευταία χρόνια, κυρίωσ λόγω των εξισ γεγονότων: Σθσ επζκταςθσ των παγκοςμίων ηωνϊν εμπορίου και των ελεφκερων αγορϊν (ιδιαίτερα ςε Κίνα, Ινδία και άλλεσ χϊρεσ), με αποτζλεςμα προϊόντα που παράγονται ςε μια χϊρα, να ταξιδεφουν αρκετά μακριά και μάλιςτα ςε άλλεσ χϊρεσ ι ακόμθ και ςε θπείρουσ Σθσ αυξανόμενθσ μεταποιθτικισ ικανότθτασ των αναπτυςςόμενων χωρϊν, θ οποία ζχει ωσ ςυνζπεια τθν τεράςτια αφξθςθ του utsurcing, τθσ διάκεςθσ δθλαδι κυρίωσ τθσ παραγωγισ των προϊόντων ι και άλλων υπθρεςιϊν ςε εταιρείεσ που εδρεφουν ςε χϊρεσ με χαμθλότερο κόςτοσ εργαςίασ. Σθσ αναγκαιότθτασ αφξθςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των Ευρωπαϊκϊν και ακόμα περιςςότερο των Ελλθνικϊν επιχειριςεων, με τθ μείωςθ των λειτουργικϊν τουσ δαπανϊν και τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαχείριςθσ και αςφάλειασ εμπορευμάτων Σθσ αναγκαιότθτασ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ςτον ευρωπαϊκό χϊρο. (Θ πολιτικι μεταφορϊν είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν ενεργειακι πολιτικι λόγω των κοινϊν τουσ ςτόχων: μείωςθ των εκπομπϊν CO2 και μετριαςμόσ τθσ εξάρτθςθσ τθσ ΕΕ από τισ ειςαγωγζσ ορυκτϊν καυςίμων. Οι μεταφορζσ, αποτελοφν ζνα ενεργοβόρο χριςτθ, κακότι απορροφοφν περίπου το 71% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ πετρελαίου ςτθν ΕΕ). Σθσ προτεραιότθτασ για αφξθςθ τθσ αςφάλειασ των μεταφορϊν και μείωςθ των ςχετικϊν ατυχθμάτων και του κόςτουσ και των επιπτϊςεων που αυτά προκαλοφν φμφωνα με τθν Επιτροπι Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, ο παγκόςμιοσ κλάδοσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ υπολογίηεται ςε περίπου 5,4 τριςεκατομμφρια ευρϊ ι 13,8 % του παγκόςμιου ΑΕΠ. Θ βιομθχανία τθσ εφοδιαςτικισ ζχει πολφ πιο ςθμαντικό ρόλο ςτθν Ευρωπαϊκι οικονομία και τουσ πολίτεσ τθσ από αυτόν που φαίνεται να ζχει ςτο ευρφτερο κοινό (ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν του κλάδου εφοδιαςτικισ είναι τθσ τάξθσ του 1 τρισ ). Ο ανταγωνιςμόσ ςτον ευρωπαϊκό κλάδο τθσ εφοδιαςτικισ είναι ζντονοσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί το υψθλό ποςοςτό ςυγκζντρωςθσ τθσ εφοδιαςτικισ εξωτερικισ ανάκεςθσ ςτθν Ευρϊπθ

3 Σο παγκόςμιο εμπόριο εμπορευματοκιβωτίων ζφταςε τα 160 εκατομμφρια TEUs το 2011, φςτερα από μια ετιςια αφξθςθ 9% κατά τα τελευταία 20 χρόνια (ςυγκρινόμενο με το 3,3% με το υπόλοιπο ναυτικό εμπόριο κατά τθν ίδια περίοδο). Ωσ αποτζλεςμα, θ διακίνθςθ εμπορευματοκιβωτίων κατζλαβε το 16,5% του ςυνολικοφ καλάςςιου εμπορίου το 2011, ςυγκρινόμενο με το 6% το Θ αφξθςθ τθσ διακίνθςθσ εμπορευματοκιβωτίων οφείλεται ςτθν μεγάλθ αφξθςθ τθσ διείςδυςθσ των Αςιατικϊν προϊόντων ςτισ αναπτυγμζνεσ Ευρωπαϊκζσ και Αμερικανικζσ αγορζσ. Θ αφξθςθ τθσ παγκόςμιασ μεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων (κυρίωσ μεταξφ τθσ Αςίασ και τθσ Ευρϊπθσ) οδιγθςε τα Ευρωπαϊκά λιμάνια να διαχειριςτοφν ςχεδόν 114 εκατομμφρια TEUs το 2011 από τα 23,7 εκατομμφρια το Σα λιμάνια τθσ Μεςογείου διαχειρίηονται ςτακερά το 9% τθσ παγκόςμιασ διακίνθςθσ εμπορευματοκιβωτίων τθν ίδια περίοδο, κακϊσ κζρδιςαν μερίδιο αγοράσ από τα λιμάνια τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ ( 48% τθσ Ευρωπαϊκισ Κίνθςθσ το 2011, από 27% το 1990). Θ Μεςογειακι αγορά εμπορευματοκιβωτίων υπολογίηεται ςτα 54 εκατομμφρια TEUs το Κατά τα τελευταία χρόνια, θ προςαρμογι των ανατολικϊν λιμανιϊν τθσ Μεςογείου ζχει αυξιςει το μερίδιο αγοράσ τουσ ςε ςχζςθ με τα λιμάνια τθσ δυτικισ Μεςογείου ςτθν διακίνθςθ εμπορευματοκιβωτίων κατά ςχεδόν 50% όλθσ τθσ κίνθςθσ τθσ Μεςογείου το Σα λιμάνια που ζχουν ωφελθκεί περιςςότερο είναι κυρίωσ αυτά τθσ Σουρκίασ και τθσ Αιγφπτου, ενϊ αυτά που ζχαςαν μερίδιο ιταν κυρίωσ τθσ Ιταλίασ και τθσ Γαλλίασ. Σα λιμάνια τθσ Μεςογείου ςτοχεφουν κυρίωσ τα διερχόμενα φορτία από το ουζη. Είναι χαρακτθριςτικό ότι το 52% του ςυνολικοφ διερχόμενου φορτίου από το ουζη προσ τον Βορρά καταλιγει ςε λιμάνια τθσ Μεςογείου και μόλισ το 35% ςε λιμάνια τθσ Βορείου Ευρϊπθσ. 1.2 Υφιςτάμενη κατάςταςη τησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ ςτην Ελλάδα Ειδικά για τθν Ελλάδα ο κλάδοσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ για τθν ανάπτυξθ τθσ εκνικισ μασ οικονομίασ, δεδομζνου ότι θ ςυμμετοχι του ςτο ΑΕΠ υπολογίηεται περίπου ςτο 10%. ιμερα, ςφμφωνα με τθν Παγκόςμια Σράπεηα, θ αποτελεςματικότθτα και θ ανταγωνιςτικότθτα του δικτφου των Ελλθνικϊν Lgistics είναι χαμθλότερθ από τισ γειτονικζσ τθσ χϊρεσ (Θζςθ 71 όταν θ Σουρκία είναι ςτθ κζςθ 29 και θ Ρουμανία ςτθ κζςθ 50 Lgistics Perfrmance Index ranking 2012)

4 Σα ςθμαντικότερα προβλιματα που αντιμετωπίηει θ ελλθνικι εφοδιαςτικι αλυςίδα είναι τα εξισ: Πολυνομία. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι πωσ τα κτίρια που κα μποροφςαν να ςτεγάςουν τθν δραςτθριότθτα τθσ αποκικευςθσ και τθσ διαχείριςθσ προϊόντων και υλικϊν μποροφν να υπαχκοφν κάτω από διάφορουσ νόμουσ. Θ πολυνομία ζχει δθμιουργιςει πολλζσ γκρίηεσ ηϊνεσ οι οποίεσ επιδζχονται διαφορετικισ ερμθνείασ μεταξφ των υπθρεςιϊν και των δθμόςιων λειτουργϊν. Χαμθλόσ βακμόσ utsurcing ε αντίκεςθ με τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ το Outsurcing υπθρεςιϊν lgistics είναι χαμθλό, ενδεικτικά αναφζρουμε ότι μόλισ το 18% των μεταφορόμενων τόνων το 2012 μεταφζρκθκε με ΔΧ φορτθγά, όταν ο μζςοσ όροσ ςτθν Ευρϊπθ αγγίηει το 80%. Μικρι διείςδυςθ του ςιδθροδρόμου ςτισ εμπορευματικζσ μεταφορζσ και απουςία πολυτροπικισ μεταφοράσ Θ Ελλάδα είναι υπερβολικά εξαρτθμζνθ από τισ οδικζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων, θ οποία αντιπροςωπεφει το 98 τοισ εκατό του ςυνόλου των χερςαίων μεταφορϊν, τόςο ςε όγκο όςο και ςε αξία, ςε ςφγκριςθ με το 72 τοισ εκατό που είναι ο μζςοσ όροσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Κατακερματιςμόσ των εταιρειϊν Lgistics Μεγάλοσ αρικμόσ επιχειριςεων μικροφ μεγζκουσ και με ελάχιςτα περικϊρια επενδφςεων Μεγάλθ επζνδυςθ ςε hard υποδομζσ (τόςο από το κράτοσ όςο και από τουσ επιχειρθματίεσ και όχι ςε sft (πλθροφορικι, ςτελζχθ, τεχνογνωςία, ςυςτιματα αφξθςθσ παραγωγικότθτασ κλπ) Τψθλά λειτουργικά κόςτθ ςτθ μεταφορά Θ άνοδοσ του κόςτουσ καυςίμου, των διοδίων και των αςφαλίςτρων τθν τελευταία 5ετία ζχουν αυξιςει ςθμαντικά το κόςτοσ μεταφοράσ τθν ϊρα που οι τιμζσ ςυμπιζηονται ςυνεχϊσ. Ανεπαρκζσ οδικό και ςιδθροδρομικό δίκτυο Μθ ολοκλιρωςθ βαςικϊν υποδομϊν ΣΕΝ-Σ (ΠΑΘΕ, θλεκτροκίνθςθ ςιδθροδρόμου, βαςικόσ ςιδθροδρομικόσ άξονασ κλπ) και διαςυνδζςεων με κρίςιμουσ κόμβουσ (κυρίωσ λιμάνια) Μθ φιλικό προσ τθν επιχειρθματικότθτα περιβάλλον - 4 -

5 Χρονοβόρεσ και γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ και αυξθμζνα διοικθτικά βάρθ ςε ςειρά διεπαφϊν των επιχειριςεων με το κράτοσ όπωσ ςτθν αδειοδότθςθ εγκαταςτάςεων, εκτελωνιςμοφσ, ζγγραφα μεταφοράσ κλπ. Ζλλειψθ ςτρατθγικοφ χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ Θ ζλλειψθ πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ ζχει οδθγιςει ςτθν δθμιουργία άτυπων lgistics ςυγκεντρϊςεων ςε αχαρακτιριςτεσ περιοχζσ (π.χ. Αςπρόπυργοσ) με ςοβαρι ζλλειψθ υποδομϊν (ανεπαρκζσ οδικό δίκτυο, δίκτυα κοινισ ωφζλειασ, ελλιπείσ διαςυνδζςεισ με λιμάνια και τρζνα κλπ) Σα παραπάνω προβλήματα επιδεινώθηκαν από την οικονομική κρίςη που διζρχεται η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αυτό είχε μεγάλη επίπτωςη ςτο διακινοφμενο φορτίο που το 2011 ξαναγφριςε ςτα επίπεδα του Μζςα ςε μία χρονιά, (2011 ςε ςχζςη με το 2010) είχαμε τα ακόλουθα: Μείωςθ κατά -12% των μεταφερόμενων τόνων από το 2010 ςτο 2011 ςυνοδεφτθκε από μείωςθ του μεταφορικοφ ζργου κατά -31% ςε t-km Μείωςθ -33% ςτισ εκνικζσ και -17% ςτισ διεκνείσ μεταφορζσ 1.3 Η προοπτική τησ Ελλάδασ ωσ κόμβοσ τησ ΝΑ Ευρώπησ Θ φυςικι κζςθ τθσ χϊρασ ςτον καλάςςιο διάδρομο που ενϊνει τισ αγορζσ τθσ Αςίασ με εκείνεσ τθσ Ευρϊπθσ μζςω τθσ διϊρυγασ του ΟΤΕΗ αποτελεί ςθμαντικό ςτρατθγικό πλεονζκτθμα. Αλλά δεν είναι μόνο οι μεγάλεσ εμπορευματικζσ ροζσ Ανατολισ-Δφςθσ. Θ διαμεταφορά (transipment) cntainer μεταξφ των λιμζνων τθσ μεςογείου και του Εφξεινου πόντου, θ διαςφνδεςθ με τθν Αφρικι, θ ενδοχϊρια χερςαία μεταφορά με τρζνο ι οδικϊσ ςτα Βαλκάνια και οι εςωτερικζσ καλάςςιεσ μικρζσ διαδρομζσ, μποροφν να αποτελζςουν αγορζσ για πολλά από τα Λιμάνια τθσ Χϊρασ. Ο Πειραιάσ ιδθ εκμεταλλεφεται το ςτρατθγικό πλεονζκτθμα τθσ χϊρασ και τα εγγενι φυςικά χαρακτθριςτικά του (κζςθ, βάκοσ, ζκταςθ, υποδομζσ) παρουςιάηοντασ ςυνεχι αφξθςθ των διαχειριηόμενων cntainer κυρίωσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ COSCO αλλά και ςτθν προβλιτα του ΟΛΠ. Λόγω τθσ Csc, το λιμάνι του Πειραιά υπιρξε για το 2011 το 10ο μεγαλφτερο λιμάνι τθσ Ευρϊπθσ όςον αφορά τθ διακίνθςθ εμπορευματοκιβωτίων με ρυκμό ανάπτυξθσ - 5 -

6 που άγγιξε το 100%και αναμζνεται να είναι το 1ο τθσ Μεςογείου μζχρι το Σο 2012 το λιμάνι του Πειραιά ζφταςε το 80% αξιοποίθςθσ τθσ δυναμικισ των υποδομϊν του, ςε ςφγκριςθ με τον παγκόςμιο μζςο όρο που ανζρχεται ςτο 67%. Αντίςτοιχθ δυναμικι υπάρχει προφανϊσ και για το Λιμάνι Θεςςαλονίκθσ ι άλλα λιμάνια τθσ Χϊρασ. Αυτι τθν ςτιγμι τα λιμάνια του Πειραιά, Θεςςαλονίκθσ, Πάτρασ και Θγουμενίτςασ ζχουν ενςωματωκεί επίςθμα ςτο διευρωπαϊκό δίκτυο ΣΕΝ-Σ και μποροφν να εκμεταλλευτοφν τισ ςχετικζσ επιδοτιςεισ και ευκαιρίεσ των ευρωπαϊκϊν ταμείων Θ ευκαιρία είναι μεγάλθ για το ςφνολο τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και τθσ ελλθνικισ εφοδιαςτικισ. Οι αυξθμζνεσ εμπορευματικζσ ροζσ ςτα λιμάνια μποροφν να αποτελζςουν εφαλτιριο για τθν ανάπτυξθ των added value services ςτον ελλθνικό χϊρο. Τπηρεςίεσ προςτιθζμενη αξίασ ε γενικζσ γραμμζσ, όλο και περιςςότερο, θ προςφορά υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ (Value Added Services VAS) από τα λιμάνια αυξάνει τισ οικονομικζσ επιδόςεισ και τθν ελκυςτικότθτά τουσ ςε υφιςτάμενουσ και δυνθτικοφσ πελάτεσ και αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ ςυνειςφοράσ ςτθν οικονομία τθσ εκάςτοτε χϊρασ. Οι πιο παραδοςιακζσ υπθρεςίεσ αφοροφν τθ φόρτωςθ/ εκφόρτωςθ, τθν πλιρωςθ των cntainers, τα διάφορα είδθ αποκικευςθσ ςφμφωνα με τον τφπο του φορτίου και τθ διανομι. Πζρα από αυτζσ, αναπτφςςονται και άλλεσ υπθρεςίεσ. Οι πάροχοι τζτοιων υπθρεςιϊν μποροφν να αναλάβουν τμιματα τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ (για παράδειγμα ςυναρμολόγθςθ, ζλεγχο ποιότθτασ, ςυςκευαςία), δραςτθριότθτεσ που απαιτείται να εκτελεςτοφν κοντά ςτον τελικό προοριςμό των εμπορευμάτων. Επίςθσ, μποροφν να προςφζρονται υπθρεςίεσ μετά τθν πϊλθςθ (πχ επιςκευι) και επαναχρθςιμοποίθςθ). Σα προϊόντα που ζχουν τισ μεγαλφτερεσ προοπτικζσ να επωφελθκοφν από τισ υπθρεςίεσ αυτζσ αφοροφν καταναλωτικά θλεκτρονικά είδθ, φαρμακευτικά προϊόντα, είδθ ζνδυςθσ κλπ. Σο μεγαλφτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι υποδομζσ τφπου Distriparks Μια άλλθ ςθμαντικι δραςτθριότθτα, αφορά το ςφνολο των υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν που προςφζρονται ςυνοδευτικά (πχ επιςκευι εμπορευματοκιβωτίων, εγκαταςτάςεισ ηφγιςθσ των φορτίων, εκτελωνιςμόσ, γραφεία, ξενοδοχεία, τράπεηεσ, υπθρεςίεσ κακαριςμοφ κλπ) Ζτςι, θ μεγιςτοποίθςθ των παρεχόμενων VAS αποκτά ςθμαντικότατο ρόλο για τθν Εκνικι Οικονομία μιασ χϊρασ από τθ λειτουργία ενόσ λιμζνα

7 Θα υπάρξουν ςημαντικά οφζλη ςε 8 αντικείμενα (πίνακασ παρακάτω) και με εκτίμηςη ετήςιου κφκλου εργαςιών 4,5 δισ ςε 3 χρόνια από την ανάδειξη τησ Ελλάδασ ςαν διαμετακομιςτικοφ κόμβου τησ ΝΑ Ευρώπησ και μοχλοφ ανάπτυξησ τησ Ελληνικήσ Εφοδιαςτικήσ Αλυςίδα. α/α Αντικείμενο φντομη περιγραφή 1 Ανάπτυξθ τθσ εκμετάλλευςθσ λιμζνων για τα TEU s Σα εμπορεφματα παράγουν ζςοδα για τουσ φορείσ εκμετάλλευςθσ του λιμανιοφ ςε 2 κυρίωσ υπθρεςίεσ: Τπθρεςίεσ φορτοεκφόρτωςθσ Τπθρεςίεσ διαχείριςθσ πλοίων (προςόρμιςθσ, πρυμνοδζτθςθσ κλπ) με άμεςα οφζλθ για τθν απαςχόλθςθ Θ διαχείριςθ των εμπορευματοκιβωτίων αποτελείται από 3 διακριτζσ κατθγορίεσ: Lcal. Εμπορευματοκιβϊτια που προορίηονται για τθν τοπικι αγορά Transshipment. Εμπορευματοκιβϊτια που προορίηονται για τθν μεταφόρτωςθ ςε άλλα πλοία. Transit. Εμπορευματοκιβϊτια που προορίηονται για το εξωτερικό μζςω χερςαίασ μεταφοράσ. 2 Ανάπτυξθ των επιχειριςεων εφοδιαςτικισ αλυςίδασ Είναι το ςθμαντικότερο προςδοκϊμενο όφελοσ όπωσ ςε όλα τα μεγάλα λιμάνια. Αυτό κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ επιχειριςεων ςτθν παροχι value added services όπωσ ελαφριά μεταποίθςθ, ςυναρμολόγθςθ, cnslidatin, ετικετοποίθςθ, ποιοτικόσ ζλεγχοσ, ανάπτυξθ χϊρων ελεφκερθσ αποκικευςθσ κλπ 3 Ανάπτυξθ οδικϊν μεταφορϊν Θ αφξθςθ των εμπορευμάτων και οι διεκνείσ εμπορικζσ ςυμφωνίεσ κα αυξιςουν τισ ανάγκεσ τθσ οδικισ μεταφοράσ. Σα εμπορεφματα κα κατευκφνονται ςε 4 περιοχζσ: - 7 -

8 Σθν ευρφτερθ περιοχι Αττικισ Σθν υπόλοιπθ θπειρωτικι Ελλάδα Σο εξωτερικό ςε απόςταςθ χλμ (οι διεκνείσ μελζτεσ δείχνουν τθν οδικι μεταφορά ωσ τθν πλζον κατάλλθλθ για τζτοιεσ αποςτάςεισ) Ζνα μζροσ του εξωτερικοφ για αποςτάςεισ μεγαλφτερεσ των χλμ. που φκάνει τα χλμ 4 Ανάπτυξθ ςιδθροδρομικϊν μεταφορϊν 5 Ανάπτυξθ αεροπορικϊν μεταφορϊν Αφορά trains κυρίωσ για τθν Κεντρικι Ευρϊπθ Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τα ανωτζρω αποτελεί θ ολοκλιρωςθ των ζργων του ΟΕ, ο εξορκολογιςμόσ τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ των train peratrs και θ πιςτοποιθμζνθ διαλειτουργικότθτα του τροχαίου υλικοφ και των υποδομϊν Θ διαςφνδεςθ του λιμζνα με τα αεροδρόμια κα ωκιςει τθν ανάπτυξθ των αεροπορικϊν μεταφορϊν. Παρά το μεγάλο κόςτοσ, κα αφορά επείγουςεσ παραγγελίεσ, ευαίςκθτα και πολφ ακριβά προϊόντα 6 Ανάπτυξθ υπθρεςιϊν Bunkering Θ αφξθςθ τθσ κινθτικότθτασ των πλοίων κα αυξιςει και τισ ανάγκεσ πετρζλευςθσ παρζχοντασ άμεςο όφελοσ ςτθν βιομθχανία πετρελαιοειδϊν και ςτθν εκνικι φορολογία. Είναι ςθμαντικό για τθν ανάπτυξθ αυτισ τθσ αγοράσ το κράτοσ να φροντίςει για τθν διαμόρφωςθ ανταγωνιςτικϊν τιμϊν κακϊσ το φψοσ των φόρων είναι βαςικόσ παράγοντασ για τθν διαμόρφωςθ των τιμϊν πετρζλευςθσ. 7 Περαιτζρω ανάπτυξθ του Ναυτιλιακοφ Cluster Τπάρχει ιδθ ζνα πολφ μεγάλο ναυτιλιακό cluster με ναυτιλιακζσ εταιρίεσ, ναυτιλιακζσ υπθρεςίεσ, ναυτιλιακό εξοπλιςμό, διαχείριςθ εμπορευμάτων, ναυπθγοεπιςκευαςτικζσ υπθρεςίεσ το οποίο ζχει δθμιουργθκεί επειδι το 16% του παγκόςμιου όγκου τθσ καλάςςιασ μεταφοράσ είναι ελλθνικϊν ςυμφερόντων. Με τθν αφξθςθ τθσ κίνθςθσ, το ναυτιλιακό cluster κα ωφελθκεί άμεςα - 8 -

9 8 Θ Ελλάδα ωσ κόμβοσ εκτελωνιςμοφ φμφωνα με τθν πρόςφατθ αλλαγι τθσ νομοκεςίασ (Κακεςτϊσ 42) επιτρζπεται θ μεταφορά προϊόντων μζςω τθσ Ελλάδασ χωρίσ τθν επιβάρυνςθ με ΦΠΑ. Αυτό δθμιουργεί κετικό κλίμα για τθν αφξθςθ τθσ διακίνθςθσ εμπορευμάτων μζςω τθσ Ελλάδασ και μάλιςτα μπορεί να γίνει ο τελωνειακόσ ζλεγχοσ ςτθν Ελλάδα για λογαριαςμό άλλθσ χϊρασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθν λιψθ των τελωνειακϊν τελϊν κατά το ιμιςυ μεταξφ των δφο χωρϊν. Σθν ςυγκεκριμζνθ πρακτικι χρθςιμοποιοφν τα λιμάνια τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ όπωσ το Ρόττερνταμ και το Αμβοφργο και αποτελεί αξιοςθμείωτο εκνικό ειςόδθμα για τισ χϊρεσ τουσ. Θ Ελλάδα πρζπει να επιδιϊξει να καταςτεί θ λειτουργία του λιμζνα Πειραιά (όχι απαραίτθτα επιτόπου) κόμβοσ εκτελωνιςμοφ και είςπραξθσ των ςχετικϊν τελϊν, ίςωσ και με τθ δθμιουργία «ελεφκερων αποκθκϊν» Για τθν πλιρθ αξιοποίθςθ αυτοφ του πόρου χρειάηεται θ εγκακίδρυςθ τελωνείων που ζχουν 24ωρθ λειτουργία - 9 -

10 2 Σχέδιο Εθνικήσ Στρατηγικήσ 2.1 Η δημιουργία του ςτρατηγικού ςχεδίου Από τα προθγοφμενα είναι ςαφείσ θ ανάγκθ εκπόνθςθσ μιασ ολοκλθρωμζνθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα θ οποία να: Ανταποκρίνεται ςτισ νζεσ ςυνκικεσ των εκνικϊν αναπτυξιακϊν αναγκϊν αλλά και των διεκνϊν μεταφορικϊν ροϊν υνδζει τισ ιδιωτικζσ επιχειρθματικζσ προτεραιότθτεσ με τισ δθμόςιεσ επενδφςεισ ςε εκνικζσ υποδομζσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν ανάπτυξθ του κλάδου Οριοκετεί τουσ ρόλουσ και τισ αρμοδιότθτεσ των εμπλεκόμενων φορζων Κατευκφνει αποτελεςματικά τουσ πόρουσ τθσ νζασ προγραμματικι περιόδου Για αυτό το λόγο δθμιουργικθκε θ Μόνιμθ Επιτροπι Lgistics με καταξιωμζνα ςτελζχθ τθσ αγοράσ των Lgistics, του ιδιωτικοφ τομζα, του δθμόςιου τομζα και τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, με ςτόχο να αναπτφξουν: Ζνα ςτιβαρό εκνικό ςχζδιο ςτρατθγικισ lgistics Ζνα νόμο πλαίςιο για τα lgistics Θ μόνιμθ επιτροπι Lgistics υποςτθρίχκθκε από τθν Παγκόςμια Σράπεηα με τθ μελζτθ «Greek Lgistics Unlcking Grwth Ptential thrugh Regulatry Refrm and Cmplementary Measures» και τον ςφμβουλο lgistics (PLANNING) Για τθν ανάπτυξθ του εκνικοφ ςτρατθγικοφ ςχεδίου για τα lgistics ακολουκικθκε θ tpdwn προςζγγιςθ. Με βάςθ αυτι τθν προςζγγιςθ οι προτεινόμενεσ δράςεισ αποςκοποφν ςτθν επίτευξθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ςκοποφ και αυτόσ ο ςκοπόσ διατυπϊνεται μζςω ενόσ ξεκάκαρου Οράματοσ για τθν ελλθνικι εφοδιαςτικι αλυςίδα του αφριο. Σο Όραμα ςυνεπϊσ κακοδθγεί τθν όλθ προςζγγιςθ όςον αφορά τον κακοριςμό των αναγκαίων δράςεων. Ωςτόςο, για τθν tp-dwn μετάβαςθ από το Όραμα για τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα ςτισ δράςεισ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου για τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα απαιτείται ζνα ακόμα ιεραρχικό επίπεδο που κα ςυνδζει αποτελεςματικά το Όραμα με τισ προτεινόμενεσ δράςεισ. Σο δεφτερο επίπεδο ςε αυτιν τθν tp-dwn προςζγγιςθ είναι να τεκοφν ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι που εφόςον επιτευχκοφν κα διαςφαλίηουν τθν επίτευξθ του Οράματοσ. Αυτοφσ ακριβϊσ τουσ ςτόχουσ κα κλθκεί να καλφψει το ςτρατθγικό ςχζδιο μζςω των δράςεων που κα αναπτυχκοφν.

11 2.2 Όραμα Σο όραμα για τθν Ελλθνικι Εφοδιαςτικι Αλυςίδα ζχει διπλι διάςταςθ (2 Πυλϊνεσ) : I. Ενδυνάμωςθ και εκςυγχρονιςμόσ του υςτιματοσ Εμπορευματικϊν Μεταφορϊν και των Lgistics τθσ χϊρασ μασ ζτςι ϊςτε ο τομζασ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ να αναπτυχκεί και να βοθκιςει ταυτόχρονα υποςτθρικτικά, τθν ανάπτυξθ των υπόλοιπων τομζων τθσ εκνικισ οικονομίασ (βιομθχανία, εξαγωγζσ, εμπόριο, τουριςμόσ, αγροτικι παραγωγι, κα). II. Ανάδειξθ τθσ Ελλάδασ ςε ανταγωνιςτικό και ποιοτικό διαμετακομιςτικό κόμβο τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ με ςτόχο τθν εκμετάλλευςθ του διερχόμενου φορτίου και τθν ανάπτυξθ ςχετικϊν υποςτθρικτικϊν δραςτθριοτιτων (value-added services: αποκικευςθ, αναςυςκευαςία, assembly, κλπ) υνεπϊσ θ Εκνικι ςτρατθγικι πρζπει να καλφψει δφο διαςτάςεισ τθν: Α. Σθν εκνικι ςφμφωνα με το Ι ανωτζρω. Β. Σθν Διεκνι ςφμφωνα με το ΙΙ. 2.3 Στόχοι Ενίςχυςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ μζςω χαμθλοφ κόςτουσ και υψθλοφ custmer service Απλοποίθςθ τθσ Δομισ και μείωςθ των κρίκων τθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ προσ όφελοσ του τελικοφ καταναλωτι Διαςφάλιςθ του Sustainability των Ελλθνικϊν Lgistics ςτθν αρχι του τρίπτυχου ενίςχυςθσ τθσ οικονομικισ, κοινωνικισ και περιβαλλοντικισ τουσ απόδοςθσ Εξωςτρζφεια και Διεκνοποίθςθ των Ελλθνικϊν Lgistics Ανάδειξθ του Πειραιά ωσ πόλου ανάπτυξθσ των Ελλθνικϊν Lgistics με added value services Θ επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων κα πρζπει να υποςτθριχκεί από αξιοποίθςθ των πόρων τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου

12 2.4 Δράςεισ Θ εκνικι ςτρατθγικι κα καλυφκεί από ζνα ευρφ φάςμα δράςεων που ικανοποιοφν τουσ ςτόχουσ που τζκθκαν παραπάνω. Οι ςθμαντικότεροι άξονεσ δράςεων του νζου ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν ελλθνικι εφοδιαςτικι αλυςίδα είναι οι ακόλουκοι: 1. Ανάπτυξη ενόσ ςφγχρονου, αποτελεςματικοφ Θεςμικοφ Πλαιςίου για τα Lgistics Οργανωτικό πλαίςιο τησ δημόςιασ διοίκηςησ για τα lgistics Δθμιουργία οργανωτικισ μονάδασ που κα ςυντονίηει κεντρικά τθ δθμόςια διοίκθςθ ωσ μοναδικό ςθμείο επαφισ για τθν προϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ Απλοποίηςη & εκςυγχρονιςμόσ διαδικαςιών αδειοδότηςησ εταιρειών lgistics μεταφορών: Οι νζεσ διαδικαςίεσ κα υποςτθρίηουν τθν αρχι τθσ επαγγελματικισ ελευκερίασ και τθν κατάργθςθ αδικαιολόγθτων περιοριςμϊν ςτθν πρόςβαςθ και άςκθςθ επαγγελμάτων Διευκόλυνςη διαδικαςιών διαχείριςησ διερχόμενων φορτίων Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν εκτελωνιςμοφ, μείωςθ φυςικϊν ελζγχων των εμπορευμάτων ςτισ πφλεσ με εφαρμογι ςφγχρονων μεκόδων risk analysis, επζκταςθ τθσ χριςθσ θλεκτρονικϊν εγγράφων, προϊκθςθ του κεςμοφ του Authrised Ecnmic Operatr, πλιρθσ εκμετάλλευςθ και marketing του κακεςτϊτοσ 42, κλπ 2. Ενίςχυςη των επιχειρήςεων για πρωτοβουλίεσ lgistics φιλικζσ προσ το περιβαλλον Ενίςχυςθ - παροχι κινιτρων και χρθματοδότθςθ επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν, προϊκθςθ πραςίνων τεχνολογιϊν, υποςτιριξθ πρακτικϊν που ςυμμορφϊνονται με τισ ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ και ενιςχφουν τθν περιβαλλοντικι απόδοςθ των lgistics. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν αειφόρα διανομι εμπορευμάτων ςτισ πόλεισ (sustainable urban lgistics), όπου οι απαιτιςεισ είναι μεγαλφτερεσ 3. Ανάπτυξη ολοκληρωμζνου ςυςτήματοσ πληροφόρηςησ και benchmarking ςτα lgistics Περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ των ακόλουκων οντοτιτων: Διαμόρφωςθ παρατθρθτθρίου εκνικϊν lgistics (δείκτεσ αποδοτικότθτασ, εμπορευματικζσ ροζσ, τιμζσ, ζρευνα αγορϊν) Διαμόρφωςθ παρατθρθτθρίου διεκνϊν lgistics για ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ - One stp shp πλθροφόρθςθσ 4. τρατηγική επζκταςη του hinterland (ενδοχώρασ) του λιμανιοφ του Πειραιά τρατθγικζσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ για τθν διευκόλυνςθ των εμπορευματικϊν ροϊν κυρίωσ για το ςιδθροδρομικό δίκτυο Αξιοποίθςθ Θριαςίου Πεδίου και ευρφτερθσ περιοχισ Αςπροπφργου για τθν διευκόλυνςθ του transit φορτίου και value-added services (warehusing, packaging, assembly) Δθμιουργία Think tank/ςυντονιςτικοφ οργάνου από ενδιαφερόμενα επίλεκτα μζλθ

13 5. Ολοκλήρωςη και εκςυγχρονιςμόσ των βαςικών δικτφων και υποδομών μεταφορών Αφορά το βαςικό ςιδθροδρομικό δίκτυο, τουσ βαςικοφσ οδικοφσ άξονεσ, τθ διαςφνδεςθ των λιμανιϊν Πειραιά και Θεςςαλονίκθσ με το ςιδθροδρομικό και το οδικό δίκτυο και τθν ανάδειξθ του αεροδρομίου Ελ. Βενιηζλοσ ωσ διαμετακομιςτικοφ κόμβου διεκνοφσ εμβζλειασ. 6. Ενίςχυςη τησ τεχνογνωςίασ και οργάνωςησ των επιχειρήςεων ςτον τομζα τησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ Ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ που να ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ μζςω προγραμμάτων κατάρτιςθσ για τθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων και ικανοτιτων των εμπλεκομζνων ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα Ενίςχυςθ δράςεων λειτουργικισ ευελιξίασ & οργανωτικισ καινοτομίασ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα των επιχειριςεων 7. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ / FUNDING Ζνταξθ δράςεων τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ ςτθ ΝΠΠ και αξιοποίθςθ κονδυλίων από τα 5 ευρωπαϊκά ταμεία χρθματοδότθςθσ Chesin Fund (Σαμείο υνοχισ) ERDF (Eurpean Reginal Develpment Fund) ESF (Eurpean Scial Fund) EAFRD (Eurpean Agricultural Fund fr Rural Develpment ) EMFF (Eurpean Maritime & Fisheries Fund)

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα Περιεχόμενα 1 Η αναγκαιότητα του στρατηγικού σχεδίου εφοδιαστικής αλυσίδας 2 1.1 Διεθνές Περιβάλλον λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας 2 1.2 Υφιστάμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ»

Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Τηλ.6937122299 - Email: nasthem1@hotmail.com Τγρότοποσ Κορϊνειασ Βόλβθσ: «ζνασ κρυμμζνοσ κθςαυρόσ» Κείμενο Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εκνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biodiversity Σε μικρι απόςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 2 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 28-08-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 2 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED

Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ Εκνικι Ημερίδα Ολοκλιρωςθσ Ζργου ELIH-MED Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ Κόνςολασ Ιωάννθσ, Head, Εργαςίεσ Περιβαλλοντικισ Τραπεηικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΣΟΤΡΚΟΛΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ Exportgate.gr

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΣΟΤΡΚΟΛΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ Exportgate.gr ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΣΟΤΡΚΟΛΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ Exportgate.gr Ακινα, 20 Μαρτίου 2013 Κφριοι Υπουργοί, Κυρία και Κφριοι Πρζςβεισ, Κφριεσ και Κφριοι Πρόεδροι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία).

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν για το 3 ο τρίμθνο του 2015(προςωρινά ςτοιχεία). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 27-11-2015 ΣΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ: 3 ο Τρίμθνο 2015 (Προςωρινά ςτοιχεία) Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ

Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ Το Σχζδιο Νόμου για τθν "Εγκατάςταςθ Εκνικισ Υποδομισ Δικτφου Οπτικϊν Ινϊν Ανοικτισ Πρόςβαςθσ" και θ ςθμαςία του για τθν αγορά θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν. Σπφροσ Τάςςθσ, Δικθγόροσ Τον Αφγουςτο του 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Η Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ είναι μία ςτρατθγικι προςζγγιςθ οικονομικισ ανάπτυξθσ βαςιςμζνθ ςε ςτοχευμζνθ υποςτιριξθ τθσ Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη -

Ο Κλάδοσ των Αλκοολοφχων Ποτϊν ςτην Ελλάδα. - Περίληψη - ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ελλθνικι φαρμακευτικι βιομθχανία Προκλιςεισ και προοπτικζσ. Μάρκοσ Ολλανδζηοσ Επιςτ. Διευκυντισ ΠΕΦ

Η ελλθνικι φαρμακευτικι βιομθχανία Προκλιςεισ και προοπτικζσ. Μάρκοσ Ολλανδζηοσ Επιςτ. Διευκυντισ ΠΕΦ Η ελλθνικι φαρμακευτικι βιομθχανία Προκλιςεισ και προοπτικζσ Μάρκοσ Ολλανδζηοσ Επιςτ. Διευκυντισ ΠΕΦ Η ελλθνικι φαρμακοβιομθχανία 27 υπερςφγχρονα εργοςτάςια τεχνολογία αιχμισ Απαςχόλθςθ 11.000 εργαηόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο

Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Δξγαζηήξην Εσνηερλίαο Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο ΜΑΝΟΤΗΓΖ ΘΔΟΓΩΡΟ M.Sc. Γεσπόλνο Εσνηέρλεο Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Γ.Π.Θ. ΗΜΒΡΟ 19-20

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ & ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ & ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ, Ε ΕΘΝΙΚΟ (ΣΟΜΕΑΚΟ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ) ΕΠΙΠΕΔΟ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ & ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ & ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ, Ε ΕΘΝΙΚΟ (ΣΟΜΕΑΚΟ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ) ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Τπουργείο Ανάπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ ΕΤΕΔ Εμπορίου ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ & ΔΙΑΣΤΠΩΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ & ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ, Ε ΕΘΝΙΚΟ (ΣΟΜΕΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion.

Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα. Your ride. Our passion. Η μοναδικι ολοκλθρωμζνθ επιχειρθματικι πρόταςθ ςτθν αγορά του ποδθλάτου ςτθν Ελλάδα Ζλα ςτο πιο εξειδικευμζνο δίκτυο ποδθλατικϊν καταςτθμάτων με προϊόντα αιχμισ με το πιο ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ςυνεργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ Σο Γενικό Πλαίςιο Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ ωσ μζςο άςκθςθσ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ ςε εκνικό επίπεδο. Για τθν πραγματοποίθςθ των ςτόχων και των επιδιϊξεων του ςτρατθγικοφ χωροταξικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν 1 Περιοχζσ καινοτομίασ, κφριοσ ςκοπόσ των οποίων είναι να ςυμβάλλουν ςτθν οικονομικι και βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τουσ. Μζςα από ζνα δυναμικό και καινοτόμο μίγμα πολιτικϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα