χζδιο Εθνικήσ τρατηγικήσ για την Εφοδιαςτική Αλυςίδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "χζδιο Εθνικήσ τρατηγικήσ για την Εφοδιαςτική Αλυςίδα"

Transcript

1 χζδιο Εθνικήσ τρατηγικήσ για την Εφοδιαςτική Αλυςίδα Περιεχόμενα 1 Η αναγκαιότητα του στρατηγικοφ σχεδίου εφοδιαστικής αλυσίδας Διεθνζσ Περιβάλλον λειτουργίασ τησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ Τφιςτάμενη κατάςταςη τησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ ςτην Ελλάδα Η προοπτική τησ Ελλάδασ ωσ κόμβοσ τησ ΝΑ Ευρώπησ Σχζδιο Εθνικής Στρατηγικής Η δημιουργία του ςτρατηγικοφ ςχεδίου Όραμα τόχοι Δράςεισ

2 1 Η αναγκαιότητα του ςτρατηγικού ςχεδίου εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ 1.1 Διεθνέσ Περιβάλλον λειτουργίασ τησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ Οι δραςτθριότθτεσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ παρουςιάηουν παγκοςμίωσ πολφ μεγάλθ άνκθςθ τα τελευταία χρόνια, κυρίωσ λόγω των εξισ γεγονότων: Σθσ επζκταςθσ των παγκοςμίων ηωνϊν εμπορίου και των ελεφκερων αγορϊν (ιδιαίτερα ςε Κίνα, Ινδία και άλλεσ χϊρεσ), με αποτζλεςμα προϊόντα που παράγονται ςε μια χϊρα, να ταξιδεφουν αρκετά μακριά και μάλιςτα ςε άλλεσ χϊρεσ ι ακόμθ και ςε θπείρουσ Σθσ αυξανόμενθσ μεταποιθτικισ ικανότθτασ των αναπτυςςόμενων χωρϊν, θ οποία ζχει ωσ ςυνζπεια τθν τεράςτια αφξθςθ του utsurcing, τθσ διάκεςθσ δθλαδι κυρίωσ τθσ παραγωγισ των προϊόντων ι και άλλων υπθρεςιϊν ςε εταιρείεσ που εδρεφουν ςε χϊρεσ με χαμθλότερο κόςτοσ εργαςίασ. Σθσ αναγκαιότθτασ αφξθςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των Ευρωπαϊκϊν και ακόμα περιςςότερο των Ελλθνικϊν επιχειριςεων, με τθ μείωςθ των λειτουργικϊν τουσ δαπανϊν και τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαχείριςθσ και αςφάλειασ εμπορευμάτων Σθσ αναγκαιότθτασ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων ςτον ευρωπαϊκό χϊρο. (Θ πολιτικι μεταφορϊν είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν ενεργειακι πολιτικι λόγω των κοινϊν τουσ ςτόχων: μείωςθ των εκπομπϊν CO2 και μετριαςμόσ τθσ εξάρτθςθσ τθσ ΕΕ από τισ ειςαγωγζσ ορυκτϊν καυςίμων. Οι μεταφορζσ, αποτελοφν ζνα ενεργοβόρο χριςτθ, κακότι απορροφοφν περίπου το 71% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ πετρελαίου ςτθν ΕΕ). Σθσ προτεραιότθτασ για αφξθςθ τθσ αςφάλειασ των μεταφορϊν και μείωςθ των ςχετικϊν ατυχθμάτων και του κόςτουσ και των επιπτϊςεων που αυτά προκαλοφν φμφωνα με τθν Επιτροπι Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, ο παγκόςμιοσ κλάδοσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ υπολογίηεται ςε περίπου 5,4 τριςεκατομμφρια ευρϊ ι 13,8 % του παγκόςμιου ΑΕΠ. Θ βιομθχανία τθσ εφοδιαςτικισ ζχει πολφ πιο ςθμαντικό ρόλο ςτθν Ευρωπαϊκι οικονομία και τουσ πολίτεσ τθσ από αυτόν που φαίνεται να ζχει ςτο ευρφτερο κοινό (ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν του κλάδου εφοδιαςτικισ είναι τθσ τάξθσ του 1 τρισ ). Ο ανταγωνιςμόσ ςτον ευρωπαϊκό κλάδο τθσ εφοδιαςτικισ είναι ζντονοσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί το υψθλό ποςοςτό ςυγκζντρωςθσ τθσ εφοδιαςτικισ εξωτερικισ ανάκεςθσ ςτθν Ευρϊπθ

3 Σο παγκόςμιο εμπόριο εμπορευματοκιβωτίων ζφταςε τα 160 εκατομμφρια TEUs το 2011, φςτερα από μια ετιςια αφξθςθ 9% κατά τα τελευταία 20 χρόνια (ςυγκρινόμενο με το 3,3% με το υπόλοιπο ναυτικό εμπόριο κατά τθν ίδια περίοδο). Ωσ αποτζλεςμα, θ διακίνθςθ εμπορευματοκιβωτίων κατζλαβε το 16,5% του ςυνολικοφ καλάςςιου εμπορίου το 2011, ςυγκρινόμενο με το 6% το Θ αφξθςθ τθσ διακίνθςθσ εμπορευματοκιβωτίων οφείλεται ςτθν μεγάλθ αφξθςθ τθσ διείςδυςθσ των Αςιατικϊν προϊόντων ςτισ αναπτυγμζνεσ Ευρωπαϊκζσ και Αμερικανικζσ αγορζσ. Θ αφξθςθ τθσ παγκόςμιασ μεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων (κυρίωσ μεταξφ τθσ Αςίασ και τθσ Ευρϊπθσ) οδιγθςε τα Ευρωπαϊκά λιμάνια να διαχειριςτοφν ςχεδόν 114 εκατομμφρια TEUs το 2011 από τα 23,7 εκατομμφρια το Σα λιμάνια τθσ Μεςογείου διαχειρίηονται ςτακερά το 9% τθσ παγκόςμιασ διακίνθςθσ εμπορευματοκιβωτίων τθν ίδια περίοδο, κακϊσ κζρδιςαν μερίδιο αγοράσ από τα λιμάνια τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ ( 48% τθσ Ευρωπαϊκισ Κίνθςθσ το 2011, από 27% το 1990). Θ Μεςογειακι αγορά εμπορευματοκιβωτίων υπολογίηεται ςτα 54 εκατομμφρια TEUs το Κατά τα τελευταία χρόνια, θ προςαρμογι των ανατολικϊν λιμανιϊν τθσ Μεςογείου ζχει αυξιςει το μερίδιο αγοράσ τουσ ςε ςχζςθ με τα λιμάνια τθσ δυτικισ Μεςογείου ςτθν διακίνθςθ εμπορευματοκιβωτίων κατά ςχεδόν 50% όλθσ τθσ κίνθςθσ τθσ Μεςογείου το Σα λιμάνια που ζχουν ωφελθκεί περιςςότερο είναι κυρίωσ αυτά τθσ Σουρκίασ και τθσ Αιγφπτου, ενϊ αυτά που ζχαςαν μερίδιο ιταν κυρίωσ τθσ Ιταλίασ και τθσ Γαλλίασ. Σα λιμάνια τθσ Μεςογείου ςτοχεφουν κυρίωσ τα διερχόμενα φορτία από το ουζη. Είναι χαρακτθριςτικό ότι το 52% του ςυνολικοφ διερχόμενου φορτίου από το ουζη προσ τον Βορρά καταλιγει ςε λιμάνια τθσ Μεςογείου και μόλισ το 35% ςε λιμάνια τθσ Βορείου Ευρϊπθσ. 1.2 Υφιςτάμενη κατάςταςη τησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ ςτην Ελλάδα Ειδικά για τθν Ελλάδα ο κλάδοσ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ για τθν ανάπτυξθ τθσ εκνικισ μασ οικονομίασ, δεδομζνου ότι θ ςυμμετοχι του ςτο ΑΕΠ υπολογίηεται περίπου ςτο 10%. ιμερα, ςφμφωνα με τθν Παγκόςμια Σράπεηα, θ αποτελεςματικότθτα και θ ανταγωνιςτικότθτα του δικτφου των Ελλθνικϊν Lgistics είναι χαμθλότερθ από τισ γειτονικζσ τθσ χϊρεσ (Θζςθ 71 όταν θ Σουρκία είναι ςτθ κζςθ 29 και θ Ρουμανία ςτθ κζςθ 50 Lgistics Perfrmance Index ranking 2012)

4 Σα ςθμαντικότερα προβλιματα που αντιμετωπίηει θ ελλθνικι εφοδιαςτικι αλυςίδα είναι τα εξισ: Πολυνομία. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι πωσ τα κτίρια που κα μποροφςαν να ςτεγάςουν τθν δραςτθριότθτα τθσ αποκικευςθσ και τθσ διαχείριςθσ προϊόντων και υλικϊν μποροφν να υπαχκοφν κάτω από διάφορουσ νόμουσ. Θ πολυνομία ζχει δθμιουργιςει πολλζσ γκρίηεσ ηϊνεσ οι οποίεσ επιδζχονται διαφορετικισ ερμθνείασ μεταξφ των υπθρεςιϊν και των δθμόςιων λειτουργϊν. Χαμθλόσ βακμόσ utsurcing ε αντίκεςθ με τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ το Outsurcing υπθρεςιϊν lgistics είναι χαμθλό, ενδεικτικά αναφζρουμε ότι μόλισ το 18% των μεταφορόμενων τόνων το 2012 μεταφζρκθκε με ΔΧ φορτθγά, όταν ο μζςοσ όροσ ςτθν Ευρϊπθ αγγίηει το 80%. Μικρι διείςδυςθ του ςιδθροδρόμου ςτισ εμπορευματικζσ μεταφορζσ και απουςία πολυτροπικισ μεταφοράσ Θ Ελλάδα είναι υπερβολικά εξαρτθμζνθ από τισ οδικζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων, θ οποία αντιπροςωπεφει το 98 τοισ εκατό του ςυνόλου των χερςαίων μεταφορϊν, τόςο ςε όγκο όςο και ςε αξία, ςε ςφγκριςθ με το 72 τοισ εκατό που είναι ο μζςοσ όροσ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Κατακερματιςμόσ των εταιρειϊν Lgistics Μεγάλοσ αρικμόσ επιχειριςεων μικροφ μεγζκουσ και με ελάχιςτα περικϊρια επενδφςεων Μεγάλθ επζνδυςθ ςε hard υποδομζσ (τόςο από το κράτοσ όςο και από τουσ επιχειρθματίεσ και όχι ςε sft (πλθροφορικι, ςτελζχθ, τεχνογνωςία, ςυςτιματα αφξθςθσ παραγωγικότθτασ κλπ) Τψθλά λειτουργικά κόςτθ ςτθ μεταφορά Θ άνοδοσ του κόςτουσ καυςίμου, των διοδίων και των αςφαλίςτρων τθν τελευταία 5ετία ζχουν αυξιςει ςθμαντικά το κόςτοσ μεταφοράσ τθν ϊρα που οι τιμζσ ςυμπιζηονται ςυνεχϊσ. Ανεπαρκζσ οδικό και ςιδθροδρομικό δίκτυο Μθ ολοκλιρωςθ βαςικϊν υποδομϊν ΣΕΝ-Σ (ΠΑΘΕ, θλεκτροκίνθςθ ςιδθροδρόμου, βαςικόσ ςιδθροδρομικόσ άξονασ κλπ) και διαςυνδζςεων με κρίςιμουσ κόμβουσ (κυρίωσ λιμάνια) Μθ φιλικό προσ τθν επιχειρθματικότθτα περιβάλλον - 4 -

5 Χρονοβόρεσ και γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ και αυξθμζνα διοικθτικά βάρθ ςε ςειρά διεπαφϊν των επιχειριςεων με το κράτοσ όπωσ ςτθν αδειοδότθςθ εγκαταςτάςεων, εκτελωνιςμοφσ, ζγγραφα μεταφοράσ κλπ. Ζλλειψθ ςτρατθγικοφ χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ Θ ζλλειψθ πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ ζχει οδθγιςει ςτθν δθμιουργία άτυπων lgistics ςυγκεντρϊςεων ςε αχαρακτιριςτεσ περιοχζσ (π.χ. Αςπρόπυργοσ) με ςοβαρι ζλλειψθ υποδομϊν (ανεπαρκζσ οδικό δίκτυο, δίκτυα κοινισ ωφζλειασ, ελλιπείσ διαςυνδζςεισ με λιμάνια και τρζνα κλπ) Σα παραπάνω προβλήματα επιδεινώθηκαν από την οικονομική κρίςη που διζρχεται η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αυτό είχε μεγάλη επίπτωςη ςτο διακινοφμενο φορτίο που το 2011 ξαναγφριςε ςτα επίπεδα του Μζςα ςε μία χρονιά, (2011 ςε ςχζςη με το 2010) είχαμε τα ακόλουθα: Μείωςθ κατά -12% των μεταφερόμενων τόνων από το 2010 ςτο 2011 ςυνοδεφτθκε από μείωςθ του μεταφορικοφ ζργου κατά -31% ςε t-km Μείωςθ -33% ςτισ εκνικζσ και -17% ςτισ διεκνείσ μεταφορζσ 1.3 Η προοπτική τησ Ελλάδασ ωσ κόμβοσ τησ ΝΑ Ευρώπησ Θ φυςικι κζςθ τθσ χϊρασ ςτον καλάςςιο διάδρομο που ενϊνει τισ αγορζσ τθσ Αςίασ με εκείνεσ τθσ Ευρϊπθσ μζςω τθσ διϊρυγασ του ΟΤΕΗ αποτελεί ςθμαντικό ςτρατθγικό πλεονζκτθμα. Αλλά δεν είναι μόνο οι μεγάλεσ εμπορευματικζσ ροζσ Ανατολισ-Δφςθσ. Θ διαμεταφορά (transipment) cntainer μεταξφ των λιμζνων τθσ μεςογείου και του Εφξεινου πόντου, θ διαςφνδεςθ με τθν Αφρικι, θ ενδοχϊρια χερςαία μεταφορά με τρζνο ι οδικϊσ ςτα Βαλκάνια και οι εςωτερικζσ καλάςςιεσ μικρζσ διαδρομζσ, μποροφν να αποτελζςουν αγορζσ για πολλά από τα Λιμάνια τθσ Χϊρασ. Ο Πειραιάσ ιδθ εκμεταλλεφεται το ςτρατθγικό πλεονζκτθμα τθσ χϊρασ και τα εγγενι φυςικά χαρακτθριςτικά του (κζςθ, βάκοσ, ζκταςθ, υποδομζσ) παρουςιάηοντασ ςυνεχι αφξθςθ των διαχειριηόμενων cntainer κυρίωσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ COSCO αλλά και ςτθν προβλιτα του ΟΛΠ. Λόγω τθσ Csc, το λιμάνι του Πειραιά υπιρξε για το 2011 το 10ο μεγαλφτερο λιμάνι τθσ Ευρϊπθσ όςον αφορά τθ διακίνθςθ εμπορευματοκιβωτίων με ρυκμό ανάπτυξθσ - 5 -

6 που άγγιξε το 100%και αναμζνεται να είναι το 1ο τθσ Μεςογείου μζχρι το Σο 2012 το λιμάνι του Πειραιά ζφταςε το 80% αξιοποίθςθσ τθσ δυναμικισ των υποδομϊν του, ςε ςφγκριςθ με τον παγκόςμιο μζςο όρο που ανζρχεται ςτο 67%. Αντίςτοιχθ δυναμικι υπάρχει προφανϊσ και για το Λιμάνι Θεςςαλονίκθσ ι άλλα λιμάνια τθσ Χϊρασ. Αυτι τθν ςτιγμι τα λιμάνια του Πειραιά, Θεςςαλονίκθσ, Πάτρασ και Θγουμενίτςασ ζχουν ενςωματωκεί επίςθμα ςτο διευρωπαϊκό δίκτυο ΣΕΝ-Σ και μποροφν να εκμεταλλευτοφν τισ ςχετικζσ επιδοτιςεισ και ευκαιρίεσ των ευρωπαϊκϊν ταμείων Θ ευκαιρία είναι μεγάλθ για το ςφνολο τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και τθσ ελλθνικισ εφοδιαςτικισ. Οι αυξθμζνεσ εμπορευματικζσ ροζσ ςτα λιμάνια μποροφν να αποτελζςουν εφαλτιριο για τθν ανάπτυξθ των added value services ςτον ελλθνικό χϊρο. Τπηρεςίεσ προςτιθζμενη αξίασ ε γενικζσ γραμμζσ, όλο και περιςςότερο, θ προςφορά υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ (Value Added Services VAS) από τα λιμάνια αυξάνει τισ οικονομικζσ επιδόςεισ και τθν ελκυςτικότθτά τουσ ςε υφιςτάμενουσ και δυνθτικοφσ πελάτεσ και αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ ςυνειςφοράσ ςτθν οικονομία τθσ εκάςτοτε χϊρασ. Οι πιο παραδοςιακζσ υπθρεςίεσ αφοροφν τθ φόρτωςθ/ εκφόρτωςθ, τθν πλιρωςθ των cntainers, τα διάφορα είδθ αποκικευςθσ ςφμφωνα με τον τφπο του φορτίου και τθ διανομι. Πζρα από αυτζσ, αναπτφςςονται και άλλεσ υπθρεςίεσ. Οι πάροχοι τζτοιων υπθρεςιϊν μποροφν να αναλάβουν τμιματα τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ (για παράδειγμα ςυναρμολόγθςθ, ζλεγχο ποιότθτασ, ςυςκευαςία), δραςτθριότθτεσ που απαιτείται να εκτελεςτοφν κοντά ςτον τελικό προοριςμό των εμπορευμάτων. Επίςθσ, μποροφν να προςφζρονται υπθρεςίεσ μετά τθν πϊλθςθ (πχ επιςκευι) και επαναχρθςιμοποίθςθ). Σα προϊόντα που ζχουν τισ μεγαλφτερεσ προοπτικζσ να επωφελθκοφν από τισ υπθρεςίεσ αυτζσ αφοροφν καταναλωτικά θλεκτρονικά είδθ, φαρμακευτικά προϊόντα, είδθ ζνδυςθσ κλπ. Σο μεγαλφτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι υποδομζσ τφπου Distriparks Μια άλλθ ςθμαντικι δραςτθριότθτα, αφορά το ςφνολο των υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν που προςφζρονται ςυνοδευτικά (πχ επιςκευι εμπορευματοκιβωτίων, εγκαταςτάςεισ ηφγιςθσ των φορτίων, εκτελωνιςμόσ, γραφεία, ξενοδοχεία, τράπεηεσ, υπθρεςίεσ κακαριςμοφ κλπ) Ζτςι, θ μεγιςτοποίθςθ των παρεχόμενων VAS αποκτά ςθμαντικότατο ρόλο για τθν Εκνικι Οικονομία μιασ χϊρασ από τθ λειτουργία ενόσ λιμζνα

7 Θα υπάρξουν ςημαντικά οφζλη ςε 8 αντικείμενα (πίνακασ παρακάτω) και με εκτίμηςη ετήςιου κφκλου εργαςιών 4,5 δισ ςε 3 χρόνια από την ανάδειξη τησ Ελλάδασ ςαν διαμετακομιςτικοφ κόμβου τησ ΝΑ Ευρώπησ και μοχλοφ ανάπτυξησ τησ Ελληνικήσ Εφοδιαςτικήσ Αλυςίδα. α/α Αντικείμενο φντομη περιγραφή 1 Ανάπτυξθ τθσ εκμετάλλευςθσ λιμζνων για τα TEU s Σα εμπορεφματα παράγουν ζςοδα για τουσ φορείσ εκμετάλλευςθσ του λιμανιοφ ςε 2 κυρίωσ υπθρεςίεσ: Τπθρεςίεσ φορτοεκφόρτωςθσ Τπθρεςίεσ διαχείριςθσ πλοίων (προςόρμιςθσ, πρυμνοδζτθςθσ κλπ) με άμεςα οφζλθ για τθν απαςχόλθςθ Θ διαχείριςθ των εμπορευματοκιβωτίων αποτελείται από 3 διακριτζσ κατθγορίεσ: Lcal. Εμπορευματοκιβϊτια που προορίηονται για τθν τοπικι αγορά Transshipment. Εμπορευματοκιβϊτια που προορίηονται για τθν μεταφόρτωςθ ςε άλλα πλοία. Transit. Εμπορευματοκιβϊτια που προορίηονται για το εξωτερικό μζςω χερςαίασ μεταφοράσ. 2 Ανάπτυξθ των επιχειριςεων εφοδιαςτικισ αλυςίδασ Είναι το ςθμαντικότερο προςδοκϊμενο όφελοσ όπωσ ςε όλα τα μεγάλα λιμάνια. Αυτό κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ επιχειριςεων ςτθν παροχι value added services όπωσ ελαφριά μεταποίθςθ, ςυναρμολόγθςθ, cnslidatin, ετικετοποίθςθ, ποιοτικόσ ζλεγχοσ, ανάπτυξθ χϊρων ελεφκερθσ αποκικευςθσ κλπ 3 Ανάπτυξθ οδικϊν μεταφορϊν Θ αφξθςθ των εμπορευμάτων και οι διεκνείσ εμπορικζσ ςυμφωνίεσ κα αυξιςουν τισ ανάγκεσ τθσ οδικισ μεταφοράσ. Σα εμπορεφματα κα κατευκφνονται ςε 4 περιοχζσ: - 7 -

8 Σθν ευρφτερθ περιοχι Αττικισ Σθν υπόλοιπθ θπειρωτικι Ελλάδα Σο εξωτερικό ςε απόςταςθ χλμ (οι διεκνείσ μελζτεσ δείχνουν τθν οδικι μεταφορά ωσ τθν πλζον κατάλλθλθ για τζτοιεσ αποςτάςεισ) Ζνα μζροσ του εξωτερικοφ για αποςτάςεισ μεγαλφτερεσ των χλμ. που φκάνει τα χλμ 4 Ανάπτυξθ ςιδθροδρομικϊν μεταφορϊν 5 Ανάπτυξθ αεροπορικϊν μεταφορϊν Αφορά trains κυρίωσ για τθν Κεντρικι Ευρϊπθ Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τα ανωτζρω αποτελεί θ ολοκλιρωςθ των ζργων του ΟΕ, ο εξορκολογιςμόσ τθσ λειτουργίασ τθσ αγοράσ των train peratrs και θ πιςτοποιθμζνθ διαλειτουργικότθτα του τροχαίου υλικοφ και των υποδομϊν Θ διαςφνδεςθ του λιμζνα με τα αεροδρόμια κα ωκιςει τθν ανάπτυξθ των αεροπορικϊν μεταφορϊν. Παρά το μεγάλο κόςτοσ, κα αφορά επείγουςεσ παραγγελίεσ, ευαίςκθτα και πολφ ακριβά προϊόντα 6 Ανάπτυξθ υπθρεςιϊν Bunkering Θ αφξθςθ τθσ κινθτικότθτασ των πλοίων κα αυξιςει και τισ ανάγκεσ πετρζλευςθσ παρζχοντασ άμεςο όφελοσ ςτθν βιομθχανία πετρελαιοειδϊν και ςτθν εκνικι φορολογία. Είναι ςθμαντικό για τθν ανάπτυξθ αυτισ τθσ αγοράσ το κράτοσ να φροντίςει για τθν διαμόρφωςθ ανταγωνιςτικϊν τιμϊν κακϊσ το φψοσ των φόρων είναι βαςικόσ παράγοντασ για τθν διαμόρφωςθ των τιμϊν πετρζλευςθσ. 7 Περαιτζρω ανάπτυξθ του Ναυτιλιακοφ Cluster Τπάρχει ιδθ ζνα πολφ μεγάλο ναυτιλιακό cluster με ναυτιλιακζσ εταιρίεσ, ναυτιλιακζσ υπθρεςίεσ, ναυτιλιακό εξοπλιςμό, διαχείριςθ εμπορευμάτων, ναυπθγοεπιςκευαςτικζσ υπθρεςίεσ το οποίο ζχει δθμιουργθκεί επειδι το 16% του παγκόςμιου όγκου τθσ καλάςςιασ μεταφοράσ είναι ελλθνικϊν ςυμφερόντων. Με τθν αφξθςθ τθσ κίνθςθσ, το ναυτιλιακό cluster κα ωφελθκεί άμεςα - 8 -

9 8 Θ Ελλάδα ωσ κόμβοσ εκτελωνιςμοφ φμφωνα με τθν πρόςφατθ αλλαγι τθσ νομοκεςίασ (Κακεςτϊσ 42) επιτρζπεται θ μεταφορά προϊόντων μζςω τθσ Ελλάδασ χωρίσ τθν επιβάρυνςθ με ΦΠΑ. Αυτό δθμιουργεί κετικό κλίμα για τθν αφξθςθ τθσ διακίνθςθσ εμπορευμάτων μζςω τθσ Ελλάδασ και μάλιςτα μπορεί να γίνει ο τελωνειακόσ ζλεγχοσ ςτθν Ελλάδα για λογαριαςμό άλλθσ χϊρασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθν λιψθ των τελωνειακϊν τελϊν κατά το ιμιςυ μεταξφ των δφο χωρϊν. Σθν ςυγκεκριμζνθ πρακτικι χρθςιμοποιοφν τα λιμάνια τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ όπωσ το Ρόττερνταμ και το Αμβοφργο και αποτελεί αξιοςθμείωτο εκνικό ειςόδθμα για τισ χϊρεσ τουσ. Θ Ελλάδα πρζπει να επιδιϊξει να καταςτεί θ λειτουργία του λιμζνα Πειραιά (όχι απαραίτθτα επιτόπου) κόμβοσ εκτελωνιςμοφ και είςπραξθσ των ςχετικϊν τελϊν, ίςωσ και με τθ δθμιουργία «ελεφκερων αποκθκϊν» Για τθν πλιρθ αξιοποίθςθ αυτοφ του πόρου χρειάηεται θ εγκακίδρυςθ τελωνείων που ζχουν 24ωρθ λειτουργία - 9 -

10 2 Σχέδιο Εθνικήσ Στρατηγικήσ 2.1 Η δημιουργία του ςτρατηγικού ςχεδίου Από τα προθγοφμενα είναι ςαφείσ θ ανάγκθ εκπόνθςθσ μιασ ολοκλθρωμζνθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα θ οποία να: Ανταποκρίνεται ςτισ νζεσ ςυνκικεσ των εκνικϊν αναπτυξιακϊν αναγκϊν αλλά και των διεκνϊν μεταφορικϊν ροϊν υνδζει τισ ιδιωτικζσ επιχειρθματικζσ προτεραιότθτεσ με τισ δθμόςιεσ επενδφςεισ ςε εκνικζσ υποδομζσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν ανάπτυξθ του κλάδου Οριοκετεί τουσ ρόλουσ και τισ αρμοδιότθτεσ των εμπλεκόμενων φορζων Κατευκφνει αποτελεςματικά τουσ πόρουσ τθσ νζασ προγραμματικι περιόδου Για αυτό το λόγο δθμιουργικθκε θ Μόνιμθ Επιτροπι Lgistics με καταξιωμζνα ςτελζχθ τθσ αγοράσ των Lgistics, του ιδιωτικοφ τομζα, του δθμόςιου τομζα και τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ, με ςτόχο να αναπτφξουν: Ζνα ςτιβαρό εκνικό ςχζδιο ςτρατθγικισ lgistics Ζνα νόμο πλαίςιο για τα lgistics Θ μόνιμθ επιτροπι Lgistics υποςτθρίχκθκε από τθν Παγκόςμια Σράπεηα με τθ μελζτθ «Greek Lgistics Unlcking Grwth Ptential thrugh Regulatry Refrm and Cmplementary Measures» και τον ςφμβουλο lgistics (PLANNING) Για τθν ανάπτυξθ του εκνικοφ ςτρατθγικοφ ςχεδίου για τα lgistics ακολουκικθκε θ tpdwn προςζγγιςθ. Με βάςθ αυτι τθν προςζγγιςθ οι προτεινόμενεσ δράςεισ αποςκοποφν ςτθν επίτευξθ ενόσ ςυγκεκριμζνου ςκοποφ και αυτόσ ο ςκοπόσ διατυπϊνεται μζςω ενόσ ξεκάκαρου Οράματοσ για τθν ελλθνικι εφοδιαςτικι αλυςίδα του αφριο. Σο Όραμα ςυνεπϊσ κακοδθγεί τθν όλθ προςζγγιςθ όςον αφορά τον κακοριςμό των αναγκαίων δράςεων. Ωςτόςο, για τθν tp-dwn μετάβαςθ από το Όραμα για τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα ςτισ δράςεισ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου για τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα απαιτείται ζνα ακόμα ιεραρχικό επίπεδο που κα ςυνδζει αποτελεςματικά το Όραμα με τισ προτεινόμενεσ δράςεισ. Σο δεφτερο επίπεδο ςε αυτιν τθν tp-dwn προςζγγιςθ είναι να τεκοφν ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι που εφόςον επιτευχκοφν κα διαςφαλίηουν τθν επίτευξθ του Οράματοσ. Αυτοφσ ακριβϊσ τουσ ςτόχουσ κα κλθκεί να καλφψει το ςτρατθγικό ςχζδιο μζςω των δράςεων που κα αναπτυχκοφν.

11 2.2 Όραμα Σο όραμα για τθν Ελλθνικι Εφοδιαςτικι Αλυςίδα ζχει διπλι διάςταςθ (2 Πυλϊνεσ) : I. Ενδυνάμωςθ και εκςυγχρονιςμόσ του υςτιματοσ Εμπορευματικϊν Μεταφορϊν και των Lgistics τθσ χϊρασ μασ ζτςι ϊςτε ο τομζασ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ να αναπτυχκεί και να βοθκιςει ταυτόχρονα υποςτθρικτικά, τθν ανάπτυξθ των υπόλοιπων τομζων τθσ εκνικισ οικονομίασ (βιομθχανία, εξαγωγζσ, εμπόριο, τουριςμόσ, αγροτικι παραγωγι, κα). II. Ανάδειξθ τθσ Ελλάδασ ςε ανταγωνιςτικό και ποιοτικό διαμετακομιςτικό κόμβο τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ με ςτόχο τθν εκμετάλλευςθ του διερχόμενου φορτίου και τθν ανάπτυξθ ςχετικϊν υποςτθρικτικϊν δραςτθριοτιτων (value-added services: αποκικευςθ, αναςυςκευαςία, assembly, κλπ) υνεπϊσ θ Εκνικι ςτρατθγικι πρζπει να καλφψει δφο διαςτάςεισ τθν: Α. Σθν εκνικι ςφμφωνα με το Ι ανωτζρω. Β. Σθν Διεκνι ςφμφωνα με το ΙΙ. 2.3 Στόχοι Ενίςχυςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ μζςω χαμθλοφ κόςτουσ και υψθλοφ custmer service Απλοποίθςθ τθσ Δομισ και μείωςθ των κρίκων τθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ προσ όφελοσ του τελικοφ καταναλωτι Διαςφάλιςθ του Sustainability των Ελλθνικϊν Lgistics ςτθν αρχι του τρίπτυχου ενίςχυςθσ τθσ οικονομικισ, κοινωνικισ και περιβαλλοντικισ τουσ απόδοςθσ Εξωςτρζφεια και Διεκνοποίθςθ των Ελλθνικϊν Lgistics Ανάδειξθ του Πειραιά ωσ πόλου ανάπτυξθσ των Ελλθνικϊν Lgistics με added value services Θ επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων κα πρζπει να υποςτθριχκεί από αξιοποίθςθ των πόρων τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου

12 2.4 Δράςεισ Θ εκνικι ςτρατθγικι κα καλυφκεί από ζνα ευρφ φάςμα δράςεων που ικανοποιοφν τουσ ςτόχουσ που τζκθκαν παραπάνω. Οι ςθμαντικότεροι άξονεσ δράςεων του νζου ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν ελλθνικι εφοδιαςτικι αλυςίδα είναι οι ακόλουκοι: 1. Ανάπτυξη ενόσ ςφγχρονου, αποτελεςματικοφ Θεςμικοφ Πλαιςίου για τα Lgistics Οργανωτικό πλαίςιο τησ δημόςιασ διοίκηςησ για τα lgistics Δθμιουργία οργανωτικισ μονάδασ που κα ςυντονίηει κεντρικά τθ δθμόςια διοίκθςθ ωσ μοναδικό ςθμείο επαφισ για τθν προϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ Απλοποίηςη & εκςυγχρονιςμόσ διαδικαςιών αδειοδότηςησ εταιρειών lgistics μεταφορών: Οι νζεσ διαδικαςίεσ κα υποςτθρίηουν τθν αρχι τθσ επαγγελματικισ ελευκερίασ και τθν κατάργθςθ αδικαιολόγθτων περιοριςμϊν ςτθν πρόςβαςθ και άςκθςθ επαγγελμάτων Διευκόλυνςη διαδικαςιών διαχείριςησ διερχόμενων φορτίων Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν εκτελωνιςμοφ, μείωςθ φυςικϊν ελζγχων των εμπορευμάτων ςτισ πφλεσ με εφαρμογι ςφγχρονων μεκόδων risk analysis, επζκταςθ τθσ χριςθσ θλεκτρονικϊν εγγράφων, προϊκθςθ του κεςμοφ του Authrised Ecnmic Operatr, πλιρθσ εκμετάλλευςθ και marketing του κακεςτϊτοσ 42, κλπ 2. Ενίςχυςη των επιχειρήςεων για πρωτοβουλίεσ lgistics φιλικζσ προσ το περιβαλλον Ενίςχυςθ - παροχι κινιτρων και χρθματοδότθςθ επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν, προϊκθςθ πραςίνων τεχνολογιϊν, υποςτιριξθ πρακτικϊν που ςυμμορφϊνονται με τισ ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ και ενιςχφουν τθν περιβαλλοντικι απόδοςθ των lgistics. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν αειφόρα διανομι εμπορευμάτων ςτισ πόλεισ (sustainable urban lgistics), όπου οι απαιτιςεισ είναι μεγαλφτερεσ 3. Ανάπτυξη ολοκληρωμζνου ςυςτήματοσ πληροφόρηςησ και benchmarking ςτα lgistics Περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ των ακόλουκων οντοτιτων: Διαμόρφωςθ παρατθρθτθρίου εκνικϊν lgistics (δείκτεσ αποδοτικότθτασ, εμπορευματικζσ ροζσ, τιμζσ, ζρευνα αγορϊν) Διαμόρφωςθ παρατθρθτθρίου διεκνϊν lgistics για ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ - One stp shp πλθροφόρθςθσ 4. τρατηγική επζκταςη του hinterland (ενδοχώρασ) του λιμανιοφ του Πειραιά τρατθγικζσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ για τθν διευκόλυνςθ των εμπορευματικϊν ροϊν κυρίωσ για το ςιδθροδρομικό δίκτυο Αξιοποίθςθ Θριαςίου Πεδίου και ευρφτερθσ περιοχισ Αςπροπφργου για τθν διευκόλυνςθ του transit φορτίου και value-added services (warehusing, packaging, assembly) Δθμιουργία Think tank/ςυντονιςτικοφ οργάνου από ενδιαφερόμενα επίλεκτα μζλθ

13 5. Ολοκλήρωςη και εκςυγχρονιςμόσ των βαςικών δικτφων και υποδομών μεταφορών Αφορά το βαςικό ςιδθροδρομικό δίκτυο, τουσ βαςικοφσ οδικοφσ άξονεσ, τθ διαςφνδεςθ των λιμανιϊν Πειραιά και Θεςςαλονίκθσ με το ςιδθροδρομικό και το οδικό δίκτυο και τθν ανάδειξθ του αεροδρομίου Ελ. Βενιηζλοσ ωσ διαμετακομιςτικοφ κόμβου διεκνοφσ εμβζλειασ. 6. Ενίςχυςη τησ τεχνογνωςίασ και οργάνωςησ των επιχειρήςεων ςτον τομζα τησ εφοδιαςτικήσ αλυςίδασ Ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ που να ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ μζςω προγραμμάτων κατάρτιςθσ για τθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων και ικανοτιτων των εμπλεκομζνων ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα Ενίςχυςθ δράςεων λειτουργικισ ευελιξίασ & οργανωτικισ καινοτομίασ ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα των επιχειριςεων 7. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ / FUNDING Ζνταξθ δράςεων τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ ςτθ ΝΠΠ και αξιοποίθςθ κονδυλίων από τα 5 ευρωπαϊκά ταμεία χρθματοδότθςθσ Chesin Fund (Σαμείο υνοχισ) ERDF (Eurpean Reginal Develpment Fund) ESF (Eurpean Scial Fund) EAFRD (Eurpean Agricultural Fund fr Rural Develpment ) EMFF (Eurpean Maritime & Fisheries Fund)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα Περιεχόμενα 1 Η αναγκαιότητα του στρατηγικού σχεδίου εφοδιαστικής αλυσίδας 2 1.1 Διεθνές Περιβάλλον λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας 2 1.2 Υφιστάμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012 Περίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ

Ομιλία κ. Ν. Καραμοφηθ, Τρίτθ 21 Φεβρουαρίου 2012 Κφκλοσ Δθμόςιων Συηθτιςεων ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, KANTOR, Κίνθςθσ Πολιτών, Διεκνοφσ Διαφάνειασ Ελλάδοσ 1 Οι ιδιωτικοποιιςεισ ςτθν Ελλάδα: Ιςτορικζσ Καταβολζσ και Οι Προςκλιςεισ Μπροςτά μασ Η διαδικαςία των ιδιωτικοποιιςεων ςτθν Ελλάδα ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990, επί υπουργίασ του τζφανου

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη

digi-mobile Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη digi-mobile Ενίσσςση επισειπήσεων για την ανάπτςξη και αξιοποίηση καινοτόμων ευαπμογών σε «έξςπνερ» σςσκεςέρ κινητών επικοινωνιών και ςπολογιστέρ-ταμπλέτερ (tablet-pc) Σχζδιο προσ δημόςια διαβοφλευςη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ. Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής

REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ. Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής Σι ημαίνει Enterprise Mobility: Επζκταςθ τθσ μθχανογράφθςισ ςασ εκτόσ των ορίων τθσ επιχείρθςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS

HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS Τι είναι το INNOVATHENS: Ζνασ ολοκλθρωμζνοσ κόμβοσ ςτιριξθσ τθσ Καινοτομίασ και τθσ Επιχειρθματικότθτασ, όπου: Παρουςιάηονται παραδειγματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού

Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Αθηνιού Μελετητής: ταύρος Κωνσταντινίδης Πολιτικός Μηχανικός υγκοινωνιολόγος Αθήνα, επτέμβριος 2008 ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΑΘΗΝΙΟΤ Ομάδα μελέηης ηαύρος Κωνζηανηινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης

Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Ο κίνδυνος χαμηλοφ εισοδήματος στα νοικοκυριά με ανζργους στη διάρκεια της τρζχουσας κρίσης Σηαύρος Ζωγραθάκης - Γεωπονικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Θόδωρος Μηηράκος Τράπεζα ηης Ελλάδος Κοινωνική πολιηική και

Διαβάστε περισσότερα

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ

Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ Μάιοσ 2011 «Η χριςθ του διαδικτφου από τουσ Ζλλθνεσ» Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Σταδίου 33, 105 59, Ακινα Τθλ.: +302103313080, Fax: +302103313086

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

e-greece UK Club Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ

e-greece UK Club Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ 2015 Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ C. Politis GEL UK Marketing/PR LTD 1/1/2015 Το e-greece UK club είναι μια ολοκλθρωμζνθ εμπορικι πλατφόρμα πϊλθςθσ Ελλθνικϊν προϊόντων (B2C B2B), εδρεφει ςτο Leeds

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3. Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ. Πληροφορικήσ ΕΛΣΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικοφ Δημόςιου Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Τποζργο 3 Αναςκόπηςη και αναβάθμιςη πολιτικών αςφαλείασ και υλοποίηςή τουσ του κφριου ζργου Μεςοπρόθεςμο πρόγραμμα δράςησ Διεφθυνςησ Πληροφορικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ 1 ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ τθσ 2 1. Ιςτορικό α. Ιςτορικό Εταιρείασ Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. β. Με τι αςχολοφμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΕΚ ΕΙΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Μάρτιοσ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1 ΡΑΓΚΟΣΜΛΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.2 ΕΥΩΡΑΪΚΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα