Κυκλοφορίας Συρμών σε Μερικώς. Απ Analytic Traffic Model for a Partially Double-Tracked Railway Line

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κυκλοφορίας Συρμών σε Μερικώς. Απ Analytic Traffic Model for a Partially Double-Tracked Railway Line"

Transcript

1 Τεχν. Χρον. Α, 1992, Τόμ. 12, Τεύχος 2 Tech. Chron.-A, Greece, 1992, Vol. 12, Νο 2 Ενα Αναλυτικό Υπόδειγμα Κυκλοφορίας Συρμών σε Μερικώς Διπλασιασμένη Σιδηροδρομική Γραμμή Ι. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΦΩΤΕΙΝΗ Περίληψη Κατασκευάζεται ένα υπόδειγμα κυκλοφορίας συρμών, γ ια το οποίο ο αριθμός γραμμών ανά τμήμα (μονή / διπλή) και άλλα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας αποτελούν μεταβλητές. Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται στην παρούσα ε ργασία για τον υπολογισμό των επιπτώσεων που έχουν πάνω στους δρομολογ ιακούς χρόνους οι αλλαγές τόσο των παραμέτρων όσο και της πυκνότητας κυκλοφορίας. Το υπόδειγμα, όπως έχε ι παρουσιαστεί αλλού, μπορεί να ενσωματωθεί σ' ένα γενικότερο τεχνικοοικονομικό μοντέλο υπολογισμού της βέλτιστης σύνθεσης συρμών σε μια μερικώς διπλασιασμένη σιδηροδρομική γραμμή. Απ Analytic Traffic Model for a Partially Double-Tracked Railway Line Ι. PARADISSOPOULOS, Η. FOTINI Abstract Α model was constructed, incorporating as variables the line configuration (single, double) and other characteristics of railway operations. The model was uιilized in the calculation of the i mpact on ιrans iι times of changes of boιh the traffic characteristics and the traffic density. The model, as reported elsewhere, may consist part of a broader technico-economical model, assessing the optimum traffic mix over a partially double-tracked railway line. ΥιιοβλήθηΙCε: Έrιvε δατή : Για την αρyοχορία της αnοδοχής δεν ευθύνονται οι συηραφεiς Submittro: May 14, 1990 Acceptcd : Aug. 26, /99/ The authors can no ι be held resρonsίble for the delay

2 30 Τεχν. Χρον. - Α, 1992, τόμ. 12, Τεύχ ΑΝΠΚΕΙΜΕΝΟ 1ΉΣ ΒΡΓ ΑΣΙΑΣ Σκοπός της ερ-yασίας που περιγράφεται στο παιχ)ν άeθρο aίναι η κατασκsuή, ο έλεyχος ιcαι η πειραματική δοκιμή 6Vός αναλυτικού ιιποδείyματος σιδηροδρομιιcής ιαncλοφορίας σε μιά μερικώς διπλασιασμένη σιδτpοδρομιιcή -γραμμή, που να παetχ& την δwατότητα όχι. τόσο της mστής απεικόνισης της διαδικασίας της ΙCΙΙιcλοφορίας συρμών, όσο της εξιιmμτησης του στόχου της γρήγορης προεχτίμησης της απόδοσης σιιyχειcρψένων 0\Μ.στωσών τοu σιδτpοδρομικού σuστiματος. Την παρούσα ενότητα του άeθρου ακολοuθοίιν αιcόμη τέσσερεις. Στην δεύτερη ενότητα παρδχεται μιά σχετικά εχτεταμένη ιφ. τιιcή βιβλι.σyραφιιcή παροuσίαση των διαφόρων κατηyορlών ιιποδει:yμάτων σιδτpοδρομιιcής 1CΙΙ1Cλοφορίας, ώστε αφ'ενός να εντοπιστούν τα κατά περίπτωση μεσνειcτίματα και πλεονεκτήματα και αφ'ετέρου να δlειιιφ.vlστοίιν τα χαραιcτιμστι.κά ιcαι OL διιυατότητες 6Vός αναλυτικού (analytic) ιιποδεί-yματος, καθώς και οι απαιτήσ&ς από αυτό. Στην τρίτη ενότητα (καθώς και στο παράρτψ.α) παρέχεται το θεωρητικό ιιπόβαθρο και οι παραδοχές του ιιποδείyματος ποu κατασκευάστηκε. Στην τέταρτη ενότητα περι-yράφονται τόσο ο έλ&yχος της αξιοπlστίας τοu ιιποδείyματος, όσο και τα αποτελέσματα της ~ιραματιιcής εφαρμ.ο'yής τοu στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας-θεσσαλονίκης. Στην πέμπτη ενότητα αναπτύσσονται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας. Ο τρόπος με τον οποίο 6να τέτοιο ιιπόδειyμα ιαιιcλοφορίας ενσωματώνεται σ'6να ΎδνLΚώτερο τεχνικο-οικονομικο μοντέλο uπολοyισμού της βέλτιστης σύνθεσης συρμών σε μιά μερικώς διπλασιασμένη σιδτpοδρομιιcή γραμμή έχ& παροuσιαστεί σε άλλη δtμοσίεuση (Paradίuopouloι and Fotίnί, 1991). 2. ΒΒΛΠΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ των ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. Προβλiματα σχετικά με την ιcιncλο4pορί.α συρμών μελsτώνται ιcuρί.ως κατά την διάρκεια των τελευταίων τριάντα ετών. Διά~ ιιποδείyματα ιiχοw κατασκsuαστεί και χρησψοποlηθεί yιά την εκτίμηση της ΙCΙΙκλοφοριαιcής απόδοσης μιάς σιδηροδρομιιcής γραμμής. Τα ιιποδεί yματα αυτά μπορεί εν yέν& να ταξινομ~ύν σε τeείς κατηyορίες, δηλαδή uποδείyματα προσομοίωσης (simulation ), βελτιστοποίησης (optimisation) και αναλuτιιcά (analytic) ιιποδείyματα ΥποδείΎμα:τα Π~ομοίωσης (Simulation Model ) Η εφαρμιυyή ιιποδειyμάτων προσομοίωσης είναι σιιχνά πολύ περίπλοκη και δαπανηρή και αντενδείκνιιται yιά σuνεχή χρήση (Janίc, 1984), πρώτον γιατί τα ιιποδείyματα πeοοομοίωσης δεν είναι εύκολα y&vlκεύσιμα και δεύτερον γιατί προuποθέτοw, προιcεψένου να παράyοιιυ αποτελέσματα, μεγάλο αριθμό δεδομένων. Τα ιώρια χαραιcτιμστιtcά 6Vός ιιποδείyματος προσομοίωσης σχετίζονται με την δwατότητά του να ικανοποιεί τις τρείς παρακάτω απαιτήσ&ς (Rudd and Story, 1976): (1) Την προσομοίωση ιcιικλοfορίας υψηλής πuκνότητας, ιcuρί.ως σε περιόδους αιχμής. (2) Την παροχή σχεδίων καθυστερήσεων χοντά στην πραyματιχότητα (realistic delay patterns). Βασικό χαρακττμστικό 6Vός σuρμού είναι η προτεραιότητά τοu. Γιά να μπορεί 6να ιιπόδειyμα να προσομοιώνει ικανοποιητικά την ~α της γραμμής, θα πρέπ& οι καθuστερήσεις τις οποίες υφίσταται 6νας συρμός να αντιστοιχούν στην προτεραιότητά τοu. (3) 'tηv euελιξiα. Εφ'όσον το κόστος, yιά την σιδτpοδρομική επιχείρηση. το ~ειλόμενο σε καθuστερήσ&ς συρμών διαφόρων προτεραιοτήτων μ~ί να uπολοyιστεί, τότε οι βελτιώσεις τοu σιδηροδρομικού δικτύου θα μπορούσαν να μελ~ίιν στην βάση του μειωμένου κόστους καθuστερήσεων ποu αυτβς

3 Tech. Chron.- Α, Greece, 1992, Vol. 12, Νο 2 31 συνεπάύονται. Προυπόθεση -yιά μιά τέτοια πeοοέyyιση είναι η ύπαρξη sνός υποδεί-yματος, που θα παρέχει αξιόπιστα σχδδια καθυστερήσεων -yιά ολόιcλτp> το fά.σμα των προτεραιοτήτων συρμών (Jones and Walker, 1973). Η δυνατότητα sνός υποδεί-yματος να ικανοποιεί τις τρείς απαιτήσεις που προ<ιναfέραμδ (πeοοομοίωση υψηλής ττuκνότητας κuιcλοφορίας, λσyικά σχέδια ~θυστερήσεων και suώξία) εξαρτάται ιδιαιτέρως από την uιοθsτοiιμsνη μέθοδο αντιμεtώrασης των προβλψάτων διασταuρώσεωνfυπεeβάσεων συρμών. Διάfορα unοδεί-yματα έχουν χρφψοποιήσει διαφοesτικδς μεθόδους επίλυσης αυτών των προβλφάτων. Τα uποδsί-yματα πeοοομοϊ.ωσης της σιδ~κής κuκλοfορίας δχουν το πλεονέκτrιια ότι επιτρέπουν την συμπερίληψη πολλών πλ~ και την μελ.ετη της μεταβατικής σuμπεριφοeάς. Παρουσιάζουν όμως και τοuς παeαιcάτω περιορισμούς, που δuσχεραίνουν την αξιοποίησή τοuς : (1) Ενα υπόδει-γμα nροσομοίωσης συνιστά μιά άκαμπτη δομή. που προιcύπτει από τον σχεδιασμό -yιά την αντιμετώπιση ενός ειδικού σιδηροδρομικού προβλψατος. (2) Ενα υπόδει-γμα πeοοομοiωσης προυποθέtει πολίι μ&ύάλο άyιcο πλτp>φοριών προκειμένου να ΠαράΎει αποτελέσματα, και (3) Ενα unόδειύμα πeοοομοίωσης δχει δυσκολίες όταν πρόκειται να αντψετωπίσει ιcuιcλοfορία υψηλής πυκνότητας, λό-γω του σuνεπαύόμενου αποκλεισμού (μπλοιcαρίσματος) της Ύρ<ψμής (Petersen and Taylor, 1982) Υποδsi.yματα Βsλτιστοποίησης (Optimiution Modelι) Τα υποδείύματα βελτιστοποίησης αντψετωπίζουν το πρόβλψα της ~ας των συρμών επιδιώκοντας την βελτιστοποίηση κάποιου φτηρίου (π.χ. χωρητικότητα, ολική ιcαθuστ~ κλπ.).. Οι δ{>ύασίες αuτδς έχουν παράσχει πολίιτιμα συμπεράσματα και έχουν θsωρητιιcή αξία, αν και ως τώρα έχουν τύχει περιορισμδνης εφαρμαyής (Petersen and Taylor, 1982). Μια πολύ sνδια,έρουσα ανάλυση της κίνησης δuό κατsυθύνσεων σs μιά μονή Ύρ<ψμη εχει παρουσιαστεί από τον Frank (1966), ο οποίος ανέπτu!;ε δνα σύνολο θεωρφάτων που προσδιορίζουν την κυκλοφορία των συρμών, που ήταν πολύ πeωτότunο sκείνη την εποχή. Ο RaUis (1977) παρουσίασε ένα υπόδει-yμα βελτιστοποίησης της κuκλοfορίας σε μιά μονή σιδrι>οδρομιιcή Ύραμμή. που βασίζεται στην θεωρία της ουράς (queuingtheory). Κατά το υπόδει-yμα αυτό, η Ύραμμή, ή καποιο τμήμα της, αντιπeοοωπείιει δνα εξυπrι>ετητή (server), στον οποίο καταφθάνουν οι συρμοί σαν πελάτες (customers). Ο χρόνος εξυπηρδτησης (processing time) είναι συνάρτηση του μήκους του τμiματος της Ύραμμής και της μδσης ταχύτητcις των συρμών. Η aντίστροφος του χρόνου εξυπηρδτησης αντιnροσωπείιει την χωρητικοτητα της Ύραμμής. Σs συνθήκες χαμηλής κuιcλοφοριακής πuιcνότητας, όταν το υπόδει-γμα θsωρsι στοχαστικά την ζήτηση -για ιιτπχ>&σίες, παρουσιάζονται καθυστερήσεις. Οι Petersen και FuUerton (1973) παρουσίασαν δνα unόδει-yμα βελτιστοποίησης των λειτοuρyι.ών κυρίας Ύραμμής sνός με-γάλου σιδτpοδρομικού δικτύου, που ονομάστηιcs "ΜσντΒλο Δικτύου ΑυτοκινττrαμαξώV' (Raίlcar Network Model). Το υπόδει-yμα βελτιστοποιοίισs μιά μτγyραμμιιcή συνάρτηση umpεσιών χρφιμοποιώντας δνα αλύόριθμο κατανομής ΙC\ΙΙCλοfορίας (traffic a&&ipment

4 32 Τι:χν. Χρον. -Α, 1992, τόμ. 12, Τι:ίιχ. 2 algorjthm). Η 6μφαση κατά την κατασχεuή του ιmοδείyματος δόθηκε ιcύρια σs tumκά φτίpα και. όχι σε οικονομικά ή φτίμα χρψατοδότησης. Ετσι., το υιοθετηθtν φτίμο Ίι'Π1'p10ιών ήταν η ελαχιστοποίηση του σννολικού αριθμού οχφατο-ωρών (total car-hours). με δεδομένη την ζήτηση γιά κινήσεις aυτοκινηταμαξών μsταξύ των ιcυρίων σταθμών του &ιc:τύου. Α'λλΔ υποδείγματα βsλτιστοποi.ησης, που αντψετωπί.ζοw το πρόβλφα τηι; λήψης απι>ι,ασης yιά την δρομολόγηση συρμών σε μιά σιδτpοδρομιιcή -γραμμή. έχοw παρουσιαστεί από τοuς Brettman (1970), Chemyavakίi (1971), Otway και. Salzbom (1979) και Muller (1979) Αναλυτικά Υποοsi.yματα (λnalytic Models) Τα αναλυτικά ιmοδεί γματα δεν είναι τόσο λεπτομερή όσον αφορά την παρουσίαση τηι; &α&κασi.ας τηι; ιcυιc:λοφορίας συρμών. Ομως, με την λίγο-πολύ σ~ μαθφατιιcή δομή τοuς, μπορούν να εξυπηρετήσουν τον σκοπό τηι; γρήyορης προεκτi.μησης τηι; απόδοσης σuyιc11φμi;νων συνιστωσών του σιδτpοδρομικού συστiματος μεταt<>qών (Janic, 198-4). Τα αναλυτικά ιmοδείγματα αναπτύσσουν κλεισ:cής μορφής αλγεβρικές εκφράσεις των χρόνων &αδρομής yιά ιcάθε τύπο συρμού σαν συνάρτηση των λειτουιrγucών χαραιmμστικών του συρμού και των χαραιmμστικών τηι; γραμμής. Τυπικά παραδείγματα τδτοιων υποδειγμάτων αποτελούν ειcδi.να, που 6χοw παρουσιαστεί από τοuς Peterιen (1974), Elrond και Da Costa (1970) και Engliιh (1978). Ο Petersen (1974) παρουσίασε ένα αναλυτικό υπόδειγμα του μέσου χρόνου &αδρομής συρμών σε μιά μονή σιδηροδρομιιcή γραμμή. στο οποίο επιτρέπεται η ιc:i.νηση συρμών με ~τικές ταχύτητες και στι.ς δυό κατευθύνσεις. Συστiματα προτεραιότητας έχουν επίσης περιληφθεί στο ιmόδειγμα, ώστε να ελέγχεται η συμπεριφορά των σuρμών κατά την &άριcεια διασταuρώσεων/ιmερβάσεων. ΥπολΟ'yί.ζονται επίσης οι χρόνοι καθυστέρησης οι Οfειλόμενοι στην υιοθέτηση αυτών των συστφάτων προτεραιότητας. Οι χpόνοι αναχώρησης των συρμών θεωρούνται ανεξάρτητες τυχαίες μsταβλητές κατανεμψ6νες ομοι.ι)μορfα στην &άρκεια τηι; εξεταζόμενης χρονικής περιόδου. Οι προιc:ύmοντες μέσοι χpόνοι διαδρομής, περιλαμβάvθνtες και. τι.ς καθυστερήσεις, παράγονται yιά κάθε κατηγορία συρμών από την επίλυση ενός συστiματος γραμμικών εξισώσεων. Μιά επ6κταση του ιmοδείγματος αυτού εκπονήθηκε και χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα ερyασί.α yιά τον ιmολοyισμό των χρόνων &αδρομής στον σιδτpοδρομικό άξονα Αθήναθεσσαλονi.ιcη, γιά διάφορα τεχνολογικά χαρακτιμστικά τηι; γραμμής και των σuρμών και yιά διαφορετιιc:6ς πολιτικές σιδτpοδρομιιc:ής εκμετάλλευσης. 3. ΤΟ ΑΝΑΛ ΥΊΊΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Κ.ΥΚλΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΡΜΩΝ 3.1. θs~ητιιcό Υπόβαθρο Ορίζουμε την αρχή Α και το τέλος Β τηι; προς εξ6ταση yραμμής. Αν θεωρήσουμε 1 διαφορετιιc:6ς ταχύτητες κινουμένων προς την αρχή Α συρμών και j ~τικές ταχύτητες κινουμένων προς το πέρας Β συρμών, τότε το σύνολο δεικτών (jndex set) Α { - 1, - 1+1, - i+2,..., - 1, 1, 2, j) ορίζεται έτσι, ώστε αν 1ΕΑ, τότε 1>0 ανqέρεται σε συρμούς κινοiιμενοuς από Α προς Β ενώ 1<0 αναφέρεται σε αντιθ6τως κινούμενοuς συρμούς. Αν δυό σταθμοί συνδεόμενοι με μιά σιδτpοδρομιιcή

5 Tcch. Chron.- Α, G reece, 1992, Vol. 12, Νο 2 33 γραμμή απέχουν απόσταση d, τότε ο a).έ~ς ΧΡόνος δι.σδeομής (frec running transit tίme) είναι όπου s f είναι η ταχύτητα ελέι&ρης διαδρομής (free running speed), αuτή δηλαδή που αντιστοιχsι στην μη iιπαρξη διασταυρώσεων /υπεeβάσsων με άλλους συρμούς. Ο σνσμsνόμaνος χι>όνος διαδρομής (expected running ume), που περιtχει και τις αναμενόμενες καθuστι;ρήσaις 'λi.υyω διασταυρώσεων/υπερβάσεων, είναι όπου v i είναι η μέση ταχύτητα, Κάθε φορά που ένας συρμός ταχiιτητας f συναντά ένα συρμό ταχύτητας j, ο συρμός ταχύτητας f υφίσταται καθuστέρηση. Η συνολική καθυστέρηση που υφίσταται ο συρμός f απ' όλους τquς συρμούς που συναντά στην διαδρομή του μaταξύ των άκρων της yραμμής ΑΒείναι Σ jea Dtj Hfj, όπου είναι η καθυστέρηση του συρμού 1, η οφειλομένη σε διασταύρωση μa ή υπέρβαση από τον συρμό j, και είναι ο αριθμός των διασταυρώσsωνjυπερβάσεων aνός συρμού i μa όλους τους συρμούς ταχύτητας j. Ετσι, ο μβσος χρόνος διαδρομής (average transίt ume) lιlι aνός συρμού ταχύτητας 1 δίδεται από την σχέση w ι τ 1 + r ο 1 J Η 1 J. jea ' Αν Ν j είναι ο αριθμός των συρμών ανά μονάδα χρόνου, των κινοuμδνων με ταχuτητα j, μπορεί να δειχτεί ότι w 1 τ 1 + r Ειj Nj (d/vγdlvj), όπου jea Ε f j ισούται μa - D i j όταν j < i <0 ή με D 1 j σs κάθs άλλη πι;ρίmωση. Η παραπάνω σχέση ορi.ζsι ένα σiιστημα f+j yραμμικών Εξισώσεων yιά τις f+j μaταβλητβς d/v 1, παρέχοντας έτσι τον αναμsνόμενο χρόνο διαδρομής (expected transit time) yιά κάθε κατηyοeία συρμών. Χρησψοποιώντας διατυπώσεις μητeώων, η ίδια εξίσωση μπορεί να yραφτεί σαν Α w r, όπου Α μητρώο (i+j}στής τάξης, με στοιχsία

6 34 Τεχν. Xpov.- Α, 1992, τό μ. 12, Τ εύχ. 2 tj 1.- a,,όταν f j,όnoυ a1 r ftj ΝJ,και JEA w και r διανύσματα ( f + J Jστi1; τάξης με τψές Τό <Jύστ1ι.ια αυτό των γραμμικών sξισώσsων μπορεί να ιmιλuθεί με την cιντιστeο.ή του μητρώου. Τα στοιχεια του μητρώου Α παριστούν τις μοναδιαίες καθυστεeήσεις κάθ6 πιθανού σuνδuασμού ανάμεσα σ'όλοuς τους τίmοuς των συρμών, πολλαπλασιασμβνsς mί τον cιντίστοιχο αριθμό συρμών του σuyιcειcριμένοu τίmοu, ποu κινούνται επί της μελετώμενης γραμμής. Γιά παράδειγμα, το στοιχείο a 21 τοu μητρώου Α υποδηλώνει την καθuστέeηση. που θα υποστεί ένας συρμός τίmου 2 τοuς. mί της γραμμής κινούμενους συρμούς τίmοu 1. από όλους 3.2. Επβιcταση τοu.ααyόριθμοuτης Μονής Γραμμής Σε cιντιστοιχία με την μέθοδο τοu Petersen uπολσyίστηιcαν οι εκtqάσsι.ς της αναμενόμενης καθυστέρησης yιά την πφ.nτωση διπλής γραμμής (βλέπε Πcφίpτημσ). Ας σφειωθεί ότι κάθ6 κλάδος της διπλής γραμμής θεωρήθηιcε απλής κατεύθννσης, με την 6ννοια ότι επ'αuτού κινούνται. συρμοί της ίδιας fο{>άς. Υπερβάσsι.ς δηλαδή συρμών λαμβάνοw χιίjeα μόνο σε σταθμούς. Εχοντας πλέον ορίσει τις εκφράσεις των καθuστερήσεων yιά κάθε πφ.nτωση γραμμής (μονή ή διπλή), μπορούμε τιίjeα να κατασκευάσουμε ένα πρόγραμμα, που να παρέχει τους δρομολ()yιακούς χρόνους γιά κάθε τίmο συρμών σαν συνάρτηση του αριθμού των συρμών κατά τίmο και. των χαραιmμστικών κάθε τμήματος της προς θεώρηση γραμμής. Η λοyική του nροyράμματος. που κατασκευάστηκε και. χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας ερyασίας, παρέχεται. στο Σχήμα 3.1, τα βψατα τοu οποίου είναι κατανοητά ϋστεeα απ'όσα αναπτύχθηκαν. Γιά την αντιστροφή του μητρώου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Gauss-Jordan. 4. ΠΕΙΡΑΜΑ 11ΧΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛ ΥΊ1ΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑτοΣ 4.1. Εισαγωyή Το πρόγραμμα ειcσuyχρονισμού της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας-θεσσαλονίκης θα mιτρέψει, με την ολοιcλipωσή τοu, μείωση των δρομολοyιακών ~ και θα συντελέσsι. στην αύξηση του μετ<ιfορl.κού έρ'yου του ΟΣΕ. Η οικονομική στενότητα καθώς και δυσκολίες της μορφολσyίας του εδάφους δεν θα επι~ψοw, σ'αuτή τη fάση του προγράμματος, την κατασκευή διπλής γραμμής εφ'όλου του μήκους του σιδτpοδρομικού άξονα. Ετσι, με την ολοιcλi{χοοη των έρ'γων, θα υπάρχοw δuό τμψατα διπλής γραμμής (Αθήνα -Τιθορέα: 1S6 1cm και Δομοκός-θεσσαλονίκη: 233 lcm), διαχωριζόμενα από την μονή γραμμή Τιθορέας-Δομοκού (121\cm). Το πρόγραμμα εκσuyχρονισμού εκπονήθηκε στη βάση της βελτίωσης της τεχνολογικής δυνατότητας του δικτύου. Δεν uπάρχοw λοιπόν σενάρια yιά εναλλακτικούς -τρόπους τεχνικής και εμπορικής εκμετάλλευσης των κατασκεuαζομένων έρ'yων. Ας σημειωθεί, ότι δεν προβλέπεται. αnοιcλsι.στιιcή

7 Tech. Chron.- Α, Greece, 1992, Vol. 12, Ν ο 2 35 ΜΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΠΛΗ ΓΡΝΜi μητρώο προτε-, - ραιοτήτων P(l) απώλειες δια - ~ - σταυρώσεων SW(i) βάσεων. μητρώο προτεραιοτήτων P(l) απώλειες υπερ - SW(i) μήκη ~ >- μήκη τμημάτων C(k) τμημάτων C(k) μέσες ταχύτητες αριθμοί συρμών ~ μέσες ταχύτητες συρμών κατά ~ κατά κατηγορία συρμών κατά κατηγορία S(l) (qjnt qloc qfrf) κατηγορία S ( f) I I ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΩΝ ΕΛΕΥθΕΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ t 0 1 ι ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (HEADWAY) F(i) I ΓΙΑ ΚΑθf ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΡΜΩΝ I ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΣΕ ΚΑθΕ ΤΗΗΜΑ m, ΤΩΝ ΚΑθΥΠΕΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΗΑΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ 0{1, j, k), ΓΙΑ ΚΑθΕ ΠΙθΑΝΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΣΥΡΜΩΝ I ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΝΟΗΕΝΗΣ ΚΑθΥΠΕΡΗΣΗΣ EXPO(i,J). ΛΟΓΩ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΚΑθΕ ΠΙΘΑΝΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΣΥΡΜΩΝ I ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑθΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ I ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΣΥΝθΕΣΗ ΚΥΚΛQφΟΡΙΑΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ A{i,j), ΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝθΕΣΗ ΚΥΚΛΟ.ΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΚΑθΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΓΙΑ ΚΑθΕ ΠΙθΑΝΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΣΥΡΜΩΝ I ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ A(i,j) ΜΕ ΤΗΝ ΗΕθΟΔΟ GAUSS-JORDAN ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ Ε ΞΙΣ ΩΣΗΣ A(f,j) χ W(i,j) T{f} ΩΣ ΠΡΟΣ W(f,j), ΠΟΥ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑθΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΡΜΩΝ I ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΗΗΣ ΓΙΑ ΚΑθΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΡΜΩΝ I Σχήμα 3. 1: Το Πρόγραμμα Υπολο:γισμού των Χρόνων Διαδρομής FJ'gure 3.1: Τhι: Program Calculatjng Transjt Ti.mes I

8 Τcχν. Χ p ι>\'. - Α, 1992, Τόμ. 12, Τεύχ. 2 χρήση της nχιιφής από σuρμοiις υψηλών ταχυτήτων. θα πρέπει. λοιπόν να εξιιπ't'pδτηθούν sτιίσης τόσο οι μιιcροτέρων ταχυτήτων επιβατι.ιcές αμαξοστ.οιχίsς, όσο 1CaL οι sμπορurοί συρμοί. Το υπόδειγμα ιcuιc:λοfορίας που καταmcεuι'.ιστηκε σ\ιμφωυα μs όσα αναφέρθηιcαν, δοιcψάστηιcs πειραματικά, yιά τηv ειcτίμηση των δρομολογιακών x.ρi:jwn σε περιπτώσεις sναλλαιcτucών σuνθέσsων ιcuιcλοφορίας ή διαφορετικών τεχνολοyιιcών χαeαιmμστιιcών του διιcτiιου και των συρμών. Στο Σχήμα 4.1 δi.νsται η δια~μή της προς εξδταση γραμμής. θεωρούνται 40 τμψατα ιcuιcλofoρi.aς μsταξύ επανδρωμένων σταθμών, τα μήκη των οποίων καθώς 1CaL η προγραμματιζόμενη κατάσταση από άποψη φθμού γραμμών (μονή/διπλή) κατά το τδλqς του προyράμμαwς εκσuyχρονισμού παρέχονται επίσης στο <JΧ1Ί.ια. Η κuιcλοφορία επί του εξεταζόμενου σιδtp>δρομιιcού άξονα θεωρήθηιcs ότι σuvτί.θsται από τρsίς κατηγορίε4; συρμών, που θα συμβολίζονται με τους δsίιcτsς JNT (ταχείsς επιβaτικές-intercity), LOC (κοινές επιβατι.ιcές-jοcal) και FRE (εμπορεuματι.ιcές αμαξοστ.οιχίsς-freijht). Ολοι οι συρμοί μιάς κατηγορίας ιcινοίινtαι με τηv ίδια μέση ταχύτητα. Ολοι οι συρμοί θsωρήθηιcs ότι ιcινοίινται μεταξύ των άκρων της ~μής Αθή9α-θεσσαλονίιcη. Η πeοτει.vόμsνη δηλαδή πολιτική sμποριιcής εκμετάλλευσης των επιβατικών μεταφορών αντιστοιχεί στην πρόταση της Tranιmark (1980), κατά την οποία οι κοινές αμαξοστοιχίsς ιcινοίινται με μικρότερη ταχiιτητα, σταθμεiιοw σε περισσότερους σταθμούς και λειτουργούν σαν τροφοδότες των ταχειών αμαξοστοιχιών. Η ύπαρξη και τοπικών αμαξοστοιχιών δεν εξετάστηιcε στην παρούσα ι;ρ-yασί.α. Στην πράξη κάτι τέτοιο δεν παρουσιάζει. ιδιαίτερη δυσκολία, αφοiι το πρόγραμμα επιτρδπει. τηv διαιpjμανση του αριθμού των συρμών κατά εξεταζόμενο τμψα γραμμής. θα πρέπει όμως να υιοθετηθούν διαφορετικοί συμβολισμοί yιά τις τοmκές αμαξοστοιχίsς κάθε ~μής, να θεωρηθούν ~ηλ.αδή σαν διαιcειcρι.μένsς κατηγορίsς συρμών, ώστε να απ~εiιyοναι σfάλματα Ο\Μ1Πολοyισμού των δρομολογιακών τους χρόνων κατά τον υπολογισμό των x.ρi:jwn διαδρομής των άλλων κατηγοριών. Οι θεωρηθείσsς ταχiιτητες των ταχειών επιβατικών, κοινών επιβατικών και sμπορεuματιιcών αμαξοστοιχιών αντίστοιχα ήταν 80, 70 και 55 km/h στα τμήματα μονής γραμμής και 160, 100 και 80 km/h στα τμήματα διπλής γραμμής. Ας mμειωθεί. ιcι εδώ ότι το υπόδειγμα επιτρδπει. τηv uι.οθέτηση διαφορετικών ταχυτήτων yιά κάθε κατηγορία συρμών σs κάθε εξεταζόμενο τμήμα. Κάτι τδτοιο, αν και θα παρείχε χρόνους διαδρομής πλησιέστερους στην πραγματικότητα, δεν θsωρήθηιcε ότι προσέφερε τίποτε στην γενική δομή και παρουσίαση της παρούσας εργασίας. Ο υπολογισμός των καθυστερήσεων Ο 1 j πeουποθέτει, όπως ΙΜΙfδeθηΙCS ήδη. τον προσδιορισμό μιάς πολιτικής σιδtp>δρομιιcής εκμsτάλλεuσης, εχfραζόμsνης με τηv μορφή ενός μητρώου προτεραιοτήτων επί της γραμμής γιά κάθε κατηγορία συρμών και κάθε κατείιθwση. Η πολιτική προτεραιοτήτων που υιοθετήθηιcε στα πλαίσια της παρόuσας εργασίας απειχονi.ζεται στα δυό μητρώα που αιcολοuθούν και που αναφέρονται στις περιπτώσεις μονής και διπλής γραμμής αντίστοιχα. Το αρνητικό ττρόσιι.ιο υποδηλώνει ιcινοiιμsνοuς προς Αθήνα συρμούς. Κάθε στοιχειο i 1 j του μητρώου υποδηλώνει τηv πιθανότητα καθυστέeησης ενός συρμού κατηγορίας ; από συρμούς κατηγορίας j

9 Tech. Chron.- Α, Greece, 1992, Vol. 12, Ν ο 2 ' - \ \ \ I / /" Σ:ΤλβΜΟt: θεσσλλονικη ΣΙ ΝΔ ΟΙ... λ!:ιοσ... :::.... ~. ' Γ Ι<ΟΛΙΝΔΡΟΙ... Ι -~n~λa~τ~vapϊ;;r---{~~d=ij -~ :: ~ ~~Μ~λΚ~Ρ~Υ~Π~λ=Λ=ΟΙ==i*~=+t~ - ~ ΚλτΕΡΙΝΗ,.,. "" ~ ΛΙΤΟΧ2ΡΟΝ... :::.:::: :::.::.::...Ε=:: :.~~.. ~~~Λ~Ε:~;~:Μ~Κλ~fl~~Υ~λ==~~~Ξf!j.... ΠΥΡΓΕΥΟΙ :~Ό::\. (=:i;ε~v:~~~~~h=======j.~~=t~=l : q ΛλΡIΣλ KPλNNflN ΔΟΞλΡλ ΟΡΦλΝλ ΠΑΛ λiοφαρσαλ Ο Σ ΑΟΜΟΚΟΣ λγγειλl ;. ---φ ΚλΡΥΑ.... tτvρφακλ λα ΜΙ λ ΑΣQΠΟΣ ΜΠΡΑΛΟΙ τteopea λμφικλεια ΣΦΕΝΔΑλΗ ΑΦΙΔΝλl ΟΙΟΝ λχαρνλl ΑθΗΝΑΙ Σχήμα 4.1: Ο Σιδτpοδρομlκό ς Αξοvα ς Αθήvα- θεσσαλονίκη Figure 4.1: The Athens to Thessalonίkί Maίn Raίlway Lίne

10 ]Χ Τεχν. Χρον. - Α, 1992, τόμ. 12. ΊΊ:\Jχ. 2 -FRE -LOC -ΙΝΤ ΙΝΤ LOC FRE FRE LOC Ρμονής ΙΝΤ ΙΝΤ LOC ο FRE -FRE -LOC -ΙΝΤ ΙΝΤ LOC FRE FRE LOC Ρδιnλής ΙΝΤ ΙΝΤ LOC FRE Η πολιτική μονής κατεύθυνσης κυκλοφορίας σε κάθε κλάδο της διπλής yραμμής, που έχει αναφερθεί πιό πανω, απεικονίζεται στο μητρώο της διπλής yραμμής με τις μηδενικές τιμές των στοιχείων που αναφέρονται σε αντιθέτως κινουμένους συρμούς Ελεyχος του Υποδείγματος Το ολοκλ~μένο υπόδειγμα κυκλοφορίας συρμών ελέγχθηκε (πριν την δοκιμή του στον άξονα Αθήνα-θεσσαλονίκη) ως προς την ευαισθησία του σε σχέση με αλλαyές στις παραμδτρους εκμετάλλεοοης. Στην παροίισα ενότητα αναπτίισσονται αυτοί οι έλεyχοι, που έχουν κωδικοποιηθεί στα Σχήματα 4.2 και 4.3. Για τους ελέγχους στην μονή yραμμή θεωρήθηκε η μήκους 121 km μονή yραμμή Τιθορέας-Δομοκού, με τις αποστάσεις σταθμών που δίδονται στο Σχήμα 4.1. Γιά την περίπτωση διπλής yραμμής θεωρήθηκε yραμμή μήκους 200 km με σταθμούς ανά 20 km. Το Σχιjμα 4.2 αποτυπώνει τις μεταβολές των χρόνων διαδρομής yιά αυξήσεις του αριθμού των κυκλοφορούντων συρμών. θεωρώντας τα προαναφδ{jθέντα χαρακττμστικά εκμετάλλευσης κι;ιθώς και μια κατ'αeχήν σύνθεση κυκλοφορίας στον άζονα απαρτιζόμενη από 10 ταχείες, 10 κοινές εmβατικές και 6 εμπορευματικές αμαζοπστοιχίες ημερησίως ανά κατεύθυνση (που αντιστοιχούν περίπου στην σημερινή σύνθεση κυκλοφορίας επί της yραμμής), εξετάστηκαν οι μεταβολές στους χρόνους διαδρομής στις εζής περιmώσεις : (1) Αυξήσεις του αeιθμού των ταχειών επιβατικών αμαζοστοιχιών, όταν ο αριθμός των κοινων επιβατικών και των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών παραμένει σταθερός. (2) Αυξήσεις του αριθμου των κοινών επιβατικών αμαξοστοιχιών, όταν ο αριθμός των ταχειών :::πιβατικών και των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών παραμδνει σταθερός. (3) Ταυτόχρονες αυξήσεις του αριθμού των κοινών και των ταχειών επιβατικών αμαξοστοιχιών, όταν ο αριθμός των εμπορευματικών αμαςοστοιχιών παραμένει σταθερός. Στην περίπτωση της μονής γραμμής (πανω σχήμα) φαίνεται η πέρα από ένα σψείο ραγδαία επιδείνωνση του χρόνου διαδρομής των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών, yιά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά εκμετάλλευσης. Στην διπλή yραμμή (κάτω σχήμα), στο εξετασθέν φάσμα ~ κυκλοφορίας, οι αυξήσεις κυκλοφορίας δεν επιδρούν σημαντικά στους δρομολοyιακούς χρόνους.

11 Tcch. Chron.- Α, Grccce, Vol. 12, Νο ~ j ο ~~~ ~ ~ ο ο ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ τι ΚΕΙ: ΚΟΙΝΕΣ: ΤΑΧΕΙΕΣ: - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ τικ ΕΙ: ~ ΤλΧΕΙΕΣ: ΚΟΙΝΕΣ: XI'OMOIAIAAI'OMHI: ΣΑΝ ΣYIW"nCΣM XI'OMOIAIAA..owtΣ ΣΑΝ ΣΥΙW'1ΜΣΜ 'ff1'f ΑΙ'Ι8ΙιιΙ0Υ ΤΩΝ ταdιω Ν ΙΠ8ΑτΙΚΩΝ 'ff1'f ιιtetlιov ΤΩΝ ΚΟIΝΩΝ IDWAτiKDN ΜΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ τι ΚΕΙ: - -ΕΜΠΟΡΕΥΜλτJΚΕΣ: - KOINE:t KOINE:t ΕΜΠΟΡΕΥΜΑτιΚΕΣ: / ΚΟIΝΕΣ: ~.. _ ΕΜΠΟΡΕΥΜλτΙΚΕΣ: ΚΟIΝΕΣ: ΤΑΧΕΙΕΣ:.TAXEIE:t ΤλΧΕΙΕ:ι: ~ rm~wu: 'to't -πιιι- XI'OMOI AIAA I'OWO: J:AN ΣYIW'tNΣH XI'OMOIAIAAI'OWO: J:AN ΣYIW"ntΣH - Ν- ΓΙΛ -WU: ιιwιιnκταr-πιιιuιτ-uι8ιι-ιι του ΑΙ'Ι8ΙιιΙ0Υ ΤΩΝ ΤΑΧΕΙΩΝ ΙΠ8ΑτΙΚΩ~ τον Jιlllfii/IIJY ΤΩΝ ΚΟIΝΩΝ ΕΓΙΙΑτικaιι Δ ΙΠΛΗ ΓΡΑΜΜΗ Σχήμα 4.2: Δοκψtς του Υποδείγματος yιά Μεταβολ6ς της Σύνθεσης της Κυκλοφορίας Fίgure 4.2: Test-Runs ofthe Model for Alternauνe Trsffic Mixes Στο Σχήμα 4.3 πφyράφονται έλεγχοι του uποδείyματος yιά μεταβολές τωv χαραιcτιpσuκών εκμετάλλευσης μέσω της εισαyωyής της εννοίας της μέσης καθυστέρησης (sνersge delsy), όπου: συνολική καθυστέρηση συστήματος (mfns.) 1 00 km γραμμής μέση καθυστέρηση αριθμός συρμών ημερησίως

12 40 Τεχν. Χρον.- Α, 1992, Τόμ 12, Τcύχ 2 ΠλΡλΚλΜΠΤΗΡ\01 Κλ8Ε 20 ΚΜ ΠλΡΑΚλΜΠΤΗΡ\01 Κλ8Ε 10 ΚΜ ΜΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΠΛΗ ΓΡλΜΜΗ ΑΙΠΛΗ ΓΡλΜΜΗ ω ιο I:YPMOI λνλ ΗΜΕΡλ ιο ΤλΧΥτΗΤλ Ο<Μ/Η)..., c: ] :ι:: w f ~ I!! ~ 3 ~ :ι:: ~ 2 2 MEJ:H ΚΑθΥΙ:τΕΡΗΙ:Η λνλ ΚΥΚΛΟ.ΟΡ\λ ΓΡλΜΜΗΙ: Γlλ AIA.OPEJ: λποι:ται:ειj: ΠΑΡΑΚΑΜΠτΗΡtαΝ ΜΟΝΗ ΓΡλΜΜΗ ΜΕΣ:Η ΚλθΥΣ:ΤΕΡΗΣ:Η λνλ ΜΕΣ:Η TAXvrHTλ Σ:ΥΡΜΩΝ ΜΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΠΛΗ ΓΡΑΜΜΗ λποι:ταj:η ΠλΡλΚλΜΠτΗΡΙαΝ Ο<Μ) ΜΕΣ:Η ΚλθΥΣ:ΤΕΡΗΣ:Η λνλ ΜΕΣ:Η λποσ:τλσ:η ΠλΡλΚλΜΠτΗΡΙΩΝ ΑΙΠΛΗ ΓΡλΜΜΗ Ι 2 3 MHKOJ: λποκλειι:μου 0<Μ) ΜΕΣ:Η ΚλθΥΣ:ΤΕΡΗΣ:Η λνλ ΜΕΣ:Ο ΜΗΚΟΣ: λποκλεισ:μου Σχήμα 4.3: Δοκιμές του Υποδεί yματος yιά Μεταβσλi;ς τωv Παραμέτρων Εκμsτάλλευσης Figure 4.3: Test-Runs of the Model for Alterations in Operations PoHcίes Το διάγραμμα "Μi;σ η Καθυστi;ρτpη avά Κυκλοφορία Γραμμής' δίνει τηv αύξηση της καθυστέρησης στην μονή γραμμή -γιά sναλλαιmκούς ΙCUκλοfοριακούς fόρτοuς και γιά τρείς δι~sτικές αποστάσεις σταθμών, ανά 10, 15 ιcαι 20 km. Η ραγδαlα αύξηση των καθuσtερήσεων όσο μsyαλώνοuν οι αποστάσεις των χώρων συνάντησης συρμών εlναι προφανής. Ενδειιcτιιcά, στο κάτω μέρος του διαγράμματος, δίνονται οι καθυστερήσεις ανά ~κό φόρτο στην διπλή yραμμή μs τα πειραματικά χαρακττι?ισtικά που προαναφέραμε.

13 Tcch. Chron.- Α, Grcece, 1992, Vol. 12, Νο 2 41 Στο διάyρσ.μμα Μi;ση Καθυστί;ρτpη ανά Μί;ση Ταχύτητα Συρμών", η μέση ταχύτητα σuρμών σuc; περιπτώσι;ις μονής και διπλής yραμμής αντίστοιχα ορίbτηιcs ως εξής:.. q!nt νιντ + Qιoc νιοc + qfre νfre μεση ταχυτητα όπου q 1 οι αντίστοιχοι ελάχιστοι φθμοί σuρμών κατά κατηyορία και ν ι οι αντίστοιχsς ταχvτητsς, όπως ορίστηκαν σε προηyοiιμsνη παράyραφο. Οπως φαίνsται στο διάyραμμα, όσο αuξάνοw οι ταχύτητες, η μέση καθυστέρηση των συρμών τείνsι ασυμπτωτικώς στο μηδδν. Αντίσtρσtα, μειώσι;ις ταχυτήτων οδηyούν σε μεyω..ες αυε;ήσεις της μδσης καθυστέρησης στην πι;eίπτωση της μονής yραμμής. Στο διάyραμμα Μi;ση Καθυστί;ρτpη ανά Μί;ση Απόσταση Παρακαμπττpί~. -yιά την ελάχιστη σiμ!εση ~ας {σψδ()ι.νές σιμπjκες) δείχνεται η σχεj3όν yραμμιιcή σχβση της απόστασης με την μέση καθuστέρ~ τέλος, στο διάyρσ.μμα Μsση Καθυστί;ρτpη ανά Μέσο Μi1'ος Αnοκλsισμού", περιyράfεται η επίδραση της πολιuκής και της τεχνολο'yίας σηματοδότησης επί της μδσης καθυστέρησης σuρμών Δοια.μή στον Αξονα Αθήνα-θsσσαλονίιcη Μετά τα ικανοποιηuκά αποτελέσματα των πειeαματucών Ιiλδyχων και θεωρώντας την κατάσταση yραμμής ποu περιyράφει το Σχήμα 4.1 καθώς και τα στοιχεία εκμετάλλευσης nou ~έρθηκαν, το πρόyραμμα uπολόyισε τοuς παρακάτω χρόνοuς ελεοοερης διαδρομής -yιά tάθε κατηyορία σuρμών: t 0 ΙΝΤ mins, t 0 LOC mίns, t FRE mins. Ο~ ιδεατοί αuτοί χρόνοι αναφέρονται στην κίνηση sνός σuρμού της σuyκεφμ.ένης κατηyορί.ας μ.εταξύ των άκρων της yραμμής χωρίς nαeεμβολή άλλων κινουμi;νων σuρμών. Ο~ με τον οποίο οι χρόνοι αuτοί μεyαλώνοuν με την αύξηση της κuιcλοfορίας, χωρίς αλλαyή των ίω.ωv χαρα!ctl'μστικών, παρέχεται στο Σχήμα 1.4, -yιά μεταβολδς της ιτiμj6σης ιcuιcλο4pορίας μεταξύ των σημερινών περίπου επιπέδων QHIN {10 ταχείες, 10 κοινές και 6 εμπορικές αμαξοστοιχίες ανά κατε ύθυνση) και αuτών που αντιστοιχούν σε μιά κατά 50% πι;eίπου αϋεηση της ΙC\ΙΙCλι>fορίας QHAX (16, 16 και 10 αντίστοιχα), η οποία αϋεηση, με τα σψδ{)ι-νά κοινωνurο-οικονομικά δεδομένα εξαντλεί μάλλον την ζήτηση yιά μεταφορές στον σιδτpοδρομικό άξονα. Σ ε yενικές yραμμές, uπό το καθεστώς προτεραιοτήτων που αναφέρθηκε, οι χρόνοι διαδρομής των ταχειών επιβατικών αμαξοστοιχιών είναι nρακuκά ανsττηρέαστοι από μεταβολδς της σύνθsσης της κuκλοφορίας μεταξύ των ορίων που σημειώσαμε. Στην πι;eίπτωση αuτή κυρίως επτι,>εάζονται οι δρομολοyιακοί χρόνοι των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών, και πάλι όμως όχι ιδιαίτερα σιμαντucά yιά τον συyκειcριμένο τinto ιιπreεσίας (μέyιστη δρομολοyιαιcή mιβάewση SS mins. yιά διαδρομή 510 km).

14 .,. Ν Χ ΡΟΝ ΟΙ ΑIΑΑΡΟΜΗΣ (ιnlnaj ΕJ8Ατ1ΚΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥWΑ11ΚΕΣ ΚΟIΝΕΣ ΤΑΧΕΙΕΣ * + χ 600 *** ~*** **** *** **~ **** **** *~ ~*** θf.*** *** *** **** *** *** *~ ** *~ *~ I*~ ~~ *~ ***.ιοο ++++ ft ft++-+ ~ fr ft ft t ΛΛ.Λ. Λ. Λ. "' V'VV I I I to ' Λ.ΛΛ.Λ. "VVV "Vv "VVV vvv vv Λ 'ΧΧ'χ. Χ'χ.χ "V"VV "VV XI)Q<;X)< v v Χ'Χ'Χ ~ l1 1 I I I I I I I I l1 1 1 I I I I I ιι ~ & & Σχήμα 4.4: Δοκιμές του Υποδεί yματος στον Αξοvα Αθήνα-θεσσαλοviκη, γιά μεταβολές της σύvθsσης κuκλοφορiας στην περιοχή Omin-Omu Figure 4.4: Test-Runs ο! the Model on the Athens-Thessaloniki main Jine, for altematiνe traffic mixes within the range Omfn-Omax χχ'χ v ιο1214ιι ::=-ι 11 := n'- -Σ Σ-.ι...-u ι~ I~ ο :<: > ~.!".~ ι.!" ~ <: ι:< Ν

15 Tech. Chron.- Α, Greece, 1992, Vo l. 12, Νο 2 43 XPONOI 41λ4ΡΟWIΣ (mtna.}.. - :ι: -:-: -r:. v.,...- ι ~ ~:-:- ~ !?-: Ι- 300 Χ Λ v ' --'181D: /f v + : ~"*" ;: /' ΙΠ8ΑΊ810: χ 1 ~~ : TAXIIIZ f. l/ / ι/ - -' tv-.ch i v. v,/ / --: IY-Qf / ~' v Ι ιf.. ι+ ι.--. / /.~ :IY~S _.,Ιt' _... +'... ~ v~ Α"'' -- π~.ι ~~- ~r: :: t:~ f-:::i~ ~ ~--- ~ -- ~ f f ~ f- -ιι """1t'- -χ- --- τ- -"1t- 1- τ- - -«χ χ 1( χ χ.. Jt.... χ 1---ιt- ι it-t-!f"- -1t- Λ Λ Λ Λ Λ Λ --ι t ο I I I I I I I I I I ~ -_.._ IIWAτtΚIΣ ΤΑΧ18Σ ιr::..~ II:IIIONY ΜΛ1ΙCΙΣ ΣΥ-Μ ΙtΥΚλΟ.Οf'ΙΑΣ Σχήμα 4.5: Δοκιμές του Υποδ6ίγματος στον Αξονα Αθήνα-θεσσαλονίιc~ yιά εναλλακτικά χαρακττμστικά του δικτύου (Συvθ~sς 1 έως 4) Figure 4.5: Test-Runs ofthe Model on theathens-thessalonjjd main Jine, for alternative network's characteristics (Conditions 1 to 4)

16 44 Τεχν. Χρον.- Α, 1992, Τόμ. 12, Τεύχ. 2 Τέλος, το Σχήμα 4.5 περιγράfει τους χρόνους διαδρομής κατά τiιπο αμαςοστοιχίας, που υπολόγισε το υπόδειγμα yιά διάφορες ~έσεις ιcuιcλοfορίας, θεωρώντας τέσσερεις καταστάσεις εκμετάλλευσης (Συνθήκες 1 έως 4), που περιγράfοvtαι ως εξής : Συνθήκη 1: Σψερινή κατάσταση γραμμής (μονή γραμμή Τιθορδα-Δομοκός και ΛiJewα-ID.α-ni) και ενιαίες μέσες ταχύτητες μονής γραμμής 70 km/h και διπλής γραμμής 120 km/h. Συνθήκη 2: Σψsρινή κατάσταση γραμμής (όπως Σ~Μh)κη 1) και ταχύτητες σuρμών όπως στην παρciγραfο 4.2 (μονής 80, 70 και 55 km/h, διπλής 160, ίσο και 80 km/h αντίστοιχα). Συνθήκη 3: Σημερινή κατάσταση γραμμής (όπως Σ~Μh)κη 1), ταχύτητες μονής όπως στην παράγραφο 4.2 (80, 70 και 55 lcm.h αντίστοιχα) και ταχύτητες διπλής γραμμής 80, 100 και 140 km/h αντίστοιχα. Συνθήκη 4: Μελλοντική κατάσταση γραμμής όπως στο Σχήμα 4.1 (μονή γραμμή Τιθορδα-Δομοκός) και ταχύτητες όπως στην Συνθήκη 2. Από το σχiι.ια φαίνονται οι εuνοικές επιδράσεις στους χρόνους διαδρομής, τόσο του διπλασιασμού τμημάτων, όσο και των αυξήσεων ταχυτήτων (σίιyιcρι.ση Συνθηκών 1-4). Δείχνεται επi.σης η μετάβαση προς σ~μh)κες κορεσμού πέρα από την σύνθεση ιcuιcλοfορίας (16, 16, 16). Η αποfuyή αυτού του κορεσμού (που στην σuyκεκριμδνη πολιτική προτsραωτήτων που εξετάστηκε SΠ'Ι'(Ιεάζει ιώρια τις εμπορευματικές αμαξοστοιχίες) προφανώς προυποθέτει τεχνολο'yικές βελτιώσεις (αυξήσεις ταχυτήτων, βελτιώσεις σψατοδότησης, κλπ.). 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εχει από την αeχή αναφερθεί, ότι σκοπός του.υποδείγματος που κατασκεuάστηιcε και παeουσιάστηκε στο άρθρο αυτό δεν ήταν να πeοσtέρδι την εικόνα της πραγματικής κuκλοfοqίας σ'ένα σιδηροδρομικό άξονα, στην περίπτωση αυτή στην γραμμή Αθήνας-θsσσαλονi.ιcης. Το υπόδειγμα που παρουσιάστηκε δεν είναι ένα μοντέλο προσομοίωσης (simulation model). Οι λόγοι που δεν επιλέχτηκε η μελέτη και κατασκευή ενός τέτοωυ μοντέλου έχουν παρουσιαστεί στην αντίστοιχη ενότητα. Σκοπός του υποδείγματος που περιγράφτηκε ήταν να βοηθήσει στην κατανόηση και την προεκτί.μηση των επιπτώσεων που θα έχουν στις συνθήκες εκμετάλλευσης σuyκεκριμένεις mθανές αποfάσεις yιά την εξέλιξη της uποδομής ενός σιδτμ>δρομικού δικτύου. Ταυτόχρονα, να βοηθήσει και στην αποκάλυψη των προτεραιοτήτων τεχνολογικής εξέλιξης σε μιά σιδηροδρομική επιχείρηση. Με την έννοια αυτή, το υπόδειγμα, εξελισσόμενο κατάλληλα, μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων (decision-support tool) yιά το επιτελείο μιάς σιδηροδρομικής επιχείρησης. Η κατεύθυνση της εξέλιξης του υποδείγματος που παρουσιάστηκε πρέπει να είναι τέτοω, ώστε να μην ακυρώνεται η ευελιξία και χρησιμότητά του. Από την άποψη αυτή δεν θα πρέπει να ενδιa,έρει τόσο η συμπερίληψη όσο το δυνατό περωσότερων παραμέτρων, ώστε να προσεyyίζεται, yιά παράδειγμα, πιστότερα η πραγματική κίνηση των συρμών επί της γραμμής (στοιχεία χάραξης, κλπ.), όσο ο εντοmσμός μειζόνων συνιστωσών του σιδτpοδρομικού συστιίιατος, τις οποίες το κατασκεuασθέν υπόδειγμα είτε δεν περιλαμβάνει, είτε απέτυχε να απεικονίσει σχετικά αξιόπιστα.

17 Tech. Chron. - Α, Greecc, 1992, Vol. 12, Νο 2 45 Στην σvyιcδκριμsνη περίmωση, η παράμετρος "μ6σsς ταχιίτητsς συρμών κατά κατηγορία σι; κάθs τμήμα του δικτύου", στην οποία κατά την πειeαματ~ιcή εφαρμογή δόθηκαν αυθαίρετες αλλά ρsαλιστlκές τψές, θα μποροiισs, σε μιά μελλοντική. βελτιωμένη εκδοχή του υποδείγματα; που παροuσιάτηιcε, να προιciιπtει μέσα από ένα αλγόριθμο, που θα παίρνει υπόψη χαeαιcττpιστικά τόσο της γραμμής, όσο και του τροχαίου υλικού και της εκάστοτε πολιuκής σιδίp>δρομικής εκμετάλλsuσης. Στον ΟΣΕ, ως τώρα, οι όποιες αποφάσεις yιά την αναβάθμιση της επιχείρησης παίρνονται ιαιρίως στην βάση της άκριτης αντιγραφής της εμπειeίας ά'λλων δικτύων. Τα αρνητικά χαeαιmμστικά αυτής της πρακτικής γίνονται καθι).ιεeινά αντιληπτά, καθώς τα μεγάλα κονδύλια που απορροφώνται σε επενδυuκά έρ'yα ελάχιστη θεuιcή επί.δραση δχοuν στην βελτίωση των δρομολογιακών χρόνων και μηδενι.ιcή (αν όχι αρνητιιcή) στην οικονομιιcή κατάσταση της επιχεί(?ησης. Η ανάπτυεη επιχειρησιακών αλγορίθμων σαν αυτόν που παρουσιάστηκε εδώ, η επιχειρησιακή έρευνα δηλαδή όχι με την ακαδημαιιcή της δννοια, αλλά με την Sννοια της έρευνας μέσα στην εmχεί(?ηση yιά την επίλυση υπαρκτών προβλημάτων, μπορεί ίσως να στrpί.ξει την χάραξη μιάς πιό ρεαλιστικής πολιuκής.

18 46 Τεχν. Χρον.- Α, 1992, τόμ. 12, Τεύχ. 2.. ΠΑΡΑΥΠΙΜΑ θεωρώντας ότι: d f j,m είναι η αναμsνόμενη καθυστέρηση εξαιτίας l?ιασταuρώσsων ή unερβάσsων, που υφίστανται οι συρμοί τύπου f από τοuς σuρμοiις τύπου j σε τμψα -yραμμής μήιcοuς, p 1 j είναι το αντίστοιχο στοιχείο του μητρώου προτεραιοτήτων, δηλαδή η πιθανότητα yιά δνα συρμό τiιπου f να ιcαθοοτερηθδί από σuρμοiις τύπου j, sw f είναι η απώλεια χρόνου των συρμών τύπου t yιά διασταuρώσεις/unερβάσsις, ο χρόνος δηλαδή που χάνεται στην διijeιcει.α επιβράδιινσης του συρμού ιcαι μετcί&σής του σε παραιcαμπτήριο, ώστε να διδλθsι ο σuρμός ανώτερης προτεραιότητας, ιcαι t t,m είναι ο χρόνος ο απαιτούμενος από δνα συρμό τύπου μήιcοuς 111, f προιcεψένου να διασχίσει το τμψα οι ιcαθuστερήσεις επί μονής γραμμής μήιcοuς m μελετή&ιιιcαν από τον Peterιen (1974) ως εξής: sw 1 (1 - Ριj) 2 (tι,m + tj,mj dιj,m Ptj swι + (1 - Ριj) SW SW 2 j όταν t 1, tj,m < - ---'----" 2 ιcαι 1>0, j<o ή 1<0, j>o SW 21 + SW 2 j Β (tι,m + tj,ιrιj όταν t 1,m + tj,m > SW 2 j + SW 2j 2 ιcαι i>o, j<o ή t<o, j>o όταν 0<1<j ή j< ί <Ο Ρ dιj, m - 2 ij 2 - (t 1,m - tj,mj + 2hj + sw1 όταν Ο<j< ί ή i<j <O. Διορθώνοντας προκειμένου να πάρουμε υπόψη την άνιση στην πράξη απόσταση μεταξύ σταθμών, η αναμενόμενη ιcαθοοτέρηση γίνεται

19 Tcch. Chron. - Α, Greece, 1992, Vol. 12, Νο 2 47 n tι,,.+tj,m dij Ι dt,j, ιι, όταν (1>0, j<o) ή (f<o, J>O}, και m-1 Τι + Tj π tj,m- tι,ιι d 1 j Ι d 1, j, 111, σε κάθε άλλη περίπτωση. m-1 Tj - Τι Σε αντιστοιχία με την μ6θοδο του Petersen μπορούμε να υπολογίσουμε τις εκtράσεις της αναμενόμενης καθοοτέρησης yιά την περίπτωση διπλής Ύριψμής. θεωρώντας κάθε ιcλάδο της διπλής Ύραμμής σαν απλής κατεύθuvσης, με την έννοια ότι επ'αuτού ιανούνται συρμοί της ίδιας φοράς και υπερβάσεις σuρμών λαμβάνουν χώρα μόνο σε σταθμούς, η αναμενόμ&νη ιcαθυστ8ρηση στην περίπτωση διπλής Ύραμμής δίνεται από τις παρακάτω σχέσεις: Ρ 2 ιj dιj,m -- (tj,ιι - tι,ml 2 όταν O<l<j ή j<1<0 2 Ρ ij dij,m -- (tι,m- 2 tj,ml + 2hj + sw1 όταν O<j<f ή i<j<o Διορθώνοντας και πάλι yιά άνισες αποστάσεις σταθμών, η αναμενόμενη καθοοτέρηση σuρμών yιά υπερβάσεις στην διπλή Ύριψμή -γίνεται: n tj,m- tι,m dij I m-1 Tj - Τι dl, j,m, i,j>oήl,j<o.

20 48 Τεχν. Χρον.- Α, 1992, Τόμ. 12, Τεύχ. 2 Brettman Ε., 1970: "Computerised Superνisίon and Control of Operations on Single- and Double Track Unes, the Third Intemational Sympoιium on Railway Cybemeticι (ΊΌkyο, Japan). Chemyavskii A.L, 1971: "Heurίstic Prograrn for Railway Timetable Composition, Ουtρφιtib j Telemekbιnjcι, vol.l, σελ.90-96χαι vol.3, σελ.69-7s. Elrond J. and EADa Costa, 1970: "Single Line Rail Traffic", Operationι Reaearch Sympoaium, Sao Paulo, Brasil. Englίsh G.W., 1978: "An Analytίc Model for the Analysίs of Congested Rail Lines, Proceedinp of the Bίennial GIGGT Seminar on Raίhνay Reιearch, CIGGT Report 18-S, σελ , Κingston. Frank 0., 1966: "'l'wo-way Traffic in a Sίngle Une of Railway", Qsιecιtionι Reιeιccb, vol14, σελ Janic Μ., 1984: "Sίngle-Track Une Capacity Model", Tcιnιpoctιtion Plιnninrιnd Tecbnoloι;r. vol.9, σελ.13s Jones J.C.M. and AE.Walker, 1973: "'The Appticatίon of Models of Sίngle Railway Track Operatίon to Evaluate Upgrading Altematίves, Rιjl lnteιnιtionιl, July, σελ Muller E.R, 1979: ~owards Optimiιation in Single Rail Lίne Scheduling", Deρartment of Mathematics Report, Brock Unίversίty, St.Catherines, Ontario, Canada. Otway NJ. and FJ.M.Salzborn, 1979: "Generatίng Feaιible Schedule for a Single Track Railway Line, Working Paper, Department of Applied Mathematics, University of Adelaide, Australίa. Paradissopoulos Ι.:Κ. and H.Fotini, 1991: "Optimum Traffic Μίχ over a Partially Double-Tracked Railway Line, Rιil lntecnιtjonιl, January, σελ.ιο-17. Petersen E.R and AJ.Taylor, 1982: "Α Structured Model for Rail Lίne Sίmulation and Optίmization, TcιniJJOrtιtion Science. vol.16, no.2, May, σελ s. Petersen E.R. and H.V.Fullerton, 1973: "Α Network Flow Model of the Canadian Railway System, Proceedίngs of the lnternatίonal Conference on Tranιportaιίon Reιearch (Brugges, Belgium). Petersen E.R., 1974: "Over-the-Road Transίt Time for a Single Track Railway", Xrιnιwrtιtion Science, vol.8, σελ Rallis Τ., 1977: lntercity Transport: Engίneerίng and Planning (McMillan Press, London), σελ Rudd D.A. and AJ.Story, 1976: "Single-Track Railway Simulation: New Models and Old", 1kiJ. lntemιtional June, σελ

21 Tech. Chron.- Α, Greece, 1992, Vol. 12, Νο 2 49 Skelton G.R. and D.C.Lach, 1968: "SIM1'RAC: λ Si.mulation of Train Ddρatcbίng on Sίngle Track Raίlway". Paper presented at the Canadian Operations Research Society, Toronto, Ontario. Thomas L.A., 1973: "FRISCO's Train Meet Calculator", Rιillntι;rnιtionιl, October, σελ Transmark Ltd, 1980: Republic of Greece: Rιίlway Modemίιatίon Study. Stage Π : Report on Main Lίne Modemisation {Athens, Greece). Ιορδάνης Παραδεισόποuλος Διπλ.Πολιuκός Μηχανικός Δρ. Σuyκοινωνιολ.όΎος Υπαρχιμηχανικός ΟΣΕ Ελένη Φωτείνη Διπλ.Πολιτικός Μηχανικός Σuyκοινωνιολ.όyος {MSc) Τμψατάρχης Μηχανικός ΟΣΕ

22 50 Τεχν. Χρον.- Α, 1992, τόμ. \2, Τεi χ ~~~~--~~~~~~~ ΑΝ ANAL ΥΠC TRAFFIC MODEL FOR Α PARΠALLY OOUBLE-TRACΚED RAΠ.WA Υ L1NE by Iord8nis P8radissopoulos 8nd Helen Fotini An Eιtended Summια Α r8ilway line 510 km long connects Greece's two principle cities, Athens, the capital, 8nd ThessaJoniki in Northern Greece (Figure 4.1). Α modemisation project is under way which, when completed, will allow for speed increases and result ίn increased rail traffic. However, capίtal shortages 8nd difficult terrain will not ajlow for a doub\e--tracked line oνer the whole corrίdor. Thus, after the completion of the project, two double-tracked sections will exist (Athens-Tίthorea: 156 km long, and Domokos-Thessalonίki: 233 km long), separated by a sίngle--tracked stretch of line (τithorea-domokos: 121 km long). The modemisation plan was inίtiated by technical efficiency consίderations. Therefore, detailed scenarios of the way in which the new line could be optίmajly used do not exist. Note that the line has not been conceived 8S dedicated to high-speed intercity p8ssenger tr8ffίc. Thus, it will also h8ve to serve local passenger trains and freight traffic. Α model is developed for the calculation of transit times over this line (Figure 3.1). The model was based on Petersen;s (1974) apporoach to rail traffic scheduling. Three classes of tr8ίns running oνer the line were considered, though the rationaje of the 8nalysίs iι independent of the number of classes. Consideήng i different inbound train speeds and j different outbound train speeds, the index set Α ( -1, -i+1, -i+2,..., -1, 1, 2, j) is defined thus, that if fea, then i>o refers to an outbound train, while 1<0 refers to 8n inbound train. If two y8rds connected by 8 railway line 8re 8p8rt at a distance d, then the free runnjnι transίt time is where s i is the free running speed if no interferences 8re encountered, 8Πd the expccted running tίme including the expected delays due to meets 8nd/or overt8kes ίs where ν i is the average running speed. Whenever a tr8ίn at speed i encounters 8 tr8in at speed j a delay is incurred by train i. The total interference delay to train 1 due to ajl other trains is

23 Tech. Chron.- Α, Greece, 1992, Vol. 12, Νο 2 51 Ι Dtj Htj, JEA where D f j is the delay of train f due to meet/ overt8ke by train j, and Η f j is the number of encountered meets or overtakes by 8 single tr8in of type f with all trains of type j. Thus, the average transit time tl.f for a train at speed f is given by w 1 - τ 1 + Ι o 1 J ΗιJ jea If Ν j is the number of trains per unit time at speed j, it can be shown that tι 1 τ 1 + Ι Eij Nj (d/ν,- d/νj) JEA where Ε fjequals -D 7 Jwhen j<f<oor Dιjin any other case. The above equation defines a set of i+j linear equations for the i+j vaήables d/ν 1, providing the expected transit time for each class of trains. Using matri.x notation, this equation can be rewήtten as Α w r, where Α is aπ (ί + jj.h order matri.x with elements afj Etj Nj,when f<>j,or afj- 1- a 1, when f j, where a 1 - Ι Ε 1 j Ν j, and w and r are (ί + jj.h order vectors with components jea r i - d/s 1, for i ΕΑ. This set of linear equations can be solved using the Gauss-Jordan method for inνerting the matrix or as an altemative iteratively. The elements of matri.x Α denote the unit delays of each possible combination between all types of trains multiplied by the corresponding number of trains of a class running oνer the line. For example, the element a 21 of the matri.x denotes the delay that a train of class 2 incurred by all trains of class 1 running over the line. The intereference delays d 1 j, m encountered on a section m of a single-tracked railway line haνe been calculated by Peterιen {1974). In line with hίs analysis, the inteήerence delays in 8 doubletrack section were calculated; thus, the construction of a model in the general case of a railway line (independently of the configuration of its νarious segments) became possible.

24 52 Τεχ_ν. Χρον.- Α, 1992, Τόμ. 12, Τεύχ_. 2 AJtemative runs of the modeι (the results of which are disptayed ίn Fjgures 4.2, 4.3, 4.4, 4.5) facilίtated the assessment of the ίmpact of varίations of both the traffic (quantititίes of trains) and the Hne's characterίstίcs on the transίt times for the three ctasses of trains considered. lordanis Paradίssopoulos Ciν ij Engineer (BSc, PhD) Greek Railways (OSE) Helen Fotini CiviJ Engineer (BSc, MSc) Greek Ra ίlways (OSE)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΚ 49100 Τηλ: 2661051078 ΘΕΜΑ: Αποστολή έκθεσης δοκιμών Σας αποστέλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΜΕΛΛΟΣ- ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ Τηλ: 2103645889,6977715323 Φαξ: 2103626885 ΘΕΜΑ: Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis.

Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 e-mail: chemlab@efpolis. Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: "OLIVE VISION" ΜΠΑΛΑΦΑΣ Κ.-ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 41-45 Τηλ: 2117002719 Φαξ: 2754021018

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

[ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ]

[ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Γεώργιος Γιαγλής. Παράδειγμα Μπαρ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Γεώργιος Γιαγλής. Παράδειγμα Μπαρ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Γεώργιος Γιαγλής Παράδειγμα Μπαρ Σκοπός της παρούσας άσκησης είναι να προσομοιωθεί η λειτουργία ενός υποθετικού μπαρ ώστε να υπολογίσουμε το μέσο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

FLIRE DSS, ένα διαδικτυακό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την διαχείριση φυσικών καταστροφών σε αστικό περιβάλλον

FLIRE DSS, ένα διαδικτυακό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την διαχείριση φυσικών καταστροφών σε αστικό περιβάλλον FLIRE DSS, ένα διαδικτυακό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την διαχείριση φυσικών καταστροφών σε αστικό περιβάλλον Dimitris Poursanidis a, Giorgos Kochilakis a, Nektarios Chrysoulakis a, Vassiliki Varella

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Transportation )

3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Transportation ) 3. ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 3. ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Transportation ) Σε αυτή την ενότητα θα ασχοληθούμε με προβλήματα που αφορούν τη μεταφορά αγαθών από διαφορετικά σημεία παραγωγής ή κεντρικής αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2008/0187(COD) 26.1.2009 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 5-8 Σχέδιο γνωμοδότησης Μανώλης Μαυρομμάτης (PE416.679v01-00) Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Dr. Dimitrios J. Dimitriou

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Dr. Dimitrios J. Dimitriou ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Dr. Dimitrios J. Dimitriou ΑΠΟΦΑΣΗ Η απόφαση για μια επένδυση μπορεί να διαρκέσει από μερικές μέρες μέχρι μερικά χρόνια Οι υπεύθυνοι για τη λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

To SIMULINK του Matlab

To SIMULINK του Matlab ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΘ. Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΔΗΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ Χ. ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΣ Τ.Θ. 472 54 124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μάθημα: ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμ. Χημ. Αναλύσεων & Οργανολ. Δοκιμών Αριθμός πρωτοκόλλου: 65549/447 Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASW 18 Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ΕΠΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ν.4152/2013, Ν.4305/2014 & Ν.4321/2015 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015» Αθήνα, 25/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr

RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT. ver sion 1.4 / 26-04-2012. web: www.doppler.gr Email: info@doppler.gr RANGE OF APPLICATION TRACTION MR LIFT ver sion 1.4 / 26-04-2012 Factory Head Office Polykastro Industrial Park 61200 Polykastro, Greece Tel.: +30 23430 20140, 20150 Fax: +30 23430 23701 Athens Office-Showroom

Διαβάστε περισσότερα

H ελαστικότητα και οι εφαρµογές της

H ελαστικότητα και οι εφαρµογές της 5 H ελαστικότητα και οι εφαρµογές της Ελαστικότητα... µας επιτρέπει να αναλύσουµε την προσφορά και ζήτηση µε µεγαλύτερη ακρίβεια. είναι ένα µέτρο του πως οι αγοραστές και πωλητές ανταποκρίνονται στις αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2013. Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων

26 Ιουνίου 2013. Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Διαχείριση των προβλημάτων ρευστότητας και του χρέους των επιχειρήσεων Θεματολογία Page 1 Εισαγωγή 1 2 Διαχείριση προβλημάτων ρευστότητας 4 3 Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10

Contents TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM EN V1.2. Version: 1.2 Page: 2/8 Date:4-Jan-10 Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE SIDE... 6 Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ- TABLE ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Η ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ; ΚΑΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ, PhD ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Π.Μ.Σ. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμ. Χημ. Αναλύσεων & Οργανολ. Δοκιμών Αριθμός πρωτοκόλλου: 63377/436 Διεύθυνση: Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα Πληροφορίες: Α. Γαλή Τηλέφωνο: 0030 210 3829166 Φαξ: 0030 210 3829166 ΠΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΣ-PELION

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές Γενικά Για Τη Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) την Βελτιστοποίηση Τοπολογίας (Topological Optimization) και β) την Βελτιστοποίηση Σχεδίασης (Design Optimization).

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ, ΣΥΝΤΑΞΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΤΥΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. ΚΑΘΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 ST - ESCOs ST-ESCOs Newsletter Πρόγραμμα ST-ESCOs - Γενικά Σκοπός του προγράμματος ST-ESCOs είναι να προωθήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη Εταιρειών Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

γηγενών στην αγορά εργασίας

γηγενών στην αγορά εργασίας Οι μετανάστες και η θέση των γηγενών στην αγορά εργασίας Ημερίδα Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα: Η ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά, εξελίξεις και προκλήσεις Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2010 Κώστας Ν. Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβλημα Μεταφοράς

Το Πρόβλημα Μεταφοράς Το Πρόβλημα Μεταφοράς Αφορά τη μεταφορά ενός προϊόντος από διάφορους σταθμούς παραγωγής σε διάφορες θέσεις κατανάλωσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Πρόκειται για το πιο σπουδαίο πρότυπο προβλήματος γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Intersection Control

Intersection Control Κυκλοφοριακή Ικανότητα Σηµατοδοτούµενων κόµβων Intersecton Control Traffc Control Sgnals hgh volume streets Pedestran Sgnals Full Sgnals Warrants nclude volume, peds, accdents, lanes, operatng speeds,

Διαβάστε περισσότερα

Mega Trend No7: 4PL & LLPs

Mega Trend No7: 4PL & LLPs Mega Trend No7: 4PL & LLPs 151 24, MAROUSSI, - GREECE 1 Οι εταιρείες Διεθνώς επιλέγουν συνεργασίες με 3PL εταιρείες Results Logistics Cost Reduction 11% Inventory Cost Reduction 6% 2014 Study Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Το 1997 καταργήθηκε (προσωρινά) ο σταθμός Κεραμεικός της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, λόγω μη έγκρισης διέλευσης των σηράγγων κάτω από τον αρχαιολογικό χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

1/13/2010 12:37 PM. Directions to Rafina, Greece 658 km about 15 hours 11 mins

1/13/2010 12:37 PM. Directions to Rafina, Greece 658 km about 15 hours 11 mins Piraeus, Greece to Rafina, Greece - Google Maps Directions to Rafina, Greece 658 km about 15 hours 11 mins Piraeus, Greece 1. Head south on Antiploiarchou Panagioti Vlachakou/Artemisiou/Αντιπλοιάρχου Παναγιώτη

Διαβάστε περισσότερα