Κυκλοφορίας Συρμών σε Μερικώς. Απ Analytic Traffic Model for a Partially Double-Tracked Railway Line

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κυκλοφορίας Συρμών σε Μερικώς. Απ Analytic Traffic Model for a Partially Double-Tracked Railway Line"

Transcript

1 Τεχν. Χρον. Α, 1992, Τόμ. 12, Τεύχος 2 Tech. Chron.-A, Greece, 1992, Vol. 12, Νο 2 Ενα Αναλυτικό Υπόδειγμα Κυκλοφορίας Συρμών σε Μερικώς Διπλασιασμένη Σιδηροδρομική Γραμμή Ι. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ, Ε. ΦΩΤΕΙΝΗ Περίληψη Κατασκευάζεται ένα υπόδειγμα κυκλοφορίας συρμών, γ ια το οποίο ο αριθμός γραμμών ανά τμήμα (μονή / διπλή) και άλλα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας αποτελούν μεταβλητές. Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται στην παρούσα ε ργασία για τον υπολογισμό των επιπτώσεων που έχουν πάνω στους δρομολογ ιακούς χρόνους οι αλλαγές τόσο των παραμέτρων όσο και της πυκνότητας κυκλοφορίας. Το υπόδειγμα, όπως έχε ι παρουσιαστεί αλλού, μπορεί να ενσωματωθεί σ' ένα γενικότερο τεχνικοοικονομικό μοντέλο υπολογισμού της βέλτιστης σύνθεσης συρμών σε μια μερικώς διπλασιασμένη σιδηροδρομική γραμμή. Απ Analytic Traffic Model for a Partially Double-Tracked Railway Line Ι. PARADISSOPOULOS, Η. FOTINI Abstract Α model was constructed, incorporating as variables the line configuration (single, double) and other characteristics of railway operations. The model was uιilized in the calculation of the i mpact on ιrans iι times of changes of boιh the traffic characteristics and the traffic density. The model, as reported elsewhere, may consist part of a broader technico-economical model, assessing the optimum traffic mix over a partially double-tracked railway line. ΥιιοβλήθηΙCε: Έrιvε δατή : Για την αρyοχορία της αnοδοχής δεν ευθύνονται οι συηραφεiς Submittro: May 14, 1990 Acceptcd : Aug. 26, /99/ The authors can no ι be held resρonsίble for the delay

2 30 Τεχν. Χρον. - Α, 1992, τόμ. 12, Τεύχ ΑΝΠΚΕΙΜΕΝΟ 1ΉΣ ΒΡΓ ΑΣΙΑΣ Σκοπός της ερ-yασίας που περιγράφεται στο παιχ)ν άeθρο aίναι η κατασκsuή, ο έλεyχος ιcαι η πειραματική δοκιμή 6Vός αναλυτικού ιιποδείyματος σιδηροδρομιιcής ιαncλοφορίας σε μιά μερικώς διπλασιασμένη σιδτpοδρομιιcή -γραμμή, που να παetχ& την δwατότητα όχι. τόσο της mστής απεικόνισης της διαδικασίας της ΙCΙΙιcλοφορίας συρμών, όσο της εξιιmμτησης του στόχου της γρήγορης προεχτίμησης της απόδοσης σιιyχειcρψένων 0\Μ.στωσών τοu σιδτpοδρομικού σuστiματος. Την παρούσα ενότητα του άeθρου ακολοuθοίιν αιcόμη τέσσερεις. Στην δεύτερη ενότητα παρδχεται μιά σχετικά εχτεταμένη ιφ. τιιcή βιβλι.σyραφιιcή παροuσίαση των διαφόρων κατηyορlών ιιποδει:yμάτων σιδτpοδρομιιcής 1CΙΙ1Cλοφορίας, ώστε αφ'ενός να εντοπιστούν τα κατά περίπτωση μεσνειcτίματα και πλεονεκτήματα και αφ'ετέρου να δlειιιφ.vlστοίιν τα χαραιcτιμστι.κά ιcαι OL διιυατότητες 6Vός αναλυτικού (analytic) ιιποδεί-yματος, καθώς και οι απαιτήσ&ς από αυτό. Στην τρίτη ενότητα (καθώς και στο παράρτψ.α) παρέχεται το θεωρητικό ιιπόβαθρο και οι παραδοχές του ιιποδείyματος ποu κατασκευάστηκε. Στην τέταρτη ενότητα περι-yράφονται τόσο ο έλ&yχος της αξιοπlστίας τοu ιιποδείyματος, όσο και τα αποτελέσματα της ~ιραματιιcής εφαρμ.ο'yής τοu στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας-θεσσαλονίκης. Στην πέμπτη ενότητα αναπτύσσονται τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας. Ο τρόπος με τον οποίο 6να τέτοιο ιιπόδειyμα ιαιιcλοφορίας ενσωματώνεται σ'6να ΎδνLΚώτερο τεχνικο-οικονομικο μοντέλο uπολοyισμού της βέλτιστης σύνθεσης συρμών σε μιά μερικώς διπλασιασμένη σιδτpοδρομιιcή γραμμή έχ& παροuσιαστεί σε άλλη δtμοσίεuση (Paradίuopouloι and Fotίnί, 1991). 2. ΒΒΛΠΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ των ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. Προβλiματα σχετικά με την ιcιncλο4pορί.α συρμών μελsτώνται ιcuρί.ως κατά την διάρκεια των τελευταίων τριάντα ετών. Διά~ ιιποδείyματα ιiχοw κατασκsuαστεί και χρησψοποlηθεί yιά την εκτίμηση της ΙCΙΙκλοφοριαιcής απόδοσης μιάς σιδηροδρομιιcής γραμμής. Τα ιιποδεί yματα αυτά μπορεί εν yέν& να ταξινομ~ύν σε τeείς κατηyορίες, δηλαδή uποδείyματα προσομοίωσης (simulation ), βελτιστοποίησης (optimisation) και αναλuτιιcά (analytic) ιιποδείyματα ΥποδείΎμα:τα Π~ομοίωσης (Simulation Model ) Η εφαρμιυyή ιιποδειyμάτων προσομοίωσης είναι σιιχνά πολύ περίπλοκη και δαπανηρή και αντενδείκνιιται yιά σuνεχή χρήση (Janίc, 1984), πρώτον γιατί τα ιιποδείyματα πeοοομοίωσης δεν είναι εύκολα y&vlκεύσιμα και δεύτερον γιατί προuποθέτοw, προιcεψένου να παράyοιιυ αποτελέσματα, μεγάλο αριθμό δεδομένων. Τα ιώρια χαραιcτιμστιtcά 6Vός ιιποδείyματος προσομοίωσης σχετίζονται με την δwατότητά του να ικανοποιεί τις τρείς παρακάτω απαιτήσ&ς (Rudd and Story, 1976): (1) Την προσομοίωση ιcιικλοfορίας υψηλής πuκνότητας, ιcuρί.ως σε περιόδους αιχμής. (2) Την παροχή σχεδίων καθυστερήσεων χοντά στην πραyματιχότητα (realistic delay patterns). Βασικό χαρακττμστικό 6Vός σuρμού είναι η προτεραιότητά τοu. Γιά να μπορεί 6να ιιπόδειyμα να προσομοιώνει ικανοποιητικά την ~α της γραμμής, θα πρέπ& οι καθuστερήσεις τις οποίες υφίσταται 6νας συρμός να αντιστοιχούν στην προτεραιότητά τοu. (3) 'tηv euελιξiα. Εφ'όσον το κόστος, yιά την σιδτpοδρομική επιχείρηση. το ~ειλόμενο σε καθuστερήσ&ς συρμών διαφόρων προτεραιοτήτων μ~ί να uπολοyιστεί, τότε οι βελτιώσεις τοu σιδηροδρομικού δικτύου θα μπορούσαν να μελ~ίιν στην βάση του μειωμένου κόστους καθuστερήσεων ποu αυτβς

3 Tech. Chron.- Α, Greece, 1992, Vol. 12, Νο 2 31 συνεπάύονται. Προυπόθεση -yιά μιά τέτοια πeοοέyyιση είναι η ύπαρξη sνός υποδεί-yματος, που θα παρέχει αξιόπιστα σχδδια καθυστερήσεων -yιά ολόιcλτp> το fά.σμα των προτεραιοτήτων συρμών (Jones and Walker, 1973). Η δυνατότητα sνός υποδεί-yματος να ικανοποιεί τις τρείς απαιτήσεις που προ<ιναfέραμδ (πeοοομοίωση υψηλής ττuκνότητας κuιcλοφορίας, λσyικά σχέδια ~θυστερήσεων και suώξία) εξαρτάται ιδιαιτέρως από την uιοθsτοiιμsνη μέθοδο αντιμεtώrασης των προβλψάτων διασταuρώσεωνfυπεeβάσεων συρμών. Διάfορα unοδεί-yματα έχουν χρφψοποιήσει διαφοesτικδς μεθόδους επίλυσης αυτών των προβλφάτων. Τα uποδsί-yματα πeοοομοϊ.ωσης της σιδ~κής κuκλοfορίας δχουν το πλεονέκτrιια ότι επιτρέπουν την συμπερίληψη πολλών πλ~ και την μελ.ετη της μεταβατικής σuμπεριφοeάς. Παρουσιάζουν όμως και τοuς παeαιcάτω περιορισμούς, που δuσχεραίνουν την αξιοποίησή τοuς : (1) Ενα υπόδει-γμα nροσομοίωσης συνιστά μιά άκαμπτη δομή. που προιcύπτει από τον σχεδιασμό -yιά την αντιμετώπιση ενός ειδικού σιδηροδρομικού προβλψατος. (2) Ενα υπόδει-γμα πeοοομοiωσης προυποθέtει πολίι μ&ύάλο άyιcο πλτp>φοριών προκειμένου να ΠαράΎει αποτελέσματα, και (3) Ενα unόδειύμα πeοοομοίωσης δχει δυσκολίες όταν πρόκειται να αντψετωπίσει ιcuιcλοfορία υψηλής πυκνότητας, λό-γω του σuνεπαύόμενου αποκλεισμού (μπλοιcαρίσματος) της Ύρ<ψμής (Petersen and Taylor, 1982) Υποδsi.yματα Βsλτιστοποίησης (Optimiution Modelι) Τα υποδείύματα βελτιστοποίησης αντψετωπίζουν το πρόβλψα της ~ας των συρμών επιδιώκοντας την βελτιστοποίηση κάποιου φτηρίου (π.χ. χωρητικότητα, ολική ιcαθuστ~ κλπ.).. Οι δ{>ύασίες αuτδς έχουν παράσχει πολίιτιμα συμπεράσματα και έχουν θsωρητιιcή αξία, αν και ως τώρα έχουν τύχει περιορισμδνης εφαρμαyής (Petersen and Taylor, 1982). Μια πολύ sνδια,έρουσα ανάλυση της κίνησης δuό κατsυθύνσεων σs μιά μονή Ύρ<ψμη εχει παρουσιαστεί από τον Frank (1966), ο οποίος ανέπτu!;ε δνα σύνολο θεωρφάτων που προσδιορίζουν την κυκλοφορία των συρμών, που ήταν πολύ πeωτότunο sκείνη την εποχή. Ο RaUis (1977) παρουσίασε ένα υπόδει-yμα βελτιστοποίησης της κuκλοfορίας σε μιά μονή σιδrι>οδρομιιcή Ύραμμή. που βασίζεται στην θεωρία της ουράς (queuingtheory). Κατά το υπόδει-yμα αυτό, η Ύραμμή, ή καποιο τμήμα της, αντιπeοοωπείιει δνα εξυπrι>ετητή (server), στον οποίο καταφθάνουν οι συρμοί σαν πελάτες (customers). Ο χρόνος εξυπηρδτησης (processing time) είναι συνάρτηση του μήκους του τμiματος της Ύραμμής και της μδσης ταχύτητcις των συρμών. Η aντίστροφος του χρόνου εξυπηρδτησης αντιnροσωπείιει την χωρητικοτητα της Ύραμμής. Σs συνθήκες χαμηλής κuιcλοφοριακής πuιcνότητας, όταν το υπόδει-γμα θsωρsι στοχαστικά την ζήτηση -για ιιτπχ>&σίες, παρουσιάζονται καθυστερήσεις. Οι Petersen και FuUerton (1973) παρουσίασαν δνα unόδει-yμα βελτιστοποίησης των λειτοuρyι.ών κυρίας Ύραμμής sνός με-γάλου σιδτpοδρομικού δικτύου, που ονομάστηιcs "ΜσντΒλο Δικτύου ΑυτοκινττrαμαξώV' (Raίlcar Network Model). Το υπόδει-yμα βελτιστοποιοίισs μιά μτγyραμμιιcή συνάρτηση umpεσιών χρφιμοποιώντας δνα αλύόριθμο κατανομής ΙC\ΙΙCλοfορίας (traffic a&&ipment

4 32 Τι:χν. Χρον. -Α, 1992, τόμ. 12, Τι:ίιχ. 2 algorjthm). Η 6μφαση κατά την κατασχεuή του ιmοδείyματος δόθηκε ιcύρια σs tumκά φτίpα και. όχι σε οικονομικά ή φτίμα χρψατοδότησης. Ετσι., το υιοθετηθtν φτίμο Ίι'Π1'p10ιών ήταν η ελαχιστοποίηση του σννολικού αριθμού οχφατο-ωρών (total car-hours). με δεδομένη την ζήτηση γιά κινήσεις aυτοκινηταμαξών μsταξύ των ιcυρίων σταθμών του &ιc:τύου. Α'λλΔ υποδείγματα βsλτιστοποi.ησης, που αντψετωπί.ζοw το πρόβλφα τηι; λήψης απι>ι,ασης yιά την δρομολόγηση συρμών σε μιά σιδτpοδρομιιcή -γραμμή. έχοw παρουσιαστεί από τοuς Brettman (1970), Chemyavakίi (1971), Otway και. Salzbom (1979) και Muller (1979) Αναλυτικά Υποοsi.yματα (λnalytic Models) Τα αναλυτικά ιmοδεί γματα δεν είναι τόσο λεπτομερή όσον αφορά την παρουσίαση τηι; &α&κασi.ας τηι; ιcυιc:λοφορίας συρμών. Ομως, με την λίγο-πολύ σ~ μαθφατιιcή δομή τοuς, μπορούν να εξυπηρετήσουν τον σκοπό τηι; γρήyορης προεκτi.μησης τηι; απόδοσης σuyιc11φμi;νων συνιστωσών του σιδτpοδρομικού συστiματος μεταt<>qών (Janic, 198-4). Τα αναλυτικά ιmοδείγματα αναπτύσσουν κλεισ:cής μορφής αλγεβρικές εκφράσεις των χρόνων &αδρομής yιά ιcάθε τύπο συρμού σαν συνάρτηση των λειτουιrγucών χαραιmμστικών του συρμού και των χαραιmμστικών τηι; γραμμής. Τυπικά παραδείγματα τδτοιων υποδειγμάτων αποτελούν ειcδi.να, που 6χοw παρουσιαστεί από τοuς Peterιen (1974), Elrond και Da Costa (1970) και Engliιh (1978). Ο Petersen (1974) παρουσίασε ένα αναλυτικό υπόδειγμα του μέσου χρόνου &αδρομής συρμών σε μιά μονή σιδηροδρομιιcή γραμμή. στο οποίο επιτρέπεται η ιc:i.νηση συρμών με ~τικές ταχύτητες και στι.ς δυό κατευθύνσεις. Συστiματα προτεραιότητας έχουν επίσης περιληφθεί στο ιmόδειγμα, ώστε να ελέγχεται η συμπεριφορά των σuρμών κατά την &άριcεια διασταuρώσεων/ιmερβάσεων. ΥπολΟ'yί.ζονται επίσης οι χρόνοι καθυστέρησης οι Οfειλόμενοι στην υιοθέτηση αυτών των συστφάτων προτεραιότητας. Οι χpόνοι αναχώρησης των συρμών θεωρούνται ανεξάρτητες τυχαίες μsταβλητές κατανεμψ6νες ομοι.ι)μορfα στην &άρκεια τηι; εξεταζόμενης χρονικής περιόδου. Οι προιc:ύmοντες μέσοι χpόνοι διαδρομής, περιλαμβάvθνtες και. τι.ς καθυστερήσεις, παράγονται yιά κάθε κατηγορία συρμών από την επίλυση ενός συστiματος γραμμικών εξισώσεων. Μιά επ6κταση του ιmοδείγματος αυτού εκπονήθηκε και χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα ερyασί.α yιά τον ιmολοyισμό των χρόνων &αδρομής στον σιδτpοδρομικό άξονα Αθήναθεσσαλονi.ιcη, γιά διάφορα τεχνολογικά χαρακτιμστικά τηι; γραμμής και των σuρμών και yιά διαφορετιιc:6ς πολιτικές σιδτpοδρομιιc:ής εκμετάλλευσης. 3. ΤΟ ΑΝΑΛ ΥΊΊΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Κ.ΥΚλΟΦΟΡΙΑΣ ΣΥΡΜΩΝ 3.1. θs~ητιιcό Υπόβαθρο Ορίζουμε την αρχή Α και το τέλος Β τηι; προς εξ6ταση yραμμής. Αν θεωρήσουμε 1 διαφορετιιc:6ς ταχύτητες κινουμένων προς την αρχή Α συρμών και j ~τικές ταχύτητες κινουμένων προς το πέρας Β συρμών, τότε το σύνολο δεικτών (jndex set) Α { - 1, - 1+1, - i+2,..., - 1, 1, 2, j) ορίζεται έτσι, ώστε αν 1ΕΑ, τότε 1>0 ανqέρεται σε συρμούς κινοiιμενοuς από Α προς Β ενώ 1<0 αναφέρεται σε αντιθ6τως κινούμενοuς συρμούς. Αν δυό σταθμοί συνδεόμενοι με μιά σιδτpοδρομιιcή

5 Tcch. Chron.- Α, G reece, 1992, Vol. 12, Νο 2 33 γραμμή απέχουν απόσταση d, τότε ο a).έ~ς ΧΡόνος δι.σδeομής (frec running transit tίme) είναι όπου s f είναι η ταχύτητα ελέι&ρης διαδρομής (free running speed), αuτή δηλαδή που αντιστοιχsι στην μη iιπαρξη διασταυρώσεων /υπεeβάσsων με άλλους συρμούς. Ο σνσμsνόμaνος χι>όνος διαδρομής (expected running ume), που περιtχει και τις αναμενόμενες καθuστι;ρήσaις 'λi.υyω διασταυρώσεων/υπερβάσεων, είναι όπου v i είναι η μέση ταχύτητα, Κάθε φορά που ένας συρμός ταχiιτητας f συναντά ένα συρμό ταχύτητας j, ο συρμός ταχύτητας f υφίσταται καθuστέρηση. Η συνολική καθυστέρηση που υφίσταται ο συρμός f απ' όλους τquς συρμούς που συναντά στην διαδρομή του μaταξύ των άκρων της yραμμής ΑΒείναι Σ jea Dtj Hfj, όπου είναι η καθυστέρηση του συρμού 1, η οφειλομένη σε διασταύρωση μa ή υπέρβαση από τον συρμό j, και είναι ο αριθμός των διασταυρώσsωνjυπερβάσεων aνός συρμού i μa όλους τους συρμούς ταχύτητας j. Ετσι, ο μβσος χρόνος διαδρομής (average transίt ume) lιlι aνός συρμού ταχύτητας 1 δίδεται από την σχέση w ι τ 1 + r ο 1 J Η 1 J. jea ' Αν Ν j είναι ο αριθμός των συρμών ανά μονάδα χρόνου, των κινοuμδνων με ταχuτητα j, μπορεί να δειχτεί ότι w 1 τ 1 + r Ειj Nj (d/vγdlvj), όπου jea Ε f j ισούται μa - D i j όταν j < i <0 ή με D 1 j σs κάθs άλλη πι;ρίmωση. Η παραπάνω σχέση ορi.ζsι ένα σiιστημα f+j yραμμικών Εξισώσεων yιά τις f+j μaταβλητβς d/v 1, παρέχοντας έτσι τον αναμsνόμενο χρόνο διαδρομής (expected transit time) yιά κάθε κατηyοeία συρμών. Χρησψοποιώντας διατυπώσεις μητeώων, η ίδια εξίσωση μπορεί να yραφτεί σαν Α w r, όπου Α μητρώο (i+j}στής τάξης, με στοιχsία

6 34 Τεχν. Xpov.- Α, 1992, τό μ. 12, Τ εύχ. 2 tj 1.- a,,όταν f j,όnoυ a1 r ftj ΝJ,και JEA w και r διανύσματα ( f + J Jστi1; τάξης με τψές Τό <Jύστ1ι.ια αυτό των γραμμικών sξισώσsων μπορεί να ιmιλuθεί με την cιντιστeο.ή του μητρώου. Τα στοιχεια του μητρώου Α παριστούν τις μοναδιαίες καθυστεeήσεις κάθ6 πιθανού σuνδuασμού ανάμεσα σ'όλοuς τους τίmοuς των συρμών, πολλαπλασιασμβνsς mί τον cιντίστοιχο αριθμό συρμών του σuyιcειcριμένοu τίmοu, ποu κινούνται επί της μελετώμενης γραμμής. Γιά παράδειγμα, το στοιχείο a 21 τοu μητρώου Α υποδηλώνει την καθuστέeηση. που θα υποστεί ένας συρμός τίmου 2 τοuς. mί της γραμμής κινούμενους συρμούς τίmοu 1. από όλους 3.2. Επβιcταση τοu.ααyόριθμοuτης Μονής Γραμμής Σε cιντιστοιχία με την μέθοδο τοu Petersen uπολσyίστηιcαν οι εκtqάσsι.ς της αναμενόμενης καθυστέρησης yιά την πφ.nτωση διπλής γραμμής (βλέπε Πcφίpτημσ). Ας σφειωθεί ότι κάθ6 κλάδος της διπλής γραμμής θεωρήθηιcε απλής κατεύθννσης, με την 6ννοια ότι επ'αuτού κινούνται. συρμοί της ίδιας fο{>άς. Υπερβάσsι.ς δηλαδή συρμών λαμβάνοw χιίjeα μόνο σε σταθμούς. Εχοντας πλέον ορίσει τις εκφράσεις των καθuστερήσεων yιά κάθε πφ.nτωση γραμμής (μονή ή διπλή), μπορούμε τιίjeα να κατασκευάσουμε ένα πρόγραμμα, που να παρέχει τους δρομολ()yιακούς χρόνους γιά κάθε τίmο συρμών σαν συνάρτηση του αριθμού των συρμών κατά τίmο και. των χαραιmμστικών κάθε τμήματος της προς θεώρηση γραμμής. Η λοyική του nροyράμματος. που κατασκευάστηκε και. χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας ερyασίας, παρέχεται. στο Σχήμα 3.1, τα βψατα τοu οποίου είναι κατανοητά ϋστεeα απ'όσα αναπτύχθηκαν. Γιά την αντιστροφή του μητρώου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Gauss-Jordan. 4. ΠΕΙΡΑΜΑ 11ΧΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛ ΥΊ1ΚΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑτοΣ 4.1. Εισαγωyή Το πρόγραμμα ειcσuyχρονισμού της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας-θεσσαλονίκης θα mιτρέψει, με την ολοιcλipωσή τοu, μείωση των δρομολοyιακών ~ και θα συντελέσsι. στην αύξηση του μετ<ιfορl.κού έρ'yου του ΟΣΕ. Η οικονομική στενότητα καθώς και δυσκολίες της μορφολσyίας του εδάφους δεν θα επι~ψοw, σ'αuτή τη fάση του προγράμματος, την κατασκευή διπλής γραμμής εφ'όλου του μήκους του σιδτpοδρομικού άξονα. Ετσι, με την ολοιcλi{χοοη των έρ'γων, θα υπάρχοw δuό τμψατα διπλής γραμμής (Αθήνα -Τιθορέα: 1S6 1cm και Δομοκός-θεσσαλονίκη: 233 lcm), διαχωριζόμενα από την μονή γραμμή Τιθορέας-Δομοκού (121\cm). Το πρόγραμμα εκσuyχρονισμού εκπονήθηκε στη βάση της βελτίωσης της τεχνολογικής δυνατότητας του δικτύου. Δεν uπάρχοw λοιπόν σενάρια yιά εναλλακτικούς -τρόπους τεχνικής και εμπορικής εκμετάλλευσης των κατασκεuαζομένων έρ'yων. Ας σημειωθεί, ότι δεν προβλέπεται. αnοιcλsι.στιιcή

7 Tech. Chron.- Α, Greece, 1992, Vol. 12, Ν ο 2 35 ΜΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΠΛΗ ΓΡΝΜi μητρώο προτε-, - ραιοτήτων P(l) απώλειες δια - ~ - σταυρώσεων SW(i) βάσεων. μητρώο προτεραιοτήτων P(l) απώλειες υπερ - SW(i) μήκη ~ >- μήκη τμημάτων C(k) τμημάτων C(k) μέσες ταχύτητες αριθμοί συρμών ~ μέσες ταχύτητες συρμών κατά ~ κατά κατηγορία συρμών κατά κατηγορία S(l) (qjnt qloc qfrf) κατηγορία S ( f) I I ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΩΝ ΕΛΕΥθΕΡΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ t 0 1 ι ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (HEADWAY) F(i) I ΓΙΑ ΚΑθf ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΡΜΩΝ I ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΣΕ ΚΑθΕ ΤΗΗΜΑ m, ΤΩΝ ΚΑθΥΠΕΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΗΑΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ 0{1, j, k), ΓΙΑ ΚΑθΕ ΠΙθΑΝΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΣΥΡΜΩΝ I ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΝΟΗΕΝΗΣ ΚΑθΥΠΕΡΗΣΗΣ EXPO(i,J). ΛΟΓΩ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΚΑθΕ ΠΙΘΑΝΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΣΥΡΜΩΝ I ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑθΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ I ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΣΥΝθΕΣΗ ΚΥΚΛQφΟΡΙΑΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ A{i,j), ΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝθΕΣΗ ΚΥΚΛΟ.ΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΚΑθΥΣΤΕΡΗΣΗ, ΓΙΑ ΚΑθΕ ΠΙθΑΝΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΣΥΡΜΩΝ I ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ A(i,j) ΜΕ ΤΗΝ ΗΕθΟΔΟ GAUSS-JORDAN ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ Ε ΞΙΣ ΩΣΗΣ A(f,j) χ W(i,j) T{f} ΩΣ ΠΡΟΣ W(f,j), ΠΟΥ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑθΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΡΜΩΝ I ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΗΗΣ ΓΙΑ ΚΑθΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΡΜΩΝ I Σχήμα 3. 1: Το Πρόγραμμα Υπολο:γισμού των Χρόνων Διαδρομής FJ'gure 3.1: Τhι: Program Calculatjng Transjt Ti.mes I

8 Τcχν. Χ p ι>\'. - Α, 1992, Τόμ. 12, Τεύχ. 2 χρήση της nχιιφής από σuρμοiις υψηλών ταχυτήτων. θα πρέπει. λοιπόν να εξιιπ't'pδτηθούν sτιίσης τόσο οι μιιcροτέρων ταχυτήτων επιβατι.ιcές αμαξοστ.οιχίsς, όσο 1CaL οι sμπορurοί συρμοί. Το υπόδειγμα ιcuιc:λοfορίας που καταmcεuι'.ιστηκε σ\ιμφωυα μs όσα αναφέρθηιcαν, δοιcψάστηιcs πειραματικά, yιά τηv ειcτίμηση των δρομολογιακών x.ρi:jwn σε περιπτώσεις sναλλαιcτucών σuνθέσsων ιcuιcλοφορίας ή διαφορετικών τεχνολοyιιcών χαeαιmμστιιcών του διιcτiιου και των συρμών. Στο Σχήμα 4.1 δi.νsται η δια~μή της προς εξδταση γραμμής. θεωρούνται 40 τμψατα ιcuιcλofoρi.aς μsταξύ επανδρωμένων σταθμών, τα μήκη των οποίων καθώς 1CaL η προγραμματιζόμενη κατάσταση από άποψη φθμού γραμμών (μονή/διπλή) κατά το τδλqς του προyράμμαwς εκσuyχρονισμού παρέχονται επίσης στο <JΧ1Ί.ια. Η κuιcλοφορία επί του εξεταζόμενου σιδtp>δρομιιcού άξονα θεωρήθηιcs ότι σuvτί.θsται από τρsίς κατηγορίε4; συρμών, που θα συμβολίζονται με τους δsίιcτsς JNT (ταχείsς επιβaτικές-intercity), LOC (κοινές επιβατι.ιcές-jοcal) και FRE (εμπορεuματι.ιcές αμαξοστ.οιχίsς-freijht). Ολοι οι συρμοί μιάς κατηγορίας ιcινοίινtαι με τηv ίδια μέση ταχύτητα. Ολοι οι συρμοί θsωρήθηιcs ότι ιcινοίινται μεταξύ των άκρων της ~μής Αθή9α-θεσσαλονίιcη. Η πeοτει.vόμsνη δηλαδή πολιτική sμποριιcής εκμετάλλευσης των επιβατικών μεταφορών αντιστοιχεί στην πρόταση της Tranιmark (1980), κατά την οποία οι κοινές αμαξοστοιχίsς ιcινοίινται με μικρότερη ταχiιτητα, σταθμεiιοw σε περισσότερους σταθμούς και λειτουργούν σαν τροφοδότες των ταχειών αμαξοστοιχιών. Η ύπαρξη και τοπικών αμαξοστοιχιών δεν εξετάστηιcε στην παρούσα ι;ρ-yασί.α. Στην πράξη κάτι τέτοιο δεν παρουσιάζει. ιδιαίτερη δυσκολία, αφοiι το πρόγραμμα επιτρδπει. τηv διαιpjμανση του αριθμού των συρμών κατά εξεταζόμενο τμψα γραμμής. θα πρέπει όμως να υιοθετηθούν διαφορετικοί συμβολισμοί yιά τις τοmκές αμαξοστοιχίsς κάθε ~μής, να θεωρηθούν ~ηλ.αδή σαν διαιcειcρι.μένsς κατηγορίsς συρμών, ώστε να απ~εiιyοναι σfάλματα Ο\Μ1Πολοyισμού των δρομολογιακών τους χρόνων κατά τον υπολογισμό των x.ρi:jwn διαδρομής των άλλων κατηγοριών. Οι θεωρηθείσsς ταχiιτητες των ταχειών επιβατικών, κοινών επιβατικών και sμπορεuματιιcών αμαξοστοιχιών αντίστοιχα ήταν 80, 70 και 55 km/h στα τμήματα μονής γραμμής και 160, 100 και 80 km/h στα τμήματα διπλής γραμμής. Ας mμειωθεί. ιcι εδώ ότι το υπόδειγμα επιτρδπει. τηv uι.οθέτηση διαφορετικών ταχυτήτων yιά κάθε κατηγορία συρμών σs κάθε εξεταζόμενο τμήμα. Κάτι τδτοιο, αν και θα παρείχε χρόνους διαδρομής πλησιέστερους στην πραγματικότητα, δεν θsωρήθηιcε ότι προσέφερε τίποτε στην γενική δομή και παρουσίαση της παρούσας εργασίας. Ο υπολογισμός των καθυστερήσεων Ο 1 j πeουποθέτει, όπως ΙΜΙfδeθηΙCS ήδη. τον προσδιορισμό μιάς πολιτικής σιδtp>δρομιιcής εκμsτάλλεuσης, εχfραζόμsνης με τηv μορφή ενός μητρώου προτεραιοτήτων επί της γραμμής γιά κάθε κατηγορία συρμών και κάθε κατείιθwση. Η πολιτική προτεραιοτήτων που υιοθετήθηιcε στα πλαίσια της παρόuσας εργασίας απειχονi.ζεται στα δυό μητρώα που αιcολοuθούν και που αναφέρονται στις περιπτώσεις μονής και διπλής γραμμής αντίστοιχα. Το αρνητικό ττρόσιι.ιο υποδηλώνει ιcινοiιμsνοuς προς Αθήνα συρμούς. Κάθε στοιχειο i 1 j του μητρώου υποδηλώνει τηv πιθανότητα καθυστέeησης ενός συρμού κατηγορίας ; από συρμούς κατηγορίας j

9 Tech. Chron.- Α, Greece, 1992, Vol. 12, Ν ο 2 ' - \ \ \ I / /" Σ:ΤλβΜΟt: θεσσλλονικη ΣΙ ΝΔ ΟΙ... λ!:ιοσ... :::.... ~. ' Γ Ι<ΟΛΙΝΔΡΟΙ... Ι -~n~λa~τ~vapϊ;;r---{~~d=ij -~ :: ~ ~~Μ~λΚ~Ρ~Υ~Π~λ=Λ=ΟΙ==i*~=+t~ - ~ ΚλτΕΡΙΝΗ,.,. "" ~ ΛΙΤΟΧ2ΡΟΝ... :::.:::: :::.::.::...Ε=:: :.~~.. ~~~Λ~Ε:~;~:Μ~Κλ~fl~~Υ~λ==~~~Ξf!j.... ΠΥΡΓΕΥΟΙ :~Ό::\. (=:i;ε~v:~~~~~h=======j.~~=t~=l : q ΛλΡIΣλ KPλNNflN ΔΟΞλΡλ ΟΡΦλΝλ ΠΑΛ λiοφαρσαλ Ο Σ ΑΟΜΟΚΟΣ λγγειλl ;. ---φ ΚλΡΥΑ.... tτvρφακλ λα ΜΙ λ ΑΣQΠΟΣ ΜΠΡΑΛΟΙ τteopea λμφικλεια ΣΦΕΝΔΑλΗ ΑΦΙΔΝλl ΟΙΟΝ λχαρνλl ΑθΗΝΑΙ Σχήμα 4.1: Ο Σιδτpοδρομlκό ς Αξοvα ς Αθήvα- θεσσαλονίκη Figure 4.1: The Athens to Thessalonίkί Maίn Raίlway Lίne

10 ]Χ Τεχν. Χρον. - Α, 1992, τόμ. 12. ΊΊ:\Jχ. 2 -FRE -LOC -ΙΝΤ ΙΝΤ LOC FRE FRE LOC Ρμονής ΙΝΤ ΙΝΤ LOC ο FRE -FRE -LOC -ΙΝΤ ΙΝΤ LOC FRE FRE LOC Ρδιnλής ΙΝΤ ΙΝΤ LOC FRE Η πολιτική μονής κατεύθυνσης κυκλοφορίας σε κάθε κλάδο της διπλής yραμμής, που έχει αναφερθεί πιό πανω, απεικονίζεται στο μητρώο της διπλής yραμμής με τις μηδενικές τιμές των στοιχείων που αναφέρονται σε αντιθέτως κινουμένους συρμούς Ελεyχος του Υποδείγματος Το ολοκλ~μένο υπόδειγμα κυκλοφορίας συρμών ελέγχθηκε (πριν την δοκιμή του στον άξονα Αθήνα-θεσσαλονίκη) ως προς την ευαισθησία του σε σχέση με αλλαyές στις παραμδτρους εκμετάλλεοοης. Στην παροίισα ενότητα αναπτίισσονται αυτοί οι έλεyχοι, που έχουν κωδικοποιηθεί στα Σχήματα 4.2 και 4.3. Για τους ελέγχους στην μονή yραμμή θεωρήθηκε η μήκους 121 km μονή yραμμή Τιθορέας-Δομοκού, με τις αποστάσεις σταθμών που δίδονται στο Σχήμα 4.1. Γιά την περίπτωση διπλής yραμμής θεωρήθηκε yραμμή μήκους 200 km με σταθμούς ανά 20 km. Το Σχιjμα 4.2 αποτυπώνει τις μεταβολές των χρόνων διαδρομής yιά αυξήσεις του αριθμού των κυκλοφορούντων συρμών. θεωρώντας τα προαναφδ{jθέντα χαρακττμστικά εκμετάλλευσης κι;ιθώς και μια κατ'αeχήν σύνθεση κυκλοφορίας στον άζονα απαρτιζόμενη από 10 ταχείες, 10 κοινές εmβατικές και 6 εμπορευματικές αμαζοπστοιχίες ημερησίως ανά κατεύθυνση (που αντιστοιχούν περίπου στην σημερινή σύνθεση κυκλοφορίας επί της yραμμής), εξετάστηκαν οι μεταβολές στους χρόνους διαδρομής στις εζής περιmώσεις : (1) Αυξήσεις του αeιθμού των ταχειών επιβατικών αμαζοστοιχιών, όταν ο αριθμός των κοινων επιβατικών και των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών παραμένει σταθερός. (2) Αυξήσεις του αριθμου των κοινών επιβατικών αμαξοστοιχιών, όταν ο αριθμός των ταχειών :::πιβατικών και των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών παραμδνει σταθερός. (3) Ταυτόχρονες αυξήσεις του αριθμού των κοινών και των ταχειών επιβατικών αμαξοστοιχιών, όταν ο αριθμός των εμπορευματικών αμαςοστοιχιών παραμένει σταθερός. Στην περίπτωση της μονής γραμμής (πανω σχήμα) φαίνεται η πέρα από ένα σψείο ραγδαία επιδείνωνση του χρόνου διαδρομής των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών, yιά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά εκμετάλλευσης. Στην διπλή yραμμή (κάτω σχήμα), στο εξετασθέν φάσμα ~ κυκλοφορίας, οι αυξήσεις κυκλοφορίας δεν επιδρούν σημαντικά στους δρομολοyιακούς χρόνους.

11 Tcch. Chron.- Α, Grccce, Vol. 12, Νο ~ j ο ~~~ ~ ~ ο ο ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ τι ΚΕΙ: ΚΟΙΝΕΣ: ΤΑΧΕΙΕΣ: - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ τικ ΕΙ: ~ ΤλΧΕΙΕΣ: ΚΟΙΝΕΣ: XI'OMOIAIAAI'OMHI: ΣΑΝ ΣYIW"nCΣM XI'OMOIAIAA..owtΣ ΣΑΝ ΣΥΙW'1ΜΣΜ 'ff1'f ΑΙ'Ι8ΙιιΙ0Υ ΤΩΝ ταdιω Ν ΙΠ8ΑτΙΚΩΝ 'ff1'f ιιtetlιov ΤΩΝ ΚΟIΝΩΝ IDWAτiKDN ΜΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ τι ΚΕΙ: - -ΕΜΠΟΡΕΥΜλτJΚΕΣ: - KOINE:t KOINE:t ΕΜΠΟΡΕΥΜΑτιΚΕΣ: / ΚΟIΝΕΣ: ~.. _ ΕΜΠΟΡΕΥΜλτΙΚΕΣ: ΚΟIΝΕΣ: ΤΑΧΕΙΕΣ:.TAXEIE:t ΤλΧΕΙΕ:ι: ~ rm~wu: 'to't -πιιι- XI'OMOI AIAA I'OWO: J:AN ΣYIW'tNΣH XI'OMOIAIAAI'OWO: J:AN ΣYIW"ntΣH - Ν- ΓΙΛ -WU: ιιwιιnκταr-πιιιuιτ-uι8ιι-ιι του ΑΙ'Ι8ΙιιΙ0Υ ΤΩΝ ΤΑΧΕΙΩΝ ΙΠ8ΑτΙΚΩ~ τον Jιlllfii/IIJY ΤΩΝ ΚΟIΝΩΝ ΕΓΙΙΑτικaιι Δ ΙΠΛΗ ΓΡΑΜΜΗ Σχήμα 4.2: Δοκψtς του Υποδείγματος yιά Μεταβολ6ς της Σύνθεσης της Κυκλοφορίας Fίgure 4.2: Test-Runs ofthe Model for Alternauνe Trsffic Mixes Στο Σχήμα 4.3 πφyράφονται έλεγχοι του uποδείyματος yιά μεταβολές τωv χαραιcτιpσuκών εκμετάλλευσης μέσω της εισαyωyής της εννοίας της μέσης καθυστέρησης (sνersge delsy), όπου: συνολική καθυστέρηση συστήματος (mfns.) 1 00 km γραμμής μέση καθυστέρηση αριθμός συρμών ημερησίως

12 40 Τεχν. Χρον.- Α, 1992, Τόμ 12, Τcύχ 2 ΠλΡλΚλΜΠΤΗΡ\01 Κλ8Ε 20 ΚΜ ΠλΡΑΚλΜΠΤΗΡ\01 Κλ8Ε 10 ΚΜ ΜΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΠΛΗ ΓΡλΜΜΗ ΑΙΠΛΗ ΓΡλΜΜΗ ω ιο I:YPMOI λνλ ΗΜΕΡλ ιο ΤλΧΥτΗΤλ Ο<Μ/Η)..., c: ] :ι:: w f ~ I!! ~ 3 ~ :ι:: ~ 2 2 MEJ:H ΚΑθΥΙ:τΕΡΗΙ:Η λνλ ΚΥΚΛΟ.ΟΡ\λ ΓΡλΜΜΗΙ: Γlλ AIA.OPEJ: λποι:ται:ειj: ΠΑΡΑΚΑΜΠτΗΡtαΝ ΜΟΝΗ ΓΡλΜΜΗ ΜΕΣ:Η ΚλθΥΣ:ΤΕΡΗΣ:Η λνλ ΜΕΣ:Η TAXvrHTλ Σ:ΥΡΜΩΝ ΜΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΙΠΛΗ ΓΡΑΜΜΗ λποι:ταj:η ΠλΡλΚλΜΠτΗΡΙαΝ Ο<Μ) ΜΕΣ:Η ΚλθΥΣ:ΤΕΡΗΣ:Η λνλ ΜΕΣ:Η λποσ:τλσ:η ΠλΡλΚλΜΠτΗΡΙΩΝ ΑΙΠΛΗ ΓΡλΜΜΗ Ι 2 3 MHKOJ: λποκλειι:μου 0<Μ) ΜΕΣ:Η ΚλθΥΣ:ΤΕΡΗΣ:Η λνλ ΜΕΣ:Ο ΜΗΚΟΣ: λποκλεισ:μου Σχήμα 4.3: Δοκιμές του Υποδεί yματος yιά Μεταβσλi;ς τωv Παραμέτρων Εκμsτάλλευσης Figure 4.3: Test-Runs of the Model for Alterations in Operations PoHcίes Το διάγραμμα "Μi;σ η Καθυστi;ρτpη avά Κυκλοφορία Γραμμής' δίνει τηv αύξηση της καθυστέρησης στην μονή γραμμή -γιά sναλλαιmκούς ΙCUκλοfοριακούς fόρτοuς και γιά τρείς δι~sτικές αποστάσεις σταθμών, ανά 10, 15 ιcαι 20 km. Η ραγδαlα αύξηση των καθuσtερήσεων όσο μsyαλώνοuν οι αποστάσεις των χώρων συνάντησης συρμών εlναι προφανής. Ενδειιcτιιcά, στο κάτω μέρος του διαγράμματος, δίνονται οι καθυστερήσεις ανά ~κό φόρτο στην διπλή yραμμή μs τα πειραματικά χαρακττι?ισtικά που προαναφέραμε.

13 Tcch. Chron.- Α, Grcece, 1992, Vol. 12, Νο 2 41 Στο διάyρσ.μμα Μi;ση Καθυστί;ρτpη ανά Μί;ση Ταχύτητα Συρμών", η μέση ταχύτητα σuρμών σuc; περιπτώσι;ις μονής και διπλής yραμμής αντίστοιχα ορίbτηιcs ως εξής:.. q!nt νιντ + Qιoc νιοc + qfre νfre μεση ταχυτητα όπου q 1 οι αντίστοιχοι ελάχιστοι φθμοί σuρμών κατά κατηyορία και ν ι οι αντίστοιχsς ταχvτητsς, όπως ορίστηκαν σε προηyοiιμsνη παράyραφο. Οπως φαίνsται στο διάyραμμα, όσο αuξάνοw οι ταχύτητες, η μέση καθυστέρηση των συρμών τείνsι ασυμπτωτικώς στο μηδδν. Αντίσtρσtα, μειώσι;ις ταχυτήτων οδηyούν σε μεyω..ες αυε;ήσεις της μδσης καθυστέρησης στην πι;eίπτωση της μονής yραμμής. Στο διάyραμμα Μi;ση Καθυστί;ρτpη ανά Μί;ση Απόσταση Παρακαμπττpί~. -yιά την ελάχιστη σiμ!εση ~ας {σψδ()ι.νές σιμπjκες) δείχνεται η σχεj3όν yραμμιιcή σχβση της απόστασης με την μέση καθuστέρ~ τέλος, στο διάyρσ.μμα Μsση Καθυστί;ρτpη ανά Μέσο Μi1'ος Αnοκλsισμού", περιyράfεται η επίδραση της πολιuκής και της τεχνολο'yίας σηματοδότησης επί της μδσης καθυστέρησης σuρμών Δοια.μή στον Αξονα Αθήνα-θsσσαλονίιcη Μετά τα ικανοποιηuκά αποτελέσματα των πειeαματucών Ιiλδyχων και θεωρώντας την κατάσταση yραμμής ποu περιyράφει το Σχήμα 4.1 καθώς και τα στοιχεία εκμετάλλευσης nou ~έρθηκαν, το πρόyραμμα uπολόyισε τοuς παρακάτω χρόνοuς ελεοοερης διαδρομής -yιά tάθε κατηyορία σuρμών: t 0 ΙΝΤ mins, t 0 LOC mίns, t FRE mins. Ο~ ιδεατοί αuτοί χρόνοι αναφέρονται στην κίνηση sνός σuρμού της σuyκεφμ.ένης κατηyορί.ας μ.εταξύ των άκρων της yραμμής χωρίς nαeεμβολή άλλων κινουμi;νων σuρμών. Ο~ με τον οποίο οι χρόνοι αuτοί μεyαλώνοuν με την αύξηση της κuιcλοfορίας, χωρίς αλλαyή των ίω.ωv χαρα!ctl'μστικών, παρέχεται στο Σχήμα 1.4, -yιά μεταβολδς της ιτiμj6σης ιcuιcλο4pορίας μεταξύ των σημερινών περίπου επιπέδων QHIN {10 ταχείες, 10 κοινές και 6 εμπορικές αμαξοστοιχίες ανά κατε ύθυνση) και αuτών που αντιστοιχούν σε μιά κατά 50% πι;eίπου αϋεηση της ΙC\ΙΙCλι>fορίας QHAX (16, 16 και 10 αντίστοιχα), η οποία αϋεηση, με τα σψδ{)ι-νά κοινωνurο-οικονομικά δεδομένα εξαντλεί μάλλον την ζήτηση yιά μεταφορές στον σιδτpοδρομικό άξονα. Σ ε yενικές yραμμές, uπό το καθεστώς προτεραιοτήτων που αναφέρθηκε, οι χρόνοι διαδρομής των ταχειών επιβατικών αμαξοστοιχιών είναι nρακuκά ανsττηρέαστοι από μεταβολδς της σύνθsσης της κuκλοφορίας μεταξύ των ορίων που σημειώσαμε. Στην πι;eίπτωση αuτή κυρίως επτι,>εάζονται οι δρομολοyιακοί χρόνοι των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών, και πάλι όμως όχι ιδιαίτερα σιμαντucά yιά τον συyκειcριμένο τinto ιιπreεσίας (μέyιστη δρομολοyιαιcή mιβάewση SS mins. yιά διαδρομή 510 km).

14 .,. Ν Χ ΡΟΝ ΟΙ ΑIΑΑΡΟΜΗΣ (ιnlnaj ΕJ8Ατ1ΚΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥWΑ11ΚΕΣ ΚΟIΝΕΣ ΤΑΧΕΙΕΣ * + χ 600 *** ~*** **** *** **~ **** **** *~ ~*** θf.*** *** *** **** *** *** *~ ** *~ *~ I*~ ~~ *~ ***.ιοο ++++ ft ft++-+ ~ fr ft ft t ΛΛ.Λ. Λ. Λ. "' V'VV I I I to ' Λ.ΛΛ.Λ. "VVV "Vv "VVV vvv vv Λ 'ΧΧ'χ. Χ'χ.χ "V"VV "VV XI)Q<;X)< v v Χ'Χ'Χ ~ l1 1 I I I I I I I I l1 1 1 I I I I I ιι ~ & & Σχήμα 4.4: Δοκιμές του Υποδεί yματος στον Αξοvα Αθήνα-θεσσαλοviκη, γιά μεταβολές της σύvθsσης κuκλοφορiας στην περιοχή Omin-Omu Figure 4.4: Test-Runs ο! the Model on the Athens-Thessaloniki main Jine, for altematiνe traffic mixes within the range Omfn-Omax χχ'χ v ιο1214ιι ::=-ι 11 := n'- -Σ Σ-.ι...-u ι~ I~ ο :<: > ~.!".~ ι.!" ~ <: ι:< Ν

15 Tech. Chron.- Α, Greece, 1992, Vo l. 12, Νο 2 43 XPONOI 41λ4ΡΟWIΣ (mtna.}.. - :ι: -:-: -r:. v.,...- ι ~ ~:-:- ~ !?-: Ι- 300 Χ Λ v ' --'181D: /f v + : ~"*" ;: /' ΙΠ8ΑΊ810: χ 1 ~~ : TAXIIIZ f. l/ / ι/ - -' tv-.ch i v. v,/ / --: IY-Qf / ~' v Ι ιf.. ι+ ι.--. / /.~ :IY~S _.,Ιt' _... +'... ~ v~ Α"'' -- π~.ι ~~- ~r: :: t:~ f-:::i~ ~ ~--- ~ -- ~ f f ~ f- -ιι """1t'- -χ- --- τ- -"1t- 1- τ- - -«χ χ 1( χ χ.. Jt.... χ 1---ιt- ι it-t-!f"- -1t- Λ Λ Λ Λ Λ Λ --ι t ο I I I I I I I I I I ~ -_.._ IIWAτtΚIΣ ΤΑΧ18Σ ιr::..~ II:IIIONY ΜΛ1ΙCΙΣ ΣΥ-Μ ΙtΥΚλΟ.Οf'ΙΑΣ Σχήμα 4.5: Δοκιμές του Υποδ6ίγματος στον Αξονα Αθήνα-θεσσαλονίιc~ yιά εναλλακτικά χαρακττμστικά του δικτύου (Συvθ~sς 1 έως 4) Figure 4.5: Test-Runs ofthe Model on theathens-thessalonjjd main Jine, for alternative network's characteristics (Conditions 1 to 4)

16 44 Τεχν. Χρον.- Α, 1992, Τόμ. 12, Τεύχ. 2 Τέλος, το Σχήμα 4.5 περιγράfει τους χρόνους διαδρομής κατά τiιπο αμαςοστοιχίας, που υπολόγισε το υπόδειγμα yιά διάφορες ~έσεις ιcuιcλοfορίας, θεωρώντας τέσσερεις καταστάσεις εκμετάλλευσης (Συνθήκες 1 έως 4), που περιγράfοvtαι ως εξής : Συνθήκη 1: Σψερινή κατάσταση γραμμής (μονή γραμμή Τιθορδα-Δομοκός και ΛiJewα-ID.α-ni) και ενιαίες μέσες ταχύτητες μονής γραμμής 70 km/h και διπλής γραμμής 120 km/h. Συνθήκη 2: Σψsρινή κατάσταση γραμμής (όπως Σ~Μh)κη 1) και ταχύτητες σuρμών όπως στην παρciγραfο 4.2 (μονής 80, 70 και 55 km/h, διπλής 160, ίσο και 80 km/h αντίστοιχα). Συνθήκη 3: Σημερινή κατάσταση γραμμής (όπως Σ~Μh)κη 1), ταχύτητες μονής όπως στην παράγραφο 4.2 (80, 70 και 55 lcm.h αντίστοιχα) και ταχύτητες διπλής γραμμής 80, 100 και 140 km/h αντίστοιχα. Συνθήκη 4: Μελλοντική κατάσταση γραμμής όπως στο Σχήμα 4.1 (μονή γραμμή Τιθορδα-Δομοκός) και ταχύτητες όπως στην Συνθήκη 2. Από το σχiι.ια φαίνονται οι εuνοικές επιδράσεις στους χρόνους διαδρομής, τόσο του διπλασιασμού τμημάτων, όσο και των αυξήσεων ταχυτήτων (σίιyιcρι.ση Συνθηκών 1-4). Δείχνεται επi.σης η μετάβαση προς σ~μh)κες κορεσμού πέρα από την σύνθεση ιcuιcλοfορίας (16, 16, 16). Η αποfuyή αυτού του κορεσμού (που στην σuyκεκριμδνη πολιτική προτsραωτήτων που εξετάστηκε SΠ'Ι'(Ιεάζει ιώρια τις εμπορευματικές αμαξοστοιχίες) προφανώς προυποθέτει τεχνολο'yικές βελτιώσεις (αυξήσεις ταχυτήτων, βελτιώσεις σψατοδότησης, κλπ.). 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εχει από την αeχή αναφερθεί, ότι σκοπός του.υποδείγματος που κατασκεuάστηιcε και παeουσιάστηκε στο άρθρο αυτό δεν ήταν να πeοσtέρδι την εικόνα της πραγματικής κuκλοfοqίας σ'ένα σιδηροδρομικό άξονα, στην περίπτωση αυτή στην γραμμή Αθήνας-θsσσαλονi.ιcης. Το υπόδειγμα που παρουσιάστηκε δεν είναι ένα μοντέλο προσομοίωσης (simulation model). Οι λόγοι που δεν επιλέχτηκε η μελέτη και κατασκευή ενός τέτοωυ μοντέλου έχουν παρουσιαστεί στην αντίστοιχη ενότητα. Σκοπός του υποδείγματος που περιγράφτηκε ήταν να βοηθήσει στην κατανόηση και την προεκτί.μηση των επιπτώσεων που θα έχουν στις συνθήκες εκμετάλλευσης σuyκεκριμένεις mθανές αποfάσεις yιά την εξέλιξη της uποδομής ενός σιδτμ>δρομικού δικτύου. Ταυτόχρονα, να βοηθήσει και στην αποκάλυψη των προτεραιοτήτων τεχνολογικής εξέλιξης σε μιά σιδηροδρομική επιχείρηση. Με την έννοια αυτή, το υπόδειγμα, εξελισσόμενο κατάλληλα, μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων (decision-support tool) yιά το επιτελείο μιάς σιδηροδρομικής επιχείρησης. Η κατεύθυνση της εξέλιξης του υποδείγματος που παρουσιάστηκε πρέπει να είναι τέτοω, ώστε να μην ακυρώνεται η ευελιξία και χρησιμότητά του. Από την άποψη αυτή δεν θα πρέπει να ενδιa,έρει τόσο η συμπερίληψη όσο το δυνατό περωσότερων παραμέτρων, ώστε να προσεyyίζεται, yιά παράδειγμα, πιστότερα η πραγματική κίνηση των συρμών επί της γραμμής (στοιχεία χάραξης, κλπ.), όσο ο εντοmσμός μειζόνων συνιστωσών του σιδτpοδρομικού συστιίιατος, τις οποίες το κατασκεuασθέν υπόδειγμα είτε δεν περιλαμβάνει, είτε απέτυχε να απεικονίσει σχετικά αξιόπιστα.

17 Tech. Chron. - Α, Greecc, 1992, Vol. 12, Νο 2 45 Στην σvyιcδκριμsνη περίmωση, η παράμετρος "μ6σsς ταχιίτητsς συρμών κατά κατηγορία σι; κάθs τμήμα του δικτύου", στην οποία κατά την πειeαματ~ιcή εφαρμογή δόθηκαν αυθαίρετες αλλά ρsαλιστlκές τψές, θα μποροiισs, σε μιά μελλοντική. βελτιωμένη εκδοχή του υποδείγματα; που παροuσιάτηιcε, να προιciιπtει μέσα από ένα αλγόριθμο, που θα παίρνει υπόψη χαeαιcττpιστικά τόσο της γραμμής, όσο και του τροχαίου υλικού και της εκάστοτε πολιuκής σιδίp>δρομικής εκμετάλλsuσης. Στον ΟΣΕ, ως τώρα, οι όποιες αποφάσεις yιά την αναβάθμιση της επιχείρησης παίρνονται ιαιρίως στην βάση της άκριτης αντιγραφής της εμπειeίας ά'λλων δικτύων. Τα αρνητικά χαeαιmμστικά αυτής της πρακτικής γίνονται καθι).ιεeινά αντιληπτά, καθώς τα μεγάλα κονδύλια που απορροφώνται σε επενδυuκά έρ'yα ελάχιστη θεuιcή επί.δραση δχοuν στην βελτίωση των δρομολογιακών χρόνων και μηδενι.ιcή (αν όχι αρνητιιcή) στην οικονομιιcή κατάσταση της επιχεί(?ησης. Η ανάπτυεη επιχειρησιακών αλγορίθμων σαν αυτόν που παρουσιάστηκε εδώ, η επιχειρησιακή έρευνα δηλαδή όχι με την ακαδημαιιcή της δννοια, αλλά με την Sννοια της έρευνας μέσα στην εmχεί(?ηση yιά την επίλυση υπαρκτών προβλημάτων, μπορεί ίσως να στrpί.ξει την χάραξη μιάς πιό ρεαλιστικής πολιuκής.

18 46 Τεχν. Χρον.- Α, 1992, τόμ. 12, Τεύχ. 2.. ΠΑΡΑΥΠΙΜΑ θεωρώντας ότι: d f j,m είναι η αναμsνόμενη καθυστέρηση εξαιτίας l?ιασταuρώσsων ή unερβάσsων, που υφίστανται οι συρμοί τύπου f από τοuς σuρμοiις τύπου j σε τμψα -yραμμής μήιcοuς, p 1 j είναι το αντίστοιχο στοιχείο του μητρώου προτεραιοτήτων, δηλαδή η πιθανότητα yιά δνα συρμό τiιπου f να ιcαθοοτερηθδί από σuρμοiις τύπου j, sw f είναι η απώλεια χρόνου των συρμών τύπου t yιά διασταuρώσεις/unερβάσsις, ο χρόνος δηλαδή που χάνεται στην διijeιcει.α επιβράδιινσης του συρμού ιcαι μετcί&σής του σε παραιcαμπτήριο, ώστε να διδλθsι ο σuρμός ανώτερης προτεραιότητας, ιcαι t t,m είναι ο χρόνος ο απαιτούμενος από δνα συρμό τύπου μήιcοuς 111, f προιcεψένου να διασχίσει το τμψα οι ιcαθuστερήσεις επί μονής γραμμής μήιcοuς m μελετή&ιιιcαν από τον Peterιen (1974) ως εξής: sw 1 (1 - Ριj) 2 (tι,m + tj,mj dιj,m Ptj swι + (1 - Ριj) SW SW 2 j όταν t 1, tj,m < - ---'----" 2 ιcαι 1>0, j<o ή 1<0, j>o SW 21 + SW 2 j Β (tι,m + tj,ιrιj όταν t 1,m + tj,m > SW 2 j + SW 2j 2 ιcαι i>o, j<o ή t<o, j>o όταν 0<1<j ή j< ί <Ο Ρ dιj, m - 2 ij 2 - (t 1,m - tj,mj + 2hj + sw1 όταν Ο<j< ί ή i<j <O. Διορθώνοντας προκειμένου να πάρουμε υπόψη την άνιση στην πράξη απόσταση μεταξύ σταθμών, η αναμενόμενη ιcαθοοτέρηση γίνεται

19 Tcch. Chron. - Α, Greece, 1992, Vol. 12, Νο 2 47 n tι,,.+tj,m dij Ι dt,j, ιι, όταν (1>0, j<o) ή (f<o, J>O}, και m-1 Τι + Tj π tj,m- tι,ιι d 1 j Ι d 1, j, 111, σε κάθε άλλη περίπτωση. m-1 Tj - Τι Σε αντιστοιχία με την μ6θοδο του Petersen μπορούμε να υπολογίσουμε τις εκtράσεις της αναμενόμενης καθοοτέρησης yιά την περίπτωση διπλής Ύριψμής. θεωρώντας κάθε ιcλάδο της διπλής Ύραμμής σαν απλής κατεύθuvσης, με την έννοια ότι επ'αuτού ιανούνται συρμοί της ίδιας φοράς και υπερβάσεις σuρμών λαμβάνουν χώρα μόνο σε σταθμούς, η αναμενόμ&νη ιcαθυστ8ρηση στην περίπτωση διπλής Ύραμμής δίνεται από τις παρακάτω σχέσεις: Ρ 2 ιj dιj,m -- (tj,ιι - tι,ml 2 όταν O<l<j ή j<1<0 2 Ρ ij dij,m -- (tι,m- 2 tj,ml + 2hj + sw1 όταν O<j<f ή i<j<o Διορθώνοντας και πάλι yιά άνισες αποστάσεις σταθμών, η αναμενόμενη καθοοτέρηση σuρμών yιά υπερβάσεις στην διπλή Ύριψμή -γίνεται: n tj,m- tι,m dij I m-1 Tj - Τι dl, j,m, i,j>oήl,j<o.

20 48 Τεχν. Χρον.- Α, 1992, Τόμ. 12, Τεύχ. 2 Brettman Ε., 1970: "Computerised Superνisίon and Control of Operations on Single- and Double Track Unes, the Third Intemational Sympoιium on Railway Cybemeticι (ΊΌkyο, Japan). Chemyavskii A.L, 1971: "Heurίstic Prograrn for Railway Timetable Composition, Ουtρφιtib j Telemekbιnjcι, vol.l, σελ.90-96χαι vol.3, σελ.69-7s. Elrond J. and EADa Costa, 1970: "Single Line Rail Traffic", Operationι Reaearch Sympoaium, Sao Paulo, Brasil. Englίsh G.W., 1978: "An Analytίc Model for the Analysίs of Congested Rail Lines, Proceedinp of the Bίennial GIGGT Seminar on Raίhνay Reιearch, CIGGT Report 18-S, σελ , Κingston. Frank 0., 1966: "'l'wo-way Traffic in a Sίngle Une of Railway", Qsιecιtionι Reιeιccb, vol14, σελ Janic Μ., 1984: "Sίngle-Track Une Capacity Model", Tcιnιpoctιtion Plιnninrιnd Tecbnoloι;r. vol.9, σελ.13s Jones J.C.M. and AE.Walker, 1973: "'The Appticatίon of Models of Sίngle Railway Track Operatίon to Evaluate Upgrading Altematίves, Rιjl lnteιnιtionιl, July, σελ Muller E.R, 1979: ~owards Optimiιation in Single Rail Lίne Scheduling", Deρartment of Mathematics Report, Brock Unίversίty, St.Catherines, Ontario, Canada. Otway NJ. and FJ.M.Salzborn, 1979: "Generatίng Feaιible Schedule for a Single Track Railway Line, Working Paper, Department of Applied Mathematics, University of Adelaide, Australίa. Paradissopoulos Ι.:Κ. and H.Fotini, 1991: "Optimum Traffic Μίχ over a Partially Double-Tracked Railway Line, Rιil lntecnιtjonιl, January, σελ.ιο-17. Petersen E.R and AJ.Taylor, 1982: "Α Structured Model for Rail Lίne Sίmulation and Optίmization, TcιniJJOrtιtion Science. vol.16, no.2, May, σελ s. Petersen E.R. and H.V.Fullerton, 1973: "Α Network Flow Model of the Canadian Railway System, Proceedίngs of the lnternatίonal Conference on Tranιportaιίon Reιearch (Brugges, Belgium). Petersen E.R., 1974: "Over-the-Road Transίt Time for a Single Track Railway", Xrιnιwrtιtion Science, vol.8, σελ Rallis Τ., 1977: lntercity Transport: Engίneerίng and Planning (McMillan Press, London), σελ Rudd D.A. and AJ.Story, 1976: "Single-Track Railway Simulation: New Models and Old", 1kiJ. lntemιtional June, σελ

21 Tech. Chron.- Α, Greece, 1992, Vol. 12, Νο 2 49 Skelton G.R. and D.C.Lach, 1968: "SIM1'RAC: λ Si.mulation of Train Ddρatcbίng on Sίngle Track Raίlway". Paper presented at the Canadian Operations Research Society, Toronto, Ontario. Thomas L.A., 1973: "FRISCO's Train Meet Calculator", Rιillntι;rnιtionιl, October, σελ Transmark Ltd, 1980: Republic of Greece: Rιίlway Modemίιatίon Study. Stage Π : Report on Main Lίne Modemisation {Athens, Greece). Ιορδάνης Παραδεισόποuλος Διπλ.Πολιuκός Μηχανικός Δρ. Σuyκοινωνιολ.όΎος Υπαρχιμηχανικός ΟΣΕ Ελένη Φωτείνη Διπλ.Πολιτικός Μηχανικός Σuyκοινωνιολ.όyος {MSc) Τμψατάρχης Μηχανικός ΟΣΕ

22 50 Τεχν. Χρον.- Α, 1992, τόμ. \2, Τεi χ ~~~~--~~~~~~~ ΑΝ ANAL ΥΠC TRAFFIC MODEL FOR Α PARΠALLY OOUBLE-TRACΚED RAΠ.WA Υ L1NE by Iord8nis P8radissopoulos 8nd Helen Fotini An Eιtended Summια Α r8ilway line 510 km long connects Greece's two principle cities, Athens, the capital, 8nd ThessaJoniki in Northern Greece (Figure 4.1). Α modemisation project is under way which, when completed, will allow for speed increases and result ίn increased rail traffic. However, capίtal shortages 8nd difficult terrain will not ajlow for a doub\e--tracked line oνer the whole corrίdor. Thus, after the completion of the project, two double-tracked sections will exist (Athens-Tίthorea: 156 km long, and Domokos-Thessalonίki: 233 km long), separated by a sίngle--tracked stretch of line (τithorea-domokos: 121 km long). The modemisation plan was inίtiated by technical efficiency consίderations. Therefore, detailed scenarios of the way in which the new line could be optίmajly used do not exist. Note that the line has not been conceived 8S dedicated to high-speed intercity p8ssenger tr8ffίc. Thus, it will also h8ve to serve local passenger trains and freight traffic. Α model is developed for the calculation of transit times over this line (Figure 3.1). The model was based on Petersen;s (1974) apporoach to rail traffic scheduling. Three classes of tr8ίns running oνer the line were considered, though the rationaje of the 8nalysίs iι independent of the number of classes. Consideήng i different inbound train speeds and j different outbound train speeds, the index set Α ( -1, -i+1, -i+2,..., -1, 1, 2, j) is defined thus, that if fea, then i>o refers to an outbound train, while 1<0 refers to 8n inbound train. If two y8rds connected by 8 railway line 8re 8p8rt at a distance d, then the free runnjnι transίt time is where s i is the free running speed if no interferences 8re encountered, 8Πd the expccted running tίme including the expected delays due to meets 8nd/or overt8kes ίs where ν i is the average running speed. Whenever a tr8ίn at speed i encounters 8 tr8in at speed j a delay is incurred by train i. The total interference delay to train 1 due to ajl other trains is

23 Tech. Chron.- Α, Greece, 1992, Vol. 12, Νο 2 51 Ι Dtj Htj, JEA where D f j is the delay of train f due to meet/ overt8ke by train j, and Η f j is the number of encountered meets or overtakes by 8 single tr8in of type f with all trains of type j. Thus, the average transit time tl.f for a train at speed f is given by w 1 - τ 1 + Ι o 1 J ΗιJ jea If Ν j is the number of trains per unit time at speed j, it can be shown that tι 1 τ 1 + Ι Eij Nj (d/ν,- d/νj) JEA where Ε fjequals -D 7 Jwhen j<f<oor Dιjin any other case. The above equation defines a set of i+j linear equations for the i+j vaήables d/ν 1, providing the expected transit time for each class of trains. Using matri.x notation, this equation can be rewήtten as Α w r, where Α is aπ (ί + jj.h order matri.x with elements afj Etj Nj,when f<>j,or afj- 1- a 1, when f j, where a 1 - Ι Ε 1 j Ν j, and w and r are (ί + jj.h order vectors with components jea r i - d/s 1, for i ΕΑ. This set of linear equations can be solved using the Gauss-Jordan method for inνerting the matrix or as an altemative iteratively. The elements of matri.x Α denote the unit delays of each possible combination between all types of trains multiplied by the corresponding number of trains of a class running oνer the line. For example, the element a 21 of the matri.x denotes the delay that a train of class 2 incurred by all trains of class 1 running over the line. The intereference delays d 1 j, m encountered on a section m of a single-tracked railway line haνe been calculated by Peterιen {1974). In line with hίs analysis, the inteήerence delays in 8 doubletrack section were calculated; thus, the construction of a model in the general case of a railway line (independently of the configuration of its νarious segments) became possible.

24 52 Τεχ_ν. Χρον.- Α, 1992, Τόμ. 12, Τεύχ_. 2 AJtemative runs of the modeι (the results of which are disptayed ίn Fjgures 4.2, 4.3, 4.4, 4.5) facilίtated the assessment of the ίmpact of varίations of both the traffic (quantititίes of trains) and the Hne's characterίstίcs on the transίt times for the three ctasses of trains considered. lordanis Paradίssopoulos Ciν ij Engineer (BSc, PhD) Greek Railways (OSE) Helen Fotini CiviJ Engineer (BSc, MSc) Greek Ra ίlways (OSE)

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΤΥΠΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Σενάρια ήπιας κινητικότητας για μια βιώσιμη πόλη»

«Σενάρια ήπιας κινητικότητας για μια βιώσιμη πόλη» «Σενάρια ήπιας κινητικότητας για μια βιώσιμη πόλη» Στέλλα Στρατάκη 1 1 Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, Msc Συγκοινωνιολόγος E-mail: sstrataki@gmail.com Περίληψη Η παρούσα εργασία μελετά

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH LEAN PRODUCTION TOOLS ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΙΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ REDESIGNING AN ASSEMBLY LINE WITH

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

A Bonus-Malus System as a Markov Set-Chain. Małgorzata Niemiec Warsaw School of Economics Institute of Econometrics

A Bonus-Malus System as a Markov Set-Chain. Małgorzata Niemiec Warsaw School of Economics Institute of Econometrics A Bonus-Malus System as a Markov Set-Chain Małgorzata Niemiec Warsaw School of Economics Institute of Econometrics Contents 1. Markov set-chain 2. Model of bonus-malus system 3. Example 4. Conclusions

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή. Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή. Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε Υξόλνπ Απνζηείξσζεο Κνλζέξβαο κε Τπνινγηζηηθή Ρεπζηνδπλακηθή Αζαλαζηάδνπ Βαξβάξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δημήτριος Πάντζαλης Πτυχιούχος Γεωπόνος Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της τεχνολογίας επίγειας σάρωσης Laser στις μεταφορές

Εφαρμογές της τεχνολογίας επίγειας σάρωσης Laser στις μεταφορές Εφαρμογές της τεχνολογίας επίγειας σάρωσης Laser στις μεταφορές Ιουλία Μάρκου 1, Κωνσταντίνος Αντωνίου 12, Μαρία Τσακίρη 13 και Ανδρέας Γεωργόπουλος 14 1 Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: OSPF Configuration

Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: OSPF Configuration Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ: OSPF Configuration Δρ. Απόστολος Γκάμας Διδάσκων 407/80 gkamas@uop.gr Δίκτυα Επικοινωνιών ΙΙ Διαφάνεια 1 1 Dynamic Routing Configuration Router (config) # router protocol [ keyword

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τομέας Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (III) Εργαστήριο Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE SCHOOL of

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. του φοιτητή του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Σεχνολογίασ Τπολογιςτών τησ Πολυτεχνικήσ χολήσ του. Πανεπιςτημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. του φοιτητή του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Σεχνολογίασ Τπολογιςτών τησ Πολυτεχνικήσ χολήσ του. Πανεπιςτημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ του φοιτητή του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛΟΜΕΤΡΟΥ BARTON Χριστοδούλου Αντρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Δηµήτρης Δούνας

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους

Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους Το μέλλον των μεταφορών στην Ευρώπη: Οι προκλήσεις και η αντιμετώπιση τους Μαρία Μποϊλέ, Άγγελος Αγγελακάκης, Ανέστης Παπανικολάου, Αλκιβιάδης Τρομάρας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1.

Exercises 10. Find a fundamental matrix of the given system of equations. Also find the fundamental matrix Φ(t) satisfying Φ(0) = I. 1. Exercises 0 More exercises are available in Elementary Differential Equations. If you have a problem to solve any of them, feel free to come to office hour. Problem Find a fundamental matrix of the given

Διαβάστε περισσότερα

Problem Set 3: Solutions

Problem Set 3: Solutions CMPSCI 69GG Applied Information Theory Fall 006 Problem Set 3: Solutions. [Cover and Thomas 7.] a Define the following notation, C I p xx; Y max X; Y C I p xx; Ỹ max I X; Ỹ We would like to show that C

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Measurement and Analysis of the Vibrations of Buldings and Technical Constructions

Measurement and Analysis of the Vibrations of Buldings and Technical Constructions Τεχν. Χρον. Α, 1993, Τόμ. 13, Τεύχος 2 Tcch. Chron.-A, Greece, 1993, Vol. 13, Νο 2 Μέτρηση και Ανάλυση τν Ταλαντώσεν στις Δομικές Κατασκευές Π.Δ. ΣΑΒΒΑ Ι ΔΗΣ Περίληψη Στην εργασία αυτή περιγράφεται tνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Αντισταθμιστική ανάλυση Θεωρήστε έναν αλγόριθμο Α που χρησιμοποιεί μια δομή δεδομένων Δ : Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Α η Δ πραγματοποιεί μία ακολουθία από πράξεις. Παράδειγμα: Θυμηθείτε το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Αναστασία Σιάντωνα Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Technical and Economic Evaluation of a Road Project Application in the case of the new road axis Serres Kavala (E61)

Technical and Economic Evaluation of a Road Project Application in the case of the new road axis Serres Kavala (E61) Τεχνικο-οικονοµική Αξιολόγηση Σκοπιµότητας Οδικών Έργων Εφαρ- µογή στον Οδικό Αξονα Σέρρες Καβάλα (Ε61) Technical and Economic Evaluation of a Road Project Application in the case of the new road axis

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ i ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Μωυσιάδης Πολυχρόνης, Ανδρεάδης Ιωάννης Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία μελέτη για την ελάχιστη διαδρομή σε δίκτυα μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 11η: Markets and Strategic Interaction in Networks Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 11η: Markets and Strategic Interaction in Networks Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 11η: Markets and Strategic Interaction in Networks Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Course Outline Part II: Mathematical Tools

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση:

Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜ Α ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Παχυσαρκία και κύηση: επιπτώσεις στην έκβαση της κύησης και στο έμβρυο Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Ριαλά Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΙΑ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΥΝΑΜΙΚΗΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας

Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στην καθημερινή γλώσσα και την επιστημονική ορολογία: παράδειγμα από το πεδίο της Κοσμολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αριστείδης Κοσιονίδης Η κατανόηση των εννοιών ενός επιστημονικού πεδίου απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ» ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις, Ιδιότητες, Κλειστότητες

Σχέσεις, Ιδιότητες, Κλειστότητες Σχέσεις, Ιδιότητες, Κλειστότητες Ορέστης Τελέλης telelis@unipi.gr Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιώς Ο. Τελέλης Πανεπιστήµιο Πειραιώς Σχέσεις 1 / 26 Εισαγωγή & Ορισµοί ιµελής Σχέση R από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Study on Re-adhesion control by monitoring excessive angular momentum in electric railway traction

Study on Re-adhesion control by monitoring excessive angular momentum in electric railway traction () () Study on e-adhesion control by monitoring excessive angular momentum in electric railway traction Takafumi Hara, Student Member, Takafumi Koseki, Member, Yutaka Tsukinokizawa, Non-member Abstract

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα