Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6 Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΓιΝΕ ΜΕ ΤΗΝ Ε\ΤΕΝΙΚΗ \ϊιο ΣΤ ΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΤΑ ΙΡΙΩ Ν: ΤΗΕ CALEN DA R \ VAS PU BLI SHED ΙΙ'!ΤΗ ΤΗΕ ΚΙΝΟ SU I'PORT Ο Ι': ΑΑΧΙΤΕΧ ΗΕLEXPO CO I'YRI C; HT 2003 ISBN:

7 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ Σ\ΆΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΥΖΑ Ν ΤΙ ΝΟ Υ ΠOΛITIΣ~IOY 2004 c Α L Ε Ν D Α R TEXTILES ΑΝΩ CLOTHING Ι Ν ΤΗΕ CO LLEc:-rιO NS OF Τι-iΕ ~IUSE ~I OF ΒΥΖι-\ΝΤΙΝΕ CULTU RE ΜΟΥΣΕΙΟ Β Υ ΖΑΝΤΙΝΟ Υ Π ΟΛΙΤ Ι ΣΜΟ" ~ΩMATEIO ΦΙΛΩΝ ΜΟ"ΣΕΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤ Ι ΣΜΟΥ 3

8 4

9 ο ετήσιο επιτραπέζιο ημερολόγιο που εκδίδει το Σωματείο των Φίλων Τ του Μουσείου, με την ευγενική συνδρομή φιλότεχνων χορηγών, αποσκοπεί κυρίως στην οικονομική ενίσχυση των σκοπών του Μουσείου. ταυτόχρονα όμως προσφέρει την ευκαιρία να κοινοποιηθούν ευρέως έργα από τις συλλογές του. Από την πλευρά μας θεωρήσαμε πιο ενδιαφέρον και χρήσιμο το αρχαιολογικό υλικό του Μουσείου, που παρουσιάζεται κάθε χρόνο μέσα από τις σελίδες του ημερολογίου, να μην περιορίζεται απλώς στην αισθητική απόλαυση του αναγνώστη, αλλά εντασσόμενο σε μια θεματική ενότητα να του προσφέρει, μ ε ένα σύντομο αλλά περιεκτικό εισαγωγικό κείμενο, έγκυρη πληροφόρηση για έναν διαφορετικό κάθε φορά τομέα της τέχνης και του πολιτισμού του Βυζαντίου. Εφέτος επιλέξαμε να παρουσιάσουμε υφάσματα και ενδύματα από τις συλλογές του Μουσείου γιατί, από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, είναι αδιαμφισβήτητη η σημασία του ενδύματος ως στοιχείου δηλωτικού κοινωνικής τάξης ή αξιώματος και διακριτικού εθνικής προέλευσης ή φύλου. Παρουσιάζοντας λοιπόν υφάσματα και ενδύματα από τον 40 έως τον 180 αι. και με τη βοήθ εια του εξαιρετικά διαφωτιστικού κειμένου του αρχαιολόγου του Μουσείου κ. Αναστάσιου Αντωνάρα, ελπίζουμε να εξοικειώσουμε τον αναγνώστη αλλά και τον επισκέ πτη του Μουσείου με τη χρήση, την ύλη και τις τεχνικές κατασκευής τους, καθώς και με τους ιδιαίτερους συμβολισμούς ορισμένων από αυτά, όπως τα εκκλησιαστικά ενδύ ματα. Δρ. Αναστασία Τούρτα Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού 5

10 6

11 Τ J1e malω purpose of the annual desk-dlary publisl1ed by tl1e FΓlends of the Museum of Byzantine Culture, with the klωd support of aγt -J ovlωg sponsors, is to PΓOvide financial backlωg for tj1e a ιιη s of tl1e MLlseum. lι also offers an oppoγtunity to intγoduce the works ιη the Museum's co ll ectιons to a wider public. For our part, we think it more Inte r est lωg and more useflll to present tj1e Μιιseιιιη 's archaeological Iηaterial ιη these pag'es ηοι s ιιηρj Υ as an aesthetlc pjeasllγe, but as paγt of a theiηatlc whole, whicl1, together "'11th a bγlef bllt COlηρre l1 eηs ι ve Introductory essay, offers aιιthontative InforIηatIO n eacj1 year about a different area of the aγt and tl1e culture of B yzant iuiη. Our chosen tl1eme thls year IS textiles and clotjllng [Γοω tj1e Μ useum's collections, because clothlng has al"'lays been an unmistakable ιη aγ k eγ of social status, ethnic OΓIglΩ, and sexualldentity, [ΓOlη antlqujty to the present day So, by presentlωg textiles and c l othlωg [ΓΟω the fourtl1 to the ejghteentj1 century, accoiηpanied by a very enllg11tel1lng lntroduction by ΜΓ AnastasIOs Antonaras, an aιτl1aeο Ι οgist οη the MuseuIη staff, we J10pe to acqualωt readers ancl ajso Vlsltors to the Mu se uiη wltj1 their purpose, Iηate nals, and ιη aηιιfactuπηg tecl1nlques, as also \ovlth the speaal syiηbo li siη of some of these Items, such as the eccjeslastical vestiηents. Dr Anastasla TouΓta DiΓ ecto Γ of the MLIseUΙll ογ Byza ntine CιιltιιΓ e 7

12 8

13 ο Μουσείο Βυζανnνού Πολιτισμού και οι "Φίλοι" του, συνεχίζοντας την Τ παράδοση να παρουσιάζουν όψεις του βυζαντινού πολιτισμού στα ετήσια ημερολόγιά τους, για το 2004 επέλεξαν ως θέμα τα υφάσματα και ενδύματα από τις συλλογές του Μουσείου. Πρόκειται για ένα είδος, το οποίο καταστρέφεται εύκολα, γι ' αυτό ο,τι έχει σωθεί είναι κυρίως ιερατικά άμφια, καλύμματα ιερών σκευών και άλλα διακοσμητικά πέπλα που διατηρήθηκαν στα μοναστήρια των Βαλκανίων και τα θησαυροφυλάκια της Δύσης. Τα πολυτελl1 αυτά υφάσματα είναι εργόχειρα με καλλιτεχνική αρτιότητα που οι συνθετικές αρετές των παραστάσεων και η αρμονία των χρωμάτων τα κατατάσσει δίπλα στη ζωγραφική Εξάλλου από καθαρά θρησκευτική οπτική, όπως εύστοχα έχει παρατηρηθεί, τα έργα αυτά καθιστούν ορατι1 την αόρατη χάρη της ιερατείας που λαμβάνει ο ιερέας με τη χειροτονία και δίνουν λαμπρότητα στις τελετές της Εκκλησίας. Στις σελίδες του ημερολογίου δε θα θαυμάσετε μόνο τον γνωστό παλαιολόγειο επιτάφιο της Θεσσαλονίκης, άλλα ένα ιδιαίτερα σημαντικό σύνολο χρυσοκέντητων εκκλησιαστικών αμφίων και πέπλων από ανώνυμους και σε ορισμένες περιπτώσεις επώνυμους χρυσοκεντητές, κυριολεκτικά "ζωγράφους της βελόνας" Ωστόσο το ημερολόγιο του 2004, δεν παρουσιάζει μόνο εκκλησιαστικά άμφια και πέπλα από τη συλλογή του Μουσείου, αλλά και σπάνια δείγματα από κοσμικά υφάσματα, όπως χρυσές δαντέλες από τον 40 αι. μ.χ., δύο χιτώνες που προ έρχονται από την Αίγυπτο, ένα μικρό τμήμα χρυσομέταξου βαρύτιμου ενδύματος. Το Δ.Σ. των "Φίλων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού" με την ευκαιρία της έκδοσης του ημερολογίου του 2004 εύχεται στα μέλη του και τους συμπολίτες το νέο έτος να χαρίσει υγεία και χαρές. ίκος ικονάνος Καθηγητής Βυζα vnνιις Α ρχ αιολογίας και Ι στορίας ιης Τέχνης Πρόεδρος των "Φίλων ιου Μουσείου Βυζαnινού Πολιτισμού" 9

14 10

15 C OlltlllUlllg the tradltlon of presentlllg aspects of Byzant1l1e culture ίη their annual desk-diary, the MuseuIη of Byzantine Culture and the Friends of the MuseuIη have chosen textiles and cloth1l1g ιη the MuseuIη 's collectlons as the theiηe [Ο1' As these are coiηiηodιties that are easily destγoyed, lt IS Iηainl y pnestly vestiηents that have survived, along wιth veils [Ο1' sacred vessels and other decorative covenngs preserved ιη Balkan Iηonastenes and the treasunes of the West. These costly textiles are hand-iηade and hand-eiηbroidered wlth consuiηiηate artίstlύ, and their superbly coiηposed representatlons and chγoiηatlc hariηony place theiη οη a par with pallltlllg. It has also been noted that, [ΓΟιη a purely rellglous POlllt of Vlew, these works Iηake visible the unseen grace, wlllch the priest recelves with hls Ο1'dιηatίοη, and glve added lustre to tlle cereiηonies of tlle Church. Ιη the pages of thls desk-diary you can adiηire not οηlυ the well-known Palaiologan epltaphios [ΓΟιη Thessalonikl, but an liηportant asseiηblage of goldeiηbroidered ecclesiastical vestiηents and covenngs Iηade by anonyiηous soiηe cases known craftsiηen who were genulne 'artlsts of the needle' and ιη However, the 2004 desk-diary does not present οηlυ eccleslastical vestiηents and covenngs [ΓΟιη the Μ useuiη 's collectloll, but also rare exaiηples of secular textiles, lncluding gold lace of the fourth century AD, two tulllcs [ΓΟιη Egypt, and a siηall plece of a valuable gold - eiηbroidered silk gariηent. The Executive CoIηIηlttee of the Friends of the MuseuIη of Byzant1l1e Culture wislles lts IηeIηbers and fellow Cltlzens health and happiness ίn Ν ikos Ν ikonanos Ρrofessοι- of Byzantine ΑΙ-C l1 aeο l οgυ and ΗίstoΙ- Υ of ΑΓt Ρι-esίdent of tl1e Fι-ί e nd s of the Μuseuιη of Byzantine Cu ltuι-e 11

16 12

17 Η υφαντική, η τέχνη δηλαδή της διαπλοκής των νημάτων και της κατασκευής υφασμάτων, αποτελεί μία από τις αρχαιότερες τεχνικές που εφηύρε ο άνθρωπος ήδη από τα προϊστορικά χρόνια. Στην αρχή, απλώς συμπλι1ρωνε την ελλειμματική του φύση, που αποστερώντας τον από το φυσικό του τρίχωμα, κατέστησε τη διαβίωσή του σε περιοχές με ψυχρό κλίμα σχεδόν απαγορευτική Πολύ γρήγορα όμως τα υφάσματα και τα ρούχα άρχισαν να καλύπτουν την ανθρώπινη ανάγκη για διάκριση από το πλήθος, προβολι1ς του Εγώ και διάκρισής του από τους Άλλους, με χαρακτηριστικά χρώματα ή σχέδια που υφαίνονταν σ' αυτά. Τα ενδύματα διαμορφώνουν την εξωτερική όψη του ανθρώπου, του δίνουν μορφή και υπόσταση και καθορίζουν τη θέση του στο κοινωνικό σύνολο στα μάτια των άλλων μελών της κοινωνικής του ομάδας. Από τα πιο αρχαία χρόνια μέχρι την σχεδόν απόλυτη ισοπέδωση της παγκοσμιοποίησης του 210υ αι., η ένδυση αποτέλεσε τον πιο έντονο και διαχρονικά σταθερό τρόπο οπτικής διάκρισης του φύλου, του κοινωνικού στρώματος, του επαγγέλματος ή του λειτουργήματος και της εθνικής ή τοπικής προέλευσης του ανθρώπου που τα φορούσε. Οι πρώτες ύλες για την παραγωγή υφασμάτων παρέμειναν οι ίδιες για χιλιετίες, άλλες φυτικής και άλλες ζωικής προέλευσης, κυρίαρχες το λινάρι και το μαλλί, αργότερα το βαμβάκι και το, εξωτικό στο Μεσογειακό χώρο, μετάξι. Μόνο στον 200 αι. η τεχνολογική εξέλιξη επέτρεψε τη δημιουργία συνθετικών ινών κατάλληλων για ύφανση που με τη σειρά τους προκάλεσαν πραγματική επανάσταση στη μορφή, την υφή και την τιμή των ενδυμάτων Τα αρχαιότερα παραδείγματα της συλλογής υφασμάτων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού χρονολογούνται στον 40 αιώνα μ.χ. και αποτελούν ένα σύνολο πάρα πολύ σπάνιων χρυσών δαντελών, πασματερί και κοφτών καθώς και άλλων χρυσοκέντητων και χρυσουφαντων καταλοίπων υφασμάτων Τα υφάσματα αυτά 13

18 συνιmούν αδιάψευmη μαρτυρία ότι ήδη mην εποχl1 αυτή είχαν πλήρως εξελιχθεί τεχνικές κέντησης, και κατασκευής δαντελών για τις οποίες θεωρείτο, και εν πολλοίς ακόμη πιmεύεται, ότι εμφανίmηκαν mη δεύτερη μεταχριmιανική χιλιετία ή mov ύmερο Μεσαίωνα. Η υφαντική της παλαιοχριmιανικής περιόδου (40ς - 60ς αι.) αντιπροσωπεύεται mη μόνιμη έκθεση από δύο χιτώνες, που προέρχονται από την Αίγυπτο τη μόνη χώρα όπου διασώθηκαν σε τέτοιο βαθμό και έκταση οργανικά κατάλοιπα του παρελθόντος της. Οι χιτώνες αυτοί αποτελούσαν το πιο διαδεδομένο ένδυμα mην περιοχl1 της ανατολικής Μεσογείου κατά την Ύ mερη Αρχαιότητα και κατασκευάζονταν από λινάρι και μαλλί. Τα ενδύματα μέχρι την παλαιοχριmιανικl1 εποχή (40ς-60ς αι.) ήταν άραφα, δηλαδή τα υφάσματα χρησιμοποιούvrαν όπως έβγαιναν από τον αργαλειό και προσαρμόζονταν ma σώματα των ανθρώπων μ ε τη βοήθεια μετάλλινων mοιχείων όπως περόνες, πόρπες και υφασμάτινες ζώνες, ενώ η έννοια της κοπτικής και ραπτικής αποτελεί επινόηση που γνώρισε ευρύτερη διάδοση mo μεσογ εια κό χώρο μετά τον 70 αι., πιθανώς κατά το Μεσαίωνα. Οι χιτώνες είνα ι φτιαγμένοι από ένα μονοκόμματο mαυροειδές κομμάτι υφάσματος, του οποίου οι κεραίες αποτελούν τα μανίκια του ενδύματος. Είναι συνήθως λινοί υπόλευκοι, λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζει το υλικό αυτό να βαφεί, διακοσμούνταν όμως πλούσια με ένθετα πολύχρωμα μάλλινα μέρη Ο διάκοσμος αυτός αναπτυσσόταν γύρω από το άνοιγμα του λαιμού, κατά μήκος του σώματος με δύο κάθετες ταινίες που τρέχουν δεξιά και αριmερά από το άνοιγμα του λαιμού και που μπορεί να εκτείνονται ως τον ποδόγυρο 11 να mαματούν ψηλότερα mo ύψος του mήθους ή της μέσης απολl1γοντας σε φύλλα, ελλείψεις ή μικρά μετάλλια. Σε πλουσιότερα ενδύματα εμφανίζονται και κυκλικά 11 τετράγωνα κοσμήματα, mους ώμους και mo ύψος των γλουτών, 11 των γονάτων μπροmά και πίσω, που μερικές φορές συνοδεύονται από ταινίες διακόσμου σε σχήμα κεφα- 14

19 λαίου γάμα, κυρίως όταν δεν περιτρέχει τον ποδόγυρο άλλη συνεχής διακοσμητική ταινία. Τέλος, τα μανίκια σχεδόν πάντοτε έχουν διάκοσμο στις μανσέτες ή και λίγο ψηλότερα ακριβώς κάτω από τον αγκώνα. Τα διακοσμητικά αυτά στοιχεία, αρχικά τουλάχιστον, πρέπει να εφαρμόστηκαν σε μια λογικιι προστασίας των πολυτελών και ευπαθών ενδυμάτων και για το λόγο αυτό τοποθετούνταν σε σημεία που υφίστανται τις μεγαλύτερες τάσεις και τριβές. Τα μάλλινα διακοσμητικά στοιχεία των ενδυμάτων, που άλλοτε ήσαν ραμμένα πάνω στο ύφασμα και άλλοτε ήσαν ενυφασμένα σε αυτό, απεικόνιζαν, με έντονα χρώματα, διάφορα θέματα, απλούστερα γεωμετρικά ή και πιο πολύπλοκες συνθέσεις. Οι συνθέσεις συνιιθως ήταν παρμένες από τη φύση και την καθημερινή ζωιι, όπως παραστάσεις ζώων και πτηνών, παραποτάμιων τοπίων, έφιππων κυνηγών και γερακάρηδων Συχνά κοσμούνταν και με παραστάσεις χορευτών και χορευτριών μεμονωμένων ή σε ομάδες. Ακόμη, στα διακοσμητικά θέματα περιλαμβάνονται παραστάσεις ειδωλολατρικών θεοτήτων και βιβλικών προσώπων και σκηνών Η επιλογή απεικόνισης θρησκευτικών θεμάτων προφανώς θα είχε χαρακτήρα προστατευτικό-αποτροπαϊκό για τον κύριο του ενδύματος. Οι ενδυματολογικές συνήθειες των διαφόρων επαρχιών της Βυζαvrινής αυτοκρατορίας φαίνεται ότι παρέμειναν πιστές στις πατρογονικές επιλογές και δεν διαφοροποιήθηκαν, μέχρι τουλάχιστον την μεταβυζαντινή εποχιι Στο συμπέρασμα αυτό οδηγούν οι παραστάσεις καθημερινών ανθρώπων και ευγενών σε βυζαντινές τοιχογραφίες, ψηφιδωτά και εικονογραφημένα χειρόγραφα. Το γεγονός ωστόσο που διαφοροποίησε σοβαρά την ενδυμασία, τουλάχιστον των ευγενών και των πλουσίων, είναι η παραγωγή μεταξιού από τους βυζαντινούς. Παρότι η βυζαντινή αυτοκρατορία αποτελούσε επί αιώνες το μόνο κράτος της Μεσογείου στο οποίο παραγόταν μεταξωτά υφάσματα, ελάχιστα είναι τα έργα που έχουν διασωθεί εντός των αλλοτινών της συνόρων Τα περισσότερα σωζόμε- 15

20 να σήμερα δείγματα βυζαντινών μεταξωτών υφασμάτων βρίσκονται σε καθεδρικούς ναούς της Δύσης όπου κατέληξαν ως δώρα δυτικών ηγεμόνων 11 ως προϊόντα λαφυραγώγηση.ς της Ανατολής. Το μετάξι αποτελούσε ευρέως την πρώτη ύλη τόσο για τα ενδύματα των αυλικών και των διάφορων αξιωματούχων, εκκλησιαστικών και λαϊκών, όσο και για διάφορα πολύτιμα καλύμματα οικιακής και εκκλησιαστικής χρήσης. Επρόκειτο για ένα είδος πολυτελείας του οποίου η εμπορική αξία συγκρινόταν μόνο με αυτι1 του χρυσού. Τα χρυσομέταξα υφάσματα, υφασμένα ή κεντημένα με χρυσά υφάδια ή κλωστές, αντίστοιχα, αποτελούσαν είδος σπάνιο και πολυτιμότατο στα βυζαντινά χρόνια. Πρόκειται για τεχνικ11 διακόσμησης υφασμάτων ανατολικ11ς προέλευσης, τα λεγόμενα ατταλικά, όπως αποκαλύπτει και η ονομασία τους που τη διασώζει ο ρωμαίος ιστορικός Πλίνιος (lος αι. π.χ.- 10ς αι. μ.χ). Τα προϊόντα αυτά ήταν γνωστά στους Έλληνες ήδη από την κλασική και ελληνιστική αρχαιότητα. Τα χρυσομέταξα υφάσματα και ιδίως τα πορφυρά, κατά τη βυζαντινή περίοδο, εκτός από την αυτοκρατορική οικογένεια και το περιβάλλον της ελάχιστοι άλλοι πολίτες δικαιούνταν να τα χρησιμοποιούν και η διακίνησή τους ελεγχόταν αυστηρά. Ακόμη, τα προϊόντα των αυτοκρατορικών εργαστηρίων μεταξουργίας, αποτελούσαν σημαντικό στοιχείο της διπλωματίας των αυτοκρατόρων και προσφέρονταν σε ξένους ηγεμόνες είτε ως αυτοκρατορικά δώρα είτε ως φόρος. Στις συλλογές του Μουσείου περιλαμβάνεται και ένα από αυτά τα ελάχιστα σωζόμενα βυζαντινά χρυσομέταξα υφάσματα, μικρό τμήμα ενός βαρύτιμου ενδύματος του 11 ου αι. Κοσμείται με σειρές εφαπτόμενων μεταλλίων που γεμίζονται με πτηνά τοποθετημένα εντός τους. Το θέμα εμφανίζεται να κοσμεί ενδύματα ισχυρών προσωπικοτήτων σε παραστάσεις από χειρόγραφα αλλά και τοιχογραφίες ναών του βυζαντινού κόσμου. Μεγάλος αριθμός των σωζόμενων υφασμάτων της εποχής είναι πράγματι κοσμημένα με σειρές μεταλλίων, που κατά περίπτωση 16

21 γεμίζονται από πτηνά, γεράκια και αετούς, γρύπες και λιοντάρια. Η ιδεολογική σημαντική του διακόσμου είναι προφανής καθώς όλα τα παραπάνω ισχυρά ζώα δημιουργούν νοηματικές αναφορές και συνδέσεις με την έννοια της ΑΡΧI1ς, της κοσμικής εξουσίας και την εκπόρευσι1 της από τον φέροντα τα εν λόγω ενδύματα. Ένας άλλος χώρος, στον οποίον αφειδώς γινόταν χρήση των πολύτιμων και κατά περιόδους δυσεύρετων χρυσομέταξων υφασμάτων, είναι αυτός της εκκλησίας-λατρείας. Τα λειτουργικά υφάσματα και τα ιερά άμφια αποτελούν ομάδες που αvππροσωπεύονται στις συλλογή του Μουσείου από αρκετά, μεταβυζαντινά κυρίως, αντικείμενα. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των κειμηλίων αυτών αποτελεί το γεγονός ότι παρέμειναν σχεδόν απαράλλακτα στο χρόνο λόγω του βαθύτερου συμβολισμού που το κάθε ένα στοιχείο τους είχε προσλάβει ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Μοναδ ικό και σημαντικότατο έργο της χρυσοκεντητικής της υστεροβυζαντινής περιόδου (γύρω στο 1300) αποτελεί ο χρυσοκέντητος μεταξωτός επιτάφιος του Μουσείου. Πρόκειται για ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ύφασμα που χρησιμοποιείται στην ορθόδοξη εκκλησία για λειτουργικούς σκοπούς. Οι παραστάσεις του έχουν σχεδιαστεί από ένα μεγάλο καλλιτέχνη και έχουν εκτελεστεί υποδειγματικά από εργαστήριο μεγάλου αστικού κέντρου, όπως η Θεσσαλονίκη Ο Επιτάφιος ορίζεται περιμετρικά από ταινία με σειρά από εφαπτόμενα μετάλλια που εγγράφουν εναλλάξ γραμμι1 ζίγκ - ζακ και ισοσκελή σταυρό. Το κεντρικό τμι1μα του χωρίζεται σε τρία άνισα πεδία. Στο μεσαίο, που είναι πλατύτερο, παριστάνεται ο Χριστός ξαπλωμένος πάνω σε σεντόνι, πλαισιωμένος από Αγγέλους, Τροχούς, Σεραφείμ και Χερουβείμ. Στις γωνίες της παράστασης απεικονίζονται τα σύμβολα των Ευαγγελιστών (Λέων, Μόσχος, Άγγελος και Αετός). Στα πλάγια πεδία παριστάνεται η Κοινωνία των Αποστόλων-Θεία Μετάδοση και Μετάληψη Οι επιτάφιοι χρησιμοποιούνται στην ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής. 17

22 Προέρχονται από τον μεγάλο αέρα, το λειτουργικό ύφασμα που χρησιμοποιούνταν κατά τον αιώνα για να καλύπτει το άγιο Ποτήριο και το δίσκο ταυτόχρονα κατά την προετοιμασία των Τιμίων Δώρων Ο αέρας συνήθως κοσμούνταν στο μέσο με το Χριστό - αμνό πλαισιωμένο από ουράνιες δυνάμεις, καθώς και με παραστάσεις Μετάδοσης και Μετάληψης. Μετεξέλιξη του θέματος αυτού αποτελεί η παράσταση του Επιτάφιου Θρήνου, με τον νεκρό Χριστό πλαισιωμένο από τα πρόσωπα του Θρήνου, η οποία κοσμεί τους μεταβυζαντινούς (l50ς-180ς αι. μ.χ.) επιτάφιους. Ο επιτάφιος της Θεσσαλονίκης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της μετάβασης από τους μεγάλους αέρες στους επιταφίους καθώς στο κεντρικό του πεδίο φιλοξενεί την παράσταση του νεκρού Χριστού πλαισιωμένου όμως με τις ουράνιες δυνάμεις και στα πλάγια τη Μετάδοση και Μετάληψη Την κατηγορία των μεταβυζαντινών επιταφίων αντιπροσωπεύει ένα άλλο κειμήλιο του Μουσείου, έργο του ιερομόναχου Συμεών που χρονολογείται στο 1647 και απεικονίζει τον Επιτάφιο Θρήνο. Ο Χριστός είναι ξαπλωμένος μετά την Αποκαθήλωση νεκρός, η Παναγία κρατά στοργικά το κεφάλι του στην αγκαλιά της ενώ γύρω οδύρονται γυναίκες, μαθητές και άγγελοι. Την κεντρική παράσταση πλαισιώνει πλούσιο φυτικό θέμα και στις γωνίες παριστάνονται σε μετάλλια τα σύμβολα των Ευαγγελιστών Ως προς τα αρχιερατικά άμφια το Μουσείο διαθέτει ένα σάκκο, εξαιρετικό δείγμα κεντητικής του 180υ αι., έργο του διάσημου σχεδιαστή και ιεροδιακόνου Χριστόφορου Ζεφάρ που κατασκευάστηκε για τον επίσκοπο Μελενίκου Ιωαννίκιο ( ). Οι σάκκοι αντικατέστησαν τα πολυσταύρια φελόνια που φορούσαν στους αρχαιότερους χρόνους οι αρχιερείς και συμβόλιζαν την πορφύρα που φόρεσαν στον Κύριο κατά τον Εμπαιγμό Του. Τα βαρύτιμο αυτό άμφιο είναι κατασκευασμένο από χρυσουφαντο και αργυροόφαντο μεταξωτό ύφασμα που δημιουργεί ανάγλυφα φυτικά μοτίβα. Ο χρυσο- 18

23 κέντητος διάκοσμος της μιας πλευράς συνίσταται σε δύο πλούσια διακοσμημένα πλαίσια μέσα στα οποία απεικονίζεται ο Ευαγγελισμός και ο ένθρονος Χριστός, αντίστοιχα. Σ ' ολόκληρη την επιφάνεια απλώνεται άμπελος που τα κλαδιά της απολήγουν σε ωοειδή μετάλλια μέσα στα οποία απεικονίζονται οι απόστολοι. Στην πίσω όψη απλώνεται η παράσταση της ρίζας Ιεσσαί. Πρόκειται για παράσταση της προφητείας του Ησα"ί:α που προείπε ότι από τους απογόνους του Ιεσσαί θα γεννηθεί ο Δαυίδ και από τους απογόνους αυτού ο Χριστός. Ο Ιεσσαί εμφανίζεται ξαπλωμένος στη βάση του σάκκου, ενώ από αυτόν ξεφυτρώνει άμπελος τα κλαδιά της οποίας καταλήγουν στις μορφές των προφητών και προπατόρων του Χριστού. Ψηλά, μέσα σε πλούσια διακοσμημένο πλαίσιο, απεικονίζεται η Θεοτόκος καθισμένη σε θρόνο να κρατά τον μικρό Χριστό στην αγκαλιά της. Στην κορυφιι έχει κεντηθεί χρυσός δικέφαλος αετός που κρατά τα σύμβολα εξουσίας, σκήπτρο και σπαθί. Στο μέσο του αετού υπάρχει ένθετο ωοειδές μετάλλιο από πολύχρωμο σμάλτο που απεικονίζει την Αγία Τριάδα. Ο σάκκος συνοδεύεται από το επιγονάτιό του που στο κέντρο του έχει μετάλλιο με την Αγία Τριάδα σε σμάλτο ένθετο μέσα σε σχηματοποιημένο μοτίβο που πιθανώς αποδίδει τη ρομφαία. Το επιγονάτιο, το ρομβοειδές δηλαδή ύφασμα που κρεμιέται από τη μέση του επισκόπου, θεωρείται ότι συμβολίζει τη ρομφαία του Κυρίου και την νίκη του επί του θανάτου ή, πιθανότερα, το λεντίο, δηλαδή το ύφασμα που ζώστηκε ο Κύριος όταν έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του. Σε επιγονάτια του Μουσείου ανάμεσα σε πλούσιο φυτικό χρυσοκέντητο διάκο σμο απεικονίζονται διάφορα θέματα, όπως ο Χριστός Μέγας Αρχιερεύς, η Μεταμόρφωση του Κυρίου, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Η συλλογή υφασμάτων του Μουσείου διαθέτει και αρκετά επιμανίκια Είναι οι ανεξάρτητες υφασμάτινες μανσέτες που αποτελούν απαραίτητο εξάρτημα-τμήμα των αμφίων Εμφανίζονται γύρω στο 110 αι. και προέκυψαν αρχικά για πρακτι- 19

24 κούς λόγους, δηλαδή για να μην λερώνουν τα μανίκια τους στο βάπτισμα οι αρχιερείς. Σταδιακά επεκτάθηκε η χρήση τους σε όλους του βαθμούς ιερωσύνης και τους αποδόθηκε η συμβολική σημασία των χειροπεδών του Κυρίου. Στα μεταβυζαντινά, χρυσοκέντητα μεταξωτά παραδείγματα του Μουσείου, όπως άλλωστε συνl1θιζόταν, απεικονίζεται σε κεντρικό μετάλλιο ο Ευαγγελισμός, στο ένα επιμανίκιο ο αρχάγγελος Γαβριήλ και στο άλλο η Παναγία, ενώ την υπόλοιπη επιφάνεια καλύπτουν ανθισμένοι βλαστοί κρίνων Δωρεά της εταιρείας Canefoul' Μαρινόπουλος Α.Ε. είναι ένα σπάνιο επιμανίκιο, κατασκευασμένο για τον επίσκοπο Θεσσαλονίκης Γεράσιμο τον Κρήτα ( ), στο οποίο απεικονίζεται ο ιεράρχης μπροστά στην τειχισμένη Θεσσαλονίκη να ευλογείται από τον άγιο Δημήτριο. Το επιτραχήλζο, προέρχεται από το οράριο των διακόνων Πρόκειται για μακρύ ταινιωτό άμφιο, το οποίο φορά ο ιερέας την ώρα που ιερουργεί και έχει υψηλή συμβολική σημασία. Συμβολίζει το φραγγέλιο με το οποίο μαστιγώθηκε ο Χριστός και κατ ' επέκταση το ζυγό του Χριστού κάτω από τον οποίο βρίσκεται ο ιερέας. Συμβολίζει ακόμη, την θεία Χάρη που από τον ουρανό κατέρχεται στον ιερέα. Στο Μουσείο εκτίθεται ένα αργυρουφαντο επιτραχήλιο, μακροχρόνιο δάνειο από το Μουσείο Μπενάκη, διακοσμημένο με πλούσιο ανθικό διάκοσμο και αργυροκέντητους σταυρούς. Μεταξύ των αντικειμένων που έχουν δωριθεί στο Μουσείο συγκαταλέγεται και ένα χρυσοκέντητο επιτραχi1λιο, δωρεά του Γεράσιμου Κοντογούρη Κοσμείται στην πλάτη με στηθαίο Χριστό και μπροστά με τον Ευαγγελισμό και ζεύγη αγίων πατέρων Ήταν αφιέρωμα του Θεοδώρου Τούτθου και της συζύγου του Μαρούλας, το 1569, που αργότερα, το 1613, αφιερώθηκε στη μητρόπολη Σωζοπόλεως. Το στιχάρ Ζο αποτελεί το βασικό ένδυμα, κοινό και για τους τρ ε ις βαθμούς της 20

25 ιερωσύνης, που προέρχεται από τον χιτώνα και είναι ένα από τα αρχαιότερα λειτουργικά άμφια. ΣυνιΙθως είναι λευκό ή γενικά ανοικτόχρωμο και συμβολίζει το φως του Θεού και το καθαρό και αμόλυντο της ιερατικής τάξης. Μεταξύ των μεταβυζαντινών αμφίων που παρουσιάζονται στο Μουσείο συγκαταλέγεται και ένα μεταξωτό στιχάριο. Είναι κατασκευασμένο από αργυρουφαντο μεταξωτό ύφασμα που κοσμείται από λευκές, μπλε και κόκκινες ρίγες και έχει ενυφασμένο αργυρουφαντο φυτικό διάκοσμο. Μόνο κατά τις τελευταίες δεκαετίες, με την αναγνώριση και τη σχετική έξαρση των γυναικείων σπουδών ως αυτόνομου τομέα της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας, άρχισαν να εξετάζονται βαθύτερα θέματα της υφαντουργίας και παραγωγής ενδυμάτων και να αποκτούν ενδιαφέρον για την επιστημονική έρευνα. Μέχρι πρόσφατα η δραστηριότι1τα αυτή, που αποτελούσε μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες του μισού τουλάχιστον πληθυσμού, και αναφερόταν στο σύνολό του, αφορούσε την επιστήμη μόνο σχετικά με την εικονογραφία που τα διακοσμούσε και τις κοινωνικές ή θεολογικές της προεκτάσεις. Πολλά επιμέρους θέματα της τεχνολογίας παραγωγής και κόσμησης των υφασμάτων θεωρούνται γνωστά στην έρευνα εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο είναι πολλά ακόμη τα σκοτεινά και δυσεπίλυτα θέματα που αφορούν στο χρόνο, στον τόπο γέννησης των διαφόρων τεχνικών και στην οργάνωση της παραγωγής τους. Η από κοινού έρευνα όμως επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων, ιστορικών της τέχνης, αρχαιολόγων, κοινωνιολόγων, αρχαιομετρών και συντηρητών επιτρέπει σήμερα διεπιστημονικές προσεγγίσεις που οδηγούν σε νέες ανακαλύψεις και σε αναθεωρήσεις παλαιότερων θεωριών και απόψεων Η συλλογή υφασμάτων του Μουσείου, αν και αριθμητικά δεν είναι από τις μεγαλύτερες, επειδή καλύπτει μια τόσο μεγάλη χρονική περίοδο και ευρεία ποικιλία χρήσεων μπορεί να αποτελέ σει έναν πλοηγό για μια διαχρονική περιήγηση σε βασικούς σταθμούς της ιστο- 21

26 ρία της ενδυμασίας, της υφαντικής και της χρυσοκεντητικl1ς, τομέων που στη διαχρονική του πορεία ο Ελληνισμός ανέπτυξε και ε ξ έλ ιξ ε στο μ έ γιστ ο β αθ μό. Αναστάσιος Αντωνά ρας Αρχαιολόγος Μουσ ε ίο Βυζανnνο ύ Π ολιτισ μ ού 22

27 W eavlng - t!1e aγt of lnter!aclng threads to make fabnc - ls one of the o!dest techniques ιη the world, and was invented as early as the prehlstonc period. At first, it simply made υρ for the huinan deficlency of1acklng a natural coat ofhaιr, w!1jch made It vιrtually impossible to live ιη a co1d climate. VeΓΥ soon, however, textiles and clothing began to se1've the huinan need to stand out fγom the cγowd, to asseγt the Self and dlstlngu1sh It [1'οιη ΟtheΓS Wlt!1 cha1'acteγistic co!ou1's 01' lnterwoven deslgns. C!othes dete1'mlne peop!e's outwa1'd aρρeaγaηce, give them shape and standing, and define theιr status ιη the eyes of t!1e ot!1e1' membe1's of theιr social gγoup. FΓOm eaγ!lest times unti! the nea1' absolute levelling b1'ought about by globallsation ιη t!1e twenty-fi1'st centu1'y, clotl1ing was t!1e most obvιous and pe1'ennlally consistent way ofvlsually slgnifying the sex, the social status, the occupation ΟΙ' functιon, and the ethnlc 01'!oca! ongln of the wea1'e1' The 1'aw matenals f1'om WhICh textiles we1'e Inade 1'emalned the same fo1' millennia, some of vegetal, othe1's of anllnal ongln, with linen and wool ιη fi1'st place, followed by cotton and so exotic ίη the Medlterranean si!k. It was οηlυ ίη the tv.tentieth centu1'y tl1at technologlcal advances made It possible to p1'oduce synthetic fib1'es suitable fo1' weavlng, WhlCh ίη theιr ω1'η 1'evolutlOΠlsed tl1e shape, tl1e textu1'e, and the p1'ice of clothes. The oldest ltems ιη the Museum of Byzantlne Cultu1'e's textile collecl1on date to tl1e fοuγtι1 centu1'y AD and make υρ a group ofve1'y 1'a1'e gold Ιace,Ραsserneπteπe, openwo1'k emb1'oιdeγy, and othe1' gold-emb1'oιdered and gold-woven 1'emnants. These textiles offe1' lrrefutable evidence that elnbγolde1'y and lace-maklng technlques we1'e al1'eady fully developed at thls ea1'ly date; though Jt has been suggested, and ls still wldely believed, that they dld not appea1' until the second post-chnstian mίlleηnιιιm οι' the Late Middle Ages.

28 Weaving of the ΕaΓΙΥ Chnstlan ΡeΓίοd (4th-6th cc.) is ΓeΡΓeseηted ίη the ΡeΓmaηeηt exhibjtjon by two tunjcs fγom Egypt, the οηlυ couηtγυ ίη whjch ΟΓgaηJC Γemaιηs fγοm its past SUΓvιve to such a degγee and extent. Such tunjcs weγe tl1e most cojnmonplace gaγb ίη t]1e Levant ίη Late AntlqUlty and weγe made ofllπen and ννοοl. υ ntil the ΕaΓΙΥ ChΓίstίaη penod, clotl1es had ηο seams. a length of fabnc was used Just as it came off the 100m and fitted to the body wjth the help of metal accessογίes, like pins and fibulae, and fabnc belts. The ΡΓactJCe of cutting and sewing became V.ιJdeSΡΓead lη the ΜedJteπaηeaη afteγ the seventl1 ceηtuγυ, pγobably ιη the Middle Ages. The tunjcs aγe made fγom a single cγucjfonn plece of fabγίc, wlth the hoγizontal baγ of the cγoss fonning the sleeves. They,,,,eΓe usually made of ecγu, as llπen was dlfficult to d ye; but they weγe eιabογateιυ decoγated with colοuγfuι woollen lηseγts. The decογatloη was placed aγοuηd the neck openlπg and down the length of the body lη two stnps, whjch mlght go as faγ as the hem 01' stop higl1eγ up, at cl1est 01' ""alst level, teγlnlπatlπg ίη leaves, elljpses, ΟΓ ljttle ΓOundels. ΜΟΓe costly gaγmeηts would also have Γοuηd ΟΓ squaγe ΟΓηameηts at the shοuldeγs and at hjp 01' knee level, fγοηt and back, sometimes accompanled by decογatίve L-sl1aped bands, usually when theγe was ηο band of decoγatloη aγound the heln. The sleeves, lastly, weγe almost always decογated at the cuffs ΟΓ a little hig'heγ up, Just below the elbow InItIally at least, these ΟΓηameηtaΙ featuγes must l1ave been intended to pγotect expensive and de]icate gaγmeηts, ""hici1 IS why they weγe 10cated at polnts of gγeatest stγaίη and fγίctloη. Tl1e,,,,oollen decογatιve featuγes ""lllch ""eγe eitheγ sewn onto the fabγic 01' woven lnto It - consisted ιη vaγlous bnghtly CΟIΟUΓed motifs, sιmριeγ geοmetγίcal ΡatteΓηs, 01' mογe complex compositlons. The cojnposltions weγe usually taken fγom ηatuγe and eveγυdaυ llfe and might lnclude anlmals and biγds, nveγsιde 24

29 landscapes, huηte1's οη 1101'seback, 01' faιcοηe1's. They we1'e f1'equeηtιυ dec01'ated with daηce1's, eithe1' siωg l y 01' ίη gγolιps. The decο1'atιve motifs also IΩcluded pagan deities and biblical figu1'es and scenes. ReliglOus motifs Ρ1'esumabΙ Υ seγved a Ρ1'οtectιve and aροt1'ορalc pliγpose [Ο1' SaΓtonal habits lη tlle wea1'e1' the vanous Ρ1'οvίηces of the ByzantIne EmpIΓe seem to have held fast to aηcest1'a Ι Ρ1'efe1'eηces and 1'emaΙΩed unchanged at least until tlle Postbyzantine penod. We can see this lω 1'eΡ1'eseηtatίοηs of ΟΓdΙΩa1'Υ people and anstocγats ίη Byzantine wa ll-p alωtlωgs, mosaics, and illumlωated manuscnpts. Ηο"veveΓ, the one development tllat dld have a cοηs ίd e1'ab l e lιηρact οη clothlng at least that of the a1'ίstocγats B yza ntiωes. and tlle wealtlly - was the PΓOductlOn of silk by the Although the ByzantIΩe EmpIΓe was [Ο1' centιιnes the οη l Υ state ίη tlle MedltelTanean ίη WhICh silk textiles we1'e pγoduced, ve1'υ few of tllese 11ave SU1'v ι ved witllln its fο1'me1' bο1'de1's. Most of tlle SU1'VΙVΙΩg examples of Byzantine silk textiles a1'e ηονν lη cathed1'a Ι s ίη the West, whe1'e tlley altlved as glfts to WesteΓη 1'uΙe1'S ΟΓ as plundel" fγom tlle East. Silk was wldely used as the Γaw matenal [Ο1' the aρρa1'eι of CΟU1'tίe1'S and vanous eccleslastlcal and lay officials, as also [ΟΓ vanous costly cοve1'ίηgs [Ο1' domestlc and eccleslastlcal use. It was a Ιυ χυ1'υ commodlty, the cοmme1'cίal value of WhICh was cοmρa1'ab l e οη l Υ to that of gold. Gold-woven silk, ln,,,,oven 01' embγοιde1'ed witll gold th1'ead, was a 1'a1'e and ve1'υ costly commodlty lη the B yza ntiωe penod. As tlle name Ρ1'ese1'ved by tlle Rοιηaη 11lstonan ΡΙιηΥ (lst c. BC - 1st c. AD) suggests, these 'Attαlelα11 ' textiles employed a decο1'ative teclllllque οε onental OΓIgIΩ. They "ve1'e knovvn to tlle G1'eeks aι1'eadυ lη Classical and HelleΩlstlc antiqulty ApaΓt fγom the lmpenal family and its Immedlate eηtou1'age, ve1'υ fevv otlle1' citlzens ""e1'e entltled to wea1' gold-woven silks, espeaally ΡU1'ΡΙe- 25

30 dyed, ιη the ByzantIne peγlod, and trade ιη theiη was stγlctly contγolled. FLlΓtherIηOre, the prodllcts of the liηpeγlal silk factories were an Ilnportant eleiηent of ilnpenal dιploiηacy and were given to forelgn ΓLllers elt11er as iiηperial gifts οτ as triblite. The lnllsellln's collectlons InclLlde one of t11e rare extant exaiηples of Byzantlne gold-,,,'oven silk, a siηall plece of a very costly, 11 tl1 c. gariηent. 1ι IS decorated ",'lt11 ΙΌWS of tangentlal ΓOLIndels filled with birds, a IηOtlf whic11 IS seen οη t11e attιre of liηp0γtant figllres ιη representatlons ιη lnanllscγlpts and in ",' all-palntιngs ιη Byzantlne chlirches. 1η fact, a large nlliηber of t11e sllrvivlng textiles of t11e peγlod are decorated wlth ro",'s of ΓOLIndels, filled vaγlously ",'ith falcons, eagles, gγlffins, and lions. T11e ldeologlcal slgnlficance of the decoratlon IS ObVlOUS, for all these powerflll cγeatιιres cγeate allllslons to, and associatlons ",'ith, the concept of allt110nty, of teinporal power and Its eiηanatlon fγoiη the wearer of t11e gariηents ιη qllestion. Anot11er area ιη wlllch the costly and solnetjiηes scarce gold-woven silk textiles ",'ere LlnStlntlngly LIsed ",'as the ecclesiastical and devotlonal sp11ere. LltlIΓglcal cloths and vestiηents are categones represented by qlllte a nuiηber of, lnaιnly Postbyzantlne, lteiηs in the IηLlseLlIη's collectlons. One flindaiηental characteγlstic of t11ese treaslires IS the fact that t11ey reinained vιrtιιally unchanged over tjiηe, OWlng to the deeper syiηbollsiη attac11ed to theιr each and every aspect froiη the earl1est years of t11e Christlan era. Α LlnιqLle and veιύ liηportant exaiηple of Late Byzantιne orphrey (c.1300) is the IηLlseLlIη 's gold-etnbγoldered silk epllαpl1io s, ""hich JS a rectangular pjece of cloth LIsed for 11tιιrgtcal pllrposes ιη the Orthodox Church. The representatlons were desjgned by a IηaJor aγtlst and execlited lη an exeiηplary Iηanner by a workshop in a large LIrban centre, slich as Thessalontkl. 26

31 The ejjltajj!1,1 05 is bordered by a band of tangential roundels encloslng alternately a zlgzag line and a Greek cγoss. Tlle central pan is divided ίηto three uneqllal panels. Ιη the middle panel, which ls wider, ls Christ lylng οη a shγoud and accompanled by angels, wlleels, seraplllnl, and cllerubiin. Tlle corners are occupled by tlle symbols of the evangellsts. Ιιοη, calf, angel, and eagle. The lateral panels Sl10W the Communιon of the Apostles, with the apostles receivlng the eucllanstic elelnents [Γοιη CΙlΓίst, who offers bread ιη one panel, wine ίη the otller The epltαp!'llos ls used ιη the Good Friday service. Ιι evolved fγom tlle large αet, tlle llturgιcal veil ""hich was used ιη the tlllγteenth to fifteentll centuries to cover the chalιce and paten while the Holy Glfts were belng prepared. Tlle aet was usually decorated with a central A11l??OS panel featunng the dead CΙlΓιst with 11eavenly po""ers, and tlle Communιon of tlle Apostles. Α further development of thls theme was tlle Lamentation (T/ιTe nos), ννιιιι the dead CΙlΓιst accompanled by mourners, seen οη Postbyzantιne epitαjj!'lzol (l5th-18th cc.) Tlle Thessalonikl epllap/ll0s ls a charactenstic example of the transition fγom tlle large aeres to the epltaphιol, slnce Its central panel contains the representation of tlle dead Christ, but accompanled by heavenly powers, wlth the Communιon of tlle Apostles ιη the side panels. The category of Postbyzantlne epllap!'l1oi ls also represented by anotller of the museum's treasllγes. The work of a pnest-monk named SYlneon, ιι dates to 1647 and depicts the Lamentation. After the Deposιtιon, Chnst lies dead, the Virgln tenderly 1101dlng his head οη her lap, as,,"omen, disciples, and angels lament. The scene ls bordered by an elaborate vegetal motif,,,,,lth medallιons ιη tlle corners contalnlng tlle symbols of the evangelists. As far as prelatical vestinents are conceγlled, the musellln has a sa!ikos, an outstandlng exalnple of eighteenth-century embγοιdeιύ made by the famous 27

32 dγaughtsιηaη and deacon ChΓlStofoΓOS Zefal" [ΟΓ Blshop loaηηikios of Melnik ( ). The samtos ΓeΡΙaced the Po!ystaurlOn (a 11tuΓ gιcaι cape decoγated witl1 a design of cγosses) ννογη by ΡΓeΙates ιη eaγ Ιi eγ tιιηes, and syιnbolised the ΡUΓΡΙe ΓObe "vl1ich Pilate's sο ldι eγs ρω οη ChΓlSt when they ιnocked hiιη. ThlS pnceless vestιηeηt IS ιηade of gold and silvel" silk bγocade ΡatteΓηed wlth vegetal ιnotlfs. The gο ld- eιnbγοideγed decογatiοη οη the fγοηt consists ιn two ncl1ly decoγated bογdeγs enc l osιng the AnnuncιatlOn and Chnst EnthΓOned ΓeSΡectiνeΙΥ The entlγe sllγface is cονeγed,,,,ith a Vlne, the bγaηches of which teγη1ιnate ιη oval ιnedalllons contaιn ln g ΓeΡΓeseηtatlOηs of tl1e apostles. Οη the back is the ΤΓee ofjesse, a vlsual ΓeΡΓeseηtatlOη ofisalal1's pγophecy that [ΓOιn tl1e descendants of Jesse wollld be bογη Davld and [ΓOιn DaVld's descendants the Messiah. Jesse IS shown l yιng at the bοttolη ofthe saliltos, wlth a vine gγowιng οω of hιιη, its bγaηcl1es teπηiηatιηg lη figllγes of the pγophets and ChΓIst ' s fογebeaγs. Highel" up, ιn an eιabογate Ι Υ decογated bογdeγ, the ViΓgιn SltS οη a tl1γοηe wlth the ιnfant Chnst οη 11el" lap. At the toρ a two-headed eagle eιnbγοideγed lη gold holds the syιnbo l s of ΡοweΓ, the sceρtγe and tl1e SWΟΓd. lη the ceηtγe of the eagle is an lnset oval ιnedalllon of co l ΟUΓfu l enaιne l deplctιng the Holy TΓIΠlty The sakltos is accoιnpanled by lts ejjlgonatlon ΟΓ genual, in the ceπtγe ofwhιc l11 s a ιnedalllon of the Holy TΓIΠlty ιπ enaιne l set wjthln a stylised ιnotjf, whιch pγobabl y ΓeΡΓeseπts a bγοadswογd. The epigo1lation, the lozenge-shaped plece of fabnc whιch hangs [ΓOιn a bishop's "valst, syιnbo ll ses elthel" tl1e SWΟΓd of ChΓist and hls νιctoγy ovel" death ΟΓ, ιnογe pγobably, the clotl1 "vlth ""hιch ChΓist washed tl1e disciples' feet. Vanous subjects aγe depιcted οη οth eγ eptgonatla lπ tl1e ιnuseulη, ιncludιng ChΓist the High PΓlest, the ΤΓaηsfigUΓatlOΠ, and the AnnuncιatlOB, aιnidst pγofuse gο ld- eιnbγοιdeγed vegetal decoγatloπ. The ιnuseuιn ' s collectlob of textiles also includes a nuιnbel" of ejjirιza nili ia, 28

33 detachable liturglca1 cuffs, ""ll1c11 are an indispensab1e vestment. They aρρea1'ed ιη aγound the eleventh centul-y, and lnιtlal1y se1'ved a Ρ 1'actιcal pliγpose, keeping Ρ1'elates' sleeves d1'υ dunng baρtιsιηal ce1'eιηοηιes. G1'adualΙΥ thei1' use extended to all 1'aηks of tl1e c Ι e1'gυ and they ""e1'e In vested ""ItI1 the SΥιηbοlιc signlfιcance of tl1e chains ""hlch bound C I1Γι st. Οη the Postbyzantlne gο ld- embγοιde1'ed silk examp1es ιη tl1e museuιη, as was custoιηa1'υ, the Annunciatιon is depιcted ιη two ceηt1'al medallιons, encloslng t11e a1'cl1aηge Ι Gabnel οη one cuff and the Vί1'gιη Μa1'Υ οη tl1e οt l1 e1', tl1e 1'est of t11e sliγface belng cove1'ed by f1o""enng ΙίΙΥ shoots. Cα17-ejοιl1' Manl1ojJoulos S.A has donated a 1'a1'e ep11tta l7i!~ion to the ιηuseum, made [Ο1' tl1e B1Shop ofthessalonikl Ge1'asιmοs tl1e C1'etaη ( ), οη WhlCl1 the hίe1'a1'ch hlmself IS depιcted befο1'e the walls ofthessalonikl being blessed by St Deιηetποs. The ejjzl1ac!ielzon evolved out of the OTaTIon 01' stole ννο1'η by deacons. lt IS a long stnp of c10th ννο1'η by the offιcιating pnest and 11as a hlghly symbolιc signιfιcance. It symbo)lses t11e 1ash \<\Ilth Wll1 C11 Chnst was SCOU1'ged and, by extensιon, the yoke 01' bu1'deη of tl1e Ρ1'iestΙΥ offιce; and a1so tl1e divine g1'ace which f10ws down fγom heaven υροη the priest. lη t11e museum is dlsplayed a sίlve1'-wοveη ejjiltclc!i e!ιo71 οη extended loaη [1'οιη the Benakl Museum, adorned wιth e l abο1'ate f101'aι decο1'atιοη and sί l ve1' - embγο ιd e1'ed cγosses. TI1e objects donated to the museum also lnclude a go ld- embγolde1'ed ejjιlπιc!ι e Ιιοlϊ, the glft οfve1'asιmοs Kondogouns. The back ls adο1'ηed wlth a bust of Chnst, t11e fγont with the Annunciatιon and palγs of Holy Fatl1e1'S. It ",Ias onglnally a votlve offering fγom TheodoΓOs Toutt110s and hls ",Ilfe MaΓOula ιη 1569, and 1ate1', ίη 1613, was donated to the dιocese of SOZOPOllS. T11e s ll C!Ια1 'ίοn, 01' ωηιc, ls the ρπιηaγυ vestment of all th1'ee Ο1'de1'S of the pnesthood. Denvlng [ΓΟιη the ωηιc, It is one of the oldest 1iturglcal vestιηeηts. Usually "'Ihlte, 01' of sοιηe pale colour, ιι SΥιηbοlιses t11e 1lght of God and the spotless 29

34 pllrιty of the priestly call1ng. The Postbyzantine vestments dlsplayed ιn tl1e mllseιιin Inclllde a silk SllC!1,αrio?1,. It ls Inade of silver-woven silk fabrιc decorated with white, blue, and red strιpes, and with silver vegetal decoratιon woven into the cloth. It ls οηlυ ίη recent decades, wιth tl1e recognltion and comparatlve rιse of women's stιιdles as an lndependent field of historιcal and aγchaeologlcal research, that aspects oftextile and clot11ing pγodllctιon have beglln to be examιned ιn greater depth and to be of some Interest to scl101arly reseaιτh. Until recently, thls activity, \,vhich "vas one of the major occllpatιons of at least half the poplllation and concerned the poplllatιon as a whole, "vas of Interest to schοlaγs only lη terms of ItS decoγatιve iconogtaphy and its socιal ΟΙ' theolog1cal Implicatιons. Many IndIVIdllal aspects of the tecι1ηοι0gύ of pγodllcιng and decογatιηg textiles have been known to ΓeseaΓch [ΟΓ decades. Yet theγe still Γemaιη many obscιjγe and ιιηγesοlνed qllestιons ΓeΙatιηg to "vl1en and wheγe tl1e vaγίοιιs techniqlles "veγe Invented and how thelγ ΡΓοdιιctιοη was ΟΓg-aηίsed. ΗοweveΓ,jοιηt research by scl101aγs ιη varιolls fields historιans, aιτhaeοl0gίsts, sociologists, aγcι1aeοιηetnsts, cοηseγ\ι atoγs ηονν makes an ιηteγdιscιριιηaγυ appγoacl1 possible, leadlng to new dιscoνeγίes and to tl1e Γeνίsιοη of eaγιιeγ theones and oplnιons. Becallse it cοveγs sllch a ΙaΓge span of tιιne and sllch a wide varιety of llses, the mllsellm's collection of textiles, thollgh not one of the ΙaΓgest, can seγνe as gιιide [οτ a JOLJΓney tι1γοug-h majoγ ΙaηdmaΓks ιη the hιstoγυ οέ clothlng, \.veaving, and gοld-embγοίdeγυ, sectoγs which GΓeeks down the ages l1ave developed and evolved to the lltmost. aγt Anastasιos AntoηaΓas Aι-c ha e ologi s t MLIseLIIll ογ B)'zantine CuΙtιιΓe 30

35 31

36

37

38

39 2004 Ιανουάριος / JanUOT) I, lj vcl; πρόι τ ος EBbOI,«bCl πρόη η u η Ο74 1 δ η Ι 7 16 m"nt h f i r>t \vcck f i rst s r 0741 s s Ι 7 Ι Ίευυ:ρα \ [ΟI1CΙΙ\ 30 Τρίτη ιίιι~scιι\ _ 31 1 Πέμmη ι Th ΙIΓSCΙI) '_11_'l_1"_n_)λ_''_' ()_;\_'_ ' λ_' _l,_' I )_n_ιιμ_ι'_, 1_'1_",_,,5_λ_' I_Η(_n_οι_;,_Β_α_ΟI_I'_'ί'_'Ι'_Ί_"Ι_' '_I_",_'ί_I'_'" Κυριακή Ι SΙIl1CΙι)' X ρ υσokι\' ΊIjΊ Oζ ο ι ι1κοσ μ ος ι'\,[jύ μ αιος, -+ ος αι, Ι ;ο! c! e ιιι!} ι υ ; ι! σe(! c!ecol'<ll;o n οι', ι g, lγlll e M, 4Ι!1 L, 35

40 2004 Ιανουάριος / January μ'iνας πριj)tας εβοαμάδα όεύτερη (( η δ η monl ll first wcck seconcl s r 0741 s s Ι Δευτέρα / ΜοIlCΙι\' 6 Τρίτη / ΤLlescιι} Τ_((_Λ_)"_"_Θ_Ο_Ε_'Ρ<1_"_Τ_1α 7 Τετάρτη / \\ 'ecιnesd cι: ι_ω_,ι_"_η_υ_τι_,υ_ll--.:f_)()_i',--ρι--,'μ-.eμ _ ο _" 8 Πέμπτη / Τι1llΓScΙι: ' 9 Παρασκευή / FΓicΙι: ' 10 Σάββατο /sαιll~~ η-"-w-~_~_(n_'~_ _&_m_~ 11 Κυριακή / Sllnd,IX 36 Λf'l'(J()κέVΊητος δ ι άκ()ομος ενδύματος, 40ς α ι, C;olcl-etHbIΌiclet'ed clecoγaιiοl1 ογ a g<llίnenl, ",ιl, c

41

42

43 2004 Ιανουάριος / }ajll(([j)' μ 11 ν α; π l' (Ι) τ ο ς ε β b u μ (( b (1 τ Ρ ί τ η (( η () 7 οι 1 b 1J 17 2 () ΙI' j'irsl \\ cck ιι,ίγιι ~ r 0741 s s Δευτ έρα ι :\IΟl1ιΙI) 13 Τρίτη I'ΙΊΙl'ScΙI\" 14 Τετάρτη ι \\'α!ik'~c"i\ 15 Πέμmη ι TlHIlSC!;I\ Κ /!.\Ο(Ι\"(ΗΗΟl' κω I\.L'f)i\ \ΟΙ' II<ΙΙΙΗ<ψ\((n υριακη Ι Slll1C ;1\ λ!)υο() {\(ωμ(ι >,1I>",t;l'o'l~ ζ(()\'11~ ΙΙΟΙ' (ιιιοδί(';ει Ι Ι]\' Ι'ΨΙ] ι'ψ(ιομπιο<;, lοι; ω, C;olcl Ικ'lι-μΙιιι' \\ ίιιi ;1 (lι:sί~n iinil;l1int\ ιιιι' ΙΙ'ΧΙΙΙΙΊ' οι' ΕιbΓίι, lιιi Ι', 39

44 2004 Ιανουάριος / ]anllg1y μ 11 ν α ς π V (Ι) Τ Ο ; ε 11 Ο () μ {1 b α τ f τ ("( Ρ τ η f1 η U 7 ] L) δη 1733 ΙΏ ο η Ι Ι, Ιϊ,- s Ι \\ C c k f ο u r Ι Ι, s r () s s Ι 7 :13 19 Δευτέρα / :\1(ωιΙI) 20 Τρίτη / "lucsc!;l\ I::_ 'c_ t!_l '-μί_,,_l._\_i, ~,Υ,_i.\_, 21 Τετάρτη / \\ αιjl(~sc"i) Παρασκευή / 1,'lίcΙI\ 24 Σάββατο /s~ιι~~ (-λ_d_"_ς_ξ_α_ίι~ς 25 Κυρ ιακ11 / SιιιιcΙI\ I_'r_Ιη_Υ~()r~)ί_()ι_. _Θ_"'_''\_''_Υ,_ιυ 40 Ι!α\αΙO\μισΙΙUηKOί χπ(;)\τς,.';, C"'EΙO ωιό 10 \!oυrιείo I\!ΙΙΕI'(lκη, 60~ -70~ ιιι, [,11'1:' C:Ι1Γίsιί"n tιιnics, Ι ο;ιηe( II )~' 111e Ben"ki I\ ILIselIlll, (; , c.

45

46

47 2004 Ιανουάριος / Jan 'uαry μliνας οεύτερος εβδομάδα πέμπτη α η 0735 δ η 17 4 Ι Ι11011ΙΙ, second \veek fifth s r 0735 s s Ι 26 Δευτέρα / ΜΟllcΙη, 27 Τρίτη / ΤιιescΙιχ Ι ι_')j_ί,_υo_"_ ' _ΙO_υ_X_I'_ΙU_O_"_,,)_μ_,,υ 28 Τετάρτη / \vednescιι~ Πέμπτη / ΤhuΓscιι~' Παρασκευή / Ι:I'ίcΙιγ Τ_ω_, _Ί_Ί'_ιι;_" _1_' I_'(1_μ_.\'_δ\' 31 Σάββατο / sίιtlll-cιι~ Κυρ ιακ1 Φεβρουάριος FebΠlOl)' 1 / Sl1I1CΙI~ Τ_Ε_\ι,_'''_ Ο_ι' _Κ'_'_I}'_'I_ΗΙ_Η_,ίΙ_'"_'(_Α_μ,_Χ'l_ "_ΓI_}ι_ω_δί_"_ι') ~ιαkoσμηίιkcί σημείο '(ψω\,..\ειιιομέr}εια.\ Ι I'Ο(\ X LΊ(;)να. Δάl'tlΟ αιιιj ιο Μοοοείο lν[π EI,CιKη, ()ος αι. [)ecoπιιίl'e s!]()li!c!ei' ij'tne!. det,ti! ο Ι ' '1!inen Ιιιnίc. Lωιn ec! l η' l!le Ben«ki MlIselIITl, C. 43

48 2004 Φεβρουάριος / FebnlGJY μ,;νας δεύτερος εl,δoμάocι έζτη cι η 0729 b η 1 7 4~ 111 Ο η t 11 S ι:: C ο n (Ι \v e c k s i χ t 11 S Γ U 7 2 l),s 17 4~ 2 Δ / YII.\II.\:\lϊl~T()Y Ι,ΥΙ'ΙΟΥ ευτερα Ι :\ΙΟ!1CΙι)" 3 Τρίτη Ι ΤlI<:sCιi: ~_''μ'_'_,,;_,,_<-_ι,_:ο_ι,_,,\_,,_,' 4 Τετάρτη ι \\ ' αιi1cscιι\" 5 Πέμπτη Ι ΤΙΗll'SιΙι\' 6 Παρασκευή ι Ι"" lίιιι\" 7 Σάββατο / s,ιtιlnιι\ 8 Κυριακή Ι sιιl1cιι\, I_,_"'_,\_"_"'_"'_>l' 44 II Ο.\Εμισι ιί ς κω \ορευιι-'ς. '\t'lιυψfl)t'ι«.\,\'ou \n(;)\ (/. ~«\'EI() (111() ΊΟ ;ΊIΟΙ'ΟΕ'ίο ~111< \'(!Kη. (;ος nι. \\'<lltioi' <l11(1 C];, 11 ""1',. ΙIΙ'ι<lίl οι',ι lil1cl1 Lιιl1ίι. ΙΟ<lI1C(I Ι): 1111' HCI1<lki \lli'clll11. lilll C.

49

50

51 2004 Φεβρουάριος / Fel71{/a1Y μ Ι] \' α; Ο f ι; τε Ρ ο; f i\ ο () μ ιί δ" ι' β δ () μ '1 "' Ο η Ι 7.56 ΙΠ " 11 Ι I1 '" c () 11 d \v C c k,c \ C Il Ι I1,r S'. Ι 7 5 (, 9 Δευτέρα ι \IOIIC!;I\ 10 Τρίτη ι Ι ιιl'scιι\' λ_,_ψ_"_\'--'. ψ_"_"ι_"_"_ίi_",--μ'--'.il_ηι--'.ί_"><; 11 Τετάρτη ι \\'l'cll1~scιι~ Παρασκ ε υή 11"I'jC!;l\, Κυριακή Ι ~lll1ciιi~ I~'I'-;..-\1_'' _'':...1''_ '') ;\Ι,ί \\ι\"ος \ηι;)\(η;. ~ιί\ Εω tιtιιl ΊΟ \Ioυυ~'ίo 1\1 ιι~ \ιί"η. ίος (Ο. \I'oollctl ιιιιιίιό ι.ο<1tlι'ι ll)\ Ι 111' Bctl<1ki \lttscllili. ίιlι Ι'. 47

52 2004 Φεβρουάριος / Feb1'ua1) μ 1j ν α ς b ε " τε Ρ ο ς ε β δ ο μ ά δ α ό Υ δ () η «η Ο 7 Ι 5 δ η lη σ Πl11 seco nd \\' eek cigh l11 ' Γ Ο7 15 " Δευτέρα / λlοl1cιi) ' 17 Τρίτη / Τιι~sCιι) ~_-)_f(_,i;_'γ'_()(_'c_' _II_il,_ω_,,_χ; 18 Τετάρτη / \\ ' αll1l'scili\ 19 Πέμ mι 1 / ΊΊllIl'SCΙΙ\' <1_ 1 '_\'_'()_"I:.- l ς_i-.:,1 ι;_.._\h_η~γ_"'_ 'rι_ς 20 Παρασκευή / ~Ί - ίιιl\' Κυριακή / SΙΙI1CΙΙ) I...:,1~,_Γ...:ι'I_'I\_1i:.:.',λΙCΙKOOμηΊtK <5 μ εί<ί.\.\ιο μ <ίλ \Ι\'ΟΙ' \Π<;)Ι'«,,λ«nιο ωl<5 10 ;\! ουο"ίο ;\!II Ει'(χκ η, ϊο<; (Η, 48 [) CCΟΓ,ιι ίι c ΓΟΙΙl1clel 011 '1,\()(JIICI1 Iιιl1ic.!.O<lnccll)~ ΙΙ,Ι' Β Ι'ιι<ιkί ;\!liscllll1. ϊιlι Ι:,

53

54

55 2004 Φεβρουάριος / }eιjπl(lj)' Ι' Ij ν,,; b f Ι; τ ε (> () ; ε Ι' δ ο Ι' ιί /)" έ ν α τ 'l ({ 'l ιι 7 () 6 b 'l Ι Η 11 ΠΙ011ΙΙΙ0η(1 \\L'ί:ι.. πίlιιιι... r Χ Ι:2 23 Δευτέρα / \ Ι Οl1ιΙ\\ I_"~ι ~' \:...IJ_(;'~"...:ιι~. ~I 1:...,, \ι.:... '.:...I';.<.I'...:"_"ι.:......: 1 '-,-ϊ'_";::μ_,-.:i,-:...\...:(-)~, \:... I':...\-=-'::.::I :...\:...I-=I' I ~'. \ 24 Τρίτη / Ι'ιιι'scΙ\\ 25 Τετάρτη / \\'αlικ'scιι\ 26 Πέμmη / Ι'lιιιι's(Ι\\ Κ ' Ι Ι Ι ~ Ο Ι'(-)()-'ΟΞ Ι. \~ υριακη / SllI1C!;l\ \1(,\ \1\0 t;ιιι lωομ1jιικ, ί ~' llίι ) ι)(ιμμιι μ>' ιι ιψ(, σιιιιιη ~'ψ ιllll oι' κι''"η\ο",.'ι «\Ι'ΙΟ ιιll,; ιο \Ι "ι'ο>'ί" :\lιι l'\ιίκη, (;0<; ιιι, I)Ι'l"ΟΙ';Ι I;\'(' \\οοιιι'ιι,φρι;"" " \\;11, ;1 Η'jJIΤSΙ'I1!;II;ΟI1 οι';ι 11lllllΙΤ 011 I1()I'SCIMCk, Ιο;ιι,, { Ι Ι):' ιιιι' Bl'I1,lk ; \Ι I"Ι'lIll1, (;IΙ1 Ι', 51

56 2004 Μάρτιος / MaTclI ",jνα ς τ ρί το ς εβbομrίb«οέκ«τη «η Ο657 δ '1 Ι S Ι 9 lηοιιth Ihil" (! \veek IcnIh,ι" Ω657 ~ s Ι Η Ι l) 1 Δευτέρα / λl()ilcιi~ 2 Τρίτη / Ί tj CSCi<I~ Τετάρτη / \\ 't,d llcsc\;i~ Πέμmη / ΊΊllIΓSC!<Ι) 5 Π ' Η ' λ. \ΙΙ'ΕΊ Ι~~ Ι () Ι αρασκευη / j '" I,jcIt\ 6 7 Κυριακή / SlIIlCl,l) 52.λι«κοομIlΊlκιj HιI\'il1,.\ E ΙIΊOμ~' ρειιι μ(l'\'\ι\"( )υ ΗΙΙfψcιμμΙΗΟ<; μ ε lι ιφ(ι(τωοll fψιiιiιοl' κι' \'ηο ι!,.λ ι'n: ιο ωιι> ιο ;\lουο Είο,\ 1 11 <:\"(1" 'l, (;0<; ιιι. [)cι"oγ<ιιί\ 'υ sli iij. ιlυι~ιί l of"" \\'oollcll ~ιρρlίιιιι c \\'ith <l Ι"C!ΠC SC J1l<lιίΟJ1 ογ;ι IΙΙΙI1ΙΙΤ ()Il 110J Sl'lxKk. l.o;i Il CCIIJ> ιlιυ Bc ll,t ki ;\ l li,υ ΙΙΙl1, (;ιlι (.

57

58

59 2004 Μάρτιος / March μ'i νας τρί τ ος εβδομάδα ενδέκα τη α. η δ η Π,Ο l1 ΙΙ, th i r d,veek e l eve ηtll 5 r Δευτέρα ι Monclιl y 9 Τρπη /ΤuesdaΥ 10 Τετάρτη ι \ Vednesday _ 11 Πέμmη ι ΤhuΓsda Υ _ 12 Π αρασκευη Ι ' Γ ΧΑ ΙΙ'ΕΤΙΣΜΟ Ι FΓίdaΥ 13 Σάββατο / Satlll day 14 Κυριακή ι SundaΥ 1._ 'Ί_α_uι_)(_'ll_ρ_οο_κ_υ_'''l_Ό_Ε"_><; Μ ά λλ ι νο διακοσ μητι κό ε πίρρα μμ α μ ~ σrαυρoε ι δ ι] δ ι ά κ οσ μ ο. Δάνειο α π ό 10 Μ ουσείο Μπ ενάκ η. 60ς α ι. DecuI',ILive \\'ooll e n ~IPJJ l i c l ue, ν ίιlι cι-ιιc ίio πη on',1ille nl. Loaned b)' ιl,ι: Bc na ki M LIseUll1. 6 th c. 55

60 2004 Μάρτιος / MaTC!l μ 11 ν α ς τ υ ί τ ο ; ε I~ b u μ (ί b (t b ω Ο f Ζ (( Τ 1) (( b '1 Ι Η 32 11'(1"1 1' Ih i rc! \\eek I\\c l, cl h, r Ο636,, 15 Δε υτέρα / λl()jjcl<l~ 16 ΤρίΤl1 / Ι ucvl<l\ 17 ΤετάΡΤl1 / \ \ ' αliiι'~cιι\ 18 Π έμml1 / 1Ί1l1ISCΙl\ 19..\' λ, \! I '! ', IΊ~~I()! Παρα~K ε υ~ / fri(l~\ ~ Kυρια K~ / SΙΙΙΙCΙl\ 56 \Ι,ί.\.\I\ ' Ο () ιωωο μφ IKc\ ~' liίiψ α μμ" μ ε \ ε ρ<ικ,ί ι)ιι,..λ (!\ ειο (ti 1( ) ' [ Ο \Ι ου,π ί ο ;\ΙΙΙ Ε\'Ι' ΚΙ], ( j ος ((Ι, Ι) ι:«)ι ';ι ιί, ι: \ι ' Ι)() IIΙ' 11, ψρlίιμι C \Ι ' ίιll ;ι 1;11«)l1 CI' Ι "' ΙΙ1ι'ι lln ' II,C Bl'll<lki ;\ILI,CIIlll, ()11, (,

61

62

63 2004 Μάρτιος / MaTclI fl,j va,: τ ρ ί τ ο; ε β δo μ άocι δέχ«τ'1 τ ρί τη α η 0625 δ '1 1839,n OIlII,II,i rcl \vcek II,i" l cell lh s r 0625 S < Δευτέρα / ~1()l1(Ιιγ _ 23 Τρίτη / Τιιι s([;ιγ Π / Ι Ι () 1. Y.' ITυ l ~ \l o~ Ί II ~ (-H.C>TOKOY εμmη / Τ HIΓS(,ι\ ~~_=_.:..:..::::...:..:=_:~~~~~ 26 Παρασκευιι / I"Ί' ίcιι), '_'_('_fjl_"_ii...:,"_ ' \...,: μ_\-.:ι" 27 Σάββατο / s,ιtιιnιι) 28 Κυριακή / SΙΙl1CΙΙ) "ρ υ{)o μ ~'ιαξ() ύψ ηο μ η μ Ε ιι η ι ><ίιτιη{) '1 Ι ΠIl' '(δ\,. Il ος nι. C;O l<l -"'OIT I1 <ilk fi II)J,iI' " ί1 1 1! )ίn l ς. ΙΙΙ!' (. 59

64 2004 Μάρτιος / March μ,jνα, τέταρτο; ε~o"μάorι οέχατl) τέτ((ρτη η.η ) 18.46' πωπιl, I'ourl h \vock folirleenlll '. 1 ()6.15 S.' Δευτέρα / λιοι](ιι) 30 Τρίτη / ΊΊιcs(Ι,ι) 31 Τετάρτη / \\ ' αllιι'sd,ι)" 1 Απρίλιος Π έμmη / ΤιΗI\"SΙ[;Ι) 2 Α/πίΙ 3 Σάββατο Ι s, llιιnιl\ I_ Ο_l'_. \_,,_ζι'_ιιχ_,_ι ' 4 Κυριακή / SΙΙllcΙι ) J"Ω" Β. \1Ω" _ 60 : \ Υμ.\ ο ι δηlκο,-ο ι.. \f ιn()μ ~Ί>< ι(ι χ ι,ι'σομι,'1ιιξου ~' IIιι (ίψιo L"ιι~Ί )(1, II EfJl.! :10() Al1iζe! ( I Ι'<ΙΙ'0115, ι lι'ι;ιί l ογ;ι iζo! ( I,\\ ' o,-cl1 si!k c ρί t<φ lιί ΟS-;ΙC Γ C.! :100

65

66

67 2004 Απρίλιος / Αρπ! μιϊν(ι; τέταρτος εβοομ(ίδa οέζατη πέμπτη ({.η Ο.η 18.S~ m ο 11 Ι 11 Ι' Ο ιl r Ι 11 \\ ί: C k I1 f ι C C 11 t h s. r 06 () 4 s. s Ι Χ Δευτέρα ι λlοιιιιι)" ~ λ_',_)_('_\'_i_-"_π_'_"1_'" 6 Τρίτη / ΊΊιcscιι\ λ_',_,,_'ί_\'_i_'_ί'_ί'_'1 7 Τετάρτη ι \\'αιncscιι\ \!_"_,'_Ίλ_'1_ '_Ί'_'<'_"_'1 8 Π έμmη ι ΊΊllωιΙι\ \_,_'"1_'ί_\'-'-I_"_",--μ,_"--,-'1 9 Π ' \Ι "Υ('\'1 "«I)«((JKH"! αρασκ ε υη Ι Ι"ΊίcΙι\ ΤΟ Κυριακή ι, \!ΊΟ:'\ ",\~",\ sι'iι(ιι\ ~Εf)(χφΕίμ μεηχξι.> Tf)()\I;)\" '\Ε'lιτομffJΕ'ιn \ιη'οομ{ωξου εllllιlφιoι'-ω'ριi, ΙIΕΡΙ, 13()() Sιτ,ψlι ίιlιιkαl lη' ΙΙ'ΙΙ(Χ'Ι ", <Ιι'ι"ίl οι';ι f(0i(i-ii'o\'cll silk ι:ρ ί t<ιμιιίοs-;",τ ΙΌ Ι :\()(J 63

68

69

70 2004 Απρίλιος / Αρπ! μιiν«ς τ{ταρτος εi1l:iομ<;1>«bέχιιτlι έχτιι α.η 05.5.\ δ η lιι.5χ n h folirth,ν"οι.., ;.<I"cntI,,. r 05.5.\,.s. ΙΗ.5Χ 12 Δευτέρα / \I()I](Ιι~ 13 Τρίτη / Ι ΙΙΙ''i(Ιl\ 14 Τετάρτη / \\'('(\I1Ι'\(I;I\ Παρασκευή / ITί(ΙI~.'_'_"_111_1'_._ΕI_I'_lί'_1_1'_Κ_'_λ_ΙΙΙ_"_',,_,_μ_"I_Η_._ι_η_,_I'_"Κ_>Ω_',,_\_οι_,_11_11\_1'_ 1'. 17 Σάββατο / S,ιtιιnΙl\ 18 Κυριακή / SΙΙI1(Ιl\ Ί _ ο_ι'_ι')_ι,_ψ_'ι 66 Ο μ <Ίδα ιιιι οιη<ί.\ ω\ '..\ε lι ιο μ Ff>cω χρυοο μ έη,ξοι' F lι ιιcιφιοl"cιf jj CΙ, ΙΙ>Ί >Ι' 1300 Ι;nιιιΡ 01',ιposl l cs, clct<ιi l 01' <ι ~O l C l,\\ ' o\ 'c n si lk cρίι<ψι ι ί ΟS-<ΙC Γ <:. 1 :~oo

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ο Ναός της Παναγίας Ελεούσας Ποδύθου, ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο και κτίστηκε στις αρχές του 16 ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν

κόσμου τους θυσαυρούς που δεν μες στο μουσείο, μες στο μουσείο μια μερα μπήκα με φόρα κι εγω, μη με τραβάτε μη μου κολλάτε, απ το μουσείο δεν θέλω Στο Μουσείο να βγω. Τρέχω Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς τρέχω μές στα δωμάτια, μ

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in 2 Η ΒΙΟΜΕΣ ΑΒΕ διαθέτει περισσότερο από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης και κήπου. Βασισμένη στην ποιότητα, την καινοτομία, στον σεβασμό των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του κοσμήματος

Η ιστορία του κοσμήματος ΚΟΣΜΗΜΑ Η ιστορία του κοσμήματος Πρώτα κοσμήματα Τα πρώτα κοσμήματα 40.000 χρόνια πριν. Λόγοι σύλληψης της ιδέας του κοσμήματος: Καλλωπισμός Προσέλκυση του άλλου φύλου Φυλαχτά Τα πρώτα υλικά: δόντια ζώων,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης;

Επιστήμη και Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία Επιστήμης Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Δημοσιογραφία Μπορούν να αποτυπωθούν δημοσιογραφικά τα αποτελέσματα της επιστήμης; Μενέλαος Σωτηρίου 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 Επιστήμη και Δημοσιογραφία «Η

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch

11/4 Αναστάσιμο Δείπνο. 11/4 Easter Dinner. 12/4 Πασχαλινός Μπουφές. 12/4 Easter Lunch Easter 2015 55 ανά άτομο 25 για παιδιά έως 12 ετών 55 per person 25 for children up to 12 years old 65 ανά άτομο 30 για παιδιά έως 12 ετών 65 per person 30 for children up to 12 years old Mονόκλινο 130

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ Μιχάλης Αρφαράς «ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΓΕΝΝΑΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΙΕΣ, Ο ΗΛΙΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΝΕΣ.» Η προσωπική διαδροµή του Μιχάλη Αρφαρά έχει να κάνει µε τη ΣΚΙΑ. Η γέννησή του σε µια χώρα σαν την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Σύμφωνα με επιγραφή του βόρειου τοίχου του ναού, ο ναός κτίστηκε το 1280 από τον Ιωάννη Μουτουλλά και τη σύζυγο του Ειρήνη.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! Η Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Σ.Θ.

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! Η Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Μ.Σ.Θ. ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΕΙ ΜΟΥΣΕΙΟ! ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ, 2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Α. ΑΡΖΟΓΛΟΥ & Ε. ΤΖΗΜΟΥΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ: Τ. ΚΥΡΙΑΖΙΚΙΔΟΥ & Δ. ΤΖΟΒΑΝΑΚΗΣ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΝΕΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2011 Σεπτέμβριος 2012 Μελέτη Νίκος Σκουτέλης & Φλάβιο Ζανόν Αρχιτέκτονες μηχανικοί Οδός Πατρός Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ I. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η επιλογή του κατάλληλου τύπου ερωτήσεων και ασκήσεων είναι συνάρτηση της παιδαγωγικής κατάρτισης, της διδακτικής εµπειρίας και της εφευρετικότητας του εκπαιδευτικού. Οι προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ

ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΤΑΞΗ: Α3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ : ΠΕΠΠΑΣ ΦΟΙΒΟΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... σελ. 3 Νεκρικές Μάσκες... σελ. 4 Θεατρικές Μάσκες... σελ. 4 Εορταστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Προσφέροντας Εύκολα και Αποτελεσματικά Giving Easily and Efficiently ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ www.desmos.org info@desmos.org T: 2108119365 Μάρτιος 2013 Πώς γεννήθηκε ο Δεσμός; Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩ 1. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 2. Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩ 1. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 2. Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩ 1. Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 2. Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩ Σύμφωνα με Lewis Mumford (The Myth of the Machine: Technics and Human Development [New York: Harcourt Bracem 1967],

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΕΑΠ ΕΛΠ 12 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΕΑΠ ΕΛΠ 12 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 ΕΑΠ ΕΛΠ 12 ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΠ 12 ΕΛΠ 12 Απαντήστε σε τρία (3) από τα παρακάτω πέντε (5) θέματα. Θέμα 1. Το μυκηναϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Pages 4-5 Pages 6-7 Pages 8-9 Pages 10-11 Pages 12-13 Pages 14-15 Pages 16-17. Pages 18-19 Pages 20-21 Pages 22-23 Pages 24-25 Page 26-27 Page 28-29

Pages 4-5 Pages 6-7 Pages 8-9 Pages 10-11 Pages 12-13 Pages 14-15 Pages 16-17. Pages 18-19 Pages 20-21 Pages 22-23 Pages 24-25 Page 26-27 Page 28-29 C O N T E N T S Pressed Traditional Style Παραδοσιακού Τύπου Pages 4-5 Pages 6-7 Pages 8-9 Pages 10-11 Pages 12-13 Pages 14-15 Pages 16-17 Pages 18-19 Pages 20-21 Pages 22-23 Pages 24-25 Page 26-27 Page

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΙΔΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΞΗ: ΣΤ ΡΟΔΟΣ, 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Διάβασε προσεκτικά τις ερωτήσεις και προσπάθησε

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Pearls Center AUSTRALIAN SOUTH SEA PEARL COLLECTIONS

Pearls Center AUSTRALIAN SOUTH SEA PEARL COLLECTIONS Pearls Center AUSTRALIAN SOUTH SEA PEARL COLLECTIONS ΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ Η ελληνική παράδοση στο χώρο του κοσμήματος αρχίζει από την Κυκλαδική και την Μινωική περίοδο. Τον 9ο π.χ. αιώνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016)

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Οίκος Ανδρέου & Μαρίας Καλοκαιρινού Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7 71202 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ.: (2810) 283219-288708 Fax: 283754 e-mail: info@historical-museum.gr

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM

H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM H ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΟ MAXIMUM ΝΕΟ Kλειδαριά γραναζωτή ΠΡΟΪΟΝ για όλες τις σειρές αλουμινίου Η κλειδαριά TOP GEAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε ανοιγόμενο προφίλ αλουμινίου. Αποτελείται από την κεντρική κλειδαριά

Διαβάστε περισσότερα

Greither Elias. "Icarus" Fresco Munchen 1616

Greither Elias. Icarus Fresco Munchen 1616 Greither Elias. "Icarus" Fresco Munchen 1616 Η θρησκεία των Μινωιτών Στην είσοδο του Ιδαίου Αντρου φαίνεται ο βωμός λαξευμένος στο βράχο σπήλαιο Καμαρών Δικταίο άντρο τριμερές ιερό ανακτόρωνφαιστού Μινωική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΙΕΡΟΡΑΠΤΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «ΙΕΡΟΡΑΠΤΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΡΟΡΑΠΤΗΣ 1 Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής είναι ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β κύκλου και

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος; " Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος) " Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση)

Τεχνολογία*Ήχου. Τί(είναι(ήχος;  Ο(ήχος(σαν(κύμα((αντικειμενικό(μέγεθος)  Η(αντίληψη(του(ήχου((υποκειμενική(προσέγγιση) Τεχνολογία*Ήχου Μία*μικρή*επανάληψη (από*το*μάθημα*της*ακουστικής) Διάλεξη(1:( Εισαγωγή ( Φλώρος(Ανδρέας Επίκουρος(Καθηγητής Τί(είναι(ήχος; Μελέτη(του(ήχου Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): «Ως ήχος ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΤΑΥΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΨΑΝΟΘΗΚΗ. Γιώργος Κωστόπουλος

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΤΑΥΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΨΑΝΟΘΗΚΗ. Γιώργος Κωστόπουλος ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΤΑΥΡΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΨΑΝΟΘΗΚΗ Γιώργος Κωστόπουλος Ένα από τα πιο διακριτά σημεία του εκτεταμένου αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Χερσονήσου βυζαντινής Χερσώνος, που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

the art of sweets από γενιά σε γενιά χειρο...ποιηματα φτιαγμένα με μεράκι! ΚΩΔ. 325 SESAME CAKE SELECTION 160 gr συλλογή παστελιών

the art of sweets από γενιά σε γενιά χειρο...ποιηματα φτιαγμένα με μεράκι! ΚΩΔ. 325 SESAME CAKE SELECTION 160 gr συλλογή παστελιών ΚΩΔ. 325 SESAME CAKE SELECTION 160 gr συλλογή παστελιών ΚΩΔ. 326 NUTS CAKE SELECTION 160 gr συλλογή παστελιών από το 1971 Handmade since 971 1 από γενιά σε γενιά χειρο...ποιηματα φτιαγμένα με μεράκι! Παστέλι

Διαβάστε περισσότερα

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

gnosi.net Σπουδές πληροφορικής ø Ξένες γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ø Ξένες γλώσσες ΤΖΕΝΗ ΠΑΥΛΑΚΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1 ο : Κωνσταντινουπόλεως 59-Βύρωνας Τηλ: 210.7644.853 2 ο : Χειµάρας 1 & Κύπρου-Βύρωνας Τηλ:210.7643.500 3 ο : Μεταµορφώσεως 16-Βύρωνας, Τηλ: 210.7626.623

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργίες...με θέμα το 2015

Δημιουργίες...με θέμα το 2015 Φτερό παγωνιού: σύμβολο της αθανασίας και της ανανέωσης... σύμβολο της ανάστασης. Δημιουργίες Σχεδιασμός: 1 105 105M 111K 111M 112 112Θ 119K 119P 103 103P Μενταγιόν Τα κοσμήματα διατίθενται σε ασήμι 925

Διαβάστε περισσότερα

KANGOUROU MATHEMATICS

KANGOUROU MATHEMATICS KANGOUROU MATHEMATICS LEVEL 1 2 Α - Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ / MARCH 2013 10:00-11:15 Questions 1-9: 3 points Questions 10-16: 4 points Questions 17-24: 5 points 1 3 points problems (προβλήματα 3 μονάδων)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ηλικίες που απευθύνεται. Δημοτικού. Ε - ΣΤ Δημοτικού Ονοµατεπώνυµο µαθητή/τριας:.τάξη/τµήµα: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ A/A Διαγωνισμός Θέμα/Tίτλος 1. 8ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΤΟΥΟΤΑ (είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΛΗΣ Σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Πανεπιστημιόπολης, στο τέρμα Ιλισίων, βρίσκεται το Αρχαιολογικό Πάρκο. Εδώ έχουν μεταφερθεί από το 2004

Διαβάστε περισσότερα