Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2

3

4

5

6 Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΓιΝΕ ΜΕ ΤΗΝ Ε\ΤΕΝΙΚΗ \ϊιο ΣΤ ΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΤΑ ΙΡΙΩ Ν: ΤΗΕ CALEN DA R \ VAS PU BLI SHED ΙΙ'!ΤΗ ΤΗΕ ΚΙΝΟ SU I'PORT Ο Ι': ΑΑΧΙΤΕΧ ΗΕLEXPO CO I'YRI C; HT 2003 ISBN:

7 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ Σ\ΆΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΥΖΑ Ν ΤΙ ΝΟ Υ ΠOΛITIΣ~IOY 2004 c Α L Ε Ν D Α R TEXTILES ΑΝΩ CLOTHING Ι Ν ΤΗΕ CO LLEc:-rιO NS OF Τι-iΕ ~IUSE ~I OF ΒΥΖι-\ΝΤΙΝΕ CULTU RE ΜΟΥΣΕΙΟ Β Υ ΖΑΝΤΙΝΟ Υ Π ΟΛΙΤ Ι ΣΜΟ" ~ΩMATEIO ΦΙΛΩΝ ΜΟ"ΣΕΙΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤ Ι ΣΜΟΥ 3

8 4

9 ο ετήσιο επιτραπέζιο ημερολόγιο που εκδίδει το Σωματείο των Φίλων Τ του Μουσείου, με την ευγενική συνδρομή φιλότεχνων χορηγών, αποσκοπεί κυρίως στην οικονομική ενίσχυση των σκοπών του Μουσείου. ταυτόχρονα όμως προσφέρει την ευκαιρία να κοινοποιηθούν ευρέως έργα από τις συλλογές του. Από την πλευρά μας θεωρήσαμε πιο ενδιαφέρον και χρήσιμο το αρχαιολογικό υλικό του Μουσείου, που παρουσιάζεται κάθε χρόνο μέσα από τις σελίδες του ημερολογίου, να μην περιορίζεται απλώς στην αισθητική απόλαυση του αναγνώστη, αλλά εντασσόμενο σε μια θεματική ενότητα να του προσφέρει, μ ε ένα σύντομο αλλά περιεκτικό εισαγωγικό κείμενο, έγκυρη πληροφόρηση για έναν διαφορετικό κάθε φορά τομέα της τέχνης και του πολιτισμού του Βυζαντίου. Εφέτος επιλέξαμε να παρουσιάσουμε υφάσματα και ενδύματα από τις συλλογές του Μουσείου γιατί, από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, είναι αδιαμφισβήτητη η σημασία του ενδύματος ως στοιχείου δηλωτικού κοινωνικής τάξης ή αξιώματος και διακριτικού εθνικής προέλευσης ή φύλου. Παρουσιάζοντας λοιπόν υφάσματα και ενδύματα από τον 40 έως τον 180 αι. και με τη βοήθ εια του εξαιρετικά διαφωτιστικού κειμένου του αρχαιολόγου του Μουσείου κ. Αναστάσιου Αντωνάρα, ελπίζουμε να εξοικειώσουμε τον αναγνώστη αλλά και τον επισκέ πτη του Μουσείου με τη χρήση, την ύλη και τις τεχνικές κατασκευής τους, καθώς και με τους ιδιαίτερους συμβολισμούς ορισμένων από αυτά, όπως τα εκκλησιαστικά ενδύ ματα. Δρ. Αναστασία Τούρτα Διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού 5

10 6

11 Τ J1e malω purpose of the annual desk-dlary publisl1ed by tl1e FΓlends of the Museum of Byzantine Culture, with the klωd support of aγt -J ovlωg sponsors, is to PΓOvide financial backlωg for tj1e a ιιη s of tl1e MLlseum. lι also offers an oppoγtunity to intγoduce the works ιη the Museum's co ll ectιons to a wider public. For our part, we think it more Inte r est lωg and more useflll to present tj1e Μιιseιιιη 's archaeological Iηaterial ιη these pag'es ηοι s ιιηρj Υ as an aesthetlc pjeasllγe, but as paγt of a theiηatlc whole, whicl1, together "'11th a bγlef bllt COlηρre l1 eηs ι ve Introductory essay, offers aιιthontative InforIηatIO n eacj1 year about a different area of the aγt and tl1e culture of B yzant iuiη. Our chosen tl1eme thls year IS textiles and clotjllng [Γοω tj1e Μ useum's collections, because clothlng has al"'lays been an unmistakable ιη aγ k eγ of social status, ethnic OΓIglΩ, and sexualldentity, [ΓOlη antlqujty to the present day So, by presentlωg textiles and c l othlωg [ΓΟω the fourtl1 to the ejghteentj1 century, accoiηpanied by a very enllg11tel1lng lntroduction by ΜΓ AnastasIOs Antonaras, an aιτl1aeο Ι οgist οη the MuseuIη staff, we J10pe to acqualωt readers ancl ajso Vlsltors to the Mu se uiη wltj1 their purpose, Iηate nals, and ιη aηιιfactuπηg tecl1nlques, as also \ovlth the speaal syiηbo li siη of some of these Items, such as the eccjeslastical vestiηents. Dr Anastasla TouΓta DiΓ ecto Γ of the MLIseUΙll ογ Byza ntine CιιltιιΓ e 7

12 8

13 ο Μουσείο Βυζανnνού Πολιτισμού και οι "Φίλοι" του, συνεχίζοντας την Τ παράδοση να παρουσιάζουν όψεις του βυζαντινού πολιτισμού στα ετήσια ημερολόγιά τους, για το 2004 επέλεξαν ως θέμα τα υφάσματα και ενδύματα από τις συλλογές του Μουσείου. Πρόκειται για ένα είδος, το οποίο καταστρέφεται εύκολα, γι ' αυτό ο,τι έχει σωθεί είναι κυρίως ιερατικά άμφια, καλύμματα ιερών σκευών και άλλα διακοσμητικά πέπλα που διατηρήθηκαν στα μοναστήρια των Βαλκανίων και τα θησαυροφυλάκια της Δύσης. Τα πολυτελl1 αυτά υφάσματα είναι εργόχειρα με καλλιτεχνική αρτιότητα που οι συνθετικές αρετές των παραστάσεων και η αρμονία των χρωμάτων τα κατατάσσει δίπλα στη ζωγραφική Εξάλλου από καθαρά θρησκευτική οπτική, όπως εύστοχα έχει παρατηρηθεί, τα έργα αυτά καθιστούν ορατι1 την αόρατη χάρη της ιερατείας που λαμβάνει ο ιερέας με τη χειροτονία και δίνουν λαμπρότητα στις τελετές της Εκκλησίας. Στις σελίδες του ημερολογίου δε θα θαυμάσετε μόνο τον γνωστό παλαιολόγειο επιτάφιο της Θεσσαλονίκης, άλλα ένα ιδιαίτερα σημαντικό σύνολο χρυσοκέντητων εκκλησιαστικών αμφίων και πέπλων από ανώνυμους και σε ορισμένες περιπτώσεις επώνυμους χρυσοκεντητές, κυριολεκτικά "ζωγράφους της βελόνας" Ωστόσο το ημερολόγιο του 2004, δεν παρουσιάζει μόνο εκκλησιαστικά άμφια και πέπλα από τη συλλογή του Μουσείου, αλλά και σπάνια δείγματα από κοσμικά υφάσματα, όπως χρυσές δαντέλες από τον 40 αι. μ.χ., δύο χιτώνες που προ έρχονται από την Αίγυπτο, ένα μικρό τμήμα χρυσομέταξου βαρύτιμου ενδύματος. Το Δ.Σ. των "Φίλων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού" με την ευκαιρία της έκδοσης του ημερολογίου του 2004 εύχεται στα μέλη του και τους συμπολίτες το νέο έτος να χαρίσει υγεία και χαρές. ίκος ικονάνος Καθηγητής Βυζα vnνιις Α ρχ αιολογίας και Ι στορίας ιης Τέχνης Πρόεδρος των "Φίλων ιου Μουσείου Βυζαnινού Πολιτισμού" 9

14 10

15 C OlltlllUlllg the tradltlon of presentlllg aspects of Byzant1l1e culture ίη their annual desk-diary, the MuseuIη of Byzantine Culture and the Friends of the MuseuIη have chosen textiles and cloth1l1g ιη the MuseuIη 's collectlons as the theiηe [Ο1' As these are coiηiηodιties that are easily destγoyed, lt IS Iηainl y pnestly vestiηents that have survived, along wιth veils [Ο1' sacred vessels and other decorative covenngs preserved ιη Balkan Iηonastenes and the treasunes of the West. These costly textiles are hand-iηade and hand-eiηbroidered wlth consuiηiηate artίstlύ, and their superbly coiηposed representatlons and chγoiηatlc hariηony place theiη οη a par with pallltlllg. It has also been noted that, [ΓΟιη a purely rellglous POlllt of Vlew, these works Iηake visible the unseen grace, wlllch the priest recelves with hls Ο1'dιηatίοη, and glve added lustre to tlle cereiηonies of tlle Church. Ιη the pages of thls desk-diary you can adiηire not οηlυ the well-known Palaiologan epltaphios [ΓΟιη Thessalonikl, but an liηportant asseiηblage of goldeiηbroidered ecclesiastical vestiηents and covenngs Iηade by anonyiηous soiηe cases known craftsiηen who were genulne 'artlsts of the needle' and ιη However, the 2004 desk-diary does not present οηlυ eccleslastical vestiηents and covenngs [ΓΟιη the Μ useuiη 's collectloll, but also rare exaiηples of secular textiles, lncluding gold lace of the fourth century AD, two tulllcs [ΓΟιη Egypt, and a siηall plece of a valuable gold - eiηbroidered silk gariηent. The Executive CoIηIηlttee of the Friends of the MuseuIη of Byzant1l1e Culture wislles lts IηeIηbers and fellow Cltlzens health and happiness ίn Ν ikos Ν ikonanos Ρrofessοι- of Byzantine ΑΙ-C l1 aeο l οgυ and ΗίstoΙ- Υ of ΑΓt Ρι-esίdent of tl1e Fι-ί e nd s of the Μuseuιη of Byzantine Cu ltuι-e 11

16 12

17 Η υφαντική, η τέχνη δηλαδή της διαπλοκής των νημάτων και της κατασκευής υφασμάτων, αποτελεί μία από τις αρχαιότερες τεχνικές που εφηύρε ο άνθρωπος ήδη από τα προϊστορικά χρόνια. Στην αρχή, απλώς συμπλι1ρωνε την ελλειμματική του φύση, που αποστερώντας τον από το φυσικό του τρίχωμα, κατέστησε τη διαβίωσή του σε περιοχές με ψυχρό κλίμα σχεδόν απαγορευτική Πολύ γρήγορα όμως τα υφάσματα και τα ρούχα άρχισαν να καλύπτουν την ανθρώπινη ανάγκη για διάκριση από το πλήθος, προβολι1ς του Εγώ και διάκρισής του από τους Άλλους, με χαρακτηριστικά χρώματα ή σχέδια που υφαίνονταν σ' αυτά. Τα ενδύματα διαμορφώνουν την εξωτερική όψη του ανθρώπου, του δίνουν μορφή και υπόσταση και καθορίζουν τη θέση του στο κοινωνικό σύνολο στα μάτια των άλλων μελών της κοινωνικής του ομάδας. Από τα πιο αρχαία χρόνια μέχρι την σχεδόν απόλυτη ισοπέδωση της παγκοσμιοποίησης του 210υ αι., η ένδυση αποτέλεσε τον πιο έντονο και διαχρονικά σταθερό τρόπο οπτικής διάκρισης του φύλου, του κοινωνικού στρώματος, του επαγγέλματος ή του λειτουργήματος και της εθνικής ή τοπικής προέλευσης του ανθρώπου που τα φορούσε. Οι πρώτες ύλες για την παραγωγή υφασμάτων παρέμειναν οι ίδιες για χιλιετίες, άλλες φυτικής και άλλες ζωικής προέλευσης, κυρίαρχες το λινάρι και το μαλλί, αργότερα το βαμβάκι και το, εξωτικό στο Μεσογειακό χώρο, μετάξι. Μόνο στον 200 αι. η τεχνολογική εξέλιξη επέτρεψε τη δημιουργία συνθετικών ινών κατάλληλων για ύφανση που με τη σειρά τους προκάλεσαν πραγματική επανάσταση στη μορφή, την υφή και την τιμή των ενδυμάτων Τα αρχαιότερα παραδείγματα της συλλογής υφασμάτων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού χρονολογούνται στον 40 αιώνα μ.χ. και αποτελούν ένα σύνολο πάρα πολύ σπάνιων χρυσών δαντελών, πασματερί και κοφτών καθώς και άλλων χρυσοκέντητων και χρυσουφαντων καταλοίπων υφασμάτων Τα υφάσματα αυτά 13

18 συνιmούν αδιάψευmη μαρτυρία ότι ήδη mην εποχl1 αυτή είχαν πλήρως εξελιχθεί τεχνικές κέντησης, και κατασκευής δαντελών για τις οποίες θεωρείτο, και εν πολλοίς ακόμη πιmεύεται, ότι εμφανίmηκαν mη δεύτερη μεταχριmιανική χιλιετία ή mov ύmερο Μεσαίωνα. Η υφαντική της παλαιοχριmιανικής περιόδου (40ς - 60ς αι.) αντιπροσωπεύεται mη μόνιμη έκθεση από δύο χιτώνες, που προέρχονται από την Αίγυπτο τη μόνη χώρα όπου διασώθηκαν σε τέτοιο βαθμό και έκταση οργανικά κατάλοιπα του παρελθόντος της. Οι χιτώνες αυτοί αποτελούσαν το πιο διαδεδομένο ένδυμα mην περιοχl1 της ανατολικής Μεσογείου κατά την Ύ mερη Αρχαιότητα και κατασκευάζονταν από λινάρι και μαλλί. Τα ενδύματα μέχρι την παλαιοχριmιανικl1 εποχή (40ς-60ς αι.) ήταν άραφα, δηλαδή τα υφάσματα χρησιμοποιούvrαν όπως έβγαιναν από τον αργαλειό και προσαρμόζονταν ma σώματα των ανθρώπων μ ε τη βοήθεια μετάλλινων mοιχείων όπως περόνες, πόρπες και υφασμάτινες ζώνες, ενώ η έννοια της κοπτικής και ραπτικής αποτελεί επινόηση που γνώρισε ευρύτερη διάδοση mo μεσογ εια κό χώρο μετά τον 70 αι., πιθανώς κατά το Μεσαίωνα. Οι χιτώνες είνα ι φτιαγμένοι από ένα μονοκόμματο mαυροειδές κομμάτι υφάσματος, του οποίου οι κεραίες αποτελούν τα μανίκια του ενδύματος. Είναι συνήθως λινοί υπόλευκοι, λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζει το υλικό αυτό να βαφεί, διακοσμούνταν όμως πλούσια με ένθετα πολύχρωμα μάλλινα μέρη Ο διάκοσμος αυτός αναπτυσσόταν γύρω από το άνοιγμα του λαιμού, κατά μήκος του σώματος με δύο κάθετες ταινίες που τρέχουν δεξιά και αριmερά από το άνοιγμα του λαιμού και που μπορεί να εκτείνονται ως τον ποδόγυρο 11 να mαματούν ψηλότερα mo ύψος του mήθους ή της μέσης απολl1γοντας σε φύλλα, ελλείψεις ή μικρά μετάλλια. Σε πλουσιότερα ενδύματα εμφανίζονται και κυκλικά 11 τετράγωνα κοσμήματα, mους ώμους και mo ύψος των γλουτών, 11 των γονάτων μπροmά και πίσω, που μερικές φορές συνοδεύονται από ταινίες διακόσμου σε σχήμα κεφα- 14

19 λαίου γάμα, κυρίως όταν δεν περιτρέχει τον ποδόγυρο άλλη συνεχής διακοσμητική ταινία. Τέλος, τα μανίκια σχεδόν πάντοτε έχουν διάκοσμο στις μανσέτες ή και λίγο ψηλότερα ακριβώς κάτω από τον αγκώνα. Τα διακοσμητικά αυτά στοιχεία, αρχικά τουλάχιστον, πρέπει να εφαρμόστηκαν σε μια λογικιι προστασίας των πολυτελών και ευπαθών ενδυμάτων και για το λόγο αυτό τοποθετούνταν σε σημεία που υφίστανται τις μεγαλύτερες τάσεις και τριβές. Τα μάλλινα διακοσμητικά στοιχεία των ενδυμάτων, που άλλοτε ήσαν ραμμένα πάνω στο ύφασμα και άλλοτε ήσαν ενυφασμένα σε αυτό, απεικόνιζαν, με έντονα χρώματα, διάφορα θέματα, απλούστερα γεωμετρικά ή και πιο πολύπλοκες συνθέσεις. Οι συνθέσεις συνιιθως ήταν παρμένες από τη φύση και την καθημερινή ζωιι, όπως παραστάσεις ζώων και πτηνών, παραποτάμιων τοπίων, έφιππων κυνηγών και γερακάρηδων Συχνά κοσμούνταν και με παραστάσεις χορευτών και χορευτριών μεμονωμένων ή σε ομάδες. Ακόμη, στα διακοσμητικά θέματα περιλαμβάνονται παραστάσεις ειδωλολατρικών θεοτήτων και βιβλικών προσώπων και σκηνών Η επιλογή απεικόνισης θρησκευτικών θεμάτων προφανώς θα είχε χαρακτήρα προστατευτικό-αποτροπαϊκό για τον κύριο του ενδύματος. Οι ενδυματολογικές συνήθειες των διαφόρων επαρχιών της Βυζαvrινής αυτοκρατορίας φαίνεται ότι παρέμειναν πιστές στις πατρογονικές επιλογές και δεν διαφοροποιήθηκαν, μέχρι τουλάχιστον την μεταβυζαντινή εποχιι Στο συμπέρασμα αυτό οδηγούν οι παραστάσεις καθημερινών ανθρώπων και ευγενών σε βυζαντινές τοιχογραφίες, ψηφιδωτά και εικονογραφημένα χειρόγραφα. Το γεγονός ωστόσο που διαφοροποίησε σοβαρά την ενδυμασία, τουλάχιστον των ευγενών και των πλουσίων, είναι η παραγωγή μεταξιού από τους βυζαντινούς. Παρότι η βυζαντινή αυτοκρατορία αποτελούσε επί αιώνες το μόνο κράτος της Μεσογείου στο οποίο παραγόταν μεταξωτά υφάσματα, ελάχιστα είναι τα έργα που έχουν διασωθεί εντός των αλλοτινών της συνόρων Τα περισσότερα σωζόμε- 15

20 να σήμερα δείγματα βυζαντινών μεταξωτών υφασμάτων βρίσκονται σε καθεδρικούς ναούς της Δύσης όπου κατέληξαν ως δώρα δυτικών ηγεμόνων 11 ως προϊόντα λαφυραγώγηση.ς της Ανατολής. Το μετάξι αποτελούσε ευρέως την πρώτη ύλη τόσο για τα ενδύματα των αυλικών και των διάφορων αξιωματούχων, εκκλησιαστικών και λαϊκών, όσο και για διάφορα πολύτιμα καλύμματα οικιακής και εκκλησιαστικής χρήσης. Επρόκειτο για ένα είδος πολυτελείας του οποίου η εμπορική αξία συγκρινόταν μόνο με αυτι1 του χρυσού. Τα χρυσομέταξα υφάσματα, υφασμένα ή κεντημένα με χρυσά υφάδια ή κλωστές, αντίστοιχα, αποτελούσαν είδος σπάνιο και πολυτιμότατο στα βυζαντινά χρόνια. Πρόκειται για τεχνικ11 διακόσμησης υφασμάτων ανατολικ11ς προέλευσης, τα λεγόμενα ατταλικά, όπως αποκαλύπτει και η ονομασία τους που τη διασώζει ο ρωμαίος ιστορικός Πλίνιος (lος αι. π.χ.- 10ς αι. μ.χ). Τα προϊόντα αυτά ήταν γνωστά στους Έλληνες ήδη από την κλασική και ελληνιστική αρχαιότητα. Τα χρυσομέταξα υφάσματα και ιδίως τα πορφυρά, κατά τη βυζαντινή περίοδο, εκτός από την αυτοκρατορική οικογένεια και το περιβάλλον της ελάχιστοι άλλοι πολίτες δικαιούνταν να τα χρησιμοποιούν και η διακίνησή τους ελεγχόταν αυστηρά. Ακόμη, τα προϊόντα των αυτοκρατορικών εργαστηρίων μεταξουργίας, αποτελούσαν σημαντικό στοιχείο της διπλωματίας των αυτοκρατόρων και προσφέρονταν σε ξένους ηγεμόνες είτε ως αυτοκρατορικά δώρα είτε ως φόρος. Στις συλλογές του Μουσείου περιλαμβάνεται και ένα από αυτά τα ελάχιστα σωζόμενα βυζαντινά χρυσομέταξα υφάσματα, μικρό τμήμα ενός βαρύτιμου ενδύματος του 11 ου αι. Κοσμείται με σειρές εφαπτόμενων μεταλλίων που γεμίζονται με πτηνά τοποθετημένα εντός τους. Το θέμα εμφανίζεται να κοσμεί ενδύματα ισχυρών προσωπικοτήτων σε παραστάσεις από χειρόγραφα αλλά και τοιχογραφίες ναών του βυζαντινού κόσμου. Μεγάλος αριθμός των σωζόμενων υφασμάτων της εποχής είναι πράγματι κοσμημένα με σειρές μεταλλίων, που κατά περίπτωση 16

21 γεμίζονται από πτηνά, γεράκια και αετούς, γρύπες και λιοντάρια. Η ιδεολογική σημαντική του διακόσμου είναι προφανής καθώς όλα τα παραπάνω ισχυρά ζώα δημιουργούν νοηματικές αναφορές και συνδέσεις με την έννοια της ΑΡΧI1ς, της κοσμικής εξουσίας και την εκπόρευσι1 της από τον φέροντα τα εν λόγω ενδύματα. Ένας άλλος χώρος, στον οποίον αφειδώς γινόταν χρήση των πολύτιμων και κατά περιόδους δυσεύρετων χρυσομέταξων υφασμάτων, είναι αυτός της εκκλησίας-λατρείας. Τα λειτουργικά υφάσματα και τα ιερά άμφια αποτελούν ομάδες που αvππροσωπεύονται στις συλλογή του Μουσείου από αρκετά, μεταβυζαντινά κυρίως, αντικείμενα. Ένα βασικό χαρακτηριστικό των κειμηλίων αυτών αποτελεί το γεγονός ότι παρέμειναν σχεδόν απαράλλακτα στο χρόνο λόγω του βαθύτερου συμβολισμού που το κάθε ένα στοιχείο τους είχε προσλάβει ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Μοναδ ικό και σημαντικότατο έργο της χρυσοκεντητικής της υστεροβυζαντινής περιόδου (γύρω στο 1300) αποτελεί ο χρυσοκέντητος μεταξωτός επιτάφιος του Μουσείου. Πρόκειται για ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ύφασμα που χρησιμοποιείται στην ορθόδοξη εκκλησία για λειτουργικούς σκοπούς. Οι παραστάσεις του έχουν σχεδιαστεί από ένα μεγάλο καλλιτέχνη και έχουν εκτελεστεί υποδειγματικά από εργαστήριο μεγάλου αστικού κέντρου, όπως η Θεσσαλονίκη Ο Επιτάφιος ορίζεται περιμετρικά από ταινία με σειρά από εφαπτόμενα μετάλλια που εγγράφουν εναλλάξ γραμμι1 ζίγκ - ζακ και ισοσκελή σταυρό. Το κεντρικό τμι1μα του χωρίζεται σε τρία άνισα πεδία. Στο μεσαίο, που είναι πλατύτερο, παριστάνεται ο Χριστός ξαπλωμένος πάνω σε σεντόνι, πλαισιωμένος από Αγγέλους, Τροχούς, Σεραφείμ και Χερουβείμ. Στις γωνίες της παράστασης απεικονίζονται τα σύμβολα των Ευαγγελιστών (Λέων, Μόσχος, Άγγελος και Αετός). Στα πλάγια πεδία παριστάνεται η Κοινωνία των Αποστόλων-Θεία Μετάδοση και Μετάληψη Οι επιτάφιοι χρησιμοποιούνται στην ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής. 17

22 Προέρχονται από τον μεγάλο αέρα, το λειτουργικό ύφασμα που χρησιμοποιούνταν κατά τον αιώνα για να καλύπτει το άγιο Ποτήριο και το δίσκο ταυτόχρονα κατά την προετοιμασία των Τιμίων Δώρων Ο αέρας συνήθως κοσμούνταν στο μέσο με το Χριστό - αμνό πλαισιωμένο από ουράνιες δυνάμεις, καθώς και με παραστάσεις Μετάδοσης και Μετάληψης. Μετεξέλιξη του θέματος αυτού αποτελεί η παράσταση του Επιτάφιου Θρήνου, με τον νεκρό Χριστό πλαισιωμένο από τα πρόσωπα του Θρήνου, η οποία κοσμεί τους μεταβυζαντινούς (l50ς-180ς αι. μ.χ.) επιτάφιους. Ο επιτάφιος της Θεσσαλονίκης αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της μετάβασης από τους μεγάλους αέρες στους επιταφίους καθώς στο κεντρικό του πεδίο φιλοξενεί την παράσταση του νεκρού Χριστού πλαισιωμένου όμως με τις ουράνιες δυνάμεις και στα πλάγια τη Μετάδοση και Μετάληψη Την κατηγορία των μεταβυζαντινών επιταφίων αντιπροσωπεύει ένα άλλο κειμήλιο του Μουσείου, έργο του ιερομόναχου Συμεών που χρονολογείται στο 1647 και απεικονίζει τον Επιτάφιο Θρήνο. Ο Χριστός είναι ξαπλωμένος μετά την Αποκαθήλωση νεκρός, η Παναγία κρατά στοργικά το κεφάλι του στην αγκαλιά της ενώ γύρω οδύρονται γυναίκες, μαθητές και άγγελοι. Την κεντρική παράσταση πλαισιώνει πλούσιο φυτικό θέμα και στις γωνίες παριστάνονται σε μετάλλια τα σύμβολα των Ευαγγελιστών Ως προς τα αρχιερατικά άμφια το Μουσείο διαθέτει ένα σάκκο, εξαιρετικό δείγμα κεντητικής του 180υ αι., έργο του διάσημου σχεδιαστή και ιεροδιακόνου Χριστόφορου Ζεφάρ που κατασκευάστηκε για τον επίσκοπο Μελενίκου Ιωαννίκιο ( ). Οι σάκκοι αντικατέστησαν τα πολυσταύρια φελόνια που φορούσαν στους αρχαιότερους χρόνους οι αρχιερείς και συμβόλιζαν την πορφύρα που φόρεσαν στον Κύριο κατά τον Εμπαιγμό Του. Τα βαρύτιμο αυτό άμφιο είναι κατασκευασμένο από χρυσουφαντο και αργυροόφαντο μεταξωτό ύφασμα που δημιουργεί ανάγλυφα φυτικά μοτίβα. Ο χρυσο- 18

23 κέντητος διάκοσμος της μιας πλευράς συνίσταται σε δύο πλούσια διακοσμημένα πλαίσια μέσα στα οποία απεικονίζεται ο Ευαγγελισμός και ο ένθρονος Χριστός, αντίστοιχα. Σ ' ολόκληρη την επιφάνεια απλώνεται άμπελος που τα κλαδιά της απολήγουν σε ωοειδή μετάλλια μέσα στα οποία απεικονίζονται οι απόστολοι. Στην πίσω όψη απλώνεται η παράσταση της ρίζας Ιεσσαί. Πρόκειται για παράσταση της προφητείας του Ησα"ί:α που προείπε ότι από τους απογόνους του Ιεσσαί θα γεννηθεί ο Δαυίδ και από τους απογόνους αυτού ο Χριστός. Ο Ιεσσαί εμφανίζεται ξαπλωμένος στη βάση του σάκκου, ενώ από αυτόν ξεφυτρώνει άμπελος τα κλαδιά της οποίας καταλήγουν στις μορφές των προφητών και προπατόρων του Χριστού. Ψηλά, μέσα σε πλούσια διακοσμημένο πλαίσιο, απεικονίζεται η Θεοτόκος καθισμένη σε θρόνο να κρατά τον μικρό Χριστό στην αγκαλιά της. Στην κορυφιι έχει κεντηθεί χρυσός δικέφαλος αετός που κρατά τα σύμβολα εξουσίας, σκήπτρο και σπαθί. Στο μέσο του αετού υπάρχει ένθετο ωοειδές μετάλλιο από πολύχρωμο σμάλτο που απεικονίζει την Αγία Τριάδα. Ο σάκκος συνοδεύεται από το επιγονάτιό του που στο κέντρο του έχει μετάλλιο με την Αγία Τριάδα σε σμάλτο ένθετο μέσα σε σχηματοποιημένο μοτίβο που πιθανώς αποδίδει τη ρομφαία. Το επιγονάτιο, το ρομβοειδές δηλαδή ύφασμα που κρεμιέται από τη μέση του επισκόπου, θεωρείται ότι συμβολίζει τη ρομφαία του Κυρίου και την νίκη του επί του θανάτου ή, πιθανότερα, το λεντίο, δηλαδή το ύφασμα που ζώστηκε ο Κύριος όταν έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του. Σε επιγονάτια του Μουσείου ανάμεσα σε πλούσιο φυτικό χρυσοκέντητο διάκο σμο απεικονίζονται διάφορα θέματα, όπως ο Χριστός Μέγας Αρχιερεύς, η Μεταμόρφωση του Κυρίου, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Η συλλογή υφασμάτων του Μουσείου διαθέτει και αρκετά επιμανίκια Είναι οι ανεξάρτητες υφασμάτινες μανσέτες που αποτελούν απαραίτητο εξάρτημα-τμήμα των αμφίων Εμφανίζονται γύρω στο 110 αι. και προέκυψαν αρχικά για πρακτι- 19

24 κούς λόγους, δηλαδή για να μην λερώνουν τα μανίκια τους στο βάπτισμα οι αρχιερείς. Σταδιακά επεκτάθηκε η χρήση τους σε όλους του βαθμούς ιερωσύνης και τους αποδόθηκε η συμβολική σημασία των χειροπεδών του Κυρίου. Στα μεταβυζαντινά, χρυσοκέντητα μεταξωτά παραδείγματα του Μουσείου, όπως άλλωστε συνl1θιζόταν, απεικονίζεται σε κεντρικό μετάλλιο ο Ευαγγελισμός, στο ένα επιμανίκιο ο αρχάγγελος Γαβριήλ και στο άλλο η Παναγία, ενώ την υπόλοιπη επιφάνεια καλύπτουν ανθισμένοι βλαστοί κρίνων Δωρεά της εταιρείας Canefoul' Μαρινόπουλος Α.Ε. είναι ένα σπάνιο επιμανίκιο, κατασκευασμένο για τον επίσκοπο Θεσσαλονίκης Γεράσιμο τον Κρήτα ( ), στο οποίο απεικονίζεται ο ιεράρχης μπροστά στην τειχισμένη Θεσσαλονίκη να ευλογείται από τον άγιο Δημήτριο. Το επιτραχήλζο, προέρχεται από το οράριο των διακόνων Πρόκειται για μακρύ ταινιωτό άμφιο, το οποίο φορά ο ιερέας την ώρα που ιερουργεί και έχει υψηλή συμβολική σημασία. Συμβολίζει το φραγγέλιο με το οποίο μαστιγώθηκε ο Χριστός και κατ ' επέκταση το ζυγό του Χριστού κάτω από τον οποίο βρίσκεται ο ιερέας. Συμβολίζει ακόμη, την θεία Χάρη που από τον ουρανό κατέρχεται στον ιερέα. Στο Μουσείο εκτίθεται ένα αργυρουφαντο επιτραχήλιο, μακροχρόνιο δάνειο από το Μουσείο Μπενάκη, διακοσμημένο με πλούσιο ανθικό διάκοσμο και αργυροκέντητους σταυρούς. Μεταξύ των αντικειμένων που έχουν δωριθεί στο Μουσείο συγκαταλέγεται και ένα χρυσοκέντητο επιτραχi1λιο, δωρεά του Γεράσιμου Κοντογούρη Κοσμείται στην πλάτη με στηθαίο Χριστό και μπροστά με τον Ευαγγελισμό και ζεύγη αγίων πατέρων Ήταν αφιέρωμα του Θεοδώρου Τούτθου και της συζύγου του Μαρούλας, το 1569, που αργότερα, το 1613, αφιερώθηκε στη μητρόπολη Σωζοπόλεως. Το στιχάρ Ζο αποτελεί το βασικό ένδυμα, κοινό και για τους τρ ε ις βαθμούς της 20

25 ιερωσύνης, που προέρχεται από τον χιτώνα και είναι ένα από τα αρχαιότερα λειτουργικά άμφια. ΣυνιΙθως είναι λευκό ή γενικά ανοικτόχρωμο και συμβολίζει το φως του Θεού και το καθαρό και αμόλυντο της ιερατικής τάξης. Μεταξύ των μεταβυζαντινών αμφίων που παρουσιάζονται στο Μουσείο συγκαταλέγεται και ένα μεταξωτό στιχάριο. Είναι κατασκευασμένο από αργυρουφαντο μεταξωτό ύφασμα που κοσμείται από λευκές, μπλε και κόκκινες ρίγες και έχει ενυφασμένο αργυρουφαντο φυτικό διάκοσμο. Μόνο κατά τις τελευταίες δεκαετίες, με την αναγνώριση και τη σχετική έξαρση των γυναικείων σπουδών ως αυτόνομου τομέα της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας, άρχισαν να εξετάζονται βαθύτερα θέματα της υφαντουργίας και παραγωγής ενδυμάτων και να αποκτούν ενδιαφέρον για την επιστημονική έρευνα. Μέχρι πρόσφατα η δραστηριότι1τα αυτή, που αποτελούσε μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες του μισού τουλάχιστον πληθυσμού, και αναφερόταν στο σύνολό του, αφορούσε την επιστήμη μόνο σχετικά με την εικονογραφία που τα διακοσμούσε και τις κοινωνικές ή θεολογικές της προεκτάσεις. Πολλά επιμέρους θέματα της τεχνολογίας παραγωγής και κόσμησης των υφασμάτων θεωρούνται γνωστά στην έρευνα εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο είναι πολλά ακόμη τα σκοτεινά και δυσεπίλυτα θέματα που αφορούν στο χρόνο, στον τόπο γέννησης των διαφόρων τεχνικών και στην οργάνωση της παραγωγής τους. Η από κοινού έρευνα όμως επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων, ιστορικών της τέχνης, αρχαιολόγων, κοινωνιολόγων, αρχαιομετρών και συντηρητών επιτρέπει σήμερα διεπιστημονικές προσεγγίσεις που οδηγούν σε νέες ανακαλύψεις και σε αναθεωρήσεις παλαιότερων θεωριών και απόψεων Η συλλογή υφασμάτων του Μουσείου, αν και αριθμητικά δεν είναι από τις μεγαλύτερες, επειδή καλύπτει μια τόσο μεγάλη χρονική περίοδο και ευρεία ποικιλία χρήσεων μπορεί να αποτελέ σει έναν πλοηγό για μια διαχρονική περιήγηση σε βασικούς σταθμούς της ιστο- 21

26 ρία της ενδυμασίας, της υφαντικής και της χρυσοκεντητικl1ς, τομέων που στη διαχρονική του πορεία ο Ελληνισμός ανέπτυξε και ε ξ έλ ιξ ε στο μ έ γιστ ο β αθ μό. Αναστάσιος Αντωνά ρας Αρχαιολόγος Μουσ ε ίο Βυζανnνο ύ Π ολιτισ μ ού 22

27 W eavlng - t!1e aγt of lnter!aclng threads to make fabnc - ls one of the o!dest techniques ιη the world, and was invented as early as the prehlstonc period. At first, it simply made υρ for the huinan deficlency of1acklng a natural coat ofhaιr, w!1jch made It vιrtually impossible to live ιη a co1d climate. VeΓΥ soon, however, textiles and clothing began to se1've the huinan need to stand out fγom the cγowd, to asseγt the Self and dlstlngu1sh It [1'οιη ΟtheΓS Wlt!1 cha1'acteγistic co!ou1's 01' lnterwoven deslgns. C!othes dete1'mlne peop!e's outwa1'd aρρeaγaηce, give them shape and standing, and define theιr status ιη the eyes of t!1e ot!1e1' membe1's of theιr social gγoup. FΓOm eaγ!lest times unti! the nea1' absolute levelling b1'ought about by globallsation ιη t!1e twenty-fi1'st centu1'y, clotl1ing was t!1e most obvιous and pe1'ennlally consistent way ofvlsually slgnifying the sex, the social status, the occupation ΟΙ' functιon, and the ethnlc 01'!oca! ongln of the wea1'e1' The 1'aw matenals f1'om WhICh textiles we1'e Inade 1'emalned the same fo1' millennia, some of vegetal, othe1's of anllnal ongln, with linen and wool ιη fi1'st place, followed by cotton and so exotic ίη the Medlterranean si!k. It was οηlυ ίη the tv.tentieth centu1'y tl1at technologlcal advances made It possible to p1'oduce synthetic fib1'es suitable fo1' weavlng, WhlCh ίη theιr ω1'η 1'evolutlOΠlsed tl1e shape, tl1e textu1'e, and the p1'ice of clothes. The oldest ltems ιη the Museum of Byzantlne Cultu1'e's textile collecl1on date to tl1e fοuγtι1 centu1'y AD and make υρ a group ofve1'y 1'a1'e gold Ιace,Ραsserneπteπe, openwo1'k emb1'oιdeγy, and othe1' gold-emb1'oιdered and gold-woven 1'emnants. These textiles offe1' lrrefutable evidence that elnbγolde1'y and lace-maklng technlques we1'e al1'eady fully developed at thls ea1'ly date; though Jt has been suggested, and ls still wldely believed, that they dld not appea1' until the second post-chnstian mίlleηnιιιm οι' the Late Middle Ages.

28 Weaving of the ΕaΓΙΥ Chnstlan ΡeΓίοd (4th-6th cc.) is ΓeΡΓeseηted ίη the ΡeΓmaηeηt exhibjtjon by two tunjcs fγom Egypt, the οηlυ couηtγυ ίη whjch ΟΓgaηJC Γemaιηs fγοm its past SUΓvιve to such a degγee and extent. Such tunjcs weγe tl1e most cojnmonplace gaγb ίη t]1e Levant ίη Late AntlqUlty and weγe made ofllπen and ννοοl. υ ntil the ΕaΓΙΥ ChΓίstίaη penod, clotl1es had ηο seams. a length of fabnc was used Just as it came off the 100m and fitted to the body wjth the help of metal accessογίes, like pins and fibulae, and fabnc belts. The ΡΓactJCe of cutting and sewing became V.ιJdeSΡΓead lη the ΜedJteπaηeaη afteγ the seventl1 ceηtuγυ, pγobably ιη the Middle Ages. The tunjcs aγe made fγom a single cγucjfonn plece of fabγίc, wlth the hoγizontal baγ of the cγoss fonning the sleeves. They,,,,eΓe usually made of ecγu, as llπen was dlfficult to d ye; but they weγe eιabογateιυ decoγated with colοuγfuι woollen lηseγts. The decογatloη was placed aγοuηd the neck openlπg and down the length of the body lη two stnps, whjch mlght go as faγ as the hem 01' stop higl1eγ up, at cl1est 01' ""alst level, teγlnlπatlπg ίη leaves, elljpses, ΟΓ ljttle ΓOundels. ΜΟΓe costly gaγmeηts would also have Γοuηd ΟΓ squaγe ΟΓηameηts at the shοuldeγs and at hjp 01' knee level, fγοηt and back, sometimes accompanled by decογatίve L-sl1aped bands, usually when theγe was ηο band of decoγatloη aγound the heln. The sleeves, lastly, weγe almost always decογated at the cuffs ΟΓ a little hig'heγ up, Just below the elbow InItIally at least, these ΟΓηameηtaΙ featuγes must l1ave been intended to pγotect expensive and de]icate gaγmeηts, ""hici1 IS why they weγe 10cated at polnts of gγeatest stγaίη and fγίctloη. Tl1e,,,,oollen decογatιve featuγes ""lllch ""eγe eitheγ sewn onto the fabγic 01' woven lnto It - consisted ιη vaγlous bnghtly CΟIΟUΓed motifs, sιmριeγ geοmetγίcal ΡatteΓηs, 01' mογe complex compositlons. The cojnposltions weγe usually taken fγom ηatuγe and eveγυdaυ llfe and might lnclude anlmals and biγds, nveγsιde 24

29 landscapes, huηte1's οη 1101'seback, 01' faιcοηe1's. They we1'e f1'equeηtιυ dec01'ated with daηce1's, eithe1' siωg l y 01' ίη gγolιps. The decο1'atιve motifs also IΩcluded pagan deities and biblical figu1'es and scenes. ReliglOus motifs Ρ1'esumabΙ Υ seγved a Ρ1'οtectιve and aροt1'ορalc pliγpose [Ο1' SaΓtonal habits lη tlle wea1'e1' the vanous Ρ1'οvίηces of the ByzantIne EmpIΓe seem to have held fast to aηcest1'a Ι Ρ1'efe1'eηces and 1'emaΙΩed unchanged at least until tlle Postbyzantine penod. We can see this lω 1'eΡ1'eseηtatίοηs of ΟΓdΙΩa1'Υ people and anstocγats ίη Byzantine wa ll-p alωtlωgs, mosaics, and illumlωated manuscnpts. Ηο"veveΓ, the one development tllat dld have a cοηs ίd e1'ab l e lιηρact οη clothlng at least that of the a1'ίstocγats B yza ntiωes. and tlle wealtlly - was the PΓOductlOn of silk by the Although the ByzantIΩe EmpIΓe was [Ο1' centιιnes the οη l Υ state ίη tlle MedltelTanean ίη WhICh silk textiles we1'e pγoduced, ve1'υ few of tllese 11ave SU1'v ι ved witllln its fο1'me1' bο1'de1's. Most of tlle SU1'VΙVΙΩg examples of Byzantine silk textiles a1'e ηονν lη cathed1'a Ι s ίη the West, whe1'e tlley altlved as glfts to WesteΓη 1'uΙe1'S ΟΓ as plundel" fγom tlle East. Silk was wldely used as the Γaw matenal [Ο1' the aρρa1'eι of CΟU1'tίe1'S and vanous eccleslastlcal and lay officials, as also [ΟΓ vanous costly cοve1'ίηgs [Ο1' domestlc and eccleslastlcal use. It was a Ιυ χυ1'υ commodlty, the cοmme1'cίal value of WhICh was cοmρa1'ab l e οη l Υ to that of gold. Gold-woven silk, ln,,,,oven 01' embγοιde1'ed witll gold th1'ead, was a 1'a1'e and ve1'υ costly commodlty lη the B yza ntiωe penod. As tlle name Ρ1'ese1'ved by tlle Rοιηaη 11lstonan ΡΙιηΥ (lst c. BC - 1st c. AD) suggests, these 'Attαlelα11 ' textiles employed a decο1'ative teclllllque οε onental OΓIgIΩ. They "ve1'e knovvn to tlle G1'eeks aι1'eadυ lη Classical and HelleΩlstlc antiqulty ApaΓt fγom the lmpenal family and its Immedlate eηtou1'age, ve1'υ fevv otlle1' citlzens ""e1'e entltled to wea1' gold-woven silks, espeaally ΡU1'ΡΙe- 25

30 dyed, ιη the ByzantIne peγlod, and trade ιη theiη was stγlctly contγolled. FLlΓtherIηOre, the prodllcts of the liηpeγlal silk factories were an Ilnportant eleiηent of ilnpenal dιploiηacy and were given to forelgn ΓLllers elt11er as iiηperial gifts οτ as triblite. The lnllsellln's collectlons InclLlde one of t11e rare extant exaiηples of Byzantlne gold-,,,'oven silk, a siηall plece of a very costly, 11 tl1 c. gariηent. 1ι IS decorated ",'lt11 ΙΌWS of tangentlal ΓOLIndels filled with birds, a IηOtlf whic11 IS seen οη t11e attιre of liηp0γtant figllres ιη representatlons ιη lnanllscγlpts and in ",' all-palntιngs ιη Byzantlne chlirches. 1η fact, a large nlliηber of t11e sllrvivlng textiles of t11e peγlod are decorated wlth ro",'s of ΓOLIndels, filled vaγlously ",'ith falcons, eagles, gγlffins, and lions. T11e ldeologlcal slgnlficance of the decoratlon IS ObVlOUS, for all these powerflll cγeatιιres cγeate allllslons to, and associatlons ",'ith, the concept of allt110nty, of teinporal power and Its eiηanatlon fγoiη the wearer of t11e gariηents ιη qllestion. Anot11er area ιη wlllch the costly and solnetjiηes scarce gold-woven silk textiles ",'ere LlnStlntlngly LIsed ",'as the ecclesiastical and devotlonal sp11ere. LltlIΓglcal cloths and vestiηents are categones represented by qlllte a nuiηber of, lnaιnly Postbyzantlne, lteiηs in the IηLlseLlIη's collectlons. One flindaiηental characteγlstic of t11ese treaslires IS the fact that t11ey reinained vιrtιιally unchanged over tjiηe, OWlng to the deeper syiηbollsiη attac11ed to theιr each and every aspect froiη the earl1est years of t11e Christlan era. Α LlnιqLle and veιύ liηportant exaiηple of Late Byzantιne orphrey (c.1300) is the IηLlseLlIη 's gold-etnbγoldered silk epllαpl1io s, ""hich JS a rectangular pjece of cloth LIsed for 11tιιrgtcal pllrposes ιη the Orthodox Church. The representatlons were desjgned by a IηaJor aγtlst and execlited lη an exeiηplary Iηanner by a workshop in a large LIrban centre, slich as Thessalontkl. 26

31 The ejjltajj!1,1 05 is bordered by a band of tangential roundels encloslng alternately a zlgzag line and a Greek cγoss. Tlle central pan is divided ίηto three uneqllal panels. Ιη the middle panel, which ls wider, ls Christ lylng οη a shγoud and accompanled by angels, wlleels, seraplllnl, and cllerubiin. Tlle corners are occupled by tlle symbols of the evangellsts. Ιιοη, calf, angel, and eagle. The lateral panels Sl10W the Communιon of the Apostles, with the apostles receivlng the eucllanstic elelnents [Γοιη CΙlΓίst, who offers bread ιη one panel, wine ίη the otller The epltαp!'llos ls used ιη the Good Friday service. Ιι evolved fγom tlle large αet, tlle llturgιcal veil ""hich was used ιη the tlllγteenth to fifteentll centuries to cover the chalιce and paten while the Holy Glfts were belng prepared. Tlle aet was usually decorated with a central A11l??OS panel featunng the dead CΙlΓιst with 11eavenly po""ers, and tlle Communιon of tlle Apostles. Α further development of thls theme was tlle Lamentation (T/ιTe nos), ννιιιι the dead CΙlΓιst accompanled by mourners, seen οη Postbyzantιne epitαjj!'lzol (l5th-18th cc.) Tlle Thessalonikl epllap/ll0s ls a charactenstic example of the transition fγom tlle large aeres to the epltaphιol, slnce Its central panel contains the representation of tlle dead Christ, but accompanled by heavenly powers, wlth the Communιon of tlle Apostles ιη the side panels. The category of Postbyzantlne epllap!'l1oi ls also represented by anotller of the museum's treasllγes. The work of a pnest-monk named SYlneon, ιι dates to 1647 and depicts the Lamentation. After the Deposιtιon, Chnst lies dead, the Virgln tenderly 1101dlng his head οη her lap, as,,"omen, disciples, and angels lament. The scene ls bordered by an elaborate vegetal motif,,,,,lth medallιons ιη tlle corners contalnlng tlle symbols of the evangelists. As far as prelatical vestinents are conceγlled, the musellln has a sa!ikos, an outstandlng exalnple of eighteenth-century embγοιdeιύ made by the famous 27

32 dγaughtsιηaη and deacon ChΓlStofoΓOS Zefal" [ΟΓ Blshop loaηηikios of Melnik ( ). The samtos ΓeΡΙaced the Po!ystaurlOn (a 11tuΓ gιcaι cape decoγated witl1 a design of cγosses) ννογη by ΡΓeΙates ιη eaγ Ιi eγ tιιηes, and syιnbolised the ΡUΓΡΙe ΓObe "vl1ich Pilate's sο ldι eγs ρω οη ChΓlSt when they ιnocked hiιη. ThlS pnceless vestιηeηt IS ιηade of gold and silvel" silk bγocade ΡatteΓηed wlth vegetal ιnotlfs. The gο ld- eιnbγοideγed decογatiοη οη the fγοηt consists ιn two ncl1ly decoγated bογdeγs enc l osιng the AnnuncιatlOn and Chnst EnthΓOned ΓeSΡectiνeΙΥ The entlγe sllγface is cονeγed,,,,ith a Vlne, the bγaηches of which teγη1ιnate ιη oval ιnedalllons contaιn ln g ΓeΡΓeseηtatlOηs of tl1e apostles. Οη the back is the ΤΓee ofjesse, a vlsual ΓeΡΓeseηtatlOη ofisalal1's pγophecy that [ΓOιn tl1e descendants of Jesse wollld be bογη Davld and [ΓOιn DaVld's descendants the Messiah. Jesse IS shown l yιng at the bοttolη ofthe saliltos, wlth a vine gγowιng οω of hιιη, its bγaηcl1es teπηiηatιηg lη figllγes of the pγophets and ChΓIst ' s fογebeaγs. Highel" up, ιn an eιabογate Ι Υ decογated bογdeγ, the ViΓgιn SltS οη a tl1γοηe wlth the ιnfant Chnst οη 11el" lap. At the toρ a two-headed eagle eιnbγοideγed lη gold holds the syιnbo l s of ΡοweΓ, the sceρtγe and tl1e SWΟΓd. lη the ceηtγe of the eagle is an lnset oval ιnedalllon of co l ΟUΓfu l enaιne l deplctιng the Holy TΓIΠlty The sakltos is accoιnpanled by lts ejjlgonatlon ΟΓ genual, in the ceπtγe ofwhιc l11 s a ιnedalllon of the Holy TΓIΠlty ιπ enaιne l set wjthln a stylised ιnotjf, whιch pγobabl y ΓeΡΓeseπts a bγοadswογd. The epigo1lation, the lozenge-shaped plece of fabnc whιch hangs [ΓOιn a bishop's "valst, syιnbo ll ses elthel" tl1e SWΟΓd of ChΓist and hls νιctoγy ovel" death ΟΓ, ιnογe pγobably, the clotl1 "vlth ""hιch ChΓist washed tl1e disciples' feet. Vanous subjects aγe depιcted οη οth eγ eptgonatla lπ tl1e ιnuseulη, ιncludιng ChΓist the High PΓlest, the ΤΓaηsfigUΓatlOΠ, and the AnnuncιatlOB, aιnidst pγofuse gο ld- eιnbγοιdeγed vegetal decoγatloπ. The ιnuseuιn ' s collectlob of textiles also includes a nuιnbel" of ejjirιza nili ia, 28

33 detachable liturglca1 cuffs, ""ll1c11 are an indispensab1e vestment. They aρρea1'ed ιη aγound the eleventh centul-y, and lnιtlal1y se1'ved a Ρ 1'actιcal pliγpose, keeping Ρ1'elates' sleeves d1'υ dunng baρtιsιηal ce1'eιηοηιes. G1'adualΙΥ thei1' use extended to all 1'aηks of tl1e c Ι e1'gυ and they ""e1'e In vested ""ItI1 the SΥιηbοlιc signlfιcance of tl1e chains ""hlch bound C I1Γι st. Οη the Postbyzantlne gο ld- embγοιde1'ed silk examp1es ιη tl1e museuιη, as was custoιηa1'υ, the Annunciatιon is depιcted ιη two ceηt1'al medallιons, encloslng t11e a1'cl1aηge Ι Gabnel οη one cuff and the Vί1'gιη Μa1'Υ οη tl1e οt l1 e1', tl1e 1'est of t11e sliγface belng cove1'ed by f1o""enng ΙίΙΥ shoots. Cα17-ejοιl1' Manl1ojJoulos S.A has donated a 1'a1'e ep11tta l7i!~ion to the ιηuseum, made [Ο1' tl1e B1Shop ofthessalonikl Ge1'asιmοs tl1e C1'etaη ( ), οη WhlCl1 the hίe1'a1'ch hlmself IS depιcted befο1'e the walls ofthessalonikl being blessed by St Deιηetποs. The ejjzl1ac!ielzon evolved out of the OTaTIon 01' stole ννο1'η by deacons. lt IS a long stnp of c10th ννο1'η by the offιcιating pnest and 11as a hlghly symbolιc signιfιcance. It symbo)lses t11e 1ash \<\Ilth Wll1 C11 Chnst was SCOU1'ged and, by extensιon, the yoke 01' bu1'deη of tl1e Ρ1'iestΙΥ offιce; and a1so tl1e divine g1'ace which f10ws down fγom heaven υροη the priest. lη t11e museum is dlsplayed a sίlve1'-wοveη ejjiltclc!i e!ιo71 οη extended loaη [1'οιη the Benakl Museum, adorned wιth e l abο1'ate f101'aι decο1'atιοη and sί l ve1' - embγο ιd e1'ed cγosses. TI1e objects donated to the museum also lnclude a go ld- embγolde1'ed ejjιlπιc!ι e Ιιοlϊ, the glft οfve1'asιmοs Kondogouns. The back ls adο1'ηed wlth a bust of Chnst, t11e fγont with the Annunciatιon and palγs of Holy Fatl1e1'S. It ",Ias onglnally a votlve offering fγom TheodoΓOs Toutt110s and hls ",Ilfe MaΓOula ιη 1569, and 1ate1', ίη 1613, was donated to the dιocese of SOZOPOllS. T11e s ll C!Ια1 'ίοn, 01' ωηιc, ls the ρπιηaγυ vestment of all th1'ee Ο1'de1'S of the pnesthood. Denvlng [ΓΟιη the ωηιc, It is one of the oldest 1iturglcal vestιηeηts. Usually "'Ihlte, 01' of sοιηe pale colour, ιι SΥιηbοlιses t11e 1lght of God and the spotless 29

34 pllrιty of the priestly call1ng. The Postbyzantine vestments dlsplayed ιn tl1e mllseιιin Inclllde a silk SllC!1,αrio?1,. It ls Inade of silver-woven silk fabrιc decorated with white, blue, and red strιpes, and with silver vegetal decoratιon woven into the cloth. It ls οηlυ ίη recent decades, wιth tl1e recognltion and comparatlve rιse of women's stιιdles as an lndependent field of historιcal and aγchaeologlcal research, that aspects oftextile and clot11ing pγodllctιon have beglln to be examιned ιn greater depth and to be of some Interest to scl101arly reseaιτh. Until recently, thls activity, \,vhich "vas one of the major occllpatιons of at least half the poplllation and concerned the poplllatιon as a whole, "vas of Interest to schοlaγs only lη terms of ItS decoγatιve iconogtaphy and its socιal ΟΙ' theolog1cal Implicatιons. Many IndIVIdllal aspects of the tecι1ηοι0gύ of pγodllcιng and decογatιηg textiles have been known to ΓeseaΓch [ΟΓ decades. Yet theγe still Γemaιη many obscιjγe and ιιηγesοlνed qllestιons ΓeΙatιηg to "vl1en and wheγe tl1e vaγίοιιs techniqlles "veγe Invented and how thelγ ΡΓοdιιctιοη was ΟΓg-aηίsed. ΗοweveΓ,jοιηt research by scl101aγs ιη varιolls fields historιans, aιτhaeοl0gίsts, sociologists, aγcι1aeοιηetnsts, cοηseγ\ι atoγs ηονν makes an ιηteγdιscιριιηaγυ appγoacl1 possible, leadlng to new dιscoνeγίes and to tl1e Γeνίsιοη of eaγιιeγ theones and oplnιons. Becallse it cοveγs sllch a ΙaΓge span of tιιne and sllch a wide varιety of llses, the mllsellm's collection of textiles, thollgh not one of the ΙaΓgest, can seγνe as gιιide [οτ a JOLJΓney tι1γοug-h majoγ ΙaηdmaΓks ιη the hιstoγυ οέ clothlng, \.veaving, and gοld-embγοίdeγυ, sectoγs which GΓeeks down the ages l1ave developed and evolved to the lltmost. aγt Anastasιos AntoηaΓas Aι-c ha e ologi s t MLIseLIIll ογ B)'zantine CuΙtιιΓe 30

35 31

36

37

38

39 2004 Ιανουάριος / JanUOT) I, lj vcl; πρόι τ ος EBbOI,«bCl πρόη η u η Ο74 1 δ η Ι 7 16 m"nt h f i r>t \vcck f i rst s r 0741 s s Ι 7 Ι Ίευυ:ρα \ [ΟI1CΙΙ\ 30 Τρίτη ιίιι~scιι\ _ 31 1 Πέμmη ι Th ΙIΓSCΙI) '_11_'l_1"_n_)λ_''_' ()_;\_'_ ' λ_' _l,_' I )_n_ιιμ_ι'_, 1_'1_",_,,5_λ_' I_Η(_n_οι_;,_Β_α_ΟI_I'_'ί'_'Ι'_Ί_"Ι_' '_I_",_'ί_I'_'" Κυριακή Ι SΙIl1CΙι)' X ρ υσokι\' ΊIjΊ Oζ ο ι ι1κοσ μ ος ι'\,[jύ μ αιος, -+ ος αι, Ι ;ο! c! e ιιι!} ι υ ; ι! σe(! c!ecol'<ll;o n οι', ι g, lγlll e M, 4Ι!1 L, 35

40 2004 Ιανουάριος / January μ'iνας πριj)tας εβοαμάδα όεύτερη (( η δ η monl ll first wcck seconcl s r 0741 s s Ι Δευτέρα / ΜοIlCΙι\' 6 Τρίτη / ΤLlescιι} Τ_((_Λ_)"_"_Θ_Ο_Ε_'Ρ<1_"_Τ_1α 7 Τετάρτη / \\ 'ecιnesd cι: ι_ω_,ι_"_η_υ_τι_,υ_ll--.:f_)()_i',--ρι--,'μ-.eμ _ ο _" 8 Πέμπτη / Τι1llΓScΙι: ' 9 Παρασκευή / FΓicΙι: ' 10 Σάββατο /sαιll~~ η-"-w-~_~_(n_'~_ _&_m_~ 11 Κυριακή / Sllnd,IX 36 Λf'l'(J()κέVΊητος δ ι άκ()ομος ενδύματος, 40ς α ι, C;olcl-etHbIΌiclet'ed clecoγaιiοl1 ογ a g<llίnenl, ",ιl, c

41

42

43 2004 Ιανουάριος / }ajll(([j)' μ 11 ν α; π l' (Ι) τ ο ς ε β b u μ (( b (1 τ Ρ ί τ η (( η () 7 οι 1 b 1J 17 2 () ΙI' j'irsl \\ cck ιι,ίγιι ~ r 0741 s s Δευτ έρα ι :\IΟl1ιΙI) 13 Τρίτη I'ΙΊΙl'ScΙI\" 14 Τετάρτη ι \\'α!ik'~c"i\ 15 Πέμmη ι TlHIlSC!;I\ Κ /!.\Ο(Ι\"(ΗΗΟl' κω I\.L'f)i\ \ΟΙ' II<ΙΙΙΗ<ψ\((n υριακη Ι Slll1C ;1\ λ!)υο() {\(ωμ(ι >,1I>",t;l'o'l~ ζ(()\'11~ ΙΙΟΙ' (ιιιοδί(';ει Ι Ι]\' Ι'ΨΙ] ι'ψ(ιομπιο<;, lοι; ω, C;olcl Ικ'lι-μΙιιι' \\ ίιιi ;1 (lι:sί~n iinil;l1int\ ιιιι' ΙΙ'ΧΙΙΙΙΊ' οι' ΕιbΓίι, lιιi Ι', 39

44 2004 Ιανουάριος / ]anllg1y μ 11 ν α ς π V (Ι) Τ Ο ; ε 11 Ο () μ {1 b α τ f τ ("( Ρ τ η f1 η U 7 ] L) δη 1733 ΙΏ ο η Ι Ι, Ιϊ,- s Ι \\ C c k f ο u r Ι Ι, s r () s s Ι 7 :13 19 Δευτέρα / :\1(ωιΙI) 20 Τρίτη / "lucsc!;l\ I::_ 'c_ t!_l '-μί_,,_l._\_i, ~,Υ,_i.\_, 21 Τετάρτη / \\ αιjl(~sc"i) Παρασκευή / 1,'lίcΙI\ 24 Σάββατο /s~ιι~~ (-λ_d_"_ς_ξ_α_ίι~ς 25 Κυρ ιακ11 / SιιιιcΙI\ I_'r_Ιη_Υ~()r~)ί_()ι_. _Θ_"'_''\_''_Υ,_ιυ 40 Ι!α\αΙO\μισΙΙUηKOί χπ(;)\τς,.';, C"'EΙO ωιό 10 \!oυrιείo I\!ΙΙΕI'(lκη, 60~ -70~ ιιι, [,11'1:' C:Ι1Γίsιί"n tιιnics, Ι ο;ιηe( II )~' 111e Ben"ki I\ ILIselIlll, (; , c.

45

46

47 2004 Ιανουάριος / Jan 'uαry μliνας οεύτερος εβδομάδα πέμπτη α η 0735 δ η 17 4 Ι Ι11011ΙΙ, second \veek fifth s r 0735 s s Ι 26 Δευτέρα / ΜΟllcΙη, 27 Τρίτη / ΤιιescΙιχ Ι ι_')j_ί,_υo_"_ ' _ΙO_υ_X_I'_ΙU_O_"_,,)_μ_,,υ 28 Τετάρτη / \vednescιι~ Πέμπτη / ΤhuΓscιι~' Παρασκευή / Ι:I'ίcΙιγ Τ_ω_, _Ί_Ί'_ιι;_" _1_' I_'(1_μ_.\'_δ\' 31 Σάββατο / sίιtlll-cιι~ Κυρ ιακ1 Φεβρουάριος FebΠlOl)' 1 / Sl1I1CΙI~ Τ_Ε_\ι,_'''_ Ο_ι' _Κ'_'_I}'_'I_ΗΙ_Η_,ίΙ_'"_'(_Α_μ,_Χ'l_ "_ΓI_}ι_ω_δί_"_ι') ~ιαkoσμηίιkcί σημείο '(ψω\,..\ειιιομέr}εια.\ Ι I'Ο(\ X LΊ(;)να. Δάl'tlΟ αιιιj ιο Μοοοείο lν[π EI,CιKη, ()ος αι. [)ecoπιιίl'e s!]()li!c!ei' ij'tne!. det,ti! ο Ι ' '1!inen Ιιιnίc. Lωιn ec! l η' l!le Ben«ki MlIselIITl, C. 43

48 2004 Φεβρουάριος / FebnlGJY μ,;νας δεύτερος εl,δoμάocι έζτη cι η 0729 b η 1 7 4~ 111 Ο η t 11 S ι:: C ο n (Ι \v e c k s i χ t 11 S Γ U 7 2 l),s 17 4~ 2 Δ / YII.\II.\:\lϊl~T()Y Ι,ΥΙ'ΙΟΥ ευτερα Ι :\ΙΟ!1CΙι)" 3 Τρίτη Ι ΤlI<:sCιi: ~_''μ'_'_,,;_,,_<-_ι,_:ο_ι,_,,\_,,_,' 4 Τετάρτη ι \\ ' αιi1cscιι\" 5 Πέμπτη Ι ΤΙΗll'SιΙι\' 6 Παρασκευή ι Ι"" lίιιι\" 7 Σάββατο / s,ιtιlnιι\ 8 Κυριακή Ι sιιl1cιι\, I_,_"'_,\_"_"'_"'_>l' 44 II Ο.\Εμισι ιί ς κω \ορευιι-'ς. '\t'lιυψfl)t'ι«.\,\'ou \n(;)\ (/. ~«\'EI() (111() ΊΟ ;ΊIΟΙ'ΟΕ'ίο ~111< \'(!Kη. (;ος nι. \\'<lltioi' <l11(1 C];, 11 ""1',. ΙIΙ'ι<lίl οι',ι lil1cl1 Lιιl1ίι. ΙΟ<lI1C(I Ι): 1111' HCI1<lki \lli'clll11. lilll C.

49

50

51 2004 Φεβρουάριος / Fel71{/a1Y μ Ι] \' α; Ο f ι; τε Ρ ο; f i\ ο () μ ιί δ" ι' β δ () μ '1 "' Ο η Ι 7.56 ΙΠ " 11 Ι I1 '" c () 11 d \v C c k,c \ C Il Ι I1,r S'. Ι 7 5 (, 9 Δευτέρα ι \IOIIC!;I\ 10 Τρίτη ι Ι ιιl'scιι\' λ_,_ψ_"_\'--'. ψ_"_"ι_"_"_ίi_",--μ'--'.il_ηι--'.ί_"><; 11 Τετάρτη ι \\'l'cll1~scιι~ Παρασκ ε υή 11"I'jC!;l\, Κυριακή Ι ~lll1ciιi~ I~'I'-;..-\1_'' _'':...1''_ '') ;\Ι,ί \\ι\"ος \ηι;)\(η;. ~ιί\ Εω tιtιιl ΊΟ \Ioυυ~'ίo 1\1 ιι~ \ιί"η. ίος (Ο. \I'oollctl ιιιιιίιό ι.ο<1tlι'ι ll)\ Ι 111' Bctl<1ki \lttscllili. ίιlι Ι'. 47

52 2004 Φεβρουάριος / Feb1'ua1) μ 1j ν α ς b ε " τε Ρ ο ς ε β δ ο μ ά δ α ό Υ δ () η «η Ο 7 Ι 5 δ η lη σ Πl11 seco nd \\' eek cigh l11 ' Γ Ο7 15 " Δευτέρα / λlοl1cιi) ' 17 Τρίτη / Τιι~sCιι) ~_-)_f(_,i;_'γ'_()(_'c_' _II_il,_ω_,,_χ; 18 Τετάρτη / \\ ' αll1l'scili\ 19 Πέμ mι 1 / ΊΊllIl'SCΙΙ\' <1_ 1 '_\'_'()_"I:.- l ς_i-.:,1 ι;_.._\h_η~γ_"'_ 'rι_ς 20 Παρασκευή / ~Ί - ίιιl\' Κυριακή / SΙΙI1CΙΙ) I...:,1~,_Γ...:ι'I_'I\_1i:.:.',λΙCΙKOOμηΊtK <5 μ εί<ί.\.\ιο μ <ίλ \Ι\'ΟΙ' \Π<;)Ι'«,,λ«nιο ωl<5 10 ;\! ουο"ίο ;\!II Ει'(χκ η, ϊο<; (Η, 48 [) CCΟΓ,ιι ίι c ΓΟΙΙl1clel 011 '1,\()(JIICI1 Iιιl1ic.!.O<lnccll)~ ΙΙ,Ι' Β Ι'ιι<ιkί ;\!liscllll1. ϊιlι Ι:,

53

54

55 2004 Φεβρουάριος / }eιjπl(lj)' Ι' Ij ν,,; b f Ι; τ ε (> () ; ε Ι' δ ο Ι' ιί /)" έ ν α τ 'l ({ 'l ιι 7 () 6 b 'l Ι Η 11 ΠΙ011ΙΙΙ0η(1 \\L'ί:ι.. πίlιιιι... r Χ Ι:2 23 Δευτέρα / \ Ι Οl1ιΙ\\ I_"~ι ~' \:...IJ_(;'~"...:ιι~. ~I 1:...,, \ι.:... '.:...I';.<.I'...:"_"ι.:......: 1 '-,-ϊ'_";::μ_,-.:i,-:...\...:(-)~, \:... I':...\-=-'::.::I :...\:...I-=I' I ~'. \ 24 Τρίτη / Ι'ιιι'scΙ\\ 25 Τετάρτη / \\'αlικ'scιι\ 26 Πέμmη / Ι'lιιιι's(Ι\\ Κ ' Ι Ι Ι ~ Ο Ι'(-)()-'ΟΞ Ι. \~ υριακη / SllI1C!;l\ \1(,\ \1\0 t;ιιι lωομ1jιικ, ί ~' llίι ) ι)(ιμμιι μ>' ιι ιψ(, σιιιιιη ~'ψ ιllll oι' κι''"η\ο",.'ι «\Ι'ΙΟ ιιll,; ιο \Ι "ι'ο>'ί" :\lιι l'\ιίκη, (;0<; ιιι, I)Ι'l"ΟΙ';Ι I;\'(' \\οοιιι'ιι,φρι;"" " \\;11, ;1 Η'jJIΤSΙ'I1!;II;ΟI1 οι';ι 11lllllΙΤ 011 I1()I'SCIMCk, Ιο;ιι,, { Ι Ι):' ιιιι' Bl'I1,lk ; \Ι I"Ι'lIll1, (;IΙ1 Ι', 51

56 2004 Μάρτιος / MaTclI ",jνα ς τ ρί το ς εβbομrίb«οέκ«τη «η Ο657 δ '1 Ι S Ι 9 lηοιιth Ihil" (! \veek IcnIh,ι" Ω657 ~ s Ι Η Ι l) 1 Δευτέρα / λl()ilcιi~ 2 Τρίτη / Ί tj CSCi<I~ Τετάρτη / \\ 't,d llcsc\;i~ Πέμmη / ΊΊllIΓSC!<Ι) 5 Π ' Η ' λ. \ΙΙ'ΕΊ Ι~~ Ι () Ι αρασκευη / j '" I,jcIt\ 6 7 Κυριακή / SlIIlCl,l) 52.λι«κοομIlΊlκιj HιI\'il1,.\ E ΙIΊOμ~' ρειιι μ(l'\'\ι\"( )υ ΗΙΙfψcιμμΙΗΟ<; μ ε lι ιφ(ι(τωοll fψιiιiιοl' κι' \'ηο ι!,.λ ι'n: ιο ωιι> ιο ;\lουο Είο,\ 1 11 <:\"(1" 'l, (;0<; ιιι. [)cι"oγ<ιιί\ 'υ sli iij. ιlυι~ιί l of"" \\'oollcll ~ιρρlίιιιι c \\'ith <l Ι"C!ΠC SC J1l<lιίΟJ1 ογ;ι IΙΙΙI1ΙΙΤ ()Il 110J Sl'lxKk. l.o;i Il CCIIJ> ιlιυ Bc ll,t ki ;\ l li,υ ΙΙΙl1, (;ιlι (.

57

58

59 2004 Μάρτιος / March μ'i νας τρί τ ος εβδομάδα ενδέκα τη α. η δ η Π,Ο l1 ΙΙ, th i r d,veek e l eve ηtll 5 r Δευτέρα ι Monclιl y 9 Τρπη /ΤuesdaΥ 10 Τετάρτη ι \ Vednesday _ 11 Πέμmη ι ΤhuΓsda Υ _ 12 Π αρασκευη Ι ' Γ ΧΑ ΙΙ'ΕΤΙΣΜΟ Ι FΓίdaΥ 13 Σάββατο / Satlll day 14 Κυριακή ι SundaΥ 1._ 'Ί_α_uι_)(_'ll_ρ_οο_κ_υ_'''l_Ό_Ε"_><; Μ ά λλ ι νο διακοσ μητι κό ε πίρρα μμ α μ ~ σrαυρoε ι δ ι] δ ι ά κ οσ μ ο. Δάνειο α π ό 10 Μ ουσείο Μπ ενάκ η. 60ς α ι. DecuI',ILive \\'ooll e n ~IPJJ l i c l ue, ν ίιlι cι-ιιc ίio πη on',1ille nl. Loaned b)' ιl,ι: Bc na ki M LIseUll1. 6 th c. 55

60 2004 Μάρτιος / MaTC!l μ 11 ν α ς τ υ ί τ ο ; ε I~ b u μ (ί b (t b ω Ο f Ζ (( Τ 1) (( b '1 Ι Η 32 11'(1"1 1' Ih i rc! \\eek I\\c l, cl h, r Ο636,, 15 Δε υτέρα / λl()jjcl<l~ 16 ΤρίΤl1 / Ι ucvl<l\ 17 ΤετάΡΤl1 / \ \ ' αliiι'~cιι\ 18 Π έμml1 / 1Ί1l1ISCΙl\ 19..\' λ, \! I '! ', IΊ~~I()! Παρα~K ε υ~ / fri(l~\ ~ Kυρια K~ / SΙΙΙΙCΙl\ 56 \Ι,ί.\.\I\ ' Ο () ιωωο μφ IKc\ ~' liίiψ α μμ" μ ε \ ε ρ<ικ,ί ι)ιι,..λ (!\ ειο (ti 1( ) ' [ Ο \Ι ου,π ί ο ;\ΙΙΙ Ε\'Ι' ΚΙ], ( j ος ((Ι, Ι) ι:«)ι ';ι ιί, ι: \ι ' Ι)() IIΙ' 11, ψρlίιμι C \Ι ' ίιll ;ι 1;11«)l1 CI' Ι "' ΙΙ1ι'ι lln ' II,C Bl'll<lki ;\ILI,CIIlll, ()11, (,

61

62

63 2004 Μάρτιος / MaTclI fl,j va,: τ ρ ί τ ο; ε β δo μ άocι δέχ«τ'1 τ ρί τη α η 0625 δ '1 1839,n OIlII,II,i rcl \vcek II,i" l cell lh s r 0625 S < Δευτέρα / ~1()l1(Ιιγ _ 23 Τρίτη / Τιιι s([;ιγ Π / Ι Ι () 1. Y.' ITυ l ~ \l o~ Ί II ~ (-H.C>TOKOY εμmη / Τ HIΓS(,ι\ ~~_=_.:..:..::::...:..:=_:~~~~~ 26 Παρασκευιι / I"Ί' ίcιι), '_'_('_fjl_"_ii...:,"_ ' \...,: μ_\-.:ι" 27 Σάββατο / s,ιtιιnιι) 28 Κυριακή / SΙΙl1CΙΙ) "ρ υ{)o μ ~'ιαξ() ύψ ηο μ η μ Ε ιι η ι ><ίιτιη{) '1 Ι ΠIl' '(δ\,. Il ος nι. C;O l<l -"'OIT I1 <ilk fi II)J,iI' " ί1 1 1! )ίn l ς. ΙΙΙ!' (. 59

64 2004 Μάρτιος / March μ,jνα, τέταρτο; ε~o"μάorι οέχατl) τέτ((ρτη η.η ) 18.46' πωπιl, I'ourl h \vock folirleenlll '. 1 ()6.15 S.' Δευτέρα / λιοι](ιι) 30 Τρίτη / ΊΊιcs(Ι,ι) 31 Τετάρτη / \\ ' αllιι'sd,ι)" 1 Απρίλιος Π έμmη / ΤιΗI\"SΙ[;Ι) 2 Α/πίΙ 3 Σάββατο Ι s, llιιnιl\ I_ Ο_l'_. \_,,_ζι'_ιιχ_,_ι ' 4 Κυριακή / SΙΙllcΙι ) J"Ω" Β. \1Ω" _ 60 : \ Υμ.\ ο ι δηlκο,-ο ι.. \f ιn()μ ~Ί>< ι(ι χ ι,ι'σομι,'1ιιξου ~' IIιι (ίψιo L"ιι~Ί )(1, II EfJl.! :10() Al1iζe! ( I Ι'<ΙΙ'0115, ι lι'ι;ιί l ογ;ι iζo! ( I,\\ ' o,-cl1 si!k c ρί t<φ lιί ΟS-;ΙC Γ C.! :100

65

66

67 2004 Απρίλιος / Αρπ! μιϊν(ι; τέταρτος εβοομ(ίδa οέζατη πέμπτη ({.η Ο.η 18.S~ m ο 11 Ι 11 Ι' Ο ιl r Ι 11 \\ ί: C k I1 f ι C C 11 t h s. r 06 () 4 s. s Ι Χ Δευτέρα ι λlοιιιιι)" ~ λ_',_)_('_\'_i_-"_π_'_"1_'" 6 Τρίτη / ΊΊιcscιι\ λ_',_,,_'ί_\'_i_'_ί'_ί'_'1 7 Τετάρτη ι \\'αιncscιι\ \!_"_,'_Ίλ_'1_ '_Ί'_'<'_"_'1 8 Π έμmη ι ΊΊllωιΙι\ \_,_'"1_'ί_\'-'-I_"_",--μ,_"--,-'1 9 Π ' \Ι "Υ('\'1 "«I)«((JKH"! αρασκ ε υη Ι Ι"ΊίcΙι\ ΤΟ Κυριακή ι, \!ΊΟ:'\ ",\~",\ sι'iι(ιι\ ~Εf)(χφΕίμ μεηχξι.> Tf)()\I;)\" '\Ε'lιτομffJΕ'ιn \ιη'οομ{ωξου εllllιlφιoι'-ω'ριi, ΙIΕΡΙ, 13()() Sιτ,ψlι ίιlιιkαl lη' ΙΙ'ΙΙ(Χ'Ι ", <Ιι'ι"ίl οι';ι f(0i(i-ii'o\'cll silk ι:ρ ί t<ιμιιίοs-;",τ ΙΌ Ι :\()(J 63

68

69

70 2004 Απρίλιος / Αρπ! μιiν«ς τ{ταρτος εi1l:iομ<;1>«bέχιιτlι έχτιι α.η 05.5.\ δ η lιι.5χ n h folirth,ν"οι.., ;.<I"cntI,,. r 05.5.\,.s. ΙΗ.5Χ 12 Δευτέρα / \I()I](Ιι~ 13 Τρίτη / Ι ΙΙΙ''i(Ιl\ 14 Τετάρτη / \\'('(\I1Ι'\(I;I\ Παρασκευή / ITί(ΙI~.'_'_"_111_1'_._ΕI_I'_lί'_1_1'_Κ_'_λ_ΙΙΙ_"_',,_,_μ_"I_Η_._ι_η_,_I'_"Κ_>Ω_',,_\_οι_,_11_11\_1'_ 1'. 17 Σάββατο / S,ιtιιnΙl\ 18 Κυριακή / SΙΙI1(Ιl\ Ί _ ο_ι'_ι')_ι,_ψ_'ι 66 Ο μ <Ίδα ιιιι οιη<ί.\ ω\ '..\ε lι ιο μ Ff>cω χρυοο μ έη,ξοι' F lι ιιcιφιοl"cιf jj CΙ, ΙΙ>Ί >Ι' 1300 Ι;nιιιΡ 01',ιposl l cs, clct<ιi l 01' <ι ~O l C l,\\ ' o\ 'c n si lk cρίι<ψι ι ί ΟS-<ΙC Γ <:. 1 :~oo

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ MUSEUM OF BYZANTINE CULTURE

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ MUSEUM OF BYZANTINE CULTURE 2013 ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ MUSEUM OF BYZANTINE CULTURE To Mουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού τιμήθηκε με το Βραβείο Μουσείου του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έτος 2005 The Museum of Byzantine Culture

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ. 12 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

1 η ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ. 12 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 1 η ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ 12 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Πρωινή Συνεδρίαση 11:00 - Έναρξη - Χαιρετισμοί: - Μητροπολίτης

Διαβάστε περισσότερα

,,,- COUNCIL OF EUROPE CONSEIL ΟΕ ΙΈURΟΡΕ Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού βραβεύιηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης Ευρωπαϊκό Μουσείο 2005 The Museum ofbyzantίne Culture has been awarded the CounciI

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ MUSEUM OF BYZANTINE CULTURE

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ MUSEUM OF BYZANTINE CULTURE 2008 ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ MUSEUM OF BYZANTINE CULTURE 1 Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού τιμήθηκε με το Βραβείο Μουσείου του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έτος 2005 The Museum of Byzantine Culture

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΘΕΑΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ χειρόγραφα, έντυπα και η συντήρησή τους

Η ΑΘΕΑΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ χειρόγραφα, έντυπα και η συντήρησή τους 1 Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού τιμήθηκε με το Βραβείο Μουσείου του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έτος 2005 The Museum of Byzantine Culture was awarded the Council of Europe Museum Prize for the year

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχειες και ασυνέχειες στην ελληνική παράδοση των ιερατικών αµφίων (19 ος - 20 ός αι.)

Συνέχειες και ασυνέχειες στην ελληνική παράδοση των ιερατικών αµφίων (19 ος - 20 ός αι.) 1 Συνέχειες και ασυνέχειες στην ελληνική παράδοση των ιερατικών αµφίων (19 ος - 20 ός αι.) Μανόλης Γ. Βαρβούνης - Νάντια Μαχά-Μπιζούµη Η µελέτη των ιερατικών αµφίων (σάκκος, φελόνιο, ωµοφόριο, επιτραχήλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Από την ΠΑΡΑΛΙΑ και το ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ. στο ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ, στην ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και την ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Από την ΠΑΡΑΛΙΑ και το ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ. στο ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ, στην ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και την ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 34 Από την ΠΑΡΑΛΙΑ και το ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ στο ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ, στην ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και την ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 1 ος ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ Λευκός Πύργος Μουσείο Πόλης (1) Στη συμβολή του ανατολικού με το θαλάσσιο τείχος υψωνόταν

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ INSTITUTION OF SPONSORSHIP FROM ANCIENT TO MODERN TIMES For it is the duty of the wealthy to render service to the state (Demosthenes, Speech: Against Phaenippus, 42.22) International Scientific Conference

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Βλαχοπούλου-Καραμπίνα. H υφαντουργία και η κεντητική ως σύγχρονες εκκλησιαστικές τέχνες

Ελένη Βλαχοπούλου-Καραμπίνα. H υφαντουργία και η κεντητική ως σύγχρονες εκκλησιαστικές τέχνες 1 Ελένη Βλαχοπούλου-Καραμπίνα H υφαντουργία και η κεντητική ως σύγχρονες εκκλησιαστικές τέχνες Α) Ιστορικά Η αναβίωση της εκκλησιαστικής υφαντουργίας και κεντητικής στη σύγχρονη Ελλάδα αποτελεί ένα φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Book of Abstracts SYROS- GREECE

Book of Abstracts SYROS- GREECE Book of Abstracts SYROS- GREECE 9-11 October, 2014 Dear friends and colleagues, It is our pleasure and honor to welcome you to this unique Beekeeping Symposium taking place for the first time in the Cyclades,

Διαβάστε περισσότερα

Book of Abstracts SYROS- GREECE

Book of Abstracts SYROS- GREECE Book of Abstracts SYROS- GREECE 9-11 October, 2014 2 3 4 Dear friends and colleagues, It is our pleasure and honor to welcome you to this unique Beekeeping Symposium taking place for the first time in

Διαβάστε περισσότερα

Αργυρές επενδύσεις εικόνων από τη Θεσσαλονίκη του 14ου αιώνα

Αργυρές επενδύσεις εικόνων από τη Θεσσαλονίκη του 14ου αιώνα Αργυρές επενδύσεις εικόνων από τη Θεσσαλονίκη του 14ου αιώνα Κάτια ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Τόμος ΚΣΤ' (2005) Σελ. 263-272 ΑΘΗΝΑ 2005 Κ. Λοβέρδου-Τσιγαρίδα ΑΡΓΥΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥ 14ου

Διαβάστε περισσότερα

Book of Abstracts SYROS- GREECE

Book of Abstracts SYROS- GREECE Book of Abstracts SYROS- GREECE 9-11 October, 2014 Dear friends and colleagues, It is our pleasure and honor to welcome you to this unique Beekeeping Symposium taking place for the first time in the Cyclades,

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα του Εμμανουήλ Τζάνε στο Βυζαντινό Μουσείο

Εικόνα του Εμμανουήλ Τζάνε στο Βυζαντινό Μουσείο Εικόνα του Εμμανουήλ Τζάνε στο Βυζαντινό Μουσείο Ανδρομάχη ΚΑΤΣΕΛΑΚΗ Δελτίον XAE 18 (1995), Περίοδος Δ' Σελ. 129-138 ΑΘΗΝΑ 1995 Ανδρομάχη Κατσελάκη ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΑΝΕ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ* Xi.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS 2011-2014: Το αρχαιολογικό έργο της ΙΒ Ε.Π.Κ.Α. Κωνσταντίνος Σουέρεφ / Konstantinos Soueref Κατά τα έτη 2011 2013 και το α εξάμηνο του 2014, η ΙΒ Ε.Π.Κ.Α., εκτός των τρεχουσών αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ABOUT MYKONOS/ΜΥΚΟΝΟΣ

ABOUT MYKONOS/ΜΥΚΟΝΟΣ Dear readers, We are glad to welcome you, through the pages of the Mykonos Guidebook, to the island of romance, relaxation but also entertainment. Mykonos constitutes now a firm value, owed to its visitors

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανση τοιχογραφιών του εργαστηρίου των θηβαίων ζωγράφων Γεωργίου και Φράγκου Κονταρή στην περιοχή της γενέτειράς τους

Επισήμανση τοιχογραφιών του εργαστηρίου των θηβαίων ζωγράφων Γεωργίου και Φράγκου Κονταρή στην περιοχή της γενέτειράς τους Επισήμανση τοιχογραφιών του εργαστηρίου των θηβαίων ζωγράφων Γεωργίου και Φράγκου Κονταρή στην περιοχή της γενέτειράς τους Χαρίκλεια ΚΟΙΛΑΚΟΥ Τόμος ΚΒ' (2001) Σελ. 191-208 ΑΘΗΝΑ 2001 Χαρίκλεια Κοιλάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ PAINTBRUSHES. Wall-painting and vase-painting of the 2nd millennium BC in dialogue

ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ PAINTBRUSHES. Wall-painting and vase-painting of the 2nd millennium BC in dialogue PAINTBRUSHES Wall-painting and vase-painting of the 2nd millennium BC in dialogue ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ Η τοιχογραφία και η αγγειογραφία της 2ης χιλιετίας π.χ. σε διάλογο Ακρωτήρι Θήρας, 24-26 Μα ίου 2013 Akrotiri,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩ ΠΟΛΗ από την ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ. στα ΤΕΙΧΗ της ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ και στις ΠΑΡΥΦΕΣ των ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

Η ΑΝΩ ΠΟΛΗ από την ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ. στα ΤΕΙΧΗ της ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ και στις ΠΑΡΥΦΕΣ των ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 128 Η ΑΝΩ ΠΟΛΗ από την ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ στα ΤΕΙΧΗ της ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ και στις ΠΑΡΥΦΕΣ των ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 5 ος ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ Άνω Πόλη Η περιοχή της Άνω Πόλης, το βορειότερο και ψηλότερο τμήμα του παλιού οικιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Αθανασίου Κουστοχωρίου Ημαθίας και η σχέση του με το καστοριανό εργαστήρι

Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Αθανασίου Κουστοχωρίου Ημαθίας και η σχέση του με το καστοριανό εργαστήρι Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Αγίου Αθανασίου Κουστοχωρίου Ημαθίας και η σχέση του με το καστοριανό εργαστήρι Φλώρα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Τόμος ΚΔ' (2003) Σελ. 257-266 ΑΘΗΝΑ 2003 Φλώρα Καραγιάννη Ο ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Honouring the Dead in the Peloponnese

Honouring the Dead in the Peloponnese Honouring the Dead in the Peloponnese Proceedings of the conference held at Sparta 23-25 April 2009 Edited by Helen Cavanagh, William Cavanagh and James Roy CSPS Online Publication 2 prepared by Sam Farnham

Διαβάστε περισσότερα

Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης

Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης Τα εισαγωγικά κείμενα των θεματικών ενοτήτων της μόνιμης έκθεσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Βυζαντινή αυτοκρατορία Α. Βυζαντινή αυτοκρατορία ονομάστηκε κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

WHERE TO GO/ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Byzantine monuments of Naxos By Irene Gratsia* In Naxos, churches that were built during the Byzantine period, between the 6th and the 15th century, were scattered in plains, plateaus and massifs. Very

Διαβάστε περισσότερα

9ο (Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ) Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ο Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ι Ν Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν (Φιλολογία Ιστορία Αρχαιολογία Λαογραφία)

9ο (Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ) Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ο Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ι Ν Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν (Φιλολογία Ιστορία Αρχαιολογία Λαογραφία) ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9ο (Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ) Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ο Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ι Ν Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν (Φιλολογία Ιστορία Αρχαιολογία Λαογραφία) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Honouring the Dead in the Peloponnese

Honouring the Dead in the Peloponnese Honouring the Dead in the Peloponnese Proceedings of the conference held at Sparta 23-25 April 2009 Edited by Helen Cavanagh, William Cavanagh and James Roy CSPS Online Publication 2 prepared by Sam Farnham

Διαβάστε περισσότερα

Honouring the Dead in the Peloponnese

Honouring the Dead in the Peloponnese Honouring the Dead in the Peloponnese Proceedings of the conference held at Sparta 23-25 April 2009 Edited by Helen Cavanagh, William Cavanagh and James Roy CSPS Online Publication 2 prepared by Sam Farnham

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ THREPTERIA STUDIES ON ANCIENT MACEDONIA

ΘΡΕΠΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ THREPTERIA STUDIES ON ANCIENT MACEDONIA ΘΡΕΠΤΗΡΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ THREPTERIA STUDIES ON ANCIENT MACEDONIA Επιμελητές / Editors Μιχάλης Τιβέριος / Michalis Tiverios Παντελής Νίγδελης / Pantelis Nigdelis Πολυξένη Αδάμ-Βελένη /

Διαβάστε περισσότερα

Honouring the Dead in the Peloponnese

Honouring the Dead in the Peloponnese Honouring the Dead in the Peloponnese Proceedings of the conference held at Sparta 23-25 April 2009 Edited by Helen Cavanagh, William Cavanagh and James Roy CSPS Online Publication 2 prepared by Sam Farnham

Διαβάστε περισσότερα

Honouring the Dead in the Peloponnese

Honouring the Dead in the Peloponnese Honouring the Dead in the Peloponnese Proceedings of the conference held at Sparta 23-25 April 2009 Edited by Helen Cavanagh, William Cavanagh and James Roy CSPS Online Publication 2 prepared by Sam Farnham

Διαβάστε περισσότερα

Honouring the Dead in the Peloponnese

Honouring the Dead in the Peloponnese Honouring the Dead in the Peloponnese Proceedings of the conference held at Sparta 23-25 April 2009 Edited by Helen Cavanagh, William Cavanagh and James Roy CSPS Online Publication 2 prepared by Sam Farnham

Διαβάστε περισσότερα