ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης » Οικονομικών » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης » Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων » Πολιτισμού και Τουρισμού Περιφέρειες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (1) Με την αρ. πρωτ. ΔΙΔΚ/17854/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56, 57 του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005), διορίζεται από 1/7/2010, ο Ιωάννης Μονδάνος του Σπυρί δωνος (ΑΔΤ Ν ), σε θέση μετακλητού υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ με Γ βαθμό και 16 Μ.Κ. στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννη Ν. Ραγκούση. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠ.ΕΣ.Α. και Η.Δ. 7510/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (2) Με την αριθμ. Δ1Α ΕΞ 2010/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 55 και των άρθρων 56 και 57 του Π.Δ.63/2005 (Φ.Ε.Κ.98/Α/ ), ανακαλείται, από , η Δ1Α ΕΞ 2010/ (Φ.Ε.Κ. 119/Υ.Ο.Δ.Δ./ ) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, απόσπασης της ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ Μαρίας του Κωνσταντίνου ΑΔΤ ΑΒ /Τ.Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ/ , κατηγορίας ΔΕ, με βαθμό Α, υπαλλήλου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμ ματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (3) Αριθμ /H Α. Αποδοχή παραιτήσεων Προέδρου και μελών Εκτε λεστικής Επιτροπής δρύματος «ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ». Β. Ορισμός Προέδρου και μελών Εκτελεστικής Επιτρο πής Ιδρύματος «ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ». Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σύμφωνα με: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ/τος 4113/ Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Καταστατικού του Ιδρύματος «Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπε τσών» το οποίο κυρώθηκε με το από Π.Δ/γμα (Εφημερίδα Κυβερνήσεως παράρτημα 49315/ ) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από Β.Δ/ γμα (ΦΕΚ 342A). 3. Τις διατάξεις του από Β. Δ/τος «περί τρο ποποιήσεως του καταστατικού του Ιδρύματος «Αναργύ ρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών». 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 365/1980 (ΦΕΚ 100 Α ) «περί εξαιρέσεως εκ της Εποπτείας του Υπουργείου Οικονο

2 1848 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) μικών της Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπε τσών και της υπαγωγής ταύτης εις την Εποπτείαν του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 21 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α ). 6. Τις από , , και έγγραφες παραιτήσεις του Προέδρου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος «Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών». 7. Τις διατάξεις της αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1Β / ) Υπουργικής Απόφασης: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθη σης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου», αποφασίζουμε: Α) Κάνουμε δεκτές τις κάτωθι παραιτήσεις του Προ έδρου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος «Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών», που είχαν ορισθεί με την αριθμ /Η/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας: 1. Την από έγγραφη παραίτηση της Μάγδας Αποστολίδου, Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος «Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπε τσών». 2. Την από έγγραφη παραίτηση του Αν δρέα Μαρτίνου, Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος «Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών». 3. Την από έγγραφη παραίτηση του Αριστο τέλη Δήμιτσα, Γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος «Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών». 4. Την από έγγραφη παραίτηση του Ιωάννη Κοκ κάλα, Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος «Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών». 5. Τις από έγγραφες παραιτήσεις, υποβληθεί σες με κοινή Επιστολή Παραιτήσεως, του Αδαμάντιου Βακαλόπουλου, Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος «Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών», της Ελένης Τσαλδάρη, Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος «Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών», της Αικατερίνης Σύρκου, Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύ ματος «Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών», του Γεώργιου Ζαννιά, Μέλους της Εκτελεστικής Επι τροπής του Ιδρύματος «Αναργύρειος και Κοργιαλένει ος Σχολή Σπετσών» και του Σταμάτιου Παλαιοκρασσά, Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος «Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών» Β) Ορίζουμε Πρόεδρο και μέλη της Εκτελεστικής Επι τροπής του Ιδρύματος «Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών» με εξαετή θητεία, τους κάτωθι: 1. Δάσιο Γεώργιο του Θεοδώρου με ΑΔΤ ΑΒ , Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών, ως Πρόεδρο. 2. Ψαράκη Στυλιανό του Αντωνίου με ΑΔΤ ΑΙ , Αναπληρωτή Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος. 3. Δεσποτοπούλου Ιωάννα του Ηλία με ΑΔΤ ΑΕ , Οικονομολόγο, Πρόεδρο Special Olympics Eλλάς, ως μέλος. 4. Ζαββό Γεώργιο του Σπυρίδωνος με ΑΔΤ Θ , Νομικό Σύμβουλο Νομικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως μέλος. 5. Παππά Πέτρο του Αλεξάνδρου με ΑΔΤ Ν , Εφοπλιστή, ως μέλος. 6. Παπαθανασόπουλο Σπήλιο του Φωτίου με ΑΔΤ ΑΒ , πρώην Γενικό Γραμματέα Πανεπιστημίου Πα τρών, ως μέλος. 7. Πολίτη Δημήτριο του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΘ250467, Καθηγητή Πανεπιστημίου Σαν Ντιέγκο, ΗΠΑ, ως μέ λος. 8. Παπανικολάου Γιώργο του Κωνσταντίνου με Αρ. Δι αβατ. ΑΕ , Καθηγητή Πανεπιστημίου Στάνφορντ, ΗΠΑ, ως μέλος. 9. Πετρακόπουλο Πέτρο του Θεοδώρου με ΑΔΤ ΑΗ641815, ως μέλος. Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (4) Αριθμ. ΚΑ/ΦΜ06ΑΘ00/ΠΡ1/οικ Αντικατάσταση εκπροσώπων του ΤΕΕ σε Επιτροπή Δι αγωνισμού για την ανάθεση των μελετών «ΟΛΟΚΛΗ ΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΘΗΒΑ ΥΛΙΚΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ Α.Κ. ΕΡΥΘΡΩΝ ΒΙΛΙΩΝ» και «ΟΛΟ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑ ΘΗΒΑ ΥΛΙΚΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ Α.Κ. ΕΡΥΘΡΩΝ ΒΙΛΙΩΝ έως ΤΕΛΟΣ Α.Κ. ΥΛΙΚΗΣ» Αριθμός ενάριθμου έργου: 2006ΣΜ της ΣΑΜ 071/3. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98Α/ ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 2. Του Π.Δ.189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α / ). 3. Του Π.Δ.69/88 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δη μοσίων Έργων» (ΦΕΚ28Α/ ), των τροποποιητικών/ συμπληρωματικών του Π.Δ. 340/90, 293/91, 335/92 και 167/92 και των σχετικών εγκυκλίων εφαρμογής τους. 4. Του Π.Δ.178/2008 (ΦΕΚ 244 Α/ ) «Τροπο ποίηση του Π.Δ.102/2000 (Φ.Ε.Κ. 99 Α / ), Περί συστάσεως Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή της Εθνικής Οδού Πάτρας Αθηνών Θεσ/νίκης Ευζώνων (ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ)». 5. Του Ν. 3316/2005 «Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δη μοσίων συμβάσεων και εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», άρθρο Του Π.Δ. 696/74 «Περί αμοιβών Μηχανικών» σε ότι αφορά τις προδιαγραφές. 7. Του Π.Δ. 71/93 (ΦΕΚ 30Α/ ) Καθορισμός αρ μοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επι πέδου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Της Εγκ.2/91αρ.πρωτ. Δ16α/010/ΦΔ/9 1 91, με την οποία κοινοποιήθηκε η κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αν. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με αρ. πρωτ. Δ16α/04/773/ «Περί εξαίρεσης διοικητι κών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 9. Της παρ.5 του άρθρου 1 του Ν.2503/97 με την οποία διατηρούνται από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, οι αρμοδιό τητες σχετικά με τα έργα των Ειδικών Υπηρεσιών Δη μοσίων Έργων (ΕΥΔΕ). 10. Της Δ17γ/07/45/ΦΝ 439.4/ (ΦΕΚ447Β/3 4 07) απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Περί αποφαινομένων οργάνων του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και των εποπτευομέ νων Νομικών Προσώπων σε συμβάσεις του Ν.3316/2005», άρθρο Της Δ1α/ο/1932/ απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Περί καθορισμού των έργων οδοποιίας επί Εθνικών Οδών ως έργων Εθνικού Επιπέδου και των αρμοδιοτήτων για την εποπτεία, έλεγχο, διοίκηση και έγκριση των σχετικών μελετών». 12. Της 69139/7766/ απόφασης «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στους Υφυπουργούς Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» (φεκ Β 2514/ ). 13. Της 2/17140/0022/ (ΦΕΚ 192/ τ.υ.ο.δ.δ.) κοινής απόφασης Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αμοιβής των μελών των Επιτροπών Διαγωνισμού, οι οποίες συγκρο τούνται κατά το Άρθρο 21 του Ν. 3316/2005 για τη δι ενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων του νόμου αυτού». 14. Την υπ αριθμ. πρωτ. Δ16α/013/443/ΑΦ/ Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω τή Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων. Αφού λάβαμε υπόψη: 1. Tην ανάγκη για την ολοκλήρωση μελετών του Οδι κού Άξονα «ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΘΗΒΑ ΥΛΙΚΗ» προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη ωρίμανση των μελετών για τη δημοπράτηση της κατασκευής τoυ παραπάνω άξονα. 2. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΕΠ /8098/ / 1η Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΟΑ ΛΑΑ/283/ απόφασης Ένταξης της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑ ΘΗΒΑ ΥΛΙΚΗ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδι κοί Άξονες, Λιμάνια και Αστική Ανάπτυξη» στο Μέτρο 3.6. «Μελέτες Συγκοινωνιακών Αξόνων». 3. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΚΑ/ΦΜ05ΑΘ00/ΠΡ1/21801/25 Μαΐου 2009 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, με την οποία εγκρίθηκαν α) η διάθεση πίστωσης ,00 β) οι διαδικασίες ανάθεσης για την εκπόνηση της μελέτης«ολοκληρωση ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟ ΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΘΗΒΑ ΥΛΙΚΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕ ΣΗ ΜΕ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ Α.Κ. ΕΡΥΘΡΩΝ ΒΙΛΙΩΝ» (κατά την ανοικτή διαδικασία) σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Ν. 3316/2005 και ορίστηκαν Προϊσταμένη Αρχή η ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ (Κεντρική Υπηρεσία) η οποία εντέλλεται να συντάξει, ελέγξει, θεωρήσει και εγκρίνει τα σχετικά Τεύχη Προκήρυξης της μελέτης, να προκηρύξει την ανάθεση της σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για την διαχείριση του διαγωνισμού και της σχετικής σύμβασης και Διευθύνουσα Υπηρεσία για τη διαχείριση της υπόψη σύμβασης το Τμήμα Μελετών της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟ ΜΟΣ ΠΑΘΕ. 4. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΚΑ/ΦΜ06ΑΘ00/ΠΡ1/21879/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, με την οποία εγκρίθηκαν α) η διάθεση πίστωσης ,00 β) οι διαδικασίες ανάθεσης για την εκπόνηση της μελέτης«ολοκληρωση ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟ ΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΘΗΒΑ ΥΛΙΚΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ Α.Κ. ΕΡΥΘΡΩΝ ΒΙΛΙΩΝ έως ΤΕΛΟΣ Α.Κ. ΥΛΙΚΗΣ» (κατά την ανοικτή διαδικασία) σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Ν 3316/2005 και ορίστηκαν Προϊσταμένη Αρχή η ΕΥΔΕ ΑΥ ΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ (Κεντρική Υπηρεσία) η οποία εντέλλεται να συντάξει, ελέγξει, θεωρήσει και εγκρίνει τα σχετικά Τεύχη Προκήρυξης της υπόψη μελέτης, να προκηρύξει την ανάθεση της σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για την διαχείριση του διαγωνισμού και της σχετικής σύμβασης και Διευθύνουσα Υπηρεσία για τη διαχείριση της υπόψη σύμβασης το Τμήμα Μελετών της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟ ΜΟΣ ΠΑΘΕ. 5. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΚΑ/ΦΜ06ΑΘ00/ΠΡ1/21880/ απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης των μελετών του θέματος. 6. Ότι σύμφωνα με τα Τεύχη των Διαγωνισμών η υπο βολή Προσφορών έληγε στις 21 Ιουλίου Το ΚΑ/ΦΜ06,07ΑΘ00/ΠΡ1/οικ.22099/ έγγραφο μας προς το ΤΕΕ για ορισμό εκπροσώπων που θα συμ μετείχαν στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπόψη μελετών και το 455/ έγγραφο του ΤΕΕ ορισμού εκπροσώπων. 8. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΚΑ/ΦΜ06ΑΘ00/ΠΡ1/οικ / απόφαση Συγκρότησης Επιτροπών Διαγω νισμού για την ανάθεση των μελετών «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΘΗΒΑ ΥΛΙ ΚΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ Α.Κ. ΕΡΥΘΡΩΝ ΒΙΛΙΩΝ» και «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΛΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΘΗΒΑ ΥΛΙΚΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ Α.Κ. ΕΡΥΘΡΩΝ ΒΙΛΙΩΝ έως ΤΕΛΟΣ Α.Κ. ΥΛΙΚΗΣ» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 336). 9. Το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφο του ΤΕΕ για αντικατάσταση εκπροσώπων του συμμετείχαν στις παραπάνω Επιτροπές Διαγωνισμού για την ανά θεση των υπόψη μελετών, αποφασίζουμε: Την αντικατάσταση των εκπροσώπων του ΤΕΕ, Κερα μίδα Διονυσίου του Ευτυχίου, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού και Τσέγκου Ευσταθίου του Ξενοφώντα, Πο λιτικού Μηχανικού, που συμμετείχαν στις Επιτροπές Δια γωνισμού για την ανάθεση των μελετών «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΘΗΒΑ ΥΛΙ ΚΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ Α.Κ. ΕΡΥΘΡΩΝ ΒΙΛΙΩΝ» και «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΛΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΘΗΒΑ ΥΛΙΚΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ Α.Κ. ΕΡΥΘΡΩΝ ΒΙΛΙΩΝ έως ΤΕΛΟΣ Α.Κ. ΥΛΙΚΗΣ» με τους: 1. Πρέσβελο Ιωάννη του Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, ως τακτικό μέλος. 2. Ουρανό Εμμανουήλ του Μιχαήλ με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, ως αναπληρωματικό μέλος.

4 1850 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Αθήνα, 3 Αυγούστου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (5) Με την αριθμ /Δ / απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Σταμούλη Μαρίας του Θεοδώρου (ΑΔΤ Κ ), από τη θέση μετακλη τού υπαλλήλου στο πολιτικό του γραφείο από , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). Με την αριθμ /Δ1.5377/ απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, διορί ζεται η Μπακογιάννη Δέσποινα του Σωτήρη με Α.Δ.Τ. ΑΙ σε θέση ειδικού συνεργάτη, κατηγορίας ΤΕ στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εργασίας και Κοι νωνικής Ασφάλισης, Γεωργίου Κουτρουμάνη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 2586/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (6) Αριθμ. ΔΔOIK/3602/ Σύσταση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την τροποποίηση διατάξεων του Οικογενειακού Δι καίου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 18 του Π.Δ. 5/2008 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων» (Φ.Ε.Κ. 14/ Α / ). β) της αρ. 2876/2009 απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β / ). γ) του άρθρου 2 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α / ) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». δ) της υπ αριθμ. ΔΔΟΙΚ/63 83/ κοινής από φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δικαιο σύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 512/ΥΟΔΔ/ ) «Διορισμός Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δι αφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων». ε) της υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2262/Β / ) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθ / (ΦΕΚ 2601/Β / ) και 8763/ (ΦΕΚ 142/ Β / ) όμοιες. στ) της υπ αριθμ. πρωτ οικ / (ΦΕΚ 675/Β / ) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υφυ πουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δι καιωμάτων στο Γενικό Γραμματέα Ισότητας των Φύλων και στους Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της Γε νικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων» απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού. ζ) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν.2408/1996 (ΦΕΚ 104Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242Α). η) του άρθρου 17 του ν. 3205/03 (ΦΕΚ Α 297) «Μισθολο γικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσί ου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α 40). θ) του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός επικρατείας και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 35 Α), όπως ισχύουν. ι) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα», Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α98). 2. Την ανάγκη σύστασης ειδικής νομοπαρασκευαστι κής επιτροπής για την τροποποίηση διατάξεων του οικογενειακού δικαίου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιο λογικής έκθεσης καθώς και της Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη μόνο για την καταβολή οδοιπορι κών εξόδων, εξόδων διαμονής και ημερήσιας αποζημίω σης που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Φορέας 17/630 ΚΑΕ 0711), αποφασίζουμε: Α) τη σύσταση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτρο πής για την τροποποίηση διατάξεων του οικογενειακού δικαίου, τη σύνταξη της σχετικής Αιτιολογικής Έκθεσης καθώς και της Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμί σεων, αποτελούμενη από τους: 1. Κουνουγέρη Μανωλεδάκη Ευτυχία, του Κωνσταντί νου, Καθηγήτρια ΑΠΘ, ΑΔΤ Ρ ως Πρόεδρο και 2. Αμπαζή Ιωάννη του Δημητρίου, Δικηγόρο, ΑΔΤ ΑΒ Γούλιαρου Αθηνά του Δημητρίου, Δικηγόρο, ΑΔΤ ΑΖ Κοτζάμπαση Αθηνά του Παναγιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ, ΑΔΤ Τ Παπαδοπούλου Δήμητρα του Αγγέλου, Αναπληρώ τρια Καθηγήτρια Νομικής ΕΚΠΑ, ΑΔΤ Ξ Παπαζήση Θεανώ του Αστεριού, Καθηγήτρια Νομι κής ΑΠΘ, ΑΔΤ ΑΙ Φουντεδάκη Κατερίνα του Νικολάου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ, ΑΔΤ Χ Χασιρτζόγλου Μαρία του Δημητρίου, Εφέτη, ΑΔΤ Χ Σαμαρτζοπούλου Αθηνά Μαρία του Γεωργίου, Δι κηγόρο, ΑΔΤ Τ , ως μέλη.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1851 Χρέη γραμματέα θα εκτελεί η Λουκίδου Αικατερίνη του Γρηγορίου, Αρ. Διαβατηρίου ΑΕ , Νομικός, υπάλληλος βαθμού Α κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργά νωσης, που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων. Η Επιτροπή οφείλει να περατώσει το έργο της εντός τριών (3) μηνών. Β) Στην Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμματέα της ανωτέρω Επιτροπής δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της. Γ) Στην Πρόεδρο, τα μέλη και την γραμματέα, για την περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιήσουν μετακι νήσεις από την έδρα τους προς τον τόπο συνεδριάσεων της ανωτέρω Επιτροπής, θα καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα, έξοδα διαμονής και ημερήσια αποζημίωση, σύμ φωνα με τις διατάξεις του ν.2685/1999, όπως ισχύει. Κυβερνήσεως Αθήνα, 19 Αυγούστου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (7) Αριθμ Διορισμός Συντονιστή Διευθυντή και Αναπληρωτή Συ ντονιστή Διευθυντή στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του Ν. 1558/1985, «Σύσταση Γενικών Γραμματειών», άρθρο 27, παρ. 2, περ. ε, στοιχ. iν, «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (Φ.Ε.Κ. 137/Α/1985). β) Του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α/2005). γ) Του Ν. 1828/1989, ιδίως του άρθρου 40, «Αναμόρφω ση φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», με το οποίο συστάθηκε Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ» (ΦΕΚ 2/Α/1989). δ) Του Ν.2190/1994, «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκη σης» άρθρο 32, παρ. 18 (ΦΕΚ 28/Α/1994). 2. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 346/Β/1989) κοι νή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισμού «περί έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)». 3. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 562/Β/1990) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και της Υφυπουργού Πολιτισμού «Διεύρυνση Μελών Δ.Σ. Σ.Ε.Φ.». 4. Το Π.Δ. 186 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτι σμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 213/Α/2009). 5. Την υπ αριθμ / απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Γε ωργίου Νικητιάδη» (ΦΕΚ 1028/Β/2010), αποφασίζουμε: Διορίζεται ως Συντονιστής Διευθυντής στο Στάδιο Ει ρήνης και Φιλίας ο ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασί ου, με Αριθμό Δελτίου Υπηρεσιακής Ταυτότητας (Σώμα Ελληνικής Αστυνομίας) και ως αναπληρωτής Συ ντονιστής Διευθυντής ο ΑΞΑΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημη τρίου (σύμβουλος επιχειρήσεων), με ΑΔΤ Χ Η αμοιβή των ανωτέρω, θα ανέρχεται: Α) για τον συντονιστή διευθυντή, στο ποσό των (τρεις χιλιάδες μεικτά), μηνιαίως και Β) για τον αναπληρωτή συντονιστή διευθυντή, στο ποσό των (δύο χιλιάδες τετρακόσια μεικτά), μη νιαίως. Από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι σμού. Από τη δημοσίευση της παρούσης, παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη απόφαση. Αθήνα, 18 Αυγούστου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (8) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ /9118 Συμπλήρωση της υπ αριθμ /2850/ απόφα σης «Συγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Εθνι κών Κληρ/των Β. Αιγαίου». Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση Περιφερειών» (ΦΕΚ 107/τ.Α/ ). 2) Τις διατάξεις του Α.Ν. 2039/39 «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκ καθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κλη ροδοσιών και δωρεών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3) Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2873/2000 «Φο ρολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285/τ.Α/ ). 4) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2993/2002 «Τροπο ποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 58/τ.Α/ ). 5) Την αριθμ /2850/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα της Περιφέρειας Β. Αιγαίου «Συγκρό τηση Περιφερειακού Συμβουλίου Εθνικών Κληρ/των Β. Αιγαίου» (ΦΕΚ 129/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/ όπως αυτή τρο ποποιήθηκε και ισχύει). 6) Την ανάγκη ορισμού και νέου εισηγητού του Περι φερειακού Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων, λόγω του μεγάλου αριθμού και της ιδιομορφίας των Κληρο δοτημάτων, αποφασίζει: Συμπληρώνει την ανωτέρω σχετική απόφαση (αριθμ 10393/2850/ ) «Συγκρότηση Περιφερειακού Συμ βουλίου Εθνικών Κληρ/των Β. Αιγαίου» και ορίζει Ως εισηγητή του Περιφερειακού Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων τον Καλαϊτζή Ευάγγελο του Μιχαήλ, Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Β. Αι γαίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α.

6 1852 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη απόφαση μας. Μυτιλήνη, 12 Αυγούστου 2010 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθμ.4143 Ανασυγκρότηση Επιτροπών Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.2503/97 (ΦΕΚ107/τ.Α / ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας ρύθ μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2. Τις όμοιες του ΠΔ 66/02 (ΦΕΚ 52/τ.Α / ) «Περί σύστασης Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Ηπεί ρου». 3. Τις όμοιες του άρθρου 13 του Ν.3386/05 (ΦΕΚ212/ τ.α / ) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». 4. Την 3012/ (ΦΕΚ 1453/τ. Β / ) από φαση μας με την οποία συστάθηκαν οι Επιτροπές που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις για τους Νο μούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας. 5. Την ανάγκη ανασυγκρότησης των εν λόγω Επιτρο πών λόγω υπηρεσιακών μεταβολών των μελών τους, αποφασίζουμε: Ανασυγκροτούμε την Επιτροπή Μετανάστευσης σε κάθε Νομό της Περιφέρειας Ηπείρου ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 1. Καραβασίλη Γεωργία του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΒ811801), Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος ΑΚΑΜ Άρτας, ως Πρόεδρος, αναπληρούμενη από τον νόμιμο αναπληρωτή της. 2. Χερουβείμ Δημήτριος του Αντωνίου (ΑΔΤ ΑΒ411289), υπάλληλος Τμήματος ΑΚΑΜ Άρτας ως μέλος, αναπλη ρούμενος από την Κωνσταντή Πηνελόπη του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΖ ), υπάλληλο του ΤΑΚΑΜ Πρέβεζας 3. Ρίζου Θεοφάνια του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΑ ), υπάλληλος Τμήματος ΑΚΑΜ Άρτας ως μέλος, αναπλη ρούμενη από την Νάκου Άννα του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΖ ) υπάλληλο του ΤΑΚΑΜ Πρέβεζας. 4. Τσιβόλα Λαμπρινή του Δημητρίου (ΑΔΤ Ρ ), υπάλληλος Τμήματος ΑΚΑΜ Άρτας ως μέλος αναπλη ρούμενη από την Ρεμεντζά Θεοδώρα του Φιλίππου (ΑΔΤ ΑΒ307754), υπάλληλο του ΤΑΚΑΜ Πρέβεζας. 5. Σκανδάλης Ηλίας του Ευαγγέλου, Αστυνόμος Α (ΑΔΤ ), εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυν σης Άρτας, ως μέλος αναπληρούμενος από τον Δήμο Κωνσταντίνο του Λάμπρου (ΑΔΤ ), Αστυνόμο Β της ίδιας Υπηρεσίας. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Τσιβόλα Λα μπρινή του Δημητρίου (ΑΔΤ Ρ598197), υπάλληλο του Τμήματος ΑΚΑΜ Άρτας, αναπληρούμενη από την Ρίζου Θεοφάνια του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΑ310895), υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας. Εισηγήτρια της Επιτροπής ορίζουμε την Ρίζου Θεοφά νια του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΑ310895), υπάλληλο του Τμή ματος ΑΚΑΜ Άρτας, αναπληρούμενη από την Τσιβόλα Λαμπρινή του Δημητρίου (ΑΔΤ Ρ598197), υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1. Κοσιώρη Αλεξάνδρα του Χρήστου (ΑΔΤ ), Προϊστάμενη Τμήματος ΑΚΑΜ Θεσπρωτίας ως Πρό εδρος, αναπληρούμενη από τον νόμιμο αναπληρωτή της. 2. Λάμπρου Αμαλία του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΕ290983), υπάλληλος Τμήματος ΑΚΑΜ Θεσπρωτίας ως μέλος, ανα πληρούμενη από τον Τζήκα Κωνσταντίνο του Ευαγγέλου (ΑΔΤ ΑΖ108685), υπάλληλο του ΤΑΚΑΜ Θεσπρωτίας. 3. Μπίκα Ευθυμία του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΕ772443), υπάλ ληλος Τμήματος ΑΚΑΜ Θεσπρωτίας ως μέλος, αναπλη ρούμενη από την Διαμάντη Όλγα του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΕ ), υπάλληλο του ΤΑΚΑΜ Θεσπρωτίας. 4. Σπυροπούλου Σοφία του Σπυρίδωνος (ΑΔΤ ΑΖ ), υπάλληλος Τμήματος ΑΚΑΜ Θεσπρωτίας ως μέλος αναπληρούμενη από την Μπάντιου Ευθυμία του Φιλίππου (ΑΔΤ Ρ327864), υπάλληλο Τμήματος ΑΚΑΜ Θεσπρωτίας 5. Οικονόμου Ανδρέας του Αθανασίου (ΑΔΤ ), Αστυνόμο Β, εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας, ως μέλος αναπληρούμενος από τον Μαρ κουτσάκη Μάρκο του Γεωργίου (ΑΔΤ ), Αστυνόμο Β, της ίδιας Διεύθυνσης. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε τον Τζήκα Κων σταντίνο του Ευαγγέλου (ΑΔΤ ΑΖ ), υπάλληλο του Τμήματος ΑΚΑΜ Θεσπρωτίας αναπληρούμενο από την Μπάντιου Ευθυμία του Φιλίππου (ΑΔΤ Ρ327864), υπάλ ληλο του Τμήματος ΑΚΑΜ Θεσπρωτίας. Εισηγήτρια της Επιτροπής ορίζουμε την Διαμαντή Όλγα του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΕ ), υπάλληλο του Τμήμα τος ΑΚΑΜ Θεσπρωτίας, αναπληρούμενη από την Μπίκα Ευθυμία του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΕ ), υπάλληλο του Τμήματος ΑΚΑΜ Θεσπρωτίας ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. Ράπτης Φώτης του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΗ239795), Προ ϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΚΑΜ Περιφέρειας Ηπείρου, ως Πρόεδρος αναπληρούμενος από τον νόμιμο αναπλη ρωτή του. 2. Νάκκας Ζήκος του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΕ ), υπάλ ληλος της ΔΑΚΑΜ Περιφέρειας Ηπείρου, ως μέλος, ανα πληρούμενος από την Γκότρα Δήμητρα του Σπυρίδωνος (ΑΔΤ Ξ ), υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας. 3. Μόσχου Πανωραία του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΗ ), υπάλληλο της ΔΑΚΑΜ Ηπείρου, ως μέλος, αναπληρού μενη από την Κάκου Κωνσταντίνα του Θεοδώρου (ΑΔΤ ΑΖ738235), υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας. 4. Μπαλατσού Ελένη του Δημητρίου (ΑΔΤ ΑΖ ), υπάλληλος της ΔΑΚΑΜ Περιφέρειας Ηπείρου, ως μέ λος, αναπληρούμενη από την Ουλάσογλου Κωνσταντίνα του Δημοσθένη (ΑΔΤ Π ) υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας. 5. Τρομπούκης Κωνσταντίνος του Δημητρίου (ΑΔΤ ) Α/Δ, εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυν σης Ιωαννίνων, ως μέλος, αναπληρούμενος από τους Λελοβίτη Γεώργιο του Λάμπρου (ΑΔΤ ), Α/Υ, ή Κοτσιάφτη Δημήτριο του Χρήστου (ΑΔΤ ), της ίδιας Υπηρεσίας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 1853 Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Ταπεινοπού λου Ανδρονίκη του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΗ ), υπάλλη λο της ΔΑΚΑΜ Περιφέρειας Ηπείρου, αναπληρούμενη από τον Μαζανίτη Παύλο του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΒ ), υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας. Εισηγήτρια της Επιτρο πής ορίζουμε την Κωστή Βασιλική του Αποστόλου (ΑΔΤ ), υπάλληλο της ΔΑΚΑΜ Περιφέρειας Ηπείρου, αναπληρούμενη από την Μόσχου Πανωραία του Γεωρ γίου (ΑΔΤ ΑΗ ), υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1. Καλέσογλου Παναγιώτα του Λαζάρου (ΑΔΤ ΑΖ ), Αναπλ. Προϊστάμενη Τμήματος ΑΚΑΜ Πρέ βεζας, ως Πρόεδρος, αναπληρούμενη από τον νόμιμο αναπληρωτή της. 2. Κωνσταντή Πηνελόπη του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΖ ), υπάλληλος του Τμήματος ΑΚΑΜ Πρέβεζας, ως μέλος, αναπληρούμενη από τον Χερουβείμ Δημήτριο του Αντωνίου (ΑΔΤ ΑΒ ), υπάλληλο Τμήματος ΑΚΑΜ Άρτας 3. Νάκου Άννα του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΖ ), υπάλ ληλος του Τμήματος ΑΚΑΜ Πρέβεζας ως μέλος, ανα πληρούμενη από την Ρίζου Θεοφάνια του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΑ ), υπάλληλο Τμήματος ΑΚΑΜ Άρτας. 4. Ρεμεντζά Θεοδώρα του Φιλίππου (ΑΔΤ ΑΒ ), υπάλληλος του Τμήματος ΑΚΑΜ Πρέβεζας, ως μέλος, αναπληρούμενη από την Τσιβόλα Λαμπρινή του Δη μητρίου (ΑΔΤ Π ), υπάλληλο Τμήματος ΑΚΑΜ Άρτας. 5. Σιόρεντας Δημήτριος του Γεωργίου (ΑΔΤ ) Αστυνόμος Β, εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυν σης Πρέβεζας, ως μέλος, αναπληρούμενος από τον Γού λα Αθανάσιο του Χρήστου (ΑΔΤ ), Αστυνόμο Β, της ίδιας υπηρεσίας. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Κωνσταντή Πηνελόπη του Βασιλείου (ΑΔΤ ΑΖ ), υπάλληλο του Τμήματος ΑΚΑΜ Πρέβεζας, αναπληρούμενη από τον Χερουβείμ Δημήτριο του Αντωνίου (ΑΔΤ ΑΒ ), υπάλληλο Τμήματος ΑΚΑΜ Άρτας. Εισηγήτρια της Επιτροπής ορίζουμε την Ρεμεντζά Θε οδώρα του Φιλίππου (ΑΔΤ ΑΒ ), υπάλληλο του Τμήματος ΑΚΑΜ Πρέβεζας, αναπληρούμενη από την Ρίζου Θεοφάνια του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΑ ), υπάλ ληλο του Τμήματος ΑΚΑΜ Άρτας. Έργο της Επιτροπής είναι η διατύπωση γνώμης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής υπηκόου τρίτης χώρας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν.3386/05. Ιωάννινα, 18 Ιουνίου 2010 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΑΣΤΑ

8 1854 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 396 10 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 402 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1302 18 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3 7 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 403 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 45 5 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1984 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ομάδας Διοίκησης Έργου για την επεξερ γασία σχεδίου νόμου για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1293 12 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Βιβλία για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.... 1 Πρόσληψη εποχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 234 8 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 47 11 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 857 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 34 2 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 77 28 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 387 4 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 116 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 253 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1126 23 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας. 1 Ανάκληση Προκήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 48 5 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 102 8 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2645 6 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή προμήθειας ανταλλαγής τίτλων του Ελ ληνικού Δημοσίου.... 1 Απονομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 24 20 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β ) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1443 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/3305/2010 (ΦΕΚ 226/Β ) απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 136 9 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Ορισμός Μελών Διαρκών Συντονιστι κών Επιτροπών με τίτλο «Κομβικά

Διαβάστε περισσότερα