Περίληψη. 1. Εισαγωγή. 2. Ανάλυση ηλεκτρικού φορτίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη. 1. Εισαγωγή. 2. Ανάλυση ηλεκτρικού φορτίου"

Transcript

1 Βέλτιστος Προγραµµατισµός Λειτουργίας Υβριδικού Συστήµατος Φωτοβολταϊκών και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας µε Βάση την Ανάλυση Διακύµανσης του Ηλεκτρικού Φορτίου Καρακυριάκου Ασηµίνα Προπτυχιακή φοιτήτρια Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Ε.Μ.Π. Κυπρίων Αγωνιστών 11, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η βέλτιστη κατανοµή της παραγωγής των µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής ενός µικροδικτύου. Ο βέλτιστος προγραµµατισµός λειτουργίας πραγµατοποιείται για ένα 24-ωρο, και βασίζεται στα ηµερήσια δεδοµένα του ηλεκτρικού και θερµικού φορτίου. Το σύστηµα αποτελείται από φωτοβολταϊκά στοιχεία () και από µονάδες συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας (CHP). Προκειµένου, να βελτιστοποιηθεί η διεσπαρµένη παραγωγή, αρχικά, αναλύεται η διακύµανση του ηλεκτρικού φορτίου, ώστε το µοντέλο που θα προκύψει να εκφράζει τα στοχαστικά χαρακτηριστικά του. Στη συνέχεια, υπολογίζεται η συνάρτηση κόστους για τη λειτουργία των συγκεκριµένων µονάδων, η οποία αποτελεί την αντικειµενική συνάρτηση ελαχιστοποίησης. Κατά τη βελτιστοποίηση, οι περιορισµοί προκύπτουν από τα δεδοµένα του φορτίου και από τις µονάδες παραγωγής. Τελικά, µελετώνται τρεις δυνατές περιπτώσεις για τον προγραµµατισµό λειτουργίας του υβριδικού συστήµατος, από τις οποίες θα προκύψει η βέλτιστη και πιο οικονοµική λειτουργία του. Λέξεις-Κλειδιά: Διεσπαρµένη Παραγωγή (Δ.Π.), Μικροδίκτυο, Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (CHP), Φωτοβολταϊκά (), Μοντέλο Εσωτερικής Κατάστασης, Kalman Filer & Smooher, Βέλτιστος Γραµµικός Προγραµµατισµός. 1. Εισαγωγή Η συνεχώς αυξανόµενη ένταξη των µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής στο δίκτυο µέσης και χαµηλής τάσης, τα τελευταία χρόνια, επέφερε σηµαντική αλλαγή στη συµβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µεγάλες κεντρικές εγκαταστάσεις παραγωγής. Ως διεσπαρµένη παραγωγή ορίζεται η παραγωγή ενέργειας µικρής κλίµακας, µε τιµές που κατά κανόνα κυµαίνονται έως 5M 1Μ. Οι µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντοπίζονται κοντά στο φορτίο, ώστε να ελαχιστοποιούν τις απώλειες µεταφοράς όπως επίσης και το κόστος µεταφοράς. Συνήθως, στον ορισµό, συµπεριλαµβάνονται και κάποια βασικά χαρακτηριστικά, όπως η ύπαρξη και εκµετάλλευση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας κ.α. Γενικότερα, ευνοείται η χρήση της θερµικής ενέργειας σε εφαρµογές συµπαραγωγής, αυξάνοντας έτσι τη συνολική απόδοση του συστήµατος. Επί του παρόντος, µεγάλο ενδιαφέρον εµφανίζει η διασύνδεση µικρών µονάδων παραγωγής στα συστήµατα διανοµής χαµηλής τάσης, που αποτελούν ένα νέο τύπο συστήµατος ισχύος που ονοµάζεται Μικροδίκτυο (Microgrid). Τα µικροδίκτυα µπορούν να συνδέονται στο κεντρικό δίκτυο ισχύος ή µπορούν και να λειτουργούν αυτόνοµα. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι οι µονάδες παραγωγής παρέχουν τόση ηλεκτρική ενέργεια, ώστε να καλύπτονται, ανά πάσα στιγµή, οι απαιτήσεις των καταναλωτών, δηλαδή η παραγωγή ακολουθεί συνεχώς το φορτίο. Η προσαρµοστικότητα του συστήµατος ενέργειας στις ανάγκες των καταναλωτών, που οδηγεί στην ελαχιστοποίηση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και στην αυξηµένη αξιοπιστία του, είναι από τα βασικότερα πλεονεκτήµατα του. Προκειµένου, να ελαχιστοποιηθεί το κόστος λειτουργίας του συστήµατος, πρέπει αρχικά, να αναλυθεί το ηµερήσιο ηλεκτρικό φορτίο του µικροδικτύου. Το υβριδικό σύστηµα αποτελείται από µονάδες CHP και. 2. Ανάλυση ηλεκτρικού φορτίου Κατά την αυτόνοµη λειτουργία ενός µικροδικτύου, όσο πιο µικρό είναι το µικροδίκτυο, τόσο πιο έντονες είναι οι διακυµάνσεις του φορτίου και πιο µεγάλες οι ανάγκες για αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, όταν το µικροδίκτυο συνδέεται στο κεντρικό

2 δίκτυο διανοµής, οι ανάγκες για µέσα αποθήκευσης µειώνονται. Το κεντρικό δίκτυο διανοµής δίνει τη δυνατότητα τροφοδότησης του µικροδικτύου, σε περίπτωση που αυτό δεν µπορεί να παράγει την απαιτούµενη ισχύ για την πλήρη κάλυψη του φορτίου. Η ηµερήσια διακύµανση του ηλεκτρικού φορτίου, για τους µήνες Ιανουάριο, Μάρτιο και Ιούλιο, ακολουθεί την κατανοµή που παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Τα δεδοµένα προέκυψαν από µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν ανά 5 min, από τον EES Ld, ως µέρος του Domesic Field rial Projec [1]. Η σχετικά υψηλή συχνότητα µετρήσεων, καθώς και το γεγονός ότι το φορτίο που εξυπηρετεί το µικροδίκτυο είναι σχετικά µικρό, προσδίδουν στην κατανοµή του, έντονες και ταχείες διακυµάνσεις. Σχήµα 1. Ηµερήσια διακύµανση του ηλεκτρικού φορτίου Προκειµένου η παραγωγή των µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής να ακολουθεί οποιαδήποτε διακύµανση στο φορτίο των καταναλωτών, η ανάλυση και η εξοµάλυνση του ηλεκτρικού φορτίου είναι αναγκαία Ανάλυση χρονοσειρών Σύµφωνα µε την ανάλυση των χρονοσειρών [2], τα δεδοµένα του ηλεκτρικού φορτίου y, αποτελούνται από τη συνιστώσα της Τάσης και το Θόρυβο Μέτρησης. y = m + w, όπου } { w ~ (, ) 2 N (1) O θόρυβος w, εκφράζεται ως λευκός θόρυβος, είναι µια ακολουθία αµοιβαία ανεξαρτήτων τυχαίων µεταβλητών, µε µέση τιµή ίση µε το µηδέν και διασπορά σ 2. Η εκτίµηση της συνιστώσας της Τάσης m προκύπτει µέσω της στοχαστικής διαφορικής εξίσωσης k-βαθµού. k- 1 ( ( m ) v k ( m ) = =, όπου { } v ~ (, r ) 2 N (2) Όταν εφαρµόζεται ο διαφορικός τελεστής σε µία οποιαδήποτε χρονοσειρά δεδοµένων, τότε παράγεται µια στάσιµη διεργασία. Συγκεκριµένα, ο θόρυβος v, Θόρυβος Συστήµατος, θεωρείται λευκός θόρυβος, µε µέση τιµή ίση µε το µηδέν και διασπορά r Στοχαστική ανάλυση Ένα στοχαστικό σύστηµα, εκφράζεται από απροσδιοριστία και αβεβαιότητα, ως προς την εξέλιξή του στο χρόνο, γι αυτό και οι µεταβλητές του περιγράφονται από τις συναρτήσεις κατανοµής. Η προσέγγιση του Μοντέλου Εσωτερικής Κατάστασης, δίνει έµφαση στη µεταβλητή Κατάστασης x του συστήµατος, η οποία περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη µελέτη και την περιγραφή του. Η µεταβλητή Μέτρησης y, αντιπροσωπεύει τις θορυβώδεις παρατηρήσεις που συσχετίζονται άµεσα µε τη µεταβλητή Κατάστασης. Το Μοντέλο Εσωτερικής Κατάστασης περιλαµβάνει δύο εξισώσεις, προκειµένου να αναλυθεί και να µπορέσουν να εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε το δυναµικό σύστηµα. Πρώτον, περιλαµβάνει µία εξίσωση που περιγράφει την εξέλιξη της µεταβλητής Κατάστασης, συναρτήσει του χρόνου, και ονοµάζεται Δυναµική εξίσωση ή εξίσωση Κατάστασης. Δεύτερον, περιλαµβάνει µία εξίσωση που συσχετίζει της θορυβώδεις Μετρήσεις µε τη µεταβλητή Κατάστασης, ονοµάζεται εξίσωση Παρατήρησης και εκφράζει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται αντιληπτό το σύστηµα από τους παρατηρητές. ( x v ) x = f : εξίσωση Κατάστασης () - 1-1, - 1 ( x w ) y = h, : εξίσωση Παρατήρησης (4) Όπου, f και h είναι γνωστές, γραµµικές ή µη, συναρτήσεις της µεταβλητής Κατάστασης και των Μετρήσεων, αντίστοιχα. Η πιθανολογική προσέγγιση του µοντέλου Εσωτερικής Κατάστασης, καθώς και η απαίτηση των µεταβλητών Κατάστασης να ενηµερώνονται, να αναπροσαρµόζονται στις νέες µετρήσεις, εκφράζεται από την προσέγγιση κατά Bayes. Στην προσέγγιση κατά Bayes, η κατάσταση του συστήµατος περιγράφεται πλήρως από τη Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας της µεταβλητής Κατάστασης. Προκύπτει από τις προηγούµενες εκτιµήσεις αυτής {x 1, x 2,, x -1 }, και από το σύνολο των πραγµατικών µετρήσεων {y 1, y 2,, y }, έως την παρούσα στιγµή,. 2.. Αλγόριθµος Kalman Ανάµεσα σε όλα τα σηµαντικά µαθηµατικά εργαλεία που υπάρχουν για την ανάλυση στοχαστικών συστηµάτων, ένα από τα πιο γνωστά και ευρέως χρησιµοποιούµενα, είναι το Φίλτρο Kalman. Το φίλτρο Kalman είναι, ουσιαστικά, ένα σύνολο µαθηµατικών εξισώσεων που πραγµατοποιεί ένα είδος πρόβλεψης και διόρθωσης στις τιµές των µεταβλητών κατάστασης [].

3 2..1. Προϋποθέσεις O συγκεκριµένος αλγόριθµος προϋποθέτει ότι οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας των µεταβλητών ακολουθούν την Κανονική κατανοµή (κατανοµή Gauss) και εποµένως χαρακτηρίζεται πλήρως από δύο παραµέτρους, τη µέση τιµή και τη διασπορά. Επιπλέον, το σύστηµα, όπως προέκυψε από την ανάλυση Χρονοσειρών και την εφαρµογή του Μοντέλου Εσωτερικής Κατάστασης, θεωρείται γραµµικό. Ο θόρυβος συστήµατος v, καθώς και ο θόρυβος µέτρησης w πρέπει να ακολουθούν την Κανονική κατανοµή, µε γνωστές παραµέτρους. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι εξισώσεις () και (4), του µοντέλου Εσωτερικής Κατάστασης, που περιγράφουν το σύστηµα, µετατρέπονται στις εξής γραµµικές: x = F x + v : εξίσωση Κατάστασης (5) y = H x + w : εξίσωση Παρατήρησης (6) Φίλτρο Kalman (Kalman Filer) Το φίλτρο Kalman αποτελείται από δύο στάδια, το στάδιο Πρόβλεψης και το στάδιο Ενηµέρωσης. Αρχικά, υπολογίζει τις µεταβλητές κατάστασης του συστήµατος, χρησιµοποιώντας µία µορφή ελέγχου ανάδρασης, «προβλέποντας» την τιµή της µεταβλητής κατάστασης, της επόµενης στιγµής,. Έπειτα, όταν γίνει γνωστή η τιµή της µεταβλητής µέτρησης, y, βελτιώνει, «ενηµερώνει», την πρόβλεψή του για τη µεταβλητή κατάστασης. Στον Πίνακα 1, δίνονται τα δύο στάδια του φίλτρου, µε τις συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π.) της µεταβλητής κατάστασης και τις αντίστοιχες εξισώσεις που δίνουν τη µέση τιµή και τη διασπορά. Στάδιο Πρόβλεψης ( ) ( ) σ.π.π p x Y - 1 = Í x; x -1, P -1 µέση τιµή διασπορά x = F x P = -1 + F P F Στάδιο Ενηµέρωσης ( ) ( ) σ.π.π p x Y = Í x ; x, P x = x ( ) µέση τιµή -1 + K y - H x -1 διασπορά P = P - K S K -1 Πίνακας 1. Φίλτρο Kalman δύο σταδίων, µε τις αντίστοιχες εξισώσεις S + = H P H R - 1 (7) K = P H S (8) -1-1 Όπου, x -1 και P -1 είναι η µέση τιµή και η διασπορά πρόβλεψης, αντίστοιχα. Ενώ, x και P είναι η «βελτιωµένη» µέση τιµή και διασπορά του συστήµατος, τη στιγµή, κατά το στάδιο της ενηµέρωσης, µε την επίδραση της µεταβλητής µέτρησης. Ο όρος y - H x, -1 εκφράζει τη νέα µορφή του σφάλµατος µέτρησης, αµέσως µετά την πρόβλεψη και K είναι το κέρδος του Φίλτρου που εκφράζει πόσο πρέπει να «διορθωθεί» η πρόβλεψη της µεταβλητής κατάστασης, κατά το στάδιο της ενηµέρωσης Εξοµάλυνση Kalman (Kalman Smooher) Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξοµάλυνση των µεταβλητών κατάστασης. Η εξοµάλυνση αυτή, βασίζεται στο γεγονός ότι οι σ.π.π. των µεταβλητών και οι αντίστοιχες παράµετροι τους, τη στιγµή, δεν εξαρτώνται µόνο από το σύνολο των µετρήσεων έως εκείνη τη στιγµή, αλλά επηρεάζονται και από τις µελλοντικές µετρήσεις, µέχρι τη στιγµή, όπου >. Καθώς υπάρχει µεγαλύτερη ποσότητα πληροφορίας πάνω στις οποίες βασίζονται οι εκτιµήσεις για τη µεταβλητή κατάστασης, οι εξοµαλυσµένες σ.π.π. έχουν µικρότερες τιµές απόκλισης. Οι εξισώσεις που δίνουν τη µέση τιµή και τη διασπορά της σ.π.π. του Kalman Smooher, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Εξοµάλυνση sm sm ( ) ( ) σ.π.π p x Y = N x; x, P sm sm x = x + C [ ] µέση τιµή x - x sm sm P = P + C P P + 1 [ ] διασπορά Πίνακας 2. Εξοµάλυνση Kalman, µε τις αντίστοιχες εξισώσεις x = F x (9) +1 P = + F P F +1 (1) [ P ] -1 C P F + 1 = (11) Η εξοµάλυνση Kalman χρησιµοποιεί τις τιµές του φίλτρου Kalman, ώστε να δώσει µια πιο οµαλή κατανοµή των εκτιµήσεων των µεταβλητών κατάστασης. Η αξιοσηµείωτη διαφορά ανάµεσα στο φίλτρο και στην εξοµάλυνση Kalman είναι ότι η αναδροµή στο µεν φίλτρο C

4 γίνεται προς τις αύξουσες χρονικές στιγµές (forward), στη δε εξοµάλυνση, γίνεται ανάποδα (backward) Εφαρµογή στα δεδοµένα του φορτίου Τα δεδοµένα του ηλεκτρικού φορτίου αποτελούν τις µεταβλητές Μέτρησης, δηλαδή την έξοδο του συστήµατος. Σκοπός της ανάλυσης αυτής, είναι η εκτίµηση της συνιστώσας της Τάσης, που δίνει τις πιο αργές και οµαλές µεταβολές του φορτίου, απαλλαγµένη από οποιοδήποτε θόρυβο, αντιπροσωπεύει το σύνολο των µεταβλητών κατάστασης και προκύπτει από την ανάλυση χρονοσειρών. Το πραγµατικό µοντέλο κατάστασης και ο τρόπος µε τον οποίο συνδέονται οι µεταβλητές κατάστασης µε τις πραγµατικές µετρήσεις, είναι στην ουσία άγνωστα. Η αβεβαιότητα αυτή, εκφράζεται στην εξίσωση κατάστασης του συστήµατος, µέσω του θορύβου συστήµατος. Η τιµή που επιλέγεται για τη διασπορά του λευκού θορύβου, είναι r 2 =.25, µία τιµή αρκετά µικρή αλλά µη µηδενική, ώστε να δώσει προσαρµοστικότητα στο φίλτρο Kalman. Ο θόρυβος µέτρησης σχετίζεται µε την ποιότητα του σήµατος που καταγράφεται. Η τιµή της διασποράς του θορύβου µέτρησης w, λαµβάνεται σ 2 =.655. Στο Σχήµα 2, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του ηλεκτρικού φορτίου, για τον µήνα Μάρτιο. Παρόµοια αποτελέσµατα προέκυψαν και για τους άλλους δύο µήνες. Το Σχήµα 2α, εκφράζει την ηµερήσια διακύµανση του ηλεκτρικού φορτίου, όπως αυτή µετρήθηκε και όπως προέκυψε από τον αλγόριθµο Kalman. Με γκρι γραµµή απεικονίζεται η διακύµανση του φορτίου για τις τιµές που µετρήθηκαν, ενώ µε µαύρη γραµµή απεικονίζονται οι τιµές του φίλτρου, που εκφράζουν την Τάση του φορτίου και αποτελούν, ουσιαστικά, το σύνολο των µετρήσεων απαλλαγµένο από το θόρυβο. Στο Σχήµα 2β, απεικονίζεται ο λευκός θόρυβος w, που εκφράζει το σφάλµα µεταξύ των πραγµατικών τιµών που µετρήθηκαν και της Τάσης του φορτίου. Ουσιαστικά, ο θόρυβος µέτρησης αφαιρεί την οποιαδήποτε Τάση που εµφανίζει το φορτίο µέσα στην ηµέρα και αποτελεί µία έκφραση της υψηλής στοχαστικότητας που παρουσιάζει αυτό. Αυτό το σφάλµα υπολοίπου (residual error), προβλέπεται ότι καλύπτεται από το κεντρικό δίκτυο διανοµής ή από τα µέσα αποθήκευσης ενέργειας. Τέλος, στο Σχήµα 2γ, παρουσιάζεται ο θόρυβος του συστήµατος v. Δηλαδή, η µεταβολή της τάσης του φορτίου από τη µία χρονική στιγµή στην επόµενη (Ramp Rae). Ο θόρυβος συστήµατος αποτελεί µία ένδειξη κατά πόσο η ανάλυση του ηλεκτρικού φορτίου έδωσε πιο οµαλές και αργές διακυµάνσεις. Επιπλέον, καθώς οι µονάδες συµπαραγωγής ακολουθούν την τάση του φορτίου, η µέγιστη τιµή του θορύβου αυτού, αποτελεί µία ένδειξη κατά πόσο οι γεννήτριες αυτές µπορούν να το ακολουθήσουν. Σχήµα 2.α) Τάση ηλεκτρικού φορτίου β) Θόρυβος Μέτρησης και γ) Θόρυβος Συστήµατος. Βέλτιστος προγραµµατισµός λειτουργίας Ο βέλτιστος προγραµµατισµός λειτουργίας βασίζεται στην ελαχιστοποίηση της συνάρτησης κόστους, η οποία περιορίζεται από το ηλεκτρικό και το θερµικό φορτίο, και από τα χαρακτηριστικά των µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής. Η Συνάρτηση Κόστους (12), ανά 5 λεπτά λειτουργίας, για την πλήρη κάλυψη του ηλεκτρικού και θερµικού φορτίου των καταναλωτών, σε ένα µικροδίκτυο που είναι συνδεδεµένο στο κύριο δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, προκύπτει από τους παρακάτω όρους. & )*+, # 1 & m # $ ' $ % " CV % h" & $ % n P m 12 CG i CHP C = ( ' ( h) ' ( )+ ' ()*+ $ 1 + YGRID % " GRID & h # 12 1 ( h) E ( )+ ' 12 $ 1 ' m $ 1 +( % " % " & m # CV & h# 12 n # " )*+,-./* ( h) ( )+ )*+,-./* ' )*+, $ 1 ' m $ 1 + (% " % " & m # CV & h# 12 nboiler BOILER ( h) ( )+

5 +) ' ' *+,- $ %*% "( D & & sar# $ " # ( sars )" i ' )*+, $ 1 ( YE % " ( h) E SELL( ) (12) & h # 12 Όπου, είναι η τιµή του αερίου ανά κυβικό µέτρο, κυµαίνεται από,62 έως,76 /m ανάλογα µε τη χρήση αυτού, CV=11,15 h/ m είναι η θερµογόνος δύναµη του φυσικού αερίου, είναι η ηλεκτρική ισχύς των µηχανών συµπαραγωγής και n είναι η ηλεκτρική P CG απόδοση τους. Επιπλέον, Υ GRID είναι η τιµή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο, ανά h, και Ε GRID είναι η ισχύς που παρέχει το δίκτυο, για την πλήρη κάλυψη του φορτίου. Όσον αφορά στο θερµικό φορτίο, ΚΑΥΣΤΗΡΑ είναι η ισχύς του καυστήρα και n ΚΑΥΣΤΗΡΑ η απόδοση του. Αντίστοιχα, BOILER είναι η ισχύς του boiler και n BOILER είναι η απόδοση του. Σε σχέση µε τη λειτουργία των µηχανών CHP, ε είναι το κόστος εκκίνησης τερµατισµού των γεννητριών, και D είναι ο αριθµός των επανεκκινήσεων. Τέλος, Υ Ε είναι η τιµή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, και Ε SELL η ισχύς που παρέχεται στο δίκτυο, ανά 5 min. Ωστόσο, οι περιορισµοί διαφέρουν, ανάλογα µε το σενάριο που µελετάται και προκύπτουν από τις εκάστοτε συνθήκες και προϋποθέσεις, γι αυτό θα αναλυθούν στη συνέχεια. Το Σχήµα παρουσιάζει τη διαµόρφωση του υβριδικού συστήµατος. απόδοσης και της παραγωγής των µηχανών CHP, εκφράζεται γραµµικά [4]. P el [] P h [] n el [%] n h [%] n gas [%] CHP # % 5% 88% CHP # % 5% 87% CHP # % 44% 82% Πίνακας. Χαρακτηριστικές τιµές των µονάδων Συµπαραγωγής Το Σχήµα 4 αντιπροσωπεύει την ηλεκτρική παραγωγή του µικροδικτύου από τα Φ/Β στοιχεία, κατά τη διάρκεια µίας ηµέρας, για τους τρείς µήνες που προαναφέρθηκαν. 4. Αποτελέσµατα Σχήµα 4. Παραγωγή Φ/Β γεννητριών Ηλεκτρική ενέργεια από το Δίκτυο Α.Π.Ε (pv, αιολικά κλπ) CHP #1 Φυσικό Αέριο Καυστήρας Boiler Τα αποτελέσµατα που ακολουθούν, δίνονται για τον µήνα Μάρτιο (ενδιάµεσες καιρικές συνθήκες), ωστόσο, εφαρµόζονται, µε τον ίδιο τρόπο, και για τους τρεις µήνες που µελετώνται. Ηλεκτρικό Φορτίο Περίσσεια Ηλεκτρικής Ενέργειας Ηλεκτρική Ενέργεια Θερµική Ενέργεια Φυσικό Αέριο CHP #2 CHP # Θέρµανση Χώρου Πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Δίκτυο Περίσσεια Θερµικής Ενέργειας Ζεστό Νερό Σχήµα. Διαµόρφωση του υβριδικού συστήµατος, CHP & Στον Πίνακα, δίνονται οι χαρακτηριστικές τιµές των τριών γεννητριών Συµπαραγωγής που επιλέχτηκαν. Ωστόσο, ο βαθµός ηλεκτρικής απόδοσης εξαρτάται από την ηλεκτρική ισχύ εξόδου της γεννήτριας, και δεν παραµένει σταθερός σε όλο το φάσµα λειτουργίας της. Στο συγκεκριµένο υβριδικό σύστηµα, οι σταθµοί συµπαραγωγής είναι αρκετά µικρής ισχύος, οπότε θεωρείται ότι η αντίστοιχη σχέση µεταξύ του βαθµού 4.1. Σενάριο 1 ο Η παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος από τις µονάδες CHP, ακολουθεί τη διακύµανση της ηλεκτρικής ζήτησης, δηλαδή ισορροπεί µε το ηλεκτρικό φορτίο. Σε πρώτο επίπεδο, η ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος καλύπτεται από την παραγωγή των Φ/Β γεννητριών, και το υπόλοιπο καλύπτεται από τις γεννήτριες συµπαραγωγής. Στην περίπτωση που η παραγωγή από τις µονάδες Δ.Π. δεν καλύπτει, εξ ολοκλήρου, το ηλεκτρικό φορτίο, τότε το µικροδίκτυο καταφεύγει στο Δίκτυο Διανοµής, από όπου εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών του. Η αντίστοιχη θερµική παραγωγή των µονάδων CHP, καλύπτει µέρος του θερµικού φορτίο, το οποίο καλύπτεται πλήρως από την επιπλέον παραγωγή του καυστήρα και του boiler. Ο έλεγχος, σε κάθε περίπτωση, γίνεται ανά 5 min και πραγµατοποιείται στο Malab.

6 Οι περιορισµοί της συνάρτησης κόστους (12), που προκύπτουν για το συγκεκριµένο πρόβληµα βελτιστοποίησης είναι οι παρακάτω: " E E CHP1 " E E CHP 2 CHP1 " E E CHP CHP1 CHP 2 E = E " E ", (1) GRID Η βέλτιστη κατανοµή µεταξύ της παραγωγής του καυστήρα ΚΑΥΣΤΗΡΑ και του boiler BOILER, προκύπτει από το Βέλτιστο Γραµµικό Προγραµµατισµό [5], Opimal Linear Programming, και βασίζεται στις παρακάτω εξισώσεις. Γραµµικός Προγραµµατισµός για το Θερµικό Φορτίο: Αντικειµενική συνάρτηση, min c 1 1 #$%&'()$ 1 1 " +" CV 12 n CV 12 n Περιορισµοί #$%&'()$ BOILER BOILER (14) "#$%&'(# + BOILER = SPACE_ HEA + HO _ AER ) "#$%&'(# SPACE _ HEA BOILER HO _ AER ' $ = % " n CHP U, % P CGi n " (15) & CG # i Στο Σχήµα 5 παρουσιάζεται η ηλεκτρική παραγωγή από τις µονάδες Δ.Π, όπως προέκυψε από το συγκεκριµένο προγραµµατισµό Elecrical Supply Σχήµα 5. Ηλεκτρική παραγωγή των µονάδων Δ.Π. Ebuy Epv Echp Echp1 Echp2 Όπως φαίνεται και από το σχήµα, η παραγωγή των µονάδων Δ.Π. ακολουθεί τη διακύµανση του ηλεκτρικού φορτίου, όπως αυτή προέκυψε από τον αλγόριθµο Kalman. Στο Σχήµα 6. παρουσιάζεται η παραγωγή θερµικής ενέργειας, από το σύνολο των µονάδων. U, hermal Supply Σχήµα 6. Θερµική παραγωγή του συστήµατος boiler kaus. chp chp1 chp2 Όπως είναι αναµενόµενο, δεν ακολουθεί τη ζήτηση των καταναλωτών, αλλά οι υπόλοιπες µονάδες θερµικής παραγωγής, καυστήρας και boiler, καλύπτουν το φορτίο Σενάριο 2 ο Η παραγωγή ωφέλιµης θερµότητας από τις µηχανές συµπαραγωγής είναι αυτή που ακολουθεί το θερµικό φορτίο, στο σύνολό του. Στην περίπτωση που οι µηχανές CHP δεν µπορούν να καλύψουν πλήρως τις θερµικές ανάγκες των καταναλωτών, η επιπλέον θερµική ενέργεια προκύπτει από τον καυστήρα και το boiler. Η αντίστοιχη ηλεκτρική παραγωγή των γεννητριών συµπαραγωγής χρησιµοποιείται για να καλύψει το ηλεκτρικό φορτίο των καταναλωτών. Στην περίπτωση που η ηλεκτρική ενέργεια από τις µονάδες Δ.Π. ξεπεράσει την ηλεκτρική ζήτηση, η πλεονάζουσα ενέργεια πωλείται στο Δίκτυο. Ενώ, εάν οι µονάδες CHP και οι Φ/Β γεννήτριες δεν µπορούν να καλύψουν το ηλεκτρικό φορτίο, το Δίκτυο Διανοµής προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια. Οι περιορισµοί της συνάρτησης κόστους (12), που προκύπτουν για το συγκεκριµένο πρόβληµα βελτιστοποίησης είναι οι παρακάτω: HERMAL U, CHP1 = SPACE_ HEA + HERMAL + U, CHP 2 HERMAL U, CHP1 HO _ AER + + U, CHP HERMAL U, CHP1 U, CHP 2 BUY = SPACE_ HEA i + ' U, CHP $ = % " n n & CG # P CGi HO _ AER " U, E GRID = E " E ", E > E + E SELL = E + " E, E < E + (16)

7 Στο Σχήµα 7 παρουσιάζεται η θερµική παραγωγή από τις µονάδες Δ.Π hermal Supply buy chp2 chp1 chp Σχήµα 7. Θερµική παραγωγή των µονάδων του συστήµατος Η θερµική παραγωγή από τις µονάδες CHP ακολουθεί τη ζήτηση του θερµικού φορτίου. Αντίθετα, όπως φαίνεται στο Σχήµα 8, σχετικά µε την ηλεκτρική παραγωγή, αυτή υπερβαίνει τη ζήτηση, οπότε µέρος της παραγωγής πωλείται στο δίκτυο, Σχήµα Elecrical Supply Σχήµα 8. Ηλεκτρική παραγωγή των µονάδων Δ.Π. Esell, Ebuy Epv Echp Echp1 Echp Σχήµα 9. Πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο διανοµής 4.. Σενάριο ο Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις µονάδες συµπαραγωγής δεν ακολουθεί το ηλεκτρικό φορτίο, αλλά, αυτές αποδίδουν τη µέγιστη ισχύ, ούτος ώστε να ελαχιστοποιηθεί η συνάρτηση κόστους. Η παραγωγή από τις µονάδες Δ.Π. είναι, κατά κύριο λόγο, µεγαλύτερη από τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, οπότε πωλείται στο δίκτυο διανοµής. Στην περίπτωση που είναι οικονοµικά αποδοτικότερο, το ηλεκτρικό φορτίο να µην καλυφθεί πλήρως από τις µονάδες Δ.Π., αλλά, ένα µικρό µέρος αυτού να καλυφθεί από το κεντρικό δίκτυο, αυτό προβλέπεται. Η αντίστοιχη θερµική παραγωγή των µονάδων CHP, καλύπτει ένα µέρος του θερµικού φορτίου, το οποίο καλύπτεται πλήρως από την επιπλέον παραγωγή του καυστήρα και του boiler. Προκειµένου να γίνει η βέλτιστη κατανοµή µεταξύ της θερµικής παραγωγής, από αυτές τις µονάδες, και του θερµικού φορτίου, εφαρµόζεται ο Βέλτιστος Γραµµικός Προγραµµατισµός [5], όπως στο σενάριο 1. Οι περιορισµοί της συνάρτησης κόστους (12), είναι οι παρακάτω: CHP1 CHP 1, nom CHP 2 CHP 2, nom CHP CHP, nom E GRID = E " E ", E > E + E SELL = E + " E, E < E + (17) Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται η ηλεκτρική παραγωγή των µονάδων Δ.Π. και στη συνέχεια, Σχήµα 11, η πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας στο δίκτυο Elecrical Supply Σχήµα 1. Ηλεκτρική παραγωγή των µονάδων Δ.Π. Esell Ebuy Epv Echp1 Echp2 Echp Σχήµα 11. Πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο διανοµής Στο Σχήµα 12 παρουσιάζεται η παραγωγή θερµικής ενέργειας, από το σύνολο των µονάδων.

8 hermal Supply boiler kays chp chp1 chp2 Σχήµα 12. Θερµική παραγωγή των µονάδων του συστήµατος Όπως ήταν αναµενόµενο, ούτε η ηλεκτρική ούτε η θερµική παραγωγή ακολουθεί το αντίστοιχο φορτίο, αλλά, οι µονάδες Δ.Π. παράγουν τη µέγιστη ισχύ ώστε να ελαχιστοποιηθεί η συνάρτηση κόστους. 5. Συµπεράσµατα Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται το ηµερήσιο κόστος λειτουργίας των µονάδων του συστήµατος όπως προέκυψε από τα σενάρια που µελετήθηκαν, για τους µήνες Ιανουάριο, Μάρτιος και Ιούλιο. Σχήµα 1. Ηµερήσιο κόστος των σεναρίων, για τους µήνες Το σενάριο 2, δίνει το µεγαλύτερο ηµερήσιο κόστος λειτουργίας του µικροδικτύου, ιδιαίτερα, όταν η θερµική ζήτηση είναι χαµηλή. Εκτός από τον µήνα Ιανουάριο, τους υπόλοιπους µήνες µε χαµηλό θερµικό φορτίο, το ηµερήσιο κόστος λειτουργίας υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος από τους άλλους προγραµµατισµούς. Το σενάριο, δίνει το βέλτιστο προγραµµατισµό, µε µικρότερο κόστος λειτουργίας ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Καθώς όµως δεν ακολουθεί την ηλεκτρική ζήτηση των καταναλωτών, γεγονός που αποτελεί σηµαντικό παράγοντα της λειτουργίας των µικροδικτύων, δεν προτιµάται. Το σενάριο 1 δίνει αποτελέσµατα που προσεγγίζουν τις τιµές του ου σεναρίου. Ωστόσο, το σενάριο 1 δίνει καλύτερα αποτελέσµατα, όταν το θερµικό φορτίο είναι χαµηλό ή όταν προσεγγίζει το ηλεκτρικό φορτίο. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκτυο διανοµής η αγορά της πλεονάζουσας ενέργειας, ο πρώτος προγραµµατισµός λειτουργίας του συστήµατος, αποδίδει µε το βέλτιστο τρόπο. 6. Βιβλιογραφία [1] FC+COGEN-SIM, IEA/ECBCS Annex 42: he Simulaion Of Building-Inegraed Fuel Cell and Oher Cogeneraion Sysems hp://cogen-sim.ne/index.php?pg=daafiles [2] Peer J. Brockwell, Richard A. Davis, Inroducion o ime Series and Forecasing, Springer exs In Saisics, New York, 1996 [] Greg elch, Gary Bishop, An Inroducion o he Kalman Filer, Deparmen of Compuer Science, Universiy of Norh Carolina a Chapel Hill, 21 [4] Δρ. Παντελής Ν. Μπότσαρης, «Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού-Θερµότητας», Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη [5] P. Venkaaraman, Applied Opimizaion wih MaLab Programming, John iley & Sons, New York, 22

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο;

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Συνήθως ο όρος φίλτρο υποδηλώνει µια διαδικασία αποµάκρυνσης µη επιθυµητών στοιχείων Απότολατινικόόροfelt : το υλικό για το φιλτράρισµα υγρών Στη εποχή των ραδιολυχνίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2008Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ

Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ανανεώσιμες Πηγές και Διεσπαρμένη Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανάπτυξη Τεχνολογίας στο ΕΜΠ Ι. Αναγνωστόπουλος, Επ. Καθ. Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών Σ. Βουτσινάς, Αν. Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΥΝΟΡΘΩΣΕΩΝ Βασίλης Δ. Ανδριτσάνος Δρ. Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας 3ο εξάμηνο http://eclass.teiath.gr Παρουσιάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη:

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη: 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ Στις περισσότερες περιπτώσεις η ζήτηση είναι αβέβαια. Οι περιπτώσεις αυτές διαφέρουν ως προς το μέγεθος της αβεβαιότητας. Δηλαδή εάν η αβεβαιότητα είναι περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε.

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕnergyTec 2006» & 1 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ: ΜΟΡΦΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 23-25.11.2006 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΕLEXPO PALACE, MΑΡΟΥΣΙ Ε ι σ ή γ η σ η Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διαχείριση Υδατικών Πόρων Γ.. Τσακίρης Μάθημα 3 ο Λεκάνη απορροής Υπάρχουσα κατάσταση Σενάριο 1: Μέσες υδρολογικές συνθήκες Σενάριο : Δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες Μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στο φίλτρο Kalman

Μια εισαγωγή στο φίλτρο Kalman 1 Μια εισαγωγή στο φίλτρο Kalman Το 1960, R.E. Kalman δημόσιευσε το διάσημο έγγραφό του περιγράφοντας μια επαναλαμβανόμενη λύση στο γραμμικό πρόβλημα φιλτραρίσματος διακριτών δεδομένων. Από εκείνη τη στιγμή,

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Ταχύτητα έναρξης λειτουργίας: Παραγόμενη ισχύς = 0 Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20 Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 2-2-2 Παντελήσ Κάπροσ Καθηγητήσ Ενεργειακήσ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ Συνέδριο ENERTECH'11 Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 211 2 Η μεγάλθ ανάπτυξθ των ΑΠΕ ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη

Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη ΒΕΣ 6 Προσαρµοστικά Συστήµατα στις Τηλεπικοινωνίες Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη 7 Nicolas sapatsoulis Βιβλιογραφία Ενότητας Benvenuto []: Κεφάλαιo Wirow

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (S C A D A) O όρος Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου ελάχιστα χρησιμοποιείται πλέον από μόνος του και έχει αντικατασταθεί στην πράξη από τον όρο:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Ειδικές συναρτήσεις. 2. Μιγαδικές Συναρτήσεις. 3. Η Έννοια του Τελεστή. Κεφάλαιο - Ενότητα

Περιεχόμενα. 1. Ειδικές συναρτήσεις. 2. Μιγαδικές Συναρτήσεις. 3. Η Έννοια του Τελεστή. Κεφάλαιο - Ενότητα Περιεχόμενα Κεφάλαιο - Ενότητα σελ 1. Ειδικές συναρτήσεις 1.0 Εισαγωγή 1.1 Εξίσωση του Laplace Συστήματα συντεταγμένων 1.2 Συνάρτηση δ του Dirac 1.3 Συνάρτηση του Heaviside 1.4 Οι συναρτήσεις Β, Γ και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ Χ. Κορωναίος, Κ. Νερούτσος,. Σαββόπουλος, Ν. Μουσιόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής. Pr T T0

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής. Pr T T0 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής Δεσμευμένη αξιοπιστία Η δεσμευμένη αξιοπιστία R t είναι η πιθανότητα το σύστημα να λειτουργήσει για χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Έβδομο Εξάμηνο Διδάσκων: Ι. Κολέτσος Κανονική Εξέταση 2007 ΘΕΜΑ 1 Διαιτολόγος προετοιμάζει ένα μενού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Περίληψη ιδακτορικής ιατριβής Τριχακης Ιωάννης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ : Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής Λέκτορας ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Σίμογλου Χρήστος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ Μελέτη Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Π.Θ. για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (POPULATION PROJECTIONS)

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (POPULATION PROJECTIONS) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (OULATION ROJECTIONS) Η κύρια πηγή στατιστικών δεδοµένων που αφορούν το µέγεθος και τη σύνθεση του πληθυσµού είναι η απογραφή. Η απογραφή πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, 11855 Αθήνα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ)

Αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Νησιών (ΔΔΝ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΗΠΙΩΝΜΟΡΦΩΝΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10/11/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ AR(p) Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος ΕΠΙΧ Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου ιαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Στα πλαίσια της ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ προσπαθούµε να προσεγγίσουµε τα χαρακτηριστικά ενός συνόλου (πληθυσµός) δια της µελέτης των χαρακτηριστικών αυτών επί ενός µικρού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ι. Διδάσκοντες Μιλτιάδης Ασλάνογλου Γεράσιμος Αυλωνίτης Αθανάσιος Δαγούμας Νικόλαος Φαραντούρης

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή 1 Ορισμός Διεσπαρμένης Παραγωγής Η διεσπαρμένη παραγωγή ορίζεται ως η παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας, με τιμές που κατά κανόνα κυμαίνονται από 1kW μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνα Ηλεκτρικά Δίκτυα για Μεγάλη Διείσδυση ΑΠΕ Γιάννης Χατζηβασιλειάδης Γενικός Γραμματέας της ΔΕ του ΙΕΝΕ

Έξυπνα Ηλεκτρικά Δίκτυα για Μεγάλη Διείσδυση ΑΠΕ Γιάννης Χατζηβασιλειάδης Γενικός Γραμματέας της ΔΕ του ΙΕΝΕ Έξυπνα Ηλεκτρικά Δίκτυα για Μεγάλη Διείσδυση ΑΠΕ Γιάννης Χατζηβασιλειάδης Γενικός Γραμματέας της ΔΕ του ΙΕΝΕ 1. Το ηλεκτρικό δίκτυο σήμερα 2. Τα μελλοντικά δίκτυα - Έξυπνα δίκτυα 3. Συμπεράσματα IENE Β2Β

Διαβάστε περισσότερα

NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS

NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS NETCOM S.A. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΛΜΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ DIGITAL CONTROL OF SWITCHING POWER CONVERTERS Αρχή λειτουργίας των Αναλογικών και ψηφιακών Παλμομετατροπεων Ο παλμός οδήγησης ενός παλμομετατροπέα, με αναλογική

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας Αντώνιος Γ. Τσικαλάκης Δρ Ηλ/γος Μηχ/κος & Μηχ/κος Η/Υ ΕΜΠ Διαχείριση από την πλευρά της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ/ΣΤΕΦ Διαχείριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Ηεµφάνιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού σε εφαρµογές µε υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας, όπως είναι διαστηµικά προγράµµατα, στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες Ορισμός Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Βασικές έννοιες Η μελέτη ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

, και. είναι σταθερές (χρονικά αμετάβλητες), προκύπτει το χρονικά αμετάβλητο φίλτρο Kalman (Time Invariant Kalman Filter):

, και. είναι σταθερές (χρονικά αμετάβλητες), προκύπτει το χρονικά αμετάβλητο φίλτρο Kalman (Time Invariant Kalman Filter): 1 ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΦΙΛΤΡΟ KALMAN Για το χρονικά αμετάβλητο μοντέλο, όπου οι μήτρες F( k 1, k) F, H( k 1) H, Q( k) Q και R( k 1) R είναι σταθερές (χρονικά αμετάβλητες), προκύπτει το χρονικά αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την πρόβλεψη σελ.1 1.2 Μέθοδοι πρόβλεψης....σελ.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2.1 Υπόδειγμα του Κινητού μέσου όρου.σελ.5 2.2 Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα 3 Εξισώσεις Διαφορών και Στοχαστικές Διαδικασίες

Παράρτηµα 3 Εξισώσεις Διαφορών και Στοχαστικές Διαδικασίες Γιώργος Αλογοσκούφης, Θέµατα Δυναµικής Μακροοικονοµικής, Αθήνα 0 Παράρτηµα 3 Εξισώσεις Διαφορών και Στοχαστικές Διαδικασίες Στο παράρτηµα αυτό εξετάζουµε τις ιδιότητες και τους τρόπους επίλυσης των εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια Εμμανουήλ Σουλιώτης Πρόβλεψη για τις ΑΠΕ μέχρι το 2100 ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΝΕΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Οι προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας

Διαβάστε περισσότερα

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος ΜΑΘΗΜΑ 10 ο Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ δύο ή

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv. Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... ix ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... xv Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Πίνακες, κατανομές, ιστογράμματα... 1 1.2 Πυκνότητα πιθανότητας, καμπύλη συχνοτήτων... 5 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακή Έρευνα Τυπικό Εξάμηνο: Δ Αλέξιος Πρελορέντζος Εισαγωγή Ορισμός 1 Η συστηματική εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων, τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστές κατανομές συνεχών μεταβλητών (συν.) (Δ). Γάμμα κατανομή

Γνωστές κατανομές συνεχών μεταβλητών (συν.) (Δ). Γάμμα κατανομή Γνωστές κατανομές συνεχών μεταβλητών (συν.) (Δ). Γάμμα κατανομή Συνάρτηση Γάμμα: Ιδιότητες o d Γ(α+)=αΓ(α) - αναδρομική συνάρτηση Γ(α+) = α! αν α ακέραιος. Πιθανότητες & Στατιστική 5 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητισμός. Ηλεκτρικό δυναμικό. Νίκος Ν. Αρπατζάνης

Ηλεκτρομαγνητισμός. Ηλεκτρικό δυναμικό. Νίκος Ν. Αρπατζάνης Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλεκτρικό δυναμικό Νίκος Ν. Αρπατζάνης Ηλεκτρικό δυναμικό Θα συνδέσουμε τον ηλεκτρομαγνητισμό με την ενέργεια. Χρησιμοποιώντας την αρχή διατήρησης της ενέργειας μπορούμε να λύνουμε διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 36 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Πολλές από τις αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Αρχές Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Οι συναρτήσεις πιθανότητας ή πυκνότητας πιθανότητας των διαφόρων τυχαίων μεταβλητών χαρακτηρίζονται από κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου

Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτοµατισµού Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου Ειδικά θέµατα Ανάλυσης συστηµάτων Σύνθεσης συστηµάτων ελέγχου Μελέτης στοχαστικών συστηµάτων. Καλλιγερόπουλος Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2 013 [Κεφάλαιο ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 01-013 M.E. OE0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης [Οικονομετρία 01-013] Μαρί-Νοέλ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τι είναι τα εξελιγμένα-έξυπνα δίκτυα-σκοπός του ΔΜΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε αναλογία με την ανάπτυξη που προέκυψε από την ψηφιοποίηση των επικοινωνιών, τα έξυπνα δίκτυα επιτρέπουν ανάλογο μετασχηματισμό στην παροχή ηλεκτρική ενέργειας Τα έξυπνα δίκτυα αξιοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τι ορίζεται ως απόθεμα;

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Η ύλη του βιβλίου περιλαμβάνει δέκα κεφάλαια.

Η ύλη του βιβλίου περιλαμβάνει δέκα κεφάλαια. vii Πρόλογος Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να διερευνήσει τη λειτουργία των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) υπό την επίδραση διαταραχών. Καλύπτει την ύλη των μαθημάτων «Ανάλυση ΣΗΕ ΙΙ» και «Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου

ρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου 16ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2011» ρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου Υπεύθυνη Ενεργειακών Έργων Ο.Α. Υ.Κ. Καθηγητής Γεώργιος Σταυρακάκης Πολυτεχνείο Κρήτης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Ιδιαιτερότητες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ελαχιστοποίηση κόστους διατροφής Ηεπιχείρηση ζωοτροφών ΒΙΟΤΡΟΦΕΣ εξασφάλισε µια ειδική παραγγελίααπό έναν πελάτη της για την παρασκευή 1.000 κιλών ζωοτροφής, η οποία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 3: Θεώρημα των Gauss Markov. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 3: Θεώρημα των Gauss Markov. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομετρία Ι Ενότητα 3: Θεώρημα των Gauss Markov Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Π. Γκουλιάρας, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δ. Γκουλιάρας, Υδραυλικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς Πρόλογος Ο μηχανικός πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει την ποιότητα της δουλειάς του εάν επιθυμεί να είναι ανταγωνιστικός στην αγορά της χώρας του και γενικότερα της Ευρώπης. Μία σημαντική αναλογία σε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 1. Σφάλματα Κάθε μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους χαρακτηρίζεται από μία αβεβαιότητα που ονομάζουμε σφάλμα, το οποίο αναγράφεται με τη μορφή Τιμή ± αβεβαιότητα π.χ έστω ότι σε ένα πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου

Σεµινάριο Αυτοµάτου Ελέγχου Σεµινάριο Ατοµάτο Ελέγχο Μάθηµα 7 Εκτίµηση Esimaion στοχαστικών µεγεθών και παραµέτρων µε σνεχείς και διακριτούς αλγόριθµος Καλλιγερόπολος 7 Εκτίµηση Esimaion στοχαστικών µεγεθών και παραµέτρων Σνεχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα