Περίληψη. 1. Εισαγωγή. 2. Ανάλυση ηλεκτρικού φορτίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη. 1. Εισαγωγή. 2. Ανάλυση ηλεκτρικού φορτίου"

Transcript

1 Βέλτιστος Προγραµµατισµός Λειτουργίας Υβριδικού Συστήµατος Φωτοβολταϊκών και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας µε Βάση την Ανάλυση Διακύµανσης του Ηλεκτρικού Φορτίου Καρακυριάκου Ασηµίνα Προπτυχιακή φοιτήτρια Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Ε.Μ.Π. Κυπρίων Αγωνιστών 11, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η βέλτιστη κατανοµή της παραγωγής των µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής ενός µικροδικτύου. Ο βέλτιστος προγραµµατισµός λειτουργίας πραγµατοποιείται για ένα 24-ωρο, και βασίζεται στα ηµερήσια δεδοµένα του ηλεκτρικού και θερµικού φορτίου. Το σύστηµα αποτελείται από φωτοβολταϊκά στοιχεία () και από µονάδες συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας (CHP). Προκειµένου, να βελτιστοποιηθεί η διεσπαρµένη παραγωγή, αρχικά, αναλύεται η διακύµανση του ηλεκτρικού φορτίου, ώστε το µοντέλο που θα προκύψει να εκφράζει τα στοχαστικά χαρακτηριστικά του. Στη συνέχεια, υπολογίζεται η συνάρτηση κόστους για τη λειτουργία των συγκεκριµένων µονάδων, η οποία αποτελεί την αντικειµενική συνάρτηση ελαχιστοποίησης. Κατά τη βελτιστοποίηση, οι περιορισµοί προκύπτουν από τα δεδοµένα του φορτίου και από τις µονάδες παραγωγής. Τελικά, µελετώνται τρεις δυνατές περιπτώσεις για τον προγραµµατισµό λειτουργίας του υβριδικού συστήµατος, από τις οποίες θα προκύψει η βέλτιστη και πιο οικονοµική λειτουργία του. Λέξεις-Κλειδιά: Διεσπαρµένη Παραγωγή (Δ.Π.), Μικροδίκτυο, Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (CHP), Φωτοβολταϊκά (), Μοντέλο Εσωτερικής Κατάστασης, Kalman Filer & Smooher, Βέλτιστος Γραµµικός Προγραµµατισµός. 1. Εισαγωγή Η συνεχώς αυξανόµενη ένταξη των µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής στο δίκτυο µέσης και χαµηλής τάσης, τα τελευταία χρόνια, επέφερε σηµαντική αλλαγή στη συµβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από µεγάλες κεντρικές εγκαταστάσεις παραγωγής. Ως διεσπαρµένη παραγωγή ορίζεται η παραγωγή ενέργειας µικρής κλίµακας, µε τιµές που κατά κανόνα κυµαίνονται έως 5M 1Μ. Οι µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντοπίζονται κοντά στο φορτίο, ώστε να ελαχιστοποιούν τις απώλειες µεταφοράς όπως επίσης και το κόστος µεταφοράς. Συνήθως, στον ορισµό, συµπεριλαµβάνονται και κάποια βασικά χαρακτηριστικά, όπως η ύπαρξη και εκµετάλλευση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας κ.α. Γενικότερα, ευνοείται η χρήση της θερµικής ενέργειας σε εφαρµογές συµπαραγωγής, αυξάνοντας έτσι τη συνολική απόδοση του συστήµατος. Επί του παρόντος, µεγάλο ενδιαφέρον εµφανίζει η διασύνδεση µικρών µονάδων παραγωγής στα συστήµατα διανοµής χαµηλής τάσης, που αποτελούν ένα νέο τύπο συστήµατος ισχύος που ονοµάζεται Μικροδίκτυο (Microgrid). Τα µικροδίκτυα µπορούν να συνδέονται στο κεντρικό δίκτυο ισχύος ή µπορούν και να λειτουργούν αυτόνοµα. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι οι µονάδες παραγωγής παρέχουν τόση ηλεκτρική ενέργεια, ώστε να καλύπτονται, ανά πάσα στιγµή, οι απαιτήσεις των καταναλωτών, δηλαδή η παραγωγή ακολουθεί συνεχώς το φορτίο. Η προσαρµοστικότητα του συστήµατος ενέργειας στις ανάγκες των καταναλωτών, που οδηγεί στην ελαχιστοποίηση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και στην αυξηµένη αξιοπιστία του, είναι από τα βασικότερα πλεονεκτήµατα του. Προκειµένου, να ελαχιστοποιηθεί το κόστος λειτουργίας του συστήµατος, πρέπει αρχικά, να αναλυθεί το ηµερήσιο ηλεκτρικό φορτίο του µικροδικτύου. Το υβριδικό σύστηµα αποτελείται από µονάδες CHP και. 2. Ανάλυση ηλεκτρικού φορτίου Κατά την αυτόνοµη λειτουργία ενός µικροδικτύου, όσο πιο µικρό είναι το µικροδίκτυο, τόσο πιο έντονες είναι οι διακυµάνσεις του φορτίου και πιο µεγάλες οι ανάγκες για αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, όταν το µικροδίκτυο συνδέεται στο κεντρικό

2 δίκτυο διανοµής, οι ανάγκες για µέσα αποθήκευσης µειώνονται. Το κεντρικό δίκτυο διανοµής δίνει τη δυνατότητα τροφοδότησης του µικροδικτύου, σε περίπτωση που αυτό δεν µπορεί να παράγει την απαιτούµενη ισχύ για την πλήρη κάλυψη του φορτίου. Η ηµερήσια διακύµανση του ηλεκτρικού φορτίου, για τους µήνες Ιανουάριο, Μάρτιο και Ιούλιο, ακολουθεί την κατανοµή που παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Τα δεδοµένα προέκυψαν από µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν ανά 5 min, από τον EES Ld, ως µέρος του Domesic Field rial Projec [1]. Η σχετικά υψηλή συχνότητα µετρήσεων, καθώς και το γεγονός ότι το φορτίο που εξυπηρετεί το µικροδίκτυο είναι σχετικά µικρό, προσδίδουν στην κατανοµή του, έντονες και ταχείες διακυµάνσεις. Σχήµα 1. Ηµερήσια διακύµανση του ηλεκτρικού φορτίου Προκειµένου η παραγωγή των µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής να ακολουθεί οποιαδήποτε διακύµανση στο φορτίο των καταναλωτών, η ανάλυση και η εξοµάλυνση του ηλεκτρικού φορτίου είναι αναγκαία Ανάλυση χρονοσειρών Σύµφωνα µε την ανάλυση των χρονοσειρών [2], τα δεδοµένα του ηλεκτρικού φορτίου y, αποτελούνται από τη συνιστώσα της Τάσης και το Θόρυβο Μέτρησης. y = m + w, όπου } { w ~ (, ) 2 N (1) O θόρυβος w, εκφράζεται ως λευκός θόρυβος, είναι µια ακολουθία αµοιβαία ανεξαρτήτων τυχαίων µεταβλητών, µε µέση τιµή ίση µε το µηδέν και διασπορά σ 2. Η εκτίµηση της συνιστώσας της Τάσης m προκύπτει µέσω της στοχαστικής διαφορικής εξίσωσης k-βαθµού. k- 1 ( ( m ) v k ( m ) = =, όπου { } v ~ (, r ) 2 N (2) Όταν εφαρµόζεται ο διαφορικός τελεστής σε µία οποιαδήποτε χρονοσειρά δεδοµένων, τότε παράγεται µια στάσιµη διεργασία. Συγκεκριµένα, ο θόρυβος v, Θόρυβος Συστήµατος, θεωρείται λευκός θόρυβος, µε µέση τιµή ίση µε το µηδέν και διασπορά r Στοχαστική ανάλυση Ένα στοχαστικό σύστηµα, εκφράζεται από απροσδιοριστία και αβεβαιότητα, ως προς την εξέλιξή του στο χρόνο, γι αυτό και οι µεταβλητές του περιγράφονται από τις συναρτήσεις κατανοµής. Η προσέγγιση του Μοντέλου Εσωτερικής Κατάστασης, δίνει έµφαση στη µεταβλητή Κατάστασης x του συστήµατος, η οποία περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη µελέτη και την περιγραφή του. Η µεταβλητή Μέτρησης y, αντιπροσωπεύει τις θορυβώδεις παρατηρήσεις που συσχετίζονται άµεσα µε τη µεταβλητή Κατάστασης. Το Μοντέλο Εσωτερικής Κατάστασης περιλαµβάνει δύο εξισώσεις, προκειµένου να αναλυθεί και να µπορέσουν να εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε το δυναµικό σύστηµα. Πρώτον, περιλαµβάνει µία εξίσωση που περιγράφει την εξέλιξη της µεταβλητής Κατάστασης, συναρτήσει του χρόνου, και ονοµάζεται Δυναµική εξίσωση ή εξίσωση Κατάστασης. Δεύτερον, περιλαµβάνει µία εξίσωση που συσχετίζει της θορυβώδεις Μετρήσεις µε τη µεταβλητή Κατάστασης, ονοµάζεται εξίσωση Παρατήρησης και εκφράζει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται αντιληπτό το σύστηµα από τους παρατηρητές. ( x v ) x = f : εξίσωση Κατάστασης () - 1-1, - 1 ( x w ) y = h, : εξίσωση Παρατήρησης (4) Όπου, f και h είναι γνωστές, γραµµικές ή µη, συναρτήσεις της µεταβλητής Κατάστασης και των Μετρήσεων, αντίστοιχα. Η πιθανολογική προσέγγιση του µοντέλου Εσωτερικής Κατάστασης, καθώς και η απαίτηση των µεταβλητών Κατάστασης να ενηµερώνονται, να αναπροσαρµόζονται στις νέες µετρήσεις, εκφράζεται από την προσέγγιση κατά Bayes. Στην προσέγγιση κατά Bayes, η κατάσταση του συστήµατος περιγράφεται πλήρως από τη Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας της µεταβλητής Κατάστασης. Προκύπτει από τις προηγούµενες εκτιµήσεις αυτής {x 1, x 2,, x -1 }, και από το σύνολο των πραγµατικών µετρήσεων {y 1, y 2,, y }, έως την παρούσα στιγµή,. 2.. Αλγόριθµος Kalman Ανάµεσα σε όλα τα σηµαντικά µαθηµατικά εργαλεία που υπάρχουν για την ανάλυση στοχαστικών συστηµάτων, ένα από τα πιο γνωστά και ευρέως χρησιµοποιούµενα, είναι το Φίλτρο Kalman. Το φίλτρο Kalman είναι, ουσιαστικά, ένα σύνολο µαθηµατικών εξισώσεων που πραγµατοποιεί ένα είδος πρόβλεψης και διόρθωσης στις τιµές των µεταβλητών κατάστασης [].

3 2..1. Προϋποθέσεις O συγκεκριµένος αλγόριθµος προϋποθέτει ότι οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας των µεταβλητών ακολουθούν την Κανονική κατανοµή (κατανοµή Gauss) και εποµένως χαρακτηρίζεται πλήρως από δύο παραµέτρους, τη µέση τιµή και τη διασπορά. Επιπλέον, το σύστηµα, όπως προέκυψε από την ανάλυση Χρονοσειρών και την εφαρµογή του Μοντέλου Εσωτερικής Κατάστασης, θεωρείται γραµµικό. Ο θόρυβος συστήµατος v, καθώς και ο θόρυβος µέτρησης w πρέπει να ακολουθούν την Κανονική κατανοµή, µε γνωστές παραµέτρους. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι εξισώσεις () και (4), του µοντέλου Εσωτερικής Κατάστασης, που περιγράφουν το σύστηµα, µετατρέπονται στις εξής γραµµικές: x = F x + v : εξίσωση Κατάστασης (5) y = H x + w : εξίσωση Παρατήρησης (6) Φίλτρο Kalman (Kalman Filer) Το φίλτρο Kalman αποτελείται από δύο στάδια, το στάδιο Πρόβλεψης και το στάδιο Ενηµέρωσης. Αρχικά, υπολογίζει τις µεταβλητές κατάστασης του συστήµατος, χρησιµοποιώντας µία µορφή ελέγχου ανάδρασης, «προβλέποντας» την τιµή της µεταβλητής κατάστασης, της επόµενης στιγµής,. Έπειτα, όταν γίνει γνωστή η τιµή της µεταβλητής µέτρησης, y, βελτιώνει, «ενηµερώνει», την πρόβλεψή του για τη µεταβλητή κατάστασης. Στον Πίνακα 1, δίνονται τα δύο στάδια του φίλτρου, µε τις συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας (σ.π.π.) της µεταβλητής κατάστασης και τις αντίστοιχες εξισώσεις που δίνουν τη µέση τιµή και τη διασπορά. Στάδιο Πρόβλεψης ( ) ( ) σ.π.π p x Y - 1 = Í x; x -1, P -1 µέση τιµή διασπορά x = F x P = -1 + F P F Στάδιο Ενηµέρωσης ( ) ( ) σ.π.π p x Y = Í x ; x, P x = x ( ) µέση τιµή -1 + K y - H x -1 διασπορά P = P - K S K -1 Πίνακας 1. Φίλτρο Kalman δύο σταδίων, µε τις αντίστοιχες εξισώσεις S + = H P H R - 1 (7) K = P H S (8) -1-1 Όπου, x -1 και P -1 είναι η µέση τιµή και η διασπορά πρόβλεψης, αντίστοιχα. Ενώ, x και P είναι η «βελτιωµένη» µέση τιµή και διασπορά του συστήµατος, τη στιγµή, κατά το στάδιο της ενηµέρωσης, µε την επίδραση της µεταβλητής µέτρησης. Ο όρος y - H x, -1 εκφράζει τη νέα µορφή του σφάλµατος µέτρησης, αµέσως µετά την πρόβλεψη και K είναι το κέρδος του Φίλτρου που εκφράζει πόσο πρέπει να «διορθωθεί» η πρόβλεψη της µεταβλητής κατάστασης, κατά το στάδιο της ενηµέρωσης Εξοµάλυνση Kalman (Kalman Smooher) Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξοµάλυνση των µεταβλητών κατάστασης. Η εξοµάλυνση αυτή, βασίζεται στο γεγονός ότι οι σ.π.π. των µεταβλητών και οι αντίστοιχες παράµετροι τους, τη στιγµή, δεν εξαρτώνται µόνο από το σύνολο των µετρήσεων έως εκείνη τη στιγµή, αλλά επηρεάζονται και από τις µελλοντικές µετρήσεις, µέχρι τη στιγµή, όπου >. Καθώς υπάρχει µεγαλύτερη ποσότητα πληροφορίας πάνω στις οποίες βασίζονται οι εκτιµήσεις για τη µεταβλητή κατάστασης, οι εξοµαλυσµένες σ.π.π. έχουν µικρότερες τιµές απόκλισης. Οι εξισώσεις που δίνουν τη µέση τιµή και τη διασπορά της σ.π.π. του Kalman Smooher, παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Εξοµάλυνση sm sm ( ) ( ) σ.π.π p x Y = N x; x, P sm sm x = x + C [ ] µέση τιµή x - x sm sm P = P + C P P + 1 [ ] διασπορά Πίνακας 2. Εξοµάλυνση Kalman, µε τις αντίστοιχες εξισώσεις x = F x (9) +1 P = + F P F +1 (1) [ P ] -1 C P F + 1 = (11) Η εξοµάλυνση Kalman χρησιµοποιεί τις τιµές του φίλτρου Kalman, ώστε να δώσει µια πιο οµαλή κατανοµή των εκτιµήσεων των µεταβλητών κατάστασης. Η αξιοσηµείωτη διαφορά ανάµεσα στο φίλτρο και στην εξοµάλυνση Kalman είναι ότι η αναδροµή στο µεν φίλτρο C

4 γίνεται προς τις αύξουσες χρονικές στιγµές (forward), στη δε εξοµάλυνση, γίνεται ανάποδα (backward) Εφαρµογή στα δεδοµένα του φορτίου Τα δεδοµένα του ηλεκτρικού φορτίου αποτελούν τις µεταβλητές Μέτρησης, δηλαδή την έξοδο του συστήµατος. Σκοπός της ανάλυσης αυτής, είναι η εκτίµηση της συνιστώσας της Τάσης, που δίνει τις πιο αργές και οµαλές µεταβολές του φορτίου, απαλλαγµένη από οποιοδήποτε θόρυβο, αντιπροσωπεύει το σύνολο των µεταβλητών κατάστασης και προκύπτει από την ανάλυση χρονοσειρών. Το πραγµατικό µοντέλο κατάστασης και ο τρόπος µε τον οποίο συνδέονται οι µεταβλητές κατάστασης µε τις πραγµατικές µετρήσεις, είναι στην ουσία άγνωστα. Η αβεβαιότητα αυτή, εκφράζεται στην εξίσωση κατάστασης του συστήµατος, µέσω του θορύβου συστήµατος. Η τιµή που επιλέγεται για τη διασπορά του λευκού θορύβου, είναι r 2 =.25, µία τιµή αρκετά µικρή αλλά µη µηδενική, ώστε να δώσει προσαρµοστικότητα στο φίλτρο Kalman. Ο θόρυβος µέτρησης σχετίζεται µε την ποιότητα του σήµατος που καταγράφεται. Η τιµή της διασποράς του θορύβου µέτρησης w, λαµβάνεται σ 2 =.655. Στο Σχήµα 2, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του ηλεκτρικού φορτίου, για τον µήνα Μάρτιο. Παρόµοια αποτελέσµατα προέκυψαν και για τους άλλους δύο µήνες. Το Σχήµα 2α, εκφράζει την ηµερήσια διακύµανση του ηλεκτρικού φορτίου, όπως αυτή µετρήθηκε και όπως προέκυψε από τον αλγόριθµο Kalman. Με γκρι γραµµή απεικονίζεται η διακύµανση του φορτίου για τις τιµές που µετρήθηκαν, ενώ µε µαύρη γραµµή απεικονίζονται οι τιµές του φίλτρου, που εκφράζουν την Τάση του φορτίου και αποτελούν, ουσιαστικά, το σύνολο των µετρήσεων απαλλαγµένο από το θόρυβο. Στο Σχήµα 2β, απεικονίζεται ο λευκός θόρυβος w, που εκφράζει το σφάλµα µεταξύ των πραγµατικών τιµών που µετρήθηκαν και της Τάσης του φορτίου. Ουσιαστικά, ο θόρυβος µέτρησης αφαιρεί την οποιαδήποτε Τάση που εµφανίζει το φορτίο µέσα στην ηµέρα και αποτελεί µία έκφραση της υψηλής στοχαστικότητας που παρουσιάζει αυτό. Αυτό το σφάλµα υπολοίπου (residual error), προβλέπεται ότι καλύπτεται από το κεντρικό δίκτυο διανοµής ή από τα µέσα αποθήκευσης ενέργειας. Τέλος, στο Σχήµα 2γ, παρουσιάζεται ο θόρυβος του συστήµατος v. Δηλαδή, η µεταβολή της τάσης του φορτίου από τη µία χρονική στιγµή στην επόµενη (Ramp Rae). Ο θόρυβος συστήµατος αποτελεί µία ένδειξη κατά πόσο η ανάλυση του ηλεκτρικού φορτίου έδωσε πιο οµαλές και αργές διακυµάνσεις. Επιπλέον, καθώς οι µονάδες συµπαραγωγής ακολουθούν την τάση του φορτίου, η µέγιστη τιµή του θορύβου αυτού, αποτελεί µία ένδειξη κατά πόσο οι γεννήτριες αυτές µπορούν να το ακολουθήσουν. Σχήµα 2.α) Τάση ηλεκτρικού φορτίου β) Θόρυβος Μέτρησης και γ) Θόρυβος Συστήµατος. Βέλτιστος προγραµµατισµός λειτουργίας Ο βέλτιστος προγραµµατισµός λειτουργίας βασίζεται στην ελαχιστοποίηση της συνάρτησης κόστους, η οποία περιορίζεται από το ηλεκτρικό και το θερµικό φορτίο, και από τα χαρακτηριστικά των µονάδων διεσπαρµένης παραγωγής. Η Συνάρτηση Κόστους (12), ανά 5 λεπτά λειτουργίας, για την πλήρη κάλυψη του ηλεκτρικού και θερµικού φορτίου των καταναλωτών, σε ένα µικροδίκτυο που είναι συνδεδεµένο στο κύριο δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, προκύπτει από τους παρακάτω όρους. & )*+, # 1 & m # $ ' $ % " CV % h" & $ % n P m 12 CG i CHP C = ( ' ( h) ' ( )+ ' ()*+ $ 1 + YGRID % " GRID & h # 12 1 ( h) E ( )+ ' 12 $ 1 ' m $ 1 +( % " % " & m # CV & h# 12 n # " )*+,-./* ( h) ( )+ )*+,-./* ' )*+, $ 1 ' m $ 1 + (% " % " & m # CV & h# 12 nboiler BOILER ( h) ( )+

5 +) ' ' *+,- $ %*% "( D & & sar# $ " # ( sars )" i ' )*+, $ 1 ( YE % " ( h) E SELL( ) (12) & h # 12 Όπου, είναι η τιµή του αερίου ανά κυβικό µέτρο, κυµαίνεται από,62 έως,76 /m ανάλογα µε τη χρήση αυτού, CV=11,15 h/ m είναι η θερµογόνος δύναµη του φυσικού αερίου, είναι η ηλεκτρική ισχύς των µηχανών συµπαραγωγής και n είναι η ηλεκτρική P CG απόδοση τους. Επιπλέον, Υ GRID είναι η τιµή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο, ανά h, και Ε GRID είναι η ισχύς που παρέχει το δίκτυο, για την πλήρη κάλυψη του φορτίου. Όσον αφορά στο θερµικό φορτίο, ΚΑΥΣΤΗΡΑ είναι η ισχύς του καυστήρα και n ΚΑΥΣΤΗΡΑ η απόδοση του. Αντίστοιχα, BOILER είναι η ισχύς του boiler και n BOILER είναι η απόδοση του. Σε σχέση µε τη λειτουργία των µηχανών CHP, ε είναι το κόστος εκκίνησης τερµατισµού των γεννητριών, και D είναι ο αριθµός των επανεκκινήσεων. Τέλος, Υ Ε είναι η τιµή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, και Ε SELL η ισχύς που παρέχεται στο δίκτυο, ανά 5 min. Ωστόσο, οι περιορισµοί διαφέρουν, ανάλογα µε το σενάριο που µελετάται και προκύπτουν από τις εκάστοτε συνθήκες και προϋποθέσεις, γι αυτό θα αναλυθούν στη συνέχεια. Το Σχήµα παρουσιάζει τη διαµόρφωση του υβριδικού συστήµατος. απόδοσης και της παραγωγής των µηχανών CHP, εκφράζεται γραµµικά [4]. P el [] P h [] n el [%] n h [%] n gas [%] CHP # % 5% 88% CHP # % 5% 87% CHP # % 44% 82% Πίνακας. Χαρακτηριστικές τιµές των µονάδων Συµπαραγωγής Το Σχήµα 4 αντιπροσωπεύει την ηλεκτρική παραγωγή του µικροδικτύου από τα Φ/Β στοιχεία, κατά τη διάρκεια µίας ηµέρας, για τους τρείς µήνες που προαναφέρθηκαν. 4. Αποτελέσµατα Σχήµα 4. Παραγωγή Φ/Β γεννητριών Ηλεκτρική ενέργεια από το Δίκτυο Α.Π.Ε (pv, αιολικά κλπ) CHP #1 Φυσικό Αέριο Καυστήρας Boiler Τα αποτελέσµατα που ακολουθούν, δίνονται για τον µήνα Μάρτιο (ενδιάµεσες καιρικές συνθήκες), ωστόσο, εφαρµόζονται, µε τον ίδιο τρόπο, και για τους τρεις µήνες που µελετώνται. Ηλεκτρικό Φορτίο Περίσσεια Ηλεκτρικής Ενέργειας Ηλεκτρική Ενέργεια Θερµική Ενέργεια Φυσικό Αέριο CHP #2 CHP # Θέρµανση Χώρου Πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Δίκτυο Περίσσεια Θερµικής Ενέργειας Ζεστό Νερό Σχήµα. Διαµόρφωση του υβριδικού συστήµατος, CHP & Στον Πίνακα, δίνονται οι χαρακτηριστικές τιµές των τριών γεννητριών Συµπαραγωγής που επιλέχτηκαν. Ωστόσο, ο βαθµός ηλεκτρικής απόδοσης εξαρτάται από την ηλεκτρική ισχύ εξόδου της γεννήτριας, και δεν παραµένει σταθερός σε όλο το φάσµα λειτουργίας της. Στο συγκεκριµένο υβριδικό σύστηµα, οι σταθµοί συµπαραγωγής είναι αρκετά µικρής ισχύος, οπότε θεωρείται ότι η αντίστοιχη σχέση µεταξύ του βαθµού 4.1. Σενάριο 1 ο Η παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος από τις µονάδες CHP, ακολουθεί τη διακύµανση της ηλεκτρικής ζήτησης, δηλαδή ισορροπεί µε το ηλεκτρικό φορτίο. Σε πρώτο επίπεδο, η ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος καλύπτεται από την παραγωγή των Φ/Β γεννητριών, και το υπόλοιπο καλύπτεται από τις γεννήτριες συµπαραγωγής. Στην περίπτωση που η παραγωγή από τις µονάδες Δ.Π. δεν καλύπτει, εξ ολοκλήρου, το ηλεκτρικό φορτίο, τότε το µικροδίκτυο καταφεύγει στο Δίκτυο Διανοµής, από όπου εξασφαλίζει την πλήρη κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών του. Η αντίστοιχη θερµική παραγωγή των µονάδων CHP, καλύπτει µέρος του θερµικού φορτίο, το οποίο καλύπτεται πλήρως από την επιπλέον παραγωγή του καυστήρα και του boiler. Ο έλεγχος, σε κάθε περίπτωση, γίνεται ανά 5 min και πραγµατοποιείται στο Malab.

6 Οι περιορισµοί της συνάρτησης κόστους (12), που προκύπτουν για το συγκεκριµένο πρόβληµα βελτιστοποίησης είναι οι παρακάτω: " E E CHP1 " E E CHP 2 CHP1 " E E CHP CHP1 CHP 2 E = E " E ", (1) GRID Η βέλτιστη κατανοµή µεταξύ της παραγωγής του καυστήρα ΚΑΥΣΤΗΡΑ και του boiler BOILER, προκύπτει από το Βέλτιστο Γραµµικό Προγραµµατισµό [5], Opimal Linear Programming, και βασίζεται στις παρακάτω εξισώσεις. Γραµµικός Προγραµµατισµός για το Θερµικό Φορτίο: Αντικειµενική συνάρτηση, min c 1 1 #$%&'()$ 1 1 " +" CV 12 n CV 12 n Περιορισµοί #$%&'()$ BOILER BOILER (14) "#$%&'(# + BOILER = SPACE_ HEA + HO _ AER ) "#$%&'(# SPACE _ HEA BOILER HO _ AER ' $ = % " n CHP U, % P CGi n " (15) & CG # i Στο Σχήµα 5 παρουσιάζεται η ηλεκτρική παραγωγή από τις µονάδες Δ.Π, όπως προέκυψε από το συγκεκριµένο προγραµµατισµό Elecrical Supply Σχήµα 5. Ηλεκτρική παραγωγή των µονάδων Δ.Π. Ebuy Epv Echp Echp1 Echp2 Όπως φαίνεται και από το σχήµα, η παραγωγή των µονάδων Δ.Π. ακολουθεί τη διακύµανση του ηλεκτρικού φορτίου, όπως αυτή προέκυψε από τον αλγόριθµο Kalman. Στο Σχήµα 6. παρουσιάζεται η παραγωγή θερµικής ενέργειας, από το σύνολο των µονάδων. U, hermal Supply Σχήµα 6. Θερµική παραγωγή του συστήµατος boiler kaus. chp chp1 chp2 Όπως είναι αναµενόµενο, δεν ακολουθεί τη ζήτηση των καταναλωτών, αλλά οι υπόλοιπες µονάδες θερµικής παραγωγής, καυστήρας και boiler, καλύπτουν το φορτίο Σενάριο 2 ο Η παραγωγή ωφέλιµης θερµότητας από τις µηχανές συµπαραγωγής είναι αυτή που ακολουθεί το θερµικό φορτίο, στο σύνολό του. Στην περίπτωση που οι µηχανές CHP δεν µπορούν να καλύψουν πλήρως τις θερµικές ανάγκες των καταναλωτών, η επιπλέον θερµική ενέργεια προκύπτει από τον καυστήρα και το boiler. Η αντίστοιχη ηλεκτρική παραγωγή των γεννητριών συµπαραγωγής χρησιµοποιείται για να καλύψει το ηλεκτρικό φορτίο των καταναλωτών. Στην περίπτωση που η ηλεκτρική ενέργεια από τις µονάδες Δ.Π. ξεπεράσει την ηλεκτρική ζήτηση, η πλεονάζουσα ενέργεια πωλείται στο Δίκτυο. Ενώ, εάν οι µονάδες CHP και οι Φ/Β γεννήτριες δεν µπορούν να καλύψουν το ηλεκτρικό φορτίο, το Δίκτυο Διανοµής προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια. Οι περιορισµοί της συνάρτησης κόστους (12), που προκύπτουν για το συγκεκριµένο πρόβληµα βελτιστοποίησης είναι οι παρακάτω: HERMAL U, CHP1 = SPACE_ HEA + HERMAL + U, CHP 2 HERMAL U, CHP1 HO _ AER + + U, CHP HERMAL U, CHP1 U, CHP 2 BUY = SPACE_ HEA i + ' U, CHP $ = % " n n & CG # P CGi HO _ AER " U, E GRID = E " E ", E > E + E SELL = E + " E, E < E + (16)

7 Στο Σχήµα 7 παρουσιάζεται η θερµική παραγωγή από τις µονάδες Δ.Π hermal Supply buy chp2 chp1 chp Σχήµα 7. Θερµική παραγωγή των µονάδων του συστήµατος Η θερµική παραγωγή από τις µονάδες CHP ακολουθεί τη ζήτηση του θερµικού φορτίου. Αντίθετα, όπως φαίνεται στο Σχήµα 8, σχετικά µε την ηλεκτρική παραγωγή, αυτή υπερβαίνει τη ζήτηση, οπότε µέρος της παραγωγής πωλείται στο δίκτυο, Σχήµα Elecrical Supply Σχήµα 8. Ηλεκτρική παραγωγή των µονάδων Δ.Π. Esell, Ebuy Epv Echp Echp1 Echp Σχήµα 9. Πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο διανοµής 4.. Σενάριο ο Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις µονάδες συµπαραγωγής δεν ακολουθεί το ηλεκτρικό φορτίο, αλλά, αυτές αποδίδουν τη µέγιστη ισχύ, ούτος ώστε να ελαχιστοποιηθεί η συνάρτηση κόστους. Η παραγωγή από τις µονάδες Δ.Π. είναι, κατά κύριο λόγο, µεγαλύτερη από τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, οπότε πωλείται στο δίκτυο διανοµής. Στην περίπτωση που είναι οικονοµικά αποδοτικότερο, το ηλεκτρικό φορτίο να µην καλυφθεί πλήρως από τις µονάδες Δ.Π., αλλά, ένα µικρό µέρος αυτού να καλυφθεί από το κεντρικό δίκτυο, αυτό προβλέπεται. Η αντίστοιχη θερµική παραγωγή των µονάδων CHP, καλύπτει ένα µέρος του θερµικού φορτίου, το οποίο καλύπτεται πλήρως από την επιπλέον παραγωγή του καυστήρα και του boiler. Προκειµένου να γίνει η βέλτιστη κατανοµή µεταξύ της θερµικής παραγωγής, από αυτές τις µονάδες, και του θερµικού φορτίου, εφαρµόζεται ο Βέλτιστος Γραµµικός Προγραµµατισµός [5], όπως στο σενάριο 1. Οι περιορισµοί της συνάρτησης κόστους (12), είναι οι παρακάτω: CHP1 CHP 1, nom CHP 2 CHP 2, nom CHP CHP, nom E GRID = E " E ", E > E + E SELL = E + " E, E < E + (17) Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται η ηλεκτρική παραγωγή των µονάδων Δ.Π. και στη συνέχεια, Σχήµα 11, η πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας στο δίκτυο Elecrical Supply Σχήµα 1. Ηλεκτρική παραγωγή των µονάδων Δ.Π. Esell Ebuy Epv Echp1 Echp2 Echp Σχήµα 11. Πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο διανοµής Στο Σχήµα 12 παρουσιάζεται η παραγωγή θερµικής ενέργειας, από το σύνολο των µονάδων.

8 hermal Supply boiler kays chp chp1 chp2 Σχήµα 12. Θερµική παραγωγή των µονάδων του συστήµατος Όπως ήταν αναµενόµενο, ούτε η ηλεκτρική ούτε η θερµική παραγωγή ακολουθεί το αντίστοιχο φορτίο, αλλά, οι µονάδες Δ.Π. παράγουν τη µέγιστη ισχύ ώστε να ελαχιστοποιηθεί η συνάρτηση κόστους. 5. Συµπεράσµατα Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται το ηµερήσιο κόστος λειτουργίας των µονάδων του συστήµατος όπως προέκυψε από τα σενάρια που µελετήθηκαν, για τους µήνες Ιανουάριο, Μάρτιος και Ιούλιο. Σχήµα 1. Ηµερήσιο κόστος των σεναρίων, για τους µήνες Το σενάριο 2, δίνει το µεγαλύτερο ηµερήσιο κόστος λειτουργίας του µικροδικτύου, ιδιαίτερα, όταν η θερµική ζήτηση είναι χαµηλή. Εκτός από τον µήνα Ιανουάριο, τους υπόλοιπους µήνες µε χαµηλό θερµικό φορτίο, το ηµερήσιο κόστος λειτουργίας υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος από τους άλλους προγραµµατισµούς. Το σενάριο, δίνει το βέλτιστο προγραµµατισµό, µε µικρότερο κόστος λειτουργίας ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Καθώς όµως δεν ακολουθεί την ηλεκτρική ζήτηση των καταναλωτών, γεγονός που αποτελεί σηµαντικό παράγοντα της λειτουργίας των µικροδικτύων, δεν προτιµάται. Το σενάριο 1 δίνει αποτελέσµατα που προσεγγίζουν τις τιµές του ου σεναρίου. Ωστόσο, το σενάριο 1 δίνει καλύτερα αποτελέσµατα, όταν το θερµικό φορτίο είναι χαµηλό ή όταν προσεγγίζει το ηλεκτρικό φορτίο. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν προβλέπεται από το δίκτυο διανοµής η αγορά της πλεονάζουσας ενέργειας, ο πρώτος προγραµµατισµός λειτουργίας του συστήµατος, αποδίδει µε το βέλτιστο τρόπο. 6. Βιβλιογραφία [1] FC+COGEN-SIM, IEA/ECBCS Annex 42: he Simulaion Of Building-Inegraed Fuel Cell and Oher Cogeneraion Sysems hp://cogen-sim.ne/index.php?pg=daafiles [2] Peer J. Brockwell, Richard A. Davis, Inroducion o ime Series and Forecasing, Springer exs In Saisics, New York, 1996 [] Greg elch, Gary Bishop, An Inroducion o he Kalman Filer, Deparmen of Compuer Science, Universiy of Norh Carolina a Chapel Hill, 21 [4] Δρ. Παντελής Ν. Μπότσαρης, «Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού-Θερµότητας», Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη [5] P. Venkaaraman, Applied Opimizaion wih MaLab Programming, John iley & Sons, New York, 22

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2008Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο;

Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Kalman Filter Γιατί ο όρος φίλτρο; Συνήθως ο όρος φίλτρο υποδηλώνει µια διαδικασία αποµάκρυνσης µη επιθυµητών στοιχείων Απότολατινικόόροfelt : το υλικό για το φιλτράρισµα υγρών Στη εποχή των ραδιολυχνίων:

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στο φίλτρο Kalman

Μια εισαγωγή στο φίλτρο Kalman 1 Μια εισαγωγή στο φίλτρο Kalman Το 1960, R.E. Kalman δημόσιευσε το διάσημο έγγραφό του περιγράφοντας μια επαναλαμβανόμενη λύση στο γραμμικό πρόβλημα φιλτραρίσματος διακριτών δεδομένων. Από εκείνη τη στιγμή,

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη:

Οι κλασσικότερες από αυτές τις προσεγγίσεις βασίζονται σε πολιτικές αναπαραγγελίας, στις οποίες προσδιορίζονται τα εξής δύο μεγέθη: 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ Στις περισσότερες περιπτώσεις η ζήτηση είναι αβέβαια. Οι περιπτώσεις αυτές διαφέρουν ως προς το μέγεθος της αβεβαιότητας. Δηλαδή εάν η αβεβαιότητα είναι περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη

Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη ΒΕΣ 6 Προσαρµοστικά Συστήµατα στις Τηλεπικοινωνίες Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη 7 Nicolas sapatsoulis Βιβλιογραφία Ενότητας Benvenuto []: Κεφάλαιo Wirow

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ Χ. Κορωναίος, Κ. Νερούτσος,. Σαββόπουλος, Ν. Μουσιόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ : Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής Λέκτορας ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Σίμογλου Χρήστος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ Μελέτη Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Π.Θ. για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Στα πλαίσια της ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ προσπαθούµε να προσεγγίσουµε τα χαρακτηριστικά ενός συνόλου (πληθυσµός) δια της µελέτης των χαρακτηριστικών αυτών επί ενός µικρού

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της

Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Ενεργειακή ασφάλεια στο απομονωμένο σύστημα της Κύπρου Δρ Χρ. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Μάιος 2012, Ηράκλειο, Κρήτη Ενότητες Στοιχεία Ηλεκτρικού Συστήματος της Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 23 Ιουνίου 21 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Χωρίς όραμα για το μέλλον Χωρίς όραμα και σοβαρή αναπτυξιακή προοπτική για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ, είναι δυστυχώς το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή

ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή ΗΜΥ 445 /681 Εισαγωγή στη Διεσπαρμένη Παραγωγή 1 Ορισμός Διεσπαρμένης Παραγωγής Η διεσπαρμένη παραγωγή ορίζεται ως η παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας, με τιμές που κατά κανόνα κυμαίνονται από 1kW μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20

Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 20-20-20 Επιπτϊςεισ από μεγάλθ διείςδυςθ ΑΠΕ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ 2-2-2 Παντελήσ Κάπροσ Καθηγητήσ Ενεργειακήσ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ Συνέδριο ENERTECH'11 Αθήνα 3 Σεπτεμβρίου 211 2 Η μεγάλθ ανάπτυξθ των ΑΠΕ ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ AR(p) Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος ΕΠΙΧ Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου ιαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά συστήματα ιδιοκατανάλωσης, εφεδρείας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις ΦωτοβολταΙκών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας Απευθείας κατανάλωση Εφεδρική λειτουργία Αυτόνομο Σύστημα 10ΚWp, Αίγινα

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων

Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Ανάπτυξη και δηµιουργία µοντέλων προσοµοίωσης ροής και µεταφοράς µάζας υπογείων υδάτων σε καρστικούς υδροφορείς µε χρήση θεωρίας νευρωνικών δικτύων Περίληψη ιδακτορικής ιατριβής Τριχακης Ιωάννης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, 11855 Αθήνα e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η AIR-SUN A.E.B.E δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό και Ηλιακό δυναμικό και επεκτείνεται στο χώρο των ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών γενικότερα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL

INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL INVESTMENT ENERGY SUMMIT GREECE, CYPRUS, ISRAEL Market structure Impact of increased penetration of renewable energy sources Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Γιώργος Σιαμμάς Πρόεδρος Email:info@cera.org.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1

Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ντίνος Μπενρουμπή Εντεταλμένος Σύμβουλος - Γενικός Διευθυντής 25/11/2010 1 Ποιοί είµαστε 100% θυγατρική του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Οι συναρτήσεις πιθανότητας ή πυκνότητας πιθανότητας των διαφόρων τυχαίων μεταβλητών χαρακτηρίζονται από κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΕΜΑ 1 ο Σε μία γειτονιά, η ζήτηση ψωμιού η οποία ανέρχεται σε 1400 φραντζόλες ημερησίως,

Διαβάστε περισσότερα

Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων

Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων Δρ. Τακβόρ Σουκισιάν Κύριος Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ Forecasting is very dangerous, especially about the future --- Samuel Goldwyn 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 Προσομοιωση και Βελτιστοποιηση Συστηματος (Haimes, 1977) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 Προσομοιωση και Βελτιστοποιηση Συστηματος (Haimes, 1977) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3.1 Εισαγωγη ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα συστηματα εφαρμοζονται σε αναπτυξιακα προγραμματα, σε μελετες σχεδιασμου εργων, σε προγραμματα διατηρησης ή προστασιας περιβαλλοντος και υδατικων πορων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΥΝΟΛΑ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΕΚ 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας

Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Γεωθερµικό Σύστηµα: Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας Η Αντλία Θερµότητας ανήκει στην κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Για την θέρµανση, το ζεστό νερό χρήσης και για την ψύξη, το 70-80% της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

February 2013. RETS ENERGY S.A. Tsigarides Panagiotis Greek PV Solar Portfolio

February 2013. RETS ENERGY S.A. Tsigarides Panagiotis Greek PV Solar Portfolio February 2013 RETS ENERGY S.A. Tsigarides Panagiotis Greek PV Solar Portfolio Σύντομη εταιρική παρουσίαση Η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρίας «Rets Energy S.A.» ξεκίνησε το 2012 μέσω του προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια

Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις. Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια Η Schneider Electric & η Καυκάς σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση για τις Off Grid Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για Κατοικίες & Εμπορικά Κτίρια New Hotel, 21 Ιανουαρίου 2014 1 Ποιά είναι η Schneider

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χρονοσειρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Εισαγωγή

Ανάλυση χρονοσειρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ανάλυση χρονοσειρών Εισαγωγή Η ανάλυση χρονοσειρών αποσκοπεί στην ανεύρεση των χαρακτηριστικών εκείνων που συµβάλουν στην κατανόηση της ιστορικής συµπεριφοράς µιας µεταβλητής και επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 5 η Παρουσίαση : Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Σύνθεση Χρωμάτων Αφαιρετική Παραγωγή Χρώματος Χρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει

Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Συγκριτικό τεστ: Πώς θα διαλέξω το είδος θέρμανσης που με συμφέρει Δεκάδες αναλύσεις έχουν γραφτεί σε μια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτημα «ποιο καύσιμο είναι πιο οικονομικό» με το αποτέλεσμα τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα»

Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» Ημερίδα «Η επανεκκίνηση της αγοράς των φωτοβολταϊκών και οι προϋποθέσεις για την μεγάλη διείσδυσή τους στα ηλεκτρικά δίκτυα» ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ν. Δρόσος Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Δικτύου (ΔΔΔ) Διοργανωτής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη

Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη Ο λογαριασμός που σας αποστέλλει η ΑΗΚ περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες και σκοπός του επεξηγηματικού αυτού σημειώματος είναι να τις φέρει υπόψη σας, βοηθώντας έτσι να γίνει ο λογαριασμός καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα σε Θέματα Ηλιακής Ενέργειας (Φωτοβολταϊκών)

Έρευνα σε Θέματα Ηλιακής Ενέργειας (Φωτοβολταϊκών) Έρευνα σε Θέματα Ηλιακής Ενέργειας (Φωτοβολταϊκών) Δρ Γεώργιος Η. Γεωργίου 1 Περιεχόμενα Σημερινή κατάσταση στον τομέα της Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας Προκλήσεις και Προοπτικές Η Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα

οποία όταν συνδέονται µε µία πηγή τάσης ηµιτονοειδούς µορφής άγουν ρεύµα µη ηµιτονοειδούς µορφής. Το φαινόµενο αυτό έχει ως αποτέλεσµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Η προσέγγιση βάσει της τεχνογνωσίας της SEMAN Α.Ε. Η µη γραµµική φύση των σύγχρονων ηλεκτρικών φορτίων καθιστά συχνά αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι επι πτυχίω φοιτητές (με αριθμό μητρώου ΣΕΒ08 ή παλαιότερο, δηλαδή που διανύουν το 8 ο εξάμηνο ή μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος Διευθύνων Διευθύνων Σύμβουλος Σύμβουλος SPECTRUM SPECTRUM Α.Τ.Ε.Ε. Α.Τ.Ε.Ε. Γιατί Έξυπνο Σπίτι; Μέγιστηδυνατήεξοικονόμησηενέργειας-

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων

Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τεχνικές Ανάλυσης Διοικητικών Αποφάσεων ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δ.Α.Π. Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμηματικό e-mal : dap_ode@yahoo.gr www.dap-pape.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι., Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης, MBA, Ph.D. Candidate,, e-mail: kyritsis@ist.edu.gr

Ποσοτικές Μέθοδοι., Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης, MBA, Ph.D. Candidate,, e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ποσοτικές Μέθοδοι Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης MBA Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Εισαγωγή στη Στατιστική Διδακτικοί Στόχοι Μέτρα Σχετικής Διασποράς Κατανομές Πιθανοτήτων Η Κανονική Κατανομή Η Τυποποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα

Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Για ένα ελπιδοφόρο μέλλον των ΑΠΕ στη χώρα Γιάννης Χατζηβασιλειάδης Διπλ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Γενικός Γραμματέας ΙΕΝΕ 1 Εξέλιξη των εφαρμογών ΑΠΕ σε χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με την Ελλάδα (I/II) Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ, 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 1 ΚΦΑΛΑΙΟ 6 ΖΗΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΣΣΟΡΟΠΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Οι καµπύλες ζήτησης και προσφοράς είναι αναγκαίες για να προσδιορίσουν την τιµή στην αγορά. Η εξοµοίωσή τους καθορίζει την τιµή και τη ποσότητα ισορροπίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών

Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών Διπλωματική εργασία της Γεωργίας Μαργιά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 27.01.2003 Προς : ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κοιν : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Θέµα : Έγκριση τιµολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Περιγράφονται οι συνήθεις διαδικασίες επιθεώρησης και έγκρισης μαζί με θέματα ασφάλειας και ποιότητας

Γενικά. Περιγράφονται οι συνήθεις διαδικασίες επιθεώρησης και έγκρισης μαζί με θέματα ασφάλειας και ποιότητας P roduction of Electricity with RES & CHP for Homeowners P roduction of Electricity with RES & CHP H omeowners of E lectricity with R ES & C for H omeowners Production of Electricity with R ES & C HP for

Διαβάστε περισσότερα

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ DEMAND SIDE MANAGEMΕNT (D.S.M.) ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ από τη ΕΒΗΕ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Δρ Ενεργειακός Μηχανολόγος Παρά τις διαβεβαιώσεις της ΔΕΗ σε πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εισαγωγή Ηεµφάνιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού σε εφαρµογές µε υψηλές απαιτήσεις αξιοπιστίας, όπως είναι διαστηµικά προγράµµατα, στρατιωτικές τηλεπικοινωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1-3 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε FET s 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 1 1-1 Κέρδος Τάσης του ιαφορικού Ενισχυτή µε BJT s 1 και ιπλή Έξοδο Ανάλυση µε το Υβριδικό Ισοδύναµο του Τρανζίστορ 2 Ανάλυση µε βάση τις Ενισχύσεις των Βαθµίδων CE- 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΔΗΣΗ Ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης των ηλεκτρικών κινητήρων για την κίνηση οχημάτων είναι η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια της πέδησης (φρεναρίσματος) του οχήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου

Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Η ποιότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας ως παράγοντας του επιχειρηματικού κινδύνου Γεώργιος Ν. Παπαδάκος Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σύμβουλος Μετρολογίας Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ»

«AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» «AΥΤΟΝΟΜΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ» Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ Τεχνικός Σχεδιασμός -

Διαβάστε περισσότερα

Αφαίρεση του Φαινομένου του Μικροφωνισμού σε Ακουστικά Βαρηκοΐας

Αφαίρεση του Φαινομένου του Μικροφωνισμού σε Ακουστικά Βαρηκοΐας Αφαίρεση του Φαινομένου του Μικροφωνισμού σε Ακουστικά Βαρηκοΐας Νιαβής Παναγιώτης Επιβλέπων: Καθ. Γ. Μουστακίδης Περιεχόμενα Εισαγωγή Μικροφωνισμός σε ακουστικά βαρηκοΐας Προσαρμοστική αναγνώριση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Με το κόστος θέρμανσης να ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο, η βασική αυτή ανάγκη έχει γίνει δυστυχώς πολυτέλεια για τους περισσότερους. Η αύξηση των τιμών ενέργειας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα