ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PILOT BEACH RESORT ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 971 ΚΛΙΝΩΝ ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2013 ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

2 Πίνακα περιεχομένων 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο Νομό Χανίων Γενικά στοιχεία Οικονομικά στοιχεία Ευρύτερη περιοχή του έργου Φυσικό Περιβάλλον Οικοσυστήματα Προστατευόμενε περιοχέ Δίκτυο Natura Έδαφο Μορφολογία Γεωλογικά Στοιχεία Μετεωρολογικά και υδρογραφικά - υδρολογικά στοιχεία Γενικά για την Κρήτη Μετεωρολογικά Στοιχεία Σταθμών Χανίων, Σούδα και Καλυβών Ξηρότητα Κλίματο - Ομβροθερμικά Διαγράμματα Υπολογισμό Εξατμισοδιαπνοή Σχετική υγρασία Άνεμοι Κλίμα Περιοχή Υδρογραφικά - υδρολογικά στοιχεία Χλωρίδα Πανίδα Ανθρωπογενέ Περιβάλλον Οικισμοί τη περιοχή Θεσμοθετημένε Χρήσει Γη Σ ε λ ί δ α

3 Ζώνε και Θέσει Προστασία του Γεωπεριβάλλοντο Αρχαιολογικοί Χώροι - Ιστορικοί Τόποι Παραγωγικοί τομεί Φυσικοί πόροι Τουρισμό Απασχόληση - Οικονομικά στοιχεία Γεωργία Κτηνοτροφία Τουρισμό Δασικό Πλούτο Υφιστάμενη υποδομή τη περιοχή Δίκτυα μεταφορών Αρδευτικό δίκτυο Δίκτυο ύδρευση Οργανισμό Ανάπτυξη Δυτική Κρήτη (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αποχέτευση Απορρίμματα Ανακύκλωση Τηλεπικοινωνίε Ηλεκτρικό δίκτυο Πιέσει στο φυσικό περιβάλλον Οικότοποι Υγρά απόβλητα Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβηση Στερεά απόβλητα Γεωργία Αλιεία Τεχνικά έργα Τουρισμό Μεταφορέ - Κυκλοφορία Ρύπανση τη Ατμόσφαιρα Θόρυβο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γήπεδο Ξενοδοχειακού Συγκροτήματο Κτιριακέ εγκαταστάσει και υποδομέ Στοιχεία Δόμηση Χρήση νερού και ενέργεια Χρήση νερού ii Σ ε λ ί δ α

4 5.3.2 Χρήση ενέργεια Πρώτε Ύλε Προϊόντα Η/Μ Εγκαταστάσει Πυρασφάλεια Εγκαταστάσει παράγωγη ζεστού νερού χρήση Εγκαταστάσει κλιματισμού (ψύξη -θέρμανση) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματο Εγκατάσταση UPS Σύστημα κεντρικού έλεγχου εγκαταστάσεων (BMS) Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Σύνοψη συστήματο Τεχνικά χαρακτηριστικά Φέρουσα υποδομή Φ/Β γεννητριών Επιπρόσθετε τεχνικέ προδιαγραφέ Δεξαμενή αποθήκευση φυσικού αερίου Τεχνικέ Προδιαγραφέ Αέρια απόβλητα Αέρια Ατμοί Αερολύματα Οσμέ Υγρά απόβλητα Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Οδεύσει αγωγών μεταφορά Μέθοδο επεξεργασία υγρών αποβλήτων Δεξαμενή απονιτροποίηση Δεξαμενή αερισμού Δεξαμενή Καθίζηση Δεξαμενή χλωρίωση - Συγκέντρωση καθαρών Σιλό Λάσπη Δεξαμενή καθαρών και αντλιοστάσιο εξόδου Ποιότητα επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων Διαχείριση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων Στερεά απόβλητα - Ιλύε - Τοξικά απόβλητα Απορρίμματα Θόρυβο iii Σ ε λ ί δ α

5 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Οικολογικέ επιπτώσει Ατμόσφαιρα Επιπτώσει στο Μικρόκλιμα Νερά Μορφολογία - Έδαφο Χλωρίδα Πανίδα Επιπτώσει σε κρατικέ εξυπηρετήσει - Δίκτυα Δίκτυα κοινή ωφέλεια Επιπτώσει στη φυσιογνωμία τη περιοχή Επιπτώσει τοπίου και αισθητική αξία Φυτεύσει περιβάλλοντα χώρου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Αέρια απόβλητα Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Ιλύ Τοξικά απόβλητα Απορρίμματα Θόρυβο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εισαγωγή Πεδίο Εφαρμογή Σχεδιασμό Προγράμματο Περιβαλλοντική Διαχείριση Ατμοσφαιρική Ρύπανση Υγρά Απόβλητα Στερεά Απόβλητα Κατανάλωση Νερού και Ενέργεια Κατανάλωση νερού για την λειτουργία του ξενοδοχείου Ποιότητα Νερών Κολύμβηση iv Σ ε λ ί δ α

6 Κατανάλωση ενέργεια για την λειτουργία του ξενοδοχείου Θόρυβο Εγκατάσταση Υγραερίου Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Κολυμβητικέ Δεξαμενέ Υπεύθυνο Λειτουργία Καθαριότητα Δεξαμενή Προσωπικό Μέτρα Ασφαλεία Έλεγχο - Δειγματοληψία Φύτευση ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ v Σ ε λ ί δ α

7 Περιεχόμενα Διαγραμμάτων Διάγραμμα 1. Θερμοκρασιακέ μεταβολέ κατά τη διάρκεια ενό έτου Διάγραμμα 2. Ανάλυση Κινητών μέσων όρων για τι ετήσιε βροχοπτώσει του Σταθμού τη Σούδα για τα έτη Διάγραμμα 3. Μέση ετήσια βροχόπτωση - σταθμό Καλυβών (Στοιχεία από ).24 Διάγραμμα 4. Ομβροθερμικό διάγραμμα για τα έτη Διάγραμμα 5. Ομβροθερμικό διάγραμμα για τα έτη Διάγραμμα 6. Μηνιαία βροχόπτωση και δυνητική εξατμισοδιαπνοή με βάση δεδομένα του σταθμού τη Σούδα Διάγραμμα 7. Μηνιαίο δυνητικό υδατικό έλλειμμα με βάση δεδομένα του σταθμού τη Σούδα Περιεχόμενα Πινάκων Πίνακα 1. Ζώνε Ειδική Προστασία & Ειδικέ Ζώνε Διατήρηση Ν. Χανίων Πίνακα 2. Στοιχεία Μετρήσεων Μετεωρολογικού Σταθμού Χανίων Δικτύου Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών (Έτη ) Πίνακα 3. Μέσε μηνιαίε τιμέ για τα έτη (σταθμό Σούδα ) Πίνακα 4. Σχετική υγρασία κατά μήνα Πίνακα 5. Συχνότητα εμφανίσεω ανέμων - Διεύθυνση και ισχύ κατά την περίοδο Μαΐου- Σεπτεμβρίου Πίνακα 6. Μέση μηνιαία συχνότητα ισχύο ανέμων Πίνακα 7. Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011(Μόνιμο Πληθυσμό - ΦΕΚ 3465/Β /2012) Πίνακα 8. Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011(De Facto Πληθυσμό - ΦΕΚ 630/Β /2013) Πίνακα 9. Γενικά στοιχεία επιλεγμένου πλαισίου Πίνακα 10. Αναλυτικά ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά επιλεγμένου πλαισίου vi Σ ε λ ί δ α

8 Περιεχόμενα Εικόνων Εικόνα 1: Ζώνε Ειδική Προστασία (Ζ.Ε.Π. - SPA) Εικόνα 2: Γεωγραφική κατανομή των εμφανίσεων τη πλατφόρμα Γαβρόβου-Τριπόλεω Εικόνα 3. Γεωλογικό χάρτη ευρύτερη περιοχή μελέτη Εικόνα 4. Υδρολιθολογικό χάρτη ευρύτερη περιοχή μελέτη Εικόνα 5. Το υδροαρδευτικό δίκτυο του Ο.Α.ΔΥ.Κ Εικόνα 6. Το υδροαρδευτικό δίκτυο του Ο.Α.ΔΥ.Κ Εικόνα 7. Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβηση παραλία Γεωργιούπολη Εικόνα 8. Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβηση παραλία Καβρού Εικόνα 9. Τομή διάδοση ήχου με την ύπαρξη ηχοπετάσματο Εικόνα 10. Γενική διάταξη έργων δορυφορική απεικόνιση Εικόνα 11: Εκβολή Τζούγκαρη (Πηγή: WWF) vii Σ ε λ ί δ α

9 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ Η παρούσα δραστηριότητα κατατάσσεται στην 6η ομάδα «Τουριστικέ εγκαταστάσει και έργα αστική ανάπτυξη, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχή» τη σχετική ΚΥΑ 1958 (ΦΕΚ 21Β/ ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίε και υποκατηγορίε σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφο 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209/2011)», όπω αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α (ΦΕΚ 1565 Β / 2012), στην κατηγορία με α/α 2 «Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχέ εκτό σχεδίων πόλεων και εκτό ορίων οικισμών». Καθώ η δυναμικότητα τη εγκατάσταση είναι ίση με 971 κλίνε (Κ > 300), και το γήπεδο εγκατάσταση βρίσκεται εντό τη περιοχή κοινοτική σημασία (περιοχέ Natura 2000) με κωδικό GR «Βορειοανατολικέ Ακτέ - Παραλία Γεωργιούπολη - Λίμνη Κουρνά - Δράπανο», η μονάδα εντάσσεται στην Υποκατηγορία Α1 2. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ) OΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ (ΑΡ. ΜΗΤΡ.): ΔΙΑΡΚΕΙΑ 18/1/ /1/2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 27 ΤΑΞΗ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΝΟΜΟΣ, ΔΗΜΟΣ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ): ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ 1-3, ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΑΞ Σ ε λ ί δ α

10 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με: Το Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλε διατάξει αρμοδιότητα Υπουργείου Περιβάλλοντο» και το Παράρτημα ΙΙ αυτή, «Ελάχιστα περιεχόμενα φακέλου ΜΠΕ». Το άρθρο 11 9 και 10 του Ν. 4014/2011 που αφορά την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για έργα και δραστηριότητε που βρίσκονται σε περιοχέ NATURA. Την Υ.Α /5387/1990 «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίε, περιεχόμενο Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμό περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπέ συναφεί διατάξει, σύμφωνα με το ν.1650/86». Την ΚΥΑ 1958 (ΦΕΚ 21Β/ ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίε σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011)». Σχετική Περιβαλλοντική Νομοθεσία: Νόμο 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/15, ) περί «Προστασία του περιβάλλοντο» ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/ ) περί «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίε, περιεχόμενο ΜΠΕ και λοιπέ συναφεί διατάξει, σύμφωνα με το Ν.1650/86, όπω τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022/Β/ ) περί «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίε, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπω αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του 3010/02) και από την ΚΥΑ (ΦΕΚ 435/Β/ ) περί «συμπλήρωση τη κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίε, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 1650/1986» Νόμο 3937/2011 (ΦΕΚ/Α 60/ ) «Διατήρηση τη Βιοποικιλότητα και άλλε διατάξει». 2 Σ ε λ ί δ α

11 Π.Δ. / (ΦΕΚ 229 ΑΑΠΘ) «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμό όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν». Νόμο 2742/1999 (ΦΕΚ/Α 207/ ) «Χωροταξικό Σχεδιασμό και Αειφόρο Ανάπτυξη και Άλλε Διατάξει». ΚΥΑ 1661/1994 (ΦΕΚ 786Β/ ), περί «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων τη υπ αριθμό 69269/5387 ΚΥΑ Υπουργών Περιβάλλοντο, Χωροταξία και Δημοσίων Έργων και Τουρισμού». KYA 5673/400 (ΦΕΚ 192/Β/ ) περί «Μέτρων και όρων για την επεξεργασία αστικών λυμάτων». ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354/Β ) «Καθορισμό μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και συναφεί διατάξει» όπω αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. οικ /2013 (ΦΕΚ 2220 Β / ) Νόμο 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α / ) «Μέτρα για τη μείωση τη ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων και άλλε διατάξει». ΚΥΑ (ΥΑ ΦΕΚ Β ) «Μέτρα πυροπροστασία εγκαταστάσεων αποθήκευση υγρών καυσίμων». Δ3/14858/93 (ΦΕΚ 477/Β/ ) «Τεχνικέ προδιαγραφέ εγκαταστάσεων κλπ υγραερίου». Δ3/Α/5286/1997 (ΦΕΚ 236Β/ ) «Κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργία άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργία έω και 16 bar». Συμπληρώθηκε με την Υ.Α. Δ3/Α/14413/98 (ΦΕΚ 875 Β /1998). ΥΑ Φ1/2006 (ΥΑ Φ15/οικ.1589/104 ΦΕΚ Β 90/2006) «Μέτρα πυροπροστασία στι βιομηχανικέ κλπ εγκαταστάσει του ν. 3325/2005». Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 7077/444/Φ.15/2009 (977 Β /09). 3 Σ ε λ ί δ α

12 4. Προηγούμενε Περιβαλλοντικέ Άδειε και Αποφάσει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Η μονάδα λειτουργεί με βάση την Α.Π / (ΥΠΕΧΩΔΕ) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων όπω τροποποιήθηκε με την Η.Π / (ΥΠΕΧΩΔΕ) έγκριση επέκταση του ξενοδοχείου σε 664 κλίνε με την οποία και λειτουργεί σήμερα. Οι παραπάνω αποφάσει επιτρέπουν στο ξενοδοχείο να λειτουργεί έω το έτο 2013 (δέκα έτη από την τελευταία ανανέωση τη ). Η τελευταία χρονικά, ανανέωσητροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του ξενοδοχείου ω κύριο αντικείμενο εξέταση είχε την προσθήκη φωτοβολταϊκών συστημάτων με Αρ. Πρωτ / από την Διεύθυνση Περιβάλλοντο του ΥΠΕΚΑ και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. 4 Σ ε λ ί δ α

13 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: Pilot Beach Resort Ακτή Πιλότο Θέρετρον ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου - Παραθερισμού Κατηγορία 5 αστέρων ΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ Δημοτική Ενότητα Γεωργιούπολη Δήμο Αποκορώνου Νομού Χανίων 971 Κλίνε 455 Δωμάτια ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ Α.Ε. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Παπαδάκη Γεώργιο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Γεωργιούπολη, Τ.Κ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΔΡΑΣ: Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Β Χανίων ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Μαυράκη Νικήτα Τιμοθεάτου Ελένη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μαχαιριώτη 1-3, Τ.Κ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σ ε λ ί δ α

14 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και συγκεκριμένα στην ενημέρωση τροποποίηση τη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του ξενοδοχείου και στόχο τη είναι να προσδιορίσει: την επάρκεια των εγκαταστάσεων προστασία περιβάλλοντο μετά την επέκταση τη μονάδα από την τελευταία περιβαλλοντική αδειοδότησή τη (συνολική σημερινή δυναμικότητα 971 κλίνε ) τα αποτελέσματα των επιπτώσεων στο περιβάλλον τη άμεση και ευρύτερη περιοχή από τη λειτουργία του έργου μέχρι σήμερα να προτείνει μεθόδου ελαχιστοποίηση των όποιων επιπτώσεων αλλά και άρση αυτών να αναβαθμίσει περιβαλλοντικά την εγκατάσταση με βάση τη νέα νομοθεσία που διέπει την περιβαλλοντική αδειοδότηση και λειτουργία του (επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων) Η μελέτη εστιάζει στη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των επιπτώσεων, επί του περιβάλλοντο, από την λειτουργία του έργου. Βασικό άξονα τη παρούσα μελέτη αποτελεί το εάν τα προληπτικά μέτρα και οι όροι υπό του οποίου λειτουργεί το έργο είχαν θετικά αποτελέσματα. Το ξενοδοχείο ΑΚΤΗ ΠΙΛΟΤΟΣ ΘΕΡΕΤΡΟΝ - PILOT BEACH RESORT βρίσκεται στην περιοχή τη Γεωργιούπολη, μπροστά στην θάλασσα, είναι κατηγορία 5 αστέρων (5*) και διαθέτει σύνολο 455 δωμάτια, 971 κλίνε χωρισμένα στα 2 συγκροτήματα τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο με βάση το ειδικό σήμα λειτουργία, συνένωση και αλλαγή δυναμικότητα ΜΗΤΕ 1042 Κ015 Α που έγινε το Η συνολική έκταση του ξενοδοχείου είναι 150 στρέμματα. Το ξενοδοχείο προέρχεται από την ενοποίηση των: ΑΚΤΗ ΠΙΛΟΤΟΣ - PILOT BEACH το οποίο βρίσκεται μπροστά από την παραλία και αποτελείται από 165 δωμάτια, σύνολο 330 κλίνε και του ΘΕΡΕΤΡΟ ΠΙΛΟΤΟΥ - PILOT RESORT που βρίσκεται νότια τη εθνική οδού Ηρακλείου-Χανίων Χ.Θ. 40,4 (ανατολικά πόλη των Χανίων) και αποτελείται από 290 δωμάτια, 641 κλίνε. Με την παρούσα ζητείται η έκδοση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τι διατάξει τη ΚΥΑ 1958 (ΦΕΚ 21Β / ) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίε σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011). 6 Σ ε λ ί δ α

15 3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ Το ξενοδοχείο Pilot Beach Resort βρίσκεται στη Νότια πλευρά του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτη (ΒΟΑΚ) στη Δημοτική Ενότητα Γεωργιούπολη, ακολουθώντα τον παράδρομο τη εθνική οδού προ τα ανατολικά από την έξοδο για τη λίμνη του Κουρνά. Η κοινή ονομασία τη περιοχή είναι Γεωργιούπολη, επειδή βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού τη Γεωργιούπολη. Έδρα του δήμου είναι οι Βρύσε. Η Γεωργιούπολη (Τοπική Κοινότητα Γεωργιούπολη - Δημοτική Ενότητα ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ), ανήκει στον δήμο ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ τη Περιφερειακή Ενότητα ΧΑΝΙΩΝ που βρίσκεται στην Περιφέρεια Κρήτη, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση τη Ελλάδα όπω διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα Καλλικράτη. Κατά τη διοικητική διαίρεση τη Ελλάδα με το σχέδιο Καποδίστρια, μέχρι το 2010, η Γεωργιούπολη ανήκε στο Τοπικό Διαμέρισμα Γεωργιούπολη, του πρώην Δήμου ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ του Νομού ΧΑΝΙΩΝ. Η Γεωργιούπολη έχει υψόμετρο 0 μέτρα από την επιφάνεια τη θάλασσα, σε γεωγραφικό πλάτο 35, και γεωγραφικό μήκο 24, Η Δημοτική Ενότητα Γεωργιούπολη Βρίσκεται στα όρια των νομού Χανίων - Ρεθύμνη Καταλαμβάνει το Βορειοδυτικό τμήμα του Νομού Χανίων Οριοθετείται: Βόρεια από τον κόλπο του Αλμυρού και πέραν αυτού από το Κρητικό πέλαγο Νότια από την Δημοτική Ενότητα τη Ασή γωνιά Ανατολικά από την Δημοτική Ενότητα Λαππαίων του Ν. Ρεθύμνη Δυτικά από τι Δημοτικέ Ενότητε Βάμου και Κρυονερίδα Ν. Χανίων Καταλαμβάνει έκταση 53,69 τερ. χιλ. Απέχει 39 χιλ. από τα Χανιά και 20 χιλ. από το Ρέθυμνο. 7 Σ ε λ ί δ α

16 Το ξενοδοχείο βρίσκεται 230 m από τη θάλασσα και 2 km βορείω τη λίμνη Κουρνά, τη μόνη φυσική λίμνη στην Κρήτη, η οποία αποτελεί σημαντικό υδροβιότοπο τη νοτίου Ευρώπη και είναι πόλο έλξη επισκεπτών καθ όλη τη διάρκεια του έτου. Η διάταξη του ξενοδοχειακού συγκροτήματο παρουσιάζεται στη συνημμένη οικοδομική άδεια και το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. Στο συνημμένο διάγραμμα κάλυψη παρουσιάζεται και η διάταξη των φωτοβολταϊκών πάνελ στι οροφέ των κτηρίων καθώ και στα νοτιοανατολικά του δομημένου χώρου, καθώ και η θέση τη δεξαμενή αποθήκευση φυσικού αερίου όγκου 30 m 2. 8 Σ ε λ ί δ α

17 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4.1 Ο Νομό Χανίων Γενικά στοιχεία Πληθυσμό - πληθυσμιακή συγκέντρωση - πληθυσμιακή εξέλιξη Ο Νομό Χανίων είναι ο δεύτερο Νομό τη Περιφέρεια Κρήτη σε έκταση και πληθυσμό με κατοίκου επί συνόλου (σε ολόκληρη την Περιφέρεια) κατοίκων. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η συγκέντρωση του πληθυσμού στην παράκτια περιοχή από την Σούδα μέχρι το Μάλεμε και από το Ακρωτήρι μέχρι τα Χανιά. Ο δείκτη πυκνότητα του πληθυσμού στο Ν. Χανίων το 2001 ήταν 63,29 κατ./χλμ 2, (2.376τ.χ.). Τη μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού παρουσιάζει ο Δήμο Χανίων με 309,25 κατ./km 2. Η πυκνότητα πληθυσμού σε ολόκληρη τη Περιφέρεια τη Κρήτη ανέρχεται σε 74,74 κατ./km 2, για τον Νομό Χανίων σε 65,91 κατ./km 2 ενώ για το Δήμο Αποκορώνου είναι 40,6 κατ./km 2. Ο αστικό πληθυσμό των Χανίων (2001) ανέρχονταν στο 60,3% (89.454) του συνολικού πληθυσμού του Νομού. Ο Αγροτικό πληθυσμό ανερχόταν σε 39,7% (58.996). Η πληθυσμιακή εξέλιξη μεταξύ των ετών παρουσιάζει αύξηση κατά 18%, την αύξηση αυτή καθώ και κατοίκου αγροτικού πληθυσμού, την απορρόφησε ο Δήμο Χανίων Οικονομικά στοιχεία Ο Νομό Χανίων παράγει το 1,3% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντο τη χώρα από το οποίο το 75% προέρχεται από τι υπηρεσίε. Πρωτογενή τομέα Ο Νομό Χανίων συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό δενδρωδών καλλιεργειών στην Κρήτη, 77% του συνόλου των καλλιεργητικών εκτάσεων εκ των οποίων το 85% καταλαμβάνει η ελαιοκαλλιέργεια. Οι ετήσιε καλλιέργειε και η αμπελοκαλλιέργεια είναι περιορισμένε και παρουσιάζουν συνεχή πτωτική τάση. 9 Σ ε λ ί δ α

18 Η μελισσοκομία παρουσιάζει βελτίωση λόγω επαρκού μελισσοκομική χλωρίδα. Η κτηνοτροφία έχει κυρίω εκτατικό χαρακτήρα, με πολύ περιορισμένο αριθμό οργανωμένων μονάδων. Η αλιεία αντιμετωπίζει κυρίω διαρθρωτικά προβλήματα. Δευτερογενή τομέα Ο δευτερογενή τομέα παρουσιάζει στασιμότητα και έχει να κάνει κυρίω με την επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων, με του κλάδου δομικών υλικών και περιορισμένα με την παραγωγή προϊόντων παραδοσιακού χαρακτήρα. Τριτογενή τομέα Ο τριτογενή τομέα συγκροτείται κυρίω, γύρω από τον δυναμικότερα αναπτυσσόμενο κλάδο του, που είναι ο Τουρισμό. Τα στοιχεία του ΕΟΤ δείχνουν για τον Νομό Χανίων σύνολο δυναμικότητα κλίνε. 4.2 Ευρύτερη περιοχή του έργου Φυσικό Περιβάλλον Η ευρύτερη περιοχή μελέτη χαρακτηρίζεται από φυσική ομορφιά και διαθέτει ταυτόχρονα μία από τι μεγαλύτερε αμμώδει παραλίε τη Κρήτη. Η λίμνη του Κουρνά σε απόσταση περίπου 2 km αποτελεί βιότοπο για μεταναστευτικά πτηνά και προορισμό για θερινό και χειμερινό τουρισμό. Εκατέρωθεν τη Εθνική Οδού που διασχίζει σχεδόν παραλιακά την περιοχή και καθ όλο σχεδόν το μήκο τη ευθεία Γεωργιούπολη - Καβρό - Επισκοπή, λειτουργούν ξενοδοχεία και άλλε τουριστικέ δραστηριότητε, με πολύ χαμηλή πυκνότητα με αποτέλεσμα να διατηρείται το φυσικό περιβάλλον τη περιοχή σε ισορροπία. Η περιοχή τη παραλία, τη λίμνη και σημαντικό μέρο τη γειτονική ενδοχώρα και τη παράλια περιοχή προ βορά προστατεύονται ω περιοχή κοινοτική σημασία με κωδικό GR Σ ε λ ί δ α

19 Οικοσυστήματα Η περιοχή τη Γεωργιούπολη χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη δύο διακριτών μορφολογικών ζωνών, την παραλιακή ζώνη και την εσωτερική ορεινή ζώνη των Λευκών Ορέων. Η εσωτερική ορεινή ζώνη των Λευκών Ορέων, η οποία αποτελεί τη πηγή τροφοδοσία τη λίμνη του Κουρνά, χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο, που οφείλεται σε τεκτονικέ αιτίε, αλλά και στην καρστική δράση. Στο βάθο τη πρώτη ζώνη (νότια και δυτικά) βρίσκεται η λίμνη του Κουρνά. Είναι η μοναδική φυσική λίμνη σε νησί τη Μεσογείου. Αποτελεί μια υδρολογική και βιολογική ενότητα με το υφάλμυρο δέλτα τη Γεωργιούπολη - Αλμυρού. Η υδρολογική λεκάνη που ανήκει η περιοχή είναι αυτή του Ανατολικού Αποκόρωνα, η οποία διαιρείται σε δύο υπολεκάνε. Ανατολικά η υπολεκάνη Ασή Γωνιά - Μουσέλα και δυτικά η υπολεκάνη Κουρνά Γεωργιούπολη, όπου και εντάσσονται οι αναφερόμενοι υγρότοποι. Πρόκειται για ένα μεσοτροφικό, μονομικτικό υδάτινο οικοσύστημα. Αποτελεί μια υδρολογική και πιθανώ βιολογική ενότητα με το υφάλμυρο δέλτα τη Γεωργιούπολη - Αλμυρού, καθ' όσον ένα δρόμο εκφόρτιση των νερών τη λίμνη, είναι αυτό των τεκτονισμένων και καρσπκοποιημένων ασβεστόλιθων που έχουν δημιουργήσει ρήγμα Ν.ΝΑ-Β.ΒΔ κατεύθυνση. Η υδροδότηση τη λίμνη γίνεται από την ορεινή μάζα των Λευκών Ορέων, μέσω τη πηγή στη θέση Αμάτι. Το σημείο αυτό και η δυτική πλευρά τη λίμνη είναι τα σημαντικότερα από πλευρά βιοποικιλότητα. Εξάλλου δέχονται και τη μικρότερη πίεση από του επισκέπτε. Περιγραφή: Η λίμνη τροφοδοτείται από πηγέ που δημιουργούσαν έλο πριν κατασκευαστεί το μικρό υδροηλεκτρικό φράγμα. Τα νερά τη υπερχείλιση οδηγούνται μέσα από ένα κανάλι στον ποταμό Αλμυρό. Ο τελευταίο διατηρεί καλαμιώνε και σύστημα εκβολών παρά την υποβάθμισή του λόγω οικιστικών πιέσεων. Η περιοχή στα ανατολικά και νότια του οικισμού έχει επίση μικρέ εκβολέ, καλαμιώνε και πολλέ πηγέ με σημαντικότερο υγρότοπο τον ποταμό Περαστικό. Επίση αναπτυγμένε αμμοθίνε και εποχιακά τέλματα. Μια εκβολή και ορισμένα τέλματα υπάρχουν στα βόρεια του οικισμού. Λίγο βορειότερα στι βραχώδει ακτέ υπάρχει συστάδα με φοίνικε του Θεόφραστου. 11 Σ ε λ ί δ α

20 Η περιοχή περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 και αποτελεί επιπλέον μια από τι σημαντικέ περιοχέ για τα πουλιά στην Ελλάδα. Στη δυτική πλευρά του δέλτα τη Γεωργιούπολη συναντάμε τι εκβολέ του Αλμυρού ποταμού. Πρόκειται για ένα χείμαρρο με μεγάλη παροχή νερού. Με εξαίρεση ενό μέρου τη λίμνη του Κουρνά (τι δυτικέ όχθε ) και τη περιοχή όπου βρίσκονται οι φοίνικε, η οποία είναι πάρα πολύ δύσβατη, ολόκληρη η υπόλοιπη περιοχή είναι έντονα επηρεασμένη από την ανθρώπινη δραστηριότητα Προστατευόμενε περιοχέ Δίκτυο Natura 2000 Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίε φιλοξενούν φυσικού τύπου οικοτόπων και οικοτόπου ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίε περιοχών: τι «Ζώνε Ειδική Προστασία (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπω ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του «Τόπου Κοινοτική Σημασία (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance SCI) όπω ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ λαμβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ τη Οδηγία 92/43/ΕΟΚ καθώ και τα κριτήρια του Παραρτήματο ΙΙΙ αυτή. Η εφαρμογή του Δικτύου στην Ελλάδα Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήμερα 202 Ζώνε Ειδική Προστασία (ΖΕΠ) και 241 Τόπου Κοινοτική Σημασία (ΤΚΣ). Οι δύο κατάλογοι περιοχών παρουσιάζουν μεταξύ του επικαλύψει όσον αφορά τι εκτάσει του. Ο κατάλογο των Ελληνικών Ζωνών Ειδική Προστασία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1495/Β/ ω παράρτημα στη νέα ενσωμάτωση τη Οδηγία 79/4009/ΕΟΚ (η οποία κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ). 239 Ελληνικοί Τόποι Κοινοτική Σημασία χαρακτηρίστηκαν ω Ειδικέ Ζώνε Διατήρηση με το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ ). 12 Σ ε λ ί δ α

21 Εικόνα 1: Ζώνε Ειδική Προστασία (Ζ.Ε.Π. - SPA). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι περιοχέ χαρακτηρισμένε ω «Ζώνε Ειδική Προστασία» και «Ειδικέ Ζώνε Διατήρηση» του νομού Χανίων, από όπου μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η υπό μελέτη περιοχή, βρίσκεται στον κατάλογο των προστατευόμενων. Στην Εικόνα 1 απεικονίζονται οι «Ζώνε Ειδική Προστασία» τη Κρήτη. Η περιβαλλοντική σημασία τη ευρύτερη περιοχή των παραπάνω υγρότοπων έχει αναγνωριστεί από το Ε.Κ.Β.Υ. και άλλου φορεί. Για την περιοχή έχει θεσπιστεί καθεστώ προστασία σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία μέσω τη Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμό όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Επίση, νοτιοανατολικά και σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων βρίσκεται η Ζ.Ε.Π. με ονομασία Λίμνη Κουρνά και εκβολέ Αλμυρού (κωδικό GR ). Περισσότερα στοιχεία για τα προστατευόμενα είδη αναφέρονται στο παράρτημα τη Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση. 13 Σ ε λ ί δ α

22 Πίνακα 1. Ζώνε Ειδική Προστασία & Ειδικέ Ζώνε Διατήρηση Ν. Χανίων. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ha) 1 GR S.C.I. ΗΜΕΡΗ & ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ - ΤΙΓΑΝΙ & ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ, ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ - ΒΙΓΛΙΑ 5781,30 2 GR S.C.I. ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 271,79 3 GR S.C.I. ΧΕΡΣΟΝΗΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΕΜΕ 8753,27 4 GR S.C.I. ΕΛΟΣ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΣΑΣΑΛΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ 7351,92 5 GR S.C.I. 6 GR S.C.I. ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΓΙΑΣ - ΒΑΡΔΙΑ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΛΙΣΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΑΝΥΔΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΑΣΑΣ 3039, ,58 7 GR S.C.I. ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ 497,73 8 GR S.C.I. ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 53363,68 9 GR S.C.I. 10 GR S.C.I. ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ: ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ - ΜΟΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ - ΓΚΟΥΒΕΡΝΕΤΟΥ - ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ) - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΙΣ - ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ 1979, ,51 11 GR S.C.I. ΦΡΕ - ΤΖΙΤΖΙΦΕΣ - ΝΙΠΟΣ 1217,60 12 GR S.C.I. ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 14022,51 13 GR S.C.I. ΝΗΣΟΙ ΓΑΒΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΒΔΟΠΟΥΛΑ 6290,59 14 GR S.P.A. 15 GR S.C.I. 16 GR S.P.A. 17 GR S.P.A. ΕΘΝ!ΚΟΣ ΔΡYΜΟΣ ΣΑΜΑΡΆΣ - ΦΑΡΑΓΠ ΤΡYΠIΤΗΣ - ΨΙΛΑΦΙ - ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΡΙΟΣ ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ ΑΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ - ΤΣΟΥΝΑΡΑ - ΒΙΤΣΙΛΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ 13949, , , ,00 18 GR S.P.A. ΝΗΣΙΔΑ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 81,00 19 GR S.P.A. ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΑΡΓΟΥΛΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ- ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΜΑΝΙΚΑ 4209,00 20 GR S.P.A. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ (ΧΑΝΙΑ) 67,00 21 GR S.P.A. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ 2920,00 22 GR S.P.A. ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΑΛΜΥΡΟΥ 200,00 23 GR S.P.A. ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ 1564,00 14 Σ ε λ ί δ α

23 Έδαφο Μορφολογία Η ευρύτερη περιοχή μέσα στην οποία εντάσσεται το γήπεδο χαρακτηρίζεται από πολυμορφικότητα. Το βόρειο τμήμα τη περιοχή, αυτό που αποτελεί την επαφή του με την θάλασσα, το έδαφο τη περιοχή είναι αμμώδε, εξελίσσεται σε χαλικώδε και στην συνέχεια σε άργιλο αμμώδε. Έχει ομαλέ κλίσει και μέσα στην περιοχή δημιουργήθηκαν από την δράση του ανέμου μικρέ αμμώδει εξάρσει (αμμοθίνε ), στι οποίε επάνω αναπτύχθηκε ειδική βλάστηση η οποία και τι προστατεύει από την περαιτέρω δράση του ανέμου. Αυτό το τμήμα τη περιοχή περιορίζεται μέχρι τη γραμμή περίπου του παλαιού αιγιαλού. Στη συνέχεια από τον παλαιό αιγιαλό και μέχρι την εθνική οδό το έδαφο εξελίσσεται ομαλά και έχει αργιλοπυλώδη σύνθεση στα ανώτερα στρώματα και αμμοχαλικώδη στα βαθύτερα. Το τμήμα αυτό τη περιοχή είναι ζώνη πλάτου περίπου περίπου μέτρων, με βλάστηση γεωργική ή την τυπική υδρόφιλη λιβαδική του εγκαταλελειμμένου αγρού, ανάλογα με την περίπτωση. Από την Εθνική οδό και πάνω το έδαφο συνεχίζει με ομαλή κλίση (περίπου 5%) και ανεβαίνει προ τι υψηλότερε περιοχέ μέχρι του υψομέτρου περίπου των 20μ. Σ' αυτό το τμήμα τη περιοχή το έδαφο είναι αργιλώδε, αρκετά συνεκτικό με έντονη βλάστηση. Το τμήμα αυτό τη ευρύτερη περιοχή είναι ζώνη παράλληλη προ την Εθνική οδό πλάτου περίπου 500 μέτρων. Στη συνέχεια το ανάγλυφο του εδάφου γίνεται πιο ανώμαλο με εντονότερε κλίσει και αποκτά μορφή μεικτού τύπου ομαλό και κατά τμήματα λοφώδε, καλύπτεται με γεωργικέ καλλιέργειε (ελαιώνε ) και κατά τόπου με αγρωστώδη βλάστηση. Η ζώνη αυτή καταλήγει στι υπώρειε των ορεινών όγκων απ' όπου αρχίζει το ανάγλυφο του εδάφου να γίνεται καθαρώ ορεινό με χορτολιβαδική και δασώδη βλάστηση. Όλη η περιοχή βεβαίω λόγω των υπογείων και επιφανειακών νερών έχει έντονα ανεπτυγμένη βλάστηση και οι ακάλυπτε επιφάνειε λειβαδική μορφή. 15 Σ ε λ ί δ α

24 Πέραν αυτή τη ζώνη, αρχίζει η ημιορεινή ζώνη πλάτου περίπου 600μ.-1500μ. που καλύπτεται με φρύγανα, θαμνώνε και αραιή δασώδη βλάστηση και πέραν αυτή, οι ορεινοί όγκοι, οι υπώρειε των οποίων οριοθετούν την ευρύτερη περιοχή Γεωλογικά Στοιχεία Γεωτεκτονικά η ευρύτερη περιοχή μελέτη ανήκει στη ζώνη Γαβρόβου - Τριπόλεω. Η ζώνη Γαβρόβου-Τριπόλεω περιλαμβάνει ανθρακικέ και κλαστικέ αποθέσει παλαιογεωγραφική πλατφόρμα από το ανώτερο Παλαιοζωικό έω το Ολιγόκαινο. Εμφανίζεται στη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα, τη δυτική Πελοπόννησο (πλατφόρμα Γαβρόβου), στην κεντρική και νοτιοανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη και τα νησιά του ΝΑ Αιγαίου (πλατφόρμα Τριπόλεω ) (Εικόνα 3). Εικόνα 2: Γεωγραφική κατανομή των εμφανίσεων τη πλατφόρμα Γαβρόβου-Τριπόλεω. Πιο συγκεκριμένα για το Δήμο Αποκορώνου, οι περιοχέ που έχουν υψόμετρο μικρότερο από 200 μέτρα, καλύπτονται από νεογενεί αποθέσει και διασχίζονται από ένα πλήθο χειμάρρων. 16 Σ ε λ ί δ α

25 Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που συναντώνται ειδικότερα στην περιοχή είναι οι εξή : Τα πεδινά τμήματα συγκροτούνται από αλουβιακέ αποθέσει άμμου, παλαιού και νέου κώνου κοριμάτων και θαλάσσιε αποθέσει Στην ίδια ζώνη και μέχρι το υψόμετρο τη λίμνη του Κουρνά, η έκταση καταλαμβάνεται από πλειοκαινικού τύπου εδάφη (Θαλάσσιε αποθέσει : κροκαλοπαγή τη βάση πάχου 2-3 m, αργιλομαργαικέ αποθέσει, άστρωτε έω ψευδοστρωμένε, χρώματο λευκού, κιτρινόφαιου, ερυθρού, κυανού, με παρεμβολέ από στρώσει άμμου). Κατά θέσει μέσα στι αποθέσει αυτέ, διακρίνονται διάσπαρτα ασβεστολιθικά χαλίκια και τρόχμαλοι Οι αργιλομαργαικέ αποθέσει, εξελίσσονται στα ανώτερα μέλη του σε λευκού, στρωμένου, οργανογενεί ασβεστόλιθου ή σε ένα ορίζοντα χαλίκων και τροχμάλων Εκατέρωθεν τη κοίτη των χειμάρρων, διακρίνονται αλουβιακέ αποθέσει, ποταμοχειμαρώδει, αποθέσει αργιλοαμούχων υλικών με σημαντικό ποσοστό ασύνδετων χαλικιών και κροκάλων, (ασβεστολιθική και φυλιτική προέλευση ), που καλύπτουν ποταμοκοιλάδε, πεδινέ περιοχέ και εσωτερικέ μικρέ λεκάνε Εδράζονται σε υπόβαθρο οργανογενών ασβεστόλιθων, ελασματοποιημένων μαργών με αργιλομαργαικέ ενστρώσει και σε ψαμμίτε Ανάντη και μέχρι τι υπώρειε των Λευκών ορέων, διακρίνονται πετρώματα και αποθέσει Μειοκαινικού τύπου (κροκαλοπαγή, μάργε, άργιλοι, οργανογενεί ασβεστόλιθοι), που υπέρκεινται ασύμφωνα των αλπικών σχηματισμών. Οι ορεινοί όγκοι συγκροτούνται κατά τμήματα: από πετρώματα τη Ανώτατου τριαδική (δολομίτε και δομολομιτικοί ασβεστόλιθοι ρηχή θάλασσα ) 17 Σ ε λ ί δ α

26 από πετρώματα τη Μεσολινθρακοφόρου - ανώτερη τριαδική σειρά (σχιστόλιθοι, φυλλίτε, χαλαζίτε με παρεμβολέ ασβεστολίθων) από πετρώματα του ανώτερου τριαδικού μέσου Ιουρασικού τύπου (δολομιτομένοι ασβεστόλιθοι-δολομίτε ) από πετρώματα του τύπου Τεκτονικό κάλυμμα τρυπαλίου (λατυποπαγέ πορώδει δολομίτε ). Εικόνα 3. Γεωλογικό χάρτη ευρύτερη περιοχή μελέτη Μετεωρολογικά και υδρογραφικά - υδρολογικά στοιχεία Γενικά για την Κρήτη Ο τύπο κλίματο τη Κρήτη, είναι ένα μεταβατικό ενδιάμεσο τύπο μεταξύ του χερσαίου Μεσογειακού και του ερημοειδού Μεσογειακού, στο οποίο υπάγεται κυρίω η νοτιοανατολική Κρήτη. Η μέση θερμοκρασία εμφανίζεται μεγαλύτερη στα ανατολικά από ότι στα δυτικά και μεγαλύτερη στα νότια από ότι στα βόρεια. Η μέση ατμοσφαιρική σχετική υγρασία είναι ελάχιστη τον Ιούνιο και μέγιστη τον Δεκέμβριο. Η μέση ετήσια βροχόπτωση παρουσιάζει αύξηση από τα ανατολικά προ τα δυτικά και από νότια προ βόρεια. Καθ όλη τη διάρκεια του έτου επικρατούν κυρίω οι βόρειοι 18 Σ ε λ ί δ α

27 και οι βορειοδυτικοί άνεμοι. Τέλο, η ηλιοφάνεια είναι ιδιαίτερα υψηλή σε ολόκληρη την Κρήτη. Από το Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο, το κλίμα είναι υπέρξηρο. Το χιόνι αποτελεί σπάνιο φαινόμενο στην ευρύτερη περιοχή τη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα πρώτα χιόνια πέφτουν στα Λευκά Όρη από τα μέσα Νοεμβρίου συνήθω και κατά τα μέσα Δεκεμβρίου καλύπτουν τι κλίσει και τα υπερκείμενα τη εξεταζόμενη περιοχή υψώματα. Ολικοί παγετοί ουδέποτε εμφανίζονται στην περιοχή. Οι μερικοί ή λευκοί παγετοί αποτελούν πολύ σπάνιο φαινόμενο και ω εκ τούτου δεν αποτελούν κίνδυνο στην περιοχή. Χαλάζι πέφτει σπάνια, το μέγεθό του είναι συνήθω μικρό και οι ζημιέ επομένω που προκαλεί μπορούν να θεωρηθούν ασήμαντε Μετεωρολογικά Στοιχεία Σταθμών Χανίων, Σούδα και Καλυβών Το κλίμα στην ευρύτερη περιοχή, χαρακτηρίζεται εύκρατο μεσογειακό, όπου η ψυχρή εποχή είναι ήπια, με ψυχρότερου μήνε τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο. Οι θερμότεροι μήνε είναι ο Ιούλιο και ο Αύγουστο, αν και λόγω τη θαλάσσια αύρα και των ετήσιων ανέμων, το θέρο είναι σχετικά δροσερό. Η ανάλυση του κλίματο στην υπό μελέτη περιοχή στηρίχτηκε σε μετρήσει του μετεωρολογικού σταθμού Χανίων, που εντάσσεται στο δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, του σταθμού τη Σούδα (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - ΕΜΥ) και του βροχομετρικού σταθμού στην τοποθεσία των Καλυβών που βρίσκεται σε υψόμετρο +24 m και έγκειται στην αρμοδιότητα τη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων τη Νομαρχία Χανίων. Από τον πρώτο σταθμό (Χανιά), τα μετεωρολογικά δεδομένα περιλαμβάνουν μηνιαίε τιμέ θερμοκρασία, βροχόπτωση και ταχύτητα ανέμου και αφορούν τα έτη (Πίνακα 2). Τα δεδομένα αυτά συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα μετεωρολογικά στοιχεία του σταθμού τη Σούδα (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - ΕΜΥ) για τα έτη και παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Τέλο, από το σταθμό των Καλυβών συλλέχθηκαν στοιχεία για τη βροχόπτωση και τη θερμοκρασία για τα έτη Σ ε λ ί δ α

28 ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ C C C C C mm km/hr km/hr 2007 Ιανουάριο 16,8 10,1 13,2 23,3 5,4 37 4,4 54, Φεβρουάριο 14,7 9, ,3 87,2 5,1 57, Μάρτιο 17,3 11,4 14,1 24,1 8,2 35,6 5,4 56, Απρίλιο 19,6 12,7 16,1 23,9 10,4 2,6 4,2 41, Μάιο 23,6 17,1 20, ,3 41 4,3 49, Ιούνιο 30,9 21,8 26,1 43,7 17,1 0,2 5,2 46, Ιούλιο 32,5 22,1 27,1 40,9 19,9 0 7,6 49, Αύγουστο 32,2 22,5 26,8 36,5 20,7 0 8,4 59, Σεπτέμβριο 28,6 19,3 23,3 37,7 15,4 0,8 9,5 49, Οκτώβριο 24,7 16,2 19,6 28,9 12,6 23,8 7 56, Νοέμβριο 20,2 13,1 15,8 26,4 8,9 43,6 8,5 75, Δεκέμβριο 14,9 9,2 11,6 20 6,3 129,6 8 54, Ανουάριο 14,1 7,8 10,5 18,2 3,2 83,2 8,7 70, Φεβρουάριο 14,2 7,1 10,2 18,7-0,2 104,6 9,6 64, Μάρτιο 20,3 10,7 14,8 29,9 6,9 37, Απρίλιο 22,5 12,9 17,2 36,7 9,4 43,2 9,8 57,9 20 Σ ε λ ί δ α

29 2008 Μάιο 25, ,7 33,6 10,7 5,6 7,8 46, Ούνιο 29,8 19,7 24,4 36,6 16,6 0 7,9 49, Ούλιο ,8 38,2 19,6 0 8,5 51, Αύγουστο 31,8 22,2 26,6 37,9 20,3 0,2 6,9 46, Σεπτέμβριο 28,3 19,6 23,3 34,1 15,4 27 7,3 59, Οκτώβριο 24,4 16,2 19,6 31,7 13,3 1,4 8,7 53, Νοέμβριο 21,4 14,2 17,1 29,2 10,1 33,2 8,6 67, Δεκέμβριο 16,6 10,3 13,1 24,2 5,3 123,4 10,2 83, Ιανουάριο 16,2 9,9 12,4 19,8 7,2 79, Φεβρουάριο 14,9 7,8 10,8 22 4,6 109,6 Πίνακα 2. Στοιχεία Μετρήσεων Μετεωρολογικού Σταθμού Χανίων Δικτύου Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών (Έτη ). 21 Σ ε λ ί δ α

30 ΜΗΝΑΣ ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ( C) ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ( C) ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ( C) ΜΕΣΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm) ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ (km/hr) Ιανουάριο 14,4 7,5 10,8 141,7 14,4 Φεβρουάριο 14,9 7,7 11,1 112,4 15,5 Μάρτιο 16,6 8,6 12,6 80,7 14,8 Απρίλιο 20,1 11,1 15,8 31,8 14 Μάιο 24 14, ,6 Ιούνιο 24,4 18,5 24,4 4,6 13,3 Ιούλιο 30,3 20,6 26,4 1,3 12,2 Αύγουστο 29,9 20,5 25,8 1,5 11,5 Σεπτέμβριο 27,3 18, ,7 10,4 Οκτώβριο 23,1 15, ,1 10,8 Νοέμβριο 19,6 11,9 15,6 72,8 11,5 Δεκέμβριο 16,2 9,3 12,6 93,9 14 Πίνακα 3. Μέσε μηνιαίε τιμέ για τα έτη (σταθμό Σούδα ). Από τον Πίνακα 2 μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η μέση μηνιαία θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 10,2 και 27,1 C. Η απόλυτη ελάχιστη παρατηρείται τον Φεβρουάριο του 2008 (-0,2 C) και η απόλυτη μέγιστη τον Ιούνιο του 2007 (43,7 C). Ο ψυχρότερο μήνα είναι ο Φεβρουάριο, ενώ ο θερμότερο είναι ο Ιούλιο (Διάγραμμα 1). Επίση, από τον Πίνακα 3 μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η μέση μηνιαία θερμοκρασία τη ατμόσφαιρα κατά τη θερινή περίοδο, είναι 25,5 C με τη μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία να καταγράφεται κατά το μήνα Ιούλιο και να είναι 30,3 C. Η μέση μηνιαία ταχύτητα του ανέμου κυμαίνεται από 10,4 έω 15,5 km/hr. Σύμφωνα με στοιχεία τη ΕΜΥ (έτη ) επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου είναι η βορειοδυτική, ακολουθούμενη από δυτική, βόρεια, με μικρή ή μέτρια ένταση. 22 Σ ε λ ί δ α

31 Διάγραμμα 1. Θερμοκρασιακέ μεταβολέ κατά τη διάρκεια ενό έτου. Συγκρίνοντα, τα μετεωρολογικά δεδομένα για τα έτη (σταθμό Χανίων), (σταθμό Σούδα) και (σταθμό Καλυβών), παρατηρούμε ότι οι μέσε αντίστοιχε θερμοκρασίε παρουσιάζουν αμελητέε αποκλίσει και παίρνουν τι τιμέ C, C και 19 0 C. Ειδικότερα ω προ τι βροχοπτώσει, ο νομό Χανίων δέχεται γενικά πολλέ βροχοπτώσει και συχνά μεγάλη ένταση, όπου στο σταθμό των Χανίων το μέγιστο ύψο βροχή σημειώνεται κατά του μήνε Δεκέμβριο και Φεβρουάριο για τα έτη (126,5 mm και 100,5 mm αντίστοιχα), ενώ κατά τη χρονική περίοδο , οι πιο βροχεροί μήνε είναι ο Ιανουάριο και ο Φεβρουάριο (μέγιστο ύψο βροχή 141,7 mm και 112,4 mm). Κατά του θερινού μήνε Ιούλιο και Αύγουστο, καταγράφονται οι ελάχιστε τιμέ βροχόπτωση. Αξίζει, επίση, να αναφερθεί ότι οι ετήσιε βροχοπτώσει κατά την περίοδο παρουσιάζουν πτωτική τάση, όπω φαίνεται από την ανάλυση των κινητών μέσων όρων που παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2. Από το βροχομετρικό σταθμό των Καλυβών, παρατηρούμε ότι το μέσο ετήσιο ύψο βροχόπτωση είναι 705 mm και κυμαίνεται μεταξύ mm σύμφωνα με τα στοιχεία των ετών (Διάγραμμα 3). Επίση, από το Διάγραμμα 3 παρατηρούμε αντίστοιχα την πτωτική τάση του μέσου ύψου βροχόπτωση. 23 Σ ε λ ί δ α

32 Διάγραμμα 2. Ανάλυση Κινητών μέσων όρων για τι ετήσιε βροχοπτώσει του Σταθμού τη Σούδα για τα έτη Διάγραμμα 3. Μέση ετήσια βροχόπτωση - σταθμό Καλυβών (Στοιχεία από ) Ξηρότητα Κλίματο - Ομβροθερμικά Διαγράμματα Η ξηρότητα του κλίματο προσδιορίζεται με την χρήση του ομβροθερμικού διαγράμματο όπου πραγματοποιείται σύγκριση των μέσων μηνιαίων θερμοκρασιών με το επίπεδο ολική κατακρήμνιση. Τα διαστήματα όπου το διπλάσιο τη θερμοκρασία είναι μεγαλύτερο από το επίπεδο κατακρήμνιση θεωρούνται περίοδοι ξηρού κλίματο (στα Διαγράμματα 4 και 5, η αντιστοιχία τη κλίμακα θερμοκρασία προ την κλίματα 24 Σ ε λ ί δ α

33 κατακρήμνιση είναι 1 o C= 2 mm). Παρατηρείται μεγάλη διάρκεια τη ξηρή περιόδου στην περιοχή του Ακρωτηρίου για όλα τα έτη παρατηρήσεων. Συγκεκριμένα, η ξηρή περίοδο διαρκεί 6 με 7 μήνε (Απρίλιο ω Σεπτέμβριο με Οκτώβριο). Διάγραμμα 4. Ομβροθερμικό διάγραμμα για τα έτη Διάγραμμα 5. Ομβροθερμικό διάγραμμα για τα έτη Σ ε λ ί δ α

34 Υπολογισμό Εξατμισοδιαπνοή Παρόμοια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν και με τη σύγκριση τη μηνιαία βροχόπτωση με την μηνιαία δυνητική εξατμισοδιαπνοή (Διάγραμμα 6), η οποία υπολογίστηκε με βάση τα δεδομένα τη Σούδα σε ημερήσια βάση με τη χρήση τη εξίσωση του Hamon. Τα δεδομένα που χρειάστηκαν ήταν η μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία και το γεωγραφικό πλάτο και υψόμετρο του Σταθμού. Παρατηρείται ότι η εξατμισοδιαπνοή είναι μεγαλύτερη από την βροχόπτωση κατά του μήνε Απρίλιο με Σεπτέμβριο και ελάχιστα μικρότερη τον Οκτώβριο. Έτσι όπω φαίνεται και στο Διάγραμμα 7 όμοια με πριν η ξηρή περίοδο διαρκεί 6 με 7 μήνε (Απρίλιο ω Σεπτέμβριο με Οκτώβριο), όπου και παρουσιάζεται στην περιοχή υδατικό έλλειμμα. Διάγραμμα 6. Μηνιαία βροχόπτωση και δυνητική εξατμισοδιαπνοή με βάση δεδομένα του σταθμού τη Σούδα. 26 Σ ε λ ί δ α

35 Διάγραμμα 7. Μηνιαίο δυνητικό υδατικό έλλειμμα με βάση δεδομένα του σταθμού τη Σούδα Σχετική υγρασία Τα υψηλά ποσοστά υγρασία, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την αίσθηση ικανοποίηση και άνεση, ιδιαίτερα κατά του ζεστότερου μήνε του καλοκαιριού. Τα υψηλότερα ποσοστά σχετική υγρασία παρατηρούνται κατά του μήνε τη περιόδου Οκτωβρίου-Απριλίου με τιμέ κυμαινόμενε στα 60-75%. (Κατά την περίοδο αυτή των χαμηλών θερμοκρασιών, η αίσθηση τη θερμική άνεση πολύ λίγο επηρεάζεται από την αύξηση τη σχετική υγρασία. Μεταβολή τη υγρασία κατά 10% αντιστοιχεί σε αίσθηση μεταβολή θερμοκρασία κατά 0,3 C). Αντίθετα κατά την περίοδο των θερμών ημερών, η αύξηση τη σχετική υγρασία έχει επαχθή αποτελέσματα στην αίσθηση τη θερμική άνεση. Κατά του κρίσιμου αυτού μήνε, έχουμε η σχετική υγρασία να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 50-55%, οι οποίε σε συσχετισμό με τι τιμέ τη μέση θερμοκρασία από C, πιστοποιούν αρκούντω ικανοποιητικέ κλιματολογικέ συνθήκε, για την ικανοποίηση των κριτηρίων θερμική άνεση. 27 Σ ε λ ί δ α

36 Πίνακα 4. Σχετική υγρασία κατά μήνα Μήνα I Φ Μ Α Μ I I Α Σ Ο Ν Δ Σχετική υγρασία % Άνεμοι Οι επικρατούντε εν γένει άνεμοι στην περιοχή, συναρτώνται από έντονη κυκλοφοριακή δραστηριότητα που παρατηρείται στην Μεσόγειο, η οποία σε συνδυασμό με τα τοπικά αίτια, δίνουν πάνω από την περιοχή, ένα πεδίο Ανέμων που διαρκώ μεταβάλλεται κατά Διεύθυνση και ένταση. Κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο (Νοέμβριο -Μάρτιο ), έχουμε την απόλυτη κυριαρχία των Γενικών συνθηκών τη Μεσογείου (Μακρόκλιμα), έναντι των τοπικών συνθηκών (Μεσόκλιμα) που έχει ω αποτέλεσμα, την απόλυτη κυριαρχία ανέμων Β και ΒΔ κατεύθυνση, μεγάλη ισχύο κυμαινόμενη μεταξύ των τιμών 8 έω 10 Β. Κατά το θερινό Ηλιοστάσιο Μάιο -Σεπτέμβριο (εξαιτία του γεγονότο ότι εν γένει ο Ελλαδικό χώρο δεν επηρεάζεται από βαρομετρικά χαμηλά), επικρατούν κανονικοί άνεμοι. Αποτέλεσμα των ισοβαρικών αυτών καταστάσεων τη περιόδου του θερινού ηλιοστασίου είναι οι χαρακτηριστικοί άνεμοι τη εποχή, οι Αύρε. 28 Σ ε λ ί δ α

37 Πίνακα 5. Συχνότητα εμφανίσεω ανέμων - Διεύθυνση και ισχύ κατά την περίοδο Μαΐου- Σεπτεμβρίου Διεύθυνση Μάιο Ιούνιο Ιούλιο Αύγουστο Σεπτέμβριο Ποσοστό Ανέμου Ν 18,8 26,1 25,4 25,6 28,0 24,78 % ΝΕ 4,0 3,0 2,8 3,0 4,6 3,48 Ε 15,0 9,4 5,4 5,4 11,2 9,30 SE 1,5 0,9 0,7 1,5 2,6 1,44 S 1,2 0,4 0,2 1,2 1,4 0,88 SW 9,6 6,2 6,0 8,0 7, W 15,8 18,1 15,5 12,1 8,9 14,08 NW 14,5 16,7 21,6 16,2 12,5 16,30 Νηνεμία 19,5 19,2 22,4 27,0 23,7 22,36 Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Πίνακα 6. Μέση μηνιαία συχνότητα ισχύο ανέμων Ισχύ ανέμων Μ I I Α Σ Ποσοστό % Νηνεμία 19,5 19,2 22,4 27,0 23,7 22,23 1 BEAUFORT 18,5 22,1 24,2 21,0 18,2 20, ,8 18,7 19,4 17,1 19,9 19, ,2 18,1 17,8 20,6 20,4 19, ,5 13,2 11,8 9,8 12,4 11,67 5 5,5 6,8 3,9 4,0 12,1 5,03 6 1,0 1,8 1,3 0,5 5,0 1,00 7-0, ,4 0,03 8 0, ,1 - Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Κλίμα Περιοχή Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η υπό μελέτη περιοχή έχει τυπικό μεσογειακό κλίμα με σχετικά υγρό χειμώνα και θερμοκρασίε που δεν πέφτουν κάτω από το μηδέν και ξηρό και θερμό καλοκαίρι, ενώ παράλληλα παρουσιάζει μια μακρά ξηρή περίοδο, χαρακτηριστική του κλίματο σε όλο το νησί τη Κρήτη. 29 Σ ε λ ί δ α

38 Υδρογραφικά - υδρολογικά στοιχεία Η ευρύτερη περιοχή περιλαμβάνει την λίμνη Κουρνά, τι πηγέ και το έλο τη Γεωργιούπολη, (Αλμυρού του ποταμού Αλμυρό -Δέλφινα -Μουσέλα ) και τα ρέματα Ανατολικά τη Γεωργιούπολη, τον Δέλφινα, του χείμαρρου Καβρό και Μουσέλα. Η πετρολογική σύσταση, η γεωλογική δομή και ο βαθμό υδροπερατότητα των επί μέρου σχηματισμών των ορεινών όγκων του Ν. Χανίων, επιτρέπουν την διαμόρφωση πλούσιων υδροφόρων οριζόντων. Από υδρογεωλογική πλευρά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι φαιομαίλανε ασβεστόλιθοι, από του οποίου δομείται κατά κύριο λόγο το ορεινό συγκρότημα των Λευκών Ορέων. Οι ασβεστολιθικέ αυτέ μάζε έχουν μεγάλη έκταση και συμβάλουν στην διαμόρφωση καρστικών υδρογεωλογικών λεκανών, τεραστία υδαταποθηκευτική ικανότητα. Η περιοχή του Δήμου (υπολεκάνη Κουρνά Γεωργιούπολη ) μαζί με τι υπολεκάνε Αργυρούπολη και Μουσελά, συγκροτούν την ευρύτερη λεκάνη στι Βόρειο Δυτικέ υπώρειε των ορεινών όγκων Δυτική Κρήτη (Λευκά όρη). Η συνολική τη έκταση εκτιμάται σε 200 τετρ. χιλιόμετρα και στο νότιο τμήμα τη, καταλαμβάνεται κυρίω από καρστικού Ασβεστόλιθου. Οι κυριότερε εμφανίσει νερού στην περιοχή μελέτη είναι η Λίμνη Κουρνά και οι υφάλμυρε πηγέ τη Γεωργιούπολη (Αλμυρό ). Υπάρχει και πλήθο μικρών εκβολών πηγών, υποθαλάσσια στο παραλιακό μέτωπο. Λίμνη Κουρνά (Πηγή ΣΧΟΟΑΠ) Είναι η μοναδική μεγάλη λίμνη τη Κρήτη. Κατά την θερινή περίοδο έχει βάθο 22,5μ. και καταλαμβάνει επιφάνεια 580στρ. με συνολικό όγκο νερού 7.485,000μ 3. Έχει μέγιστο μήκο 1080μ. και μέγιστο πλάτο 880μ. Πρόκειται για τεκτονικό ρήγμα με διεύθυνση από Β.ΒΔ προ Ν.ΝΑ. Στην ΝΑ θέση βρίσκεται η πηγή τροφοδοσία τη με νερό. Η εκροή τη λίμνη, συντελείται στου Δυτικού πρόποδε του βουνού, προ τι παραλιακέ πηγέ. 30 Σ ε λ ί δ α

39 Οι τεκτονικέ μεταπτώσει τη Δ και ΒΔ πλευρά, έχουν δημιουργήσει στεγανή επιφάνεια από την θρυμματισμένη και επανασυνδεδεμένη ασβεστολιθική ύλη. Οι υπόλοιπε επιφάνειε, περιλαμβάνονται από στεγανού σχηματισμού (μάργε και νεώτερε αργιλώδη αποθέσει ). Η τροφοδοσία τη λίμνη, προέρχεται από το υδάτινο δυναμικό των Λευκών ορέων και γι 'αυτό το λόγο η καμπύλη διακύμανση κάθε υδρολογικού έτου, ακολουθεί την καμπύλη βροχοπτώσεων με καθυστέρηση 2 μηνών. Από την λίμνη αντλούνται, για αρδευτικού και υδρευτικού σκοπού. Έλη Γεωργιούπολη (Πηγή ΣΧΟΟΑΠ) Πρόκειται για υφάλμυρα έλη και καρστικέ πηγέ, μικρά ρέματα και αμμοθίνε ύψου 1-3m σε μήκο 9Km και πλάτο m από την ακτή. Έχουν υδραυλική επικοινωνία με την λίμνη του Κουρνά. Οι πηγέ Γεωργιούπολη είναι παράκτιε εκφορτίσει των καρστικών ασβεστόλιθων στο υψόμετρο τη θάλασσα. Οι σημαντικότερε είναι: η πηγή Αλμυρού, η πηγή του Προφήτη Ηλία και η πηγή στο ενδότατο τμήμα του Κόλπου Αλμυρού. Όλε αυτέ οι πηγέ είναι αλμυρέ. Η πηγή Αλμυρού χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματο. Οι άλλε δύο πηγέ δεν εκμεταλλεύονται. Οι παροχέ του σχετίζονται με τη στάθμη τη λίμνη Κουρνά και τι στάθμε του ευρύτερου υδροφορέα. Παρουσιάζουν μεγάλε διακυμάνσει μεταξύ θέρου και χειμώνα. Η παροχή όλων των πηγών είναι σταθερή κατά του χειμερινού μήνε βροχοπτώσεων. Η μέση παροχή την χειμερινή περίοδο είναι περίπου 12 έω 14 m 3 /sec. Αυτή η μέγιστη παροχή μειώνεται από τα τέλη Απριλίου έω τον Οκτώβρη, στην ελάχιστη τιμή των 3,5 έω 4m 3 /sec. 31 Σ ε λ ί δ α

40 Εικόνα 4. Υδρολιθολογικό χάρτη ευρύτερη περιοχή μελέτη Χλωρίδα Η ευρύτερη περιοχή περιλαμβάνει το έλο τη Γεωργιούπολη, τι υφάλμυρε πηγέ, τι αμμοθίνε, τα ρέματα που εκβάλλουν στην ακτή και την λίμνη του Κουρνά. Η απαντώμενη χλωρίδα και βλάστηση έχει την ιδιαιτερότητα που προκύπτει από την συμβολή των τεσσάρων αυτών συντελεστών. Η χλωρίδα κατά περίπτωση (έλο, αμμοθίνη κλπ.) είναι η συνήθη απαντώμενη στην Κρήτη και αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από είδη που είναι πλατειά διαδεδομένα στη Μεσόγειο και μερικά και στην δυτική Ευρώπη. Υπάρχουν επίση αρκετά Νοτιομεσογειακά είδη. Οι εκβολέ στη Γεωργιούπολη, είναι μικρή έκταση, ωστόσο παρουσιάζουν τα τυπικά χαρακτηριστικά των εκβολών. Η ανάμιξη γλυκού νερού με τα θαλάσσια νερά προκαλεί την εναπόθεση ιζημάτων με αποτέλεσμα να παρατηρείται υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία. 32 Σ ε λ ί δ α

41 Δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο ευνοϊκέ συνθήκε ανάπτυξη βενθικών κοινοτήτων φυκιών και ασπόνδυλων και κατά συνέπεια αποτελούν μεταξύ άλλων σημαντικά μέρη εύρεση τροφή για τα ην ορνιθοπανίδα. Στην παραλία φύονται μονοετή είδη (Cakile maritime, Eryngium maritimum, Matthiola triscupidata, Pancratium maritimum, Euphorbia par aliass, Clauciumflavum κ.α.) που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Σ'αυτού του δυο οικοτύπου συναντώνται σχεδόν τα ίδια φυτικά είδη (Ammophila arenaria, Otanthus maritimus, Eryngium maritimum, Elymus farctus, κ.α.).. Ωστόσο η Ammophila arenaria, εποικίζει κυρίω στι θίνε με αποτέλεσμα να σταθεροποιούνται. Σημειώνουμε ότι οι αμμοθίνε παρουσιάζουν μια δυναμική στενά συνδεδεμένη και μάλιστα σε αμφίδρομη σχέση με τη φέρουσα βλάστηση. Η ποώδη βλάστηση συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση των αμμοθινών με τη συγκράτηση τη άμμου ανάμεσα στι ρίζε τη. Η κακομεταχείριση τη βλάστηση ή και τη άμμου προκαλεί την συνολική υποβάθμιση του οικότοπου. Η παραθαλάσσια βλάστηση βραχωδών ακτών με μεγάλη κλίση αποτελείται από θάμνου με κυρίαρχα τα Limonium graecum, Crithmum maritimum και από οικότονου μεταξύ των παράκτιων βραχωδών οικοσυστημάτων και των χερσαίων φρυγανικών ή αείφυλλων πλατύφυλλων. Τα μεσογειακά εποχιακά τέλματα αποτελούνται από εκτάσει που καλύπτονται από λίγα εκατοστά νερού το χειμώνα και την άνοιξη. Στι λίμνε αναπτύσσεται βενθική βλάστηση χαροειδών φυτών που αποτελούν με την επιπλέον βλάστηση τα υδροχαρή φυτά των υγρότοπων. Οι καλώνε με Phragmites australis και Arundo donax φύονται στι όχθε των ποταμών και επεκτείνονται στι υγρέ θέσει των περιοχών μελέτη και αποτελούν σημαντικά ενδιαιτήματα για την ορνιθοπανίδα. Οι φοίνικε (Phoenix theophrastii) φύονται μεμονωμένα ή σε μικρέ συστάδε και αποτελούν ένα στοιχείο ιδιαίτερη οικολογική αξία στι περιοχέ. 33 Σ ε λ ί δ α

42 Πανίδα Στην πανίδα τη περιοχή επικρατούν κυρίω είδη με Μεσογειακή εξάπλωση αλλά και αρκετά Νοτιοευρωπαϊκά, Μικρασιάτικα και Βαλκανικά είδη. Η ευρύτερη περιοχή εξ' αιτία τη αξιοσημείωτη ποικιλία βιοτόπων και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων ευνοούν ιδιαίτερα την ισόρροπη ανάπτυξη των βιοκοινωνιών. Από τα εντομοφάγα θηλαστικά αξίζει να σημειωθούν τα ενδημικά υποείδη σκαντζόχοιρο, αγκαθοποντικό, μυγάλε, κουνάβι, ασβό κλπ. Σημαντικοί για την παρουσία των τρωκτικών είναι οι υγρόφιλοι φράκτε που περιβάλλουν τι καλλιέργειε και που εκτείνονται αμέσω μετά την αμμώδη παραλία. Μεγαλύτερο αριθμό παρουσιάζουν τα κολεόπτερα και ακολουθούν άλλε τάξει εντόμων όπω υμενόπτερα-δίπτερα, λεπιδόπτερα καθώ και η ομοταξία των γαστερόποδων μαλακίων. Στην περιοχή του έλου και στι όχθε των χειμάρρων-ποταμών-ρυακιών και σε μικρού νερόλακου κυριαρχεί η παρουσία αμφιβίων και ερπετών όπω φρύνοι, βάτραχοι, νεροχελώνε, 3 είδη σαμιαμιδιών, 4 είδη σαυρών και 4 είδη φιδιών. Ειδικότερα η περιοχή τη λίμνη του Κουρνά παρουσιάζει από ερπετολογική πλευρά υψηλό ενδιαφέρον διότι απαρτίζεται από ένα σύνολο ευνοϊκών επί μέρου βιοτόπων οι οποίοι συντηρούν μια ποιοτικά και ποσοτικά πλούσια ερπετοπανίδα. Η μεγάλη αφθονία τη εντομοπανίδα και τη πανίδα των υπολοίπων ασπόνδυλων εξασφαλίζει την ανάπτυξη πυκνότατη βιοκοινωνία του βατράχου ο οποίο στην συνέχεια μαζί με τα ψάρια τη λίμνη αποτελεί την βασική λεία του φιδιού. Ορνιθοπανίδα Η ορνιθοπανίδα τη περιοχή είναι πλούσια αφ' ενό σε μόνιμα είδη και αφ' έτερου σε είδη που έρχονται ή την άνοιξη για να φωλιάσουν, ή που περνούν κατά την μετανάστευση ή ακόμη που ξεχειμωνιάζουν. Έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη 119 ειδών πουλιών. Από αυτά, 36 είδη είναι μόνιμα εγκατεστημένα, 20 είδη έρχονται την άνοιξη για να φωλιάσουν, 49 είδη περνούν κατά την μετανάστευση και 14 είδη καταγράφηκαν για να ξεχειμωνιάσουν. 34 Σ ε λ ί δ α

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 2.2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 2.6.1.ια. ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ»

Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 2.2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 2.6.1.ια. ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 2.2, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 2.6.1.ια ΕΡΓΟ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Συστήματος Στήριξης Αποφάσεων Expert

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ

ρ. ρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Το Εθνικό Πάρκο Σχοινιά Μαραθώνα βρίσκεται στην Αττική και στην πεδιάδα του Μαραθώνα, στην ομώνυμη περιοχή. Το δάσος του Σχοινιά Μαραθώνα βρίσκεται στο Β.Α. τμήμα της Αττικής, σε απόσταση 45χλμ. από την

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2

ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2 ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2 Σχέδιο ιαχείρισης Τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας 3170 (Οδηγία 92/43/ΕΕ) σε περιοχές του ικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης Αικατερίνη Τσουκαλά Γενική ιευθύντρια Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Συντονίστρια του προγράµµατος OSDDT για την Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

NON TECHNICAL REPORT_MAGGANIOTIKA 3 MW ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφορά το έργο της εγκατάστασης και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 3,0 MW σε μισθωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Αγροτεμάχιο προς πώληση, 165 στρεμμάτων στην παραλία Ορκός της Κέας (Τζιας) στις Κυκλάδες ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ Κέα 2009 Αγροτεμάχιο 165 στρέμματα, ιδανικό για επένδυση στις Κυκλάδες

Διαβάστε περισσότερα

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Η κατάσταση των υγροτόπων Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας Οι νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας -προϋπάρχουσα γνώση- Η πρώτη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά Στάδια Προγράμματος Καθορισμός Θέματος Ομάδων εργασίας Συλλογή υλικού σχετικού με το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ GIS Τοπάλογλου Χαράλαμπος 1*, Χρόνης Ιώαννης 1, Αγοργιαννιτης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου.

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRREG IIIb/WERMED (Weatherrouting dans la Méditerranée Occidentale) το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες των τάξεων Α και Β. Η ερμηνείες που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας;

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; 4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; Όπως είναι γνωστό, το νερό κάνει ένα κύκλο στη φύση και για εκατομμύρια χρόνια καλύπτει τις ανάγκες όλων των οργανισμών στον πλανήτη μας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ 8.ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εισηγητής: Μ. Λιονής, Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος Μελετητής Με την συνεργασία της Κατερίνας Λιονή Γεωλόγου Μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Η ανάγκη διατήρησης-παρακολούθησης-ανάδειξης των υγροτόπων της Αττικής Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Υπεύθυνος έργου από πλευράς ΕΛΚΕΘΕ: Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης zogaris@ath.hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ Τίτλος προγρ/τος : «Μελετώ και διερευνώ το χώρο του λιμανιού του Κουφονησίου» Σχ. χρονιά : 2005-06 Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : Ντέμσια Γεωργία (συντονίστρια) Χριστοδούλου Τριανταφυλλιά

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Οι χάρτες των 850 Hpa είναι ένα από τα βασικά προγνωστικά επίπεδα για τη παράµετρο της θερµοκρασίας. Την πίεση των 850 Hpa τη συναντάµε στην ατµόσφαιρα σε ένα µέσο ύψος περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ερέτρια:16-03-2015 Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Δήλωση για Εγγραφή Σημείου Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), όπως καταθέσουν φάκελο για άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους 1. Εισαγωγή Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Ε. Περουλάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Α. Μπαρνιάς, Δασολόγος MSc Δρ. Π. Λυμπεράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΔΕΔΣ Λευκά Όρη Τα Λευκά Όρη καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ Το κλίμα είναι συνδυασμός των μέσων όρων και των άκρων τιμών των μετεωρολογικών φαινομένων που συμβαίνουν σ έναν τόπο. Υπάρχουν άπειρα κλίματα. Η ταξινόμηση των κλιμάτων σκοπό έχει: 1.Να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, ΤΜ. Βιολογίας, Πανεπ. Αθηνών Διημερίδα: Έτος βιοποικιλότητας, η επόμενη μέρα και η ελληνική πραγματικότητα, Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες

Τα Άνυδρα νησιά που µελετώνται στις Κυκλάδες ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στόχος της διαχείρισης των υδατικών πόρων είναι η ορθολογική αξιοποίηση του νερού και η εφαρµογή δράσεων για την εναρµόνιση των αντιθέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στην προσφορά του νερού και τη ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο 2011 «ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΘΕ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΑΟΡΑΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» Φροντίδα και αγάπη για το φυσικό μας περιβάλλον

Ημερολόγιο 2011 «ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΘΕ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΑΟΡΑΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» Φροντίδα και αγάπη για το φυσικό μας περιβάλλον Ημερολόγιο 2011 «ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΘΕ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΑΟΡΑΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» Φροντίδα και αγάπη για το φυσικό μας περιβάλλον Σχεδόν το 1/6 της έκτασης του Νομού Μεσσηνίας και περισσότερο από το 1/4 της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες)

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) 1 1. Εισαγωγή Οι θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων αποτελούν τμήμα του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα. Συνοπτικά συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου/Φύλαξης.

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα. Συνοπτικά συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου/Φύλαξης. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα Συνοπτικά συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου/Φύλαξης. ΦΟΔΕΠΑΣΜ: Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά 2294099158, 6936660412

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Οι αμμοθίνες ή θίνες, είναι μικροί λόφοι από άμμο που συνήθως βρίσκονται στις παράκτιες περιοχές. Αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Δ. Καλογήρου Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Χριστιάνα Δ. Καλογήρου Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Η Διακυβέρνηση των Φυσικών Πόρων στην Περιοχή του Αιγαίου:

Διαβάστε περισσότερα

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού 1. Το νερό στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού βρίσκεται στους ωκεανούς, είναι δηλαδή αλμυρό. Μόλις το 2% βρίσκεται στους πόλους

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων Λεκάνες Απορροής των Ποταμών Κερίτη Θερίσου και Κοιλιάρη, Χανιά

Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων Λεκάνες Απορροής των Ποταμών Κερίτη Θερίσου και Κοιλιάρη, Χανιά Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων για τις Λεκάνες Απορροής των Ποταμών Κερίτη Θερίσου και Κοιλιάρη, Χανιά Τεχνική Έκθεση Νοέμβριος 2010 Τεχνική Έκθεση Προς ΟΑΔΥΚ και Ν.Α. Χανίων Ειδικό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2.1 Ωκεανοί και Θάλασσες. Σύµφωνα µε τη ιεθνή Υδρογραφική Υπηρεσία (International Hydrographic Bureau, 1953) ως το 1999 θεωρούντο µόνο τρεις ωκεανοί: Ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Ανάλυση περιοχών Προστασίας και Ειδικής Διαχείρισης με βάση το ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Ιτάνου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Ανάλυση περιοχών Προστασίας και Ειδικής Διαχείρισης με βάση το ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Ιτάνου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Ανάλυση περιοχών Προστασίας και Ειδικής Διαχείρισης με βάση το ΣΧΟΟΑΠ του πρώην Δήμου Ιτάνου (ΦΕΚ 498/2 10 2009) Π. 1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) και Ειδική Ζώνη Ήπιας Βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Αιολική δράση Ο άνεµος, όπως το νερό και ο πάγος, είναι ένας παράγοντας που επιδρά

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π»

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» «Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» Νικήτας Μυλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πηγή της Υπέρειας Κρήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι.

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι. 1. Παρατηρούμε τον καιρό σήμερα και περιγράφουμε τις συνθήκες που αφορούν τη βροχή, τον άνεμο, τον ήλιο και τη θερμοκρασία. βροχή άνεμος ήλιος-σύννεφα θερμοκρασίαάνεση 2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα