ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PILOT BEACH RESORT ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 971 ΚΛΙΝΩΝ ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2013 ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

2 Πίνακα περιεχομένων 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο Νομό Χανίων Γενικά στοιχεία Οικονομικά στοιχεία Ευρύτερη περιοχή του έργου Φυσικό Περιβάλλον Οικοσυστήματα Προστατευόμενε περιοχέ Δίκτυο Natura Έδαφο Μορφολογία Γεωλογικά Στοιχεία Μετεωρολογικά και υδρογραφικά - υδρολογικά στοιχεία Γενικά για την Κρήτη Μετεωρολογικά Στοιχεία Σταθμών Χανίων, Σούδα και Καλυβών Ξηρότητα Κλίματο - Ομβροθερμικά Διαγράμματα Υπολογισμό Εξατμισοδιαπνοή Σχετική υγρασία Άνεμοι Κλίμα Περιοχή Υδρογραφικά - υδρολογικά στοιχεία Χλωρίδα Πανίδα Ανθρωπογενέ Περιβάλλον Οικισμοί τη περιοχή Θεσμοθετημένε Χρήσει Γη Σ ε λ ί δ α

3 Ζώνε και Θέσει Προστασία του Γεωπεριβάλλοντο Αρχαιολογικοί Χώροι - Ιστορικοί Τόποι Παραγωγικοί τομεί Φυσικοί πόροι Τουρισμό Απασχόληση - Οικονομικά στοιχεία Γεωργία Κτηνοτροφία Τουρισμό Δασικό Πλούτο Υφιστάμενη υποδομή τη περιοχή Δίκτυα μεταφορών Αρδευτικό δίκτυο Δίκτυο ύδρευση Οργανισμό Ανάπτυξη Δυτική Κρήτη (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αποχέτευση Απορρίμματα Ανακύκλωση Τηλεπικοινωνίε Ηλεκτρικό δίκτυο Πιέσει στο φυσικό περιβάλλον Οικότοποι Υγρά απόβλητα Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβηση Στερεά απόβλητα Γεωργία Αλιεία Τεχνικά έργα Τουρισμό Μεταφορέ - Κυκλοφορία Ρύπανση τη Ατμόσφαιρα Θόρυβο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γήπεδο Ξενοδοχειακού Συγκροτήματο Κτιριακέ εγκαταστάσει και υποδομέ Στοιχεία Δόμηση Χρήση νερού και ενέργεια Χρήση νερού ii Σ ε λ ί δ α

4 5.3.2 Χρήση ενέργεια Πρώτε Ύλε Προϊόντα Η/Μ Εγκαταστάσει Πυρασφάλεια Εγκαταστάσει παράγωγη ζεστού νερού χρήση Εγκαταστάσει κλιματισμού (ψύξη -θέρμανση) Παροχή ηλεκτρικού ρεύματο Εγκατάσταση UPS Σύστημα κεντρικού έλεγχου εγκαταστάσεων (BMS) Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Σύνοψη συστήματο Τεχνικά χαρακτηριστικά Φέρουσα υποδομή Φ/Β γεννητριών Επιπρόσθετε τεχνικέ προδιαγραφέ Δεξαμενή αποθήκευση φυσικού αερίου Τεχνικέ Προδιαγραφέ Αέρια απόβλητα Αέρια Ατμοί Αερολύματα Οσμέ Υγρά απόβλητα Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Οδεύσει αγωγών μεταφορά Μέθοδο επεξεργασία υγρών αποβλήτων Δεξαμενή απονιτροποίηση Δεξαμενή αερισμού Δεξαμενή Καθίζηση Δεξαμενή χλωρίωση - Συγκέντρωση καθαρών Σιλό Λάσπη Δεξαμενή καθαρών και αντλιοστάσιο εξόδου Ποιότητα επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων Διαχείριση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων Στερεά απόβλητα - Ιλύε - Τοξικά απόβλητα Απορρίμματα Θόρυβο iii Σ ε λ ί δ α

5 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Οικολογικέ επιπτώσει Ατμόσφαιρα Επιπτώσει στο Μικρόκλιμα Νερά Μορφολογία - Έδαφο Χλωρίδα Πανίδα Επιπτώσει σε κρατικέ εξυπηρετήσει - Δίκτυα Δίκτυα κοινή ωφέλεια Επιπτώσει στη φυσιογνωμία τη περιοχή Επιπτώσει τοπίου και αισθητική αξία Φυτεύσει περιβάλλοντα χώρου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Αέρια απόβλητα Υγρά απόβλητα Στερεά απόβλητα Ιλύ Τοξικά απόβλητα Απορρίμματα Θόρυβο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εισαγωγή Πεδίο Εφαρμογή Σχεδιασμό Προγράμματο Περιβαλλοντική Διαχείριση Ατμοσφαιρική Ρύπανση Υγρά Απόβλητα Στερεά Απόβλητα Κατανάλωση Νερού και Ενέργεια Κατανάλωση νερού για την λειτουργία του ξενοδοχείου Ποιότητα Νερών Κολύμβηση iv Σ ε λ ί δ α

6 Κατανάλωση ενέργεια για την λειτουργία του ξενοδοχείου Θόρυβο Εγκατάσταση Υγραερίου Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Κολυμβητικέ Δεξαμενέ Υπεύθυνο Λειτουργία Καθαριότητα Δεξαμενή Προσωπικό Μέτρα Ασφαλεία Έλεγχο - Δειγματοληψία Φύτευση ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ v Σ ε λ ί δ α

7 Περιεχόμενα Διαγραμμάτων Διάγραμμα 1. Θερμοκρασιακέ μεταβολέ κατά τη διάρκεια ενό έτου Διάγραμμα 2. Ανάλυση Κινητών μέσων όρων για τι ετήσιε βροχοπτώσει του Σταθμού τη Σούδα για τα έτη Διάγραμμα 3. Μέση ετήσια βροχόπτωση - σταθμό Καλυβών (Στοιχεία από ).24 Διάγραμμα 4. Ομβροθερμικό διάγραμμα για τα έτη Διάγραμμα 5. Ομβροθερμικό διάγραμμα για τα έτη Διάγραμμα 6. Μηνιαία βροχόπτωση και δυνητική εξατμισοδιαπνοή με βάση δεδομένα του σταθμού τη Σούδα Διάγραμμα 7. Μηνιαίο δυνητικό υδατικό έλλειμμα με βάση δεδομένα του σταθμού τη Σούδα Περιεχόμενα Πινάκων Πίνακα 1. Ζώνε Ειδική Προστασία & Ειδικέ Ζώνε Διατήρηση Ν. Χανίων Πίνακα 2. Στοιχεία Μετρήσεων Μετεωρολογικού Σταθμού Χανίων Δικτύου Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών (Έτη ) Πίνακα 3. Μέσε μηνιαίε τιμέ για τα έτη (σταθμό Σούδα ) Πίνακα 4. Σχετική υγρασία κατά μήνα Πίνακα 5. Συχνότητα εμφανίσεω ανέμων - Διεύθυνση και ισχύ κατά την περίοδο Μαΐου- Σεπτεμβρίου Πίνακα 6. Μέση μηνιαία συχνότητα ισχύο ανέμων Πίνακα 7. Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011(Μόνιμο Πληθυσμό - ΦΕΚ 3465/Β /2012) Πίνακα 8. Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011(De Facto Πληθυσμό - ΦΕΚ 630/Β /2013) Πίνακα 9. Γενικά στοιχεία επιλεγμένου πλαισίου Πίνακα 10. Αναλυτικά ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά επιλεγμένου πλαισίου vi Σ ε λ ί δ α

8 Περιεχόμενα Εικόνων Εικόνα 1: Ζώνε Ειδική Προστασία (Ζ.Ε.Π. - SPA) Εικόνα 2: Γεωγραφική κατανομή των εμφανίσεων τη πλατφόρμα Γαβρόβου-Τριπόλεω Εικόνα 3. Γεωλογικό χάρτη ευρύτερη περιοχή μελέτη Εικόνα 4. Υδρολιθολογικό χάρτη ευρύτερη περιοχή μελέτη Εικόνα 5. Το υδροαρδευτικό δίκτυο του Ο.Α.ΔΥ.Κ Εικόνα 6. Το υδροαρδευτικό δίκτυο του Ο.Α.ΔΥ.Κ Εικόνα 7. Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβηση παραλία Γεωργιούπολη Εικόνα 8. Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβηση παραλία Καβρού Εικόνα 9. Τομή διάδοση ήχου με την ύπαρξη ηχοπετάσματο Εικόνα 10. Γενική διάταξη έργων δορυφορική απεικόνιση Εικόνα 11: Εκβολή Τζούγκαρη (Πηγή: WWF) vii Σ ε λ ί δ α

9 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ Η παρούσα δραστηριότητα κατατάσσεται στην 6η ομάδα «Τουριστικέ εγκαταστάσει και έργα αστική ανάπτυξη, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχή» τη σχετική ΚΥΑ 1958 (ΦΕΚ 21Β/ ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίε και υποκατηγορίε σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφο 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209/2011)», όπω αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α (ΦΕΚ 1565 Β / 2012), στην κατηγορία με α/α 2 «Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχέ εκτό σχεδίων πόλεων και εκτό ορίων οικισμών». Καθώ η δυναμικότητα τη εγκατάσταση είναι ίση με 971 κλίνε (Κ > 300), και το γήπεδο εγκατάσταση βρίσκεται εντό τη περιοχή κοινοτική σημασία (περιοχέ Natura 2000) με κωδικό GR «Βορειοανατολικέ Ακτέ - Παραλία Γεωργιούπολη - Λίμνη Κουρνά - Δράπανο», η μονάδα εντάσσεται στην Υποκατηγορία Α1 2. ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ) OΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΤΥΧΙΟ ΜΕΛΕΤΗΤΗ (ΑΡ. ΜΗΤΡ.): ΔΙΑΡΚΕΙΑ 18/1/ /1/2016 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ: 27 ΤΑΞΗ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΝΟΜΟΣ, ΔΗΜΟΣ, ΟΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ, ΤΚ): ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ 1-3, ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΑΞ Σ ε λ ί δ α

10 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με: Το Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλε διατάξει αρμοδιότητα Υπουργείου Περιβάλλοντο» και το Παράρτημα ΙΙ αυτή, «Ελάχιστα περιεχόμενα φακέλου ΜΠΕ». Το άρθρο 11 9 και 10 του Ν. 4014/2011 που αφορά την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για έργα και δραστηριότητε που βρίσκονται σε περιοχέ NATURA. Την Υ.Α /5387/1990 «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίε, περιεχόμενο Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμό περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπέ συναφεί διατάξει, σύμφωνα με το ν.1650/86». Την ΚΥΑ 1958 (ΦΕΚ 21Β/ ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίε σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011)». Σχετική Περιβαλλοντική Νομοθεσία: Νόμο 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/15, ) περί «Προστασία του περιβάλλοντο» ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/ ) περί «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίε, περιεχόμενο ΜΠΕ και λοιπέ συναφεί διατάξει, σύμφωνα με το Ν.1650/86, όπω τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022/Β/ ) περί «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίε, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπω αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του 3010/02) και από την ΚΥΑ (ΦΕΚ 435/Β/ ) περί «συμπλήρωση τη κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίε, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 1650/1986» Νόμο 3937/2011 (ΦΕΚ/Α 60/ ) «Διατήρηση τη Βιοποικιλότητα και άλλε διατάξει». 2 Σ ε λ ί δ α

11 Π.Δ. / (ΦΕΚ 229 ΑΑΠΘ) «Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμό όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν». Νόμο 2742/1999 (ΦΕΚ/Α 207/ ) «Χωροταξικό Σχεδιασμό και Αειφόρο Ανάπτυξη και Άλλε Διατάξει». ΚΥΑ 1661/1994 (ΦΕΚ 786Β/ ), περί «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων τη υπ αριθμό 69269/5387 ΚΥΑ Υπουργών Περιβάλλοντο, Χωροταξία και Δημοσίων Έργων και Τουρισμού». KYA 5673/400 (ΦΕΚ 192/Β/ ) περί «Μέτρων και όρων για την επεξεργασία αστικών λυμάτων». ΚΥΑ /2011 (ΦΕΚ 354/Β ) «Καθορισμό μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και συναφεί διατάξει» όπω αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. οικ /2013 (ΦΕΚ 2220 Β / ) Νόμο 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α / ) «Μέτρα για τη μείωση τη ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων και άλλε διατάξει». ΚΥΑ (ΥΑ ΦΕΚ Β ) «Μέτρα πυροπροστασία εγκαταστάσεων αποθήκευση υγρών καυσίμων». Δ3/14858/93 (ΦΕΚ 477/Β/ ) «Τεχνικέ προδιαγραφέ εγκαταστάσεων κλπ υγραερίου». Δ3/Α/5286/1997 (ΦΕΚ 236Β/ ) «Κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργία άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργία έω και 16 bar». Συμπληρώθηκε με την Υ.Α. Δ3/Α/14413/98 (ΦΕΚ 875 Β /1998). ΥΑ Φ1/2006 (ΥΑ Φ15/οικ.1589/104 ΦΕΚ Β 90/2006) «Μέτρα πυροπροστασία στι βιομηχανικέ κλπ εγκαταστάσει του ν. 3325/2005». Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 7077/444/Φ.15/2009 (977 Β /09). 3 Σ ε λ ί δ α

12 4. Προηγούμενε Περιβαλλοντικέ Άδειε και Αποφάσει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Η μονάδα λειτουργεί με βάση την Α.Π / (ΥΠΕΧΩΔΕ) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων όπω τροποποιήθηκε με την Η.Π / (ΥΠΕΧΩΔΕ) έγκριση επέκταση του ξενοδοχείου σε 664 κλίνε με την οποία και λειτουργεί σήμερα. Οι παραπάνω αποφάσει επιτρέπουν στο ξενοδοχείο να λειτουργεί έω το έτο 2013 (δέκα έτη από την τελευταία ανανέωση τη ). Η τελευταία χρονικά, ανανέωσητροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του ξενοδοχείου ω κύριο αντικείμενο εξέταση είχε την προσθήκη φωτοβολταϊκών συστημάτων με Αρ. Πρωτ / από την Διεύθυνση Περιβάλλοντο του ΥΠΕΚΑ και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. 4 Σ ε λ ί δ α

13 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ: Pilot Beach Resort Ακτή Πιλότο Θέρετρον ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Ξενοδοχείο Κλασικού Τύπου - Παραθερισμού Κατηγορία 5 αστέρων ΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ Δημοτική Ενότητα Γεωργιούπολη Δήμο Αποκορώνου Νομού Χανίων 971 Κλίνε 455 Δωμάτια ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΣΤΕΡΑΣ Α.Ε. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Παπαδάκη Γεώργιο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Γεωργιούπολη, Τ.Κ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΔΡΑΣ: Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ Β Χανίων ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Μαυράκη Νικήτα Τιμοθεάτου Ελένη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μαχαιριώτη 1-3, Τ.Κ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σ ε λ ί δ α

14 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην περιβαλλοντική αδειοδότηση και συγκεκριμένα στην ενημέρωση τροποποίηση τη Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του ξενοδοχείου και στόχο τη είναι να προσδιορίσει: την επάρκεια των εγκαταστάσεων προστασία περιβάλλοντο μετά την επέκταση τη μονάδα από την τελευταία περιβαλλοντική αδειοδότησή τη (συνολική σημερινή δυναμικότητα 971 κλίνε ) τα αποτελέσματα των επιπτώσεων στο περιβάλλον τη άμεση και ευρύτερη περιοχή από τη λειτουργία του έργου μέχρι σήμερα να προτείνει μεθόδου ελαχιστοποίηση των όποιων επιπτώσεων αλλά και άρση αυτών να αναβαθμίσει περιβαλλοντικά την εγκατάσταση με βάση τη νέα νομοθεσία που διέπει την περιβαλλοντική αδειοδότηση και λειτουργία του (επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων) Η μελέτη εστιάζει στη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των επιπτώσεων, επί του περιβάλλοντο, από την λειτουργία του έργου. Βασικό άξονα τη παρούσα μελέτη αποτελεί το εάν τα προληπτικά μέτρα και οι όροι υπό του οποίου λειτουργεί το έργο είχαν θετικά αποτελέσματα. Το ξενοδοχείο ΑΚΤΗ ΠΙΛΟΤΟΣ ΘΕΡΕΤΡΟΝ - PILOT BEACH RESORT βρίσκεται στην περιοχή τη Γεωργιούπολη, μπροστά στην θάλασσα, είναι κατηγορία 5 αστέρων (5*) και διαθέτει σύνολο 455 δωμάτια, 971 κλίνε χωρισμένα στα 2 συγκροτήματα τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο με βάση το ειδικό σήμα λειτουργία, συνένωση και αλλαγή δυναμικότητα ΜΗΤΕ 1042 Κ015 Α που έγινε το Η συνολική έκταση του ξενοδοχείου είναι 150 στρέμματα. Το ξενοδοχείο προέρχεται από την ενοποίηση των: ΑΚΤΗ ΠΙΛΟΤΟΣ - PILOT BEACH το οποίο βρίσκεται μπροστά από την παραλία και αποτελείται από 165 δωμάτια, σύνολο 330 κλίνε και του ΘΕΡΕΤΡΟ ΠΙΛΟΤΟΥ - PILOT RESORT που βρίσκεται νότια τη εθνική οδού Ηρακλείου-Χανίων Χ.Θ. 40,4 (ανατολικά πόλη των Χανίων) και αποτελείται από 290 δωμάτια, 641 κλίνε. Με την παρούσα ζητείται η έκδοση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τι διατάξει τη ΚΥΑ 1958 (ΦΕΚ 21Β / ) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίε σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011). 6 Σ ε λ ί δ α

15 3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ Το ξενοδοχείο Pilot Beach Resort βρίσκεται στη Νότια πλευρά του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτη (ΒΟΑΚ) στη Δημοτική Ενότητα Γεωργιούπολη, ακολουθώντα τον παράδρομο τη εθνική οδού προ τα ανατολικά από την έξοδο για τη λίμνη του Κουρνά. Η κοινή ονομασία τη περιοχή είναι Γεωργιούπολη, επειδή βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού τη Γεωργιούπολη. Έδρα του δήμου είναι οι Βρύσε. Η Γεωργιούπολη (Τοπική Κοινότητα Γεωργιούπολη - Δημοτική Ενότητα ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ), ανήκει στον δήμο ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ τη Περιφερειακή Ενότητα ΧΑΝΙΩΝ που βρίσκεται στην Περιφέρεια Κρήτη, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση τη Ελλάδα όπω διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα Καλλικράτη. Κατά τη διοικητική διαίρεση τη Ελλάδα με το σχέδιο Καποδίστρια, μέχρι το 2010, η Γεωργιούπολη ανήκε στο Τοπικό Διαμέρισμα Γεωργιούπολη, του πρώην Δήμου ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ του Νομού ΧΑΝΙΩΝ. Η Γεωργιούπολη έχει υψόμετρο 0 μέτρα από την επιφάνεια τη θάλασσα, σε γεωγραφικό πλάτο 35, και γεωγραφικό μήκο 24, Η Δημοτική Ενότητα Γεωργιούπολη Βρίσκεται στα όρια των νομού Χανίων - Ρεθύμνη Καταλαμβάνει το Βορειοδυτικό τμήμα του Νομού Χανίων Οριοθετείται: Βόρεια από τον κόλπο του Αλμυρού και πέραν αυτού από το Κρητικό πέλαγο Νότια από την Δημοτική Ενότητα τη Ασή γωνιά Ανατολικά από την Δημοτική Ενότητα Λαππαίων του Ν. Ρεθύμνη Δυτικά από τι Δημοτικέ Ενότητε Βάμου και Κρυονερίδα Ν. Χανίων Καταλαμβάνει έκταση 53,69 τερ. χιλ. Απέχει 39 χιλ. από τα Χανιά και 20 χιλ. από το Ρέθυμνο. 7 Σ ε λ ί δ α

16 Το ξενοδοχείο βρίσκεται 230 m από τη θάλασσα και 2 km βορείω τη λίμνη Κουρνά, τη μόνη φυσική λίμνη στην Κρήτη, η οποία αποτελεί σημαντικό υδροβιότοπο τη νοτίου Ευρώπη και είναι πόλο έλξη επισκεπτών καθ όλη τη διάρκεια του έτου. Η διάταξη του ξενοδοχειακού συγκροτήματο παρουσιάζεται στη συνημμένη οικοδομική άδεια και το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. Στο συνημμένο διάγραμμα κάλυψη παρουσιάζεται και η διάταξη των φωτοβολταϊκών πάνελ στι οροφέ των κτηρίων καθώ και στα νοτιοανατολικά του δομημένου χώρου, καθώ και η θέση τη δεξαμενή αποθήκευση φυσικού αερίου όγκου 30 m 2. 8 Σ ε λ ί δ α

17 4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4.1 Ο Νομό Χανίων Γενικά στοιχεία Πληθυσμό - πληθυσμιακή συγκέντρωση - πληθυσμιακή εξέλιξη Ο Νομό Χανίων είναι ο δεύτερο Νομό τη Περιφέρεια Κρήτη σε έκταση και πληθυσμό με κατοίκου επί συνόλου (σε ολόκληρη την Περιφέρεια) κατοίκων. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η συγκέντρωση του πληθυσμού στην παράκτια περιοχή από την Σούδα μέχρι το Μάλεμε και από το Ακρωτήρι μέχρι τα Χανιά. Ο δείκτη πυκνότητα του πληθυσμού στο Ν. Χανίων το 2001 ήταν 63,29 κατ./χλμ 2, (2.376τ.χ.). Τη μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού παρουσιάζει ο Δήμο Χανίων με 309,25 κατ./km 2. Η πυκνότητα πληθυσμού σε ολόκληρη τη Περιφέρεια τη Κρήτη ανέρχεται σε 74,74 κατ./km 2, για τον Νομό Χανίων σε 65,91 κατ./km 2 ενώ για το Δήμο Αποκορώνου είναι 40,6 κατ./km 2. Ο αστικό πληθυσμό των Χανίων (2001) ανέρχονταν στο 60,3% (89.454) του συνολικού πληθυσμού του Νομού. Ο Αγροτικό πληθυσμό ανερχόταν σε 39,7% (58.996). Η πληθυσμιακή εξέλιξη μεταξύ των ετών παρουσιάζει αύξηση κατά 18%, την αύξηση αυτή καθώ και κατοίκου αγροτικού πληθυσμού, την απορρόφησε ο Δήμο Χανίων Οικονομικά στοιχεία Ο Νομό Χανίων παράγει το 1,3% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντο τη χώρα από το οποίο το 75% προέρχεται από τι υπηρεσίε. Πρωτογενή τομέα Ο Νομό Χανίων συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό δενδρωδών καλλιεργειών στην Κρήτη, 77% του συνόλου των καλλιεργητικών εκτάσεων εκ των οποίων το 85% καταλαμβάνει η ελαιοκαλλιέργεια. Οι ετήσιε καλλιέργειε και η αμπελοκαλλιέργεια είναι περιορισμένε και παρουσιάζουν συνεχή πτωτική τάση. 9 Σ ε λ ί δ α

18 Η μελισσοκομία παρουσιάζει βελτίωση λόγω επαρκού μελισσοκομική χλωρίδα. Η κτηνοτροφία έχει κυρίω εκτατικό χαρακτήρα, με πολύ περιορισμένο αριθμό οργανωμένων μονάδων. Η αλιεία αντιμετωπίζει κυρίω διαρθρωτικά προβλήματα. Δευτερογενή τομέα Ο δευτερογενή τομέα παρουσιάζει στασιμότητα και έχει να κάνει κυρίω με την επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων, με του κλάδου δομικών υλικών και περιορισμένα με την παραγωγή προϊόντων παραδοσιακού χαρακτήρα. Τριτογενή τομέα Ο τριτογενή τομέα συγκροτείται κυρίω, γύρω από τον δυναμικότερα αναπτυσσόμενο κλάδο του, που είναι ο Τουρισμό. Τα στοιχεία του ΕΟΤ δείχνουν για τον Νομό Χανίων σύνολο δυναμικότητα κλίνε. 4.2 Ευρύτερη περιοχή του έργου Φυσικό Περιβάλλον Η ευρύτερη περιοχή μελέτη χαρακτηρίζεται από φυσική ομορφιά και διαθέτει ταυτόχρονα μία από τι μεγαλύτερε αμμώδει παραλίε τη Κρήτη. Η λίμνη του Κουρνά σε απόσταση περίπου 2 km αποτελεί βιότοπο για μεταναστευτικά πτηνά και προορισμό για θερινό και χειμερινό τουρισμό. Εκατέρωθεν τη Εθνική Οδού που διασχίζει σχεδόν παραλιακά την περιοχή και καθ όλο σχεδόν το μήκο τη ευθεία Γεωργιούπολη - Καβρό - Επισκοπή, λειτουργούν ξενοδοχεία και άλλε τουριστικέ δραστηριότητε, με πολύ χαμηλή πυκνότητα με αποτέλεσμα να διατηρείται το φυσικό περιβάλλον τη περιοχή σε ισορροπία. Η περιοχή τη παραλία, τη λίμνη και σημαντικό μέρο τη γειτονική ενδοχώρα και τη παράλια περιοχή προ βορά προστατεύονται ω περιοχή κοινοτική σημασία με κωδικό GR Σ ε λ ί δ α

19 Οικοσυστήματα Η περιοχή τη Γεωργιούπολη χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη δύο διακριτών μορφολογικών ζωνών, την παραλιακή ζώνη και την εσωτερική ορεινή ζώνη των Λευκών Ορέων. Η εσωτερική ορεινή ζώνη των Λευκών Ορέων, η οποία αποτελεί τη πηγή τροφοδοσία τη λίμνη του Κουρνά, χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο, που οφείλεται σε τεκτονικέ αιτίε, αλλά και στην καρστική δράση. Στο βάθο τη πρώτη ζώνη (νότια και δυτικά) βρίσκεται η λίμνη του Κουρνά. Είναι η μοναδική φυσική λίμνη σε νησί τη Μεσογείου. Αποτελεί μια υδρολογική και βιολογική ενότητα με το υφάλμυρο δέλτα τη Γεωργιούπολη - Αλμυρού. Η υδρολογική λεκάνη που ανήκει η περιοχή είναι αυτή του Ανατολικού Αποκόρωνα, η οποία διαιρείται σε δύο υπολεκάνε. Ανατολικά η υπολεκάνη Ασή Γωνιά - Μουσέλα και δυτικά η υπολεκάνη Κουρνά Γεωργιούπολη, όπου και εντάσσονται οι αναφερόμενοι υγρότοποι. Πρόκειται για ένα μεσοτροφικό, μονομικτικό υδάτινο οικοσύστημα. Αποτελεί μια υδρολογική και πιθανώ βιολογική ενότητα με το υφάλμυρο δέλτα τη Γεωργιούπολη - Αλμυρού, καθ' όσον ένα δρόμο εκφόρτιση των νερών τη λίμνη, είναι αυτό των τεκτονισμένων και καρσπκοποιημένων ασβεστόλιθων που έχουν δημιουργήσει ρήγμα Ν.ΝΑ-Β.ΒΔ κατεύθυνση. Η υδροδότηση τη λίμνη γίνεται από την ορεινή μάζα των Λευκών Ορέων, μέσω τη πηγή στη θέση Αμάτι. Το σημείο αυτό και η δυτική πλευρά τη λίμνη είναι τα σημαντικότερα από πλευρά βιοποικιλότητα. Εξάλλου δέχονται και τη μικρότερη πίεση από του επισκέπτε. Περιγραφή: Η λίμνη τροφοδοτείται από πηγέ που δημιουργούσαν έλο πριν κατασκευαστεί το μικρό υδροηλεκτρικό φράγμα. Τα νερά τη υπερχείλιση οδηγούνται μέσα από ένα κανάλι στον ποταμό Αλμυρό. Ο τελευταίο διατηρεί καλαμιώνε και σύστημα εκβολών παρά την υποβάθμισή του λόγω οικιστικών πιέσεων. Η περιοχή στα ανατολικά και νότια του οικισμού έχει επίση μικρέ εκβολέ, καλαμιώνε και πολλέ πηγέ με σημαντικότερο υγρότοπο τον ποταμό Περαστικό. Επίση αναπτυγμένε αμμοθίνε και εποχιακά τέλματα. Μια εκβολή και ορισμένα τέλματα υπάρχουν στα βόρεια του οικισμού. Λίγο βορειότερα στι βραχώδει ακτέ υπάρχει συστάδα με φοίνικε του Θεόφραστου. 11 Σ ε λ ί δ α

20 Η περιοχή περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προστατευόμενων περιοχών του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 και αποτελεί επιπλέον μια από τι σημαντικέ περιοχέ για τα πουλιά στην Ελλάδα. Στη δυτική πλευρά του δέλτα τη Γεωργιούπολη συναντάμε τι εκβολέ του Αλμυρού ποταμού. Πρόκειται για ένα χείμαρρο με μεγάλη παροχή νερού. Με εξαίρεση ενό μέρου τη λίμνη του Κουρνά (τι δυτικέ όχθε ) και τη περιοχή όπου βρίσκονται οι φοίνικε, η οποία είναι πάρα πολύ δύσβατη, ολόκληρη η υπόλοιπη περιοχή είναι έντονα επηρεασμένη από την ανθρώπινη δραστηριότητα Προστατευόμενε περιοχέ Δίκτυο Natura 2000 Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίε φιλοξενούν φυσικού τύπου οικοτόπων και οικοτόπου ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίε περιοχών: τι «Ζώνε Ειδική Προστασία (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπω ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του «Τόπου Κοινοτική Σημασία (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance SCI) όπω ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ λαμβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ τη Οδηγία 92/43/ΕΟΚ καθώ και τα κριτήρια του Παραρτήματο ΙΙΙ αυτή. Η εφαρμογή του Δικτύου στην Ελλάδα Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήμερα 202 Ζώνε Ειδική Προστασία (ΖΕΠ) και 241 Τόπου Κοινοτική Σημασία (ΤΚΣ). Οι δύο κατάλογοι περιοχών παρουσιάζουν μεταξύ του επικαλύψει όσον αφορά τι εκτάσει του. Ο κατάλογο των Ελληνικών Ζωνών Ειδική Προστασία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1495/Β/ ω παράρτημα στη νέα ενσωμάτωση τη Οδηγία 79/4009/ΕΟΚ (η οποία κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ). 239 Ελληνικοί Τόποι Κοινοτική Σημασία χαρακτηρίστηκαν ω Ειδικέ Ζώνε Διατήρηση με το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ ). 12 Σ ε λ ί δ α

21 Εικόνα 1: Ζώνε Ειδική Προστασία (Ζ.Ε.Π. - SPA). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι περιοχέ χαρακτηρισμένε ω «Ζώνε Ειδική Προστασία» και «Ειδικέ Ζώνε Διατήρηση» του νομού Χανίων, από όπου μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η υπό μελέτη περιοχή, βρίσκεται στον κατάλογο των προστατευόμενων. Στην Εικόνα 1 απεικονίζονται οι «Ζώνε Ειδική Προστασία» τη Κρήτη. Η περιβαλλοντική σημασία τη ευρύτερη περιοχή των παραπάνω υγρότοπων έχει αναγνωριστεί από το Ε.Κ.Β.Υ. και άλλου φορεί. Για την περιοχή έχει θεσπιστεί καθεστώ προστασία σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία μέσω τη Έγκριση καταλόγου μικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισμό όρων και περιορισμών για την προστασία και ανάδειξη των μικρών παράκτιων υγροτόπων που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Επίση, νοτιοανατολικά και σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων βρίσκεται η Ζ.Ε.Π. με ονομασία Λίμνη Κουρνά και εκβολέ Αλμυρού (κωδικό GR ). Περισσότερα στοιχεία για τα προστατευόμενα είδη αναφέρονται στο παράρτημα τη Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση. 13 Σ ε λ ί δ α

22 Πίνακα 1. Ζώνε Ειδική Προστασία & Ειδικέ Ζώνε Διατήρηση Ν. Χανίων. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ha) 1 GR S.C.I. ΗΜΕΡΗ & ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ - ΤΙΓΑΝΙ & ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ, ΟΡΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙ - ΒΙΓΛΙΑ 5781,30 2 GR S.C.I. ΝΗΣΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 271,79 3 GR S.C.I. ΧΕΡΣΟΝΗΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΛΕΜΕ 8753,27 4 GR S.C.I. ΕΛΟΣ - ΤΟΠΟΛΙΑ - ΣΑΣΑΛΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ 7351,92 5 GR S.C.I. 6 GR S.C.I. ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΓΙΑΣ - ΒΑΡΔΙΑ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΛΙΣΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΑΝΥΔΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΚΕΡΙΤΗ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΑΣΑΣ 3039, ,58 7 GR S.C.I. ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ 497,73 8 GR S.C.I. ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 53363,68 9 GR S.C.I. 10 GR S.C.I. ΒΟΡΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ: ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ - ΜΟΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΟΛΩΝ - ΓΚΟΥΒΕΡΝΕΤΟΥ - ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ (ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ) - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΙΣ - ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ 1979, ,51 11 GR S.C.I. ΦΡΕ - ΤΖΙΤΖΙΦΕΣ - ΝΙΠΟΣ 1217,60 12 GR S.C.I. ΑΣΦΕΝΔΟΥ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ 14022,51 13 GR S.C.I. ΝΗΣΟΙ ΓΑΒΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΒΔΟΠΟΥΛΑ 6290,59 14 GR S.P.A. 15 GR S.C.I. 16 GR S.P.A. 17 GR S.P.A. ΕΘΝ!ΚΟΣ ΔΡYΜΟΣ ΣΑΜΑΡΆΣ - ΦΑΡΑΓΠ ΤΡYΠIΤΗΣ - ΨΙΛΑΦΙ - ΚΟΥΣΤΟΓΕΡΑΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΡΙΟΣ ΜΕΤΕΡΙΖΙΑ ΑΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ - ΤΣΟΥΝΑΡΑ - ΒΙΤΣΙΛΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ, ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ 13949, , , ,00 18 GR S.P.A. ΝΗΣΙΔΑ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 81,00 19 GR S.P.A. ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ-ΑΡΓΟΥΛΙΑΝΟ ΦΑΡΑΓΓΙ- ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΜΑΝΙΚΑ 4209,00 20 GR S.P.A. ΛΙΜΝΗ ΑΓΙΑΣ (ΧΑΝΙΑ) 67,00 21 GR S.P.A. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥ 2920,00 22 GR S.P.A. ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΗ ΑΛΜΥΡΟΥ 200,00 23 GR S.P.A. ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΓΑΥΔΟΣ ΚΑΙ ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑ 1564,00 14 Σ ε λ ί δ α

23 Έδαφο Μορφολογία Η ευρύτερη περιοχή μέσα στην οποία εντάσσεται το γήπεδο χαρακτηρίζεται από πολυμορφικότητα. Το βόρειο τμήμα τη περιοχή, αυτό που αποτελεί την επαφή του με την θάλασσα, το έδαφο τη περιοχή είναι αμμώδε, εξελίσσεται σε χαλικώδε και στην συνέχεια σε άργιλο αμμώδε. Έχει ομαλέ κλίσει και μέσα στην περιοχή δημιουργήθηκαν από την δράση του ανέμου μικρέ αμμώδει εξάρσει (αμμοθίνε ), στι οποίε επάνω αναπτύχθηκε ειδική βλάστηση η οποία και τι προστατεύει από την περαιτέρω δράση του ανέμου. Αυτό το τμήμα τη περιοχή περιορίζεται μέχρι τη γραμμή περίπου του παλαιού αιγιαλού. Στη συνέχεια από τον παλαιό αιγιαλό και μέχρι την εθνική οδό το έδαφο εξελίσσεται ομαλά και έχει αργιλοπυλώδη σύνθεση στα ανώτερα στρώματα και αμμοχαλικώδη στα βαθύτερα. Το τμήμα αυτό τη περιοχή είναι ζώνη πλάτου περίπου περίπου μέτρων, με βλάστηση γεωργική ή την τυπική υδρόφιλη λιβαδική του εγκαταλελειμμένου αγρού, ανάλογα με την περίπτωση. Από την Εθνική οδό και πάνω το έδαφο συνεχίζει με ομαλή κλίση (περίπου 5%) και ανεβαίνει προ τι υψηλότερε περιοχέ μέχρι του υψομέτρου περίπου των 20μ. Σ' αυτό το τμήμα τη περιοχή το έδαφο είναι αργιλώδε, αρκετά συνεκτικό με έντονη βλάστηση. Το τμήμα αυτό τη ευρύτερη περιοχή είναι ζώνη παράλληλη προ την Εθνική οδό πλάτου περίπου 500 μέτρων. Στη συνέχεια το ανάγλυφο του εδάφου γίνεται πιο ανώμαλο με εντονότερε κλίσει και αποκτά μορφή μεικτού τύπου ομαλό και κατά τμήματα λοφώδε, καλύπτεται με γεωργικέ καλλιέργειε (ελαιώνε ) και κατά τόπου με αγρωστώδη βλάστηση. Η ζώνη αυτή καταλήγει στι υπώρειε των ορεινών όγκων απ' όπου αρχίζει το ανάγλυφο του εδάφου να γίνεται καθαρώ ορεινό με χορτολιβαδική και δασώδη βλάστηση. Όλη η περιοχή βεβαίω λόγω των υπογείων και επιφανειακών νερών έχει έντονα ανεπτυγμένη βλάστηση και οι ακάλυπτε επιφάνειε λειβαδική μορφή. 15 Σ ε λ ί δ α

24 Πέραν αυτή τη ζώνη, αρχίζει η ημιορεινή ζώνη πλάτου περίπου 600μ.-1500μ. που καλύπτεται με φρύγανα, θαμνώνε και αραιή δασώδη βλάστηση και πέραν αυτή, οι ορεινοί όγκοι, οι υπώρειε των οποίων οριοθετούν την ευρύτερη περιοχή Γεωλογικά Στοιχεία Γεωτεκτονικά η ευρύτερη περιοχή μελέτη ανήκει στη ζώνη Γαβρόβου - Τριπόλεω. Η ζώνη Γαβρόβου-Τριπόλεω περιλαμβάνει ανθρακικέ και κλαστικέ αποθέσει παλαιογεωγραφική πλατφόρμα από το ανώτερο Παλαιοζωικό έω το Ολιγόκαινο. Εμφανίζεται στη δυτική ηπειρωτική Ελλάδα, τη δυτική Πελοπόννησο (πλατφόρμα Γαβρόβου), στην κεντρική και νοτιοανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη και τα νησιά του ΝΑ Αιγαίου (πλατφόρμα Τριπόλεω ) (Εικόνα 3). Εικόνα 2: Γεωγραφική κατανομή των εμφανίσεων τη πλατφόρμα Γαβρόβου-Τριπόλεω. Πιο συγκεκριμένα για το Δήμο Αποκορώνου, οι περιοχέ που έχουν υψόμετρο μικρότερο από 200 μέτρα, καλύπτονται από νεογενεί αποθέσει και διασχίζονται από ένα πλήθο χειμάρρων. 16 Σ ε λ ί δ α

25 Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που συναντώνται ειδικότερα στην περιοχή είναι οι εξή : Τα πεδινά τμήματα συγκροτούνται από αλουβιακέ αποθέσει άμμου, παλαιού και νέου κώνου κοριμάτων και θαλάσσιε αποθέσει Στην ίδια ζώνη και μέχρι το υψόμετρο τη λίμνη του Κουρνά, η έκταση καταλαμβάνεται από πλειοκαινικού τύπου εδάφη (Θαλάσσιε αποθέσει : κροκαλοπαγή τη βάση πάχου 2-3 m, αργιλομαργαικέ αποθέσει, άστρωτε έω ψευδοστρωμένε, χρώματο λευκού, κιτρινόφαιου, ερυθρού, κυανού, με παρεμβολέ από στρώσει άμμου). Κατά θέσει μέσα στι αποθέσει αυτέ, διακρίνονται διάσπαρτα ασβεστολιθικά χαλίκια και τρόχμαλοι Οι αργιλομαργαικέ αποθέσει, εξελίσσονται στα ανώτερα μέλη του σε λευκού, στρωμένου, οργανογενεί ασβεστόλιθου ή σε ένα ορίζοντα χαλίκων και τροχμάλων Εκατέρωθεν τη κοίτη των χειμάρρων, διακρίνονται αλουβιακέ αποθέσει, ποταμοχειμαρώδει, αποθέσει αργιλοαμούχων υλικών με σημαντικό ποσοστό ασύνδετων χαλικιών και κροκάλων, (ασβεστολιθική και φυλιτική προέλευση ), που καλύπτουν ποταμοκοιλάδε, πεδινέ περιοχέ και εσωτερικέ μικρέ λεκάνε Εδράζονται σε υπόβαθρο οργανογενών ασβεστόλιθων, ελασματοποιημένων μαργών με αργιλομαργαικέ ενστρώσει και σε ψαμμίτε Ανάντη και μέχρι τι υπώρειε των Λευκών ορέων, διακρίνονται πετρώματα και αποθέσει Μειοκαινικού τύπου (κροκαλοπαγή, μάργε, άργιλοι, οργανογενεί ασβεστόλιθοι), που υπέρκεινται ασύμφωνα των αλπικών σχηματισμών. Οι ορεινοί όγκοι συγκροτούνται κατά τμήματα: από πετρώματα τη Ανώτατου τριαδική (δολομίτε και δομολομιτικοί ασβεστόλιθοι ρηχή θάλασσα ) 17 Σ ε λ ί δ α

26 από πετρώματα τη Μεσολινθρακοφόρου - ανώτερη τριαδική σειρά (σχιστόλιθοι, φυλλίτε, χαλαζίτε με παρεμβολέ ασβεστολίθων) από πετρώματα του ανώτερου τριαδικού μέσου Ιουρασικού τύπου (δολομιτομένοι ασβεστόλιθοι-δολομίτε ) από πετρώματα του τύπου Τεκτονικό κάλυμμα τρυπαλίου (λατυποπαγέ πορώδει δολομίτε ). Εικόνα 3. Γεωλογικό χάρτη ευρύτερη περιοχή μελέτη Μετεωρολογικά και υδρογραφικά - υδρολογικά στοιχεία Γενικά για την Κρήτη Ο τύπο κλίματο τη Κρήτη, είναι ένα μεταβατικό ενδιάμεσο τύπο μεταξύ του χερσαίου Μεσογειακού και του ερημοειδού Μεσογειακού, στο οποίο υπάγεται κυρίω η νοτιοανατολική Κρήτη. Η μέση θερμοκρασία εμφανίζεται μεγαλύτερη στα ανατολικά από ότι στα δυτικά και μεγαλύτερη στα νότια από ότι στα βόρεια. Η μέση ατμοσφαιρική σχετική υγρασία είναι ελάχιστη τον Ιούνιο και μέγιστη τον Δεκέμβριο. Η μέση ετήσια βροχόπτωση παρουσιάζει αύξηση από τα ανατολικά προ τα δυτικά και από νότια προ βόρεια. Καθ όλη τη διάρκεια του έτου επικρατούν κυρίω οι βόρειοι 18 Σ ε λ ί δ α

27 και οι βορειοδυτικοί άνεμοι. Τέλο, η ηλιοφάνεια είναι ιδιαίτερα υψηλή σε ολόκληρη την Κρήτη. Από το Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο, το κλίμα είναι υπέρξηρο. Το χιόνι αποτελεί σπάνιο φαινόμενο στην ευρύτερη περιοχή τη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα πρώτα χιόνια πέφτουν στα Λευκά Όρη από τα μέσα Νοεμβρίου συνήθω και κατά τα μέσα Δεκεμβρίου καλύπτουν τι κλίσει και τα υπερκείμενα τη εξεταζόμενη περιοχή υψώματα. Ολικοί παγετοί ουδέποτε εμφανίζονται στην περιοχή. Οι μερικοί ή λευκοί παγετοί αποτελούν πολύ σπάνιο φαινόμενο και ω εκ τούτου δεν αποτελούν κίνδυνο στην περιοχή. Χαλάζι πέφτει σπάνια, το μέγεθό του είναι συνήθω μικρό και οι ζημιέ επομένω που προκαλεί μπορούν να θεωρηθούν ασήμαντε Μετεωρολογικά Στοιχεία Σταθμών Χανίων, Σούδα και Καλυβών Το κλίμα στην ευρύτερη περιοχή, χαρακτηρίζεται εύκρατο μεσογειακό, όπου η ψυχρή εποχή είναι ήπια, με ψυχρότερου μήνε τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο. Οι θερμότεροι μήνε είναι ο Ιούλιο και ο Αύγουστο, αν και λόγω τη θαλάσσια αύρα και των ετήσιων ανέμων, το θέρο είναι σχετικά δροσερό. Η ανάλυση του κλίματο στην υπό μελέτη περιοχή στηρίχτηκε σε μετρήσει του μετεωρολογικού σταθμού Χανίων, που εντάσσεται στο δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, του σταθμού τη Σούδα (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - ΕΜΥ) και του βροχομετρικού σταθμού στην τοποθεσία των Καλυβών που βρίσκεται σε υψόμετρο +24 m και έγκειται στην αρμοδιότητα τη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων τη Νομαρχία Χανίων. Από τον πρώτο σταθμό (Χανιά), τα μετεωρολογικά δεδομένα περιλαμβάνουν μηνιαίε τιμέ θερμοκρασία, βροχόπτωση και ταχύτητα ανέμου και αφορούν τα έτη (Πίνακα 2). Τα δεδομένα αυτά συγκρίθηκαν με τα αντίστοιχα μετεωρολογικά στοιχεία του σταθμού τη Σούδα (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - ΕΜΥ) για τα έτη και παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Τέλο, από το σταθμό των Καλυβών συλλέχθηκαν στοιχεία για τη βροχόπτωση και τη θερμοκρασία για τα έτη Σ ε λ ί δ α

28 ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ C C C C C mm km/hr km/hr 2007 Ιανουάριο 16,8 10,1 13,2 23,3 5,4 37 4,4 54, Φεβρουάριο 14,7 9, ,3 87,2 5,1 57, Μάρτιο 17,3 11,4 14,1 24,1 8,2 35,6 5,4 56, Απρίλιο 19,6 12,7 16,1 23,9 10,4 2,6 4,2 41, Μάιο 23,6 17,1 20, ,3 41 4,3 49, Ιούνιο 30,9 21,8 26,1 43,7 17,1 0,2 5,2 46, Ιούλιο 32,5 22,1 27,1 40,9 19,9 0 7,6 49, Αύγουστο 32,2 22,5 26,8 36,5 20,7 0 8,4 59, Σεπτέμβριο 28,6 19,3 23,3 37,7 15,4 0,8 9,5 49, Οκτώβριο 24,7 16,2 19,6 28,9 12,6 23,8 7 56, Νοέμβριο 20,2 13,1 15,8 26,4 8,9 43,6 8,5 75, Δεκέμβριο 14,9 9,2 11,6 20 6,3 129,6 8 54, Ανουάριο 14,1 7,8 10,5 18,2 3,2 83,2 8,7 70, Φεβρουάριο 14,2 7,1 10,2 18,7-0,2 104,6 9,6 64, Μάρτιο 20,3 10,7 14,8 29,9 6,9 37, Απρίλιο 22,5 12,9 17,2 36,7 9,4 43,2 9,8 57,9 20 Σ ε λ ί δ α

29 2008 Μάιο 25, ,7 33,6 10,7 5,6 7,8 46, Ούνιο 29,8 19,7 24,4 36,6 16,6 0 7,9 49, Ούλιο ,8 38,2 19,6 0 8,5 51, Αύγουστο 31,8 22,2 26,6 37,9 20,3 0,2 6,9 46, Σεπτέμβριο 28,3 19,6 23,3 34,1 15,4 27 7,3 59, Οκτώβριο 24,4 16,2 19,6 31,7 13,3 1,4 8,7 53, Νοέμβριο 21,4 14,2 17,1 29,2 10,1 33,2 8,6 67, Δεκέμβριο 16,6 10,3 13,1 24,2 5,3 123,4 10,2 83, Ιανουάριο 16,2 9,9 12,4 19,8 7,2 79, Φεβρουάριο 14,9 7,8 10,8 22 4,6 109,6 Πίνακα 2. Στοιχεία Μετρήσεων Μετεωρολογικού Σταθμού Χανίων Δικτύου Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών (Έτη ). 21 Σ ε λ ί δ α

30 ΜΗΝΑΣ ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ( C) ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ( C) ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ( C) ΜΕΣΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm) ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ (km/hr) Ιανουάριο 14,4 7,5 10,8 141,7 14,4 Φεβρουάριο 14,9 7,7 11,1 112,4 15,5 Μάρτιο 16,6 8,6 12,6 80,7 14,8 Απρίλιο 20,1 11,1 15,8 31,8 14 Μάιο 24 14, ,6 Ιούνιο 24,4 18,5 24,4 4,6 13,3 Ιούλιο 30,3 20,6 26,4 1,3 12,2 Αύγουστο 29,9 20,5 25,8 1,5 11,5 Σεπτέμβριο 27,3 18, ,7 10,4 Οκτώβριο 23,1 15, ,1 10,8 Νοέμβριο 19,6 11,9 15,6 72,8 11,5 Δεκέμβριο 16,2 9,3 12,6 93,9 14 Πίνακα 3. Μέσε μηνιαίε τιμέ για τα έτη (σταθμό Σούδα ). Από τον Πίνακα 2 μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η μέση μηνιαία θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 10,2 και 27,1 C. Η απόλυτη ελάχιστη παρατηρείται τον Φεβρουάριο του 2008 (-0,2 C) και η απόλυτη μέγιστη τον Ιούνιο του 2007 (43,7 C). Ο ψυχρότερο μήνα είναι ο Φεβρουάριο, ενώ ο θερμότερο είναι ο Ιούλιο (Διάγραμμα 1). Επίση, από τον Πίνακα 3 μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η μέση μηνιαία θερμοκρασία τη ατμόσφαιρα κατά τη θερινή περίοδο, είναι 25,5 C με τη μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία να καταγράφεται κατά το μήνα Ιούλιο και να είναι 30,3 C. Η μέση μηνιαία ταχύτητα του ανέμου κυμαίνεται από 10,4 έω 15,5 km/hr. Σύμφωνα με στοιχεία τη ΕΜΥ (έτη ) επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου είναι η βορειοδυτική, ακολουθούμενη από δυτική, βόρεια, με μικρή ή μέτρια ένταση. 22 Σ ε λ ί δ α

31 Διάγραμμα 1. Θερμοκρασιακέ μεταβολέ κατά τη διάρκεια ενό έτου. Συγκρίνοντα, τα μετεωρολογικά δεδομένα για τα έτη (σταθμό Χανίων), (σταθμό Σούδα) και (σταθμό Καλυβών), παρατηρούμε ότι οι μέσε αντίστοιχε θερμοκρασίε παρουσιάζουν αμελητέε αποκλίσει και παίρνουν τι τιμέ C, C και 19 0 C. Ειδικότερα ω προ τι βροχοπτώσει, ο νομό Χανίων δέχεται γενικά πολλέ βροχοπτώσει και συχνά μεγάλη ένταση, όπου στο σταθμό των Χανίων το μέγιστο ύψο βροχή σημειώνεται κατά του μήνε Δεκέμβριο και Φεβρουάριο για τα έτη (126,5 mm και 100,5 mm αντίστοιχα), ενώ κατά τη χρονική περίοδο , οι πιο βροχεροί μήνε είναι ο Ιανουάριο και ο Φεβρουάριο (μέγιστο ύψο βροχή 141,7 mm και 112,4 mm). Κατά του θερινού μήνε Ιούλιο και Αύγουστο, καταγράφονται οι ελάχιστε τιμέ βροχόπτωση. Αξίζει, επίση, να αναφερθεί ότι οι ετήσιε βροχοπτώσει κατά την περίοδο παρουσιάζουν πτωτική τάση, όπω φαίνεται από την ανάλυση των κινητών μέσων όρων που παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2. Από το βροχομετρικό σταθμό των Καλυβών, παρατηρούμε ότι το μέσο ετήσιο ύψο βροχόπτωση είναι 705 mm και κυμαίνεται μεταξύ mm σύμφωνα με τα στοιχεία των ετών (Διάγραμμα 3). Επίση, από το Διάγραμμα 3 παρατηρούμε αντίστοιχα την πτωτική τάση του μέσου ύψου βροχόπτωση. 23 Σ ε λ ί δ α

32 Διάγραμμα 2. Ανάλυση Κινητών μέσων όρων για τι ετήσιε βροχοπτώσει του Σταθμού τη Σούδα για τα έτη Διάγραμμα 3. Μέση ετήσια βροχόπτωση - σταθμό Καλυβών (Στοιχεία από ) Ξηρότητα Κλίματο - Ομβροθερμικά Διαγράμματα Η ξηρότητα του κλίματο προσδιορίζεται με την χρήση του ομβροθερμικού διαγράμματο όπου πραγματοποιείται σύγκριση των μέσων μηνιαίων θερμοκρασιών με το επίπεδο ολική κατακρήμνιση. Τα διαστήματα όπου το διπλάσιο τη θερμοκρασία είναι μεγαλύτερο από το επίπεδο κατακρήμνιση θεωρούνται περίοδοι ξηρού κλίματο (στα Διαγράμματα 4 και 5, η αντιστοιχία τη κλίμακα θερμοκρασία προ την κλίματα 24 Σ ε λ ί δ α

33 κατακρήμνιση είναι 1 o C= 2 mm). Παρατηρείται μεγάλη διάρκεια τη ξηρή περιόδου στην περιοχή του Ακρωτηρίου για όλα τα έτη παρατηρήσεων. Συγκεκριμένα, η ξηρή περίοδο διαρκεί 6 με 7 μήνε (Απρίλιο ω Σεπτέμβριο με Οκτώβριο). Διάγραμμα 4. Ομβροθερμικό διάγραμμα για τα έτη Διάγραμμα 5. Ομβροθερμικό διάγραμμα για τα έτη Σ ε λ ί δ α

34 Υπολογισμό Εξατμισοδιαπνοή Παρόμοια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν και με τη σύγκριση τη μηνιαία βροχόπτωση με την μηνιαία δυνητική εξατμισοδιαπνοή (Διάγραμμα 6), η οποία υπολογίστηκε με βάση τα δεδομένα τη Σούδα σε ημερήσια βάση με τη χρήση τη εξίσωση του Hamon. Τα δεδομένα που χρειάστηκαν ήταν η μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία και το γεωγραφικό πλάτο και υψόμετρο του Σταθμού. Παρατηρείται ότι η εξατμισοδιαπνοή είναι μεγαλύτερη από την βροχόπτωση κατά του μήνε Απρίλιο με Σεπτέμβριο και ελάχιστα μικρότερη τον Οκτώβριο. Έτσι όπω φαίνεται και στο Διάγραμμα 7 όμοια με πριν η ξηρή περίοδο διαρκεί 6 με 7 μήνε (Απρίλιο ω Σεπτέμβριο με Οκτώβριο), όπου και παρουσιάζεται στην περιοχή υδατικό έλλειμμα. Διάγραμμα 6. Μηνιαία βροχόπτωση και δυνητική εξατμισοδιαπνοή με βάση δεδομένα του σταθμού τη Σούδα. 26 Σ ε λ ί δ α

35 Διάγραμμα 7. Μηνιαίο δυνητικό υδατικό έλλειμμα με βάση δεδομένα του σταθμού τη Σούδα Σχετική υγρασία Τα υψηλά ποσοστά υγρασία, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την αίσθηση ικανοποίηση και άνεση, ιδιαίτερα κατά του ζεστότερου μήνε του καλοκαιριού. Τα υψηλότερα ποσοστά σχετική υγρασία παρατηρούνται κατά του μήνε τη περιόδου Οκτωβρίου-Απριλίου με τιμέ κυμαινόμενε στα 60-75%. (Κατά την περίοδο αυτή των χαμηλών θερμοκρασιών, η αίσθηση τη θερμική άνεση πολύ λίγο επηρεάζεται από την αύξηση τη σχετική υγρασία. Μεταβολή τη υγρασία κατά 10% αντιστοιχεί σε αίσθηση μεταβολή θερμοκρασία κατά 0,3 C). Αντίθετα κατά την περίοδο των θερμών ημερών, η αύξηση τη σχετική υγρασία έχει επαχθή αποτελέσματα στην αίσθηση τη θερμική άνεση. Κατά του κρίσιμου αυτού μήνε, έχουμε η σχετική υγρασία να κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 50-55%, οι οποίε σε συσχετισμό με τι τιμέ τη μέση θερμοκρασία από C, πιστοποιούν αρκούντω ικανοποιητικέ κλιματολογικέ συνθήκε, για την ικανοποίηση των κριτηρίων θερμική άνεση. 27 Σ ε λ ί δ α

36 Πίνακα 4. Σχετική υγρασία κατά μήνα Μήνα I Φ Μ Α Μ I I Α Σ Ο Ν Δ Σχετική υγρασία % Άνεμοι Οι επικρατούντε εν γένει άνεμοι στην περιοχή, συναρτώνται από έντονη κυκλοφοριακή δραστηριότητα που παρατηρείται στην Μεσόγειο, η οποία σε συνδυασμό με τα τοπικά αίτια, δίνουν πάνω από την περιοχή, ένα πεδίο Ανέμων που διαρκώ μεταβάλλεται κατά Διεύθυνση και ένταση. Κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο (Νοέμβριο -Μάρτιο ), έχουμε την απόλυτη κυριαρχία των Γενικών συνθηκών τη Μεσογείου (Μακρόκλιμα), έναντι των τοπικών συνθηκών (Μεσόκλιμα) που έχει ω αποτέλεσμα, την απόλυτη κυριαρχία ανέμων Β και ΒΔ κατεύθυνση, μεγάλη ισχύο κυμαινόμενη μεταξύ των τιμών 8 έω 10 Β. Κατά το θερινό Ηλιοστάσιο Μάιο -Σεπτέμβριο (εξαιτία του γεγονότο ότι εν γένει ο Ελλαδικό χώρο δεν επηρεάζεται από βαρομετρικά χαμηλά), επικρατούν κανονικοί άνεμοι. Αποτέλεσμα των ισοβαρικών αυτών καταστάσεων τη περιόδου του θερινού ηλιοστασίου είναι οι χαρακτηριστικοί άνεμοι τη εποχή, οι Αύρε. 28 Σ ε λ ί δ α

37 Πίνακα 5. Συχνότητα εμφανίσεω ανέμων - Διεύθυνση και ισχύ κατά την περίοδο Μαΐου- Σεπτεμβρίου Διεύθυνση Μάιο Ιούνιο Ιούλιο Αύγουστο Σεπτέμβριο Ποσοστό Ανέμου Ν 18,8 26,1 25,4 25,6 28,0 24,78 % ΝΕ 4,0 3,0 2,8 3,0 4,6 3,48 Ε 15,0 9,4 5,4 5,4 11,2 9,30 SE 1,5 0,9 0,7 1,5 2,6 1,44 S 1,2 0,4 0,2 1,2 1,4 0,88 SW 9,6 6,2 6,0 8,0 7, W 15,8 18,1 15,5 12,1 8,9 14,08 NW 14,5 16,7 21,6 16,2 12,5 16,30 Νηνεμία 19,5 19,2 22,4 27,0 23,7 22,36 Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Πίνακα 6. Μέση μηνιαία συχνότητα ισχύο ανέμων Ισχύ ανέμων Μ I I Α Σ Ποσοστό % Νηνεμία 19,5 19,2 22,4 27,0 23,7 22,23 1 BEAUFORT 18,5 22,1 24,2 21,0 18,2 20, ,8 18,7 19,4 17,1 19,9 19, ,2 18,1 17,8 20,6 20,4 19, ,5 13,2 11,8 9,8 12,4 11,67 5 5,5 6,8 3,9 4,0 12,1 5,03 6 1,0 1,8 1,3 0,5 5,0 1,00 7-0, ,4 0,03 8 0, ,1 - Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Κλίμα Περιοχή Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η υπό μελέτη περιοχή έχει τυπικό μεσογειακό κλίμα με σχετικά υγρό χειμώνα και θερμοκρασίε που δεν πέφτουν κάτω από το μηδέν και ξηρό και θερμό καλοκαίρι, ενώ παράλληλα παρουσιάζει μια μακρά ξηρή περίοδο, χαρακτηριστική του κλίματο σε όλο το νησί τη Κρήτη. 29 Σ ε λ ί δ α

38 Υδρογραφικά - υδρολογικά στοιχεία Η ευρύτερη περιοχή περιλαμβάνει την λίμνη Κουρνά, τι πηγέ και το έλο τη Γεωργιούπολη, (Αλμυρού του ποταμού Αλμυρό -Δέλφινα -Μουσέλα ) και τα ρέματα Ανατολικά τη Γεωργιούπολη, τον Δέλφινα, του χείμαρρου Καβρό και Μουσέλα. Η πετρολογική σύσταση, η γεωλογική δομή και ο βαθμό υδροπερατότητα των επί μέρου σχηματισμών των ορεινών όγκων του Ν. Χανίων, επιτρέπουν την διαμόρφωση πλούσιων υδροφόρων οριζόντων. Από υδρογεωλογική πλευρά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι φαιομαίλανε ασβεστόλιθοι, από του οποίου δομείται κατά κύριο λόγο το ορεινό συγκρότημα των Λευκών Ορέων. Οι ασβεστολιθικέ αυτέ μάζε έχουν μεγάλη έκταση και συμβάλουν στην διαμόρφωση καρστικών υδρογεωλογικών λεκανών, τεραστία υδαταποθηκευτική ικανότητα. Η περιοχή του Δήμου (υπολεκάνη Κουρνά Γεωργιούπολη ) μαζί με τι υπολεκάνε Αργυρούπολη και Μουσελά, συγκροτούν την ευρύτερη λεκάνη στι Βόρειο Δυτικέ υπώρειε των ορεινών όγκων Δυτική Κρήτη (Λευκά όρη). Η συνολική τη έκταση εκτιμάται σε 200 τετρ. χιλιόμετρα και στο νότιο τμήμα τη, καταλαμβάνεται κυρίω από καρστικού Ασβεστόλιθου. Οι κυριότερε εμφανίσει νερού στην περιοχή μελέτη είναι η Λίμνη Κουρνά και οι υφάλμυρε πηγέ τη Γεωργιούπολη (Αλμυρό ). Υπάρχει και πλήθο μικρών εκβολών πηγών, υποθαλάσσια στο παραλιακό μέτωπο. Λίμνη Κουρνά (Πηγή ΣΧΟΟΑΠ) Είναι η μοναδική μεγάλη λίμνη τη Κρήτη. Κατά την θερινή περίοδο έχει βάθο 22,5μ. και καταλαμβάνει επιφάνεια 580στρ. με συνολικό όγκο νερού 7.485,000μ 3. Έχει μέγιστο μήκο 1080μ. και μέγιστο πλάτο 880μ. Πρόκειται για τεκτονικό ρήγμα με διεύθυνση από Β.ΒΔ προ Ν.ΝΑ. Στην ΝΑ θέση βρίσκεται η πηγή τροφοδοσία τη με νερό. Η εκροή τη λίμνη, συντελείται στου Δυτικού πρόποδε του βουνού, προ τι παραλιακέ πηγέ. 30 Σ ε λ ί δ α

39 Οι τεκτονικέ μεταπτώσει τη Δ και ΒΔ πλευρά, έχουν δημιουργήσει στεγανή επιφάνεια από την θρυμματισμένη και επανασυνδεδεμένη ασβεστολιθική ύλη. Οι υπόλοιπε επιφάνειε, περιλαμβάνονται από στεγανού σχηματισμού (μάργε και νεώτερε αργιλώδη αποθέσει ). Η τροφοδοσία τη λίμνη, προέρχεται από το υδάτινο δυναμικό των Λευκών ορέων και γι 'αυτό το λόγο η καμπύλη διακύμανση κάθε υδρολογικού έτου, ακολουθεί την καμπύλη βροχοπτώσεων με καθυστέρηση 2 μηνών. Από την λίμνη αντλούνται, για αρδευτικού και υδρευτικού σκοπού. Έλη Γεωργιούπολη (Πηγή ΣΧΟΟΑΠ) Πρόκειται για υφάλμυρα έλη και καρστικέ πηγέ, μικρά ρέματα και αμμοθίνε ύψου 1-3m σε μήκο 9Km και πλάτο m από την ακτή. Έχουν υδραυλική επικοινωνία με την λίμνη του Κουρνά. Οι πηγέ Γεωργιούπολη είναι παράκτιε εκφορτίσει των καρστικών ασβεστόλιθων στο υψόμετρο τη θάλασσα. Οι σημαντικότερε είναι: η πηγή Αλμυρού, η πηγή του Προφήτη Ηλία και η πηγή στο ενδότατο τμήμα του Κόλπου Αλμυρού. Όλε αυτέ οι πηγέ είναι αλμυρέ. Η πηγή Αλμυρού χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματο. Οι άλλε δύο πηγέ δεν εκμεταλλεύονται. Οι παροχέ του σχετίζονται με τη στάθμη τη λίμνη Κουρνά και τι στάθμε του ευρύτερου υδροφορέα. Παρουσιάζουν μεγάλε διακυμάνσει μεταξύ θέρου και χειμώνα. Η παροχή όλων των πηγών είναι σταθερή κατά του χειμερινού μήνε βροχοπτώσεων. Η μέση παροχή την χειμερινή περίοδο είναι περίπου 12 έω 14 m 3 /sec. Αυτή η μέγιστη παροχή μειώνεται από τα τέλη Απριλίου έω τον Οκτώβρη, στην ελάχιστη τιμή των 3,5 έω 4m 3 /sec. 31 Σ ε λ ί δ α

40 Εικόνα 4. Υδρολιθολογικό χάρτη ευρύτερη περιοχή μελέτη Χλωρίδα Η ευρύτερη περιοχή περιλαμβάνει το έλο τη Γεωργιούπολη, τι υφάλμυρε πηγέ, τι αμμοθίνε, τα ρέματα που εκβάλλουν στην ακτή και την λίμνη του Κουρνά. Η απαντώμενη χλωρίδα και βλάστηση έχει την ιδιαιτερότητα που προκύπτει από την συμβολή των τεσσάρων αυτών συντελεστών. Η χλωρίδα κατά περίπτωση (έλο, αμμοθίνη κλπ.) είναι η συνήθη απαντώμενη στην Κρήτη και αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από είδη που είναι πλατειά διαδεδομένα στη Μεσόγειο και μερικά και στην δυτική Ευρώπη. Υπάρχουν επίση αρκετά Νοτιομεσογειακά είδη. Οι εκβολέ στη Γεωργιούπολη, είναι μικρή έκταση, ωστόσο παρουσιάζουν τα τυπικά χαρακτηριστικά των εκβολών. Η ανάμιξη γλυκού νερού με τα θαλάσσια νερά προκαλεί την εναπόθεση ιζημάτων με αποτέλεσμα να παρατηρείται υψηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία. 32 Σ ε λ ί δ α

41 Δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο ευνοϊκέ συνθήκε ανάπτυξη βενθικών κοινοτήτων φυκιών και ασπόνδυλων και κατά συνέπεια αποτελούν μεταξύ άλλων σημαντικά μέρη εύρεση τροφή για τα ην ορνιθοπανίδα. Στην παραλία φύονται μονοετή είδη (Cakile maritime, Eryngium maritimum, Matthiola triscupidata, Pancratium maritimum, Euphorbia par aliass, Clauciumflavum κ.α.) που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Σ'αυτού του δυο οικοτύπου συναντώνται σχεδόν τα ίδια φυτικά είδη (Ammophila arenaria, Otanthus maritimus, Eryngium maritimum, Elymus farctus, κ.α.).. Ωστόσο η Ammophila arenaria, εποικίζει κυρίω στι θίνε με αποτέλεσμα να σταθεροποιούνται. Σημειώνουμε ότι οι αμμοθίνε παρουσιάζουν μια δυναμική στενά συνδεδεμένη και μάλιστα σε αμφίδρομη σχέση με τη φέρουσα βλάστηση. Η ποώδη βλάστηση συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση των αμμοθινών με τη συγκράτηση τη άμμου ανάμεσα στι ρίζε τη. Η κακομεταχείριση τη βλάστηση ή και τη άμμου προκαλεί την συνολική υποβάθμιση του οικότοπου. Η παραθαλάσσια βλάστηση βραχωδών ακτών με μεγάλη κλίση αποτελείται από θάμνου με κυρίαρχα τα Limonium graecum, Crithmum maritimum και από οικότονου μεταξύ των παράκτιων βραχωδών οικοσυστημάτων και των χερσαίων φρυγανικών ή αείφυλλων πλατύφυλλων. Τα μεσογειακά εποχιακά τέλματα αποτελούνται από εκτάσει που καλύπτονται από λίγα εκατοστά νερού το χειμώνα και την άνοιξη. Στι λίμνε αναπτύσσεται βενθική βλάστηση χαροειδών φυτών που αποτελούν με την επιπλέον βλάστηση τα υδροχαρή φυτά των υγρότοπων. Οι καλώνε με Phragmites australis και Arundo donax φύονται στι όχθε των ποταμών και επεκτείνονται στι υγρέ θέσει των περιοχών μελέτη και αποτελούν σημαντικά ενδιαιτήματα για την ορνιθοπανίδα. Οι φοίνικε (Phoenix theophrastii) φύονται μεμονωμένα ή σε μικρέ συστάδε και αποτελούν ένα στοιχείο ιδιαίτερη οικολογική αξία στι περιοχέ. 33 Σ ε λ ί δ α

42 Πανίδα Στην πανίδα τη περιοχή επικρατούν κυρίω είδη με Μεσογειακή εξάπλωση αλλά και αρκετά Νοτιοευρωπαϊκά, Μικρασιάτικα και Βαλκανικά είδη. Η ευρύτερη περιοχή εξ' αιτία τη αξιοσημείωτη ποικιλία βιοτόπων και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων ευνοούν ιδιαίτερα την ισόρροπη ανάπτυξη των βιοκοινωνιών. Από τα εντομοφάγα θηλαστικά αξίζει να σημειωθούν τα ενδημικά υποείδη σκαντζόχοιρο, αγκαθοποντικό, μυγάλε, κουνάβι, ασβό κλπ. Σημαντικοί για την παρουσία των τρωκτικών είναι οι υγρόφιλοι φράκτε που περιβάλλουν τι καλλιέργειε και που εκτείνονται αμέσω μετά την αμμώδη παραλία. Μεγαλύτερο αριθμό παρουσιάζουν τα κολεόπτερα και ακολουθούν άλλε τάξει εντόμων όπω υμενόπτερα-δίπτερα, λεπιδόπτερα καθώ και η ομοταξία των γαστερόποδων μαλακίων. Στην περιοχή του έλου και στι όχθε των χειμάρρων-ποταμών-ρυακιών και σε μικρού νερόλακου κυριαρχεί η παρουσία αμφιβίων και ερπετών όπω φρύνοι, βάτραχοι, νεροχελώνε, 3 είδη σαμιαμιδιών, 4 είδη σαυρών και 4 είδη φιδιών. Ειδικότερα η περιοχή τη λίμνη του Κουρνά παρουσιάζει από ερπετολογική πλευρά υψηλό ενδιαφέρον διότι απαρτίζεται από ένα σύνολο ευνοϊκών επί μέρου βιοτόπων οι οποίοι συντηρούν μια ποιοτικά και ποσοτικά πλούσια ερπετοπανίδα. Η μεγάλη αφθονία τη εντομοπανίδα και τη πανίδα των υπολοίπων ασπόνδυλων εξασφαλίζει την ανάπτυξη πυκνότατη βιοκοινωνία του βατράχου ο οποίο στην συνέχεια μαζί με τα ψάρια τη λίμνη αποτελεί την βασική λεία του φιδιού. Ορνιθοπανίδα Η ορνιθοπανίδα τη περιοχή είναι πλούσια αφ' ενό σε μόνιμα είδη και αφ' έτερου σε είδη που έρχονται ή την άνοιξη για να φωλιάσουν, ή που περνούν κατά την μετανάστευση ή ακόμη που ξεχειμωνιάζουν. Έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη 119 ειδών πουλιών. Από αυτά, 36 είδη είναι μόνιμα εγκατεστημένα, 20 είδη έρχονται την άνοιξη για να φωλιάσουν, 49 είδη περνούν κατά την μετανάστευση και 14 είδη καταγράφηκαν για να ξεχειμωνιάσουν. 34 Σ ε λ ί δ α

ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΙΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΙΔΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΙΔΙΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Μη Τεχνική Περίληψη Έργου προς χρηματοδότηση

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Μη Τεχνική Περίληψη Έργου προς χρηματοδότηση ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση 2 νέων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) ισχύος 22-25 MW έκαστο ή 3 νέων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) ισχύος 15-17 MW έκαστο στον ΑΣΠ Κω» Α/Α Έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2

ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2 ράσεις για την προστασία των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων της Νήσου Κρήτης (LIFE04NAT_GR_000105) ράση Α.2 Σχέδιο ιαχείρισης Τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας 3170 (Οδηγία 92/43/ΕΕ) σε περιοχές του ικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ «ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΛΕΝΤΖΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2.1 ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΣΜΠΕ... 2 2.2 ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 2 2.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση του Δυναμικού του Αλμυρού Ποταμού για την Παραγωγή Πόσιμου Νερού

Αποτύπωση του Δυναμικού του Αλμυρού Ποταμού για την Παραγωγή Πόσιμου Νερού Αποτύπωση του Δυναμικού του Αλμυρού Ποταμού για την Παραγωγή Πόσιμου Νερού ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημήτριος Σαμψών Γεώργιος Βιολάρης Δημήτριος Κατσαπρακάκης Μαρίνα Παπαδάκη Γεώργιος Βέργης Ελισάβετ Κορνελάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ Καταγραφή της Πολεοδομικής & Αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας Οικισμών του Ν.Λασιθίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ... I 1.0.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 1.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... 5 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης GR13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ II ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τίτλος έργου 1.2 Είδος και μέγεθος έργου 1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.1 θέση 1.3.2 Διοικητική υπαγωγή έργου 1.3.3 Γεωγραφικές συντεταγμένες έργου 1.4

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελείται από τις Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελείται από τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Στο παρόν κεφάλαιο της ΣΜΠΕ καταγράφεται, αναλύεται και αξιολογείται η υφιστάµενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή µελέτης και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iv ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Α' (Δράση 3.1.)

ΦΑΣΗ Α' (Δράση 3.1.) Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α/18.10.1986), όπως έχει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΔΙΠΑ) Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 11473 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Λίμνη Δοϊράνη. Επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης

Λίμνη Δοϊράνη. Επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑ Ν Δ ΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 90012000/ISO 9001:2000 Αρ. 02.35.05/851 Λίμνη Δοϊράνη Επισκόπηση της υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Νερού για Γεωργική Χρήση: Ανάγκες, Επικρατούσες Πρακτικές και Μέτρα Βελτιστοποίησης»

«Διαχείριση Νερού για Γεωργική Χρήση: Ανάγκες, Επικρατούσες Πρακτικές και Μέτρα Βελτιστοποίησης» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «Διαχείριση Νερού για Γεωργική Χρήση: Ανάγκες, Επικρατούσες Πρακτικές και Μέτρα Βελτιστοποίησης» Προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Λιβανίου Ιωάννας Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΛΟΚΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Ο.Τ.Α.) «ATALANTI HILLS» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΚΡΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Π.Ο.Τ.Α. ΟΜΑΔΑ Γ : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙ ΑΣ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καραϊνδρου Ευθυµία Ιωάννα (ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) Τρικούζας ηµήτριος (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση 2 νέων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) ισχύος 11 MW έκαστο στον ΑΣΠ Λέσβου»

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση 2 νέων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) ισχύος 11 MW έκαστο στον ΑΣΠ Λέσβου» ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση 2 νέων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) ισχύος 11 MW έκαστο στον ΑΣΠ Λέσβου» Α/Α Έργου: Α14, σύμφωνα με τον Πίνακα Environmental Table Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση 8 νέων φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) ισχύος 1,355 MW έκαστο στον ΑΣΠ Λέσβου»

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση 8 νέων φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) ισχύος 1,355 MW έκαστο στον ΑΣΠ Λέσβου» ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια και εγκατάσταση 8 νέων φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) ισχύος 1,355 MW έκαστο στον ΑΣΠ Λέσβου» Α/Α Έργου: Α2, σύμφωνα με τον Πίνακα Environmental Table

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ, Χημικός Μηχανικός Παναγούλη 6, 41222 Λάρισα, Τηλ. 2410 236263

ΦΩΤΕΙΝΗ Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ, Χημικός Μηχανικός Παναγούλη 6, 41222 Λάρισα, Τηλ. 2410 236263 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ ΤΤΟΥΥ ΥΥΦΙΙΣΣΤΤΑΑΜΕΕΝΟΥΥ ΕΕΜΠΟΡΡΙΙΚΚΟΥΥ ΠΟΛΛΥΥΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΜΑΑΤΤΟΣΣ LLEERROYY MEERRLLIIN ΙΙΔΙΙΟΚΚΤΤΗ ΣΣΙΙΑΑΣΣ ΤΤΗ ΣΣ ΕΕΠ ΙΙΧΧ ΕΕΙΙΡΡΗ ΣΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων Λεκάνες Απορροής των Ποταμών Κερίτη Θερίσου και Κοιλιάρη, Χανιά

Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων Λεκάνες Απορροής των Ποταμών Κερίτη Θερίσου και Κοιλιάρη, Χανιά Ειδικό Σχέδιο Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων για τις Λεκάνες Απορροής των Ποταμών Κερίτη Θερίσου και Κοιλιάρη, Χανιά Τεχνική Έκθεση Νοέμβριος 2010 Τεχνική Έκθεση Προς ΟΑΔΥΚ και Ν.Α. Χανίων Ειδικό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 2 Στάδιο Α.2 - Τεύχος 2... 1 Α.1.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ (ΦΕΚ 1486Β/2003)... 1 Α.2.1.α: Καταγραφή στοιχείων που προέκυψαν μετά τη θεσμοθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΕΚ 2012-1 - ΕΙΣΑΓΩΓΉ...5 ΦΥΣΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ...12 Φυσικός Πλούτος, Γεωμορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα