Στοιηθές βηβιηοζήθες γηα όιοσς σε έλα στοιείο γηα όιοσς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στοιηθές βηβιηοζήθες γηα όιοσς σε έλα στοιείο γηα όιοσς"

Transcript

1 Στοιηθές βηβιηοζήθες γηα όιοσς σε έλα στοιείο γηα όιοσς Αηθατερίλε Αρακπατδή, Φηιφινγνο MSc Τκήκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην Μεζνγείσλ Αγία Παξαζθεπή Περίιευε Η ζρνιηθή βηβιηνζήθε είλαη έλαο ρψξνο πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο λα πξνζεγγίζνπλ ηε γλψζε, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θξηηηθά ηε ζθέςε ηνπο, λα δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο, λα ςπραγσγεζνχλ, λα θαιιηεξγεζνχλ αηζζεηηθά. Ο ζρεδηαζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε φρη κφλν αλά αλαπεξία αιιά θαη αλά καζεηή θαη λα αμηνπνηεί ηα πεξηζψξηα πνπ ε θάζε αλαπεξία αθήλεη. Πξφζζεηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηνπο καζεηέο, εθηφο απφ ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, είλαη ε αλάπηπμε βαζηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, ε δεκηνπξγία ζεηηθήο απηνεηθφλαο θαη ε αίζζεζε φηη ην ζρνιείν είλαη ν θνηλσληθφο ρψξνο πνπ ηνπο απνδέρεηαη θαη ηνπο βνεζάεη λα αλαπηπρζνχλ σο πξνζσπηθφηεηεο. Κάζε άλζξσπνο θαιείηαη λα ιάβεη εθαηνληάδεο απνθάζεηο θαζεκεξηλά. Τν πφζν επηηπρείο ζα είλαη νη επηινγέο ηνπ εμαξηάηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ ηθαλνηήησλ πνπ είλαη γλσζηέο σο πιεξνθνξηαθή παηδεία. Σχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο American Library Association γηα λα είλαη θάπνηνο πιεξνθνξηαθά εγγξάκκαηνο ζα πξέπεη αθελφο λα αλαγλσξίδεη πφηε ρξεηάδεηαη πιεξνθνξίεο θαη αθεηέξνπ λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εληνπίδεη, λα αμηνινγεί θαη λα ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηελ απαηηνχκελε πιεξνθνξία (ALA, Final Report, 1989). Η ζρνιηθή βηβιηνζήθε κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ λα αλαδεηνχλ ζσζηά ηελ πιεξνθνξία θαη λα ηελ αμηνινγνχλ, λα ρξεζηκνπνηνχλ θξηηηθά ηε ζθέςε ηνπο, λα δηεπξχλνπλ ηνπο νξίδνληέο ηνπο. Καη φρη κφλν απηφ αιιά θαη λα ςπραγσγνχληαη, λα θαιιηεξγνχληαη αηζζεηηθά ζε κηα επνρή πνπ ηα πνιηηηζηηθά ππνπξντφληα πιενλάδνπλ. Παξφηη ν ζεζκφο ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ είλαη ζρεηηθά λένο γηα ηελ Διιάδα, ε αμία ηνπο είλαη αδηακθηζβήηεηε θαη ην έξγν ηνπο πνιχηηκν. Υπάξρνπλ φκσο θαη καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ θσιχκαηα ζηελ πξφζβαζή ηνπο ζηε γλψζε ιφγσ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ή αλαπεξηψλ θαη δπζθνιεχνληαη λα δξέςνπλ ηα νθέιε πνπ νη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο πξνζθέξνπλ. Θεσξνχκε απηνλφεην φηη έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ επαγγειίδεηαη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ζηε γλψζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ θαη ηνπο καζεηέο απηνχο θαη λα θξνληίδεη λα ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ηνπο, ηφζν νη καζεζηαθέο φζν θαη απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε θαη ελδπλάκσζε. Οη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ θαη 1

2 ζπλεπψο ζα πξέπεη λα δηεπξχλνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο ψζηε ην ζχλνιν ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ λα επσθειείηαη απφ απηέο 1. Οη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο δελ είλαη έλαο νκνηνγελήο πιεζπζκφο. Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη κηα πιεζψξα καζεηψλ: καζεηέο κε θψθσζε ή βαξεθνΐα, κε ηχθισζε ή κεησκέλε φξαζε, κε θηλεηηθή αλαπεξία, κε απηηζκφ, κε λνεηηθή πζηέξεζε αιιά θαη κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Νφκνο 3699/2008). Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε βνήζεηα πξνο ηνλ καζεηή κε αλαπεξία απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηνπ ππεχζπλνπ ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο θαη ηνπ αξκφδηνπ ΚΔ.Γ.Γ.Υ. 2, πνπ έρεη αμηνινγήζεη ηνλ καζεηή θαη πνπ δηακνξθψλεη ην εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ ηνπ πξφγξακκα. Σε κηα ζρνιηθή βηβιηνζήθε πνπ εμππεξεηεί θαη καζεηέο κε αλαπεξία, απηφ πνπ θαηαξρήλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπκε είλαη ε θπζηθή πξνζβαζηκφηεηα ζην ρψξν. Τν Υπνπξγείν Παηδείαο έρεη νξίζεη ηηο παξακέηξνπο πνπ νθείιεη λα αθνινπζεί ν ζρεδηαζκφο ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ (Οδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηακφξθσζε ρψξσλ, 2003). Σηηο πξνδηαγξαθέο νξίδεηαη κε ζαθήλεηα ζην Τεχρνο Α θαη 6.5 φηη ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ειεχζεξε πξφζβαζε ζηε βηβιηνζήθε θαη λα εμππεξεηνχληαη νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο, δειαδή ε πξφζβαζε, ε επίπισζε, ν εμνπιηζκφο, ε νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ δηεπζεηεζεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ξάκπα πξφζβαζεο, ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ βηβιηνζεθψλ ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ θίλεζε ακαμηδίσλ, λα ππάξρνπλ εχθνια αλνηγφκελεο πφξηεο, ηακπέιεο θαη νδεγίεο ζε Μπξάηγ, ζηαζκνί εξγαζίαο ξπζκηδφκελνπ χςνπο, ινγηζκηθά ζχλζεζεο θσλήο, αλαγλψζηεο θαη κεγεζπληέο νζφλεο, πιεθηξνιφγηα Μπξάηγ ή πιεθηξνιφγηα πνπ επηηξέπνπλ ηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή κέζσ ελφο πιήθηξνπ ή ρεηξηζηεξίνπ θ.ά. (Venetis, 2002, Farrell, 2003). Δλ ζπλερεία, ζα πξέπεη λα ζθεθηνχκε ηε ζπιινγή καο θαη πφζν απηή είλαη πξνζβάζηκε. Η ζπλερψο απμαλφκελε αλάγθε γηα πιεξνθφξεζε απαηηεί θαη πνηνηηθφηεξνπο πφξνπο, δειαδή δελ ρξεηάδνληαη κφλν πεξηζζφηεξεο πεγέο πιεξνθφξεζεο αιιά θαη νη πην ελεκεξσκέλεο, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, πεξηνδηθά, βηβιία αλαθνξάο, εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη ηερληθφο εμνπιηζκφο γηα ηνλ ππνινγηζηή (Doiron & Davies, 1998, ζ. 7). Τν πιηθφ κε ην νπνίν κηα ζρνιηθή βηβιηνζήθε κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηε ζπιινγή ηεο έρεη ήδε εγθξηζεί θαη επηθαηξνπνηεζεί απφ ηνλ αξκφδην θνξέα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο (Καηάινγνο ηίηισλ εγθεθξηκέλνπ πιηθνχ γηα ηηο ζπιινγέο ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ, 2006), φκσο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπκε θαη ην φηη απηφ ην πιηθφ είλαη πξνζβάζηκν απφ ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο 1 Σήκεξα ιεηηνπξγνχλ δχν ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο ζε ζρνιεία εηδηθήο εθπαίδεπζεο, κηα ζην Δηδηθφ Γπκλάζην-Λχθεην Ιιίνπ θαη κηα ζην Λχθεην Κσθψλ θαη Βαξεθφσλ ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο. 2 ΚΔ.Γ.Γ.Υ.: Κέληξν Γηαθνξνδηάγλσζεο Γηάγλσζεο θαη Υπνζηήξημεο. 2

3 αλαπεξηψλ. Αλ ε βηβιηνζήθε καο, γηα παξάδεηγκα, βξίζθεηαη ζε ζρνιείν ηπθιψλ, πξνθαλψο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη βηβιία είηε ζε ερεηηθή κνξθή είηε ζηε γξαθή Μπξάηγ. Αλ εμππεξεηεί καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία, λα πεξηιακβάλεη πιηθφ ζε «Κείκελν γηα Όινπο» 3 θαη αλ καζεηέο κε θψθσζε ή βαξεθνΐα, ηφηε λα ηνπο παξέρεη πιηθφ φρη κφλν ζε γξαπηή γιψζζα αιιά θαη ζε κνξθή βίληεν κε λνεκαηηθή γιψζζα, ε νπνία ζεσξείηαη ε πξψηε γιψζζα ησλ θσθψλ καζεηψλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηε ζπιινγή ηεο, ηδίσο αλ ιεηηνπξγεί ζε ζρνιηθή κνλάδα εηδηθήο εθπαίδεπζεο, έληππν θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ κε έκθαζε ζην ζέκα ηεο αλαπεξίαο, ινγνηερλία γηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη απφ άηνκα κε αλαπεξίεο, ζρεηηθά πεξηνδηθά θαη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ΑκεΑ. Δθφζνλ κηα ζρνιηθή βηβιηνζήθε κπνξεί λα εμππεξεηεί θαη καζεηέο γεληθνχ ζρνιείνπ αιιά θαη καζεηέο κε αλαπεξίεο, φηαλ ζρεδηάδνπκε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζα πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ φηη ε πξνζέγγηζή καο νθείιεη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλε φρη κφλν αλά αλαπεξία αιιά θαη αλά καζεηή. Κάζε καζεηήο καζαίλεη δηαθνξεηηθά θαη πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε, φζν είλαη εθηθηφ, ηα πεξηζψξηα πνπ ε αλαπεξία ηνπ καο αθήλεη πξνθεηκέλνπ λα ηνλ βνεζήζνπκε. Γηα παξάδεηγκα, αλ απεπζπλφκαζηε ζε θσθνχο καζεηέο ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνχκε ην γεγνλφο φηη απηή ε νκάδα ιεηηνπξγεί πξσηαξρηθά κέζσ ηνπ νπηηθνχ θαλαιηνχ (Lane, Hoffmeister & Bahan, 1996, ζ. 25). Η παξνπζία εθπαηδεπηηθνχ δηεξκελέα ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιψζζαο ή ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθνχ πνπ λα είλαη γλψζηεο ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο, είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα ππάξρεη δίαπινο επηθνηλσλίαο κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Κνπξκπέηεο & Φαηδνπνχινπ, ππφ έθδνζε). Με ηα παξαπάλσ δελ ηζρπξηδφκαζηε φηη νη θσθνί θαη βαξήθννη καζεηέο ζα βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν αλαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο κε ηνπο καζεηέο αληίζηνηρεο ειηθίαο ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ αιιά φηη ζα βνεζεζνχλ ζην λα αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ θαζέλαο δηαζέηεη, ζα αηζζάλνληαη θαιχηεξα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζα θνηλσληθνπνηεζνχλ. Σηελ πεξίπησζε ησλ ηπθιψλ θαη ακβιπψπσλ καζεηψλ, ζα εθκεηαιιεπηνχκε ην αθνπζηηθφ θαλάιη. Τα πξνβιήκαηα φξαζεο θαζαπηά δελ είλαη δείθηεο αλαγλσζηηθήο δπζθνιίαο. Αλ ηα παηδηά δελ αληηκεησπίδνπλ θάπνην θψιπκα κε ηε γξαθή Μπξάηγ θαη ηε ρεηξίδνληαη κε άλεζε, ηφηε δελ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο απφ ηνπο βιέπνληεο καζεηέο. Μηα θαιή ηδέα ινηπφλ ζα ήηαλ αθελφο λα ζπλεξγαζηεί ε βηβιηνζήθε καο κε θάπνηνλ νξγαληζκφ ηπθιψλ, π.ρ. ην Κέληξν Απνθαηάζηαζεο Τπθιψλ (Κ.Δ.Α.Τ.) ή ην Φάξν Τπθιψλ ψζηε λα πξνκεζεπηεί βηβιία ζε Μπξάηγ ή ζε ερεηηθή κνξθή. Δπίζεο, ν ππεχζπλνο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο κπνξεί λα κεηαθνξηψζεη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ ηα ζρνιηθά βηβιία ζε επεμεξγάζηκε κνξθή (Βηβιία δηαζθεπαζκέλα θαη πξνζαξκνζκέλα γηα καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο, 2009), πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη γηα ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Έηζη, αλ ε βηβιηνζήθε εμνπιηζηεί 3 Τν Τκήκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο ηνπ Π.Ι. έρεη απνδψζεη σο «Κείκελν γηα Όινπο» ηε κέζνδν «easy-toread». 3

4 θαη κε ηα απαξαίηεηα ηερληθά βνεζήκαηα, ζα δηεπθνιχλνπκε ηνπο καζεηέο λα πξνζιακβάλνπλ αθεξεκέλεο έλλνηεο, λα ρεηξίδνληαη ηα ηερληθά βνεζήκαηα γηα λα θαηαλννχλ θαη λα εκπεδψλνπλ ηα καζήκαηά ηνπο, λα αλαπηχζζνπλ ηα ηαιέληα ηνπο θαη λα ςπραγσγνχληαη (Quinn, 1998, ζζ ). Γηα ηνπο καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία θαη κε απηηζκφ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηελ αξρή ηεο απιφηεηαο, δειαδή λα ηνπο πξνζθέξνπκε βηβιία εχιεπηα, άκεζα θαηαλνεηά, κε πεξηερφκελν πινχζην εηθαζηηθά θαη παξάιιεια ιηηφ. Έηζη ζα κπνξέζνπλ λα θαηαθηήζνπλ ηελ αλάγλσζε θαη βαζηθέο καζεκαηηθέο έλλνηεο, λα κάζνπλ λα παίξλνπλ απιέο απνθάζεηο, λα εληνπίζνπλ ελδηαθέξνληα πνπ ζα ηνπο πξνζθέξνπλ επραξίζηεζε. Γηα ηνπο καζεηέο κε θηλεηηθή αλαπεξία, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ αληηκεησπίδνπλ πξφζζεηε αλαπεξία, ζα εζηηάζνπκε ζηε θπζηθή πξνζβαζηκφηεηα δειαδή ζην αλ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ζην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο, ε θίλεζή ηνπο κέζα ζηε βηβιηνζήθε θαη ν ρεηξηζκφο ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ. Δπηπξνζζέησο, ηδηαίηεξα ρξήζηκα είλαη θαη ηα βηβιία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, θπξίσο γηα εθείλνπο ηνπο καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ θηλεηηθή αλαπεξία ησλ άλσ άθξσλ. Πξφζζεηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηνπο καζεηέο, εθηφο απφ ηελ επίηεπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, ζα είλαη θαη ε αλάπηπμε βαζηθψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ ηηο ζπλαλαζηξνθέο ζην ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο, ε δεκηνπξγία ζεηηθήο απηνεηθφλαο θαη ε αίζζεζε φηη ην ζρνιείν είλαη ν θνηλσληθφο ρψξνο πνπ ηνπο απνδέρεηαη, ηνπο αγθαιηάδεη θαη ηνπο βνεζάεη λα αλαπηπρζνχλ σο πξνζσπηθφηεηεο. Καηά ζπλέπεηα, θάζε ζρνιηθή βηβιηνζήθε ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεη ην δηθφ ηεο ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε εθείλσλ ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρεη ζέζεη ην ζρνιείν ζε ζπλεξγαζία κε ην αξκφδην ΚΔ.Γ.Γ.Υ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ζα πξέπεη ν ππεχζπλνο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη αθνχ ιάβνπλ ππφςε ηνπο ην εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ησλ καζεηψλ λα νξγαλψζνπλ έλα πιάλν δξάζεο. Θα απνθαζίζνπλ πφηε θαη κε πνην αθξηβψο ηξφπν ζα νδεγήζνπλ θάζε έλα ζπγθεθξηκέλν καζεηή ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ φξηζαλ. Αλαπηχζζνληαο έλα ηέηνην πιάλν θαη νξίδνληαο ηη ζα δηδάμεη ν θαζέλαο θαη πψο ζα ζπλεξγαζηνχλ, αηζζάλνληαη φηη έρνπλ έιεγρν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη επηθεληξσκέλν ζηφρν (Doiron & Davies, 1998, ζ. 24) θαη νδεγνχλ ηνλ καζεηή ζηελ ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ο ππεχζπλνο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο κπνξεί λα παίμεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία αθελφο γηαηί σο εθπαηδεπηηθφο γλσξίδεη πψο λα πξνζεγγίζεη ηνλ καζεηή θαη πψο λα 4

5 αμηνπνηήζεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη αθεηέξνπ σο ππεχζπλνο ηεο βηβιηνζήθεο γλσξίδεη πψο λα αμηνπνηήζεη ηα ηεθκήξηα θαη ηελ ηερλνινγία. Αθφκε, ε ζρνιηθή βηβιηνζήθε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θαηαθχγην γηα ηνπο καζεηέο εθείλνπο πνπ ελδερνκέλσο ζπλαληνχλ πξνβιήκαηα ζηελ ηάμε ή ρξεηάδνληαη κηα βνήζεηα παξαπάλσ. Μπνξεί δειαδή ην εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ καζεηή λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ εξγαζία ζην ρψξν ηεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο (Jones & Jambone, 2008, ζ. 2). Ο ππεχζπλνο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο επνκέλσο κπνξεί λα δξάζεη σο θνξέαο αιιαγψλ θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο κε πνιινχο ηξφπνπο: λα θαηαζηήζεη ηε βηβιηνζήθε έλα θηιφμελν κέξνο, φπνπ νη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα καζαίλνπλ, λα εθθξάδνληαη, λα θνηλσληθνπνηνχληαη, λα ζπλδέζεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε πξνγξάκκαηα ηεο βηβιηνζήθεο ζπλεξγαδφκελνο αηνκηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, λα θάλεη ηνπο καζεηέο ηθαλνχο ρξήζηεο ηεο βηβιηνζήθεο ψζηε λα κελ απνθιεηζηνχλ απφ ηνλ θφζκν ηεο πιεξνθνξίαο, λα ζρεδηάζεη θαη λα δηεμάγεη εξγαζηήξηα γηα λα θαηαηνπίζεη ηνπο καζεηέο ζηε ρξήζε ππνινγηζηψλ αιιά θαη ινηπψλ ηερλνινγηθψλ βνεζεκάησλ κέζα ζηε βηβιηνζήθε, λα δεκηνπξγήζεη πλεχκα ζπλεξγαζίαο θέξνληαο ζηελ πξνζνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ λέεο πεγέο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζην έξγν ηνπο θαη λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο. Δπηπιένλ, ζα κπνξνχζε λα νξγαλψζεη εθδειψζεηο ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ καζεηέο απφ γεληθά ζρνιεία θαη ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ηδξπκαηνπνίεζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία αιιά θαη λα εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ κε ην ζέκα ηεο αλαπεξίαο. Οη πξαθηηθέο πνπ ελζαξξχλνπλ ηε ζπγθξφηεζε ζεηηθήο απηνεηθφλαο θαη ζεβαζκνχ ζηελ θνηλσληθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη ην παηδί, ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζηηο πξαθηηθέο ηεο βηβιηνζήθεο θαη λα αθνξνχλ φινπο ηνπο καζεηέο (California School Library Association, 1997, ζ. 107). Η επηηπρήο έθβαζε φισλ ησλ παξαπάλσ δελ είλαη δπλαηφ λα πξνέιζεη απφ απηνζρεδηαζκνχο αιιά απφ ηε δηεμνδηθή κειέηε θαη πξνεηνηκαζία φισλ εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηδαζθαιία, πνπ είλαη «κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία εμαζθάιηζεο επαίζζεησλ ηζνξξνπηψλ κεηαμχ ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ, κεζφδσλ θαη πιηθψλ, ησλ εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πιαηζίνπ» (Μαηζαγγνχξαο, 2003, ζ. 158). Η πξνζπκία θαη ε θηινηηκία ηνπ ππεχζπλνπ ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ αξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξία. Απαηηείηαη ε δηαζθάιηζε ηεο θπζηθήο πξνζβαζηκφηεηαο, ν εμνπιηζκφο ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ κε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ, ν εκπινπηηζκφο ησλ ζπιινγψλ κε πξνζβάζηκν πιηθφ αλά αλαπεξία, ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (ζρνιηθήο κνλάδαο, ΚΔ.Γ.Γ.Υ., γνλέσλ), ε ζπκβνιή ησλ αλαπεξηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα 5

6 κεηαθέξνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ επηθνπξηθά, ε επηκφξθσζε ηφζν ησλ ππεπζχλσλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ηηο δηαζέζηκεο πεγέο θαη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο λεφηεξεο εμειίμεηο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αλαπήξσλ θαη ηέινο ε επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. Καη ίζσο ηφηε λα κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο γηα φινπο. Βηβιηογραυία 1. Κνπξκπέηεο, Β. & Φαηδνπνχινπ, Μ., (ππφ έθδνζε), Μπνξψ θαη κε ηα κάηηα κνπ, Αζήλα, Καζηαληψηεο. 2. Μαηζαγγνχξαο, Η. (2003). Θεσξία ηεο δηδαζθαιίαο, Αζήλα, Gutenberg. 3. Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, Τκήκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, (2009), Βηβιία δηαζθεπαζκέλα θαη πξνζαξκνζκέλα γηα καζεηέο κε πξνβιήκαηα φξαζεο, δηαζέζηκν ζην αλαθηήζεθε ζηηο Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ (2006), Καηάινγνο ηίηισλ εγθεθξηκέλνπ πιηθνχ γηα ηηο ζπιινγέο ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ ηνπ ΥΠ.Δ.Π.Θ. ζην πιαίζην ηνπ Γ ΚΠΣ, δηαζέζηκν ζην αλαθηήζεθε ζηηο 4/2/ Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ (2003), Οδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηακφξθσζε ρψξσλ, η. Α θαη Β, δηαζέζηκν ζην αλαθηήζεθε ζηηο 4/2/ American Library Association Presidential Committee on Information Literacy, (1989), Final report, Chicago, American Library Association. 7. California School Library Association, (1997), Library skills to information literacy: a handbook for the 21 st century, San Jose, Hi Willow Research and Publishing. 8. Doiron, R. & Davies, J. (1998), Partners in learning, students, teachers, and the school library, Englewood, Libraries Unlimited Inc. 9. Farrell, M. (2003). Understanding special educational needs: a guide for student teachers, London, Routledge Falmer. 10. Jones, J.B. and Zambone, A. (2008), What is special education: an overview of the special education laws and their implications for the media specialists, δηαζέζηκν ζην archives/v36/364/364joneszambone.cfm, αλαθηήζεθε ζηηο Lane, H., Hoffmeister, R. & Behan B. (1996), A journey in the deaf-world, San Diego, Dawn Sign Press. 12. Quinn, P. (1998), Understanding disability: a lifespan approach, London, Age Publications. 6

7 13. Venetis, M.J. (2002), Library services for people with disabilities, OLOS Preconference, Different Voices, Common Quest: Adult Literacy and Outreach in Libraries, ALA Conference, Atlanta

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΣΟΠΟ ΓΙΑ ΥΔΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Παλαγηψηνπ Λεπθή Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ννέκβξηνο 2010 Η παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη ζηνπο γνλείο κνπ, Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΘΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΙΑ ΣΗ ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΔΝΗΛΙΚΔ ΜΔ ΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ PROJECT «ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΚΜΑΘΗΗ ΓΛΧΧΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΤΦΛΟΤ ΚΑΙ ΜΔΡΙΚΧ ΒΛΔΠΟΝΣΔ ΔΝΗΛΙΚΔ ΣΗΝ ΔΤΡΧΠΗ» 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΧΓΗ. 4 Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων

Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ. Μεθοδολογία και Εργαλεία Φάκελοσ Παραδειγμάτων Ερευνητικών Εργαλείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Tο Παρατηρητήριο τησ ΑΕΕ Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε

1. Θεφρεηηθό Υπόβαζρο. Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Κνπηζειίλε Μαίξε θαη Αγαζαγγέινπ, Σνθία. Δηαθοροποίεζε δηδαζθαιίας : Η Κοηλφληθή, ε Αθαδεκαχθή θαη ε Δηδαθηηθή πηστή Περίιευε Τν άξζξν απηφ παξνπζηάδεη έλα κέξνο ησλ απνηειεζκάησλ επξχηεξεο Έξεπλαο Γξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ -

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σ.Δ.Δ.Α.Π.Ζ - ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΜΕΥΟΤ ΏΕΚΏΣΒΡΕΝΏ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΚΟΜΔ ΐΏΕΛΔ ΠΏΣΡΏ 2010 -ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηςσιακή Γιαηπιβή Τίηινο Γηαηξηβήο Κατασκευή ιστοσελίδας χολικής Μονάδας και Εκπαιδευτικού Λογισμικού για φορητές

Διαβάστε περισσότερα

Σςνεκπαίδεςζη παιδιών με και συπίρ διάσςηερ αναπηςξιακέρ διαηαπασέρ (ΓΑΓ) ζηο ζσολείο. Χπιζηίνα Κ. Σςπιοπούλος - Γελλή * delis@mfa.

Σςνεκπαίδεςζη παιδιών με και συπίρ διάσςηερ αναπηςξιακέρ διαηαπασέρ (ΓΑΓ) ζηο ζσολείο. Χπιζηίνα Κ. Σςπιοπούλος - Γελλή * delis@mfa. Σςνεκπαίδεςζη παιδιών με και συπίρ διάσςηερ αναπηςξιακέρ διαηαπασέρ (ΓΑΓ) ζηο ζσολείο Χπιζηίνα Κ. Σςπιοπούλος - Γελλή * delis@mfa.gr Πεπίλητη Τα άηνκα κε δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (ΓΑΓ) πξνζέιθπζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.) ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (Π.Δ.Τ.Π.) Πηπρηαθή Δξγαζία Δπνπηεύνπζα: θα. Παπαγηάλλε Αηθαηεξίλε Σίηινο:''Ο επνπηηθόο θαη θαζνδεγεηηθόο ξόινο

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Σνθία Χαηδειενληηάδνπ 1, Δπγελία Γνπιάκε 2 1. Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Δθπαηδεπηηθφο B/ζκηαο Δθπ/ζεο, Γληξηα 1 νπ.δ.κ. Αιεμαλδξνχπνιεο, Μέινο ΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΓΛΧΧΝ ΚΑΗ ΓΛΧΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Ζ ζπκβνιή ησλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία/εθκάζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ Δγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα