ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Αθήνα Τηλ ,Fax: Αθήνα,../0../2006 Αριθμ. Πρωτ: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφών εξαρτημάτων για τις ανάγκες της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Έχοντας υπόψη:. Την από 29/05/2006 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, 2. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) "Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις". 3. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 9/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" 4. Το Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96) "Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου" όπως σήμερα ισχύει κατά το μέρος που οι διατάξεις του δεν αντίκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/8/ΕΚ 5. Το Π.Δ. 370/995 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών προς το κοινοτικό δίκαιο, ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/36/ΕΕ της 4ης Ιουνίου 993 (ΕΕ αριθμ. L 99 της , σελ ), περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών» στο βαθμό που δεν αντίκειται προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2004/8/ΕK 6. Το Π.Δ. 05/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου τομέα προς το κοινοτικό δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της Οδηγίας 97/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 997 και τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 370/995» (ΦΕΚ 00 Α ) κατά το μέρος που οι διατάξεις του δεν αντίκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/8/ΕΚ

2 7. Την οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2004/8/ΕΚ της 3 ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» 8. Του Ν.3377/2005 Αρθρ. 35 «Επιβολή παραβόλου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης» 9. Του Ν. 2083/92 «Περί εκσυγχρονισμού της Ανωτ. Εκπαίδευσης». ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και συναφών εξαρτημάτων για τις ανάγκες της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, συνολικού προϋπολογισμού ,00 (συμπ. Φ.Π.Α.) Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού ΚΑ 42 ε Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών για το έτος της Σχολής ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στης.../0../2006, ημέρα... και ώρα 0:00 π.μ. (λήξη παραδόσεως προσφορών) στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Ε.Μ.Π., στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια και ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών, σύμφωνα με το Π.Δ. 394/96. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 5 ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΕΓΓΥΗΣΗ...5 2) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...5 3) ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ...5 4) ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...5 5) ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 9) ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...2 0) ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 3 ) ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ) ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ...3 3) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...3 4) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ Η ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...4 6) ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ...6 7) ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...7 8) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...7 9) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ

4 20) ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΦΟΡΟΙ - ΔΑΣΜΟΙ ) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ) ΠΛΗΡΩΜΗ ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Κ.Λ.Π ) ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΕΓΓΥΗΣΗ Ο Προϋπολογισμός του Διαγωνισμού ανέρχεται σε ,00 (συμπ. Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού ΚΑ 42 ε της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών. Η εγγύηση για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό ανέρχεται στo ποσό των 5.00,00 (συμπ. Φ.Π.Α) που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης (σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ 394/96), χρονικής διάρκειας ενός () μηνός από την ημερομηνία λήξης των προσφορών. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρονται στο σύνολο του εξοπλισμού και η εγγύηση ορίζεται στο 5% της αντίστοιχης προυπολογισθείσας δαπάνης. 2) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά. 3) ΕΙΔΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια εξοπλισμού ορίζονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα Τεχνικές Προδιαγραφές Απαιτήσεις. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο του εξοπλισμού, όπως αυτός περιγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα Τεχνικές Προδιαγραφές Απαιτήσεις. Προσφορά που αναφέρεται σε μέρος των ποσοτήτων ή σε μέρος του προδιαγραφόμενου εξοπλισμού απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4) ΤΟΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ως τόπος παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού ορίζεται η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ο εξοπλισμός θα παραδίδεται τμηματικά, εντός μηνός μετά από κάθε παραγγελία η οποία θα αποστέλλεται στον προμηθευτή γραπτώς ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την 5η Οκτωβρίου 2006, ημερομηνία κατά την οποία θα έχει ολοκληρωθεί η παράδοση του συνόλου των προς προμήθειαν ειδών. 5) ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να παραλαμβάνουν τα σχετικά με το διαγωνισμό έγγραφα και να πληροφορηθούν τους αντίστοιχους όρους διεξαγωγής από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΜΠ (Τμήμα Προμηθειών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου),κατά τις εργάσιμες ημέρες, τις ώρες και μέχρι τις /./2006, με καταβολή 0 στο Ταμείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού είναι στην Ελληνική γλώσσα. 5

6 6) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει μέσα στον κυρίως φάκελλο της προσφοράς του, όπως αυτός ορίζεται πιο κάτω, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής άλλως η προσφορά/αίτηση συμμετοχής του θα απορρίπτεται: Α) Οι Έλληνες πολίτες. α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναφέρεται ειδικά πιο πάνω. β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για: ) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 2) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 3) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 997 και στο άρθρο 3 παράγραφος της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 4) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο της οδηγίας 9/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 0 ης Ιουνίου 99, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: -φυσικά πρόσωπα -ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. -διαχειριστές Ε.Π.Ε - Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. -Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. δ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από το οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ) ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 6

7 κοινωνικής ασφάλισης και 2) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (γ) και (δ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. στ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. Σ αυτήν την περίπτωση (είτε η προσφορά κατατίθεται είτε αποστέλλεται στην Υπηρεσία) ο διαγωνιζόμενος πρέπει να ορίζει αντιπρόσωπο, ο οποίος θα τον εκπροσωπεί για κάθε θέμα που έχει σχέση με το διαγωνισμό. ζ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι προσφέροντες θα δηλώνουν ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς κατά το άρθρο 39 του Π.Δ. 394/96. Β) Οι Αλλοδαποί α) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ως ανωτέρω (Αα). β) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασή τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίουτριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για: ) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας 2) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 3) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 997 και στο άρθρο 3 παράγραφος της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 4) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο της οδηγίας 9/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 0 ης Ιουνίου 99, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 7

8 Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: - φυσικά πρόσωπα - ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. - διαχειριστές Ε.Π.Ε - Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. - Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (γ) και (δ) του εδαφίου (Α) της παραγράφου αυτής. δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. ε) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. Σ αυτήν την περίπτωση (είτε η προσφορά κατατίθεται είτε αποστέλλεται στην Υπηρεσία) ο διαγωνιζόμενος πρέπει να ορίζει αντιπρόσωπο, ο οποίος θα τον εκπροσωπεί για κάθε θέμα που έχει σχέση με το διαγωνισμό. στ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία οι προσφέροντες θα δηλώνουν ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς κατά το άρθρο 39 του Π.Δ. 394/96. Γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (Α) ή (Β). Δ) Οι Συνεταιρισμοί α) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ως ανωτέρω (Αα). β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (γ) και (δ) του εδαφίου (Α) της παραγράφου αυτής. δ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. Σ αυτήν την περίπτωση (είτε η προσφορά κατατίθεται είτε αποστέλλεται στην Υπηρεσία) ο διαγωνιζόμενος πρέπει να ορίζει αντιπρόσωπο, ο οποίος θα τον εκπροσωπεί για κάθε θέμα που έχει σχέση με το διαγωνισμό. ε) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία οι προσφέροντες θα δηλώνουν ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς κατά το άρθρο 39 του Π.Δ. 394/96. Ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 8

9 Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. ΣΤ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες αυτές δεν πρέπει να υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένουν να υποβάλλουν την προσφορά. Πάντως η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθέι σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της συμβάσεως. Ζ) Γενικά Δικαιολογητικά Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης. Εάν από κάποια υπηρεσία ή σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή του μέρος αυτού που αντιστοιχεί στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εξ ολοκλήρου. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι να εκτελεσθεί πλήρως η σύμβαση. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρα βία μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής ή Υπηρεσίας. Επίσης και τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο άρθρο 8 της Διακήρυξης. 7) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση του προσφέροντος καθώς και οι τεχνικές του δυνατότητες, λαμβάνονται υπόψη: α) Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου (προσκομίζοντας υπευθυνη δήλωση του προσφέροντος). β) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης (προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος). 9

10 γ) Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισμού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα: ) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαϊου 997 και στο άρθρο 3 παράγραφος της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο της οδηγίας 9/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 0 ης Ιουνίου 99, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. δ) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία. ε) Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα (προσκομίζοντας υπευθυνη δήλωση του προσφέροντος). στ) Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης :. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών (εφόσον ο οργανισμός εκδίδει τέτοια, της τελευταίας τριετίας) 2. Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα 3. Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης καθώς και του κύκλου εργασιών της, που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτος του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. ζ) Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος της. η) Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης. θ) Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση (Να προσκομισθεί το προφίλ της εταιρείας καθώς και όποιες πιστοποιήσεις, πχ ISO κλπ που να αποδεικνύουν τις τεχνικές ικανότητες των υποψηφίων). ι) Η παραγωγική δυνατότητα και η ποιότητα των προϊόντων. Προκειμένου να διαπιστωθούν τα ανωτέρω (στ-ι) στοιχεία στην πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβάλλονται δικαιολογητικά, όπως κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας παράδοσης και η υποχρέωση παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα, οι 0

11 παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις βεβαιούνται από αυτόν ή τον προμηθευτή με υπεύθυνη δήλωση. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ελέγχου. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή. Στοιχεία για τις πληροφορίες (α) έως και (ι) θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον κυρίως φάκελλο της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται πιο κάτω.τα (α), (β), (γ) και (ε) θα πρέπει να δηλώνονται και με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 599/ 86. Επιπλέον στην ίδια δήλωση θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που προσκομίζονται ως δικαιολογητικά για τα (δ) και (στ) (ι) είναι ακριβή. Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να συνοδεύονται όπου αυτό είναι απαραίτητο από τα τεχνικά δελτία της κατασκευάστριας εταιρείας 8) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές συντεταγμένες στα Ελληνικά, σε δύο αντίγραφα, ένα εκ των οποίων θα ορίζεται σαφώς ως πρωτότυπο και το δεύτερο ως αντίγραφο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 2 του Π.Δ. 394/96. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΜΠ - Τμήμα Προμηθειών) που διενεργεί το διαγωνισμό. ) Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας, που διενεργεί την προμήθεια γ) Ο αριθμός της προκήρυξης δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε) Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να τοποθετούνται εκτός των ανωτέρω αναφερομένων δικαιολογητικών συμμετοχής και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου καθώς και η εγγύηση συμμετοχήςμέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"

12 2) Οι φάκελοι της Οικονομικής Προσφοράς και της Τεχνικής Προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελλο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελλο με την ένδειξη Παράρτημα Προσφοράς και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλλου. 4) Η Οικονομική Προσφορά θα περιλαμβάνει συνολική τιμή της προτεινόμενης λύσης και τιμή ανά μονάδα είδους του προσφερόμενου εξοπλισμού. Τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Excel). 5) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβυσίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και να μονογράφει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 6) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, γενικούς και ειδικούς, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα, τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνον όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Προσφορές που δεν τηρούν τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9) ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΜΠ Τμήμα Προμηθειών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, πληρ. κ.τηλ ) μέχρι την και ώρα 0.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών και έναρξη αποσφράγισης). Προσφορές που υποβάλλονται στην υπηρεσία μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίνονται προς επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Προσφορές μπορεί να αποστέλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορές που παραλαμβάνονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 2

13 0) ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ) Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών είναι η Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, παρίστανται τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προσφορών καθώς και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται. Οσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. 2) Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: α) Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι και οι φάκελοι τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία των τεχνικών προσφορών, κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή για να αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των κυρίως φακέλλων των προσφορών. β) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 3) Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. ) ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΜΠ, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το αρχικά προβλεπόμενο των έξι (6) μηνών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται. 2) ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αντιπροσφορές στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 3) ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η Προσφορά πρέπει να συμπεριλαμβάνει εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού διάρκειας τουλάχιστον α) τριών (3) έτων για τους Η/Υ και τις οθόνες 3

14 β) ενός () έτους (ή την εγγύηση της αντιπροσωπείας, εφόσον είναι μεγαλύτερη) για τα λοιπά είδη από την οριστική παραλαβή του (0% του προυπολογισμού χωρίς ΦΠΑ). Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η διάρκεια της εγγύησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που ορίζει ο κατασκευαστής. Η Προσφορά πρέπει επίσης να παρέχει στοιχεία για τη συντήρηση του εξοπλισμού, στα πλαίσια της χρονικής διάρκειας της εγγύησης, με κύρια τεχνικά στοιχεία:. το χρόνο απόκρισης 2. το χρόνο αποκατάστασης 3. την εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών 4. την επι τόπου αποκατάσταση της βλάβης Τα ελάχιστα τεχνικά στοιχεία για τη συντήρηση του εξοπλισμού στα πλαίσια της χρονικής διάρκειας της εγγύησης πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους: A) Οι χρονικοί περιορισμοί τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει να εγγυώνται: Δυνατότητα λήψης της ειδοποίησης για βλάβη όλες τις ημέρες της εβδομάδος (Δευτέρα ως και Παρασκευή) και για διάστημα οκτώ (8) ωρών (09:00 ως 7:00). Πλήρη αποκατάσταση της βλάβης με επιτόπια επισκευή ή αντικατάσταση του προβληματικού εξοπλισμού εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη στιγμή της λήψης της σχετικής ειδοποίησης, για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος (Δευτέρα ως και Παρασκευή), και στο διάστημα 09:00 ως 7:00. Το Ε.Μ.Π. αναλαμβάνει την ευθύνη εξασφάλισης της πρόσβασης, αν απαιτείται για την αποκατάσταση της βλάβης, στους χώρους τοποθέτησης του εξοπλισμού (εγκαταστάσεις Ε.Μ.Π., Πολυτ/πολη Ζωγράφου). B) Οποιαδήποτε βλάβη σε εξοπλισμό που βρίσκεται σε εγγύηση διεκπεραιώνεται από τον Ανάδοχο και εντός των ανωτέρω προσδιορισθέντων χρονικών ορίων. Το Ε.Μ.Π. είναι υπεύθυνο για την άμεση ενημέρωση του Ανάδοχου σε ότι αφορά εξοπλισμούς υπό εγγύηση. Αυτοί οι όροι συντήρησης και υποστήριξης είναι απαραίτητοι για την τεχνική αξιολόγηση της Προσφοράς. Προσφορές που δεν ικανοποιούν τους παραπάνω όρους απορρίπτονται. 4) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Στην οικονομική προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια Εξοπλισμού θα δίνεται ανά μονάδα ζητούμενου είδους, όπως αυτά καθορίζονται στο συνημμένο Παράρτημα. Η τιμή θα δίδεται σε (EURO), θα αναγράφεται δε αριθμητικώς και ολογράφως στην Προσφορά. Ο Φ.Π.Α αναφέρεται χωριστά. Προσφορά που δεν δίνει την τιμή σε (EURO) ή που καθορίζει σχέση (EURO) προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφερόμενες κατά είδος τιμές είναι δεσμευτικές για τον Ανάδοχο μέχρι την οριστική παραλαβή του Εξοπλισμού για χρονικό διάστημα 6 (έξι) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 5) ΚΡΙΤΗΡΙΟ Η ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η προμήθεια των διαφόρων ειδών πρέπει να καλύψει τις ανάγκες της Σχολής Χημικών Μηχανικών όπως καταγράφονται τώρα αλλά και όπως ενδέχεται να διαμορφωθούν μέχρι τα 4

15 μέσα Οκτωβρίου Ετσι, οι Προσφορές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τους παρακάτω ειδικούς όρους: Α) Για όσα είδη δηλώνονται ποσότητες στον πίνακα του Παραρτήματος «Τεχνικές προδιαγραφές - Απαιτήσεις», αυτές θα μπορούν να μεταβληθούν κατά +30% καί/ή -50%, αναλόγως των αναγκών που θα προκύψουν κατά τους προσεχείς έξι μήνες. Β)Για τα υπόλοιπα είδη του πίνακα, οι προσφορές θα πρέπει επίσης να δίνουν τιμές, έτσι ώστε η Σχολή να μπορεί να προχωρήσει σε αγορά όσων από αυτά θα χρειαστούν και στις ποσότητες που θα χρειαστούν. Επομένως, η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών διατηρεί το δικαίωμα τμηματικής παραλαβής. Γ) Ο προμηθευτής-ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει όλα τα μοντέλα των συσκευών που θα προσφέρει (οι προδιαγραφές των οποίων δίνονται στο Παράρτημα «Τεχνικές προδιαγραφές - Απαιτήσεις») για τα οποία κατά την ημ/νία παράδοσης δεν θα έχει ανακοινωθεί από τον κατασκευαστή τους η κατάργηση τους. Στην περίπτωση κατάργησης, ο προμηθευτής θα υποχρεούται να παραδώσει ανάλογο προϊόν, τουλάχιστον ισοδύναμων προδιαγραφών και χωρίς μεταβολή του κόστους προμήθειας, έπειτα από έγκριση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς, η επιτροπή αξιολόγησης θα προβεί στα παρακάτω οριζόμενα:. Έλεγχο και απόρριψη των Προσφορών οι οποίες δεν ικανοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος της παρούσας διακήρυξης. Οι Προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την επιτροπή απορριπτέες θα καταχωρηθούν στο σχετικό πρακτικό της επιτροπής. 2. Βαθμολόγηση των τεχνικών όρων κάθε μιας από τις υπόλοιπες Προσφορές, σύμφωνα με τις ομάδες κριτηρίων και τη μέθοδο που αναφέρονται παρακάτω: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α : Τεχνικές Προδιαγραφές και Ποιότητα.. Συντελεστής Βαρύτητας: 80. Συμφωνία των προσφερόμενων ειδών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της διακήρυξης (Συντελεστής Βαρύτητας: 75) 2. Καταλληλότητα των απαιτούμενων προσφερόμενων ειδών για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τον οποίο προορίζονται (Συντελεστής Βαρύτητας: 5) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Β : Τεχνική Υποστήριξη και Κάλυψη..2 Συντελεστής Βαρύτητας: 20. Εγγύηση καλής λειτουργίας (Συντελεστής Βαρύτητας: 4) 2. Τεχνική υποστήριξη-συντήρηση (Συντελεστής Βαρύτητας: 4) 3. Χρόνος παράδοσης (Συντελεστής Βαρύτητας: 8) 4. Πείρα-Υποδομή προμηθευτή (Συντελεστής Βαρύτητας: 4) 5

16 Ακολούθως για κάθε μία από τις προσφορές συμπληρώνονται οι στήλες βαθμολογίας (), (2) και (3) στον ακόλουθο πίνακα ως εξής 6) ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ () (2) (3) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Β) (4) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ i ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ (i) ΟΜΑΔΑ Α (ΒΑi) ΟΜΑΔΑ Β (ΒΒi) ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Βi=BAi+BBi) Κατηγορία Κατηγορία Η περιγραφή του είδους λαμβάνεται από το συνημμένο Παράρτημα.. Κάθε προσφερόμενο είδος i βαθμολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια των ομάδων A και Β με την αντίστοιχη βαθμολογία ΒΑi και ΒBi του πίνακα με τον άριστο βαθμό (80) και (20) αντίστοιχα εφόσον το προσφερόμενο είδος καλύπτει ακριβώς την απαίτηση της διακήρυξης. 2. Οι βαθμοί ΒΑi και ΒΒi μπορούν να αυξηθούν μέχρι 20% o καθένας εφόσον το προσφερόμενο είδος υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης. 3. Ο βαθμοί ΒAi και ΒΒi μπορούν να μειωθούν μέχρι 0% ο καθένας εφόσον το προσφερόμενο είδος δεν καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί ως επουσιώδεις και η προσφορά ως τεχνικά αποδεκτή. 4. Υπολογίζεται η τεχνική βαθμολογία Τ της προσφοράς ως εξής: Τ= ΣΤi 6

17 5. Από τους πίνακες που συμπληρώνονται για κάθε προσφορά διαπιστώνεται η μέγιστη τεχνική βαθμολογία όλων των προσφορών ΤΠ max Δ) Βαθμολόγηση με Κ των οικονομικών όρων κάθε προσφοράς, όπως ορίζονται στο παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών: Κ: το κόστος της προσφοράς (μαζί με το ΦΠΑ) Ε) Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο Λ τελικού κόστους προσφοράς Κ προς την τελική τεχνική βαθμολογία της Τ (Λ=Κ/Τ) Ισοδυναμία Προσφορών: Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσους λόγους Λ θεωρούνται ως ίσοδύναμες. Σε τέτοια περίπτωση αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας Τ. Αν υπάρχουν και προσφορές που παρουσιάζουν και ίσο λόγο Λ και ίση βαθμολογία Τ, τότε αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας ΤΠ. 7) ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, με γνωμοδότησή της, μπορεί να προτείνει: α) Κατακύρωση της προμήθειας κατά τη συμφερότερη προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών σύμφωνα με την Παρ. α του Αρθρου 2 του Π.Δ. 394/96. β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης. δ) Ματαίωση της προμήθειας. 8) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. Επιτρέπεται ένσταση (α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, (β) κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν και (γ) κατά της νομιμότητας της διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση. Ο ενιστάμενος για να προβεί σε ένσταση θα πρέπει να πληρώσει παράβολο στα ταμεία του Ε.Μ.Π. σύμφωνα με τον Ν.3377/2005 (ΦΕΚ Αρ. Φυλ.202) Άρθρο Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται απο την επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. β) Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα απο την ημερομηνία διενέργειάς του. Η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού 7

18 αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού απο την αρμόδια Επιτροπή. Η Επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στο Πρυτανικό Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά απο τον ενιστάμενο σ αυτόν κατα του οποίου στρέφεται. γ) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών απο της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό απο τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π. Η ένσταση εξετάζεται απο την αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (0) εργάσιμες ημέρες απο τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσμία των δέκα (0) εργασίμων ημερών μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε λόγους, άλλους από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 3. Ο Προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν εις βάρος του οιασδήποτε μορφής κυρώσεις, να υποβάλλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, απο την ημερομηνία καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό απο την Υπηρεσία. Επι της προσφυγής αποφασίζει το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ε.Μ.Π. μετά απο εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 9) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ Μέσα σε δέκα (0) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση (ανάδοχος) οφείλει να προσέλθει με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, εξάμηνης διάρκειας ποσού ίσου προς το 0% της τιμής της προσφοράς του πλέον ΦΠΑ, για την υπογραφή της σύμβασης. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης διασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφεται. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση εάν δεν προσέλθει, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύμβαση, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ε.Μ.Π. Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε τον εξοπλισμό μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε (παρ & 2 άρθρου 26 του Π.Δ 394/96). Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος (α) εκπίπτουν άνευ άλλου υπέρ του ΕΜΠ, όλες οι ισχύουσες εγγυητικές επιστολές του και (β) το ΕΜΠ διατηρεί το δικαίωμα (ι) να κατακυρώσει το διαγωνισμό στον επόμενο μειοδότη ή (ιι) να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ή (ιιι) να ακυρώσει το διαγωνισμό. 20) ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ - ΦΟΡΟΙ - ΔΑΣΜΟΙ Ο ανάδοχος θα αναλάβει τον εκτελωνισμό των προϊόντων της προσφοράς, τα οποία θα παραδώσει ελεύθερα, εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία στους χώρους εγκατάστασής τους. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. Τον 8

19 κίνδυνο κάθε βλάβης, φθοράς ή απώλειας του εξοπλισμού και κάθε τμήματος αυτού, φέρει μέχρι την εγκατάστασή του ο προμηθευτής. 2) ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ο ανάδοχος πρέπει να παραδίδει εντός μηνός τον εξοπλισμό κάθε τμηματικής παραγγελίας, το δε σύνολο μέσα σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, σε χώρους που θα υποδείξει ο υπεύθυνος της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ( Υπεύθυνη κα Μ. Τσακίρη Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του ΕΜΠ. Προσφορά που αναφέρει σαν χρόνο παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, όπου αυτό αρμόζει, χρονικό διάστημα διάφορο του παραπάνω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Οριστική Παραλαβή θα γίνει σε είκοσι μέρες (20) ημέρες από την τελευταία τμηματική παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, όπου αυτό αρμόζει. Ως ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής ορίζεται η ημερομηνία του τελευταίου πρωτοκόλλου παραλαβής. Η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας αρχίζει με την Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού. Για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού μετά την Οριστική Παραλαβή, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας η αξία της οποίας θα ανέρχεται στο 0% (δέκα τοις εκατό) της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος τρία (3) έτη από την Οριστική Παραλαβή. 22) ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του μειοδότη θα γίνει με τιμολόγια επί πιστώσει εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση του τιμολογίου. Τα τιμολόγια θα εκδίδονται χωριστά για κάθε ζητούμενο είδος σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΟΥ του Ιδρύματος μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ των ειδών της κάθε τμηματικής παραγγελίας. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. (3,072% υπέρ του ΜΤΠΥ και χαρτόσημο επί της υπέρ του ΜΤΠΥ κράτησης). 23) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Κ.Λ.Π. Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Τεύχος Ν.Π.Δ.Δ.στις και στον Ελληνικό Ημερήσιο Τύπο στις. 24) ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Ως προς τα λοιπά θέματα που δεν αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 394/96, Π.Δ.370/95, ΠΔ 05/00 (εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ) και του Ν. 2286/95. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Μονογραφή Προϊστ.Τμήματος Προϊστ.Δ/νσης Προϊστ.Γ.Δ/νσης Προϊστ.Γραμμ. Ημερομηνία 9

20 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:. Προϊστάμενο Γραμματείας 2. Γενική Δ/νση Διοικητικής Στήριξης & Σπουδών 3. Δ/νση Οικ. Υπηρεσιών ( Τμήμα Προμηθειών) 4. Υπευθυνη κα Μ. Σταμίρη Ε.Ε.ΔΙ.Π, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Τομέας Μηχανικής. 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Ελάχιστες απαιτήσεις κατά είδος) Α/α ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ Η/Υ ΤΕΜΑΧΙΑ. SERVER (Εξυπηρετητής Δικτύου) Επεξεργαστής: 2 Dual Core CPUs (4 πυρήνες επεξεργασίας συνολικά) με τουλάχιστον GHz FSB RAM: 4.0 GB (4x GB DIMM) fully buffered HDD: x 46GB SAS (Serial Attached SCSI), DVD: 8x IDE DVD Keyboard, Mouse, οθόνη TFT 7" UPS 500 VA 2. WORKSTATION (Σταθμός εργασίας) Επεξεργαστής: x GHz (800 MHz FSB) με Hyper-Threading RAM: 2.0 GB (4x52MB DIMM) 400 MHz DDR2 ECC SDRAM VGA: 256MB Pclex6 (DVI/VGA), Dual DVI or DVI + VGA HDD: 2 δίσκοι 250GB (7,200 rpm) SATA ΙΙ Hard Drive with NCQ 3. LP 9" Rack Mount Cab 6 ports smart Switch Ups000VA Server x86 4. WORKSTATION (Σταθμός εργασίας) 4 Case: MIDI ATX 350WATT M/B: 3xPCI, 2x400 Dual Ch. DDR, LAN, 6xUSB2.0, VGA CPU: 3,0 GHz 2MΒ CACHE RAM: 52MB VGA: 28MB DDR / TV/ DVI HDD: 80GB SATA 7200 RPM w/8mb CACHE DVD-RW: 6XDVDR-+/RW, DL, ATAPI, OEM SOUND: ON BOARD AC-MEDIA+ SPEAKERS 20w ETHERNET: LAN 0/00 ON BOARD FLOPPY: FDD.44 KEY/ MOYSE: PS/2 04 KEYS, OPTICAL MOUSE S/W MICROSOFT WINDOWS XP PRO GR 5. WORKSTATION (Σταθμός εργασίας) Case: MIDI ATX 350WATT M/B: 3xPCI, 2x400 Dual Ch. DDR, LAN, 6xUSB2.0, VGA 2

22 CPU: 3,0 GHz FSB800 2M CACHE RAM: 52MB DDR VGA: 28MB DDR / AG8X / TV/ DVI HDD: 80GB SATA 7200 RPM w/8mb CACHE DVD-RW: 6XDVDR-+/RW, DL, ATAPI, OEM SOUND: ON BOARD AC-MEDIA+ SPEAKERS 20w ETHERNET: LAN 0/00 ON BOARD FLOPPY: FDD.44 KEY/ MOYSE: PS/2 04 KEYS, OPTICAL MOUSE S/W MICROSOFT WINDOWS XP PRO GR 6. NOTEBOOK (Φορητός Υπολογιστής) Επεξεργαστής: x86,.86ghz, 2MB L2 Cache Memory Οθόνη: 5.4'' WXGA TFT (280 X 800), Wide Screen. RAM: GB DDR2 (επεκτάσιμη στα 2GB) Σκληρός Δίσκος: 80GB DVD: DVD-RW Recorder Super Multi, Double Layer. Κάρτα γραφικών: με 28MB αποκλειστική μνήμη Δικτύωση: Ενσύρματη κάρτα δικτύου LAN 0/00 RJ45. Ασύρματη δικτύωση Wireless Lan 802.b/g. Bluetooth.2. Βάρος: Έως 3 Kg Προεγκατεστημένο λογισμικό: Windows XP Home Edition English. 7. WORKSTATION (Σταθμός εργασίας) Επεξεργαστής: x GHz (800 MHz FSB) με Hyper-Threading RAM: 2.0 GB (4x52MB DIMM) 400 MHz DDR2 ECC SDRAM VGA: 28MB Pclex6 (DVI/VGA), Dual DVI or DVI + VGA HDD: δίσκος 60GB (7,200 rpm) SATA ΙΙ Hard Drive with NCQ DVD: 6 x max DVD+/-RW Drive with double layer write capability FDD: 3.5 inch.44 MB Floppy Drive Integrated Sound Card on board Keyboard + Mouse S/W: Windows XP Professional SP2 (with media) Monitor 7" TFT 8. Η/Υ Case midi με USB front / Τροφοδοτικο 550W CPU: 3.4Ghz x86 RAM: GB DDR2-533Mhz VGA: 256 Mb PCI-E

23 HDD: 60 GB SATA II DVDRW DL, Floppy drive 3.5" 9. LAPTOP English. 0. H/Y: Επεξεργαστής: x86,.86ghz, 533MHz FSB, 2MB L2 Cache Memory Οθόνη: 5.4'' TrubriteWXGA TFT (280 X 800), Wide Screen. RAM: 024MB DDR2 (επεκτάσιμη στα 2GB) Σκληρός Δίσκος: 80GB DVD: DVD-RW Recorder Super Multi, Double Layer. Κάρτα γραφικών: με 28MB DDR RAM. Modem: 56Kbps, V90 FaxModem (V.92 ready). Δικτύωση: Ενσύρματη κάρτα δικτύου LAN 0/00 RJ45. Ασύρματη δικτύωση Wireless Lan 802.b/g. Bluetooth.2. Θύρες επικοινωνίας: x θύρα VGA, TV-out (S-Video), x IEEE394, x θύρα RJ-45, x θύρα RJ-, 3 x USB 2.0, headphones (stereo), x external microphone. Θύρες Επεκτασιμότητας: x ExpressCard slot, αναγνώστης καρτών μνήμης 5 σε που υποστηρίζει SD Card, Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMedia Card, xd-picture Card. Βάρος: Έως 3 Kg Εγγύηση: 2 έτη διεθνής εγγύηση. Προεγκατεστημένο λογισμικό: Microsoft Windows XP Home Edition CPU: x86 RAM: DDRII 52MB Σκληρός Δίσκος SATA II 20 GB, DVDR W Double Layer Οθόνη TFT 7 κάρτα γραφικών απλή.. 2 H/Y CPU 3.0 Ghz, hd 20 GB, 52 MB RAM, Graphics, sound, Lan on Board, DVD ROM, Floppy disk, DVD-+RW, Πληκτρολόγιο, optical mouse, Win XP home English 2. H/Y CPU dual core 64-bit x86, HD 80 GB SATA II (2 Partitions), GB RAM, Sound, Ethernet on Board, Graphics card 28MB,

24 DVD Rom, Floppy disk, DVD-+RW double layer, Πληκτρολόγιο, optical mouse, Win XP Pro English 64 bit 3. H/Y CPU dual core 64-bit x86, HD 80 GB SATA II (2 Partitions), GB RAM, Sound, Ethernet on Board, Graphics card 28 MB, DVD ROM, Flopppy disk, DVD-+RW double layer, Πληκτρολόγιο, optical mouse, Win XP Pro English 64 bit 4. Η/Υ CPU 2.66 GHz σκληρό δίσκο 200GB μνήμη GB μητρική, κάρτα γραφικών 256MB, κάρτα ήχου, κάρτα δικτύου, οπτικό δίσκο εγγραφής DVDRW Dual Layer 6X, οπτικό δίσκο αναγνώρισης DVD-ROM 6X52X, οδηγό δισκέτας Fdd.44 MB, οθόνη CRT 7, TFT 7 και 9, πληκτρολόγιο PS/2, Basic Optical Mouse, ηχεία, λογισμικό Microsotf Windows XP Professional. 5. Μονάδες Η/Υ προοριζόμενες για cluster με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: CPU: 3,2 Ghz, 800 FSB 2MB L2 Cache, M/B με ενσωματωμένες κάρτες οθόνης και δικτύου, RAM 52 MB, HD IDE/SATA 80GB, DVD ROM, χωρίς οθόνη, πληκτρολόγιο, λειτουργικό κλπ. ΟΘΟΝΕΣ 6. Monitor 7" TFT 8 7. Monitor 9" Wide Screen TFT 8. MONITOR 9" Τύπος Οθόνης: Έγχρωμη TFT LCD με 6.2 εκατομμύρια χρώματα. Μέγεθος Ορατής Επιφάνειας: 9''.Προτεινόμενη ανάλυση: 280x024 / Μέγεθος κουκίδας: mm./ Χρόνος απόκρισης: 2ms / Γωνίες θέασης: Οριζόντια: 60 μοίρες, Κατακόρυφα: 60 μοίρες./ Κοντράστ: 500:./ Φωτεινότητα: 250 cd/m2./ Είσοδος Σήματος: Αναλογική 5pin D-Sub./ Οριζόντια συχνότητα: khz. / Κατακόρυφη συχνότητα: Hz./ Ρυθμίσεις: Light View, Gamma Control, Self Image Setting./Προδιαγραφές: TCO-99, UL, CUL, TUV-GS, SEMCO, FCC-B, 24

25 CE, EPA Energy Star / Eγγύηση: 3 χρόνια Zero Pixel/ 9. MONITOR 7" Μέγεθος Ορατής Επιφάνειας: 7''. / Μέγεθος κουκίδας: 0.264mm. / Χρόνος απόκρισης: 8ms / Γωνίες θέασης: Οριζόντια: 60 μοίρες, Κατακόρυφα: 60 μοίρες. / Κοντράστ: 500:. / Φωτεινότητα: 250 cd/m2. Είσοδος Σήματος: Αναλογική 5pin D-Sub, Ψηφιακή DVI / Οριζόντια συχνότητα: khz. / Κατακόρυφη συχνότητα: Hz. / Αλλα Χαρακτηριστικά: Ρύθμιση tilt, pivot, height adjust με δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον κάθετο άξονα 360 μοίρες. Προδιαγραφές: TCO 99, ISO , TUV-GS, SEMCO, FCC-B, UL, CSA. Εγγύηση: Zero-Pixel για 3 χρόνια 20. Οθόνη TFT 7" 2. Οθόνες TFT 7 Ελάχιστε προδιαγραφές: Συνδέσεις VGA, DVI, KOKKOS <= 0,26, Φωτεινότητα 300cd/m, Αντίθεση 500:, Απόκριση 2 ms, Γωνία Θέσης 60/60, Πιστοποιήσεις TCO Οθόνη TFT 9 ιντσών, ανάλυσης 280 x ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 23. Έγχρωμο πολυμηχάνυμα τεχνολογίας laser, με εκτυπωτή, φαξ, αντιγραφικό και σαρωτή, μεγέθους A4, με αυτόματη τροφοδότηση φύλλων, με σύνδεση USB και Ethernet 24. Ασπρόμαυρος εκτυπωτής A4 τεχνολογίας laser, ταχύτητας 20σελ/λεπτό 25. Ασπρόμαυρος εκτυπωτής A4 τεχνολογίας laser, ταχύτητας 20σελ/λεπτό 26. Ασπρόμαυρος εκτυπωτής A4 τεχνολογίας laser, ταχύτητας 20σελ/λεπτό 27. Έγχρωμο πολυμηχάνημα τεχνολογίας inkjet με εκτυπωτή, φαξ, αντιγραφικό και σαρωτή, μεγέθους A4, σύνδεση USB 28. Φωτογραφικός εκτυπωτής τεχνολογίς inkjet ανάλυσης 4800 x 200 dpi 29. PRINTER 6 Ταχύτητα:8 σελ/λεπτό. / Μέγιστη Ανάλυση: 200x200 dpi. / Μνήμη: 8MB. / Μηνιαία απόδοση: φύλλα. / Σύνδεση:Θύρα Hi-Speed USB 2.0 / Μέγεθος χαρτιού: Α4. / Χωρητικότητα τροφοδότη:250 φύλλα. / Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Δυνατότητα εκτύπωσης σε διπλή όψη χειροκίνητα (manual) με τη βοήθεια παρεχόμενου driver. : Microsoft Windows 98, Me, 2000, XP 32-bit, TCP/IP,Microsoft Windows 98 SE, Me, 2000 ή XP / Εγγύηση: έτος Ασπρόμαυρος εκτυπωτής A4 τεχνολογίας laser, ταχύτητας 20σελ/λεπτό 6 25

26 3 Έγχρωμος εκτυπωτής inkjet μεγέθους A3+ με σύνδεση USB 32. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ Laser A DPI, 8 σελ/λεπτό,8mb RAM, Τροφοδοσία 250 φύλλα 33. Φωτογραφικός εκτυπωτής τεχνολογίς inkjet ανάλυσης 4800 x 200 dpi 34. Ασπρόμαυρος εκτυπωτής laser με αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, σύνδεση USB και Ethernet 35. Έγχρωμος εκτυπωτής A4 τεχνολογίας laser, με επιπλέον δεύτερη κασέτα χαρτιού και κάρτα για ενσύρματη και ασύρματη επικοινωνία. 36. Ασπρόμαυρος εκτυπωτής A4 τεχνολογίας laser, ταχύτητας 20σελ/λεπτό 37. Φαξ με τεχνολογία inkjet για εκτύπωση σε απλό χαρτί PROJECTORS 38. Βίντεο-προβολέας (projector) 3 Ανάλυση 024x768, keystone correction, τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρήσης ως USB mouse, φωτεινότητα 500 lumens 39. Βίντεο-προβολέας (projector) Ανάλυση 024x768, keystone correction, τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρήσης ως USB mouse, φωτεινότητα 500 lumens Επιπλέον, φορητός υπολογιστής με οθόνη 5", μνήμη 52MB SCANNERS 40. SCANNER Σύνδεση USB / Μέγιστη Ανάλυση 4800 x 2400 / Ταχύτητα Προεπισκόπησης 0 sec / Zoom 0 to 2000% / Διαστάσεις Σάρωσης 26 x 297 mm / Άλλα Χαρακτηριστικά Slide adapter 35mm 2 4. Scanner 48 BIT Σύνδεση USB Μέγιστη Ανάλυση 200 X 2400 Ταχύτητα Προεπισκόπησης 9 sec Ταχύτητα Σάρωσης 3,msec B&W-6,4msec Color/Line Διαστάσεις Σάρωσης A4 ΔΙΑΦΟΡΑ 42. DVD: 6xmax DVD+/-rw Drive with double layer write capability FDD: 3.5 inch.44mb Floppy Drive Integrated SOUND Card on board Enhanced Quiet key (Space saver) Kayborad Dell 2 Button USB Scroll Mouse Genuine Windows XP Professional SP2 (with media) 43. Norton Internet Security 2006 System Drivers & Rersource Recovery Kit

27 Dell Open Manage Client Instrumentation 44. Monitor Viewsonic Εξωτερικό HDD 250GB USB DVD-RW USB 6x48x32x Norton Internet security WEB SERVER CASE: Mbit MIDI ATX 350WATT M/B: 4Xpci, 2x400 Dual Ch. DDR+ 2x667 Dual Ch. DDR2, 7.ch, LAN, 2Xs-ata, 8Xusb2.0 CPU: BOX CPU 3,2 GHz 2MB CACH R.A.M.: 2xGB=2GB DDR PC400 Lifetime V.G.A: 256MB DDR/ AGP8X/TV/DVI HDD: 200 GB SATA-II/ RPM w/8mb CACHE SOUND: ON BOARD ETHERNET: ON BOARD FLOPPY: FDD.44 UW-SCSI CONTROLLER SCSI HDD: SEAGATE 36.7G 0K 49. UPS 600VA 50. RAM DIMM DDR 52 + HDD 80 GB 5. DVD RW 6x52x48x 52. HXEIA + USB FLASH Memory GB MOUSE + USB FLASH Memory GB 54. USB HDD 40GB External 55. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 40 GB USB (5400rpm, 2MB Cache, 2.5'') 56. MOTHERBOARD MOTHERBOARD SOCKET MOTHERBOARD Motherboard Socket 775 / DDR memory / VGA AGP USB STICK MEMORY 5 GB USB USB STICK MEMORY 2GB USB USB STICK MEMORY LINE INTERACTIVE 000VA 6. ΗΧΕΙΑ Συνολική ισχύς: 4 watts RMS / Εγγύηση: 2 χρόνια ΘΗΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 2 Θήκη εξωτερική USB 2 για SATA I & SATA II (3.5") 63. ΘΗΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

28 Θήκη εξωτερική USB 2 για IDE I & IDE II (00) (3.5") 64. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ Τύπος τροφοδοτικού: ATX. / Μέγιστη Ονομαστική Ισχύς: 550Watt. / Τάση Εισόδου: 230V AC. Συνδέσεις: 6 x 4 pin 2V, 2 x floppy drive και 2 x S-ATA. / Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Δυνατότητα σύνδεσης σε 20 και 24 pin μητρικές κάρτες. Κατάλληλο για ATX 2V V2. Εγγύηση: χρόνος. 65. WEB CAMERA Ανάλυση σταθερής εικόνας: έως και 640x480. / Ανάλυση εικόνας βίντεο: έως 640 x 480 pixels. / Μορφή εικόνας βίντεο: AVI. / Aριθμός πλάνων βίντεο: έως 30fps. / Σύνδεση: θύρα USB. και 2.0. / Εγγύηση: 2 χρόνια ΜΝΗΜΕΣ DDR 400 LIFETIME (52) 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 67. ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ Χωρητικότητα: 20GB.Ταχύτητα περιστροφής: 7200 rpm. Πρωτόκολλο επικοινωνίας: UDMA ΑΤΑ Ποντίκι MICROSOFT OPTICAL BASIC PS/USB Σκληρός Δίσκος IDE seagate 20GB Μπαταρία για pc φορητό, Sattelite , Toshiba 7. UPS VA Line Interactive 72. Port Network Switch 0/00 Ethernet 73. Μνήμες Compact Flash Transcend 74. Μνήμες Flash Secure Digital Transcend 75. USB Sticks 76. USB 2.0 Flash Drive 77. Ακουστικά 78. Καλώδια USB 2.0 διαφόρων τύπων και προεκτάσεις τους 79. Εξωτερικού σκληρού δίσκου USB χωρητικότητας 200Gb, 5 28

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 6533/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Α /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στα σημερινά σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER (Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:12503/749713 ΧΑΙΔΑΡΙ 30/10/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kέρκυρα 27/02/2014. Αρ. πρωτ.:οικ. 20726/8491

Kέρκυρα 27/02/2014. Αρ. πρωτ.:οικ. 20726/8491 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Ρούτση Τηλ: 26613-62257 Φαξ. 26610-33632 e-mail: eroutsi@pin.gov.gr Kέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 19 Ιουλίου 2011 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. πρωτ. : 12058 ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο : Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φλώρινα 2-9 - 2015 Αριθµ. Πρωτ: 105291/3417

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια Η/Υ οθονών - εκτυπωτών, προϋπολογισμού 45.000 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια Η/Υ οθονών - εκτυπωτών, προϋπολογισμού 45.000 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 16 η /2009 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 01/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120890 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 01/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120890 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 01/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120890 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήνα, 15/02/2016 Αριθ. Πρωτ. Γ-265-2016 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού πληροφορικής (σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 11/01/2013 Αρ. πρωτ. 297 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να προβεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσσαλονίκη, 1032014 Αριθ. Πρωτ.: ΕΕ 157 οικ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Τμήμα: ΕΛΚΕ ΟΑΣΠΙΤΣΑΚ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Οι πίνακες συμμόρφωσης που ακολουθούν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθούν συμπληρωμένοι στην Τεχνική Προσφορά, με την σειρά, την τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΡ.ΠΡΩΤ. 3293 ΧΑΝΙΑ 15-2-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Προϋπολογισμός: 73.800,00 με ΦΠΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν αφορούν στην προµήθεια των εξής ειδών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 15/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Πληροφορίες: Π. Τσέλιος Τηλ.: 213.2030607 Προµήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Τίτλος : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.952,14 ΦΠΑ 16% : 1.011,86 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μ. Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕXΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 7542 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-5-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: ΕΛΕ_2015_1481 Μυτιλήνη, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α: Αρμόδια Δ/νση : Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Αθήνα, 2/12/2014 Τμήμα Προμηθειών Αρ. πρωτ.: 165039 Πληροφορίες : Γ. Αθανασάκη Τηλ. 2108802974 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες: Ν. Προκόπη Τηλέφωνο: 210-7286411 Φαξ: 210-7211007 Προς όλους τους ενδιαφερόμενους

Δ/νση: Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες: Ν. Προκόπη Τηλέφωνο: 210-7286411 Φαξ: 210-7211007 Προς όλους τους ενδιαφερόμενους ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα, 1-8-2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 138 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δνση: Βασ. Σοφίας 76 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.

ΜΕΛΕΤΗ 4.021,17 4.946,04 924,87. Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. Αρ. Μελέτης.: 24 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 4.021,17 924,87 4.946,04 ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7/7/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7/7/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 7/7/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13820 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ> με τη συνοπτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα