Χώρο-Χρονική Ανάλυση των Δασικών Πυρκαγιών και των Καμένων Εκτάσεων κατά την Περίοδο στην Ελλάδα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χώρο-Χρονική Ανάλυση των Δασικών Πυρκαγιών και των Καμένων Εκτάσεων κατά την Περίοδο 1971-2005 στην Ελλάδα."

Transcript

1 Χώρο-Χρονική Ανάλυση των Δασικών Πυρκαγιών και των Καμένων Εκτάσεων κατά την Περίοδο στην Ελλάδα. Σόνια Αντωνιάδου 1, Αθανάσιος Χριστοδούλου 1, Δημήτρης Κουγιουμτζής 2 1 Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ 2 Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ Περίληψη Στην εργασία αυτή γίνεται χωρο-χρονική ανάλυση των δασικών πυρκαγιών και των καμένων εκτάσεων κατά την περίοδο στην Ελλάδα. Το ερευνητικό αντικείμενο επιμερίζεται στις παρακάτω συνιστώσες χρονική ανάλυση, που συνίσταται στη μοντελοποίηση της χρονοσειράς του αριθμού των δασικών πυρκαγιών και των καμένων εκτάσεων στην Ελλάδα κατά την περίοδο , χωρική ανάλυση που είναι α) η χωρική κατάταξη και ομαδοποίηση των 51 Νομών της Ελλάδας με βάση το μέσο όρο του αριθμού των πυρκαγιών, των καμένων εκτάσεων και του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά τη χρονική περίοδο και β) ο προσδιορισμός μοντέλου για την εξήγηση του αριθμού δασικών πυρκαγιών και καμένων εκτάσεων κατά το έτος 2005 στις περιφέρειες της Ελλάδας. Για το τελευταίο, γίνεται διερεύνηση της επίδρασης των εξής παραγόντων στις δύο αυτές μεταβλητές: του πληθυσμού, του αριθμού ανέργων στο β τρίμηνο του έτους, του κατά κεφαλή ΑΕΠ, της απασχόλησης σε γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκομία, της απασχόλησης σε κατασκευές, της απασχόλησης σε ξενοδοχεία κατά Περιφέρεια Ελλάδας και εστιατόρια και της χρησιμοποιουμένης γεωργικής έκτασης. Λέξεις κλειδιά: Δασικές Πυρκαγιές, Καμένες Εκτάσεις, Χρονοσειρές, Χωρική Ανάλυση, Περιφέρειες Ελλάδας, Κοινωνικοοικονομικοί Παράγοντες. 1. Εισαγωγή Οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα θεωρούνται περίπλοκο, διαρκές και συνεχώς επιδεινούμενο περιβαλλοντικό πρόβλημα που αποδίδεται στις κλιματικές συνθήκες, στις ανθρώπινες δραστηριότητες, στην έλλειψη θεσμικών μέτρων, στον ανεπαρκή εξοπλισμό και οργάνωση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς και σε συνδυασμούς των παραπάνω παραγόντων (Καϊλίδης κ.α. 1987). Η ανάλυση του φαινόμενου των δασικών πυρκαγιών αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε προσπάθεια με στόχο τη βελτίωση του συστήματος αντιμετώπισής του, και απαιτεί υψηλό βαθμό αξιοπιστίας των ιστορικών στοιχείων (Καλαμποκίδης & Στάμου 1996). Η διαχρονική ανάλυση των πυρκαγιών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των δασικών πυρκαγιών σχεδόν διπλασιάστηκε και οι καμένες εκτάσεις σχεδόν τριπλασιάστηκαν τις δεκαετίες του '80 και '90, συγκρινόμενες με τη δεκαετία του '70. Παρατηρείται μια εκθετική έξαρση των καμένων δασικών εκτάσεων κατά τις δεκαετίες του '70, του '80 και του '90, που επιδεινώνονται σε περιόδους ξηρασίας αλλά και πολιτικών δραστηριοτήτων (Δημητρακόπουλος 2001). Ο αριθμός των δασικών πυρκαγιών χρησιμοποιείται συχνά ως μέτρο σύγκρισης της επιτυχημένης ή μη πρόληψης. Οι πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο με καταστρεπτικές διαστάσεις τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ανθρώπινη ύπαρξη. Η καταγραφή και η ανάλυση των κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν το φαινόμενο των πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση του προβλήματος. 1

2 Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να ερευνήσει πως μεταβάλλεται στο χρόνο ο αριθμός των πυρκαγιών και η επίδραση που ασκούν στο φαινόμενο αυτό διάφοροι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες σε ετήσια βάση. Οι μέθοδοι πρόβλεψης που χρησιμοποιούνται θα μπορούσαν να διαχωριστούν σε αιτιοκρατικές και στοχαστικές. Τα ολοκληρωμένα αυτοπαλινδρομούμενα μοντέλα κινητού μέσου όρου (AutoRegressive-Integrated-Moving Average, ARIMA) είναι στοχαστικά μοντέλα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία για την περιγραφή της διαχρονικής εξέλιξης του φαινομένου των πυρκαγιών αλλά και για την πρόβλεψη του αριθμού των πυρκαγιών τα επόμενα έτη. Η πρόβλεψη αποτελεί μια σχηματική πηγή πληροφόρησης για τη λήψη των αποφάσεων. Ειδικότερα η πρόβλεψη του φαινομένου των δασικών πυρκαγιών μπορεί να αποτελέσει βασικό στοιχείο για τον επιτελικό σχεδιασμό και για μια περιβαλλοντικά προσανατολισμένη διαχείριση των δασών. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τη διαχρονική ανάλυση των πυρκαγιών και των καμένων εκτάσεων της Ελλάδας κατά την περίοδο Η μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης των δασικών πυρκαγιών σε επιμέρους περιοχές της επικράτειας (νομοί ή περιφέρειες) απαιτεί τη χρήση μεθόδων της ανάλυσης χρονοσειρών, της χωρικής ανάλυσης αλλά και τους συνδυασμούς τους. Σε αυτήν την εργασία θα χρησιμοποιήσουμε μεθόδους της πρόβλεψης χρονοσειρών και της χωρικής ταξινόμησης. Στα πλαίσια της χωρικής ανάλυσης γίνεται ταξινόμηση των Νομών σε ομάδες με βάση το μέσο όρο πυρκαγιών κατά την περίοδο και συσχέτιση του αριθμού των πυρκαγιών και των καμένων εκτάσεων ανά περιφέρεια με τον πληθυσμό, τον αριθμό ανέργων στο β τρίμηνο του έτους, το κατά κεφαλή ΑΕΠ, την απασχόληση σε γεωργία κτηνοτροφία θήρα και δασοκομία, την απασχόληση σε κατασκευές, την απασχόληση σε ξενοδοχεία και εστιατόρια και τη χρησιμοποιουμένη γεωργική έκταση για το έτος 2005 στις περιφέρειες της Ελλάδας. 2.Υλικά και Μέθοδοι Τα δεδομένα των πυρκαγιών και των καμένων εκτάσεων που χρησιμοποιηθήκαν στην εργασία προέρχονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ελήφθησαν δε από το προσωπικό αρχείο του κ.δρ. Βακάλη. Τα υπόλοιπα δεδομένα προέρχονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με τη βοήθεια του λογισμικού στατιστικού πακέτου SPSS v και με τη χρήση του λογισμικού Excel. Η επεξεργασία των στοιχείων και η χαρτογραφική τους αποτύπωση έγινε στο πρόγραμμα ArcGIS Μεθοδολογία των Box & Jenkins Η μελέτη της χρονοσειράς του αριθμού των δασικών πυρκαγιών και των καμένων εκτάσεων κατά την περίοδο έγινε με μοντέλα που στη γενική τους μορφή αναφέρονται ως αυτοπαλινδρομούμενα ολοκληρωμένου κινούμενου μέσου (Autoregressive Integrated Moving Average Analysis, ARIMA) και η προσέγγιση αυτή αναφέρεται συχνά ως μεθοδολογία Box & Jenkins (1976). Τα μοντέλα ARIMA προσπαθούν να εξηγήσουν τη χρονική εξέλιξη του παρατηρούμενου συστήματος με απλές γραμμικές σχέσεις και να δώσουν προβλέψεις ακόμη και όταν η χρονοσειρά δεν είναι στάσιμη (Box and Jenkins 1976, Gilchrist 1976, Abraham and Ledolter 1983, Diggle 1990). Το μοντέλο ARIMA αποτελείται γενικά από τρία μέρη: AR (autoregression= αυτοπαλινδρόμηση), το μέρος ολοκλήρωσης (Ι= integrated) και το κινητό μέσο (ΜΑ= moving average) και δηλώνονται με τρεις παραμέτρους ως ARIMA (p,d,q), όπου p είναι η τάξη του αυτοπαλινδρομούμενου μέρους, d είναι η τάξη της διαφόρισης που χρειάζεται για 2

3 την επίτευξη στασιμότητας και q είναι η τάξη του κινούμενου μέσου. Μια χρονολογική σειρά χαρακτηρίζεται ως στάσιμη αν τα στατιστικά χαρακτηριστικά της δεν μεταβάλλονται με το χρόνο. Τα γραμμικά στάσιμα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: o Αυτοπαλινδρομούμενα (autoregressive) τάξης p, που συμβολίζονται AR(p). Αυτοπαλινδρομούμενο μοντέλο τάξης p, λέγεται το μοντέλο που έχει τη μορφή:, όπου Χ t είναι η παρατηρούμενη τυχαία μεταβλητή, c είναι ο σταθερός όρος, φ,φ,..,φ οι p άγνωστες παράμετροι του μοντέλου και e είναι λευκός θόρυβος (white noise). 1 2 p t o Μοντέλα κινούμενου μέσου (Moving Average models) τάξης q, που συμβολίζονται MA(q). Οι κινούμενου μέσου διαδικασίες είναι χρήσιμες για περιγραφή φαινομένων στα οποία τα γεγονότα παράγουν ένα άμεσο αποτέλεσμα η επίδραση του οποίου όμως δε σταματά εκεί αλλά διαρκεί, αν και το ίδιο το γεγονός παύει να υφίσταται. Η γενική μορφή του μοντέλου είναι : X t = c + e t -θ 1 e t-1 - θ 2 e t θ q e t-q, όπου c είναι ο σταθερός όρος, θ η κινητή μέση q παράμετρος και e t-q το σφάλμα πρόβλεψης τη χρονική στιγμή t-q. o Μικτά μοντέλα ή μοντέλα αυτοπαλινδρομούμενου κινούμενου μέσου (Autoregressive Moving Average models) τάξης p και q, που συμβολίζονται ARMA(p,q), και είναι η σύνθεση των AR(p) και MA(q). Στην πράξη για να περιγραφεί μια στάσιμη στοχαστική διαδικασία πρέπει να υπάρξει ένα μοντέλο που να συνδυάζει τις ιδιότητες του αυτοπαλινδρομούμενου μοντέλου και του μοντέλου του κινούμενου μέσου (Box & Jenkins 1976). Τα μοντέλα αυτά έχουν τη γενική μορφή: X t = c + φ 1 X t-1 + φ 2 X t-2 + +φ p X t-p + e t - θ 1 e t-1 - θ 2 e t θ q e t-q o Ολοκληρωμένα μικτά μοντέλα (Autoregressive Integrated Moving Average), λέγονται τα μοντέλα για τα οποία οι διαφορές d-τάξης, δίνουν χρονοσειρά στην οποία εφαρμόζεται μοντέλο ARMA(p, q). Για την επιλογή του κατάλληλου γραμμικού μοντέλου (AR, MA, ARMA, ή για μη στάσιμη χρονοσειρά ARIMA) ακολουθήθηκαν τα στάδια: α) της ταυτοποίησης β) της εκτίμησης των παραμέτρων και γ) του διαγνωστικού ελέγχου. Για την ταυτοποίηση της τάξης του AR και MA μοντέλου χρησιμοποιήθηκαν οι συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης και μερικής αυτοσυσχέτισης. Γενικά ισχύει ότι αν η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης φθίνει εκθετικά προς το μηδέν, ενδείκνυται ένα μοντέλο AR ενώ αν η συνάρτηση μερικής αυτοσυσχέτισης φθίνει αργά προς το μηδέν τότε το μοντέλο είναι MA. Επίσης από τις στατιστικά σημαντικές τιμές της συνάρτησης μερικής αυτοσυσχέτισης μπορεί να εκτιμηθεί η τάξη του AR μοντέλου, ενώ από τις στατιστικά σημαντικές τιμές της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης μπορεί να εκτιμηθεί η τάξη του MA μοντέλου. Σε πιο σύνθετες καταστάσεις μπορεί να γίνει συνδυασμός του AR και MA μέρους σε μοντέλο τύπου ARMA. Για τον προσδιορισμό του καλύτερου μοντέλου προσαρμογής της χρονοσειράς χρησιμοποιήθηκε επίσης το κριτήριο Akaike Information Criterion, AIC, (Akaike, 1974) και το κριτήριο Schwarz's Bayesian Criterion, BIC, (Schwarz, 1978). Ο διαγνωστικός έλεγχος για την καταλληλότητα του μοντέλου έγινε με ελέγχους ανεξαρτησίας των υπολοίπων (residuals) (Box & Jenkins, 1976). Η εκτίμηση των παραμέτρων όλων των μοντέλων έγινε με τη μέθοδο μέγιστης πιθανοφάνειας, όπως αυτή εφαρμόζεται στο λογισμικό SPSS. 3

4 Κατά την πρόβλεψη χωρίζεται η χρονοσειρά σε δυο χρονικές περιόδους, στην περίοδο εκμάθησης (learning/ training set) { X1,, X n } και στην περίοδο έλεγχου ή αξιολόγησης (test/ 1 validation set) { Xn,, X } 1 1 n. Για την αξιολόγηση των προβλέψεων με τα διάφορα μοντέλα, αν Χ t είναι η πραγματική τιμή και X ˆ t η αντίστοιχη πρόβλεψη τότε η αξιολόγηση των προβλέψεων μπορεί να γίνει με βάση το Μέσο τετραγωνικό σφάλμα ( Mean Squared Error, MSE) (Davis1994, Makridakis1993, Smith and Sincich 1992, Taymanand Swanson 1999): n 1 2 MSE X ˆ t Xt n n 1 t n1 1 Ένα χρήσιμο μέτρο σφάλματος πρόβλεψης όταν θέλουμε να συγκρίνουνε μοντέλα πρόβλεψης σε διαφορετικές χρονοσειρές είναι η κανονικοποίηση του MSE (Normalized Mean Squared Error, NMSE) διαιρώντας το MSE µε τη διασπορά των παρατηρήσεων της χρονοσειράς (ή πιο σωστά των παρατηρήσεων που χρησιμοποιούνται στο σχηματισμό των σφαλμάτων): NMSE n t n1 1 n t n1 1 X X t t Xˆ X t 2 2 όπου είναι η δειγματική μέση τιμή των X 1,, X. Επίσης συχνά χρησιμοποιείται και η 1 τετραγωνική ρίζα του NMSE, (Normalized Root Mean Square Error, NRMSE). n 2.2. Μεθοδολογία της Ιεραρχικής Ανάλυσης σε συστάδες (Hierarchical Cluster Analysis) Ο καθορισμός των ομοειδών χωρικών ομάδων και η σύνταξη των χαρτών διαμορφώθηκαν με βάση τη στατιστική μεθοδολογία της ιεραρχικής ανάλυσης σε συστάδες (Hierarchical Cluster Analysis) και την ομαδοποίηση τύπου «natural breaks» (Slocum 1999), όπως εφαρμόζεται στο λογισμικό ArcGIS. Οι αποστάσεις των σημείων στην ιεραρχική ανάλυση υπολογίσθηκαν με την Ευκλείδεια μετρική και ο σχηματισμός των συστάδων έγινε με τη μέθοδο Ward ώστε να ελαχιστοποιείται η μεταβλητότητα στο εσωτερικό τους (Σιάρδος 2004). Η μέθοδος της ομαδοποίησης τύπου «natural breaks» προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τη διασπορά των παρατηρήσεων μέσα στην κάθε ομάδα και ταυτόχρονα να μεγιστοποιήσει τη διασπορά των κέντρων των ομάδων. Για την ταξινόμηση αυτή χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος του Jenks (Slocum 1999, Αρτελάρης κ.α. 2004). Η ανάλυση έγινε στους 51 νομούς και οι μεταβλητές που χρησιμοποιηθήκαν ήταν ο μέσος όρος του αριθμού των πυρκαγιών, των καμένων εκτάσεων και του ΑΕΠ κατά τη χρονική περίοδο Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση Για τον προσδιορισμό της εξάρτησης του αριθμού δασικών πυρκαγιών και των καμένων εκτάσεων από κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες χρησιμοποιήθηκαν μοντέλα Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης (Multiple Linear Regression). Η επιλογή των πιο χρήσιμων ανεξαρτήτων μεταβλητών έγινε με τις μεθόδους: α) «εισαγωγή προς τα εμπρός» (Forward) β) «απαλοιφή προς τα πίσω» (Backward elimanation) και γ) «βηματική επιλογή» (Stepwise). Κατά τη μέθοδο «εισαγωγή προς τα εμπρός» (Forward), επιλέγονται οι μεταβλητές που θα μπουν στο μοντέλο με κριτήριο οι αντίστοιχοι συντελεστές τους να είναι στατιστικά σημαντικοί n 4

5 τουλάχιστον στο επίπεδο του 20% (p - τιμή 0.2), ξεκινώντας από αυτή που έχει τη μικρότερη p τιμή. Κατά τη μέθοδο «απαλοιφής προς τα πίσω» (Backward elimination), ξεκινάμε με το μοντέλο που περιλαμβάνει όλες τις μεταβλητές, και απαλείφουμε κάθε μεταβλητή που δε συνεισφέρει στην καλύτερη προσαρμογή του μοντέλου. Η μέθοδος «βηµατικής επιλογής» (Stepwise) είναι συνδυασμός των δυο παραπάνω μεθόδων, δηλαδή σε κάθε βήμα γίνεται έλεγχος για την προσθήκη νέας μεταβλητής στο μοντέλο και στη συνέχεια ελέγχεται αν θα πρέπει να απαλείφει κάποια από τις ήδη υπάρχουσες. Όλες οι μέθοδοι επιλεγούν με σκοπό το μοντέλο να έχει τη μεγαλύτερη προγνωστική αξία Οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που αποτέλεσαν το σύνολο των ερμηνευτικών μεταβλητών στις οποίες εφαρμόστηκαν τα τρία κριτήρια ήταν: ο πληθυσμός, ο αριθμός ανέργων στο β τρίμηνο του έτους, το κατά κεφαλή ΑΕΠ, η απασχόληση σε γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκομία, η απασχόληση σε κατασκευές, η απασχόληση σε ξενοδοχεία και εστιατόρια και η χρησιμοποιουμένη γεωργική έκταση. 3. Αποτελέσματα 3.1 Χρονική ανάλυση των πυρκαγιών Η διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των δασικών πυρκαγιών και των καμένων εκτάσεων κατά τη χρονική περίοδο δίνονται στον Πίνακα 1 (Παράρτημα). Οι αυτοσυσχετίσεις του αριθμού των δασικών πυρκαγιών δε φθίνουν γρήγορα προς το μηδέν όπως δίνεται στο Σχήμα 1 (Παράρτημα) και αυτό αποτελεί ένδειξη μη στασιμότητας. Ένα προτεινόμενο μοντέλο σύμφωνα με το γράφημα των μερικών αυτοσυσχετίσεων της χρονοσειράς των πρώτων διαφορών είναι το ARΙΜΑ (3,1,0). Το διάγραμμα των αυτοσυσχετίσεων για τις καμένες εκτάσεις στην ίδια χρονική περίοδο που δίνεται στο Σχήμα 1 δηλώνει ότι οι τιμές της αυτοσυσχέτισης για όλες τις υστερήσεις είναι μη σημαντικές, δηλαδή είναι μέσα στα όρια των τιμών για λευκό θόρυβο (σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%). Άρα τα μοντέλα AR και ARIMA δεν μπορούν να κάνουν προβλέψεις για τις καμένες εκτάσεις. Εκτός από την αυτοσυσχέτιση και τη μερική αυτοσυσχέτιση για την ταυτοποίηση του μοντέλου λαμβάνονται υπόψη και κριτήρια πληροφορίας, όπως τα κριτήρια AIC και BIC. Τα κριτήρια AIC και BIC υπολογίσθηκαν σε μοντέλα AR(p) με τιμές p = 1,,10, MA(q) με τιμές q = 1,,10, ARMA(p,q) με τιμές p = 1,,5 και q=1,,5, ARIMA(p,d,q) με τιμές p = 1,,5, d=1 και q=0,,5 για τη χρονοσειρά των πυρκαγιών την περίοδο Τα αποτελέσματα δίνονται στο Σχήμα 2 (Παράρτημα). Οι ελάχιστες τιμές των κριτηρίων AIC και BIC έδωσαν ως καταλληλότερα μοντέλα προσαρμογής και πρόβλεψης: α) Το AR(4):Υ t = 1374,915+0,242Υ t-1-0,089υ t-2 + 0,313Υ t-3 +0,482φ 4 Υ t-4 β) Το ARΙΜΑ(3,1,0):Υ t = 50,181-0,818 Υ t-1-0,878 Υ t-2-0,556 Υ t-3 + e t γ) Το ARΙΜΑ(3,1,1): Υ t = 57,847-0,227 Υ t-1-0,585 Υ t-2-0,129 Υ t-3 + e t +0,981 e t-1 Βρήκαμε λοιπόν στο σύνολο εκμάθησης το βέλτιστο μοντέλο και εκτιμήσαμε τις παραμέτρους για κάθε μοντέλο. Η αξιολόγηση της προβλεπτικής ικανότητας των παραπάνω μοντέλων πραγματοποιήθηκε υπολογίζοντας το NRMSE (Κανονικοποιημένη Τετραγωνική Ρίζα του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλματος) και το RMSE (Τετραγωνική ρίζα του Μέσου Τετραγωνικού Σφάλματος) για το σύνολο πρόβλεψης κατά την περίοδο και καταλληλότερο μοντέλο για τον αριθμό των δασικών πυρκαγιών κρίθηκε το ARΙΜΑ(3,1,1). 3.2 Ομαδοποίηση τύπου «natural breaks» και Ιεραρχική Ανάλυση σε συστάδες. Χρησιμοποιήθηκε η ομαδοποίηση τύπου «natural breaks» του προγράμματος ARCGIS για την κατασκευή των κλάσεων των Χαρτών. Η ομαδοποίηση των νομών της Ελλάδας έγινε ως προς κάθε μια από τις παρακάτω μεταβλητές: α) τον αριθμό πυρκαγιών, β) τον αριθμό καμένων 5

6 εκτάσεων, και γ) το ΑΕΠ, όλες κατά την περίοδο και δημιουργήθηκαν 5 χωρικές ομάδες, που δίνονται στα Σχήματα 3,4 και 5 αντίστοιχα (Παράρτημα). Αναλυτικά την 1 η χωρική ομάδα με βάση τον αριθμό των πυρκαγιών απαρτίζουν 9 νομοί, οι: Ν. Ευρυτανίας, Ν. Φωκίδος, Ν. Ημαθίας, Ν. Ροδόπης, Ν. Λευκάδος, Ν. Καρδίτσας, Ν. Άρτας, Ν. Ξάνθης, Ν. Πιερίας. Η ομάδα αυτή χαρακτηρίζεται από αρκετά μικρό αριθμό πυρκαγιών (αριθμός πυρκαγιών < 13) Την 2 η χωρική ομάδα απαρτίζουν 15 νομοί, οι : Ν. Κυκλάδων, Ν. Λέσβου, Ν. Σερρών, Ν. Φλώρινας, Ν. Σάμου, Ν. Κιλκίς, Ν. Χίου, Ν. Πέλλας, Ν. Γρεβενών, Ν. Ζακύνθου, Ν. Αργολίδος, Ν. Δράμας, Ν. Λασιθίου, Ν. Πρεβέζης, Ν. Χαλκιδικής. Η ομάδα αυτή χαρακτηρίζεται από μικρό αριθμό πυρκαγιών (13<αριθμός πυρκαγιών < 22). Την 3 η χωρική ομάδα απαρτίζουν 14 νομοί, οι : Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Καστοριάς, Ν. Κοζάνης, Ν. Βοιωτίας, Ν. Έβρου, Ν. Αρκαδίας, Ν. Τρικάλων, Ν. Δωδεκάνησου, Ν. Αχαΐας, Ν. Ρεθύμνης, Ν. Καβάλας, Ν. Ηρακλείου, Ν. Κέρκυρας, Ν. Μαγνησίας, Ν. Κορίνθιας. Η ομάδα αυτή χαρακτηρίζεται από αριθμό πυρκαγιών που κυμαίνονται μεταξύ 22 και 35. Την 4 η χωρική ομάδα απαρτίζουν 7 νομοί, οι : Ν. Λακωνίας, Ν. Λαρίσης, Ν. Φθιώτιδος, Ν. Μεσσηνίας, Ν. Θεσπρωτίας, Ν. Αιτωλίας & Ακαρνανίας. Η ομάδα αυτή χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό πυρκαγιών (35<αριθμός πυρκαγιών < 60). Την 5 η χωρική ομάδα απαρτίζουν 6 νομοί, οι : Ν. Ευβοίας, Ν. Χανίων, Ν. Ιωαννίνων, Ν. Ηλείας, Ν. Κεφαλληνίας, Ν. Αττικής. Η ομάδα αυτή χαρακτηρίζεται από τον μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών (60<αριθμός πυρκαγιών < 83). Από την ανάλυση με βάση τον αριθμό των καμένων εκτάσεων (σε στρέμματα) σχηματίζονται πέντε χωρικές ομάδες. Την 1 η χωρική ομάδα απαρτίζουν οι :Ν. Ευρυτανίας, Ν. Λευκάδος, Ν. Άρτης, Ν. Ροδόπης, Ν. Ξάνθης, Ν. Ημαθίας, Ν. Φωκίδος, Ν. Κυκλάδων, Ν. Σερρών, Ν. Πιερίας, Ν. Γρεβενών. Η ομάδα αυτή χαρακτηρίζεται από αρκετά μικρό αριθμό καμένων εκτάσεων (αριθμός καμένων εκτάσεων < 3000 στρ.). Την 2 η χωρική ομάδα απαρτίζουν οι : Ν. Καστοριάς, Ν. Πρεβέζης, Ν. Λέσβου, Ν. Ζακύνθου, Ν. Κιλκίς, Ν. Καρδίτσας, Ν. Έβρου, Ν. Φλωρίνης, Ν. Αργολίδος, Ν. Πέλλας, Ν. Ηρακλείου, Ν. Κέρκυρας, Ν. Ρεθύμνης, Ν. Θεσσαλονίκης. Η ομάδα αυτή χαρακτηρίζεται από μικρό αριθμό καμένων εκτάσεων ( 3000 στρ. < αριθμός καμένων εκτάσεων < 7500 στρ.). Την 3 η χωρική ομάδα απαρτίζουν οι : Ν. Κοζάνης, Ν. Δράμας, Ν. Κεφαλληνίας, Ν. Χαλκιδικής, Ν. Αρκαδίας, Ν. Σάμου, Ν. Ιωαννίνων, Ν. Χανίων, Ν. Μεσσηνίας, Ν. Βοιωτίας, Ν. Τρικάλων, Ν. Αχαΐας, Ν. Κορίνθιας, Ν. Θεσπρωτίας, Ν. Μαγνησίας, Ν. Χίου, Ν. Ηλείας. Η ομάδα αυτή χαρακτηρίζεται από αριθμό καμένων εκτάσεων που κυμαίνονται μεταξύ 7500 στρ. και στρ. Την 4 η χωρική ομάδα απαρτίζουν οι : Ν. Λακωνίας, Ν. Αιτωλίας & Ακαρνανίας, Ν. Λασιθίου, Ν. Φθιώτιδος, Ν. Ευβοίας. Η ομάδα αυτή χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό καμένων εκτάσεων ( στρ. < αριθμός καμένων εκτάσεων < στρ.). Την 5 η χωρική ομάδα απαρτίζουν 4 νομοί, οι : Ν. Λαρίσης, Ν. Δωδεκάνησου, Ν. Καβάλας, Ν. Αττικής. Η ομάδα αυτή χαρακτηρίζεται από το μεγαλύτερο αριθμό καμένων εκτάσεων (αριθμός καμένων εκτάσεων >25000 στρ.). Από την ανάλυση με βάση το μέσο αριθμό του κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ευρώ κατά την περίοδο σχηματίζονται πέντε χωρικές ομάδες. Την 1 η χωρική ομάδα με βάση τον αριθμό του ΑΕΠ απαρτίζουν οι Ν. Λευκάδος, Ν. Ευρυτανίας, Ν. Γρεβενών, Ν. Κεφαλληνίας, Ν. Θεσπρωτίας, Ν. Ζακύνθου, Ν. Σάμου, Ν. Χίου, Ν. Καστοριάς, Ν. Φωκίδος, Ν. Χαλκιδικής, Ν. Πρεβέζης, Ν. Άρτας, Ν. Ρεθύμνης, Ν. Λακωνίας, Ν. Ροδόπης, Ν. Ξάνθης, Ν. Κιλκίς. 6

7 Την 2 η χωρική ομάδα απαρτίζουν οι : Ν. Λασιθίου, Ν. Λέσβου, Ν. Δράμας, Ν. Φλωρίνης, Ν. Αρκαδίας, Ν. Αργολίδος, Ν. Κυκλάδων, Ν. Πιερίας, Ν. Κέρκυρας, Ν. Τρικάλων, Ν. Ιωαννίνων, Ν. Καρδίτσας, Ν. Έβρου, Ν. Χανίων, Ν. Ηλείας, Ν. Πέλλας, Ν. Μεσσηνίας, Ν. Ημαθίας, Ν. Σερρών, Ν. Καβάλας. Η ομάδα αυτή χαρακτηρίζεται από μικρό αριθμό ΑΕΠ. Την 3 η χωρική ομάδα απαρτίζουν οι : Ν. Κορίνθιας, Ν. Φθιώτιδος, Ν. Κοζάνης, Ν. Αιτω-λίας & Ακαρνανίας, Ν. Δωδεκάνησου, Ν. Μαγνησίας, Ν. Ευβοίας, Ν. Λαρίσης, Ν. Βοιωτίας, Ν. Αχαΐας, Ν. Ηρακλείου. Την 4 η χωρική ομάδα απαρτίζει μόνο ο Ν. Θεσσαλονίκης. Την 5 η χωρική ομάδα απαρτίζει μόνο ο Ν. Αττικής. Στα παραπάνω αναφερόμενα η πρώτη ομάδα χαρακτηρίζεται από το μικρότερο ΑΕΠ και η πέμπτη ομάδα από το υψηλότερο. Επίσης, παρατηρούμε ότι τα δυο μεγάλα αστικά κέντρα αποτελούν από μόνα τους μια χωρική ομάδα και παρουσιάζονται ως οι πλουσιότεροι νομοί κατά την περίοδο Περίπου το μισό ΑΕΠ της Ελλάδας παράγεται στο νομό Αττικής. Επίσης έγινε χωρισμός των παρατηρήσεων (51 νομοί) σε συστάδες με τη μέθοδο της Ιεραρχικής Ανάλυσης χρησιμοποιώντας και τις τρεις μεταβλητές, δηλαδή το μέσο όρο των μεταβλητών "αριθμό πυρκαγιών", "καμένων εκτάσεων" και "ΑΕΠ" κατά την περίοδο Οι μεταβλητές έχουν διαφορετικές κλίμακες μέτρησης και γι αυτό είναι αναγκαία η επανακλιμάκωσή τους πριν την ανάλυση ομαδοποίησης. Η επανακλιμάκωση των αρχικών τιμών των παρατηρήσεων έγινε με τη μετατροπή τους σε τυπικούς βαθμούς z, δηλαδή με αριθμητικό μέσο όρο 0 και τυπική απόκλιση 1. Τα αποτελέσματα της Ιεραρχικής Ανάλυσης σε συστάδες συνοψίζονται στο δενδρόγραμμα του Σχήματος 6 (Παράρτημα). Ο καλύτερος χωρισμός των 51 νομών είναι στις παρακάτω 3 χωρικές ομάδες. Την 1 η χωρική ομάδα απαρτίζουν οι: Ν. Αιτωλίας & Ακαρνανίας, Ν. Ευβοίας, Ν. Φθιώτιδος, Ν. Κυκλάδων, Ν. Λακωνίας, Ν. Ηλείας, Ν. Κεφαλλήνιας, Ν. Ιωαννίνων, Ν. Χανιών, Ν. Καβάλας και Ν. Δωδεκανήσου. Η ομάδα αυτή παρουσιάζει το μικρότερο αριθμό πυρκαγιών, αριθμό καμένων εκτάσεων και ΑΕΠ. Την 2 η χωρική ομάδα απαρτίζουν οι : Ν. Βοιωτίας, Ν. Αργολίδος, Ν. Αρκαδίας,Ν. Αχαΐας, Ν. Κορινθίας, Ν. Μεσσηνίας, Ν. Ζακύνθου, Ν. Κέρκυρας, Ν. Θεσπρωτίας, Ν. Πρεβέζης, Ν. Μαγνησίας, Ν. Τρικάλων, Ν. Γρεβενών,, Ν. Δράμας, Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Καστοριάς, Ν. Κοζάνης, Ν. Πέλλης, Ν. Χαλκιδικής, Ν. Έβρου, Ν. Σάμου,Ν. Χίου, Ν. Ηρακλείου, Ν. Λασιθίου και Ν. Ρεθύμνης, Ν. Ευρυτανίας, Ν. Φωκίδος, Ν. Λευκάδος, Ν. Άρτας, Ν. Καρδίτσας, Ν. Ημαθίας, Ν. Κιλκίς, Ν. Πιερίας, Ν. Σερρών, Ν. Φλώρινας, Ν. Ξάνθης, Ν. Ροδόπης, και Ν. Λέσβου. Την 3 η χωρική ομάδα απαρτίζει μόνο ο Ν. Αττικής. Ο Ν. Αττικής χαρακτηρίζεται από τον υψηλότερο αριθμό πυρκαγιών, καμένων εκτάσεων και ΑΕΠ. Η αύξηση του πληθυσμού στην πρωτεύουσα προφανώς έχει μια δυναμική σχέση τόσο με τα οικονομικά μεγέθη όσο και με τον αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας και εκδήλωσης πυρκαγιών. 3.3 Πολυμεταβλητή ανάλυση. Εφαρμόσθηκε η πολυμεταβλητή ανάλυση για την εξάρτηση του αριθμού των πυρκαγιών και των καμένων εκτάσεων ξεχωριστά από ένα πλήθος παραγόντων κατά το έτος 2005 για όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Οι παράγοντες που έχουν τη θέση ανεξάρτητων μεταβλητών στο μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης είναι: ο πληθυσμός, ο αριθμός των ανέργων, το κατά κεφαλή ΑΕΠ, η απασχόληση α) σε γεωργία κτηνοτροφία θήρα και δασοκομία, β) σε κατασκευές, και γ) σε ξενοδοχεία και εστιατόρια και τέλος η χρησιμοποιουμένη γεωργική έκταση. Για την επιλογή ενός υποσυνόλου ανεξαρτήτων μεταβλητών που εξηγούν την εξαρτημένη μεταβλητή 7

8 χρησιμοποιήθηκαν: α) η μέθοδος «εισαγωγή προς τα εμπρός» (Forward) β) η μέθοδος «απαλοιφής προς τα πίσω» (Backward elimination) και γ) η μέθοδος της «βηματικής επιλογής» (Stepwise) όπου κάθε φορά εξαρτημένη μεταβλητή ήταν: α) ο αριθμός των πυρκαγιών και β) ο αριθμός των καμένων εκτάσεων. Η μέθοδος «εισαγωγή προς τα εμπρός» και η μέθοδος «βηματικής επιλογής» κατέληξαν σε μοντέλο εξάρτησης του αριθμού των πυρκαγιών μόνο από τη χρησιμοποιούμενη γεωργική γη, ενώ η μέθοδος «απαλοιφής προς τα πίσω» ανέδειξε ως χρήσιμη μόνο τη μεταβλητή της απασχόλησης σε γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκομία. Για το πρώτο μοντέλο ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ του αριθμού των πυρκαγιών και της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης είναι R=0,664 και το ποσοστό της ερμηνευτικής ικανότητας του μοντέλου είναι R 2 =0,441, ενώ για το δεύτερο μοντέλο είναι R=0,613 και το ποσοστό της ερμηνευτικής ικανότητας του μοντέλου είναι R 2 =0,376. Παρατηρούμε ότι τα δυο μοντέλα δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη διαφορά, έχουν την ίδια περίπου καταλληλότητα. Για τις καμένες εκτάσεις οι μέθοδοι «εισαγωγή προς τα εμπρός» και «βηματικής επιλογής» δεν επέλεξαν καμιά ερμηνευτική μεταβλητή, ενώ η μέθοδος «απαλοιφής προς τα πίσω» έδωσε το παρακάτω μοντέλο: Καμένες εκτάσεις = 2594,985+ 0,054 πληθυσμός -1,073 άνεργοι + 48,074 αριθμός πυρκαγιών- 0,520 απασχόληση σε ξενοδοχεία και εστιατόρια. Το ποσοστό της ερμηνευτικής ικανότητας του μοντέλου είναι R 2 =0,795. Συζήτηση Συμπεράσματα Αναμφισβήτητα, η αύξηση του αριθμού των δασικών πυρκαγιών και των καμένων εκτάσεων καθιστά την αναγκαιότητα των προβλέψεων επιτακτική. Ωστόσο, οι προβλέψεις ενός φυσικού φαινομένου, όπως είναι οι πυρκαγιές, οι οποίες επηρεάζονται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, εξαρτώνται επίσης και από ένα σύνολο άλλων παραμέτρων, όπως είναι οι οικονομικές, κοινωνικές και κλιματικές αλλαγές. Στην εργασία αυτή εξετάσαμε διαφορετικές προσεγγίσεις στο χώρο και στο χρόνο για να εξηγήσουμε και να προβλέψουμε τις πυρκαγιές. Στη μέθοδο Αυτοπαλινδρόμησης χρησιμοποιούμε την ίδια μεταβλητή και εξετάζουμε πως αυτή μεταβάλλεται στο χρόνο. Στη Χωρική - Ιεραρχική μέθοδο μελετάμε την ίδια ή άλλες μεταβλητές στον ίδιο χρόνο. Στην Πολλαπλή παλινδρόμηση μελετάμε στο ίδιο χρόνο πολλές μεταβλητές. Στην περίπτωση του αριθμού των δασικών πυρκαγιών και των καμένων εκτάσεων τα γραφήματα των αυτοσυσχετίσεων (ACF) και των μερικών αυτοσυσχετίσεων (PACF) έδειξαν πως τα μοντέλα που προτείνονται είναι κυρίως αυτοπαλινδρομούμενα AR ή Ολοκληρωμένα Μικτά μοντέλα ARIMA. Με βάση τα κριτήρια ACF και PCF καλύτερη προσαρμογή στη χρονοσειρά του αριθμού των πυρκαγιών δίνουν τα μοντέλα AR(4) και το ARIMA(3,1,1), ενώ με βάση το κριτήριο AIC και το κριτήριο BIC το ARIMA(3,1,1). Προσπαθώντας να διερευνήσουμε κοινά χαρακτηριστικά πυρκαγιών στους νομούς, εφαρμόσαμε την ιεραρχική ταξινόμηση με βάση τον αριθμό των πυρκαγιών, των καμένων εκτάσεων και το ΑΕΠ. Η καλύτερη ταξινόμηση ήταν σε τρεις χωρικές ομάδες Νομών με την τρίτη ομάδα να αποτελείται μόνο από το Νομό Αττικής. Το πλήθος των πυρκαγιών, ο αριθμός των καμένων εκτάσεων και το ΑΕΠ στο Νομό Αττικής είναι ιδιαίτερα υψηλά, γεγονός που εστιάζει το ενδιαφέρον μας για το ποια είναι τα πραγματικά αίτια και τους μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από αυτά. Οι μέθοδοι Πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης που χρησιμοποιήσαμε για να ερμηνεύσουμε τη μεταβλητή του αριθμού των πυρκαγιών καταλήγουν σε διαφορετικά μοντέλα με γενικά μικρή καταλληλότητα εφαρμογής και με διαφορετικές ερμηνευτικές μεταβλητές. Η 8

9 επιλογή ενός συνόλου μεταβλητών για την ερμηνεία του μοντέλου δε φανερώνει από μόνη της ότι αυτές συνδέονται μεταξύ τους με κάποιο αιτιολογικό μηχανισμό και απαιτείται μεγαλύτερη έρευνα διαχρονικά. Μελλοντική έρευνα με μοντέλα δυναμικής παλινδρόμησης με στόχο την ανάλυση περισσοτέρων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών παραμέτρων κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη ανάλυση του φαινόμενου των πυρκαγιών που τα τελευταία χρόνια έλαβε καταστροφικές διαστάσεις στη χώρα μας. Ευχαριστίες Οι συγγραφείς ευχαριστούν ιδιαίτερα τον κ. Γ. Βακάλη για τα δεδομένα των πυρκαγιών και των καμένων εκτάσεων ανά Νομό που παραχώρησε στην ερευνητική ομάδα και την κ. Μ. Οικονομάκου, την κ. Κατερίνα Μουταφίδου και την κ. Μαρία Θηραίου από τη Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας για την άμεση παροχή δεδομένων για τη συγγραφή της εργασίας αυτής. Η εργασία αυτή ξεκίνησε με την παρότρυνση του αείμνηστου καθηγητή Ν. Στάμου, το κενό του οποίου είναι ανεκπλήρωτο. Spatial and temporal analysis of forest fires and burned areas in Central Macedonia - Greece in the period Sonia Antoniadou, Athanasios Christodoulou 1, Dimitris Kugiumtzis 2 1 Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Forestry and Natural Environment, Laboratory of Forest Economics. 2 Aristotle University of Thessaloniki, Department of Mathematics, Physics and Computational Sciences,Faculty of Technology Abstract In the present work we analyzed space-time data of forest fires and burned areas during the period in Greece. The research objective covered the following components: temporal resolution, which involves modeling the time series of the number of forest fires and burnt areas in Greece during the period , b) the spatial classification and clustering of 51 Prefectures of Greece with the average number of forest fires, burnt areas and Gross Domestic Product (GDP) at the time period as well as c) the determination of a model for the number of forest fires and the number of burnt areas for the Counties of Greece in the year The effect of the following factors on these two variables is investigated: human population, number of unemployed in the second quarter of the year, GDP per capita, employment in agriculture, animal breeding, hunting and forestry, employment in construction, employment in hotels and restaurants and the used agricultural land. Keywords: Forest Fires, Burnt Areas, Time Series, Spatial Analysis, Counties of Greece, Socioeconomic Factors Βιβλιογραφία Abraham, B. and Ledolter, J Statistical Methods for Forecasting, John Wiley and Sons. New York. pp

10 Akaike, H A new look at the statistical model identification, IEEE Trans. Autom. Control,vol. AC-19, pp Αρτελάρης, Π., Καλλιώρας, Δ., Πανταζής, Π. και Πετράκος, Γ. (2004) 'Η οικονομική γεωγραφία της ανάπτυξης των νέων και των υπό ένταξη κρατών-μελών της ΕΕ'. Στα Πρακτικά 7 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη, τεύχ. Β, σελ Box G.E.P and G.M. Jenkins Time Series Analysis, Forecasting and Control, Holden-Day, San Fransisco (1976) pp.575. Davis, S.T "Evaluation of Postcensal County Estimates for the 1980s." Working Paper 5. U.S. Bureau of the Census, Population Division. Diggle, P. J Time Series. A biostatistical introduction. Clarendon Press, Oxford. pp. 257 Δημητρακόπουλος, Α.Π., Διαχρονική ανάλυση των δασικών πυρκαγιών και των καμένων δασικών εκτάσεων κατά την περίοδο Πρακτικά 9 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, «Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και αποκατάσταση διαταραγμένων περιοχών.» Οκτωβρίου 2000, Κοζάνη. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, σελ Gilchrist, W A good elementary treatment. Statistical Forecasting. John Wiley and Sons. Καϊλίδης, Δ., Μαρκάλας, Σ., Παντελής, Δ., Η πιο καταστρεπτική χρονιά δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα και στο λοιπό κόσμο. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού περιβάλλοντος, Εργαστήριο Υλωρικής, Ανακοίνωση υπ. αριθ. 3/ σελ. 39. Καλαμποκίδης, Κ.Δ. και Ν. Στάμου, Ανάλυση και σχεδιασμός αντιμετώπισης του φαινομένου των δασικών πυρκαγιών στο Αιγαίο. Στα Πρακτικά 7 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Αξιοποίηση Δασικών Πόρων, Οκτωβρίου 1995, Καρδίτσα. Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, σελ Makridakis, S Accuracy measures: theoretical and practical concerns, International Journal of Forecasting, Vol.9, pp Schwarz, G., "Estimating the dimension of a model". Annals of Statistics 6(2):pp Σιάρδος. Γ. Κ., Μέθοδοι πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης με την επίλυση ασκήσεων μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS. διερεύνηση σχέσεων μεταξύ μεταβλητών. 3η Έκδοση, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, σελ.283. Slocum T.,1999. Thematic Cartography and Visualization, New Jersey: Prentice Hall Publishers. Smith, S.K. and Sincich, T "Forecasting State and Household Populations, Evaluating the Forecast Accuracy and Bias of Alternative Population Projections for States." International Journal of Forecasting 8:pp

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1. Διαχρονική εξέλιξη δασικών πυρκαγιών και καμένων εκτάσεων στην Ελλάδα κατά την περίοδο Table 1. Time Series of wildfires and burned areas in Greece from 1971 to

12 Σχήμα 1. Διάγραμμα των αυτοσυσχετίσεων και των μερικών αυτοσυσχετίσεων του αριθμού των δασικών πυρκαγιών και των καμένων εκτάσεων και οι αυτοσυσχετίσεις και οι μερικές αυτοσυσχετίσεις των πρώτων διαφορών για τον αριθμό των δασικών πυρκαγιών. Figure 1. Autocorrelation and Partial Autocorrelation of forest fires and burnt areas and Autocorrelation and Partial Autocorrelation of the first differences of forest fires. 12

13 Σχήμα 2. Τα καλύτερα μοντέλα με βάση την ελαχιστοποίηση των τιμών του κριτηρίου AIC και του κριτηρίου BIC. Figure 2. The best forecasting models chosen by minimizing AIC criterion and BIC criterion. Σχήμα 3. Ομαδοποίηση των Νομών με βάση το μέσο όρο του αριθμού των πυρκαγιών την περίοδο Figure 3. Classification of the Prefectures based on the average number of forest fires from 1983 to

14 Σχήμα 4. Ομαδοποίηση των Νομών με βάση το μέσο όρο των καμένων εκτάσεων την περίοδο Figure 4. Classification of the Prefectures based on the average number of burnt areas from 1983 to Σχήμα 5. Ομαδοποίηση των Νομών με βάση το μέσο όρο του ΑΕΠ κατά την περίοδο Figure 5. Classification of the Prefectures based on the average number of GDP from 1983 to

15 Σχήμα 6. Δενδρόγραμμα χρησιμοποιώντας ως μεταβλητές το μέσο όρο του αριθμού των πυρκαγιών, των καμένων εκτάσεων και του ΑΕΠ την περίοδο Figure 6. Dendrogram using as variable the average number of forest fires, burnt areas and GDP from 1983 to

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 25-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 20984 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 2.12.2014 Αρ. Πρωτ.: 65879 οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 9-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 69108οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 11-06-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1847 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 18-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 60321 οικ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 08-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1229 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 17-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 18226 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data)

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data) Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ Χρήστης Υλικό (Hardware) εδοµένα (data) Λογισµικό (Software) ιαδικασίες ιαχείρισης (Management Procedures) Υπολογιστικό σύστηµα 1 Ελλείψεις εδοµένων Εξειδικευµένου προσωπικού Ψηφιοποιητής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Εκτίμηση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των ελληνικών νομών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τομέα το 2010 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση CE Λίγο πολύ όλοι µας έχουµε ακούσει για το σήµα CE ή έχουµε δει την αναγραφή του πάνω σε διάφορα προϊόντα, κυρίως σε ηλεκτρικές συσκευές ή παιχνίδια. Τα αρχικά CE αποτελούν συντοµογραφία της γαλλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737 1. 3468/2006 Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): 1. 1.1. 1.2. : : : :..: : :..: : : :. : : :. : 17738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ E.K.A.B. Το Εθνικό Κέντρο Αµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) συστάθηκε ως ΝΠ το 1985 (Ν.1579/85) και

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 301 Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς κοσμημάτων και λοιπών συναφών αντικειμένων, που αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21.07.2008 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡ. Πρωτ 34157 Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 7 Τ. Θ. 14305 Ταχ. Κώδικας : 115 23 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6496000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1833 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποχή στις Βουλευτικές Εκλογές και στις Ευρωεκλογές 2004. Ιωάννης Ανδρεάδης john@polsci.auth.gr Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αποχή στις Βουλευτικές Εκλογές και στις Ευρωεκλογές 2004. Ιωάννης Ανδρεάδης john@polsci.auth.gr Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αποχή στις Βουλευτικές Εκλογές και στις Ευρωεκλογές 2004 Ιωάννης Ανδρεάδης john@polsci.auth.gr Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Η εργασία αυτή αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, 20 Μαΐου 2013 1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319 Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 16.778 16.546 12.322.582 3.116.192 81.223 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο.

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr Καλλιθέα, 07.08.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (άνεργη, απόφοιτος Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ) ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (δικηγόρος)

1. Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (άνεργη, απόφοιτος Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ) ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (δικηγόρος) 1. Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (άνεργη, απόφοιτος Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ) ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (δικηγόρος) 2. B ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (τηλεφωνήτρια στη VODAFONE, συνδικαλίστρια

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά - Αρμόδια Υπηρεσία - Γενικά - Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου - Διαδικασία - Διάρκεια εκδόσεως Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) - Διάρκεια ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) χωρίς ελλείψεις ή με δευτερεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ «ΕΣΤΙΑ» www.idika.org.gr/estia ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

V PRC ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ / ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

V PRC ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ / ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ / ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΚΥΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Λ. Λαμπριανίδου 40, 661 00 Δράμα Τ. 2521022750, 2521024995, 2521027520 F. 2521025835 E. ccidrama@dramanet.gr www.dramanet.gr ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ) Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 ψηφίστηκε με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ελληνική επικράτεια, παρέχοντας κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΜΜΕ Τμήμα Εντύπων & Επαγγελματικών Οργανώσεων Αθήνα, 6.6.2006 Α.Π.:14446 ΠΡΟΣ: Οπως ο Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΙΚΟΝΑ. Ανάγκη Αλλαγής της Πολιτικής των Επενδυτικών Κινήτρων ΤΟΥ Ξ ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΛΛΑΔΑΣ

Η ΕΙΚΟΝΑ. Ανάγκη Αλλαγής της Πολιτικής των Επενδυτικών Κινήτρων ΤΟΥ Ξ ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ Ξ ΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ Δ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε ΛΛΑΔΑΣ Ανάγκη Αλλαγής της Πολιτικής των Επενδυτικών Κινήτρων Αθήνα Οκτώβριος 2008

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα