ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00"

Transcript

1 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2) Οι οπθέρ απανηήζειρ ζημειώνονηαι ζηο καηάλληλο κοςηάκι ηος ειδικού ενηύπος ηων λύζεων πος θα ζαρ δοθεί. 3) Κάθε οπθό θέμα βαθμολογείηαι με ηέζζεπιρ (4) μονάδερ. 4) Κάθε λανθαζμένο θέμα βαθμολογείηαι απνηηικά με μία (1) μονάδα. 5) Κάθε κενό θέμα βαθμολογείηαι με μηδέν (0) μονάδερ. 6) Δεν επιηπέπεηαι η σπήζη ςπολογιζηικήρ μησανήρ. 7) Δεν επιηπέπεηαι η σπήζη διοπθωηικού ςγπού. 8) Επιηπέπεηαι η σπήζη ΜΟΝΟ μπλε μελανιού. ΘΕΜΑ 1 ο Ο Γιϊργοσ χρθςιμοποίθςε όμοιουσ κφβουσ, για να καταςκευάςει τουσ πζντε πιο κάτω «πφργουσ» πάνω ςτθν άμμο. Ποιοσ πφργοσ κα αφιςει το πιο βακφ αποτφπωμα ςτθν άμμο; Πφργοσ 1 Πφργοσ 2 Πφργοσ 3 Πφργοσ 4 Α. Ο πφργοσ 1 Β. Ο πφργοσ 2 Γ. Ο πφργοσ 3 Δ. Ο πφργοσ 4 Ε. Όλοι οι πφργοι κα αφιςουν εξίςου βακφ αποτφπωμα. ΘΕΜΑ 2 ο Ποιο από τα πιο κάτω ΔΕΝ κάνει το αίμα: Α. Μεταφζρει οξυγόνο και διοξείδιο του διοξείδιο του άνκρακα μζςα από τα αιμοφόρα αγγεία. Β. Καταπολεμά τα μικρόβια που ειςβάλλουν ςτον οργανιςμό. Γ. Διαςπά τισ τροφζσ ςε μικρότερα κομματάκια. Δ. Δθμιουργεί ζνα δίκτυ, για να κλείνουν οι πλθγζσ. Ε. Μεταφζρει κρεπτικζσ ουςίεσ ωσ τροφι ςτουσ ιςτοφσ. Σελίδα 1 από 7

2 ΘΕΜΑ 3 ο Ποιο από τα πιο κάτω ςχεδιαγράμματα δείχνει τθν ορκι πορεία των ακτίνων φωτόσ; Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2 Σχεδιάγραμμα 3 Σχεδιάγραμμα 4 Α. Σχεδιάγραμμα 1 Β. Σχεδιάγραμμα 2 Γ. Σχεδιάγραμμα 3 Δ. Σχεδιάγραμμα 4 Ε. Κανζνα ΘΕΜΑ 4 ο Πζντε φαςόλια ςτερεϊκθκαν με βοφτυρο ςτθ ςειρά πάνω ςε μια μεταλλικι ρίγα, όπωσ δείχνει το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα. Θ ρίγα κερμαίνεται από το αναμμζνο κερί ςτθ μια τθσ άκρθ. Με ποια ςειρά κα πζςουν τα φαςόλια; Α. 1, 2, 3, 4, 5 Β. 5, 4, 3, 2, 1 Γ. 1, 3, 5, 4, 2 Δ. 1, 5, 4, 3, 2. Ε. Θα πζςουν όλα τθν ίδια ςτιγμι ΘΕΜΑ 5 ο Ο Θρόδοτοσ ςυνθκίηει να πίνει παγωμζνο τςάι με λεμόνι. Ζχει παρατθριςει ότι, μόλισ προςκζςει μια φζτα λεμόνι ςτο τςάι του, αυτό αλλάηει χρϊμα και γίνεται πιο κοκκινωπό. Αυτό ςθμαίνει ότι: Α. Το τςάι είναι μια βάςθ. Β. Το λεμόνι περιζχει μια βάςθ. Γ. Το τςάι είναι ζνασ δείκτθσ. Δ. Το λεμόνι περιζχει ουδζτερο υγρό. Ε. Κανζνα από τα πιο πάνω. ΘΕΜΑ 6 ο Ποια από τισ παρακάτω πθγζσ ενζργειασ είναι ανεξάντλθτθ; Α. Πετρζλαιο Β. Φυςικό αζριο Γ. Ορυκτό κάρβουνο Δ. Βιομάηα Ε. Γεωκερμικι ενζργεια Σελίδα 2 από 7

3 ΘΕΜΑ 7 ο Το πιο κάτω ςχεδιάγραμμα δείχνει τα εςωτερικά μζρθ τθσ καρδίασ. Ποιο μζροσ είναι θ δεξιά κοιλία; Α. Το 1 Β. Το 2 Γ. Το 3 Δ. Το 4 Ε. Το 5 ΘΕΜΑ 8 ο Σε ποιο μζροσ του ςϊματοσ υπάρχει δικζφαλοσ και τρικζφαλοσ μυσ; Α. ςτθ ράχθ Β. ςτθ καρδία Γ. ςτο κϊρακα Δ. ςτο βραχίονα Ε. ςτο κρανίο ΘΕΜΑ 9 ο Θ Ευρυδίκθ ακοφει τον ιχο από τρία διαφορετικά όργανα που παίηουν τθν ίδια νότα. Μπορεί να διακρίνει από ποιο όργανο προζρχεται ο κάκε ιχοσ, γιατί: Α. Οι ιχοι ζχουν διαφορετικι χροιά. Β. Οι ιχοι ζχουν διαφορετικό φψοσ. Γ. Οι ιχοι ζχουν διαφορετικι ακουςτότθτα. Δ. Οι ιχοι ζχουν τθν ίδια ακουςτότθτα. Ε. Οι ιχοι ζχουν το ίδιο φψοσ. ΘΕΜΑ 10 ο Αν μετρθκοφν οι καρδιακοί παλμοί και ο ρυκμόσ τθσ αναπνοισ ςου πριν και αφοφ τρζξεισ ζναν δρόμο ταχφτθτασ 50 μζτρων ποιεσ αλλαγζσ κα παρατθρθκοφν; Α. Καμιά αλλαγι ςτουσ καρδιακοφσ παλμοφσ, αλλά μείωςθ ςτουσ ςτον ρυκμό τθσ αναπνοισ. Β. Αφξθςθ ςτουσ καρδιακοφσ παλμοφσ, αλλά καμιά αλλαγι ςτον ρυκμό τθσ αναπνοισ. Γ. Αφξθςθ ςτουσ καρδιακοφσ παλμοφσ και ςτον ρυκμό τθσ αναπνοισ. Δ. Μείωςθ ςτουσ καρδιακοφσ παλμοφσ και ςτον ρυκμό τθσ αναπνοισ. Ε. Καμιά αλλαγι οφτε ςτο ζνα οφτε ςτο άλλο. ΘΕΜΑ 11 ο Οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ μετατρζπουν τθν θλεκτρικι ενζργεια ςε άλλεσ μορφζσ ενζργειασ. Σε ποια μορφι ενζργειασ μετατρζπεται πάντοτε ζνα μζροσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθ λειτουργία μιασ θλεκτρικισ ςυςκευισ; Α. Χθμικι Β. Φωτεινι Γ. Θερμικι Δ. Κινθτικι Ε. Θχθτικι Σελίδα 3 από 7

4 ΘΕΜΑ 12 ο Θ Κικι κζλει να διερευνιςει αν θ προςκικθ λαμπτιρων ςε ςειρά ςτο κφκλωμα, επθρεάηει τθ φωτεινότθτά τουσ. Ποια από τα πιο κάτω κυκλϊματα πρζπει να καταςκευάςει; Κύκλωμα 1 Κύκλωμα 2 Κύκλωμα 3 Κύκλωμα 4 Κύκλωμα 5 Κύκλωμα 6 Α. Κφκλωμα 1, 2 και 3. Β. Κφκλωμα 4, 5 και 6. Γ. Κφκλωμα 2, 5 και 6. Δ. Κφκλωμα 3 και 5. Ε. Κφκλωμα 1, 3 και 6. ΘΕΜΑ 13 ο Το δοχείο 1 περιζχει λάδι, το δοχείο 2 περιζχει νερό και λάδι και το δοχείο 3 νερό. Στο κάτω μζροσ και των τριϊν όμοιων δοχείων υπάρχει μια τρφπα που βρίςκεται ακριβϊσ ςτο ίδιο βάκοσ από τθ ςτάκμθ των υγρϊν. Αν ανοίξουν τθν ίδια ςτιγμι οι τρεισ τρφπεσ, ποιο δοχείο κα εκτοξεφει υγρό ςε μεγαλφτερθ απόςταςθ; Δοχείο 2 Δοχείο 1 Δοχείο 3 Α. Δοχείο 1 Β. Δοχείο 1 και Δοχείο 3 Γ. Δοχείο 2 και Δοχείο 3 Δ. Δοχείο 2 Ε. Δοχείο 3 ΘΕΜΑ 14 ο Ποιοσ από τουσ πιο κάτω ςτακμοφσ ΔΕΝ χρθςιμοποιεί ανανεϊςιμθ πθγι ενζργειασ για τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ; A. Στακμόσ 1 B. Στακμόσ 2 Γ. Στακμόσ 3 Δ. Στακμόσ 4 Ε. Κανζνασ Σταθμός 1 Σταθμός 3 Σταθμός 2 Σταθμός 4 Σελίδα 4 από 7

5 ΘΕΜΑ 15 ο Θ πιο κάτω εικόνα δείχνει ζναν λαμπτιρα που ζχει ςυνδεκεί με μια μπαταρία ς ζνα θλεκτρικό κφκλωμα. Ποιο από τα πιο κάτω αντικείμενα ΔΕΝ κα ανάψει τον λαμπτιρα, αν ςυνδεκεί ςτα ςθμεία Α και Β; Α Β 1 1 Α. Κορδόνι παπουτςιϊν Β. Καρφοβελόνα Γ. Κλειδί Δ. Χρυςό δακτυλίδι Ε. Κανζνα από τα πιο πάνω ΘΕΜΑ 16 ο Τα πιο κάτω παγάκια βρίςκονται ςτο ίδιο δωμάτιο μια ανοιξιάτικθ μζρα. Ποιο κα λιϊςει πιο γριγορα; Παγάκι 1 Παγάκι 2 Παγάκι 3 Παγάκι 4 Α. Παγάκι 1 Β. Παγάκι 2 Γ. Παγάκι 3 Δ. Παγάκι 4 Ε. Θα λιϊςουν όλα τα παγάκια ςτον ίδιο χρόνο. ΘΕΜΑ 17 ο Τρία όμοια αυτοκίνθτα διαφορετικοφ χρϊματοσ ζχουν ςτακμεφςει τθν ίδια ςτιγμι ςτον ίδιο χϊρο μζςα ςτθ λιακάδα μιασ καλοκαιρινισ μζρασ. Το πρϊτο είναι μπλε, το δεφτερο είναι άςπρο και το τρίτο είναι μαφρο. Σε μια ϊρα ποιο κα είναι πιο κερμό ςτο εςωτερικό του; Α. Το μπλε Β. Το άςπρο Γ. Το μαφρο Δ. Το μαφρο και το άςπρο Ε. Όλα κα ζχουν τθν ίδια κερμοκραςία ΘΕΜΑ 18 ο Δφο όμοια κλειςτά μπαλόνια περιζχουν τθν ίδια ποςότθτα νεροφ. Το ζνα περιζχει ηεςτό και το άλλο περιζχει κρφο νερό. Ποιο από τα πιο κάτω είναι πιο πικανό να ςυμβεί, αν τοποκετθκοφν και τα δφο ςε ζνα κουβά με νερό τθσ βρφςθσ; Α. Θα επιπλζουν και τα δφο μπαλόνια. Β. Θα βυκιςτοφν και τα δφο μπαλόνια. Γ. Το μπαλόνι με το κρφο νερό κα επιπλζει, ενϊ το μπαλόνι με το ηεςτό νερό κα βυκιςτεί. Δ. Το μπαλόνι με το ηεςτό νερό κα επιπλζει, ενϊ το μπαλόνι με το κρφο νερό κα βυκιςτεί. Ε. Τα δφο μπαλόνια κα παραμείνουν ακίνθτα ςτθ μζςθ του κουβά. ΘΕΜΑ 19 ο Σε ποιο ουράνιο ςϊμα πάτθςε το πόδι του ο άνκρωποσ; Α. Άρθσ Β. Αφροδίτθ Γ. Σελινθ Δ. Κρόνοσ Ε. Δίασ Σελίδα 5 από 7

6 ΘΕΜΑ 20 ο Οι θλεκτροπαραγωγοί ςτακμοί τθσ ΑΘΚ ςτθν Κφπρο χρθςιμοποιοφν το πετρζλαιο, ωσ πθγι ενζργειασ. Ποια από τισ πιο κάτω είναι θ ορκι ςειρά των μετατροπϊν ενζργειασ που ςυμβαίνουν ςε ζναν θλεκτροπαραγωγό ςτακμό τθσ ΑΘΚ; Α. Θερμικι Χθμικι Κινθτικι Θλεκτρικι Β. Φωτεινι Θερμικι Κινθτικι Θλεκτρικι Γ. Κινθτικι Θλεκτρικι Θερμικι Χθμικι Δ. Θχθτικι Θερμικι Κινθτικι Θλεκτρικι Ε. Χθμικι Θερμικι Κινθτικι Θλεκτρικι ΘΕΜΑ 21 ο Σε ποια από τισ πιο κάτω περιπτϊςεισ θ κερμότθτα ΔΕΝ διαδίδεται με ακτινοβολία; Α. Θ θλεκτρικι λάμπα ηεςταίνει τα κοτοπουλάκια μζςα ςτο κοτζτςι. Β. Το νερό των ςωλινων που βρίςκονται μζςα ςτισ πλάκεσ του θλιακοφ κερμοςίφωνα ηεςταίνεται. Γ. Ηεςταίνεται ολόκλθρθ θ ποςότθτα του νεροφ που περιζχει μια κατςαρόλα, θ οποία βρίςκεται πάνω ςε ζνα αναμμζνο θλεκτρικό μάτι. Δ. Θ γιαγιά κάκεται και ηεςταίνεται απζναντι από μια θλεκτρικι κερμάςτρα. Ε. Ζξω από τον διαςτθμικό ςτακμό ςε ςθμεία που δεν υπάρχει ςκιά επικρατεί ψθλι κερμοκραςία. ΘΕΜΑ 22 ο Ποιο από τα πιο κάτω ΔΕΝ μπορεί να κάνει ο αςτροναφτθσ που βρίςκεται ςε αποςτολι ςτο διάςτθμα; Α. Να καταπιεί. Β. Να περπατιςει μζςα ςτο διαςτθμόπλοιο. Γ. Να μιλιςει. Δ. Να κάνει μια τοφμπα ςτο φεγγάρι. Ε. Να επικοινωνιςει με ςυνεργάτεσ του. ΘΕΜΑ 23 ο Ποια από τισ πιο κάτω ΔΕΝ είναι λειτουργία του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ; Α. μεταφορά οξυγόνου ςε όλα τα μζρθ του ςϊματοσ μασ Β. μεταφορά κρεπτικϊν ουςιϊν ςε όλα τα κφτταρα μασ Γ. μεταφορά άχρθςτων ουςιϊν ςτα κατάλλθλα όργανα για να αποβλθκοφν Δ. ανταλλαγι του οξυγόνου με διοξείδιο του άνκρακα Ε. ανταλλαγι του οξυγόνου με άηωτο Σελίδα 6 από 7

7 ΘΕΜΑ 24 ο Ο Ευριπίδθσ καταςκεφαςε ζνα παιχνίδι που περιλαμβάνει ζνα πφραυλο και τον εκτοξευτιρα του. Ο εκτοξευτιρασ αποτελείται από μια μπουκάλα πλαςτικι και ζνα λεπτό πλαςτικό ςωλινα, που εφαρμόηεται ςτο ςτόμιο τθσ με πλαςτελίνθ. Ο πφραυλοσ αποτελείται από ζνα πλαςτικό καλαμάκι με ζνα χάρτινο τριγωνικό βζλοσ που ζχει ςτερεωκεί ςτθν άκρθ του. Για να εκτινάξει τον πφραυλο προσ τα πάνω, ο Ευριπίδθσ τον τοποκετεί μζςα ςτον εκτοξευτιρα, τον οποίο ςυμπιζηει απότομα με τα χζρια. Ζπειτα από μερικζσ δοκιμζσ και αλλαγζσ ςτο παιχνίδι του, ο Ευριπίδθσ κατζγραψε τισ πιο κάτω μετριςεισ. Μήκοσ πυραφλου (cm) Ύψοσ πτήςησ (cm) Ποια από τισ πιο κάτω ερωτιςεισ προςπακοφςε να διερευνιςει ο Ευριπίδθσ; Α. Θ δφναμθ που εξαςκεί με τα χζρια ςτο εκτοξευτιρα επθρεάηει το φψοσ τθσ πτιςθσ του πυραφλου; Β. Το φψοσ του μπουκαλιοφ επθρεάηει το φψοσ τθσ πτιςθσ του πυραφλου; Γ. Το μικοσ του πυραφλου επθρεάηει τθ δφναμθ που χρειάηεται να εξαςκθκεί, για να εκτοξευκεί ο πφραυλοσ Δ. Το μικοσ του πυραφλου επθρεάηει το φψοσ τθσ πτιςθσ του; Ε. Το βάροσ του βζλουσ επθρεάηει το φψοσ τθσ πτιςθσ του πυραφλου; ΘΕΜΑ 25 ο Στθ διπλανι εικόνα φαίνονται οι απϊλειεσ κερμότθτασ από ζνα ςπίτι. Πιο κάτω ακολουκοφν 5 προτάςεισ με μζτρα ϊςτε το ςπίτι να μθ ψφχεται γριγορα το χειμϊνα: 1. Πρζπει να τοποκετείται κερμομονωτικό υλικό κάτω από τθν οροφι 2. Πρζπει να τοποκετείται κερμομονωτικό υλικό κάτω από το δάπεδο 3. Οι πόρτεσ και τα παράκυρα να είναι μεταλλικά με μεγάλο πάχοσ. 4. Πρζπει να τοποκετοφνται ςτα παράκυρα διπλά τηάμια. 5. Οι εξωτερικοί τοίχοι να είναι διπλοί με κερμομονωτικό υλικό ανάμεςα τουσ. Οι προτάςεισ που είναι ορκζσ είναι: Α. 1,2,3,4 Β. 1,3,4,5 Γ. 1,2,4,5 Δ. 2,3,4,5 Ε. 1,2,3,5 Σελίδα 7 από 7

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αυτζσ οι ςημειώςεισ βγήκαν κατά το διάβαςμα τησ αςτρονομίασ. Είναι ςε μεγάλο ποςοςτό ςοφμα από τισ διαφάνειεσ του Στεριοφλα, επεξηγήςεισ και κομμάτια από το βιβλίο. Δεν καλφπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τοσ Φοιτητή τοσ Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Σετνολογίας Τπολογιστών ΕΞΑΡΥΟ ΩΣΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης

Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 1 2. Ρεριγραφι του βαςικοφ παρακφρου του Audacity.... 2 3. Ρροετοιμαςία και εκτζλεςθ θχογράφθςθσ... 2 4. Ηχογράφθςθ από ιςτοςελίδα ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΘΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΘΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΘΜΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΑΤΡΜΑΣΟ ΧΕΙΡΙΜΟ ΟΧΘΜΑΣΟ ΜΕΩ ΧΕΙΡΙΣΘΡΙΟΤ ΠΑΙΧΝΙΔΟΜΘΧΑΝΘ ΣΗΙΦΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Α.Μ : 36230 ΠΑΠΠΑ ΩΣΘΡΘ Α.Μ : 37925 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος Ρ Ε Λ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΝΟΝΕΣ 5

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

320 ΜΠΚ Cadet s Manual

320 ΜΠΚ Cadet s Manual 320 ΜΠΚ Cadet s Manual (Για τουσ δόκιμουσ τθσ 320 ΜΠΚ) Κείμενα: Αναςτάςιοσ Cipher Μπαρμπίςθσ Δθμιτριοσ Προπζλασ Βερνισ Διορκώςεισ Επιμζλεια κειμζνων τζργιοσ Lorimer ιώμοσ Εκδοςθ 1.0 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία Με τίτλο : «Καταςκευή Ηλεκτρικήσ Εγκατάςταςησ με Σεχνολογία KNX ςε Κατοικία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία

ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ. Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Διπλωματική εργασία ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία χεδίαση αεροδυναμικού κελύφους για μη επανδρωμένο όχημα κάθετης προσγείωσης-απογείωσης ΓΚΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΝΙΑ 2011 1 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Κατά

Διαβάστε περισσότερα