Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ Δ / Ν Σ Η Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ & Χ Ω Ρ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Ν Α Τ. Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Τ Μ Η Μ Α Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Υ & Χ Ω Ρ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ Κομοτηνή, Αριθ. Πρωτ.: 5044 Σχετικά: (2050, 2497,2595, 3385, 3763)/2013 Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ Κομοτηνής-Αλεξ/πολης Τ.Κ , Κομοτηνή Τηλ.: /27966 FAX: Πληροφορίες: Αθανασία Καραλή ΘΕΜΑ: Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού έργου (ΜΥΗΕ) ισχύος 1,2MW, επί του ρέματος Τσάι, του Δήμου Μύκης, Π.Ε. Ξάνθης» και συνοδά έργα αυτού, από την εταιρεία Λ.Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 3. Το ΠΔ 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α / ) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης». 4. Την αριθμ /2013 (ΦΕΚ 2017/Β / ) απόφαση «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Α.Δ.Μ.Θ. και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Α.Δ.Μ.Θ.». 5. Την ΚΥΑ υπ αριθμό 21398/2012 (ΦΕΚ 1470/Β / ) «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με το άρθρο 19α του Ν. 4014/2011», 6. Την Εγκύκλιο 8 (α.π / ΑΔΑ Β4Λ90-00Ρ) «Λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση ΑΕΠΟ σε εφαρμογή του άρθρου 19α του Ν. 4014/2011». Εγκριση Π.Ο. για ΜΥΗΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ, ρεμα Τσάι 1

2 7. Την Υ.Α. οικ.48963/2012 (ΦΕΚ 2703/Β / «Προδιαγραφές περιεχομένου Α.Ε.Π.Ο. για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α της υπ αριθμ. 1958/ απόφασης Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 7 του Ν.4014/2011 (Α 209). 8. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α) και το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α ). 9. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ». 10. Την Υ.Α / (ΦΕΚ1077/Β / ) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ ή στις Π.Π.Δ. της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β / ), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011». 11. Το Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/ ) «Ρύθμιση Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», και τον Ν. 3208/03 (ΦΕΚ 303/Α/ ). 12. Το Ν. 3017/2002 (ΦΕΚ 117/Α/ ) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος». 13. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 14. Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/ ) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)». 15. Την Κ.Υ.Α. Η.Π /2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του αρ. 3 του Ν. 3010/2002». 16. Την απόφαση αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β / ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α /2011)», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /2012 (ΦΕΚ 1565/Β / ). 17. Την Υ.Α /ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β / ) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού. Των ειδικών εντύπων των ανωτέρων διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου με τις διαδικασίες αυτές θέματος. 18. Την ΚΥΑ Η.Π /703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β / ) «Διαδικασία Π.Π.Ε.Α και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002». 19. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/ (ΦΕΚ 678/Β), όπως ισχύει. 20. Την απόφαση με αριθμό 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β / ) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού». Εγκριση Π.Ο. για ΜΥΗΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ, ρεμα Τσάι 2

3 21. Την ΥΑ /2011 (ΦΕΚ 518/Β/ ) «Συμπλήρωση και εξειδίκευση τεχνικών και λοιπών λεπτομερειών των κριτηρίων χωροθέτησης Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) που προβλέπονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑ - ΑΠΕ), σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν. 3851/2010». 22. Την ΚΥΑ οικ.3137/191/φ.15/2012 (ΦΕΚ 1048/Β / ) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 23. Το Ν. 2244/ (ΦΕΚ 168/Α/94) περί «Ρύθμισης θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις». 24. Το Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α / ) «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης και λοιπές διατάξεις». 25. Το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α / ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Α.Π.Ε. για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ». 26. Την Υ.Α. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/2011 (ΦΕΚ 2373/Β / ) «Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μέσω συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης». 27. Την Εγκύκλιο (α.π. οικ / ΑΔΑ 45ΨΠ0-11Θ) «Διαδικασία χορήγησης αδειών εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ μετά την ισχύ του Ν. 4014/2011». 28. Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/ ) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/ ) και το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/ ). 29. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60 ΕΚ». 30. Την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αριθμό 1006/2013 (ΦΕΚ 2290/Β / ) «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης». 31. Το Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70/Α / ) «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρόγραμμα Ήλιος Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) Κριτήρια αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ). 32. Την απόφαση αριθμ. οικ /ευπε/υπεχωδε/2006 (ΦΕΚ 663/Β / ) «Διαδικασία ΠΠΕΑ και ΕΠΟ έργων ΑΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002» 33. Την απόφαση αριθμ. οικ /ευπε/υπεχωδε/2006 (ΦΕΚ 663/Β / ) «Περιεχόμενα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Π.Π.Ε. και Μ.Π.Ε. καθώς και συναφών μελετών περιβάλλοντος, έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». 34. Την ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238 (ΦΕΚ 512/Β/ ) που αναφέρεται σε μέτρα προφύλαξης κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων. 35. Το με Αρ. Πρωτ. Οικ /463/ έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας της Διεύθυνσης Πιστοποίησης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Εγκριση Π.Ο. για ΜΥΗΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ, ρεμα Τσάι 3

4 36. Το με Αρ. Πρωτ. Οικ /637/ έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας της Διεύθυνσης Πιστοποίησης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 37. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ ) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 38. Την ΚΥΑ 40379/2009 (ΦΕΚ 445/Δ / ) «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο». 39. Την ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β / ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Η.Π.14849/853/Ε103 (ΦΕΚ 645/Β / ). 40. Την ΚΥΑ Η.Π.37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ 1495/Β / ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ». 41. Την ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/ ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αρ /1807/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας...». 42. Την ΚΥΑ Η.Π.50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β / ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός». 43. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α / ) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Ε.Ο.Ε.Σ.Δ.Α.Π και άλλες διατάξεις». 44. Την ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383 Β / ) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ». 45. Την Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα. 46. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α / ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α.». 47. Την υπ αριθμό / θετική γνωμοδότηση της Ε.Υ.ΠΕ./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κατόπιν προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης για το έργο «Μικρός υδροηλεκτρικός σταθμός, ισχύος 1,2ΜW στο ρέμα Τσάι στο Δήμο Μύκης Ν. Ξάνθης της εταιρείας ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.». 48. Την υπ αριθμό πρωτ. ΥΠ.ΑΝ. Δ6/Φ20.515/οικ.18319/ απόφαση για τη χορήγηση στην εταιρεία «Λ.Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.» άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΜΥΗΕ εγκατεστημένης ισχύος 1,2MW, στη θέση «ρέμα Τσάι-Ρεύμα» Δήμου Μύκης, Νομού Ξάνθης. 49. Το υπ αριθμό / έγγραφο (α.π. ΔΙΠΕΧΩΣΧ 2050/ ) της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ με θέμα «ΜΠΕ του έργου: Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 1,2MW, επί του ρέματος Τσάι, του Δ. Μύκης του Ν. Ξάνθης της εταιρείας Λ.Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ» με το οποίο διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας η Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος, η οποία είχε κατατεθεί αρχικά στο ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ με το υπ αριθμ. Δ6/Φ20.515/οικ.24716/ έγγραφο της Δ/νσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Υπ. Ανάπτυξης, με συνημμένη την σχετική αλληλογραφία κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και διαβούλευσης επί αυτής. Εγκριση Π.Ο. για ΜΥΗΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ, ρεμα Τσάι 4

5 50. Το υπ αριθμό οικ / έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ με το οποίο επιστράφηκε η ΜΠΕ του έργου προκειμένου να διορθωθεί. 51. Το από έγγραφο της εταιρείας Λ.Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α.Τ.Τ.Ε.Ε. (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ / ) με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ η συμπληρωμένη ΜΠΕ του έργου. 52. Το με Α.Π. οικ / έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ του έργου προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, τη Δ/νση Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, τη Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τη Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας και τη Δ/νση Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, τη Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού, τη Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τη Δ/νση Δασών Ξάνθης και το Τμήμα Αλιείας του Ν.Δ. Ξάνθης. 53. Το με Α.Π. Δ6/Φ20.515/9789/ έγγραφο της Δ/νσης Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Α.Π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/125799/ ), με την θετική γνωμοδότηση της για το έργο. 54. Το υπ αριθμό 6473/ έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ/126296/ ) με τη θετική υπό όρους γνωμοδότηση της για το έργο. 55. Το με Α.Π. 2938/ έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Α.Π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/126842/ ), με την θετική υπό όρους γνωμοδότηση της για το έργο. 56. Το υπ αριθμ. 1681/ έγγραφο της 12 ης Ε.Β.Α. 57. Το με Α.Π /540/ έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης (Α.Π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/127189/ ), με τη θετική γνωμοδότηση του για το έργο. 58. Το με Α.Π /309/ έγγραφο του Τμήματος Αλιείας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης (Α.Π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/127854/ ), με την αρνητική γνωμοδότηση του για το έργο. 59. Το υπ αριθμό / έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/128848/ ). 60. Το με Α.Π. 1450/ έγγραφο του Δασαρχείου Ξάνθης (Α.Π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/ / ) με τη θετική υπό όρους γνωμοδότησή του για το έργο. 61. Το από έγγραφο της εταιρείας προς το Τμήμα Αλιείας του Ν.Δ. Ξάνθης (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/128971/ ). 62. Το υπ αριθμό οικ / έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ με το οποίο διαβιβάσθηκε η ΜΠΕ του έργου για γνωμοδότηση προς το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και το Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. 63. Το υπ αριθμό 27107/476/ έγγραφο του Τμ. Αλιείας Ν.Δ. Ξάνθης (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/131937/ ) στο οποίο αναφέρεται ότι διατηρούνται οι επιφυλάξεις που είχε εκφράσει αρχικά για την κατασκευή του έργου. 64. Το υπ αριθμ /2446/ έγγραφο του Τμ. Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/132757/ ) με της παρατηρήσεις για το έργο. Εγκριση Π.Ο. για ΜΥΗΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ, ρεμα Τσάι 5

6 65. Το υπ αρ /1689/ έγγραφο της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θύρας του ΥΠΕΚΑ (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/133016/ ) με τη θετική υπό όρους γνωμοδότησή της για το έργο. 66. Το από έγγραφο της εταιρείας προς το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/196186/ ). 67. Το υπ αριθμ /314/ έγγραφο του Τμ. Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/198143/ ) με τις παρατηρήσεις του για το έργο. 68. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ με το οποίο επιστράφηκε ο φάκελος της ΜΠΕ του έργου προκειμένου να συμπληρωθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα με α.π /2446/ και /314/ έγγραφα του Τμ. Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ και στα με α.π /309/ και 27107/476/ έγγραφα του Τμήματος Αλιείας Ν.Δ. Ξάνθης. 69. Το από έγγραφο της εταιρείας (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/201761/ ) «Σχεδιασμός και μελέτη για την κατασκευή της διάταξης ελευθεροεπικοινωνίας της ιχθυοπανίδας του ΜΥΗΕ στο ρέμα Τσάι του Δ. Μύκης, Ν. Ξάνθης». 70. Το με α.π / έγγραφο του Τμ. Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ξάνθης (α.π., ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/205074/ ). 71. Το από έγγραφο της εταιρείας (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/205516/ με το οποίο προσκομίστηκαν στοιχεία για την διάταξη της ελευθεροεπικονωνίας της ιχθυοπανίδας και σχετικά έγγραφα. 72. Το με α.π. 436/ έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/197261/ ). 73. Το με α.π. οικ / έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ προς το φορέα του έργου με συνημμένα το υπ αριθμ / έγγραφο του Τμ. Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ξάνθης και υπ αριθμ. 436/ έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης προκειμένου να ληφθούν υπόψη σε περίπτωση που υποβληθεί εκ νέου ΜΠΕ για το έργο. 74. Το υπ αριθμό 6362/ έγγραφο του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Ξάνθης (α.π. ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/167871/ ). 75. Το από έγγραφο της εταιρείας με το οποίο κατατέθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ φάκελος ΜΠΕ κατόπιν της γνωμοδότησης με α.π. 6362/ του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Ξάνθης (α/α 74 σχετικό) και η οποία στη συνέχεια διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ αριθμό / έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ (α/α 49 σχετικό). 76. Το υπ αριθμό 2050/ έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία επί της ΜΠΕ που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ αριθμό / έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ (α.π. ΔΙΠΕΧΩΣΧ 2050/ ). 77. Η από και επιστολές της ενδιαφερόμενης εταιρείας με α.π. ΔΙΠΕΧΩΣΧ 2497/ και 2595/ αντίστοιχα με τις οποίες υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας νέα ΜΠΕ και προσκομίσθηκαν τα απαιτούμενα αντίγραφα αυτής. 78. Το υπ αριθμό 2595/ έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάσθηκε η ΜΠΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ξάνθης, στη Δ/νση Συντονισμού & Εγκριση Π.Ο. για ΜΥΗΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ, ρεμα Τσάι 6

7 Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ., στο Δασαρχείο Ξάνθης, στο Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και στο Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Ξάνθης. 79. Το υπ αριθμό 54087/5114/ έγγραφο του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ξάνθης με τις απόψεις του επί της ΜΠΕ. 80. Το υπ αριθμό 5410/ έγγραφο της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Συλλογικών Οργάνων (α.π. ΔΙΠΕΧΩΣΧ 3763/ ) με συνημμένο το απόσπασμα του Πρακτικού 7/2013 της συνεδρίασης του Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας & Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ., αριθμός απόφασης 82/2013 με την οποία αποφασίζει ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος. 81. Το υπ αριθμό 72601/ έγγραφο της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ. με τις απόψεις της επί της ΜΠΕ και την ενσωμάτωση της έγκρισης επέμβασης στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 82. Τις Βεβαιώσεις: Α) της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης με α.π. 1246, 1269/ και Β) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τμ. Τοπογραφίας Εποικισμού Αναδασμού με α.π / Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού έργου (ΜΥΗΕ) ισχύος 1,2MW, επί του ρέματος Τσάι, του Δήμου Μύκης, Π.Ε. Ξάνθης» και συνοδά έργα αυτού, από την εταιρεία Λ.Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α.Τ.Τ.Ε.Ε.». Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 1. Γενικά στοιχεία Στοιχεία φορέα έργου Συντεταγμένες θέσης Υδροληψίας (σε ΕΓΣΑ 87) Λ.Χ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. Υπέυθυνος: Καραγεώργος Λεωνίδας Μαραθωνοδρόμου 73 Τ.Κ , Μαρούσι Αττικής Τηλ Χ Υ Υψόμετρο , ,91 835,0m Συντεταγμένες θέσης Υ.Η.Σ. (σε ΕΓΣΑ 87) Χ Υ Υψόμετρο , ,52 615,0m Μήκος αγωγού προσαγωγής L = 2700m Εγκριση Π.Ο. για ΜΥΗΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ, ρεμα Τσάι 7

8 Κατάταξη δραστηριότητας Ισχύς παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας: Y.A. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β / ), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α /2012 Ηλεκτροπαραγωγή από υδροηλεκτρικά έργα (Ομάδα 10 η, α/α 8) Κατηγορία Α2 1,2MW 2. Συνοπτική Περιγραφή έργου Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού έργου (ΜΥΗΕ) ισχύος 1,2MW, στην Δ.Ε. Μύκης του Δήμου Μύκης, το οποίο θα αξιοποιεί ενεργειακά τη διαθέσιμη παροχή του ρέματος Τσάι. Οι συντεταγμένες των θέσεων υδροληψίας και εγκατάστασης του κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθμού δίνονται στον παραπάνω πίνακα. Συνοπτικά, το έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια τμήματα: 1. Έργο υδροληψίας: 1.1. Υδροληψία επί του ρέματος Τσάι με εγκάρσιο φράγμα μέγιστου ύψους 0,90m και πλάτους 5,00m, σε υψόμετρο + 835,0m με κατάντη κεκλιμένες εσχάρες σε ολόκληρο το πλάτος του και με διάκενο εσχάρων 15mm Διάταξη υδροληψίας για την μεταφορά του νερού προς την δεξαμενή φόρτισης και τον αγωγό προσαγωγής Από τη δεξιά πλευρά κατά τη ροή του ρέματος θα κατασκευαστεί διάταξη για την ελεύθερη διέλευσης της ιχθυοπανίδας για την ανάδρομη και κατάδρομη κίνησή τους. 2. Αγωγό προσαγωγής μήκους 2700m περίπου, αποτελούμενος από σωλήνες τύπου GRP. Η διάμετρος του αγωγού θα είναι μεταβλητή και ίση με Φ700 για τα πρώτα 1400m και Φ600 για τα επόμενα 1300m. Στα σημεία όπου απαιτείται λόγο έντονης αλλαγής όδευσης ή κλίσης ο αγωγός θα αγκυρωθεί με σώματα αγκύρωσης από σκυρόδεμα. Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε όρυγμα επιχωματομένος παραπλεύρως της υφιστάμενης δασικής οδού η οποία οδεύει παράλληλα με το ρέμα Τσάι, από το σημείο της υδροληψίας μέχρι και το σημείο του ΥΗΣ. Για την πρόσβαση στον ΥΗΣ, τμήμα 48m του αγωγού εξέρχεται της υπάρχουσας οδοποίας. 3. Υδροηλεκτρικό σταθμό εγκατεστημένο σε γήπεδο εμβαδού 400,25m 2 και εντός κτιρίου διαστάσεων 12,0x10,0x6,0m με υψόμετρο δαπέδου 614m και υψόμετρο τοποθέτησης του άξονα του στροβίλου ίσο με 615m. Στο κτίριο θα εγκατασταθεί μία μονάδα με στρόβιλο, τύπου Pelton, οριζόντιου άξονα με δύο ακροφύσια, εγκατεστημένης ισχύος 1,2MW, μέγιστης παροχής ίσης με 0,66m3/sec. Το νερό μετά την έξοδό του από τον υποσταθμό αποδίδεται στη φυσική κοίτη του ρέματος Τσάι μέσω διώρυγας φυγής. 4. Έργα σύνδεσης με το δίκτυο μέσης τάσης, με νέα γραμμή μεταφοράς μέσης τάσης μήκους περίπου 2.500m. Το έργο περιγράφεται αναλυτικά στον φάκελο της ΜΠΕ (κείμενο και χάρτες) που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση, υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσης όσον αφορά την κατασκευή και λειτουργία του με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας. Εγκριση Π.Ο. για ΜΥΗΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ, ρεμα Τσάι 8

9 3. Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου & των ευαίσθητων στοιχείων του περιβάλλοντός της Η θέση των έργων εμπίπτει εντός της Ζώνης Γ6-Β του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης [ΚΥΑ 40379/2009 (ΦΕΚ 445/Δ / )]. Η έκταση όπου αναπτύσσεται συνολικά το έργο είναι δημόσια με μορφή δάσους, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν, 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η μορφή της έκτασης ως δάσους τεκμηριώνεται από τη διαχειριστική μελέτη «Ωραίου», σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα με α.π. 990/ του Δασαρχείου Ξάνθης και 72601/ της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ. Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων και μέγιστες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στην ατμόσφαιρα, στα ύδατα, στο έδαφος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ποιότητας περιβάλλοντος 1.1. Αέρια Απόβλητα Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές συγκεντρώσεων ρύπων στην ατμόσφαιρα, καθορίζονται: στην ΚΥΑ Η.Π.14122/549/Ε.103/2011 (ΦΕΚ 488/Β / ) στην ΚΥΑ ΗΠ 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β / ) όπως ισχύει μετά την δημοσίευση της ΚΥΑ Η.Π.14122/549/Ε.103/2011. Για τις σωματιδιακές εκπομπές (σκόνες) τα όρια εκπομπών καθορίζονται στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/ ) 1.2. Υγρά Απόβλητα Η λειτουργία των ΜΥΗΕ δεν προκαλεί την εκπομπή υγρών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των προβλεπόμενων από τη σχετική νομοθεσία για την διαχείριση λιπαντικών ουσιών, ήτοι του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/ ) σε συνδυασμό με τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/ ), ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β/ ) και ΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/ ) για ζητήματα που τυχόν δεν καλύπτονται από το ως άνω Π.Δ. Για τα υγρά απόβλητα αστικού τύπου ισχύουν: Η υπ. αρ. Ε1 β/221 /1965 (Β 138) Υγειονομική Διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ. αρ. Γ1/17831/ (Β 986), Γ4/1305/ (Β 801) και Δ.ΥΓ2/Γ.Π. οικ / (Β 2089) Οι εκάστοτε ειδικές διατάξεις που ενδεχομένως ισχύουν για την περιοχή του έργου. 2. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις έκθεση σε μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων Α. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου οι οριακές τιμές εκπομπής θορύβου από τον εξοπλισμό του εργοταξίου καθορίζονται στις αποφάσεις: ΚΥΑ 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β / ) ΚΥΑ 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β / ) Β. Κατά τη λειτουργία του έργου, για τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια θορύβου του ΥΗΣ ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 1180/1981. Εγκριση Π.Ο. για ΜΥΗΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ, ρεμα Τσάι 9

10 Γ. Για το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο των γραμμών μεταφοράς και του μετασχηματιστή τάσης ισχύουν οι βασικοί περιορισμοί και στάθμες αναφοράς της Κ.Υ.Α. με Αριθμό 3060/(ΦΟΡ)/238/2002 (Φ.Ε.Κ. 512/Β / ) «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων» [(Διόρθωση Σφαλμάτων (Φ.Ε.Κ. 759/Β / )]. 3. Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση και την αντιμετώπιση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Γ ε ν ι κ έ ς ρ υ θ μ ί σ ε ι ς 3.1. Ο φορέας του έργου, ως και πας κατά το νόμο υπόχρεος φέρει ακέραια την ευθύνη για τη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση Ο φορέας του έργου υποχρεούται να ορίσει αρμόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση της τήρησης περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση. Τα στοιχεία του υπευθύνου να γνωστοποιηθούν στην Υπηρεσία μας με υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας Ο φορέας του έργου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζημιά που θα προκληθεί σε τρίτους. Επίσης κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενες υποδομές στο πλαίσιο του έργου, να υλοποιείται σε συνεργασία με τους αρμόδιους για αυτές φορείς, και κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στη λειτουργία τους. Για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς καθώς και για την τροποποίηση οποιασδήποτε υποδομής, ο κύριος του έργου υποχρεούται να εξασφαλίσει την σχετική χρηματοδότηση. Φ ά σ η Κ α τ α σ κ ε υ ή ς 3.5. Ο φορέας κατασκευής του έργου οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη εκσκαφικών εργασιών του, την ΙΘ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) και την 15 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ). Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής εντοπισθούν αρχαιότητες, οι εργασίες να διακοπούν αμέσως και να ειδοποιηθούν οι Εφορείες Αρχαιοτήτων. Το κόστος της εποπτείας, έρευνας, ενδεχομένως απαιτούμενων ανασκαπτικών εργασιών, προβολής και δημοσίευσης των ευρημάτων θα καλυφθεί από τον κύριο του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 3028/ Πριν την έναρξη της υλοποίησης του έργου να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από την Υπουργική Απόφαση 15277/ (ΦΕΚ 1077/Β/ ) όπως εκάστοτε ισχύει, για τον καθορισμό ανταλλάγματος χρήσης. Η εγκατάσταση της εταιρείας στο χώρο θα γίνει αφού προσκομισθεί η άδεια εγκατάστασης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3468/2006, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3851/2010 και καταβληθεί το σχετικό αντάλλαγμα χρήσης το οποίο θα υπολογιστεί από το Δασαρχείο κατά την περίοδο της εγκατάστασης σύμφωνα με την υπ αριθμ /405/ (ΦΕΚ 365/Β /2012) ΚΥΑ με την οποία υπολογίζεται το αντάλλαγμα χρήσης. Για τον σκοπό αυτό θα συνταχθεί εις τετραπλούν πρωτόκολλο εγκατάστασης από το αρμόδιο Δασαρχείο. Για την έκδοση του πρωτοκόλλου εγκατάστασης της ενδιαφερόμενης εταιρείας στην έκταση θα πρέπει Εγκριση Π.Ο. για ΜΥΗΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ, ρεμα Τσάι 10

11 να τηρηθούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της με α.π /2012 Υ.Α (ΦΕΚ 1077/Β ). Επίσης για τον καθορισμό του ανταλλάγματος χρήσης θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των επιφανειών χρήσης κύριων και συνοδών έργων Η οποιαδήποτε φθορά βλάστησης δασικής και μη, κατά την κατασκευή του έργου, να περιορισθεί στην απολύτως αναγκαία έκταση και οι επεμβάσεις στο τοπίο στις απολύτως απαραίτητες. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στον περιορισμό της αποψίλωσης της παρόχθιας βλάστησης και να μην γίνει υλοτόμηση υπερώριμων δένδρων. Η υλοτομία ή η εκρίζωση δασικών θάμνων και δέντρων και η διάθεση των προϊόντων της να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις της τοπικής δασικής Υπηρεσίας Κατά τις χωματουργικές εργασίες που πραγματοποιούνται για τη διαμόρφωση του χώρου του ΥΗΣ και των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, το στρώμα του εδάφους που περιέχει την φυτική γη να συλλέγεται και να φυλάσσεται ξεχωριστά προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις εργασίες αποκατάστασης του περιβάλλοντος Οι εκσκαφές για την διάνοιξη του ορύγματος στο οποίο θα εγκιβωτιστεί ο αγωγός προσαγωγής ύδατος, να γίνουν πολύ προσεκτικά ώστε να μην υπάρξει διασπορά υλικών στην κοίτη του ρέματος. Η ζώνη επέμβασης μετά τις διανοίξεις και τον εγκιβωτισμό να αποκατασταθεί πλήρως. Τα πλεονάζοντα υλικά να εναποτίθενται προσωρινά σε χώρο για να χρησιμοποιηθούν για την επίχωση και τα τελικά πλεονάζοντα υλικά που θα προκύψουν από τις εκσκαφές αυτές να απομακρυνθούν άμεσα και να διατεθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί κατά την κατασκευή των επιμέρους τμημάτων του έργου ώστε να μην προκληθούν ζημιές και φθορές σε υφιστάμενες υδροληψίες άρδευσης καθώς και σε δίκτυα διανομής νερού (αρδευτικούς αύλακες) ή σε άλλες νόμιμες υφιστάμενες χρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή κατασκευής του προτεινόμενου υδροηλεκτρικού έργου Στα σημεία εκείνα που η προτεινόμενη οδοποιία και η όδευση του αγωγού προσαγωγής ύδατος διασταυρώνεται με χείμαρρους, να γίνουν τα απαραίτητα τεχνικά ώστε να μην παρεμποδιστεί η ροή τους Κατά τις χωματουργικές εργασίες να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή: α) οποιουδήποτε είδους φαινομένων αποσταθεροποίησης εδαφών ή διασκορπισμού χωματουργικών και αδρανών υλικών του έργου όπως: κατολισθήσεις ή διάβρωση πρανών, απόπλυση σωρών αδρανών κλπ., β) μείωσης της παροχετευτικότητας της κοίτης του ρέματος Τσάι και γενικότερα του υδρογραφικού δικτύου της περιοχής, γ) αύξησης της θολερότητας του νερού σε θέσεις πέραν της περιοχής κατασκευής της υδροληψίας, και δ) πρόκλησης αρνητικών επιπτώσεων σε άλλες υποδομές ευρισκόμενες στην περιοχή. Στις περιπτώσεις που η πιθανότητα εμφάνισης των ως άνω φαινομένων παρουσιάζεται αυξημένη, όπως για παράδειγμα σε περίοδο υψηλών βροχοπτώσεων, να διακόπτονται οι χωματουργικές εργασίες στην θέση υδροληψίας και στις θέσεις που εμφανίζουν υψηλές κλίσεις, μέχρι να αποκατασταθούν ευνοϊκές συνθήκες για την εκτέλεσή τους Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου αδρανή υλικά να εξασφαλιστούν είτε από τις εκσκαφές που θα γίνουν στο πλαίσιο της κατασκευής των διάφορων τμημάτων του, είτε από υφιστάμενα νομίμως λειτουργούντα λατομεία Η προσωρινή απόθεση οποιωνδήποτε υλικών σχετίζονται με την κατασκευή του έργου να γίνεται αποκλειστικά εντός της ζώνης κατάληψής του. Απαγορεύεται η έστω και προσωρινή απόθεση Εγκριση Π.Ο. για ΜΥΗΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ, ρεμα Τσάι 11

12 υλικών α) σε τμήματα του υδρογραφικού δικτύου (ποταμούς, ρέματα, χείμαρρους), με εξαίρεση την θέση κατασκευής του έργου υδροληψίας, στην οποία επιτρέπεται η εντός της κοίτης απόθεση των υλικών που είναι απαραίτητα για την κατασκευή της υδροληψίας κατά τις ώρες εκτέλεσης των εργασιών, β) σε αρδευτικές τάφρους, αύλακες κλπ., και γ) σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα πέραν της ζώνης κατάληψης του έργου Τα υλικά προϊόντα εκσκαφής από την κατασκευή του έργου που δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του (πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφής) να διαχειρίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α /1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β / ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από τις εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις». Εφόσον δεν υπάρχει εναλλακτικό σύστημα διαχείρισης, επιτρέπεται να αποτεθούν: α) για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής, β) για την ικανοποίηση των αναγκών σε δάνεια άλλων εγκεκριμένων έργων ή για την αποκατάσταση των δανειοθαλάμων αυτών και τα οποία έχουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και σύμφωνα με τους όρους αυτούς, γ) το υλικό εκσκαφής που δεν είναι κατάλληλο για φύτευση ή την αποκατάσταση του περιβάλλοντος μπορεί να θρυμματίζεται και να χρησιμοποιηθεί για την διάστρωση των δασικών οδών που θα διανοιχτούν ή θα βελτιωθούν δ) για την αποκατάσταση ανεξέλεγκτων χώρων απόθεσης απορριμμάτων και ε) στο γήπεδο εγκατάστασης του κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθμού, μετά την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του Ν. 4014/ Σε περίπτωση που τα πλεονάζοντα προϊόντα πρόκειται να αποτεθούν σε αργούντα λατομεία ή δανειοθαλάμους εντός έκτασης δασικού χαρακτήρα απαιτείται, κατά τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 4 του αρθρ. 7 του Ν. 4014/2011, η υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης. Η έγκριση γίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Δασάρχη Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έργου να χωροθετηθούν κατά προτίμηση εντός του γηπέδου του κτιρίου του υδροηλεκτρικού σταθμού. Σε περίπτωση που οι εν λόγω εγκαταστάσεις χωροθετηθούν εκτός του γηπέδου του ΥΗΣ ή της ζώνης κατάληψης στην περιοχή της υδροληψίας, η χωροθέτηση θα πρέπει να γίνει εκτός δασικών εκτάσεων και αρχαιολογικών περιοχών. Στην περίπτωση αυτή η χωροθέτηση, διαμόρφωση, ο τρόπος λειτουργίας και αποκατάστασης τους θα εγκριθούν από την αρμόδια περιβαλλοντική Υπηρεσία μετά από υποβολή Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ), κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του Ν. 4014/2011, οι προτάσεις της οποίας θα πρέπει να είναι σύμφωνες και με τους όρους της παρούσας Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων και του εδάφους από κάθε είδους έλαια ή καύσιμα. Στους χώρους πλύσης μηχανημάτων, αλλαγής ορυκτελαίων και εφοδιασμού με καύσιμα να προβλεφθούν ειδικά διαμορφωμένα σημεία συλλογής με κεκλιμένο δάπεδο, εγκάρσιο οχετό συλλογής και δεξαμενής καθίζησης. Ο κύριος του έργου υποχρεούται να διαθέτει στην περιοχή του εργοταξίου προσροφητικά υλικά (άμμος, ροκανίδια, γεωϋφάσματα κλπ) για την αντιμετώπιση τυχόν διαφυγών ελαίων ή καυσίμων επί του εδάφους, και να προβαίνει στην άμεση χρήση τους για την αντιμετώπιση των διαφυγών, ενώ η διάθεση των προϊόντων καθαρισμού θα πρέπει να γίνεται κατά τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/ ), όπως εκάστοτε ισχύει Κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου να μην παρεμποδίζεται η οδική συγκοινωνία μεταξύ κατοικημένων περιοχών. Εγκριση Π.Ο. για ΜΥΗΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ, ρεμα Τσάι 12

13 3.20. Η διέλευση των φορτηγών απασχολούμενων στο έργο από οικισμούς να γίνεται εκτός των ωρών κοινής ησυχίας Για τον περιορισμό της εκπεμπόμενης λόγω των εργασιών σκόνης, και για λόγους οδικής ασφαλείας θα πρέπει: I) Η μεταφορά χύδην αδρανών υλικών να γίνεται με κατάλληλα καλυμμένα οχήματα. II) Να γίνεται συστηματική διαβροχή των μετώπων εκσκαφής, των σωρών αδρανών υλικών, καθώς και των χωμάτινων οδών που χρησιμοποιούνται από οχήματα του έργου, ιδίως κατά τις περιόδους έλλειψης υγρασίας. III) Να καθαρίζονται τα τμήματα ασφαλτοστρωμένων οδών που χρησιμοποιούνται από οχήματα και αυτοκινούμενα μηχανήματα του έργου, από υπολείμματα αδρανών υλικών προερχόμενα από τα τελευταία. IV) Οι εργασίες εκσκαφών, κατασκευών και μεταφοράς υλικών να συντονίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν το διάστημα παραμονής των αδρανών υλικών σε σωρούς Κατά την κατασκευή και την λειτουργία του έργου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της στις παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των διερχόμενων από την περιοχή του έργου από κινδύνους που τυχόν θα δημιουργηθούν από εργασίες εκτελούμενες στα πλαίσιά του ή τη λειτουργία του, όπως: τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων, περίφραξη του γηπέδου ΥΗΣ, περίφραξη της διώρυγας φυγής του ΥΗΣ, και γενικότερα λήψη μέτρων αποκλεισμού της πρόσβασης του κοινού σε τμήματα του έργου αυξημένης επικινδυνότητας Εντός εξαμήνου από το πέρας των εργασιών σε οποιοδήποτε αυτοτελές τμήμα του έργου να απομακρύνονται, με ευθύνη του κυρίου του, οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ.) και μηχανήματα, καθώς και τα πάσης φύσεως πλεονάζοντα υλικά, και τα μη επαναχρησιμοποιήσιμα εξ αυτών να διατεθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Στις περιοχές επέμβασης να γίνεται φυτοτεχνική αποκατάσταση σύμφωνα με ειδική φυτοτεχνική μελέτη εγκεκριμένη από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία. Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες και να είναι ανάλογες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής επέμβασης του έργου. Τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση. Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης. Η φροντίδα των φυτών να συνεχιστεί για τουλάχιστον τρία έτη από την φύτευση τους με ευθύνη του κυρίου του έργου. Τα είδη των φυτών να είναι αυτόχθονα Στην περιοχή των έργων αποκατάστασης να απαγορευτεί η βόσκηση για την προστασία αυτής Να τηρηθούν οι κάτωθι όροι, του υπ. αριθ / εγγράφου της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Α.Δ.Μ.Θ., δεδομένου ότι η παρούσα απόφαση Ε.Π.Ο., Εγκριση Π.Ο. για ΜΥΗΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ, ρεμα Τσάι 13

14 σύμφωνα με την υπ' αριθμ /2012 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1077/Β / ), αποτελεί και έγκριση επέμβασης: Να καταβληθεί υποχρεωτικά το σχετικό αντάλλαγμα χρήσης, υπέρ Ειδικού Φορέα Δασών, σύμφωνα με την αριθμ /12 Απόφαση του Υ.Π.Ε.Κ.Α, το οποίο θα καταβληθεί πριν από την εγκατάσταση του δικαιούχου, με τη σύνταξη του πρωτοκόλλου εγκατάστασης από το Δασαρχείο Ξάνθης. Να οριοθετηθεί η έκταση επέμβασης του υδροηλεκτρικού σταθμού και να τοποθετηθούν κτιστά ορόσημα με ευθύνη της εταιρείας, όπως αυτή ορίζεται από τις συντεταγμένες κορυφών στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς Ε.Γ.Σ.Α.'87 και παρατίθεται στα επισυναπτόμενα τοπογραφικά διαγράμματα, που συνοδεύουν την Μ.Π.Ε. Η επέμβαση θα περιορισθεί αυστηρά εντός της αποτυπωμένης στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της Μ.Π.Ε.. Οι επεμβάσεις στη βλάστηση και στο ανάγλυφο του χώρου, θα περιοριστούν στο μέτρο του απολύτως αναγκαίου. Τα πλεονάζοντα υλικά των εκσκαφών θα μεταφερθούν σε εκτάσεις που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων των εδαφών και να αποφευχθούν οι σοβαρές χωματουργικές εργασίες κατά τη περίοδο έντονων βροχοπτώσεων. Επί της εκτάσεως των 4.002,25 τ.μ., όπου θα εγκατασταθεί ΥΗΣ, δεν επιτρέπεται ουδεμία άλλη επέμβαση, πλην αυτής του κτιρίου, εμβαδού 120,00 τ.μ. του εν λόγω ΥΗΣ. Δεν θα παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των δασικών οδών, οι οποίες θα παραμείνουν σε κοινή χρήση και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των διερχομένων, με την τοποθέτηση πινακίδων προειδοποίησης, πιθανών κινδύνων, κατά τη λειτουργία του έργου. Η Εταιρεία οφείλει να διασφαλίσει την έκταση από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς ως και την εξάπλωση αυτής στις παρακείμενες δασικές εκτάσεις, λαμβάνουσα όλα τα προληπτικά και κατασταλτικά αντιπυρικά μέτρα, τα οποία θα της υποδειχθούν εκ μέρους της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η Εταιρεία οφείλει να απομακρύνει και να διαχειρίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τα οποιασδήποτε μορφής απορρίμματα προκύψουν κατά την διάρκεια της λειτουργίας του σταθμού. Η εν λόγω έκταση δεν δύναται να μεταβιβασθεί ή να εκμισθωθεί σε τρίτους και απαγορεύεται η χρήση της για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, πλην αυτού για τον οποίο χορηγείται η έγκριση επέμβασης, η οποία ισχύει για το διάστημα που θα λειτουργεί νομίμως ο υπό κατασκευή σταθμός. Η εταιρεία υποχρεούται να διευκολύνει τον έλεγχο της δασικής Υπηρεσίας, εφόσον ζητηθεί. Στην περίπτωση, που για οποιονδήποτε λόγο παύσει η λειτουργία του σταθμού, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να απομακρύνει το σύνολο των εγκαταστάσεων και των κατασκευών καθώς και όλου του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και να επαναφέρει το περιβάλλον στην πριν από την επέμβαση κατάσταση, σύμφωνα με την ειδική μελέτη αποκατάστασης που θα συνταχθεί για τον λόγο αυτό και η οποία θα θεωρηθεί και θα εγκριθεί αρμοδίως. Η μη τήρηση του όρου υπόκειται στις κυρώσεις των διατάξεων της Δασικής Νομοθεσίας. Με την χορηγηθείσα έγκριση δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών επί της εκτάσεως. Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση ή άλλη αιτία εκ μέρους τρίτων. Σε περίπτωση που μεταβιβασθεί η άδεια παραγωγής, ο νέος δικαιούχος υποκαθίσταται έναντι της Δασικής Υπηρεσίας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικαιοπαρόχου του, όπως απορρέουν από την παρούσα και υποχρεούται, όπως γνωστοποιήσει την μεταβίβαση αυτή στην Υπηρεσία μας. Εγκριση Π.Ο. για ΜΥΗΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ, ρεμα Τσάι 14

15 Την παρακολούθηση εφαρμογής των όρων της έγκρισης επέμβασης αναλαμβάνει το Δασαρχείο Ξάνθης. Για την έγκριση των κατασκευών στα ρέματα, απαραίτητη είναι η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας, για την αστυνόμευση των ρεμάτων, υπηρεσίας. Φ ά σ η Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Να εξασφαλίζεται κατά προτεραιότητα έναντι του έργου η κάλυψη των τυχόν υφιστάμενων νόμιμων δικαιωμάτων χρήσεων νερού (πχ ύδρευση, άρδευση κλπ.) Να εξασφαλίζεται κατά προτεραιότητα και καθόλο το έτος, η διάθεση μέσω της διόδου ιχθυοπανίδας συνεχούς παροχής για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων στο τμήμα εκτροπής του έργου (οικολογική παροχή), ίσης κατ ελάχιστον με 0,057m 3 /sec για την πρώτη πενταετία λειτουργίας του έργου. Επιπλέον στο τέλος κάθε πενταετίας λειτουργίας του η τιμή της οικολογικής παροχής να επαναπροσδιορίζεται με βάση το σύνολο των μέχρι τότε μετρήσεων της παροχής του ρέματος Τσάι στη θέση υδροληψίας, κατά τρόπον ώστε η τιμή της να είναι τουλάχιστον ίση με το μέγιστο εκ των ακόλουθων μεγεθών: α) 0,057m 3 /sec, β) το 30% της μέσης παροχής των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου και γ) του 50% της μέσης παροχής του μηνός Σεπτεμβρίου ή σύμφωνα με νεότερες ισχύουσες διατάξεις Η λειτουργία του έργου να διακόπτεται στα χρονικά διαστήματα στα οποία η τιμή της οικολογικής παροχής και η καλή λειτουργία της διάταξης ελευθεροεπικοινωνίας της ιχθυοπανίδας δεν δύναται να επιτευχθεί με ταυτόχρονη λειτουργία του έργου, λόγω ανεπαρκούς απορροής του ρέματος Η κατασκευή και η λειτουργία της ιχθυόσκαλας να γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Ξάνθης και κατ ελάχιστον να είναι σύμφωνα με τα παρακάτω: Η υψομετρική διαφορά μεταξύ των επάλληλων βαθμίδων (δεξαμενών) να είναι 20cm. Η κλίση της διάταξης και η απόσταση της εξόδου ανάντη της υδροληψίας να εξασφαλίζουν την δυνατότητα εύκολης ανόδου των ιχθύων και την μη παράσυρση εκ νέου αυτών προς τα κατάντη. Στον αγωγό οικολογικής παροχής και ελευθεροεπικοινωνίας της ιχθυοπανίδας δεν θα υπάρχουν συστήματα ελέγχου, βάνες ή άλλα εμπόδια και η παροχή θα ρέει ανεμπόδιστα ακόμα και σε περιόδους ξηρασίας ή μειωμένης παροχής (απουσία θυροφράγματος) Με ευθύνη του κυρίου του έργου να εξασφαλίζεται, καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του έργου, η ομαλή λειτουργία της διάταξης ελευθεροεπικοινωνίας, με εκτέλεση των απαραίτητων προς τούτο εργασιών επ αυτής και στη γειτονία της, όπως: απομάκρυνση φερτών υλών που συσσωρεύονται επ αυτής και πέριξ των άκρων της, η χωματουργική διαμόρφωση της διατομής της ενεργού κοίτης αμέσως κατάντη του χαμηλού άκρου της διόδου για τη διευκόλυνση της κίνησης της ιχθυοπανίδας προς το τελευταίο Η οικολογική παροχή, θα πρέπει να αφήνεται κατά προτεραιότητα από την διάταξη ελευθεροεπικοινωνίας της ιχθυοπανίδας. Εφόσον η τιμή αυτή ξεπερνά την παροχή σχεδιασμού της διάταξης, τότε η εναπομένουσα ποσότητα θα πρέπει να αφήνεται από κατάλληλη διάταξη στο έργο της υδροληψίας, με γνώμονα πάντα την απρόσκοπτη μετακίνηση της ιχθυοπανίδας. Η οικολογική παροχή θα πρέπει να διατηρείται σε όλο το μήκος της εκτροπής της φυσικής κοίτης, δηλαδή από την Εγκριση Π.Ο. για ΜΥΗΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ, ρεμα Τσάι 15

16 υδροληψία του έργου μέχρι και το σημείο επαναφοράς του ανεξάρτητα από τυχόν δεσμεύσεις στο τμήμα της κοίτης που εκτρέπεται η ροή. Η στάθμη του νερού στο τμήμα εκτροπής του ρέματος Τσάι θα πρέπει να είναι 20cm τουλάχιστον καθόλη τη διάρκεια του έτους. Για τον έλεγχο της τήρησης της στάθμης των 20cm θα πρέπει να γίνονται κατάλληλες μετρήσεις σε δυσμενείς διατομές της εκτρεπόμενης κοίτης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ικανοποιηθεί η ορισθείσα οικολογική παροχή ή η διατήρηση της απαιτούμενης ελάχιστης στάθμης νερού στο μήκος της εκτρεπόμενης κοίτης θα πρέπει να σταματά η λειτουργία του υδροηλεκτρικού σταθμού Να εγκατασταθεί ηλεκτρονικός καταγραφικός εξοπλισμός στην υδροληψία του έργου που θα επιτρέπει την μέτρηση ή τον έμμεσο υπολογισμό των ακόλουθων μεγεθών: συνολική απορροή ρέματος, υπερχειλίζουσα απορροή, οικολογική παροχή και ποσότητα νερού που εκτρέπεται προς τον ΥΗΣ. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να διεξάγει συστηματικές μετρήσεις σε καθημερινή βάση. Τα προκύπτοντα από τις μετρήσεις και υπολογισμούς δεδομένα να καταγράφονται σε αρχείο που θα τηρείται στον ΥΗΣ και στην έδρα του κυρίου του έργου, ενώ Έκθεση με τα εν λόγω δεδομένα θα πρέπει να διαβιβάζεται ετησίως στην Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., στη ΔΙΠΕΧΩΣ Α.Μ.Θ. της Αποκ. Διοίκησης Μακ. Θράκης, στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Ξάνθης και στο Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Να εγκατασταθεί κατάντη του φράγματος, σε επιλεγμένη σταθερή διατομή, μόνιμη διάταξη μέτρησης της οικολογικής παροχής. Οι μετρήσεις να καταγράφονται και να διατηρούνται. Τα αποτελέσματα επεξεργασμένα να αποστέλλονται στη Δ/νση Υδάτων Α.Μ.Θ., στη ΔΙΠΕΧΩΣ Α.Μ.Θ. της Αποκ. Διοίκησης Μακ. Θράκης, στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και στο Τμηά Αλιείας της Π.Ε. Ξάνθης και στο Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, μαζί με την Έκθεση του προηγούμενου όρου Να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στα πρωτογενή δεδομένα των μετρήσεων των δύο προηγούμενων όρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μετά την υδροηλεκτρική αξιοποίηση το σύνολο της ποσότητας νερού που χρησιμοποιήθηκε για την ηλεκτροπαραγωγή να αποδίδεται στο Ρέμα Τσάι χωρίς αλλοίωση της ποιότητας του. Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η απόδοση του νερού από τη διώρυγα φυγής του έργου να γίνεται ομαλά στο ρέμα, με σκοπό την αποφυγή έντονων φαινομένων τοπικής διάβρωσης της κοίτης (πυθμένας και πρανή της) Η μορφή του κτιρίου του ΥΗΣ θα πρέπει να φέρει λιθοδομή εναρμονισμένη με τον περιβάλλοντα χώρο, ώστε αυτό να εντάσσεται αρμονικά στο οικιστικό και φυσικό περιβάλλον της περιοχής Ο νυκτερινός φωτισμός του χώρου του γηπέδου του ΥΗΣ να περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για την επίβλεψή του, ενώ τα λοιπά τμήματα του έργου θα φωτίζονται μόνο στα σημεία που απαιτείται η επισήμανση κινδύνου για την ασφάλεια ανθρώπων, ή όπου και όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση εργασιών ή τον έλεγχο τους Η γραμμή μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από το ΥΗΣ μέχρι το υφιστάμενο δίκτυο μέσης τάσης να κατασκευαστεί υπόγεια και με τέτοιο τρόπο ώστε να απαιτηθούν οι ελάχιστες επεμβάσεις στην βλάστηση. Εγκριση Π.Ο. για ΜΥΗΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ, ρεμα Τσάι 16

17 3.41. Το κτίριο του Υ.Η.Σ. να είναι κατάλληλα ηχομονωμένο ώστε η ανώτατη στάθμη θορύβου μετρούμενη στα όρια του γηπέδου τους, να μην την τιμή που ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις Ο ΥΗΣ πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα μέτρα υδραυλικής και ηλεκτρικής προστασίας και απομόνωσης Απαγορεύεται η χρήση επικίνδυνων ή τοξικών ουσιών (PCBs, τοξικές ουσίες κλπ.) στο έργο Να ελέγχεται σε καθημερινή βάση η καλή λειτουργική κατάσταση του έργου, και να αντιμετωπίζονται το ταχύτερο δυνατόν τυχόν δυσλειτουργίες του που ενδέχεται να επιφέρουν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σε περίπτωση εμφάνισης δυσλειτουργίας με δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις (πχ διαρροή ελαίου), να ενημερώνεται σχετικώς και εγγράφως το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, με αναφορά του είδους της βλάβης, του χρόνου εμφάνισής της, των μέτρων που ελήφθησαν για την αποκατάσταση αυτής και του περιβάλλοντος, και του χρόνου αποκατάστασης Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων και του εδάφους από κάθε είδους έλαια. Τα μεταχειρισμένα έλαια του μετασχηματιστή του υποσταθμού ανύψωσης τάσης (Υ/Σ) (ο οποίος θα πρέπει να είναι επί στεγανού δαπέδου), να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία. Κάτω από τις δεξαμενές αποθήκευσης του καθαρού και του χρησιμοποιημένου ελαίου θα πρέπει να υπάρχουν συλλεκτήριες λεκάνες, ίσης περιεκτικότητας με τις αντίστοιχες δεξαμενές για την αποφυγή διαρροών ελαίου προς το δάπεδο και το έδαφος. Επίσης στο χώρο του ΥΗΣ να υπάρχουν πάντα διαθέσιμα προσροφητικά υλικά (άμμος, ροκανίδια, γεωϋφάσματα κλπ) για την αντιμετώπιση τυχόν διαφυγών ελαίων ή καυσίμων επί του εδάφους Ο κύριος του έργου μπορεί να προβαίνει σε εργασίες άρσης προσχώσεων ή χωματουργικές διαμορφώσεις (πχ αναδιάστρωση αμμοχάλικου) στην περιοχή υδροληψίας, εντός ζώνης 50m το μέγιστο από τη θέση της υδροληψίας. Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η α π ο β λ ή τ ω ν Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών και στερεών αποβλήτων ή/και ιλύος στο περιβάλλον Η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και γενικά η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να τηρούνται δε οι διατάξεις των αποφάσεων: ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 Β / ), KYA 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β / ) για τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα και των ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383 Β / ), ΚΥΑ 24944/1159 (ΦΕΚ 791 Β / ) για τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα και όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179Α ) να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις είτε του Νόμου αυτού (π.χ. για τα απόβλητα συσκευασίας), είτε του αντίστοιχου Π.Δ., που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή του ίδιου Νόμου. Ειδικότερα: Οι συλλεγόμενες συσκευασίες (χαρτί, μέταλλα, κ.λ.π) να παραδίδονται σε αδειοδοτημένες εταιρίες προς αξιοποίηση, μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τον Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α ). Εγκριση Π.Ο. για ΜΥΗΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ, ρεμα Τσάι 17

18 Τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων να συλλέγονται και να παραδίδονται μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννηση τους. Η διαχείριση τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α ). Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στο τέλος του κύκλου ζωής του, να διαχειρίζεται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 117/2004 (Φ.Ε.Κ. 82Α/ )) Τυχόν συσσωρευτές, που χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του έργου του θέματος σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης (π.χ. συναγερμός, φωτισμός χώρου, κλπ), να διαχειρίζονται μετά το τέλος του χρόνου ζωής τους σύμφωνα με την Κ.Υ.Α /2057/Ε103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1625Β/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών». Τυχόν μεταχειρισμένα ελαστικά να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Π.Δ 109/04 (ΦΕΚ 75 Α ) Τα οικιακού τύπου απορρίμματα θα τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους απορριμμάτων και θα απομακρύνονται είτε από συνεργεία αποκομιδής του οικείου Δήμου είτε από αδειοδοτημένο φορέα συλλογής/μεταφοράς στερεών αποβλήτων προκειμένου να διατεθούν σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης στερεών αποβλήτων Απαγορεύεται η επεξεργασία και διάθεση επικινδύνων αποβλήτων εντός του γηπέδου του έργου. Όλα τα επικίνδυνα και εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. απόβλητα λιπαντικών ελαίων, υπολείμματα προσροφητικών υλικών κ.λπ.) να αποθηκεύονται σε χώρους οι οποίοι να πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος της ΚΥΑ 24944/1159/06 και η διάθεση τους να γίνεται κατά τα προβλεπόμενα από την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/ ), όπως εκάστοτε ισχύει Όλα τα επικίνδυνα απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά στην εγκατάσταση, να παραδίδονται, κατόπιν σχετικής σύμβασης, σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή του. Κατόπιν τούτου, η εταιρεία να διαθέτει τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών των εκάστοτε αποδεκτών καθώς και τα λοιπά δικαιολογητικά Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολούθηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης. Προκειμένου για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 24944/1159/ Να τηρούνται τα αρχεία και μητρώα του άρθρου 20 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Β /2012) και να διτηρούνται για όσο διάστημα προβλέπεται. Επίσης να συντάσσεται και να υποβάλλεται κατά το μήνα Φεβρουάριο, με τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο έτος Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.) σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006. Η υποβολή πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση,. Τα στοιχεία της Ε.Ε.Π.Α. θα πρέπει να καταχωρούνται και στο ηλεκτρονικό σύστημα του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012. Εγκριση Π.Ο. για ΜΥΗΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ, ρεμα Τσάι 18

19 3.55. Απαγορεύεται η καύση των στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθριο όσο και σε στεγασμένο χώρο σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ328Β/93), καθώς και η καύση χρησιμοποιημένων ελαίων (ΚΥΑ 10315/93, ΦΕΚ 369Β/ ). Α π ο κ α τ ά σ τ α σ η, μ ε ρ ι κ ή, σ τ α δ ι α κ ή ή ο ρ ι σ τ ι κ ή π α ύ σ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς Μετά από την οριστική παύση της λειτουργίας του συνόλου του έργου ή μέρους αυτού να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασης και να επανέρθει στην αρχική χρήση. Ο εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν και σε κάθε περίπτωση να διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ισχύουν οι αναφερόμενοι στην παρούσα απόφαση όροι σε ότι αφορά τα θέματα λειτουργίας εργοταξίου, χωματουργικών εργασιών κλπ που αναφέρονται στην ενότητα με τίτλο «Φάση Κατασκευής» της παρούσας Ισχύουν οι αναφερόμενοι στην παρούσα απόφαση όροι σε ότι αφορά τα θέματα διαχείρισης αποβλήτων που αναφέρονται στην ενότητα με τίτλο «Διαχείριση Αποβλήτων» της παρούσας Η υφιστάμενη βλάστηση που θα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια των φυτεύσεων που προβλέπονται από τους όρους της παρούσας, να διατηρηθεί Τα σχετικά με τις εργασίες αποκατάστασης θέματα θα συγκεκριμενοποιούνται σε Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) την οποία ο κύριος του έργου οφείλει να εκπονήσει και να υποβάλλει αυτή προς έγκριση, το αργότερο ένα εξάμηνο προ της παύσης λειτουργίας του συνόλου ή μέρους του έργου, στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότησή του Υπηρεσία. Π ρ ό σ θ ε τ ο ι π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ο ί ό ρ ο ι, μ έ τ ρ α κ α ι π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ί Επειδή η θέση των έργων εμπίπτει εντός των ορίων του Εθνικού Πάκου Οροσειράς Ροδόπης και συγκεκριμένα στη ζώνη Γ6-Β αυτού να τηρηθούν επιπλέον τα εξής: Η κατασκευή των έργων να πραγματοποιηθεί κατά τους θερινούς μήνες όταν η παροχή στο ρέμα Τσάι είναι μηδενική ή η ελάχιστη δυνατή Απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών Η σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης να γίνει με υπόγειο καλώδιο. Π ρ ό γ ρ α μ μ α π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς κ α ι ε κ θ έ σ ε ι ς Ο φορέας του έργου υποχρεούται να εφαρμόζει πρόγραμμα περιβαλλοντικής (Π.Π.Π.) παρακολούθησης του έργου, τόσο στη φάση κατασκευής όσο και στη φάση λειτουργίας, το οποίο θα πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί στην Υπηρεσία τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την έναρξη κατασκευής του έργου. Στο Π.Π.Π. να ενσωματώνονται τα αρχεία και εκθέσεις των επόμενων όρων Να τηρούνται τα ημερολόγια μητρώα και αρχεία παραστατικών, στα πλαίσια της παρακολούθησης της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρμογής των επιβαλλόμενων μέτρων: i. Αρχείο μετρήσεων παροχών (συνολικής παροχής, εκτρεπόμενης παροχής, οικολογικής παροχής) ii. Αρχείο παραστατικών διάθεσης στερεών αποβλήτων iii. Μητρώο του άρθρου 20 του Ν. 4042/2012 Μητρώο επικινδύνων αποβλήτων (παράγραφος 4.α. του άρθρου 11 της ΚΥΑ 13588/725) και Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων. Εγκριση Π.Ο. για ΜΥΗΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ, ρεμα Τσάι 19

20 3.66. Ο φορέας οφείλει να υποβάλει ετήσια έκθεση, στην αρχή του έτους (εντός του α τριμήνου) και με περίοδο αναφοράς το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, όπως προβλέπεται στις παράγρ & 3.34 της παρούσας απόφασης, με τα αποτελέσματα των καταγραφών μετρήσεων παροχών, την αξιολόγησή τους και την εξαγωγή πιθανών συμπερασμάτων - προτάσεων σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας του έργου. Λ ο ι π ο ί ό ρ ο ι, μ έ τ ρ α κ α ι π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ί Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, μέτρα και περιορισμοί που περιγράφονται στον αξιολογηθέντα φάκελο της Μ.Π.Ε., εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας. Το κόστος του συνόλου των έργων, δράσεων και παρεμβάσεων που προκύπτουν από τους περιβαλλοντικούς όρους, περιορισμούς και ρυθμίσεις βαρύνουν τον φορέα του έργου Η εν θέματι δραστηριότητα θα μπορεί να εγκατασταθεί ή να συνεχίσει τη λειτουργία της, με την προϋπόθεση ότι θα συμμορφώνεται με τυχόν απαγορευτικές ή άλλες δεσμεύσεις που θα προκύψουν από τυχόν αναθεώρηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου της περιοχής του Εθνικού Πάρκου όπου εμπίπτει Εφόσον ο σχεδιασμός του έργου μεταβληθεί σε σχέση με τα αναφερόμενα στην παρούσα και στο φάκελο που τη συνοδεύει θα πρέπει να υποβληθεί είτε φάκελος συμμόρφωσης τελικού σχεδιασμού του άρθρου 7, παράγρ. 1 του Ν. 4014/2011 είτε φάκελος τροποποίησης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 τις Υ.Α /2013. Δ. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Η διάρκεια ισχύος της παρούσας ορίζεται για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της Ο φορέας του έργου οφείλει να υποβάλει εμπρόθεσμα (τουλάχιστον δύο μήνες πριν την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4014/2011) φάκελο ανανέωσης Α.Ε.Π.Ο. στην αρμόδια Υπηρεσία σύμφωνα με την απόφαση 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β / ) και τα άρθρα 3, 4 και 8 του Ν.4014/2011. Το περιεχόμενο του φακέλου καθορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 11, του Ν.4014/ Η παρούσα εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον ο υπόχρεος έχει αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση της. Εάν η ανανέωση της παρούσας δεν γίνει έγκαιρα, όπως καθορίζεται παραπάνω και παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος της, τότε ο φορέας του έργου, υποχρεούται να καταθέσει εκ νέου Μ.Π.Ε. στην αρμόδια Υπηρεσία, προκειμένου να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας απόφασης Ε.Π.Ο. απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/ Εάν κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 διαπιστωθεί ότι προκαλούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν έχουν προβλεφθεί από την παρούσα απόφαση και την Μ.Π.Ε. που τη συνοδεύει, μπορεί να επιβληθούν πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή να τροποποιηθεί η παρούσα, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη Εγκριση Π.Ο. για ΜΥΗΕ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΤΤΕΕ, ρεμα Τσάι 20

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11-10 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 6373/198074 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΦΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η. Κομοτηνή, 8 11 2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΦΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η. Κομοτηνή, 8 11 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 171379 Ε.Υ.ΠΕ. (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr

: 2741-363127.. : 2741363125 e-mail. perivallon@pekorinthias.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 16 /12/ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : 85335 / 876 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 4/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov.

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία 21-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Αριθ. Πρωτ : 3415/128926 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Κατερίνη, Αριθ. Πρωτ. Σχετ: 30-05-2012 : 148931/6742 121283/5595 85087/3848

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Κατερίνη, Αριθ. Πρωτ. Σχετ: 30-05-2012 : 148931/6742 121283/5595 85087/3848 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΟΡ1Γ-ΤΗΤ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών. Ιωάννινα 10 εκεµβρίου 2012. Αρ. πρωτ.

ΑΔΑ: Β4ΜΟΟΡ1Γ-ΤΗΤ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών. Ιωάννινα 10 εκεµβρίου 2012. Αρ. πρωτ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. /νση: 5 ο χλµ Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης 45445 Ιωάννινα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ : 51100 Πληροφορίες : Μητσιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22. 01. 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.Φ.2489/4595/14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Σχετ: Φ2489/2329,1296,761/14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 2 - Ελληνικό Εθνικό Νομικό Πλαίσιο Σελίδα 1 από 10 Τίτλος έργου 1 Διακρατική Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

: 2741-363127.. : 2741363125 1.Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος : 29 /12 / 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ: : οικ. 97311 / 985 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Απόρριψη της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03488/10.06.2008 αίτησης της κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27 Κοζάνη 09/01/2012 Διοικητήριο

Ταχ. Δνση : Δημοκρατίας 27 Κοζάνη 09/01/2012 Διοικητήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Έχοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Έχοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 764/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Διαδικασίες αδειοδότησης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων Δεκέμβριος 2006 Οι διαδικασίες και οι χρόνοι αδειοδότησης διαφέρουν ανάλογα με την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος. Διακρίνουμε 4 κατηγορίες: συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΕΡΓΩΝ LEADER Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1. Απόφαση Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟί Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2004 Α. Π. οικ. 122859 Πληροφορίες Γ. Κόκκινος τηλ. 210-6430669 Χρ. Παπακωνστ τηλ. 210-8645125 Χρ. Καλούδης

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε.

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Πρέβεζα 19 & 20 Ιουλίου 2012 Πατεράκης Μάνος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση : Βέλλιου & Θεοδωράτου ΚΟΙΝ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 9 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 41628/4614 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ. & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1577/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδα Συµπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-ΨΡ8 Τ.Κ. : 114 73. FAX. : 210 64.30.637 E-mail :

ΑΔΑ: ΒΟΝΤ0-ΨΡ8 Τ.Κ. : 114 73. FAX. : 210 64.30.637 E-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 εκεµβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 206599 Ε.Υ.ΠΕ. (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Λειτουργία υφιστάμενης Μονάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κέρκυρα 17/02/2015 Αρ. Πρωτ. 22709/11588ΠΕ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους 1. Εισαγωγή Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2007 Α. Π. 127718 (σχετ. ) Περιφέρεια Αττικής Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα,

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.) ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια

Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιοαέρια. Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε) Π Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Kυματική ενέργεια Παλιρροιακή ενέργεια Από βιομάζα Από βιοαέρια Γεωθερμική ενέργεια Υδραυλική ενέργεια Σε αντιδιαστολή με τις συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ: ΠΊΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ερέτρια:16-03-2015 Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Δήλωση για Εγγραφή Σημείου Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), όπως καταθέσουν φάκελο για άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη)

ΠΡΟΣ : Υ.ΠΕ.Κ.Α. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος ΕΥΠΕ - Τμήμα Α (υπόψη κ. Κουλίδη) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ν: Νόμος, Π5: Προεδρικό 5ιάταγμα, ΚΥΑ: Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΥΑ: Υπουργική Απόφαση, ΠΥΣ: Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) Για ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη, 18-10- 2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη, 18-10- 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα