ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 48 2 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προεδρία της Δημοκρατίας Βουλή των Ελλήνων Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης » Εσωτερικών » Οικονομικών » Εθνικής Άμυνας » Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης » Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων » Πολιτισμού και Τουρισμού Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Περιφέρειες ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1) Με το από Π.Δ. που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες για την Προεδρία της Δημοκρατίας διατά ξεις διορίζονται σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων της Προεδρίας της Δημοκρατίας οι εξής: 1. Ελπίς Βαμβακά με βαθμό Α της κατηγορίας ΔΕ και Μ.Κ. 1ο (Α.Δ.Τ. AB ) 2. Σπυριδούλα Μαρία Βέτση με βαθμό Α της κατηγο ρίας ΠΕ και Μ.Κ. 1ο (Α.Δ.Τ Ν ) 3. Μαρία Τσαγκρινού Μοσχοπούλου με βαθμό Α της κατηγορίας ΠΕ και Μ.Κ. 1ο (Α.Δ.Τ ΑΗ ) 4. Μαρία Τριανταφυλλίδου με βαθμό Α της κατηγο ρίας ΠΕ και Μ.Κ. 1ο (Α.Δ.Τ ΑΙ ) (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στην Προεδρία της Δημοκρατίας 132/ ). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ BOYΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (2) Με την υπ αριθμ. 728/526/ απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων διορίζεται, από 1η Ιανουαρίου 2012, στο Γραφείο του πρώην Προέδρου της Κ.Ο. του «Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινη μάτων και της Οικολογίας», Νίκου Κωνσταντόπουλου, μετά την κατά νόμο πρόταση του, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου, που προβλέ πεται από τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 1Θ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α /97), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του προαναφερόμενου Κανονισμού, ο Θεόδωρος Μαρ κούρης του Ιακώβου (Α.Δ.Τ. Σ ), με Γ βαθμό και το βασικό μισθό του βαθμού αυτού, όπως τούτο ισχύει για τους υπαλλήλους της Βουλής, της ΔΕ κατηγορίας του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/Α /2011), όπως ισχύει. (Αριθμ. εγκρίσεως δαπάνης Δ/νσεως Οικον. Υπηρεσιών της Βουλής 733/530/ ). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (3) Με την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/2697/ κοινή από φαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α /2007) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 13 και 17 του άρθρου 55 του Π/Δτος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α /2005), αίρεται, από 15/12/2011, η από σπαση σε θέση διοικητικού υπαλλήλου στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για

2 248 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) τη Διοικητική Μεταρρύθμιση του Υπουργείου Διοικητι κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σ. Γκρίτζαλη, του Χρήστου Καλλονιάτη του Σπυρίδωνος (ΑΔΤ ΑΕ ) υπαλλήλου με Δ βαθμό του κλάδου TE Πληροφορικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι γαίου. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ - Με την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/3125/ απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 55, 56, 57 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / 2005), αίρεται η απόσπαση σε προσωρινή ομοιόβαθμη θέση στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Διοικητι κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνου Ρόβλια, του Γεωργίου Παπαδόπουλου του Αθανασίου (ΑΔΤ ΑΖ ), υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότη τας Οδηγού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (4) Με την υπ αριθμ / απόφαση της Ανα πληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 98/τ.Α / ),το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθ μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιεί ας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενι κών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά των της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.» (ΦΕΚ Α 147), το π.δ. 110/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/τ.Α / ) και το υπ αριθμ. 165/ έγγραφο της Ένωσης Περιφε ρειών Ελλάδας, αποσπάται ο Δημήτριος Κουρόγιωργας του Αναστασίου, (ΑΔΤ: ΑΗ ) υπάλληλος με σχέ ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Ε, της ΕΝ.ΠΕ σε συνιστώμενη ομοιόβαθμη προσωρινή θέση, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, στο Πολιτικό Γραφείο της Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικών, Φωτεινής Γεννηματά, από , ημερομηνία από την οποία προσφέρει υπηρεσία. (Αριθμ. βεβ. Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών 985/ ). Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (5) Με την υπ αριθμ. Δ1Α ΕΞ 2012/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 17, του άρθρου 55 και των άρθρων 56 και 57, του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α /2005), διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λήξη της υπηρεσίας του προσωπικού του Γραφείου του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Αναδιαρ θρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων του Υπουργείου Οικονομικών Γεώργιου Χριστοδουλάκη, από , ημερομηνία κατάργησης της θέσης του Ειδικού Γραμμα τέα του Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων: Α) ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗ Γεωργία του Ελευθερίου (Α.Δ.Τ.: Χ ), αποσπασμένη υπάλληλος. Β) ΚΕΛΑΪΔΗ Αικατερίνη του Εμμανουήλ (Α.Δ.Τ.: ΑΕ ), αποσπασμένη υπάλληλος. Με την υπ αριθμ. Δ1Α ΕΞ 2012/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 55 και των άρθρων 56 και 57, του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/ Α /2005), διακόπτεται από , κατόπιν της σχετικής αιτήσεώς της, η απόσπαση της ΠΑΡΑΣΧΑ Βασιλικής του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: Ρ ), υπάλληλου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του κλάδου Διοικητικών Γραμμα τέων, κατηγορίας ΔΕ, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, η οποία, με την υπ αριθμ. Δ1Α ΕΞ 2011/ κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης, αποσπάσθηκε στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 2/613/0025/ απόφαση του Ανα πληρωτή Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 20/2012 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. διορθώνεται: 1. Στο σημείο 5 του προοιμίου, το εσφαλμένο: «2/2763/0025/ » Στο ορθό: «2/7263/0025/ » 2. Στο κείμενο της απόφασης, το εσφαλμένο: «2/2763/0025/ » Στο ορθό: «2/7263/0025/ ». (Από το Υπουργείο Οικονομικών) YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (6) Αριθμ. Φ.851.1/1/ Σ.506 Διορισμός μελών της Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτι κών Επιτάξεων Πρωτεύουσας του Κράτους (ΔΕΣΕΠΚ) για το έτος Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Το Ν. 4442/29 (Άρθρα 32 και 33) «Περί Στρατιωτικών και Αεροπορικών Εισφορών και Ναυλώσεων».

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 249 β. Το ΒΔ 792/61 «Περί Τύπου Πράξεων Τινών Αρμοδι ότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας». γ. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). δ. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και Ανακατανομή των Αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». ε. Τη υπ αριθμ. Φ.851.1/4/684404/Σ.831/27 lαν. 11/ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΣ/ΔΟΙ/3γ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 21/ ) απόφαση ΥΕΘΑ. στ. Την υπ αριθμ /12 Δεκ 2011 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Κων σταντίνο Σπηλιόπουλο» (ΦΕΚ Β 2821/2011). ζ. Το υπ αριθμ. Φ.851.1/43/20333/Σ.611/14 Νοε 11 έγγραφο της ΑΣΔΥΣ/ΔΟΙ, αποφασίζουμε: 1. Διορίζουμε ως μέλη της ΔΕΣΕ Πρωτεύουσας του Κράτους για το έτος 2012, όπως παρακάτω: α. Τακτικά Μέλη: (1) Τον Αρεοπαγίτη Δημήτριο Μουστάκα του Ιωάννη (ΑΔΤ ), ως Πρόεδρο. (2) Τον Εφέτη Αθηνών Αλέξανδρο Σάββα του Ταξιάρχη (ΑΔΤ Σ ). (3) Τον Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθη νών Γεώργιο Δελλή του Ιωάννη (ΑΔΤ Φ ). (4) Το Σχη (MX) Νικόλαο Λάλο του Βασιλείου (ΑΔΤ ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ. (5) Τον Α Αντιπρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανι κού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) Ελευθέριο Κούρταλη του Ιωάννου (ΑΔΤ Σ ), ως μέλη. β. Αναπληρωματικά μέλη: (1) Τον Αρεοπαγίτη Παναγιώτη Ρουμπή του Νικολάου (ΑΔΤ ΑΚ ), ως αναπληρωτή Πρόεδρο. (2) Τον Εφέτη Αθηνών Κυριάκο Φώσκολο του Σταμα τίου (ΑΔΤ Μ ). (3) Τον Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστα Γιαννακόπουλο του Θεοδώρου (ΑΔΤ AB ). (4) Το Σχη (ΠΖ) Γεώργιο Δημητρούλη του Μιχαήλ (ΑΔΤ ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΧΕΑ. (5) Το Β Αντιπρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) Ιωάννη Γρανίτσα του Γεωργίου (ΑΔΤ Τ ), ως μέλη. γ. Γραμματέα της ΔΕΣΕΓΙΚ τον Τχη (Ο) Γρηγόριο Σαμψώνα του Χαράλαμπου (ΑΔΤ ) ΚΤΣ/ΔΥΒ με αναπληρωτή τον Ανχη (Ο) Βασίλειο Τσιάνταλη του Δη μητρίου (ΑΔΤ ) του ΝΙΜΤΣ και για γραμματειακή υποστήριξη τη Μ.Υ Κανέλλα Βασιλαντωνάκη του Γεωρ γίου (ΑΔΤ ΑΗ ). 2. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα πραγματοποιού νται σε αίθουσα του Στρατοδικείου Αθηνών. 3. Η αποζημίωση του ιδιώτη μέλους θα βαρύνει τον Π/Υ ΥΕΘΑ/ΓΕΣ/2012 επί ΕΦ και ΚΑΕ Η παρούσα καταργεί την (ε) σχετική απόφαση και ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (7) Αριθμ. 216/17 Τροποποίηση της υπ αριθμ /1021/ απόφα σης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασί ας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Συγκρότηση Συμβου λευτικών Επιτροπών του ΟΑΕΔ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης» (ΦΕΚ 314/ΥΟΔΔ/2010). ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. α) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α ). β) Του Π.Δ./τος 360/97 «Διατήρηση της εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». γ) Του Ν. 2956/01 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις». δ) Των άρθρων 1 (III), 2 παρ.1γ, 3 και 4 του Β.Δ/τος 803/70 «Περί των παρά τω Οργανισμώ Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού Επιτροπών» (ΦΕΚ 271/Α ). ε) Του άρθρου 13 του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α ). στ) Του άρθρου 7 του Ν.3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμε τώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/τ.Α ). 2. Την υπ αριθμ. 684/2000 ατομική γνωμοδότηση του Παρέδρου του ΝΣΚ του Υπουργείου Εργασίας και Κοι νωνικής Ασφάλισης η οποία έγινε αποδεκτή. 3. Την υπ αριθμ /Δ /2010 απόφαση συγκρό τησης του ΔΣ του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 230/ΥΟΔΔ). 4. Τις αρμοδιότητες των Συμβουλευτικών Επιτροπών όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 παρ.9, περ. στ, του ΒΔ 803/70 και στο άρθρο 5 παρ.1 του Ν. 1077/ Την υπ αριθμ /1021/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοι νωνικής Ασφάλισης «Συγκρότηση Συμβουλευτικών Επι τροπών του ΟΑΕΔ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρή της» (ΦΕΚ 314/ΥΟΔΔ/2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ /1971/2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 19/ΥΟΔΔ/2012). 6. Το υπ αριθμ / έγγραφο του ΣΕΠΕ, αποφασίζουμε: Τροποποιείται η αριθμ /1021/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών του ΟΑΕΔ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης» (ΦΕΚ 314/ΥΟΔΔ/2010) κατά το μέρος που αφο ρά τη Συμβουλευτική Επιτροπή του ΚΠΑ2 Ρεθύμνου και ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής η Ζαφειριάδου Μαρία του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΒ970936), υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ρεθύμνου, αντί της Μιχαλάκη Βάσως με αναπληρώτρια την Παπαντωνά κη Νοέλ του Αντωνίου (ΑΔΤ Ξ916840), υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Χανίων, αντί του Λασιθιωτάκη Ιωάννη.

4 250 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. οικ /1021/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης όπως τροποποι ήθηκε με την υπ αριθμ /1971/2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (8) Με την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3984/2011 «Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 150/Α / ), άρθρο 66, παρ. 11, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατά στασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α / ) άρθρο 22 παρ. 1 και την υπ αριθμ. Υ4α/ οικ.84627/2011 απόφαση «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης τους και λειτουρ γίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β/ ), ορίζονται μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο των διασυνδεόμενων Νοσοκομεί ων: Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου Χατζηκώστα της 6ης Υγειονομικής Περι φέρειας Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων τα παρακάτω πρόσωπα: α. Κραμποκούκης Γεώργιος του Βασιλείου με Α.Δ.Τ. Π κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων Νοσο κομείων, ως Πρόεδρος. β. Πεφάνης Δημήτριος Αναπληρωτής Διοικητής, με Α.Δ.Τ. Λ , Μαθηματικός, με αναπληρωτή τον Χαρ ματζή Ανδρέα του Ιωάννη με Α.Δ.Τ Σ Εκπαιδευ τικό. γ. Γιαπίκος Δημήτριος, του Ηλία, με Α.Δ.Τ Χ , Οικονομολόγος με αναπληρωτή τον Γερογιάννη Κων σταντίνο του Μιχαήλ με Α.Δ.Τ Δ Εκπαιδευτικό. δ. Αλεξόπουλος Ιωάννης του Ευαγγέλου, Διευθυντής Ορθοπεδικής ΕΣΥ με Α.Δ.Τ Χ ως εκπρόσωπος των Ιατρών που υπηρετεί στο Γ.Ν. Αγρινίου, με αναπλη ρωτή του τον Μαρκαντώνη Νικόλαο του Ιωάννη Διευθυ ντή Ορθοπεδικής ΕΣΥ του Γ.Ν. Μεσολογγίου με Α.Δ.Τ. Π που υπηρετεί στο Γ.Ν. Μεσολογγίου. ε. Παπαθανασίου Κωνσταντίνος του Επαμεινώνδα κλά δου ΔΕ Οδηγών με Α.Δ.Τ ΑΒ που υπηρετεί στο Γ.Ν. Αγρινίου ως εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών, με αναπληρωτή τον Τάσσο Ευάγγελο του Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με Α.ΔΤ Λ , που υπηρετεί στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού. Με την υπ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.7231/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3984/2011 «Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 150/Α / ), άρθρο 66, παρ. 11, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατά στασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228/Α / ) άρθρο 22 παρ. 1 και την υπ αριθμ. Υ4α/ οικ.84627/2011 απόφαση «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης τους και λει τουργίας τους» (ΦΕΚ 1681/Β/ ) ορίζονται μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο των διασυνδεόμενων Νοσο κομείων: Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» και Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Ν. Ελλάδος της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων τα παρακάτω πρόσωπα: α Κοσμόπουλος Δημήτριος του Θεοφάνη με Α.Δ.Τ ΑΕ κοινός Διοικητής των διασυνδεόμενων Νο σοκομείων, ως Πρόεδρος. β. Σιάμου Κωνσταντίνα του Χρήστου με Α.Δ.Τ ΑΖ Κοινή Αναπληρώτρια Διοικήτρια ως Αντιπρόεδρος, Πτυχι ούχος Παντείου Πανεπιστημίου, με αναπληρωτή τον Βέρ ρα Δημήτριο του Σταματίου, με Α.Δ.Τ. Σ , Ιατρό. γ. Παλαιολόγος Κωνσταντίνος, του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ ΑΗ , Οικονομολόγος, με αναπληρωτή το Γκόβα Παναγι ώτη του Δημητρίου με Α.Δ.Τ. ΑΖ , Εκπαιδευτικό. δ. Ντάγκας Δημήτριος, του Αλέξανδρου με Α.Δ.Τ. Χ Πολιτικός Μηχανικός με αναπληρώτρια τη Τρια νταφύλλου Αγγέλα του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. ΑΗ Δημοτική Υπάλληλο. ε. Φωτήλας Ιάσονας του Ασημάκη, Δικηγόρος, με Α.Δ.Τ. Φ με αναπληρωτή τον Σακκά Ιωάννη του Γεωρ γίου, με Α.Δ.Τ , Έμπορο. στ Παξιμάδη Μαρία του Θεόφραστου με Α.Δ.Τ ΑΖ Διευθύντρια Αναισθησιολογίας ως εκπρό σωπος των ιατρών με αναπληρωτή το Γεωργακόπουλο Παναγιώτη του Νικολάου με ΑΔΤ ΑΖ Πνευμονο λόγο ΜΕΘ που υπηρετούν αμφότεροι στο Γ.Ν. Πατρών «Άγιος Ανδρέας». ζ. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΖ κλάδου ΔΕ Δ/κου Λογιστικού, ως εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών, με αναπληρώτριά του την Ασλανίδη Αικατερίνη του Επαμεινώνδα με Α.Δ.Τ. Ξ κλάδου ΠΕ Νοσηλευτριών που υπηρετούν αμ φότεροι στο Γ.Ν. Πατρών «Άγιος Ανδρέας». 2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. 3. Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βά ρος του κρατικού Προϋπολογισμού. ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (9) Με την υπ αριθμ. 6338/ κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 55 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 251 και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98), των άρθρων 25 και 32 παρ. 1 του ν. 4024/2011(Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », του Π.Δ. 40/2011 (Α 105) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματι κής Πολιτικής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» και την αριθ. Υ 25/ (Β 2792) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρ μοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου», αποσπάται, από , η Μαρία Καρακάση του Νικολάου, υπάλλη λος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με βαθμό Γ, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ , στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σε κενή ομοιόβαθμη θέση διοικητικού υπαλλήλου. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε.Υ.Δ.Δ. & Α.Δ. 837/ ). ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (10) Με την υπ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α1/ΠΜΥ/6754/ απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.2) της ΠΥΣ 88/1985, όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 56 παρ. 12 του ΠΔ. 63/05 (ΦΕΚ 98 Α ), γίνεται αποδεκτή η από παραίτηση του Αλοίμονου Γεωργίου του Ιωάννη, με ΑΔΤ Π , από τη θέση του μετακλητού δημοσίου υπαλλήλου στη Γενική Γραμματεία Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής. ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ. 1343/125606/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ σαλίας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με: α) Τις διατάξεις του άρθρου 99 του A.N. 2039/1939 (455/τ.Α / ) «Περί τροποποιήσεως, συμπλη ρώσεως και κωδικοποιήσεως των Νόμων περί εκκα θαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληροδοσιών και δωρεών», β) την υπ αριθμ /1464/Α0006/ (1330/τ.Β / ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οι κονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Δι οίκησης και Αποκέντρωσης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων (11) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε θέ ματα εποπτείας, Ιδρυμάτων και Κληροδοτημάτων», γ) τη με αριθμ. 1044/ δημόσια διαθήκη του Κωνσταντί νου Ευσταθίου Σαράντη, η οποία συντάχθηκε ενώπιον της συμβολαιογράφου Βόλου Γαρυφαλλιάς Γιαννουλή Ζέρβα και η οποία δημοσιεύθηκε με το με αριθμ. 116/ πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, δ) το από Π.Δ. (1711/τ.Β / ) με το οποίο εγκρίνεται η σύσταση του ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα εις μνήμην Ευσταθίου Σαράντη» Μαγνησίας και κυρώθηκε ο Οργανισμός διοίκησης και διαχείρισης του και ε) τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (87/τ.Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», εγκρίνεται ο διορισμός ως ex officio αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα εις μνήμην Ευσταθίου Σαράντη» Μαγνησίας, του ΝΤΟΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟ ΛΟΥ, Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Τρικερίου, Δημοτικής Ενότητας Τρικερίου, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, κατόχου του με στοιχεία Δ Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, στη θέση του Νικολάου Φορτούνα του Βασιλείου, τέως Προέδρου της Κοινότητας Τρικερίου και νυν Δημάρχου Δήμου Νοτίου Πηλίου. Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθμ Συγκρότηση Επιτροπής Μετανάστευσης στο Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Μεσσηνίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α / ) «Διοίκηση, Ορ γάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα». 2. Το Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α / ) «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 3. Το Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α / ) «Μεταβίβα ση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτ/ση και άλλες διατάξεις». 4. Το Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α / ) «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια, κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με ταγενέστερα. 5. Το Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α / ) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια και ειδικότερα το άρθρο 13 «Επιτροπή Μετανάστευσης στους Νομούς». 6. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

6 252 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 7. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α / ) «Οργανι σμός της Αποκ/νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου». 8. Την υπ αριθμ /2921/ (ΑΔΑ: 4ΑΛΧΟΡ1Φ 8Ν) Ορθή Επανάληψη απόφαση μας περί «Το ποθέτησης υπαλλήλων». 9. Την υπ αριθμ. 3308/566/ (ΑΔΑ: 4ΛΧΟΡ1Φ ΖΒ) απόφασή μας περί «Τοποθέτησης Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευ σης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 10. Το υπ αριθμ. 5974/ έγγραφό μας προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας για ορισμό εκ προσώπων της. 11. Το υπ αριθμ. 9100/1 69η/ έγγραφο της Αστυνομικής Δ/νσης Μεσσηνίας. 12. Τις Υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Μεσσηνίας της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε Επιτροπή Μετανάστευσης στο Νομό Μεσσηνίας αποτελούμενη από τους κάτωθι: 1. Μπαρμπετσέα Σταύρο του Παναγιώτη, ΠΕ Διοικητι κού Οικονομικού με Α βαθμό, προϊστάμενο του Τμή ματος Αδειών Διαμονής Ν. Μεσσηνίας με Αριθμ. Ταυτ. Λ , ως Πρόεδρο. 2. Κασιδάκη Νικόλαο του Γεωργίου, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Β βαθμό, υπάλληλο του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Μεσσηνίας με Αριθμ. Ταυτ. Μ486670, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντόπουλο Πανα γιώτη του Δήμου, ΠΕ Διοικητικού Ι.Δ.Α.Χ. με Δ βαθμό υπάλληλο του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Μεσσηνίας με Αριθμ. Ταυτ. Φ Παπαδοπούλου Γεωργία του Γεωργίου, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Β βαθμό, υπάλληλο του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Μεσσηνίας με Αριθμ. Ταυτ. Π845365, ως μέλος, αναπληρούμενη από τον Φλώρο Βασίλειο του Ρήγα, ΠΕ Διοικητικού Ι.Δ.Α.Χ. με Δ βαθμό, υπάλληλο του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Μεσσηνίας με Αριθμ. Ταυτ. ΑΒ Κωστίκου Θεοδώρα του Ιωάννη, TE Διοικητικού Οι κονομικού με Β βαθμό, υπάλληλο του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Μεσσηνίας με Αριθμ. Ταυτ. ΑΕ265130, ως μέλος, αναπληρούμενη από τον Αξιωτόπουλο Σπυρίδω να του Γεωργίου, κλάδου Δ.Ε. Διοικ. Γραμματέων Ι.Δ. Α.Χ, υπάλληλο του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Μεσσηνίας με Αριθμ. Ταυτ. ΑΚ Αντωνόπουλο Νικόλαο του Αναστασίου, Α/Β της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας με Α.Μ.Σ , ως μέλος αναπληρούμενο από τον Κωνσταντακόπουλο Νικόλαο του Παναγιώτη, Υ/Β, της Υποδιεύθυνσης Ασφα λείας Καλαμάτας με Α.Μ.Σ Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου αυτός ανα πληρώνεται από τον Κασιδάκη Νικόλαο του Γεωργίου. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται Φιλίππου Γεώργι ος του Φραγκίσκου, TE Διοικητικού, Ι.Δ.Α.Χ. με Α βαθμό υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Μεσσηνί ας με Αριθμ. Ταυτ. ΑΕ265129, αναπληρούμενος από τον Γεωργακόπουλο Κωνσταντίνο του Βασιλείου, ΔΕ Διοικ. Γραμματέων Ι.Δ.Α.Χ, υπάλληλο του Τμήματος Αδαών Διαμονής Ν. Μεσσηνίας με Αριθμ. Ταυτ. Λ , Εισηγητής της Επιτροπής ορίζεται η Βύζαλη Καλυψώ του Χρήστου, TE Ι.Δ.Α.Χ. Διοικητικού Οικονομικού με Δ βαθμό, υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Μεσσηνίας με Αριθμ. Ταυτ. ΑΙ , αναπληρούμενη από τον Αρβανίτη Νικόλαο του Παναγιώτη, Δ.Ε. Τεχνικών Ι.Δ.Α.Χ. με βαθμό Α, υπάλληλο του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Μεσσηνίας, με Αριθμ. Ταυτ. Π Έδρα της Επιτροπής ορίζεται η Καλαμάτα (Τμήμα Αδειών Διαμονής Ν. Μεσσηνίας Αθηνών 173, Τ.Κ Καλαμάτα). Η Επιτροπή συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου της. Έργο της Επιτροπής είναι η διατύπωση γνώμης για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαμονής των αλλο δαπών. Η Επιτροπή για να σχηματίσει γνώμη λάμβανα υπόψη τα προβλεπόμενα από τις επί μέρους διατάξεις του Ν. 3386/2005 στοιχεία και την εν γένει προσωπικό τητα των αλλοδαπών. Ειδικότερα κρίνεται απαραίτητη η κλήση αλλοδαπών σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Μετανάστευσης στις Ειδικές περιπτώσεις που κρίνονται μετά από εισή γηση της Υπηρεσίας και σχετικές πράξεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου. Η αποζημίωση του Προέδρου, μελών, γραμματέως και εισηγητού της Επιτροπής καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΥΠΕΣΣΔΑ, με την επισήμανση ότι όπου υπάρχει υπάλληλος με δύο ιδιότητες η αποζημίωση γίνεται με μία ιδιότητα. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της. Κάθε προηγούμενη για το Τμήμα Αδειών Διαμονής του Ν. Μεσ σηνίας καταργείται από δημοσιεύσεως της παρούσης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Καλαμάτα, 20 Δεκεμβρίου 2011 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (12) Αριθμ. (οικ)119 Τροποποίηση της αρ. οικ 1203/ απόφασης του Πε ριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Συγκρότηση Ειδικής Επι τροπής Πιστοποίησης και ελέγχου για την Προστασία της Υγείας των εκγυμναζομένων και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών» (ΥΟΔΔ 50) όπως αυτή τροπο ποιήθηκε με την υπ αριθμ. 7116/ απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας» (ΥΟΔΔ 406). Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87 τ.α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.» 2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121 Α ) «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις».

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Τις διατάξεις του Ν. 3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της κυβέρνησης και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3205/03 «Απο ζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2685/99 «κάλυ ψη δαπανών μετακινούμενων και υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/ «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 219/06 «Περί καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων». 8. Τα υπ αριθμ / , 21758/ έγ γραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπ αριθμ. 2/45348/0022/ έγγραφο του Γ.Λ.Κ. 9. Το υπ αριθμ. 60/ έγγραφο του Πανελλή νιου Συνδέσμου Γυμναστηρίων με το οποίο ορίστηκαν οι εκπρόσωποι του. 10. Την υπ αριθμ. (οικ) 25886/1370/ (ΦΕΚ 1282/Β ) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Ανάθεση τομέων αρμοδιότητας και μεταβίβαση άσκησης συγκε κριμένων αρμοδιοτήτων από τον Περιφερειάρχη Στερε άς Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχη και σε Περιφερειακό Σύμβουλο, για την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Παροχή εξουσιοδότησης υπογρα φής στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και στους Προϊσταμέ νους των Διευθύνσεων που υπάγονται σε αυτή». 11. Την αριθμ. Οικ 1203/ (ΥΟΔΔ 50) απόφα ση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Συγκρότηση ειδικής Επιτροπής Πιστοποίησης και ελέγχου για την προστασία της Υγείας των εκγυμναζομένων και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών», καθώς και την υπ αριθμ. 7116/ τροποποίηση της παραπάνω απόφασης (ΥΟΔΔ 406). 12. Την υπ αριθμ. οικ /3364 απόφαση του Περι φερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που ορίζει Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι μνας Π.Ε Φθιώτιδας την Πλατιά Αλεξάνδρα του Κων/νου, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας. 13. Την υπ αριθμ. Οικ /3369/ απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που ορίζει Προ ϊστάμενο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτι δας τον Καναούτη Ιωάννη. 14. Το υπ αριθμ. 137/ έγγραφο της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την αρ. οικ 1203/ απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας ως προς τα μέλη της Επιτροπής ως εξής: 1) Πιλιτζίδης Σπύρος του Αθανασίου ΑΔΤ ΑΕ , Διευθυντής της Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρος σε αντικατάσταση της Αντωνολουκά Χρυσούλας. 2) Πλατιά Αλεξάνδρα του Κων/νου ΑΔΤ ΑΙ , Προϊσταμένη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινω νικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας σε αντικατάσταση της Τσιάκα Ελισάβετ, με αναπληρωτή τον Καναούτη Ιωάννη του Δημητρίου ΑΖ , Επό πτη Δημόσιας Υγείας σε αντικατάσταση της Πλατιά Αλεξάνδρας. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ αριθμ. 1203/ απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας όπως αυτή έχει τροποποιηθεί. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Λαμία, 10 Ιανουαρίου 2012 Με εντολή Περιφερειάρχη Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΞΑΝΘΗ ΦΟΥΝΤΑ

8 254 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 403 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 402 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 234 8 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 48 5 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 102 8 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 77 28 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 396 10 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2180 23 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 340/0056/13 06 2012 απόφασης «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1553 23 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 208068/Κ1/19 12 2014 κοι νής Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2143 5 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΝΙΜΤΣ.... 1 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2231 1 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Σύσταση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγ χου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 767 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 116 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 823 19 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23 5 2005 (ΦΕΚ 740/Β/05) απόφασης Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 272 21 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 34 2 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2486 12 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2885/Γ5 443/28.3.2012 (ΦΕΚ Β 1166/10.4.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1791 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 353 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1854 27 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 293 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 45 5 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2645 6 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή προμήθειας ανταλλαγής τίτλων του Ελ ληνικού Δημοσίου.... 1 Απονομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1364 4 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.4144/2013 για τον Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα