Ανακοίνωση της Επιτροπής. της Καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανακοίνωση της Επιτροπής. της 25.9.2015. Καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ."

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2015) 6477 final Ανακοίνωση της Επιτροπής της Καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 EL EL

2 Καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/ Στις 31 Ιουλίου 2014, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε δέσμη περιοριστικών μέτρων με στόχο την τομεακή συνεργασία και τις συναλλαγές με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Η δέσμη αποτελείται από μέτρα που αποσκοπούν στο να περιορίσουν την πρόσβαση των ρωσικών κρατικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ, να επιβάλουν εμπάργκο στο εμπόριο όπλων, να απαγορεύσουν τις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης για στρατιωτική τελική χρήση και στρατιωτικούς τελικούς χρήστες και να περιορίσουν την πρόσβαση σε ορισμένες ευαίσθητες τεχνολογίες, ιδίως στον τομέα του πετρελαίου. Η δέσμη μέτρων συμπληρώθηκε περαιτέρω στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 με την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 960/2014 του Συμβουλίου και τροποποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2014 με την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2014 του Συμβουλίου. Το παρόν σημείωμα έχει ως στόχο την παροχή καθοδήγησης για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014, όπως τροποποιήθηκε, με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή του από τις εθνικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το παρόν καθοδηγητικό σημείωμα έχει σχεδιασθεί με τη μορφή απαντήσεων σε ορισμένες ερωτήσεις που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής. Σε περίπτωση που προκύψουν περαιτέρω ερωτήματα, η Επιτροπή ενδέχεται να αναθεωρήσει ή να επεκτείνει τις ερωτήσεις και τις παρεχόμενες απαντήσεις. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Χρηματοοικονομική βοήθεια (Άρθρα 2 και 4) 1. Ερώτηση: Η παροχή υπηρεσιών πληρωμών και η έκδοση πιστωτικών/εγγυητικών επιστολών συνιστά χρηματοοικονομική βοήθεια κατά την έννοια των άρθρων 2α και 4 και, ως εκ τούτου, απαγορεύονται για αγαθά και τεχνολογίες που υπόκεινται σε απαγόρευση; Απάντηση: Ναι. Σύμφωνα με το άρθρο 4, οι υπηρεσίες πληρωμών και η έκδοση πιστωτικών/εγγυητικών επιστολών συνιστούν χρηματοοικονομική βοήθεια και απαγορεύονται, όταν συνδέονται με εμπορική συναλλαγή που υπόκειται σε απαγόρευση δυνάμει του άρθρου 2α. 1 Η Επιτροπή συνέταξε το παρόν σημείωμα ως έγγραφο καθοδήγησης. Στο παρόν σημείωμα, η Επιτροπή εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ορισμένες διατάξεις του κανονισμού. Δεν φιλοδοξεί να καλύψει με διεξοδικό τρόπο όλες τις διατάξεις, ούτε να εισαγάγει νέους νομοθετικούς κανόνες. Η Επιτροπή επιβλέπει την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης υπό τον έλεγχο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τις Συνθήκες, μόνο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να παράσχει νομικά δεσμευτική ερμηνεία των πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Το παρόν καθοδηγητικό σημείωμα αποτελεί επικαιροποιημένη και ενοποιημένη έκδοση του σημειώματος της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (C(2014)9950 final). Το σημείωμα αντικατοπτρίζει την τρέχουσα αντίληψη της Επιτροπής για τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού. Για λόγους ευκολίας, μπορείτε να συμβουλευθείτε τον συνημμένο πίνακα αντιστοιχίας. 2

3 2. Ερώτηση: Πώς αναμένεται να συμμορφωθούν οι τράπεζες με την απαγόρευση χρηματοοικονομικής βοήθειας κατά την έννοια του άρθρου 4 για τα αγαθά και τις τεχνολογίες που υπόκεινται σε απαγόρευση; Απάντηση: Οι τράπεζες που ενεργούν για λογαριασμό ή προς όφελος των πελατών τους θα πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τις πληρωμές που διενεργούν οι πελάτες τους, και να αρνούνται κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται κατά παράβαση του κανονισμού. Οι τράπεζες που ενεργούν ως ανταποκρίτριες τράπεζες, θα πρέπει να αρνούνται πληρωμές για τις οποίες υπάρχουν πληροφορίες ότι παραβαίνουν τον κανονισμό. Η πρωταρχική ευθύνη για την κατάταξη των αγαθών και τεχνολογιών εναπόκειται, ωστόσο, στους υπεύθυνους για την αποστολή ή την παραλαβή αυτών των αγαθών. Όταν το εν λόγω πρόσωπο (ή ο αποστολέας ή ο δικαιούχος της πληρωμής) έχει δηλώσει ρητά ότι τα αγαθά και οι τεχνολογίες δεν καλύπτονται από περιοριστικά μέτρα, και όταν δεν έχει η τράπεζα άλλο λόγο για να είναι δύσπιστη, οι τράπεζες θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς κατά την επεξεργασία των πληρωμών. 3. Ερώτηση: Η απαγόρευση της παροχής χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομικής βοήθειας για αγαθά και τεχνολογίες των άρθρων 2α και 4 ισχύει μόνο εντός του εδάφους της ΕΕ; Απάντηση: Ο τόπος («εντός του εδάφους της Ένωσης») που αναφέρεται στην εν λόγω ερώτηση είναι ένας μόνο από τους πιθανούς παράγοντες που απαριθμούνται στο άρθρο 13, το οποίο ορίζει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει επίσης (αλλά δεν περιορίζεται μόνον σε αυτό) τα μέτρα που λαμβάνονται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα «εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης», που έχει «συσταθεί ή δημιουργηθεί βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους». Ο κανονισμός εφαρμόζεται επίσης «σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα για τις εμπορικές πράξεις που πραγματοποιεί εν όλω ή εν μέρει εντός της Ένωσης». Περιορισμοί για αγαθά διπλής χρήσης και τεχνολογίες (άρθρο 2α) 4. Ερώτηση: Απαγορεύεται η συμμετοχή στις δραστηριότητες τυποποίησης ISO βάσει του άρθρου 2α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014; Απάντηση: Όχι. Η συμμετοχή στη διαδικασία ανάπτυξης προτύπου ISO επιδιώκει έναν θεμιτό στόχο και δεν συνεπάγεται, αυτή καθαυτή, παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι αντιπρόσωποι των οντοτήτων στην ΕΕ δεν αποτρέπονται από το να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τυποποίησης. Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των δραστηριοτήτων τυποποίησης, είναι δυνατόν να υποτεθεί ότι η μεταφορά τεχνολογίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων καθορισμού προτύπων είναι συμβατή με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014. Ωστόσο, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θα πρέπει να κληθούν να παραμείνουν σε εγρήγορση όσον αφορά τον τύπο της κοινής τεχνολογίας στο πλαίσιο αυτό. Σε περίπτωση αμφιβολιών, η αρμόδια αρχή του αντίστοιχου κράτους μέλους θα είναι υπεύθυνη για καθοδήγηση. 3

4 Περιορισμοί σχετικά με την παροχή ορισμένων υπηρεσιών στον τομέα του πετρελαίου (άρθρο 3α) 5. Ερώτηση: Ο όρος «ειδικά πλωτά σκάφη» καλύπτει «τα πλοία ανεφοδιασμού (Platform Supply Vessels); Απάντηση: Για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014, ο όρος «ειδικά πλωτά σκάφη» του άρθρου 3α δεν καλύπτει τα σκάφη ανεφοδιασμού, όπως τα «Platform Supply Vessels», «Anchor Handling Tug Supply Vessels» ή τα «Emergency Response Vessels». Μέτρα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (άρθρο 5) Χρηματοδότηση του εμπορίου 6. Ερώτηση: Με ποιον τρόπο μπορεί να ερμηνευθεί η απαλλαγή για τη χρηματοδότηση μη απαγορευμένων αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α); Απάντηση: Η απαλλαγή για τη χρηματοδότηση του εμπορίου που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) θα πρέπει να ερμηνευθεί ως εξαίρεση από τον γενικό κανόνα που απαγορεύει την παροχή δανείων και πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 και θα πρέπει να διαβαστεί στο πλαίσιο του γενικού στόχου των περιοριστικών μέτρων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ερμηνευτεί περιοριστικά. Είναι επίσης σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι η απαλλαγή αυτή περιλαμβάνεται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν εμποδίζονται οι νόμιμες εμπορικές συναλλαγές της ΕΕ. Συνεπώς, η απαλλαγή εφαρμόζεται εφόσον τα αγαθά για τα οποία παρέχεται χρηματοδότηση: α) αποστέλλονται από την ΕΕ σε τρίτη χώρα, ή β) παραλαμβάνονται στην ΕΕ από τρίτη χώρα (δηλ.: η ΕΕ είναι ο προορισμός). Η απλή διαμετακόμιση των αγαθών μέσω της ΕΕ δεν επαρκεί πρέπει να υπάρχει μια ουσιαστική σχέση με την ΕΕ, προκειμένου να εφαρμοστεί η απαλλαγή αυτή. 7. Ερώτηση: Μπορούν πρόσωπα της ΕΕ να διεκπεραιώνουν πληρωμές, να παρέχουν ασφάλιση, να εκδίδουν πιστωτικές επιστολές και να χορηγούν δάνεια σε στοχευμένες οντότητες για μη απαγορευμένες εξαγωγές ή εισαγωγές αγαθών ή μη χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από ή προς την Ένωση μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014; Απάντηση: Οι πράξεις αυτές εμπίπτουν σε κάθε περίπτωση στην απαλλαγή βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 και, ως εκ τούτου, δεν απαγορεύονται. 8. Ερώτηση: Eάν πρόσωπο της ΕΕ είχε χορηγήσει δάνειο ή πίστωση με διάρκεια άνω των 30 ημερών σε στοχευμένη οντότητα πριν από τις ή στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 για την εξαγωγή ή εισαγωγή μη απαγορευμένων αγαθών ή μη χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από ή προς την Ένωση, μπορεί το χρονοδιάγραμμα πληρωμών ή οι όροι αναλήψεων ή εκταμιεύσεων να τροποποιηθούν και οι απαιτήσεις που έχουν πωληθεί σε άλλη στοχευμένη οντότητα ή το χρέος από το εν λόγω δάνειο ή πίστωση να αναληφθούν από άλλη στοχευμένη οντότητα; Απάντηση: Ναι, όλες αυτές οι πράξεις επιτρέπονται, εάν και όταν τα εν λόγω δάνεια και πιστώσεις εμπίπτουν στην απαλλαγή βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 στοιχείο α), 4

5 δεδομένου ότι αφορούν μη απαγορευμένα αγαθά ή μη χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κατά την έννοια του κανονισμού. 9. Ερώτηση: Η απαλλαγή για χρηματοδότηση του εμπορίου που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 ισχύει και για τις εξαγωγές ή εισαγωγές μη απαγορευμένων αγαθών από ή προς την Ένωση, όταν τα αγαθά αυτά περιλαμβάνουν και περιεχόμενο τρίτων χωρών; Απάντηση: Ναι, εφόσον οι δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες από τρίτη χώρα είναι αναγκαίες για την εκτέλεση της σύμβασης εξαγωγής ή εισαγωγής από ή προς την Ένωση. 10. Ερώτηση: Η απαλλαγή για χρηματοδότηση του εμπορίου που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 ισχύει και για τις εξαγωγές ή εισαγωγές μη απαγορευμένων αγαθών μεταξύ της Ένωσης και οποιουδήποτε τρίτου κράτους, όταν τα αγαθά αυτά διακινούνται μέσω άλλου τρίτου κράτους; Απάντηση: Ναι, εφόσον η σύμβαση εξαγωγής ή εισαγωγής ορίζει σαφώς ότι οι εισαγωγές ή οι εξαγωγές είτε προέρχονται από είτε προορίζονται για την ΕΕ. 11. Ερώτηση: Οι αναφορές σε «οποιοδήποτε τρίτο κράτος» ή «άλλο τρίτο κράτος» στο άρθρο 5 παράγραφος 3 περιλαμβάνουν επίσης τη Ρωσία; Απάντηση: Ναι. 12. Ερώτηση: Μπορούν οι επίσημοι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων (ΟΕΠ) στην ΕΕ να παρέχουν χρηματοδότηση σε στοχευμένες οντότητες για τη στήριξη των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών δαπανών, μη απαγορευμένων αγαθών από την Ένωση; Απάντηση: Ναι, εντός των ορίων που θεσπίζονται από τον διακανονισμό του ΟΟΣΑ για τις εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης, ο οποίος είναι δεσμευτικός στην ΕΕ δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1233/ Ερώτηση: Μπορούν πρόσωπα της ΕΕ να παρέχουν χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης δανείων, σε στοχευμένες οντότητες για την εξαγωγή ή εισαγωγή αγαθών ή υπηρεσιών μεταξύ τρίτων κρατών μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014; Απάντηση: Το εμπόριο μεταξύ τρίτων χωρών, όταν το εξαγόμενο αγαθό δεν προέρχεται από την Ένωση και το εισαγόμενο αγαθό δεν προορίζεται για την Ένωση, δεν εμπίπτει στην απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3. Μόνο δάνεια ή πιστώσεις με προθεσμία αποπληρωμής 30 ημέρες ή λιγότερο, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης των νέων δανείων και πιστώσεων που ορίζονται στο άρθρο 5, μπορούν να χορηγούνται σε στοχευμένες οντότητες για την εξαγωγή ή εισαγωγή αγαθών ή υπηρεσιών μεταξύ τρίτων χωρών. 5

6 14. Ερώτηση: Μπορούν πρόσωπα της ΕΕ να επιβεβαιώνουν ή να συνιστούν πιστωτική επιστολή που εκδόθηκε μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014 από στοχευμένη οντότητα για την εξαγωγή ή εισαγωγή αγαθών ή υπηρεσιών μεταξύ τρίτων κρατών; Επιτρέπεται η εκ των υστέρων χρηματοδότηση ή προεξόφληση των εν λόγω πιστωτικών επιστολών ; Απάντηση: Πρόσωπα της ΕΕ μπορούν να επιβεβαιώνουν ή να συνιστούν αυτές τις πιστωτικές επιστολές και να παρέχουν εκ των υστέρων χρηματοδότηση ή προεξόφληση, εκτός αν ο αιτών της πιστωτικής επιστολής (ο αγοραστής ή ο εισαγωγέας) είναι στοχευμένη οντότητα βάσει του άρθρου 5 και η διάρκεια είναι άνω των 30 ημερών. Αυτό θα συνιστούσε χορήγηση πίστωσης σε στοχευμένη οντότητα, με αποτέλεσμα να μην καλύπτεται από την απαλλαγή για χρηματοδότηση του εμπορίου και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται. 15. Ερώτηση: Μπορούν πρόσωπα της ΕΕ να αγοράζουν ομόλογα που εκδίδονται από στοχευμένη οντότητα, μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014, με διάρκεια άνω των 30 ημερών, εφόσον αυτά προορίζονται για τη χρηματοδότηση των εξαγωγών ή εισαγωγών μη απαγορευμένων αγαθών ή μη χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από ή προς την Ένωση; Απάντηση: Όχι. Η απαλλαγή για το εμπόριο ισχύει για το άρθρο 5 παράγραφος 3 (δάνεια ή πιστώσεις), αλλά δεν ισχύει για το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2. Η αγορά των ομολόγων αυτών απαγορεύεται από τις δεύτερες διατάξεις. 16. Ερώτηση: Οι συμφωνίες Interest Make-Up (IMU) με στοχευμένη οντότητα (τράπεζα) εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 5, εάν η συμφωνία IMU έχει ως στόχο να συμβάλει στη χρηματοδότηση των εξαγωγών ή εισαγωγών μη απαγορευμένων αγαθών ή μη χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από ή προς την Ένωση; Απάντηση: Οι συμφωνίες IMU θεωρούνται συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5. Επείγουσα χρηματοδότηση 17. Ερώτηση: Πώς πρέπει να νοείται η «επείγουσα χρηματοδότηση» βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3; Απάντηση: Ο καθορισμός της επείγουσας χρηματοδότησης προϋποθέτει αναγκαστικά προσεκτική κατά περίπτωση αξιολόγηση των περιστάσεων. Ο κανονισμός 833/2014 προβλέπει ότι η εν λόγω χρηματοδότηση έχει ειδικό και καταγεγραμμένο σκοπό που αφορά την τήρηση των κριτηρίων φερεγγυότητας και ρευστότητας για νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στην Ένωση. Σε περιπτώσεις όπως αυτές που ορίζονται στο άρθρο 32 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (οδηγία περί ανάκαμψης και εξυγίανσης των τραπεζών), μπορεί να εφαρμόζεται η απαλλαγή για επείγουσα χρηματοδότηση βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού. Δάνεια (εκτός από τα δάνεια για τη χρηματοδότηση του εμπορίου ή για επείγουσα χρηματοδότηση) 6

7 18. Ερώτηση: Εάν πρόσωπο της ΕΕ είχε χορηγήσει δάνειο ή πίστωση σε στοχευμένη οντότητα πριν από τις ή στις 12 Σεπτεμβρίου 2014, επιτρέπεται να πωλεί μέρος ή το σύνολο της απαίτησης με διάρκεια άνω των 30 ημερών σε άλλη στοχευμένη οντότητα; Απάντηση: Ναι, η μεταπώληση του εισπρακτέου λογαριασμού (δηλαδή «φάκτορινγκ») σε άλλη στοχευμένη οντότητα, επιτρέπεται στον βαθμό που δεν συνεπάγεται νέα δάνεια ή πιστώσεις σε καμία στοχευμένη οντότητα. 19. Ερώτηση: Εάν πρόσωπο της ΕΕ είχε χορηγήσει δάνειο ή πίστωση με διάρκεια άνω των 30 ημερών πριν τις ή στις 12 Σεπτεμβρίου 2014, επιτρέπεται τo πρόσωπο της ΕΕ να συνάψει συμφωνία, όταν στοχευμένη οντότητα αναλαμβάνει τον ρόλο του δανειολήπτη, όσον αφορά την εξαγορά των οφειλών που απορρέουν από το εν λόγω δάνειο μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014; Απάντηση: Όχι, διότι αυτό ουσιαστικά θα ισοδυναμούσε με νέο δάνειο ή πίστωση σε στοχευμένη οντότητα, μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014 και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται από το άρθρο 5 παράγραφος 3. Μια οντότητα της ΕΕ δεν συμφωνεί με την εξαγορά υφιστάμενων δανείων ή πιστώσεων από στοχευμένη οντότητα. 20. Ερώτηση: Εάν πρόσωπο της ΕΕ είχε χορηγήσει δάνειο ή πίστωση με διάρκεια άνω των 30 ημερών πριν από τις ή στις 12 Σεπτεμβρίου 2014, επιτρέπεται το πρόσωπο της ΕΕ να ακυρώσει (δηλ. να παραγράψει) τις οφειλές που απορρέουν από το εν λόγω δάνειο μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014; Απάντηση: Όχι. Το άρθρο 5 παράγραφος 3 απαγορεύει την χορήγηση νέων δανείων ή πιστώσεων στις στοχευμένες οντότητες. Ο στόχος είναι να περιοριστεί η πρόσβαση σε κεφάλαια, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου τα ποσά που χορηγούνται πρέπει να επιστραφούν. Η ακύρωση του χρέους θα παρείχε κατά μείζονα λόγο αυτή την πρόσβαση στο κεφάλαιο, δηλαδή με τον ίδιο τρόπο ως δάνειο αλλά χωρίς την υποχρέωση επιστροφής, και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται επίσης. 21. Ερώτηση: Μπορούν πρόσωπα της ΕΕ να ανοίγουν προθεσμιακούς λογαριασμούς με διάρκεια άνω των 30 ημερών σε στοχευμένη οντότητα (τράπεζα) μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014; Απάντηση: Οι υπηρεσίες καταθέσεων δεν καλύπτονται από τις απαγορεύσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 του κανονισμού. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι (προθεσμιακές) καταθέσεις πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για να καταστρατηγηθεί η απαγόρευση παροχής νέων δανείων, οι καταθέσεις αυτές θα απαγορεύονται από το άρθρο 12 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του κανονισμού. 7

8 22. Ερώτηση: Μπορούν πρόσωπα της ΕΕ να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών και διακανονισμού όσον αφορά δάνεια χορηγηθέντα σε στοχευμένη οντότητα, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της τραπεζικής ανταπόκρισης; Πρέπει όλες οι ανταποκρίτριες τράπεζες να προσδιορίσουν τη φύση των υποκείμενων πιστώσεων προκειμένου να καθορίσουν αν η απαλλαγή για χρηματοδότηση του εμπορίου ισχύει; Απάντηση: Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 3, οι υπηρεσίες πληρωμών και διακανονισμού, μεταξύ άλλων μέσω τραπεζικής ανταπόκρισης, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «σύναψη συμφωνίας» ή «συμμετοχή σε συμφωνία» για την παροχή νέων δανείων ή πιστώσεων προς στοχευμένη οντότητα. 23. Ερώτηση: Μπορεί πιστωτικό ίδρυμα της ΕΕ, που ανήκει κατά ποσοστό ανώτερο του 50 % σε οντότητα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III, να παρέχει εξασφαλίσεις (π.χ. με τη μορφή εγγυήσεων, καταθέσεων, δεσμεύσεων, συμμετοχών στον κίνδυνο ή χρηματοδοτούμενων συμμετοχών) με σκοπό τον μετριασμό του κινδύνου εντός του ομίλου, στην εκτός ΕΕ θυγατρική της, αν η τελευταία καλύπτεται από το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β); Απάντηση: Ναι, εφόσον αυτό δεν συνιστά νέο δάνειο ή πίστωση με διάρκεια άνω των 30 ημερών, και οι εξασφαλίσεις που χρησιμοποιήθηκαν δεν αποτελούν κινητή αξία ή μέσο χρηματαγοράς που καλύπτεται από το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και Ερώτηση: Εάν πρόσωπο της ΕΕ έχει παράσχει αγαθό ή υπηρεσία σε στοχευμένη οντότητα, οι προθεσμίες/καθυστέρηση πληρωμής για το εν λόγω αγαθό ή υπηρεσία που υπερβαίνουν τις 30 ημέρες συνιστούν νέο δάνειο ή πίστωση; Απάντηση: Οι προθεσμίες/καθυστέρηση πληρωμής δεν θεωρούνται δάνεια ή πιστώσεις για τους σκοπούς του άρθρου 5 του κανονισμού. Η πρόβλεψη προθεσμιών/καθυστέρησης πληρωμής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ωστόσο, για να παρακαμφθεί η απαγόρευση παροχής νέων δανείων ή πιστώσεων βάσει του άρθρου 5. Οι χορηγούμενες προθεσμίες πληρωμής στις οντότητες του άρθρου 5 που δεν είναι σύμφωνες με τη συνήθη εμπορική πρακτική ή που από τις 12 Σεπτεμβρίου 2014 έχουν παραταθεί σημαντικά, ενδέχεται να υποκρύπτουν καταστρατήγηση. Η καταστρατήγηση αυτή απαγορεύεται από το άρθρο 12 σε συνδυασμό με το άρθρο Ερώτηση: Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η μετακύλιση των δανειακών υποχρεώσεων από τις στοχευμένες οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3; Απάντηση: Οι απαγορεύσεις του άρθρου 5 επεκτείνονται στη μετακύλιση του υφιστάμενου χρέους. Τυχόν μετακύλιση πρέπει να συμμορφώνεται με το όριο διάρκειας των 30 ημερών για τις νέες συναλλαγές που πραγματοποιούνται μετά τις 12 Σεπτεμβρίου Ωστόσο, είναι πιθανό ότι μια σειρά συμφωνιών μετακύλισης, κάθε μία με διάρκεια 30 ή λιγότερων ημερών, θα ισοδυναμούσε με καταστρατήγηση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 του κανονισμού. Αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί με βάση τις συγκεκριμένες περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης. 8

9 26. Ερώτηση: Μπορεί πρόσωπο της ΕΕ να παρέχει κεφάλαια σε μη στοχευμένη οντότητα, συμπεριλαμβανομένων δανείων ή πιστώσεων που διοχετεύονται μέσω στοχευμένης οντότητας, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια δεν παραμένουν στη στοχευμένη οντότητα για διάστημα άνω των 30 ημερών; Απάντηση: Ναι, αυτό δεν θα συνιστούσε παροχή νέου δανείου ή πίστωσης με διάρκεια άνω των 30 ημερών σε στοχευμένη οντότητα και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου Ερώτηση: Ορισμένες διατάξεις του άρθρου 5 2, συμπεριλαμβανομένης της διάταξης για τα δάνεια ή τις πιστώσεις, ορίζουν ή συνεπάγονται αποκλεισμό των θυγατρικών στην ΕΕ των στοχευμένων οντοτήτων. Πώς θα πρέπει να ερμηνευθεί ο αποκλεισμός αυτός, έχοντας κατά νου ότι η καταστρατήγηση του κανονισμού απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 12; Απάντηση: Το άρθρο 5 είναι προσεκτικά σχεδιασμένο ώστε να εξασφαλίζει ότι οι θυγατρικές στην ΕΕ των στοχευμένων οντοτήτων δεν θα καταστούν στοχευμένες οντότητες. Η απαγόρευση της μη παροχής πίστωσης με διάρκεια άνω των 30 ημερών αφορά μόνο τις στοχευμένες οντότητες, τις εκτός ΕΕ θυγατρικές τους, καθώς και τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3. Επιπλέον, θα πρέπει να υπομνησθεί ότι η θυγατρική στην ΕΕ της στοχευμένης οντότητας υπόκειται η ίδια άμεσα στη συμμόρφωση με τον κανονισμό και δεν θα πρέπει να διοχετεύει πιστώσεις σε στοχευμένη οντότητα εντός του ομίλου. Ωστόσο, η καταχρηστική επίκληση της εξαίρεσης αυτής, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε στοχευμένη οντότητα να αποκτήσει χρηματοδότηση θα συνιστούσε καταστρατήγηση βάσει του άρθρου 12, την οποία τα πρόσωπα της ΕΕ που εξετάζουν τη χορήγηση δανείων θα πρέπει να αποτρέψουν δείχνοντας τη δέουσα προσοχή. Αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί με βάση τις συγκεκριμένες περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης. Ειδικότερα, ο δυνητικός δανειοδότης υποχρεούται να αρνείται τη χορήγηση πιστώσεων/δανείων όταν γνωρίζει ή αντιληφθεί ότι οι εν λόγω πιστώσεις θα καταλήξουν σε στοχευμένη οντότητα. 28. Ερώτηση: Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 833/2014 περιορίζει την ικανότητα των θυγατρικών στην ΕΕ των στοχευμένων οντοτήτων να παρακολουθούν τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου, για τραπεζικές πράξεις στο πλαίσιο του ομίλου; Απάντηση: Στόχος του άρθρου 5 είναι ο περιορισμός της πρόσβασης στις αγορές κεφαλαίων και η άσκηση πίεσης στη ρωσική κυβέρνηση (όπως εκτίθεται στην έκτη αιτιολογική σκέψη του κανονισμού 960/2014). Η λήψη πληροφοριών και η ανάληψη διαχείρισης κινδύνων και η παρακολούθηση, κατά συνέπεια, δεν επηρεάζονται από τον 2 Οι εν λόγω διατάξεις είναι: το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο γ), σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο (κατά περίπτωση), καθώς και το άρθρο 5 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β). 9

10 κανονισμό. Ωστόσο, η εν λόγω διαχείριση κινδύνου δεν θα πρέπει να επιτρέπεται εάν πρόκειται για δραστηριότητα που απαγορεύεται δυνάμει του άρθρου 5, όπως η συμμετοχή στη διάθεση δανείων ή η παροχή βοήθειας κατά την έκδοση κινητών αξιών σε σχέση με τις στοχευμένες οντότητες. Κεφαλαιαγορές 29. Ερώτηση: Καλύπτονται τα παράγωγα από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2; Απάντηση: Παράγωγα που παρέχουν το δικαίωμα αγοράς ή πώλησης κινητής αξίας ή μέσου χρηματαγοράς που καλύπτεται από το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2, όπως δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακά συμβόλαια ή πιστοποιητικά δικαιώματος ανάληψης μετοχών, ανεξαρτήτως του τρόπου διαπραγμάτευσής τους (χρηματιστηριακή ή εξωχρηματιστηριακή (OTC)), καλύπτονται από την απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 5. Ορισμένα άλλα παράγωγα, όπως συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος, δεν καλύπτονται από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2, ούτε τα συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (εκτός εάν αυτά παρέχουν το δικαίωμα αγοράς ή πώλησης κινητής αξίας). Τα παράγωγα που χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση κινδύνων στην αγορά ενέργειας, επίσης δεν καλύπτονται. 30. Ερώτηση: Μπορεί να τροποποιηθεί κινητή αξία που καταχωρίστηκε πριν από την 1η Αυγούστου 2014 ή την 12η Σεπτεμβρίου 2014 αντίστοιχα, ή οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα είχε ως αποτέλεσμα να χαρακτηρισθεί η σύμβαση ως «νέα» (και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται) κινητή αξία για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2; Απάντηση: Το επίπεδο σημαντικότητας τυχόν αλλαγών που επέφερε η τροποποίηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν αποφασίζεται αν μια τροποποίηση υφιστάμενης σύμβασης ευλόγως συνεπάγεται να θεωρείται ένα νέο μέσο. Απαγορεύεται η προσαρμογή της κινητής αξίας που καταχωρίστηκε πριν από την 1η Αυγούστου 2014 ή την 12η Σεπτεμβρίου 2014 αντίστοιχα, εφόσον η τροποποίηση μπορεί να οδηγήσει πραγματικά ή δυνητικά στη διάθεση πρόσθετων κεφαλαίων σε στοχευμένη οντότητα. Άλλες αλλαγές επιτρέπονται. 31. Ερώτηση: Μπορούν πρόσωπα της ΕΕ να εκδίδουν ή να συναλλάσσονται με πιστοποιητικά αποθετηρίου που εκδόθηκαν μετά την 1η Αυγούστου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 1) ή μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 2), εάν τα εν λόγω πιστοποιητικά αποθετηρίου βασίζονται σε μετοχικούς τίτλους που εκδόθηκαν από στοχευμένη οντότητα; Απάντηση: Τα πιστοποιητικά αποθετηρίου είναι κινητές αξίες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1. Κατά συνέπεια, τα πρόσωπα της ΕΕ δεν επιτρέπεται να εκδίδουν ή να συναλλάσσονται με πιστοποιητικά αποθετηρίου που εκδόθηκαν μετά την 1η Αυγούστου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 1) ή 10

11 μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 2), σε καμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: τα πιστοποιητικά αποθετηρίου βασίζονται σε μετοχικούς τίτλους που εκδόθηκαν από στοχευμένη οντότητα μετά την 1η Αυγούστου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 1) ή μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 2) ή, τα πιστοποιητικά αποθετηρίου βασίζονται σε μετοχικούς τίτλους που εκδόθηκαν από στοχευμένη οντότητα πριν από ή την 1η Αυγούστου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 1) ή πριν από ή την 12η Σεπτεμβρίου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 2) και έχουν εκδοθεί βάσει σύμβασης κατάθεσης με την εν λόγω στοχευμένη οντότητα. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω πιστοποιητικά αποθετηρίου συνιστούν νέες κινητές αξίες που έχουν εκδοθεί εξ ονόματος στοχευμένης οντότητας, και ως εκ τούτου, απαγορεύονται από το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή παράγραφος 2 στοιχείο δ). 32. Ερώτηση: Μπορούν πρόσωπα της ΕΕ να συναλλάσσονται με πιστοποιητικά αποθετηρίου που εκδόθηκαν μετά την 1η Αυγούστου 2014, όταν μία από τις στοχευμένες οντότητες (τράπεζες) ενεργεί ως θεματοφύλακας; Απάντηση: Εάν η στοχευμένη οντότητα (τράπεζα) ενεργεί ως θεματοφύλακας για μετοχικούς τίτλους που εκδόθηκαν από μη στοχευμένη οντότητα, τα πρόσωπα της ΕΕ μπορούν να συναλλάσσονται με πιστοποιητικά αποθετηρίου, επειδή αυτό δεν συνιστά συναλλαγή με νέους μετοχικούς τίτλους από τη στοχευμένη οντότητα. Εάν η στοχευμένη οντότητα (τράπεζα) είναι η ίδια εκδότρια των μετοχικών τίτλων, ισχύει η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση. 33. Ερώτηση: Όταν τα υποκείμενα παράγωγα που διακανονίζονται σε μετρητά αποτελούνται από κινητές αξίες που εμπίπτουν στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2, επιτρέπονται οι πράξεις με τα παράγωγα αυτά σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν συνεπάγεται την πραγματική αγορά, πώληση, ή εκμετάλλευση των υποκείμενων κινητών αξιών; Απάντηση: Οι απαγορεύσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται σε όλες τις «κινητές αξίες». Σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο στ) σημείο iii) του κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε, ο εν λόγω όρος καλύπτει κάθε άλλη κινητή αξία που παρέχει δικαίωμα αγοράς ή πώλησης τέτοιων κινητών αξιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 στοιχείο στ). Στις περιπτώσεις αυτές, οι απαγορεύσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το κατά πόσον αυτό το δικαίωμα ασκείται στην πράξη. 11

12 34. Ερώτηση: Ποια παράγωγα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2; Απάντηση: Όλα τα παράγωγα που καλύπτονται από το άρθρο 1 στοιχεία στ) και ζ) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και Ερώτηση: Τα γραμμάτια εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2; Απάντηση: Τα γραμμάτια μπορεί να έχουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών. Ως μορφή χρεωστικού μέσου και, ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν να μεταβιβάζονται μέσω των χρηματαγορών ή να θεωρούνται ομόλογα, και άρα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2. Εάν τα γραμμάτια χρησιμοποιούνται ως μορφή πληρωμής για παράδειγμα, εάν η στοχευμένη οντότητα επρόκειτο να εκδώσει ένα μη διαπραγματεύσιμο γραμμάτιο ως μέσο για την πληρωμή μη απαγορευμένων αγαθών σε πρόσωπα της ΕΕ αυτό δεν θα πρέπει να απαγορεύεται. Αυτό συνάδει με τους στόχους του κανονισμού 833/2014, που αποβλέπει στο να απαγορεύονται ορισμένες χρηματικές ροές και η δημιουργία χρήματος μεταξύ προσώπων της ΕΕ και στοχευμένων οντοτήτων δυνάμει του άρθρου 5, χωρίς να επηρεάζεται το νόμιμο εμπόριο. 36. Ερώτηση: Οι φορτωτικές καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2; Απάντηση: Οι φορτωτικές τεκμηριώνουν τη μεταφορά αγαθών και την παραλαβή των αγαθών από τον μεταφορέα, και επίσης συχνά χρησιμεύουν ως απόδειξη των δικαιωμάτων στα αγαθά. Ως εκ τούτου, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2. Ωστόσο, σε διαπραγματεύσιμη μορφή, οι φορτωτικές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής για χρηματοδοτικούς σκοπούς. Όπως και με κάθε άλλη δραστηριότητα, οι συναλλαγές αυτές διέπονται από το άρθρο 12 του κανονισμού 833/2014, το οποίο απαγορεύει την καταστρατήγηση του κανονισμού. 37. Ερώτηση: Εάν ένα ευρωπαϊκό κεντρικό αποθετήριο τίτλων» («ΚΑΤ») κατέχει μετοχές σε μη στοχευμένη οντότητα για λογαριασμό πελάτη που αποτελεί στοχευμένη οντότητα, ποιοι περιορισμοί ισχύουν για τις μετοχές αυτές σύμφωνα με το άρθρο 5; Συγκεκριμένα, εάν η στοχευμένη οντότητα εκδώσει πιστοποιητικά αποθετηρίου για τις μετοχές αυτές, παρεμποδίζεται το ΚΑΤ στην ανάληψη των καθηκόντων του σε σχέση με τις υποκείμενες μετοχές στη μη στοχευμένη οντότητα; Απάντηση: Τα πιστοποιητικά αποθετηρίου εμπίπτουν στον ορισμό των κινητών αξιών του άρθρου 1. Ως εκ τούτου, τα πιστοποιητικά αποθετηρίου που εκδόθηκαν από στοχευμένη οντότητα εμπίπτουν στις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5. Τα πρόσωπα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΤ, εμπίπτουν, άρα, στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού 833/2014 σε σχέση με τα πιστοποιητικά αποθετηρίου που εκδίδονται από στοχευμένη οντότητα. 12

13 Ωστόσο, η νόμιμη διατήρηση, φύλαξη και εκκαθάριση των υποκείμενων μετοχών όταν οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν κεφάλαια μη στοχευμένης οντότητας δεν καλύπτονται από το άρθρο Ερώτηση: Μπορούν πρόσωπα της ΕΕ να συνάψουν συμφωνίες επαναγοράς ή δανεισμού τίτλων με μη στοχευμένη οντότητα, χρησιμοποιώντας κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που εκδόθηκαν ως ασφάλεια από στοχευμένη οντότητα; Απάντηση: Εάν οι κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς έχουν εκδοθεί μεταξύ 1ης Αυγούστου 2014 και 12ης Σεπτεμβρίου 2014, με διάρκεια άνω των 90 ημερών, από τις οντότητες που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 1, ή μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014, με διάρκεια άνω των 30 ημερών από τις οντότητες που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2, τα πρόσωπα της ΕΕ απαγορεύεται να συνάπτουν συμφωνίες επαναγοράς ή δανεισμού τίτλων, εφόσον οι εν λόγω κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια. Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όταν άλλες κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια. 39. Ερώτηση: Μπορούν πρόσωπα της ΕΕ να συνάψουν συμφωνίες επαναγοράς ή δανεισμού τίτλων με στοχευμένη οντότητα (τράπεζα), σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια μη απαγορευμένα μέσα; Απάντηση: Συμφωνίες επαναγοράς ή δανεισμού τίτλων είναι μέσα που συνήθως αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής στη χρηματαγορά και, ως εκ τούτου, μέσα χρηματαγοράς, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1. Ως εκ τούτου, τα πρόσωπα της ΕΕ απαγορεύεται να συνάπτουν συμφωνίες επαναγοράς ή δανεισμού τίτλων με οντότητα που καλύπτεται από το άρθρο 5 παράγραφος 1, μεταξύ 1ης Αυγούστου 2014 και 12ης Σεπτεμβρίου2014 με διάρκεια άνω των 90 ημερών ή μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014 με διάρκεια άνω των 30 ημερών, και με οντότητα που καλύπτεται από το άρθρο 5 παράγραφος 2 μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014 με διάρκεια άνω των 30 ημερών. 40. Ερώτηση: Εάν μια στοχευμένη οντότητα εκδώσει νέες κινητές αξίες μετά την 1η Αυγούστου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 1) ή μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 2) που είναι εναλλάξιμες με προϋπάρχουσες κινητές αξίες, μπορούν πρόσωπα της ΕΕ να εξακολουθούν να συναλλάσσονται με τις παλιές αξίες στην περίπτωση που είναι αδύνατο να προσδιοριστεί από την ομάδα στοιχείων ενεργητικού τι εκδόθηκε πριν ή μετά τις καταληκτικές ημερομηνίες; Απάντηση: Τα πρόσωπα της ΕΕ μπορούν να συναλλάσσονται με κινητές αξίες που εκδόθηκαν από στοχευμένη οντότητα πριν από την ή την 1η Αυγούστου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 1) ή στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 2). Ωστόσο, μπορεί να προκύψουν πρακτικά ζητήματα σχετικά με την εναλλαξιμότητα αυτών των αξιών (οι οποίες δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση), με αξίες που εκδόθηκαν, αντίστοιχα, την 1η Αυγούστου 2014 ή στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 (οι οποίες δεν 13

14 επιτρέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής), και οι συμμετέχοντες στην αγορά φέρουν την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι οι συναλλαγές που θα πραγματοποιήσουν δεν αφορούν τις απαγορευμένες αξίες. 41. Ερώτηση: Επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών οικονομικής έρευνας σε σχέση με τις απαγορευμένες κινητές αξίες βάσει του κανονισμού; Απάντηση: Όχι. Το άρθρο 5 ορίζει ότι απαγορεύεται η παροχή «άμεσα ή έμμεσα» επενδυτικών υπηρεσιών σε σχέση με τις κινητές αξίες. Μεταξύ άλλων, στον ορισμό των επενδυτικών υπηρεσιών στο άρθρο 1 του κανονισμού 833/2014, όπως τροποποιήθηκε, περιλαμβάνονται «οι επενδυτικές συμβουλές». Ενώ η παροχή υπηρεσιών έρευνας είναι τυπικά διαφορετική από την παροχή συμβουλών, αποτελεί από τη φύση της μια μορφή έμμεσης συμβουλής. Η ανάλυση που περιέχεται στην έρευνα πράγματι βοηθά ένα δυνητικό επενδυτή στη λήψη των αποφάσεων του. Αυτό μπορεί να αφορά, για παράδειγμα, την απόφαση ως προς το αν θα «κρατήσει», «αγοράσει» ή «πουλήσει» μια συγκεκριμένη κινητή αξία. Εν κατακλείδι, η παροχή υπηρεσιών οικονομικής έρευνας θα πρέπει να θεωρηθεί μορφή επενδυτικής υπηρεσίας και, κατά συνέπεια, απαγορεύεται βάσει του κανονισμού. 14

15 Προηγούμενη αρίθμηση (έγγραφο C (2014) 9950) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ Τρέχουσα αρίθμηση

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 30 Μαΐου 2012 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 148/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

(3) Δημόσια λειτουργήματα που ασκούνται σε επίπεδο χαμηλότερο. (4) Όταν η οδηγία 2005/60/ΕΚ απαιτείαπό τα ιδρύματα, οργανισμούς

(3) Δημόσια λειτουργήματα που ασκούνται σε επίπεδο χαμηλότερο. (4) Όταν η οδηγία 2005/60/ΕΚ απαιτείαπό τα ιδρύματα, οργανισμούς 4.8.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/29 ΟΔΗΓΙΑ 2006/70/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2006 για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Συνοδευτικό έγγραφο στην. Πρόταση EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx SEC(2010) xxx ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο στην Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2003 L 339/73 Ο ΗΓΙΑ 2003/125/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τη θεµιτή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές

Economics Alert. Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Economics Alert 03 Απριλίου 2013 Νέο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές Αναμένεται διάταγμα για αποδέσμευση του 10% των ανεξασφάλιστων καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου KPMG Άγγελος Γρηγοριάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2003 L 336/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για την εφαρµογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/503/13.3.2009 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων µετοχών και διακράτησή τους για µελλοντική απόκτηση µετοχών άλλης εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Ανακοίνωση. Λευκωσία, 25 Σεπτεμβρίου 2013 Ανακοίνωση ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ/Ή ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΟΠΩΣ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρικές Πράξεις Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ι6) ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠOΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ/ΕΚΤ τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι) οφείλουν να τηρούν ελάχιστα αποθεματικά (minimum reserves, réserves obligatoires).δεσμευμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ

ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ AFFIDEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΩΝ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Οι τρίτοι με τους οποίους η affidea πραγματοποιεί επιχειρηματικές συναλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 SWD(2012) 76 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας για μονομερές δικαίωμα αύξησης περιθωρίου επιτοκίου από πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Ι. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1 ΑΓΑΘΑ 10 Εμπορεύματα (Γενικό Εμπόριο) Αποστολές προς χώρες Ε.Ε ή Εξαγωγές προς χώρες εκτός Ε.Ε 101 Αφίξεις από χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ / ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Οδηγίες συµπλήρωσης εντύπων αναφορικά µε το δανεισµό και των καταθέσεων κατοίκων Κύπρου (1) από / σε µη-κατοίκους. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Κάθε θέση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου

1 Γενικές οδηγίες και για τα δύο υποδείγματα. Συμβάσεις χρήσης προσήμου Οδηγίες για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων σχετικά με το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο για τον σκοπό της συλλογής των συντελεστών βάσει των οποίων υπολογίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Επενδυτικές Υπηρεσίες

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Επενδυτικές Υπηρεσίες Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Επενδυτικές Υπηρεσίες Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006 30.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/201 ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ TOY 1999 Προοίμιο. Επειδή η συμπερίληψη ρήτρας σε σύμβαση παροχής πιστωτικών διευκολύνσεων ως προς το δικαίωμα πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα