Ανακοίνωση της Επιτροπής. της Καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανακοίνωση της Επιτροπής. της 25.9.2015. Καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ."

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C(2015) 6477 final Ανακοίνωση της Επιτροπής της Καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 EL EL

2 Καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/ Στις 31 Ιουλίου 2014, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε δέσμη περιοριστικών μέτρων με στόχο την τομεακή συνεργασία και τις συναλλαγές με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Η δέσμη αποτελείται από μέτρα που αποσκοπούν στο να περιορίσουν την πρόσβαση των ρωσικών κρατικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ, να επιβάλουν εμπάργκο στο εμπόριο όπλων, να απαγορεύσουν τις εξαγωγές ειδών διπλής χρήσης για στρατιωτική τελική χρήση και στρατιωτικούς τελικούς χρήστες και να περιορίσουν την πρόσβαση σε ορισμένες ευαίσθητες τεχνολογίες, ιδίως στον τομέα του πετρελαίου. Η δέσμη μέτρων συμπληρώθηκε περαιτέρω στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 με την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 960/2014 του Συμβουλίου και τροποποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2014 με την έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2014 του Συμβουλίου. Το παρόν σημείωμα έχει ως στόχο την παροχή καθοδήγησης για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014, όπως τροποποιήθηκε, με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή του από τις εθνικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το παρόν καθοδηγητικό σημείωμα έχει σχεδιασθεί με τη μορφή απαντήσεων σε ορισμένες ερωτήσεις που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής. Σε περίπτωση που προκύψουν περαιτέρω ερωτήματα, η Επιτροπή ενδέχεται να αναθεωρήσει ή να επεκτείνει τις ερωτήσεις και τις παρεχόμενες απαντήσεις. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Χρηματοοικονομική βοήθεια (Άρθρα 2 και 4) 1. Ερώτηση: Η παροχή υπηρεσιών πληρωμών και η έκδοση πιστωτικών/εγγυητικών επιστολών συνιστά χρηματοοικονομική βοήθεια κατά την έννοια των άρθρων 2α και 4 και, ως εκ τούτου, απαγορεύονται για αγαθά και τεχνολογίες που υπόκεινται σε απαγόρευση; Απάντηση: Ναι. Σύμφωνα με το άρθρο 4, οι υπηρεσίες πληρωμών και η έκδοση πιστωτικών/εγγυητικών επιστολών συνιστούν χρηματοοικονομική βοήθεια και απαγορεύονται, όταν συνδέονται με εμπορική συναλλαγή που υπόκειται σε απαγόρευση δυνάμει του άρθρου 2α. 1 Η Επιτροπή συνέταξε το παρόν σημείωμα ως έγγραφο καθοδήγησης. Στο παρόν σημείωμα, η Επιτροπή εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ορισμένες διατάξεις του κανονισμού. Δεν φιλοδοξεί να καλύψει με διεξοδικό τρόπο όλες τις διατάξεις, ούτε να εισαγάγει νέους νομοθετικούς κανόνες. Η Επιτροπή επιβλέπει την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης υπό τον έλεγχο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τις Συνθήκες, μόνο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να παράσχει νομικά δεσμευτική ερμηνεία των πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Το παρόν καθοδηγητικό σημείωμα αποτελεί επικαιροποιημένη και ενοποιημένη έκδοση του σημειώματος της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (C(2014)9950 final). Το σημείωμα αντικατοπτρίζει την τρέχουσα αντίληψη της Επιτροπής για τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού. Για λόγους ευκολίας, μπορείτε να συμβουλευθείτε τον συνημμένο πίνακα αντιστοιχίας. 2

3 2. Ερώτηση: Πώς αναμένεται να συμμορφωθούν οι τράπεζες με την απαγόρευση χρηματοοικονομικής βοήθειας κατά την έννοια του άρθρου 4 για τα αγαθά και τις τεχνολογίες που υπόκεινται σε απαγόρευση; Απάντηση: Οι τράπεζες που ενεργούν για λογαριασμό ή προς όφελος των πελατών τους θα πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τις πληρωμές που διενεργούν οι πελάτες τους, και να αρνούνται κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται κατά παράβαση του κανονισμού. Οι τράπεζες που ενεργούν ως ανταποκρίτριες τράπεζες, θα πρέπει να αρνούνται πληρωμές για τις οποίες υπάρχουν πληροφορίες ότι παραβαίνουν τον κανονισμό. Η πρωταρχική ευθύνη για την κατάταξη των αγαθών και τεχνολογιών εναπόκειται, ωστόσο, στους υπεύθυνους για την αποστολή ή την παραλαβή αυτών των αγαθών. Όταν το εν λόγω πρόσωπο (ή ο αποστολέας ή ο δικαιούχος της πληρωμής) έχει δηλώσει ρητά ότι τα αγαθά και οι τεχνολογίες δεν καλύπτονται από περιοριστικά μέτρα, και όταν δεν έχει η τράπεζα άλλο λόγο για να είναι δύσπιστη, οι τράπεζες θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς κατά την επεξεργασία των πληρωμών. 3. Ερώτηση: Η απαγόρευση της παροχής χρηματοδότησης ή χρηματοοικονομικής βοήθειας για αγαθά και τεχνολογίες των άρθρων 2α και 4 ισχύει μόνο εντός του εδάφους της ΕΕ; Απάντηση: Ο τόπος («εντός του εδάφους της Ένωσης») που αναφέρεται στην εν λόγω ερώτηση είναι ένας μόνο από τους πιθανούς παράγοντες που απαριθμούνται στο άρθρο 13, το οποίο ορίζει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει επίσης (αλλά δεν περιορίζεται μόνον σε αυτό) τα μέτρα που λαμβάνονται από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα «εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης», που έχει «συσταθεί ή δημιουργηθεί βάσει της νομοθεσίας κράτους μέλους». Ο κανονισμός εφαρμόζεται επίσης «σε κάθε νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα για τις εμπορικές πράξεις που πραγματοποιεί εν όλω ή εν μέρει εντός της Ένωσης». Περιορισμοί για αγαθά διπλής χρήσης και τεχνολογίες (άρθρο 2α) 4. Ερώτηση: Απαγορεύεται η συμμετοχή στις δραστηριότητες τυποποίησης ISO βάσει του άρθρου 2α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014; Απάντηση: Όχι. Η συμμετοχή στη διαδικασία ανάπτυξης προτύπου ISO επιδιώκει έναν θεμιτό στόχο και δεν συνεπάγεται, αυτή καθαυτή, παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι αντιπρόσωποι των οντοτήτων στην ΕΕ δεν αποτρέπονται από το να συνεχίσουν τις δραστηριότητες τυποποίησης. Λαμβανομένης υπόψη της φύσης των δραστηριοτήτων τυποποίησης, είναι δυνατόν να υποτεθεί ότι η μεταφορά τεχνολογίας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων καθορισμού προτύπων είναι συμβατή με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014. Ωστόσο, τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θα πρέπει να κληθούν να παραμείνουν σε εγρήγορση όσον αφορά τον τύπο της κοινής τεχνολογίας στο πλαίσιο αυτό. Σε περίπτωση αμφιβολιών, η αρμόδια αρχή του αντίστοιχου κράτους μέλους θα είναι υπεύθυνη για καθοδήγηση. 3

4 Περιορισμοί σχετικά με την παροχή ορισμένων υπηρεσιών στον τομέα του πετρελαίου (άρθρο 3α) 5. Ερώτηση: Ο όρος «ειδικά πλωτά σκάφη» καλύπτει «τα πλοία ανεφοδιασμού (Platform Supply Vessels); Απάντηση: Για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014, ο όρος «ειδικά πλωτά σκάφη» του άρθρου 3α δεν καλύπτει τα σκάφη ανεφοδιασμού, όπως τα «Platform Supply Vessels», «Anchor Handling Tug Supply Vessels» ή τα «Emergency Response Vessels». Μέτρα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (άρθρο 5) Χρηματοδότηση του εμπορίου 6. Ερώτηση: Με ποιον τρόπο μπορεί να ερμηνευθεί η απαλλαγή για τη χρηματοδότηση μη απαγορευμένων αγαθών σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α); Απάντηση: Η απαλλαγή για τη χρηματοδότηση του εμπορίου που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) θα πρέπει να ερμηνευθεί ως εξαίρεση από τον γενικό κανόνα που απαγορεύει την παροχή δανείων και πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 και θα πρέπει να διαβαστεί στο πλαίσιο του γενικού στόχου των περιοριστικών μέτρων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ερμηνευτεί περιοριστικά. Είναι επίσης σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι η απαλλαγή αυτή περιλαμβάνεται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν εμποδίζονται οι νόμιμες εμπορικές συναλλαγές της ΕΕ. Συνεπώς, η απαλλαγή εφαρμόζεται εφόσον τα αγαθά για τα οποία παρέχεται χρηματοδότηση: α) αποστέλλονται από την ΕΕ σε τρίτη χώρα, ή β) παραλαμβάνονται στην ΕΕ από τρίτη χώρα (δηλ.: η ΕΕ είναι ο προορισμός). Η απλή διαμετακόμιση των αγαθών μέσω της ΕΕ δεν επαρκεί πρέπει να υπάρχει μια ουσιαστική σχέση με την ΕΕ, προκειμένου να εφαρμοστεί η απαλλαγή αυτή. 7. Ερώτηση: Μπορούν πρόσωπα της ΕΕ να διεκπεραιώνουν πληρωμές, να παρέχουν ασφάλιση, να εκδίδουν πιστωτικές επιστολές και να χορηγούν δάνεια σε στοχευμένες οντότητες για μη απαγορευμένες εξαγωγές ή εισαγωγές αγαθών ή μη χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από ή προς την Ένωση μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014; Απάντηση: Οι πράξεις αυτές εμπίπτουν σε κάθε περίπτωση στην απαλλαγή βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 και, ως εκ τούτου, δεν απαγορεύονται. 8. Ερώτηση: Eάν πρόσωπο της ΕΕ είχε χορηγήσει δάνειο ή πίστωση με διάρκεια άνω των 30 ημερών σε στοχευμένη οντότητα πριν από τις ή στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 για την εξαγωγή ή εισαγωγή μη απαγορευμένων αγαθών ή μη χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από ή προς την Ένωση, μπορεί το χρονοδιάγραμμα πληρωμών ή οι όροι αναλήψεων ή εκταμιεύσεων να τροποποιηθούν και οι απαιτήσεις που έχουν πωληθεί σε άλλη στοχευμένη οντότητα ή το χρέος από το εν λόγω δάνειο ή πίστωση να αναληφθούν από άλλη στοχευμένη οντότητα; Απάντηση: Ναι, όλες αυτές οι πράξεις επιτρέπονται, εάν και όταν τα εν λόγω δάνεια και πιστώσεις εμπίπτουν στην απαλλαγή βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 στοιχείο α), 4

5 δεδομένου ότι αφορούν μη απαγορευμένα αγαθά ή μη χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κατά την έννοια του κανονισμού. 9. Ερώτηση: Η απαλλαγή για χρηματοδότηση του εμπορίου που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 ισχύει και για τις εξαγωγές ή εισαγωγές μη απαγορευμένων αγαθών από ή προς την Ένωση, όταν τα αγαθά αυτά περιλαμβάνουν και περιεχόμενο τρίτων χωρών; Απάντηση: Ναι, εφόσον οι δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες από τρίτη χώρα είναι αναγκαίες για την εκτέλεση της σύμβασης εξαγωγής ή εισαγωγής από ή προς την Ένωση. 10. Ερώτηση: Η απαλλαγή για χρηματοδότηση του εμπορίου που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 ισχύει και για τις εξαγωγές ή εισαγωγές μη απαγορευμένων αγαθών μεταξύ της Ένωσης και οποιουδήποτε τρίτου κράτους, όταν τα αγαθά αυτά διακινούνται μέσω άλλου τρίτου κράτους; Απάντηση: Ναι, εφόσον η σύμβαση εξαγωγής ή εισαγωγής ορίζει σαφώς ότι οι εισαγωγές ή οι εξαγωγές είτε προέρχονται από είτε προορίζονται για την ΕΕ. 11. Ερώτηση: Οι αναφορές σε «οποιοδήποτε τρίτο κράτος» ή «άλλο τρίτο κράτος» στο άρθρο 5 παράγραφος 3 περιλαμβάνουν επίσης τη Ρωσία; Απάντηση: Ναι. 12. Ερώτηση: Μπορούν οι επίσημοι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων (ΟΕΠ) στην ΕΕ να παρέχουν χρηματοδότηση σε στοχευμένες οντότητες για τη στήριξη των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών δαπανών, μη απαγορευμένων αγαθών από την Ένωση; Απάντηση: Ναι, εντός των ορίων που θεσπίζονται από τον διακανονισμό του ΟΟΣΑ για τις εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης, ο οποίος είναι δεσμευτικός στην ΕΕ δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1233/ Ερώτηση: Μπορούν πρόσωπα της ΕΕ να παρέχουν χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης δανείων, σε στοχευμένες οντότητες για την εξαγωγή ή εισαγωγή αγαθών ή υπηρεσιών μεταξύ τρίτων κρατών μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014; Απάντηση: Το εμπόριο μεταξύ τρίτων χωρών, όταν το εξαγόμενο αγαθό δεν προέρχεται από την Ένωση και το εισαγόμενο αγαθό δεν προορίζεται για την Ένωση, δεν εμπίπτει στην απαλλαγή που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3. Μόνο δάνεια ή πιστώσεις με προθεσμία αποπληρωμής 30 ημέρες ή λιγότερο, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης των νέων δανείων και πιστώσεων που ορίζονται στο άρθρο 5, μπορούν να χορηγούνται σε στοχευμένες οντότητες για την εξαγωγή ή εισαγωγή αγαθών ή υπηρεσιών μεταξύ τρίτων χωρών. 5

6 14. Ερώτηση: Μπορούν πρόσωπα της ΕΕ να επιβεβαιώνουν ή να συνιστούν πιστωτική επιστολή που εκδόθηκε μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014 από στοχευμένη οντότητα για την εξαγωγή ή εισαγωγή αγαθών ή υπηρεσιών μεταξύ τρίτων κρατών; Επιτρέπεται η εκ των υστέρων χρηματοδότηση ή προεξόφληση των εν λόγω πιστωτικών επιστολών ; Απάντηση: Πρόσωπα της ΕΕ μπορούν να επιβεβαιώνουν ή να συνιστούν αυτές τις πιστωτικές επιστολές και να παρέχουν εκ των υστέρων χρηματοδότηση ή προεξόφληση, εκτός αν ο αιτών της πιστωτικής επιστολής (ο αγοραστής ή ο εισαγωγέας) είναι στοχευμένη οντότητα βάσει του άρθρου 5 και η διάρκεια είναι άνω των 30 ημερών. Αυτό θα συνιστούσε χορήγηση πίστωσης σε στοχευμένη οντότητα, με αποτέλεσμα να μην καλύπτεται από την απαλλαγή για χρηματοδότηση του εμπορίου και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται. 15. Ερώτηση: Μπορούν πρόσωπα της ΕΕ να αγοράζουν ομόλογα που εκδίδονται από στοχευμένη οντότητα, μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014, με διάρκεια άνω των 30 ημερών, εφόσον αυτά προορίζονται για τη χρηματοδότηση των εξαγωγών ή εισαγωγών μη απαγορευμένων αγαθών ή μη χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από ή προς την Ένωση; Απάντηση: Όχι. Η απαλλαγή για το εμπόριο ισχύει για το άρθρο 5 παράγραφος 3 (δάνεια ή πιστώσεις), αλλά δεν ισχύει για το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2. Η αγορά των ομολόγων αυτών απαγορεύεται από τις δεύτερες διατάξεις. 16. Ερώτηση: Οι συμφωνίες Interest Make-Up (IMU) με στοχευμένη οντότητα (τράπεζα) εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 5, εάν η συμφωνία IMU έχει ως στόχο να συμβάλει στη χρηματοδότηση των εξαγωγών ή εισαγωγών μη απαγορευμένων αγαθών ή μη χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από ή προς την Ένωση; Απάντηση: Οι συμφωνίες IMU θεωρούνται συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5. Επείγουσα χρηματοδότηση 17. Ερώτηση: Πώς πρέπει να νοείται η «επείγουσα χρηματοδότηση» βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3; Απάντηση: Ο καθορισμός της επείγουσας χρηματοδότησης προϋποθέτει αναγκαστικά προσεκτική κατά περίπτωση αξιολόγηση των περιστάσεων. Ο κανονισμός 833/2014 προβλέπει ότι η εν λόγω χρηματοδότηση έχει ειδικό και καταγεγραμμένο σκοπό που αφορά την τήρηση των κριτηρίων φερεγγυότητας και ρευστότητας για νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στην Ένωση. Σε περιπτώσεις όπως αυτές που ορίζονται στο άρθρο 32 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ (οδηγία περί ανάκαμψης και εξυγίανσης των τραπεζών), μπορεί να εφαρμόζεται η απαλλαγή για επείγουσα χρηματοδότηση βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού. Δάνεια (εκτός από τα δάνεια για τη χρηματοδότηση του εμπορίου ή για επείγουσα χρηματοδότηση) 6

7 18. Ερώτηση: Εάν πρόσωπο της ΕΕ είχε χορηγήσει δάνειο ή πίστωση σε στοχευμένη οντότητα πριν από τις ή στις 12 Σεπτεμβρίου 2014, επιτρέπεται να πωλεί μέρος ή το σύνολο της απαίτησης με διάρκεια άνω των 30 ημερών σε άλλη στοχευμένη οντότητα; Απάντηση: Ναι, η μεταπώληση του εισπρακτέου λογαριασμού (δηλαδή «φάκτορινγκ») σε άλλη στοχευμένη οντότητα, επιτρέπεται στον βαθμό που δεν συνεπάγεται νέα δάνεια ή πιστώσεις σε καμία στοχευμένη οντότητα. 19. Ερώτηση: Εάν πρόσωπο της ΕΕ είχε χορηγήσει δάνειο ή πίστωση με διάρκεια άνω των 30 ημερών πριν τις ή στις 12 Σεπτεμβρίου 2014, επιτρέπεται τo πρόσωπο της ΕΕ να συνάψει συμφωνία, όταν στοχευμένη οντότητα αναλαμβάνει τον ρόλο του δανειολήπτη, όσον αφορά την εξαγορά των οφειλών που απορρέουν από το εν λόγω δάνειο μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014; Απάντηση: Όχι, διότι αυτό ουσιαστικά θα ισοδυναμούσε με νέο δάνειο ή πίστωση σε στοχευμένη οντότητα, μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014 και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται από το άρθρο 5 παράγραφος 3. Μια οντότητα της ΕΕ δεν συμφωνεί με την εξαγορά υφιστάμενων δανείων ή πιστώσεων από στοχευμένη οντότητα. 20. Ερώτηση: Εάν πρόσωπο της ΕΕ είχε χορηγήσει δάνειο ή πίστωση με διάρκεια άνω των 30 ημερών πριν από τις ή στις 12 Σεπτεμβρίου 2014, επιτρέπεται το πρόσωπο της ΕΕ να ακυρώσει (δηλ. να παραγράψει) τις οφειλές που απορρέουν από το εν λόγω δάνειο μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014; Απάντηση: Όχι. Το άρθρο 5 παράγραφος 3 απαγορεύει την χορήγηση νέων δανείων ή πιστώσεων στις στοχευμένες οντότητες. Ο στόχος είναι να περιοριστεί η πρόσβαση σε κεφάλαια, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου τα ποσά που χορηγούνται πρέπει να επιστραφούν. Η ακύρωση του χρέους θα παρείχε κατά μείζονα λόγο αυτή την πρόσβαση στο κεφάλαιο, δηλαδή με τον ίδιο τρόπο ως δάνειο αλλά χωρίς την υποχρέωση επιστροφής, και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται επίσης. 21. Ερώτηση: Μπορούν πρόσωπα της ΕΕ να ανοίγουν προθεσμιακούς λογαριασμούς με διάρκεια άνω των 30 ημερών σε στοχευμένη οντότητα (τράπεζα) μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014; Απάντηση: Οι υπηρεσίες καταθέσεων δεν καλύπτονται από τις απαγορεύσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 του κανονισμού. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι (προθεσμιακές) καταθέσεις πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για να καταστρατηγηθεί η απαγόρευση παροχής νέων δανείων, οι καταθέσεις αυτές θα απαγορεύονται από το άρθρο 12 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του κανονισμού. 7

8 22. Ερώτηση: Μπορούν πρόσωπα της ΕΕ να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών και διακανονισμού όσον αφορά δάνεια χορηγηθέντα σε στοχευμένη οντότητα, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της τραπεζικής ανταπόκρισης; Πρέπει όλες οι ανταποκρίτριες τράπεζες να προσδιορίσουν τη φύση των υποκείμενων πιστώσεων προκειμένου να καθορίσουν αν η απαλλαγή για χρηματοδότηση του εμπορίου ισχύει; Απάντηση: Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 3, οι υπηρεσίες πληρωμών και διακανονισμού, μεταξύ άλλων μέσω τραπεζικής ανταπόκρισης, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «σύναψη συμφωνίας» ή «συμμετοχή σε συμφωνία» για την παροχή νέων δανείων ή πιστώσεων προς στοχευμένη οντότητα. 23. Ερώτηση: Μπορεί πιστωτικό ίδρυμα της ΕΕ, που ανήκει κατά ποσοστό ανώτερο του 50 % σε οντότητα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III, να παρέχει εξασφαλίσεις (π.χ. με τη μορφή εγγυήσεων, καταθέσεων, δεσμεύσεων, συμμετοχών στον κίνδυνο ή χρηματοδοτούμενων συμμετοχών) με σκοπό τον μετριασμό του κινδύνου εντός του ομίλου, στην εκτός ΕΕ θυγατρική της, αν η τελευταία καλύπτεται από το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β); Απάντηση: Ναι, εφόσον αυτό δεν συνιστά νέο δάνειο ή πίστωση με διάρκεια άνω των 30 ημερών, και οι εξασφαλίσεις που χρησιμοποιήθηκαν δεν αποτελούν κινητή αξία ή μέσο χρηματαγοράς που καλύπτεται από το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και Ερώτηση: Εάν πρόσωπο της ΕΕ έχει παράσχει αγαθό ή υπηρεσία σε στοχευμένη οντότητα, οι προθεσμίες/καθυστέρηση πληρωμής για το εν λόγω αγαθό ή υπηρεσία που υπερβαίνουν τις 30 ημέρες συνιστούν νέο δάνειο ή πίστωση; Απάντηση: Οι προθεσμίες/καθυστέρηση πληρωμής δεν θεωρούνται δάνεια ή πιστώσεις για τους σκοπούς του άρθρου 5 του κανονισμού. Η πρόβλεψη προθεσμιών/καθυστέρησης πληρωμής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ωστόσο, για να παρακαμφθεί η απαγόρευση παροχής νέων δανείων ή πιστώσεων βάσει του άρθρου 5. Οι χορηγούμενες προθεσμίες πληρωμής στις οντότητες του άρθρου 5 που δεν είναι σύμφωνες με τη συνήθη εμπορική πρακτική ή που από τις 12 Σεπτεμβρίου 2014 έχουν παραταθεί σημαντικά, ενδέχεται να υποκρύπτουν καταστρατήγηση. Η καταστρατήγηση αυτή απαγορεύεται από το άρθρο 12 σε συνδυασμό με το άρθρο Ερώτηση: Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η μετακύλιση των δανειακών υποχρεώσεων από τις στοχευμένες οντότητες σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3; Απάντηση: Οι απαγορεύσεις του άρθρου 5 επεκτείνονται στη μετακύλιση του υφιστάμενου χρέους. Τυχόν μετακύλιση πρέπει να συμμορφώνεται με το όριο διάρκειας των 30 ημερών για τις νέες συναλλαγές που πραγματοποιούνται μετά τις 12 Σεπτεμβρίου Ωστόσο, είναι πιθανό ότι μια σειρά συμφωνιών μετακύλισης, κάθε μία με διάρκεια 30 ή λιγότερων ημερών, θα ισοδυναμούσε με καταστρατήγηση, όπως περιγράφεται στο άρθρο 12 του κανονισμού. Αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί με βάση τις συγκεκριμένες περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης. 8

9 26. Ερώτηση: Μπορεί πρόσωπο της ΕΕ να παρέχει κεφάλαια σε μη στοχευμένη οντότητα, συμπεριλαμβανομένων δανείων ή πιστώσεων που διοχετεύονται μέσω στοχευμένης οντότητας, υπό την προϋπόθεση ότι τα κεφάλαια δεν παραμένουν στη στοχευμένη οντότητα για διάστημα άνω των 30 ημερών; Απάντηση: Ναι, αυτό δεν θα συνιστούσε παροχή νέου δανείου ή πίστωσης με διάρκεια άνω των 30 ημερών σε στοχευμένη οντότητα και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου Ερώτηση: Ορισμένες διατάξεις του άρθρου 5 2, συμπεριλαμβανομένης της διάταξης για τα δάνεια ή τις πιστώσεις, ορίζουν ή συνεπάγονται αποκλεισμό των θυγατρικών στην ΕΕ των στοχευμένων οντοτήτων. Πώς θα πρέπει να ερμηνευθεί ο αποκλεισμός αυτός, έχοντας κατά νου ότι η καταστρατήγηση του κανονισμού απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 12; Απάντηση: Το άρθρο 5 είναι προσεκτικά σχεδιασμένο ώστε να εξασφαλίζει ότι οι θυγατρικές στην ΕΕ των στοχευμένων οντοτήτων δεν θα καταστούν στοχευμένες οντότητες. Η απαγόρευση της μη παροχής πίστωσης με διάρκεια άνω των 30 ημερών αφορά μόνο τις στοχευμένες οντότητες, τις εκτός ΕΕ θυγατρικές τους, καθώς και τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3. Επιπλέον, θα πρέπει να υπομνησθεί ότι η θυγατρική στην ΕΕ της στοχευμένης οντότητας υπόκειται η ίδια άμεσα στη συμμόρφωση με τον κανονισμό και δεν θα πρέπει να διοχετεύει πιστώσεις σε στοχευμένη οντότητα εντός του ομίλου. Ωστόσο, η καταχρηστική επίκληση της εξαίρεσης αυτής, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε στοχευμένη οντότητα να αποκτήσει χρηματοδότηση θα συνιστούσε καταστρατήγηση βάσει του άρθρου 12, την οποία τα πρόσωπα της ΕΕ που εξετάζουν τη χορήγηση δανείων θα πρέπει να αποτρέψουν δείχνοντας τη δέουσα προσοχή. Αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί με βάση τις συγκεκριμένες περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης. Ειδικότερα, ο δυνητικός δανειοδότης υποχρεούται να αρνείται τη χορήγηση πιστώσεων/δανείων όταν γνωρίζει ή αντιληφθεί ότι οι εν λόγω πιστώσεις θα καταλήξουν σε στοχευμένη οντότητα. 28. Ερώτηση: Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 833/2014 περιορίζει την ικανότητα των θυγατρικών στην ΕΕ των στοχευμένων οντοτήτων να παρακολουθούν τους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου, για τραπεζικές πράξεις στο πλαίσιο του ομίλου; Απάντηση: Στόχος του άρθρου 5 είναι ο περιορισμός της πρόσβασης στις αγορές κεφαλαίων και η άσκηση πίεσης στη ρωσική κυβέρνηση (όπως εκτίθεται στην έκτη αιτιολογική σκέψη του κανονισμού 960/2014). Η λήψη πληροφοριών και η ανάληψη διαχείρισης κινδύνων και η παρακολούθηση, κατά συνέπεια, δεν επηρεάζονται από τον 2 Οι εν λόγω διατάξεις είναι: το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο γ), σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο (κατά περίπτωση), καθώς και το άρθρο 5 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β). 9

10 κανονισμό. Ωστόσο, η εν λόγω διαχείριση κινδύνου δεν θα πρέπει να επιτρέπεται εάν πρόκειται για δραστηριότητα που απαγορεύεται δυνάμει του άρθρου 5, όπως η συμμετοχή στη διάθεση δανείων ή η παροχή βοήθειας κατά την έκδοση κινητών αξιών σε σχέση με τις στοχευμένες οντότητες. Κεφαλαιαγορές 29. Ερώτηση: Καλύπτονται τα παράγωγα από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2; Απάντηση: Παράγωγα που παρέχουν το δικαίωμα αγοράς ή πώλησης κινητής αξίας ή μέσου χρηματαγοράς που καλύπτεται από το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2, όπως δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακά συμβόλαια ή πιστοποιητικά δικαιώματος ανάληψης μετοχών, ανεξαρτήτως του τρόπου διαπραγμάτευσής τους (χρηματιστηριακή ή εξωχρηματιστηριακή (OTC)), καλύπτονται από την απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 5. Ορισμένα άλλα παράγωγα, όπως συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος, δεν καλύπτονται από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2, ούτε τα συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (εκτός εάν αυτά παρέχουν το δικαίωμα αγοράς ή πώλησης κινητής αξίας). Τα παράγωγα που χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση κινδύνων στην αγορά ενέργειας, επίσης δεν καλύπτονται. 30. Ερώτηση: Μπορεί να τροποποιηθεί κινητή αξία που καταχωρίστηκε πριν από την 1η Αυγούστου 2014 ή την 12η Σεπτεμβρίου 2014 αντίστοιχα, ή οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα είχε ως αποτέλεσμα να χαρακτηρισθεί η σύμβαση ως «νέα» (και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται) κινητή αξία για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2; Απάντηση: Το επίπεδο σημαντικότητας τυχόν αλλαγών που επέφερε η τροποποίηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν αποφασίζεται αν μια τροποποίηση υφιστάμενης σύμβασης ευλόγως συνεπάγεται να θεωρείται ένα νέο μέσο. Απαγορεύεται η προσαρμογή της κινητής αξίας που καταχωρίστηκε πριν από την 1η Αυγούστου 2014 ή την 12η Σεπτεμβρίου 2014 αντίστοιχα, εφόσον η τροποποίηση μπορεί να οδηγήσει πραγματικά ή δυνητικά στη διάθεση πρόσθετων κεφαλαίων σε στοχευμένη οντότητα. Άλλες αλλαγές επιτρέπονται. 31. Ερώτηση: Μπορούν πρόσωπα της ΕΕ να εκδίδουν ή να συναλλάσσονται με πιστοποιητικά αποθετηρίου που εκδόθηκαν μετά την 1η Αυγούστου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 1) ή μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 2), εάν τα εν λόγω πιστοποιητικά αποθετηρίου βασίζονται σε μετοχικούς τίτλους που εκδόθηκαν από στοχευμένη οντότητα; Απάντηση: Τα πιστοποιητικά αποθετηρίου είναι κινητές αξίες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1. Κατά συνέπεια, τα πρόσωπα της ΕΕ δεν επιτρέπεται να εκδίδουν ή να συναλλάσσονται με πιστοποιητικά αποθετηρίου που εκδόθηκαν μετά την 1η Αυγούστου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 1) ή 10

11 μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 2), σε καμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: τα πιστοποιητικά αποθετηρίου βασίζονται σε μετοχικούς τίτλους που εκδόθηκαν από στοχευμένη οντότητα μετά την 1η Αυγούστου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 1) ή μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 2) ή, τα πιστοποιητικά αποθετηρίου βασίζονται σε μετοχικούς τίτλους που εκδόθηκαν από στοχευμένη οντότητα πριν από ή την 1η Αυγούστου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 1) ή πριν από ή την 12η Σεπτεμβρίου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 2) και έχουν εκδοθεί βάσει σύμβασης κατάθεσης με την εν λόγω στοχευμένη οντότητα. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω πιστοποιητικά αποθετηρίου συνιστούν νέες κινητές αξίες που έχουν εκδοθεί εξ ονόματος στοχευμένης οντότητας, και ως εκ τούτου, απαγορεύονται από το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή παράγραφος 2 στοιχείο δ). 32. Ερώτηση: Μπορούν πρόσωπα της ΕΕ να συναλλάσσονται με πιστοποιητικά αποθετηρίου που εκδόθηκαν μετά την 1η Αυγούστου 2014, όταν μία από τις στοχευμένες οντότητες (τράπεζες) ενεργεί ως θεματοφύλακας; Απάντηση: Εάν η στοχευμένη οντότητα (τράπεζα) ενεργεί ως θεματοφύλακας για μετοχικούς τίτλους που εκδόθηκαν από μη στοχευμένη οντότητα, τα πρόσωπα της ΕΕ μπορούν να συναλλάσσονται με πιστοποιητικά αποθετηρίου, επειδή αυτό δεν συνιστά συναλλαγή με νέους μετοχικούς τίτλους από τη στοχευμένη οντότητα. Εάν η στοχευμένη οντότητα (τράπεζα) είναι η ίδια εκδότρια των μετοχικών τίτλων, ισχύει η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση. 33. Ερώτηση: Όταν τα υποκείμενα παράγωγα που διακανονίζονται σε μετρητά αποτελούνται από κινητές αξίες που εμπίπτουν στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2, επιτρέπονται οι πράξεις με τα παράγωγα αυτά σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν συνεπάγεται την πραγματική αγορά, πώληση, ή εκμετάλλευση των υποκείμενων κινητών αξιών; Απάντηση: Οι απαγορεύσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται σε όλες τις «κινητές αξίες». Σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο στ) σημείο iii) του κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε, ο εν λόγω όρος καλύπτει κάθε άλλη κινητή αξία που παρέχει δικαίωμα αγοράς ή πώλησης τέτοιων κινητών αξιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 στοιχείο στ). Στις περιπτώσεις αυτές, οι απαγορεύσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το κατά πόσον αυτό το δικαίωμα ασκείται στην πράξη. 11

12 34. Ερώτηση: Ποια παράγωγα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2; Απάντηση: Όλα τα παράγωγα που καλύπτονται από το άρθρο 1 στοιχεία στ) και ζ) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και Ερώτηση: Τα γραμμάτια εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2; Απάντηση: Τα γραμμάτια μπορεί να έχουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών. Ως μορφή χρεωστικού μέσου και, ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν να μεταβιβάζονται μέσω των χρηματαγορών ή να θεωρούνται ομόλογα, και άρα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2. Εάν τα γραμμάτια χρησιμοποιούνται ως μορφή πληρωμής για παράδειγμα, εάν η στοχευμένη οντότητα επρόκειτο να εκδώσει ένα μη διαπραγματεύσιμο γραμμάτιο ως μέσο για την πληρωμή μη απαγορευμένων αγαθών σε πρόσωπα της ΕΕ αυτό δεν θα πρέπει να απαγορεύεται. Αυτό συνάδει με τους στόχους του κανονισμού 833/2014, που αποβλέπει στο να απαγορεύονται ορισμένες χρηματικές ροές και η δημιουργία χρήματος μεταξύ προσώπων της ΕΕ και στοχευμένων οντοτήτων δυνάμει του άρθρου 5, χωρίς να επηρεάζεται το νόμιμο εμπόριο. 36. Ερώτηση: Οι φορτωτικές καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2; Απάντηση: Οι φορτωτικές τεκμηριώνουν τη μεταφορά αγαθών και την παραλαβή των αγαθών από τον μεταφορέα, και επίσης συχνά χρησιμεύουν ως απόδειξη των δικαιωμάτων στα αγαθά. Ως εκ τούτου, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2. Ωστόσο, σε διαπραγματεύσιμη μορφή, οι φορτωτικές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής για χρηματοδοτικούς σκοπούς. Όπως και με κάθε άλλη δραστηριότητα, οι συναλλαγές αυτές διέπονται από το άρθρο 12 του κανονισμού 833/2014, το οποίο απαγορεύει την καταστρατήγηση του κανονισμού. 37. Ερώτηση: Εάν ένα ευρωπαϊκό κεντρικό αποθετήριο τίτλων» («ΚΑΤ») κατέχει μετοχές σε μη στοχευμένη οντότητα για λογαριασμό πελάτη που αποτελεί στοχευμένη οντότητα, ποιοι περιορισμοί ισχύουν για τις μετοχές αυτές σύμφωνα με το άρθρο 5; Συγκεκριμένα, εάν η στοχευμένη οντότητα εκδώσει πιστοποιητικά αποθετηρίου για τις μετοχές αυτές, παρεμποδίζεται το ΚΑΤ στην ανάληψη των καθηκόντων του σε σχέση με τις υποκείμενες μετοχές στη μη στοχευμένη οντότητα; Απάντηση: Τα πιστοποιητικά αποθετηρίου εμπίπτουν στον ορισμό των κινητών αξιών του άρθρου 1. Ως εκ τούτου, τα πιστοποιητικά αποθετηρίου που εκδόθηκαν από στοχευμένη οντότητα εμπίπτουν στις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5. Τα πρόσωπα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΤ, εμπίπτουν, άρα, στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού 833/2014 σε σχέση με τα πιστοποιητικά αποθετηρίου που εκδίδονται από στοχευμένη οντότητα. 12

13 Ωστόσο, η νόμιμη διατήρηση, φύλαξη και εκκαθάριση των υποκείμενων μετοχών όταν οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν κεφάλαια μη στοχευμένης οντότητας δεν καλύπτονται από το άρθρο Ερώτηση: Μπορούν πρόσωπα της ΕΕ να συνάψουν συμφωνίες επαναγοράς ή δανεισμού τίτλων με μη στοχευμένη οντότητα, χρησιμοποιώντας κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που εκδόθηκαν ως ασφάλεια από στοχευμένη οντότητα; Απάντηση: Εάν οι κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς έχουν εκδοθεί μεταξύ 1ης Αυγούστου 2014 και 12ης Σεπτεμβρίου 2014, με διάρκεια άνω των 90 ημερών, από τις οντότητες που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 1, ή μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014, με διάρκεια άνω των 30 ημερών από τις οντότητες που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2, τα πρόσωπα της ΕΕ απαγορεύεται να συνάπτουν συμφωνίες επαναγοράς ή δανεισμού τίτλων, εφόσον οι εν λόγω κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια. Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται όταν άλλες κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια. 39. Ερώτηση: Μπορούν πρόσωπα της ΕΕ να συνάψουν συμφωνίες επαναγοράς ή δανεισμού τίτλων με στοχευμένη οντότητα (τράπεζα), σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια μη απαγορευμένα μέσα; Απάντηση: Συμφωνίες επαναγοράς ή δανεισμού τίτλων είναι μέσα που συνήθως αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής στη χρηματαγορά και, ως εκ τούτου, μέσα χρηματαγοράς, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1. Ως εκ τούτου, τα πρόσωπα της ΕΕ απαγορεύεται να συνάπτουν συμφωνίες επαναγοράς ή δανεισμού τίτλων με οντότητα που καλύπτεται από το άρθρο 5 παράγραφος 1, μεταξύ 1ης Αυγούστου 2014 και 12ης Σεπτεμβρίου2014 με διάρκεια άνω των 90 ημερών ή μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014 με διάρκεια άνω των 30 ημερών, και με οντότητα που καλύπτεται από το άρθρο 5 παράγραφος 2 μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014 με διάρκεια άνω των 30 ημερών. 40. Ερώτηση: Εάν μια στοχευμένη οντότητα εκδώσει νέες κινητές αξίες μετά την 1η Αυγούστου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 1) ή μετά τις 12 Σεπτεμβρίου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 2) που είναι εναλλάξιμες με προϋπάρχουσες κινητές αξίες, μπορούν πρόσωπα της ΕΕ να εξακολουθούν να συναλλάσσονται με τις παλιές αξίες στην περίπτωση που είναι αδύνατο να προσδιοριστεί από την ομάδα στοιχείων ενεργητικού τι εκδόθηκε πριν ή μετά τις καταληκτικές ημερομηνίες; Απάντηση: Τα πρόσωπα της ΕΕ μπορούν να συναλλάσσονται με κινητές αξίες που εκδόθηκαν από στοχευμένη οντότητα πριν από την ή την 1η Αυγούστου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 1) ή στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 (στην περίπτωση των οντοτήτων που καλύπτονται από το άρθρο 5 παράγραφος 2). Ωστόσο, μπορεί να προκύψουν πρακτικά ζητήματα σχετικά με την εναλλαξιμότητα αυτών των αξιών (οι οποίες δεν εμπίπτουν στην απαγόρευση), με αξίες που εκδόθηκαν, αντίστοιχα, την 1η Αυγούστου 2014 ή στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 (οι οποίες δεν 13

14 επιτρέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής), και οι συμμετέχοντες στην αγορά φέρουν την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι οι συναλλαγές που θα πραγματοποιήσουν δεν αφορούν τις απαγορευμένες αξίες. 41. Ερώτηση: Επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών οικονομικής έρευνας σε σχέση με τις απαγορευμένες κινητές αξίες βάσει του κανονισμού; Απάντηση: Όχι. Το άρθρο 5 ορίζει ότι απαγορεύεται η παροχή «άμεσα ή έμμεσα» επενδυτικών υπηρεσιών σε σχέση με τις κινητές αξίες. Μεταξύ άλλων, στον ορισμό των επενδυτικών υπηρεσιών στο άρθρο 1 του κανονισμού 833/2014, όπως τροποποιήθηκε, περιλαμβάνονται «οι επενδυτικές συμβουλές». Ενώ η παροχή υπηρεσιών έρευνας είναι τυπικά διαφορετική από την παροχή συμβουλών, αποτελεί από τη φύση της μια μορφή έμμεσης συμβουλής. Η ανάλυση που περιέχεται στην έρευνα πράγματι βοηθά ένα δυνητικό επενδυτή στη λήψη των αποφάσεων του. Αυτό μπορεί να αφορά, για παράδειγμα, την απόφαση ως προς το αν θα «κρατήσει», «αγοράσει» ή «πουλήσει» μια συγκεκριμένη κινητή αξία. Εν κατακλείδι, η παροχή υπηρεσιών οικονομικής έρευνας θα πρέπει να θεωρηθεί μορφή επενδυτικής υπηρεσίας και, κατά συνέπεια, απαγορεύεται βάσει του κανονισμού. 14

15 Προηγούμενη αρίθμηση (έγγραφο C (2014) 9950) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ Τρέχουσα αρίθμηση

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Απρίλιος 2002 (Ενσωµατώνονται οι τροποποιήσεις ηµεροµηνίας 28.5.2003)

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Νοεμβρίου σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κυβερνητικές εγγυήσεις για τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2012/85) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 17 Οκτωβρίου 2012 η

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11 Α ΚΑΙ 14 Ν. 3556/2007 Στο πλαίσιο των εν ισχύ νομοθετικών και κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 SWD(2012) 186 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 21.1.2016 L 14/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/64 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ 7 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, στις 20 Ιουλίου 1994)

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, στις 20 Ιουλίου 1994) Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2012 COM(2012) 421 final 2011/0295 (COD) Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές

Διαβάστε περισσότερα

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 105(Ι)/2013 105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις. Καταθετών Επενδυτών. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων

Ερωτήσεις. Καταθετών Επενδυτών. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων Ερωτήσεις Καταθετών Επενδυτών Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 1 Περιεχόμενα Γενικές Ερωτήσεις... 4 1. Που να απευθυνθώ για πληροφορίες σχετικά με το ΤΕΚΕ;... 4 2. Ποιος είναι ο σκοπός του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.1.2015 L 11/37 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/62 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 2ας Ιουλίου 2012. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουλίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank (CON/2012/50) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 30 Μαΐου 2012 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 7: Πώληση επιχειρηματικών απαιτήσεων (forfeiting) Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 827/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2012 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/27 ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/27 ΟΔΗΓΙΕΣ 9.3.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/14/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/704/22.1.2015 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Χορήγηση άδειας λειτουργίας στην «Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 144/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Σύσταση για κανονισμό του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 148/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Οι διευκρινίσεις που περιλαμβάνει η παρούσα οδηγία δεν

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Οι διευκρινίσεις που περιλαμβάνει η παρούσα οδηγία δεν 20.3.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/16/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαρτίου 2007 για την εφαρμογή της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα