Νομικό ενημερωτικό σημείωμα (Ζητήματα στρατολογικής νομοθεσίας) Αναφορικά με τα ζητήματα που θέσατε υπόψη μας, σας επισημαίνουμε τα εξής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νομικό ενημερωτικό σημείωμα (Ζητήματα στρατολογικής νομοθεσίας) Αναφορικά με τα ζητήματα που θέσατε υπόψη μας, σας επισημαίνουμε τα εξής:"

Transcript

1 Προς: κ. Π. Ηπειρώτη Από: Σωκράτη Προβατά Νομικό ενημερωτικό σημείωμα (Ζητήματα στρατολογικής νομοθεσίας) Θεσσαλονίκη, Αξιότιμε κ. Ηπειρώτη, Αναφορικά με τα ζητήματα που θέσατε υπόψη μας, σας επισημαίνουμε τα εξής: 1. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Αστικού Κώδικα, «Το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του». Συνεπώς, «κατοικία» και «τόπος κύριας και μόνιμης εγκατάστασης» συνιστούν καταρχήν ταυτολογία. 2. Για την απόκτηση της εκούσιας κατοικίας του άρθρου 51 του Α.Κ. απαιτείται επιπλέον (εκτός του πραγματικού στοιχείου της εγκατάστασης) και το βουλητικό στοιχείο (animus) για την εγκατάσταση αυτή. Ως τέτοιο ορίζεται η πρόθεση του προσώπου προς μόνιμον και σταθερά εφ ικανόν (ωρισμένον ή αόριστον) χρόνον παραμονήν εις τον συγκεκριμένον τόπον, χωρίς να απαιτείται πρόθεσις ισοβίου εγκαταστάσεως (Ερμ ΑΚ Γεωργιάδη Σταθόπουλου, Ι, άρθρ. 51). Με παρόμοια διατύπωση, κατοικία αποτελεί το με τη βούληση του προσώπου κέντρο των βιοτικών σχέσεών του (Ερμ ΑΚ Βαθρακοκοίλη, Ι, άρθρ. 51). 3. Ενόψει των ανωτέρω, όταν ο νόμος χρησιμοποιεί τον όρο «κατοικία» εννοεί τον τόπο κύριας και μόνιμης εγκατάστασης, τον οποίο κανείς επιθυμεί να καταστήσει κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Κατά τα γενικώς ισχύοντα, η κατοικία είναι αποκλειστική: Το κάθε πρόσωπο μπορεί να έχει μία κατοικία και όχι περισσότερες σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. 4. Για την εκδήλωση της θέλησης για εγκατάσταση δεν αρκεί μόνη η σχετική δήλωση του προσώπου, αλλά η απόδειξη αυτής της θέλησης αντικειμενικώς από ορισμένα γεγονότα (ενδεικτικά ΠρΑθ 144/1974 ΝοΒ ). Τέτοια αντικειμενικά γεγονότα αποτελούν κατεξοχήν η μακρά διαμονή σε συγκεκριμένο τόπο και η άσκηση επαγγέλματος στον τόπο αυτό (Ερμ ΑΚ Γεωργιάδη Σταθόπουλου, ο.π.). Έχει γίνει ειδικώς δεκτό επί υποθέσεων που παρουσιάζουν συνάφεια με τη δική σας (ακυρωτικές διαφορές ενώπιον του ΣτΕ) ότι η θέληση της συστάσεως κατοικίας ή μεταβολής αυτής προκύπτει προ πάντων από τη δήλωση στα οικεία ημαρχεία, ελλείψει δε αυτής, δύναται να προκύπτει εξ οιουδήποτε σαφούς και αναμφισβήτητου γεγονότος από το οποίο να προκύπτει η πρόθεση της σε συγκεκριμένο τόπο κύριας και μονίμου 1

2 εγκαταστάσεως, όπως η αγορά ακινήτου, η μακρά διαμονή στον τόπο αυτό και η άσκηση επαγγέλματος (ΣτΕ 3870/2002, Α ημοσίευση ΝΟΜΟΣ). 5. Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3421/2005, για τη χορήγηση πιστοποιητικού από τις αρμόδιες προξενικές αρχές που βεβαιώνει την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού απαιτείται να αποδεικνύεται μία από τις εξής 2 προϋποθέσεις: α) της κύριας και μόνιμης εγκατάστασης για 11 τουλάχιστον συναπτά έτη ή β) της βιοποριστικής εγκατάστασης και κατοικίας για 7 τουλάχιστον συναπτά έτη. 6. Συνεπώς, ενόψει των ανωτέρω (αριθμ. 5), για να θεωρηθεί κανείς μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, πρέπει είτε να έχει κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για τουλάχιστον 11 χρόνια, μαζί με βούληση να είναι το εξωτερικό ο τόπος της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του είτε να ζει βιοποριζόμενος στο εξωτερικό για 7 τουλάχιστον χρόνια. 7. Η ύπαρξη βιοποριστικής εγκατάστασης για 7 χρόνια στο εξωτερικό συνιστά απόδειξη της βούλησης ενός προσώπου να θεωρεί ως τόπο κατοικίας του το εξωτερικό. Αντιθέτως, όταν κανείς δεν βιοπορίζεται στο εξωτερικό (αν π.χ. έχει εισοδήματα χωρίς να εργάζεται), αλλά κατοικεί κυρίως και μόνιμα στο εξωτερικό για 11 χρόνια, αποδεικνύει τη βούλησή του να θεωρεί ως τόπο κατοικίας του το εξωτερικό από άλλα στοιχεία (αγορά ή μίσθωση ακινήτου, γάμος με υπήκοο της χώρας κ.ο.κ.). Αν δεν γίνει δεκτή η ερμηνεία αυτή, τότε είναι απολύτως αλυσιτελής η διάκριση μεταξύ των περιπτώσεων α και β της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 3421/2005. Και αυτό διότι, αν τυχόν θεωρηθεί ότι ο βιοπορισμός κάποιου για 7 χρόνια στο εξωτερικό δεν εισάγει καθεαυτός απόδειξη περί της βούλησης του προσώπου να είναι ο τόπος αυτός «κατοικία» του, αλλά, αντίθετα, πρέπει η βούληση αυτή να αποδειχθεί άλλως (με άλλα αποδεικτικά μέσα), τότε το ειδικό κριτήριο του βιοπορισμού δεν έχει καμία προεξέχουσα σημασία για την απόδειξη του βουλητικού στοιχείου (animus) της κατοικίας και επανερχόμαστε άνευ ετέρου στον κανόνα της α περίπτωσης, που απαιτεί 11ετία εγκατάστασης στο εξωτερικό. Είναι δηλαδή περιττή η εισαγωγή της δεύτερης περίπτωσης και ατελέσφορη η απόκτηση ιδιότητας μονίμου κατοίκου εξωτερικού μέχρι τη συμπλήρωση 11ετίας παραμονής στο εξωτερικό. 8. Συμπερασματικά, για την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού πρέπει να αποδειχθεί είτε το πραγματικό στοιχείο της εγκατάστασης του για 11 χρόνια στο εξωτερικό και το βουλητικό στοιχείο της πρόθεσης να είναι ο τόπος αυτός «κατοικία» του ανεξαρτήτως βιοπορισμού (με μέσα απόδειξης την αγορά ή τη μίσθωση ακινήτου, τον γάμο με μόνιμο κάτοικο της χώρας κ.ο.κ.) είτε το πραγματικό στοιχείο της εγκατάστασής του για 7 χρόνια και το βουλητικό στοιχείο της πρόθεσής του να είναι ο τόπος αυτός «κατοικία», που αποδεικνύεται από τον βιοπορισμό του προσώπου στο εξωτερικό για το διάστημα αυτό. Με λίγα λόγια, η διάκριση μεταξύ των περιπτώσεων α και β της παρ. 1 του άρθρου 25 δηλώνει άνευ ετέρου ότι ο βιοπορισμός κάποιου στο εξωτερικό για 7 χρόνια αποδεικνύει ο ίδιος το βουλητικό στοιχείο να έχει κύρια και μόνιμη εγκατάσταση. 2

3 9. Κρίσιμη, συνεπώς, έννοια, η οποία χρήζει εννοιολογικής οριοθέτησης είναι η έννοια του «βιοπορισμού». Από τις διατάξεις του Ν. 3421/2005 καθεαυτές δεν προκύπτει άμεσα, ούτε εμμέσως συνάγεται αυτή η εννοιολογική οριοθέτηση. Όπως προκύπτει από την από απορριπτική απόφαση του Γενικού Προξενείου της Νέας Υόρκης, για την πλήρωση της έννοιας του «βιοπορισμού» απαιτείται η «συστηματική άσκηση επαγγέλματος που κατά κοινή παραδοχή προσφέρει στον αιτούντα τα προς το ζην και δεν θα συμπληρώνει απλώς το εισόδημά του». Αυτή η ερμηνεία, που είναι προφανής, καθώς δεν συνιστά τίποτα περισσότερο από μία γλωσσολογική ανάλυση της έννοιας του «βιοπορισμού», δεν εισφέρει τίποτα ουσιώδες στην ερμηνεία της έννοιας, αλλά, αντίθετα, αντικαθιστά την έννοια του «βιοπορισμού» από την έννοια του «επαγγέλματος που προσφέρει τα προς το ζην». Ταυτόχρονα, κατά το σκέλος που συμπληρώνει την έννοια «επάγγελμα που προσφέρει τα προς το ζην» με το στοιχείο ότι δεν θα πρέπει αυτό το επάγγελμα να «συμπληρώνει απλώς το εισόδημά του» είναι και αυθαίρετη, αν με τη σημείωση αυτή εννοείται ότι δεν δύναται κανείς να βιοπορίζεται από το επάγγελμά του ενώ ταυτόχρονα έχει και άλλα εισοδήματα. Και αυτό διότι κατά κοινή παραδοχή δύναται κανείς ταυτόχρονα να έχει ένα επάγγελμα το οποίο του προσφέρει αντικειμενικά τα προς το ζην και από το οποίο πράγματι «βιοπορίζεται» και συγχρόνως να έχει και άλλα εισοδήματα, τα οποία δεν είναι αντικειμενικώς αναγκαία για τον βιοπορισμό του και τα οποία μπορούν π.χ. να αποταμιεύονται. Σε κάθε περίπτωση, κρίσιμο στοιχείο είναι το εισόδημα που πορίζεται κανείς από την απασχόλησή του, μερική ή πλήρη, και ειδικότερα αν αυτό είναι αντικειμενικά επαρκές για τη διαβίωσή του. 10. Η απορριπτική απόφαση του Προξενείου υπονοεί απλώς, χωρίς να το αναφέρει ρητώς, ότι οι έννοιες του μεταπτυχιακού φοιτητή που έχει εισέλθει στις Η.Π.Α. με φοιτητική βίζα εισόδου (F1) και του εργαζόμενου (του προσώπου που έχει βιοποριστική εγκατάσταση) είναι ασύμβατες. Η ερμηνεία αυτή είναι απολύτως αυθαίρετη και επί της ουσίας αντίθετη στη ρύθμιση του νόμου. Κατά τούτο συμφωνούμε απολύτως με τις σχετικές θέσεις που έχει διατυπώσει ο Συνήγορος του Πολίτη. Με το αυτούσιο περιεχόμενό της, η σχετική από απόφαση του Προξενείου τύγχανε ακυρωτέα προεχόντως λόγω έλλειψης αιτιολογίας, άλλως λόγω έλλειψης πλήρους και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Και αυτό διότι σε κανένα σημείο της δεν ανέφερε ρητώς ότι η εργασία σας ως Graduate Research Assistant από τον Σεπτέμβριο του 1999 δεν καθιστά κατά νόμο την εγκατάστασή σας έκτοτε «βιοποριστική», αλλά φαίνεται απλώς να υπονοεί αυτό τον ισχυρισμό, αναλωμένη σε άνευ σημασίας παρεκβάσεις και σχόλια (περί της ερμηνείας εγκυκλίων, αποδεικτικής αξίας του statement of purpose κ.ο.κ.). Ωστόσο, η ανωτέρω απόφαση που θα τύγχανε ακυρωτέα ενώπιον του ΣτΕ δεν έχει προσβληθεί εμπρόθεσμα και, συνεπώς, δεν μπορεί σήμερα να προσβληθεί. 11. Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να προκαλέσουμε την έκδοση νέας εκτελεστής πράξης, η οποία να μπορεί να προσβληθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με αίτηση ακύρωσης. Σημειώνουμε επί της ουσίας ότι κατά τις ισχύουσες διατάξεις και ανεξαρτήτως τυχόν αντίθετων θέσεων που έχουν διατυπωθεί σε διάφορες εγκυκλίους (οι οποίες ερμηνεύουν απλώς τον νόμο 3

4 και δεν αποτελούν νόμο καθεαυτές), για την απόδειξη της βιοποριστικής σας εγκατάστασης θα έπρεπε να αρκούν οι φόρμες μισθοδοσίας W-2 για την επίμαχη περίοδο και η απόδειξη του πραγματικού στοιχείου της κατοικίας σας στις Η.Π.Α. για την αυτή περίοδο. 12. Ενόψει των ανωτέρω υφίστανται τα εξής ενδεχόμενα: Υπάρχει περίπτωση να υποβάλετε νέα αίτηση στο Προξενείο, συνυποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, και το Προξενείο να εκδώσει νέα απορριπτική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή θα ασκήσουμε αίτηση ακύρωσης κατά της πράξης αυτής (για το ενδεχόμενο αναστολής εκτέλεσής της βλ. πιο κάτω) Υπάρχει περίπτωση το Προξενείο σας γνωστοποιήσει απλώς εκ νέου την προηγούμενη απόρριψη της αίτησής σας, θεωρώντας ότι δεν δύνασθε να υποβάλετε νέα αίτηση, στην περίπτωση που δεν επικαλείστε νέα στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, υφίσταται ο κίνδυνος να μη θεωρηθεί η πράξη αυτή εκτελεστή (αλλά απλή γνωστοποίηση ήδη γενόμενης απόρριψης). Στην πράξη η μορφή μιας τέτοιας απάντησης από το Προξενείο θα είναι περίπου η εξής: Σας ενημερώνουμε ότι η αίτησή σας έχει ήδη απορριφθεί με την Φ.791.1/367/ΑΣ 199/ απόφασή μας. Μπορούμε να επιδιώξουμε την ακύρωση της πράξης αυτής ενώπιον του ΣτΕ (εντός 60 ημερών από τότε που θα λάβουμε γνώση αυτής), επιχειρώντας επί της ουσίας να συμπροσβάλλουμε την προγενέστερη από , αλλά με αβέβαιο αποτέλεσμα. Και αυτό διότι είναι πιθανό να θεωρηθεί το έγγραφο αυτό πληροφοριακό (=όχι εκτελεστή πράξη), που απαντά σε ερώτημα δια παραπομπής σε προηγούμενα έγγραφά του Υπάρχει περίπτωση να υποβάλετε νέα αίτηση στο Προξενείο και αυτό να μη σας απαντήσει. Εν τοιαύτη περιπτώσει, μπορούμε να υποβάλουμε αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ κατά της σιωπηρής άρνησης της διοίκησης να μας χορηγήσει πιστοποιητικό (άρθρο 45 παρ. 4 του Π.. 18/1989). Θεωρείται ότι υπάρχει άρνηση της διοίκησης όταν παρέλθει η προθεσμία που τάσσεται από το νόμο σε αυτή για να προβεί στην οφειλόμενη ενέργεια, η δε προθεσμία για την αίτηση ακύρωσης εκκινεί έκτοτε. Η υποχρέωση του Προξενείου προβλέπεται από το άρθρο 4 του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας (Α 45/1999). Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση κατά την εκδίκαση της σχετικής αίτησης ακύρωσης να γίνει επίκληση από τη διοίκηση του ισχυρισμού ότι έχει ήδη απορρίψει τη σχετική αίτηση δυνάμει της προηγούμενης απόφασής της και συνεπώς δεν υπάρχει καμία παράλειψη οφειλόμενης ενέργειάς της (έχει ήδη αποφανθεί επί της αίτησής σας). Ενδέχεται δε προς επίρρωση του ισχυρισμού αυτού να επικαλεστεί και το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 2690/1999, σύμφωνα με το οποίο «Οι υπηρεσίες απαλάσσονται από τις κατά την παρ. 1 υποχρεώσεις (εν. διεκπεραίωσης των υποθέσεων των ενδιαφερομένων) αν το αίτημα είναι εμφανώς παράλογο, αόριστο, ακατάληπτο ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό». 13. Για την αντιμετώπιση τέτοιων τυχόν προβλημάτων κρίνεται απαραίτητο να υποβληθεί νέα αίτηση με νέα στοιχεία στο Προξενείο της Νέας Υόρκης για τη χορήγηση του πιστοποιητικού. 4

5 Προτείνουμε να υποβάλουμε για λογαριασμό σας σχετική γνωμοδότηση με συνημμένα ερωτήματα [αναφορικά με (i) την έννοια της «βιοποριστικής εγκατάστασης», (ii) την υποτιθέμενη ασυμβατότητα ιδιότητας φοιτητή βιοποριζόμενου και (iii) την αποδεικτική αξία της απασχόλησης ως προς το βουλητικό στοιχείο της εγκατάστασης]. Αποδέκτες του σχετικού ερωτήματος μπορούν να είναι το Τμήμα Στρατολογικής Νομοθεσίας του ΓΕΕΘΑ, το γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εξωτερικών, η Ε3 ιεύθυνση του ΥΠ.ΕΞ., το γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.ΕΘ.Α. κλπ. Αναλόγως του περιεχομένου των απαντήσεων, θα πρέπει να τις συνυποβάλουμε με τη σχετική αίτησή σας ως «νέα στοιχεία». Ταυτόχρονα, με τη νέα αίτηση θα πρέπει να συνυποβληθούν έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη που δεν έχουν τυχόν υποβληθεί μέχρι σήμερα στο Προξενείο της Νέας Υόρκης. Τέλος, από πλευράς σας θα πρέπει να συγκεντρωθούν και νέα έγγραφα δικαιολογητικά, τα οποία να συμπληρώνουν την αίτησή σας και τα οποία δεν έχουν ήδη υποβληθεί στο Προξενείο της Νέας Υόρκης. Το περιεχόμενο αυτών των εγγράφων θα αποτελέσει αντικείμενο συνεργασίας μας. Όλη η ανωτέρω προβληματική στηρίζει την προσπάθεια να καταστήσουμε την αίτησή σας «νέα», ως βασιζόμενη σε νέα στοιχεία, ώστε να υποχρεώσουμε το Προξενείο σε έκδοση νέας απόφασης, άλλως να εισαγάγουμε υποχρέωση του Προξενείου να απαντήσει στην αίτησή μας. 14. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ακύρωσης κατά της τυχόν εκτελεστής πράξης του Γενικού Προξενείου της Νέας Υόρκης (απορριπτικής της αίτησης), εισάγεται το ερώτημα αν μπορεί ταυτόχρονα να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης. Η αίτηση αναστολής δεν θα μπορούσε παρά να αφορά την στην περίπτωση αυτή την αναστολή εκτέλεσης της παράλειψης του Προξενείου να χορηγήσει πιστοποιητικό. Με την αίτηση αναστολής θα ζητείται η προσωρινή ένταξή σας στην κατηγορία των μονίμων κατοίκων εξωτερικού μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης. Ωστόσο, το αίτημα αυτό είναι καταρχήν μη νόμιμο, καθώς κατά τα γενικώς ισχύοντα οι πράξεις αρνητικού περιεχομένου δεν είναι δεκτικές αναστολής εκτέλεσης (αντί πολλών ΕΑ ΣτΕ 73/2007), ενώ, ταυτόχρονα, η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις προξενικές αρχές (δια της προσωρινής κατάταξης του αιτούντος στην κατηγορία των μονίμων κατοίκων εξωτερικού), οι οποίες έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα της χορήγησης τέτοιου πιστοποιητικού (ενδεικτικά ΕΑ ΣτΕ 37/2007). Εν μέρει εξαίρεση στον πιο πάνω κανόνα χωρεί μόνο επί όλως εξαιρετικών περιπτώσεων. Έχει ειδικότερα γίνει δεκτό ότι «η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ έχει τη δυνατότητα να διατάσσει άλλα μέτρα, πλην της αναστολής εκτέλεσης, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συντρέχουν μεν οι προϋποθέσεις παροχής προσωρινής προστασίας στον αιτούντα, η προσβαλλόμενη, όμως, πράξη δεν είναι (όπως, λόγου χάριν, συμβαίνει επί πράξεως αρνητικού περιεχομένου) δεκτική αναστολής» (ΕΑ ΣτΕ 132/2007). Προϋπόθεση για αυτό είναι η ύπαρξη ανεπανόρθωτης βλάβης από την προσβαλλόμενη απόφαση ή έστω η ύπαρξη δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακύρωσης. Είναι ενδεικτικό ότι τέτοια ερμηνεία έχει γίνει σε περιπτώσεις που απορρίφθηκε αίτηση για αναγνώριση προσώπων ως προσφύγων και διατάχθηκε συνεπεία της 5

6 απόρριψης η επανεγκατάσταση τους στον Λίβανο σε καιρό πολέμου. Ένα τέτοιο αιτούμενο μέτρο θα μπορούσε να είναι στην περίπτωσή σας η προσωρινή κατάταξή σας στο στράτευμα ως μονίμου κατοίκου εξωτερικού, με ό,τι αυτό ειδικότερα συνεπάγεται, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης. 15. Όλως διαφορετικό είναι το ζήτημα της προσβολής με προσφυγή και κατόπιν με αίτηση ακύρωσης μελλοντικών πράξεων που αφορούν στην κατάταξή σας στο στράτευμα, με επίκληση λόγων που αφορούν στην αντικειμενική ιδιότητά σας ως μονίμου κατοίκου εξωτερικού. Οι μελλοντικές μας ενέργειες αυτές θα διευκρινιστούν όταν ανακύψουν τα σχετικά ζητήματα και απαιτηθεί η εκ νέου αντιμετώπισή τους. 16. Για τις σχετικές ενέργειες, στις οποίες θα προβεί το γραφείο μας, υπάρχουν οι αντίστοιχες κατωτέρω αμοιβές: Σύνταξη γνωμοδότησης μετά των σχετικών ερωτημάτων στις προμνημονευόμενες αρχές και υπηρεσίες: Σύνταξη νέας αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου εξωτερικού μετά των νέων στοιχείων και σχετικού υπομνήματος - αναφοράς: Σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας: Σύνταξη, κατάθεση και συζήτηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ: Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω χρηματικά ποσά αφορούν αποκλειστικά σε αμοιβές του γραφείου μας και δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τα έξοδα που θα απαιτηθούν για τον εν γένει χειρισμό της υπόθεσής σας. Ειδικότερα, δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα που αφορούν σε παράβολα, γραμμάτια, παραστάσεις και ένσημα, συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, επιδόσεις και κοινοποιήσεις, αποστολή εγγράφων μέσω courier κ.ο.κ.. Τα έξοδα αυτά βαρύνουν εσάς. Σε περίπτωση που μας ζητηθεί, μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβέστερα τα επίμαχα έξοδα, με αποστολή σχετικού πίνακα. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση για τα ανωτέρω και παρακαλούμε να μας υποβάλετε όλα τα τυχόν σχετικά ερωτήματά σας. Με τιμή, Σωκράτης Προβατάς 6

3499 6859 8646 14946 15379 1. Εισαγωγή: ζητήματα εποπτικής και καθοδηγητικής αρμοδιότητας

3499 6859 8646 14946 15379 1. Εισαγωγή: ζητήματα εποπτικής και καθοδηγητικής αρμοδιότητας Αθήνα, 25 Ιουλίου 2007 Αρ. πρωτ.: 3499.06.2.4 (& 6859 / 8646 / 14946.06.2.4, 15379.06.2.3) Χειριστής: Μιχάλης Τσαπόγας Τηλέφωνο: 210-72 89 633 Φαξ: 210-72 89 643 Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ 1. ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 9 1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης: 2/2013 Πρόεδρος: Λαμπρινή Πλούμη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Κων/νος Παππάς, Αθανάσιος Ασημακόπουλος (εισηγητής),

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174/13 (ΦΕΚ 170 Α/26-7-2013) : Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ Στην προκειµένη περίπτωση, εκδούσα την προσβαλλόµενη πράξη αρχή είναι ο εδρεύων στις Σέρρες Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010.

Aριθμ. Πρωτ. Δ-21. ΘΕΜΑ :ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 883/04 ΚΑΙ 987/09.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 1 η ΜΑΪΟΥ 2010. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8 Αθήνα, 8 Απριλίου 2010 Βαθμός Ασφαλείας Βαθμός Προτερ. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Aριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2/20-2-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2/20-2-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2/20-2-2012 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 20 η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών Συνοπτική έκθεση προτάσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών Ιούλιος 2012 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1000.2/26607/2012 Προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη Σταδίου 27 101 83 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας»)

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να

Επισκόπηση της Εθνικής Συµµετοχής επισήµανση των κυριότερων γεγονότων από όλα τα τµήµατα της Μελέτης, µε ιδιαίτερη έµφαση στα στοιχεία που µπορεί να Κατάχρηση του δικαιώµατος για οικογενειακή επανένωση: γάµοι συµφέροντος και ψευδείς δηλώσεις πατρότητας Εθνική Συµµετοχή: Ελλάδα Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης 2012 1 ΜΕΛΕΤΗ Ε Μ 2012 Κατάχρηση του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Σεπτέμβριος 2013 Στις 26.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4174/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 170/2013) με τον οποίο θεσπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Ο Δήμος Δράμας στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 γνωστοποιεί σχέδια υποδείγματα: - του Κανονισμού Διαβούλευσης, και

Διαβάστε περισσότερα

H έκταση του ελέγχου του δικαστή των ασφαλιστικών μέτρων κατά τον Ν 3886/2010 (γνωμ.)

H έκταση του ελέγχου του δικαστή των ασφαλιστικών μέτρων κατά τον Ν 3886/2010 (γνωμ.) Ε. ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ H έκταση του ελέγχου του δικαστή των ασφαλιστικών μέτρων κατά τον Ν 3886/2010 (γνωμ.) Περίληψη: Φύση και έκταση του ελέγχου του δικαστή των ασφαλιστικών μέτρων κατά το προσυμβατικό στάδιο.

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π.: 4174

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π.: 4174 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ. 10563,

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμέλειες των οικοδομικών αδειών

Πλημμέλειες των οικοδομικών αδειών 1 Πλημμέλειες των οικοδομικών αδειών Δημήτρης Βασιλειάδης, Πάρεδρος Συμβουλίου Επικρατείας Διάγραμμα 1. Εισαγωγή 2. Ισχύον νομοθετικό καθεστώς και σχέση των πρόσφατων νομοθετημάτων 3. Ορισμός και νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ειδικότερα οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι κατ άρθρο οι ακόλουθες: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ειδικότερα οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι κατ άρθρο οι ακόλουθες: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών». Η ανάγκη για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη

Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη ΕΣΔΑ άρθρο 8, Διεθνής Σύμβ. Καθεστ. Προσφ. (ν.δ. 3989/59) άρθρο 25.1, Διεθνές Σύμφ. Οικ. Κοιν. Μορφ. Δικαιωμ.

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρεύων : Μιχ. Βορντάκης. Εισηγητής, Συμβούλος, Ι. Γράβαρης

Προεδρεύων : Μιχ. Βορντάκης. Εισηγητής, Συμβούλος, Ι. Γράβαρης ΣτΕ 2770 (Ολομ.) Πρακτική άσκηση δικηγόρων πτυχιούχος Μ. Βρετανίας Προεδρεύων : Μιχ. Βορντάκης. Εισηγητής, Συμβούλος, Ι. Γράβαρης Η Απόφαση Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Απριλίου 2009, με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ) ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διάκριση - Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (άρθρο 648 επ. Α.Κ.) διακρίνεται από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ Ν. 4072/2012

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ Ν. 4072/2012 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ στο πλαίσιο του μαθήματος «Δίκαιο Βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ

ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ - ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΜΟΙΒΩΝ ΥΠ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Η παρούσα ειδική έκθεση αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) Κύκλος Σχέσεων Κράτους -Πολίτη ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Νόµος 4174/2013 (Άρθρα 1 έως 67) Φ.Ε.Κ.170/Α /26.7.2013 [Κωδικοποίηση µέχρι και το Ν. 4183/2013] Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιοι έναντι Νόμων

Εγκύκλιοι έναντι Νόμων Εγκύκλιοι έναντι Νόμων ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΕΥΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΨΕΥΔΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα