ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΡΔΧΣΗΚΧΝ ΣΗΣΛΧΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΡΔΧΣΗΚΧΝ ΣΗΣΛΧΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS)"

Transcript

1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΡΔΧΣΗΚΧΝ ΣΗΣΛΧΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS) ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΤΦΟΤ ΔΤΡΧ ΔΚΓΟΣΔ EFG HELLAS PLC (London, United Kingdom) EFG HELLAS (CAYMAN ISLANDS) LIMITED (Grand Cayman, Cayman Islands) ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Δ. (Αζήλα, Διιάδα) ***** ΔΓΓΤΖΣΖ (ηων Τίηλων έκδοζηρ ηων εηαιπειών EFG Hellas PLC και EFG Hellas (Cayman Islands) Limited) ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Δ. (Αζήλα, Διιάδα) ***** ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΔΚΓΟΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΧΜΧΝ DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH ***** Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟΤ (COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER CSSF ) ΔΝΔΚΡΗΝΔ (ΑΡ. ΠΡΧΣ. [ ])TO ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΟ Χ ΑΝΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΡΔΧΣΗΚΧΝ ΣΗΣΛΧΝ («ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»), ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΣΖ 10 εο ΗΟΤΛΗΟΤ 2005, Ο ΟΠΟΗΟ ΔΝΧΜΑΣΧΔ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΣΟΤ ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟΤ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ 2003/71/ΔΚ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ 4 Ζ ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2003 («ΟΓΖΓΗΑ»). 1

2 ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΣΔΛΔΗ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟΤ ΖΜΔΗΧΜΑΣΟ ΠΟΤ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ. 2

3 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ Σν αθόινπζν θείκελν απνηειεί πεξηιεπηηθό ζεκείωκα («Πεξηιεπηηθό εκείωκα»). Ζ αλάγλωζή ηνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπλδπαζκό κε ην Δλεκεξωηηθό Γειηίν θαη, αλαθνξηθά κε θάζε επηκέξνπο έθδνζε ηίηιωλ πνπ εληάζζνληαη ζην Πξόγξακκα («Σίηινη»), ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο ζρεηηθνύο Σειηθνύο Όξνπο (Final Terms) θαη, θαηά ην κέηξν πνπ εθαξκόδνληαη, ηνπο Όξνπο θαη Πξνϋπνζέζεηο (Terms and Conditions) ηνπ Δλεκεξωηηθνύ Γειηίνπ. Σπρόλ απόθαζε γηα επέλδπζε ζε Σίηινπο πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαηόπηλ κειέηεο από ηνλ επελδπηή ηνπ Δλεκεξωηηθνύ Γειηίνπ ωο ζπλόινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ εγγξάθωλ πνπ ελζωκαηώλνληαη ζε απηό δηα παξαπνκπήο. Μεηά ηελ ελζωκάηωζε ηωλ ζρεηηθώλ δηαηάμεωλ ηεο Οδεγίαο ζε θάζε Κξάηνο Μέινο ηνπ Δπξωπαϊθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο, ζηε λνκνζεζία ηεο νπνίαο ελζωκαηώζεθε κε ην λ.3401/2005), ζηα πξόζωπα εθείλα πνπ ππέβαιαλ ην Πεξηιεπηηθό εκείωκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηάθξαζήο ηνπ, θαη δήηεζαλ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπ (όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα) ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζύκθωλα κε ηα άξζξα 17 παξ. 1 θαη 18 παξ. 2 ηνπ λ. 3401/2005, απνδίδεηαη αζηηθή επζύλε κόλν εθόζνλ ην παξόλ είλαη παξαπιαλεηηθό, αλαθξηβέο ή δελ παξνπζηάδεη ζπλάθεηα όηαλ δηαβάδεηαη ζε ζπλδπαζκό κε ηα ινηπά ηκήκαηα ηνπ Δλεκεξωηηθνύ Γειηίνπ. ε πεξίπηωζε πνπ αμίωζε ζρεηηθή κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξωηηθό Γειηίν αζθείηαη ελώπηνλ δηθαζηεξίνπ Κξάηνπο-Μέινπο ηνπ Δπξωπαϊθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ, ν ελάγωλ ελδέρεηαη, βάζεη ηεο εθαξκνδόκελεο αλά πεξίπηωζε λνκνζεζίαο, λα επηβαξπλζεί κε ηα έμνδα κεηάθξαζεο κέξνπο ή ηνπ ζπλόινπ ηνπ Δλεκεξωηηθνύ Γειηίνπ, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο αλωηέξω δηαδηθαζίαο. Λέξειρ και εκθπάζειρ πος οπίζονηαι ζηο κεθάλαιο «Terms and Conditions of the Instruments» ηος Ενημεπωηικού Δεληίος σπηζιμοποιούνηαι με ηην ίδια έννοια ζηο παπόν Πεπιληπηικό Σημείωμα. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο Δθδόηεο θαη ηνλ Δγγπεηή Δθδφηεο: Ζ εηαηξεία EFG Hellas PLC, ε νπνία είλαη πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη έρεη ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Οπαιίαο, κε αξηζκφ κεηξψνπ Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο EFG Hellas PLC είλαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (1 st Floor, 25 Berkeley Square, London W1J 6HN, United Kingdom). Ζ εηαηξεία EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, ε νπνία είλαη πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη έρεη ζπζηαζεί σο εμαηξνχκελε εηαηξεία (exempted company) ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ησλ Νήζσλ Κέπκαλ, κε αξηζκφ κεηξψνπ CR Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο EFG Hellas (Cayman Islands) Limited είλαη ζηε λήζν Γθξάλη 3

4 Κέπκαλ (Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY Cayman Islands). Ζ Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias A.E. (ε «Σξάπεδα»), αλψλπκε εηαηξεία ε νπνία έρεη ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, κε αξηζκφ κεηξψνπ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 6068/06/Β/86/07. Ζ έδξα ηεο Σξάπεδαο EFG Eurobank Ergasias Α.Δ. είλαη ζηελ Αζήλα (Όζσλνο 8, Αζήλα , Διιάδα). Δγγπεηήο ησλ Σίηισλ έθδνζεο ηεο EFG Hellas PLC θαη ηεο EFG Hellas (Cayman Islands) Limited: Γξαζηεξηφηεηα ηεο EFG Hellas PLC θαη ηεο EFG Hellas (Cayman Islands) Limited: Γξαζηεξηφηεηα ηεο Σξάπεδαο: Ζ Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias A.E. Κάζε κία απφ ηηο EFG Hellas PLC θαη EFG Hellas (Cayman Islands) Limited είλαη ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο Σξάπεδαο κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηελ δηα ηεο έθδνζεο ρξεσγξάθσλ άληιεζε θεθαιαίσλ κε ζθνπφ ηελ θαηάζεζή ηνπο ζηελ Σξάπεδα. Ζ Σξάπεδα είλαη ζήκεξα ην δεχηεξν κεγαιχηεξν πηζησηηθφ ίδξπκα ζηελ Διιάδα βάζεη ελεξγεηηθνχ. ηελ Διιάδα, ε Σξάπεδα θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηνπο ηνκείο ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, ρξεκαηνδφηεζεο κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο, θεθαιαηαγνξψλ, ππεξεζηψλ private banking θαη δηαρείξηζεο πεξηνπζίαο (asset management). Ζ Σξάπεδα δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, κε παξνπζία ζε ηνκείο φπσο νη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο, ε αθίλεηε πεξηνπζία θαζψο θαη νη ππεξεζίεο κηζζνδνζίαο. ηα ηέιε ηνπ 2011, ην δίθηπν ηεο Σξάπεδαο ζπλίζηαην ζε άλσ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ, θέληξσλ επηρεηξεκαηηθήο ηξαπεδηθήο θαη ζεκείσλ πψιεζεο, ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κεληξηθή, Αλαηνιηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε («Νέα Δπξψπε»), πξνζθέξνληαο επξχ θάζκα ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο ηδηψηεο θαη εηαηξηθνχο πειάηεο ηεο. Ζ Σξάπεδα είλαη ειιεληθή αλψλπκε εηαηξεία, εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην 4

5 Αζελψλ απφ ηνλ Απξίιην ηνπ έηνπο Δπνπηεχεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Ζ Σξάπεδα είλαη κέινο ηνπ νκίινπ EFG Group, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα, εηαηξείεο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ. Ζ ιεηηνπξγηθή (operating) κεηξηθή εηαηξεία ηνπ EFG Group είλαη ε European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A., ελψ ε απψηεξε κεηξηθή εηαηξεία είλαη ε Private Financial Holdings Limited, ε νπνία εκκέζσο αλήθεη θαη ειέγρεηαη απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Λάηζε. Δπελδπηηθνί θίλδπλνη: Κίνδςνοι πος ζσεηίζονηαι με ηην EFG Hellas PLC, ηην EFG Hellas (Cayman Islands) Limited και ηην Τπάπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Τπάξρνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζρεηηθνχ Δθδφηε λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο Σίηινπο πνπ εθδίδνληαη απφ απηφλ θαζψο θαη (εθφζνλ εθαξκφδεηαη) ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Δγγπεηή λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο Δγγχεζεο. Απηνί πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: Κάζε κία απφ ηηο EFG Hellas PLC θαη EFG Hellas (Cayman Islands) Limited είλαη έλα φρεκα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ απνζθνπεί θπξίσο ζηελ άληιεζε θεθαιαίσλ κε ζθνπφ ηελ θαηάζεζή ηνπο ζηελ Σξάπεδα. Καηά ζπλέπεηα, εάλ επξφθεηην λα ρεηξνηεξεχζεη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Σξάπεδαο, νη Δθδφηεο θαη φζνη επέλδπζαλ ζε Σίηινπο ελδέρεηαη λα ππνζηνχλ άκεζεο θαη νπζησδψο δπζκελείο ζπλέπεηεο, Δπηδείλσζε ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, εηδηθψο ζηελ επξσδψλε, ζα κπνξνχζε λα έρεη νπζηψδεο αξλεηηθή επίδξαζε ζηνλ ειιεληθφ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη ζηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο Σξάπεδαο. Ζ Σξάπεδα αζθεί ην κεγαιχηεξν κέξνο 5

6 ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Νέα Δπξψπε θαη δελ κπνξεί λα ππάξμεη εγγχεζε φηη ηπρφλ εμαζζέληζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ νηθνλνκηψλ ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο Νέαο Δπξψπεο, δελ ζα επεξεάζεη νπζησδψο ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα ηεο Σξάπεδαο, Ζ Σξάπεδα αζθεί δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε άιιεο ρψξεο εθηφο ηεο Διιάδαο, θπξίσο ζηε Νέα Δπξψπε. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα θέξδε ηεο Σξάπεδαο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο απφ ηελ πνιηηηθή ή νηθνλνκηθή αζηάζεηα θαη αλαηαξαρή ζε θάπνηεο απφ ηηο ρψξεο απηέο, Ζ θξίζε δεκνζίνπ ρξένπο θαη ε απμαλφκελε χθεζε ζα κπνξνχζαλ λα επεξεαζηνχλ πεξαηηέξσ απφ ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ηηο εμειίμεηο ζηελ θξίζε θξαηηθνχ ρξένπο ζηελ επξσδψλε θαη απφ ηελ επηηπρία, ή κε, ησλ ζεκληηθψλ πξνζπαζεηψλ νηθνλνκηθήο αλαπξνζαξκνγήο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Δπί ηνπ παξφληνο ε Σξάπεδα έρεη πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο θεθαιαηαγνξέο, Σν θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο Σξάπεδαο απφ ηηο θεθαιαηαγνξέο θαη ηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά, θαη ε πξφζβαζή ηεο ζε ξεπζηφηεηα θαη θεθάιαηα έρνπλ επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ κηα ζεηξά πξφζθαησλ ππνβαζκίζεσλ ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Σξάπεδαο, θαη ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά απφ πεξαηηέξσ ππνβαζκίζεηο, Σν θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηα επίπεδα ξεπζηφηεηαο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά απφ πεξαηηέξσ ππνβαζκίζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Διιάδαο, Οη αιιαγέο ζηα επηηφθηα, ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη ζε άιινπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο επεξεάδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 6

7 ηεο Σξάπεδαο, Οη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ κεηαβνιέο ζηελ πνηφηεηα ησλ πηζηψζεσλ θαζψο θαη απφ κεηαβνιέο ζηε δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ρνξεγεζέλησλ δαλείσλ θαη ελ γέλεη νθεηιψλ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο (liquidity risk) είλαη ζπκθπήο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο, Οη ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη (operational risks) είλαη ζπκθπείο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο, Καζεκία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο ππφθεηηαη ζε νπζηαζηηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη θαλνληζηηθή επνπηεία. Κάζε ζεκαληηθή λνκνζεηηθή εμέιημε ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Σξάπεδα δηεμάγεη ηηο εξγαζίεο ηεο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Οη θεθαιαηνπρηθέο απαηηήζεηο ηεο Σξάπεδαο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ, Ωο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, εάλ ε Σξάπεδα δελ θαηαθέξεη λα αληιήζεη θεθάιαηα απεπζείαο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Διιεληθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο ( ETX ) ζα είλαη ζε ζέζε λα αζθήζεη πιήξσο ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ επί ησλ θνηλψλ κεηνρψλ, πνπ απνθηήζεθαλ απφ ην ΔΣΥ θαη επνκέλσο λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηεο Σξάπεδαο Κίνδςνοι πος ζσεηίζονηαι με ηοςρ Τίηλοςρ Οξηζκέλεο εθδφζεηο Σίηισλ ελδέρεηαη λα ελέρνπλ πςειφ βαζκφ θηλδχλνπ. Τπάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη νπζηψδεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ηεο 7

8 αγνξάο πνπ ζπλεπάγεηαη ε επέλδπζε ζε Σίηινπο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ην γεγνλφο φηη νη απαηηήζεηο ησλ επελδπηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο Σίηινπο έλαληη ηνπ ζρεηηθνχ Δθδφηε δελ είλαη αζθαιηζκέλεο θαζψο θαη (εθφζνλ εθαξκφδεηαη) ην γεγνλφο φηη νη απαηηήζεηο ησλ επελδπηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Δγγχεζε (φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ) έλαληη ηνπ Δγγπεηή δελ είλαη αζθαιηζκέλεο, φηη κπνξεί λα ππάξρεη ρξνληθή απφζηαζε κεηαμχ ηεο απνηίκεζεο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ ζε ζρέζε κε θάπνην Σίηιν, φηη ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, φηη κπνξεί λα πξνθχςνπλ γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ή άιια γεγνλφηα σο πξνο θάπνην ζπγθεθξηκέλν/α ηνηρείν/α Αλαθνξάο (Reference Item(s)) (φπσο ν φξνο απηφο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν «Risks related to the structure of a particular issue of Instruments» ηνπ θεθαιαίνπ «Risk Factors» ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ) κε ηα νπνία, θαηά ηνπο Σειηθνχο Όξνπο, ζρεηίδνληαη ηα νθεηιφκελα πνζά ζε ζρέζε κε θάπνην Σίηιν, φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ θνξνινγηθνί θίλδπλνη, φηη κπνξεί νη Σίηινη λα κελ δχλαληαη λα ξεπζηνπνηεζνχλ ζηε δεπηεξνγελή αγνξά, φηη ελδέρεηαη λα ππάξρεη θίλδπλνο ε εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζρεηηθνχ Δθδφηε πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο Σίηινπο ή (εθφζνλ εθαξκφδεηαη) ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Δγγπεηή πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Δγγχεζε λα αληηβαίλεη ζηνπο λφκνπο, φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ ζπλαιιαγκαηηθνί θίλδπλνη ή θαη ζπλαιιαγκαηηθνί πεξηνξηζκνί θαη φηη ε αγνξαία αμία (market value) ησλ Σίηισλ κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζρεηηθνχ Δθδφηε ή (εθφζνλ εθαξκφδεηαη) θαη ηνπ Δγγπεηή θαζψο θαη απφ έλα πιήζνο επηπξφζζεησλ παξαγφλησλ. Δπηπξφζζεηα, νη ππνςήθηνη επελδπηέο ζε Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Τπνθείκελεο Αμίεο Αλαθνξάο (Reference Item Linked Instruments) (φπσο ν φξνο απηφο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν «Risks related to the structure of a particular issue of Instruments» ηνπ θεθαιαίνπ «Risk Factors» ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ) πξέπεη λα θαηαλννχλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρνπλ νη ζπλαιιαγέο επί Σίηισλ πλδεδεκέλσλ κε Τπνθείκελεο Αμίεο Αλαθνξάο θαη πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηελ επελδπηηθή απφθαζε κφλν θαηφπηλ πξνζεθηηθήο 8

9 εμέηαζεο, καδί κε ηνπο ζπκβνχινπο ηνπο, ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο επέλδπζήο ηνπο ζε Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Τπνθείκελεο Αμίεο Αλαθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηά ηνπο, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ αθελφο ηνπο ζρεηηθνχο Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Τπνθείκελεο Αμίεο Αλαθνξάο (Reference Item Linked Instruments), αθεηέξνπ ην/α εηδηθφ/ά ηνηρείν/α Αλαθνξάο (Reference Items), κε ηελ αμία ησλ νπνίσλ ή ηηο θαηαβνιέο ζε ζρέζε κε ην/α νπνίν/α κπνξεί λα ζρεηίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλνη Σίηινη πλδεδεκέλνη κε Τπνθείκελεο Αμίεο Αλαθνξάο, φπσο εθάζηνηε πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Όπνπ νη ζρεηηθνί Σειηθνί Όξνη αλαθέξνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα ηνηρεία Αλαθνξάο (Reference Item(s)), νη ζρεηηθνί Σίηινη ζα αληηπξνζσπεχνπλ κηα επέλδπζε ζπλδεδεκέλε κε ηελ απφδνζε ηνπ/ησλ ζρεηηθνχ/ψλ ηνηρείνπ/σλ Αλαθνξάο θαη νη ππνςήθηνη επελδπηέο πξέπεη λα ιάβνπλ ππ φςηλ ηνπο φηη ε απφδνζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο ζε ηέηνηνπο Σίηινπο (εθφζνλ ππάξμεη απφδνζε) ζα εμαξηάηαη απφ ηελ απφδνζε απηνχ/ψλ ηνπ/σλ ηνηρείνπ/σλ Αλαθνξάο. Βι. ζρεηηθά ηελ παξάγξαθν «Risks related to the structure of a particular issue of Instruments» ηνπ θεθαιαίνπ «Risk Factors» ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. ΟΗ ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΑΓΟΡΑΣΔ ΣΗΣΛΧΝ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΜΔ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΔ ΑΞΗΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΛΔΓΥΟΤΝ ΣΟΤ ΥΔΣΗΚΟΤ ΣΔΛΗΚΟΤ ΟΡΟΤ ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ ΓΗΑΚΡΗΒΧΟΤΝ ΠΟΗΟ/Α ΔΗΝΑΗ ΣΟ/ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΟ/Α ΑΝΑΦΟΡΑ (REFERENCE ITEM(S)) ΚΑΗ ΝΑ ΚΑΣΑΝΟΖΟΤΝ ΠΧ ΚΑΘΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΣΟ ΠΟΟ ΣΖ ΔΞΟΦΛΖΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΛΖΞΖ ΚΑΗ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΣΤΥΟΝ ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΟΚΟΤ ΚΑΗ ΠΟΣΔ ΚΑΘΔ ΣΔΣΟΗΟ ΠΟΟ ΔΗΝΑΗ ΠΛΖΡΧΣΔΟ, ΠΡΟΣΟΤ ΑΠΟΦΑΗΟΤΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΟΤΝ ΟΠΟΗΟΝΓΖΠΟΣΔ ΣΗΣΛΟ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΜΔ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΔ ΑΞΗΔ ΑΝΑΦΟΡΑ. 9

10 Πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ην Πξόγξακκα ΟΡΗΜΔΝΟΗ ΣΗΣΛΟΗ (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΣΗΣΛΧΝ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΜΔ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΔ ΑΞΗΔ ΑΝΑΦΟΡΑ) ΔΝΔΥΟΤΝ ΤΦΖΛΟ ΚΗΝΓΤΝΟ. ΤΝΑΚΟΛΟΤΘΑ, ΟΗ ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΔΠΔΝΓΤΣΔ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΜΔΝΟΗ ΓΗΑ ΣΤΥΟΝ ΟΛΗΚΖ Ή ΜΔΡΗΚΖ ΑΠΧΛΔΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΚΖ ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΟΤ. Οξγαλσηήο (Arranger): Δθπξφζσπνο Γηάζεζεο (Dealer): Δθπξφζσπνο Έθδνζεο θαη Πιεξσκψλ: Αξρηθφ ζπλνιηθφ πνζφ Πξνγξάκκαηνο: Γηάζεζε: Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias A.Δ. Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias A.Δ. θαζψο θαη θάζε άιινο Δθπξφζσπνο Γηάζεζεο πνπ θαηά θαηξνχο δηνξίδεηαη απφ ηνπο Δθδφηεο ζε ζρέζε είηε γεληθά κε ην Πξφγξακκα είηε κε ζπγθεθξηκέλν Σκήκα εηξάο (φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ). Deutsche Bank AG, London Branch επξψ ζπλνιηθφ θεθάιαην ησλ εθάζηνηε ζε θπθινθνξία Tίηισλ, ην νπνίν κπνξεί λα απμεζεί ππφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο δηάζεζεο (Dealership Agreement) (φπσο απηή νξίδεηαη ζην θεθάιαην «Subscription and Sale» ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ). Οη Σίηινη δηαηίζεληαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθπξνζψπνπο δηάζεζεο. Οη Σίηινη ζα εθδίδνληαη ζε ζεηξέο (έθαζηε, «εηξά»). Κάζε εηξά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα («Σκήκαηα εηξάο» ή «Tranches»), ηα νπνία εθδίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο έθδνζεο. Οη Σίηινη θάζε εηξάο δηέπνληαη απφ ηνπο ίδηνπο φξνπο, αιιά ε εκεξνκελία έθδνζεο θαη ην πνζφ ηεο πξψηεο πιεξσκήο ηφθνπ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφ γηα δηαθνξεηηθά Σκήκαηα εηξάο. Οη Σίηινη θάζε Σκήκαηνο εηξάο ζα δηέπνληαη απφ ηνπο ίδηνπο φξνπο σο πξνο φια ηα ζέκαηα κε εμαίξεζε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ Σίηισλ, ε νπνία κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη εληφο ηνπ ίδηνπ Σκήκαηνο εηξάο. Μνξθή Σίηισλ: Οη Σίηινη εθδίδνληαη σο αλψλπκνη (εηο ηνλ θνκηζηή) ή, εάλ απηφ εμεηδηθεχεηαη ζηνπο 10

11 ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο, σο νλνκαζηηθνί. Κάζε εηξά ησλ Σίηισλ πνπ ζα εθδνζνχλ σο αλψλπκνη (εηο ηνλ θνκηζηή) ελζσκαηψλεηαη θαηά ηελ έθδνζε ζε πξνζσξηλφ πνιιαπιφ ηίηιν («Πξνζσξηλφο Πνιιαπιφο Σίηινο»). Δάλ θαζνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο φηη νη Σίηινη δηέπνληαη απφ ηνπο Καλφλεο TEFRA C (δειαδή απφ ηνπο Οκνζπνλδηαθνχο Καλφλεο γηα ηηο θηλεηέο αμίεο ζηηο ΖΠΑ (c)2(i)(C) ή δελ δηέπνληαη απφ ηνπο TEFRA), ηφηε νη αλσηέξσ Σίηινη ελζσκαηψλνληαη θαηά ηελ έθδνζε ζε κφληκν πνιιαπιφ ηίηιν («Μφληκνο Πνιιαπιφο Σίηινο»). Κάζε Πξνζσξηλφο Πνιιαπιφο Σίηινο αληαιιάζζεηαη κε Μφληκν Πνιιαπιφ Σίηιν ή, εθφζνλ νξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο, κε νξηζηηθνχο ηίηινπο («Οξηζηηθνί Σίηινη»). Κάζε Μφληκνο Πνιιαπιφο Σίηινο αληαιιάζζεηαη κε Οξηζηηθνχο Σίηινπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, βι. ην θεθάιαην ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ππφ ηνλ ηίηιν «Provisions Relating to the Instruments Whilst in Global Form»). Αλαθνξηθά κε θάζε εηξά ησλ Σίηισλ πνπ ζα εθδνζνχλ σο νλνκαζηηθνί, νη εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο επ απηψλ ζα εμεηδηθεχνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Οη σο άλσ νλνκαζηηθνί Σίηινη ζα ηεξνχληαη εθηφο Euroclear θαη Clearstream Λνπμεκβνχξγνπ. Ννκίζκαηα: Ννκηθή θχζε (Status) Σίηισλ: Οη Σίηινη εθδίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε λφκηζκα ή λνκίζκαηα. Οη Σίηινη απνηεινχλ θχξηα νθεηιή ή νθεηιή κεησκέλεο εμαζθάιηζεο ηνπ Δθδφηε ηνπο, φπσο εθάζηνηε πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Οη Σίηινη πνπ απνηεινχλ θχξηα νθεηιή ηνπ Δθδφηε ηνπο πεξηιακβάλνπλ ζηνπο φξνπο ηνπο ξήηξα απαγφξεπζεο παξνρήο εκπξάγκαησλ θαη άιισλ αζθαιεηψλ (negative pledge clause) φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ Όξν 5 θαζψο θαη ιφγνπο θαηαγγειίαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαγγειίαο γηα πξφσξε ιήμε άιιεο ζχκβαζεο (cross-acceleration) ζχκθσλα κε ηνλ Όξν 11.(α). Οη Σίηινη πνπ είλαη κεησκέλεο εμαζθάιηζεο δελ πεξηιακβάλνπλ ζηνπο φξνπο ηνπο ηελ σο άλσ ξήηξα απαγφξεπζεο παξνρήο εκπξάγκαησλ θαη άιισλ αζθαιεηψλ (negative pledge clause) ελψ πεξηιακβάλνπλ ζηνπο φξνπο ηνπο νξηζκέλνπο 11

12 κφλνλ ιφγνπο θαηαγγειίαο, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Όξν 11 (γ) (φρη πάλησο ηελ θαηαγγειία γηα πξφσξε ιήμε άιιεο ζχκβαζεο (crossacceleration)). Δγγχεζε: Ο Δγγπεηήο κε ηελ απφ 27 Ηνπιίνπ 2009 ζχκβαζε εγγχεζεο («Δγγχεζε») εγγπάηαη αλέθθιεηα θαη άλεπ φξσλ ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηιψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο Σίηινπο έθδνζεο ηεο EFG Hellas PLC θαη ηεο EFG Hellas (Cayman Islands) Limited. Ζ ππνρξέσζε ηνπ Δγγπεηή κπνξεί λα απνηειεί θχξηα νθεηιή ή νθεηιή κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, φπσο εθάζηνηε πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Σηκή Έθδνζεο: Όξνη ησλ Σίηισλ: Οη Σίηινη κπνξνχλ λα εθδίδνληαη ζε νπνηαδήπνηε ηηκή θαη λα αλαιακβάλνληαη είηε ζην ζχλνιφ ηνπο είηε κεξηθψο, φπσο εθάζηνηε πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Γχλαληαη λα εθδνζνχλ νη αθφινπζνη ηχπνη Σίηισλ: (i) ηνθνθφξνη Σίηινη κε ζηαζεξφ ή θπκαηλφκελν επηηφθην, (ii) κε ηνθνθφξνη Σίηινη, (iii) Σίηινη πνπ θέξνπλ ηφθν ή/θαη ην Πνζφ ηεο Δμφθιεζεο ησλ νπνίσλ θαηά ηε Λήμε (Maturity Redemption Amount) ππνινγίδεηαη κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν/α ηνηρεία Αλαθνξάο (Reference Item(s)), φπσο θηλήζεηο ησλ επηηνθίσλ εληφο ζπγθεθξηκέλνπ εχξνπο κεηαβνιήο ή κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν/α φξην/α ή θηλήζεηο δείθηε ή δεηθηψλ ή δηαθπκάλζεηο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ή κεηαβνιέο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο ηηκέο κεηνρψλ, θαη (iv) Σίηινη πνπ ζπλδπάδνπλ νπνηνδήπνηε απφ ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά. Αιιαγή ηφθνπ/πιεξσκήο: Λήμε: βάζεο Οη πεξίνδνη εθηνθηζκνχ, ηα επηηφθηα θαη νη φξνη θαηαβνιήο ή/θαη ηα θαηαβιεηέα θαηά ηελ εμφθιεζε πνζά ζα εμεηδηθεχνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Οη Σίηινη δχλαληαη λα κεηαβάιινληαη, σο πξνο ηε βάζε ηνπ ηφθνπ ή /θαη σο πξνο ηε βάζε ηεο πιεξσκήο (ήηνη απφ ηε κία βάζε ζε κία άιιε), εάλ πξνβιέπεηαη ζρεηηθψο ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Ζ εμφθιεζε ησλ Σίηισλ κπνξεί λα γίλεη νπνηεδήπνηε νξίδεηαη. Οη Σίηινη έθδνζεο ηεο EFG Hellas PLC ή ηεο EFG Hellas (Cayman 12

13 Islands) Limited πνπ εμνθινχληαη ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο, εθφζνλ ηα έζνδα απφ ηελ έθδνζή ηνπο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (α) πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζηε νλνκαζηηθή αμία Ληξψλ Αγγιίαο (ή ην ηζφπνζν ζε νπνηνδήπνηε άιιν λφκηζκα) θαη λα δηαηίζεληαη κφλν ζε πξφζσπα, νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ ζπλίζηαληαη ζηελ απφθηεζε, δηαηήξεζε, δηαρείξηζε ή δηάζεζε επελδχζεσλ (γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ) γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ εξγαζηψλ ηνπο ή ηα νπνία, θαηά ινγηθή εθηίκεζε, αλακέλεηαη λα απνθηήζνπλ, δηαηεξήζνπλ, δηαρεηξηζηνχλ ή δηαζέζνπλ επελδχζεηο (γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ) γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ εξγαζηψλ ηνπο ή (β) πξέπεη λα εθδίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ δελ αληηβαίλνπλ ζην ηκήκα 19 ηνπ αγγιηθνχ λφκνπ «Financial Services and Markets Act 2000» («FSMA»). Σίηινη πλδεδεκέλνη κε Γείθηε ή Γείθηεο (Index Linked Instruments) Οη πιεξσκέο ηφθνπ σο πξνο ηνπο Σνθνθφξνπο Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Γείθηε ή Γείθηεο (Index Linked Interest Instruments) ζα ππνινγίδνληαη κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν δείθηε ή ζε θαιάζη δεηθηψλ ή/θαη ζε θάπνηoλ καζεκαηηθφ ηχπν, πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Οη πιεξσκέο θεθαιαίνπ σο πξνο ηνπο Με Σνθνθφξνπο Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Γείθηε ή Γείθηεο (Index Linked Redemption Instruments) ζα ππνινγίδνληαη κε αλαθνξά ζε θάπνην δείθηε ή ζε θαιάζη δεηθηψλ. Ζ νλνκαζηηθή αμία ησλ Σίηισλ πνπ ηζνχηαη κε ην Πνζφ Τπνινγηζκνχ (Calculation Amount) πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο ζα εμνθιείηαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ Οθεηιφκελνπ Πνζνχ Καηά ηε Λήμε (Maturity Redemption Amount) πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Δάλ ζπκβεί νπνηνδήπνηε Γεγνλφο Αλαπξνζαξκνγήο Γείθηε (Index Adjustment Event φπσο απηφ νξίδεηαη ζην θεθάιαην «Terms and Conditions of the Instruments» ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη ζρεηίδεηαη κε ζρεηηθή κεηαβνιή, αθχξσζε ή δηαθνπή ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ δείθηε), ν ζρεηηθφο Δθδφηεο κπνξεί λα δεηήζεη λα γίλνπλ θάπνηεο αλαπξνζαξκνγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο πηζαλφλ θαη ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζρεηηθνχ δείθηε, ή 13

14 κπνξεί λα πξνβεί ζε πξφσξε εμφθιεζε ησλ Σίηισλ θαηαβάιινληαο ζε εμφθιεζε ησλ Σίηισλ ην Πνζφ ηεο Πξφσξεο Λήμεο (Early Termination Amount), φπσο εηδηθφηεξα πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Οη ππνςήθηνη επελδπηέο πξέπεη λα κειεηνχλ ηνπο «Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο ησλ Σίηισλ» (Terms and Conditions of the Instruments) ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαζψο θαη ηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψλνπλ εάλ θαη κε πνηφλ ηξφπν εθαξκφδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ζηνπο Σίηινπο. Σίηινη πλδεδεκέλνη κε Μεηνρέο (Equity Linked Instruments): Οη πιεξσκέο ηφθνπ σο πξνο Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Μεηνρέο ζα ππνινγίδνληαη κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε κεηνρή ή ζε θαιάζη κεηνρψλ ππφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Οη πιεξσκέο θεθαιαίνπ σο πξνο Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Μεηνρέο ζα ππνινγίδνληαη κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε κεηνρή ή ζε θαιάζη κεηνρψλ. Ζ νλνκαζηηθή αμία ησλ Σίηισλ πνπ ηζνχηαη κε ην Πνζφ Τπνινγηζκνχ (Calculation Amount) πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο ζα εμνθιείηαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ Οθεηιφκελνπ Πνζνχ Καηά ηε Λήμε (Maturity Redemption Amount) πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Ζ επέλδπζε ζε Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Μεηνρέο ελδέρεηαη λα ζπλεπάγεηαη θηλδχλνπο παξφκνηαο θχζεο κε εθείλνπο πνπ ελέρεη ε απεπζείαο επέλδπζε ζε κεηνρέο θαη νη επελδπηέο ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ θαηάιιειεο ζπκβνπιέο. Δάλ νη ζρεηηθνί Σειηθνί Όξνη νξίδνπλ φηη εθαξκφδεηαη ζηνπο Σίηινπο νξηζκέλν Γπλεηηθφ Γεγνλφο Αλαπξνζαξκνγήο (Potential Adjustment Event), Γηαγξαθή (De-listing), πγρψλεπζε (Merger Event), Δζληθνπνίεζε (Nationalisation), Αθεξεγγπφηεηα (Insolvency) ή/θαη Γεκφζηα Πξφηαζε (Tender Offer), νη φξνη ησλ Σίηισλ κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε αλαπξνζαξκνγή (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληηθαηάζηαζεο κηαο κεηνρήο απφ κία άιιε ζε πεξίπησζε πνπ νη ζρεηηθνί Σειηθνί Όξνη νξίδνπλ φηη εθαξκφδεηαη ν φξνο «Αληηθαηάζηαζε Μεηνρήο» (Equity Substitution)) ή θαη λα εμνθινχληαη πξφσξα ζε 14

15 πεξίπησζε πνπ νη ζρεηηθνί Σειηθνί Όξνη νξίδνπλ φηη εθαξκφδεηαη ζηνπο Σίηινπο ε Γηαγξαθή (Delisting), ε πγρψλεπζε (Merger Event), ε Δζληθνπνίεζε (Nationalisation), ε Αθεξεγγπφηεηα (Insolvency) ή/θαη ε Γεκφζηα Πξνζθνξά (Tender Offer). πλαθφινπζα, σο Πνζφ Τπνινγηζκνχ (Calculation Amount) ζα δηαιακβάλεηαη, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην Πνζφ Πξφσξεο Λήμεο (Early Termination Amount) πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Οη ππνςήθηνη επελδπηέο πξέπεη λα κειεηνχλ ηνπο «Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο ησλ Σίηισλ» (Terms and Conditions of the Instruments) ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαζψο θαη ηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψλνπλ εάλ θαη κε πνηφλ ηξφπν εθαξκφδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ζηνπο Σίηινπο. Ζ εμφθιεζε θεθαιαίνπ θαη ηφθνπ ζε ζρέζε κε Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Μεηνρέο ζα γίλεηαη κφλν κε κεηξεηά. Πξφζζεηα Γεγνλφηα Γπζιεηηνπξγηψλ (Additional Disruption Events) (εθαξκφδνληαη κφλνλ επί Σίηισλ πλδεδεκέλσλ κε Γείθηε ή Γείθηεο θαη Σίηισλ πλδεδεκέλσλ κε Μεηνρέο): Δάλ νη ζρεηηθνί Σειηθνί Όξνη νξίδνπλ φηη εθαξκφδνληαη ζηνπο Σίηινπο Πξφζζεηα Γεγνλφηα Γπζιεηηνπξγηψλ (Additional Disruption Events) θαη επέιζεη ηέηνην γεγνλφο, νη Σίηινη ζα ππφθεηληαη ζε αλαπξνζαξκνγή ή ελδέρεηαη λα εμνθιεζνχλ πξφσξα ζην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη σο Πνζφ Πξφσξεο Λήμεο (Early Termination Amount) ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Οη ππνςήθηνη επελδπηέο ζα πξέπεη λα κειεηνχλ ηνπο «Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο ησλ Σίηισλ» (Terms and Conditions of the Instruments) ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαζψο θαη ηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψλνπλ εάλ θαη κε πνηφλ ηξφπν εθαξκφδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ζηνπο Σίηινπο. Ζκέξεο Γπζιεηηνπξγίαο (Disrupted Days): Όηαλ νη Σίηινη είλαη Σίηινη πλδεδεκέλνη κε Γείθηε ή Γείθηεο ή Σίηινη πλδεδεκέλνη κε Μεηνρέο, ν Δθπξφζσπνο Τπνινγηζκψλ κπνξεί λα νξίζεη νπνηαδήπνηε εκέξα σο Ζκέξα Γπζιεηηνπξγίαο (Disrupted Day). Ο πξνζδηνξηζκφο απηφο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αμία ησλ Σίηισλ ή/θαη λα θαζπζηεξήζεη ηνλ δηαθαλνληζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο Σίηινπο. 15

16 Οη ππνςήθηνη επελδπηέο ζα πξέπεη λα κειεηνχλ ηνπο «Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο ησλ Σίηισλ» (Terms and Conditions of the Instruments) ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαζψο θαη ηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψλνπλ εάλ θαη κε πνηφλ ηξφπν εθαξκφδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ζηνπο Σίηινπο. Παξάβαζε Νφκσλ (Illegality): ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλνο Δθδφηεο δηαπηζηψζεη φηη ε εθηέιεζε εθ κέξνπο ηνπ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ νπνηνπζδήπνηε Σίηινπο ή (εθφζνλ εθαξκφδεηαη) ε εθηέιεζε απφ ηνλ Δγγπεηή ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Δγγχεζε αληηβαίλεη ζην λφκν ή άιισο είλαη απαγνξεπκέλε, ελ φισ ή ελ κέξεη, ν Δθδφηεο κπνξεί λα εμνθιήζεη ην ζχλνιν (θαη φρη κέξνο κφλνλ) ησλ Σίηισλ απηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, σο Πνζφ Τπνινγηζκνχ (Calculation Amount) ζα δηαιακβάλεηαη, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην Πνζφ Πξφσξεο Λήμεο (Early Termination Amount) πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο, πξνζαπμεκέλν, φπνπ απαηηείηαη, κε δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο. Απηφκαηα Αλαθαινχκελνη Σίηινη (Autocallable Instruments) Δμφθιεζε: ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ε Απηφκαηε Αλάθιεζε (Autocall) ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο θαη επέιζεη Γεγνλφο Απηφκαηεο Αλάθιεζεο (Autocall Event) (φπσο απηφ νξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο), νη Σίηινη ζα εμνθιεζνχλ, κε ην ζρεηηθφ Πνζφ Τπνινγηζκνχ λα εμνθιείηαη ζχκθσλα κε ην Πνζφ Απηφκαηεο Αλάθιεζεο (Autocall Redemption Amount) πνπ νξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Οη Σειηθνί Όξνη πνπ αθνξνχλ ζε θάζε Σκήκα εηξάο ζα πξνζδηνξίδνπλ: (α) είηε φηη νη ζπγθεθξηκέλνη Σίηινη δελ κπνξνχλ λα εμνθιεζνχλ πξηλ απφ ηε ζπκπεθσλεκέλε ιήμε ηνπο (εθηφο αλ ζπκθσλήζεθε είηε ε εμφθιεζε κε δφζεηο (βι.θαησηέξσ), εθφζνλ εθαξκφδεηαη, είηε ε πξφσξε εμφθιεζε γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο ή κεηά απφ θάπνην Γεγνλφο Καηαγγειίαο (Event of Default) ή ιφγσ Παξάβαζεο Νφκσλ (Illegality) είηε, ζηελ πεξίπησζε Σίηισλ ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη ε Απηφκαηε Αλάθιεζε, ζχκθσλα κε ηνπο 16

17 ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο, κεηά απφ ηελ επέιεπζε Γεγνλφηνο Απηφκαηεο Αλάθιεζεο, είηε αλαθνξηθά κε ηνπο Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Γείθηε ή Γείθηεο (Index Linked Instruments), κεηά απφ Γεγνλφο Αλαπξνζαξκνγήο Γείθηε (Index Adjustment Event) ή, αλαθνξηθά κε ηνπο Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Μεηνρέο (Equity- Linked Instruments) θαη εθφζνλ νξίδεηαη ζηνπο Σειηθνχο Όξνπο φηη εθαξκφδνληαη, κεηά απφ γεγνλφο πνπ ζπληζηά Γηαγξαθή (De-listing), πγρψλεπζε (Merger Event), Δζληθνπνίεζε (Nationalisation), Αθεξεγγπφηεηα (Insolvency) ή/θαη Γεκφζηα Πξφηαζε (Tender Offer), ή αλαθνξηθά κε ηνπο Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Γείθηε ή Γείθηεο (Index-Linked Instruments) ή Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Μεηνρέο (Equity- Linked Instruments) θαη εθφζνλ νξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο, κεηά απφ θάπνην Πξφζζεην Γεγνλφο Γπζιεηηνπξγίαο (ππφ ηνλ φξν φκσο ηεο ππνρξεσηηθήο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, παξνρήο ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αλαθνξηθά κε ηνπο Σίηινπο κεησκέλεο εμαζθάιηζεο)), (β) είηε φηη νη Σίηινη απηνί ζα κπνξνχλ λα εμνθιεζνχλ θαηά ηελ πξναίξεζε ηνπ Δθδφηε ή/θαη ησλ Δπελδπηψλ θαηφπηλ ηεο απαηηνχκελεο πξνεηδνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα γίλεη ζε θαζνξηζκέλε εκεξνκελία ή εκεξνκελίεο θαη ζε ηηκή ή ηηκέο θαη κε ηέηνηνπο φξνπο, φπσο εηδηθφηεξα πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Οη ζρεηηθνί Σειηθνί Όξνη ελδέρεηαη λα πξνβιέπνπλ φηη νη Σίηινη κπνξνχλ λα εμνθινχληαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο δφζεηο θαηά πνζφ θαη ζηηο εκεξνκελίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Ολνκαζηηθέο αμίεο: Οη Σίηινη εθδίδνληαη ζηηο νλνκαζηηθέο αμίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Ζ ειάρηζηε νλνκαζηηθή αμία θάζε Σίηινπ πνπ έρεη εηζαρζεί ζε νξγαλσκέλε αγνξά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή δηαηίζεηαη κε δεκφζηα εγγξαθή ζε Κξάηνο Μέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία) ζα είλαη Δπξψ (ή ην ηζφπνζν ζε επξψ ζην ζρεηηθφ λφκηζκα). 17

18 Φνξνινγηθά δεηήκαηα: Δθηφο εάλ ν λφκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά, φιεο νη πιεξσκέο ζε ζρέζε κε ηνπο Σίηινπο γίλνληαη ρσξίο αθαίξεζε ηνπ θφξνπ παξαθξάηεζεο πνπ επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (ζηελ πεξίπησζε Σίηισλ έθδνζεο ηεο EFG Hellas PLC) ή ησλ Νήζσλ Κέπκαλ (ζηελ πεξίπησζε Σίηισλ έθδνζεο ηεο EFG Hellas (Cayman Islands) Limited), ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (ζηελ πεξίπησζε Σίηισλ έθδνζεο ηεο Σξάπεδαο EFG Eurobank Ergasias Α.Δ.) φπσο ηζρχεη θαηά πεξίπησζε, θαη (ζηελ πεξίπησζε Σίηισλ έθδνζεο ηεο EFG Hellas PLC θαη ηεο EFG Hellas (Cayman Islands) Limited) φιεο νη πιεξσκέο ησλ Σίηισλ απφ ηνλ Δγγπεηή ζχκθσλα κε ηελ Δγγχεζε γίλνληαη ρσξίο παξαθξάηεζε ηπρφλ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ επηβάιιεηαη κε βάζε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, φπσο νξίδεηαη ζηνλ Όξν 12 ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη λα δηελεξγεζεί παξαθξάηεζε, ν Δθδφηεο ή, θαηά πεξίπησζε, (εθφζνλ εθαξκφδεηαη) ν Δγγπεηήο, εμαηξνπκέλσλ νξηζκέλσλ πεξηνξηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Όξν 12 ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ζα θαηαβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά πνζά ψζηε νη Δπελδπηέο ησλ ζρεηηθψλ Σίηισλ λα ιάβνπλ σο θαζαξφ πνζφ ην πνζφ πνπ ζα έπξεπε λα είραλ ιάβεη εάλ δελ είρε ζπληειεζζεί ε ελ ιφγσ παξαθξάηεζε. Όιεο νη θαηαβνιέο ζε ζρέζε κε ηνπο Σίηινπο ζα ππφθεηληαη ζε θάζε πξνβιεπφκελε παξαθξάηεζε ή κείσζε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο FATCA, σο πξνβιέπεηαη ζηνλ Όξν 3. Δθαξκνζηέν Γίθαην: Οη Σίηινη θαη ε Δγγχεζε θαη ηπρφλ εμσζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ή ζρεηίδνληαη κε απηνχο δηέπνληαη απφ, θαη εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε, ην Αγγιηθφ δίθαην, εθηφο απφ ηηο εμήο πεξηπηψζεηο: (i) ζηελ πεξίπησζε Σίηισλ έθδνζεο ηεο Σξάπεδαο, ηηο δηαηάμεηο κεησκέλεο εμαζθάιηζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Όξν 3Β, (ii) ζηελ πεξίπησζε Σίηισλ έθδνζεο ηεο EFG Hellas PLC ή ηεο EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, ηηο δηαηάμεηο κεησκέλεο εμαζθάιηζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ φξν 4Β ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη ηηο δηαηάμεηο κεησκέλεο εμαζθάιηζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δγγχεζε, θαη (iii) ηνλ Όξν 22. Οη αλσηέξσ (i)-(iii) πεξηπηψζεηο δηέπνληαη απφ, θαη 18

19 εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε, ην Διιεληθφ δίθαην. Δηζαγσγή ζε ρξεκαηηζηήξην: Έρεη ππνβιεζεί αίηεζε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ Σίηισλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ (Official List). Οη Σίηινη κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε άιια ή επηπιένλ ρξεκαηηζηήξηα ή αγνξέο ή λα κελ εηζαρζνχλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε θακία αγνξά. Οη ζρεηηθνί Σειηθνί Όξνη ζα πξνβιέπνπλ εάλ νη Σίηινη ζα εηζαρζνχλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ή φρη θαη εάλ λαη, ζε πνηά ρξεκαηηζηήξηα ή/θαη αγνξέο. Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο: Γηα θάζε Σκήκα εηξάο Σίηισλ (Tranche) ζα θαηαξηίδνληαη Σειηθνί Όξνη. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δεηείηαη εηζαγσγή ησλ Σίηισλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ή πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη δηάζεζε ησλ Σίηισλ κε δεκφζηα εγγξαθή ζηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ε δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία, αληίγξαθν ησλ Σειηθψλ Όξσλ ζα απνζηέιιεηαη ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ θαη/ή ζηε CSSF έσο θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ Σίηισλ απηψλ. Οη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζε θάζε Σκήκα εηξάο Σίηισλ (Tranche) ζα είλαη απηνί πνπ παξαηίζεληαη ζην θεθάιαην «Terms and Conditions of the Instruments» ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, φπσο απηφ εθάζηνηε, ηξνπνπνηείηαη θαη κεηαβάιεηαη απφ ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Σκήκα Α (Part A) ησλ ζρεηηθψλ Σειηθψλ Όξσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ Σίηινη έρνπλ ελζσκαησζεί ζε πνιιαπινχο Σίηινπο, ηα δηθαηψκαηα ησλ επελδπηψλ ζα δηέπνληαη, ζηελ πεξίπησζε Tίηισλ έθδνζεο ηεο εηαηξείαο EFG Hellas PLC, απφ ηελ απφ 27 Ηνπιίνπ 2009 χκβαζε Αλάιεςεο Τπνρξεψζεσλ (Deed of Covenant) ηεο EFG Hellas PLC, ζηελ πεξίπησζε ηίηισλ έθδνζεο ηεο εηαηξείαο EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, απφ ηελ απφ 27 Ηνπιίνπ 2009 χκβαζε Αλάιεςεο Τπνρξεψζεσλ ηεο EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, θαη ζηελ πεξίπησζε Σίηισλ έθδνζεο ηεο Σξάπεδαο, απφ ηελ απφ 27 Ηνπιίνπ 2009 χκβαζε Αλάιεςεο Τπνρξεψζεσλ ηεο Σξάπεδαο, αληίγξαθα ησλ νπνίσλ ζα είλαη 19

20 ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ ζην θαζνξηζκέλν γξαθείν ηνπ Δθπξνζψπνπ Έθδνζεο θαη Πιεξσκψλ. πζηήκαηα εθθαζάξηζεο: Δθπξφζσπνο Οκνινγηνχρσλ Πεξηνξηζκνί δηάζεζεο: ησλ Euroclear, Clearstream, Luxembourg θαη/ή, ζε ζρέζε κε νπνηνπζδήπνηε Σίηινπο, θάζε άιιν ζχζηεκα εθθαζάξηζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. ηελ πεξίπησζε Σίηισλ έθδνζεο ηεο Σξάπεδαο («Σίηινη ηεο Σξάπεδαο»), σο πξνο ηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη ν ειιεληθφο λφκνο 3156/2003 θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ν δηνξηζκφο Δθπξνζψπνπ ησλ Οκνινγηνχρσλ ηεο Σξάπεδαο (φπσο θαησηέξσ νξίδεηαη), ζχκθσλα κε ηνλ ειιεληθφ λφκν 3156/2003, ε Σξάπεδα ζα δηνξίζεη εθπξφζσπν ησλ Οκνινγηνχρσλ ησλ Σίηισλ ηεο Σξάπεδαο (ν «Δθπξφζσπνο ησλ Οκνινγηνχρσλ» - Bank Holders Agent) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Όξν 22 ησλ Σίηισλ. ρεηηθά κε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηε δηάζεζε, πψιεζε, παξάδνζε ησλ Σίηισλ θαζψο θαη κε ηε δηάζεζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ζρεηηδφκελνπ κε ηνπο Σίηινπο ζηηο ΖΠΑ, ζηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν (πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο), ζηελ Ηαπσλία θαη ζηηο Νήζνπο Κέπκαλ, βι. ην θεθάιαην «Subscription and Sale» ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. 20

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable Ινπμεκβνχξγν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Γεθέκβξηνο 2014 Ρν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηζρχεη κε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο. γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D

Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο. γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D εηαηξείαο επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ (SICAV) δηεπφκελεο απφ ην δίθαην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΜΔΥΡΗ 294 εθ. ΜΔΣΑΣΡΔΦΗΜΧΝ ΑΞΗΟΓΡΑΦΧΝ ΔΝΗΥΤΜΔΝΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Ανώνσμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν Αρ. μητρώοσ Α.Ε. 6013/06/Β/86/90 Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα Αλώλπκε Εηαηξία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/20.12.2012

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/20.12.2012 Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/20.12.2012 Αχγνπζηνο 2015 ΝΗ ΠΛΘΔ ΡΝΗ ΝΠΔΘΑ ΒΑΠΔΗ Ρ Ζ Π Δ Ξ Δ ΛΓΡ ΗΘΖΠ ΡΝΠ ΞΝΙΗ ΡΗΘΖΠ ΑΞΝΠΘΝ Ξ Ν Λ ΠΡ Ζ Λ Δ ΞΗ ΡΔ ΜΖ ΞΟΝΘΑΘ ΝΟ Η ΠΚΔΛΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σμήμα Οικονομικών Δπιστημών ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ Ο ΒΑΙΛΕΙΟ ΟΓΙΑΚΑ ΥΟΙΣΗΣΡΙΑ ΠΑΣΡΑ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ..5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ

ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΖΝ ΔΙΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΙΣΖΡΙΟ ΑΘΖΝΧΝ 1.900.000 ΝΔΧΝ, ΚΟΙΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΙΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΡΡΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ «Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΘΕΜΩΝ ΣΟΤ ΧΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ» Μάξηηνο

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «RILKEN BIOMHXANIA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα