ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΡΔΧΣΗΚΧΝ ΣΗΣΛΧΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΡΔΧΣΗΚΧΝ ΣΗΣΛΧΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS)"

Transcript

1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΡΔΧΣΗΚΧΝ ΣΗΣΛΧΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS) ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΤΦΟΤ ΔΤΡΧ ΔΚΓΟΣΔ EFG HELLAS PLC (London, United Kingdom) EFG HELLAS (CAYMAN ISLANDS) LIMITED (Grand Cayman, Cayman Islands) ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Δ. (Αζήλα, Διιάδα) ***** ΔΓΓΤΖΣΖ (ηων Τίηλων έκδοζηρ ηων εηαιπειών EFG Hellas PLC και EFG Hellas (Cayman Islands) Limited) ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Δ. (Αζήλα, Διιάδα) ***** ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΔΚΓΟΖ ΚΑΗ ΠΛΖΡΧΜΧΝ DEUTSCHE BANK AG, LONDON BRANCH ***** Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟΤ (COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER CSSF ) ΔΝΔΚΡΗΝΔ (ΑΡ. ΠΡΧΣ. [ ])TO ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΟ Χ ΑΝΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΡΔΧΣΗΚΧΝ ΣΗΣΛΧΝ («ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»), ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΣΖ 10 εο ΗΟΤΛΗΟΤ 2005, Ο ΟΠΟΗΟ ΔΝΧΜΑΣΧΔ ΣΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΣΟΤ ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟΤ ΣΖΝ ΟΓΖΓΗΑ 2003/71/ΔΚ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ 4 Ζ ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2003 («ΟΓΖΓΗΑ»). 1

2 ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΣΔΛΔΗ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟΤ ΖΜΔΗΧΜΑΣΟ ΠΟΤ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ. 2

3 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ Σν αθόινπζν θείκελν απνηειεί πεξηιεπηηθό ζεκείωκα («Πεξηιεπηηθό εκείωκα»). Ζ αλάγλωζή ηνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζπλδπαζκό κε ην Δλεκεξωηηθό Γειηίν θαη, αλαθνξηθά κε θάζε επηκέξνπο έθδνζε ηίηιωλ πνπ εληάζζνληαη ζην Πξόγξακκα («Σίηινη»), ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο ζρεηηθνύο Σειηθνύο Όξνπο (Final Terms) θαη, θαηά ην κέηξν πνπ εθαξκόδνληαη, ηνπο Όξνπο θαη Πξνϋπνζέζεηο (Terms and Conditions) ηνπ Δλεκεξωηηθνύ Γειηίνπ. Σπρόλ απόθαζε γηα επέλδπζε ζε Σίηινπο πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαηόπηλ κειέηεο από ηνλ επελδπηή ηνπ Δλεκεξωηηθνύ Γειηίνπ ωο ζπλόινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ εγγξάθωλ πνπ ελζωκαηώλνληαη ζε απηό δηα παξαπνκπήο. Μεηά ηελ ελζωκάηωζε ηωλ ζρεηηθώλ δηαηάμεωλ ηεο Οδεγίαο ζε θάζε Κξάηνο Μέινο ηνπ Δπξωπαϊθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδαο, ζηε λνκνζεζία ηεο νπνίαο ελζωκαηώζεθε κε ην λ.3401/2005), ζηα πξόζωπα εθείλα πνπ ππέβαιαλ ην Πεξηιεπηηθό εκείωκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηάθξαζήο ηνπ, θαη δήηεζαλ ηελ θνηλνπνίεζή ηνπ (όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα) ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζύκθωλα κε ηα άξζξα 17 παξ. 1 θαη 18 παξ. 2 ηνπ λ. 3401/2005, απνδίδεηαη αζηηθή επζύλε κόλν εθόζνλ ην παξόλ είλαη παξαπιαλεηηθό, αλαθξηβέο ή δελ παξνπζηάδεη ζπλάθεηα όηαλ δηαβάδεηαη ζε ζπλδπαζκό κε ηα ινηπά ηκήκαηα ηνπ Δλεκεξωηηθνύ Γειηίνπ. ε πεξίπηωζε πνπ αμίωζε ζρεηηθή κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξωηηθό Γειηίν αζθείηαη ελώπηνλ δηθαζηεξίνπ Κξάηνπο-Μέινπο ηνπ Δπξωπαϊθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ, ν ελάγωλ ελδέρεηαη, βάζεη ηεο εθαξκνδόκελεο αλά πεξίπηωζε λνκνζεζίαο, λα επηβαξπλζεί κε ηα έμνδα κεηάθξαζεο κέξνπο ή ηνπ ζπλόινπ ηνπ Δλεκεξωηηθνύ Γειηίνπ, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο αλωηέξω δηαδηθαζίαο. Λέξειρ και εκθπάζειρ πος οπίζονηαι ζηο κεθάλαιο «Terms and Conditions of the Instruments» ηος Ενημεπωηικού Δεληίος σπηζιμοποιούνηαι με ηην ίδια έννοια ζηο παπόν Πεπιληπηικό Σημείωμα. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο Δθδόηεο θαη ηνλ Δγγπεηή Δθδφηεο: Ζ εηαηξεία EFG Hellas PLC, ε νπνία είλαη πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη έρεη ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Οπαιίαο, κε αξηζκφ κεηξψνπ Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο EFG Hellas PLC είλαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (1 st Floor, 25 Berkeley Square, London W1J 6HN, United Kingdom). Ζ εηαηξεία EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, ε νπνία είλαη πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη έρεη ζπζηαζεί σο εμαηξνχκελε εηαηξεία (exempted company) ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ησλ Νήζσλ Κέπκαλ, κε αξηζκφ κεηξψνπ CR Ζ έδξα ηεο εηαηξείαο EFG Hellas (Cayman Islands) Limited είλαη ζηε λήζν Γθξάλη 3

4 Κέπκαλ (Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY Cayman Islands). Ζ Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias A.E. (ε «Σξάπεδα»), αλψλπκε εηαηξεία ε νπνία έρεη ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, κε αξηζκφ κεηξψνπ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ 6068/06/Β/86/07. Ζ έδξα ηεο Σξάπεδαο EFG Eurobank Ergasias Α.Δ. είλαη ζηελ Αζήλα (Όζσλνο 8, Αζήλα , Διιάδα). Δγγπεηήο ησλ Σίηισλ έθδνζεο ηεο EFG Hellas PLC θαη ηεο EFG Hellas (Cayman Islands) Limited: Γξαζηεξηφηεηα ηεο EFG Hellas PLC θαη ηεο EFG Hellas (Cayman Islands) Limited: Γξαζηεξηφηεηα ηεο Σξάπεδαο: Ζ Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias A.E. Κάζε κία απφ ηηο EFG Hellas PLC θαη EFG Hellas (Cayman Islands) Limited είλαη ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο Σξάπεδαο κε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηελ δηα ηεο έθδνζεο ρξεσγξάθσλ άληιεζε θεθαιαίσλ κε ζθνπφ ηελ θαηάζεζή ηνπο ζηελ Σξάπεδα. Ζ Σξάπεδα είλαη ζήκεξα ην δεχηεξν κεγαιχηεξν πηζησηηθφ ίδξπκα ζηελ Διιάδα βάζεη ελεξγεηηθνχ. ηελ Διιάδα, ε Σξάπεδα θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηνπο ηνκείο ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, ρξεκαηνδφηεζεο κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο, θεθαιαηαγνξψλ, ππεξεζηψλ private banking θαη δηαρείξηζεο πεξηνπζίαο (asset management). Ζ Σξάπεδα δξαζηεξηνπνηείηαη επίζεο ζηνλ επξχηεξν ηνκέα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, κε παξνπζία ζε ηνκείο φπσο νη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο, ε αθίλεηε πεξηνπζία θαζψο θαη νη ππεξεζίεο κηζζνδνζίαο. ηα ηέιε ηνπ 2011, ην δίθηπν ηεο Σξάπεδαο ζπλίζηαην ζε άλσ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ, θέληξσλ επηρεηξεκαηηθήο ηξαπεδηθήο θαη ζεκείσλ πψιεζεο, ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Κεληξηθή, Αλαηνιηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε («Νέα Δπξψπε»), πξνζθέξνληαο επξχ θάζκα ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο ηδηψηεο θαη εηαηξηθνχο πειάηεο ηεο. Ζ Σξάπεδα είλαη ειιεληθή αλψλπκε εηαηξεία, εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην 4

5 Αζελψλ απφ ηνλ Απξίιην ηνπ έηνπο Δπνπηεχεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Ζ Σξάπεδα είλαη κέινο ηνπ νκίινπ EFG Group, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα, εηαηξείεο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ. Ζ ιεηηνπξγηθή (operating) κεηξηθή εηαηξεία ηνπ EFG Group είλαη ε European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A., ελψ ε απψηεξε κεηξηθή εηαηξεία είλαη ε Private Financial Holdings Limited, ε νπνία εκκέζσο αλήθεη θαη ειέγρεηαη απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Λάηζε. Δπελδπηηθνί θίλδπλνη: Κίνδςνοι πος ζσεηίζονηαι με ηην EFG Hellas PLC, ηην EFG Hellas (Cayman Islands) Limited και ηην Τπάπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. Τπάξρνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζρεηηθνχ Δθδφηε λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο Σίηινπο πνπ εθδίδνληαη απφ απηφλ θαζψο θαη (εθφζνλ εθαξκφδεηαη) ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Δγγπεηή λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηέο απνξξένπλ απφ ηνπο φξνπο ηεο Δγγχεζεο. Απηνί πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: Κάζε κία απφ ηηο EFG Hellas PLC θαη EFG Hellas (Cayman Islands) Limited είλαη έλα φρεκα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ απνζθνπεί θπξίσο ζηελ άληιεζε θεθαιαίσλ κε ζθνπφ ηελ θαηάζεζή ηνπο ζηελ Σξάπεδα. Καηά ζπλέπεηα, εάλ επξφθεηην λα ρεηξνηεξεχζεη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Σξάπεδαο, νη Δθδφηεο θαη φζνη επέλδπζαλ ζε Σίηινπο ελδέρεηαη λα ππνζηνχλ άκεζεο θαη νπζησδψο δπζκελείο ζπλέπεηεο, Δπηδείλσζε ηνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, εηδηθψο ζηελ επξσδψλε, ζα κπνξνχζε λα έρεη νπζηψδεο αξλεηηθή επίδξαζε ζηνλ ειιεληθφ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη ζηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο Σξάπεδαο. Ζ Σξάπεδα αζθεί ην κεγαιχηεξν κέξνο 5

6 ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Νέα Δπξψπε θαη δελ κπνξεί λα ππάξμεη εγγχεζε φηη ηπρφλ εμαζζέληζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ νηθνλνκηψλ ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο Νέαο Δπξψπεο, δελ ζα επεξεάζεη νπζησδψο ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα ηεο Σξάπεδαο, Ζ Σξάπεδα αζθεί δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε άιιεο ρψξεο εθηφο ηεο Διιάδαο, θπξίσο ζηε Νέα Δπξψπε. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα θέξδε ηεο Σξάπεδαο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ δπζκελψο απφ ηελ πνιηηηθή ή νηθνλνκηθή αζηάζεηα θαη αλαηαξαρή ζε θάπνηεο απφ ηηο ρψξεο απηέο, Ζ θξίζε δεκνζίνπ ρξένπο θαη ε απμαλφκελε χθεζε ζα κπνξνχζαλ λα επεξεαζηνχλ πεξαηηέξσ απφ ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ηηο εμειίμεηο ζηελ θξίζε θξαηηθνχ ρξένπο ζηελ επξσδψλε θαη απφ ηελ επηηπρία, ή κε, ησλ ζεκληηθψλ πξνζπαζεηψλ νηθνλνκηθήο αλαπξνζαξκνγήο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Δπί ηνπ παξφληνο ε Σξάπεδα έρεη πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο θεθαιαηαγνξέο, Σν θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο Σξάπεδαο απφ ηηο θεθαιαηαγνξέο θαη ηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά, θαη ε πξφζβαζή ηεο ζε ξεπζηφηεηα θαη θεθάιαηα έρνπλ επεξεαζηεί αξλεηηθά απφ κηα ζεηξά πξφζθαησλ ππνβαζκίζεσλ ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Σξάπεδαο, θαη ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά απφ πεξαηηέξσ ππνβαζκίζεηο, Σν θφζηνο δαλεηζκνχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηα επίπεδα ξεπζηφηεηαο κπνξεί λα επεξεαζηνχλ αξλεηηθά απφ πεξαηηέξσ ππνβαζκίζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Διιάδαο, Οη αιιαγέο ζηα επηηφθηα, ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ θαη ζε άιινπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο επεξεάδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 6

7 ηεο Σξάπεδαο, Οη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ κεηαβνιέο ζηελ πνηφηεηα ησλ πηζηψζεσλ θαζψο θαη απφ κεηαβνιέο ζηε δπλαηφηεηα εμφθιεζεο ρνξεγεζέλησλ δαλείσλ θαη ελ γέλεη νθεηιψλ ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ, Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο (liquidity risk) είλαη ζπκθπήο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο, Οη ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη (operational risks) είλαη ζπκθπείο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο, Καζεκία απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο ππφθεηηαη ζε νπζηαζηηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην θαη θαλνληζηηθή επνπηεία. Κάζε ζεκαληηθή λνκνζεηηθή εμέιημε ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Σξάπεδα δηεμάγεη ηηο εξγαζίεο ηεο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Οη θεθαιαηνπρηθέο απαηηήζεηο ηεο Σξάπεδαο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ, Ωο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, εάλ ε Σξάπεδα δελ θαηαθέξεη λα αληιήζεη θεθάιαηα απεπζείαο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Διιεληθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο ( ETX ) ζα είλαη ζε ζέζε λα αζθήζεη πιήξσο ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ επί ησλ θνηλψλ κεηνρψλ, πνπ απνθηήζεθαλ απφ ην ΔΣΥ θαη επνκέλσο λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηεο Σξάπεδαο Κίνδςνοι πος ζσεηίζονηαι με ηοςρ Τίηλοςρ Οξηζκέλεο εθδφζεηο Σίηισλ ελδέρεηαη λα ελέρνπλ πςειφ βαζκφ θηλδχλνπ. Τπάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη νπζηψδεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ηεο 7

8 αγνξάο πνπ ζπλεπάγεηαη ε επέλδπζε ζε Σίηινπο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ην γεγνλφο φηη νη απαηηήζεηο ησλ επελδπηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο Σίηινπο έλαληη ηνπ ζρεηηθνχ Δθδφηε δελ είλαη αζθαιηζκέλεο θαζψο θαη (εθφζνλ εθαξκφδεηαη) ην γεγνλφο φηη νη απαηηήζεηο ησλ επελδπηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Δγγχεζε (φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ) έλαληη ηνπ Δγγπεηή δελ είλαη αζθαιηζκέλεο, φηη κπνξεί λα ππάξρεη ρξνληθή απφζηαζε κεηαμχ ηεο απνηίκεζεο θαη ηνπ δηαθαλνληζκνχ ζε ζρέζε κε θάπνην Σίηιν, φηη ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, φηη κπνξεί λα πξνθχςνπλ γεγνλφηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ή άιια γεγνλφηα σο πξνο θάπνην ζπγθεθξηκέλν/α ηνηρείν/α Αλαθνξάο (Reference Item(s)) (φπσο ν φξνο απηφο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν «Risks related to the structure of a particular issue of Instruments» ηνπ θεθαιαίνπ «Risk Factors» ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ) κε ηα νπνία, θαηά ηνπο Σειηθνχο Όξνπο, ζρεηίδνληαη ηα νθεηιφκελα πνζά ζε ζρέζε κε θάπνην Σίηιν, φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ θνξνινγηθνί θίλδπλνη, φηη κπνξεί νη Σίηινη λα κελ δχλαληαη λα ξεπζηνπνηεζνχλ ζηε δεπηεξνγελή αγνξά, φηη ελδέρεηαη λα ππάξρεη θίλδπλνο ε εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ζρεηηθνχ Δθδφηε πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο Σίηινπο ή (εθφζνλ εθαξκφδεηαη) ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Δγγπεηή πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Δγγχεζε λα αληηβαίλεη ζηνπο λφκνπο, φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ ζπλαιιαγκαηηθνί θίλδπλνη ή θαη ζπλαιιαγκαηηθνί πεξηνξηζκνί θαη φηη ε αγνξαία αμία (market value) ησλ Σίηισλ κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζρεηηθνχ Δθδφηε ή (εθφζνλ εθαξκφδεηαη) θαη ηνπ Δγγπεηή θαζψο θαη απφ έλα πιήζνο επηπξφζζεησλ παξαγφλησλ. Δπηπξφζζεηα, νη ππνςήθηνη επελδπηέο ζε Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Τπνθείκελεο Αμίεο Αλαθνξάο (Reference Item Linked Instruments) (φπσο ν φξνο απηφο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν «Risks related to the structure of a particular issue of Instruments» ηνπ θεθαιαίνπ «Risk Factors» ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ) πξέπεη λα θαηαλννχλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ελέρνπλ νη ζπλαιιαγέο επί Σίηισλ πλδεδεκέλσλ κε Τπνθείκελεο Αμίεο Αλαθνξάο θαη πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηελ επελδπηηθή απφθαζε κφλν θαηφπηλ πξνζεθηηθήο 8

9 εμέηαζεο, καδί κε ηνπο ζπκβνχινπο ηνπο, ηεο θαηαιιειφηεηαο ηεο επέλδπζήο ηνπο ζε Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Τπνθείκελεο Αμίεο Αλαθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηά ηνπο, ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ αθελφο ηνπο ζρεηηθνχο Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Τπνθείκελεο Αμίεο Αλαθνξάο (Reference Item Linked Instruments), αθεηέξνπ ην/α εηδηθφ/ά ηνηρείν/α Αλαθνξάο (Reference Items), κε ηελ αμία ησλ νπνίσλ ή ηηο θαηαβνιέο ζε ζρέζε κε ην/α νπνίν/α κπνξεί λα ζρεηίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλνη Σίηινη πλδεδεκέλνη κε Τπνθείκελεο Αμίεο Αλαθνξάο, φπσο εθάζηνηε πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Όπνπ νη ζρεηηθνί Σειηθνί Όξνη αλαθέξνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα ηνηρεία Αλαθνξάο (Reference Item(s)), νη ζρεηηθνί Σίηινη ζα αληηπξνζσπεχνπλ κηα επέλδπζε ζπλδεδεκέλε κε ηελ απφδνζε ηνπ/ησλ ζρεηηθνχ/ψλ ηνηρείνπ/σλ Αλαθνξάο θαη νη ππνςήθηνη επελδπηέο πξέπεη λα ιάβνπλ ππ φςηλ ηνπο φηη ε απφδνζε ησλ επελδχζεψλ ηνπο ζε ηέηνηνπο Σίηινπο (εθφζνλ ππάξμεη απφδνζε) ζα εμαξηάηαη απφ ηελ απφδνζε απηνχ/ψλ ηνπ/σλ ηνηρείνπ/σλ Αλαθνξάο. Βι. ζρεηηθά ηελ παξάγξαθν «Risks related to the structure of a particular issue of Instruments» ηνπ θεθαιαίνπ «Risk Factors» ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. ΟΗ ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΑΓΟΡΑΣΔ ΣΗΣΛΧΝ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΜΔ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΔ ΑΞΗΔ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΛΔΓΥΟΤΝ ΣΟΤ ΥΔΣΗΚΟΤ ΣΔΛΗΚΟΤ ΟΡΟΤ ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ ΓΗΑΚΡΗΒΧΟΤΝ ΠΟΗΟ/Α ΔΗΝΑΗ ΣΟ/ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΟ/Α ΑΝΑΦΟΡΑ (REFERENCE ITEM(S)) ΚΑΗ ΝΑ ΚΑΣΑΝΟΖΟΤΝ ΠΧ ΚΑΘΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΣΟ ΠΟΟ ΣΖ ΔΞΟΦΛΖΖ ΚΑΣΑ ΣΖ ΛΖΞΖ ΚΑΗ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΣΤΥΟΝ ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΟΚΟΤ ΚΑΗ ΠΟΣΔ ΚΑΘΔ ΣΔΣΟΗΟ ΠΟΟ ΔΗΝΑΗ ΠΛΖΡΧΣΔΟ, ΠΡΟΣΟΤ ΑΠΟΦΑΗΟΤΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΟΤΝ ΟΠΟΗΟΝΓΖΠΟΣΔ ΣΗΣΛΟ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ ΜΔ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΔ ΑΞΗΔ ΑΝΑΦΟΡΑ. 9

10 Πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ην Πξόγξακκα ΟΡΗΜΔΝΟΗ ΣΗΣΛΟΗ (ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΣΗΣΛΧΝ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΧΝ ΜΔ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΔ ΑΞΗΔ ΑΝΑΦΟΡΑ) ΔΝΔΥΟΤΝ ΤΦΖΛΟ ΚΗΝΓΤΝΟ. ΤΝΑΚΟΛΟΤΘΑ, ΟΗ ΤΠΟΦΖΦΗΟΗ ΔΠΔΝΓΤΣΔ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΜΔΝΟΗ ΓΗΑ ΣΤΥΟΝ ΟΛΗΚΖ Ή ΜΔΡΗΚΖ ΑΠΧΛΔΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΚΖ ΔΠΔΝΓΤΖ ΣΟΤ. Οξγαλσηήο (Arranger): Δθπξφζσπνο Γηάζεζεο (Dealer): Δθπξφζσπνο Έθδνζεο θαη Πιεξσκψλ: Αξρηθφ ζπλνιηθφ πνζφ Πξνγξάκκαηνο: Γηάζεζε: Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias A.Δ. Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias A.Δ. θαζψο θαη θάζε άιινο Δθπξφζσπνο Γηάζεζεο πνπ θαηά θαηξνχο δηνξίδεηαη απφ ηνπο Δθδφηεο ζε ζρέζε είηε γεληθά κε ην Πξφγξακκα είηε κε ζπγθεθξηκέλν Σκήκα εηξάο (φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ). Deutsche Bank AG, London Branch επξψ ζπλνιηθφ θεθάιαην ησλ εθάζηνηε ζε θπθινθνξία Tίηισλ, ην νπνίν κπνξεί λα απμεζεί ππφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο δηάζεζεο (Dealership Agreement) (φπσο απηή νξίδεηαη ζην θεθάιαην «Subscription and Sale» ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ). Οη Σίηινη δηαηίζεληαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθπξνζψπνπο δηάζεζεο. Οη Σίηινη ζα εθδίδνληαη ζε ζεηξέο (έθαζηε, «εηξά»). Κάζε εηξά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα («Σκήκαηα εηξάο» ή «Tranches»), ηα νπνία εθδίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο εκεξνκελίεο έθδνζεο. Οη Σίηινη θάζε εηξάο δηέπνληαη απφ ηνπο ίδηνπο φξνπο, αιιά ε εκεξνκελία έθδνζεο θαη ην πνζφ ηεο πξψηεο πιεξσκήο ηφθνπ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφ γηα δηαθνξεηηθά Σκήκαηα εηξάο. Οη Σίηινη θάζε Σκήκαηνο εηξάο ζα δηέπνληαη απφ ηνπο ίδηνπο φξνπο σο πξνο φια ηα ζέκαηα κε εμαίξεζε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ Σίηισλ, ε νπνία κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη εληφο ηνπ ίδηνπ Σκήκαηνο εηξάο. Μνξθή Σίηισλ: Οη Σίηινη εθδίδνληαη σο αλψλπκνη (εηο ηνλ θνκηζηή) ή, εάλ απηφ εμεηδηθεχεηαη ζηνπο 10

11 ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο, σο νλνκαζηηθνί. Κάζε εηξά ησλ Σίηισλ πνπ ζα εθδνζνχλ σο αλψλπκνη (εηο ηνλ θνκηζηή) ελζσκαηψλεηαη θαηά ηελ έθδνζε ζε πξνζσξηλφ πνιιαπιφ ηίηιν («Πξνζσξηλφο Πνιιαπιφο Σίηινο»). Δάλ θαζνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο φηη νη Σίηινη δηέπνληαη απφ ηνπο Καλφλεο TEFRA C (δειαδή απφ ηνπο Οκνζπνλδηαθνχο Καλφλεο γηα ηηο θηλεηέο αμίεο ζηηο ΖΠΑ (c)2(i)(C) ή δελ δηέπνληαη απφ ηνπο TEFRA), ηφηε νη αλσηέξσ Σίηινη ελζσκαηψλνληαη θαηά ηελ έθδνζε ζε κφληκν πνιιαπιφ ηίηιν («Μφληκνο Πνιιαπιφο Σίηινο»). Κάζε Πξνζσξηλφο Πνιιαπιφο Σίηινο αληαιιάζζεηαη κε Μφληκν Πνιιαπιφ Σίηιν ή, εθφζνλ νξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο, κε νξηζηηθνχο ηίηινπο («Οξηζηηθνί Σίηινη»). Κάζε Μφληκνο Πνιιαπιφο Σίηινο αληαιιάζζεηαη κε Οξηζηηθνχο Σίηινπο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ (γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, βι. ην θεθάιαην ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ππφ ηνλ ηίηιν «Provisions Relating to the Instruments Whilst in Global Form»). Αλαθνξηθά κε θάζε εηξά ησλ Σίηισλ πνπ ζα εθδνζνχλ σο νλνκαζηηθνί, νη εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο επ απηψλ ζα εμεηδηθεχνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Οη σο άλσ νλνκαζηηθνί Σίηινη ζα ηεξνχληαη εθηφο Euroclear θαη Clearstream Λνπμεκβνχξγνπ. Ννκίζκαηα: Ννκηθή θχζε (Status) Σίηισλ: Οη Σίηινη εθδίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε λφκηζκα ή λνκίζκαηα. Οη Σίηινη απνηεινχλ θχξηα νθεηιή ή νθεηιή κεησκέλεο εμαζθάιηζεο ηνπ Δθδφηε ηνπο, φπσο εθάζηνηε πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Οη Σίηινη πνπ απνηεινχλ θχξηα νθεηιή ηνπ Δθδφηε ηνπο πεξηιακβάλνπλ ζηνπο φξνπο ηνπο ξήηξα απαγφξεπζεο παξνρήο εκπξάγκαησλ θαη άιισλ αζθαιεηψλ (negative pledge clause) φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ Όξν 5 θαζψο θαη ιφγνπο θαηαγγειίαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαγγειίαο γηα πξφσξε ιήμε άιιεο ζχκβαζεο (cross-acceleration) ζχκθσλα κε ηνλ Όξν 11.(α). Οη Σίηινη πνπ είλαη κεησκέλεο εμαζθάιηζεο δελ πεξηιακβάλνπλ ζηνπο φξνπο ηνπο ηελ σο άλσ ξήηξα απαγφξεπζεο παξνρήο εκπξάγκαησλ θαη άιισλ αζθαιεηψλ (negative pledge clause) ελψ πεξηιακβάλνπλ ζηνπο φξνπο ηνπο νξηζκέλνπο 11

12 κφλνλ ιφγνπο θαηαγγειίαο, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Όξν 11 (γ) (φρη πάλησο ηελ θαηαγγειία γηα πξφσξε ιήμε άιιεο ζχκβαζεο (crossacceleration)). Δγγχεζε: Ο Δγγπεηήο κε ηελ απφ 27 Ηνπιίνπ 2009 ζχκβαζε εγγχεζεο («Δγγχεζε») εγγπάηαη αλέθθιεηα θαη άλεπ φξσλ ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηιψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο Σίηινπο έθδνζεο ηεο EFG Hellas PLC θαη ηεο EFG Hellas (Cayman Islands) Limited. Ζ ππνρξέσζε ηνπ Δγγπεηή κπνξεί λα απνηειεί θχξηα νθεηιή ή νθεηιή κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, φπσο εθάζηνηε πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Σηκή Έθδνζεο: Όξνη ησλ Σίηισλ: Οη Σίηινη κπνξνχλ λα εθδίδνληαη ζε νπνηαδήπνηε ηηκή θαη λα αλαιακβάλνληαη είηε ζην ζχλνιφ ηνπο είηε κεξηθψο, φπσο εθάζηνηε πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Γχλαληαη λα εθδνζνχλ νη αθφινπζνη ηχπνη Σίηισλ: (i) ηνθνθφξνη Σίηινη κε ζηαζεξφ ή θπκαηλφκελν επηηφθην, (ii) κε ηνθνθφξνη Σίηινη, (iii) Σίηινη πνπ θέξνπλ ηφθν ή/θαη ην Πνζφ ηεο Δμφθιεζεο ησλ νπνίσλ θαηά ηε Λήμε (Maturity Redemption Amount) ππνινγίδεηαη κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν/α ηνηρεία Αλαθνξάο (Reference Item(s)), φπσο θηλήζεηο ησλ επηηνθίσλ εληφο ζπγθεθξηκέλνπ εχξνπο κεηαβνιήο ή κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν/α φξην/α ή θηλήζεηο δείθηε ή δεηθηψλ ή δηαθπκάλζεηο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ ή κεηαβνιέο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο ηηκέο κεηνρψλ, θαη (iv) Σίηινη πνπ ζπλδπάδνπλ νπνηνδήπνηε απφ ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά. Αιιαγή ηφθνπ/πιεξσκήο: Λήμε: βάζεο Οη πεξίνδνη εθηνθηζκνχ, ηα επηηφθηα θαη νη φξνη θαηαβνιήο ή/θαη ηα θαηαβιεηέα θαηά ηελ εμφθιεζε πνζά ζα εμεηδηθεχνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Οη Σίηινη δχλαληαη λα κεηαβάιινληαη, σο πξνο ηε βάζε ηνπ ηφθνπ ή /θαη σο πξνο ηε βάζε ηεο πιεξσκήο (ήηνη απφ ηε κία βάζε ζε κία άιιε), εάλ πξνβιέπεηαη ζρεηηθψο ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Ζ εμφθιεζε ησλ Σίηισλ κπνξεί λα γίλεη νπνηεδήπνηε νξίδεηαη. Οη Σίηινη έθδνζεο ηεο EFG Hellas PLC ή ηεο EFG Hellas (Cayman 12

13 Islands) Limited πνπ εμνθινχληαη ζε δηάζηεκα κηθξφηεξν ηνπ ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο, εθφζνλ ηα έζνδα απφ ηελ έθδνζή ηνπο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (α) πξέπεη λα έρνπλ ειάρηζηε νλνκαζηηθή αμία Ληξψλ Αγγιίαο (ή ην ηζφπνζν ζε νπνηνδήπνηε άιιν λφκηζκα) θαη λα δηαηίζεληαη κφλν ζε πξφζσπα, νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ ζπλίζηαληαη ζηελ απφθηεζε, δηαηήξεζε, δηαρείξηζε ή δηάζεζε επελδχζεσλ (γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ) γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ εξγαζηψλ ηνπο ή ηα νπνία, θαηά ινγηθή εθηίκεζε, αλακέλεηαη λα απνθηήζνπλ, δηαηεξήζνπλ, δηαρεηξηζηνχλ ή δηαζέζνπλ επελδχζεηο (γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ) γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ εξγαζηψλ ηνπο ή (β) πξέπεη λα εθδίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ δελ αληηβαίλνπλ ζην ηκήκα 19 ηνπ αγγιηθνχ λφκνπ «Financial Services and Markets Act 2000» («FSMA»). Σίηινη πλδεδεκέλνη κε Γείθηε ή Γείθηεο (Index Linked Instruments) Οη πιεξσκέο ηφθνπ σο πξνο ηνπο Σνθνθφξνπο Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Γείθηε ή Γείθηεο (Index Linked Interest Instruments) ζα ππνινγίδνληαη κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλν δείθηε ή ζε θαιάζη δεηθηψλ ή/θαη ζε θάπνηoλ καζεκαηηθφ ηχπν, πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Οη πιεξσκέο θεθαιαίνπ σο πξνο ηνπο Με Σνθνθφξνπο Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Γείθηε ή Γείθηεο (Index Linked Redemption Instruments) ζα ππνινγίδνληαη κε αλαθνξά ζε θάπνην δείθηε ή ζε θαιάζη δεηθηψλ. Ζ νλνκαζηηθή αμία ησλ Σίηισλ πνπ ηζνχηαη κε ην Πνζφ Τπνινγηζκνχ (Calculation Amount) πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο ζα εμνθιείηαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ Οθεηιφκελνπ Πνζνχ Καηά ηε Λήμε (Maturity Redemption Amount) πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Δάλ ζπκβεί νπνηνδήπνηε Γεγνλφο Αλαπξνζαξκνγήο Γείθηε (Index Adjustment Event φπσο απηφ νξίδεηαη ζην θεθάιαην «Terms and Conditions of the Instruments» ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη ζρεηίδεηαη κε ζρεηηθή κεηαβνιή, αθχξσζε ή δηαθνπή ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ δείθηε), ν ζρεηηθφο Δθδφηεο κπνξεί λα δεηήζεη λα γίλνπλ θάπνηεο αλαπξνζαξκνγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο πηζαλφλ θαη ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζρεηηθνχ δείθηε, ή 13

14 κπνξεί λα πξνβεί ζε πξφσξε εμφθιεζε ησλ Σίηισλ θαηαβάιινληαο ζε εμφθιεζε ησλ Σίηισλ ην Πνζφ ηεο Πξφσξεο Λήμεο (Early Termination Amount), φπσο εηδηθφηεξα πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Οη ππνςήθηνη επελδπηέο πξέπεη λα κειεηνχλ ηνπο «Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο ησλ Σίηισλ» (Terms and Conditions of the Instruments) ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαζψο θαη ηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψλνπλ εάλ θαη κε πνηφλ ηξφπν εθαξκφδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ζηνπο Σίηινπο. Σίηινη πλδεδεκέλνη κε Μεηνρέο (Equity Linked Instruments): Οη πιεξσκέο ηφθνπ σο πξνο Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Μεηνρέο ζα ππνινγίδνληαη κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε κεηνρή ή ζε θαιάζη κεηνρψλ ππφ ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Οη πιεξσκέο θεθαιαίνπ σο πξνο Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Μεηνρέο ζα ππνινγίδνληαη κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε κεηνρή ή ζε θαιάζη κεηνρψλ. Ζ νλνκαζηηθή αμία ησλ Σίηισλ πνπ ηζνχηαη κε ην Πνζφ Τπνινγηζκνχ (Calculation Amount) πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο ζα εμνθιείηαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ Οθεηιφκελνπ Πνζνχ Καηά ηε Λήμε (Maturity Redemption Amount) πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Ζ επέλδπζε ζε Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Μεηνρέο ελδέρεηαη λα ζπλεπάγεηαη θηλδχλνπο παξφκνηαο θχζεο κε εθείλνπο πνπ ελέρεη ε απεπζείαο επέλδπζε ζε κεηνρέο θαη νη επελδπηέο ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ θαηάιιειεο ζπκβνπιέο. Δάλ νη ζρεηηθνί Σειηθνί Όξνη νξίδνπλ φηη εθαξκφδεηαη ζηνπο Σίηινπο νξηζκέλν Γπλεηηθφ Γεγνλφο Αλαπξνζαξκνγήο (Potential Adjustment Event), Γηαγξαθή (De-listing), πγρψλεπζε (Merger Event), Δζληθνπνίεζε (Nationalisation), Αθεξεγγπφηεηα (Insolvency) ή/θαη Γεκφζηα Πξφηαζε (Tender Offer), νη φξνη ησλ Σίηισλ κπνξεί λα ππφθεηληαη ζε αλαπξνζαξκνγή (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αληηθαηάζηαζεο κηαο κεηνρήο απφ κία άιιε ζε πεξίπησζε πνπ νη ζρεηηθνί Σειηθνί Όξνη νξίδνπλ φηη εθαξκφδεηαη ν φξνο «Αληηθαηάζηαζε Μεηνρήο» (Equity Substitution)) ή θαη λα εμνθινχληαη πξφσξα ζε 14

15 πεξίπησζε πνπ νη ζρεηηθνί Σειηθνί Όξνη νξίδνπλ φηη εθαξκφδεηαη ζηνπο Σίηινπο ε Γηαγξαθή (Delisting), ε πγρψλεπζε (Merger Event), ε Δζληθνπνίεζε (Nationalisation), ε Αθεξεγγπφηεηα (Insolvency) ή/θαη ε Γεκφζηα Πξνζθνξά (Tender Offer). πλαθφινπζα, σο Πνζφ Τπνινγηζκνχ (Calculation Amount) ζα δηαιακβάλεηαη, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην Πνζφ Πξφσξεο Λήμεο (Early Termination Amount) πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Οη ππνςήθηνη επελδπηέο πξέπεη λα κειεηνχλ ηνπο «Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο ησλ Σίηισλ» (Terms and Conditions of the Instruments) ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαζψο θαη ηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψλνπλ εάλ θαη κε πνηφλ ηξφπν εθαξκφδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ζηνπο Σίηινπο. Ζ εμφθιεζε θεθαιαίνπ θαη ηφθνπ ζε ζρέζε κε Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Μεηνρέο ζα γίλεηαη κφλν κε κεηξεηά. Πξφζζεηα Γεγνλφηα Γπζιεηηνπξγηψλ (Additional Disruption Events) (εθαξκφδνληαη κφλνλ επί Σίηισλ πλδεδεκέλσλ κε Γείθηε ή Γείθηεο θαη Σίηισλ πλδεδεκέλσλ κε Μεηνρέο): Δάλ νη ζρεηηθνί Σειηθνί Όξνη νξίδνπλ φηη εθαξκφδνληαη ζηνπο Σίηινπο Πξφζζεηα Γεγνλφηα Γπζιεηηνπξγηψλ (Additional Disruption Events) θαη επέιζεη ηέηνην γεγνλφο, νη Σίηινη ζα ππφθεηληαη ζε αλαπξνζαξκνγή ή ελδέρεηαη λα εμνθιεζνχλ πξφσξα ζην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη σο Πνζφ Πξφσξεο Λήμεο (Early Termination Amount) ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Οη ππνςήθηνη επελδπηέο ζα πξέπεη λα κειεηνχλ ηνπο «Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο ησλ Σίηισλ» (Terms and Conditions of the Instruments) ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαζψο θαη ηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψλνπλ εάλ θαη κε πνηφλ ηξφπν εθαξκφδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ζηνπο Σίηινπο. Ζκέξεο Γπζιεηηνπξγίαο (Disrupted Days): Όηαλ νη Σίηινη είλαη Σίηινη πλδεδεκέλνη κε Γείθηε ή Γείθηεο ή Σίηινη πλδεδεκέλνη κε Μεηνρέο, ν Δθπξφζσπνο Τπνινγηζκψλ κπνξεί λα νξίζεη νπνηαδήπνηε εκέξα σο Ζκέξα Γπζιεηηνπξγίαο (Disrupted Day). Ο πξνζδηνξηζκφο απηφο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αμία ησλ Σίηισλ ή/θαη λα θαζπζηεξήζεη ηνλ δηαθαλνληζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο Σίηινπο. 15

16 Οη ππνςήθηνη επελδπηέο ζα πξέπεη λα κειεηνχλ ηνπο «Όξνπο θαη Πξνυπνζέζεηο ησλ Σίηισλ» (Terms and Conditions of the Instruments) ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαζψο θαη ηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψλνπλ εάλ θαη κε πνηφλ ηξφπν εθαξκφδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο ζηνπο Σίηινπο. Παξάβαζε Νφκσλ (Illegality): ε πεξίπησζε πνπ νξηζκέλνο Δθδφηεο δηαπηζηψζεη φηη ε εθηέιεζε εθ κέξνπο ηνπ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ νπνηνπζδήπνηε Σίηινπο ή (εθφζνλ εθαξκφδεηαη) ε εθηέιεζε απφ ηνλ Δγγπεηή ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Δγγχεζε αληηβαίλεη ζην λφκν ή άιισο είλαη απαγνξεπκέλε, ελ φισ ή ελ κέξεη, ν Δθδφηεο κπνξεί λα εμνθιήζεη ην ζχλνιν (θαη φρη κέξνο κφλνλ) ησλ Σίηισλ απηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, σο Πνζφ Τπνινγηζκνχ (Calculation Amount) ζα δηαιακβάλεηαη, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ην Πνζφ Πξφσξεο Λήμεο (Early Termination Amount) πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο, πξνζαπμεκέλν, φπνπ απαηηείηαη, κε δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο. Απηφκαηα Αλαθαινχκελνη Σίηινη (Autocallable Instruments) Δμφθιεζε: ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ε Απηφκαηε Αλάθιεζε (Autocall) ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο θαη επέιζεη Γεγνλφο Απηφκαηεο Αλάθιεζεο (Autocall Event) (φπσο απηφ νξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο), νη Σίηινη ζα εμνθιεζνχλ, κε ην ζρεηηθφ Πνζφ Τπνινγηζκνχ λα εμνθιείηαη ζχκθσλα κε ην Πνζφ Απηφκαηεο Αλάθιεζεο (Autocall Redemption Amount) πνπ νξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Οη Σειηθνί Όξνη πνπ αθνξνχλ ζε θάζε Σκήκα εηξάο ζα πξνζδηνξίδνπλ: (α) είηε φηη νη ζπγθεθξηκέλνη Σίηινη δελ κπνξνχλ λα εμνθιεζνχλ πξηλ απφ ηε ζπκπεθσλεκέλε ιήμε ηνπο (εθηφο αλ ζπκθσλήζεθε είηε ε εμφθιεζε κε δφζεηο (βι.θαησηέξσ), εθφζνλ εθαξκφδεηαη, είηε ε πξφσξε εμφθιεζε γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο ή κεηά απφ θάπνην Γεγνλφο Καηαγγειίαο (Event of Default) ή ιφγσ Παξάβαζεο Νφκσλ (Illegality) είηε, ζηελ πεξίπησζε Σίηισλ ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη ε Απηφκαηε Αλάθιεζε, ζχκθσλα κε ηνπο 16

17 ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο, κεηά απφ ηελ επέιεπζε Γεγνλφηνο Απηφκαηεο Αλάθιεζεο, είηε αλαθνξηθά κε ηνπο Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Γείθηε ή Γείθηεο (Index Linked Instruments), κεηά απφ Γεγνλφο Αλαπξνζαξκνγήο Γείθηε (Index Adjustment Event) ή, αλαθνξηθά κε ηνπο Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Μεηνρέο (Equity- Linked Instruments) θαη εθφζνλ νξίδεηαη ζηνπο Σειηθνχο Όξνπο φηη εθαξκφδνληαη, κεηά απφ γεγνλφο πνπ ζπληζηά Γηαγξαθή (De-listing), πγρψλεπζε (Merger Event), Δζληθνπνίεζε (Nationalisation), Αθεξεγγπφηεηα (Insolvency) ή/θαη Γεκφζηα Πξφηαζε (Tender Offer), ή αλαθνξηθά κε ηνπο Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Γείθηε ή Γείθηεο (Index-Linked Instruments) ή Σίηινπο πλδεδεκέλνπο κε Μεηνρέο (Equity- Linked Instruments) θαη εθφζνλ νξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο, κεηά απφ θάπνην Πξφζζεην Γεγνλφο Γπζιεηηνπξγίαο (ππφ ηνλ φξν φκσο ηεο ππνρξεσηηθήο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, παξνρήο ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο αλαθνξηθά κε ηνπο Σίηινπο κεησκέλεο εμαζθάιηζεο)), (β) είηε φηη νη Σίηινη απηνί ζα κπνξνχλ λα εμνθιεζνχλ θαηά ηελ πξναίξεζε ηνπ Δθδφηε ή/θαη ησλ Δπελδπηψλ θαηφπηλ ηεο απαηηνχκελεο πξνεηδνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα γίλεη ζε θαζνξηζκέλε εκεξνκελία ή εκεξνκελίεο θαη ζε ηηκή ή ηηκέο θαη κε ηέηνηνπο φξνπο, φπσο εηδηθφηεξα πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Οη ζρεηηθνί Σειηθνί Όξνη ελδέρεηαη λα πξνβιέπνπλ φηη νη Σίηινη κπνξνχλ λα εμνθινχληαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο δφζεηο θαηά πνζφ θαη ζηηο εκεξνκελίεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Ολνκαζηηθέο αμίεο: Οη Σίηινη εθδίδνληαη ζηηο νλνκαζηηθέο αμίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. Ζ ειάρηζηε νλνκαζηηθή αμία θάζε Σίηινπ πνπ έρεη εηζαρζεί ζε νξγαλσκέλε αγνξά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή δηαηίζεηαη κε δεκφζηα εγγξαθή ζε Κξάηνο Μέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία) ζα είλαη Δπξψ (ή ην ηζφπνζν ζε επξψ ζην ζρεηηθφ λφκηζκα). 17

18 Φνξνινγηθά δεηήκαηα: Δθηφο εάλ ν λφκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά, φιεο νη πιεξσκέο ζε ζρέζε κε ηνπο Σίηινπο γίλνληαη ρσξίο αθαίξεζε ηνπ θφξνπ παξαθξάηεζεο πνπ επηβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ (ζηελ πεξίπησζε Σίηισλ έθδνζεο ηεο EFG Hellas PLC) ή ησλ Νήζσλ Κέπκαλ (ζηελ πεξίπησζε Σίηισλ έθδνζεο ηεο EFG Hellas (Cayman Islands) Limited), ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία (ζηελ πεξίπησζε Σίηισλ έθδνζεο ηεο Σξάπεδαο EFG Eurobank Ergasias Α.Δ.) φπσο ηζρχεη θαηά πεξίπησζε, θαη (ζηελ πεξίπησζε Σίηισλ έθδνζεο ηεο EFG Hellas PLC θαη ηεο EFG Hellas (Cayman Islands) Limited) φιεο νη πιεξσκέο ησλ Σίηισλ απφ ηνλ Δγγπεηή ζχκθσλα κε ηελ Δγγχεζε γίλνληαη ρσξίο παξαθξάηεζε ηπρφλ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ επηβάιιεηαη κε βάζε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, φπσο νξίδεηαη ζηνλ Όξν 12 ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη λα δηελεξγεζεί παξαθξάηεζε, ν Δθδφηεο ή, θαηά πεξίπησζε, (εθφζνλ εθαξκφδεηαη) ν Δγγπεηήο, εμαηξνπκέλσλ νξηζκέλσλ πεξηνξηζκέλσλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Όξν 12 ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ζα θαηαβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά πνζά ψζηε νη Δπελδπηέο ησλ ζρεηηθψλ Σίηισλ λα ιάβνπλ σο θαζαξφ πνζφ ην πνζφ πνπ ζα έπξεπε λα είραλ ιάβεη εάλ δελ είρε ζπληειεζζεί ε ελ ιφγσ παξαθξάηεζε. Όιεο νη θαηαβνιέο ζε ζρέζε κε ηνπο Σίηινπο ζα ππφθεηληαη ζε θάζε πξνβιεπφκελε παξαθξάηεζε ή κείσζε ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο FATCA, σο πξνβιέπεηαη ζηνλ Όξν 3. Δθαξκνζηέν Γίθαην: Οη Σίηινη θαη ε Δγγχεζε θαη ηπρφλ εμσζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ή ζρεηίδνληαη κε απηνχο δηέπνληαη απφ, θαη εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε, ην Αγγιηθφ δίθαην, εθηφο απφ ηηο εμήο πεξηπηψζεηο: (i) ζηελ πεξίπησζε Σίηισλ έθδνζεο ηεο Σξάπεδαο, ηηο δηαηάμεηο κεησκέλεο εμαζθάιηζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Όξν 3Β, (ii) ζηελ πεξίπησζε Σίηισλ έθδνζεο ηεο EFG Hellas PLC ή ηεο EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, ηηο δηαηάμεηο κεησκέλεο εμαζθάιηζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ φξν 4Β ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη ηηο δηαηάμεηο κεησκέλεο εμαζθάιηζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δγγχεζε, θαη (iii) ηνλ Όξν 22. Οη αλσηέξσ (i)-(iii) πεξηπηψζεηο δηέπνληαη απφ, θαη 18

19 εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε, ην Διιεληθφ δίθαην. Δηζαγσγή ζε ρξεκαηηζηήξην: Έρεη ππνβιεζεί αίηεζε γηα ηελ εηζαγσγή ησλ Σίηισλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ (Official List). Οη Σίηινη κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε άιια ή επηπιένλ ρξεκαηηζηήξηα ή αγνξέο ή λα κελ εηζαρζνχλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε θακία αγνξά. Οη ζρεηηθνί Σειηθνί Όξνη ζα πξνβιέπνπλ εάλ νη Σίηινη ζα εηζαρζνχλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ή φρη θαη εάλ λαη, ζε πνηά ρξεκαηηζηήξηα ή/θαη αγνξέο. Όξνη θαη Πξνυπνζέζεηο: Γηα θάζε Σκήκα εηξάο Σίηισλ (Tranche) ζα θαηαξηίδνληαη Σειηθνί Όξνη. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δεηείηαη εηζαγσγή ησλ Σίηισλ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ή πνπ πξφθεηηαη λα γίλεη δηάζεζε ησλ Σίηισλ κε δεκφζηα εγγξαθή ζηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ε δεκνζίεπζε ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία, αληίγξαθν ησλ Σειηθψλ Όξσλ ζα απνζηέιιεηαη ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ θαη/ή ζηε CSSF έσο θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ Σίηισλ απηψλ. Οη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζε θάζε Σκήκα εηξάο Σίηισλ (Tranche) ζα είλαη απηνί πνπ παξαηίζεληαη ζην θεθάιαην «Terms and Conditions of the Instruments» ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, φπσο απηφ εθάζηνηε, ηξνπνπνηείηαη θαη κεηαβάιεηαη απφ ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Σκήκα Α (Part A) ησλ ζρεηηθψλ Σειηθψλ Όξσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ Σίηινη έρνπλ ελζσκαησζεί ζε πνιιαπινχο Σίηινπο, ηα δηθαηψκαηα ησλ επελδπηψλ ζα δηέπνληαη, ζηελ πεξίπησζε Tίηισλ έθδνζεο ηεο εηαηξείαο EFG Hellas PLC, απφ ηελ απφ 27 Ηνπιίνπ 2009 χκβαζε Αλάιεςεο Τπνρξεψζεσλ (Deed of Covenant) ηεο EFG Hellas PLC, ζηελ πεξίπησζε ηίηισλ έθδνζεο ηεο εηαηξείαο EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, απφ ηελ απφ 27 Ηνπιίνπ 2009 χκβαζε Αλάιεςεο Τπνρξεψζεσλ ηεο EFG Hellas (Cayman Islands) Limited, θαη ζηελ πεξίπησζε Σίηισλ έθδνζεο ηεο Σξάπεδαο, απφ ηελ απφ 27 Ηνπιίνπ 2009 χκβαζε Αλάιεςεο Τπνρξεψζεσλ ηεο Σξάπεδαο, αληίγξαθα ησλ νπνίσλ ζα είλαη 19

20 ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ ζην θαζνξηζκέλν γξαθείν ηνπ Δθπξνζψπνπ Έθδνζεο θαη Πιεξσκψλ. πζηήκαηα εθθαζάξηζεο: Δθπξφζσπνο Οκνινγηνχρσλ Πεξηνξηζκνί δηάζεζεο: ησλ Euroclear, Clearstream, Luxembourg θαη/ή, ζε ζρέζε κε νπνηνπζδήπνηε Σίηινπο, θάζε άιιν ζχζηεκα εθθαζάξηζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο ζρεηηθνχο Σειηθνχο Όξνπο. ηελ πεξίπησζε Σίηισλ έθδνζεο ηεο Σξάπεδαο («Σίηινη ηεο Σξάπεδαο»), σο πξνο ηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη ν ειιεληθφο λφκνο 3156/2003 θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ν δηνξηζκφο Δθπξνζψπνπ ησλ Οκνινγηνχρσλ ηεο Σξάπεδαο (φπσο θαησηέξσ νξίδεηαη), ζχκθσλα κε ηνλ ειιεληθφ λφκν 3156/2003, ε Σξάπεδα ζα δηνξίζεη εθπξφζσπν ησλ Οκνινγηνχρσλ ησλ Σίηισλ ηεο Σξάπεδαο (ν «Δθπξφζσπνο ησλ Οκνινγηνχρσλ» - Bank Holders Agent) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Όξν 22 ησλ Σίηισλ. ρεηηθά κε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηε δηάζεζε, πψιεζε, παξάδνζε ησλ Σίηισλ θαζψο θαη κε ηε δηάζεζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ζρεηηδφκελνπ κε ηνπο Σίηινπο ζηηο ΖΠΑ, ζηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν (πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο), ζηελ Ηαπσλία θαη ζηηο Νήζνπο Κέπκαλ, βι. ην θεθάιαην «Subscription and Sale» ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. 20

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS)

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (PROGRAMME FOR THE ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 25.000.000.000 ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΕΣ EFG HELLAS PLC (London, United

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable Ινπμεκβνχξγν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Γεθέκβξηνο 2014 Ρν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηζρχεη κε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Το παρόν περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να αναγνωσθεί ως εισαγωγή στο παρόν Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο [Base Prospectus] και οιαδήποτε απόφαση για επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σμήμα Οικονομικών Δπιστημών ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ Ο ΒΑΙΛΕΙΟ ΟΓΙΑΚΑ ΥΟΙΣΗΣΡΙΑ ΠΑΣΡΑ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ..5

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Αζήλαη, 27.9.2015 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΑΝΑΛΖΨΔΩΝ ΜΔΣΡΖΣΩΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ύνοψη Θεσμικού Πλαισίου Σχκθσλα κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ζην εμήο ΠΝΠ) κε εκεξνκελία 18 Ινπιίνπ 2015 (ΦΔΚ Α 84/18.7.2015),

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/20.12.2012

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/20.12.2012 Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/20.12.2012 Αχγνπζηνο 2015 ΝΗ ΠΛΘΔ ΡΝΗ ΝΠΔΘΑ ΒΑΠΔΗ Ρ Ζ Π Δ Ξ Δ ΛΓΡ ΗΘΖΠ ΡΝΠ ΞΝΙΗ ΡΗΘΖΠ ΑΞΝΠΘΝ Ξ Ν Λ ΠΡ Ζ Λ Δ ΞΗ ΡΔ ΜΖ ΞΟΝΘΑΘ ΝΟ Η ΠΚΔΛΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ

ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ ΤΝΓΔΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δλαιιαθηηθνί ηξόπνη θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο επηρεηξήζεωλ H πεγή ηνπ πξνβιήκαηνο ην ζεκεξηλφ καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ παξαηεξείηαη παλεπξσπατθά κηα ηάζε γηα απνκφριεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ ( ) Αξηζκφο χκβαζεο.. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ. ζήκεξα ηελ..ελ ηνπ ηνπ έηνπο.. ( ), εκέξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Πξφβιεςε ηηκψλ ζπκβνιαίσλ αζέηεζεο πιεξσκψλ κε ρξήζε λεπξν-αζαθψλ ηερληθψλ. Αηθαηεξίλε Σζαθαιάθε

Πξφβιεςε ηηκψλ ζπκβνιαίσλ αζέηεζεο πιεξσκψλ κε ρξήζε λεπξν-αζαθψλ ηερληθψλ. Αηθαηεξίλε Σζαθαιάθε ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Πξφβιεςε ηηκψλ ζπκβνιαίσλ αζέηεζεο πιεξσκψλ κε ρξήζε λεπξν-αζαθψλ ηερληθψλ Αηθαηεξίλε Σζαθαιάθε 2011 1 Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η ΚΑΙ Γ Ι Ο Ι Κ Η Η Εςσαπιζηίερ Πξψηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: Η δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δεκόζηνπ δαλεηζκνύ ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 1824-1932 θαη νη πησρεύζεηο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ «Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΘΕΜΩΝ ΣΟΤ ΧΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ» Μάξηηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο. γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D

Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο. γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D εηαηξείαο επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ (SICAV) δηεπφκελεο απφ ην δίθαην

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ

ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΠΡΟΘΕΜΙΑΚΩΝ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ 1. ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΣΗ. 1.1. πκβαιιφκελνη ζηελ παξνχζα είλαη: απφ ηε κία πιεπξά ε αλψλπκε ηξαπεδηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

«Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ» Α.Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΦΟΗΣΖΣΡΗΑ ΜΑΝΣΖ ΚΤΡΗΑΚΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΜΔ ΘΔΜΑ «Ζ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΓΟΡΑΣΖ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΚΗΝΖΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΤΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Επιβλέπων: ΑΚΚΑ ΘΨΜΑ πουδάςτρια: ΣΡΟΤΛΛΙΝΟΤ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ - 2011 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηελ Οινθιήξσζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ν Πξνηείλσλ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε ζπγρψλεπζε κε ηελ Eurobank (ε «σγτώνεσζη»).

Μεηά ηελ Οινθιήξσζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ν Πξνηείλσλ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε ζπγρψλεπζε κε ηελ Eurobank (ε «σγτώνεσζη»). ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Δ 5 Οθησβξίνπ 2012 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ αλψλπκε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα