ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να διαβαστεί ως εισαγωγή στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και οποιαδήποτε απόφαση για επένδυση στις Κινητές Αξίες πρέπει να λαμβάνεται κατόπιν μελέτης του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής. Μετά από την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου σε κάθε Κράτος Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («Κράτος ΕΟΧ»), δεν μπορεί να αποδοθεί αστική ευθύνη στην Τράπεζα σε κανένα από τα Κράτη Μέλη αποκλειστικά βάσει του παρόντος περιληπτικού σημειώματος, συμπεριλαμβανομένης τυχόν μετάφρασης αυτού, παρά μόνο εάν είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου. Σε περίπτωση που εγερθεί αξίωση αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο ενώπιον δικαστηρίου σε Κράτος ΕΟΧ, ο ενάγων ενδεχομένως, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας στο Κράτος Μέλος όπου εγείρεται η αξίωση, να υποχρεωθεί να επωμιστεί το κόστος μετάφρασης του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη των δικαστικών διαδικασιών. Λέξεις και εκφράσεις, που ορίζονται στις ενότητες «Τύπος των Κινητών Αξιών», «Όροι και Προϋποθέσεις των Τίτλων» και «Όροι και Προϋποθέσεις των Δ&Π Κινητών Αξιών» παρακάτω, θα έχουν την ίδια έννοια στο παρόν περιληπτικό σημείωμα. Βασικά Χαρακτηριστικά της Τράπεζας και Κίνδυνοι Συνδεόμενοι με αυτήν Η Royal Bank of Canada (η «Τράπεζα» ή ο «Εκδότης») είναι τράπεζα που υπάγεται στο Παράρτημα I του Νόμου περί Τραπεζών (Καναδάς) (ο «Νόμος περί Τραπεζών»), που αποτελεί το καταστατικό της. Η Τράπεζα ιδρύθηκε ως Τράπεζα των Εμπόρων το 1864 και συστάθηκε δυνάμει του «Νόμου για τη Σύσταση της Τράπεζας των Εμπόρων του Χάλιφαξ», που υιοθετήθηκε στις 22 Ιουνίου Η Τράπεζα άλλαξε την επωνυμία της σε The Royal Bank of Canada το 1901 και σε Royal Bank of Canada το Η Τράπεζα και οι θυγατρικές της λειτουργούν υπό το βασικό σήμα RBC. Όλες οι αναφορές στο παρόν Περιληπτικό Σημείωμα στην «Τράπεζα» αναφέρονται στην Τράπεζα και στις θυγατρικές της, εκτός εάν απαιτεί διαφορετικά το κείμενο. Η Τράπεζα είναι η μεγαλύτερη τράπεζα του Καναδά όπως αποτιμάται από τα στοιχεία ενεργητικού και την κεφαλαιοποίηση αγοράς, και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως, σε όρους κεφαλαιοποίησης αγοράς. Η Τράπεζα είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής διαφοροποιημένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Βόρειας Αμερικής, και παρέχει υπηρεσίες προσωπικής και εμπορικής τραπεζικής, υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας, ασφάλιση, εταιρική και επενδυτική τραπεζική και υπηρεσίες διεκπεραίωσης συναλλαγών παγκοσμίως. Η Τράπεζα απασχολεί περίπου εργαζόμενους σε βάση πλήρους και ATH-# v2 1

2 μερικής απασχόλησης, που εξυπηρετούν κατά προσέγγιση 16 εκατομμύρια πελάτες ιδιώτες, εταιρείες, του δημόσιου τομέα και θεσμικούς πελάτες, μέσω των γραφείων της στον Καναδά, στις ΗΠΑ και σε 51 άλλες χώρες. Στις 31 Ιανουαρίου 2012, το συνολικό ενεργητικό της Τράπεζας ανερχόταν σε C$815 δισεκατομμύρια και τα συνολικά ίδια κεφάλαια σε C$41 δισεκατομμύρια. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που μπορούν να επιφέρουν ουσιώδη διαφοροποίηση στα πραγματικά αποτελέσματα της Τράπεζας σε σχέση με τα αναμενόμενα (βλ. «Παράγοντες Κινδύνου»). Οι τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν εγγενείς κινδύνους, όπως πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, διαχείριση ρευστότητας και χρηματοδότησης, λειτουργικό κίνδυνο, κίνδυνο συμμόρφωσης με νόμους και κανονιστικές διατάξεις, κίνδυνο ασφάλισης, κίνδυνο φήμης, και στρατηγικό κίνδυνο, που μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Τράπεζας (βλ. την ενότητα «Διαχείριση Κινδύνου» στις σελίδες 41 έως 55 και την ενότητα «Επισκόπηση άλλων κινδύνων» στις σελίδες 55 έως 57 της Ετήσιας Έκθεσης της Τράπεζας για το 2011 και την ενότητα «Διαχείριση Κινδύνου» στις σελίδες 20 έως 27 της Έκθεσης της Τράπεζας προς τους Μετόχους για το Πρώτο Τρίμηνο του 2012 για την ανάλυση των κινδύνων αυτών και του τρόπου διαχείρισής τους από την Τράπεζα). Ορισμένοι άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Τράπεζας περιλαμβάνουν: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) γενικές επιχειρηματικές και οικονομικές συνθήκες, αλλαγές στα πρότυπα λογιστικής και στις λογιστικές πολιτικές και εκτιμήσεις, κυβερνητικές δημοσιονομικές, χρηματικές και άλλες πολιτικές, ρυθμιστικές εξελίξεις, επίπεδο ανταγωνισμού, ικανότητα προσέλκυσης και διατήρησης υπαλλήλων, ακρίβεια και πληρότητα πληροφοριών για πελάτες και αντισυμβαλλόμενους, (viii) ανάπτυξη και ολοκλήρωση των δικτύων διανομής της Τράπεζας, και (ix) περιβαλλοντικός κίνδυνος. Άλλοι παράγοντες που ενδεχομένως να επηρεάσουν τα πραγματικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν μεταβολές στην κυβερνητική εμπορική πολιτική, την έγκαιρη και επιτυχημένη ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την ικανότητα του Εκδότη να διαθέτει περισσότερα ATH-# v2 2

3 προϊόντα στους πελάτες μέσω σταυροειδών πωλήσεων, τις τεχνολογικές αλλαγές και την εξάρτηση του Εκδότη από τρίτους για την παροχή τμημάτων των επιχειρηματικών υποδομών του Εκδότη, την αδυναμία τρίτων να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους έναντι του Εκδότη και των συνδεόμενων εταιρειών του, όπως υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των προσωπικών στοιχείων, την απάτη που διαπράττεται ενδοεταιρικά ή από τρίτους, το δυνητικό αντίκτυπο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Εκδότη από ασθένεια ή νόσο που επηρεάζει τις τοπικές, εθνικές ή παγκόσμιες οικονομίες, τις δυσλειτουργίες στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, επικοινωνιών, ηλεκτρισμού και ύδρευσης, τις παγκόσμιες συγκρούσεις και άλλες πολιτικές εξελίξεις συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και την επιτυχημένη πρόληψη και διαχείριση των σχετικών κινδύνων από τον Εκδότη. Η Τράπεζα προειδοποιεί ότι η παραπάνω ανάλυση των παραγόντων κινδύνου, πολλοί εκ των οποίων είναι πέραν του ελέγχου της Τράπεζας, δεν είναι εκτενής, και ότι άλλοι παράγοντες μπορούν επίσης να επηρεάσουν δυσμενώς τα αποτελέσματα της Τράπεζας. Οι μελλοντικές εκτιμήσεις που διατυπώνονται στο παρόν έγγραφο, περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, δηλώσεις για τους στόχους χρηματοοικονομικής απόδοσης της Τράπεζας, το όραμα και τους στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας, την Οικονομική αγορά και τη ρυθμιστικής εποπτεία και προοπτικές για την οικονομία του Καναδά, των ΗΠΑ, της Ευρώπης καθώς και την παγκόσμια οικονομία, τις προοπτικές και τις προτεραιότητες για κάθε επιχειρηματικό σκέλος της Τράπεζας και το περιβάλλον κινδύνου συμπεριλαμβανομένης της Ρευστότητας της Τράπεζας και της ενότητας διαχείρισης χρηματοδότησης. Όταν βασίζονται στις μελλοντικές εκτιμήσεις της Τράπεζας για τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με την Τράπεζα, οι επενδυτές και οι λοιποί πρέπει να σταθμίζουν προσεκτικά τους εν λόγω παράγοντες, άλλες αβεβαιότητες και δυνητικά γεγονότα, και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τόσο τον κλάδο και όσο και την Τράπεζα, και που μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τα μελλοντικά αποτελέσματα της Τράπεζας και την αποτίμηση της αγοραίας αξίας των κινητών αξιών της Τράπεζας. Εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, η Τράπεζα δεν αναλαμβάνει την επικαιροποίηση τυχόν μελλοντικής εκτίμησης, είτε γραπτής είτε προφορικής, στην οποία προέβη η Τράπεζα από καιρού εις καιρόν ή που διατυπώθηκε για λογαριασμό της Τράπεζας. ATH-# v2 3

4 Κύρια Χαρακτηριστικά και Κίνδυνοι Συνδεόμενοι με το Πρόγραμμα και τις Κινητές Αξίες που εκδίδονται δυνάμει του Προγράμματος Περιγραφή: Εκδότης: Σύμβουλοι: Αντιπρόσωπος Έκδοσης και Πληρωμών: Αντιπρόσωπος Έκδοσης και Πληρωμών των Σουηδικών Τίτλων: Ελβετικό Πρόγραμμα και Αντιπρόσωπος Πληρωμών: Διαχειριστής Μητρώου: Είδος Κινητών Αξιών: Ποσό Προγράμματος: Συστήματα Πρόγραμμα για την Έκδοση Κινητών Αξιών (το «Πρόγραμμα»). Royal Bank of Canada, που ενεργεί, κατά περίπτωση, μέσω υποκαταστήματος που προσδιορίζεται στους ισχύοντες Τελικούς Όρους. RBC Europe Limited και Morgan Stanley & Co. International plc. The Bank of New York Mellon, υποκατάστημα Λονδίνου. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ή οποιοσδήποτε διάδοχος ορίζεται από καιρού εις καιρόν από τον Εκδότη. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Παρίσι, υποκατάστημα Ζυρίχης. The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. Ο Εκδότης μπορεί, από καιρού εις καιρόν, να εκδίδει Τίτλους, Εξαγοράσιμα Πιστοποιητικά, Ασκήσιμα Πιστοποιητικά ή Δικαιώματα Προαίρεσης. Μέχρι (i) U.S.$ συνολικά για το αρχικό κεφάλαιο Τίτλων, Εξαγοράσιμων Πιστοποιητικών και Ασκήσιμων Πιστοποιητικών, με στοιχειοθέτηση υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις καταθέσεις δυνάμει του Τραπεζικού Νόμου (Καναδάς) και (ii) U.S.$ σε άρρητο ονομαστικό ποσό Δικαιωμάτων Προαίρεσης και Ασκήσιμων Πιστοποιητικών χωρίς να στοιχειοθετούνται υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις καταθέσεις δυνάμει του Τραπεζικού Νόμου (Καναδάς), σε κυκλοφορία οποιαδήποτε στιγμή, βάσει υπολογισμών που περιγράφονται στη «Γενική Περιγραφή του Προγράμματος». Euroclear Bank S.A./N.V., Clearstream Banking, ανώνυμη εταιρεία, ATH-# v2 4

5 Εκκαθάρισης Euroclear Sweden AB («Euroclear Sweden»), SIX SIS AG, Ελβετία («SIX SIS») ή/και οποιοδήποτε άλλο σύστημα εκκαθάρισης που προσδιορίζεται στους ισχύοντες Τελικούς Όρους. Αναφορικά με τους Τίτλους Διαπραγματευτές Τίτλων (πέραν των Τίτλων συνδεδεμένων με Στοιχεία Αναφοράς) Διαπραγματευτής Τίτλων συνδεδεμένων με Στοιχεία Αναφοράς Τύπος Τίτλων: Τιμή Έκδοσης: Όροι των Τίτλων: RBC Europe Limited, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, Υποκατάστημα Λονδίνου, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities Ltd., Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International plc και UBS Limited και οποιοσδήποτε άλλος διαπραγματευτής που ορίζεται από καιρό εις καιρόν από τον Εκδότη είτε γενικά αναφορικά με το Πρόγραμμα ή σε σχέση με συγκεκριμένα Τμήματα (όπως ορίζεται παρακάτω) των Τίτλων. RBC Europe Limited. Οι τίτλοι εκδίδονται είτε (α) ανώνυμοι, και εφόσον είναι ανώνυμοι, τότε είτε θα έχουν τη μορφή νέου συνολικού τίτλου είτε κλασικού συνολικού τίτλου, (β) ονομαστικοί, ή (γ) σε περίπτωση Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης, με τη μορφή άυλης καταχώρησης σε βιβλίο χωρίς πιστοποιητικό που εκκαθαρίζεται από την Euroclear Sweden AB («Σουηδικοί Τίτλοι»), όπως προσδιορίζεται στους ισχύοντες Τελικούς Όρους, και περιγράφεται αναλυτικότερα στον «Τύπος των Κινητών Αξιών Τίτλων». Εάν η SIX SIS προσδιορίζεται ως το σύστημα εκκαθάρισης για τους Τίτλους Υψηλής Εξασφάλισης («Ελβετικοί Τίτλοι»), οι Τίτλοι, κατόπιν της εκδόσεώς τους, θα μετασχηματιστούν σε κινητές αξίες που τυγχάνουν διαμεσολάβησης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Νόμου Περί Κινητών Αξιών που τυγχάνουν διαμεσολάβησης. Οι τίτλοι μπορούν να εκδίδονται ως ολοσχερούς καταβολής ή (σε περίπτωση Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης μόνο) ως μερικής καταβολής σε τιμή έκδοσης στο άρτιο, ή υπό ή υπέρ το άρτιο. Οι τίτλοι μπορούν είναι εκδίδονται σε οποιοδήποτε νόμισμα που προσδιορίζεται στους ισχύοντες Τελικούς Όρους με οποιαδήποτε λήξη συμφωνηθεί, με την επιφύλαξη τήρησης όλων των εν ισχύ ATH-# v2 5

6 νομικών ή /και κανονιστικών εντολών. Οι τίτλοι μπορεί (i) να είναι τοκοφόροι με σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο, (ii) να μην φέρουν τόκο, (iii) να φέρουν τόκο που, ή/και να εξασφαλίζουν ότι το ποσό πληρωμής κατά την εξαγορά, υπολογίζεται με αναφορά σε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού ή βάσεις αναφοράς, όπως δείκτες, συναλλαγματικές ισοτιμίες, μετοχικοί τίτλοι (συμπεριλαμβανομένων GDRs και ADRs), μετοχές ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, εμπορεύματα, προνομιούχες μετοχές του Εκδότη Προνομιούχων Μετοχών (όπως ορίζεται παρακάτω), πίστωση μίας ή περισσοτέρων υποκείμενων οντοτήτων ή άλλων χρηματοοικονομικών μεταβλητών (κάθε τέτοιο υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού ή βάση αναφοράς, συνιστά «Στοιχείο Αναφοράς» και οποιοιδήποτε Τίτλοι συνδεδεμένοι με Στοιχεία Αναφοράς, «Τίτλοι συνδεδεμένοι με Στοιχεία Αναφοράς»), με εξαίρεση τις μετοχές ή τα ισοδύναμα μετοχών του Εκδότη ή τυχόν συνδεδεμένης εταιρείας (όπως ορίζεται στον Νόμο περί Τραπεζών (Καναδάς)) του Εκδότη, (iv) να εξοφλούνται με τη φυσική παράδοση («Τίτλοι Φυσικής Παράδοσης») του(-ων) συγκεκριμένου(-ων) περιουσιακού(-ών) στοιχείου(-ων), (v) με αναφορά σε συνδυασμό των ανωτέρω, ή/και (vi) να περιέχουν άλλους όρους και προϋποθέσεις, που προσδιορίζονται στους ισχύοντες Τελικούς Όρους. Εάν προσδιορίζεται στους ισχύοντες Τελικούς Όρους, ο Εκδότης δύναται να δικαιούται να μεταβάλλει τους τρόπους διακανονισμού. Οι περίοδοι εκτοκισμού, τα επιτόκια και οι όροι καταβολής ή/και τα καταβλητέα κατά την εξαγορά ποσά θα εξειδικεύονται στους ισχύοντες Τελικούς Όρους. Οι ισχύοντες Τελικοί Όροι θα υποδεικνύουν είτε ότι οι σχετικοί Τίτλοι δεν μπορούν να εξοφληθούν πριν από τη δηλωμένη λήξη τους (με εξαίρεση προσδιορισμένες δόσεις, κατά περίπτωση, για λόγους φορολόγησης, για παράβαση νόμων όπως περιγράφεται παρακάτω, μετά από Γεγονότα Καταγγελίας και πρόωρη λήξη των Τίτλων, ή στην περίπτωση Τίτλων Συνδεδεμένων με Δείκτη, Τίτλων Συνδεδεμένων με Μετοχές και Τίτλων Συνδεδεμένων με Αμοιβαία Κεφάλαια, μετά την επέλευση ορισμένων γεγονότων που ορίζονται παρακάτω), είτε ότι οι εν λόγω Τίτλοι θα εξοφλούνται κατά τη ATH-# v2 6

7 διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας ή/και των Κομιστών. Κατά την ημερομηνία του παρόντος, οι Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης μπορούν να εξοφλούνται μόνο κατ επιλογή του Εκδότη με προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Καναδάς). Τίτλοι Φυσικής Παράδοσης, πλην των Ελβετικών Τίτλων: Δεσμεύσεις: Αρνητικό Ενέχυρο: Υπερημερία έναντι τρίτων: Γεγονότα Καταγγελίας: Για τη λήψη της(-ων) Σχετικής(-ών) Αξίας(-ών), ένας Κομιστής πρέπει να προσκομίσει την Ειδοποίηση Μεταβίβασης Περιουσιακού Στοιχείου κατά την ή πριν από την προσδιοριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και να καταβάλλει όλους τους φόρους, δασμούς ή/και έξοδα που προκύπτουν από την παράδοση. Εάν επέλθουν ορισμένα γεγονότα δυσλειτουργίας κατά το διακανονισμό, η σχετική ημερομηνία διακανονισμού δύναται να αναβληθεί και σε ορισμένες περιστάσεις ο Εκδότης θα δικαιούται να προβεί σε πληρωμή τοις μετρητοίς αντί για φυσική παράδοση. Η Τράπεζα έχει δεσμευτεί να μην επιφέρει, συνάψει ή επιτρέψει την ανάληψη χρέους που, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εκκαθάρισης του Εκδότη, θα καταταχθεί σε υποδεέστερη θέση αναφορικά με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις καταθέσεις και σε προτεραιότητα προς τους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης. Κανένα. Καμία. Τα γεγονότα καταγγελίας που ισχύουν για τους Τίτλους Υψηλής Εξασφάλισης περιορίζονται στην (i) μη καταβολή του αρχικού κεφαλαίου ή μη προσκόμιση των Δικαιωμάτων επί Κερδών ή μη πληρωμή (που υπόκειται σε περίοδο χάριτος) τόκων και (ii) στην αφερεγγυότητα ή πτώχευση, τον διορισμό εκκαθαριστή, συνδίκου πτώχευσης, ή συνδίκου πτώχευσης και διαχειριστή ή άλλου οργάνου με παρόμοιες εξουσίες ή στην ανάληψη του ελέγχου της Τράπεζας ή των περιουσιακών της στοιχείων από την Εποπτική Αρχή Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Καναδάς). Τα γεγονότα καταγγελίας για τους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης περιορίζονται στην αφερεγγυότητα ή εκκαθάριση της Τράπεζας. Αναφορικά με τις ATH-# v2 7

8 Δ&Π Κινητές Αξίες Διαπραγματευτής: Μορφή Δ&Π Κινητών Αξιών: Τιμή Έκδοσης: Όροι Δ&Π Κινητών Αξιών: RBC Europe Limited. Οι Δ&Π Κινητές Αξίες θα εκδίδονται με τη μορφή κλασικού συνολικού πιστοποιητικού, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον «Τύπο Κινητών Αξιών Δ&Π Κινητές Αξίες». Εάν η SIX SIS προσδιορίζεται ως το Σύστημα Εκκαθάρισης για τις Δ&Π Κινητές Αξίες («Ελβετικές Δ&Π Κινητές Αξίες»), οι Δ&Π Κινητές Αξίες, κατόπιν εκδόσεώς τους, θα μετατραπούν σε κινητές αξίες που τυγχάνουν διαμεσολάβησης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Νόμου Περί Κινητών Αξιών που τυγχάνουν διαμεσολάβησης (Swiss Federal Intermediated Securities Act). Οι Δ&Π Κινητές Αξίες μπορούν να εκδοθούν σε τιμή που θα αποτιμηθεί από τον Εκδότη και την RBC Europe Limited. Ο Εκδότης μπορεί από καιρού εις καιρόν να εκδίδει Δ&Π Κινητές Αξίες οποιουδήποτε είδους, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, Δ&Π Κινητών Αξιών που συνδέονται με ένα ή παραπάνω υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού ή βάσεις αναφοράς, όπως δείκτες, συναλλαγματικές ισοτιμίες, μετοχές (συμπεριλαμβανομένων GDRs ή/και ADRs), μετοχές ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, εμπορεύματα, ή πίστωση μίας ή περισσοτέρων υποκείμενων οντοτήτων (όπου κάθε τέτοιο υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού ή βάση αναφοράς, συνιστά «Στοιχείο Αναφοράς» και οποιοδήποτε Στοιχείο Αναφοράς που συνδέεται με Δ&Π Κινητές Αξίες, «Στοιχείο Αναφοράς συνδεδεμένο με Δ&Π Κινητές Αξίες», και από κοινού με τους Τίτλους συνδεδεμένους με Στοιχεία Αναφοράς, «Κινητές Αξίες συνδεδεμένες με Στοιχεία Αναφοράς») ή οποιουδήποτε συνδυασμού των ανωτέρω, και βάσει των όρων εκείνων που καθορίζονται από τον Εκδότη και προσδιορίζονται στους ισχύοντες Τελικούς Όρους. Οι Δ&Π Κινητές Αξίες μπορεί να καταβάλλουν ή να μην καταβάλλουν πρόσθετα ποσά, όπως προσδιορίζεται στους ισχύοντες Τελικούς Όρους. Διακανονισμός: Ο διακανονισμός μπορεί να γίνει με πληρωμή τοις μετρητοίς («Χρηματικός Διακανονισμός») ή με φυσική παράδοση («Φυσική Παράδοση»). Για ορισμένες Δ&Π Κινητές Αξίες Φυσικής Παράδοσης, εάν επέλθουν ορισμένα γεγονότα δυσλειτουργίας κατά ATH-# v2 8

9 το διακανονισμό, η σχετική ημερομηνία διακανονισμού δύναται να αναβληθεί και σε ορισμένες περιστάσεις ο Εκδότης θα δικαιούται να προβεί σε πληρωμή ποσού τοις μετρητοίς αντί για φυσική παράδοση. Εάν προσδιορίζεται στους ισχύοντες Τελικούς Όρους, ο Εκδότης δύναται να δικαιούται να μεταβάλλει τους τρόπους διακανονισμού. Δικαιώματα Άσκησης (Ασκήσιμα Πιστοποιητικά και Δικαιώματα Προαίρεσης): Η άσκηση των Ασκήσιμων Πιστοποιητικών ή Δικαιωμάτων Προαίρεσης που είναι Δ&Π Κινητές Αξίες Ευρωπαϊκού Τύπου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατά την Ημερομηνία Άσκησης. Η άσκηση των Ασκήσιμων Πιστοποιητικών ή Δικαιωμάτων Προαίρεσης που είναι Δ&Π Κινητές Αξίες Αμερικανικού Τύπου μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε Εργάσιμη Ημέρα Άσκησης εντός της Περιόδου Άσκησης. Η άσκηση των Κινητών Αξιών W&C Ανοικτού Τύπου μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε Ημερομηνία Άσκησης. Οι εν λόγω Κινητές Αξίες δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Οι ισχύοντες Τελικοί Όροι θα προσδιορίζουν εάν τα Ασκήσιμα Πιστοποιητικά ή Δικαιώματα Προαίρεσης θα ασκούνται αυτόματα ή όχι. Τα Εισηγμένα στην Ιταλία Ασκήσιμα Πιστοποιητικά θα ασκούνται αυτόματα. Εάν ασκούνται αυτόματα (i) στην περίπτωση Δ&Π Κινητών Αξιών με Χρηματικό Διακανονισμό, όπου η Παράδοση της Ειδοποίησης Άσκησης προσδιορίζεται ως εφαρμοστέα στους ισχύοντες Τελικούς Όρους, ή (ii) στην περίπτωση Δ&Π Κινητών Αξιών Φυσικής Παράδοσης, ο Κομιστής πρέπει να παραδώσει μια Ειδοποίηση Άσκησης πριν από την προσδιοριζόμενη καταληκτική ημερομηνία προκειμένου να εισπράξει το Ποσό Χρηματικού Διακανονισμού ή το Δικαίωμα επί Κερδών, κατά περίπτωση, και να καταβάλλει τυχόν απαιτούμενους φόρους, δασμούς ή/και (με εξαίρεση την περίπτωση των Εισηγμένων στην Ιταλία Ασκήσιμων Πιστοποιητικών) έξοδα και (στην περίπτωση των Δικαιωμάτων Προαίρεσης) την Τιμή Άσκησης. Οι Τελικοί Όροι σε ισχύ θα προσδιορίζουν εάν τα Ασκήσιμα Πιστοποιητικά ή Δικαιώματα Προαίρεσης, κατά περίπτωση, θα ασκούνται αυτομάτως νωρίτερα (ως αποτέλεσμα της Αγοράς από τον Εκδότη ή της Ενεργοποίησης Πρόωρης Άσκησης). ATH-# v2 9

10 Εξαγορά (Εξαγοράσιμα Πιστοποιητικά) Τα Εξαγοράσιμα Πιστοποιητικά θα εξαγοράζονται κατά την Ημερομηνία Εξαγοράς. Στην περίπτωση Εξαγοράσιμων Πιστοποιητικών Φυσικής Παράδοσης πέραν των Ελβετικών Δ&Π Κινητών Αξιών για την είσπραξη των Δικαιωμάτων επί Κερδών σε σχέση με Εξαγοράσιμο Πιστοποιητικό, ο Κομιστής πρέπει να παραδώσει Ειδοποίηση Είσπραξης πριν από την προσδιορισμένη καταληκτική ημερομηνία και να καταβάλλει όλους τους φόρους, δασμούς ή/και (με εξαίρεση τα Εισηγμένα στην Ιταλία Εξαγοράσιμα Πιστοποιητικά) τα έξοδα που προκύπτουν από την εν λόγω παράδοση. Οι Τελικοί Όροι σε ισχύ θα προσδιορίζουν εάν η Ημερομηνία Εξαγοράς για τα Εξαγοράσιμα Πιστοποιητικά μπορεί να επισπευσθεί (ως αποτέλεσμα Αγοράς από τον Εκδότη, Ενεργοποίησης Πρόωρης Εξαγοράς ή Πώλησης του Κομιστή). Αρνητικό Ενέχυρο: Υπερημερία έναντι τρίτων: Γεγονότα Καταγγελίας: Έξοδα και Φορολογία: Κανένα. Καμία. Τα γεγονότα καταγγελίας που ισχύουν για τις Δ&Π Κινητές Αξίες περιορίζονται στη (i) μη καταβολή του ποσού χρηματικού διακανονισμού ή μη προσκόμιση των Δικαιωμάτων επί Κερδών ή μη πληρωμή (που υπόκειται σε περίοδο χάριτος) πρόσθετων ποσών, και (ii) αφερεγγυότητα ή πτώχευση, διορισμό εκκαθαριστή, συνδίκου πτώχευσης, ή συνδίκου πτώχευσης και διαχειριστή ή άλλου οργάνου με παρόμοιες εξουσίες ή στην ανάληψη ελέγχου της Τράπεζας ή των περιουσιακών της στοιχείων από την Εποπτική Αρχή Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Καναδάς). Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του Εκδότη να καταβάλει πρόσθετα ποσά σε σχέση με τα Εξαγοράσιμα Πιστοποιητικά και τα Ασκήσιμα Πιστοποιητικά, που εμφανίζουν υποχρεώσεις αναφορικά με καταθέσεις δυνάμει του Νόμου περί Τραπεζών (Καναδάς), μόνο όπως προβλέπεται κα αναφέρεται στον Όρο 11 και όπως περιγράφεται στην Ενότητα «Γενικές Πληροφορίες - Φορολογία» παρακάτω, ο κομιστής Δ&Π Κινητής Αξίας πρέπει να καταβάλλει (i) όλους τους φόρους και δασμούς, συμπεριλαμβανομένου τέλους χαρτοσήμου, φόρου αποθεματικού χαρτοσήμου, έκδοσης, εγγραφής, μεταβίβασης κινητών αξιών ή/και άλλους φόρους ή ATH-# v2 10

11 δασμούς, και (ii) με εξαίρεση την περίπτωση των Εισηγμένων στην Ιταλία Πιστοποιητικών, τα έξοδα συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων αποθετηρίου, χρεώσεων συναλλαγών, άσκησης ή εξαγοράς, που σε οποιαδήποτε περίπτωση απορρέουν από την άσκηση και διακανονισμό ή εξαγορά (κατά περίπτωση) αυτής της Δ&Π Κινητής Αξίας, ή/και, κατά περίπτωση, της παράδοσης του Δικαιώματος επί Κερδών. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του Εκδότη να καταβάλει (i) πρόσθετα ποσά, όπως προβλέπεται και αναφέρεται στον Όρο 11 αναφορικά με τα Εξαγοράσιμα Πιστοποιητικά και τα Ασκήσιμα Πιστοποιητικά, που εμφανίζουν υποχρεώσεις αναφορικά με καταθέσεις δυνάμει του Νόμου περί Τραπεζών (Καναδάς), μόνο και όπως προβλέπεται στην Ενότητα «Γενικές Πληροφορίες - Φορολογία» παρακάτω και (ii) στην περίπτωση των Εισηγμένων στην Ιταλία Πιστοποιητικών, όλα τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ισχυουσών χρεώσεων αποθετηρίου, χρεώσεων συναλλαγών ή άσκησης ή εξαγοράς), που απορρέουν από την άσκηση, διακανονισμό ή αποποίηση (κατά περίπτωση) των Πιστοποιητικών αυτών, ο Εκδότης δεν θα ευθύνεται διαφορετικά για ή δεν θα υποχρεούται να καταβάλλει τυχόν φόρο, δασμό, παρακράτηση ή άλλη πληρωμή, που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της κυριότητας, μεταβίβασης, άσκησης ή επιβολής τυχόν Δ&Π Κινητής Αξίας από οποιοδήποτε πρόσωπο, και όλες οι πληρωμές ή/και παραδόσεις από πλευράς του Εκδότη θα πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη τυχόν τέτοιου φόρου, δασμού, παρακράτησης ή άλλης πληρωμής που τυχόν απαιτηθεί να γίνει, καταβληθεί, παρακρατηθεί ή εκπέσει. ATH-# v2 11

12 Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με Στοιχεία Αναφοράς Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με Δείκτη: Τα καταβλητέα ποσά σε σχέση με τις Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με Δείκτη θα υπολογίζονται με αναφορά σε έναν ή παραπάνω Δείκτες. Ο Δείκτης μπορεί να αναφέρεται ή να αποτελείται από μετοχές, ομόλογα, ακίνητα, συναλλαγματικές ισοτιμίες ή άλλα περιουσιακά στοιχεία ή βάσεις αναφοράς. Οι Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με Δείκτη μπορεί να υπόκεινται σε πρόωρη εξαγορά ή ακύρωση, κατά περίπτωση, ή αναπροσαρμογή (συμπεριλαμβανομένων, σε ορισμένες περιστάσεις, των αντικαταστάσεων των υποκείμενων δεικτών), εάν ένας Δείκτης τροποποιηθεί ή ακυρωθεί και δεν υπάρχει αποδεκτός διάδοχος δείκτης κατά την άποψη του Αντιπροσώπου Υπολογισμού, εάν ο ανάδοχος του Δείκτη αδυνατεί να υπολογίσει και να ανακοινώσει τον Δείκτη, ή κατά την επέλευση ορισμένων γεγονότων (όπως παράβαση νόμων, δυσλειτουργίες ή προσαυξήσεις κόστους) αναφορικά με τους διακανονισμούς αντιστάθμισης του Φορέα Αντιστάθμισης. Εάν επέλθουν ορισμένα γεγονότα δυσλειτουργίας σε σχέση με την αποτίμηση ενός Δείκτη, η αποτίμηση αυτή θα αναβληθεί και μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον Αντιπρόσωπο Υπολογισμού. Μπορεί επίσης να αναβληθούν και οι πληρωμές. Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με Μετοχές: Τα καταβλητέα ποσά που αφορούν Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με Μετοχές θα υπολογίζονται με αναφορά σε ένα μετοχικό τίτλο ή σε σύνολο αυτών. Οι Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με Μετοχές μπορεί να προβλέπουν επίσης το διακανονισμό ή την εξαγορά με φυσική παράδοση συγκεκριμένης ποσότητας μετοχικών τίτλων μίας ή περισσοτέρων εταιρειών, με την επιφύλαξη της καταβολής της Τιμής Άσκησης (σε περίπτωση Δικαιωμάτων Προαίρεσης) και τυχόν σχετικών εξόδων. Εάν προσδιορίζεται στους ισχύοντες Τελικούς Όρους, οι Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με Μετοχές μπορούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Εκδότη, να υπόκεινται σε πρόωρη εξαγορά ή ακύρωση, κατά περίπτωση, ή αναπροσαρμογή (συμπεριλαμβανομένων των αποτιμήσεων και, σε ορισμένες ATH-# v2 12

13 περιστάσεις, των αντικαταστάσεων των μετοχικών τίτλων) εάν επέλθουν ορισμένα εταιρικά γεγονότα (όπως γεγονότα που επηρεάζουν την αξία του μετοχικού τίτλου (συμπεριλαμβανομένων των διαιρέσεων ή ενοποιήσεων μετοχικών τίτλων, έκτακτων μερισμάτων και αγορών κεφαλαίου), διαγραφή του μετοχικού τίτλου από το χρηματιστήριο, αφερεγγυότητα, συγχώνευση ή εθνικοποίηση του εκδότη μετοχικού τίτλου, δημόσια πρόταση ή μετατροπή του μετοχικού τίτλου σε άλλο νόμισμα), ή κατά την επέλευση ορισμένων γεγονότων (όπως παράβαση νόμων, δυσλειτουργίες ή προσαυξήσεις κόστους) αναφορικά με τους διακανονισμούς αντιστάθμισης του Φορέα Αντιστάθμισης, ή εάν κατατεθεί αίτηση πτώχευσης αναφορικά με τον εκδότη του μετοχικού τίτλου. Εάν επέλθουν ορισμένα γεγονότα δυσλειτουργίας σε σχέση με την αποτίμηση του μετοχικού τίτλου, η αποτίμηση αυτή θα αναβληθεί και μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον Αντιπρόσωπο Υπολογισμού. Μπορεί επίσης να αναβληθούν και οι πληρωμές. Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με GDR/ADR: Τα καταβλητέα ποσά αναφορικά με τις Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με GDR/ADR θα υπολογίζονται με αναφορά σε ένα Διεθνή Αποθετήριο Τίτλο («GDRs») ή Αμερικανικό Αποθετήριο Τίτλο («ADRs») (και από κοινού με τους GDR, «Αποθετήριοι Τίτλοι») ή σε σύνολο GDRs ή/και ADRs. Οι Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με GDR/ADR μπορεί να προβλέπουν επίσης το διακανονισμό ή την εξαγορά με φυσική παράδοση συγκεκριμένου ποσού των GDRs ή/και ADRs, με την επιφύλαξη της καταβολής της Τιμής Άσκησης (σε περίπτωση Δικαιωμάτων Προαίρεσης) και τυχόν σχετικών εξόδων. Εάν προσδιορίζεται στους ισχύοντες Τελικούς Όρους, οι Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με GDR/ADR μπορούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Εκδότη, να υπόκεινται σε πρόωρη εξαγορά ή ακύρωση, κατά περίπτωση, ή αναπροσαρμογή (συμπεριλαμβανομένων των αποτιμήσεων και, σε ορισμένες περιστάσεις, των αντικαταστάσεων των GDR/ADR) εάν επέλθουν ορισμένα εταιρικά γεγονότα (όπως γεγονότα που επηρεάζουν την αξία του GDR ή/και του ADR ή του υποκείμενου μετοχικού τίτλου (συμπεριλαμβανομένων των διαιρέσεων ή ενοποιήσεων των GDR, ADR ή των υποκείμενων μετοχικών τίτλων, έκτακτων μερισμάτων και αγορών κεφαλαίου), διαγραφή του GDR, ADR ή του ATH-# v2 13

14 υποκείμενου μετοχικού τίτλου από το χρηματιστήριο, αφερεγγυότητα, συγχώνευση ή εθνικοποίηση του εκδότη του υποκείμενου μετοχικού τίτλου, ή δημόσια πρόταση ή μετατροπή του GDR, ADR, ή/και του υποκείμενου μετοχικού τίτλου σε άλλο νόμισμα), ή κατά την επέλευση ορισμένων γεγονότων (όπως παράβαση νόμων, δυσλειτουργίες ή προσαυξήσεις κόστους) αναφορικά με τους διακανονισμούς αντιστάθμισης του Φορέα Αντιστάθμισης, ή εάν κατατεθεί αίτηση πτώχευσης αναφορικά με τον εκδότη του υποκείμενου μετοχικού τίτλου. Εάν επέλθουν ορισμένα γεγονότα δυσλειτουργίας σε σχέση με την αποτίμηση του υποκείμενου μετοχικού τίτλου, η αποτίμηση αυτή θα αναβληθεί και μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον Αντιπρόσωπο Υπολογισμού. Μπορεί επίσης να αναβληθούν και οι πληρωμές. Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με Αμοιβαίο Κεφάλαιο: Τα καταβλητέα ποσά αναφορικά με Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα υπολογίζονται με αναφορά σε μερίδια, συμφέροντα ή μετοχικούς τίτλους ενός μόνο Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή ενός συνόλου Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Οι Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να προβλέπουν επίσης το διακανονισμό με φυσική παράδοση συγκεκριμένης ποσότητας μεριδίων, συμφερόντων ή μετοχικών τίτλων ενός ή περισσοτέρων Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με την επιφύλαξη της καταβολής της Τιμής Άσκησης (σε περίπτωση Δικαιωμάτων Προαίρεσης) και τυχόν ποσών που έχουν προσδιοριστεί ως καταβλητέα. Οι Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Εκδότη, να υπόκεινται σε πρόωρη εξαγορά ή ακύρωση, κατά περίσταση, ή αναπροσαρμογή (συμπεριλαμβανομένων σε σχέση με αποτιμήσεις και αντικαταστάσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων), εάν επέλθουν ορισμένα εταιρικά γεγονότα (όπως αφερεγγυότητα (ή ανάλογο γεγονός) ή εθνικοποίηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κίνηση δικαστικής διαδικασίας κατά του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή διαδικασίες που αφορούν ρυθμιστικά ζητήματα σε σχέση με το Κεφάλαιο, ανάκληση των εγγραφών ή εξαγορών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ορισμένες μεταβολές στην καθαρή αξία ενεργητικού ή παραβάσεις στους περιορισμούς μόχλευσης ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δυσλειτουργίες στη διαδικασία αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή τροποποιήσεις στους επενδυτικούς στόχους ή μεταβολές στη φύση ή στη διοίκηση ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου), κατά την ATH-# v2 14

15 επέλευση ορισμένων γεγονότων δυσλειτουργίας αποτίμησης ή διακανονισμού σε σχέση με το Κεφάλαιο ή κατά την επέλευση ορισμένων γεγονότων (όπως παράβαση νόμων, δυσλειτουργίες ή προσαυξήσεις κόστους) αναφορικά με τους διακανονισμούς αντιστάθμισης του Φορέα Αντιστάθμισης. Οι Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με Αμοιβαίο Κεφάλαιο που συνδέονται με Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια μπορεί να υπόκεινται σε πρόωρη εξαγορά ή ακύρωση, κατά περίπτωση, ή αναπροσαρμογή (συμπεριλαμβανομένων σε σχέση με αποτιμήσεις), εάν επέλθουν ορισμένα εταιρικά γεγονότα (όπως γεγονότα που επηρεάζουν την αξία του Μεριδίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένων των διαιρέσεων ή ενοποιήσεων των μεριδίων, τη διαγραφή του Μεριδίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου από το χρηματιστήριο, αφερεγγυότητα, συγχώνευση ή εθνικοποίηση του εκδότη Μεριδίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ή δημόσια πρόταση Μεριδίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου), ή εάν επέλθουν τροποποιήσεις των επενδυτικών στόχων του, ή κατά την επέλευση ορισμένων γεγονότων αναφορικά με τους διακανονισμούς αντιστάθμισης του Φορέα Αντιστάθμισης, ή εάν κατατέθηκε αίτηση πτώχευσης αναφορικά με το υποκείμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Εάν επέλθουν ορισμένα γεγονότα δυσλειτουργίας αναφορικά με την αποτίμηση του Μεριδίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε σχέση με Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, η εν λόγω αποτίμηση μπορεί να αναβληθεί και να πραγματοποιηθεί από τον Αντιπρόσωπο Υπολογισμού. Μπορεί επίσης να αναβληθούν και οι πληρωμές. ATH-# v2 15

16 Τίτλοι Συνδεδεμένοι με Προνομιούχες Μετοχές: Τα καταβλητέα ποσά αναφορικά με Τίτλους Συνδεδεμένους με Προνομιούχες Μετοχές θα υπολογίζονται με αναφορά στην απόδοση συγκεκριμένων προνομιούχων μετοχών της RBC GELP (UK) Limited (ο «Εκδότης των Προνομιούχων Μετοχών»). Οι Τίτλοι Συνδεδεμένοι με Προνομιούχες Μετοχές θα υπόκεινται σε πρόωρη εξαγορά, εάν επέλθουν ορισμένα εταιρικά γεγονότα (όπως αφερεγγυότητα, συγχώνευση ή εθνικοποίηση του εκδότη των Προνομιούχων Μετοχών ή δημόσια πρόταση), ή κατά την επέλευση ορισμένων γεγονότων (όπως παράβαση νόμων, δυσλειτουργίες στην αντιστάθμιση ή προσαυξήσεις κόστους) αναφορικά με τους διακανονισμούς αντιστάθμισης του Εκδότη ή τυχόν Φορέα Αντιστάθμισης, ή εάν κατατεθεί αίτηση πτώχευσης αναφορικά με τον Εκδότη των Προνομιούχων Μετοχών ή εάν ο Εκδότης, ή οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία του, λάβει Ειδοποίηση από τον Εκδότη Προνομιούχων Μετοχών ότι οι σχετικές προνομιούχες μετοχές θα εξαγοραστούν πριν από την Ημερομηνία Λήξης. Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με Εμπορεύματα: Τα καταβλητέα ποσά που αφορούν Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με Εμπορεύματα θα υπολογίζονται με αναφορά σε ένα εμπόρευμα, σε ένα δείκτη εμπορευμάτων ή σε σύνολο εμπορευμάτων ή/και δεικτών εμπορευμάτων. Οι Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με Εμπορεύματα μπορεί να προβλέπουν επίσης το διακανονισμό ή την εξαγορά με φυσική παράδοση συγκεκριμένων κινητών αξιών (αλλά όχι εμπορευμάτων) με την επιφύλαξη της καταβολής της Τιμής Άσκησης (σε περίπτωση Δικαιωμάτων Προαίρεσης) και τυχόν σχετικών εξόδων. Οι Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με Εμπορεύματα δύνανται να υπόκεινται σε πρόωρη εξαγορά ή ακύρωση, κατά περίπτωση, ή αναπροσαρμογή, εάν επέλθουν ορισμένα γεγονότα δυσλειτουργίας. Εάν επέλθουν ορισμένα γεγονότα δυσλειτουργίας αναφορικά με την αποτίμηση του εμπορεύματος ή του δείκτη εμπορευμάτων, η εν λόγω αποτίμηση μπορεί να αναβληθεί ή/και να πραγματοποιηθεί από τον Εκπρόσωπο Υπολογισμού ή μπορεί να πραγματοποιηθεί με αναφορά σε εναλλακτική τιμή αναφοράς εμπορευμάτων. Μπορεί επίσης να αναβληθούν και οι πληρωμές. Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με Τα καταβλητέα ποσά που αφορούν Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με Νομίσματα θα υπολογίζονται με αναφορά στη συναλλαγματική ATH-# v2 16

17 Νομίσματα: ισοτιμία ενός νομίσματος ή συνόλου νομισμάτων. Οι Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με Νομίσματα μπορεί επίσης να προβλέπουν διακανονισμό με φυσική παράδοση συγκεκριμένης ποσού του σχετικού νομίσματος, με την επιφύλαξη της καταβολής της Τιμής Άσκησης (στην περίπτωση Δικαιωμάτων Προαίρεσης) και τυχόν σχετικών καταβλητέων ποσών. Εάν επέλθουν ορισμένα γεγονότα δυσλειτουργίας αναφορικά με την συναλλαγματική ισοτιμία ενός νομίσματος ή συνόλου νομισμάτων, η εν λόγω αποτίμηση μπορεί να αναβληθεί ή/και να πραγματοποιηθεί από τον Εκπρόσωπο Υπολογισμού. Γενικές Πληροφορίες Νομική Κατάσταση: Οι Τίτλοι μπορούν να εκδίδονται ως μειωμένης ή μη μειωμένης εξασφάλισης. Καμία από τις Κινητές Αξίες δεν θα είναι καταθέσεις που ασφαλίζονται από το Νόμο περί Οργανισμού Ασφάλισης Καταθέσεων του Καναδά (Καναδάς). Οι Τίτλοι Υψηλής Εξασφάλισης και οι Δ&Π Κινητές Αξίες θα αποτελούν κύριες, μη-εμπραγμάτως εξασφαλισμένες υποχρεώσεις του Εκδότη και θα κατατάσσονται ισότιμα (pari passu) χωρίς καμία προτίμηση μεταξύ τους και τουλάχιστον ισότιμα (pari passu) με όλες τις άλλες κύριες και μη-εμπραγμάτως εξασφαλισμένες υποχρεώσεις του Εκδότη (συμπεριλαμβανομένων υποχρεώσεων αναφορικά με καταθέσεις), παρούσες και μελλοντικές, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά. Οι Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης θα αποτελούν άμεσες, μηεμπραγμάτως εξασφαλισμένες υποχρεώσεις του Εκδότη αντιπροσωπεύουσες χρέη μειωμένης εξασφάλισης για τους σκοπούς του Νόμου περί Τραπεζών (Καναδάς) και θα κατατάσσονται ισότιμα (pari passu) με όλα τα άλλα χρέη μειωμένης εξασφάλισης του Εκδότη, παρόντα ή μελλοντικά, πέραν του χρέους μειωμένης εξασφάλισης, με προτεραιότητα έναντι των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης δυνάμει οποιουδήποτε νόμου που είναι επί του παρόντος ή θα τεθεί στο μέλλον σε ισχύ. Το χρέος μειωμένης εξασφάλισης που αντιπροσωπεύουν οι Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή εκκαθάρισης του Εκδότη, θα είναι υποδεέστερο έναντι του δικαιώματος πληρωμής όλων των υποχρεώσεων από καταθέσεις ATH-# v2 17

18 του Εκδότη και όλων των άλλων υποχρεώσεων του Εκδότη, με εξαίρεση εκείνες που, βάσει των όρων τους, κατατάσσονται εξίσου ή είναι υποδεέστερες έναντι του εν λόγω χρέους μειωμένης εξασφάλισης και εκτός εάν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά. Ποσό Προστασίας: Υποκατάσταση: Παράβαση νόμου: Αναφορικά με μία Σειρά Κινητών Αξιών Συνδεδεμένων με Στοιχείο Αναφοράς για το οποίο προσδιορίζεται Ποσό Προστασίας στους ισχύοντες Τελικούς Όρους, το Τελικό Ποσό Εξαγοράς ή το Ποσό Χρηματικού Διακανονισμού, κατά περίπτωση, δεν θα καταβάλλεται σε καμία περίπτωση στη δηλωμένη Ημερομηνία Λήξης, Ημερομηνία Εξαγοράς ή Ημερομηνία Διακανονισμού (κατά περίπτωση), σε μικρότερο από το προσδιορισμένο ποσοστό του αρχικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου του εν λόγω Τίτλου ή, σε περίπτωση Εξαγοράσιμων Πιστοποιητικών, το εν λόγω διαφορετικό ποσό θα υποδεικνύεται στους ισχύοντες Τελικούς Όρους. Προς αποφυγή πάσας αμφιβολίας, το Ποσό Προστασίας δεν θα ισχύει στην περίπτωση που οι Κινητές Αξίες εξαγοράζονται ή ακυρώνονται πριν από τη δηλωμένη Ημερομηνία Λήξης, Ημερομηνία Εξαγοράς ή Ημερομηνία Διακανονισμού (κατά περίπτωση) ή κατά την επέλευση, μεταξύ άλλων, Φορολογικών Λόγων Πρόωρης Εξαγοράς, Γεγονότος Αναπροσαρμογής Δείκτη, Δυνητικού Γεγονότος Αναπροσαρμογής, Έκτακτου Γεγονότος, Γεγονότος Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή Γεγονότος Καταγγελίας (κατά περίπτωση). Οι όροι των Τίτλων, Εξαγοράσιμων Πιστοποιητικών και Ασκήσιμων Πιστοποιητικών που προσδιορίζουν ένα υποκατάστημα θα επιτρέπουν την υποκατάσταση του υποκαταστήματος του λογαριασμού εάν το εν λόγω υποκατάστημα είναι εκτός Καναδά, με την επιφύλαξη ορισμένων όρων και προϋποθέσεων. Σε περίπτωση που ο Εκδότης διαπιστώσει καλή τη πίστει ότι η εκτέλεση εκ μέρους του των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από μια Σειρά, ή ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί στους οποίους προέβη για αντιστάθμιση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτή τη Σειρά, κατέστησαν ή θα καταστούν παράνομοι, παράτυποι ή κατά τα άλλα απαγορευμένοι (αντιβαίνουν στο νόμο ή άλλως είναι απαγορευμένοι), εν όλω ή εν μέρει, μπορεί ο Εκδότης, αφού προβεί σε Ειδοποίηση προς τους Κομιστές, να εξαγοράσει ή να ακυρώσει (κατά περίπτωση) το σύνολο, αλλά όχι μέρος μόνο, των Κινητών Αξιών της εν λόγω Σειράς. ATH-# v2 18

19 Φορολογία: Εκτός εάν απαιτείται από το νόμο και με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του Εκδότη να καταβάλλει επιπρόσθετα ποσά, όπως προβλέπεται ή αναφέρεται στον Όρο 18 (στην περίπτωση των Τίτλων) ή επιπρόσθετα ποσά, όπως προβλέπεται ή αναφέρεται στον Όρο (στην περίπτωση Εξαγοράσιμων Πιστοποιητικών και Ασκήσιμων Πιστοποιητικών που αφορούν σε υποχρεώσεις που προκύπτουν από καταθέσεις δυνάμει του Νόμου περί Τραπεζών (μόνο Καναδάς), καταβολές αναφορικά με τις Κινητές Αξίες δεν θα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου βάσει της νομοθεσίας του Καναδά ή οποιασδήποτε περιφέρειας ή επαρχίας του και, στην περίπτωση που οι Τίτλοι ή τα Πιστοποιητικά εκδίδονται από υποκατάστημα εκτός Καναδά, βάσει της νομοθεσίας της χώρας στην οποία βρίσκεται το υποκατάστημα (βλ. Όρο 18 των Τίτλων ή Όρο των Δ&Π Κινητών Αξιών). Σε περίπτωση που τα Δικαιώματα Προαίρεσης και τα Ασκήσιμα Πιστοποιητικά δεν αφορούν υποχρεώσεις που ανακύπτουν από καταθέσεις δυνάμει του Νόμου περί Τραπεζών (Καναδάς), ο Εκδότης δεν απαιτείται να πληρώσει επιπρόσθετα ποσά αναφορικά με τυχόν παρακράτηση φόρου που απαιτείται βάσει της νομοθεσίας του Καναδά ή οποιασδήποτε περιφέρειας ή επαρχίας του. Εφαρμοστέο Δίκαιο: Οι κινητές αξίες (εκτός των Σουηδικών Τίτλων, Ελβετικών Τίτλων και Ελβετικών Δ&Π Κινητών Αξιών) θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με (α) τους εφαρμοστέους νόμους της Επαρχίας του Οντάριο και τους ομοσπονδιακούς νόμους του Καναδά, (β) το Αγγλικό Δίκαιο στην περίπτωση των Τίτλων Υψηλής Εξασφάλισης ή Δ&Π Κινητών Αξιών που εκδίδονται σε μηκοινοπρακτική βάση και εφόσον αυτό προσδιορίζεται στους ισχύοντες Τελικούς Όρους. Οι Σουηδικοί Τίτλοι θα διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο. Οι Ελβετικοί Τίτλοι και οι Ελβετικές Δ&Π Κινητές Αξίες θα διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο. Εισαγωγή και Δημόσιες Προσφορές: Κάθε Σειρά μπορεί να εισαχθεί (i) στην Επίσημη Λίστα και να διαπραγματεύεται στην Αγορά ή στην PSM, (ii) στο Ελβετικό Χρηματιστήριο SIX και στην περίπτωση Κινητών Αξιών Συνδεδεμένων με Στοιχείο Αναφοράς, προς διαπραγμάτευση στο Scoach Switzerland, (iii) στις οργανωμένες αγορές, τις οποίες ATH-# v2 19

20 διαχειρίζεται η Borsa Italiana S.p.A. (δηλ. η ηλεκτρονική αγορά ομολογιών («MOT») για τους Τίτλους και η «ηλεκτρονική αγορά τιτλοποιημένων παραγώγων» («SeDeX») για τα Ιταλικά Πιστοποιητικά), (iv) στο Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης NASDAQ OMX (μόνο αναφορικά με τους Σουηδικούς Τίτλους) ή/και σε οποιοδήποτε άλλο χρηματιστήριο που μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ του Εκδότη και του Σχετικού Διαπραγματευτή και που προσδιορίζεται στους ισχύοντες Τελικούς Όρους ή δύναται να μην εισαχθεί. Εάν οι Κινητές Αξίες εισαχθούν ή γίνουν δεκτές για διαπραγμάτευση, οι Κινητές Αξίες μπορεί να διαγραφούν εάν η Τράπεζα καλή τη πίστει κρίνει ότι η διατήρηση τέτοιας εισαγωγής ή διαπραγμάτευσης είναι αδύνατη ή ιδιαιτέρως επιβαρυντική. Ο Εκδότης δεν ευθύνεται έναντι των Κομιστών για τη διατήρηση τυχόν διαπραγμάτευσης των Κινητών Αξιών στο Χρηματιστήριο. Βλ. «Παράγοντες Κινδύνου Καμία υποχρέωση διατήρησης της εισαγωγής στο χρηματιστήριο». Οι Κινητές Αξίες μπορεί να προσφέρονται στο κοινό στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο στο βαθμό που προσδιορίζεται στους ισχύοντες Τελικούς Όρους. Περιορισμοί Διάθεσης: Παράγοντες Κινδύνου Οι Κινητές Αξίες μπορούν να διατίθενται για πώληση μόνο εκτός Ηνωμένων Πολιτειών σε πρόσωπα που δεν είναι υπήκοοι των ΗΠΑ, δυνάμει και σύμφωνα με τον Κανονισμό S (Κατηγορία 2) και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους. Οι Ανώνυμοι Τίτλοι και οι Δ&Π Κινητές Αξίες υπόκεινται επίσης στις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου των ΗΠΑ και δεν δύνανται να διατεθούν, προσφερθούν ή παραδοθούν εντός Ηνωμένων Πολιτειών ή σε Ημεδαπά Πρόσωπα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως ορίζονται στους κανονισμούς του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Βλ. «Εγγραφή και Πώληση». Οι Κινητές Αξίες μπορεί να ενέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου. Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που είναι ουσιώδεις για το σκοπό της αξιολόγησης των κινδύνων της αγοράς που συνδέονται με επένδυση σε οποιαδήποτε έκδοση Κινητών Αξιών. Βλ. «Παράγοντες Κινδύνου». Ο Εκδότης μπορεί να εκδώσει Κινητές Αξίες με αρχικό κεφάλαιο, υπερτίμημα, τόκο, παραδοτέα ποσά ή άλλα ποσά που ATH-# v2 20

21 προσδιορίζονται δια αναφοράς στα Στοιχεία Αναφοράς. Οι μελλοντικοί Επενδυτές πρέπει να κατανοούν τους κινδύνους των συναλλαγών που αφορούν Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με Στοιχεία Αναφοράς, και να αποφασίζουν για μια επένδυση μόνο κατόπιν προσεκτικής σκέψης, με τους συμβούλους τους, σχετικά με την καταλληλότητα τέτοιων Κινητών Αξιών Συνδεδεμένων με Στοιχεία Αναφοράς, υπό το πρίσμα των δικών τους ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών, των πληροφοριών που παρατίθενται το παρόν και των πληροφοριών αναφορικά με τις σχετικές Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με Στοιχεία Αναφοράς και το(-α) συγκεκριμένο(-α) Στοιχείο(-α) Αναφοράς, με το(-α) οποίο(-α) ενδέχεται να σχετίζεται η αξία ή οι καταβολές ή/και οι παραδόσεις αναφορικά με τις σχετικές Κινητές Αξίες Συνδεδεμένες με Στοιχεία Αναφοράς, όπως προσδιορίζεται στους ισχύοντες Τελικούς Όρους. Όταν οι ισχύοντες Τελικοί Όροι προσδιορίζουν ένα ή περισσότερα Στοιχεία Αναφοράς, οι σχετικές Κινητές Αξίες θα αντιπροσωπεύουν επένδυση που συνδέεται με την απόδοση του(-ων) εν λόγω Στοιχείου(-ων) Αναφοράς και οι μελλοντικοί Επενδυτές πρέπει να σημειώσουν ότι η απόδοση (εφόσον υπάρξει) της επένδυσής τους σε Κινητές Αξίες θα εξαρτηθεί από την απόδοση του(-ων) εν λόγω Στοιχείου(-ων) Αναφοράς. Επιπρόσθετα των διαρθρωτικών κινδύνων που σχετίζονται με τις εν λόγω Κινητές Αξίες (συμπεριλαμβανομένων των Κινητών Αξιών Συνδεδεμένων με Δείκτη, Κινητών Αξιών Συνδεδεμένων με Μετοχές, Κινητών Αξιών Συνδεδεμένων με Αμοιβαίο Κεφάλαιο, Τίτλων Συνδεδεμένων με Προνομιούχες Μετοχές και Κινητών Αξιών Συνδεδεμένων με Εμπορεύματα), άλλοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν δυσλειτουργία της αγοράς αναφορικά με τα σχετικά Στοιχεία Αναφοράς, δυσλειτουργία στο διακανονισμό, έξοδα απαιτούμενα για την Φυσική Παράδοση, αντιστάθμιση κινδύνων και άλλες δυνητικές συγκρούσεις συμφερόντων, φορολογική μεταχείριση, δεσμευτικές τροποποιήσεις από συγκεκριμένες πλειοψηφίες σε συνελεύσεις, την Καναδική νομοθεσία για την τοκογλυφία, πρόωρες εξαγορές, πιθανή έλλειψη ρευστότητας των Κινητών Αξιών, κινδύνους συναλλαγματικής ισοτιμίας, πιστοληπτική ικανότητα, απουσία υποχρέωσης παραμονής στο χρηματιστήριο, χρονική καθυστέρηση μεταξύ της άσκησης των Δ&Π Κινητών Αξιών και της αποτίμησης των πληρωτέων ποσών, απουσία προκαθορισμένης ημερομηνίας λήξης των Δ&Π Κινητών Αξιών Ανοικτού Τύπου, η αγοραία αξία των Δ&Π ATH-# v2 21

22 Κινητών Αξιών δύναται να επηρεαστεί από την πιστοληπτική ικανότητα του Εκδότη και οι κομιστές των Δ&Π Κινητών Αξιών πρέπει να καταβάλλουν όλα τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, που αφορούν τις Δ&Π Κινητές Αξίες (με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του Εκδότη να συμπληρώσει τα ποσά αναφορικά με Πιστοποιητικά που φέρουν υποχρεώσεις αναφορικά με καταθέσεις) και ο Εκδότης δεν φέρει υποχρέωση να συμπληρώσει τα ποσά αναφορικά με την παρακράτηση φόρου που ισχύει για Δικαιώματα Προαίρεσης ή Πιστοποιητικά που δεν είναι καταθέσεις. Βλ. «Παράγοντες Κινδύνου». ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΟΥΝ ΠΟΙΟ(-Α) ΕΙΝΑΙ ΤΟ(-Α) ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΤΟΙΧΕΙΟ(- Α) ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΥΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ Ή ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ) Ή ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΟΣΟΥ (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ&Π ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ) ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΤΕΑ Ή/ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΟΣΑ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΠΡΟΤΟΥ ΛΑΒΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΥΧΟΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ATH-# v2 22

Ούτε ο Εκδότης ούτε κάποιος Διαπραγματευτής έχει εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις.

Ούτε ο Εκδότης ούτε κάποιος Διαπραγματευτής έχει εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτεί την υποβολή προσφοράς Τίτλων σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις. Τροποποιημένοι και Επαναδιατυπωμένοι Τελικοί Όροι ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2013 που τροποποιούν και επαναδιατυπώνουν τους Tελικούς Όρους ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2013 ώστε να αντικατοπτρίσουν τη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 6 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ... 19 3. ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 34 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 19.10.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1(Β) ΚΑΙ 2(Γ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Με βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Νοέμβριος 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 5 Απριλίου 2011 Με βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Protected. Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ING (L) Protected. Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ INVESTMENT MANAGEMENT ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ING (L) Protected Εταιρία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ EL ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 INVESTMENT MANAGEMENT Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Προειδοποίηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ («ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ») ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η κοινοτική Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 29.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Fevent-lin PIMCO Funds: Global Investors Series plc Ενημερωτικό Δελτίο 1 Μαρτίου 2011 PIMCO Funds: Global Investors Series plc είναι μια επενδυτική εταιρεία ανοικτού τύπου με μεταβλητό κεφάλαιο και με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο 0001/00009631/el Ενημερωτικά Δελτία BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο Attachment: 1. Ενημερωτικό Δελτίο Non Regulated Publication Date: 27/11/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ για τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ...3 2 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ...4 2.1 Η EUROBANK ERGASIAS

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Νοέμβριος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ιούνιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προσυμβατικό Πληροφοριακό

Προσυμβατικό Πληροφοριακό Προσυμβατικό Πληροφοριακό Έντυπο ΜiFID ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ MiFID Αγαπητέ Πελάτη, Με το νόμο 3606/2007 ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικο Δελτιο και Κανονισμοι Διαχειρισης

Ενημερωτικο Δελτιο και Κανονισμοι Διαχειρισης Ενημερωτικο Δελτιο και Κανονισμοι Διαχειρισης της 28ης Οκτωβρίου 2009 Pioneer Funds Ενας Οργανισμος Συλλογικων Επενδυσεων Του Λουξεμβουργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 4 Γλωσσάρι... 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 I. Σύντομη επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα