This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission"

Transcript

1 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein." 1

2 2

3 Πποεπιζκόπηζη ηος πποϊόνηορ Γιψζζεο Σηφρνη Δλδηάκεζεο Γιψζζεο Οκάδεο Σηφρνο Τχπνο Πξντφληνο Οκάδεο Ηιηθίαο Δθπαηδεπηηθφ Δπίπεδν Γισζζηθφ Δπίπεδν Διιεληθά Τνπξθηθά Οπγγξηθά Ληζνπαληθά Αγγιηθά Γιψζζα Σηφρνο Μαζεηέο Γπκλαζίνπ Παλεπηζηεκηαθνί Φνηηεηέο A1 Αξράξηνη/ Δπίπεδν Α1 Γισζζηθφ κάζεκα γηα απηνδηδαζθαιία Δπηπξφζζεην πιηθφ γηα ρξήζε κέζα ζε ηάμε Σηνηρεία Πξντφληνο Σηφρνη Γισζζηθφ πιηθφ ζε CD-ROM Δθηππψζηκν Βηβιίν Γηδαζθάινπ Δθηππψζηκν Δγρεηξίδην Σπνπδαζηή Γεληθή Γιψζζα Γισζζηθή Έκθαζε Αθνπζηηθή Γεμηφηεηα, Γεμηφηεηα Αλάγλσζεο, Γεμηφηεηα Πξνθνξάο, Γεμηφηεηα Γξαθήο, Λεμηιφγην Άιινη ζηφρνη Άιια ραξαθηεξηζηηθά Απζεληηθφ πιηθφ γηα δηαπνιηηηζκηθή γλσζηνπνίεζε Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο Windows Λειηοςπγικά Σςζηήμαηα: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Ελάσιζηερ απαιηήζειρ Hardware: Pentium 500 MHz, Super VGA (800 x 600), Internet Explorer 7, Sun Java 5, Flash Player 3

4 Macintosh Λειηοςπγικά Σςζηήμαηα: Mac OS X 10.4 Ελάσιζηερ απαιηήζειρ Hardware: Macintosh κε Intel x86 / PowerPC G3, G4, / G5 επεμεξγαζηή, Super VGA (800 x 600), Safari 4/5, Apple Java, Flash Σπγγξαθέαο, Δθδφηεο, Webmaster Σςγγπαθείρ Γλωζζικού Υλικού: Φσηεηλή Κνηηφξνπ Μαξία Παπαδνπνχινπ Μεηαθπάζειρ: Γεσξγία Μηρειή Εκδόηηρ: Γεκήηξηνο Α. Σηαθπιίδεο Αξηζκφο ISBN Έηνο Έθδνζεο 2010 Σχλδεζκνη ζρεηηθνί κε ην Πξντφλ 4

5 Πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ Παξνπζίαζε ηνπ γισζζηθνχ πιηθνχ ζην CD-Rom Γνκή Πφζεο ελφηεηεο θαη ππνελφηεηεο; Πνηα είλαη ε ζεκαηνινγία; Τν γισζζηθφ πιηθφ ζην CD-Rom απνηειείηαη απφ 7 ελφηεηεο. Τα ζέκαηα ησλ ελνηήησλ είλαη ηα αθφινπζα: Ενότητα 1.Χαιπετισμοί Ενότητα 2 Η οικογένεια μος και η γειτονιά μος Ενότητα 3 Τπώγονταρ έξω Ενότητα 4 Κάνονταρ ψώνια Ενότητα 5 Μετακινήσειρ Ενότητα 6 Βλέπονταρ αξιοθέατα Ενότητα 7 Πού θα μείνω; Τν βαζηθφ θξηηήξην ην νπνίν βξίζθεηαη πίζσ απφ ηε ζεκαηνινγία είλαη λα θαιπθζνχλ νη θπξηφηεξνη ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ησλ ηαμηδηψλ. Κάζε ελφηεηα δηαηξείηαη ζε 7 ππνελφηεηεο. Οη πξψηεο έμη ππνελφηεηεο θαιχπηνπλ αξθεηέο επηθνηλσληαθέο θαηαζηάζεηο (εληφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο θαηάζηαζεο) 5

6 ζηελ νπνία κπνξείηε λα βξεζείηε θαζψο ηαμηδεχεηε ζε κία μέλε ρψξα. Σπλεπψο, σο καζεηήο κίαο μέλεο γιψζζαο ζα απνθηήζεηο πνηθίιεο γισζζηθέο δεμηφηεηεο. Η έβδνκε ππνελφηεηα ζε θάζε ελφηεηα ιεηηνπξγεί σο επαλαιεπηηθή ελφηεηα Τν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ελδηάκεζε γιψζζα ηα αγγιηθά. Πνην είλαη ην αθξηβέο πεξηερφκελν ησλ ελνηήησλ θαη ησλ ππνελνηήησλ; Αο θάλνπκε έλα θαληαζηηθφ ηαμίδη Καζψο εηζεξρφκαζηε ζηελ ελφηεηα, έλα παξάζπξν πξνο ηελ μέλε ρψξα ζα αλνίμεη Σηελ αξρή θάζε ελφηεηαο ππάξρεη κία παλνξακηθή θσηνγξαθία ε νπνία ζρεηίδεηαη ζεκαηηθά κε ηελ ελφηεηα θαη αληηζηνηρεί ζηηο ππνελφηεηεο. Δηζαγσγηθά θείκελα Αθξηβψο κεηά έπεηαη έλα θείκελν ζπλήζσο ζηε κνξθή ηνπ δηαιφγνπ, ην νπνίν παξνπζηάδεη κία ζπγθεθξηκέλε επηθνηλσληαθή θαηάζηαζε. Μπνξείηε λα ην αθνχζεηε, λα ην δηαβάζεηε εάλ ζέιεηε θαη λα ην θξχςεηε θαζψο ην αθνχηε. Με άιιεο ιέμεηο : γισζζάξη Κάζε ιέμε θαη έθθξαζε ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζην θείκελν κεηαθξάδεηαη ζηα αγγιηθά ζην γισζζάξην. Κάζε ππνελφηεηα πεξηιακβάλεη ην γισζζάξη ηεο. Απηφ ην θνκκάηη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζαο βνεζήζεη λα κάζεηε ην ιεμηιφγην θαη λα ζαο εηζάγεη ζε νκάδεο-ιέμεσλ ή ζεκαηηθά ζπζρεηηδφκελεο ιέμεηο. Αληηκεησπίδνληαο ηηο δπζθνιίεο: γξακκαηηθή Η γξακκαηηθή είλαη ην θνκκάηη ην νπνίν ζπλνδεχεη θάζε ππνελφηεηα θαη ζην νπνίν κπνξείηε λα βξείηε γξαπηψο θαη λα ζαο εμεγείηαη κε ηνλ πην απιφ πηζαλφ ηξφπν (γηα παξάδεηγκα πίλαθεο, απνθπγή ππεξβνιηθήο κεηαγιψζζαο) γξακκαηηθή ζεσξία θαη αξθεηά παξαδείγκαηα ηα νπνία ζα ζαο βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζεηε θαιχηεξα ηελ μέλε γιψζζα. Δμάζθεζε: Σρεηηθά κε ηηο αζθήζεηο 6

7 Δπίζεο θάζε ελφηεηα πεξηιακβάλεη έλα ηκήκα γηα πξαθηηθή εμάζθεζε. Απηφ ην ηκήκα πεξηιακβάλεη 3 δξαζηεξηφηεηεο. Οη δεμηφηεηεο νη νπνίεο ζα εμαζθεζνχλ είλαη θπξίσο ε αλάγλσζε θαη ε αθνπζηηθή δεμηφηεηα. Θα βξείηε δηαθφξσλ εηδψλ δξαζηεξηφηεηεο, φπσο δξαζηεξηφηεηεο αληηζηνίρηζεο, ζπκπιήξσζεο θελψλ, ζσζηφ ή ιάζνο θ.ιπ. Κάπνηα πξάγκαηα δελ πξέπεη λα μερληνχληαη! Γηα απηφ θαη ππάξρεη ε έβδνκε ππνελφηεηα ζε θάζε ελφηεηα γηα επαλάιεςε ησλ θπξηφηεξσλ ζεκείσλ πξηλ πξνρσξήζεηε. Μία θσηνγξαθία αμίδεη φζν ρίιηεο ιέμεηο! Θα βξείηε αξθεηφ απζεληηθφ νπηηθφ πιηθφ ζε απηφ ην πξντφλ, ην νπνίν ην θάλεη πην δηαδξαζηηθφ, θαη ππνζηεξίδεη ηελ πνιηηηζηηθή ηνπ πιεπξά. To πξφγξακκα First steps of Hermes θέξλεη έλα κήλπκα ζηελ μέλε γιψζζα! Αο πξνζπαζήζνπκε λα ην δηαβάζνπκε!!! Πεξηγξαθή ηνπ ιεηηνπξγηθνχ Η αξρή πνπ ππνγξακκίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ First steps of Hermes είλαη λα παξακείλεη απιή θαη ζπκβαηή θαη ηαπηφρξνλα ειθπζηηθή θαη ελδηαθέξνπζα. Σηελ νπζία έρεη δεκηνπξγεζεί θαηά ηξφπν ηέηνην πνπ λα «δηαβάδεη» ην πιηθφ ηνπ Educator ιεηηνπξγεί σο SCORM. Γηα λα γίλεη ε εθαξκνγή πην ειθπζηηθή ρξεζηκνπνηήζεθε ηερλνινγία πνιπκέζσλ. Η δνκή πινήγεζεο είλαη φζν ην δπλαηφλ πην απιή γίλεηαη θαη ε δηαζπλδεηηθή δηάηαμε αξθεηά θηιηθή πξνο ην ρξήζηε. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί παλνξακηθέο θσηνγξαθίεο, ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα μελαγεζεί ζε δηάθνξα πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα θαη λα απνηππσζνχλ ζην κπαιφ ηνπ εηθφλεο, απνκλεκνλεχζηκεο θαη αλαγλσξίζηκεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί ζην ηξηζδηάζηαην απηφ πεξηβάιινλ θαη, θάλνληαο θιηθ ζηα hot-spots, λα πινεγεζεί ζηηο ππνελφηεηεο. Οη δηάινγνη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελφηεηεο είλαη είηε ερεηηθνί ή πξφθεηηαη γηα ερεηηθφ πιηθφ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ θηλνχκελε εηθφλα (3D animation). Θα παξέρεηαη ζην ρξήζηε θαη ε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ππφηηηινπο. Δπίζεο, ε εθαξκνγή 7

8 εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο γισζζαξίνπ θαη μερσξηζηήο ελφηεηαο γξακκαηηθήο. Χξεζηκνπνηήζεθε έλα ελεξγφ πιεθηξνιφγην πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηηο δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ησλ γισζζψλ ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ αιθαβήησλ. Δπίζεο, φια φζα πεξηιακβάλεη θάζε ελφηεηα ζα κπνξνχλ λα εθηππσζνχλ, ψζηε λα κπνξεί ν ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην πιηθφ απηφ γηα κειέηε φηαλ ζα είλαη απνζπλδεδεκέλνο απφ ηνλ ππνινγηζηή, off line, θαη γηα πεξαηηέξσ εμάζθεζε. Απόκηηζη γνώζεων Τι θα πεηύσω; Τν πξφγξακκα First Steps of Hermes είλαη έλα πξφγξακκα εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ πνπ απνηειείηαη απφ CD-Rom θαη πιαηθφξκα ζην ίληεξλεη. Τν πξφγξακκα απεπζχλεηαη θπξίσο ζε καζεηέο γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ θαη θνηηεηέο παλεπηζηεκίνπ, θαζψο θαη ζε άλεξγνπο ελήιηθεο πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ βαζηθέο γλψζεηο ζηε λέα ειιεληθή γιψζζα, ηελ νπγγξηθή, ιηζνπαληθή ή ηνπξθηθή γιψζζα. Τν πξφγξακκα απνζθνπεί ζην λα βνεζήζεη ηηο νκάδεο-ζηφρνπο λα θαηαθηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαηαλφεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, θαηαλφεζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη παξαγσγήο γξαπηνχ ιφγνπ ζην βαζηθφ επίπεδν (Α1) ζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο γιψζζεο κέζσ απηνδηδαζθαιίαο. Δπίζεο, ην πξφγξακκα βαζίδεηαη ζην Κνηλφ Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηε γιψζζα (Common European Framework of References - CEFR, Όκσο, δελ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη φηη νη ζπνπδαζηέο ζα θαηαθηήζνπλ φιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο δεμηφηεηεο ή ζα έρνπλ επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο ηεο γιψζζαο. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη ζπνπδαζηέο λα απνθηήζνπλ αξθεηέο απφ ηηο δεμηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα: Τν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ζηξαηεγηθέο θαη δξαζηεξηφηεηεο απηνδηδαζθαιίαο θαη σο εθ ηνχηνπ, αθφκα θαη αλ ν ζπνπδαζηήο δελ θαηαθέξεη λα αλαπηχμεη πιήξσο θαη ηηο ηέζζεξηο πξναλαθεξζείζεο δεμηφηεηεο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζην Κνηλφ 8

9 Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο γηα ηε γιψζζα, εμαηηίαο ηεο θχζεο ηεο απηνδηδαζθαιίαο, σζηφζν ην πξφγξακκα ιεηηνπξγεί σο βάζε πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πξψην βήκα ζηελ θαηάθηεζε κίαο απφ ηηο ηέζζεξηο γιψζζεο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε φζσλ ζπνπδαζηψλ επηζπκνχλ πξαγκαηηθά λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηε γιψζζα θαη αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξνζπάζεηα. Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη ηέζζεξηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο δελ αλαπηχζζνληαη αλεμάξηεηα ε κία απφ ηελ άιιε, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαηαλφεζεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ, θαηαλφεζεο γξαπηνχ ιφγνπ, παξαγσγήο πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, θαη πξνθνξηθήο ζπλδηαιιαγήο ζην πιαίζην κηαο πξνζέγγηζεο ηεο γιψζζαο σο εληαίνπ ζπλφινπ. Δεξιόηηηερ Α1 Επιπέδος Δεξιόηηηερ καηανόηζηρ πποθοπικού λόγος Μπνξψ λα θαηαλνψ εξσηήζεηο θαη νδεγίεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ζπλνκηιεηήο κνπ κηιάεη αξγά θαη θαζαξά θαη ρξεζηκνπνηεί απιή γιψζζα. Μπνξψ λα θαηαλνψ βαζηθνχο ραηξεηηζκνχο θαη νηθείεο θαζεκεξηλέο εθθξάζεηο (π.ρ. θαιεκέξα, θαιφ απφγεπκα θ.ιπ.) Μπνξψ λα θαηαλνψ βαζηθέο ιέμεηο θαη πνιχ ζηνηρεηψδεηο θξάζεηο πνπ αθνξνχλ εκέλα θαη γηα ηελ νηθνγέλεηά κνπ αξθεί ν νκηιεηήο λα κηιάεη αξγά θαη θαζαξά. Μπνξψ λα θαηαλνψ ιέμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πην ζπλεζηζκέλα αληηθείκελα ζην ζπίηη θαη ζηε ζρνιηθή ηάμε. Μπνξψ λα θαηαλνψ εθθξάζεηο γηα ηνπο αξηζκνχο, ηηο ηηκέο, ηηο εκεξνκελίεο (π.ρ. κέξα, κήλαο, ρξφλνο). Δεξιόηηηερ καηανόηζηρ γπαπηού λόγος Μπνξψ λα αλαγλσξίδσ απιέο ιέμεηο θαη θξάζεηο ζε απιά θείκελα. Μπνξψ λα δηαβάδσ θαη λα θαηαλνψ απιέο εθθξάζεηο πνπ αθνξνχλ βαζηθέο πξνζσπηθέο ιεπηνκέξεηεο φπσο φλνκα, επίζεην, εκεξνκελία γέλλεζεο θ.ιπ. Μπνξψ λα θαηαλνψ βαζηθέο πιεξνθνξίεο ζε κηθξά θαη απιά θείκελα, φπσο αθίζεο ηαηληψλ ή ζπλαπιηψλ, θπιιάδηα θαη πηλαθίδεο. 9

10 Μπνξψ λα θαηαλνψ απιά θείκελα φπσο επρεηήξηεο θάξηεο, θαξη πνζηάι θαη πξνζσπηθά κελχκαηα (π.ρ. θαιέο δηαθνπέο, είκαη ζε ζπλάληεζε θ.ιπ.). Μπνξψ λα ζρεκαηίζσ κία ηδέα γηα ην πεξηερφκελν ελφο απινχ πιεξνθνξηαθνχ θεηκέλνπ θαη γξαπηψλ νδεγηψλ, ηδίσο αλ ζπλνδεχεηαη απφ νπηηθφ πιηθφ (π.ρ. παξαγγειίεο πξνγξακκάησλ ππνινγηζηψλ, θφξκεο ζπκπιήξσζεο θ.ιπ.). Μπνξψ λα θαηαλνψ έλα εξσηεκαηνιφγην (γηα άδεηα παξακνλήο, δηακνλή ζε μελνδνρείν θ.ά.) θαη λα ζπκπιεξψζσ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο, φπσο φλνκα, επίζεην, εκεξνκελία γέλλεζεο, εζληθφηεηα. Δεξιόηηηερ πποθοπικήρ ζςνδιαλλαγήρ Μπνξψ λα θάλσ θαη λα απαληήζσ ζε απιέο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Μπνξψ λα ρξεζηκνπνηήζσ βαζηθέο εθθξάζεηο γηα λα ζπζηεζψ, λα ζπζηήζσ άιινπο, θαη λα ραηξεηήζσ. Μπνξψ λα θάλσ εξσηήζεηο γηα πξάγκαηα θαη λα απαληήζσ ζηηο εξσηήζεηο ησλ άιισλ. Μπνξψ λα ξσηήζσ θάπνηνλ πνχ κέλεη, λα ηνπ θάλσ εξσηήζεηο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ μέξεη, γηα ηα πξάγκαηα πνπ έρεη θαη λα απαληήζσ ζε αληίζηνηρεο εξσηήζεηο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαηππψλνληαη αξγά θαη θαζαξά. Μπνξψ λα πσ αξηζκνχο, πνζφηεηεο, ηηκέο, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα. Μπνξψ λα θάλσ ηα ςψληα ηεο εκέξαο κε ηε βνήζεηα φκσο θαη εμσγισζζηθψλ ζηνηρείσλ (δείμηκν κε ην ρέξη, έθθξαζε πξνζψπνπ). Δεξιόηηηερ παπαγωγήρ πποθοπικού λόγος Μπνξψ λα κηιήζσ γηα ηηο θαζεκεξηλέο κνπ ζπλήζεηεο ρξεζηκνπνηψληαο απιέο πξνηάζεηο. Μπνξψ λα εθθξάζσ ηελ επηζπκία κνπ λα θάλσ ή λα κελ θάλσ θάηη ρξεζηκνπνηψληαο απιέο πξνηάζεηο. Μπνξψ λα δψζσ βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηφ κνπ, φπσο δηεχζπλζε, ηειέθσλν θ.ιπ. Μπνξψ λα πσ αλ θαηαλφεζα κηα θξάζε πνπ άθνπζα ή φρη. Δεξιόηηηερ παπαγωγήρ λόγος 10

11 Μπνξψ λα ζπκπιεξψζσ έλα απιφ εξσηεκαηνιφγην γηα ην επάγγεικά κνπ, ηελ ειηθία κνπ, ηε δηεχζπλζή κνπ θαη ηα ρφκπη κνπ. Μπνξψ λα γξάςσ απιέο πξνηάζεηο θαη θξάζεηο γηα ηνλ εαπηφ κνπ (π.ρ. πνχ κέλσ, ηη θάλσ) Μπνξψ λα γξάςσ κηα επρεηήξηα θάξηα ή κηα θαξη πνζηάι ρξεζηκνπνηψληαο απιή γιψζζα (π.ρ. θάξηα γελεζιίσλ, θάξηα εηδηθήο πεξίζηαζεο θ.ιπ.) Μπνξψ λα γξάςσ έλα ζχληνκν ζεκείσκα γηα λα πσ ζε θάπνηνλ πνχ είκαη ή πνχ λα ζπλαληεζνχκε. Παποςζίαζη ηος Πεπιεσομένος Τν πξφγξακκα απνηειείηαη απφ 7 ελφηεηεο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο πεξηιακβάλεη 6 ππνελφηεηεο. Σηελ αξρή θάζε ελφηεηαο ππάξρεη παλνξακηθή θσηνγξαθία πνπ αλαδεηθλχεη ην ζέκα ηεο ελφηεηαο θαη ησλ ππνινίπσλ ππνελνηήησλ. Η παλνξακηθή θσηνγξαθία πεξηιακβάλεη ιέμεηο θαη θξάζεηο ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο ζα δηδαρζεί ζηελ ελφηεηα. Οη θσηνγξαθίεο απηέο εηζάγνπλ λέεο ιέμεηο θαη θξάζεηο, πνπ είλαη ερνγξαθεκέλεο θαη κπνξεί ν ζπνπδαζηήο, θάλνληαο θιηθ ζηελ εηθφλα, λα ηηο αθνχζεη θαη λα εμαζθεζεί ζηελ πξνθνξά. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θάλεη θιηθ ζε θάπνηα ζεκεία ζηελ παλνξακηθή θσηνγξαθία θαη απηά παξαπέκπνπλ ζεκαηηθά ζε αληίζηνηρε ππνελφηεηα. Όηαλ ν ρξήζηεο ζα θάλεη θιηθ ζε έλα απφ ηα ζεκεία απηά, ζα κπνξέζεη λα δεη ηε ιεπηνκέξεηα ηεο θσηνγξαθίαο θαη λα κεηαβεί ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην ζρεηηθφ ζέκα. Τν πεξηερφκελν ηνπ First Steps of Hermes θαηά θχξην ιφγν απνηειείηαη απφ ερεηηθά θείκελα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα θείκελα απηά. Κάζε ππνελφηεηα μεθηλά κε κηα δξαζηεξηφηεηα listening. Ο ρξήζηεο βέβαηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη γξακκέλν παξάιιεια ην ερεηηθφ απηφ θείκελν. Οη πξψηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ελφηεηαο θαη ηεο ππνελφηεηαο ζρεηίδνληαη κε ην θείκελν. Δπίζεο, κπνξεί ν ρξήζηεο λα ην πξνζεγγίζεη ζαλ θείκελν αλάγλσζεο, εθφζνλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην δεη γξακκέλν, φπσο πξναλαθέξζεθε. Μέζσ, ινηπφλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηαλφεζεο πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη γξαπηνχ ιφγνπ αλαπηχζζνληαη νη δχν απηέο 11

12 δεμηφηεηεο, φπσο ζπκβαίλεη θαη θαηά ηε δηδαζθαιία ζηε ζρνιηθή ηάμε. Οη αζθήζεηο ησλ ππνελνηήησλ κπνξεί λα κελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην εηζαγσγηθφ θείκελν ηεο ελφηεηαο, σζηφζν έρνπλ θνηλά ζεκεία σο πξνο ην ιεμηιφγην θαη ην ζέκα ηνπο. Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ θεηκέλσλ αλάγλσζεο, αθνινπζήζεθε ε ίδηα ινγηθή: ρξεζηκνπνηήζεθε ζρεηηθφ ιεμηιφγην θαη ζέκα. Σσεδιαζμόρ θεμαηικού πεπιεσομένος Τα ζέκαηα ησλ ελνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα αθνξνχλ επηκέξνπο πηπρέο ηφζν ηεο θαζεκεξηλήο φζν θαη ηεο ηνπξηζηηθήο δσήο. Παξάιιεια, ηφζν νη εηθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ φζν θαη ε γισζζηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε αλαδεηθλχνπλ ζηνηρεία πνιηηηζηηθά (κε γισζζηθά), ζπλήζεηεο πνιηηηζηηθέο (παξαδνζηαθή δηαηξνθή, παξαδνζηαθή έλδπζε θ.ά.). Τα ζέκαηα ησλ ελνηήησλ θαη ε ζεηξά πνπ αθνινπζνχλ έρνπλ σο εμήο: Δλφηεηα 1.Χαηξεηηζκνί Δλφηεηα 2 Η νηθνγέλεηα κνπ θαη ε γεηηνληά κνπ Δλφηεηα 3 Τξψγνληαο έμσ Δλφηεηα 4 Κάλνληαο ςψληα Δλφηεηα 5 Μεηαθηλήζεηο Δλφηεηα 6 Βιέπνληαο αμηνζέαηα Δλφηεηα 7 Πνχ ζα κείλσ; Τφζν ην ζεκαηηθφ πεξηερφκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππνελνηήησλ φζν θαη ην ιεμηιφγην ησλ αζθήζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο αληίζηνηρεο θάζε θνξά βαζηθήο ελφηεηαο. Διάπκεια Η δηαδηθαζία εθκάζεζεο κηαο γιψζζαο πνηθίιιεη αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, κε ην ρξφλν πνπ ν ζπνπδαζηήο ζα αθηεξψζεη, ηε γλσζηηθή θαη 12

13 ζπλαηζζεκαηηθή εηνηκφηεηα θαη ην επίπεδν ηεο απφδνζεο ηνπ ζπνπδαζηή. Θεσξψληαο φηη νη ζπνπδαζηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πξφγξακκα απηφ αληαπνθξίλνληαη ζην πξνθίι ελφο κέζνπ ζπνπδαζηή, ππνινγίδεηαη φηη ε νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο First Steps of HERMES απαηηεί γχξσ ζηηο 100 κε 120 ψξεο κειέηεο. Φπήζιμερ ζςμβοςλέρ Σαο ζπκβνπιεχνπκε λα ιάβεηε ππφςε ζαο ηα αθφινπζα ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο First Steps of HERMES: Αθνινπζήζηε, φζν κπνξείηε, ηε ζεηξά ησλ ελνηήησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππνελνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ζαο. Πξνζπαζήζηε λα θάλεηε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη αζθήζεηο. Απνθχγεηε λα δηαβάδεηε παξάιιεια, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αθξφαζεο, ηα ερεηηθά θείκελα. Τν γισζζάξη πεξηιακβάλεη φιν ην ιεμηιφγην (ιέμεηο θαη εθθξάζεηο) πνπ ππάξρεη ζηα ερεηηθά θείκελα θαη ζηα θείκελα γηα αλάγλσζε, ζηηο αζθήζεηο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα λα κπνξέζεηε λα θαηαλνήζεηε ηα θείκελα θαη ηηο αζθήζεηο, ζα πξέπεη λα αλαηξέμεηε ζε απηφ. Τν γισζζάξη είλαη πνιχ πην ρξήζηκν απφ έλα νπνηνδήπνηε ιεμηθφ, δηφηη παξνπζηάδεη ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ ζηα ζπγθεθξηκέλα θάζε θνξά ζπκθξαδφκελα. 13

14 ΔΝΟΣΗΣΑ 1: Υαηξεηηζκνί ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΤΠΟ-ΔΝΟΣΗTΑ 1 Άζθεζε 1 Γηδαθηηθνί ζηόρνη Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Σύπνο Άζθεζεο ρόιηα Να αλαγλσξίζνπλ ερεηηθά ηα γξάκκαηα ηεο ειιεληθήο αιθαβήηνπ/λα αζθεζνύλ ζηελ νξζή πξνθνξά ησλ ιέμεσλ Καηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ/παξαγσγή πξνθνξηθνύ ιόγνπ Μπνξώ λα αλαγλσξίδσ ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ /κπνξώ λα πξνθέξσ θαηαλνεηά ιέμεηο Αθνύζηε, δηαβάζηε θαη επαλαιάβεηε ιεπηά Πξηλ: Γξάθεηε ζηνλ πίλαθα ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ θαη ηνλ αγγιηθό ήρν πνπ αληηζηνηρεί ζην θαζέλα. Μνηξάδεηε ζηνπο καζεηέο θάξηεο όπνπ έρεηε γξάςεη από έλα γξάκκα ηεο αιθαβήηνπ, κία κνλνζύιιαβε ιέμε πνπ πεξηιακβάλεη ην παξαπάλσ γξάκκα θαη κία δεύηεξε ιέμε ρσξηζκέλε όκσο ζε ζπιιαβέο, πνπ θαη πάιη ζα πεξηιακβάλεη ην γξάκκα απηό. Εεηάηε από ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ δπλαηά ην πεξηερόκελν ηεο θάξηαο. ηε ζπλέρεηα, δείρλεηε θσηνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ όζα αληηθείκελα πεξηιακβάλνληαη ζηελ Άζθεζε 1ηεο ελόηεηαο 1. Σνπο δεηάηε λα ηα πνπλ ζηε δηθή ηνπο γιώζζα. Καηά ηε : Οη καζεηέο αθνύλ ηελ πξώηε ιέμε θαη ηελ επαλαιακβάλνπλ. Σνπο δεηάηε λα πξνθέξνπλ ηα θσλήκαηα μερσξηζηά. Κάλεηε ην ίδην θαη κε ηηο ππόινηπεο ιέμεηο. Μεηά: Γείρλεηε θσηνγξαθίεο αληηθεηκέλσλ, αθνύ γξάςεηε ζηνλ πίλαθα πώο νλνκάδνληαη, θαη δεηάηε από ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ ηηο ιέμεηο. 1. Οπγγαξία 2. Σνπξθία 3. Ληζνπαλία 14

15 4. Διιάδα 5. Αθξηθή ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΤΠΟ-ΔΝΟΣΗTΑ 1: Άζθεζε 2 Γηδαθηηθνί ζηόρνη Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Σύπνο Άζθεζεο ρόιηα Να ζπλδένπλ ηα θσλήκαηα ηεο ειιεληθήο κε ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα Καηαλόεζε πξνθνξηθνύ ιόγνπ/καηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ κπνξώ λα αλαγλσξίδσ θαη λα δηαθξίλσ αθνπζηηθά ιέμεηο (θύξηα νλόκαηα) /κπνξώ λα δηαβάδσ θαη λα θαηαλνώ θύξηα νλόκαηα θαη γλσζηέο εθθξάζεηο κέζα ζε απιέο πξνηάζεηο πκπιεξώζηε ηα θελά. Drag and drop (κεηαθνξά θαη απόζεζε) ιεπηά Πξηλ: Γξάθεηε ζηνλ πίλαθα ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ θαη ηνλ αγγιηθό ήρν πνπ αληηζηνηρεί ζην θαζέλα. Εεηάηε από ηνπο καζεηέο λα απνδώζνπλ ηα νλόκαηά ηνπο κε ειιεληθνύο ραξαθηήξεο. Καηά ηε : Οη καζεηέο αθνύλ ην δηάινγν πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο θαη θάλνπλ ηε δξαζηεξηόηεηα. Γξάθεηε ην δηάινγν ρσξίο ηηο απαληήζεηο ζηνλ πίλαθα θαη ηνπο δεηάηε λα δηαβάζνπλ ην ζσζηό όλνκα γηα λα ζπκπιεξώζηε ηα θελά. Μεηά: Γξάθεηε ζηνλ πίλαθα δηάθνξα νλόκαηα. Υσξίδεηε ηνπο καζεηέο ζε δεύγε. Σνπο δεηάηε λα επηιέμνπλ έλα όλνκα ν θαζέλαο θαη λα ην δηαβάζνπλ δπλαηά. Οη καζεηέο αλά δεπγάξη, ρξεζηκνπνηώληαο ηα νλόκαηα απηά, αληαιιάζζνπλ ραηξεηηζκνύο. -Καιεκέξα Άλλα -Γεηα ζνπ, ηέιια. Καιεκέξα, Σάθε. 15

16 -Καιεκέξα, Άλλα. -Καιεκέξα, παηδηά. -Γεηα ζνπ, Φαλή. -Καιεκέξα! -Γεηα ζνπ Αλζή. ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΤΠΟ-ΔΝΟΣΗTΑ 1 Άζθεζε 3 Γηδαθηηθνί ζηόρνη Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Σύπνο Άζθεζεο ρόιηα Να εμαζθεζνύλ ζηε ρξήζε απιώλ θαζεκεξηλώλ εθθξάζεσλ θηιηθνύ θαη επγεληθνύ ραηξεηηζκνύ, απνραηξεηηζκνύ Καηαλόεζε πξνθνξηθνύ ιόγνπ κπνξώ λα θαηαλνώ θάπνηνλ πνπ κε ραηξεηά θαη κε απνραηξεηά/κπνξώ λα ζπλδπάδσ εηθόλεο θαη πξνηάζεηο Αθνύσ θαη ηαηξηάδσ. Drag and drop (κεηαθνξά θαη απόζεζε) ιεπηά Πξηλ: Αθνύηε ην δηάινγν ζηελ αξρή ηεο ελόηεηαο. Γξάθεηε ζηνλ πίλαθα ην ιεμηιόγην ηεο ελόηεηαο, ππνδεηθλύνληαο πνηεο εθθξάζεηο ηαηξηάδνπλ ζε επίζεκν ύθνο θαη πνηεο ζε αλεπίζεκν ύθνο. Βνεζάηε ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ δπλαηά ηηο εθθξάζεηο. Καηά ηε : Οη καζεηέο αθνύλ θάζε δηάινγν πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο θαη ηνλ ηαηξηάδνπλ κε ηελ αληίζηνηρε εηθόλα. Μεηά: Μνηξάδεηε ζηνπο καζεηέο εηθόλεο πνπ απεηθνλίδνπλ πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηεο ππό-ελόηεηαο. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δεύγε, ππνδύνληαη ηα εηθνληδόκελα πξόζσπα θαη επηιέγνπλ ηηο θαηάιιειεο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε εθθξάζεηο ραηξεηηζκνύ, απνραηξεηηζκνύ. 16

17 Διάλογος 1 - Καιεκέξα ζαο! - Καιεκέξα! Διάλογος 2 -Καιελύρηα, Γηώξγν. - Καιελύρηα ζαο. Διάλογος 3 - Γεηα! - Γεηα ζνπ! Διάλογος 4 -Καιελύρηα! -Καιελύρηα! ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΤΠΟ-ΔΝΟΣΗTΑ 2 Άζθεζε 1 Γηδαθηηθνί ζηόρνη Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Σύπνο Άζθεζεο Να εμαζθεζνύλ ζηε ρξήζε ηνπ ξήκαηνο είκαη ζηνλ ελεζηώηα. Καηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ κπνξώ λα θαηαλνώ απιέο ιέμεηο, νηθείεο εθθξάζεηο/κπνξώ λα θαηαλνώ πνιύ απιά θείκελα θαη δηαιόγνπο πκπιεξώζηε ηα θελά. Drag and drop (κεηαθνξά θαη απόζεζε) 17

18 ρόιηα ιεπηά Πξηλ: Αθνύηε ην δηάινγν ηεο ππό-ελόηεηαο. Κιίλεηε ην ξήκα είλαη ζηνλ πίλαθα. Καηά ηε : Οη καζεηέο ζπκπιεξώλνπλ ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο κε ην θαηάιιειν ηύπν ηνπ ξήκαηνο. Μεηά: Εεηάηε από ηνπο καζεηέο λα ζπζηήζνπλ ζηελ ηάμε ην δηπιαλό ηνπο (πώο ιέγεηαη θαη από πνύ είλαη) 1. Δγώ είκαη Διιελίδα. 2. Δζύ είζαη ν Γηώξγνο; 3. Απηή είλαη ε θίιε κνπ. 4. Δκείο είκαζηε από ηελ Οπγγαξία. 5. Από πνύ είζηε εζείο; 6. Απηνί είλαη από ηνλ Καλαδά. ΔΝΟΣΗΣΑ 1: ΤΠΟ-ΔΝΟΣΗTΑ 2: Άζθεζε 2 Γηδαθηηθνί ζηόρνη Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Σύπνο Άζθεζεο ρόιηα Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο ταιρεηώ και ζσζηήνω/ζσζηήνομαι Καηαλόεζε πξνθνξηθνύ ιόγνπ/καηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ κπνξώ λα θαηαλνώ θάπνηνλ πνπ κε ραηξεηά/κπνξώ λα θαηαλνώ θάπνηνλ πνπ ζπζηήλεη θάπνηνλ άιιν ιέγνληαο ηελ εζληθόηεηά ηνπ/κπνξώ λα θαηαλνώ πνιύ απιά θείκελα θαη δηαιόγνπο πκπιεξώζηε ηα θελά. Drag and drop (κεηαθνξά θαη απόζεζε) ιεπηά Πξηλ: Αθνύηε ην δηάινγν ηεο ππό-ελόηεηαο. Γξάθεηε ζηνλ πίλαθα θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο γηα λα ζπζηεζεί, γηα λα ζπζηήλεη, γηα λα δειώζεη ηελ 18

19 εζληθόηεηά ηνπ, πνηα γιώζζα κηιάεη. Εεηάηε από ηνπο καζεηέο λα ηηο δηαβάζνπλ δπλαηά. Καηά ηε : Οη καζεηέο αθνύλ ην δηάινγν πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο θαη ζπκπιεξώλνπλ ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο κε ηελ θαηάιιειε θξάζε. Μεηά: Μνηξάδεηε ζηνπο καζεηέο θάξηεο κε ην όλνκα θάπνηνπ επώλπκνπ εζνπνηνύ θαη ηε ρώξα θαηαγσγήο ηνπ. Εεηάηε από ηνπο καζεηέο λα ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο κεγαιύηεξεο ησλ δύν αηόκσλ θαη λα αλαπαξaγάγνπλ ην δηάινγν πνπ άθνπζαλ ρξεζηκνπνηώληαο όκσο ηε λέα ηνπο ηαπηόηεηα. Καιεζπέξα, πύξν. Ση θάλεηο; Δίκαη θαιά, εζύ; Πνιύ θαιά. Απηή είλαη ε θίιε κνπ ε Asli Υαίξσ πνιύ. Από πνύ είζαη Asli; Δίκαη από. Σελ Σνπξθία. Μηιάο αγγιηθά; Ναη, κηιάσ πνιύ θαιά αγγιηθά. Δζύ; Έηζη θαη έηζη. ΔΝΟΣΗΣΑ 1: ΤΠΟ-ΔΝΟΣΗTΑ 2: Άζθεζε 3 Γηδαθηηθνί ζηόρνη Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Σύπνο Άζθεζεο ρόιηα Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ γξακκαηηθνύ γέλνπο Καηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ κπνξώ λα θαηαλνώ απιέο ιέμεηο, νηθείεο εθθξάζεηο/ κπνξώ λα θαηαιάβσ πνιύ απιέο πξνηάζεηο πκπιεξώζηε ηα θελά. Drag and drop (κεηαθνξά θαη απόζεζε) ιεπηά Πξηλ: Μνηξάδεηε ζηα παηδηά ηνλ πίλαθα κε ηηο εζληθόηεηεο από ηελ ελόηεηα ηεο γξακκαηηθήο. ηε 19

20 ζπλέρεηα ηνπο δείρλεηε θσηνγξαθίεο επσλύκσλ θαη ηνπο ξσηάηε ηη εζληθόηεηα είλαη. Σνπο βνεζάηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζσζηό γέλνο επηζέηνπ. Καηά ηε : Οη καζεηέο ζπκπιεξώλνπλ ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο κε ηελ θαηάιιειε ιέμε. Μεηά: - 1. Ζ Zsuzsa είλαη Οπγγαξέδα. 2. Ο Γεκήηξεο είλαη Έιιελαο. 3. Ζ Μαξία είλαη Διιελίδα. 4. Ζ Asli είλαη Σνπξθάια. 5. Ο Cemil είλαη Σνύξθνο. ΔΝΟΣΗΣΑ 1: ΤΠΟ-ΔΝΟΣΗTΑ 3: Άζθεζε 1 Γηδαθηηθνί ζηόρνη Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Σύπνο Άζθεζεο ρόιηα Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη όηαλ θάπνηνο δίλεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηό ηνπ Μπνξώ λα θαηαλνώ βαζηθέο ιέμεηο θαη πνιύ ζπλεζηζκέλεο εθθξάζεηο ζρεηηθά κε ην άηνκό κνπ θαηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ πκπιεξώζηε ηα θελά (Drag and Drop) 20 ιεπηά Πξηλ: Γξάθεηε ζηνλ πίλαθα ιεμηιόγην ζρεηηθό κε ηελ ππεύζπλε δήισζε. Καηά ηε δηάξθεηα: Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηε δήισζε θαη ζπκπιεξώλνπλ ηα θελά Μεηά: Μνηξάδεηε ζηνπο καζεηέο άιιά έγγξαθα πνπ έρεηε βξεη, ζηα νπνία πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ ηα 20

21 πξνζσπηθά ζηνηρεία. Σα κνηξάδεηε ζηνπο καζεηέο θαη δεηάηε από ηνλ θαζέλα λα ηα ζπκπιεξώζεη. Αθνινπζεί αλάγλσζε ησλ εγγξάθσλ ζηελ ηάμε. Γεσξγία Παπαδνπνύινπ Σάζνο Παπαδόπνπινο 14 Φεβξνπαξίνπ 1978 Αζήλα Λεσθόξνο Ισλίαο 260 ΔΝΟΣΗΣΑ 1: ΤΠΟ-ΔΝΟΣΗΣΑ 3: Άζθεζε 2 Γηδαθηηθνί ζηόρνη Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Σύπνο Άζθεζεο ρόιηα Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη όηαλ θάπνηνο δίλεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηό ηνπ /λα εμαζθεζνύλ ζηε ρξήζε εξσηεκαηηθώλ ιέμεσλ Καηαλόεζε πξνθνξηθνύ ιόγνπ/καηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ Μπνξώ λα θαηαλνώ βαζηθέο ιέμεηο θαη πνιύ ζπλεζηζκέλεο εθθξάζεηο ζρεηηθά κε ην άηνκό κνπ/κπνξώ λα θαηαλνώ πνιύ απιά θείκελα θαη δηαιόγνπο Αθνύσ θαη βάδσ ζηε ζσζηή ζεηξά (Drag and drop) (κεηαθνξά θαη απόζεζε) ιεπηά Πξηλ: Αθνύηε ην δηάινγν ηεο ππό-ελόηεηαο. Γξάθεηε ζηνλ πίλαθα θξάζεηο-θιεηδηά. Εεηάηε από ηνπο καζεηέο λα ρσξηζηνύλ ζε δεύγε θαη λα αλαπαξαγάγνπλ αληίζηνηρνπο δηαιόγνπο, ρξεζηκνπνηώληαο πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία. Τπνδεηθλύεηε ηε ρξήζε πιεζπληηθνύ επγελείαο. Καηά ηε : Οη καζεηέο αθνύλ ην δηάινγν πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο θαη βάδνπλ ηηο πξνηάζεηο 21

22 ζηε ζσζηή ζεηξά. Μεηά: Μνηξάδεηε ζηνπο καζεηέο κία αίηεζε γηα λα ηε ζπκπιεξώζνπλ κε ηα πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία. Πώο ιέγεζηε, παξαθαιώ; Δπγελία Ρήγα. Από πνύ είζηε; Δίκαη από ηελ Διιάδα. Πόζν ρξνλώλ είζηε; Δίθνζη ελληά. Πνύ κέλεηε; Μέλσ ζηα Δμάξρεηα. Γηεύζπλζε; Θεκηζηνθιένπο 17. Σειέθσλν; Δπραξηζηώ. Παξαθαιώ. ΔΝΟΣΗΣΑ 1: ΤΠΟ-ΔΝΟΣΗTΑ 3: Άζθεζε 3 Γηδαθηηθνί ζηόρνη Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Σύπνο Άζθεζεο Να εμαζθεζνύλ ζηνπο απόιπηνπο αξηζκνύο. κπνξώ λα θαηαλνώ απιέο ιέμεηο θαηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ Drag and drop (κεηαθνξά θαη απόζεζε) 15 ιεπηά ρόιηα Πξηλ: - 22

23 1 Καηά ηε δηάξθεηα: Οη καζεηέο ζπλδπάδνπλ θάζε αξηζκό κε ηε ιέμε ζηελ νπνία αληηζηνηρεί. Μεηά: Μνηξάδεηε ζηνπο καζεηέο θαξηέιεο πνπ απεηθνλίδνπλ αληηθείκελα ζε δηαθνξεηηθέο πνζόηεηεο. Σνπο δεηάηε λα ζπκπιεξώζνπλ δίπια ζε θάζε εηθόλα νινγξάθσο ηνλ αξηζκό ησλ απεηθνληδόκελσλ αληηθεηκέλσλ ,000 ΔΝΟΣΗΣΑ 1: ΤΠΟ-ΔΝΟΣΗTΑ 4: Άζθεζε 1 Γηδαθηηθνί ζηόρνη Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Σύπνο Άζθεζεο ρόιηα Να κάζνπλ λα παίξλνπλ θαη λα δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηνλ ηόπν θαηνηθίαο θάπνηνπ/λα εμαζθεζνύλ ζηε ρξήζε εξσηεκαηηθώλ ιέμεσλ Καηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ κπνξώ λα θαηαλνώ πνιύ απιά θείκελα θαη δηαιόγνπο/ κπνξώ λα ζπλδπάδσ εηθόλεο θαη πξνηάζεηο Σαηξηάμηε ηηο εηθόλεο κε ηηο πξνηάζεηο. Drag and drop (κεηαθνξά θαη απόζεζε) ιεπηά Πξηλ: Γξάθεηε ζηνλ πίλαθα δηάθνξεο πξσηεύνπζεο. Γείρλεηε ζηνπο καζεηέο θσηνγξαθίεο ησλ πόιεσλ θαη ηνπο δεηάηε λα επηιέμνπλ από ηε ιίζηα πνπ γξάςαηε θαη λα δηαβάζνπλ ην όλνκα ηεο πόιεο πνπ βιέπνπλ. Καηά ηε : Οη καζεηέο θνηηάδνπλ ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηαηξηάδνπλ ηηο εξσηήζεηο κε ηηο απαληήζεηο. 23

24 Μεηά: - 1. Από πνύ είλαη ν Pablo; Ρώκε. 2. Πνύ κέλεη ν James; Λνλδίλν 3. Από πνύ είλαη ε Καηεξίλα; Αζήλα 4. Πνύ κέλνπλ ν Jack θαη ε Anne; Παξίζη 5. Από πνύ είλαη ν Cemil θαη ν Onur; Κσλζηαληηλνύπνιε ΔΝΟΣΗΣΑ 1: ΤΠΟ-ΔΝΟΣΗTΑ 4: Άζθεζε 2 Γηδαθηηθνί ζηόρνη Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Σύπνο Άζθεζεο ρόιηα Να θάλνπλ επαλάιεςε ζε νξηζκέλεο θξάζεηο θαη δνκέο πνπ αθνξνύλ ηελ παξνπζίαζε πξνζώπσλ (όλνκα, επάγγεικα)/να θάλνπλ επαλάιεςε ζηελ έλλνηα ηνπ γξακκαηηθνύ γέλνπο Καηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ Μπνξώ λα θαηαιάβσ πνιύ απιέο πξνηάζεηο/κπνξώ λα ζπλδπάδσ εηθόλεο θαη πξνηάζεηο Σαηξηάμηε ηηο εηθόλεο κε ηηο πξνηάζεηο. Drag and drop (κεηαθνξά θαη απόζεζε) ιεπηά Πξηλ: Γξάθεηε ζηνλ πίλαθα δηάθνξα επαγγέικαηα θαη ζηα δύν γέλε. Εεηάηε από ηνπο καζεηέο λα ζπζηεζνύλ ζηελ ηάμε θαη λα πνπλ έλα επάγγεικα πνπ ηνπο αξέζεη. Καηά ηε : Οη καζεηέο θνηηάδνπλ ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηαηξηάδνπλ ηελ θαζεκηά κε ηε ζσζηή πξόηαζε. Μεηά: Μνηξάδεηε ζηνπο καζεηέο θαηαιόγνπο κε επαγγέικαηα. ηε ζπλέρεηα δείρλεηε θσηνγξαθίεο γπλαηθώλ ή αλδξώλ πνπ θάλνπλ ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα θαη δεηάηε από ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξώζνπλ κπξνζηά από ηε ιέμε ην θαηάιιειν άξζξν. 24

25 1. Δγώ είκαη ν Φώηεο. Δίκαη αζηπλόκνο. 2. Γεηα ζαο, είκαη ε Μαξία. Δίκαη γηαηξόο. 3. Με ιέλε Έιελα. Δίκαη θαζεγήηξηα. 4. Δγώ είκαη ε Λίληα. Δίκαη θνκκώηξηα. 5. Καιεζπέξα. Δίκαη ν Κώζηαο. Δίκαη θσηνγξάθνο. ΔΝΟΣΗΣΑ 1: ΤΠΟ-ΔΝΟΣΗTΑ 4: Άζθεζε 3 Γηδαθηηθνί ζηόρνη Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Σύπνο Άζθεζεο ρόιηα Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη όηαλ θάπνηνο δίλεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηό ηνπ /λα εμαζθεζνύλ ζηε ρξήζε εξσηεκαηηθώλ ιέμεσλ θαηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ κπνξώ λα θαηαλνώ απιέο ιέμεηο, νηθείεο εθθξάζεηο/ κπνξώ λα θαηαιάβσ πνιύ απιέο πξνηάζεηο ηαηξηάμηε ηηο εξσηήζεηο κε ηηο απαληήζεηο (Drag and Drop) 30 ιεπηά Πξηλ:. Ρσηάηε θάπνηνπο καζεηέο από πνύ είλαη θαη πνύ κέλνπλ. Γξάθεηε ζηνλ πίλαθα ηηο πόιεηο (καδί κε ην άξζξν ηνπο ζηελ νλνκαζηηθή θαη ζηελ αηηηαηηθή) θαη ηηο εληνπίδεηε ζην ράξηε. Καηά ηε δηάξθεηα: Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηηο εξσηήζεηο, παξαηεξνύλ ηηο εηθόλεο θαη ηαηξηάδνπλ ηελ θάζε πόιε κε ηελ εξώηεζε ζηελ νπνία αληηζηνηρεί. Μεηά: Οη καζεηέο παίδνπλ έλα παηρλίδη ξόισλ: ρσξίδνληαη ζε δεύγε, ν έλαο αλαιακβάλεη λα παξνπζηάζεη ζηελ ηάμε ηνλ άιιν (από πνύ είλαη, πνύ 25

26 κέλεη, ηη επάγγεικα θάλεη ππνζεηηθά). 1. Ζ Μαξία είλαη από ηε Θεζζαινλίθε. 2. Ζ Σόληα είλαη από ηε αληνξίλε. 3. Ο Γηώξγνο είλαη από ηνλ Πεηξαηά. 4. Ο Μάλνο είλαη από ην Πήιην. 5. Ζ Καηεξίλα είλαη από ηελ Αζήλα. ΔΝΟΣΗΣΑ 1: ΤΠΟ-ΔΝΟΣΗTΑ 5: Άζθεζε 1 Γηδαθηηθνί ζηόρνη Να εμαζθεζνύλ ζηελ θιίζε ξεκάησλ πνπ ιήγνπλ ζε -σ ζηνλ ελεζηώηα Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Σύπνο Άζθεζεο ρόιηα Καηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ Μπνξώ λα θαηαιάβσ πνιύ απιέο πξνηάζεηο πκπιεξώζηε ηα θελά. Drag and drop (κεηαθνξά θαη απόζεζε) ιεπηά Πξηλ: Γξάθεηε ζηνλ πίλαθα θξάζεηο όπσο: μένω ζηα Παηήζια, ζποσδάζω θσζική, μιλώ αγγλικά. Εεηάηε από ηνπο καζεηέο λα ρσξηζηνύλ ζε δεύγε θαη λα ξσηήζεη ν έλαο ηνλ άιιν πνύ κέλεη, ηη ζπνπδάδεη, πνηεο γιώζζεο κηιά. Αμηνπνηείηε ην ιεμηιόγην ηεο ελόηεηαο. Καηά ηε : Οη καζεηέο ζπκπιεξώλνπλ ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο κε ην θαηάιιειν ηύπν ηνπ ξήκαηνο. Μεηά: - Δγώ δελ είκαη θσηνγξάθνο. Δζείο κέλεηε ζηελ Πιάθα. Ο Νίθνο κηιά πνιύ θαιά ηηαιηθά. Ζ Ναηάζα ζπνπδάδεη Φηινινγία. Απηνί δελ κέλνπλ ζηε Βνπδαπέζηε. 26

27 ΔΝΟΣΗΣΑ 1: ΤΠΟ-ΔΝΟΣΗTΑ 5: Άζθεζε 2 Γηδαθηηθνί ζηόρνη Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Σύπνο Άζθεζεο ρόιηα Να θάλνπλ επαλάιεςε ζε νξηζκέλεο θξάζεηο θαη δνκέο πνπ αθνξνύλ ηελ παξνπζίαζε πξνζώπσλ (όλνκα, εζληθόηεηα, επάγγεικα, θ.ά. Καηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ κπνξώ λα θαηαλνώ πνιύ απιά θείκελα θαη δηαιόγνπο/κπνξώ λα παίξλσ γξαπηά πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην ζπλνκηιεηή κνπ Γηαβάζηε θαη επηιέμηε. (Πνιιαπιήο Δπηινγήο) ιεπηά Πξηλ: Εεηάηε από ηνπο καζεηέο ζαο λα γξάςνπλ έλα κηθξό θείκελν πνπ ζα έγξαθαλ ζην Fαcebook γηα λα ζπζηεζνύλ θαη λα δώζνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηό ηνπο. Γηαβάδεηε ηα θείκελα ζηελ ηάμε. Καηά ηε : Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ην θείκελν, δηαβάδνπλ ηηο εξσηήζεηο θαη επηιέγνπλ ηε ζσζηή απάληεζε. Μεηά: Υξεζηκνπνηείηε απζεληηθά θείκελα από ην δηαδίθηπν θαη εηνηκάδεηε ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ελόηεηαο εξσηεκαηνιόγηα. Μνηξάδεηε ηα θείκελα καδί κε ηα εξσηεκαηνιόγηα ζηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηα θείκελα ζηελ ηάμε θαη απαληνύλ ζηα εξσηήκαηα. Σνπο ξσηάηε πνηνλ ή πνηα από απηνύο ζα ήζειαλ λα γλσξίζνπλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα; Από ηελ Διιάδα Ναη, κηιάεη Ναη, ζπνπδάδεη Δίλαη είθνζη ρξόλσλ ηε Θεζζαινλίθε 27

28 ΔΝΟΣΗΣΑ 1: ΤΠΟ-ΔΝΟΣΗTΑ 5: Άζθεζε 3 Γηδαθηηθνί ζηόρνη Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Σύπνο Άζθεζεο ρόιηα Να δηαθξίλνπλ ηηο θαηαθαηηθέο από ηηο εξσηεκαηηθέο θαη αξλεηηθέο πξνηάζεηο. Καηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ κπνξώ λα θαηαλνώ πνιύ απιά θείκελα θαη δηαιόγνπο θαη λα αληαπνθξίλνκαη ζε απιέο γξαπηέο εξσηήζεηο Σαηξηάδσ ηηο εξσηήζεηο κε ηηο (Drag and drop) (κεηαθνξά θαη απόζεζε) ιεπηά Πξηλ: Γξάθεηε ζηνλ πίλαθα παξαδείγκαηα (ζε μερσξηζηέο νκάδεο) θαηαθαηηθώλ, εξσηεκαηηθώλ θαη αξλεηηθώλ πξνηάζεσλ(αμηνπνηείηε ηε γξακκαηηθή ηεο ελόηεηαο). Δθηππώλεηε θαη κνηξάδεηε ην δηάινγν ηεο ππό-ελόηεηαο ζηνπο καζεηέο. Σνπο δεηάηε λα ζαο δώζνπλ πξνθνξηθά πιεξνθνξίεο γηα ηα πξόζσπα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηάινγν. Οη εξσηήζεηο πνπ ζέηεηε είλαη νιηθήο αγλνίαο. Καηά ηε : Οη καζεηέο παξαηεξνύλ ηηο εηθόλεο θαη δηαβάδνπλ ηηο ιεδάληεο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, ηαηξηάδνπλ ηηο εξσηήζεηο κε ηηο. Μεηά: - 1. Δίλαη ν Γηώξγνο γηαηξόο; Ναη, είλαη γηαηξόο 2. Δίλαη ε Πελειόπε γηαηξόο; Όρη, δελ είλαη γηαηξόο 3. Δίλαη ε Άληα καζήηξηα; Ναη, είλαη 4. πνπδάδεη ν Βαγγέιεο; Ναη, ζπνπδάδεη 5. πνπδάδεη ν Μάλνο; Όρη, δελ ζπνπδάδεη ΔΝΟΣΗΣΑ 1: ΤΠΟ-ΔΝΟΣΗTΑ 6: Άζθεζε 1 Γηδαθηηθνί ζηόρνη Να εμαζθεζνύλ ζηε ρξήζε ηεο εξσηεκαηηθήο αλησλπκίαο πνηνο/-α/-ν /λα εκπεδώζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 28

29 γξακκαηηθνύ γέλνπο/ λα εμνηθεησζνύλ κε εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο. Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Σύπνο Άζθεζεο ρόιηα Καηαλόεζε πξνθνξηθνύ ιόγνπ κπνξώ λα θαηαλνώ πνιύ απιά θείκελα θαη δηαιόγνπο θαη λα αληαπνθξίλνκαη ζε απιέο γξαπηέο εξσηήζεηο Αθνύζηε θαη επηιέμηε ην ζσζηό (πνιιαπιήο επηινγήο) ιεπηά Πξηλ: Γηαβάδεηε ζηε γξακκαηηθή ηεο ελόηεηαο γηα ηελ εξσηεκαηηθή αλησλπκία ποιος. Γείρλεηε ζηνπο καζεηέο θσηνγξαθίεο από πεξηνδηθά θαη ηνπο θάλεηε εξσηήζεηο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ αλησλπκία: ποιος είναι ασηός ο ηθοποιός; Καηά ηε : Οη καζεηέο αθνύλ ην δηάινγν πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο θαη απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο. Μεηά: - Δίλαη ν Σάζνο. Δίλαη από ηε Θεζζαινλίθε. Δίλαη θαζεγεηήο. Δίλαη 29 ρξνλώλ. Μέλεη ζηελ Αζήλα. ΔΝΟΣΗΣΑ 1: ΤΠΟ-ΔΝΟΣΗTΑ 6: Άζθεζε 2 Γηδαθηηθνί ζηόρνη Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Σύπνο Άζθεζεο Να θάλνπλ επαλάιεςε ηα εζληθά νλόκαηα/ λα εκπεδώζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ γξακκαηηθνύ γέλνπο Καηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ κπνξώ λα θαηαλνώ απιέο ιέμεηο, νηθείεο εθθξάζεηο πκπιήξσζε πίλαθα. Drag and drop (κεηαθνξά θαη απόζεζε) 29

30 ρόιηα ιεπηά Πξηλ: Δθηππώλεηε θαη κνηξάδεηε ζηνπο καζεηέο ηνλ θαηάινγν κε ηα εζληθά νλόκαηα ηεο ππό- ελόηεηαο 2 ή ηα γξάθεηε ζηνλ πίλαθα. Καηά ηε : Οη καζεηέο επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε θάζε θνξά θαη ζπκπιεξώλνπλ ηε ιέμε. Μεηά: Μνηξάδεηε ιίζηα κε πξντόληα ραξαθηεξηζηηθά δηαθόξσλ ρσξώλ. Γίπια ζηελ εηθόλα θάζε πξντόληνο έρεηε γξάςεη ηε ιέμε πνπ αληηζηνηρεί ζε απηό. Οη καζεηέο πξέπεη λα γξάςνπλ ηε ρώξα από ηελ νπνία πξνέξρεηαη θάζε πξντόλ θαη ην θαηάιιειν εζληθό επίζεην. Βνπιγαξία ν Βνύιγαξνο/ε Βνπιγάξα βνπιγαξηθά Ιζπλία ν Ηζπαλόο/ε Ηζπαλίδα ηπαληθά Ληζνπαλία ν Ληζνπαλόο/ε Ληζνπαλή Λζνπαληθά Σνπξθία ν Σνύξθνο/ε Σνπξθάια ηνπξθηθά Ιαπσλία ν Γηαπσλέδνο/ε Γηαπσλέδα γηαπσπέδηθα ΤΠΟ-ΔΝΟΣΗTΑ 6: Άζθεζε 3 Γηδαθηηθνί ζηόρνη Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Σύπνο Άζθεζεο Να εμαζθεζνύλ ζηε ρξήζε θξάζεσλ θαη δνκώλ πνπ αθνξνύλ ηελ παξνπζίαζε πξνζώπσλ (όλνκα, επάγγεικα, ηόπνο θαηαγσγήο, ηόπνο θαηνηθίαο) Καηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ κπνξώ λα θαηαλνώ πνιύ απιά θείκελα θαη δηαιόγνπο θαη λα αληαπνθξίλνκαη ζε απιέο γξαπηέο εξσηήζεηο Αθνύζηε θαη επηιέμηε ην ζσζηό (-Λ) ιεπηά 30

31 ρόιηα Πξηλ: - Καηά ηε : Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ην θείκελν θαη απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο. Μεηά: Υσξίδεηε ηνπο καζεηέο ζε δεύγε θαη ηνπο δεηάηε λα γξάςνπλ έλα αληίζηνηρν κε ηεο άζθεζεο θείκελν γηα ην άιιν κέινο ηεο νκάδαο ηνπο. Λ Λ Λ Λ ΤΠΟ-ΔΝΟΣΗTΑ 7: Άζθεζε 1 Γηδαθηηθνί ζηόρνη Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Σύπνο Άζθεζεο Να εμαζθεζνύλ ζηε ρξήζε θξάζεσλ θαη δνκώλ πνπ αθνξνύλ ηελ παξνπζίαζε πξνζώπσλ (όλνκα, επάγγεικα, ηόπνο θαηαγσγήο, ηόπνο θαηνηθίαο θ.ά.)/λα θάλνπλ επαλάιεςε ζηηο θαηαθαηηθέο θαη αξλεηηθέο πξνηάζεηο Καηαλόεζε πξνθνξηθνύ ιόγνπ κπνξώ λα θαηαλνώ πνιύ απιά θείκελα θαη δηαιόγνπο θαη λα αληαπνθξίλνκαη ζε απιέο γξαπηέο εξσηήζεηο Αθνύζηε θαη επηιέμηε ην ζσζηό (πνιιαπιήο επηινγήο) ιεπηά ρόιηα Πξηλ: - Καηά ηε : Οη καζεηέο αθνύλ ην δηάινγν πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο θαη επηιέγνπλ ηε ζσζηή απάληεζε θάζε θνξά. Μεηά: - Ναη, είλαη από ηελ Ιηαιία. Όρη, δελ κέλεη ζηελ Ιλδία. Γελ κηιάεη ειιεληθά πνιύ θαιά ειιεληθά. Όρη, δελ ζπνπδάδεη ςπρνινγία Ναη, είλαη δεκνζηνγξάθνο. 31

32 ΤΠΟ-ΔΝΟΣΗTΑ 7: Άζθεζε 2 Γηδαθηηθνί ζηόρνη Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Σύπνο Άζθεζεο Να αλαγλσξίζνπλ ερεηηθά ηα γξάκκαηα ηεο ειιεληθήο αιθαβήηνπ/λα αζθεζνύλ ζηελ νξζή πξνθνξά ησλ ιέμεσλ Καηαλόεζε πξνθνξηθνύ ιόγνπ κπνξώ λα αλαγλσξίδσ ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ /κπνξώ λα πξνθέξσ θαηαλνεηά ιέμεηο Αθνύζηε, δηαβάζηε θαη επαλαιάβεηε 15 ιεπηά ρόιηα Πξηλ: - Καηά ηε : Οη καζεηέο αθνύλ ηηο ιέμεηο θαη ππνγξακκίδνπλ ην ζσζηό γξάκκα θάζε θνξά. Μεηά: - δηθεγόξνο Οπγγαξέδα Ιαπσλία Παλαγηώηεο εβδνκήληα ΤΠΟ-ΔΝΟΣΗTΑ 7: Άζθεζε 3 Γηδαθηηθνί ζηόρνη Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Σύπνο Άζθεζεο Να εμαζθεζνύλ ζηε ρξήζε θξάζεσλ θαη δνκώλ πνπ αθνξνύλ ηελ παξνπζίαζε πξνζώπσλ (όλνκα, επάγγεικα, ηόπνο θαηαγσγήο, ηόπνο θαηνηθίαο) Καηαλόεζε πξνθνξηθνύ ιόγνπ/καηαλόεζε γξαπηνύ ιόγνπ κπνξώ λα θαηαλνώ πνιύ απιά θείκελα θαη δηαιόγνπο θαη λα αληαπνθξίλνκαη ζε απιέο γξαπηέο εξσηήζεηο Αθνύζηε θαη βάιηε ζηε ζσζηή ζεηξά Drag and drop (κεηαθνξά θαη απόζεζε) 32

33 15 ιεπηά ρόιηα Πξηλ: - Καηά ηε : Οη καζεηέο αθνύλ ην δηάινγν θαη βάδνπλ ηηο πξνηάζεηο ζηε ζσζηή ζεηξά. Μεηά: - - Πνηνο είλαη απηόο εθεί; - Δίλαη ν θίινο κνπ ν Φίιηππνο. -Από πνύ είλαη ν Φίιηππνο; - Δίλαη από ηε Θεζζαινλίθε. - Ση δνπιεηά θάλεη; - Δίλαη γηαηξόο. - Πνύ κέλεη; - Μέλεη ζηνλ Πεηξαηά. - Ωξαίν αγόξη! 33

34 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η νηθνγέλεηά κνπ θαη ε γεηηνληά κνπ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 Δηδαθηηθνί ζηόρνη ΑΣΚΗΣΗ 1 Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ηε ρξήζε ηνπ αφξηζηνπ άξζξνπ. Να μερσξίδνπλ ηε ρξήζε ηνπ αξζεληθνχ, ζειπθνχ θαη νπδέηεξνπ γέλνπο ηνπ αφξηζηνπ άξζξνπ. Δεμηόηεηεο Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Δηάξθεηα Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ Μπνξψ λα θαηαιάβσ πνιχ απιέο πξνηάζεηο Σσμπληρώστε τα κενά ιεπηά Πξηλ: Γξάθεηε ζηνλ πίλαθα ην αφξηζην άξζξν. Γηαβάδεηε ην θείκελν ηεο ππν-ελφηεηαο θαη δεηάηε απφ ηνπο καζεηέο λα ππνγξακκίζνπλ ην αφξηζην άξζξν. Καηά ηε Δηάξθεηα: Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηηο πξνηάζεηο θαη ζπκπιεξψλνπλ ηα θελά κε ηελ θαηάιιειε θάζε θνξά ιέμε. Μεηά: Εεηάηε απφ ηνπο καζεηέο λα θηηάμνπλ πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ην αφξηζην άξζξν. Έλαο δάζθαινο ήξζε ζην ζρνιείν. Γηάιεμα κία/κηα σξαία θνχζηα. Αγφξαζα έλα κεγάιν ζπίηη. Έλα παηδί κνπ δήηεζε ρξήκαηα. Μηα/κία γάηα πιεζίαζε ζην παξάζπξν. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 Δηδαθηηθνί ζηόρνη ΑΣΚΗΣΗ 2 Να αλαγλσξίδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ηα ηνπηθά επηξξήκαηα. Να δηαπηζηψζνπλ φηη νη πξνζέζεηο από θαη ζε ζπλνδεχνληαη απφ αηηηαηηθή 34

35 πηψζε. Να θαηαλνήζνπλ ηε ρξήζε ηνπ ηειηθνχ λ Να κάζνπλ ηελ θιίζε ηνπ ξήκαηνο ππάξρσ Δεμηόηεηεο Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Δηάξθεηα Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ Μπνξψ λα θαηαιάβσ πνιχ απιέο πξνηάζεηο Σπκπιεξώζηε ηα θελά ιεπηά Πξηλ: Εεηάηε απφ ηνπο καζεηέο λα ζαο πνπλ πνχ βξίζθεηαη θάζε αληηθείκελν κέζα ζηελ ηάμε, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ηνπηθά επηξξήκαηα. π.ρ. πνχ είλαη ε έδξα? Ζ έδξα είλαη δίπια ζην παξάζπξν. Καηά ηε Δηάξθεηα: Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηηο πξνηάζεηο θαη ζπκπιεξψλνπλ ηα θελά κε ηελ θαηάιιειε θάζε θνξά ιέμε. Μεηά: Εεηάηε απφ ηνπο καζεηέο λα πεξηγξάςνπλ ην δηθφ ηνπο ζπίηη, κε βάζε ην θείκελν ηεο ππν-ελφηεηαο. Α. Γίπια ζην θξεβάηη ππάξρεη έλα θνκνδίλν. Β. Τν θξεβάηη είλαη αλάκεζα ζην γξαθείν θαη ζηελ θαξέθια. Γ. Σην δσκάηην ππάξρνπλ δχν θαξέθιεο. Γ. Μέζα ζηελ ληνπιάπα είλαη ε ηζάληα. Δ. Ζ δσγξαθηά είλαη πάλσ ζην βηβιίν. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΑΣΚΗΣΗ 3 Δηδαθηηθνί ζηόρνη Να θαηαλνήζνπλ φηη ηα επίζεηα παίξλνπλ ην γέλνο ηνπ νπζηαζηηθνχ πνπ πξνζδηνξίδνπλ γη απηφ έρνπλ ηξία γέλε, κε μερσξηζηή θαηάιεμε γηα ην θάζε γέλνο. π.ρ. ο κηθρός θαλαπές, το κηθρό θωηηζηηθό, η κηθρή βηβιηοζήθη, Να εθαξκφδνπλ ηε ρξήζε ησλ επηζέησλ θαη ζηα ηξία γέλε. 35

36 Να θαηαλνήζνπλ φηη ηα επίζεηα ζπλνδεχνληαη πάληα απφ έλα νπζηαζηηθφ. Δεμηόηεηεο Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Δηάξθεηα Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ Μπνξψ λα θαηαιάβσ πνιχ απιέο πξνηάζεηο Ταηξηάμηε ηα νπζηαζηηθά κε ηα επίζεηα (Drag and drop) (κεηαθνξά θαη απόζεζε) 30-35ιεπηά Πξηλ: Γξάθεηε ζηνλ πίλαθα παξαδείγκαηα επηζέησλ πνπ ζπλνδεχνληαη απφ νπζηαζηηθά θαη δεηάηε απφ ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηα επίζεηα. Π.ρ. ν σξαίνο άλδξαο, ε πνιχρξσκε ηζάληα. Καηά ηε Δηάξθεηα: Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηελ άζθεζε θαη επηιέγνπλ ηε ζσζηή απάληεζε. Μεηά: Ο δάζθαινο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα θηηάμνπλ πξνηάζεηο ή θξάζεηο κε νπζηαζηηθά πνπ ζπλνδεχνληαη απφ επίζεηα. Ζ Κξήηε είλαη κεγάιν λεζί O Γηάλλεο είλαη σξαίνο άληξαο Αγφξαζα κηα δεξκάηηλε ηζάληα Τν εζηηαηφξην είρε αθξηβφ θαγεηό Μνπ ράξηζε κηα πνιχρξσκε δαθέηα ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΑΣΚΗΣΗ 1 Δηδαθηηθνί ζηόρνη Να κάζνπλ νη καζεηέο ηνπο αξηζκνχο απφ ην Να δηαπηζηψζνπλ φηη νη αξηζκνί απφ ην είθνζη έλα θαη πάλσ γξάθνληαη σο μερσξηζηέο ιέμεηο, π.ρ. πελήληα ηξία, ελελήληα ηέζζεξα. Να εληάμνπλ ζε ιεηηνπξγηθφ/επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ ην ιεμηιφγην γηα ηα επαγγέικαηα. Να κάζνπλ ηελ θηεηηθή αλησλπκία. Δεμηόηεηεο Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ 36

37 Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Δηάξθεηα Μπνξψ λα θαηαιάβσ πνιχ απιέο πξνηάζεηο Αθνύζηε θαη επηιέμηε ηε ζωζηή απάληεζε (Πνιιαπιήο επηινγήο) ιεπηά Πξηλ: Γξάθεηε ζηνλ πίλαθα ηνπο αξηζκνχο απφ ην 10 κέρξη ην Γξάθεηε ζηνλ πίλαθα ηελ θηεηηθή αλησλπκία. Καηά ηε Δηάξθεηα: Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηηο πξνηάζεηο θαη επηιέγνπλ ηε ζσζηή απάληεζε. Μεηά: Εεηάηε απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηα επαγγέικαηα κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη λα θηηάμνπλ πξνηάζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θηεηηθή αλησλπκία π.ρ Ο παηέξαο κνπ είλαη γηαηξφο. αζηπλνκηθόο ηξία λνζνθόκα 77 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΑΣΚΗΣΗ 2 Γηδαθηηθνί ζηφρνη Να θαηαλνήζνπλ θαη λα εληάμνπλ ζε ιεηηνπξγηθφ/επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ ην ιεμηιφγην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπγγεληθέο ζρέζεηο. Να θαηαλνήζνπλ ηε ρξήζε ηεο γεληθήο πηψζεο. π.ρ. ε κεηέξα ηες Μαρίας, ν κπακπάο ηες Γεωργίας. Να κάζνπλ ηελ θιίζε ηνπ ξήκαηνο είκαη Δεμηόηεηεο Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ Μπνξψ λα θαηαλνψ ιέμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπγγεληθέο ζρέζεηο Επηιέμηε Σωζηό ή Λάζνο (Σ-Λ) 37

38 Δηάξθεηα Γξαζηεξηφηεηεο πξνεηνηκαζίαο 20-25ιεπηά Πξηλ: Κιίλεηε ζηνλ πίλαθα ην ξήκα είκαη. Φηηάρλεηε ζηνλ πίλαθα ην δηθφ ζαο γελεαινγηθφ δέληξν ή θάπνηνπ καζεηή θαη δεηάηε απφ ηνπο καζεηέο λα επηζεκάλνπλ ηηο ζπγγεληθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα πξφζσπα. Καηά ηε Δηάξθεηα: Οη καζεηέο κειεηνχλ ην γελεαινγηθφ δέληξν θαη απαληνχλ επηιέγνληαο ζσζηφ ή ιάζνο. Μεηά:- Σ Λ Σ Λ Λ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΑΣΚΗΣΗ 3 Δηδαθηηθνί ζηόρνη Δεμηόηεηεο Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Δηάξθεηα Να γλσξίζνπλ ηα επαγγέικαηα. Να εληάμνπλ ζε ιεηηνπξγηθφ/επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ ην ιεμηιφγην γηα ηα επαγγέικαηα. Να κάζνπλ ηε δεηθηηθή αλησλπκία απηφο/απηή/απηφ. Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ Μπνξψ λα θαηαλνψ ιέμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα επαγγέικαηα Αθνύζηε, δηαβάζηε θαη επαλαιάβεηε 30-35ιεπηά Πξηλ: Γηαβάδεηε ηνλ αξρηθφ δηάινγν ζηνπο καζεηέο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ δεηθηηθή αλησλπκία. Καηά ηε Δηάξθεηα: Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηα επαγγέικαηα θαη ηα επαλαιακβάλνπλ. Μεηά: Γείρλεηε ζηνπο καζεηέο εηθφλεο απφ δηάθνξα επαγγέικαηα θαη ηνπο δεηάηε λα θάλνπλ πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηε δεηθηηθή αλησλπκία απηφο/απηή/απηφ. Π.ρ. απηφο είλαη δάζθαινο. Γηαηξόο Ννζνθόκα Ταμηηδήο Πωιήηξηα 38

39 Κξενπώιεο Κνκκώηξηα Οηθνδόκνο Υδξαπιηθόο Δαζθάια Μάγεηξαο Φνηηεηή 39

40 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΑΣΚΗΣΗ 1 Δηδαθηηθνί ζηόρνη Να θαηαλνήζνπλ ηε ρξήζε ηνπ ελεζηψηα. Να εθαξκφζνπλ ηε ρξήζε ηνπ ελεζηψηα ζε φια ηα πξφζσπα. Να αληηιεθζνχλ ηηο κνξθέο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε ηνπ ξήκαηνο κε ην ππνθείκελν. Δεμηόηεηεο Πεξηγξαθηθνί δέηθηεο Δηάξθεηα Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ Μπνξψ λα θαηαιάβσ πνιχ απιέο πξνηάζεηο Σπκπιεξώζηε ηα θελά 20-25ιεπηά Πξηλ: Γξάθεηε ζηνλ πίλαθα πξνηάζεηο θαη δεηάηε απφ ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηα ξήκαηα. Αθνχ εληνπίζνπλ ηα ξήκαηα, θιίλεηε έλα απφ απηά ζε φια ηα πξφζσπα ζηνλ ελεζηψηα. Σηε ζπλέρεηα, δεηάηε απφ ηνπο καζεηέο λα θιίλνπλ ηα ξήκαηα ησλ πξνηάζεσλ ζε φια ηα πξφζσπα.. Καηά ηε Δηάξθεηα: Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηηο πξνηάζεηο θαη ζπκπιεξψλνπλ ηα θελά. Μεηά:- Α. Δγψ δηαβάδω έλα πεξηνδηθφ. Β. Δζχ πίλεηο θαθέ. Γ. Απηφο δνπιεύεη πνιιέο ψξεο. Γ. Δκείο κνηξάδνπκε δψξα. Δ. Δζείο παίδεηε πνδφζθαηξν. Ση. Απηνί ηξαγνπδνύλ δπλαηά. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 40

41 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΑΣΚΗΣΗ 2 Δηδαθηηθνί ζηόρνη Να θαηαλνήζνπλ ηε ρξήζε ηνπ ελεζηψηα. Να εθαξκφζνπλ ηε ρξήζε ηνπ ελεζηψηα ζε φια ηα πξφζσπα. Να αληηιεθζνχλ ηηο κνξθέο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε ηνπ ξήκαηνο κε ην ππνθείκελν. Να κάζνπλ ην ιεμηιφγην ηεο ππν-ελφηεηαο. Δεμηόηεηεο Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Δηάξθεηα Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ Μπνξψ λα θαηαιάβσ πνιχ απιέο πξνηάζεηο Αληηζηνηρίζηε ηηο πξνηάζεηο κε ηηο εηθόλεο. (Drag and drop) (κεηαθνξά θαη απόζεζε) 20-25ιεπηά Πξηλ: Γηαβάδεηε ην θείκελν ηεο ππν-ελφηεηαο θαη ππνγξακκίδεηε ηηο ιέμεηο- θξάζεηο θιεηδηά. π.ρ. δηαβάδνπλ εθεκεξίδα, αθνχλ κνπζηθή. Γξάθεηε ζηνλ πίλαθα πξνηάζεηο πνπ ηνπο ιείπεη ην ππνθείκελν. Εεηάηε απφ ηνπο καζεηέο λα ην ζπκπιεξψζνπλ. Καηά ηε Δηάξθεηα: Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηηο πξνηάζεηο θαη επηιέγνπλ ηελ εηθφλα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θξάζε. Μεηά:- Φώην 1 = Η Μαξία θαζαξίδεη ηδάκηα Φώην 2 = Ο γηνο ζθαιίδεη ηνλ θήπν Φώην 3 = Ο Κώζηαο πνηίδεη ηα ινπινύδηα Φώην 4 = Απηόο ηαΐδεη ην ζθύιν Φώην 5 = Ο Γηώξγνο πίλεη θαθέ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΑΣΚΗΣΗ 3 41

42 Δηδαθηηθνί ζηόρνη Να θαηαλνήζνπλ ηε ρξήζε ηνπ ελεζηψηα. Να εθαξκφζνπλ ηε ρξήζε ηνπ ελεζηψηα ζε φια ηα πξφζσπα. Να αληηιεθζνχλ ηηο κνξθέο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε ηνπ ξήκαηνο κε ην ππνθείκελν. Να κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ζην ρξφλν κε ηε ρξήζε ησλ ρξνληθψλ επηξξεκάησλ, φπσο «θάζε Κπξηαθή», «θάζε κέξα», «ζήκεξα». Δεμηόηεηεο Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Δηάξθεηα Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ Μπνξψ λα θαηαιάβσ πνιχ απιέο πξνηάζεηο Σπκπιεξώζηε ηα θελά 30-35ιεπηά Πξηλ: Εεηάηε απφ ηνπο καζεηέο λα εληνπίζνπλ ηα ξήκαηα ηνπ αξρηθνχ θεηκέλνπ θαη λα ππνγξακκίζνπλ ηα ππνθείκελα. Κάλεηε αλαθνξά ζηα ρξνληθά επηξξήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ ελεζηψηα. Καηά ηε Δηάξθεηα: Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηηο πξνηάζεηο θαη ζπκπιεξψλνπλ ηα θελά. Μεηά: Εεηάηε απφ ηνπο καζεηέο λα θηηάμνπλ πξνηάζεηο ρξεζηκνπνηψληαο ηα ρξνληθά επηξξήκαηα. Α. Απηνί θάζε Κπξηαθή πεγαίλνπλ ζην γήπεδν. Β. Ζ κεηέξα κνπ θάζε κέξα καγεηξεύεη θαγεηφ. Γ. Ο Γηάλλεο καζαίλεη ειιεληθά. Γ. Δκείο ζπνπδάδνπκε ειιεληθή θηινινγία. Δ. Δζείο είζηε Ηηαινί. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΑΣΚΗΣΗ 1 42

43 Δηδαθηηθνί ζηόρνη Να θαηαλνήζνπλ ηε ρξήζε ηνπ ελεζηψηα. Να θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε ηνπ ξήκαηνο κε ην ππνθείκελν. Να κάζνπλ ην θείκελν ηεο ππν-ελφηεηαο. Δεμηόηεηεο Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Δηάξθεηα Καηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ Μπνξψ λα θαηαλνήζσ έλα απιφ θείκελν θαη λα απαληήζσ ζηηο εξσηήζεηο πνπ ζα ηεζνχλ Επηιέμηε ζωζηό ή ιάζνο (Σ-Λ) 20-25ιεπηά Πξηλ: Γηαβάδεηε ηηο εξσηήζεηο. Οη καζεηέο αθνχλε ην θείκελν ηεο άζθεζεο. Καηά ηε Δηάξθεηα: Αθνχλ μαλά ην θείκελν ηεο άζθεζεο θαη απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο. Μεηά:- Λ Σ Λ Σ Λ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΑΣΚΗΣΗ 2 Δηδαθηηθνί ζηόρνη Δεμηόηεηεο Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Δηάξθεηα Να κάζνπλ ην ιεμηιφγην ηεο ππν-ελφηεηαο. Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ Μπνξψ λα θαηαιάβσ πνιχ απιέο πξνηάζεηο Αληηζηνηρίζηε ηηο πξνηάζεηο κε ηηο εηθόλεο. (Drag and drop) (κεηαθνξά θαη απόζεζε) 10-15ιεπηά Πξηλ: - Καηά ηε Δηάξθεηα: Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηηο πξνηάζεηο θαη επηιέγνπλ ηελ εηθφλα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξφηαζε. Μεηά:- 43

44 Φώην 1 = Η θόξε θαζαξίδεη ην ζπίηη Φώην 2 = Η Φωηεηλή πιέλεη ηα ξνύρα Φώην 3 = Απηή πιέλεη ηα πηάηα Φώην 4 = Ο Γηώξγνο καγεηξεύεη Φώην 5 = Η Φωηεηλή ζηδεξώλεη ην παληειόλη ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΑΣΚΗΣΗ 3 Δηδαθηηθνί ζηόρνη Να θαηαλνήζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ψξα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Να εληάμνπλ ζε ιεηηνπξγηθφ/επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ θξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ψξα. π.ρ. είκαη ζηελ ψξα κνπ, θηάλσ έγθαηξα. Να δηαπηζηψζνπλ ηε δηαθνξά ζηηο παξαθάησ θξάζεηο: ζηε κία, ζηης δύο. Π.ρ. Θα ζπλαληεζνχκε ζηε κία, Θα ζπλαληεζνχκε ζηης δύο. Δεμηόηεηεο Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ Μπνξψ λα θαηαλνψ ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ψξα. Αληηζηνηρίζηε ηηο πξνηάζεηο κε ηηο εηθόλεο. (Drag and drop) (κεηαθνξά θαη απόζεζε) Δηάξθεηα 20-25ιεπηά Πξηλ: Σρεδηάδεηε ζηνλ πίλαθα ξνιφγηα πνπ δείρλνπλ ηελ ψξα θαη δεηάηε απφ ηνπο καζεηέο λα πνπλ ηη ψξα είλαη. Καηά ηε Δηάξθεηα: Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηηο θξάζεηο θαη επηιέγνπλ ηελ εηθφλα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε θξάζε. Μεηά:- Φψην 1 = Τξεηο αθξηβώο 44

45 Φψην 2 = Δέθα παξά είθνζη Φψην 3 = Δώδεθα αθξηβώο Φψην 4 = Έμη θαη ηξηάληα/κηζή Φψην 5 = Δύν παξά εηθνζηπέληε ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 5 Δηδαθηηθνί ζηόρνη ΑΣΚΗΣΗ 1 Να δηαθξίλνπλ ηηο δηαθνξέο ησλ νπζηαζηηθψλ θαη ησλ παξεπνκέλσλ ηνπο (γέλνο, αξηζκφ, πηψζε), δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο θαηαιήμεηο ησλ αξζεληθψλ θνχξλαξεο, βηβιηνπψιεο, ςαξάο. Να εθαξκφδνπλ ηε ρξήζε ησλ νπζηαζηηθψλ ζε φιεο ηηο πηψζεηο Δεμηόηεηεο Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Δηάξθεηα Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ Μπνξψ λα θαηαλνψ ηελ θιίζε ησλ νπζηαζηηθψλ Σπκπιεξώζηε ηα θελά 20-25ιεπηά Πξηλ: Κιίλεηε κεξηθά νπζηαζηηθά ζηνλ πίλαθα(π.ρ. ν θξενπψιεο) θαη ππνγξακκίδεηε ηηο θαηαιήμεηο ησλ νπζηαζηηθψλ. Καηά ηε Δηάξθεηα: Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηα νπζηαζηηθά ηνπ πίλαθα θαη θάλνπλ γξακκαηηθή αλαγλψξηζε (γέλνο, αξηζκφ, πηψζε). Σηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλνπλ ηνλ πίλαθα. Μεηά:- ηνπ θξενπψιε ηωλ θξενπώιεδωλ, ν πεξηπηεξάο ηωλ πεξηπηεξάδωλ ην βαξθάξε ηνπο βαξθάξεδεο, ηνλ αδεξθφ ηνπο αδεξθνύο γηαηξέ γηαηξνί 45

46 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 5 Δηδαθηηθνί ζηόρνη Δεμηόηεηεο Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Δηάξθεηα ΑΣΚΗΣΗ 2 Να εληάμνπλ ζε ιεηηνπξγηθφ/επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ ην ιεμηιφγην κε ηα θαηαζηήκαηα θαη ηα πξντφληα πνπ πσινχληαη ζε θάζε θαηάζηεκα. π.ρ. ζην ςαξάδηθν ζα βξεη θαλείο ςάξηα, ζην θνχξλν ςσκί θιπ. Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ Μπνξψ λα θαηαλνψ απιέο ιέμεηο Ταηξηάμηε ηα θαηαζηήκαηα κε ηηο ζεκεηώζεηο (Drag and drop) (κεηαθνξά θαη απόζεζε) 30-35ιεπηά Πξηλ: Γηαβάδεηε ην θείκελν ηεο ππν-ελφηεηαο. Γείρλεηε θσηνγξαθίεο ζηνπο καζεηέο απφ θαηαζηήκαηα θαη ηνπο δεηάηε λα ζαο πνπλ κεξηθά πξντφληα πνπ κπνξνχλ λα βξνπλ ζε απηά. Καηά ηε Δηάξθεηα: Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηηο ζεκεηψζεηο θαη επηιέγνπλ ηελ εηθφλα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ζεκείσζε. Μεηά: Εεηάηε απφ ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ έλα απφ ηα θαηαζηήκαηα θαη λα θηηάμνπλ ζεκεηψζεηο κε ηα πξντφληα πνπ ζα αγνξάζνπλ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 = καλάβηθν ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 = ζνύπεξ κάξθεη ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 = θξενπωιείν ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4 = δαραξνπιαζηείν ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5 = θνύξλνο 46

47 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΑΣΚΗΣΗ 3 Δηδαθηηθνί ζηόρνη Να εληάμνπλ ζε ιεηηνπξγηθφ/επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ ην ιεμηιφγην γηα ηα θαηαζηήκαηα Δεμηόηεηεο Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Δηάξθεηα Καηαλφεζε πξνθνξηθνχ ιφγνπ Μπνξψ λα θαηαλνψ ιέμεηο πνπ κνπ δίλνληαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ζπλνκηιεηήο κνπ κηιάεη αξγά θαη θαζαξά Αθνχζηε θαη επηιέμηε ιεπηά Πξηλ : Γηαβάδεηε ην θείκελν ηεο ππν-ελφηεηαο θαη ππνγξακκίδεηε ηηο ιέμεηο- θξάζεηο θιεηδηά πνπ αθνξνχλ ζηα θαηαζηήκαηα. Καηά ηε Δηάξθεηα: Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηελ άζθεζε θαη επηιέγνπλ ηε ζσζηή απάληεζε. Μεηά: θξενπωιείν βηβιηνπωιείν πεξίπηεξν καλάβηθν ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΑΣΚΗΣΗ 1 Δηδαθηηθνί ζηόρνη Να κάζνπλ ηηο επνρέο θαη ηνπο κήλεο. Να κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ζην ρξφλν κε θξάζεηο φπσο «ην Ννέκβξην», «ην Σεπηέκβξην»θιπ Δεμηόηεηεο Πεξηγξαθηθνί Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ Μπνξψ λα θαηαλνψ απιέο ιέμεηο θαη θξάζεηο 47

48 δείθηεο Δηάξθεηα Αληηζηνηρίζηε ηνπο κήλεο κε ηηο εηθόλεο. (Drag and drop) (κεηαθνξά θαη απόζεζε) ιεπηά Πξηλ: Γείρλεηε ζηνπο καζεηέο εηθφλεο θαη ηνπο δεηάηε λα ζαο πνπλ πνηα επνρή θαη πνηνο κήλαο απεηθνλίδεηαη ζε θάζε εηθφλα. Καηά ηε Δηάξθεηα: Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηηο ιέμεηο θαη επηιέγνπλ ηελ εηθφλα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ιέμε. Μεηά:- ΦΩΤΟ 1 = Ινύληνο, Ινύιηνο, Αύγνπζηνο ΦΩΤΟ 2 = Δεθέκβξηνο, Ιαλνπάξηνο, Φεβξνπάξηνο ΦΩΤΟ 3 = Μάξηηνο, Απξίιηνο, Μάηνο ΦΩΤΟ 4 = Σεπηέκβξηνο, Οθηώβξηνο, Ννέκβξηνο ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 6 Δηδαθηηθνί ζηόρνη ΑΣΚΗΣΗ 2 Να κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ζην ρξφλν κε θξάζεηο φπσο «ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ», «ζηηο 30 Γεθεκβξίνπ». Να δψζνπλ πξνζνρή ζηε γεληθή ησλ κελψλ, π.ρ. 1 Ηαλνπαξίνπ, 3 Μαξηίνπ. Να έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ξσηνχλ θαη λα απαληνχλ ζε εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ, πφηε έρεηο ηα γελέζιηά ζνπ? Έρσ γελέζιηα ζηηο 24 Απξηιίνπ. Πφηε είλαη ην πάξηη ζνπ? Τν πάξηη κνπ είλαη ζηηο 8 Ηνπιίνπ. Δεμηόηεηεο Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Δηάξθεηα Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ Μπνξψ λα θαηαλνψ ηνπο αξηζκνχο θαη ηνπο κήλεο Αθνύζηε θαη επηιέμηε ηε ζωζηή εκεξνκελία (Πνιιαπιήο επηινγήο) 20-25ιεπηά 48

49 Πξηλ: Ο δάζθαινο θάλεη εξσηήζεηο ζηνπο καζεηέο φπσο, πόηε έτεης γελέζιηα;,πόηε γηορηάδεη ο παηέρας ζοσ;, πόηε ζα πας δηαθοπές;, θαη εθείλνη απαληνχλ. Καηά ηε Δηάξθεηα: Οη καζεηέο αθνχλ ην ερεηηθφ κέξνο ηεο άζθεζεο θαη επηιέγνπλ ηελ ζσζηή απάληεζε. Μεηά: - 2 Μαΐνπ 13 Ιαλνπαξίνπ 2 Ινπλίνπ 4 Δεθεκβξίνπ 10 Απξηιίνπ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 6 Δηδαθηηθνί ζηόρνη Δεμηόηεηεο Πεξηγξαθηθνί δείθηεο Δηάξθεηα ΑΣΚΗΣΗ 3 Να εληάμνπλ ζε ιεηηνπξγηθφ/επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ ην ιεμηιφγην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θαηξφ. Καηαλφεζε γξαπηνχ ιφγνπ Μπνξψ λα θαηαλνψ απιέο ιέμεηο θαη θξάζεηο Αληηζηνηρίζηε ηηο ιέμεηο κε ηηο εηθόλεο. (Drag and drop) (κεηαθνξά θαη απόζεζε) 30-35ιεπηά Πξηλ: Γηαβάδεηε ζηνπο καζεηέο ην θείκελν ηεο ππν-ελφηεηαο θαη γξάθεηε ζηνλ πίλαθα ηηο ιέμεηο-θιεηδηά. Καηά ηε Δηάξθεηα: Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηηο ιέμεηο θαη επηιέγνπλ ηελ εηθφλα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ιέμε. Μεηά: Γείρλεηε εηθφλεο ζηνπο καζεηέο απφ δηάθνξεο επνρέο θαη ηνπο δεηάηε λα ζαο πεξηγξάςνπλ ηνλ θαηξφ ρξεζηκνπνηψληαο εθθξάζεηο απφ ην ιεμηιφγην φπσο, έρεη θαιφ θαηξφ, έρεη άζρεκν θαηξφ, έρεη θαιφ θαηξφ. έρεη άζρεκν θαηξφ, έρεη θαθνθαηξία. 49

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ Όινη καο έρνπκε, κέρξη ζήκεξα, αξξσζηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Αθόκε θαη ηα θαηνηθίδηα καο αξξσζηαίλνπλ, θαη ηα θπηά ζηνλ θήπν καο. Κάπνηεο θνξέο γηα λα κπνξέζνπκε λα γίλνπκε θαιά ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα