ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αριθμ.6/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ»

2 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ: 251ΓΝΑ/ΔΟΥ/Τμ.Προμ. 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φ.831/ΑΔ.332/3932 ΚΟΙΝ: 251ΓΝΑ/ΔΠΤ/Πνευμ. Κλινική Σ.704 Τηλεφ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ αρίθμ. 6/2015 για την Προμήθεια Δύο (2) Μηχανημάτων Μελέτης Ύπνου, Ενός (1) Καπνογράφου και Δύο (2) Συσκευών BiPAP για Κάλυψη Αναγκών της Πνευμονολογικής Κλινικής του 251ΓΝΑ. ΣΧΕΤ.: α. Φ.831/ΑΔ /Σ.661/13 Νοε. 2013/ΓΕΑ/ΔΥΓ/2 β. Φ.812.1/ΑΔ /Σ.660/09 Μαΐου 2014/ΓΕΑ/Δ6 γ. Φ.831/ΑΔ.1830/17226/Σ.3544/ /251 ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΠΡΟΜ δ. Φ.831/ΑΔ.252/3234/Σ.541/ /251 ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΠΡΟΜ 1. Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : (1). Του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α 251/1970) «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.». (2). Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (3). Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α 247/ ) άρθρα «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». (4). Toυ N.2690/99 (ΦΕΚ Α 45/ ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (5). Του Ν.3377/05 (ΦΕΚ Α 202/ ) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς-θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του ΚΠΔ). (6). Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α 150/ ) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου». (7). Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». (8). Του Ν.3867/10 (ΦΕΚ Α 128/ ) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί 2

3 αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». (9). Του Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α 141/ ) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». (10). Του ΠΔ 113/10 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194Α / ). (11). Τις διατάξεις του Ν.4013/11 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (12). Του Ν.4038/12 (ΦΕΚ Α 14/ ) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». (13). Του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α 107/ ) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί της παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16 ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές». (14). Του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167/ ), άρθρο 64 παρ. 2 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). (15). Του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α 74/ ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». β. Τις κάτωθι αποφάσεις: (1). Την υπ αριθμ. Π1/4232/ Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του ΚΠΔ (ΠΔ 118/07). (2). Την υπ αριθμ. Φ.800/133/134893/ Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300Β / ) «Περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές». (3). Την υπ αριθμ. ΑΠ/35791/751/ Απόφαση, με την οποία καθορίζονται τα νέα όρια (60.000,00 ανά κωδικό είδους) για τους πρόχειρους διαγωνισμούς που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων (ΦΕΚ Β 1291/ ). (4). Την Φ.831/ΑΔ /Σ.451/6 Μαρ 13/ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή, με την οποία επιβάλλεται επιπρόσθετη κράτηση ποσοστού 0,10%, στις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4013/11, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν.4072/12, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). 3

4 (5). Την υπ αρίθμ. Φ.831/875620/Σ.122/ /ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή, σύμφωνα με την οποία η κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3 %, πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ, δίχως ο υπολογισμός αυτών να γίνεται με εσωτερική αφαίρεση. Ειδικότερα με βάση τα αναφερόμενα η κράτηση ανέρχεται σε ποσοστό 0,1036 % (ήτοι 0,10 % υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, 0,003% υπέρ χαρτοσήμου και 0,0006 % υπέρ ΟΓΑ). (6). Την υπ αριθμ. Φ.831/ΑΔ /Σ.823/04 Ιουν. 2014/ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή, με την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών μη στρατιωτικού εξοπλισμού. (7). Την ανωτέρω (α) σχετική, με την οποία θεωρήθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας των δύο (2) μηχανημάτων μελέτης ύπνου της Πνευμονολογικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ. (8). Την ανωτέρω (β) σχετική απόφαση μεταβίβασης πιστώσεων επί ΚΑΕ 1925/ ΕΦ γ. Το υπ αρίθμ. Φ.076/ΑΔ.4701/Σ.866/21 Μαρ. 2013/251ΓΝΑ/Γραμματεία Συμβουλίων/Επιτροπών πρακτικό της Μόνιμης Επιτροπής Αξιολόγησης και Ιεράρχησης Επιχειρησιακών Απαιτήσεων (ΜΕΑΙΕΑΠ) του 251ΓΝΑ, με το οποίο εγκρίθηκε η αναγκαιότητα σκοπιμότητα προμήθειας των δύο (2) μηχανημάτων μελέτης ύπνου της Πνευμονολογικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ. δ. Το από 10 Ιουν Υπηρεσιακό Σημείωμα της Πνευμονολογικής Κλινικής της Διεύθυνσης Παθολογικού Τομέα με το οποίο διαβιβάσθηκαν οι Τεχνικές Προδιαγραφές προμήθειας των δύο (2) συσκευών BiPAP μέλέτης ύπνου. ε. Την με αρ. πρωτ.6487/02 Οκτωβρίου 2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) του 251 ΓΝΑ με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ποσού ευρώ ,00 επί ΚΑΕ 1925/ΕΦ , για την πληρωμή της δαπάνης προμήθειας των ειδών θέματος (ΑΔΑ:6Π4Β6-5Κ8). στ. Την υπ αρίθμ. 1000/06 Ιουνίου 2014 εντολή αγοράς της Μοίρας Εφοδιασμού, με την οποία προβλήθηκε η απαίτηση της Πνευμονολογικής Κλινικής της Διεύθυνσης Παθολογικού Τομέα για την προμήθεια Δύο (2) Μηχανημάτων Μελέτης Ύπνου, Ενός (1) Καπνογράφου και Δύο (2) Συσκευών BiPAP του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ Πρωτ. Αιτήματος:14REQ και ΑΔΑΜ Εγκ. Αιτήματος: 14REQ ). η. Την ανωτέρω (γ) σχετική απόφαση, με την οποία προκηρύχτηκε ο πρόχειρος διαγωνισμός 28/2014 του 251 ΓΝΑ για προμήθεια Δύο (2) Μηχανημάτων Μελέτης Ύπνου, Ενός (1) Καπνογράφου και Δύο (2) Συσκευών BiPAP του Νοσοκομείου. (ΑΔΑ ΩΧΓΗ6-ΠΙΜ) ζ. Την ανωτέρω (δ) σχετική απόφαση ματαίωσης κι επανάληψης του υπ'αριθμ. 28/2014 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού θέματος(αδα 6Ξ066- ΑΣ6) 4

5 θ. Την υπ αρίθμ. Φεβρουαρίου 2015 εντολή αγοράς της Μοίρας Εφοδιασμού, με την οποία προβλήθηκε η απαίτηση της Πνευμονολογικής Κλινικής της Διεύθυνσης Παθολογικού Τομέα για την προμήθεια Δύο (2) Μηχανημάτων Μελέτης Ύπνου, Ενός (1) Καπνογράφου και Δύο (2) Συσκευών BiPAP του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ Πρωτ. Αιτήματος:15REQ και ΑΔΑΜ Εγκ. Αιτήματος:15REQ ). ι. Τη Φ.831/ΑΔ /Σ.4001/ /ΔΑΥ/Γ2/3Α με την οποία εγκρίθηκε η πραγματοποίηση της δαπάνης θέματος σε βάρος μερίδας <<Έσοδα εκσυγχρονισμού του 251 ΓΝΑ>>, που εμφανίζει ικανό υπόλοιπο.(αδα Ω91Χ6- ΝΗ5) 2. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη συνολική χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την Προμήθεια Δύο (2) Μηχανημάτων Μελέτης Ύπνου, Ενός (1) Καπνογράφου και Δύο (2) Συσκευών BiPAP για Κάλυψη Αναγκών της Πνευμονολογικής Κλινικής του 251ΓΝΑ, σύμφωνα με τα Παραρτήματα «Γ» και «Δ» της παρούσας. 3. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της υπόψη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (40.650,00 ) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ. 4. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλουν του φακέλους προσφοράς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη με τους εξής τρόπους: α. Την αποστολή τους στην Διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 3 Αθήνα ΤΚ (Κεντρική Γραμματεία του 251ΓΝΑ) ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courier ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την 26η Mαρτίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. β. Την κατάθεση τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού την ημερομηνία και ώρα διενέργειάς του. 5. Ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 27η Μαρτίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του 251ΓΝΑ. 6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 7. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (εφεξής: «Επιτροπή του Διαγωνισμού») και 5

6 δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον διαθέτουν το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β ΠΔ 118/07). 8. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού και την έκδοση σχετικής απόφασης από το 251ΓΝΑ. 9. Μετά την αποσφράγιση των ανωτέρω προσφορών και την αξιολόγησή τους, θα εκδοθεί σχετική απόφαση του 251ΓΝΑ, στην οποία θα καθορίζεται εκτός των άλλων, η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών των προμηθευτών των οποίων οι τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 10. Οι τιμές της οικονομικής προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε μειοδότη μέχρι τη λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί. 11. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 εδ. β του Π.Δ 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου), εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες μέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. 12. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 εδ. γ του Π.Δ 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15 παρ.2 περ. α του εν λόγω Π.Δ., αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης. 13. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνο εάν η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομείναντος χρόνου. 14. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 15. Αντίγραφα του πλήρους σώματος της διακήρυξης διατίθενται ως ακολούθως: 6

7 α. Σε έντυπη μορφή από την Υπηρεσία μας (251 ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ), στη διεύθυνση Π. Κανελλοπούλου 3 - Αθήνα, στις ώρες διαθέσιμες για το κοινό, ήτοι Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30-14:00. β. Σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr) και τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 16. Το κόστος της παρούσας διακήρυξης, σύμφωνα με την υπ αριθμ. Φ.950/2/212118/ Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ, ανέρχεται σε 15,00, το οποίο δύναται να καταβάλλεται απευθείας στον υπ αριθμ. (ΙΒΑΝ) GR (SWIFT: ETHNGRAA) λογαριασμό της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος», υπέρ ΜΤΑ (Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης Π.6/ ΓΝΑ». 17. Για πληροφορίες που αφορούν στους όρους προμήθειας του παρόντος διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 251ΓΝΑ, τηλέφωνο , ενώ σε ερωτήματα επί των τεχνικών προδιαγραφών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Παθολογικού Τομέα (Πνευμονολογική Κλινική), τηλέφωνο Η παρούσα διακήρυξη συντονίστηκε με την ΔΠΤ/Πνευμονολογική Κλινική. Ακριβές Αντίγραφο M.Y με Β Βαθμό Νικ. Βούλγαρης Γραμματέας 251ΓΝΑ Ταξχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης Δκτης 251ΓΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» : «B» : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Γ» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΝΟΥ «Δ» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΣΚΕΥΩΝ BiPAP-S «E» : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ «ΣΤ» «Ζ» : «Η» : : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 7

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΦ.831/ΑΔ.332 /3932/Σ.704/ /251 ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΠΡΟΜ 251ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ CPV ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Προμήθεια Συσκευών Μελέτης Ύπνου για Κάλυψη Αναγκών της Πνευμονολογικής Κλινικής του 251ΓΝΑ, σύμφωνα με τα Παραρτήματα «Γ» και «Δ» της παρούσας Δύο (2) Μηχανήματα Μελέτης Ύπνου Ένας (1) Καπνογράφος και Δύο (2) Συσκευές BiPAP (Δύο (2) Μηχανήματα Μελέτης Ύπνου Ένας (1) Καπνογράφος) & (Δύο (2) Συσκευές BiPAP) ΓΝΑ/ Διεύθυνση Πνευμονολογικής Κλινικής Σαράντα χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ (40.650,00 ) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ποσοστού 6,2476 % Χαμηλότερη Τιμή Σε βάρος εσωτερικών πόρων 251 ΓΝΑ Εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 251 ΓΝΑ/ Διεύθυνση Πνευμονολογικής Κλινικής 6,2476 % (οι κρατήσεις συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς) Εκατόν Είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με δικαίωμα της Υπηρεσίας για παράτασή τους για χρονικό διάστημα κατ ανώτατο όριο ίσο με το ανωτέρω αρχικά ορισθέν. Την 27η Μαρτίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Μέχρι την 26η Μαρτίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

9 ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος, από το Ν. 4172/13 άρθρο 64, φόρος εισοδήματος, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξη και τα Παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ακριβές Αντίγραφο M.Y με Β Βαθμό Νικ. Βούλγαρης Γραμματέας 251ΓΝΑ Ταξχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης Δκτης 251ΓΝΑ 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.332 /3932 /Σ.704/ /251 ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΠΡΟΜ 251ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας Η προϋπολογισθείσα αξία της υπόψη δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (40.650,00 ) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, ποσοστού 6,2476 % και αφορά στην προμήθεια Συσκευών Μελέτης Ύπνου για Κάλυψη Αναγκών της Πνευμονολογικής Κλινικής του 251ΓΝΑ, ως ο ακόλουθος πίνακας: Α/Α Περιγραφή Υλικού Τεμ. Π/Υ Αξία ανά Τεμ. Σύνολο πλέον ΦΠΑ 1 Μηχάνημα Μελέτης Ύπνου με , ,00 32 Κανάλια, ως το Παράρτημα «Γ» της Παρούσας 2 Μηχάνημα Μελέτης Ύπνου με , ,00 64 Κανάλια, ως το Παράρτημα «Γ» της Παρούσας 3 Καπνογράφος, ως το , ,00 Παράρτημα «Γ» της Παρούσας 4 Συσκευές BiPAP, ως το , ,00 Παράρτημα «Δ» της Παρούσας Προϋπολογισθείσα Αξία μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ,00 ΑΡΘΡΟ 2 ο Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : α. τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα β. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά γ. συνεταιρισμοί δ. κοινοπραξίες προμηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 2. Ο όρος «προμηθευτής» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) και (δ) κατηγορίες. 10

11 3. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 1. Οι προσφορές πρέπει: ΑΡΘΡΟ 3 ο Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. β. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο οικονομικός φορέας κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 2. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. 3. Προσφορές για μέρος της ποσότητας ανά είδους που ορίζει η διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισμού. 5. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 6. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισμένο. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα, που θα είναι μονογραμμένα, θα γράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. 7. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα) β. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 251ΓΝΑ υπ αρίθμ. 6/15 11

12 γ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την Προμήθεια Συσκευών Μελέτης Ύπνου για Κάλυψη Αναγκών της Πνευμονολογικής Κλινικής του 251ΓΝΑ. 8. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους, καθένας εκ των οποίων φέρει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» στον οποίο περιλαμβάνονται: (1). Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή στην περίπτωση (3) του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. (2). Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 3 του Ν.4250/2014 και στην οποία: (α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. (β) Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 1/ Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 2/ Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 3/ Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 4/ Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. 5/ Δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα. 18,34,39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. (γ) Να βεβαιώνουν ότι έχουν λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Α.Ν. 1400/73 και δεν θα χρησιμοποιήσουν ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς 12

13 των τριών κλάδων των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. (δ) Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση του συνόλου των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07, εφόσον ζητηθούν αρμοδίως, από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη (β) δήλωση. προμήθεια είδη. (ε) Να αποδέχονται τη ρήτρα κωδικοποίησης για τα υπό (στ) Να βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, τα δε προσφερόμενα είδη να πληρούν τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας, καθώς και ότι έλαβαν γνώση των διατάξεων που διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς. (ζ) Να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας (αναλόγως της νομικής της μορφής), καθώς και το σχετικό ΦΕΚ της εκπροσώπησης (αναγραφή του ΦΕΚ), σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της εταιρείας. (2). Αντίγραφο δικαιολογητικού κατάθεσης ποσού δεκαπέντε ευρώ (15,00 ) της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος», υπέρ ΜΤΑ (Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης Π.6/15 251ΓΝΑ». β. Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα συνταχθεί και θα περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών, καθώς και τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών, που καθορίζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, ως τα Παραρτήματα «Γ» και «Δ» της παρούσας διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Επιπρόσθετα, στον υπόψη φάκελο και πέραν των ανωτέρω, να προσκομισθούν και τα ακόλουθα: (1). Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο), τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, όσο και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά που θα είναι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. (2). Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης τεκμηρίωσης με την τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών, το οποίο θα περιλαμβάνει με πληρότητα και αναλυτικά, όλες τις απαντήσεις-προσφορές (ανά παράρτημα, κεφάλαιο, παράγραφο κλπ), με παραπομπή, για τεκμηρίωση, στα συνημμένα τεχνικά εγχειρίδια, prospectus manuals (π.χ. «βλέπε prospectus No. σελίδα») και λοιπά δικαιολογητικά. Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή-αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus, θα αποκλείονται. Προσφορές οι οποίες στην Τεχνική Περιγραφή ή στο φύλλο 13

14 συμμόρφωσης τεκμηρίωσης κλπ είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για τεκμηρίωση, θα θεωρούνται ως έχουσες αποκλίσεις από τους όρους του διαγωνισμού και θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης. (3). Τα κατατιθέμενα prospectus - manuals, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές, να είναι του μητρικού κατασκευαστικού οίκου, ή εκτυπώσεις από επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής που προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. (4). Δήλωση της χώρας προέλευσης και του εργοστασίου κατασκευής των προσφερόμενων ειδών. (5). Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι οι προσφερόμενες συσκευές (τα δύο (2) Μηχανήματα Μελέτης Ύπνου, ο ένας (1) καπνογράφος και οι δύο (2) συσκευές BiPAPS) πληρoύν τα διεθνή standards ασφαλείας και τους κανονισμούς για το ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό της Ευρωπαϊκής ένωσης (CE Mark), σύμφωνα με την παράγραφο 22 του Παραρτήματος «Γ» και την παράγραφο 11 του Παραρτήματος «Δ» της παρούσας διακήρυξης. [Τα εν λόγω δικαιολογητικά να προσκομισθούν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014). (6). Δήλωση του συμμετέχοντος που να αναφέρει την παρεχόμενη χρονική εγγύηση καλής λειτουργίας των συσκευών μελέτης ύπνου, όπως αυτό ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές στις παραγράφους 17 και 20 του Παραρτήματος «Γ» και στην παράγραφο 9 του Παραρτήματος «Δ» της παρούσας διακήρυξης. (7). Δήλωση του συμμετέχοντος αναφορικά με τα ανταλλακτικά των προσφερόμενων συσκευών μελέτης ύπνου, όπως αυτό ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές στην παράγραφο 20 του Παραρτήματος «Γ» και στην παράγραφο 8 του Παραρτήματος «Δ», της παρούσας διακήρυξης. (8). Κάθε άλλο δικαιολογητικό που ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, ως τα παραρτήματα «Γ» και «Δ». γ. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο περιλαμβάνεται: (1). Επωνυμία Εταιρείας ΑΦΜ Στοιχεία Επικοινωνίας IBAN Λογαριασμού. (2). Η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ για τις υπό προμήθεια συσκευές Μελέτης Ύπνου, αναλυτικά για κάθε συσκευή, αριθμητικώς και ολογράφως, χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 14

15 (3). Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία ο συμμετέχων θα αναφέρει ότι στην προσφερθείσα τιμή έχουν συμπεριληφθεί τα ακόλουθα: Oι νόμιμες κρατήσεις (6,2476%, το οποίο αναλύεται σε 4% υπέρ ΜΤΑ, 2% υπέρ ΕΛΟΑΑ και 0,1476% υπέρ Δημοσίου και 0,10% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). Τα έξοδα παράδοσης, μεταφοράς, εγκατάστασης κλπ. των υπό προμήθεια ειδών στο χώρο που θα του υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Η παροχή εκπαίδευσης στο χώρο του Νοσοκομείου από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας. (4). Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται οι υπό προμήθεια συσκευές Μελέτης Ύπνου. (5). Toν χρόνο ισχύος της προσφοράς ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 4 ο Ισχύς Προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό. 15

16 ΑΡΘΡΟ 5 ο Ενστάσεις Προσφυγές 1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δε γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/ Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας των υπό προμήθεια ειδών, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ (1.000,00 ) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 ). Το παράβολο αποτελεί Δημόσιο Έσοδο και καταχωρείται στο κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/2005). ΑΡΘΡΟ 6 ο Αποσφράγιση Προσφορών 1. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και μονογράφονται εξωτερικά όλοι οι φάκελοι. β. Αποσφραγίζονται και μονογράφονται οι υποφάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας. Η Επιτροπή εξετάζει την πληρότητα και νομιμότητα των υποφακέλων και συντάσσει πρακτικό εις τριπλούν (3). γ. Εκδίδεται εγκριτική διαταγή αποδοχής των ανωτέρω φακέλων, στην οποία καθορίζονται οι προμηθευτές που θα συμμετάσχουν τελικώς στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προμηθευτές. δ. Αποσφραγίζονται και μονογράφονται οι υποφάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας. Η Επιτροπή εξετάζει την πληρότητα και νομιμότητα των φακέλων και συντάσσει πρακτικό εις τριπλούν (3). Επισημαίνεται ότι η καθαρή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 2. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. ΑΡΘΡΟ 7 ο 16

17 Αξιολόγηση Προσφορών Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της Μονάδας. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά την συνολική χαμηλότερη τιμή. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π.Δ. 118/2007, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 8 ο Επιλογή Προμηθευτή και Κατάρτιση Σύμβασης 1. Η επιλογή του προμηθευτή και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Μονάδας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού. 2. Η σύμβαση θα καταρτισθεί σύμφωνα με το σχέδιο του παραρτήματος «Η» της παρούσας διακήρυξης και θα αφορά στην Προμήθεια Δύο (2) Μηχανημάτων Μελέτης Ύπνου, Ενός (1) Καπνογράφου και Δύο (2) Συσκευών BiPAP για Κάλυψη Αναγκών της Πνευμονολογικής Κλινικής του 251ΓΝΑ. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. 3. Προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε vα υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με όλες τις λοιπές προβλεπόμενες από το ΠΔ 118/07 συνέπειες, μετά από απόφαση της Μονάδας και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 4. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα εφαρμοσθούν κατ αναλογία οι διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) και του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07), σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων, επί θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 9 ο Εγγυήσεις 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση, αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προμηθευτών ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ ( ). 17

18 2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει έως την υπογραφή αυτής, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας των συσκευών μελέτης ύπνου που κατακυρώθηκαν σ αυτόν, χωρίς ΦΠΑ. 3. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των συσκευών. 4. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συσκευών, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων και εφόσον κατατεθεί η εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης των υπό προμήθεια συσκευών. 5. Ο αντισυμβαλλόμενος προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας του συμβατικού αντικειμένου, πριν από την έναρξη του παρεχόμενου χρόνου καλής λειτουργίας, η οποία θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α. Χρονική ισχύ ίση με το χρονικό διάστημα της παρεχόμενης εγγύησης πλέον τρεις (3) μήνες. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ή τη σύμβαση, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής παρατείνεται ανάλογα. β. Το ποσό της εγγυητικής θα ανέρχεται σε 3% επί της αξίας του συμβατικού αντικειμένου, το οποίο καλύπτεται από την παρεχόμενη εγγύηση. 6. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον αντισυμβαλλόμενο προμηθευτή, μετά από σχετικό αίτημά του και αφού έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την υπογραφείσα σύμβαση. 7. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 8. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/ Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα των Παραρτημάτων <<Ε>> και <<ΣΤ>> της παρούσας. Διαφορετική διατύπωση των εγγυητικών επιστολών, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά τις εγγυήσεις απαράδεκτες, εφόσον αυτές έχουν το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη. 18

19 10. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης παράδοσης των υλικών, ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παράδοσης των υλικών. ΑΡΘΡΟ 10 ο Χρόνος Παράδοσης Ως χρόνος παράδοσης των συσκευών Μελέτης Ύπνου (των Μηχανημάτων Μελέτης Ύπνου, του Καπνογράφου και των Συσκευών BiPAP) ορίζονται οι είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 11 ο Παραλαβή Παράδοση Υλικών 1. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται με έξοδα του προμηθευτή, στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τη Μονάδα, εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή με σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Το τιμολόγιο θα εκδίδεται για λογαριασμό της Μονάδας. 2. Η διαδικασία παράδοσης παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου θα πραγματοποιείται από την ανωτέρω Επιτροπή, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τους όρους της παρούσας σύμβασης, αφού τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία : α. Ο προμηθευτής πριν από την προσκόμιση των υλικών έρχεται σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής Προμηθειών για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Υπηρεσίας για να βρεθεί ο αναγκαίος αποθηκευτικός χώρος και να καθορισθεί η ημερομηνία παραλαβής. β. Όμοια, ο προμηθευτής εξασφαλίζει από το Γρ. Ασφάλειας του 251ΓΝΑ την άδεια εισόδου του προσωπικού του, όπου και όταν τούτο απαιτείται, για την παράδοση. γ. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή της Μονάδας στις εγκαταστάσεις του 251ΓΝΑ με σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, παρουσία του προμηθευτή ή του νομίμου εκπροσώπου του, εφόσον δηλώσει ότι επιθυμεί να παραστεί στην παράδοση, μετά από ειδοποίηση που του απευθύνει η επιτροπή, μετά τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου, προσυπογράφοντας μαζί με την Επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή κοινοποιείται υποχρεωτικά στον προμηθευτή. 3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που μπορεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία μόνο πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον προμηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 19

20 4. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν με απόφαση της Μονάδας και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν. 5. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Μονάδας. ΑΡΘΡΟ 12 ο Πληρωμή Δικαιολογητικά 1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί ως κάτωθι: α. Εξόφληση 100% του τιμήματος μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας από την Επιτροπή Παραλαβής του 251ΓΝΑ και την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. β. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από την Α Διαχείριση Χρηματικού της Οικονομικής Υπηρεσίας του 251ΓΝΑ μετά την οριστική παραλαβή του συστήματος από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Νοσοκομείου. γ. Ο χρόνος εξόφλησης είναι τριάντα (30) ημέρες, υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συσκευών. δ. Η προθεσμία υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α 107/ ) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Νόμων 4046/12, 4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα επί της παραγράφου Ζ «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16 ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές». Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πλέον των τριάντα (30) ημερών, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, χωρίς να απαιτείται όχληση, με επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1 η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το δεύτερο εξάμηνο του σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1 η Ιουλίου του εν λόγω έτους. ε. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται: (1) Για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων. (2) Για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή 20

21 των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ). στ. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τη Μονάδα. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις (6,2476%), καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών. ζ. Κατά την πληρωμή θα γίνεται παρακράτηση του Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) 4%, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των υλικών, ήτοι στο ποσό μετά την αφαίρεση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 64 του Ν.4172/13, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4254/2014. η. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται η χρηματοδότηση και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο προμηθευτής υπαιτίως δεν ενεργεί σύμφωνα με αυτή. Για τα θέματα κήρυξης του προμηθευτή ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/ Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07 και ειδικότερα έχουν ως κάτωθι: α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της εκάστοτε επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβών. β. Γραμμάτιο εισαγωγής των υλικών στις αποθήκες του 251ΓΝΑ. γ. Τιμολόγιο Αγοράς Δελτίο Αποστολής των υλικών. δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του αρμόδιου Δημοσίου Ταμείου για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, δηλαδή βεβαίωση αυτού ότι δεν εκκρεμεί οφειλή εις βάρος του οικονομικού φορέα, εφόσον το ποσόν που πρόκειται να πληρωθεί υπερβαίνει τα 1.500,00. ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), εφόσον το ποσόν που πρόκειται να πληρωθεί υπερβαίνει τα 2.934,70. στ. Βεβαίωση Κωδικοποίησης των υλικών. ΑΡΘΡΟ 13 ο Κυρώσεις σε Βάρος του Προμηθευτή 1. Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια υλικά δεν παραδοθούν εντός των ορισθέντων με τη σύμβαση προθεσμιών, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι προβλεπόμενες κατά νόμο κυρώσεις, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. 2. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. 21

22 3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον οικονομικό φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν. 4. Επίσης, δεν υποβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για την μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης, καθώς εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 5. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής (Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού), δύναται να καταγγελθεί η σύμβαση εφόσον ο οικονομικός φορέας υπαιτίως δεν ενεργεί σύμφωνα με αυτή. Για τα θέματα κήρυξης του οικονομικού φορέα ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07. ΑΡΘΡΟ 14 ο Ρήτρα Κωδικοποίησης 1. Απαιτείται η κωδικοποίηση των υπό προμήθεια υλικών. 2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό Προμηθευτές-Κατασκευαστές, για όσα από τα προσφερόμενα υλικά δεν είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ, πρέπει να αποδεχθούν γραπτώς με την προσφορά τους τη ρήτρα κωδικοποίησης (η οποία θα τεθεί ως Παράρτημα στη σύμβαση που θα υπογραφεί) ως και τις STANAGs 3150, 3151, 4177, 4199, και 4438 που αφορούν την κωδικοποίησή τους. 3. Η αποδοχή της ρήτρας κωδικοποίησης αποτελεί απαράβατο όρο και σε περίπτωση που δεν γίνεται δεκτή από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό προμηθευτές, οι προσφορές τους θα απορρίπτονται. 4. Οι υποχρεώσεις των μειοδοτών προμηθευτών-κατασκευαστών ως και της Υπηρεσίας, που απορρέουν από την αποδοχή της ρήτρας κωδικοποίησης, έχουν ως ακολούθως: α. Με την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του διαγωνισμού ο μειοδότης προμηθευτής-κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην αρμόδια Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικών (ΑΥΚΥ), ήτοι το 201 ΚΕΦΑ/Δ2/5, προκειμένου να ενημερωθεί για τη διαδικασία απονομής κωδικών κατασκευαστή κατά ΝΑΤΟ στους πραγματικούς κατασκευαστές υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών. β. Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο μειοδότης προμηθευτήςκατασκευαστής υποχρεούται να παραδώσει στον αγοραστή (251ΓΝΑ) κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (floppy disk 1,44 MB ή CD και σε μορφή αρχείου txt ή Εxcel) στην οποία να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία για όλα τα υπό προμήθεια υλικά. (1) Ο σχετικός αριθμός (Ρ/Ν) του πραγματικού κατασκευαστή. 22

23 (2) Ο κατά ΝΑΤΟ κωδικός κατασκευαστή υποκατασκευαστή. (3) Η πλήρης ονομασία των υλικών στην Ελληνική και Αγγλική. (4) Ο ΝSN εφόσον το υλικό είναι κωδικοποιημένο. γ. Η παραπάνω κατάσταση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στη σύμβαση από το 251ΓΝΑ ως ιδιαίτερο Παράρτημα αυτής, ενώ η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης θα αποστέλλεται από την Υπηρεσία μας στην ΑΥΚΥ (201 ΚΕΦΑ/Δ2/5). δ. Εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής-κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να απευθυνθεί στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ (201ΚΕΦΑ, Τηλ ) προκειμένου να του δοθούν οδηγίες για τα τεχνικά στοιχεία των υλικών που απαιτούνται να χορηγήσει για την κωδικοποίηση των υλικών. ε. Ο προμηθευτής-κατασκευαστής υποχρεούται να διαβιβάσει στην αντίστοιχη ΑΥΚΥ τα ανωτέρω απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση όχι μετέπειτα από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών. στ. Ο προμηθευτής-κατασκευαστής δεσμεύεται να εξασφαλίσει από τους πραγματικούς κατασκευαστές υποκατασκευαστές των υπό προμήθεια υλικών την υποχρέωση να διαθέσουν τα παραπάνω στοιχεία για την κωδικοποίηση των υλικών που δεν είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ. ζ. Για όσα είδη της σύμβασης έχουν ήδη κωδικοποιηθεί, ο προμηθευτής-κατασκευαστής υποχρεούται : (1) Να προσκομίσει στην ΑΥΚΥ σχετική δήλωση όπου θα δηλώνει τα NSN που έχουν αποδοθεί. (2) Να προσκομίσει στην αρμόδια ΑΥΚΥ όποια τεχνικά στοιχεία των υλικών του ζητηθούν, εφόσον κριθούν αναγκαία για τη διευκόλυνση ταυτοποίησης και πλήρους αναγνώρισης των υλικών. η. Μετά τη λήψη των παραπάνω στοιχείων και εφόσον αυτά ελεγχθούν και κριθούν ικανοποιητικά από την αντίστοιχη ΑΥΚΥ, ολοκληρώνονται οι υποχρεώσεις του προμηθευτή-κατασκευαστή όσον αφορά την κωδικοποίηση, γεγονός που γνωστοποιείται από την ΑΥΚΥ με τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό εξόφλησης του προμηθευτή-κατασκευαστή και εκδίδεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα: ένα για τον προμηθευτή-κατασκευαστή, ένα για το 251ΓΝΑ που παρακολουθεί τη σύμβαση, ένα για το Εθνικό Κέντρο Κωδικοποίησης (ΓΔΑΕΕ/ΔΑΩ&ΔΠ/ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ) και ένα για το αρχείο της ΑΥΚΥ. θ. Στα δικαιολογητικά πληρωμής του προμηθευτή-κατασκευαστή, για κάθε τμηματική παράδοση, πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται και βεβαίωση της αντίστοιχης ΑΥΚΥ όπου θα βεβαιώνεται ότι για τα συγκεκριμένα είδη ο προμηθευτής-κατασκευαστής ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του όσο αφορά την κωδικοποίησή τους. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η έκδοση βεβαίωσης από 23

24 την αντίστοιχη ΑΥΚΥ για όλα τα είδη που περιέχει η σύμβαση θα επισυνάπτεται επικυρωμένο από την ΑΥΚΥ αντίγραφο αυτής. ι. Η υποχρέωση κωδικοποίησης των υλικών θεωρείται όρος καλής εκτέλεσης της σύμβασης, με συνέπεια η εγγυοδοσία καλής εκτέλεσης (10%) να καλύπτει και τις υποχρεώσεις του προμηθευτή-κατασκευαστή για κωδικοποίηση των υλικών. ΆΡΘΡΟ 15 ο Λοιπές Διατάξεις 1. Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, που γίνεται με κριτήριο κατακύρωσης την συνολική χαμηλότερη τιμή, αφορά στην προμήθεια Δύο (2) Μηχανημάτων Μελέτης Ύπνου, Ενός (1) Καπνογράφου και Δύο (2) Συσκευών BiPAP για Κάλυψη Αναγκών της Πνευμονολογικής Κλινικής του 251ΓΝΑ 2. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.Δ. 118/2007 και των άρθρων του Ν. 2362/ Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. Ακριβές Αντίγραφο M.Y με Β Βαθμό Νικ. Βούλγαρης Γραμματέας 251ΓΝΑ Ταξχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης Δκτης 251ΓΝΑ 24

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.332/3932 /Σ.704/ /251 ΓΝΑ/ΔΟΥ/ΠΡΟΜ 251ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανημάτων Μελέτης Ύπνου 1. Να είναι φορητά, σύγχρονης τεχνολογίας, με λογισμικό προσαρμοσμένο στις νεώτερες οδηγίες της AASM American Academy of Sleep Medicine) σε ότι αφορά την διενέργεια και επεξεργασία δεδoμένων από μελέτες ύπνου. 2. Να υπάρχει δυνατότητα αναβάθμισης. 3. Να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης και επεξεργασίας μελέτης ύπνου, συσκευές με αυξημένο αριθμό καναλιών αναγκαίες από το υπάρχον λογισμικό διαφόρων τύπων συσκευών (τυπικές συσκευές πολυκαταγραφικής για την διάγνωση νευρολογικών νοσημάτων, συσκευές περιορισμένων καταγραφών, καταγραφικές συσκευές με ασύρματη τεχνολογία). 4. Να υπάρχει η δυνατότητα σύγχρονης παρακολούθησης της καταγραφής όπως επίσης σύγχρονης καταγραφής και παρακολούθησης από κάμερα. 5. Να περιλαμβάνουν η μεν πρώτη συσκευή τουλάχιστον 32 κανάλια η δε δεύτερη που προορίζεται και για ανίχνευση νευρολογικών νοσημάτων τουλάχιστον 64 κανάλια. 6. Να διαθέτουν συχνότητα δειγματοληψίας έως 200 Hz και τουλάχιστον έως 500 Hz για τη δεύτερη συσκευή που προορίζεται και για ανίχνευση νευρολογικών νοσημάτων. 7. Να συνοδεύονται με πρόγραμμα μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης των δεδομένων. 8. Να διαθέτουν πρόγραμμα ανάλυσης του ύπνου, με δυνατότητα δημιουργίας πορίσματος. 9. Να υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης απνοιών/υποπνοιών, καθορισμού μικροεγέρσεων (και ταξινόμηση τους σε επιμέρους τύπους πχ αυτόματες, σχετιζόμενες με αναπνευστικά επεισόδια, σχετιζόμενες με περιοδικού τύπου κινήσεις άκρων κλπ), βραδυ/ταχυκαρδίας, σταδιοποίησης του ύπνου, υπολογισμού περιορισμού ροής, μεταβολών του κορεσμού του οξυγόνου, θέσης σώματος, ροχαλητού, εντοπισμού περιοδικών κινήσεων των άκρων. 10.Να υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμού και ξεχωριστής καταγραφής υποπνοιών σε αποφρακτικού και κεντρικού τύπου σύμφωνα με τις νεώτερες οδηγίες της AASM. 11. Nα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με καπνογράφο. 12. Να συνοδεύεονται με όλα τα εξαρτήματα (θήκη, αισθητήρες, ηλεκτρόδια, καλώδια, κλπ) για την πλήρη και άμεση λειτουργία του. 25

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αριθμ. 38/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αριθμ. 4/2012 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 251 ΓΝΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθμ. 2/15 για την Προμήθεια «Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων 251 ΓΝΑ». Φύλλα Διακήρυξης : 26 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αριθμ. 35/2015 «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ TOY 251 ΓΝΑ» 1 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25

Σελίδα 1 από 49. Φύλλα ιακήρυξης : 25 Σελίδα 1 από 49 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθµ. 13/14 για την παροχή υπηρεσιών «ικτύου (VPN) Κινητής Τηλεφωνίας για το ΓΕΕΘΑ και την ΠΑ».

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ: 206 ΠΤΕΡΥΓΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΟΙΝ : Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 303 Τηλ. 210 2486124 (εσωτ.): 5608 Φαξ 210 2475523

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.02/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 60.000 ΛΙΤΡΩΝ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΥ/ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΔΙΑΧ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 04/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΩ- ΡΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕ ΟΥ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑΣ. Π. 1/09 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΕΡΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ αριθμ. Π.13/15 για τη «Θαλάσσια Διακίνηση Υλικών από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ και αντιστρόφως» Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,31-07-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια

ιακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού, υπ αριθµόν 15/14, για Προµήθεια ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙA 201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ FAX No : 210 5558231 5558144 ΤΗΛ:210-550 4398 Φ.831/Α.3252 ΕΛΕΥΣΙΝΑ,08-08-2014 ΘΕΜΑ : ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

141/17-08-2010). 163/04-09-2009).

141/17-08-2010). 163/04-09-2009). ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ υπ. αριθµ. 4/14 για την Προµήθεια Ειδών Ιµατισµού (Παντελόνι Θερινό Εξόδου) Φύλλα ιακήρυξης : 43 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ :Κορίνθου ΑΦΜ : 999049011 Τμήμα : Οικονομικό/Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤ.ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ /νση ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΕΤΗΜ) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 02/12 ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2009

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2009 Σελίδα 1 από 50 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/12

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/12 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Τ.Κ. 167 77 Τηλ. : 210 8933738 Fax : 210 9604367 Email :procur.sepa@haf.gr Σελίδα 1 από 57 ΑΝΑΡΤΗΤΕA

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 78 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠE. 5/10. Μίσθωση Συνεργείου Καθαρισμού «Χώρων Κτηρίων ΚΕΑ / Ελληνικού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σελίδα 1 από 78 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠE. 5/10. Μίσθωση Συνεργείου Καθαρισμού «Χώρων Κτηρίων ΚΕΑ / Ελληνικού» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σελίδα 1 από 78 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. : 210 8705015 Fax : 210 6445633 Email : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-5-2014 Αριθμ. Πρωτ: 17316 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003007421 2015-09-01

15PROC003007421 2015-09-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 Η Υ. ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Τ.Κ. 43100,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γραφείο Προμηθειών Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 76/10

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 76/10 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 Fax : 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα