ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τα Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας στην Αναισθησιολογία και την Εντατική Θεραπεία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τα Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας στην Αναισθησιολογία και την Εντατική Θεραπεία"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 9 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τα Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας στην Αναισθησιολογία και την Εντατική Θεραπεία Χ.Θ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Η συζ1iτηση θεμάτων ηθικr]ς και δεοντολογίας στην Ιατρική αποτελεί αντικείμενο εποχιακού και περιστασιακού ενδιαφέροντος. Συνδυάζεται με ειδησεογραφία σχετιζόμενη με μη συμβατικές δραστηριότητες ορισμένων συναδέλφων, με aτυχείς εκβάσεις ιατρικών παρεμβάσεων και γενικά με καταστάσεις οι οποίες δεν περιποιούν τιμ1i στην Ιατρική. Η συζήτηση θεμάτων ηθικής και δεοντολογίας στην Ιατρική γίνεται, κατά συνέπεια, κάτω από την πίεση συγκεκριμένων γεγονότων, δεν έχει συνέχεια και συνέπεια, καταλήγει σε σπασμωδικές ενέργειες και διαρκεί 6σο και ο απ6ηχος του γεγονι1τος-εναύσματ6ς της. Τα μέσα μαζικ1iς ενημέρωσης, οι αρμ6διοι φορείς και η Ιατρική επιστημονική κοιν6τητα ασχολούνται στο βαθμό που η αμεσ6τητα και η απι]χηση συγκεκριμένου συμβάντος υπαγορεύει. Εκείνο το οποίο προκαλεί εντύπωση, όσες φορές έρχεται στο προσκήνιο της κοιν1]ς γνώμης θέμα ιατρικ1iς ηθικ1iς και δεοντολογίας, είναι η πληθώρα των αυτ6κλητων σχολιαστών, τιμητών και κριτών, οι οποίοι έχουν μικρt] έως ανύπαρκτη γνώση του άκρως εξιδεικευμένου πλαισίου που καλύπτει το υπό συζήτηση θέμα. Το φαινόμενο πέρα από γραφικό, έχει έως και τραγικές επιπτώσεις στις ζωές των άμεσα εμπλεκόμενων. Κάθε ιατρ6ς, ανεξάρτητα απιs την ειδικότητα που ασκεί. πρέπει να κατέχει μια πρωτογεν1i βάση δεδομένων πάνω στα θέματα ηθικr]ς και δεοντολογίας, την οποία και να έχει ενσωματώσει στο ιδεολογικό-εννοιολογικ6-γνωσιολογικ6 εξοπλισμ6 των προπτυχιακών του μαθημάτων. Κάθε ιατρ6ς πρέπει να επιδιώκει και να υπ<5κειται στις διαδικασίες συνεχιζιsμενης εκπαίδευσης για την συγκεκριμένη ειδικι1τητα που ασκεί. Κατά συνέπεια, και τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας πρέπει να αποτελούν κανονικιs κεφάλαιο προ; συνεχ1] διδασκαλία, ανανέωση και εκσυγχρονισμ6. Επιβάλλεται δε, πέρα απ6 τα γενικού χαρακη]ρα θέματα, κάθε ειδικότητα να υιοθετεί και να ενσωματώνει τις εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα, 6πως ακριβώς θα έκανε για κάθε άλλο αντικείμεν6 της. Οι ασχολούμενοι με την αναισθησιολογία και εντατική θεραπεία ιατροί έχουν το προνόμιο της παρέμf\ασης και διαχείρησης της ζω1]ς σε φάσεις του ατομικοι1 βίου του ανθρώπου ελάχιστα αποδιδιsμενες απ6 τον 6ρο «δραματικές». Οι εξελίξεις στον συγκεκριμένο επιστημονικό χώρο της αναισθησιολογίας και εντατικής θεραπείας είναι ραγδαίες, συνεχείς και πολυάριομες με αποτέλεσμα την ανάγκη συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε βαθμι) εντατικ6 και διηνεκ1]. Ως εκ τούτοι' τα απορρέοντα ηθικά διλ1]μματα από την ενσωμάτωση και εφαρμογ1] νέων τεχνολογιών, καθιδς και απιj την απ6κτηση πρωτ6γνωρων δυνατοη]των υποσηjριξη::: των ζωτικών λειτουργιών, εμφανίζονται με μορφιj και προεκτάσεις των οποίων το εύρος οι μη επαί"οντε::: αδυνατούν να συλλάβουν. Επειδ1] 6μως οι ειόικοί αναισθησιολόγοι και εντατικολόγοι υποχρει!jνονται σε αδιάκοπη μαθησιακ1] ενασχ6ληση σε αντικείμενα!'ψηλής εξειδίκευσης, υπ6κεινται ιπις υποσυνείόητες όιεuγασίες αλαζονείας και υπερτίμησης του εyι!j, διεογιισίες που αποτελούν τον προθάλαμο για την αυηαιοεσία και την ηθικ1] διάβρωση. Επιβάλλεται, λοιπιiν, ιι συνεχής επιστροφ1j στις αρχές της ιατρικ1jς ηοιχlj:: ιsπως αυτές πληρέστατα και άψογα αναφέροντω στον

2 10 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ:\ΟΓΙΛΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑlΙΚΗΣ ΙΛΤΡΙΚΙΙ Ιπποκρατικό μα; Όρκο. Παράλληλα, επιβάλλεται η συνεχιj; ενημέρωση για τι; εξελίξει; στην προβληματικιj; τη; ιατρικιj; ηθικιj;, c5πως αυτές διαμορφώνονται στα μεγάλα διεονιj αντίστοιχα κέντρα και οργανισμούς της ειδικότητας μα;. Πρέπει να γίνει κατανοητό στους συναδέλφους c5τι, c5πως ενημερcvνοντω '(ια την χρησιμότητα της διοισοφάγειας υπερηχοκαρδιογραφία; ιj γω την προβληματικιj γιiρω απ6 τον δεξιιj κιιρδιακ6 κα0ετηριασμ6 ιπη Μον(υ)α Εντιιτιχψ:: Θεραπείας, έτσι Θα πρέπει να ενημερcvνοντω χω Ί'ια τι:: έννοιες της ιατρικιjς ματαιοπονίας ιj τις ε:ξεί.ί-ξε ι:: στην έ:ι.δοση εντολιjς «μη αναζωογ6ννηση:::>>. Τυ ljωμοtjετημένυ. όργανα της κοινωνίας μας περιμένοι ν υπό εμ6.::: την ενημέρωση και την διαβεβαίωση ότι πι 6σα :rρcιττοι με είναι c5σα επιβάλλει η σύγχρονη συνεηj 6.σ:ι.ηση τη; «τέχνης» μας προς όφελος των συνανθριιjπιιjν μα; :ι.ω προς διατιjρηση υψηλci'jν ηηικι!η' προδιαγραιrιijν στην κοινωνία μας, τουλάχιστον στο f\αθμci και στα πεδία που εξαρτci'jνται από εμc1ς. Η διαχείρηση εξαιρετικά λεπτιijν καταστάσεων της καθημερινιjς άσκησης της κλινικψ:: ιατρικιjς στους χόjρους υψηλιjς τεχνολογίας των χειρουργείων και των μονάδων εντατικιjς θεραπείας, συχνά γίνεται με τη μη προσιjκουσα σοβαρότητα. Στην φωτοτυπία Α παρμένη από την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΊΎΠΙΑ της , νται 6χι ευχάριστα συμπεράσματα για το!1αθμό κατcινι1ησης του ρι1λου και της αποιπολιjς των πρωταγωνιστών ιατρών, οι οποίοι και τελικά παρασύρουν δημοσιογράφο και συγγενείς στα ολισθηρά μονοπάτιcι εντυπωσιασμcδν και εντυπώσεων με δυσciρεστε::: προεκτάσεις για c5λα τα ενδιαφερ6μενα μέρη. ΔημικηογιΗιφία, ιατρικιj. κοινιj '(νclηιη διασι>ρονται ως έννοιε:::. σι νciνθρωποί μας Θλίr)οντω ε;τι;τριsσοεπι κω σι'νιί. δε/.ψ1ι μα; επιf)αριiνοντω ηθι:ι.(ι zωρί::: λ6ί'ο. ΠίΟ(Ι) απ' 6ί.α υυτ(ι!1ρίσr. εται η μη ενc ωzιίί.ηση. η μη ε. νημέρωσ ι1 :ι.ω η μη \1LΟf:Jέτηση «l.ογι:ι.jjς!\ασάνοι» στο πρωτοτυ,ιέ; :rεδίο l",'floνoμιr.jjς φροντίδα::. Στην φωτοτυπία ι. :rc ι ρμένη :τ(ιί.ι απιl την ίδιυ εφημερί()υ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ της , εμφανίζετυι η cα(ιηηση τοι ι :rειiuι νοι σι ναbέί.φοι υπιi το κενη_η:ι.ιi \'σσηί.ει τι:ι.6 ίijρι μα :rρο:: τοι':: σι ναbέί.qοι ς της πιριcι;έρειcι;. είνω ο:ξεία :ι.ω ()ηr.τι:ι.ιj αλλc1 αρκοιiντω::: ()ωιrωτιστι:ι.ιj :ι.ω :ι.υτ(ι τη γνclψη μα::, δικωολογημένη χω ι. ι νούμενη ;τ ρ ο ς την ορθιj κατειiηυνση. Στις φωτοτυπίες Δ και Ε εμφανίζεται η οικονομικιί διάσταση της ηθικ1jς του ιατρικού λειτουργιjματος δοσμένη απcs τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Ελλciδο::: κω απι1 εκλεκτcs συνάδελφι1 μας. Ο προσπορισμι1ς οικονομικcvν οφελcδν απc5 καταστάσεις ανθρώπινης δυστι χίας εισάγει ένα άλλο στοιχείο διαβλητι1τητας στην η περιγραφι1μενη κατάσταση αφιjνει ενεcs και τον πιο καλοπροαίρετο και ευαίσθητο συνάδελφο. Εκφράσεις που αγγίζουν τα c5ρια του «ΜΠΟΣΤισμού», όπως «εγκεφαλικ6 κάταγμα» και «ανέπνεε με σωληνάκι από τον φάρυγγα», εναλάσσονται με μελοδραματικές εκφράσεις του τύπου «Ο Μικρασιάτης γέροντας άφησε την τελευταία του πνοιj» και χρησιμοποιούνται εισηγμένης ιπο χρηματιστιjριο του λα'ίκισμού με τους όρους «ολιγωρία», «εγκληματικιj αδιαφορία». Στην φωτοτυπία Β, παρμένη απcs την ίδια εφημερίδα της παρέχονται λεπτομέρεις της πολλαπλά τραγικιjς περίπτωσης. Σε πρώτο επίπεδο ανάγνωσης των δύο άρθρων επικρατεί η τραγικιj κατάληξη ενcsς ασθενούς, θύματος τροχαίου ατυχήματος, cπα πλαίσια εγκληματικιjς αδιαφορίας ιατρcίjν κεντρικοιl νοσοκομειακού ιδρύματος. Σε δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης, συνάγο- άσκηση του λειτουργήματι1ς μας. Εναπ6κειτω στην ηθικιj θωράκισιj μας αλλci και στην ύπαρξι1 μη zυ ν ι σμci'jν ομοτεχνιακού ελέγχου και ελέγχου ποι6τητα:: των παρεχι1μενων υπηρεσιυ)ν υγείας, cδστε το κοινωνικι1 σύνολο και ο κατά περίπτωση ασθενιjς να είναι βέβαιοι και εξασφαλισμένοι απι1 αυτιj την πλευρcί. Το παρατιθέμενο, σε φωτοτυπικιi αναπαραγωγιj. φωτοτυπία ΣΤ, άρθρο του Γ. Μαρίνου απιi το «ΤΟ ΒΗΜΑ» της θίγει το ανωτέρω πρ6βλημα χω Θέτει επιπρ6σθετα τον ιατρικci κ6σμο της χι!ιρα μυ; προ των ευθυνών του στον τομέα της εκπαίδευσης. Ευρίσκομαι στην εξαιρετικά δυσάρεστη Ηέση, ω:: ιατρι1ς, να δεχθώ τα πικρci σχι5λια με την καρτερίυ. ασθενούς που προσμένει την ίαση απιi δυσάρεστες παρεμβciσεις Ασκληπιάδη. Εάν μέσα απι1 τις παρατιθέμενες φωτοτυπίες δίδεται

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΛΤΡΙΚΗΣ!! και η κατάθεση επί ειδικιόν θεμάτων στα δικιωηjρω κρίνεται εκ των «ων ουκ Cινευ» σε ορισμt:νες περιπτι(jσεις. Η αναισοησιολογία και η εντατικ1j Οεραπείcι.. ευρισκόμενες στην πρωτοπορία της ιατρικ1jς λ6γω τη:: υψηλ1jς τεχνολογίας που επιστρατεύουν, πρωτοστιιτούν σ' αυτές τις περιπτώσεις. λι1γω του προνομίοι' της αντιμετιό;τισης j)αρέως πασχ6ντων σε δρcι.μυτικισ:: στι / μές τη:: ζιl)]jς τους. «Ε:τειδΙj ι':τcιρχει τ6σο καλι1 στον χειριiτερο <l7hi εμ6ς και τόσο κακό στον καλιiτερό μας», κατci μω ;ταλι(ι ρ1jση bιαδεδομένη στη Νέα Αγγλία, «χρειαζιiμαστε την Θρηω.εία και τον Νόμο» για την διαηjρηση μιας στοιχειυ'1δους κοινωνικ1jς διψ1jς και τ(ιξη::. Επειδ1j θεωρείται cι.π6 πολλούς το υφιστciμενο νομικιi πλαίσιο μιας κοινωνίας ως η συγκεκριμενοποιημι:νη έκφραση του ελcιχιστου ηθικcί αποδεκτού μια:: κοινωνίας, και επειδ1j η Ιατρικ1Ί Επιση1μη δεν είναι δυνατιi να ευρίσκεται εκτ6ς των αποδεκτι(jν πλαισίων κω μηχανισμών ελέγχου του κοινωνικού ιιποιi, επιχειρείται μέσα απ6 σειρά συγκεκριμένων ειση'(ψιεων και Cιρθρων να σκιαγραφηθεί η υπ(ιρχουσυ κατάοτcωη στον θεωρούμενο τομέα ηθικι i ς χω bεοντολ ο',' ίας. ιsπως αυηj γίνεται αντιλη:τηi χω ι);τως j)ιυ)νετω ωτιi τους σι γι.εχριμένοι ς σι''(,'ραιrείς. η καθημεριν1j διάσταση των κοινωνικcόν επιπτώσεων από την άσκηση της ιατρικ1jς καθιδς και οι προεκτάσεις απ6 την θεcίjρηση των προβλημάτων που προκύπτουν από αυηj την άσκηση, προεκτάσεις που προσδιορίζουν την ανάγκη για διαρκ1j εγρ1jγορση και ενημέρωση στα θέματα ηοικ1jς και δεοντολογίας, δεν πρέπει να μας διαφεύγει η ουνψjως bυσ(φεστη αλλά και πολλές φορές αναγκαία κω σωηjρια επυ.ψ1j μας με την δικαιοσύνη. Η μη ποινικοποίηση της ιατρικ1j:: αμέλεια; στον Αγγλοσαξωνικ6 κόσμο. η αντίηετη κατ6σταση στην ηπειρωτικ1j Ευρι(Jπη, η ιπ1μμετοzιj μα:: ω:: ειbικισν επιστημονικc!jν συμβοιiλων στην bιαλειiκανση ειδικ(ι)ν δικαστικι)η' υποοέσεων, η παρουσία μας ως εμπειρονωμόνων σε προδικαστικές διαδικασίες, η εμπλοκ1j μας ως κατηγορουμένων 1j μαρτύρων πάσης μορφ1jς, είναι Οέματα που χρειάζονται τουλάχιστον μια στοιχειώδη προσέγγιση για να είμαστε τουλάχιστον εν1jμεροι ενός παράλληλου κόσμου -αυτοιi των δικαστηρίων-, και μιας εξίσου με την ιατρικ1j απαιτητικ1jς επιστήμης - της νομικής- που τόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει στις ζωές 6λων μας. Η προβληματικ1j γύρω απ6 τον εγκεφαλικ6 θάνατο διαπλέκεται μέσα απ6 ηθικά διλ1jμματα και νομικές προεχτάσεις σε βαθμό που απαιτεί ιδιαίτερη ενασχόληση νιψικού και ωτρού ταυτ6χρονα και αλληλοσυμπληρούμενυ. Η '/νυψοb6τηση

4 «ΚΑΤΗΓΟΡΩ., ΣΥΓΓΕΝΩΝ Εξιτnριο αδιαφορίας για τον 9Οχροyο ιrιιπ ΡΟΠΠIΑ ΔΕΥτΕΡΑ 26 Ot<τDBPIOY 1998 ΜΥτΙλΗΝΗ Tnu ΠΡΑΤΗ ΜΠΜΔJ:ΚΑ Γ ια «ολιγωρία» 1«1.ι «εγχληματι:.ι.ή α διαφορία» χατηγ οροt'v του; για τρούς τον Νοσοκομείου «Ευαyιελισμόι;» α συγγενείς εν6ς 9ιr,::ρονου ασθεντj, 1tυυ ξεψύχησε τα ξ ημεραίματα της ΚΙΙQιαχής:, λcγες ώρες μετά το εξ ιπj ριό του rαι6 το νοσοκυμε(ο. Η α\'τίσtροφη μέτρηση ri:[j;ι::ωr ι ο ωτό Ί'Ηψα της :'tερασμένης Τσlτη;, ιiταν ο ίιnιι.ο;: Αν ώvη; ΜυQ6ιο χr. :τ:τjf)ηχε α.:"t6 (tι.'τυκίνητο στη ΜυτιλήΥη Η αξονική τομογραφία J'toυ έ'(ινε σω γέρnvτα mo ΝαrοκομείΩ Μυτιλr1'>-ης έ- δειξc πως fπαuε «Vπαραχνοειδή αιμορραγία.., δηλαδή ωμορραγcα σrο ανώτερο στρώμα τοιι εγκεφά.λου, λόγω φεqκιλικού κατάγματα;. Εξαιτίας της έλλειψης ειδικών νευqοχειρουqύών σω Νοσοκομείο Μυτιλήνης ο τραυματ(ας το (δw βράδυ μεταφέρθηκε με πτήση του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, όπου χω ησήχθη mo ΝοσοκομεCο θ..ια'νελι. σμός.., που εφημέρευε. Συγγενείς 10υ εκ4-rι:6vη>ς \.IΠQqtηQCζOίtv πω; την Πέμπτη ο χειροvργσ( της Μονάδας Εvuωκή; θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνη;, δέχείηκαν τηλις:>ώνη ωτ.6 ανώτερο στ:έλεχο; της νεvροχει.ρουργιχής χλινικής "{ου «Ευαηελισμού, πνν τους επηεθηκε φραστικά, ε πε μ.εταφέρθη"μ;ε στην Αθήνα ο υπερή\ι.κας: χα «tους πιάνε 10 κρεβάτι». Την tιψμένη ημέρα, όπως καταυfέλθηχ. οι γιαιρο( του Νοσοκομεfου Μυτιλήνης χωρcς απολύτως καμ(α προσυνεννόηση με τους σuναδελι.pους τους απ6 τον Ευαηελισμ6» υποδ έ χuηχ.αν τον υπερήλικα, που εcχε πέσει σε χώμα. Σύμφωνα μ.ξ τους σιrrtενε(ς τοv 90χρονΟtι, ο γέρ<jvtα; που ε(χε ορό σtο χέρι, πάθαινε σvχνά επι.ληmικές κρcσει.ς χα. ο αψατοκρcτης του από την αιμορρα γcα είχε πέσe στο 17. Μεταφtρ[}ηχ.ε χω- ρcς να του έχουν βάλει αίμα, δ(ν είχαν α vημετωπιιnεί τα κατάγματα του σώματός του, ενώ δεν διtοεtε χαι κανενός είδους νοmιλεvτικό έγyραcpο. Ο ασοενής, σύμφωνα με μαρτυρίες δι xujν του ανθρώπων, μολονότι ανέm εε με αωληνάκιαπ6 το φό.ριrrtα, μεταφέρ(tηχε α."'ί6 την ΑΟήνα σcη Μυτιλήνη με ταχτική πτήση της ολυμπι.αχής Αεροπορίας:.ο, σννοδt:υόμενος μ6νο αm1 τη νύφη και την εηονή του, αντί γιατρού. Τελικά, ο Μικραmάτης γέρο..,τας άφψ σε την τελευταία "t()\) πνοή τα ξημ.ι;ρώματα της Κυριαχής mη Μονάδα Εντατικής θεραπείας του Νοσοκομ.είου Μυτιλήνης. Φωτοτvπ(αΑ ΜΥΥΙΛΗΝΗ Γου ΠΡΑΗΙ ΜΠΑΛΛΣΚΛ Η αολιότητu νυ uβυψ)ητοc στην του ουσηιματο; ι r ι:ω; 1998 αναδείχτηκι- yια χόμα φορά {Πη αφορμή τον CiΟχι)ονο μένο Αηώνη Μι ρ(κο. Τραυματισμένο; υι; γινε εγκεφαλική γρίt χτν- τριχτj; ν:τηι_jωία; του νοσοχομείου Μι.'"tιλήνη;. y,ατρο; z ΧQήστο;: ΚοQδώ"'Ι'ηJ, ο όιf'-.' ιtl'\'1ή; της \'E\..'QOΧELQOlQ', x.i; κλιvιχή; τον «Ευα ιεf.ι α- σμο(,. Έ\.Ιιiyγιλο Σιηχούνα; έ- τηλεφώνησε σπ1 \{ι.'1ιi-.ψ χαι διαμαqτνρηtiηκε '(ΙC το.j αιμορρu rία α:ιό κcιταyμα στο τι μετακίνησα\ τj\' Ι. :tερτν-..ικl_)ιη ίο. Απευθείας ο τραuμα- χα, ο οποίο;,..;εκτό; τοι: ότι τί(lς, rξαιτίας της έλλειψη; ει- Οα πεθάνει, οι ς πιάυει χαι 10 χαίυ ατύχημα ω Κζ:\"\U δικώγ νευροχειρουργών στη κρεβάτι. της περασμένης Τ;_Jίτης, μπuφι\;ιuηχε uε πτήυη Και. σαν να μη. έφταη αυ Μυτιλrjνη, στάλθηκε με ριmατιχό δ1jλωm1 ιδική νευuοχrιρουργικι) χλινιχ1j νοσαz(ι η ίτοu Ι:Ξ.ΚΑΗ στην Αθήνα, όπ ου τό, την επόμενη ημέρα 1:0 α Y:tomηQίζF, ότι "ο ασθtνr)ς Προ χ Οι' ; ω ξι 1c<ερωμ.ηα ("> ου της Αθήνcις, αλλci και εισήχοη uτην εφημ.ερεύ- πόγευμα χαι χωρίς απολύ-τως κuχώς /lεfαφέqθηκι uc μη 9υχρσνο; έφυγε ωιό τη ζωτi. rxh, ουσα νευροχειρουργική κλιν ι- καμία προσυνεννόηση ο χειρυυρyικό αιμάrωιω ε:τει :τεtδιi «Ε:τιανε ;ι_lιfβuτι», f;τέστρ ε χή του νοσοκομείου ((Ευαyyε- τραυματίας, με μόνη συνολιομ6;::». δ εία τους συγγε νεί; του, Ο χ. Συ-ικούνας λεει ακόμα σοχομcίcυ -:η; 1υτιλήνης γό τως». Εγτατιχη; Θερr!:1είας τσv J",ο 1fε σε χωματu')διj κατά σταση, διαοωληvωμένος και Την-Πι:'μπτη ιsμω;, όπως χα- στάλθηκε πίσω aσυνόδευτος, μι ιπη Μυτιλήνη ότι «Ο ασοε\ ής εξήλθε χι ε Προσq:υyας από τη Μικgά το ro ί_)ο:τλαvο τη; γραμμής. Λίγεc: ώρ[::; «αχοι:οσει» αχ6μα ένα <(rι χ(ι τήγγειλε χοες ο διευθυvηlς ιu- και μάλιστα με πτήση της πρόκειτο να μεταφεροεί με Ασία, ο 'ι'f(ηiχο; :rτρ6λιψ : vu ασγ(iτεvα, ξεψιiχηοι. Ο διευgυvηj; τη::,\1(η ΜΗΙς Εντατική; Θrcα.'τrίιιc: τ()υ Ν(\ οοχομειο1'!υτιληνη;, t:\.ιθιi Ζιώ"(ας rυοέως χιηηγοιrrη, επε ι δι \"f \'οσηλευόμενος στη Μον(ι δα ριστώ» απ6 την πατρίδα του γιο. τα 90 χρόνια πι_:ιοσq:οράς του σε αι:τήν. Να γίνεται μ:ω λ(ικι ανάμεσα οε γιατροί ; και «να πιάνει Κ(}F.ι..ιι--. Αυτός, βλέ;τετε. lιrν ήταν ε:τιγη'11- μ('; Στην πόρτα χτηοε κιινι:vα vει_:ιγείο, χ ανfνα ιατρικό τίο δεν '/t] Γ γι(ι αί1τυν :αι η)ν «η!_ηj,ικη τι1υ μιιχη yι(ι -,ωή" κιιι με το 0 _1ν{ιτ6 τοι, E...:1ιic ωτιj τα πωδιιί τuι, bεν Ι:Jα ιι σχοληuγι χcινl'να;. ΦωτοτυπiαΒ «Πράξαμε ό,τι ήταν ιατρικώς δυνατόν» > Κύρlf διευιjuντά. Γνωρίζοντας ότι οι ουγγενείς του νεκρού Μι ρίκου Α\'τωνίου από τη Μι τιλήνη δεν έχουν κανένα παριiιωνο από την κλινικ1j μας, αλλά στην περlττωmj τους πράξαμι ό,τι 1jταν ιατρικώς δυνατόν κω ό,τι αυτοί οι ίδιοι επι(lυμο\ οαν. σκέqm)κα αρχικά να μην ασχοληθιίj με το Gcμα, όταν ιjμως διάβασα το άρθρο του συνεργάn1 σας και γνωρίζοντας την εγκυρότητα της εφημερίδας, σκέφτηκα ότι η «σιωπή δεν είναι πλέον χρυσι\ς». Είνιιι τρυ-ιιzι5 τα μέοα ενημερώσεως νο εκμεταλλεύονται πι::ρισηtτικι! {(Ο(jι:::νιΔν tιιι Οημωι1Qγία ενn,τrώσεων και τραγιχ()τει)() 11τι Ί't(ιτι1οί οι οποίοι (1ρίοκοντuι ((εν c.ιταξία» για να χυηοψο:τοιιjσω μιrι ;<ο>ιι1'1j 6:C[ριιοη, γίvονωι απυλο'(ητές ΠΗ'... Ε'. ίναι yνι.j(τν) ι)τι η \'0'L"JL1XHUtΨ 1ΊΙX1l τυυ af.υαγγελισμοιlι> ('Jέχετα: r:ιιι ι:ιοαγι:ι ετησίω; πιίνω U...ϊ().500 ( 11Ο :νεί; με ΚQανιοεγκεψα/.ιχέ:: r.ηχι Ίσει;, cίοcι το ποιο; Οο. κατέχει το κρεβιiτι δεν :τω-:::ι'ι κιιν(νιι cιπολιiτω; ρc\λο. Η οογή των γιατρων του νοσοκομείου και όχι των ιruγγε νι >)ν, οι οποίοι υ ι ίδιοι ζήτηοαν εφιiοον δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα στον ασίtεν1l κ<1ι πριiχειη.tι να πεοciνει, να τον πά (Jουν yια τοιι; Οικuύ; τους προσωπικού; λ6γους και για να πε Οάνει ιπην πατρίδα του, bιι\τι τοι ς εί--τα ότι κcικιδς τον έστειλαν κω τον ταλωπιίj(jησαν, rvώ η αξονική τομοyραcrία ψαν αρνητικ1j κω ο ασljενή; cιψίσκcτο ήδη στην εντατική τυυ νοσοχομεωυ. Ενα τηλrφc>jνημα, τους ειπα. Οα έλυνε τις τυχι\ν απορίες τους.!ξίναι φανερό ι\τι οι '(ιιηροί μετcί το n,.εφώνημα q:οβή Ι)ηκαν τις τυχόν συνrπειες κω είπαν :τrρί κρεβατιών και άλλιι κωμικά ω οιτοία και Ε<iν τα πιοτευα δεν θα ψωυν αφελής να τους: τα ιιεπιφέυω Πι.\Ηιν τούτου είνω γνωιπ6ν ότι οι για- Φωτοτυπία Γ τροί αδυνατούν να διί>σουν εξιτήριο σε ασθενή ακ6μη κω cιποθεραπευθέντα, εάν δεν θέλει ο ίδιος ή οι ουyγενείς τuι. πώς λοιπόν διώξαμε ένα ασθενή σε βαριά κατάσταm) ι<ίν ιιι ίδιοι οι σuyyενείς δεν το ζητούσαν. Οι ουνάδελφοι των ειτιtσχιών και κυρίως περιοχών που έχουν αξονικούς τομογράψjι ς θα πρέπει κάποτε να αναλαμβάνουν τις ευgύνες τους και να μην καταq:εύγουν στον εύκολο τρόπο απαλλαγής απ(\ τον ιισθενή, διότι :τολλοί ασθενείς μεταφέρονται χωρίς λόγος απ ι) ευθυνοφοβία :τολλές φορές με τραγικές για τον ασοεν1j ιτυνι'πειες. ιίν οι ουνάδελφο ι ε:τικοινωνούν μαζί μας, :τρά'(μιι το ο:τοίο mjμερα είναι πολύ εύκολο με τα κινητά τηλέφωνιι π οι όλοι σχεδόν οι γιατροί έχουμε, τα πριίηιατιι θα ψιιν χαλι πρα κω γι' αυτούς, γιατί εμείς θα αναλαμβιiναμε τις ει ΙΙΙ ν ι ; Χ(Η για τον ασθεν1i. Πρέπει, λοιπόν, το υ;τουι_>γείο \'Ct υτι[)({ λε mους συναδέλφους των επαρχιών την προσυνεννόηση Υ.ω όχι την εύκολη και πολλές φορές επικίνδυνη λύση τη; ωτοστολιjς. Κύριε διευουντά, η νευροχειρουργική κλινικ1j τοι «Ε1 ιιγγελισμού» έχει μακράν παράδοm1 υψηλής :τρσσφο(_jάς ( bημοσιεύθηκαν ήδη στο φύλλο της 27 οι πρωτοποριακέ ς '(ια τον τι) πο μας επεμβάσεις της επιληψίας) στον τόπο και εί, cιι «ΠΙJ ράδεκτο να διασυρόμεθα, ότι τάχα (αιδιίjς;) είχαμε ;ψόιjλημι> κρεβατιών. Η αξιοπρεπής σιωπή των mιyyενών τα λέει ιiλιι. Σε τηλεφωνική πάντως επικοινωνία μαζί μας μά; είπιιν ιjτι δεν έχουν κανένα παράπονο και ότι η φασαρία αυτή δεν του; αφορά. Με εξαιρετική τιμή Ευάγγελο> Σuyκούνα,; M.D. FACS Αμ. Επ. Καθηγητής Δ/vτής της 1\ευροχειρουργικής Κλινιχ1i;

5 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ: Απέφυγε να διαβάσει μπροστά στους γιατρούς τα αιχμηρά σημεfα του λόγου που ε(χε ετοιμάσει Enjleσn yιa Yyeja κιιιυιοlοyοιφισlι Μ ήπως τελικά φτιάξαμε την Του ΘΩΜΑ ΠΑΠΗ υγεία.των μεyάλ ν κερδών, (( των λιyων ανθρωπων, των περιορισμένων σχέσεων και των ελαχίστων αξιών;.., ρώτησε ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, μιλώντας χθες το βράδυ σι: εκδήλωση που συνδιοργάνωσε η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλοyος και ο Ιατρικός Σύλλοyος Αθηνών. Το θέμα που ανέπτυξε ο Αρχιεπίσκοπος ήταν η «Ηθική και πνευματική θεώρηση της οικονομικοποιημένης υγείας». Να σημειωθεί ιsτι το κείμενο της ομιλίας του Αρχιεπισκόπου μοιράστηκε στους παριστάμενους. Ομως αρκετά απιs τα αιχμηρά σημεία του γραπτού κειμένου ο Αρχιεπίσχοπος απέφυγε να τα διαβάσει. Ο Χριστόδουλος, στο κείμενο που μοιράστηκε, δεν δίστασε να αναφερθεί στη σημερινή ιατρική που «όλο και απομακρύνει το ενδιαφέρον της από την υγεία, τους ασθενείς, τους γιατρούς, τις ασθένειες ή πολύ περισσότερο τα φιλάνθρωπα αισθ1jματα συμπόνιας...». Σημείο που απάλειψε όμως απιs τον προφοριχιs λόγο. Σε άλλο σημείο του κειμένοι, γινόταν λliγος για την ιατρική έχει γίνει «μια επιχείρηση με την πλέον αυστήρη έννοια της λέξης μω κλινιχή επιχείρηση εμπορικού προσανατολισμού 6που το αγοραστικό μέρισμα και το κέρδος αποτελούν την ουσία. Στην πραγματικότητα, τα τελευταία χρόνια, κάθε νοσοκομείο στις ΗΠΑ και τα μεγάλα χαι σύγχρονα στη χώρα μας ("Υγεία", "Ιατρικό Κέντρο", 'Άπολλώνιο" κ.λπ.) έχουν επενδύσει ένα σημαντικό κομμάτι του χρόνου, της ε νέργειας και των πόρων τους στη μελέτη, ε πεξεργασία και εφαομογή νέων στρατηγικών, που είναι Ο",(εδιασμένες έτσι ώστε να Αρκετά από τα καυστικά σημεία του κειμtνου που μοιράστηκε χ&ες σε όσους παραβρέθηκαν στην ομιλία του Αρχιεπισκόπου, ο Χριστόδουλος aπtφuyε να τα εκφωνήσει μειώνουν τα έξοδα αφ' ενός και να αυξάνουν τον αριθμό των ασθενών αφ' ετέρου. ΑυτιS οδηγεί σε μια νέα τάση στην οικονομικά ελεγχόμενη υγεία όπου, μέσα σ' αυτήν την καινούργια αγορά, τα νοσοκομεία επιδιώκουν να παραιτηθούν α.; tό την περίθαλψη των πτωχών αφ' ενός και να μεταβληθούν σε κερδοσκοπιχές επιχειρήσεις αφ' ετέρου». Να σημειωθεί ότι αυτό το σημείο ο Αρχιεπίσκοπος CL'τέφυγε να το διαβάσει, αν και περιέχονταν στο κείμενο που μοιράστηκε σ' όσους βρίσκονταν στην εκδήλωση. Στο κείμενο γίνονταν επίσης λόγος γιιι τις ασφαλισ-rικές εταιρείες που <<επι!βαλαν περιορισμούς ελέγχου του κόστους που μείωσαν την ευελιξία των νοσοκομείων... >> Ενώ για..:ους για-rρούς είπε ότι συχνά και οι ίδιοι θεωρούν την ιατρική <<ως μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, παρά το γεγονός ότι ασχολείται με ανθρώπους και τα πσοβλήματα υγείας τους>>. Ηθικόν δίδαγμα, σύμφωνα με την ομιλία του Αρχιεπισκόπου: <<... Σε μια οικονομία ε λεύθερης αγοράς, η εξάλειψη του m:μφι'οοvτος, η οποιαδήποτε mjμπεριφοοά που δωμορφώνεται απ6 την ιδέα του αλτρουισμού 1j της aρετής, ε(ναι αντιφατική με την επιβίωση...». Χθες, νωρίς το πρωί. ο Αρχιεπίσκοπο; παραβρέεtηκε στη συνέλευση των Φιλοπτώχων, όπου μίλησε για δύο νέα προγράμματιι που σχεδιάζει η Εκκλησία. Οπως είπε ο Χριστ6δουλος, στις σκέψεις της Εκκλησίας είναι να δημιουργηθεί μία τηλεφωνική γραμμή, στην οποία θα μ.'τορεί να μιλάει όποιος θέλει, ό,τι ώρα θέλει και να ζητάει βοήθεια. Κάθε είδους βοήθεια. Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά μια εκστρατεία για να βοηθηθούν <<τα παιδιά των q;αναριών». Φωτοrvπία Δ

6 ... 8 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4ί :- -", :,i#a qιg: ΤΕΤΑΡ'ΓΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ :.;, rα by.p[jβ:; σrrπr. Ελλάδα ' - -- >με;'την ΕtJ'(μfιltη, ιτεράστιο..'. i; ψσ 'f ι, ' ".,-,..!','' -ν τ -.':' 'ι v. ' ",",:,, 1j):_. τρ,ι" 8πος για αa _εv.'έlς.:_και ταμεία. Διαπλεκόμενα.συμφέροντα με θύματα καρδιοπαθείς Γ1Gτροi κατευθύνουν τους ασθενεiς στη λύση του «προσοδοφόρου» by pass αντi της αγγειοπλαστικής μπαλονάκι), οι οποίες αποτελούν σήμερα την αιχμή τοu δό ρατος της σύγχρονης καρδιο λογίας, είναι τέσ Ανεκμετάλλευτες παραμένουν στη χώρα μας -λόγω δια πλεκομένων συμφερόντων- οι δυνατότητες που δινει η σύγχρονη τεχνολογία για οναίμο σερις φορές κάτω <τη αντιμετώπιση της στεφανι αrιό το μέσο όρο οίας νόσου, εξαιτίας της οποίας πεθaivouv κ6θε χρόνο στr1ν Ευρώπη 1,5 εκατομμiφιο άνθρωποι από έμφραγμα. Ο aριθμός των aγγειοπλαστικών (μέθοδος που είναι γνωστή ωc της Ευrώnης, ε- νω την ιδια στιγμή "ανθούν" οι επώδυνες και δαπανηρές ε πεμβάσεις ανοικτής καρδιάς Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε σε συνέντευξή τοu Της ΓΑΛΗΝΗΣ ΦΟΥΡΑ Πλήρης έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων Η μεσογειακή δίαιτα δεν σώζει τους Ελληνες από ης καρδιο πάθειες. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η συχνότητα της στεφανιαίας είναι ο κόμη χαμηλή στη χώρα μας σε σύγκριση με άλ λες χώρες, όπως η Φινλανδίa ή η Γερμανία. Ωστόσο, δεν υπάρ χουν aξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού από τις καρδιαγγειακές παθήσεις, την εμφάνιση των οποίων ευνοούiι οι καπνιστικές συνήθειες των νεοελλήνων και η έλλειψη άσκησης., Τα τελευταία τριάντα χρόνια", επισημαίνει ο κ. Κατριτσης, η θνητότητα από στεφανιαία έχει μειωθει στις δυτικές κοινωνίες κατά 25%-50%. ενώ αντίθετα το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. ' ' ' ' Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν ξερουμε ακριβως η γινεται, λογω έλλειψης αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων. Ποτε, κανένα υ πουργειο Υγείας δεν οργάνωσε aρχείο για τις καρδιοπόθ, ειες, ε νώ είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωπης που δεν ασκείται εως τώρα έλεγχος στα καρδιοχειρουργικά κέντρα. Παραδείγματος χά ριν, δεν νοείται ένας χειρουργός να έχει δέκα φορές μεγαλίιτε ρη θνητότητα aπό το διεθνές παραδεκτό ή να μην γνωρίζουμε πόσο κοστίζει μια κορδιοχειpουργική πράξη.-. Οι τεράστιες ανισότητες μεταξύ κέντρου-περιφέρειας, αλλά και μεταξύ των διαφόρων κέντρων, όπως και τα στοιχεία ερευ... ιών με τις οποίες διαπιστώνεται η διενέργεια άσκοπων επεμβάσεων uay pass στη χώρα μας, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα στους πασχο, τιι;. Στις χώρες με ανεπτυγμένα συστήματα υγείας, σημειώνει ο κ. Κατρίτσης,.. για να υποβληθεί ένας ασθενείς σε by pass πpέ πει -εκτός βεβαίως ορισμένων εξαιρέσεων- να έχει βλαβες και στις τρεις στεφανιαίες aρτηρίες και επιπλέον να είναι μειωμένη η λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας. Σχεδόν όλες οι άλλες περιπτώσεις, αντιμετωπίζονται πλέον με τις αγγειοπλαστικές. Υπάρχει. βεβαίως, ένας μεγάλος αριθμός ασθενών που είναι ανάγκη να υποβληθεί σε by pass.. Στην περίπτωση αυτή έχει μεγάλη σημασία να χρησιμοποιού νται aρτηριακά μοσχεύματα (οπό τις μαστικές ή κερκιδικές αρ τηρίες). Και αυτό γιατί η διάρκεια ζωής των φλεβικών μο?j(ευμάτων κυμαίνεται από δύο έως δέκα χρόνιο. Δεν έχει επομενως κα νένα νόημα να χειρουργείται ένας ασθενής 50 ετών και να χρη σιμοποιουντοι φλεβικά μοσχεύματα. Πολύ περισσότερο που η θνητότητα, εάν χρειαστεί δεύτερο by ρass, αυξάνει από 1,5%-2% στην πρώτη επέμβαση σε 5%, ενώ στην τρίτη ξεπερνά ει το 10%. Το πλεονέκτημα της αγγειοπλαστικής ειναι ότι η θνη τότητα απο τις επεμβάσεις είναι πολύ μικρή και παραμένει η \δια, ανεξάρτητα aπό τον αριθμό των επεμβάσεων στον άρρωστο. ΦωτοτvπίαΕ στην Κ ο επίτιμος διευθυντής Κορδιολογίας του νοσοκομείου St. Thomas του Λονδί νου δρ Δημοσθέ νης Κατρίτσης, διευθυντής του Καρδι ολογ ικο ύ τομέα της Ευρωκλινικής Αθη.ιών, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 800 α)ύε.οπλa στ.κες ανα εκατομμυριο πλη θuσι. οu. οι αντίcίοιχες επεμ βατικές πράς<ις στην Ελλάδα δεν ξεπερνοuν τις 200 για την ίδιο πληθυσμιακή ομάδα. Αντίθετα, ο χορός καλά κρατεί στις επεμβάσεις by-pass, ο αριθμός των οποίων ειναι διπλάσιος από άλλες ευ ρωπα'ίκές χώρες, εάν ληφθεί υ πάψη ο μικρός αριθμός των καθετηριcσμών (στεφaνιογραφίες που απαιτούνται για τη δ:άγνωση της νόσου) και η χα μηλότερη συχνότητα της στεφανιαίας στον ελληνικό πληθυ σμό, σε σύγκριση με άλλες χώρε;, όπως η Γερμον;ο και η Φινλανδίο... οι aσθενείς κατευθύνονται δυστυχώς σε επεμβάσεις οι ο ποίες δεν είναι aπαραίτητες.., υπογραμμίζει ο κ. Κατρίτσης. Πολλοί από αυτούς υποβάλλονται σε επώδυνες και δαπανηρές επεμβάσεις by-pass, ενώ θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν με απλές πράξεις επεμβατικής καρδιολογίας. Αυτό είναι φανερό και από τα στοι χεία της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικιjς Εταιρείας, σύμφωνα με τα οποία ο μέσος όρο by ρass στις χώρες της Εuρωπης είναι 340 επεμβάσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού, ενώ ο α ντιστοιχος αριθμος των αγγειοτιλαστικών είναι οκτακόσιες. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα γί νονται 320 επεμβάσεις by-pass και μόνο 200 αγγειοπλαστικές ανά εκατομμύριο πληθυσμού, Πολύ μικρος είναι και ο αριθ μός των στεφανιογραφιών (καθετηριασμών) στη χώρα μας, α φού σε ένα εκατομμύριο Ελλήνων αντ\στοι;ι; ούν 1.5 στ φανισγρaφιες, οταν ο μεσος ορος της Ευρώπης είναι Αν ληφθεί υπόψη, επιση μαίνει ο κ. Κατρίτσης, "ότι στην Ελλάδα καθετηριάζονται οι μισοί ασθενείς σε σύγκριση με άλλες χώρες, μπορtί κανείς να συνάγει το σuμπέρασμα ότι γίνονται τα διπλό by-pass οπό ό,τι γιο τον αντίστοιχο. αριθμό-. καθετηριασμών στην Ευρώπη. Το κόστος όχι μόνο για τα οικονομικά της Υγείας, αλλά και για την υγεία και τη ζωή των ασθενών είναι τεράστιο. ιιακόμα και στα "καλύτερα χέρια", μια καρδιοχειρουργική επέμβαση έ ει θνησιμοτητα 1,5%-2%, εν ω για την aγγειοπλαστικι'ι η θνησιμότητα είναι κάτω του 0,5% και πλησιάζει το 1%ο. Η διαφορά είναι τεράστια, ενώ πολύ μεγάλη είναι και η οικονομt'ή επιβάρυνση για το σύστημα Υγεlας και τα ασφαλιστι α ταμεία. Το κόστος μιας εγχειρησης by pass παροτι α ξιολογείται από το κράτος σε 2 2,5 εκατομμύρια δραχμές, ανέρχεται σε 4-4,5 εκατομμύρια. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ασθενής που να μην καλύmει ο ίδιος την διαφορά... Αντίθετα, η επεμβατική καρ Το υπερβολικό κόστο; rιι.η- α vαλώσιμμ' της ηrεμβαrιχή; καρδιολογίας στη ν Ελλάδα, ι πισημαίvει ο επίτιμος διευουvτής καρδιολογία; του νοaοκομειου St. Tomas του Λ οvδίι οιι δρ. Δ ημοσ6ivης Κατρίτσης. διολογίο (μπαλονάκι) δεν αμείβεται ως ξεχωριστή ιατρική πράξη από τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποίο καταβάλλουν μόνο την αποζημίωση για τα α ναλώσιμα τα οποία χρησιμοποιεί ο γιατρός... rιa κάθε αναλώσιμο στην επεμβατική καρδιολογία (μπαλόνια αγγειοπλαστικής, βηματοδότες, aπινιδωτές) οι τιμές είναι τρεις με τρεισήμισι ψαρέ κριβότ ρε στ ν Ελλάδα aπο ο, τι κατα μεσο opo στο ε ξωτερικό. Ετσι, η διαφορά κόστους μεταξύ του χειρουργείου και της επεμβατικής πράξης δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Μια ογγειοπλαστικτl σε ένα-δυο αγγεία μπορεί να στοιχίσει μισό εκατομμύριο είναι όμως δυνατόν, τώρα που γίνονaι αγγειοπλaστικές και σε νόσο τριών αγγείων, '!Ο κόστος να φθάσει το δύο εκατομμύρια δραχμές Κανονικά, εάν δεν υπήρχαν οι υπερτιμολογήσεις, το κόστος δεν θα ξεπερνούσε τις δραχμές. Στα προβλήματα αυτά έρχεται να προστεθεί και η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης (έλεγχος ιατρικών συσκευών, βη ματοδοτών) στην επεμβατική καρδιολογία, μία ειδικότητα υ ψηλής τεχνολογίας και απαιτήσεων, που προϋποθέτει εκτός από ικανούς γιατρούς και άριστο εκπαιδευμένο προσωπικό. Υπάρχει μια πλήρης ονοpγανωσια, ενώ λείπει παντελώς η εκπαίδευση του προσωπικού. Αυτά τα πράγματα στην Αγγλία γίνονται από εξειδικευμένους τεχνικούς Εδώ ή δεν τα κάνει κaνεiς, ή τα κάνουμε εμείς οι γιατροί, ή φωνόζουν τις εταιpεiες εισαγωγής. Το έλλειμμα είναι σαφές και δυστυχώς το πληρώνει ο άρρωστος.

7 ΤΟ ΒΗΜΑ 11 Οκτωβρίοιι 1998 ΚοΙΝΟΣ ΝοΥΣ Al8 Β Κυρίωs πρόβλημα εκπαίδευσηs ΜΕ ΕΥΧΆΡΙΣΤΟ και αισιόδοξο περιεχόμενο επιθυμοίκ:j<l να είναι το πρώτο σημείωμά μου μετά τις θερινές διακοπές μου στην ειδυλλιακή φθινοπωρινή Σαντορίνη αλλά η ανάλγητη πραγματικότητα και τα όσα συ γκλονιστικά συμβαίνουν κυρίως στην Αθήνα και κατ' επέl\ιασιν οε όλη την Ελλάδα πια (πέρα φυσικά από την παγκόσμια οικονομική αναστάτωση) μου υπαγορεύουν να ξεκινήσω από αυτά. Αφορμή μού δίνουν η ιλαροτραγωδία της οδού Νιόβης και του ελληνοροuμάνου κακοποιού Σορίν, που ηρωοποιι\θηκε από τα μέοο μαζικής εξαχρείωσης (όπως απέδιδε τα ΜΜΕ ο αείμνηστος εκλεκτός συνάδελφος Κώστας Βούλγαρης, άγνωσιος στους πολλούς λόγω ήθους και αξίας), καθώς και οι απεργίες των νοσοκομειακών ''ατρών, οι καταλήψεις των νοσοκομείων και η άρνηση παροχής νοσηλείας στους πάσχο ντες Ελληνες (τους μη έχοντες βεβαίως). Ξεκινώ από την παράλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας επειδή - αν κατάλαβα καλά -, αφού η κυβέρνι1σι1 απαράσισε να βελτιώσει σημαντικά το μισθολόυ'ο των Υ'ατρών-δημο- σiων υπαλλήλων, aποτόλμησε να καταργήσει (προσέξτε, εν μέρει μόνο) το λαϊκίστικης πασοκικής έμπνευσης καθεστώς των πλασματικών εφημεριών, δηλαδή των χρημmικών παροχών \'U δήθεν παι:><:χόμεvες υιιηρεσίες, \'α εφημερίες-μαϊμού. ΔΣ:v έχω τίποτε με τους Υ'ατρούς, \'α την ανιδιοτέλεια της πλειονότητας των οποίων έχω γράψει και εγκώμιο. Ολοι ό μως γνωρίζουμε και εκείνους - που εμπορεύονται ασίχnολα την υψηλή αποστολή τους, που διόλου συμmωμmικά α\ήκουν στο ΕΣΥ, χάρη στο οποίο τα παράνομα φιχjικά φακελάκια έυ'vαν θεσμός \'α την πλειονότητα δυσruχώς των \'mρών, ε νώ παρανόμως πολλοί εξ αυτών διατηρούν και ι διωτικά ιmρεία. Οσον αφορά την υπόθεση Σορίν, θα ήθελα να ε πισημάικv την προσοχή σας σε κάτι που παρεμmmόντως αναφέρθηκε σε σχέση με τους αστυνομικούς αλλά επιμελώς αποσιωπήθηκε σε ό,τι αφορά τους \'ατρούς που αναμείχθηκαν στο χρονικό του θανάτου του κακοποιού. Αναφέρομαι στη χαμηλή ως ανύπαρκτη εκπαίδευση των αστυνομικών. Ετσι προκύmουν οι αυτοοχεδιασμοί, τα μνημειώδη λάθη καtόι σnασμωδικές κινήσεις τους που δεν σημαίνουν κατ' ανάγκην ανικανότητα, μολονότι και αυτή δεν αποιχjιάζει, αφού οι επικεφαλής εκλέγο νται με ιφηήρια όχι τόσο τις γνώσεις και την απο δεδειγμένη εnαγγελματική αξία τους όσο το αν είναι φιλικά προσκείμενοι στο εκάστοτε κυβερνών κόμμα ή αν είναι «κολλητοί» στον εκάστοτε υπουργό ή αν ο χαρακτήρας τους υπόσχεται ευελιξία και διάθεση συγκάλυψης, αν οι παρανομούντες είναι δικά μας παιδιά ή κάποιοι «επώνυμοι». Οι περιαjότεροι αστυνομικοί στην ουσία δεν εκπαιδεύονται. Απλώς περνούν κmά καιρούς κάποιες σχολές ή σεμινάρια που δίνουν χαρτιά αλλά οι «σπουδές>> τους έχουν την ίδια αξία με ό,τι και η εν γένει εκπαίδευση στην Ελλάδα. Δηλαδή, παίρνουν κάποιο χαρτί χωρίς κανένας να ενδιαφέρεται αν έ χουν και τις γνώσεις που βεβαιώνει αυτό το χαριί. Ετσι λειτουργεί ολόκληρό το εκπαιδευτικό μας σύ στημα, το οποίο αδιαφορεί αν διδάσκονται οι μαθηίές και οι φοιτητές αυτό που πρέπει και αν αυτοί Η ij.λειψn ms avayκaias εκrιαίοεvσns δεν xapaκmpίzει μόνο rovs ασnιvομικούs αλλά και rovs yιaφovs που διδάσκουν έχουν τις γνώσεις και ξέρουν να τις διδάξουν. Στην περίmωση των ασιυνομικών θα πρέπα vα προστεθεί το αδιανόητο \'α κάθε ασιυνομία όπου yης, ότι δεν ξέρουν να πυροβολούν επιτυχώς, διότι οι νομοθέτες μας δεν έχουν προνοήσει, ότι οι αστυνομικοί θα πρέπει να κάνουν τακτικά σκοποβολή (&ν κάνουν καθόλου, ακόμη και οι ειδικών καθηκόντων ασφαλείας), ότι δεν τους διατίθενται σφαίρες,,. αιπό και ότι, αν κάνουν μερικοί φιλότιμοι αιποβούλως, πληρώνουν από την τσέπη τους τις σφαίρες. Επίσης, δεν γυμνάζονται ποτέ, δεν διδάσκονται καράτε και άλλες μορφές πάλης απαραfτητες \'α την καθημερινή ανuμετώπιση των κάθε είδους πάνοπλων και εξασκημέ\χ'vν κακοποιών. Οι τελευταίοι (του κοινού ποινικού δικαίου ή οι τρομο κράτες) τα ξ.έρονν αιπό πολύ καλά και \'' αιπό θρασύτατα μέρα μεσημέρι ληστεύουν, σκοτώνουν, καταστρέφουν χωρίς να φοβούνται ότι οι αστυνομικοί θα τους εξουδετερώσουν. Ασε που οι αστυνομικοί τρέμουν μήπως τραυμmίσονν ή σκστώσονν καvένα ληστή ή τρομοκράτη διότι Τύπος, κανάλια και πολιτικοί συνασπίζονται \'α να τους εξοντώσουν αφού ενδιαφέρονται κατά κανόνα \'α '»' -Ν τα mομικά δικαιώμαι:α των ε γκληματιών και σχεδόν ποτέ \'' αυτά των θυμάτων τους. Στα παραπάνω αναφέρθηκαν παρεμπιmόντως μια-δυο ε φημερίδες, τα εκμιισrηρεύθηκε σε κάποια συνέντευξή του και ο υπουργός κ. Ρωμαίος. Προκαλεί όμως κατάπληξη Y'mi οι δημοσιογράφοι δεν σκέφθηκαν ή αποσιώπησαν ότι η έλλειψη της αναγκαίας εκπαίδευσης δε:'{ χαρακτηρίζει μόνο τους αστιjνομικούς αλλά και τους \'ατρούς μας. Είναι λι\ότερο Υ\'(!ΧΠό αλλά έχει και:' επανάληψιν και:αyyελθεί όn η υποβάθμιση και της ιαφικής παιδείας παρά <[, ;;ι "'"'"' " '. --,... γει' 'ουκ ολίγους αμόρφωτους στην επιστήμη τους \'ατρούς, οι οποίοι προφανώς μαθαίνουν ισφική ασκοψεναι στου κασσίδη το κεφάλι αφού πάρουν τα mυχία τους. Κάπου διόβασα πpόσφαι:α ότι mr ζητείται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες το αν θα αναγνωρίζεται στο μέλλον η ισοτψία των mυχίων των ιατρικών μας σχολών προς εκείνα των λοιπών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Είναι επίσης ποσί στο αλλά επιμελώς αποσιωπώμενο ότι πολλοί φοιτητές των πανεπιστημίων μας φθάνουν στο πτυχίο χωρίς ενδεχομένως να έχουν πατήσει έστω και μία φορά στις αίθουσες διδασκαλίας. Οπως επίσης ότι ο εγκληματικός λαϊκισμός που κυριαρχεί στα AEJ ε πιτρέπει να φθάνει ο φοιτητής της Ιατρικής στο mυχίο χωρίς να έχει περάσει το μάθημα της ανατο μίας που διδάσκεται στο πρώτο έτος. Δηλαδή, μπο ρεί να παίρνουν mυχίο Υ'ατρού άνθιχι>ποι που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται και πώς είναι η καρδιά, το συκώτι ή ο νεφρός του ασθενούς και οι οποίοι καλούνται ως muχιούχοι να θεραπεύσουν. Μπορεί και ελπίζω να μη συμβαίνει αυτό αλλά το φαύλο εκπαιδευτικό σίχnημα το επιτρέπει και το συγκαλύπτει. Η τρα\'κή διάσταση στις γνωματεύσεις των Υ'ατρών του Νοσοκομείου Νικαίας, του Νοσοκομείου Κορυδαλλού και των ιmροδικαστών επιβάλλει, νο μίζω, να αντιμετωπισθεί επιτέλους σοβαρότερα και το μείζον πρόβλημα της ανώτατης παιδείας στη χώ ρα μας, ιδιαίτερα όταν από την καλή ή όχι εκπαίδευση που παρέχουν τα AEJ εξαρτώνται ζωές. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Φωτοτvπία ΣΤ

8 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 17 ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Κρίθηκε σκόπιμο να αναδημοσιευθεί από την εφημερίδα «ΤΟ ΒΉΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» το άρθρο περί της ηθικής της επιστήμης. Ο συwραφέας του άρθρου κ. Ιωάννης Ν Μαρκόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής της Χημικής Μηχανικής στο Α. Π Θ. και είναι γνωστός για την πέρα από τα όρια της ειδικότητάς του ενασχόληση με θέματα που άπτονται ενός ευρύτερου προβληματισμού γύρω από τις αρχές που διέπουν την διακονία της επιστήμης και τις επιπτώσεις και προεκτάσεις των όσων αυτή παράγει και προάγει. Πιστεύουμε ότι η πρόταξη του συγκεκριμένου άρθρου είναι η προσφορότερη εισαγωγή για τα όσα ακολουθούν. Χ Θ. Σκούρτης

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων- ΠΕΣΠΑ

Παρουσίαση Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων- ΠΕΣΠΑ Παρουσίαση Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων- ΠΕΣΠΑ Η ΠΕΣΠΑ είναι ο μόνος φορέας, ΜΚΟ που εκπροσωπεί στη χώρα μας συλλόγους ασθενών σπανίων παθήσεων αλλά και μεμονωμένους ασθενείς. Ιδρύθηκε το 2003 με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Διακήρυξη της Πράγας: Προτρέποντας τις Κυβερνήσεις για την ανακούφιση του «υποφέρειν» και την αναγνώριση της Ανακουφιστικής Φροντίδας ως ανθρώπινο δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Οι Ασφαλίσεις Υγείας και Περίθαλψης του Ομίλου μας MEDISYSTEM MEDIHOSPITAL Freedom Ιατρικές επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Ηπειρος Προτάσεις για πιλοτικό πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης των καρδιαγγειακών νοσηµάτων

Ηπειρος Προτάσεις για πιλοτικό πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης των καρδιαγγειακών νοσηµάτων Ηπειρος Προτάσεις για πιλοτικό πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης των καρδιαγγειακών νοσηµάτων Λάµπρος Μιχάλης Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Σκοπός πιλοτικού προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Θα συζητηθεί τώρα η με αριθμό 428/ επίκαιρη ερώτηση του. Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχάλη Κριτσωτάκη προς

Θα συζητηθεί τώρα η με αριθμό 428/ επίκαιρη ερώτηση του. Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχάλη Κριτσωτάκη προς Θα συζητηθεί τώρα η με αριθμό 428/18-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχάλη Κριτσωτάκη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ 2 ΠΩΣ ΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΙΑΓΝΩΣΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡ ΙΟΠΑΘΕΙΑ Κατά κανόνα, η διάγνωση µιας συγγενούς καρδιοπάθειας γίνεται στη βρεφική ηλικία, αν και αρκετές περιπτώσεις µπορούν να διαγνωσθούν σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου Συνέντευξη τύπου 01.02.2010 Η πολιτεία τα τελευταία τριάντα χρόνια αδυνατεί ή δεν θέλει, να λάβει αποφάσεις, να κάνει τομές, να δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν την Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Μ.Ε.

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Μ.Ε. Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/11/1998 Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Μ.Ε. Ομιλία του Προέδρου της ΕΣΗΕΑ Αριστείδη Μανωλάκου, στην εκδήλωση που οργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, για τα 50 χρόνια από την Οικουμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας.

Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ 7η ΥΠΕ - ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Πληθυσμός 2001: 601,131 χιλιάδες κάτοικοι = 5,5 % του πληθυσμού της χώρας. Σύνολο εξετασθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με οστεοαρθρίτιδα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με οστεοαρθρίτιδα Πρότυπα περίθαλψης () για ανθρώπους με οστεοαρθρίτιδα Μετάφρασ η σε: Ολοκληρώθ ηκε από: Email: 1 1 2 3 4 Οι άνθρωποι με συμπτώματα οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ) θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επαγγελματία του τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο!

Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο! Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο! Η αλματώδης αύξηση της συχνότητας του Σακχαρώδη Διαβήτη δημιούργησε την ανάγκη ίδρυσης οργανωμένων Κέντρων, τα οποία διαθέτουν όλα τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Ακούει την καρδιά σας!

Ακούει την καρδιά σας! Ακούει την καρδιά σας! Καρδιοαναπνευστική αποκατάσταση ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Όταν η καρδιά φέρνει τα πάνω κάτω Ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα ή ένα χειρουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε σχετικά με τα θέματα που αφορούν το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Όπως συμβαίνει με κάθε ετησίως ανανεούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο υγείας είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ;

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ; ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ; Με την επιστημονική συνεργασία της Αιματολογικής Μονάδας, Γ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Με

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος 2014-2015. Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος 2014-2015. Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδ. Έτος 2014-2015 Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική Ενότητα Διδάσκων / Διδάσκουσα ΜΑΘΗΜΑ 1ο 30/09/2014 Η έννοια της Βιο-ηθικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέσα στο 2007 αναμένεται να αρχίσει και στο Ωνάσειο η διαδερμική αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ:

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: Μετεκπαιδευτικά μαθήματα από τον Ι.Σ.Α. και την Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Β' ΚΥΚΛΟΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ 2η ενότητα: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Ασφάλεια στον τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε αν κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο είναι ασθενής

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε αν κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο είναι ασθενής www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαθήτρια: Κ. Σοφία Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής Σχολ. Έτος: 2015-2016 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-BYPASS Αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι η χειρουργική διαδικασία της παράκαμψης των θρομβώσεων ή των

Διαβάστε περισσότερα

λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση. Μου θύμισαν την αντίστοιχη δήλωση του Τζωρτζ Μπους το 2001, μετά από

λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην εκπαίδευση. Μου θύμισαν την αντίστοιχη δήλωση του Τζωρτζ Μπους το 2001, μετά από ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι όλες τοποθετήσεις που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα, ειδικά από τους εκπροσώπους της τρικομματικής Κυβέρνησης, λένε το εξής: Ότι η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γυθείου 1 Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741 933, 210-6740 118, Fax: 210-6724 536 e-mail: info@pedtrauma.gr www.pedtrauma.gr Γιατί Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων;

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα

8 ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα 1 8 ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Καρδιολογική Κλινική Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» 2013-2014 2 Σεπτέμβριος 2013, Θεσσαλονίκη Ετήσια Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ετήσιο Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C)

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η (318E-320C) Μπορεί η αρετή να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας; Ο Πρωταγόρας εξηγεί στον Σωκράτη τι διδάσκει στους νέους που παρακολουθούν τα μαθήματά του. Οι αντιρρήσεις του Σωκράτη. «Το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Οι Ελληνίδες φαίνεται να ανησυχούν αρκετά για το ενδεχόµενο να νοσήσουν οι ίδιες, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ... ΑΜΚΑ... Ασφαλιστικός Φορέας... Ημερομηνία έναρξης της αναπηρίας... Ειδικότητα Προέχουσας Πάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η καθηγήτρια ΑΤΕΙ Δρ. Ξανθή Μιχαήλ, Φυσίατρος, πρόεδρος Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Εταιρείας ΦΙΑπ για την Αποκατάσταση

Η καθηγήτρια ΑΤΕΙ Δρ. Ξανθή Μιχαήλ, Φυσίατρος, πρόεδρος Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Εταιρείας ΦΙΑπ για την Αποκατάσταση Η καθηγήτρια ΑΤΕΙ Δρ. Ξανθή Μιχαήλ, Φυσίατρος, πρόεδρος Ελληνικής & Ευρωπαϊκής Εταιρείας ΦΙΑπ για την Αποκατάσταση 2012-03-13 10:29:12 H καθηγήτρια ΑΤΕΙ Ξανθή Μιχαήλ, Φυσίατρος, πρόεδρος Ελληνικής & Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος

Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος Νοσοκομειακό Χειρουργικό Ολοκληρωμένο Φύλακας Άγγελος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολομέλεια της Βουλής Τετάρτη 24 Απριλίου ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ομιλία για τις απλήρωτες εφημερίες ιατρών του ΕΣΥ και το σύστημα καταβολής αυτών

Ολομέλεια της Βουλής Τετάρτη 24 Απριλίου ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ομιλία για τις απλήρωτες εφημερίες ιατρών του ΕΣΥ και το σύστημα καταβολής αυτών Ολομέλεια της Βουλής Τετάρτη 24 Απριλίου ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ: Ομιλία για τις απλήρωτες εφημερίες ιατρών του ΕΣΥ και το σύστημα καταβολής αυτών Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νομοσχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Αθήνα, 8 Ιουνίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του ΠΙΣ: Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ενεκρίθη ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας

Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULL ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ TO ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1. 19.05.2015 matonakis@myadvisor.gr 211 800 4634 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Μάϊο του 2015 η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ οπως προτεινονται απο το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ (Tunning Medicine)

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ οπως προτεινονται απο το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ (Tunning Medicine) ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ οπως προτεινονται απο το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ (Tunning Medicine) των ιατρικών προπτυχιακών σπουδών ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - σε ενιαίο κύκλο. Εχει προσαρμοσθεί μετά από την

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα;

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Το λέμφωμα είναι δυνητικά ιάσιμη νόσος Με την επιστημονική συνεργασία του Αιματολογικού Τμήματος, Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί; www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 Το φάσμα των μεθόδων διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή: από τη θεωρία στην πράξη Νικόλαος Διγγελίδης

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Εκπαίδευσης της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής, του ΠΓΝ Λάρισας.

Προγράμματα Εκπαίδευσης της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής, του ΠΓΝ Λάρισας. Προγράμματα Εκπαίδευσης της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής, του ΠΓΝ Λάρισας. Η Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, συνεχίζοντας την επιτυχημένη διαδρομή της στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Β Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η στεφανιαία µονάδα είναι ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. Ευάγγελος Αγγελακόπουλος. Επισκέπτης Υγείας Γ.Ν.Α Ευαγγελισμός Αιμοδοσία

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. Ευάγγελος Αγγελακόπουλος. Επισκέπτης Υγείας Γ.Ν.Α Ευαγγελισμός Αιμοδοσία ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Ευάγγελος Αγγελακόπουλος Επισκέπτης Υγείας Γ.Ν.Α Ευαγγελισμός Αιμοδοσία Ορισμός της Αιμοδοσίας Αιμοδοσία είναι η υπηρεσία που έχει σαν στόχο τη συλλογή αίματος από υγιή πληθυσμό με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: d ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Email: Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2014 1 ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους.

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους. Μέρος Α: Μια φορά και ένα καιρό ζούσε στην εξοχή, ένας κύριος κοντός, με μικρά χέρια και πόδια, ο κύριος Λαιμός. Είμαι ο Κύριος Λαιμός Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ. Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ Επίκ. Καθηγητής Άγγελος Μπώλος 28.4.2015 Ευθύνη Ιατρού: Πειθαρχική ευθύνη: κυρώσεις για παραβιάσεις των καθηκόντων και των υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα