ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τα Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας στην Αναισθησιολογία και την Εντατική Θεραπεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τα Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας στην Αναισθησιολογία και την Εντατική Θεραπεία"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 9 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τα Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας στην Αναισθησιολογία και την Εντατική Θεραπεία Χ.Θ. ΣΚΟΥΡΤΗΣ Η συζ1iτηση θεμάτων ηθικr]ς και δεοντολογίας στην Ιατρική αποτελεί αντικείμενο εποχιακού και περιστασιακού ενδιαφέροντος. Συνδυάζεται με ειδησεογραφία σχετιζόμενη με μη συμβατικές δραστηριότητες ορισμένων συναδέλφων, με aτυχείς εκβάσεις ιατρικών παρεμβάσεων και γενικά με καταστάσεις οι οποίες δεν περιποιούν τιμ1i στην Ιατρική. Η συζήτηση θεμάτων ηθικής και δεοντολογίας στην Ιατρική γίνεται, κατά συνέπεια, κάτω από την πίεση συγκεκριμένων γεγονότων, δεν έχει συνέχεια και συνέπεια, καταλήγει σε σπασμωδικές ενέργειες και διαρκεί 6σο και ο απ6ηχος του γεγονι1τος-εναύσματ6ς της. Τα μέσα μαζικ1iς ενημέρωσης, οι αρμ6διοι φορείς και η Ιατρική επιστημονική κοιν6τητα ασχολούνται στο βαθμό που η αμεσ6τητα και η απι]χηση συγκεκριμένου συμβάντος υπαγορεύει. Εκείνο το οποίο προκαλεί εντύπωση, όσες φορές έρχεται στο προσκήνιο της κοιν1]ς γνώμης θέμα ιατρικ1iς ηθικ1iς και δεοντολογίας, είναι η πληθώρα των αυτ6κλητων σχολιαστών, τιμητών και κριτών, οι οποίοι έχουν μικρt] έως ανύπαρκτη γνώση του άκρως εξιδεικευμένου πλαισίου που καλύπτει το υπό συζήτηση θέμα. Το φαινόμενο πέρα από γραφικό, έχει έως και τραγικές επιπτώσεις στις ζωές των άμεσα εμπλεκόμενων. Κάθε ιατρ6ς, ανεξάρτητα απιs την ειδικότητα που ασκεί. πρέπει να κατέχει μια πρωτογεν1i βάση δεδομένων πάνω στα θέματα ηθικr]ς και δεοντολογίας, την οποία και να έχει ενσωματώσει στο ιδεολογικό-εννοιολογικ6-γνωσιολογικ6 εξοπλισμ6 των προπτυχιακών του μαθημάτων. Κάθε ιατρ6ς πρέπει να επιδιώκει και να υπ<5κειται στις διαδικασίες συνεχιζιsμενης εκπαίδευσης για την συγκεκριμένη ειδικι1τητα που ασκεί. Κατά συνέπεια, και τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας πρέπει να αποτελούν κανονικιs κεφάλαιο προ; συνεχ1] διδασκαλία, ανανέωση και εκσυγχρονισμ6. Επιβάλλεται δε, πέρα απ6 τα γενικού χαρακη]ρα θέματα, κάθε ειδικότητα να υιοθετεί και να ενσωματώνει τις εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα, 6πως ακριβώς θα έκανε για κάθε άλλο αντικείμεν6 της. Οι ασχολούμενοι με την αναισθησιολογία και εντατική θεραπεία ιατροί έχουν το προνόμιο της παρέμf\ασης και διαχείρησης της ζω1]ς σε φάσεις του ατομικοι1 βίου του ανθρώπου ελάχιστα αποδιδιsμενες απ6 τον 6ρο «δραματικές». Οι εξελίξεις στον συγκεκριμένο επιστημονικό χώρο της αναισθησιολογίας και εντατικής θεραπείας είναι ραγδαίες, συνεχείς και πολυάριομες με αποτέλεσμα την ανάγκη συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε βαθμι) εντατικ6 και διηνεκ1]. Ως εκ τούτοι' τα απορρέοντα ηθικά διλ1]μματα από την ενσωμάτωση και εφαρμογ1] νέων τεχνολογιών, καθιδς και απιj την απ6κτηση πρωτ6γνωρων δυνατοη]των υποσηjριξη::: των ζωτικών λειτουργιών, εμφανίζονται με μορφιj και προεκτάσεις των οποίων το εύρος οι μη επαί"οντε::: αδυνατούν να συλλάβουν. Επειδ1] 6μως οι ειόικοί αναισθησιολόγοι και εντατικολόγοι υποχρει!jνονται σε αδιάκοπη μαθησιακ1] ενασχ6ληση σε αντικείμενα!'ψηλής εξειδίκευσης, υπ6κεινται ιπις υποσυνείόητες όιεuγασίες αλαζονείας και υπερτίμησης του εyι!j, διεογιισίες που αποτελούν τον προθάλαμο για την αυηαιοεσία και την ηθικ1] διάβρωση. Επιβάλλεται, λοιπιiν, ιι συνεχής επιστροφ1j στις αρχές της ιατρικ1jς ηοιχlj:: ιsπως αυτές πληρέστατα και άψογα αναφέροντω στον

2 10 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ:\ΟΓΙΛΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑlΙΚΗΣ ΙΛΤΡΙΚΙΙ Ιπποκρατικό μα; Όρκο. Παράλληλα, επιβάλλεται η συνεχιj; ενημέρωση για τι; εξελίξει; στην προβληματικιj; τη; ιατρικιj; ηθικιj;, c5πως αυτές διαμορφώνονται στα μεγάλα διεονιj αντίστοιχα κέντρα και οργανισμούς της ειδικότητας μα;. Πρέπει να γίνει κατανοητό στους συναδέλφους c5τι, c5πως ενημερcvνοντω '(ια την χρησιμότητα της διοισοφάγειας υπερηχοκαρδιογραφία; ιj γω την προβληματικιj γιiρω απ6 τον δεξιιj κιιρδιακ6 κα0ετηριασμ6 ιπη Μον(υ)α Εντιιτιχψ:: Θεραπείας, έτσι Θα πρέπει να ενημερcvνοντω χω Ί'ια τι:: έννοιες της ιατρικιjς ματαιοπονίας ιj τις ε:ξεί.ί-ξε ι:: στην έ:ι.δοση εντολιjς «μη αναζωογ6ννηση:::>>. Τυ ljωμοtjετημένυ. όργανα της κοινωνίας μας περιμένοι ν υπό εμ6.::: την ενημέρωση και την διαβεβαίωση ότι πι 6σα :rρcιττοι με είναι c5σα επιβάλλει η σύγχρονη συνεηj 6.σ:ι.ηση τη; «τέχνης» μας προς όφελος των συνανθριιjπιιjν μα; :ι.ω προς διατιjρηση υψηλci'jν ηηικι!η' προδιαγραιrιijν στην κοινωνία μας, τουλάχιστον στο f\αθμci και στα πεδία που εξαρτci'jνται από εμc1ς. Η διαχείρηση εξαιρετικά λεπτιijν καταστάσεων της καθημερινιjς άσκησης της κλινικψ:: ιατρικιjς στους χόjρους υψηλιjς τεχνολογίας των χειρουργείων και των μονάδων εντατικιjς θεραπείας, συχνά γίνεται με τη μη προσιjκουσα σοβαρότητα. Στην φωτοτυπία Α παρμένη από την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΊΎΠΙΑ της , νται 6χι ευχάριστα συμπεράσματα για το!1αθμό κατcινι1ησης του ρι1λου και της αποιπολιjς των πρωταγωνιστών ιατρών, οι οποίοι και τελικά παρασύρουν δημοσιογράφο και συγγενείς στα ολισθηρά μονοπάτιcι εντυπωσιασμcδν και εντυπώσεων με δυσciρεστε::: προεκτάσεις για c5λα τα ενδιαφερ6μενα μέρη. ΔημικηογιΗιφία, ιατρικιj. κοινιj '(νclηιη διασι>ρονται ως έννοιε:::. σι νciνθρωποί μας Θλίr)οντω ε;τι;τριsσοεπι κω σι'νιί. δε/.ψ1ι μα; επιf)αριiνοντω ηθι:ι.(ι zωρί::: λ6ί'ο. ΠίΟ(Ι) απ' 6ί.α υυτ(ι!1ρίσr. εται η μη ενc ωzιίί.ηση. η μη ε. νημέρωσ ι1 :ι.ω η μη \1LΟf:Jέτηση «l.ογι:ι.jjς!\ασάνοι» στο πρωτοτυ,ιέ; :rεδίο l",'floνoμιr.jjς φροντίδα::. Στην φωτοτυπία ι. :rc ι ρμένη :τ(ιί.ι απιl την ίδιυ εφημερί()υ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ της , εμφανίζετυι η cα(ιηηση τοι ι :rειiuι νοι σι ναbέί.φοι υπιi το κενη_η:ι.ιi \'σσηί.ει τι:ι.6 ίijρι μα :rρο:: τοι':: σι ναbέί.qοι ς της πιριcι;έρειcι;. είνω ο:ξεία :ι.ω ()ηr.τι:ι.ιj αλλc1 αρκοιiντω::: ()ωιrωτιστι:ι.ιj :ι.ω :ι.υτ(ι τη γνclψη μα::, δικωολογημένη χω ι. ι νούμενη ;τ ρ ο ς την ορθιj κατειiηυνση. Στις φωτοτυπίες Δ και Ε εμφανίζεται η οικονομικιί διάσταση της ηθικ1jς του ιατρικού λειτουργιjματος δοσμένη απcs τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Ελλciδο::: κω απι1 εκλεκτcs συνάδελφι1 μας. Ο προσπορισμι1ς οικονομικcvν οφελcδν απc5 καταστάσεις ανθρώπινης δυστι χίας εισάγει ένα άλλο στοιχείο διαβλητι1τητας στην η περιγραφι1μενη κατάσταση αφιjνει ενεcs και τον πιο καλοπροαίρετο και ευαίσθητο συνάδελφο. Εκφράσεις που αγγίζουν τα c5ρια του «ΜΠΟΣΤισμού», όπως «εγκεφαλικ6 κάταγμα» και «ανέπνεε με σωληνάκι από τον φάρυγγα», εναλάσσονται με μελοδραματικές εκφράσεις του τύπου «Ο Μικρασιάτης γέροντας άφησε την τελευταία του πνοιj» και χρησιμοποιούνται εισηγμένης ιπο χρηματιστιjριο του λα'ίκισμού με τους όρους «ολιγωρία», «εγκληματικιj αδιαφορία». Στην φωτοτυπία Β, παρμένη απcs την ίδια εφημερίδα της παρέχονται λεπτομέρεις της πολλαπλά τραγικιjς περίπτωσης. Σε πρώτο επίπεδο ανάγνωσης των δύο άρθρων επικρατεί η τραγικιj κατάληξη ενcsς ασθενούς, θύματος τροχαίου ατυχήματος, cπα πλαίσια εγκληματικιjς αδιαφορίας ιατρcίjν κεντρικοιl νοσοκομειακού ιδρύματος. Σε δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης, συνάγο- άσκηση του λειτουργήματι1ς μας. Εναπ6κειτω στην ηθικιj θωράκισιj μας αλλci και στην ύπαρξι1 μη zυ ν ι σμci'jν ομοτεχνιακού ελέγχου και ελέγχου ποι6τητα:: των παρεχι1μενων υπηρεσιυ)ν υγείας, cδστε το κοινωνικι1 σύνολο και ο κατά περίπτωση ασθενιjς να είναι βέβαιοι και εξασφαλισμένοι απι1 αυτιj την πλευρcί. Το παρατιθέμενο, σε φωτοτυπικιi αναπαραγωγιj. φωτοτυπία ΣΤ, άρθρο του Γ. Μαρίνου απιi το «ΤΟ ΒΗΜΑ» της θίγει το ανωτέρω πρ6βλημα χω Θέτει επιπρ6σθετα τον ιατρικci κ6σμο της χι!ιρα μυ; προ των ευθυνών του στον τομέα της εκπαίδευσης. Ευρίσκομαι στην εξαιρετικά δυσάρεστη Ηέση, ω:: ιατρι1ς, να δεχθώ τα πικρci σχι5λια με την καρτερίυ. ασθενούς που προσμένει την ίαση απιi δυσάρεστες παρεμβciσεις Ασκληπιάδη. Εάν μέσα απι1 τις παρατιθέμενες φωτοτυπίες δίδεται

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΛΤΡΙΚΗΣ!! και η κατάθεση επί ειδικιόν θεμάτων στα δικιωηjρω κρίνεται εκ των «ων ουκ Cινευ» σε ορισμt:νες περιπτι(jσεις. Η αναισοησιολογία και η εντατικ1j Οεραπείcι.. ευρισκόμενες στην πρωτοπορία της ιατρικ1jς λ6γω τη:: υψηλ1jς τεχνολογίας που επιστρατεύουν, πρωτοστιιτούν σ' αυτές τις περιπτώσεις. λι1γω του προνομίοι' της αντιμετιό;τισης j)αρέως πασχ6ντων σε δρcι.μυτικισ:: στι / μές τη:: ζιl)]jς τους. «Ε:τειδΙj ι':τcιρχει τ6σο καλι1 στον χειριiτερο <l7hi εμ6ς και τόσο κακό στον καλιiτερό μας», κατci μω ;ταλι(ι ρ1jση bιαδεδομένη στη Νέα Αγγλία, «χρειαζιiμαστε την Θρηω.εία και τον Νόμο» για την διαηjρηση μιας στοιχειυ'1δους κοινωνικ1jς διψ1jς και τ(ιξη::. Επειδ1j θεωρείται cι.π6 πολλούς το υφιστciμενο νομικιi πλαίσιο μιας κοινωνίας ως η συγκεκριμενοποιημι:νη έκφραση του ελcιχιστου ηθικcί αποδεκτού μια:: κοινωνίας, και επειδ1j η Ιατρικ1Ί Επιση1μη δεν είναι δυνατιi να ευρίσκεται εκτ6ς των αποδεκτι(jν πλαισίων κω μηχανισμών ελέγχου του κοινωνικού ιιποιi, επιχειρείται μέσα απ6 σειρά συγκεκριμένων ειση'(ψιεων και Cιρθρων να σκιαγραφηθεί η υπ(ιρχουσυ κατάοτcωη στον θεωρούμενο τομέα ηθικι i ς χω bεοντολ ο',' ίας. ιsπως αυηj γίνεται αντιλη:τηi χω ι);τως j)ιυ)νετω ωτιi τους σι γι.εχριμένοι ς σι''(,'ραιrείς. η καθημεριν1j διάσταση των κοινωνικcόν επιπτώσεων από την άσκηση της ιατρικ1jς καθιδς και οι προεκτάσεις απ6 την θεcίjρηση των προβλημάτων που προκύπτουν από αυηj την άσκηση, προεκτάσεις που προσδιορίζουν την ανάγκη για διαρκ1j εγρ1jγορση και ενημέρωση στα θέματα ηοικ1jς και δεοντολογίας, δεν πρέπει να μας διαφεύγει η ουνψjως bυσ(φεστη αλλά και πολλές φορές αναγκαία κω σωηjρια επυ.ψ1j μας με την δικαιοσύνη. Η μη ποινικοποίηση της ιατρικ1j:: αμέλεια; στον Αγγλοσαξωνικ6 κόσμο. η αντίηετη κατ6σταση στην ηπειρωτικ1j Ευρι(Jπη, η ιπ1μμετοzιj μα:: ω:: ειbικισν επιστημονικc!jν συμβοιiλων στην bιαλειiκανση ειδικ(ι)ν δικαστικι)η' υποοέσεων, η παρουσία μας ως εμπειρονωμόνων σε προδικαστικές διαδικασίες, η εμπλοκ1j μας ως κατηγορουμένων 1j μαρτύρων πάσης μορφ1jς, είναι Οέματα που χρειάζονται τουλάχιστον μια στοιχειώδη προσέγγιση για να είμαστε τουλάχιστον εν1jμεροι ενός παράλληλου κόσμου -αυτοιi των δικαστηρίων-, και μιας εξίσου με την ιατρικ1j απαιτητικ1jς επιστήμης - της νομικής- που τόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει στις ζωές 6λων μας. Η προβληματικ1j γύρω απ6 τον εγκεφαλικ6 θάνατο διαπλέκεται μέσα απ6 ηθικά διλ1jμματα και νομικές προεχτάσεις σε βαθμό που απαιτεί ιδιαίτερη ενασχόληση νιψικού και ωτρού ταυτ6χρονα και αλληλοσυμπληρούμενυ. Η '/νυψοb6τηση

4 «ΚΑΤΗΓΟΡΩ., ΣΥΓΓΕΝΩΝ Εξιτnριο αδιαφορίας για τον 9Οχροyο ιrιιπ ΡΟΠΠIΑ ΔΕΥτΕΡΑ 26 Ot<τDBPIOY 1998 ΜΥτΙλΗΝΗ Tnu ΠΡΑΤΗ ΜΠΜΔJ:ΚΑ Γ ια «ολιγωρία» 1«1.ι «εγχληματι:.ι.ή α διαφορία» χατηγ οροt'v του; για τρούς τον Νοσοκομείου «Ευαyιελισμόι;» α συγγενείς εν6ς 9ιr,::ρονου ασθεντj, 1tυυ ξεψύχησε τα ξ ημεραίματα της ΚΙΙQιαχής:, λcγες ώρες μετά το εξ ιπj ριό του rαι6 το νοσοκυμε(ο. Η α\'τίσtροφη μέτρηση ri:[j;ι::ωr ι ο ωτό Ί'Ηψα της :'tερασμένης Τσlτη;, ιiταν ο ίιnιι.ο;: Αν ώvη; ΜυQ6ιο χr. :τ:τjf)ηχε α.:"t6 (tι.'τυκίνητο στη ΜυτιλήΥη Η αξονική τομογραφία J'toυ έ'(ινε σω γέρnvτα mo ΝαrοκομείΩ Μυτιλr1'>-ης έ- δειξc πως fπαuε «Vπαραχνοειδή αιμορραγία.., δηλαδή ωμορραγcα σrο ανώτερο στρώμα τοιι εγκεφά.λου, λόγω φεqκιλικού κατάγματα;. Εξαιτίας της έλλειψης ειδικών νευqοχειρουqύών σω Νοσοκομείο Μυτιλήνης ο τραυματ(ας το (δw βράδυ μεταφέρθηκε με πτήση του ΕΚΑΒ στην Αθήνα, όπου χω ησήχθη mo ΝοσοκομεCο θ..ια'νελι. σμός.., που εφημέρευε. Συγγενείς 10υ εκ4-rι:6vη>ς \.IΠQqtηQCζOίtv πω; την Πέμπτη ο χειροvργσ( της Μονάδας Εvuωκή; θεραπείας του Νοσοκομείου Μυτιλήνη;, δέχείηκαν τηλις:>ώνη ωτ.6 ανώτερο στ:έλεχο; της νεvροχει.ρουργιχής χλινικής "{ου «Ευαηελισμού, πνν τους επηεθηκε φραστικά, ε πε μ.εταφέρθη"μ;ε στην Αθήνα ο υπερή\ι.κας: χα «tους πιάνε 10 κρεβάτι». Την tιψμένη ημέρα, όπως καταυfέλθηχ. οι γιαιρο( του Νοσοκομεfου Μυτιλήνης χωρcς απολύτως καμ(α προσυνεννόηση με τους σuναδελι.pους τους απ6 τον Ευαηελισμ6» υποδ έ χuηχ.αν τον υπερήλικα, που εcχε πέσει σε χώμα. Σύμφωνα μ.ξ τους σιrrtενε(ς τοv 90χρονΟtι, ο γέρ<jvtα; που ε(χε ορό σtο χέρι, πάθαινε σvχνά επι.ληmικές κρcσει.ς χα. ο αψατοκρcτης του από την αιμορρα γcα είχε πέσe στο 17. Μεταφtρ[}ηχ.ε χω- ρcς να του έχουν βάλει αίμα, δ(ν είχαν α vημετωπιιnεί τα κατάγματα του σώματός του, ενώ δεν διtοεtε χαι κανενός είδους νοmιλεvτικό έγyραcpο. Ο ασοενής, σύμφωνα με μαρτυρίες δι xujν του ανθρώπων, μολονότι ανέm εε με αωληνάκιαπ6 το φό.ριrrtα, μεταφέρ(tηχε α."'ί6 την ΑΟήνα σcη Μυτιλήνη με ταχτική πτήση της ολυμπι.αχής Αεροπορίας:.ο, σννοδt:υόμενος μ6νο αm1 τη νύφη και την εηονή του, αντί γιατρού. Τελικά, ο Μικραmάτης γέρο..,τας άφψ σε την τελευταία "t()\) πνοή τα ξημ.ι;ρώματα της Κυριαχής mη Μονάδα Εντατικής θεραπείας του Νοσοκομ.είου Μυτιλήνης. Φωτοτvπ(αΑ ΜΥΥΙΛΗΝΗ Γου ΠΡΑΗΙ ΜΠΑΛΛΣΚΛ Η αολιότητu νυ uβυψ)ητοc στην του ουσηιματο; ι r ι:ω; 1998 αναδείχτηκι- yια χόμα φορά {Πη αφορμή τον CiΟχι)ονο μένο Αηώνη Μι ρ(κο. Τραυματισμένο; υι; γινε εγκεφαλική γρίt χτν- τριχτj; ν:τηι_jωία; του νοσοχομείου Μι.'"tιλήνη;. y,ατρο; z ΧQήστο;: ΚοQδώ"'Ι'ηJ, ο όιf'-.' ιtl'\'1ή; της \'E\..'QOΧELQOlQ', x.i; κλιvιχή; τον «Ευα ιεf.ι α- σμο(,. Έ\.Ιιiyγιλο Σιηχούνα; έ- τηλεφώνησε σπ1 \{ι.'1ιi-.ψ χαι διαμαqτνρηtiηκε '(ΙC το.j αιμορρu rία α:ιό κcιταyμα στο τι μετακίνησα\ τj\' Ι. :tερτν-..ικl_)ιη ίο. Απευθείας ο τραuμα- χα, ο οποίο;,..;εκτό; τοι: ότι τί(lς, rξαιτίας της έλλειψη; ει- Οα πεθάνει, οι ς πιάυει χαι 10 χαίυ ατύχημα ω Κζ:\"\U δικώγ νευροχειρουργών στη κρεβάτι. της περασμένης Τ;_Jίτης, μπuφι\;ιuηχε uε πτήυη Και. σαν να μη. έφταη αυ Μυτιλrjνη, στάλθηκε με ριmατιχό δ1jλωm1 ιδική νευuοχrιρουργικι) χλινιχ1j νοσαz(ι η ίτοu Ι:Ξ.ΚΑΗ στην Αθήνα, όπ ου τό, την επόμενη ημέρα 1:0 α Y:tomηQίζF, ότι "ο ασθtνr)ς Προ χ Οι' ; ω ξι 1c<ερωμ.ηα ("> ου της Αθήνcις, αλλci και εισήχοη uτην εφημ.ερεύ- πόγευμα χαι χωρίς απολύ-τως κuχώς /lεfαφέqθηκι uc μη 9υχρσνο; έφυγε ωιό τη ζωτi. rxh, ουσα νευροχειρουργική κλιν ι- καμία προσυνεννόηση ο χειρυυρyικό αιμάrωιω ε:τει :τεtδιi «Ε:τιανε ;ι_lιfβuτι», f;τέστρ ε χή του νοσοκομείου ((Ευαyyε- τραυματίας, με μόνη συνολιομ6;::». δ εία τους συγγε νεί; του, Ο χ. Συ-ικούνας λεει ακόμα σοχομcίcυ -:η; 1υτιλήνης γό τως». Εγτατιχη; Θερr!:1είας τσv J",ο 1fε σε χωματu')διj κατά σταση, διαοωληvωμένος και Την-Πι:'μπτη ιsμω;, όπως χα- στάλθηκε πίσω aσυνόδευτος, μι ιπη Μυτιλήνη ότι «Ο ασοε\ ής εξήλθε χι ε Προσq:υyας από τη Μικgά το ro ί_)ο:τλαvο τη; γραμμής. Λίγεc: ώρ[::; «αχοι:οσει» αχ6μα ένα <(rι χ(ι τήγγειλε χοες ο διευθυvηlς ιu- και μάλιστα με πτήση της πρόκειτο να μεταφεροεί με Ασία, ο 'ι'f(ηiχο; :rτρ6λιψ : vu ασγ(iτεvα, ξεψιiχηοι. Ο διευgυvηj; τη::,\1(η ΜΗΙς Εντατική; Θrcα.'τrίιιc: τ()υ Ν(\ οοχομειο1'!υτιληνη;, t:\.ιθιi Ζιώ"(ας rυοέως χιηηγοιrrη, επε ι δι \"f \'οσηλευόμενος στη Μον(ι δα ριστώ» απ6 την πατρίδα του γιο. τα 90 χρόνια πι_:ιοσq:οράς του σε αι:τήν. Να γίνεται μ:ω λ(ικι ανάμεσα οε γιατροί ; και «να πιάνει Κ(}F.ι..ιι--. Αυτός, βλέ;τετε. lιrν ήταν ε:τιγη'11- μ('; Στην πόρτα χτηοε κιινι:vα vει_:ιγείο, χ ανfνα ιατρικό τίο δεν '/t] Γ γι(ι αί1τυν :αι η)ν «η!_ηj,ικη τι1υ μιιχη yι(ι -,ωή" κιιι με το 0 _1ν{ιτ6 τοι, E...:1ιic ωτιj τα πωδιιί τuι, bεν Ι:Jα ιι σχοληuγι χcινl'να;. ΦωτοτυπiαΒ «Πράξαμε ό,τι ήταν ιατρικώς δυνατόν» > Κύρlf διευιjuντά. Γνωρίζοντας ότι οι ουγγενείς του νεκρού Μι ρίκου Α\'τωνίου από τη Μι τιλήνη δεν έχουν κανένα παριiιωνο από την κλινικ1j μας, αλλά στην περlττωmj τους πράξαμι ό,τι 1jταν ιατρικώς δυνατόν κω ό,τι αυτοί οι ίδιοι επι(lυμο\ οαν. σκέqm)κα αρχικά να μην ασχοληθιίj με το Gcμα, όταν ιjμως διάβασα το άρθρο του συνεργάn1 σας και γνωρίζοντας την εγκυρότητα της εφημερίδας, σκέφτηκα ότι η «σιωπή δεν είναι πλέον χρυσι\ς». Είνιιι τρυ-ιιzι5 τα μέοα ενημερώσεως νο εκμεταλλεύονται πι::ρισηtτικι! {(Ο(jι:::νιΔν tιιι Οημωι1Qγία ενn,τrώσεων και τραγιχ()τει)() 11τι Ί't(ιτι1οί οι οποίοι (1ρίοκοντuι ((εν c.ιταξία» για να χυηοψο:τοιιjσω μιrι ;<ο>ιι1'1j 6:C[ριιοη, γίvονωι απυλο'(ητές ΠΗ'... Ε'. ίναι yνι.j(τν) ι)τι η \'0'L"JL1XHUtΨ 1ΊΙX1l τυυ af.υαγγελισμοιlι> ('Jέχετα: r:ιιι ι:ιοαγι:ι ετησίω; πιίνω U...ϊ().500 ( 11Ο :νεί; με ΚQανιοεγκεψα/.ιχέ:: r.ηχι Ίσει;, cίοcι το ποιο; Οο. κατέχει το κρεβιiτι δεν :τω-:::ι'ι κιιν(νιι cιπολιiτω; ρc\λο. Η οογή των γιατρων του νοσοκομείου και όχι των ιruγγε νι >)ν, οι οποίοι υ ι ίδιοι ζήτηοαν εφιiοον δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα στον ασίtεν1l κ<1ι πριiχειη.tι να πεοciνει, να τον πά (Jουν yια τοιι; Οικuύ; τους προσωπικού; λ6γους και για να πε Οάνει ιπην πατρίδα του, bιι\τι τοι ς εί--τα ότι κcικιδς τον έστειλαν κω τον ταλωπιίj(jησαν, rvώ η αξονική τομοyραcrία ψαν αρνητικ1j κω ο ασljενή; cιψίσκcτο ήδη στην εντατική τυυ νοσοχομεωυ. Ενα τηλrφc>jνημα, τους ειπα. Οα έλυνε τις τυχι\ν απορίες τους.!ξίναι φανερό ι\τι οι '(ιιηροί μετcί το n,.εφώνημα q:οβή Ι)ηκαν τις τυχόν συνrπειες κω είπαν :τrρί κρεβατιών και άλλιι κωμικά ω οιτοία και Ε<iν τα πιοτευα δεν θα ψωυν αφελής να τους: τα ιιεπιφέυω Πι.\Ηιν τούτου είνω γνωιπ6ν ότι οι για- Φωτοτυπία Γ τροί αδυνατούν να διί>σουν εξιτήριο σε ασθενή ακ6μη κω cιποθεραπευθέντα, εάν δεν θέλει ο ίδιος ή οι ουyγενείς τuι. πώς λοιπόν διώξαμε ένα ασθενή σε βαριά κατάσταm) ι<ίν ιιι ίδιοι οι σuyyενείς δεν το ζητούσαν. Οι ουνάδελφοι των ειτιtσχιών και κυρίως περιοχών που έχουν αξονικούς τομογράψjι ς θα πρέπει κάποτε να αναλαμβάνουν τις ευgύνες τους και να μην καταq:εύγουν στον εύκολο τρόπο απαλλαγής απ(\ τον ιισθενή, διότι :τολλοί ασθενείς μεταφέρονται χωρίς λόγος απ ι) ευθυνοφοβία :τολλές φορές με τραγικές για τον ασοεν1j ιτυνι'πειες. ιίν οι ουνάδελφο ι ε:τικοινωνούν μαζί μας, :τρά'(μιι το ο:τοίο mjμερα είναι πολύ εύκολο με τα κινητά τηλέφωνιι π οι όλοι σχεδόν οι γιατροί έχουμε, τα πριίηιατιι θα ψιιν χαλι πρα κω γι' αυτούς, γιατί εμείς θα αναλαμβιiναμε τις ει ΙΙΙ ν ι ; Χ(Η για τον ασθεν1i. Πρέπει, λοιπόν, το υ;τουι_>γείο \'Ct υτι[)({ λε mους συναδέλφους των επαρχιών την προσυνεννόηση Υ.ω όχι την εύκολη και πολλές φορές επικίνδυνη λύση τη; ωτοστολιjς. Κύριε διευουντά, η νευροχειρουργική κλινικ1j τοι «Ε1 ιιγγελισμού» έχει μακράν παράδοm1 υψηλής :τρσσφο(_jάς ( bημοσιεύθηκαν ήδη στο φύλλο της 27 οι πρωτοποριακέ ς '(ια τον τι) πο μας επεμβάσεις της επιληψίας) στον τόπο και εί, cιι «ΠΙJ ράδεκτο να διασυρόμεθα, ότι τάχα (αιδιίjς;) είχαμε ;ψόιjλημι> κρεβατιών. Η αξιοπρεπής σιωπή των mιyyενών τα λέει ιiλιι. Σε τηλεφωνική πάντως επικοινωνία μαζί μας μά; είπιιν ιjτι δεν έχουν κανένα παράπονο και ότι η φασαρία αυτή δεν του; αφορά. Με εξαιρετική τιμή Ευάγγελο> Σuyκούνα,; M.D. FACS Αμ. Επ. Καθηγητής Δ/vτής της 1\ευροχειρουργικής Κλινιχ1i;

5 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ: Απέφυγε να διαβάσει μπροστά στους γιατρούς τα αιχμηρά σημεfα του λόγου που ε(χε ετοιμάσει Enjleσn yιa Yyeja κιιιυιοlοyοιφισlι Μ ήπως τελικά φτιάξαμε την Του ΘΩΜΑ ΠΑΠΗ υγεία.των μεyάλ ν κερδών, (( των λιyων ανθρωπων, των περιορισμένων σχέσεων και των ελαχίστων αξιών;.., ρώτησε ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, μιλώντας χθες το βράδυ σι: εκδήλωση που συνδιοργάνωσε η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλοyος και ο Ιατρικός Σύλλοyος Αθηνών. Το θέμα που ανέπτυξε ο Αρχιεπίσκοπος ήταν η «Ηθική και πνευματική θεώρηση της οικονομικοποιημένης υγείας». Να σημειωθεί ιsτι το κείμενο της ομιλίας του Αρχιεπισκόπου μοιράστηκε στους παριστάμενους. Ομως αρκετά απιs τα αιχμηρά σημεία του γραπτού κειμένου ο Αρχιεπίσχοπος απέφυγε να τα διαβάσει. Ο Χριστόδουλος, στο κείμενο που μοιράστηκε, δεν δίστασε να αναφερθεί στη σημερινή ιατρική που «όλο και απομακρύνει το ενδιαφέρον της από την υγεία, τους ασθενείς, τους γιατρούς, τις ασθένειες ή πολύ περισσότερο τα φιλάνθρωπα αισθ1jματα συμπόνιας...». Σημείο που απάλειψε όμως απιs τον προφοριχιs λόγο. Σε άλλο σημείο του κειμένοι, γινόταν λliγος για την ιατρική έχει γίνει «μια επιχείρηση με την πλέον αυστήρη έννοια της λέξης μω κλινιχή επιχείρηση εμπορικού προσανατολισμού 6που το αγοραστικό μέρισμα και το κέρδος αποτελούν την ουσία. Στην πραγματικότητα, τα τελευταία χρόνια, κάθε νοσοκομείο στις ΗΠΑ και τα μεγάλα χαι σύγχρονα στη χώρα μας ("Υγεία", "Ιατρικό Κέντρο", 'Άπολλώνιο" κ.λπ.) έχουν επενδύσει ένα σημαντικό κομμάτι του χρόνου, της ε νέργειας και των πόρων τους στη μελέτη, ε πεξεργασία και εφαομογή νέων στρατηγικών, που είναι Ο",(εδιασμένες έτσι ώστε να Αρκετά από τα καυστικά σημεία του κειμtνου που μοιράστηκε χ&ες σε όσους παραβρέθηκαν στην ομιλία του Αρχιεπισκόπου, ο Χριστόδουλος aπtφuyε να τα εκφωνήσει μειώνουν τα έξοδα αφ' ενός και να αυξάνουν τον αριθμό των ασθενών αφ' ετέρου. ΑυτιS οδηγεί σε μια νέα τάση στην οικονομικά ελεγχόμενη υγεία όπου, μέσα σ' αυτήν την καινούργια αγορά, τα νοσοκομεία επιδιώκουν να παραιτηθούν α.; tό την περίθαλψη των πτωχών αφ' ενός και να μεταβληθούν σε κερδοσκοπιχές επιχειρήσεις αφ' ετέρου». Να σημειωθεί ότι αυτό το σημείο ο Αρχιεπίσκοπος CL'τέφυγε να το διαβάσει, αν και περιέχονταν στο κείμενο που μοιράστηκε σ' όσους βρίσκονταν στην εκδήλωση. Στο κείμενο γίνονταν επίσης λόγος γιιι τις ασφαλισ-rικές εταιρείες που <<επι!βαλαν περιορισμούς ελέγχου του κόστους που μείωσαν την ευελιξία των νοσοκομείων... >> Ενώ για..:ους για-rρούς είπε ότι συχνά και οι ίδιοι θεωρούν την ιατρική <<ως μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, παρά το γεγονός ότι ασχολείται με ανθρώπους και τα πσοβλήματα υγείας τους>>. Ηθικόν δίδαγμα, σύμφωνα με την ομιλία του Αρχιεπισκόπου: <<... Σε μια οικονομία ε λεύθερης αγοράς, η εξάλειψη του m:μφι'οοvτος, η οποιαδήποτε mjμπεριφοοά που δωμορφώνεται απ6 την ιδέα του αλτρουισμού 1j της aρετής, ε(ναι αντιφατική με την επιβίωση...». Χθες, νωρίς το πρωί. ο Αρχιεπίσκοπο; παραβρέεtηκε στη συνέλευση των Φιλοπτώχων, όπου μίλησε για δύο νέα προγράμματιι που σχεδιάζει η Εκκλησία. Οπως είπε ο Χριστ6δουλος, στις σκέψεις της Εκκλησίας είναι να δημιουργηθεί μία τηλεφωνική γραμμή, στην οποία θα μ.'τορεί να μιλάει όποιος θέλει, ό,τι ώρα θέλει και να ζητάει βοήθεια. Κάθε είδους βοήθεια. Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά μια εκστρατεία για να βοηθηθούν <<τα παιδιά των q;αναριών». Φωτοrvπία Δ

6 ... 8 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4ί :- -", :,i#a qιg: ΤΕΤΑΡ'ΓΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ :.;, rα by.p[jβ:; σrrπr. Ελλάδα ' - -- >με;'την ΕtJ'(μfιltη, ιτεράστιο..'. i; ψσ 'f ι, ' ".,-,..!','' -ν τ -.':' 'ι v. ' ",",:,, 1j):_. τρ,ι" 8πος για αa _εv.'έlς.:_και ταμεία. Διαπλεκόμενα.συμφέροντα με θύματα καρδιοπαθείς Γ1Gτροi κατευθύνουν τους ασθενεiς στη λύση του «προσοδοφόρου» by pass αντi της αγγειοπλαστικής μπαλονάκι), οι οποίες αποτελούν σήμερα την αιχμή τοu δό ρατος της σύγχρονης καρδιο λογίας, είναι τέσ Ανεκμετάλλευτες παραμένουν στη χώρα μας -λόγω δια πλεκομένων συμφερόντων- οι δυνατότητες που δινει η σύγχρονη τεχνολογία για οναίμο σερις φορές κάτω <τη αντιμετώπιση της στεφανι αrιό το μέσο όρο οίας νόσου, εξαιτίας της οποίας πεθaivouv κ6θε χρόνο στr1ν Ευρώπη 1,5 εκατομμiφιο άνθρωποι από έμφραγμα. Ο aριθμός των aγγειοπλαστικών (μέθοδος που είναι γνωστή ωc της Ευrώnης, ε- νω την ιδια στιγμή "ανθούν" οι επώδυνες και δαπανηρές ε πεμβάσεις ανοικτής καρδιάς Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε σε συνέντευξή τοu Της ΓΑΛΗΝΗΣ ΦΟΥΡΑ Πλήρης έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων Η μεσογειακή δίαιτα δεν σώζει τους Ελληνες από ης καρδιο πάθειες. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η συχνότητα της στεφανιαίας είναι ο κόμη χαμηλή στη χώρα μας σε σύγκριση με άλ λες χώρες, όπως η Φινλανδίa ή η Γερμανία. Ωστόσο, δεν υπάρ χουν aξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού από τις καρδιαγγειακές παθήσεις, την εμφάνιση των οποίων ευνοούiι οι καπνιστικές συνήθειες των νεοελλήνων και η έλλειψη άσκησης., Τα τελευταία τριάντα χρόνια", επισημαίνει ο κ. Κατριτσης, η θνητότητα από στεφανιαία έχει μειωθει στις δυτικές κοινωνίες κατά 25%-50%. ενώ αντίθετα το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. ' ' ' ' Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν ξερουμε ακριβως η γινεται, λογω έλλειψης αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων. Ποτε, κανένα υ πουργειο Υγείας δεν οργάνωσε aρχείο για τις καρδιοπόθ, ειες, ε νώ είμαστε η μόνη χώρα της Ευρωπης που δεν ασκείται εως τώρα έλεγχος στα καρδιοχειρουργικά κέντρα. Παραδείγματος χά ριν, δεν νοείται ένας χειρουργός να έχει δέκα φορές μεγαλίιτε ρη θνητότητα aπό το διεθνές παραδεκτό ή να μην γνωρίζουμε πόσο κοστίζει μια κορδιοχειpουργική πράξη.-. Οι τεράστιες ανισότητες μεταξύ κέντρου-περιφέρειας, αλλά και μεταξύ των διαφόρων κέντρων, όπως και τα στοιχεία ερευ... ιών με τις οποίες διαπιστώνεται η διενέργεια άσκοπων επεμβάσεων uay pass στη χώρα μας, δημιουργούν εύλογα ερωτήματα στους πασχο, τιι;. Στις χώρες με ανεπτυγμένα συστήματα υγείας, σημειώνει ο κ. Κατρίτσης,.. για να υποβληθεί ένας ασθενείς σε by pass πpέ πει -εκτός βεβαίως ορισμένων εξαιρέσεων- να έχει βλαβες και στις τρεις στεφανιαίες aρτηρίες και επιπλέον να είναι μειωμένη η λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας. Σχεδόν όλες οι άλλες περιπτώσεις, αντιμετωπίζονται πλέον με τις αγγειοπλαστικές. Υπάρχει. βεβαίως, ένας μεγάλος αριθμός ασθενών που είναι ανάγκη να υποβληθεί σε by pass.. Στην περίπτωση αυτή έχει μεγάλη σημασία να χρησιμοποιού νται aρτηριακά μοσχεύματα (οπό τις μαστικές ή κερκιδικές αρ τηρίες). Και αυτό γιατί η διάρκεια ζωής των φλεβικών μο?j(ευμάτων κυμαίνεται από δύο έως δέκα χρόνιο. Δεν έχει επομενως κα νένα νόημα να χειρουργείται ένας ασθενής 50 ετών και να χρη σιμοποιουντοι φλεβικά μοσχεύματα. Πολύ περισσότερο που η θνητότητα, εάν χρειαστεί δεύτερο by ρass, αυξάνει από 1,5%-2% στην πρώτη επέμβαση σε 5%, ενώ στην τρίτη ξεπερνά ει το 10%. Το πλεονέκτημα της αγγειοπλαστικής ειναι ότι η θνη τότητα απο τις επεμβάσεις είναι πολύ μικρή και παραμένει η \δια, ανεξάρτητα aπό τον αριθμό των επεμβάσεων στον άρρωστο. ΦωτοτvπίαΕ στην Κ ο επίτιμος διευθυντής Κορδιολογίας του νοσοκομείου St. Thomas του Λονδί νου δρ Δημοσθέ νης Κατρίτσης, διευθυντής του Καρδι ολογ ικο ύ τομέα της Ευρωκλινικής Αθη.ιών, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 800 α)ύε.οπλa στ.κες ανα εκατομμυριο πλη θuσι. οu. οι αντίcίοιχες επεμ βατικές πράς<ις στην Ελλάδα δεν ξεπερνοuν τις 200 για την ίδιο πληθυσμιακή ομάδα. Αντίθετα, ο χορός καλά κρατεί στις επεμβάσεις by-pass, ο αριθμός των οποίων ειναι διπλάσιος από άλλες ευ ρωπα'ίκές χώρες, εάν ληφθεί υ πάψη ο μικρός αριθμός των καθετηριcσμών (στεφaνιογραφίες που απαιτούνται για τη δ:άγνωση της νόσου) και η χα μηλότερη συχνότητα της στεφανιαίας στον ελληνικό πληθυ σμό, σε σύγκριση με άλλες χώρε;, όπως η Γερμον;ο και η Φινλανδίο... οι aσθενείς κατευθύνονται δυστυχώς σε επεμβάσεις οι ο ποίες δεν είναι aπαραίτητες.., υπογραμμίζει ο κ. Κατρίτσης. Πολλοί από αυτούς υποβάλλονται σε επώδυνες και δαπανηρές επεμβάσεις by-pass, ενώ θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν με απλές πράξεις επεμβατικής καρδιολογίας. Αυτό είναι φανερό και από τα στοι χεία της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικιjς Εταιρείας, σύμφωνα με τα οποία ο μέσος όρο by ρass στις χώρες της Εuρωπης είναι 340 επεμβάσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού, ενώ ο α ντιστοιχος αριθμος των αγγειοτιλαστικών είναι οκτακόσιες. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα γί νονται 320 επεμβάσεις by-pass και μόνο 200 αγγειοπλαστικές ανά εκατομμύριο πληθυσμού, Πολύ μικρος είναι και ο αριθ μός των στεφανιογραφιών (καθετηριασμών) στη χώρα μας, α φού σε ένα εκατομμύριο Ελλήνων αντ\στοι;ι; ούν 1.5 στ φανισγρaφιες, οταν ο μεσος ορος της Ευρώπης είναι Αν ληφθεί υπόψη, επιση μαίνει ο κ. Κατρίτσης, "ότι στην Ελλάδα καθετηριάζονται οι μισοί ασθενείς σε σύγκριση με άλλες χώρες, μπορtί κανείς να συνάγει το σuμπέρασμα ότι γίνονται τα διπλό by-pass οπό ό,τι γιο τον αντίστοιχο. αριθμό-. καθετηριασμών στην Ευρώπη. Το κόστος όχι μόνο για τα οικονομικά της Υγείας, αλλά και για την υγεία και τη ζωή των ασθενών είναι τεράστιο. ιιακόμα και στα "καλύτερα χέρια", μια καρδιοχειρουργική επέμβαση έ ει θνησιμοτητα 1,5%-2%, εν ω για την aγγειοπλαστικι'ι η θνησιμότητα είναι κάτω του 0,5% και πλησιάζει το 1%ο. Η διαφορά είναι τεράστια, ενώ πολύ μεγάλη είναι και η οικονομt'ή επιβάρυνση για το σύστημα Υγεlας και τα ασφαλιστι α ταμεία. Το κόστος μιας εγχειρησης by pass παροτι α ξιολογείται από το κράτος σε 2 2,5 εκατομμύρια δραχμές, ανέρχεται σε 4-4,5 εκατομμύρια. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ασθενής που να μην καλύmει ο ίδιος την διαφορά... Αντίθετα, η επεμβατική καρ Το υπερβολικό κόστο; rιι.η- α vαλώσιμμ' της ηrεμβαrιχή; καρδιολογίας στη ν Ελλάδα, ι πισημαίvει ο επίτιμος διευουvτής καρδιολογία; του νοaοκομειου St. Tomas του Λ οvδίι οιι δρ. Δ ημοσ6ivης Κατρίτσης. διολογίο (μπαλονάκι) δεν αμείβεται ως ξεχωριστή ιατρική πράξη από τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποίο καταβάλλουν μόνο την αποζημίωση για τα α ναλώσιμα τα οποία χρησιμοποιεί ο γιατρός... rιa κάθε αναλώσιμο στην επεμβατική καρδιολογία (μπαλόνια αγγειοπλαστικής, βηματοδότες, aπινιδωτές) οι τιμές είναι τρεις με τρεισήμισι ψαρέ κριβότ ρε στ ν Ελλάδα aπο ο, τι κατα μεσο opo στο ε ξωτερικό. Ετσι, η διαφορά κόστους μεταξύ του χειρουργείου και της επεμβατικής πράξης δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Μια ογγειοπλαστικτl σε ένα-δυο αγγεία μπορεί να στοιχίσει μισό εκατομμύριο είναι όμως δυνατόν, τώρα που γίνονaι αγγειοπλaστικές και σε νόσο τριών αγγείων, '!Ο κόστος να φθάσει το δύο εκατομμύρια δραχμές Κανονικά, εάν δεν υπήρχαν οι υπερτιμολογήσεις, το κόστος δεν θα ξεπερνούσε τις δραχμές. Στα προβλήματα αυτά έρχεται να προστεθεί και η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης (έλεγχος ιατρικών συσκευών, βη ματοδοτών) στην επεμβατική καρδιολογία, μία ειδικότητα υ ψηλής τεχνολογίας και απαιτήσεων, που προϋποθέτει εκτός από ικανούς γιατρούς και άριστο εκπαιδευμένο προσωπικό. Υπάρχει μια πλήρης ονοpγανωσια, ενώ λείπει παντελώς η εκπαίδευση του προσωπικού. Αυτά τα πράγματα στην Αγγλία γίνονται από εξειδικευμένους τεχνικούς Εδώ ή δεν τα κάνει κaνεiς, ή τα κάνουμε εμείς οι γιατροί, ή φωνόζουν τις εταιpεiες εισαγωγής. Το έλλειμμα είναι σαφές και δυστυχώς το πληρώνει ο άρρωστος.

7 ΤΟ ΒΗΜΑ 11 Οκτωβρίοιι 1998 ΚοΙΝΟΣ ΝοΥΣ Al8 Β Κυρίωs πρόβλημα εκπαίδευσηs ΜΕ ΕΥΧΆΡΙΣΤΟ και αισιόδοξο περιεχόμενο επιθυμοίκ:j<l να είναι το πρώτο σημείωμά μου μετά τις θερινές διακοπές μου στην ειδυλλιακή φθινοπωρινή Σαντορίνη αλλά η ανάλγητη πραγματικότητα και τα όσα συ γκλονιστικά συμβαίνουν κυρίως στην Αθήνα και κατ' επέl\ιασιν οε όλη την Ελλάδα πια (πέρα φυσικά από την παγκόσμια οικονομική αναστάτωση) μου υπαγορεύουν να ξεκινήσω από αυτά. Αφορμή μού δίνουν η ιλαροτραγωδία της οδού Νιόβης και του ελληνοροuμάνου κακοποιού Σορίν, που ηρωοποιι\θηκε από τα μέοο μαζικής εξαχρείωσης (όπως απέδιδε τα ΜΜΕ ο αείμνηστος εκλεκτός συνάδελφος Κώστας Βούλγαρης, άγνωσιος στους πολλούς λόγω ήθους και αξίας), καθώς και οι απεργίες των νοσοκομειακών ''ατρών, οι καταλήψεις των νοσοκομείων και η άρνηση παροχής νοσηλείας στους πάσχο ντες Ελληνες (τους μη έχοντες βεβαίως). Ξεκινώ από την παράλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας επειδή - αν κατάλαβα καλά -, αφού η κυβέρνι1σι1 απαράσισε να βελτιώσει σημαντικά το μισθολόυ'ο των Υ'ατρών-δημο- σiων υπαλλήλων, aποτόλμησε να καταργήσει (προσέξτε, εν μέρει μόνο) το λαϊκίστικης πασοκικής έμπνευσης καθεστώς των πλασματικών εφημεριών, δηλαδή των χρημmικών παροχών \'U δήθεν παι:><:χόμεvες υιιηρεσίες, \'α εφημερίες-μαϊμού. ΔΣ:v έχω τίποτε με τους Υ'ατρούς, \'α την ανιδιοτέλεια της πλειονότητας των οποίων έχω γράψει και εγκώμιο. Ολοι ό μως γνωρίζουμε και εκείνους - που εμπορεύονται ασίχnολα την υψηλή αποστολή τους, που διόλου συμmωμmικά α\ήκουν στο ΕΣΥ, χάρη στο οποίο τα παράνομα φιχjικά φακελάκια έυ'vαν θεσμός \'α την πλειονότητα δυσruχώς των \'mρών, ε νώ παρανόμως πολλοί εξ αυτών διατηρούν και ι διωτικά ιmρεία. Οσον αφορά την υπόθεση Σορίν, θα ήθελα να ε πισημάικv την προσοχή σας σε κάτι που παρεμmmόντως αναφέρθηκε σε σχέση με τους αστυνομικούς αλλά επιμελώς αποσιωπήθηκε σε ό,τι αφορά τους \'ατρούς που αναμείχθηκαν στο χρονικό του θανάτου του κακοποιού. Αναφέρομαι στη χαμηλή ως ανύπαρκτη εκπαίδευση των αστυνομικών. Ετσι προκύmουν οι αυτοοχεδιασμοί, τα μνημειώδη λάθη καtόι σnασμωδικές κινήσεις τους που δεν σημαίνουν κατ' ανάγκην ανικανότητα, μολονότι και αυτή δεν αποιχjιάζει, αφού οι επικεφαλής εκλέγο νται με ιφηήρια όχι τόσο τις γνώσεις και την απο δεδειγμένη εnαγγελματική αξία τους όσο το αν είναι φιλικά προσκείμενοι στο εκάστοτε κυβερνών κόμμα ή αν είναι «κολλητοί» στον εκάστοτε υπουργό ή αν ο χαρακτήρας τους υπόσχεται ευελιξία και διάθεση συγκάλυψης, αν οι παρανομούντες είναι δικά μας παιδιά ή κάποιοι «επώνυμοι». Οι περιαjότεροι αστυνομικοί στην ουσία δεν εκπαιδεύονται. Απλώς περνούν κmά καιρούς κάποιες σχολές ή σεμινάρια που δίνουν χαρτιά αλλά οι «σπουδές>> τους έχουν την ίδια αξία με ό,τι και η εν γένει εκπαίδευση στην Ελλάδα. Δηλαδή, παίρνουν κάποιο χαρτί χωρίς κανένας να ενδιαφέρεται αν έ χουν και τις γνώσεις που βεβαιώνει αυτό το χαριί. Ετσι λειτουργεί ολόκληρό το εκπαιδευτικό μας σύ στημα, το οποίο αδιαφορεί αν διδάσκονται οι μαθηίές και οι φοιτητές αυτό που πρέπει και αν αυτοί Η ij.λειψn ms avayκaias εκrιαίοεvσns δεν xapaκmpίzει μόνο rovs ασnιvομικούs αλλά και rovs yιaφovs που διδάσκουν έχουν τις γνώσεις και ξέρουν να τις διδάξουν. Στην περίmωση των ασιυνομικών θα πρέπα vα προστεθεί το αδιανόητο \'α κάθε ασιυνομία όπου yης, ότι δεν ξέρουν να πυροβολούν επιτυχώς, διότι οι νομοθέτες μας δεν έχουν προνοήσει, ότι οι αστυνομικοί θα πρέπει να κάνουν τακτικά σκοποβολή (&ν κάνουν καθόλου, ακόμη και οι ειδικών καθηκόντων ασφαλείας), ότι δεν τους διατίθενται σφαίρες,,. αιπό και ότι, αν κάνουν μερικοί φιλότιμοι αιποβούλως, πληρώνουν από την τσέπη τους τις σφαίρες. Επίσης, δεν γυμνάζονται ποτέ, δεν διδάσκονται καράτε και άλλες μορφές πάλης απαραfτητες \'α την καθημερινή ανuμετώπιση των κάθε είδους πάνοπλων και εξασκημέ\χ'vν κακοποιών. Οι τελευταίοι (του κοινού ποινικού δικαίου ή οι τρομο κράτες) τα ξ.έρονν αιπό πολύ καλά και \'' αιπό θρασύτατα μέρα μεσημέρι ληστεύουν, σκοτώνουν, καταστρέφουν χωρίς να φοβούνται ότι οι αστυνομικοί θα τους εξουδετερώσουν. Ασε που οι αστυνομικοί τρέμουν μήπως τραυμmίσονν ή σκστώσονν καvένα ληστή ή τρομοκράτη διότι Τύπος, κανάλια και πολιτικοί συνασπίζονται \'α να τους εξοντώσουν αφού ενδιαφέρονται κατά κανόνα \'α '»' -Ν τα mομικά δικαιώμαι:α των ε γκληματιών και σχεδόν ποτέ \'' αυτά των θυμάτων τους. Στα παραπάνω αναφέρθηκαν παρεμπιmόντως μια-δυο ε φημερίδες, τα εκμιισrηρεύθηκε σε κάποια συνέντευξή του και ο υπουργός κ. Ρωμαίος. Προκαλεί όμως κατάπληξη Y'mi οι δημοσιογράφοι δεν σκέφθηκαν ή αποσιώπησαν ότι η έλλειψη της αναγκαίας εκπαίδευσης δε:'{ χαρακτηρίζει μόνο τους αστιjνομικούς αλλά και τους \'ατρούς μας. Είναι λι\ότερο Υ\'(!ΧΠό αλλά έχει και:' επανάληψιν και:αyyελθεί όn η υποβάθμιση και της ιαφικής παιδείας παρά <[, ;;ι "'"'"' " '. --,... γει' 'ουκ ολίγους αμόρφωτους στην επιστήμη τους \'ατρούς, οι οποίοι προφανώς μαθαίνουν ισφική ασκοψεναι στου κασσίδη το κεφάλι αφού πάρουν τα mυχία τους. Κάπου διόβασα πpόσφαι:α ότι mr ζητείται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες το αν θα αναγνωρίζεται στο μέλλον η ισοτψία των mυχίων των ιατρικών μας σχολών προς εκείνα των λοιπών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Είναι επίσης ποσί στο αλλά επιμελώς αποσιωπώμενο ότι πολλοί φοιτητές των πανεπιστημίων μας φθάνουν στο πτυχίο χωρίς ενδεχομένως να έχουν πατήσει έστω και μία φορά στις αίθουσες διδασκαλίας. Οπως επίσης ότι ο εγκληματικός λαϊκισμός που κυριαρχεί στα AEJ ε πιτρέπει να φθάνει ο φοιτητής της Ιατρικής στο mυχίο χωρίς να έχει περάσει το μάθημα της ανατο μίας που διδάσκεται στο πρώτο έτος. Δηλαδή, μπο ρεί να παίρνουν mυχίο Υ'ατρού άνθιχι>ποι που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται και πώς είναι η καρδιά, το συκώτι ή ο νεφρός του ασθενούς και οι οποίοι καλούνται ως muχιούχοι να θεραπεύσουν. Μπορεί και ελπίζω να μη συμβαίνει αυτό αλλά το φαύλο εκπαιδευτικό σίχnημα το επιτρέπει και το συγκαλύπτει. Η τρα\'κή διάσταση στις γνωματεύσεις των Υ'ατρών του Νοσοκομείου Νικαίας, του Νοσοκομείου Κορυδαλλού και των ιmροδικαστών επιβάλλει, νο μίζω, να αντιμετωπισθεί επιτέλους σοβαρότερα και το μείζον πρόβλημα της ανώτατης παιδείας στη χώ ρα μας, ιδιαίτερα όταν από την καλή ή όχι εκπαίδευση που παρέχουν τα AEJ εξαρτώνται ζωές. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Φωτοτvπία ΣΤ

8 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 17 ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Κρίθηκε σκόπιμο να αναδημοσιευθεί από την εφημερίδα «ΤΟ ΒΉΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» το άρθρο περί της ηθικής της επιστήμης. Ο συwραφέας του άρθρου κ. Ιωάννης Ν Μαρκόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής της Χημικής Μηχανικής στο Α. Π Θ. και είναι γνωστός για την πέρα από τα όρια της ειδικότητάς του ενασχόληση με θέματα που άπτονται ενός ευρύτερου προβληματισμού γύρω από τις αρχές που διέπουν την διακονία της επιστήμης και τις επιπτώσεις και προεκτάσεις των όσων αυτή παράγει και προάγει. Πιστεύουμε ότι η πρόταξη του συγκεκριμένου άρθρου είναι η προσφορότερη εισαγωγή για τα όσα ακολουθούν. Χ Θ. Σκούρτης

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology

4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Current Advances in Cardiac Surgery and Cardiology ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μέσα στο 2007 αναμένεται να αρχίσει και στο Ωνάσειο η διαδερμική αντιμετώπιση των

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με οστεοαρθρίτιδα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με οστεοαρθρίτιδα Πρότυπα περίθαλψης () για ανθρώπους με οστεοαρθρίτιδα Μετάφρασ η σε: Ολοκληρώθ ηκε από: Email: 1 1 2 3 4 Οι άνθρωποι με συμπτώματα οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ) θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε επαγγελματία του τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

15 Ιουλίου 1993 15 Ιουλίου 2008: 15 χρόνια Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο: Μια ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά

15 Ιουλίου 1993 15 Ιουλίου 2008: 15 χρόνια Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο: Μια ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά 15 Ιουλίου 1993 15 Ιουλίου 2008: 15 χρόνια Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο: Μια ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά Συνέντευξη τύπου ΩΚΚ, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2008 καθηγητής κ. Ιωάννης Παπαδημητρίου Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

e-cardio.gr e-cardio.gr Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο

e-cardio.gr e-cardio.gr Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο e-cardio.gr e-cardio.gr Ελληνικό Ινστιτόύτό Καρδιαγγειακών Νόσηματών Ενημερωτικό Φυλλάδιο Στεφανιαία Νόσος Γνώση Διάγνωση Θεραπεία Η καρδιά μας Η καρδιά μας H καρδιά είναι ένα μυώδες όργανο το οποίο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε αν κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο είναι ασθενής

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε αν κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο είναι ασθενής www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί; www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων

Χρόνιες Ασθένειες. Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Το όρια κάλυψης για την θεραπεία χρόνιων παθήσεων Χρόνιες Ασθένειες Όπως συμβαίνει με κάθε ετησίως ανανεούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, έτσι και το ασφαλιστήριο υγείας είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο!

Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο! Καλωσορίσατε στο πρώτο Ολοκληρωμένο Διαβητολογικό Κέντρο! Η αλματώδης αύξηση της συχνότητας του Σακχαρώδη Διαβήτη δημιούργησε την ανάγκη ίδρυσης οργανωμένων Κέντρων, τα οποία διαθέτουν όλα τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε συνάδελφε, για την ερώτηση που καταθέσατε σχετικά με τα θέματα που αφορούν το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Πώς να χρησιμοποιήσετε το Moodle Οδηγός για Φοιτητές/τριες (ΔΕΟ10) του Αριστείδη Χατζή ahatzis@phs.uoa.gr ΣΕΠ ΑΘΗΝΑ-2, Portal Officer ΔΕΟ10 Αυτός ο οδηγός απευθύνεται στις φοιτήτριες και τους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κύριος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κύριος ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κύριος Βαρνάβας Δημήτριος για 3 λεπτά. Γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και επιδημιολογία της οστεοπόρωσης

Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και επιδημιολογία της οστεοπόρωσης Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και επιδημιολογία της οστεοπόρωσης Μύρων Μαυρικάκης Αναπλ. Καθηγητής Θεραπευτικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Παθολόγος - Ρευματολόγος ριν αρχίσω την ομιλία μου θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; MegalakriaBroshure.indd 1 17/11/2010 1:27:39 μμ Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015

Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Πρότυπο Κέντρο Καρδιάς και Αγγείων Athens Heart Center Διευθυντής: Καθηγητής Χριστόδουλος. Στεφανάδης Συνέδριο: Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2015 Καρδιολογική Κλινική Ι. Γιαλάφος Δ/ντης Κ. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ... ΑΜΚΑ... Ασφαλιστικός Φορέας... Ημερομηνία έναρξης της αναπηρίας... Ειδικότητα Προέχουσας Πάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

MD, PhD, FEBU. Βασίλnς Πουλάκnς. Χειρουργός Ουρολόγος- Ανδρολόγος Διδάκτωρ Παν/μίου Giessen, Γερμανίας. Αν Kαθnynrnς Παν/μίου Φpονκφσύρrπς.

MD, PhD, FEBU. Βασίλnς Πουλάκnς. Χειρουργός Ουρολόγος- Ανδρολόγος Διδάκτωρ Παν/μίου Giessen, Γερμανίας. Αν Kαθnynrnς Παν/μίου Φpονκφσύρrπς. MD, PhD, FEBU Βασίλnς Πουλάκnς Χειρουργός Ουρολόγος- Ανδρολόγος Διδάκτωρ Παν/μίου Giessen, Γερμανίας Αν Kαθnynrnς Παν/μίου Φpονκφσύρrπς. Γερμανίας ' Η στυτική δυσλειτουργία είναι η συνεχής αδυναμία επίτευξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ Αγαπητοί μαθητές/μαθήτριες ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Κάνοντας την αποδελτίωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης, διαβάσαμε όλες τις προσωπικές παρατηρήσεις σχόλια και πήραμε αρκετά μηνύματα.

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙA Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOIΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Οι Ελληνίδες φαίνεται να ανησυχούν αρκετά για το ενδεχόµενο να νοσήσουν οι ίδιες, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1. Προσδόκιµο ζωής κατά τη γέννηση στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Σχήµα 1. Προσδόκιµο ζωής κατά τη γέννηση στις χώρες του ΟΟΣΑ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στις 8 εκεµβρίου 2009, δόθηκε στη δηµοσιότητα από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) η έκδοση Health at a Glance 2009, η οποία περιλαµβάνει ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1054 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 834 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

H «φάτνη» του... Νότου. Μαιευτήριο Ρέα. Ο Πέτρος Δούκας μιλάει για την παραμπομπή του. Aqua Pilates, η νέα τάση LIFESTYLE ΥΓΕΙΑ GOSSIP ΣΠΙΤΙ

H «φάτνη» του... Νότου. Μαιευτήριο Ρέα. Ο Πέτρος Δούκας μιλάει για την παραμπομπή του. Aqua Pilates, η νέα τάση LIFESTYLE ΥΓΕΙΑ GOSSIP ΣΠΙΤΙ OPIS_EXOF_Layout 1 12/3/10 3:43 PM Page 1 w w w. a t t i c a p r e s s. g r ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 / ΤΕΥΧΟΣ 007 Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Κ Ι Λ Η Σ ΥΛ Η Σ Ο Πέτρος Δούκας μιλάει για την παραμπομπή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Νοσοκομεία της Ελλάδας. Ιδρύθηκε στις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΕΝΔΙΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΕΝΔΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ ΕΠΙΟΡΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τετάρτη 01 Ιανουαρίου 2014 Δηλώσεις Από τον διάλογο του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια με τους δημοσιογράφους

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά Καρδιακή Ανεπάρκεια Απόστολος Καραβίδας Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Κυρίες και κύριοι Ο σύλλογος Ευ ζω με τον καρκίνο ιδρύθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, πριν δέκα χρόνια, με σκοπό τη στήριξη ασθενών και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass

Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Αορτοστεφανιαία παρακάμψη ή Bypass Είναι γνωστό ότι η στεφανιαία νόσος οφείλεται σε στενώσεις των στεφανιαίων αρτηριών. Η εγχειρητική τεχνική παράκαμψης των στεφανιαίων στενώσεων ονομάζεται αορτοστεφανιαία

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα;

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Το λέμφωμα είναι δυνητικά ιάσιμη νόσος Με την επιστημονική συνεργασία του Αιματολογικού Τμήματος, Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής,

Διαβάστε περισσότερα

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta

haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta haps://www.facebook.com/internsaegean haps://twiaer.com/internsdasta Περιγραφή του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο σημαντικότερος τρόπος σύνδεσης της θεωρίας με την

Διαβάστε περισσότερα

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός»

Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Αφροδίτη Βακάλη: «Σε όλες τις εποχές ο δρόμος της συγγραφής ήταν και είναι μοναχικός» Η Αφροδίτη Βακάλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και είναι εκπαιδευτικός. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ελπιζώ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ * Εσωτερικό έντυπο Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση Όταν, σε ηλικία 11 ετών, µου ανακοίνωσαν ότι πάσχω από Κυστική Ίνωση, µια ασθένεια παντελώς άγνωστη σε µένα µέχρι τότε, είναι αλήθεια πως δεν θορυβήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΠΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ. Ελένη ΧΓεωργίου-PhDc Μαιευτική Εκπαίδευση ΤΕΠΑΚ Χριστιάνα Κούτα PhD Λέκτορας Νοσηλευτικής ΤΕΠΑΚ Ευριδίκη Παπασταύρου PhD Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Κυκλοφορικό σύστημα Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Η καρδία Χτύπα 2 δισεκατομμύρια φορές σε όλη μας τη ζωή. Βρίσκεται στο θώρακα, κέντρο προς αριστερά. Έχει το μέγεθος μιας γροθιάς. Αλεξάνδρα, Αναστασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Στ.σήμερα την. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: Replete. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: Ποιά η επίδραση της ρομποτικής στην ιατρική; ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΑΥΤΟ: Σιούτης Δημήτρης

ΟΜΑΔΑ: Replete. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: Ποιά η επίδραση της ρομποτικής στην ιατρική; ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΑΥΤΟ: Σιούτης Δημήτρης ΟΜΑΔΑ: Replete ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: Ποιά η επίδραση της ρομποτικής στην ιατρική; ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΑΥΤΟ: Σιούτης Δημήτρης ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ & ΙΑΤΡΙΚΗ Στον τομέα της ιατρική η ρομποτική παίζει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους

Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Σύγχρονη αντιµετώπιση της νόσου των καρωτίδων στους ηλικιωµένους Αδαµαντία Α. Πολυδώρου Εδικ. Καρδιολόγος 251 Γ.Ν.Αεροπορίας Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια σύµφωνα µε την µελέτη Rochester αυξάνουν µε

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία στην Ιατρική

Η Τεχνολογία στην Ιατρική Εκπαιδευτήριο TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Σχολικό Έτος 2007-2008 Συνθετικές εργασίες στο μάθημα Πληροφορική Τεχνολογία της Β Γυμνασίου: Όψεις της Τεχνολογίας Θέμα: Η Τεχνολογία στην Ιατρική Τμήμα: ΗΥ: Ομάδα: Β2 pc27

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών 29/05/2014 Βαρσάνη Ισμήνη Βούτσινος Δημήτριος AGENDA Στοιχεία Ε.Ε. ΕΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Χώρος της Υγείας στην Ελλάδα Τύπος Συμβολαίου Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Μέλι και κανέλα: Ο «φόβος» και «τρόμος» των φαρμακοβιομηχανιών...διαβάστε ποιες ασθένειες θεραπεύει το μείγμα μελιού και κανέλας

Μέλι και κανέλα: Ο «φόβος» και «τρόμος» των φαρμακοβιομηχανιών...διαβάστε ποιες ασθένειες θεραπεύει το μείγμα μελιού και κανέλας Μέλι και κανέλα: Ο «φόβος» και «τρόμος» των φαρμακοβιομηχανιών...διαβάστε ποιες ασθένειες θεραπεύει το μείγμα μελιού και κανέλας Το μέλι παράγεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Είναι το μόνο τρόφιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Επιτροπή Στήριξης Ταλαντούχων Αθλητών ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΠΕΥΘYΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ε/Ν Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ Λεωφόρος Αθηνών 107, Αθήνα 104 47, τηλ: 210 340 7800 Fax: 210 340 7999, info@kteo-gr.gr www.kteo-gr.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Αθήνα, 01/02/2010 Στην επικείμενη υποβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα

Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης 1. Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 2. Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, Για 10 η συνεχή χρονιά η Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική στο «Αττικόν» Νοσοκομείο πραγματοποιεί το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο «Εξελίξεις και Προοπτικές στην Καρδιολογία». Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ... Τα προβλήματα στη διάρκεια της μακρόχρονης νοσηλείας και παρακολούθησης : Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιωάννα Νικολαϊδου Κλινική Κοινωνική Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική)

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) ΝΤΑΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΜΗΜΑ: Π.Τ.Δ.Ε, ΠΑΤΡΑΣ 2012-13 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε.ΚΟΛΕΖΑ «ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) [1] Στόχοι της ενότητας(οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα