ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Πληρέστερη Ενηµέρωση του Επενδυτικού Κοινού αναφορικά µε τη Συγχώνευση δι Απορροφήσεως από την ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. των κατά 100% θυγατρικών της, ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ και ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ, σύµφωνα µε την Απόφαση µε αριθµό 94 του.σ. του Χ.Α., η οποία τροποποιεί και αντικαθιστά την απόφαση 19/1999 του.σ. του Χ.Α. εκέµβριος 2003

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΝΕΣ ΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Αντιπροσώπευση Ξένων Οίκων-Εµπορική ραστηριότητα Παραγόµενα Προϊόντα Παραγωγική ιαδικασία Παραγόµενα Προϊόντα (µελάνια ρευστά) Παραγωγική ιαδικασία ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής Πελάτες ίκτυο πωλήσεων και διανοµής Πελάτες Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Γήπεδα- Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός εξοπλισµός Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Iδια κεφάλαια Λογιστική αξία µετοχής Μέτοχοι ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Οργανόγραµµα Προσωπικό Συµµετοχές των µελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στη ιοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Επενδύσεις Περιόδου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο Κλάδος Μελανιών Γενικά Θέση της Εταιρείας στον Κλάδο Κλάδος Χρωµάτων ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ραστηριότητα ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ A.E Εξέλιξη κύκλου εργασιών και αποτελεσµάτων Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Βασικοί Χρηµατοοικονοµικοί είκτες ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εταιρίες που Περιλαµβάνονται στην Ενοποίηση Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Ενοποιηµένα Στοιχεία Ισολογισµού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Α Εννιαµήνου Εταιρίας Αποτελέσµατα ραστηριότητας Α Εννιαµήνου Πληροφοριακό Σηµείωµα DRUCKFARBEN HELLAS 2

3 8.1.2 Ισολογισµός Α Εννιαµήνου Ενοποιηµενα Αποτελέσµατα ραστηριότητας Α Εννιαµήνου Ισολογισµός Α Εννιαµήνου 2003 σε ενοποιηµένη βάση ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Συνδεδεµένες Εταιρείες µε την ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ A.E.Β.Ε Θυγατρικές Εταιρείες ΗΛΙΟΣ ABEX ΠΟΛΥΜΕΤ Α.Β.Ε.Ε DF (CYPRUS) LTD MICHAEL HUBER BULGARIA ΕOOD DF COM ROMANIA SRL INTERNATIONAL ΗΛΙΟΣ COTACHEM A.E.B.E Εταιρίες στις οποίες Συµµετέχουν οι Κύριοι Μέτοχοι και τα Μέλη του.σ. της Εταιρίας Εταιρίες που συµµετέχουν στην ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ιεταιρικές Συναλλαγές ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Αντικείµενο Εργασιών - αντιπροσωπειες Πελάτες ίκτυο ιανοµής Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Μετοχική Σύνθεση ιοίκηση Προσωπικό Επενδύσεις Συνδεδεµένες Εταιρίες Συνδεδεµένες Εταιρίες µε την «ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ» Εταιρίες οι οποίες συµµετέχουν στην «ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ» Εταιρίες στις οποίες συµµετέχουν οι κύριοι µέτοχοι ή/και τα µέλη του.σ ιεταιρικές Συναλλαγές Απολογιστικά Στοιχεία ραστηριότητας Αποτελέσµατα Χρήσεων Στοιχεία Ισολογισµών Χρηµατοοικονοµικοί είκτες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ Γενικές Πληροφορίες Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Μετοχική Σύνθεση ιοίκηση Προσωπικό Απολογιστικά Στοιχεία ραστηριότητας Αποτελέσµατα Χρήσης Ισολογισµοί ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Γενικά Λόγοι που οδήγησαν στη Συγχώνευση Επιπτώσεις στην οικονοµική κατάσταση της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Προβλέψεις Αποτελεσµάτων Προβλέψεις Αποτελεσµάτων Εταιρίας Ενοποιηµένες Προβλέψεις Αποτελεσµάτων Μακροχρόνιοι Στόχοι Προοπτικές της Νέας Εταιρίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πληροφοριακό Σηµείωµα DRUCKFARBEN HELLAS 3

4 1 ΣΥΝΟΨΗ Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα έχει σκοπό την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού αναφορικά µε τη συγχώνευση µε απορρόφηση των 100% θυγατρικών εταιριών «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ» και «ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ» (εφεξής «οι Απορροφώµενες Εταιρίες») από την «ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ» (εφεξής η «Απορροφώσα Εταιρία»), η οποία αποφασίσθηκε από τα ιοικητικά Συµβούλια των Απορροφώµενων εταιριών µε την από 30/9/2003 συνεδρίαση και της Απορροφώσας Εταιρίας µε την από 30/9/2003 συνεδρίαση. Με την από 7/10/2003 συνεδρίαση, τα ιοικητικά Συµβούλια των ανωτέρω εταιριών ενέκριναν τους όρους και το Σχέδιο της Σύµβασης Συγχώνευσης µε απορρόφηση των εταιριών «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ» και «ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ» από την «ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ». Επίσης, τα ιοικητικά Συµβούλια των ανωτέρω εταιριών στις συνεδριάσεις τους την 10/10/2003, ενέκριναν τις Λογιστικές Καταστάσεις (ισολογισµούς µετασχηµατισµού) των δύο εταιριών της 30/9/2003. Σηµειώνεται ότι, η Εταιρία δεν προέβη στη σύνταξη pro forma οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση 2002 καθώς δεν υποχρεούται βάσει της απόφασης 94/ , όπως ισχύει. Επισηµαίνεται ότι, η Εταιρία ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ απορροφά δύο θυγατρικές της εταιρίες, «ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ» και «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ», στις οποίες συµµετέχει µε ποσοστό 100% και εποµένως δεν πραγµατοποιεί αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Επιπλέον, µόνο η µία εκ των δύο απορροφώµενων θυγατρικών εταιριών καλύπτει την προϋπόθεση του 5% της καθαρής θέσης στην καθαρή θέση της Απορροφώσας σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η συγχώνευση µε απορρόφηση των εταιριών «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ» και «ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ» από την «ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ» έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 78 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 69, 70, και 77 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν και όπως τα τελευταία εφαρµόζονται ή προσαρµόζονται κατά το άρθρο 78 του ίδιου Νόµου και κατά τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του Ν. 2166/1993. εν θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση για την έγκριση της συγχώνευσης αλλά θα τηρηθούν οι όροι της παραγράφου 2 του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η συµβολαιογραφική πράξη της συγχώνευσης µε απορρόφηση των εταιριών «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ» και «ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ» από την «ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ» κατατέθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης µε αριθµό πρωτοκόλλου Κ / Η συγχώνευση µε απορρόφηση εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. Κ / απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. την Η λογιστική ενοποίηση θα γίνει µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύει σήµερα, µε λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων, όπως αυτά εµφανίζονται στον ισολογισµό µετασχηµατισµού των απορροφώµενων εταιριών της , που συντάχθηκαν για το σκοπό του µετασχηµατισµού, και θα µεταφερθούν αυτούσια ως στοιχεία του ισολογισµού της απορροφώσας εταιρίας. Με τη συγχώνευση µε απορρόφηση των εταιριών «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ» και «ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ» από την «ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ», προσδοκάται ότι : (α) θα επιτευχθεί καλύτερη, ορθολογικότερη και αποτελεσµατικότερη οργάνωση και συντονισµός των επιχειρήσεων και των στελεχών τους, δεδοµένου ότι όλες οι συγχωνευόµενες εταιρίες δραστηριοποιούνται στον ίδιο τοµέα, (β) θα δηµιουργηθεί ένα ισχυρό σχήµα ενισχυµένο τόσο σε επίπεδο οικονοµικών στοιχείων όσο και σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων, (γ) θα επιτευχθεί σοβαρή µείωση των λειτουργικών δαπανών και (δ) θα επιτευχθεί αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµός του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού µε αποτέλεσµα την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και βελτίωση της αποδοτικότητας και των οικονοµικών αποτελεσµάτων της Εταιρίας. Πληροφοριακό Σηµείωµα DRUCKFARBEN HELLAS 4

5 Η συγχώνευση µε απορρόφηση των εταιριών «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ» και «ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ» από την «ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ» αναµένεται να προσφέρει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη στη Νέα Εταιρία, τα οποία συνοψίζονται στα εξής: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ισχυροποίηση της Νέας Εταιρίας στον κλάδο των χρωµάτων. Μείωση του λειτουργικού κόστους µέσω των οικονοµιών, οι οποίες θα προκύψουν λόγω της συγχώνευσης. Ορθολογικότερη διαχείριση και κατανοµή αρµοδιοτήτων των στελεχών και του προσωπικού. Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµός του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού. Ενδυνάµωση των οικονοµικών µεγεθών της Νέας Εταιρίας. Φορολογικοί Έλεγχοι Η Απορροφώµενη Εταιρία ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις και τον ισολογισµό µετασχηµατισµού 30/9/2003 και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Επιπλέον, η Απορροφώµενη εταιρία ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ δεν υπέβαλε αίτηση για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου καθώς η καθαρή της θέση σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές της καταστάσεις δεν υπερβαίνει το 5% της καθαρής θέσης της Απορροφώσας και κατά συνέπεια δεν υποχρεούται σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης 94/ , όπως ισχύει. Η Απορροφώµενη Εταιρία ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις και τον ισολογισµό µετασχηµατισµού της 30/9/2003 και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η Απορροφώµενη Εταιρία έχει καταθέσει αίτηση µε αριθµό Πρωτ. 8844/ στο ΠΕΚ Αθηνών για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες χρήσεις καθώς και για τον ισολογισµό µετασχηµατισµού της 30/9/2003. Τα πορίσµατα του φορολογικού ελέγχου θα γνωστοποιηθούν άµεσα στο επενδυτικό κοινό. Πληροφοριακό Σηµείωµα DRUCKFARBEN HELLAS 5

6 Στη συνέχεια παρατίθεται ο ισολογισµός µετασχηµατισµού την 30/9/2002 της Απορροφώµενης εταιρίας «ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ», ο οποίος έχει συνταχθεί από την εταιρία και έχει ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Γ. Κούτρη µε αριθµό µητρώου ΣΟΛ της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και η συµφωνία του ισολογισµού µετασχηµατισµού µε τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Γεώργιο Γκίκα, µε αριθµό µητρώου ΣΟΛ της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σε χιλ. ) 1/1/ /9/2003 Έξοδα Εγκαταστάσεως 516 Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (347) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκαταστάσεως 169 Ασώµατα Πάγια 3 Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0 Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 3 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (79) Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 967 Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες & λοιπές Επιχειρήσεις 0 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 4 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 973 Αποθέµατα 770 Πελάτες-Γραµµάτια & Επιταγές εισπρακτέες Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες & Χρεώστες 40 Χρεώστες ιάφοροι 173 Λ/σµοι ιαχειρίσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων 10 Xρεόγραφα 0 ιαθέσιµα 44 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Μεταβατικοί Λογαριασµοί 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Πληροφοριακό Σηµείωµα DRUCKFARBEN HELLAS 6

7 ΠΑΘΗΤΙΚΟ (ποσά σε χιλ. ) 1/1/ /9/2003 Μετοχικό Κεφάλαιο ιαφορές Αναπροσαρµογής Αξίας περιουσιακών στοιχείων - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 0 Αποθεµατικά 185 Αποτελέσµατα εις Νέο 1 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Προβλέψεις 22 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προµηθευτές - Γραµµάτια Επιταγές πληρωτέες Τράπεζες Προκαταβολές Πελατών 132 Φόροι-Τέλη 223 Aσφαλιστικά Ταµεία 10 Μερίσµατα Πληρωτέα 42 Πιστωτές ιάφοροι 0 Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασµοί 44 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Πληροφοριακό Σηµείωµα DRUCKFARBEN HELLAS 7

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ. ) ΧΡΗΣΗ 1/1/ /9/2003 Κύκλος Εργασιών Μείον: Κόστος Πωλήσεων (2.217) Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) (% επί του κύκλου εργασιών) 34,5% Πλέον: Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 0 Σύνολο Μείον: Έξοδα ιοίκησης (6) Μείον: Έξοδα ιάθεσης (634) Σύνολο Εξόδων (640) (% επί του κύκλου εργασιών) 18,9% Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) 526 (% επί του κύκλου εργασιών) 15,6% Πλέον: Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα 16 Μείον: Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα (9) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων 533 (% επί του κύκλου εργασιών) 15,7% Πλέον : Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή Έσοδα 1 Μείον : Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή Έξοδα (59) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 475 (% επί του κύκλου εργασιών) 14,0% Μείον: Αποσβέσεις (Συνολικές) (102) Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 102 Κέρδη προ Φόρων 475 (% επί του κύκλου εργασιών) 14,0% Μείον: Φόροι Χρήσης & Λοιποί Φόροι (169) Μείον: Αµοιβές.Σ. 0 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. 306 (% επί του κύκλου εργασιών) 9,1% Στο Ειδικό Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή κ. Γ. Κούτρη της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2003 αναφέρεται ότι: 1) Η εταιρία στην παρούσα χρήση, όπως και κατά τις προηγούµενες και µάλιστα από την έναρξη της λειτουργίας της (η πρώτη εταιρική χρήση έκλεισε την 31/12/95), δεν διενήργησε αποσβέσεις στην αξία κτήσης τόσο των ασώµατων όσο και των ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων της, τα οποία είχαν αποκτηθεί µέχρι και την 31/12/99. Αν η εταιρία διενεργούσε τις αποσβέσεις αυτές, το σωρευµένο ύψος τους θα ανερχόταν στο ποσό των περίπου, από το οποίο ευρώ περίπου αφορά την παρούσα χρήση και το υπόλοιπο ποσό τις προηγούµενες χρήσεις. 2) Στο αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού του ενεργητικού του ισολογισµού µε τον τίτλο «Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης» περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων και ποσό που αφορά διαφηµιστικές Πληροφοριακό Σηµείωµα DRUCKFARBEN HELLAS 8

9 δαπάνες, που έγιναν στη χρήση 2000 το οποίο κανονικά θα έπρεπε να είχε επιβαρύνει εξολοκλήρου τα αποτελέσµατα της χρήσης αυτής. 3) Για το ενδεχόµενο της µη είσπραξης των καθυστερηµένων και επισφαλών απαιτήσεών της που εµφανίζονται στους λογαριασµούς του ενεργητικού του ισολογισµού µε τους τίτλους «Πελάτες», «Επιταγές σε Καθυστέρηση», «Επισφαλείς-Επίδικοι Πελάτες και Χρεώστες» και «Χρεώστες διάφοροι», συνολικού ποσού περίπου η σωρευµένη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ανέρχεται στο ποσό 2.540,13, η οποία κατά την άποψή µας δεν κρίνεται επαρκής. 4) Η εταιρία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµίωσης λόγω εξόδου από την υπηρεσία του προσωπικού, µε βάση τη γνωµοδότηση της υπ αριθµό 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοίκησης και την παράγραφο 1i του άρθρου 31 του Ν 2238/94, διότι δεν υπήρχε κανένας από το προσωπικό που να θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσης. Κατά τη γνώµη µας το ύψος της πρόβλεψης για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, έπρεπε να αφορά όλο το προσωπικό της εταιρείας, ανεξαρτήτως χρόνου θεµελίωσης δικαιώµατος συνταξιοδότησης. Αν σχηµατιζόταν κατά αυτό τον τρόπο η πρόβλεψη, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν στο ποσό των περίπου. Από το ποσό αυτό περίπου αφορούν την παρούσα χρήση και το υπόλοιπο ποσό περίπου αφορά τις προηγούµενες. 5) Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2000 έως και 2002, καθώς και για τη χρονική περίοδο και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Γ. Γκίκας στην Έκθεσή του για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώµενης Εταιρίας «ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ»διαπιστώνει τα εξής: «Ελέγξαµε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στο συνηµµένο Ισολογισµό µετασχηµατισµού της 30 ης Σεπτεµβρίου 2003 της εταιρίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 (άρθρο 2 παρ. 1 και άρθρο 3). Ο έλεγχος έγινε σύµφωνα µε τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Καλύπτει δε ο έλεγχός µας, µόνο τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της µετασχηµατιζόµενης εταιρίας και δεν επεκτείνεται στην εν γένει λειτουργία και διαχείρισή της. Από τον έλεγχο που διενεργήσαµε διαπιστώσαµε ότι η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων ,09, όπως προκύπτει από τα Βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., που τήρησε η εταιρία, συµφωνεί απόλυτα µε τα ποσά που περιέχονται αναλυτικά στο συνηµµένο Ισολογισµό µετασχηµατισµού της ». Στη συνέχεια παρατίθεται ο ισολογισµός µετασχηµατισµού την 30/9/2002 της Απορροφώµενης εταιρίας «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ», ο οποίος έχει συνταχθεί από την εταιρία και έχει ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Γ. Κούτρη µε αριθµό µητρώου ΣΟΛ της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και η συµφωνία του ισολογισµού µετασχηµατισµού µε τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Γεώργιο Γκίκα, µε αριθµό µητρώου ΣΟΛ της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.: Πληροφοριακό Σηµείωµα DRUCKFARBEN HELLAS 9

10 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ποσά σε χιλ. ) 1/1/ /9/2003 Έξοδα Εγκαταστάσεως 0 Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0 Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκαταστάσεως 0 Ασώµατα Πάγια 0 Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0 Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 0 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 0 Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0 Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 0 Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες & λοιπές Επιχειρήσεις 378 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 0 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 378 Αποθέµατα 0 Πελάτες-Γραµµάτια & Επιταγές εισπρακτέες 22 Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες & Χρεώστες 0 Χρεώστες ιάφοροι 0 Λ/σµοι ιαχειρίσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων 0 Xρεόγραφα 0 ιαθέσιµα 58 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 80 Μεταβατικοί Λογαριασµοί 0 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 458 ΠΑΘΗΤΙΚΟ (ποσά σε χιλ. ) 1/1/ /9/2003 Μετοχικό Κεφάλαιο 378 ιαφορές Αναπροσαρµογής Αξίας περιουσιακών στοιχείων - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 88 Αποθεµατικά 43 Αποτελέσµατα εις Νέο (51) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 458 Προβλέψεις 0 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Προµηθευτές - Γραµµάτια Επιταγές πληρωτέες 0 Τράπεζες 0 Φόροι-Τέλη & Ασφαλιστικά Ταµεία 0 Μερίσµατα Πληρωτέα 0 Πιστωτές ιάφοροι 0 Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 0 Σύνολο Υποχρεώσεων 0 Μεταβατικοί Λογαριασµοί 0 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 458 Πληροφοριακό Σηµείωµα DRUCKFARBEN HELLAS 10

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ. ) ΧΡΗΣΗ 1/1/ /9/2003 Κύκλος Εργασιών 0 Μείον: Κόστος Πωλήσεων 0 Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) 0 (% επί του κύκλου εργασιών) /Υ Πλέον: Λοιπά Έσοδα Εκµετάλλευσης 0 Σύνολο 0 Μείον: Έξοδα ιοίκησης (4) Σύνολο Εξόδων (4) (% επί του κύκλου εργασιών) /Υ Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) (4) (% επί του κύκλου εργασιών) /Υ Πλέον: Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα 0 Μείον: Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα (38) Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (42) (% επί του κύκλου εργασιών) /Υ Πλέον : Πιστωτικοί Τόκοι & συναφή Έσοδα 0 Μείον : Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή Έξοδα (0) Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων (42) (% επί του κύκλου εργασιών) /Υ Μείον: Αποσβέσεις (Συνολικές) 0 Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 0 Κέρδη προ Φόρων (42) (% επί του κύκλου εργασιών) /Υ Μείον: Φόροι Χρήσης & Λοιποί Φόροι 0 Μείον: Αµοιβές.Σ. 0 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης & Αµοιβές.Σ. (42) (% επί του κύκλου εργασιών) /Υ /Υ: εν υπολογίζεται καθώς ο κύκλος εργασιών της εταιρίας είναι µηδενικός Στο Ειδικό Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή κ. Γ. Κούτρη της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2003 αναφέρεται ότι: «Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψε ότι η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 1999 έως 2002, καθώς και για τη χρονική περίοδο και συνεπώς οι φορολογικές τις υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές». ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Γ. Γκίκας διαπιστώνει τα εξής: «Ελέγξαµε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στο συνηµµένο Ισολογισµό µετασχηµατισµού της 30 ης Σεπτεµβρίου 2003 της εταιρίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 (άρθρο 2 παρ. 1 και άρθρο 3). Ο έλεγχος έγινε σύµφωνα µε τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Καλύπτει δε ο έλεγχός µας, µόνο τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της µετασχηµατιζόµενης εταιρίας και δεν επεκτείνεται στην εν γένει λειτουργία και διαχείρισή της. Από τον έλεγχο που διενεργήσαµε διαπιστώσαµε ότι η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων ,97, όπως προκύπτει από τα Βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., που τήρησε η εταιρία, συµφωνεί απόλυτα µε τα ποσά που περιέχονται αναλυτικά στο συνηµµένο Ισολογισµό µετασχηµατισµού της ». Πληροφοριακό Σηµείωµα DRUCKFARBEN HELLAS 11

12 2 ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΝΕΣ ΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Μετοχική Σύνθεση: Η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ κατέχει το 100% του µετοχικού κεφαλαίου των απορροφώµενων εταιριών ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ και ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ Μέλη.Σ. και ιευθυντικά Στελέχη που είναι κοινά: Ο Γεώργιος Καραβασίλης είναι Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος στις εταιρίες ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ και ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ. Ο ηµήτριος Χούνδρης αποτελεί Μέλος του.σ. της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ όσο και της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ Ο ηµήτριος Καραβασίλης αποτελεί µέλος του.σ. τόσο της ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ όσο και της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ. Η Ευγενία Ζαρικιάν, Αντιπρόεδρος του.σ. της ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ, είναι και µέλος του.σ. της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ. Ο ηµήτριος Χούνδρης είναι Οικονοµικός ιευθυντής της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, αλλά και των Απορροφώµενων Εταιριών ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ και ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ. Η Ελισάβετ Νικολάου είναι υπεύθυνη Logistics της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, αλλά και της ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ. Εγγυήσεις που έχουν δοθεί από την ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ υπέρ των απορροφώµενων εταιριών, ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ και ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ: εν υπάρχουν εγγυήσεις που να έχουν δοθεί από την ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ υπέρ των απορροφώµενων εταιριών. Επίπεδο Λειτουργίας: H Aπορροφώµενη εταιρία «ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ» έχει κοινή Οικονοµική ιεύθυνση και ιεύθυνση Logistics µε την Απορροφώσα Εταιρία. H Aπορροφώµενη εταιρία «HΛΙΟΣ ΑΒΕΧ» έχει κοινή Οικονοµική ιεύθυνση µε την Απορροφώσα Εταιρία. Άλλες Συµφωνίες: Μεταξύ της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ και της ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ υπάρχει σύµβαση συνεργασίας αορίστου χρόνου για αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ στην αγορά της Βορείου Ελλάδος, µέσω του δικτύου που έχει δηµιουργήσει η Εταιρία στην παραπάνω αγορά. Πληροφοριακό Σηµείωµα DRUCKFARBEN HELLAS 12

13 3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Νέας Εταιρίας που θα προκύψει από τη συγχώνευση µε απορρόφηση των εταιριών «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ» και «ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ» από την «ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ». Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αρ. 94/ του ιοικητικού Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η οποία τροποποιεί και αντικαθιστά την απόφαση 19/1999 του.σ. του Χ.Α. Οι επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες: Στα γραφεία της Εταιρίας: Θέση Καλλιστήρι, Ασπρόπυργος Αττικής,19300 τηλ (υπεύθυνη κα Χατζηχαραλάµπους Ελένη). Υπεύθυνοι για την σύνταξη του Πληροφοριακού Σηµειώµατος και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο κύριος Γεώργιος Καραβασίλης, Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας, διεύθυνση: Θέση Καλλιστήρι, Ασπρόπυργος Αττικής, , τηλ Ο κύριος ηµήτριος Χούνδρης, Οικονοµικός ιευθυντής της Εταιρίας, διεύθυνση: Θέση Καλλιστήρι, Ασπρόπυργος Αττικής,19 300, τηλ Η Απορροφώσα εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999 κατόπιν τακτικού φορολογικού ελέγχου από την αρµόδια ΟΥ ΦΑΒΕ Αθηνών για τις χρήσεις και από το ΕΘΕΚ για τις χρήσεις , τα δε οικονοµικά της στοιχεία εκρίθησαν ακριβή, ειλικρινή και οριστικά. Η Απορροφώµενη Εταιρία ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Ο τελευταίος φορολογικός έλεγχος πραγµατοποιήθηκε από τη ΦΑΕΕ Πειραιά τον Ιούλιο 2003 και αφορούσε τις χρήσεις Από τον εν λόγω φορολογικό έλεγχο της εταιρίας προέκυψαν φόροι ύψους 9.658,97. Το παραπάνω ποσό εξοφλήθηκε στο σύνολό του τον Ιούλιο Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις και τον ισολογισµό µετασχηµατισµού 30/9/2003 και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Επιπλέον, η Απορροφώµενη εταιρία ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ δεν υπέβαλε αίτηση για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου καθώς η καθαρή της θέση σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές της καταστάσεις δεν υπερβαίνει το 5% της καθαρής θέσης της Απορροφώσας και κατά συνέπεια δεν υποχρεούται σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης 94/ , όπως ισχύει. Η Απορροφώµενη Εταιρία ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις από το ΠΕΚ Αθηνών. Από τον εν λόγω τακτικό φορολογικό έλεγχο της εταιρίας, προέκυψαν, µετά το συµβιβασµό, φόρος εισοδήµατος µετά των σχετικών προσαυξήσεων ύψους ,49, εκ των οποίων ποσό ,66 απεικονίσθηκε στον «πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων» της χρήσης 2000, το δε υπόλοιπο ποσό ,37 βάρυνε τους παλαιούς µετόχους της Εταιρίας, βάσει σχετικού ιδιωτικού συµφωνητικού. Το παραπάνω ποσό εξοφλήθηκε σε µηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η τελευταία εξοφλήθη τον Σεπτέµβριο Η Απορροφώµενη Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις και τον ισολογισµό µετασχηµατισµού της 30/9/2003 και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η Απορροφώµενη Εταιρία έχει καταθέσει αίτηση µε αριθµό Πρωτ. 8844/ στο ΠΕΚ Αθηνών για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες χρήσεις καθώς και για τον ισολογισµό µετασχηµατισµού της 30/9/2003. Τα πορίσµατα του φορολογικού ελέγχου θα γνωστοποιηθούν άµεσα στο επενδυτικό κοινό. Πληροφοριακό Σηµείωµα DRUCKFARBEN HELLAS 13

14 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 4.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Ανώνυµη Εταιρία Παραγωγής, Εµπορίας και Αντιπροσωπείας τυπογραφικών µελανιών ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ, µε διακριτικό τίτλο ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., ιδρύθηκε την (ΦΕΚ 824/4.4.86) και προήλθε από την µετατροπή της εταιρίας µε την επωνυµία «DRUCKFARBEN HELLAS G.M.B.H. ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης», η οποία είχε ιδρυθεί το Η έδρα της Εταιρίας είναι στη διεύθυνση: Θέση Καλλιστήρι στον ήµο Ασπροπύργου Αττικής Τ.Κ (ΦΕΚ 3652/23/05/2002), σε ιδιόκτητο Οικόπεδο m 2 όπου στεγάζονται πλέον οι κεντρικές της υπηρεσίες σε γραφεία έκτασης 900 m 2. Στο ίδιο χώρο, σε έκταση m 2, λειτουργεί το νέο Βιοµηχανοστάσιο της Εταιρίας. Το Βιοµηχανοστάσιο λειτουργεί βάσει της αδείας λειτουργίας υπ αριθµόν3956/φ14.ασπρ.2340/ της ιεύθυνσης Βιοµηχανίας, και Ορυκτού Πλούτου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης υτικής Αττικής. Η άδεια έχει διάρκεια τριών (3) ετών. Παράλληλα η Εταιρία, διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην θέση Αγ. Νικόλαος Χαλκίδας σε ιδιόκτητο οικόπεδο και κτίριο σε απόσταση 90 χλµ από την Αθήνα. Το οικόπεδο έχει έκταση 27 στρέµµατα, ενώ η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι τ.µ. Το εργοστάσιο λειτουργεί βάσει της αδείας λειτουργίας υπ αριθµόν 168/Φ14/205/ της ιεύθυνσης Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ορυκτού Πλούτου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας. Η άδεια είναι αορίστου χρόνου. Επίσης, έχει µισθώσει αποθηκευτικούς χώρους 2000m 2 στη Θεσσαλονίκη, όπου διακινεί τα προϊόντα της στη Βόρειο Ελλάδα. Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών (ΜΑΕ) µε αριθµό 5937/06/Β/86/15. Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 50 έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο ΜΑΕ του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ 824/ ) µε δυνατότητα παράτασης. Σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της, είναι : α) Η παραγωγή και εµπορία πάσης φύσεως τυπογραφικών µελανιών και πάσης φύσεως οικοδοµικών και βιοµηχανικών χρωµάτων και άλλων συναφών προϊόντων. β) Η εµπορία οινοπνευµάτων και πιο συγκεκριµένα Αιθυλική Αλκοόλη Μετουσιωµένη και µη Μετουσιωµένη (Αµετουσίωτη), φυσική ή συνθετική Αιθυλική Αλκοόλη. Η εµπορία Ισοπροπυλικής Αλκοόλης και λοιπών πετρελαιοειδών (ειδικότερα διαλυτών Toluene, Xylene, White Spirit και λοιπών χηµικών προϊόντων). Επίσης, η εισαγωγή, κατοχή, αποθήκευση, συσκευασία και κάθε φύσεως διακίνηση, (αποστολή) προς φορολογικές αποθήκες άλλων εγκεκριµένων αποθηκευτών σε άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. ή στο εσωτερικό της χώρας, είτε εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες των προϊόντων που αναφέρονται στη συγκεκριµένη παράγραφο. γ) Η εµπορία εκτυπωτικών µηχανών και περιφερειακών εκτυπωτικών συστηµάτων. δ) Η εµπορία χάρτου. ε) Η εµπορία πετροχηµικών (πολυαιθυλενίου, πολυπροπυλενίου, PVC κλπ.) στ) Η εµπορική αντιπροσώπευση ξένων εµπορικών οίκων σχετικών µε τα άνω είδη ζ) Η παραγωγή, αντιπροσώπευση και εµπορία παντός βοηθητικού συµπληρωµατικού προς τα άνω προϊόντα είδους. η) Η συµµετοχή σε οποιαδήποτε επιχείρηση οµοίων και παρεµφερών ή µη σκοπών, υπό οποιοδήποτε εταιρικό τύπο και (ή) η συνεργασία µε αυτές. Πληροφοριακό Σηµείωµα DRUCKFARBEN HELLAS 14

15 Η Εταιρία κατατάσσεται σύµφωνα µε το στατιστικό κώδικα ΣΤΑΚΟ 91 στις εξής κατηγορίες: «Παραγωγή τυπογραφικής µελάνης», «Χονδρικό εµπόριο τυπογραφικών µελανιών & συναφών χηµικών ειδών», «Χονδρικό εµπόριο χρωµάτων & βερνικιών» και «Εµπορική αντιπροσώπευση για πώληση µηχανηµάτων (εκτυπωτικών µηχανηµάτων offset)» 4.2 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Εταιρία προήλθε από την µετατροπή της Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης «DRUCKFARBEN HELLAS G.M.B.H. ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ» η οποία ιδρύθηκε το 1970 (ΦΕΚ 68/ ). Ιδρυτικά µέλη της Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης ήταν οι κ.κ., Α. οντάς, Ι. Παπαγγέλης,. έτσης και Μ. οντά µε ποσοστό 25% ο καθένας και αντικείµενο δραστηριότητας αποτέλεσε η παραγωγή µελανιών για χαρτιά περιτυλίγµατος. Το 1977 (ΦΕΚ 1607/ ), η οικογένεια Καραβασίλη, µέσω της Ελένης Καραβασίλη, µπήκε στην Εταιρία µε ποσοστό 30%. Το 1981 (ΦΕΚ 529/ ), µετά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και τη µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων το ποσοστό συµµετοχής της οικογένειας Καραβασίλη ανήλθε σε 58%. Το 1983 (ΦΕΚ 2511/1.9.83) ο Γεώργιος Καραβασίλης απέκτησε ποσοστό 70% της Εταιρίας, το οποίο διατηρήθηκε µέχρι το 1986 όπου µετετράπη σε Ανώνυµη Εταιρία (Φ.Ε.Κ. 824/4.4.86) ενώ ο Α. οντάς κατείχε ποσοστό συµµετοχής 30%. Την ίδια χρονιά ξεκίνησε την ανέγερση των βιοµηχανικών της εγκαταστάσεων στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου Χαλκίδας, που ολοκληρώθηκε το Το 1991, ο Α. οντάς απεχώρησε από την Εταιρία και οι µετοχές του µεταβιβάσθηκαν στους Γεώργιο και Ελένη Καραβασίλη, µε αποτέλεσµα το σύνολο των µετοχών της Εταιρίας να ανήκει στην οικογένεια Καραβασίλη. Η Εταιρία άρχισε να δραστηριοποιείται στον τοµέα της εµπορίας µελανιών από το 1979, ενώ από το 1985 έχει διεισδύσει στην εµπορία µηχανηµάτων και υλικών γραφικών τεχνών µέσω συνεργασίας µε τους διεθνείς οίκους GOSS, MEGTEC, VARN, Herberts Gmbh κλπ. Στα πλαίσια της κύριας δραστηριότητάς της που αφορά στην παραγωγή µελανιών για εύκαµπτη συσκευασία, η Εταιρία δηµιούργησε ξεχωριστό τµήµα έρευνας και ανάπτυξης στο εργοστάσιό της στην Χαλκίδα, µε στόχο την ανάπτυξη νέων σειρών προϊόντων, φιλικά προς το περιβάλλον, για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της. Από τις αρχές του 1993, η Εταιρία ξεκίνησε µία σειρά επενδύσεων σε νέο µηχανολογικό εξοπλισµό, στην επέκταση του εργοστασίου της στην Χαλκίδα µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας καθώς και σε λογισµικό και hardware µε σκοπό την καλύτερη και προσαρµοσµένη στα σύγχρονα δεδοµένα µηχανοργάνωσή της. Το σύνολο των παραπάνω επενδύσεων έχει σαν στόχο την κάλυψη των άµεσων αλλά και µελλοντικών αναγκών ανάπτυξης της Εταιρίας, µέρος δε αυτών έχει υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου 1892/90. Το Φεβρουάριο 1998, η Εταιρία ολοκλήρωσε την διαδικασία απόκτησης πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001 από την TUV ΕΛΛΑΣ Α.Ε., θυγατρική του γερµανικού φορέα πιστοποίησης TUV CERT, το οποίο εξασφαλίζει και επιβεβαιώνει την άριστη ποιότητα των προϊόντων της. Τον Ιούνιο 1999 υπέγραψε στρατηγικής σηµασίας συµφωνία συνεργασίας µε την MICHAEL HUBER MUNCHEN, τη µεγαλύτερη εταιρία παραγωγής µελανιών της Γερµανίας και µία από τις µεγαλύτερες στον κόσµο. Όπως προβλέπεται από την συµφωνία, η Εταιρία θα διανέµει αποκλειστικά τα προϊόντα της MICHAEL HUBER MUNCHEN στην Ελλάδα και την Κύπρο. Πληροφοριακό Σηµείωµα DRUCKFARBEN HELLAS 15

16 Τον Οκτώβριο του 1999, η Εταιρία πραγµατοποίησε δυναµική είσοδο στην αγορά των χρωµάτων µε την εξαγορά του 100% της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΧ που κατέχει το 35% της χρωµατοβιοµηχανίας INTERNATIONAL ΗΛΙΟΣ COTACHEM AEBE, την απευθείας εξαγορά του 16% της INTERNATIONAL ΗΛΙΟΣ COTACHEM AEBE 1 και την εξαγορά του 93,4% της ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ. Η συγκεκριµένη κίνηση εντάσσεται στη ολοκληρωµένη στρατηγική ανάπτυξης που έχει εκπονήσει η Eταιρία για την είσοδο της µέσω εξαγορών σε συναφείς κλάδους µε αυτόν που δραστηριοποιείται. Το 2000, η Εταιρία αγόρασε έκταση m 2 στον Ασπρόπυργο Αττικής, µε σκοπό την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων m 2 συνολικά. Η ανέγερση του κτιρίου ολοκληρώθηκε το 2002, και στο νέο κτίριο στεγάζονται τόσο οι διοικητικές υπηρεσίες ( 900m 2 ), όσο και το νέο βιοµηχανοστάσιο (6.300m 2 ). Στις 19/6/2001 προκλήθηκε πυρκαγιά στο βιοµηχανοστάσιο της Εταιρίας στη θέση Άγιος Νικόλαος Χαλκίδας. Από την παραπάνω πυρκαγιά καταστράφηκαν τόσο πάγια στοιχεία όσο και αποθέµατα πρώτων υλών, ετοίµων προϊόντων και εµπορευµάτων της εταιρείας, τα οποία η Εταιρία είχε πλήρως ασφαλίσει. Οι ασφαλιστικές εταιρείες NATIONAL SUISSE-.ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΕ, ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΗ, INTERNATIONAL, GENERALI HELLAS,OMEGA INSURANCE, ΦΟΙΝΙΞ ΓΕΝ.ΑΣΦ.ΕΛΛΑ ΟΣ κατέβαλαν στην Εταιρία στη χρήση 2001, ποσό ευρώ ,72 και το Μάρτιο του 2002 ποσό ευρώ ,23, ήτοι συνολικό ποσό ευρώ ,95 που αναλύεται ως παρακάτω: Αποζηµίωση για καταστροφή περιουσιακών στοιχείων: Αποζηµίωση για διαφυγόντα κέρδη: Σύνολο: ,20 ευρώ ,75 ευρώ ,95 ευρώ Τον Νοέµβριο 2002 υπεγράφη η επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας µε το Γερµανικό Οίκο MICHAEL HUBER MÜNCHEN και τον οίκο HUBER GRUPPE. Τα οφέλη από τη σύναψη της συµφωνίας µε την MICHAEL HUBER MÜNCHEN για την ανάπτυξη της Εταιρίας στην ελληνική αγορά αλλά και διεθνώς είναι πολλαπλά, καθώς αφορά, όχι µόνο στην επέκταση της αποκλειστικής διάθεσης των προϊόντων Γραφικών Τεχνών του Γερµανικού οίκου από την Εταιρία, αλλά και στην παραγωγή και προµήθεια σειρών µελανιών Εύκαµπτης Συσκευασίας προς τη MICHAEL HUBER MÜNCHEN. Έτσι η Εταιρία θα παράγει και προµηθεύει αποκλειστικά τη MICHAEL HUBER MÜNCHEN και τους συνεργάτες της σ όλο τον κόσµο, µε σειρές µελανιών Εύκαµπτης Συσκευασίας. Τα µελάνια αυτά που θα παράγονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, θα αναπτυχθούν και βελτιωθούν ακόµη περισσότερο, µε τη βοήθεια και υποστήριξη της τεχνογνωσίας HUBER. Αυτό θα έχει σαν επιπλέον αποτέλεσµα την περαιτέρω ενδυνάµωση της Επιχειρηµατικής Μονάδας Εύκαµπτης Συσκευασίας της Εταιρίας, στην ελληνική αγορά, αλλά και στις χώρες στις οποίες ήδη δραστηριοποιείται. Επιπλέον, στα πλαίσια της ανωτέρω συµφωνίας µε τον οίκο HUBER GRUPPE επιτυγχάνεται η επέκταση της αποκλειστικής διάθεσης από την Εταιρία των µελανιών και προϊόντων Γραφικών Τεχνών της HUBER GRUPPE. Όπως προβλέπεται, η Εταιρία αναλαµβάνει να διαθέσει αποκλειστικά τα προϊόντα της HUBER και στις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες, επιπλέον αυτών που προέβλεπε η αρχική συµφωνία. ίνεται έτσι η δυνατότητα στην Εταιρία να αναπτύξει τις αγορές αυτές, µε την ίδια επιτυχία που είχε σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουµανία, σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της. Το εκέµβριο 2002, η Εταιρία συστήνει στην Κύπρο την εταιρία µε την επωνυµία Druckfarben (Cyprus) Ltd, της οποίας αποτελεί µοναδικός µέτοχος. Σκοπός σύστασης της Druckfarben (Cyprus) Ltd αποτελεί, η εξαγορά εταιριών στην περιοχή των Βαλκανίων, εφόσον προκύψουν, και η εξυπηρέτηση της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της Εταιρίας στις Βαλκανικές χώρες. Σηµειώνεται ότι, η σύσταση της εταιρίας DF CYPRUS LTD έγινε το εκέµβριο του 2002, αλλά η καταβολή του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε τον Ιανουάριο Το συνολικό ποσοστό που κατέχει η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε έµµεσα και άµεσα στην INTERNATIONAL ΗΛΙΟΣ COTACHEM AEBE ανέρχεται σε 51%. Πληροφοριακό Σηµείωµα DRUCKFARBEN HELLAS 16

17 Τον Ιούλιο του 2003, η Εταιρία προβαίνει στην εξαγορά δύο εταιριών, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εύκαµπτης συσκευασίας και των γραφικών τεχνών, της Michael Huber Bulgaria Eood στη Βουλγαρία και της DF COM Romania SRL στη Ρουµανία, αντίστοιχα. Οι παραπάνω εξαγορές πραγµατοποιήθηκαν µέσω της θυγατρικής της εταιρίας, της Druckfarben (Cyprus) Ltd. 4.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή µελανιών για εύκαµπτη συσκευασία, στην εµπορία και αντιπροσώπευση offset µελανιών αλλά και διαφόρων χηµικών προϊόντων, µηχανηµάτων και υλικών γραφικών τεχνών, καθώς και οικοδοµικών χρωµάτων. Τα προϊόντα ιδίας παραγωγής αφορούν στο µεγαλύτερο µέρος τους µελάνια βαθυτυπίας και φλεξογραφίας. Τα µελάνια βαθυτυπίας χρησιµοποιούνται στην εύκαµπτη συσκευασία τροφίµων (κρουασάν, καφέδες, σοκολάτες, σνακς κλπ) και τα µελάνια φλεξογραφίας στις πλαστικές σακούλες για supermarkets, σε χαρτιά περιτυλίγµατος, σε χαρτοκιβώτια και άλλες συσκευασίες. Τα προϊόντα εµπορίας αναφέρονται κατά κύριο λόγο σε µελάνια offset για εφηµερίδες και περιοδικά καθώς και σε λοιπά µελάνια π.χ. για επίπεδες εκτυπωτικές µηχανές (κλάδος γραφικών τεχνών), πρόσθετα υλικά για τον κλάδο γραφικών τεχνών (χηµικά καθαριστικά, διαλυτικά κ.α.), κυλινδρικά πιεστήρια και µηχανήµατα εκτύπωσης για εφηµερίδες και περιοδικά και ανταλλακτικά γι αυτά, καθώς και πρώτες ύλες για τον κλάδο συσκευασίας (πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο). Επίσης εµπορεύεται και διακινεί οικοδοµικά χρώµατα. Η Εταιρία δραστηριοποιείται και στις αγορές του εξωτερικού, εξάγοντας προϊόντα της σε διάφορες χώρες όπως Ρουµανία, Πολωνία, Ισραήλ, Γερµανία, Σκόπια, Αίγυπτο και λοιπές. Οι πωλήσεις της Εταιρίας παρουσιάζουν παραδοσιακά µικρή εποχικότητα, µε το 55% του κύκλου εργασιών να πραγµατοποιείται εντός του δευτέρου εξαµήνου της χρήσεως. Στον ερχόµενο πίνακα παρουσιάζονται οι πωλήσεις ανά κατηγορία προϊόντος οι οποίες έχουν ως εξής για τα τελευταία τρία χρόνια: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ποσά σε εκ. ) Κατηγορία µελανιών Ιδια Παραγωγή Βαθυτυπίας 3,30 3,77 4,23 Φλεξογραφίας 3,53 3,75 4,56 ιάφορα 0,89 0,90 0,88 Σύνολο (Α) 7,72 8,42 9,67 % επί του κύκλου εργασιών 45,11% 38,91% 39,63% Εµπορία Οικοδοµικά Χρώµατα 1,80 2,88 3,11 Offset 5,51 7,39 9,80 ιάφορα 1,71 1,62 1,74 Σύνολο(Β) 9,02 11,89 14,65 % επί του κύκλου εργασιών 52,69% 54,96% 60,04% Παροχή Υπηρεσιών (Γ) 0,38 0,11 0,08 % επί του κύκλου εργασιών 2,20% 0,5% 0,33% Αξία κατεστραµµένων αποθεµάτων ( ) 0,00 1,22 0,00 % επί του κύκλου εργασιών 0,00% 5,63% 0,00% ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α+Β+Γ+ ) 17,11 21,64 24,40 Πληροφοριακό Σηµείωµα DRUCKFARBEN HELLAS 17

18 Πελάτες της Εταιρίας είναι οι µεγαλύτερες εγχώριες βιοµηχανίες παραγωγής υλικών συσκευασίας, η πλειοψηφία των εταιριών εκτύπωσης εφηµερίδων και περιοδικών, καθώς και οι µεγαλύτεροι εκδοτικοί και εκτυπωτικοί οίκοι. Οι πελάτες σε συνεργασία µε την Εταιρία προκαθορίζουν τις ποσότητες που επιθυµούν στην αρχή του κάθε έτους. Η πρακτική αυτή επιτρέπει στην Εταιρία τον προγραµµατισµό της παραγωγής και την κατάτµησή της µέσα στον χρόνο. Η κατάτµηση αυτή έχει ως αποτέλεσµα την αποφυγή εξόδων αποθήκευσης των αποθεµάτων τόσο για την Εταιρία, όσο και για τους πελάτες της. 4.4 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΞΕΝΩΝ ΟΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εκτός από παραγωγός µελανιών, η Εταιρία δραστηριοποιείται και στον τοµέα της εµπορίας offset µελανιών, διάφορων βοηθητικών & χηµικών υλικών εκτύπωσης, µηχανηµάτων για εφηµερίδες και περιοδικά και ανταλλακτικών αυτών, τσίγκων εκτύπωσης, καουτσούκ, κλπ. µέσω συνεργασίας της µε οίκους του εξωτερικού. Οι διεθνείς αυτοί οίκοι είναι οι εξής: Μichael Huber Munchen Gmbh Ο Γερµανικός Όµιλος που αποτελεί σήµερα το µεγαλύτερο παραγωγό µελανιών offset στη Γερµανία και έναν από τους µεγαλύτερους στον κόσµο, µε παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη και Β. Αµερική, ιδρύθηκε το Σήµερα, οι πωλήσεις του HUBER GRUPPE ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας την παγκόσµια αγορά µε υποκαταστήµατα και εξαγωγές σε περισσότερες από 100 χώρες, παράγοντας και διακινώντας µελάνια offset, µελάνια για την εύκαµπτη συσκευασία, αναλώσιµα laser εκτυπωτών, κ.α. Η Εταιρία αρχικά υπέγραψε στρατηγικής σηµασίας συµφωνία συνεργασίας µε τη Μichael Huber Munchen τον Ιούνιο του 1999, και την επέκταση της συµφωνίας τον Νοέµβριο του 2002 αορίστου χρόνου. Όπως προβλέπεται από τη συµφωνία αυτή, η Εταιρία θα διανέµει αποκλειστικά τα προϊόντα της Μichael Huber Munchen σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουµανία, Σερβία, Σκόπια, θα διευρύνει την γκάµα των προϊόντων µε στόχο τη διείσδυση σε νέους τοµείς της αγοράς, θα εκµεταλλευθεί την υψηλή τεχνογνωσία της γερµανικής εταιρίας στις διαδικασίες παραγωγής και θα πετύχει οικονοµίες κλίµακας, µέσω των από κοινού αγορών πρώτων υλών. Επίσης η Εταιρία θα παράγει και προµηθεύει αποκλειστικά τη Michael Huber München και τους συνεργάτες της σ όλο τον κόσµο, µε σειρές µελανιών Εύκαµπτης Συσκευασίας. Τα µελάνια αυτά που θα παράγονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, θα αναπτυχθούν και βελτιωθούν ακόµη περισσότερο, µε τη βοήθεια και υποστήριξη της τεχνογνωσίας Huber. Varn Products Company Inc Πολυεθνική Αµερικάνικη εταιρία, που ασχολείται µε χηµικά και διαλυτικά προϊόντα αποκλειστικά για την βιοµηχανία των γραφικών τεχνών. Θεωρείται µία από τις καλύτερες εταιρίες στον κλάδο της παγκοσµίως. Μερικά από τα προϊόντα της Varn Products είναι: καθαριστικά καουτσούκ και κυλίνδρων, καθαριστικά για την αφαίρεση της γυαλάδας και υπολειµµάτων µελανιού και χαρτιού, πρόσθετα υγρά υλικά για τα νερά των µηχανηµάτων, αντικολλητικές πούδρες, δοσολήπτες κλπ. Η Εταιρία συνεργάζεται µε την Varn Products Company Inc από το 1996 και έχει υπογράψει σύµβαση διανοµής των προϊόντων µε διάρκεια ενός έτους και αυτόµατη ανανέωση. Με τη σύµβαση αυτή η Εταιρία ανέλαβε ως επίσηµος εισαγωγέας τη διάθεση στην Ελλάδα των προϊόντων της αµερικάνικης εταιρίας. Πληροφοριακό Σηµείωµα DRUCKFARBEN HELLAS 18

19 Herberts GmbH Η Herberts είναι θυγατρική της γερµανικής εταιρίας Du Pont και µία από τις κορυφαίες εταιρίες στον κλάδο του λαµιναρίσµατος (εξειδικευµένος κλάδος στο χώρο εκτύπωσης που αφορά κυρίως στην ειδική επεξεργασία των υλικών εύκαµπτης συσκευασίας). Παράγει κόλλες µε ή χωρίς διαλύτη, συστατικών για φιλµ και αλουµίνιο. Η συνεργασία της Εταιρίας χρονολογείται από το Η διάρκειά της αρχικά είχε ορισθεί µέχρι την και κατόπιν µετετράπη σε αορίστου χρόνου. Με τη σύµβαση αυτή η Εταιρία ανέλαβε την αντιπροσώπευση και διανοµή στην Ελλάδα κολλών, συστατικών για την κατασκευή φιλµ και αλουµινίου παραγωγής της γερµανικής εταιρίας. GOSS Graphic Systems Ltd Το όνοµα της Goss Graphic Systems είναι συνδεδεµένο µε την εξέλιξη Web-offset ταχυπιεστηρίων εφηµερίδων και περιοδικών. Αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες αµερικάνικες πολυεθνικές εταιρίες µε δραστηριότητες που χρονολογούνται από το 1885 στο Σικάγο. Η Εταιρία έχει υπογράψει συµβόλαιο συνεργασίας από το 1995, µε διάρκεια ενός έτους και αυτόµατη ανανέωση. Με τη σύµβαση αυτή η Εταιρία έχει το αποκλειστικό δικαίωµα αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα των µηχανηµάτων που παράγει η GOSS. MEGTEC Systems Αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες αµερικάνικες εταιρίες στον κλάδο παραγωγής στεγνωτικών µονάδων και µετακαυστήρων για την προστασία του περιβάλλοντος από τις εκποµπές καυσαερίων από τα ταχυπιεστήρια offset. Έχει πολυετή εµπειρία (25 χρόνια) στο σχεδιασµό και την κατασκευή τέτοιων συστηµάτων. Στην Ελλάδα τα περισσότερα συστήµατα στεγνωτικών µονάδων και µετακαυστήρων είναι Megtec και έχουν εγκατασταθεί από την Εταιρία. Η Εταιρία έχει υπογράψει από το 1990 συµβόλαιο αόριστης διάρκειας. Η σύµβαση αυτή παρέχει στην Εταιρία το δικαίωµα αποκλειστικής αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα σχετικά µε τη διάθεση, εγκατάσταση και συντήρηση στεγνωτικών µονάδων και µετακαυστήρων. OXY DRY Maschinen Gmbh Αποτελεί από τις πιο γνωστές γερµανικές εταιρίες στην παραγωγή εξελιγµένων συστηµάτων και υλικών καθαρισµού πιεστηρίων, όπως: συστήµατα πλυσίµατος καουτσούκ πιεστηρίων εφηµερίδων, συστήµατα πλυσίµατος κυλίνδρων πιέσεως για όλα τα είδη πιεστηρίων, αναδευτήρες µελανιών κλπ. Η Εταιρία έχει συνάψει σύµβαση αόριστης διάρκειας µε την OXY-DRY από το Με τη σύµβαση αυτή ανέλαβε την αντιπροσώπευση και διανοµή στην Ελλάδα µηχανών που παράγει η γερµανική εταιρία. Verona Lastre s.r.l. Αποτελεί µία από τις νεότερες και µεγαλύτερες ιταλικές εταιρίες, διαθέτοντας τις πλέον σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις, για την παραγωγή εκτυπωτικών πλακών αλουµινίου, συστηµάτων επεξεργασίας αυτών, καθώς και χηµικών υλικών εκτύπωσης Τα προϊόντα της Vela απευθύνονται στην αγορά των Γραφικών Τεχνών και είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους πιεστηρίων εφηµερίδων, περιοδικών και τυπογραφείων. Η Εταιρία έχει υπογράψει σύµβαση συνεργασίας από το 2001, µε διάρκεια τεσσάρων ετών και αυτόµατη ανανέωση. Με τη σύµβαση αυτή, ανέλαβε την αντιπροσώπευση και διανοµή στην Ελλάδα των προϊόντων και συστηµάτων που παράγει η ιταλική εταιρία. Ιντερνάσιοναλ Ήλιος Κόταχεµ ΑΕΒΕ-Πόλυµετ ΑΒΕΕ Επίσης η Εταιρία έχει συνάψει µε τις θυγατρικές της εταιρείες INTERNATIONAL ΗΛΙΟΣ ΚΟΤΑΧΕΜ ΑΕΒΕ και ΠΟΛΥΜΕΤ ΑΒΕΕ, συµβάσεις συνεργασίας αορίστου χρόνου για αποκλειστική διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά της Βορείου Ελλάδος, µέσω του δικτύου που έχει δηµιουργήσει στην παραπάνω αγορά. Πληροφοριακό Σηµείωµα DRUCKFARBEN HELLAS 19

20 4.5 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Παραγόµενα Προϊόντα (µελάνια ρευστά) Η συνολική εγχώρια ζήτηση για τους τύπους των µελανιών, φλεξογραφίας (διαλυτών και νερού), βαθυτυπίας, ανέρχεται σε τόνους ανά έτος, ενώ η Eταιρία παράγει ετησίως τόνους µελανιών. Οι χρήσεις για τις οποίες προορίζεται κάθε µία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες µελανιών είναι οι εξής: Μελάνια Φλεξογραφίας Τα µελάνια φλεξογραφίας διακρίνονται σε δύο επιµέρους κατηγορίες: µελάνια διαλυτών και µελάνια υδατοδιαλυτά (νερού). ιαλυτών Η κύρια χρήση τους αφορά την συσκευασία τροφίµων, πλαστικές σακούλες για supermarkets, χαρτιά περιτυλίγµατος, δώρων και χάρτινες σακούλες. Νερού Χρησιµοποιούνται κυρίως σε χαρτοκιβώτια, τελάρα φρούτων, περιτυλίγµατα, σακιά τσιµέντων, ταπετσαρίες κλπ. Μελάνια Βαθυτυπίας Εφαρµόζονται µε εκτύπωση βαθυτυπίας και χρησιµοποιούνται κυρίως στην εύκαµπτη συσκευασία τροφίµων. Η µεγάλη αύξηση της εύκαµπτης συσκευασίας στα τρόφιµα (χαρτί, πολυπροπυλένιο, πολυεστέρα, αλουµίνιο, πολυαιθυλένιο κλπ) ώθησε και σε αντίστοιχη εξέλιξη τα µελάνια αυτά. Ετσι, τα περισσότερα προϊόντα που βρίσκονται στις προθήκες των περιπτέρων και τα ράφια των supermarkets δηλ. Σοκολάτες, γαριδάκια, κρουασάν, ρύζια, αλεύρια, καφέδες κλπ εκτυπώνονται µε µελάνια αυτής της κατηγορίας. Η Εταιρία για την παραγωγή των προϊόντων της χρησιµοποιεί µία σειρά πρώτων υλών, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των οποίων περιγράφονται παρακάτω: Χρωστικές Ύλες Είναι υλικά κυρίως αδιάλυτα στο νερό, λεπτά αλεσµένα που προστίθενται σε ένα άλλο στερεό ή οργανικό υλικό για να προσδώσουν χρώµα ή αδιαφάνεια. Οι περισσότερες χρωστικές ύλες είναι σε µορφή σκόνης ή συµπιεσµένων κόκκων. Μια άλλη µορφή είναι τα press-cakes που περιέχουν 20%-60% χρωστική ύλη διαλυµένη µέσα σε νερό ή οργανικούς διαλύτες. Βαφές Είναι υλικά διαλυτά στο νερό ή σε διαλύτες και χρησιµοποιούνται στην παραγωγή µελανιών για την επίτευξη µεγαλύτερης έντασης χρώµατος, όπου αυτή απαιτείται. Ρητίνες Αποτελούν το βασικό υλικό (φορέα) µε το οποίο αναµειγνύεται η χρωστική ύλη µαζί µε διαλύτες και πρόσθετα για την παρασκευή µελανιού. ιαλύτες Υλικά που χρησιµοποιούνται για την επίτευξη του επιθυµητού βαθµού αραίωσης του µελανιού ανάλογα µε την χρήση για την οποία προορίζεται. Πληροφοριακό Σηµείωµα DRUCKFARBEN HELLAS 20

21 Πρόσθετα Είναι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται για να προσδώσουν στο µελάνι ορισµένα επιθυµητά χαρακτηριστικά. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η ταχύτητα του στεγνώµατος, η ευκαµψία- πρόσφυση, αντικαθιζιτικές ιδιότητες κλπ. Οι πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων (χρωστικές, ρητίνες, διαλύτες και λοιπά βοηθητικά υλικά) αγοράζονται από µεγάλες βιοµηχανίες του εξωτερικού (Bayer, ICI, Ciba, BASF κ.λπ.), και του εσωτερικού (BP, Shell Hellas, ΧΥΜΑ, ΤΕΧΝΟΚΑΝ, κ.λπ.) µε τις οποίες η Εταιρία συνεργάζεται σε µακροχρόνια βάση. Πληροφοριακό Σηµείωµα DRUCKFARBEN HELLAS 21

22 4.5.2 Παραγωγική ιαδικασία Η παραγωγική διαδικασία ρευστών µελανιών διακρίνεται σε τρία επιµέρους στάδια: Α. Παρασκευή ηµιετοίµων Παρασκευή βερνικιού Σε δεξαµενές µεγάλης χωρητικότητας, οι οποίες είναι εξοπλισµένες µε ταχειαναµικτήρες αναµιγνύονται ρητίνες µε διαλύτες και πρόσθετα για προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα. Τα προϊόντα αυτών των αναµίξεων είναι τα βερνίκια τα οποία µεταφέρονται µέσω σωληνώσεων µε τη βοήθεια αντλιών και τον έλεγχο βαλβίδων είτε στο χώρο παραγωγής βάσεων ή στο χώρο παραγωγής ετοίµων µελανιών. Η µεταφορά των βερνικιών ελέγχεται από αυτόµατο δοσοµετρικό σύστηµα µέσω Η/Υ. Παρασκευή βάσεων Στον χώρο παραγωγής βάσεων σε καζάνια από ανοξείδωτο ατσάλι αναµιγνύονται χρωστικές ύλες σε µορφή λεπτών κόκκων, βερνίκια, διαλύτες και πρόσθετα, µε την βοήθεια ταχειαναµικτήρων, και γίνεται διασπορά του µίγµατος αυτού. Όταν επιτευχθεί η απαιτούµενη οµοιογένεια του µίγµατος, αυτό µεταφέρεται στα τριβεία. Εκεί τρίβεται για να µειωθεί η διάµετρος του κόκκου. Το παραγόµενο προϊόν µετά το πέρας της προαναφερθείσης διαδικασίας ονοµάζεται βάση. Οι βάσεις στην συνέχεια αποθηκεύονται στις δεξαµενές του αυτόµατου δοσοµετρικού συστήµατος παραγωγής αποχρώσεων. Κατά την διάρκεια της παραµονής τους στις δεξαµενές αναδεύονται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα για να διατηρήσουν την οµοιογένειά τους. B. Παρασκευή ετοίµων Στον χώρο παραγωγής ετοίµων µελανιών υπάρχει το αυτόµατο δοσοµετρικό σύστηµα παραγωγής αποχρώσεων το οποίο αποτελείται από δεξαµενές αποθήκευσης βάσεων, σύστηµα αντλιών για την φόρτωση και εκφόρτωση τους, καθώς και κεφαλή όπου είναι τοποθετηµένες δοσοµετρικές βαλβίδες. Σε κάθε δεξαµενή αντιστοιχεί µια βαλβίδα και µία αντλία. Υπάρχουν και βαλβίδες για την δοσοµέτρηση βερνικιών και διαλυτών, κάτω από την κεφαλή του συστήµατος επί ζυγού τοποθετούνται καζάνια από ανοξείδωτο ατσάλι στο οποίο δοσοµετρούνται µε την βοήθεια Η/Υ βάσης, βερνίκια, διαλύτες, και πρόσθετα σε προκαθορισµένες αναλογίες (σύµφωνα µε τις ιδιότητες που επιδιώκεται να έχει το τελικό προϊόν). Ακολουθεί ανάµιξη του περιεχοµένου του βαρελιού και το παραγόµενο προϊόν που είναι το µελάνι µετά τον ποιοτικό έλεγχο, διοχετεύεται στο χώρο συσκευασίας. Γ. Αποθήκευση - Συσκευασία Το τελικό προϊόν µε την βοήθεια αντλιών περνάει από φίλτρα, µέσω των οποίων επιτυγχάνεται η αφαίρεση τυχόν στερεών υπολειµµάτων τα οποία δηµιουργήθηκαν σε κάποιο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και εν συνεχεία συσκευάζεται σε δοχεία των 5, 10, 20 κιλών, σε βαρέλια των 200 κιλών ενώ ένα άλλο µέρος διοχετεύεται σε ανοξείδωτες δεξαµενές χωρητικότητας 500 ή κιλών. Σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας λαµβάνεται δείγµα του προϊόντος από το τµήµα ποιοτικού ελέγχου και ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας δίνεται εντολή για την έναρξη της επόµενης φάσης ή για τυχόν διορθωτική επέµβαση. Για την διασφάλιση της ποιότητας η παραγωγή και η αποθήκευση απαιτείται να γίνονται σε κανονικές συνθήκες θερµοκρασίας (16 28 βαθµούς Κελσίου). Για τον λόγο αυτό, τόσο στους χώρους αποθήκευσης, όσο και στον χώρο παρασκευής και συσκευασίας µελανιών υπάρχει σύστηµα κλιµατισµού εξαερισµού στο οποίο ανάλογα µε τις θερµοκρασιακές συνθήκες διοχετεύεται είτε θερµό είτε κρύο νερό. Για την παροχή ζεστού νερού στις κλιµατιστικές µονάδες υπάρχει λέβητας µε καυστήρα πετρελαίου, ενώ για την παροχή ψυχρού ύδατος υπάρχουν ψύκτες. Πληροφοριακό Σηµείωµα DRUCKFARBEN HELLAS 22

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/ /12/2005 (6 η Εταιρική Χρήση)

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/ /12/2005 (6 η Εταιρική Χρήση) ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 01/01/2005 31/12/2005 (6 η Εταιρική Χρήση) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε προς έγκριση τον ισολογισµό της εταιρείας µας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τηλ.: 2103377187 Φαξ.: 2103377115 Υπ όψιν κας Κούρκαφα Ιλιάννας Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ALPHA BANK ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ α. Ταµείο 266.729 302.704 β. Επιταγές εισπρακτέες 56.096 59.497 γ. ιαθέσιµα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

, ,11 14

, ,11 14 VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Ζηµιών Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 16η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Αθήνα Α.Μ.Α.Ε 20264 / 05 / Β / 89 / 008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε.

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.-31.12.2005 (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.-ΔΡΟΜΕΑΣ») Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το 2005 που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε.

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ 190

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. ΜΑΕ : 64121/62/Β/07/0200 ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2008 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2008) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Στη Σίνδο Νομού Θεσσαλονίκης και στα γραφεία της Α.Ε. με την επωνυμία PELOPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Ερµού 25-Κηφισιά Αττικής- 14564 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (πρώην«εφα ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ») ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (επί των πεπραγµένων

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Στην Ελίκη Διακοπτού σήμερα 4/11/2013 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα