ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: 5-12-2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 073943 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ : «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και του ΝΠ ΟΚΟΙΠΑΔΑ» Προϋπ: 69585,95 (με ΦΠΑ) ΤαχΔιεύθυνση: Βασ Σοφίας 9 & Δημ Μόσχα Μαρούσι Πληροφορίες: Παναγιώτης Μακρής Τηλέφωνο: Fax: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1 Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Απ ΥΠΕΣ 11389/93) «ΕΚΠΟΤΑ - Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ: Β/185/1993), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 2 παρ 12 του Ν 2286/95 2 Τις διατάξεις του άρθρ 2 παρ 12 του Ν 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ τα 19/1995) 3 Τις διατάξεις της υπ αριθμ 11389/93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ τ Β 185/1993) 4 Τις διατάξεις του διατάξεις του ν 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και συγκεκριμένα το άρθρ 209 παρ 1 αυτού (ΦΕΚ τ Α 114/2006) 5 Το Ν3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: Α/68/2007) 6 Τις διατάξεις του ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ Α 87/2010) και ιδιαίτερα του άρθρου 278 αυτού 7 Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 8 Τις διατάξεις του ΠΔ 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29/6/2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 138/Α)

2 9 Τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 του Ν 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 160/Α) 10 Την ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου για την προμήθεια «Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού», όπως αναλυτικά αναφέρονται και περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ αριθμ 9Α/2014 Μελέτης του Τμήματος Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας 11 Την υπ αριθμ 72286/ απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της εν λόγω προμήθειας 12 Τις υπ αριθμ 209/2014 & 346/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί δέσμευσης πιστώσεων για την εν λόγω προμήθεια 13 Την υπ αριθμ 365/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εν λόγω προμήθεια 14 Την με αριθμό 182/2014 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, του Κολυμβητηρίου και του ΝΠΔΔ «ΟΚΟΙΠΑΔΑ», συνολικού προϋπολογισμού 69585,95 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για μία ή / και περισσότερες ομάδες ειδών που περιλαμβάνονται στην υπ αριθμ 9Α/2014 μελέτη του Τμήματος Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και τους κάτωθι πίνακες: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α: - ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ 85Χ110 (περίπου) ΜΑΥΡΟΙ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ (Bιοδιασπώμενοι ή οξοβιοδιασπόμενοι) ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ 85Χ110 (περίπου) ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ (Bιοδιασπώμενοι ή οξοβιοδιασπόμενοι) ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝ ( ) ΚΙΛΟ 3750,00 1, ,00 ΚΙΛΟ 1150,00 1, ,00

3 ΟΜΑΔΑ Α: - ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝ ( ) ΟΜΑΔΑ B: - ΧΑΡΤΙΚΑ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ (500gr) ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ 52X70 (περίπου) ΜΑΥΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ (Bιοδιασπώμενοι ή οξοβιοδιασπόμενοι) ΚΙΛΟ 1100,00 1, ,00 ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑΚΙ 60CM (περίπου) ΚΙΛΟ 10,00 2,80 28,00 Bιοδιασπώμενοι ή οξοβιοδιασπόμενοι ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ 50cmX55cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΛΕΥΚΟΙ ΡΟΛΟ (ρολλό 1000,00 0,50 500,00 20 τεμ) Bιοδιασπώμενοι ή οξο-βιοδιασπόμενοι ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ 75cmX105cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΑΥΡΟΙ (πακέτο 10κιλών ΚΙΛΟ 300,00 1,70 510,00 τεμαχίων ενδεικτικά) Bιοδιασπώμενοι ή οξοβιοδιασπόμενοι ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ 75cmX105cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΙ (πακέτο 5κιλών ΚΙΛΟ 150,00 2,40 360,00 τεμαχίων ενδεικτικά) Bιοδιασπώμενοι ή οξοβιοδιασπόμενοι ΣΥΝΟΛΟ Α 11598,00 ΦΠΑ 23% 2667,54 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 14265,54 ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝ ( ) , ,75 ΣΥΝΟΛΟ Β 1653,75 ΦΠΑ 23% 380,36 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 2034,11

4 ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΑ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ (ΚΕΦΑΛΗ - ΟΧΙ ΛΕΥΚΟ) ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 3 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (κούτα 100 τεμ) ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΝΙΛΙΟΥ ΜΕΓΕΘΗ L & XL (κούτα 100 τεμ) ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΖΕΥΓΑΡΙ) ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝ ( ) 30 5,50 165, ,00 30, ,40 240, ,00 200, ,00 120, ,45 667, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Γ 2822,50 ΦΠΑ 23% 649,18 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 3471,68 ΟΜΑΔΑ Δ: ΧΗΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ ΚΛΠ) Δ1 - ΧΗΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) Α/ Α 1 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝ ( ) ΛΙΤΡΑ 560,00 3, ,00 ΣΥΝΟΛΟ Δ1 2128,00 ΦΠΑ 13% Δ1 276,64 ΣΥΝΟΛΟ Δ1 2404,64 Δ2 - ΧΗΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΛΠ ΧΗΜΙΚΑ) Α/ Α 1 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ /ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΟΣΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝ ( ) ΛΙΤΡΑ 200,00 2,90 580,00 ΣΥΝΟΛΟ Δ2 580,00 ΦΠΑ 23% Δ2 133,40 ΣΥΝΟΛΟ Δ2 713,40 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ (Δ1+Δ2) 2708,00 ΦΠΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ (13% & 23%) 410,04

5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 3118,04 Ε - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΝΠΔΔ (ΟΚΟΙΠΑΔΑ) Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ (30m) 2 ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΗ (300 gr) ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 36cm ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΚΤΟΝΟ (300 ml) ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΑ (πακέτο 24 τεμ) ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (50m) ΥΓΡΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ TUBOFLO ml) 9 ΠΙΓΚΑΛ WC ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΟ 90cmX150cm 11 ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (10 lt) ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (10 lt) ΤΑΠΕΤΟ ΝΤΟΥΣ cmX76cm (ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ) 15 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΧΡΗΣΗΣ (4 lt) 16 ΥΓΡΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ (4 lt) 17 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙΩΝ (4 lt) ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝ ( ) 35 3,90 136,50 5 1,90 9, ,70 59,20 6 4,80 28,80 8 4,50 36, ,70 55, ,30 69, ,50 30, ,10 61, ,00 400,00 5 2,30 11, , , ,00 750,00 5 6,70 33, , , ,60 460, ,60 115,00

6 Ε - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΝΠΔΔ (ΟΚΟΙΠΑΔΑ) Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΡΟΦΗΤΗΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΑΠΛΩΣΤΡΑ ΡΟΥΧΩΝ ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ (με αποσμητικό - 4 lt) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΜΕ ΚΡΟΣΣΙΑ 400 gr ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΚΟΥΤΙ 100) ΓΑΝΤΙΑ ΓΕΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΖΕΥΓΗ ΜΕΓΕΘΗ M & L ΧΩΡΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 30cm (κούτα 12τεμ) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ WΕΤΤΕΧ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΥΠΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕΤΑΛ/ΠΛΑΣ ΚΟΥΒΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ (Νο 600) ΚΟΥΒΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΟΝΟΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ & ΠΡΕΣΣΑ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ (4 lt) ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ (500ml) ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝ ( ) 10 2,80 28, ,50 107,50 150,00 10, , ,20 210, , , ,80 216, ,80 280, ,50 97, ,50 22,50 5 3,50 17, ,00 110, ,60 506, ,50 15, ΣΤΙΦΤΗΣ ΚΟΥΒΑ 10 2,60 26, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡ ΣΚΟΥΠΑ (συσκευασία 5 τεμ) ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΑΡΙΝΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 15 14,50 217, ,50 45,00

7 Ε - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΝΠΔΔ (ΟΚΟΙΠΑΔΑ) Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΚΟΥΠΑ ΝΑΫΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ Ν101 (ΧΟΝΔΡΗ) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 36 ΣΧΟΙΝΙ ΜΕ ΣΥΡΜΑ (ΚΟΥΤΙ 25m) 37 ΣΥΡΜΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ (1000gr) 38 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΑΛΙΩΝ (950ml) 39 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΛΟ (200gr περίπου) 40 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (800gr) ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ (κουτί 100 τεμ) ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ 30cmΧ30cm ΠΕΡΙΠΟΥ (πακέτο των 200 τεμαχίων ενδεικτικά) ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ cmX24cm, δίφυλλη (πακέτο των 200 τεμαχίων ενδεικτικά) ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ cmΧ55cm (πακέτο 20 τεμ) Bιοδιασπώμενοι ή οξο-βιοδιασπόμενοι ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ cmΧ100cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΑΥΡΟΙ Bιοδιασπώμενοι ή οξο-βιοδιασπόμενοι ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ cmΧ55cm ΠΕΡΙΠΟΥ Bιοδιασπώμενοι ή οξο-βιοδιασπόμενοι ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝ ( ) 20 2,80 56, ,20 264, ,50 35,00 5 9,90 49,50 5 7,90 39, ,00 0, , , , ,40 700, ,90 720, ,30 130, , ,00 ΚΙΛΟ 400,00 2,20 880,00 ΚΙΛΟ 30,00 2,20 66, ,00 300,00

8 Ε - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΝΠΔΔ (ΟΚΟΙΠΑΔΑ) Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 52cmΧ75cm (ρολλό 10τεμ) Bιοδιασπώμενοι ή οξο-βιοδιασπόμενοι ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ (ΠΑΚΕΤΟ 72 τεμ) ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΤΥΠΟΥ WETTEX) 26cmΧ32cm ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (ΚΟΥΤΙ 150 ΜΕΖΟΥΡΕΣ) ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ (3 lt) 52 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ (4 lt) ΚΟΥΒΑΔΑΚΙ ΜΙΚΡΟ (ΝΑ ΧΩΡΑΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗΝ ΒΡΥΣΗ) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟ ΚΟΥΒΑ (300gr) ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ (500gr) 56 ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΠΑΝΑΚΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ (40cmΧ40cm) ΦΑΡΑΣΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝ ( ) 60 2,10 126, ,00 600, , , ,20 237, ,60 598,00 5 5,00 25, ,80 28, ,90 38, ,30 26, ,80 174, ,00 75, ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 15 1,10 16, ΒΑΜΒΑΚΙ (150gr) 20 1,70 34, ΣΙΔΕΡΟΠΑΝΟ (135cmx48cm) ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΙΝΕΣ (40cmx40cm) 13 3,60 46, ,50 15,00

9 Ε - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΝΠΔΔ (ΟΚΟΙΠΑΔΑ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΕΙΔΟΥΣ ΣΠΑΓΓΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝ ( ) 5 1,10 5, ΛΑΣΤΙΧΑ Νο9/Νο10 ΚΙΛΟ 2,0 8,40 16,80 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 5mΧ30mm 10 4,50 45, ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ KOLLHTIKH 50MMΧ50M ΛΑΔΟΧΑΡΤΟ ΡΟΛΛΟ ΜΗΚΟΥΣ 10m 250 3,50 875, ,60 24,00 ΣΥΝΟΛΟ Ε 30004,70 ΦΠΑ 23% 6901,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε 36905,78 Α/Α ΣΤ - ΧΗΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΕΡΙΟ ΧΛΩΡΙΟ (ΦΙΑΛΗ/ΚΥΛΙΝΔΡΟ 65kgr) ΥΓΡΟ ΧΛΩΡΙΟ (ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 1250kgr) ΑΛΓΟΚΤΟΝΟ (ΔΟΧΕΙΟ 30 kgr) ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΥΣΤΙΚΗΣ ΣΟΔΑΣ 50% (ΔΟΧΕΙΟ 45kgr) ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΑΦΑΛΛΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΝΤΕΤΑΡΤΡΑΝ (ΔΟΧΕΙΟ 25kgr) ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝ ( ) , , , , ,00 210, ,00 930, ,00 80,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ 7960,00 ΦΠΑ 23% 1830,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ 9790,80 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ 56746,95 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ 12839,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 69585,95

10 ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ισχύουσες διατάξεις: Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις αναφερόμενες ανωτέρω διατάξεις ΑΡΘΡΟ 2 ο : Συμβατικά στοιχεία: Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σ αυτή ως αναπόσπαστο τμήμα είναι, κατά σειρά ισχύος, τα εξής: 1 Η παρούσα διακήρυξη 2 Η υπ αριθμ 9Α/2014 Μελέτη του Τμήματος Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Αμαρουσίου με τις συνοδεύουσες αυτήν σχετικές: α) τεχνική έκθεση, β) τεχνικές προδιαγραφές, γ) ενδεικτικό τιμολόγιο, δ) ενδεικτικό προϋπολογισμό, ε) συγγραφή υποχρεώσεων 3 Τα επισυναπτόμενα στην υπ αριθμ 9Α/2014 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας Έντυπα Προδιαγραφών Είδους της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Παράρτημα Ι & ΙΙ) 4 Η προσφορά του μειοδότη ΑΡΘΡΟ 3 ο : Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση της προμήθειας: Η δαπάνη για την συνολική προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 69585,95 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ήτοι 12839,00 ) (Δαπάνες Δήμου 32680,17 και Δαπάνες ΝΠΔΔ «ΟΚΟΙΠΑΔΑ» 36905,78 ) Οι επί μέρους δαπάνες ανά ομάδα έχουν προϋπολογισθεί ενδεικτικά ως εξής: 1 Για την A OMAΔΑ «ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ»: με δαπάνη 14265,54 (με ΦΠΑ 23 %) και θα επιβαρύνει το ΚΑ Για την Β ΟΜΑΔΑ «ΧΑΡΤΙΚΑ»: με δαπάνη 2034,11 (με ΦΠΑ 23 %) και θα επιβαρύνει το ΚΑ Για την Γ ΟΜΑΔΑ «ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ» με δαπάνη 3471,68 (με ΦΠΑ 23% ) και θα επιβαρύνει το ΚΑ Για την Δ ΟΜΑΔΑ Δ1 «ΧΗΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ)», με δαπάνη 2404,64 (με ΦΠΑ 13 %) και θα επιβαρύνει το ΚΑ Δ2 «ΧΗΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΛΠ ΧΗΜΙΚΑ)», με δαπάνη 713,40 (με ΦΠΑ 23 %) και θα επιβαρύνει το ΚΑ Για την Ε ΟΜΑΔΑ «ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΝΠΔΔ (ΟΚΟΙΠΑΔΑ», με δαπάνη 36905,78 (με ΦΠΑ 23% ) και θα επιβαρύνει το ΚΑ Για την ΣΤ ΟΜΑΔΑ «ΧΗΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ», με δαπάνη 9790,80 (με ΦΠΑ 23%) και θα επιβαρύνει το ΚΑ

11 ΑΡΘΡΟ 4 ο : Χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αμαρουσίου (οδ Βασ Σοφίας 9 & Δημ Μόσχα), την Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014, με ώρα έναρξης κατάθεσης των προσφορών την 10:00 πμ και ώρα λήξης 10:30 πμ ΑΡΘΡΟ 5 ο : Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης Πληροφόρηση ενδιαφερομένων: Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης στο Γραφείο Προμηθειών του Δήµου Αμαρουσίου, τηλ , 96, - 99), όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3861/2010 και θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα Επιπροσθέτως, περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Αμαρουσίου καθώς και στην ιστοσελίδα maroussigr Τέλος, η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατά τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Π1/2380/ (ΦΕΚ:Β/3400/2012) ΑΡΘΡΟ 6 ο : Δεκτοί στο διαγωνισμό: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, εφόσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ και συνεταιρισμοί ΑΡΘΡΟ 7ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής Δείγματα: Κάθε προμηθευτής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που λαμβάνει µέρος στο διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει, μαζί με την προσφορά του δείγματα τα οποία θα είναι ικανοποιητικής ποσότητας, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από την επιτροπή αξιολόγησης Εναλλακτικά, σε περίπτωση κωλύματος προσκόμισης δειγμάτων, ο προμηθευτής δύναται να προσκομίσει αναλυτικά διαφημιστικό φυλλάδιο με προδιαγραφές για μέρος ή το σύνολο των ειδών, με εξαίρεση την ομάδα Α για την οποία θα πρέπει να κατατεθούν υποχρεωτικά δείγματα Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά Όλα τα δικαιολογητικά θα είναι εις διπλούν και θα είναι γραμμένα στην Ελληνική γλώσσα Σε περίπτωση αλλοδαπού προμηθευτή, πρέπει να υπάρχει επίσημη μετάφραση 1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86, με την οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους διακήρυξης, και ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ αριθμ 9Α/2014 Μελέτης του Τμήματος Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και τα επισυναπτόμενα στη μελέτη Έντυπα Προδιαγραφών Είδους της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

12 2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86, με την οποία να δηλώνει ότι τα είδη με τα οποία θα προμηθεύσει το Δήμο θα είναι ίδια με τα δείγματα/διαφημιστικά φυλλάδια με προδιαγραφές που κατατέθηκαν με την προσφορά 3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86, με την οποία να δηλώνει ότι η παράδοση των ειδών θα γίνεται σε χρόνο και τόπο που θα υποδεικνύει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 4) Πλήρη στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα προσφερόμενα είδη εναρμονίζονται με τις προδιαγραφές προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον του Δήμου Αμαρουσίου όπως αναλυτικά αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ αριθμ 9Α/2014 Μελέτης του Τμήματος Σχεδιασμού και οργάνωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας καθώς και στα επισυναπτόμενα σε αυτή Έντυπα Προδιαγραφών Προϊόντων Φιλικών προς το Περιβάλλον της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Εάν σε κάποια χώρα (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) δεν εκδίδονται τα παρακάτω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή αν αυτά που εκδίδονται δεν καλύπτουν όλες τις αναφερόμενες περιπτώσεις, μπορεί να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση (βεβαίωση) του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο Στις ανωτέρω περιπτώσεις, μαζί με την ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση προσκομίζεται και το έγγραφο της δικαστικής ή διοικητικής αρχής που βεβαιώνει την αδυναμία έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή εγγράφου Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο χρόνο που προβλέπεται για τα πιστοποιητικά, αντί των οποίων υποβάλλονται Εάν οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του αντιπροσωπευόμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή Τα δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στον Δήμο Αμαρουσίου και εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς τους Σε τέτοια περίπτωση θα γίνεται σχετική ρητή μνεία στην προσφορά και θα υποβάλλονται τα αντίστοιχα αντίγραφα των πρωτοτύπων που είναι κατατεθειμένα στον Δήμο Οι υπεύθυνες δηλώσεις που προβλέπονται στη διακήρυξη πρέπει να φέρουν ημερομηνία υπογραφής του δηλούντος και να περιέχουν γενικά τα στοιχεία που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία

13 Η παράλειψη προσκόμισης έστω και ενός από τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής ή η προσκόμιση δικαιολογητικών που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό 71 Τα φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 1) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά τα οριζόμενα στο σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης 2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας καταγωγής ή προέλευσης), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Η ημερομηνία έκδοσης του αποσπάσματος ή του ισοδύναμου εγγράφου πρέπει να είναι πρόσφατη και πάντως όχι παλαιότερη των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο τυχόν καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν1599/1986 (ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του), όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων 3) Πιστοποιητικό ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής (της χώρας εγκατάστασης, αν πρόκειται για αλλοδαπούς) ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή διαδικασία αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη παρόμοια διαδικασία Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού ή του ισοδύναμου εγγράφου, πρέπει να είναι πρόσφατη και πάντως όχι παλαιότερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής (της χώρας εγκατάστασης, αν πρόκειται για αλλοδαπούς) ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 5) Πιστοποιητικό περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου (της χώρας εγκατάστασης, αν πρόκειται για αλλοδαπούς) Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία αυτή 6) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν1599/1986 (ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του), στην οποία θα δηλώνεται ότι: δεν έχουν στερηθεί του δικαιώματος να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, με δικαστική απόφαση ή άλλη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους, δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,

14 δεν έχουν υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών είναι σύμφωνες με αυτές της διακήρυξης, η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται σε χρόνο και τόπο που θα υποδεικνύει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 72 Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των φυσικών προσώπων, πλην του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδυνάμου προς τούτο εγγράφου 2) Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό, εάν πρόκειται για ΑΕ ή ΕΠΕ 3) Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ 4) Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό 5) Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο διαγωνισμό 6) Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων τα ανωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία έχουν τη μορφή και τον τύπο που προβλέπεται από τη νομοθεσία από την οποία διέπονται 7) Σε περίπτωση Συνεταιρισμού, απαιτείται και βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 8) Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, απαιτούνται όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ΑΡΘΡΟ 8 ο : Τρόπος κατάθεσης προσφορών: 81 Για λόγους καλύτερης διαχείρισής τους, τα προς προμήθεια είδη χωρίζονται σε έξι (6) ομάδες, όπως ακριβώς αναφέρονται στον «ενδεικτικό προϋπολογισμό» 82 Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ή ακόμα και όλες τις παραπάνω επιμέρους ομάδες ειδών του διαγωνισμού Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές 83 Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα γίνει ξεχωριστά ανά ομάδα με βάση την χαμηλότερη τιμή Ο Δήμος μπορεί να αναθέσει την κάθε ομάδα σε διαφορετικό προμηθευτή

15 84 Η προσφορά πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της κάθε ομάδας που περιλαμβάνει Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα είδη κάποιας ομάδας, θα απορρίπτονται ως προς τη συγκεκριμένη ομάδα 85 Όταν μια προσφορά απορριφθεί ως προς ένα είδος, αναγκαστικά απορρίπτεται ως προς ολόκληρη την ομάδα που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο είδος 86 Σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο της προσφοράς θα είναι σύμφωνο με τα αναφερόμενα στους όρους διακήρυξης και τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 87 Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού, ή παρουσιάζουν μή προφανή λάθη στα ποσά, απορρίπτονται ως απαράδεκτες με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 88 Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους 89 Επί ποινή αποκλεισμού, οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: α Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια γ Ο αριθμός της διακήρυξης δ Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε Τα στοιχεία του αποστολέα 810 Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι χωρίς σβησίματα, ξυσίματα, προσθήκες ή διορθώσεις Σε περίπτωση που υπάρχει κάτι τέτοιο, πρέπει να είναι καθαρογραμμένο και να συνοδεύεται από σφραγίδα της εταιρίας και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου 811 Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα: α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, β) η εγγύηση συμμετοχής, γ) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 812 Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 813 Οι προσφορές και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα στην ελληνική γλώσσα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 7 του άρθρου 11 και την παρ 1 του άρθρου 12 του ΕΚΠΟΤΑ Ένα από τα δύο σετ θα θεωρηθεί ως πρωτότυπο και πρέπει να είναι μονογραμμένο σε κάθε φύλλο του από το νόμιμο εκπρόσωπο της προσφέρουσας 814 Προσφορές που υποβάλλονται σε ανοιχτούς φακέλους ή σε φακέλους που δύνανται να ανοιχτούν και να ξανακλείσουν, ή που δεν περιέχουν σε ξεχωριστό σφραγισμένο υποφάκελο την οικονομική προσφορά, δεν γίνονται αποδεκτές (απορρίπτονται) 815 Η τεχνική προσφορά πρέπει να είναι συντεταγμένη ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές με την ίδια σειρά και αρίθμηση, όπως αναλυτικότερα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της υπ αριθμ 9Α/2014 Μελέτης του Τμήματος Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Καθαριότητας

16 816 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου 817 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη 818 Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους 819 Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο 820 Οι προσφορές (σύμφωνα και με το άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης) θα πρέπει να συνοδεύονται από δείγματα τα οποία θα είναι ικανοποιητικής ποσότητας έτσι ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος από την επιτροπή αξιολόγησης Εναλλακτικά, σε περίπτωση κωλύματος προσκόμισης δειγμάτων, ο προμηθευτής δύναται να προσκομίσει αναλυτικά διαφημιστικό φυλλάδιο με προδιαγραφές για μέρος ή το σύνολο των ειδών της ομάδας Β και μόνο 821 Για την συμπλήρωση της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης 822 Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ημέρα της δημοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ που θα βαρύνει τον ήμο Αμαρουσίου Περιλαμβάνεται επίσης η μεταφορά και παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ή που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 823 Όλες οι τιμές θα είναι σε Ευρώ και πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένες Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές 824 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό ή για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, τουλάχιστον ως προς την ομάδα ειδών που υπάρχει το πρόβλημα ΑΡΘΡΟ 10 ο : Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη ΑΡΘΡΟ 11 ο : Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού 111 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, ξεκινά την αποσφράγιση των προσφορών σε δημόσια συνεδρίαση, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην περιληπτική διακήρυξη Στην αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι (ή οι εξουσιοδοτημένοι) εκπρόσωποι των προσφερόντων Η αποσφράγιση γίνεται κατά την παρακάτω διαδικασία σε τρεις διακριτές φάσεις:

17 Α Αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής Αποσφραγίζεται μόνον ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής τα δικαιολογητικά συμμετοχής Ο σφραγισμένος υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς μονογράφεται επίσης από τα μέλη της Επιτροπής αλλά δεν αποσφραγίζεται σε αυτή τη φάση Εξετάζονται από τα μέλη της Επιτροπής τα δικαιολογητικά συμμετοχής των προσφερόντων και συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συμμετέχοντες και η πληρότητα/ορθότητα ή μη των δικαιολογητικών που υπέβαλαν Β Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών Μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια αξιολογούνται, μόνον οι τεχνικές προσφορές των εταιριών που πέρασαν επιτυχώς τη φάση ελέγχου των δικαιολογητικών και συμπληρώνεται το σχετικό πρακτικό Γ Αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικών προσφορών Αποσφραγίζονται μόνο οι οικονομικές προσφορές των εταιριών που πέρασαν επιτυχώς και από τη φάση ελέγχου των τεχνικών προσφορών Τα μέλη της επιτροπής μονογράφουν κάθε φύλλο των οικονομικών προσφορών Στη συνέχεια αξιολογούν συγκριτικά τις προσφορές και σε σχέση με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του διαγωνισμού Η αξιολόγηση γίνεται ξεχωριστά για κάθε μία από τις πέντε (5) ομάδες ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό Προσφορές με συνολική τιμή κάποιας ομάδας ειδών υπερβαίνουσα τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της ομάδας, απορρίπτονται ως προς τη συγκεκριμένη ομάδα 112 Σε περίπτωση που δύο προμηθευτές προσφέρουν την ίδια ακριβώς τιμή για κάποια ομάδα ειδών και εφόσον αυτή η τιμή μειοψηφήσει στο διαγωνισμό, διενεργείται δημόσια κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων μερών 113Η επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό και το υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για την τελική έγκριση ΑΡΘΡΟ 12ο : Ενστάσεις Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: Α Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, από όποιον έχει έννομο συμφέρον, μέσα στο πρώτο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα Β Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου Γ Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, μετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού δεν γίνονται αποδεκτές

18 Δ Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα του Ν3463/2006 ΑΡΘΡΟ 13ο : Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ύστερα από τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 14ο : Σύμβαση 141 Μετά την κατακύρωση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, το αρμόδιο τμήμα του Δήμου αποστέλλει έγγραφη ειδοποίηση στους αναδόχους να προσέλθουν για την υπογραφή της σύμβασης Οι ανάδοχοι της προμήθειας, μετά την έγγραφη ειδοποίηση, υποχρεούνται να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αμαρουσίου σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) εργάσιμων ημερών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 142 Η σύμβαση συντάσσεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ Η σύμβαση υπογράφεται από τα δύο μέρη και ο ανάδοχος καταθέτει την εγγύηση καλής εκτέλεσης 143 Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει μέσα σ αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι' αυτόν οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία κυρώσεις 144 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή του συμφωνητικού, που πρωτοκολλείται την ίδια ημέρα στο Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήµου ΑΡΘΡΟ 15ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις, έξοδα δημοσίευσης 151 Οι ανάδοχοι βαρύνονται, βάσει των κειμένων διατάξεων, με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός από τον ΦΠΑ που βαραίνει τον Δήμο 152 Επίσης, επιβαρύνονται με τις δαπάνες για τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού, του αρχικού και ενδεχομένως και του επαναληπτικού, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν3801/2009, το οποίο αναφέρει ότι: «οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα δημοσίευσης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών» Σε περίπτωση ανάδειξης περισσότερων του ενός αναδόχων, το συνολικό κόστος της δημοσίευσης του διαγωνισμού επιμερίζεται ανάλογα με το συμβατικό τίμημα του καθενός ΑΡΘΡΟ 16 : Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης: 161 Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποία ανέρχεται στο 2% επί της ενδεικτικά προϋπολογισθείσας από το Δήμο δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (μίας ή

19 περισσότερων ομάδων) σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ1 του ΕΚΠΟΤΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 του Ν 4281/2014 και του άρθρου 2 παρ 12 του Ν 2286/ Για να υπολογίσετε το ύψος της εγγυητικής επιστολής, αθροίστε τα σχετικά ποσά των επιμέρους ομάδων που θα συμπεριλάβετε στην προσφορά σας: A/A ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΕΤΟΧΗΣ 2% 1 ΟΜΑΔΑ Α (ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ) 11598,00 231,96 2 ΟΜΑΔΑ Β (ΧΑΡΤΙΚΑ) & 1653,75 33,08 3 ΟΜΑΔΑ Γ (ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣ 2822,50 56,45 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΑ) 4 ΟΜΑΔΑ Δ (ΧΗΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2708,00 54,16 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ ΚΛΠ)) 5 ΟΜΑΔΑ Ε ( ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & 30004,70 600,09 ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΝΠΔΔ (ΟΚΟΙΠΑΔΑ) 6 ΟΜΑΔΑ ΣΤ (ΧΗΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 7960,00 159,20 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ) ΣΥΝΟΛΑ: 56746, , Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που απαιτεί η διακήρυξη, δηλαδή συνολικά τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού 164 Η εγγύηση πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το φορέα προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμος Αμαρουσίου), τον αριθμό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, τον τίτλο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης και την ημερομηνία του διαγωνισμού (άρθρο 26 ΕΚΠΟΤΑ) 165 Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, για το ποσό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ1 του ΕΚΠΟΤΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 του Ν 4281/2014 και του άρθρου 2 παρ 12 του Ν 2286/ Η λήξη της εγγυητικής επιστολής θα είναι τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης Στην περίπτωση που ο χρόνος της σύμβασης παραταθεί, αντίστοιχα θα ανανεωθεί και ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής 166 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την λήξη της σύμβασης, εφόσον αυτή έχει εκτελεστεί καλώς

20 167Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ ΑΡΘΡΟ 17 : Διάρκεια εκτέλεσης σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της και μέχρι την ολοκλήρωση του αντικειμένου Η σύμβαση δύναται να παραταθεί ύστερα από συμφωνία και των δύο μερών χωρίς να σημειωθεί υπέρβαση του συμβατικού ποσού καθώς και των ανά είδος ποσοτήτων που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο Άρθρο 18 :Τιμές προσφορών Η οικονομική προσφορά για κάθε υποψήφιο προμηθευτή, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης Συνεπώς, η τιμή μονάδας της προσφοράς για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση και της τελευταίας παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη Οποιαδήποτε αλλαγή των προσφερόμενων τιμών από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης ΑΡΘΡΟ 19 ο : Χρόνος, τόπος & τρόπος παράδοσης: Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδίδονται τμηματικά και σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου, του Κολυμβητηρίου και του ΝΠΔΔ ΟΚΟΙΠΑΔΑ Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή κατόπιν ελέγχου, σύμφωνα με τα άρθρα του ΕΚΠΟΤΑ Η παράδοση των σάκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης θα γίνεται σε συσκευασμένες παλέτες ώστε να διευκολύνεται η αποθήκευσή τους Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική απόρριψη ή τη μερική αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών Η τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει την παράδοση των ειδών σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα πραγματοποιείται µε την πρόοδο της παράδοσης των ειδών στο Δήμο, εφόσον συνταχθεί και υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβής και υποβληθούν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής Εάν κατά την χρήση τους τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζουν ελαττώματα τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ

21 ΑΡΘΡΟ 20 : Τρόπος- χρόνος πληρωµής: Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο της παράδοσης των υλικών και μετά την κατάθεση όλων των απαραίτητων παραστατικών που απαιτούνται για την έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής Οι τιμές δεν δύνανται αναπροσαρμογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια της σύμβασης και έως την τελική εξόφληση Η πληρωµή θα γίνεται µε την κατάθεση όλων των απαραίτητων παραστατικών από την ανάδοχο εταιρεία στην υπηρεσία και αφού διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι εγκρίσεις Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια για την προµήθεια υπηρεσία ΑΡΘΡΟ 21 : Ανωτέρα βία Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε η πρέπουσα επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κά Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα ΑΡΘΡΟ 22 : Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου - Επίλυση διαφορών Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας θα επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα της σύμβασης και τα άρθρα του ΕΚΠΟΤΑ Εάν, κατά την παραλαβή, διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να απορρίψει τα προς παραλαβή είδη από τον ανάδοχο Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο ήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του, τρόπο Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της προμήθειας και σε εφαρμογή της σύμβασης, ισχύουν οι ρητές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ Δικαστήρια αρμόδια επίλυσης τυχόν διαφορών ορίζονται τα των Αθηνών Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

22 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΠΙΠΛΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε4 ΟΥ06-01/ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ 2 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ 3 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ 4 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ : ΤΖΑΜΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΟΥ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 5 ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ 6 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ

23 1 Ε4 ΟΥ06-01/ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ : ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : lt ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ : - Άοσμο - Με ουδέτερο ΡΗ για το δέρμα (5,5-7,5) Προκειμένου για την επικύρωση των ανωτέρω απαιτείται η προσκόμιση του Εθνικού Φύλλου Ασφάλειας (Material Safety Data Sheet) - Να διαθέτει έγκριση/γνωστοποίηση από το ΓΧ του Κράτους ή τον ΕΟΦ (αν πρόκειται για καλλυντικό προϊόν) η οποία θα αναγράφεται στη συσκευασία

24 Ε4 ΟΥ06-01/ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ : - ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ - ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τεμάχιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ : - Πρώτη ύλη από 100% ανακυκλωμένο χαρτί - Μη λευκασμένο ή αν έχει υποστεί διαδικασία λεύκανσης να μην έχουν χρησιμοποιηθεί ουσίες χλωρίου (TCF (Totally Chlorine Free) Για την επικύρωση των ανωτέρω απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του κατασκευαστή ή άλλου πιστοποιημένου φορέα - Σε αδιάβροχη ανακυκλώσιμη συσκευασία

25 1 Ε4 ΟΥ06-01/ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ : ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τεμάχιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ : - Διαστάσεων ~ 0,48m X 0,50m σε ρολό - Διαστάσεων ~ 0,80m X 0,55m - Χρώμα μαύρο - Bιοδιασπώμενες ή οξο-βιοδιασπόμενες Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του κατασκευαστή ή άλλου πιστοποιημένου φορέα

26 Ε4 ΟΥ06-01/ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ : Καθαριστικά : - Τζαμιών - Δαπέδου-Γενικής Χρήσης - Δύσκολων Λεκέδων - Χώρων υγιεινής Αφαλατικό Απολυμαντικό ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : lt ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΝ : Να περιέχονται ή μη κατά περίπτωση τα παρακάτω συστατικά : Αλκαλικά υλικά Υδροξείδιο καλίου (KOH) (καυστικό νάτριο), πυριτικό νάτριο Όχι περισσότερο από 5% Εξαίρεση: απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων - όχι περισσότερο από 30% Κανένας περιορισμός για συμπυκνωμένο διάλυμα Αμμωνία Όχι περισσότερο από 1% Σε συμπυκνωμένα διαλύματα όχι περισσότερο από 5% Λευκαντικά μέσα Υπεροξείδιο του υδρογόνου Όχι περισσότερο από 10% Εξαίρεση: λευκαντικές μονάδες για απορρυπαντικά πλυντηρίου (PERHYDROL) Λευκαντικά μέσα με βάση το χλώριο, υπεροξικό οξύ Να μην περιέχονται Υλικά αύξησης δράσης (Builders)

27 Πυριτικά άλατα νατρίου Όχι περισσότερο από 30% Πολυανθρακικά Όχι περισσότερο από 5% Φωσφορικά άλατα, (EDTA - Ethylnediamine tetracetate) Να μην περιέχονται NTA (Nitrilotriacetate) Όχι περισσότερο από 1% Εξαίρεση: απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων - όχι περισσότερο από 20% Φωσφοριούχες ενώσεις Όχι περισσότερο από 1% Εξαίρεση: απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων και απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων με αυτόματη δοσολογίαόχι περισσότερο από 5% Οργανικοί διαλύτες Συνολική περιεκτικότητα διαλυτών Όχι περισσότερο από 30% Κανένας περιορισμός για συμπυκνωμένα διαλύματα Αλιφατικοί Υδρογονάναθρακες Όχι περισσότερο από 5% Εξαίρεση: Υλικά καθαριότητας δαπέδων: όχι περισσότερο από 10% Aromatic free test petrol Διαιθυλενογλυκολικός μονομεθυλαιθέρας Διαιθυλενογλυκολικός αιθυλαιθέρας Διαιθυλενογλυκολικός βουτυλαιθέρας 2-2 Βουτοξυεθοξύ Οξικός αιθυλεστέρας (2-2_Butoxyethoxy-ethylacetate) 1-μεθοξυπροπανόλη-2 Τερπένια, τερεβινθέλαιο Σύνολο διαλυτών που προαναφέρθηκαν Όχι περισσότερο από 10% όχι περισσότερο από 20% προκειμένου για υλικά καθαριότητας δαπέδων

28 Ελεύθερη μονοαιθανολαμίνη και τριαιθανολαμίνη (ΜΕΑ) Όχι περισσότερο από 1% Σε συμπυκνωμένα διαλύματα όχι περισσότερο από 5% Αρωματικοί υδρογονάνθρακες Διαλύτης νάφθα, test petrol Να μην περιέχονται Βουτανόλη, ισοβουτανόλη, μεθανόλη Αιθυλενική γλυκόλη, μεθυλενική γλυκόλη, αιθυλική γλυκόλη Βουτιλική γλυκόλη, Φαινυμονογλυκολαιθέρας Dipropylene glycol monomethylether Άλας μεθυλενικής γλυκόλης, άλας αιθυλικής γλυκόλης, άλας βουτιλικής γλυκόλης, άλας προπυλικής γλυκόλης, 2-μεθοξυπροπανόλη-1 Αλογονικοί υδρογονάνθρακες, _ιαιθανολαμίνη (DΕΑ) Ουδέτερα άλατα Χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο ασβέστιο, Όχι περισσότερο από 10% θειϊκό μαγνήσιο, χλωριούχο νάτριο, θειϊκό νάτριο, άλας μαγνησίου Οξέα Οξικό οξύ, γλυκολικό οξύ, γλυκοξιλικό Όχι περισσότερο από 20% οξύ, γαλακτικό οξύ, οξαλικό οξύ Κανένας περιορισμός για συμπυκνωμένα διαλύματα Amidosulphonic acid, δισανθρακικό Νάτριο Όχι περισσότερο από 10% Κανένας περιορισμός για συμπυκνωμένα διαλύματα Μυρμηγκικό οξύ, φωσφορικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ, θειϊκό οξύ Όχι περισσότερο από 1% Κανένας περιορισμός για συμπυκνωμένα διαλύματα

29 Νιτρικό οξύ Να μην περιέχεται Απολυμαντικά Απορρυπαντικά Απολυμαντικά κατηγορίας R50/53 (πολύ τοξικά για υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσουν μακροχρόνιες βλαβερές επιπτώσεις σε κανάλια νερού) ή τα οποία θα χρειάζονταν τέτοια κατηγοριοποίηση Τετραδικά απολυμαντικά αμμωνίας ρούχων Να μην περιέχονται Να μην περιέχονται Εξαίρεση: esterquats σε μαλακτικά Αλκύλια (APEO) Να μην περιέχονται Πλαστικοποιητές Φθαλικοί διεστέρες της 2-αιθυλοεξανόλης (DEHP-Di(2-ethylhexyl)phthalate) Να μην περιέχονται Άλλοι πλαστικοποιητές Όχι περισσότερο από 5% Συντηρητικά Φορμαλδεϋδες και προϊόντα απόσπασής τους, συστατικά τεταρτοταγούς αμμωνίου, αλογόνα και συστατικά που περιέχουν αλογόνα Να μην περιέχονται Εξαίρεση : chloro isothiazolinone : όχι περισσότερο από 15ppm Σορβικό οξύ και άλατα, βενζοϊκό οξύ και Άλατα Όχι περισσότερο από 1% Άλλα Όχι περισσότερο από 0,1% Προσθετικές Αρωματικές ουσίες Παραδιχλωροβενζόλιο, 3-μεθυλοκυκλοδεκαπετνανόλη (nitromusk) και πολυκυκλικά συστατικά του μόσχου Να μην περιέχονται Άλλες αρωματικές ουσίες Όχι περισσότερο από 1% Χρωστικές Όχι περισσότερο από 0,1%

30 Azo dye Να μην περιέχονται Λιπαρές αμίνες Να μην περιέχονται Καρβοξυμεθυλοκυταρρίνη (CMC) Όχι περισσότερο από 10% Πολυβινυλοπυρρολιδόνη (Povidone- PVP) Όχι περισσότερο από 5% Αλογονωμένος υδρογονάνθρακας Να μην περιέχονται Επιπλέον απαιτήσεις: 1 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ/ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 2 Με την υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να προσκομισθεί δείγμα του κάθε υγρού Καθαριστικού 3 Σε περίπτωση που τα υλικά απαιτούν αραίωση, υποχρεούται ο προμηθευτής στην επίδειξη της χρήσης αυτών στο Δημαρχείο

31 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ: 9 Α / 2014 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 69585,95 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α: - ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ 85Χ110 (περίπου) ΜΑΥΡΟΙ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ (Bιοδιασπώμενοι ή οξοβιοδιασπόμενοι) ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ 85Χ110 (περίπου) ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ (Bιοδιασπώμενοι ή οξοβιοδιασπόμενοι) ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ 52X70 (περίπου) ΜΑΥΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ (Bιοδιασπώμενοι ή οξοβιοδιασπόμενοι) ΤΥΠΟΥ ΦΑΝΕΛΑΚΙ CM (περίπου) Bιοδιασπώμενοι ή οξοβιοδιασπόμενοι ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ cmX55cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΛΕΥΚΟΙ ΡΟΛΟ (ρολλό 20 τεμ) Bιοδιασπώμενοι ή οξο-βιοδιασπόμενοι ΚΙΛΟ 3750,00 ΚΙΛΟ 1150,00 ΚΙΛΟ 1100,00 ΚΙΛΟ 10, ,00 ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝ ( )

32 ΚΙΛΟ 300,00 ΚΙΛΟ 150,00 ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Α ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΣΥΝ ( ) ΟΜΑΔΑ B: - ΧΑΡΤΙΚΑ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ CPV ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ (500gr) 1225 ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Β ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΣΥΝ ( ) ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΑ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ (ΚΕΦΑΛΗ - ΟΧΙ ΛΕΥΚΟ) ΚΕΦΑΛΗ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 3 ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (κούτα 100 τεμ) ΟΜΑΔΑ Α: - ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ 75cmX105cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΑΥΡΟΙ (πακέτο 10κιλών τεμαχίων ενδεικτικά) Bιοδιασπώμενοι ή οξοβιοδιασπόμενοι ΑΠΟΡΡΙΑΤΩΝ 75cmX105cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΙ (πακέτο 5κιλών τεμαχίων ενδεικτικά) Bιοδιασπώμενοι ή οξοβιοδιασπόμενοι ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝ ( )

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: 5-12-2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 073939. Προϋπ.: 50.836,26 (με ΦΠΑ 23%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΟΥΣΙ: 5-12-2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 073939. Προϋπ.: 50.836,26 (με ΦΠΑ 23%) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ: 5-12-2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 073939 «Προμήθεια οικοδομικών υλικών, ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 52.099,60 συμπεριλαμβανομένου

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 52.099,60 συμπεριλαμβανομένου ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύκονος, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: -6818- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Το Π 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1 Ο Ισχύουσες Διατάξεις 1.1 Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002851922 2015-06-17

15PROC002851922 2015-06-17 Hµεροµηνία :16/06/2015 Αριθµ.Πρωτ.: 9721 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.:62400 web: www.dimosiraklias.gr Αρ. Μελέτης : 04/2015 Τίτλος: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (παρούσα) ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΚΤΟΚ67-Ψ6Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια - Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.:34393 Δ/ΝΣΗ: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2 Αρ.Αποφ.:369 ΠΕΡΑΙΑ, Τ.Κ. 57019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Νο 1/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Φροντίδας και Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Σιώμπου Αγλαΐα Δ/νση:Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41760, Φαξ 28213-41763 www.chania.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ενδ. προϋπ/σμού : 59.040,00 (με ΦΠΑ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ενδ. προϋπ/σμού : 59.040,00 (με ΦΠΑ) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος, 27/2/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 18872 Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Μ. Παπαϊωάννου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αρτεσιανού 1 Πληροφορίες: Λαμπρινή Παρθένη Τηλ.: 2441350807

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λάρισα 02/06/2014 Αρ. Πρωτ:51885. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λάρισα 02/06/2014 Αρ. Πρωτ:51885. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κωδικός: Έκδοση: Ε-03-01.11 1η ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Ίωνος ραγούµη 1 Ταχ. Κώδικας: 41222 Τηλέφωνο : 2410-531965 FAX : 2410-250372 E-mail : prom@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13/6 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 18754 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 334/2013

Αριθμός Απόφασης : 334/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 22-2013, τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου - Νέστορος Αριθμός Απόφασης : 334/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 37

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ : ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΗΡ: Παυλίδου Βάσω ΤΗΛ: 2373350258 FAX: 2373065791 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αθήνα, 09-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/12 Γενική /νση: ιαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας /νση: Προµηθειών Τµήµα: Προµηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Β. Βλάχου Τηλ.: 210-8110766 Fax: 210-8110772

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/30-07-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι,22/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26792 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών-Αποθήκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικού προϋπολογισμού: 80.312,68 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 23%

Συνολικού προϋπολογισμού: 80.312,68 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 6% & 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα : 13.08.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 58187 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Έργο : Προμήθεια «Παιδαγωγικού Βιβλίων,, Παιχνιδιών, Εκπαιδευτικού Υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ O Αντιδήμαρχος Κατερίνης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ O Αντιδήμαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 601 00 Πληροφ. : Δημητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Φαξ. 2351030686

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΩΝ».

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες :Χρυσοβαλάντης Πανταζής Τηλ. : 24213 50106 Fax : 24210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα