Παπαδόπουλος ηµήτρης MD, Ιωάννου Πολύµνια MD, Νικολαΐδης Χρήστος MD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παπαδόπουλος ηµήτρης MD, Ιωάννου Πολύµνια MD, Νικολαΐδης Χρήστος MD"

Transcript

1 Μετεγχειρητική αναλγησία µετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος. Σύγκριση της αποτελεσµατικότητας τριών τεχνικών: του συνεχούς αποκλεισµού του διαµερίσµατος της λαγόνιας περιτονίας, της συνεχούς επισκληρίδιας αναλγησίας και της κλασσικής χορήγησης πεθιδίνης ενδοµυϊκά. Παπαδόπουλος ηµήτρης MD, Ιωάννου Πολύµνια MD, Νικολαΐδης Χρήστος MD ABSTRACT Postoperative analgesia after total knee arthroplasty. Comparing efficiency of three methods: continuous iliac fascia block, continuous epidural analgesia and conventional intramuscular pethidine administration. Papadopoulos D, Ioannou P, Nikolaidis Ch In this study we compared the efficacy of three methods of analgesia following total knee arthroplasty (TKA). Fifty-seven patients (n=57), with mean age and physical status ΑSA I-III, were scheduled for TKA and were randomly allocated in into three groups. Group A patients received analgesia by continuous iliac fascia block (CIFB), group B patients received continuous epidural analgesia (CEA) and group C patients (n= 19) received intramuscular pethidine at regular time intervals. During the first forty-eight hours after the operation (at 2, 4, 12, 24 and 48 hours) the following parameters were recorded and analysed: severity of pain, supplementary analgesics required and complications occurring for every group of patients. Group A and B patients had significantly better pain relief, compared to group C patients. The need for additional drugs was not statistically significant between groups A and B. More group C patients needed supplementary analgesics, in comparison with groups A and B. Group A had significantly fewer complications, when compared to groups B and C. As a conclusion, the methods of CIFB and CEA following TKA provide significantly better pain relief, compared to intramuscular pethidine administration. CIFB seems to be as treatment of choice for providing the most effective analgesia after TKA, since it provides equally effective analgesia as CEA, has the fewest complications and is the simplest of the three methods, not requiring either nerve stimulation or induction of paresthesia. Ο µετεγχειρητικός πόνος µετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος (ΟΑΓ) είναι ένα Αναισθησιολογικό τµήµα, Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη σηµαντικό πρόβληµα. Είναι πολύ έντονος στο 60% των ασθενών, αρκετά δυνατός στο 30% [1] και αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο στη γρήγορη και έντονη φυσικοθεραπεία, που παίζει κυρίαρχο ρόλο στην µετεγχειρητική 87

2 αποκατάσταση του γόνατος και στην ικανοποίηση του ασθενούς [2,3]. Για την αντιµετώπιση του, διάφορες µέθοδοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν, όπως ο συνεχής αποκλεισµός του οσφυϊκού πλέγµατος [4,5], η συνεχής επισκληρίδια αναλγησία [6,7] και η κλασσική χορήγηση οπιοειδών ενδοµυϊκά [8]. Σκοπός αυτής της µελέτης είναι η σύγκριση της αποτελεσµατικότητας των τριών αυτών µεθόδων µετεγχειρητικής αναλγησίας µετά από ΟΑΓ. ΥΛΙΚΟ - ΜΕΘΟ ΟΣ Πενήντα επτά (n=57) ασθενείς µε µέσο όρο ηλικίας τα 70±5 έτη, µε φυσική κατάσταση ASA Ι-ΙΙΙ, αφού πρώτα ενηµερώθηκαν και έδωσαν τη συγκατάθεσή τους, προγραµµατίστηκαν για να υποβληθούν σε ΟΑΓ και συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη. Από τη µελέτη εξαιρέθηκαν ασθενείς που είχαν αντένδειξη για περιοχική αναισθησία (τοπική µόλυνση, σήψη, διαταραχές πήξης), ασθενείς µε ηπατική ανεπάρκεια και όσοι ανέφεραν αλλεργία σε τοπικά αναισθητικά ή και σε οπιοειδή. Οι ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ισάριθµες οµάδες. Στην οµάδα Α εφαρµόστηκε συνεχής αποκλεισµός του δια- µερίσµατος της λαγόνια περιτονίας (Α ΛΠ). Η µέθοδος εφαρµοζόταν προεγχειρητικά στο χώρο της ανάνηψης σύµφωνα µε τα οδηγά σηµεία του Dalens ο οποίος εφάρµοσε πρώτος τη µέθοδο[9]. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, ψηλαφάται η πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα και η ηβική σύµφυση. Η νοητή γραµµή που ενώνει τα δύο αυτά σηµεία είναι ο βουβωνικός σύνδεσµος. Στα σύνορα έξω και µέσου τριτηµορίου, δύο εκατοστά κάτω από το βουβωνικό σύνδεσµο και αφού ανασηκωθεί το δέρµα γίνεται παρακέντηση µε βελόνα Tuohy 18G συνδεµένη µε σύριγγα χαµηλής αντιστάσεως γεµάτη µε αέρα. Κατά την προώθηση της βελόνας γίνονται αισθητές οι δύο απώλειες αντίστασης καθώς διαπερνώνται διαδοχικά οι δύο περιτονίες (πλατειά και λαγόνια) και το άκρο της βελόνας εισέρχεται στο χώρο της λαγόνιας περιτονίας. Στη συνέχεια γίνεται έγχυση 5ml φυσιολογικού ορού και µε την αφαίρεση της σύριγγας παρατηρείται επιστροφή του υγρού. Αυτό πιστοποιεί τη σωστή θέση της βελόνας, ώστε να γίνει έγχυση του διαλύµατος τοπικού αναισθητικού και στη συνέχεια να τοποθετηθεί ο καθετήρας συνεχούς έγχυσης. Τα τοπικά αναισθητικά που χρησιµοποιούνταν για τον αποκλεισµό ήταν διάλυµα λεβοβουπιβακαΐνης 0,5% 20ml και διάλυµα λιδοκαΐνης 1% 20ml, σε συνδυασµό µε κλονιδίνη 150 mcg. Αµέσως µετά άρχιζε συνεχής έγχυση διαλύµατος λεβοβουπιβακαΐνης 0,25% µε ρυθµό 4ml/h για 48 Πίνακας 1. Βαθµολογία πόνου 2, 4, 12, 24, 48 ώρες µετά από ΟΑΓ PAIN SCORE Α Β Γ p A vs. Γ p Α vs. Β PS2 (µ.ο+sd) 1,74 ±1,15 * 1,05± 0,52 3,21±0,71 0,02 0,119 PS4 (µ.ο+sd) 2,26± 1,19 * 1,37± 0,83 3,47± 0,77 0,01 0,121 PS12 (µ.ο+sd) 1,74± 0,93 * 1,79± 0,92 3,58± 0,64 0,00 0,558 PS 24(µ.ο+SD) 0,63± 0,68 * 1,00± 0,67 2,74± 0,65 0,00 0,316 PS 48(µ.ο+SD) 0,26± 0,45* 0,32± 0,48 1,74± 0,56 0,00 0,721 * Στατιστικά σηµαντική διαφορά σε σχέση µε την οµάδα Γ Στατιστικά σηµαντική διαφορά σε σχέση µε την οµάδα Γ Μεταξύ των οµάδων Α και Β δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στη βαθµολογία πόνου. [ p>0,05 για PS (2-48) ] Pearson chi-square test - στατιστικά σηµαντικό p<0,05 88

3 Πίνακας 2. Επιπλοκές κατά την µετεγχειρητική περίοδο. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ P A B Γ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΠΛΟΚΗ 100%* 42,1% 47,3% ΥΠΟΤΑΣΗ 0* 5,1% 0 ΝΑΥΤΙΑ-ΕΜΕΤΟΣ 0* 26,3% 42,1% ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΥΡΗΣΗΣ 0* 42,1% 15,7% A vs. Γ Pearson chi-square test - στατιστικά σηµαντικό p< 0,05 Α vs. Β 0,04 0,04 * Στατιστικά σηµαντική διαφορά σε σχέση µε τις οµάδες Β και Γ ώρες. Στην οµάδα Β η συνεχής επισκληρίδιος αναλγησία (ΣΕΑ) εφαρµοζόταν πριν την εισαγωγή στη γενική αναισθησία στο Ο 2 -Ο 3 ή Ο 3 -Ο 4 διάστηµα. Ένας καθετήρας 18G προωθούνταν 4-5 εκατοστά στον επισκληρίδιο χώρο και αφού γινόταν δοκιµαστική δόση µε 80mg λιδοκαΐνης, χορηγούνταν 10-12ml λεβοβουπιβακαΐνης 0,5%, από την ίδια οδό. Μετεγχειρητικά εφαρµοζόταν συνεχής έγχυση διαλύ- µατος λεβοβουπιβακαΐνης 0,125% και µορφίνης 0,03mg ανά ml διαλύµατος µε ρυθµό έγχυσης 5-6ml/h. Στην οµάδα Γ χορηγούνταν 50mg πεθιδίνης ενδοµυϊκά κάθε 6 ώρες, σύµφωνα µε τον κλασσικό τρόπο αντιµετώπισης του µετεγχειρητικού πόνου στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκοµείου. Η αξιολόγηση της έντασης του πόνου σε ηρεµία, γινόταν µε εξάβαθµη αναλογική κλίµακα από 0-6 (0= καθόλου πόνος, 1= ελάχιστος, 2= ελαφρύς, 3= αρκετός, 4= έντονος, 5= πολύ έντονος, 6= αφόρητος πόνος) 2, 4, 12, 24 και 48 ώρες µετά την χειρουργική επέµβαση. Και στις τρεις οµάδες, αν ο ασθενής χρειαζόταν συµπληρωµατική αναλγησία (6βαθµη αναλογική κλίµακα >2), τότε χορηγούνταν παρακεταµόλη 600mg ενδοµυϊκά και σε µη βελτίωση του πόνου µετά από 30 λεπτά, δικλοφενάκη 75mg ενδοµυϊκά. Οι επιπλοκές που εκτιµήθηκαν, εφόσον παρατηρήθηκαν, ήταν η υπόταση, ναυτία και έµετος, διαταραχές ούρησης, κνησµός, αναπνευστική καταστολή, τοξικότητα από τοπικά αναισθητικά, διαταραχές κινητικότητας των κάτω άκρων ή καµία επιπλοκή. Καταγράφηκαν και αναλύθηκαν για κάθε οµάδα ασθενών, η ένταση του πόνου, η συµπληρωµατική αναλγησία κα οι επιπλοκές. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε µε το Pearson chi-square test, µε στατιστικά σηµαντικό p< 0,05. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τα δηµογραφικά στοιχεία (ηλικία, φύλο) και η φυσική κατάσταση κατά ASA ήταν συγκρίσιµα και στις τρεις οµάδες. Τα αποτελέσµατα της 6βαθµης αναλογικής κλίµακας πόνου 2, 4, 12, 24 και 48 ώρες µετά την χειρουργική επέµβαση παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Οι βαθµολογίες πόνου στις οµάδες Α και Β, ήταν σηµαντικά µικρότερες συγκριτικά µε την οµάδα Γ (πίνακας 1). Η οµάδα Α εµφάνισε στατιστικά σηµαντική διαφορά σε σύγκριση µε τις οµάδες Β και Γ ως προς την εµφάνιση ή όχι επιπλοκών (πίνακας 2). Τρεις ασθενείς της οµάδας Β και ένας της οµάδας Γ, εµφάνισαν ταυτόχρονα δύο από τις επιπλοκές του πίνακα.. Η οµάδα Γ παρουσίασε µεγαλύτερη ανάγκη για επιπρόσθετα αναλγητικά φάρµακα σε σύγκριση µε τις οµάδες Β και Γ και εµφάνισε και 89

4 Πίνακας 3: Ασθενείς που χρειάσθηκε να πάρουν επιπρόσθετη αναλγησία ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ ΟΜΑ ΕΣ Α Β Γ 36,8%* 21,1%** 89,5% 0,001 0,283 Pearson chi-square test - στατιστικά σηµαντικό p<0,05 * Στατιστικά σηµαντική διαφορά σε σχέση µε την οµάδα Γ ** Στατιστικά σηµαντική διαφορά σε σχέση µε την οµάδα Γ Μεταξύ των οµάδων Α και Β δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά (p>0,05) P στατιστικά σηµαντική διαφορά (πίνακας 3). Μεταξύ των οµάδων Α και Β δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά ως προς την ανάγκη χορήγησης επιπρόσθετων αναλγητικών φαρµάκων (πίνακας 3). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ο µετεγχειρητικός πόνος µετά από ΟΑΓ προβληµατίζει έντονα τους θεράποντες ιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, τη φυσιοθεραπευτική οµάδα και φυσικά επιδρά αρνητικά στη ψυχολογία του ασθενούς, που γίνεται λιγότερο συνεργάσιµος στην τελική και πιο αποφασιστικής σηµασίας, προσπάθεια αποκατάστασης της κινητικότητας του γόνατος. Όταν ο πόνος αντιµετωπίζεται ανεπαρκώς, εντείνει την αντανακλαστική απάντηση, η οποία µπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές όπως αναπνευστικά προβλήµατα, διαταραχές ούρησης, φλεβοθρόµβωση, συµπαθητικο-αδρενεργικές αντιδράσεις που έχουν σαν αποτέλεσµα την αύξηση της αρτηριακής πίεσης, της καρδιακής συχνότητας και της καρδιακής παροχής και κατά συνέπεια αύξηση της κατανάλωσης του οξυγόνου από το µυοκάρδιο [10]. Η καθυστέρηση της αποκατάστασης του ασθενούς και οι πιθανές επιπλοκές που µπορεί να εµφανιστούν, απειλούν την υγεία του, παρατείνουν τη διάρκεια παραµονής του στο νοσοκοµείο και αυξάνουν το κόστος της νοσηλείας. Η κλασσική χορήγηση οπιοειδών ενδοµυϊκά, όπως συνηθίζεται στις περισσότερες κλινικές, φαίνεται ότι δεν µπορεί να ελέγξει ικανοποιητικά τον πόνο µετά από ΟΑΓ. Ο αναισθησιολόγος όµως, µπορεί µε την εφαρµογή τεχνικών περιοχικής αναλγησίας, όπως η ΣΕΑ και ο περιφερικός αποκλεισµός νεύρων (Α ΛΠ), να εξασφαλίσει αποτελεσµατική αναλγησία µετά από ΟΑΓ και να συµβάλλει έτσι απoφασιστικά στην επιτυχία της χειρουργικής επέµβασης και την ικανοποίηση του ασθενούς. Η ΣΕΑ µε οπιοειδή ή/και τοπικά αναισθητικά προσφέρει καλύτερη αναλγησία σε σύγκριση µε την κλασσική χορήγηση οπιοειδών ενδοµυϊκά. Ωστόσο συνοδεύεται µε επιπλοκές όπως ναυτία, έµετος, κατακράτηση ούρων και αναπνευστική καταστολή µε τα οπιοειδή και αµφοτερόπλευρο κινητικό αποκλεισµό και αρτηριακή υπόταση µε τα τοπικά αναισθητικά..τεχνικά η µέθοδος απαιτεί αρκετή επιδεξιότητα, συνεργασία του ασθενούς, κινητοποίηση προσωπικού, ενώ κατά την εφαρµογή της µπορεί να συµβεί, πέρα των άλλων γνωστών επιπλοκών, τρώση της σκληράς µήνιγγας. Ο συνεχής Α ΛΠ παρέχει καλύτερη αναλγησία σε σχέση µε την ενδοµυϊκή χορήγηση οπιοειδών. Είναι στατιστικά το ίδιο αποτελεσµατικός όπως η επισκληρίδια αναλγησία και παρουσιάζει σηµαντικά λιγότερες επιπλοκές, ενώ και η ανάγκη για συµπληρωµατική χορήγηση αναλγητικών ήταν στατιστικά συγκρίσιµη. Το αξιοσηµείωτο για αυτή την µέθοδο περιφερικού αποκλεισµού, είναι ότι πετυχαίνουµε αποκλεισµό µηριαίου, έξω µηροδερµατικού και σε κάποιο βαθµό, µε διάχυση δια µέσου της λαγόνιας περιτονίας και του µείζονα ψοίτη, του θυροειδούς νεύρου. Τεχνικά η µέθοδος εφαρµόζεται µε τον ασθενή σε ύπτια θέση, δεν απαιτείται η 90

5 χρήση νευροδιεγέρτη και δεν απαιτείται συνεργασία µε τον άρρωστο για την αναγνώριση παραισθησίας. Το σηµείο παρακέντησης είναι σε απόσταση ασφαλείας από την µηριαία αρτηρία και το µηριαίο νεύρο και έτσι αποφεύγεται η κατά λάθος ενδαγγειακή χορήγηση τοπικών αναισθητικών καθώς και ο τυχαίος τραυµατισµός νεύρου. Συµπερασµατικά ο συνεχής Α ΛΠ φαίνεται πως υπερτερεί των άλλων δύο τεχνικών της µελέτης για µετεγχειρητική αναλγησία µετά από ΟΑΓ γιατί προσφέρει το ίδιο αποτελεσµατική αναλγησία όπως η συνεχής επισκληρίδια αναλγησία, µε τη διαφορά ότι δεν παρουσιάζει επιπλοκές και είναι πιο απλή στην εφαρµογή της και µε λιγότερους κινδύνους για τον ασθενή κατά την εφαρµογή της τεχνικής. Βιβλιογραφία 1. Bonica J. Postoperative Pain in: Bonica J, Ed. The management of pain. 2 nd ed Philadelphia: Len Febiger 1990, Shoji H. Solomonow M, Yoshito S, et all. Factors affecting postoperative flexion in total knee arthroplasty. Orthopedics 1990; 13: Ryu J, Saito S, Yamamoto K, Sano S. Factors influencing the postoperative range of motion in total knee arthroplasty. Bull Hosp Joint Dis 1993; 53: Edwards NB, Wright EM. Continuous low dose 3-in- 1 nerve blockade for postoperative pain relief after total knee arthroplasty. Anesth Analg 1992; 75: Dallens B, Vanneuville G, Tanguy A. Lumbar plexus blocks and lumbar plexus nerves blocks. Anesth Analg. 1989; 69: Baker MW, Tullos HS, Bryan WJ, Oxspring H. The use of epidural morphine in patients undergoing total knee arthroplasty. J Arthroplasty 1989; 4: Ilahi OA, Davidson JP, Tullos HS, Continuous epidural analgesia using fentanyl and bupivacaine after total knee arthroplasty. Clin. orthop. 1994; 299: Ferrante. FM, Orav EJ, Rocco AG, Gallo J. A statistical model for pain in-patient controlled analgesia and conventional intramuscular opioid regimens. Anesth Analg. 1988; 67: Dallens B, Vanneuville G, Tanguy A. Comparison of the fascia iliaca block with the 3-in-1 block in children. Anesth Analg. 1989; 69: Kehlet H. Surgical stress: the role of pain and analgesia. Br J Anaesth. 1989; 63: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή τη µελέτη συγκρίθηκε η αποτελεσµατικότητα τριών µεθόδων αναλγησίας µετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος (ΟΑΓ). Πενήντα επτά (n=57) ασθενείς µε µέσο όρο ηλικίας 70±5, ASA I-III προγραµµατίστηκαν για ΟΑΓ και χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις οµάδες. Στην οµάδα Α εφαρµόστηκε συνεχής αποκλεισµός του διαµερίσµατος της λαγόνιας περιτονίας (Α ΛΠ), στην οµάδα Β συνεχής επισκληρίδια αναλγησία (ΣΕΑ) και στην οµάδα Γ χορηγούνταν πεθιδίνη ενδοµυϊκά ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.. Καταγράφηκαν και αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εικοσιτετραώρων (2,4,12,24 και 48 ώρες) µετά τη χειρουργική επέµβαση, η ένταση του πόνου, τα συµπληρωµατικά αναλγητικά φάρµακα που χρειάστηκαν και οι επιπλοκές που παρατηρήθηκαν για κάθε οµάδα ασθενών. Οι ασθενείς των οµάδων Α και Β ανέφεραν σηµαντικά χαµηλότερη βαθµολογία πόνου από αυτούς της οµάδας Γ. Η ανάγκη ή όχι, για χορήγηση συµπληρωµατικών αναλγητικών ήταν στατιστικά µη σηµαντική µεταξύ των οµάδων Α και Β. Περισσότεροι ασθενείς της οµάδας Γ 91

6 χρειάστηκαν συµπληρωµατική αναλγησία σε σχέση µε αυτούς των οµάδων Α και Β Συγκριτικά µε τις οµάδες Β και Γ, σηµαντικά λιγότερες επιπλοκές συνέβησαν στην οµάδα Α. Συµπερασµατικά, η µέθοδος του συνεχούς Α ΛΠ και της ΣΕΑ µετά από ΟΑΓ παρέχουν σηµαντικά καλύτερο έλεγχο του πόνου σε σχέση µε την ενδοµυϊκή χορήγηση πεθιδίνης. Ο συνεχής Α ΛΠ παρέχει το ίδιο αποτελεσµατική αναλγησία µε τη ΣΕΑ, εµφανίζει τις λιγότερες επιπλοκές και λόγω της απλότητας της µεθόδου, η οποία δεν απαιτεί νευροδιέγερση ή έκλυση παραισθησίας για την εφαρµογή της, προτείνεται σαν µέθοδος πρώτης επιλογής για την παροχή αποτελεσµατικής αναλγησίας µετά από ΟΑΓ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Παπαδόπουλος ηµήτρης: Αναισθησιολογικό Τµήµα, ΓΝΘ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ιεύθυνση: Περικλέους Κάβδα 26 Πανόραµα, Θεσσαλονίκη τηλ Λέξεις κλειδιά: Μετεγχειρητική αναλγησία, τεχνικές, περιοχική αναλγησία 92

«Η ικανοποιητική ποιότητα αναλγησίας είναι υποχρέωση των λειτουργών υγείας» Agency Health Care Policy Recearch (AHCPR) 1992

«Η ικανοποιητική ποιότητα αναλγησίας είναι υποχρέωση των λειτουργών υγείας» Agency Health Care Policy Recearch (AHCPR) 1992 «Η ικανοποιητική ποιότητα αναλγησίας είναι υποχρέωση των λειτουργών υγείας» Agency Health Care Policy Recearch (AHCPR) 1992 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Π. Τζαβέλλας, Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Τοποπεριοχική Αναισθησία

Τοποπεριοχική Αναισθησία ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 169 Τοποπεριοχική Αναισθησία ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ, αννα συμεωνιδου, ΕΛΕΝΗ ΠΑΤΣΙΩΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΚΑΒΑΛΙΖΟΥΔΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τοποπεριοχική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ιωάννα ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ιωάννα ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία!"#$%&'() ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ιωάννα ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο πόνος κατά τον φυσιολογικό τοκετό βιώνεται ως ιδιαίτερα ισχυρός από τις περισσότερες επίτοκες. Επιπλέον, ο πόνος αυτός µπορεί να έχει δυσµενή αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά

Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 11 Περιοχική Αναισθησία σε Παιδιά Δ. ΜΙΧΑΛΟΥ ΔΗΣ Μ. Ψ ΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ Ο. ΦΡΑΪΔΑΚΗΣ Κατά tην τελευταία lοετία, η εφαρμογή της περιοχικής αναισθησίας στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΞΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ

ΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΞΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ ΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΜΕ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΞΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ Συγγραφείς: Xυτήρης Π, Κεφαλόπουλος Κ, Καράβης Μ, Μπέσικος Ι, Αθανασόπουλος Π, Οικονόµου Β, Τριαντόπουλος Α, Μαυρογεώργης

Διαβάστε περισσότερα

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου.

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου. Κλινικές υποδείξεις περιεγχειρητικής αντιµετώπισης υπερηλίκων Αικατερίνη Λαµπαδαρίου *, Ελένη Παπαϊωάννου *, Παντελία Νασοπούλου **, Βίρνα Τανού ** * Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ** Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

B-1 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΡΥΓΓΙΚΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ COBRA PLA ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

B-1 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΡΥΓΓΙΚΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ COBRA PLA ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ B-1 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΡΥΓΓΙΚΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ COBRA PLA ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μ. Παυλίδης, Ε. Λογοθέτη, Ι. Χαλάς, Ε. Παπακαλού, Κ. Τσινάρη Αναισθησιολογικό τµήµα, ΠΓΝΑ «Λαϊκό»

Διαβάστε περισσότερα

Τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα (ΜΣΑΦ) και οι εκλεκτικοί αναστολείς της κυκλοοξυγενάσης-2 (cox-2) στην αντιµετώπιση του πόνου

Τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα (ΜΣΑΦ) και οι εκλεκτικοί αναστολείς της κυκλοοξυγενάσης-2 (cox-2) στην αντιµετώπιση του πόνου Τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα (ΜΣΑΦ) και οι εκλεκτικοί αναστολείς της κυκλοοξυγενάσης-2 (cox-2) στην αντιµετώπιση του πόνου 1 Ζαραλίδου Άννα MD, 1 Μαϊδάτση Παναγιώτα MD, PhD, 2 Γοργίας Νίκος MD,

Διαβάστε περισσότερα

Μετεγχειρητικός πόνος Τι νεότερο Πρόληψη - Θεραπεία

Μετεγχειρητικός πόνος Τι νεότερο Πρόληψη - Θεραπεία Μετεγχειρητικός πόνος Τι νεότερο Πρόληψη - Θεραπεία Η αίσθηση του πόνου για τον άνθρωπο είναι ένα σύνηθες γεγονός στη ζωή του. Ο πόνος είναι χρήσιμος διότι κινητοποιεί τον άνθρωπο προς αναζήτηση της αιτίας

Διαβάστε περισσότερα

Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος

Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 259 Οξύς Μετεγχειρητικός Πόνος ΒΑΓΙΑ ΝΤΡΙΤΣΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΝΤΣΙΔΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΡΔΑΚΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 1. Μετεγχειρητικός πόνος Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας

Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας 46 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Παρακολούθηση και Καταστολή των Ασθενών στη Διάρκεια της Τοποπεριοχικής Αναισθησίας Π.ΜΑΪΔΑΤΣΗ MONΠORING ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΠΕΡΙΟΧΙΚΗ Η παρακολούθηση του ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με την Αναισθησία

Πληροφορίες σχετικά με την Αναισθησία Πληροφορίες σχετικά με την Αναισθησία Ο όρος αναισθησία εννοεί την απουσία αίσθησης. Η αναισθησιολογία αντίστοιχα είναι η ιατρική ειδικότητα που μελετά τα φάρμακα και τις τεχνικές που προκαλούν καταστολή

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιος Πόνος σε Καρκινοπαθείς

Χρόνιος Πόνος σε Καρκινοπαθείς ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΙΡΙΚΗΣ 93 Χρόνιος Πόνος σε Καρκινοπαθείς ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΣΟΣ Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του πόνου των καρκινοπαθών ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β. Περιλήψεις εργασιών. (abstracts 12 ου συνεδρίου)

Μέρος Β. Περιλήψεις εργασιών. (abstracts 12 ου συνεδρίου) Μέρος Β Περιλήψεις εργασιών (abstracts 12 ου συνεδρίου) ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ελφών 106, ΤΚ-54643 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

χ α ι μ ό ς ε π ι τ ο π έ ς 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παρηγορητικής Αγωγής Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

χ α ι μ ό ς ε π ι τ ο π έ ς 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παρηγορητικής Αγωγής Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι, 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επίτιμη Πρόεδρος: Α. Βαδαλούκα Πρόεδρος: Αντπρόεδρος: Γραμματέας: Ε. Αργύρα Ε. Αλεξοπούλου-Βραχνού

Διαβάστε περισσότερα

Review article Ανασκόπηση

Review article Ανασκόπηση : 134-143 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ EΛΛHNIKHΣ KTHNΙΑΤΡΙΚΗΣ ETAIPΕIAΣ 2010, 61(2): 134-143 Review article Ανασκόπηση Pain assessment and treatment in equines Amaniti E. M., DVM, Savvas I. 1, DVM, PhD, Diakakis N. 2,

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική µελέτη σύγκρισης των λαρυγγοσκοπικών εικόνων που προκύπτουν µε τη χρήση video laryngoscope ή συµβατικού λαρυγγοσκόπιου

Κλινική µελέτη σύγκρισης των λαρυγγοσκοπικών εικόνων που προκύπτουν µε τη χρήση video laryngoscope ή συµβατικού λαρυγγοσκόπιου 67 Κλινική µελέτη σύγκρισης των λαρυγγοσκοπικών εικόνων που προκύπτουν µε τη χρήση video laryngoscope ή συµβατικού λαρυγγοσκόπιου 1 Αµανίτη Α, 2 Χατζηϊωακειµίδης Χ, 2 Ιορδανίδου Σ, 2 Παπαλέξη Ε, 2 Ντόνας

Διαβάστε περισσότερα

Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2012. Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012

Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2012. Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 2 ο Τεύχος, Απρίλιος Ιούνιος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 2 nd Issue, April June 2012 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2012 Σελίδα 149 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

(Monitored Anesthesia Care MAC)

(Monitored Anesthesia Care MAC) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑΣ Α. Μπαϊρακτάρη, Β. Αρώνη, Φ. Γιαννακά, Μ. Κοκολάκη, Ε. Μαστροκώστα H χειρουργική και η αναισθησία σε επεµβάσεις µιας ηµέρας θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ. 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής. 13-16 Οκτωβρίου 2011 Ελούντα, Κρήτη

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ. 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής. 13-16 Οκτωβρίου 2011 Ελούντα, Κρήτη Round Table_17-25:23-40 Round Tables 05/10/2011 3:20 ΜΜ Page 17 12ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής με διεθνή συμμετοχή 13-16 Οκτωβρίου 2011 Ελούντα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση αιµοδυναµικών επιδράσεων υπαραχνοειδούς αποκλεισµού µε Λεβοβουπιβακαΐνη ή Ροπιβακαΐνη σε ηλικιωµένους υπερτασικούς ασθενείς

Σύγκριση αιµοδυναµικών επιδράσεων υπαραχνοειδούς αποκλεισµού µε Λεβοβουπιβακαΐνη ή Ροπιβακαΐνη σε ηλικιωµένους υπερτασικούς ασθενείς 23 Σύγκριση αιµοδυναµικών επιδράσεων υπαραχνοειδούς αποκλεισµού µε Λεβοβουπιβακαΐνη ή Ροπιβακαΐνη σε ηλικιωµένους υπερτασικούς ασθενείς Χατζηιωακειµίδης 1 Χαράλαµπος MD, Βερονίκη 1 Φωτεινή MD PhD, Πουρζιτάκη

Διαβάστε περισσότερα

Αναισθησία για Καισαρική τομή (Your anaesthetic for Caesarean section)

Αναισθησία για Καισαρική τομή (Your anaesthetic for Caesarean section) Αναισθησία για Καισαρική τομή (Your anaesthetic for Caesarean section) Περίπου ένα στα πέντε μωρά γεννιούνται με Καισαρική τομή. Τα δύο τρίτα αυτών των Καισαρικών είναι απρόβλεπτες, οπότε μπορεί να σου

Διαβάστε περισσότερα

Διακυμάνσεις στη Διάρκεια Δράσης Δύο Αμινοστεροειδών Μυοχαλαρωτικών

Διακυμάνσεις στη Διάρκεια Δράσης Δύο Αμινοστεροειδών Μυοχαλαρωτικών ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 57 Διακυμάνσεις στη Διάρκεια Δράσης Δύο Αμινοστεροειδών Μυοχαλαρωτικών ΑΜΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΪΔΑΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΖΑΡΑΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, ΓΟΡΓΙΑΣ ΝΙΚ Ο Σ, ΓΚΙΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καταγραφής ΗΕΓ στην πολυσωματογραφική μελέτη ύπνου για την εφαρμογή θεραπείας με CPAP σε ασθενείς με ΣΑΥΥ

Η σημασία της καταγραφής ΗΕΓ στην πολυσωματογραφική μελέτη ύπνου για την εφαρμογή θεραπείας με CPAP σε ασθενείς με ΣΑΥΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για το

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα, ο διφασµατικός δείκτης (BIS) και το βάθος αναισθησίας. Πού βρισκόµαστε σήµερα;

Το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα, ο διφασµατικός δείκτης (BIS) και το βάθος αναισθησίας. Πού βρισκόµαστε σήµερα; Το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα, ο διφασµατικός δείκτης (BIS) και το βάθος αναισθησίας. Πού βρισκόµαστε σήµερα; Πέτρου Αναστάσιος, Χορταριά Γεωργία ABSTRACT The electroencephalogram, the bispectral index (BIS)

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας

Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 253 Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΚΑ, ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΪΖΑ ΚΟΝΤΕΛΙΔΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΖΗΡΝΑ, ΛΕΟΝΤΙΑ ΤΑΡΑΜΟΝΛΗ, ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΝΤΕΣΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Μονάδες Μεταναισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

Acta Anaesthesiologica Hellenica

Acta Anaesthesiologica Hellenica Tόμος 44, Tεύχος 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2011 ISSN 0376-9399 1999 Όργανο της Eλληνικής Aναισθησιολογικής Eταιρείας Κλινική μελέτη 230 Η επίδραση της υψηλής θωρακικής επισκληριδίου αναλγησίας με λεβοβουπιβακαΐνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα