Η προγνωστική αξία της κυκλίνης D1 και του ρ16 στις δεύτερες πρωτοπαθείς βλάβες του ακανθοκυτταρικού καρκίνου του στόµατος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η προγνωστική αξία της κυκλίνης D1 και του ρ16 στις δεύτερες πρωτοπαθείς βλάβες του ακανθοκυτταρικού καρκίνου του στόµατος"

Transcript

1 ρχεία Ελληνικής Στοµατικής και ναθοπροσωπικής Χειρουργικής (), - Hellenic Archives of Oral & axillofacial Surgery (), - Η προγνωστική αξία της κυκλίνης D και του ρ στις δεύτερες πρωτοπαθείς βλάβες του ακανθοκυτταρικού καρκίνου του στόµατος Χρήστος ΜΟΠΟΥΛΟΣ, Θεοδώρα ΚΤΟΠΩ Η, Φώτης ΙΟΡ ΝΙ ΗΣ, εωργία ΘΕΟΧΡΗ, λέξανδρος ΛΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ιωάννης ΗΜΗΤΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Τµήµα Στοµατικής και ναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή ΠΘ. Τµήµα Παθολογικής νατοµικής, Ν «. Παπανικολάου». Τµήµα Βιολογίας, Ιατρική Σχολή ΠΘ Prognostic value of cyclin-d and p in second primary oral squamous cell carcinoma Christos AGOPOULOS, Theodora KATOPODI, otis IORDANIDIS, Geogia THEOHARI, Alexandros LABROPOULOS, Ioannis DIITRAKOPOULOS Department of Oral and axillofacial Surgery, Aristotle University, Dental School, Thessaloniki, Greece. Department of Pathology, G Papanikolaou Hospital, Thessaloniki, Greece. Department of General Biology and Genetics, Aristotle University, edical School, Thessaloniki, Greece. Ερευνητική εργασία Research paper Επιµελητής ΣΠΧ ΣΝΕ Βιολόγος, Ιατρική Σχολή ΠΘ Επιµελητής Β, Παθολογοανατόµος Νοσοκ. Παπανικολάου Μαθηµατικός-στατιστικολόγος, ΠΘ ναπλ. Καθηγητής, Ιατρική Σχολή ΠΘ Καθηγητής ΣΠΧ, ΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σκοπός: Η µελέτη της προγνωστικής αξίας της πρωτεϊνικής έκφρασης της κυκλίνης D- και του ρ καθώς και άλλων κλινικοπαθολογικών παραγόντων στην αξιολόγηση του κλινικού και γενετικού προφίλ των ΠΟ. Υλικό και µέθοδοι: Έγινε ανοσοϊστοχη- µική ανάλυση ιστικών δειγµάτων παραφίνης ασθενών µε συνολικά ΠΟ. ποτελέσµατα: Η πολυπαραγοντική ανάλυση κατέδειξε στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση της επιβίωσης ελεύθερης νόσου (ΕΕΝ) µε την υπερέκφραση της κυκλίνης D-(P=.). Η συνεργική δράση της κυκλίνης D- και του ρ απέτυχε να καταδείξει στατιστική συσχέτιση µε την ΕΕΝ ή µε την ολική επιβίωση (ΟΕ) σε όλους τους συνδυασµούς έκφρασης. ιαπιστώθηκε επίσης διαφορετικό µοντέλο έκφρασης της κυκλίνης D- και του ρ µεταξύ του αρχικού όγκου και του πρώτου ΠΟ (P<.). Συµπεράσµατα: Οι ασθενείς µε ΠΟ φαίνεται να αποτελούν µία διαφορετική νοσολογική οντότητα µε ξεχωριστό κλινικοπαθολογικό και γενετικό προφίλ. Επιπλέον, η διαφορετική προγνωστική αξία της υπερέκφρασης της κυκλίνης D- και της απώλειας του ρ στους ασθενείς µε ΠΟ ενισχύουν την υπόθεση αυτή. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ Ι: εύτεροι πρωτοπαθείς όγκοι, κυκλίνη D-, p. SUARY: Aim: To examine the prognostic value of cyclin-d, p protein expression and other clinicopathological parameters in the evaluation of the clinical outcome and genetic profile of SPTs. aterials and methods: Immunohistochemical staining was performed in paraffin embedded specimens that were obtained from patients with second primary Oral Squamous Cell Carcinomas (OSCC). Results: ultivariate analysis revealed statistically significant positive relation of disease free survival (DS) with cyclin- D overexpression (P=.). Overall survival (OS) was not correlated significantly to none of the clinical and IHC parameters investigated. Synergistic action of cyclin-d with p failed to reach statistical significant relation with either DS or OS in all fashions of expression. Different mode of expression was identified between the index and the first SPTs concerning both cyclin-d and p (P<.). Conclusions: Patients with SPTs seem to outline a distinct entity in terms of clinicopathological behavior and genetic profile of the tumor cells. oreover, the different prognostic value of cyclin-d overexpression and p loss of function in patients with SPTs makes our verification more potent. KEY WORDS: Second primary tumors, cyclin-d, p. Παρελήφθη: // - Έγινε δεκτή: // Paper received: // - Accepted: // Τόµος, Νο, /Vol, No,

2 Μαγόπουλος Χ. και συν./agopoulos C. et al. ΕΙΣΩΗ Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα της στοµατικής κοιλότητας αντιπροσωπεύει περίπου το % των καρκινωµάτων της κεφαλής και του τραχήλου και παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τις τελευταίες δεκαετίες τόσο στη διάγνωση και στις χειρουργικές τεχνικές όσο και στην ακτινοθεραπεία και χηµειοθεραπεία, η πρόγνωση παραµένει φτωχή (Greenlee και συν. ). Οι δεύτεροι πρωτοπαθείς όγκοι ( ΠΟ) έχει αναφερθεί ότι αποτελούν περίπου το 9 έως % όλων των καρκινω- µάτων της κεφαλής και του τραχήλου και ότι επηρεάζουν σηµαντικά την πρόγνωση, ιδιαίτερα σε ασθενείς µε καρκίνο της στοµατικής κοιλότητας (Braakhuis και συν. ). Πρώτος ο Slaughter και συν. το 9 καθόρισε τον όρο δεύτεροι πρωτοπαθείς όγκοι (second primary tumors - SPTs) εισάγοντας την έννοια της καρκινογένεσης πεδίου (field cancerisation) βασιζόµενος στην παρατήρηση ότι µία ευρεία περιοχή επιθηλίου γύρω από τον αρχικό όγκο εµφάνιζε ιστολογικές µεταβολές µε πιθανότητα εµφάνισης δεύτερων ανεξάρτητων εστιών ακανθοκυτταρικού καρκίνου σε ολόκληρη την ανώτερη αεροπεπτική οδό (Slaughter και συν. 9). Οι ΠΟ σε ασθενείς µε ακανθοκυτταρικό καρκίνο κεφαλής και τραχήλου καθορίζονται από τους περισσότερους ερευνητές µε βάση τα κριτήρια των Warren and Gates ως εξής:. Κάθε ένας από τους όγκους να είναι κακοήθης,. Όλοι οι όγκοι να είναι ξεχωριστοί µεταξύ τους,. Κανένας όγκος να µην είναι µεταστατικός. Επίσης στις κακοήθεις βλάβες του στο- µατικού βλεννογόνου, η απόσταση µεταξύ τους πρέπει να είναι τουλάχιστον cm ενώ ορισµένοι ερευνητές προσθέτουν ως κριτήριο το ελάχιστο χρονικό διάστη- µα που παρεµβάλλεται από την εµφάνιση της πρώτης µέχρι εκείνη της δεύτερης βλάβης να είναι έτη (Warren και Gates, 9, Hong και συν. 99, Leong και συν. 99). Σήµερα γίνεται προσπάθεια µε µοριακές και ανοσοϊστοχηµικές µεθόδους ανάλυσης συγκεκριµένων δεικτών που ρυθµίζουν την λειτουργία του καρκινικού κυττάρου σε όλες τις φάσεις του κυτταρικού κύκλου, να διερευνηθεί όλη η διαδικασία της καρκινογένεσης πεδίου η οποία χαρακτηρίζεται από την συσσώρευση χρω- µοσωµικών µεταλλάξεων και γενετικών ανωµαλιών (Califano και συν. 99, Pateromichelakis και συν. ). Το κυτταρικό µονοπάτι κυκλίνη D-/p/ φωσφορυλιωµένο ρετινιβλάστωµα, παίζει σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση της κυτταρικής αντίδρασης σε εξωκυττάρια ερεθίσµατα, ενώ φαίνεται να είναι ουσιώδους σηµασίας στη λειτουργία του σηµείου ελέγχου G/S του κυτταρικού κύκλου. Η ενεργοποιηµένη κυκλίνη D- συνδέεται µε τις κυκλινοεξαρτώµενες κινάσες και (cdk and cdk) δηµιουργώντας συµπλέγµατα cdk/cyclin-d και cdk/cyclin-d, τα οποία φωσφορυλιώνουν την πρωτεΐνη του ρετινοβλαστώµατος (prb). INTRODUCTION Squamous cell carcinoma of the oral cavity (OSCC) represents nearly % of all head and neck tumors and despite advances in diagnosis, surgical techniques, radiotherapy and chemotherapy, prognosis remains poor over the last decades (Greenlee et al. ). Second primary tumors (SPTs) are reported to constitute 9- % of all head and neck squamous cell carcinomas (HNSCC) and to have a significant impact on prognosis especially in patients with oral sqamous cell carcinoma (OSCC) (Braakhuis et al. ). Slaughter et all in 9 first defined second primary tumors by initiating the concept of field cancerisation based on the observation that a large area of epithelium surrounding the primary tumor possessed histologic changes with the possibility of developing new independent foci of squamous cell carcinoma in the upper aerodigestive tract (Slaughter et al. 9). In clinicopathological terms, SPTs in patients with HNSCC are defined by most investigators with the criteria of Warren and Gates (9):.Each of the tumors must present a definite picture of malignancy,. Each must be distinct and. The probability of one being a metastasis of the other must be excluded. or malignancies confined in the oral cavity the distance of cm should lay between the tumors whereas, a -year interval between first and second tumor is added by some researchers to the criteria that define a SPT (Warren and Gates, 9, Hong et al. 99, Leong et al. 99). To date, molecular and immunohistochemical analysis of specific markers that regulate cell cycle control, try to elucidate the multistep process of field cancerization, that is characterized by the accumulation of chromosome alterations and several aberrant genetic events (Califano et al. 99, Pateromichelakis et al. ). The cyclin-d/p/phosphorylated Rb pathway plays an important role in modulating the response to extracellular stimuli and is believed to be essential G/S checkpoint of the cell cycle. Activated cyclin-d binds to cyclin dependent kinase and (cdk and cdk) to create cdk/cyclin-d and cdk/cyclin-d complexes that phosphorylate the Rb protein (prb), thereby releasing E transcription factor family. E facilitates entry into and progression through the S phase, initiating the transcription of genes that regulate DNA synthesis. In contrast, p protein as a cdk family inhibitor outgrowth, specifically inhibits cdk and cdk by disrupting active kinase complexes with cyclin-d, and prevents phosphorylation of Rb and therefore passage through the G/S checkpoint. utations of the cyclin-d/p/rb pathway are quite common in OSCC. Overexpression of cyclin-d is linked to tumor aggressiveness, decreased disease free ρχεία Ελληνικής Στοµατικής & ναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and axillofacial Surgery

3 Προγνωστική αξία κυκλίνης D και ρ/prognostic value of cyclin-d and p πό τη διαδικασία αυτή ενεργοποιούνται οι µεταγραφικοί παράγοντες E οι οποίοι διευκολύνουν τη µετάβαση στην S φάση του κυτταρικού κύκλου κατά την οποία γίνεται η µεταγραφή του DNA. Η πρωτεΐνη p ως αναστολέας των κυκλινοεξαρτώµενων κινασών (cdk inhibitor), αναστέλλει τις cdk και cdk διασπώντας τα συµπλέγµατα µε την κυκλίνη D- εµποδίζοντας τη φωσφορυλίωση του ρετινοβλαστώµατος και κατά συνέπεια τη µετάβαση από το σηµείο ελέγχου G/S του κυτταρικού κύκλου. Μεταλλάξεις του συστήµατος cyclin-d/p/rb είναι ιδιαίτερα συχνές στον ακανθοκυτταρικό καρκίνο του στόµατος. Υπερέκφραση της κυκλίνης D- έχει συνδεθεί µε αυξηµένη επιθετικότητα του όγκου, µειωµένη ολική επιβίωση και µειωµένη επιβίωση ελεύθερης νόσου (Namazie και συν., iyamoto και συν., Uzawa και συν. 7), ενώ η απώλεια της λειτουργικότητας του ρ έχει συνδεθεί µε φτωχή πρόγνωση σε ασθενείς µε καρκίνο του στόµατος (Bova και συν. 999). Παρά το γεγονός ότι ανωµαλίες στο συγκεκριµένο κυτταρικό µονοπάτι εµφανίζονται σε ποσοστό µεγαλύτερο του % των ασθενών, η προγνωστική αξία των δύο αυτών δεικτών δεν έχει µελετηθεί σε ασθενείς µε ΠΟ (ichailides και συν. ). Η πιθανότητα διαφορετικής πορείας των ΠΟ σε κλινικό, ιστοπαθολογικό και κυτταρικό επίπεδο καθιστά την µελέτη των δεικτών αυτών ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της προγνωστικής αξίας της κυκλίνης D, του ρ και άλλων κλινικοπαθολογικών παραγόντων σε ασθενείς µε συνολικά βλάβες ακανθοκυτταρικού καρκίνου της στοµατικής κοιλότητας, δηλαδή σε ασθενείς µε ΠΟ. Μελετήθηκε επίσης ο ρόλος της κυκλίνης D και του ρ στον έλεγχο του κυτταρικού κύκλου καθώς και η πιθανή κλωνικότητα των ΠΟ. ΥΛΙΚ ΚΙ ΜΕΘΟ ΟΙ σθενείς Μελετήθηκαν οι πρωτοπαθείς βλάβες των ασθενών οι οποίοι εµφάνισαν έναν ή περισσότερους ΠΟ κατά το χρονικό διάστηµα από το 99 έως το 9. Οι ΠΟ καθορίστηκαν σύµφωνα µε τα κριτήρια των Warren και Gates (9), εµφανίστηκαν δηλαδή τουλάχιστον έτη αργότερα και σε απόσταση µεγαλύτερη των cm από την αρχική βλάβη. Όλοι οι ασθενείς της µελέτης ήταν σταδίου Ι ή ΙΙ κατά την πρώτη διάγνωση και υποβλήθηκαν σε χειρουργική αφαίρεση του όγκου ως πρώτη θεραπευτική µέθοδο. Μελετήθηκε η ηλικία των ασθενών κατά την πρώτη διάγνωση, το φύλο, η εντόπιση της πρώτης βλάβης, ο αριθµός των ΠΟ, καθώς και η ανοσοϊστοχηµική ανάλυση της κυκλίνης D- και του ρ σε σχέση µε την ολική επιβίωση και την επιβίωση ελεύθερης νόσου. Επίσης µελετήθηκε η συσχέτιση της υπερέκφρασης της κυκλίνης D- και της survival (DS) and overall survival (OS) (Namazie et al., iyamoto et al., Uzawa et al. 7), whereas loss of p function is correlated with poor prognosis in oral cancer patients (Bova et al. 999). Although overall aberrations in this pathway occur in >% of OSCC, the prognostic value of these markers hasn t been quite clear in patients with SPTs (ichailides et al. ). The hints of specific and distinct clinical, pathological and genetical process of second primary tumors of the oral cavity, makes the detection of these markers quite attractive. The aim of this study is to investigate the prognostic value of cyclin- D, p and other clinicopathological parameters in patients with second primary oral squamous cell carcinomas. The correlation of cyclin-d to p in the cell cycle control is also studied, while it is pointed out the possible clonal relation between the index and the second primary tumors in these patients. ATERIALS AND ETHODS Patients Eighty tissue samples were analyzed, obtained from patients with OSCC that presented one or more SPTs and were treated between 99 and. SPTs were defined according to the criteria of Warren and Gates (9) and had occurred at least years after diagnosis of the primary tumor with a distance of cm of normal mucosa lying in between. All patients with SPTs were included in a cohord of 7 consecutive patients with OSCC treated during the same period in our Department. All patients included in this study received surgery as their primary therapeutic method and all had stage I or II disease (T or T N ) according to the guidelines established by the American Joint Com - mittee on Cancer Staging in 9. Patient age at diagnosis, sex, tumor location, number of SPTs, cyclin-d and p protein immunohistochemical expression were analyzed with respect to two outcome parameters: DS and OS. DS was estimated from the time of initial examination to the time of the first SPT occurrence. OS was estimated from the time of initial examination to the time of death or the time of last followup. In addition, cyclin-d overexpression was correlated to p loss of expression. oreover, the relation between cyclin-d/ p expression status of the index tumors and the first SPTs was analysed. IHC staining and grading of cyclin-d and p Immunoperoxidase staining was done on -µm cut tissue sections using the same system and following the manufacturer s instructions (DAKO LSAB horseradish peroxidase System, DAKO Corp, Carpinteria, CA). onoclonal antibody against cyclin D (:, clone DCS-, Dako Corporation, Golstrup, Denmark) and Τόµος, Νο, /Vol, No,

4 Μαγόπουλος Χ. και συν./agopoulos C. et al. απώλειας της έκφρασης του ρ, καθώς και συσχέτιση της έκφρασης της κυκλίνης D- και του ρ µεταξύ του πρωτοπαθούς όγκου και του πρώτου ΠΟ. Ως ολική επιβίωση (ΟΕ) καθορίστηκε το χρονικό διάστη- µα από την αρχική διάγνωση έως το θάνατο του ασθενούς ή την ηµέρα της τελευταίας εξέτασης, ενώ ως επιβίωση ελεύθερης νόσου (ΕΕΝ) καθορίστηκε το χρονικό διάστηµα από την αρχική διάγνωση έως την διάγνωση του πρώτου ΠΟ. Η παρακολούθηση των ασθενών κυµάνθηκε από έως µήνες. νοσοϊστοχηµική ανάλυση της κυκλίνης D- και του ρ ιενεργήθηκε βαφή ανοσοπεροξειδάσης σε τµήµατα ιστών µ χρησιµοποιώντας συγκεκριµένο σύστηµα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή (horseradish peroxidase System, DAKO Corp, Carpinteria, CA). Χρησιµοποιήθηκαν µονοκλωνικά αντισώµατα της κυκλίνης D- (:, clone DCS-, Dako Corporation, Golstrup, Denmark) και του ρ (:, Novacastra Labs, Ltd, United Kingdom). ια την κυκλίνη D- τα ιστικά τεµάχια τοποθετήθηκαν σε EDTA (ph =., m) και θερµάνθηκαν στους 9 C για. ια το ρ τα ιστικά τεµάχια τοποθετήθηκαν σε citrate buffer (ph =., m) και κατόπιν σε µικροκλίβανο φορές για η κάθε µία. Όλες οι ανοσοϊστοχηµικές βαφές εξετάστηκαν χρησιµοποιώντας κοινό µικροσκόπιο. Ως θετικό αποτέλεσµα µεταφράστηκε η ευδιάκριτη πυρηνική βαφή καφέ χρώµατος τόσο για την κυκλίνη D- (Εικ. ) όσο και για το ρ. (Εικ. ). Τα ιστικά δείγµατα µε περισσότερο του % των καρκινικών κυττάρων µε θετική πυρηνική χρώση θεωρήθηκαν ως θετικά στην παρούσα µελέτη. Ως θετικά δείγµατα ελέγχου χρησι- µοποιήθηκαν ιστικά τεµάχια mantle cell λεµφώµατος τα οποία εµφάνισαν ισχυρή θετικότητα στη χρώση της κυκλίνης D-, καθώς και ιστικά τεµάχια ακανθοκυτταρικού καρκίνου του τραχήλου της µήτρας µε ισχυρή θετικότητα στη χρώση του ρ. Ως αρνητικά δείγµατα ελέγχου χρησιµοποιήθηκαν τα θετικά δείγµατα ελέγχου, αντικαθιστώντας τα αρχικά αντισώµατα µε διάλυ- µα buffer. Στατιστική ανάλυση Η στατιστική ανάλυση της µελέτης πραγµατοποιήθηκε µε το στατιστικό πακέτο SPSS. Χρησιµοποιήθηκαν οι στατιστικές µέθοδοι x test, independent samples t-test και Pearson correlation coefficient για την σύγκριση των αποτελεσµάτων της παρούσης µελέτης. Οι καµπύλες επιβίωσης για την επιβίωση ελεύθερης νόσου και την ολική επιβίωση υπολογίστηκαν µε τη µέθοδο Kaplan-eier. Επίσης, επιλέχθηκε το µοντέλο Cox regression για την αναγνώριση των µεταβλητών µε τη µεγαλύτερη προγνωστική αξία. Σε όλες τις περιπτώσεις η µεταβλητή P value µικρότερη του, θεωρήθηκε σηµαντική. p (:, Novacastra Labs, Ltd, United Kingdom) were used. Antigen retrieval was done. or cyclin D, the sections were placed in EDTA (ph =., m) in a steamer for at 9 C. or p, the sections were placed in citrate buffer (ph =., m) and microwaved times for each. The immunohistochemical stains were examined using a light microscope. A positive result was rendered for cells showing distinct brown staining of nucleus for p (ig. ) and for cyclin D (ig. ). Samples with more than % of the cells containing nuclear staining were considered positive in the present study. As positive controls, we used sections of a mantle cell lymphoma that were strongly positive for cyclin-d and a squamous cell carcinoma of the cervix with known positive staining for p. As negative controls, the same sections, which were used as positive controls were used, replacing the primary antibody with buffer solution. Statistical analysis Statistical analysis was performed using the SPSS statistical package. The x test, independent samples t-test and the Pearson correlation coefficient were used for Εικ. : νοσοϊστοχηµική εικόνα της κυκλίνης D- (x) στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα του στόµατος. ig. : Immunohistochemical staining for cyclin D (x ) in OSCC. Εικ. : νοσοϊστοχηµική εικόνα του ρ (x) στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα του στόµατος. ig. : Immunohistochemical staining for p (x ) in OSCC. ρχεία Ελληνικής Στοµατικής & ναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and axillofacial Surgery

5 Προγνωστική αξία κυκλίνης D και ρ/prognostic value of cyclin-d and p ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ νοσοϊστοχηµική ανάλυση της έκφρασης της κυκλίνης D- και του ρ Η κατανοµή των θετικών κυττάρων βρέθηκε ετερογενής στις καρκινικές φωλεές. εκαπέντε ασθενείς (%) εµφάνισαν υπερέκφραση της κυκλίνης D-, ενώ ασθενείς (%) εµφάνισαν απώλεια της έκφρασης του ρ. Επιπλέον, ασθενείς (%) βρέθηκαν να εµφανίζουν ταυτόχρονα υπερέκφραση της κυκλίνης D- και απώλεια της έκφρασης του ρ. Κλινικές παράµετροι Η µέση ηλικία των ασθενών ήταν έτη (κλιµακούµενη από έως 7 έτη) κατά την πρώτη εξέταση και η αναλογία φύλου ήταν./ γυναίκες προς άνδρες. Η θέση του πρωτοπαθούς και των ΠΟ φαίνονται στους Πίνακες και, ενώ ο αριθµός των ΠΟ κυµάνθηκε από έως 9 για τους ασθενείς. Η περίοδος επανεξετάσεων των ασθενών κυµάνθηκε από έως µήνες (Πίνακας ). Συσχέτιση της ΕΕΝ και ΟΕ µε ανοσοϊστοχηµικές και κλινικές παραµέτρους εν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της επιβίωσης ελεύθερης νόσου (ΕΕΝ) και του φύλου, της ηλικίας, του αριθµού των ΠΟ και της απώλειας της έκφρασης του ρ. Η πολυπαραγοντική ανάλυση the comparison of the results of our study. Survival curves for overall and disease-free survival were estimated by the Kaplan-eier method. Cox regression model was selected in order to identify the variables with the greatest prognostic value. In all cases P values less than. were considered significant. RESULTS IHC analysis of cyclin-d and p expression Immunohistochemical staining of both cyclin-d and p was nuclear. Distribution of positive cells was heterogenous in cancer nests. ifteen patients (%) had cyclin-d overexpression in the index tumor, while patients (%) had loss of p expression. oreover, patients (%) were found to have cyclin-d overexpression and p loss of expression. Clinical outcome The mean age of the patients was years (ranging from to 7 years) at the time of presentation and the sex ratio was. :, females to males ( females and males). The location of the index and second primary tumors are seen in Tables and, while the number of the SPTs ranged from to 9 for the patients. The follow-up period ranged from to months (Table ). Πίνακας Τοπογραφία και συχνότητα των αρχικών βλαβών Τοπογραφία Συχνότητα Ποσοστό % Table Location and frequency of the index tumors Location requency Percent % Valid Παρειά Ουλικός βλεννογ. λώσσα Έδαφος στόµατος Οπισθογόµφιο τρίγωνο Σύνολο 7,,,,,, Valid Cheek Gingiva Tongue O RetroT Total 7,,,,,, O: floor of mouth, RetroT: retromolar trigone Πίνακας Τοπογραφία και συχνότητα των ΔΠΟ Τοπογραφία Συχνότητα Ποσοστό % Table Location and frequency of the second primary tumors Location requency Percent % Valid Παρειά Ουλικός βλεννογ λώσσα Εδαφος στόµατος Οπισθογόµφιο τρίγωνο Κάτω χείλος Σύνολο 9,,,,, 9, Valid Cheek Gingiva Tongue O RetroT Lip Total 9,,,,, 9, O: floor of mouth, RetroT: retromolar trigone Τόµος, Νο, /Vol, No,

6 Μαγόπουλος Χ. και συν./agopoulos C. et al. Πίνακας Κλινικές και ανοσοϊστοχηµικές παράµετροι των ασθενών Νο ασθενών Φύλο Ηλικία ΕΕΝ (µήνες) ΟΕ (µήνες) p (%) D (%) Νο ασθενών Φύλο Ηλικία ΕΕΝ (µήνες) ΟΕ (µήνες) p (%) D (%) µ µ 7µ µ µ µ µ µ µ µ µ 9 µ µ (απεβ) µ (απεβ) 7µ µ (απεβ) µ µ µ (απεβ) 7µ (απεβ) µ (απεβ) 9µ µ µ µ (απεβ) µ µ µ µ µ µ µ 7µ µ 7µ µ (απεβ) µ µ µ 9µ µ µ (απεβ) P%: ποσοστό % των θετικών στο p καρκινικών κυττάρων. D %: ποσοστό% των θετικών στη κυκλίνη D καρκινικών κυττάρων. ΕΕΝ: επιβίωση ελεύθερης νόσου. ΟΕ: ολική επιβίωση. πεβ: απεβίωσε µ µ µ 9µ - (multivariate analysis) ανέδειξε στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ της ΕΕΝ και της υπερέκφρασης της κυκλίνης D- (Cox regression model p=.). ντίθετα η ολική επιβίωση (ΟΕ) δεν συσχετίστηκε σηµαντικά µε καµία από τις κλινικές και ανοσοϊστοχηµικές παραµέτρους που µελετήθηκαν. Επιπλέον, η συνεργική δράση της κυκλίνης D- και του ρ, απέτυχε να εµφανίσει στατιστικά θετική συσχέτιση µε την ΕΕΝ και µε την ΟΕ, σε όλους τους δυνατούς συνδυασµούς ανοσοϊστοχηµικής έκφρασης (οµάδα : υπερέκφραση κυκλίνης D- και απώλεια της έκφρασης του ρ, οµάδα : αρνητική έκφραση της κυκλίνης D- Correlation of DS and OS to clinical and IHC parameters Disease free survival (DS) was not correlated significantly to age, sex, tumor location, number of SPTs and p loss of expression. ultivariate analysis revealed statistically significant positive relation of DS with cyclin-d overexpression (Cox regression model p=.). Conversely overall survival (OS) was not correlated significantly to none of the clinical and IHC parameters investigated. oreover, synergistic action of cyclin-d with p failed to reach statistical significant relation with either DS or OS in all fashions of expres- ρχεία Ελληνικής Στοµατικής & ναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and axillofacial Surgery

7 Προγνωστική αξία κυκλίνης D και ρ/prognostic value of cyclin-d and p 7 Table Clinical and immunohistochemical patient data Number of patient DS Sex Age (months) OS (months) p (%) D (%) Number of patient DS Sex Age (months) OS (months) p (%) D (%) m m 7m m m m m m m m m 9 m m (died) m (died) 7m m (died) m m m (died) 7m (died) m (died) 9m m m m (died) m m m m m m m 7m m 7m m (died) m m m 9m m m (died) m m P%: percentage of p positive cancer cells. D%: % percentage of cyclin D positive cancer cells. DS: disease free survival OS: overall survival m 9m - και απώλεια της έκφρασης του ρ, οµάδα : υπερέκφραση κυκλίνης D- και έκφραση του ρ, οµάδα : αρνητική έκφραση της κυκλίνης D- και έκφραση του ρ). Οι καµπύλες επιβίωσης Kaplan eier για την ΕΕΝ (Εικ. ) και ΟΕ (Εικ. ) καταδεικνύουν την στατιστικά θετική συσχέτιση της υπερέκφρασης της κυκλίνης D- και της ΕΕΝ (p<. log rank test). Συσχέτιση της υπερέκφρασης της κυκλίνης D-µε την απώλεια έκφρασης του ρ Παρόλο που η αυξανόµενη έκφραση της κυκλίνης D- φαίνεται να συνδέεται µε µειούµενη έκφραση του sion (group : cyclin-d overexpression with p loss of expression, group : cyclin-d negative for expression with p loss of expression, group : cyclin-d overexpression with p expression, and group : cyclin-d negative for expression with p expression). Kaplan eier survival curves for DS and OS (ig., respectively) demonstrate the positive relation of cyclin- D overexpression with DS (p<. log rank test). Relation between cyclin-d overexpression and p loss of expression Although increasing expression of p is related to Τόµος, Νο, /Vol, No,

8 Μαγόπουλος Χ. και συν./agopoulos C. et al. Survival probadility (%) D Survival probadility (%) REC P synergistic action: Survival probadility (%) REC SIN Time Time Εικ. : Επιβίωση ελεύθερης νόσου (ΕΕΝ) για τους ασθενείς µε ΠΟ σε σχέση µε την ανοσοϊστοχηµική (IHC) κατάσταση της κυκλίνης D- και του ρ. :αρνητική IHC, : θετική IHC. () Καµπύλη Kaplan-eier για την ΕΕΝ σε σχέση µε την κυκλίνη D-. (Β) Καµπύλη Kaplan-eier για την ΕΕΝ σε σχέση µε το ρ. () Καµπύλη Kaplan-eier για την ΕΕΝ σε σχέση µε την συνεργική δράση της κυκλίνης D- και του ρ. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε υποοµάδες ανάλογα µε τη θετικότητα ή αρνητικότητα των βλαβών στην υπερέκφραση της Time p>. log rank test :p= and D= :p= and D= :p= and D= :p= and D= κυκλίνης D- και στην απώλεια του ρ: :p= and D=, :p= and D=, :p= and D=, :p= and D=. ig. : Disease-free survival of patients with second primary oral squamous cell carcinomas according to cyclin D and p status. : negative IHC, : positive IHC. (A) Kaplan-eier curve for disease-free survival according to cyclin-d status. (B) Kaplan-eier curve for disease-free survival according to p status. (C) Kaplan-eier curve for disease-free survival according to synergistic action of cyclin-d and p status. Patients were divided to subgroups based on whether they had tumors that were positive or negative for cyclin-d overexpression and p deletion. :p= and D=, :p= and D=, :p= and D=, :p= and D=. Survival probadility (%) D Survival probadility (%) P Survival probadility (%) SIN Time Time Time Εικ. : Ολική επιβίωση (ΟΕ) για τους ασθενείς µε ΠΟ σε σχέση µε την ανοσοϊστοχηµική (IHC) κατάσταση της κυκλίνης D- και του ρ. () Καµπύλη Kaplan-eier για την ΟΕ σε σχέση µε την κυκλίνη D-. (Β) Καµπύλη Kaplan-eier για την ΟΕ σε σχέση µε το ρ. () Καµπύλη Kaplan-eier για την ΟΕ σε σχέση µε την συνεργική δράση της κυκλίνης D- και του ρ. ig. : Overall survival of patients with second primary oral squamous cell carcinomas according to cyclin D and p status. (A) Kaplan- eier curve for disease-free survival according to cyclin-d status. (B) Kaplan-eier curve for disease-free survival according to p status. (C) Kaplan-eier curve for disease-free survival according to synergistic action of cyclin-d and p status. Immunohistochemical expression status and patient subgroup division are described in figure. ρ, η συσχέτιση αυτή απέτυχε τα εµφανιστεί στατιστικά σηµαντική (Speraman s rank test p>.). Συσχέτιση της έκφρασης της κυκλίνης D- και του ρ µεταξύ των πρωτοπαθών και των ΠΟ Βρέθηκε διαφορετικό µοντέλο έκφρασης τόσο της κυκλίνης D- όσο και του ρ µεταξύ των πρωτοπαθών και των ΠΟ (Chi-square test x, p<.). ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ο ρόλος της κυκλίνης D- ως ογκογονίδιο έχει καθιερωθεί από την ιδιότητά του να συνεργάζεται µε άλλα ογκογονίδια µε σκοπό την απορύθµιση του κυτταρικού κύκλου κατά τη διαδικασία της καρκινογένεσης. Η υπερέκφραση της κυκλίνης D- η οποία προκαλείται από γονιδιακή ενίσχυση, από χρωµοσωµική µετατόπιση ή cyclin-d decreasing expression, the relation failed to reach statistical significance (Speraman s rank test p>.). Relation between cyclin-d and p expression status of the index tumors and the first SPTs Different mode of expression was identified between the index and the first SPTs concerning both cyclin-d and p (Chi-square test x, p<.). DISCUSSION Cyclin-D s role as an oncogene has been established by its ability to cooperate with other oncogenes in cell cycle dysregulation during multistep carcinogenesis. Overexpression of cyclin-d caused by gene amplification, chromosomal translocation or mitogenic stimula- ρχεία Ελληνικής Στοµατικής & ναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and axillofacial Surgery

9 Προγνωστική αξία κυκλίνης D και ρ/prognostic value of cyclin-d and p 9 και από µιτογενετική διέγερση κατά την γονιδιακή µεταγραφή, έχει ενοχοποιηθεί για αρκετούς καρκίνους στον άνθρωπο, όπως του µαστού, του πνεύµονα, του οισοφάγου και της στοµατικής κοιλότητας (Hinds και συν. 99, Sicinski και συν. 99). ρκετές αναφορές έχουν δείξει ότι η γονιδιακή ενίσχυση ή η υπερέκφραση της κυκλίνης D- -που έχει ταυτοποιηθεί σε περίπου % του καρκίνου του στόµατος- αποτελεί σηµαντικό προγνωστικό παράγοντα του καρκίνου του στό- µατος, ως υπεύθυνη για φτωχή πρόγνωση, αυξηµένη επιθετικότητα του όγκου, καθώς και µειωµένη ολική επιβίωση και επιβίωση ελεύθερης νόσου (Ballacosa και συν. 99, Kyomoto και συν. 997, Akervall και συν. 997). Κατά παρόµοιο τρόπο, η απώλεια της έκφρασης της πρωτεΐνης ρ -που βρίσκεται σε περίπου % των ασθενών µε στοµατικό καρκίνο- ως µέλος των κυκλινοεξαρτώµενων κινασών (CDKis), πολύ συχνά παρατηρείται σε διάφορους τύπους καρκίνου (Papadimi - trakopoulou και συν. 997). Η ρύθµιση της µειωµένης έκφρασης της πρωτεΐνης ρ από χρωµοσωµική διαγραφή, σηµειακή µετάλλαξη ή υπερµεθυλίωση βάσεων φαίνεται να αποτελεί πρώιµο γεγονός στη διαδικασία των πολλαπλών σταδίων της καρκινογένεσης (Sanchez- Cespedes και συν. ). πώλεια της έκφρασης του ρ έχει βρεθεί ακόµα και σε υπερπλασίες ή και δυσπλασίες (Rosin και συν. ) και έχει συνδεθεί µε κακή πρόγνωση (Sakagushi και συν. 99, El-Nagger και συν. 999). Παρόλα αυτά παραµένει η συζήτηση σχετικά µε την προγνωστική σηµασία του ρ για τον ακανθοκυτταρικό καρκίνο της στοµατικής κοιλότητας. ρκετές αναφορές καταδεικνύουν την σηµαντική σχέση της διαγραφής του ρ µε αποµακρυσµένες µεταστάσεις και χαµηλότερα επίπεδα κυτταρικής διαφοροποίησης, ενώ άλλοι ερευνητές απέτυχαν να αναδείξουν σηµαντική σχέση µεταξύ του ρ και της ΕΕΝ και ΟΕ (Namazie και συν., Uzawa και συν. 7). ντίθετα, η συνεργική δράση µεταξύ της υπερέκφρασης της κυκλίνης D- και της απώλειας του ρ, έχει βρεθεί να επηρεάζει ισχυρότερα την µείωση τόσο της ΕΕΝ όσο και της ΟΕ, από ότι µόνες τους η κυκλίνη D- και το ρ. Εργαστηριακές µελέτες έχουν δείξει ότι η ενίσχυση της κυκλίνης D- και η απενεργοποίηση του ρ µπορούν να επιταχύνουν την G- φάση του κυτταρικού κύκλου, καθώς και ότι η συνεργική δράση τους συνδέεται µε φτωχή πρόγνωση στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου (Lukas και συν. 99, Jadayel και συν. 997). Στην παρούσα µελέτη ερευνήθηκε ο ρόλος της υπερέκφρασης της κυκλίνης D- και της απώλειας της έκφρασης του ρ σε συνδυασµό µε άλλες κλινικοπαθολογικές παραµέτρους, σε σχέση µε την επιβίωση ελεύθερης νόσου (ΕΕΝ) και την ολική επιβίωση (ΟΕ) σε ασθενείς µε συνολικά ΠΟ σταδίου Ι και ΙΙ. Το µη αναµενόµενο αποτέλεσµα της παρούσας µελέτης αφορά στην στατιστικά σηµαντική σχέση της υπε- tion of gene transcription has been implicated in several human cancers including breast carcinoma, lung carcinoma, esophagus carcinoma and HNSCC especially oral cancer (Hinds et al. 99, Sicinski et al. 99). any reports have indicated gene amplification or overexpression of cyclin-d found in almost % of invasive OSCC- to be a potent prognostic factor in oral carcinomas, responsible for poor prognosis, tumor aggressiveness and reduced DS and OS (Ballacosa et al. 99, Kyomoto et al. 997, Akervall et al. 997). Similarly, loss of p protein expression -found in almost % of invasive OSCC- as a member of cyclin depended kinase inhibitors (CDKis), is frequently observed in a variety of human cancers (Papadim - itrakopoulou et al. 997). Down-regulation of p protein expression caused by chromosomal deletion, point mutation or promoter hypermethylation (Sanchez- Cespedes et al. ) is believed to constitute an early event in multistep carcinogenesis found in squamous hyperplasia and dysplasia (Rosin et al. ) and is correlated with poor prognosis (Sakagushi et al. 99, El- Nagger et al. 999). However, debate still remains regarding the prognostic significance of p. any reports postulate p deletion to have a significant association with distant metastasis and cellular differentiation, whereas other researchers failed to prove significant correlation of p to DS and OS (Namazie et al., Uzawa et al. 7). Reversely, synergistic action of cyclin-d overexpression and p deletion is found to have a more potent impact on reduced DS and OS in OSCC than cyclin-d or p alone. In vitro studies have indicated that amplification of cyclin-d and inactivation of p can accelerate G phase of the cell cycle, whereas other studies postulate that synergistic action of cyclin-d amplification and p deletion correlate with poor prognosis in HNSCC (Lukas et al. 99, Jadayel et al. 997). In the present study we investigated the role of cyclin- D overexpression and p loss of expression in addition to other clinicopathological data with respect to two outcome parameters: DS and OS, in patients with stage I and II second primary oral SCC. The unexpected outcome of our study was the significant correlation of cyclin-d overexpression with improved DS and the failure to associate with reduced OS. In addition, cyclin-d overexpression was proved to be irrelevant to p loss of function, whereas in doubly mutated cells synergistic action of cyclin-d and p in all modes of expression seemed to have no impact on clinical outcome in patients with SPTs. Although almost all previous reports have demonstrated that elevated expression of cyclin-d provides a proliferate advantage to the tumor cells, second primary tumor cells in patients with OSCC could have a different clinical outcome, following distinct molecular Τόµος, Νο, /Vol, No,

10 Μαγόπουλος Χ. και συν./agopoulos C. et al. ρέκφρασης της κυκλίνης D- µε την αύξηση της ΕΕΝ και την αποτυχία να συνδεθεί σηµαντικά µε µείωση της ΟΕ. Ταυτόχρονα η υπερέκφραση της κυκλίνης D- βρέθηκε να µην επηρεάζει την απώλεια λειτουργίας του ρ, ενώ και σε κύτταρα µε διπλή µετάλλαξη, η συνεργική δράση της κυκλίνης D- και του ρ σε όλους τους συνδυασµούς πρωτεϊνικής έκφρασης δεν φάνηκε να επηρεάζει το κλινικό αποτέλεσµα στους ασθενείς µε δεύτερο πρωτοπαθή όγκο ( ΠΟ). Σε αντίθεση µε σχεδόν όλες τις προηγούµενες αναφορές, οι οποίες καταδεικνύουν ότι η αυξηµένη έκφραση της κυκλίνης D- εξασφαλίζει πλεονέκτηµα κυτταρικού πολλαπλασιασµού στα καρκινικά κύτταρα, τα κύτταρα των ΠΟ σε ασθενείς µε καρκίνο του στόµατος πιθανόν προσδίδουν διαφορετική κλινική εικόνα ακολουθώντας ένα ξεχωριστό µοριακό µονοπάτι κατά τη διάρκεια της G- φάσης του κυτταρικού κύκλου. Οι Gillett και συν. (99) έδειξαν ότι ανώµαλη συσσώρευση της κυκλίνης D- συνδέεται µε βελτιωµένο κλινικό αποτέλεσµα στον καρκίνο του µαστού, ενώ άλλοι ερευνητές δεν κατάφεραν να αποδείξουν την προγνωστική αξία της ενίσχυσης του συγκεκριµένου γονιδίου (q amplification) (Peters και συν. 99). Μία πιθανή ερµηνεία αυτής της αντίστροφης δράσης της υπερέκφρασης της κυκλίνης D- θα µπορούσε να είναι η απώλεια της λειτουργικότητας του ρετινοβλαστώµατος λόγω κάποιας µετάλλαξης που οδηγεί σε αποσταθεροποίηση της κυκλίνης D σε κύτταρα αρνητικά στο Rb, καθιστώντας την ανίκανη να συνδεθεί µε τις cdk/ (Bates και συν. 99, Tam και συν. 99). Κύτταρα χωρίς λειτουργικό Rb εµφανίζουν υψηλά επίπεδα ρ, µε αποτέλεσµα οι κινάσες cdk και cdk να αποµονώνονται σε ανενεργά συµπλέγµατα (Parry και συν. 99, Pande και συν. 99). Επιπλέον, άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η ταυτοποίηση αλλοιωµένης έκφρασης της πρωτεΐνης cdk σε κυτταρικές σειρές ακανθοκυτταρικού καρκινώµατος του στόµατος πιθανότατα ευθύνεται για αυτό το διαφορετικό µοριακό µονοπάτι. Μία τέτοια υπερλειτουργία σε έδαφος απουσίας της κυκλίνης D- πιθανότατα ενισχύει τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό µέσω της γρήγορης µετάβασης από το σηµείο G/S του κυτταρικού κύκλου (Timmermann και συν. 997). Βέβαια, απαιτείται περαιτέρω έρευνα προκειµένου να αποκαλυφθεί πλήρως αυτό το ενδιαφέρον µονοπάτι και να αποσαφηνίσει τον ακριβή ρόλο της κυκλίνης D- στην G- φάση του κυτταρικού κύκλου. Ένα ακόµη ενδιαφέρον αποτέλεσµα της παρούσας προγνωστικής µελέτης αποτέλεσε η µικρότερη ηλικιακή κατανοµή (µέση ηλικία έτη), καθώς και η προτί- µηση στο γυναικείο φύλο (,/ γυναίκες προς άνδρες) στους ασθενείς µε ΠΟ σε σύγκριση µε τα. έτη µέσης ηλικίας και µε καθαρή προτίµηση στους άνδρες (,/ άνδρες προς γυναίκες) στο σύνολο των ασθενών µε καρκίνο του στόµατος. Επιπλέον η pathway during the G phase of the cell cycle. Gillett et al. (99) indicated that aberrant accumulation of cyclin-d is associated with improved clinical outcome in human breast cancer, whereas other researchers failed to provide a consistent message about the prognostic value of q amplification (Peters et al. 99). A possible explanation of this reverse action of cyclin- D overexpression could be loss of Rb function caused by mutation, resulting in D-type cyclin destabilization in Rb-negative cells, becoming unable to associate with cdk/ (Bates et al. 99, Tam et al. 99). Cells that lack functional prb express high levels of p, so that cdk and cdk become sequestered in inactive complexes (Parry et al. 99, Pande et al. 99). oreover, other researchers point out the altered cdk expression detected in OSCC cell lines as the possible reason of this different molecular pathway. A specific hyperactivity in the absence of cyclin-d overexpression may enhance cell proliferation promoting G/S pathway (Timmermann et al. 997). Of course, further research will be required in order to unravel this intriguing pathway and clarify the exact role of cyclin-d in the G phase of the cell cycle. Another interesting result of the present prognostic study was the younger age of the patients with SPTs (mean years) and a female predilection (.: females to males) compared to. years mean age and a clear male predilection (.: males to females) in the cohort of patients with OSCC. oreover, the statistical significant altered expression of both p and cyclin-d between the index and the first SPT could be indicative of multiclonal origin of such tumors despite new theories of common clonal origin for the paired tumors (Ha and Califano, ). Early genetic events especially p mutation shared by second primary tumors are suggested to be the result of the submucosal migration of transformed daughter cells (Braakhuis et al. ). However, the clonality of multiple tumors is still controversial as other researchers detected discordant genetic alterations between paired tumors (Van Oijen et al., Jang et al. ). The implications in the present study of different genetic profile of the SPTs to the index tumors regarding p and cyclin-d expression possibly enhances this controversy. CONCLUSIONS Patients with SPTs seem to outline a distinct entity in terms of clinicopathological behavior and genetic profile of the tumor cells. Younger patient age, female predilection and implications for multiclonality of the SPTs, give rise to this possible modification. oreover, the different prognostic value of cyclin-d overexpression and p loss of function in patients with SPTs ρχεία Ελληνικής Στοµατικής & ναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and axillofacial Surgery

11 Προγνωστική αξία κυκλίνης D και ρ/prognostic value of cyclin-d and p στατιστικά σηµαντική διαφορετική έκφραση της κυκλίνης D- και του ρ µεταξύ του πρωτοπαθούς όγκου και του πρώτου ΠΟ είναι ενδεικτική πολυκλωνικής προέλευσης των όγκων αυτών παρά τις πρόσφατες αναφορές για πιθανή µονοκλωνική αρχή των ΠΟ (Ha και Califano, ). Πρώιµα γενετικά γεγονότα όπως η µετάλλαξη του ρ σε όλους τους ΠΟ πιθανολογήθηκε ως αποτέλεσµα µίας υποβλεννογόνιας µετανάστευσης µεταλλαγµένων θυγατρικών κυττάρων (daughter cells) (Braakhuis και συν. ). Παρόλα αυτά η κλωνικότητα των πολλαπλών όγκων παραµένει αµφιλεγόµενη καθώς άλλοι ερευνητές ανίχνευσαν διαφορετικές γενετικές αλλοιώσεις στις δεύτερες πρωτοπαθείς βλάβες (Van Oijen και συν., Jang και συν. ). Οι αναφορές στην παρούσα µελέτη για πιθανό διαφορετικό γενετικό προφίλ των ΠΟ ως προς την έκφραση της κυκλίνης D- και του ρ ενισχύουν αυτή την αµφισβήτηση. makes our verification more potent. This of course needs to be further clarified by other researchers possibly with a larger series of patients with paired tumors, or with molecular analysis of other markers in order to establish accurate prognosis and new treatment proposals for these patients. Πηγές χρηµατοδότησης: Υπουργείο Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Πρόγραµµα: «Πυθαγόρας ΙΙ» The paper is supported: inistry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs, Program: «Πυθαγόρας ΙΙ» ΣΥΜΠΕΡΣΜΤ Οι ασθενείς µε ΠΟ φαίνεται να συνιστούν µία διαφορετική γενετική και κλινικοπαθολογική οντότητα. Η µικρότερη ηλικία εµφάνισης, η προτίµηση στο γυναικείο φύλο και οι υπαινιγµοί πολυκλωνικότητας των όγκων αυτών ενισχύουν αυτή την πιθανή διαφοροποίηση. Επιπλέον, η διαφορετική προγνωστική αξία της υπερέκφρασης της κυκλίνης D- και της απώλειας της λειτουργικότητας του ρ σε ασθενείς µε ΠΟ ισχυροποιούν αυτή τη διαπίστωση. Είναι όµως απαραίτητη περαιτέρω έρευνα ενδεχοµένως µε µεγαλύτερο δείγµα ασθενών µε ΠΟ ή µε µοριακή ανάλυση και άλλων δεικτών προκειµένου να επαληθευτούν νέες διαγνωστικές µέθοδοι και καινούρια θεραπευτικά πρωτόκολλα για τους ασθενείς αυτούς. ΒΙΒΛΙΟΡΦΙ/REERENCES Akervall JA, ichalides RJ, ineta H: Amplification of cyclin D in squamous cell carcinoma of the head and neck and the prognostic value of chromosomal abnormalities and cyclin D overexpression. Cancer 79: 9, 997 Ballacosa A, Almadori G, Cavallo S: Cyclin D gene amplification in human laryngeal squamous cell carcinomas: prognostic significance and clinical implications. Clin Cancer Res :7, 99 Bates S, Parry D, Bonetta L, Vousden K, Dickson C, Peters G: Absence of cyclin D/cdk complexes in cells lacking functional retinoblastoma protein. Oncogene 9: -, 99 Bova RJ, Quinn DI, Nankervis JS, Cole IE, Sheridan B, Jensen J: Cyclin D and p INKA expression predict reduced survival in carcinoma of the anterior tongue. Clin Cancer Res :-9, 999 Braakhuis BJ, Leemans CR, Brakenhoff RH: A genetic progression model of oral cancer: current evidence and clinical implications. J Oral Pathol ed : 7-, Braakhuis BJ, Tabor P, Leemans CR, Van Der Waal I, Snow GB, Brakenhoff RH: Second primary tumors and field cancerization in oral and oropharyngeal cancer: molecular techniques provide new insights and definitions. Head Neck :9, Califano J, Van Der Riet P, Westra W, Nawroz H, Clayman G, Plantadosi S: Genetic progression model for head and neck cancer: implications for field cancerization. Cancer Res : 9, 99 El-Nagger AK, Lai S, Clayman GL: Expression of p, Rb, and cyclin D gene products in oral and laryngeal squamous carcinoma: biological and clinical implications. Hum Pathol :, 999 Gillett C, Smith P, Gregory W, Richards, illis R, Peters G, Barnes D: Cyclin d and prognosis in human breast cancer Int J Cancer (Pred Oncol) 9: 9-99, 99 Greenlee RT, Hill-Harmon B, urrary T, Thun : Cancer statistics,. CA Cancer J Clin :, Ha PK, Califano J: The molecular biology of mucosal field cancerization of the head and neck. Crit Rev Oral Biol ed (): - 9, Hinds PW, Dowdy S, Eaton EN, Arnold A, Weinberg RA: unction Τόµος, Νο, /Vol, No,

12 Μαγόπουλος Χ. και συν./agopoulos C. et al. of a human cyclin gene as an oncogene. Proc Natl Acad Sci USA 9:79-7, 99 Hong WK, Lippman S, Itri L: Prevention of second primary tumors with isotretinoinin in squamous cell carcinoma of the head and neck. N Engl J ed :79-, 99 Jadayel D, Lukas J, Nacheva E: Potential role for concurrent abnormalities of the cyclin D, pcdkn and pcdknb genes in certain B cell non-hodgkin s lymphoma: functional studies in a cell line (Grant 9). Leukemia : 7, 997 Jang SJ, Chiba I, Hirai A, Hong WK, ao L: ultiple oral squamous epithelial lesions: are they genetically related? Oncogene :, Kyomoto R, Kumazawa H, Toda Y: Cyclin D gene amplification is a more potent prognostic factor than its protein overexpresion in human head and neck squamous cell carcinoma. Int J Cancer 7:7, 997 Leong PP, Rezai B, Koch W: Distinguishing second primary tumors from lung metastasis in patients with head and neck squamous cell carcinoma. J Natl Cancer Inst 9: , 99 Lukas J, Aagaard L, Strauss, Bartek J: Oncogenic aberrations of pink/cdkn and cyclin D cooperate to deregulate G control. Cancer Res :, 99 ichailides RJ, Van De Brekel, Balm : Defects in G-S cell cycle control in head and neck cancer: a review. Head Neck :9 7, iyamoto R, Uzawa N, Nagaoka S: Prognostic significance of cyclin D amplification and overexpression in oral squamous cell carcinomas. Oral Oncol 9:, Namazie A, Alavi S, Olopade OI, Pauletti G, Aghamohamadi N, Aghamohamadi : Cyclin D amplification and P (TS/CDKI) deletion correlate with poor prognosis in head and neck tumors. Laryngoscope :7, Pande P, athur, Shukla NK, Ralhan R: PRb and p protein alterations in human oral tumorigenesis. Oral Oncol :9-, 99 Papadimitrakopoulou V, Izzo J, Lippman S: requent inactivation of pinka in oral premalignant lesions. Oncogene :799, 997 Parry D, Bates S, ann DJ, Peters G: Lack of cyclin D-Cdk corn lexes in Rb-negative cells correlates with high levels of pink/tsp tumour suppressor gene product. EBO I : -, 99 Pateromichelakis S, arahini, Phillips E, Partridge : olecular analysis of paired tumours: Time to start treating the field. Oral Oncol :9 9, Peters G, antl V, Smith R, Brookes S, Dickson C: Chromosome llq markers and D-type cyclins in breast cancer. Breast Cancer Res Treat :-, 99 Rosin P, Cheng X, Poh C: Use of allelic loss to predict malignant risk for low-grade oral epithelial dysplasia. Clin Cancer Res :7, Sakagushi, uji Y, Hirabayashi H: Inverse correlated expression of p and Rb protein in non-small cell lung cancers: an immunohistochemical study. Int J Cancer :, 99 Sanchez-Cespedes, Esteller, Wu L, Nawroz-Danish H, Yoo GH, Koch W: Gene promoter hypermethylation in tumors and serum of head and neck cancer patients. Cancer Res :9-9, Sicinski P, Donaher JL, Parker SB, Li T, azeli A, Gardner H: Cyclin D provides a link between development and oncogenesis in the retina and breast. Cell :-, 99 Slaughter DP, Southwick HW: ield cancerization in oral stratified squamous epithelium. Clinical implications of multicentric origin. Cancer :9, 9 Tam SW, Theodoras A, Shay JW, Draetta G, Pagano : Differential expression and regulation of cyclin D protein in normal and tumor cells: association with Cdk is required for cyclin D function in G, progression. Oncogene 9: -7, 99 Timmermann S, Hinds P, unger K: Elevated activity of cyclindependent kinase in human squamous cell carcinoma lines. Cell Growth Diff :-7, 997 Uzawa N, Sonoda I, yo K, Takahashi K, iyamoto R, Amagasa T: luorescence in Situ Hybridization for Detecting Genomic Alterations of Cyclin D and p in Oral Squamous Cell Carcinomas. Cancer (): -9, 7 Van Oijen G, Slootweg PJ: Oral field cancerization: carcinogeninduced independent events or micrometastatic deposits? Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 9:9, Warren S, Gates O: ultiple primary malignant tumors. A survey of the literature and a statistical study. Am J Cancer : -, 9 ιεύθυνση επικοινωνίας: Μαγόπουλος Χρήστος Καλλιπάτειρας Πυλαία Θεσσαλονίκη Tηλ.: Address: agopoulos Christos Kallipatiras Thessaloniki - Greece Τel.: ρχεία Ελληνικής Στοµατικής & ναθοπροσωπικής Χειρουργικής/ Hellenic Archives of Oral and axillofacial Surgery

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στον καρκίνο του μαστού

Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου Cyld στον καρκίνο του μαστού Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Βιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη γενετική και βιοτεχνολογία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη της έκφρασης του ογκοκατασταλτικού γονιδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure.

Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation at the anterior commissure. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 50, October - November - December 2012, pages 18-22 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Mitomycin C application for the prevention of postoperative synechiae formation

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος.

Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εκτεταμένη έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία στην παιδική και εφηβική ηλικία και εμφάνιση μελανώματος. Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας : Ελίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή βιολογία του καρκίνου της ουροδόχου κύστης Νεότερα δεδοµένα

Μοριακή βιολογία του καρκίνου της ουροδόχου κύστης Νεότερα δεδοµένα Μοριακή βιολογία του καρκίνου της ουροδόχου κύστης Νεότερα δεδοµένα Περσεφόνη Ξηρού - Παθολογοανατόµος Διευθύντρια Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο» Καρκίνος ουροδόχου κύστης Ο 9ος συχνότερος καρκίνος παγκοσµίως Κάπνισµα,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ»

«ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΩΡΟ» ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΠ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία.

Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. CLINICAL TRIALS ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 Οι επιδόσεις Ελλήνων στο Mini Mental State Examination με βάση την ηλικία και τη νοητική κατάσταση από την παιδική στην τρίτη ηλικία. Τσάνταλη, Ε. 1,2,3, Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

HPV και Καρκίνος του Λάρυγγα

HPV και Καρκίνος του Λάρυγγα Δρ Βασίλειος Νικολαΐδης Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Β Πανεπιστηµιακή ΩΡΛ κλινική Γ.Ν. Παπαγεωργίου ü HPV Καρκίνος του Οροφάρυγγα Αίτιο Πρόγνωση Ανταπόκριση στη θεραπεία ü HPV?????? Άλλοι Καρκίνοι Κεφαλής και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Διδακτορική Διατριβή Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No

c Key words: cultivation of blood, two-sets blood culture, detection rate of germ Vol. 18 No 2008 245 2 1) 1) 2) 3) 4) 1) 1) 1) 1) 1), 2) 1) 2) 3) / 4) 20 3 24 20 8 18 2001 2 2 2004 2 59.0 2002 1 2004 12 3 2 22.1 1 14.0 (CNS), Bacillus c 2 p 0.01 2 1 31.3 41.9 21.4 1 2 80 CNS 2 1 74.3 2 Key words:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΡΙΑΣ ΦΩΤΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΡΙΑΣ ΦΩΤΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΡΙΑΣ ΦΩΤΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ Συγκέντρωση των ελεύθερων αµινοξέων στο αµνιακό υγρό σε σχέση µε την εβδοµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (Executive Summary)

Περίληψη (Executive Summary) 1 Περίληψη (Executive Summary) Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την "Αγοραστική/ καταναλωτική συμπεριφορά. Η περίπτωση των Σπετσών" Κύριος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MD,MSc,FEBU ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Ο.Ν.Α Θεωρίες προέλευσης της πολλαπλότητας των όγκων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΠΙΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Repeated measures Επαναληπτικές μετρήσεις

Repeated measures Επαναληπτικές μετρήσεις ΠΡΟΒΛΗΜΑ Στο αρχείο δεδομένων diavitis.sav καταγράφεται η ποσότητα γλυκόζης στο αίμα 10 ασθενών στην αρχή της χορήγησης μιας θεραπείας, μετά από ένα μήνα και μετά από δύο μήνες. Μελετήστε την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3. Γ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 2

Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3. Γ Παιδιατρική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 2 162 Σύγκριση της επίδρασης της Μοντελουκάστης και των Εισπνεομένων Στεροειδών στο Εκπνεόμενο Μονοξείδιο του Αζώτου (eno) και την αναπνευστική λειτουργία σε ασθματικά παιδιά Ε. Χατζηαγόρου 1, Β. Αβραμίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 1 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Δ. Κιόρτσης Ενδοκρινολόγος Αν. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων European SCOPE fellow 1η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΥ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ελληνική Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ Θ. ΠΑΠΑΦΥΛΑΚΤΟΥ ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκελετικές ανωμαλίες παρατηρούνται συχνά σε ασθενείς με συγγενή καρδιοπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία. A Study of Demographic Characteristics and Exposure to Known Risk Factors of Greek Patients with Actinic Keratosis (Attica Study)

Ερευνητική Εργασία. A Study of Demographic Characteristics and Exposure to Known Risk Factors of Greek Patients with Actinic Keratosis (Attica Study) Aκτινική κεράτωση: Χαρτογράφηση των κοινωνικών χαρακτηριστικών και της έκθεσης σε γνωστούς παράγοντες κινδύνου των ασθενών στην Ελλάδα (Μελέτη Attica) Ερευνητική Εργασία Xaτζηνάσιου Φ. Ζάρρας Α. Τσαρακλής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Μαυρόγιαννη Γεωργία 1, Καραντζούλα Ευαγγελία 2, Τουλιά Γεωργία 3, Κυριακόπουλος Βασίλης 4, Καδδά Όλγα 5 EΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 7α: Impact of the Internet on Economic Education Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κατσιφοδήμου. Ο ρόλος της έκκρισης HLA-G από τα ανθρώπινα έμβρυα στην επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Μαρία Κατσιφοδήμου. Ο ρόλος της έκκρισης HLA-G από τα ανθρώπινα έμβρυα στην επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ο ρόλος της έκκρισης HLA-G από τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Εξαγωγή χαρακτηριστικών μαστογραφικών μαζών και σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΜΦΑ ΕΝΕΚΤΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Σύγκρουση συµφερόντων Καµία Ca ΝΕΦΡΟΥ & ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Λεµφογενώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ Φιλίππου Άντρη Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

HPV DNA, E6, E7, L1, L2, E2, p16, prb, κυκλίνες, κινάσες, Ki67. Τι από όλα αυτά πρέπει να γνωρίζει ο κλινικός γιατρός; Αλέξανδρος Λαµπρόπουλος

HPV DNA, E6, E7, L1, L2, E2, p16, prb, κυκλίνες, κινάσες, Ki67. Τι από όλα αυτά πρέπει να γνωρίζει ο κλινικός γιατρός; Αλέξανδρος Λαµπρόπουλος HPV DNA, E6, E7, L1, L2, E2, p16, prb, κυκλίνες, κινάσες, Ki67. Τι από όλα αυτά πρέπει να γνωρίζει ο κλινικός γιατρός; Αλέξανδρος Λαµπρόπουλος δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων Ø Ποιό HPV τεστ είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής

Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, ΑΤΕΙ Λαμίας Φυσικοθεραπευτής ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα χρόνια αποτελέσματα της συστηματικής άσκησης στο διπλό γινόμενο σε υγιή άτομα Αθανάσιος Μανδηλάρης,1 Δημήτριος Σούκος2 1 Φυσικοθεραπευτής, MSc, Εργαστηριακός συνεργάτης, Τμήμα Φυσικοθεραπείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -.

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 88 - * athanasiadis@rhodes.aegean.gr -., -.. Abstract The aim of this survey is to show how students of the three last school classes of the Primary School evaluated

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών

2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών 26 2. Η Βαρύτητα Διαφόρων Γλυκαιμικών Δεικτών Νοσηλείας στην Λειτουργική Έκβαση του ΑΕΕ των Διαβητικών Ασθενών Β. Δραγουμάνος 1, Δ. Αθανασόπουλος 2, Ε. Φουστέρης 1, Δ. Αναστασόπουλος 2, Π. Φουρλεμάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Εφηβεία και χρήση αλκοόλ. Νάνσυ Σταματοπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Εφηβεία και χρήση αλκοόλ Νάνσυ Σταματοπούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Mετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Mετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ MBA ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Mετακύλιση τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στην περίπτωση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

Blood May 16;121(20): ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Θ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Blood May 16;121(20): ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Θ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ MYC/BCL2 protein co-expression contributes to the inferior survival of activated B-cell subtype of diffuse large B-cell lymphoma and demonstrates high-risk gene expression signatures: a report from The

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ερευνητικού έργου

Παρουσίαση ερευνητικού έργου Παρουσίαση ερευνητικού έργου Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων B Καρδιολογική Κλινική Study of peripheral circulation in patients with Heart Failure 11/2/2016 Μπεχλιούλης Άρης, MD, PhD Kαρδιολόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα