BIO-INSECTA MΟΝΑ Α ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BIO-INSECTA MΟΝΑ Α ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ"

Transcript

1

2 Η εταιρεία BIO-INSECTA MΟΝΑ Α ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ H BIO-INSECTA είναι νέα εταιρεία που ασχολείται µε την αξιοποίηση ωφελίµων εντόµων στη φυτοπροστασία και το σχεδιασµό βιολογικών µεθόδων καταπολέµησης σε γεωργικές καλλιέργειες, καθώς επίσης και σε αστικό και δασικό πράσινο. Η εταιρεία εδρεύει στη θερµοκοιτίδα καινοτόµων επιχειρήσεων Θέρµη ΑΕ. Τα εργαστήρια και η παραγωγική µονάδα βρίσκονται σε ιδιόκτητο χώρο στα Νέα Σύλλατα Χαλκιδικής. Βασικές δραστηριότητες της BIO-INSECTA είναι η αναπαραγωγή ιθαγενών ωφελίµων εντόµων και ακάρεων για χρήση τους στην φυτοπροστασία, καθώς επίσης και η ανάπτυξη συστηµάτων και µεθόδων βιολογικής και ολοκληρωµένης καταπολέµησης. Παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες συµβούλου για καλλιέργειες βιολογικής γεωργίας και ολοκληρωµένης διαχείρισης σύµφωνα µε τα πρότυπα AGRO-ΟΠΕΓΕΠ και EUREPGAP-TUV. Τα πρωτόκολλα εφαρµογής αυτών των καλλιεργειών δίνουν προτεραιότητα στην χρήση βιολογικών µεθόδων καταπολέµησης (ωφέλιµα έντοµα). Αφίδα της τριανταφυλλιάς τίκτει νεαρή προνύµφη (ζωοτοκία). Βιολογική καταπολέµηση Η Βιολογική καταπολέµηση είναι εναλλακτική µέθοδος φυτοπροστασίας όπου αντί χηµικών σκευασµάτων αξιοποιούνται ωφέλιµοι οργανισµοί που βλάπτουν τα ζηµιογόνα έντοµα και ακάρεα. Συγκεκριµένα, είναι η χρήση αρπακτικών, παρασιτοειδών, ανταγωνιστών ή/και παθογόνων οργανισµών µε σκοπό τη µείωση του πληθυσµού των επιβλαβών ειδών σε επίπεδα που δεν υποβαθµίζουν ποιοτικά και αισθητικά τα φυτά. Με την υπάρχουσα τεχνογνωσία στη βιολογική καταπολέµηση αντιµετωπίζονται επιτυχώς, σε ευρεία κλίµακα, πολλά είδη εντόµων και ακάρεων που είναι επιζήµια για τα φυτά. Ο έλεγχος τους επιτυγχάνεται µε την εισαγωγή των φυσικών τους εχθρών, µε γνωστότερο παράδειγµα την εξαπόλυση πασχαλίτσας για την αντιµετώπιση της µελίγκρας. Chilocorus circumdatus. Αρπακτικό κολεόπτερο κοκκοειδών και ψευδοκόκκων. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι οι ωφέλιµοι οργανισµοί που χρησιµοποιούνται σε προγράµµατα βιολογικής καταπολέµησης δεν προσβάλλουν τα θηλαστικά ζώα, ούτε τον άνθρωπο.

3 Πλεονεκτήµατα βιολογικής καταπολέµησης Τα βασικά πλεονεκτήµατα της χρήσης φυσικών εχθρών έναντι των χηµικών µέσων καταπολέµησης είναι τα εξής: Μηδαµινή επιβάρυνση του περιβάλλοντος τόσο στην διαδικασία παραγωγής όσο και στην εφαρµογή του προϊόντος Κανένας κίνδυνος για την υγεία του παραγωγού και του καταναλωτή Μηδενική ανάπτυξη ανθεκτικότητας των φυτοφάγων εντόµων και ακάρεων στα ωφέλιµα Αποκατάστασης της οικολογικής ισορροπίας Τέλος, η βιολογική καταπολέµηση είναι η κύρια µέθοδος φυτοπροστασίας που εφαρµόζεται σε καλλιέργειες προϊόντων πιστοποιηµένης ποιότητας (προϊόντα βιοκαλλιεργειών και ολοκληρωµένης διαχείρισης) Αρπακτικό δίπτερο της οικογένειας Syrphιdae έχει συλλάβει και αποµυζεί άπτερη αφίδα. ιαδικασία ανάπτυξης και παραγωγής Το πρώτο βήµα της εταιρείας µας για την δηµιουργία ενός βιολογικού σκευάσµατος είναι η συλλογή πληθυσµών ωφελίµων εντόµων από την ύπαιθρο. Το υλικό αυτό µελετάται και αξιολογείται ως προς την αποτελεσµατικότητά του στον έλεγχο των επιβλαβών ειδών, τόσο στα εργαστήριά µας όσο και στον αγρό. Για τον σχεδιασµό ενός προγράµµατος βιολογικής καταπολέµησης µελετώνται διεξοδικά οι τριτροφικές αλληλεπιδράσεις (-φυτά-φυτοφάγαωφέλιµα-) καθώς και παράγοντες του περιβάλλοντος. Εάν η παραπάνω έρευνα δώσει ικανοποιητικά αποτελέσµατα, ακολουθεί η µαζική αναπαραγωγή και συσκευασίας των φυσικών εχθρών. Το προϊόν στη συνέχεια αποστέλλεται στους καλλιεργητές οι οποίοι εξαπολύουν τα ωφέλιµα είδη στον αγρό ή το θερµοκήπιο, βάση προγράµµατος που έχει σχεδιαστεί από την BIO-INSECTA για την καλλιέργειά τους. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι ψεκασµοί µε φυτοφάρµακα που µολύνουν το περιβάλλον και είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Η BIO-INSECTA ακολουθεί διαδικασίες παραγωγής περιβαλλοντικά φιλικές. Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιεί είναι ολόκληρα φυτά σε γλάστρες (που επαναχρησιµοποιούνται) ή φυτικά µέρη για την εκτροφή ωφελίµων εντόµων οπότε δεν επιβαρύνει το περιβάλλον µε απόβλητα ή λήµµατα. εν παράγει, δεν µεταποιεί, δεν εµπορεύεται, ούτε συσκευάζει χηµικά γεωργικά φάρµακα και λιπάσµατα ούτε άλλες ουσίες που είναι τοξικές ή επικίνδυνες για τον άνθρωπο.

4 Έρευνα Η διεξαγωγή έρευνας αποτελεί δοµικό στοιχείο για τον σχεδιασµό και ανάπτυξη προγραµµάτων φυτοπροστασίας στα οποία εντάσσονται εξαπολύσεις ωφελίµων εντόµων. Η εταιρεία απασχολεί 2 εντοµολόγους ερευνητές στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος ΗΡΩΝ που συγχρηµατοδοτείται από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στα εργαστήρια της εταιρείας εκπονούνται τα παρακάτω ερευνητικά έργα: «Αρπακτικά ακάρεα Phytoseiidae, νέοι βιολογικοί παράγοντες για αλευρώδεις και θρίπες» «ιερεύνηση και αξιολόγηση της ιθαγενούς πανίδας ωφελίµων εντόµων για προγράµµατα φυτοπροστασίας στην Ελλάδα». (Χρηµατοδότηση ΓΓΕΤ, ΗΡΩΝ , ΗΡ-32). Στόχος των παραπάνω ερευνητικών προγραµµάτων είναι η αξιολόγηση της ιθαγενούς ωφέλιµης εντοµοπανίδας και η δυνατότητα αξιοποίησης Ελληνικών ειδών ωφελίµων στη βιολογική καταπολέµηση. Οι Ελληνικοί βιότυποι παρουσιάζουν καλύτερη προσαρµοστικότητα στις συνθήκες της Χώρας µας και κατά συνέπεια είναι αποτελεσµατικότεροι. Να τονίσουµε επίσης ότι για πολλά εντοµολογικά προβλήµατα της Ελλάδας δεν υπάρχουν λύσεις από εταιρείες του εξωτερικού καθώς δεν απαντώνται εκεί τα συγκεκριµένα φυτοφάγα ή παρουσιάζουν σχετικά µικρό οικονοµικό ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η βαµβακάδα των πεύκων (Marchalina hellenica), που συναντάται κυρίως στην Ελλάδα και λιγότερο στα παράλια της Τουρκίας και Κύπρου. Η βαµβακάδα των πεύκων αποτελεί ίσως το σηµαντικότερο εχθρό του αστικού πρασίνου σήµερα καθώς προσβάλει και υποβαθµίζει αισθητικά και ποιοτικά πολυετή δένδρα που δύσκολα µπορούν να αντικατασταθούν εντός των πόλεων. Είναι απαραίτητη η µελέτη της βιολογίας, της συµπεριφοράς και της οικολογίας των ωφελίµων εντόµων και ακάρεων, ώστε να αξιολογηθεί η δράσης τους µε επιστηµονικά κριτήρια. Η συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων συµβάλλει στην βελτιστοποίηση των προγραµµάτων φυτοπροστασίας και της καλύτερης πρόβλεψης της δράσης τους. Για το σκοπό αυτό η BIO-INSECTA συνεργάζεται ερευνητικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύµατα και εταιρείες όπως το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το Πανεπιστήµιο του Amsterdam, την Αγγλική εταιρεία Wyebugs Ltd κ.α. Καινοτοµία Η BIO-INSECTA παρουσιάζει τα παρακάτω καινοτοµικά στοιχεία: Πρώτη εταιρεία παραγωγής ειδών ωφελίµων εντόµων και ακάρεων στην Ελλάδα Αξιοποίηση νέων ιθαγενών φυσικών εχθρών των φυτοφάγων Ανάπτυξη οικολογικής-ανακυκλώσιµης συσκευασίας Marchalina hellenica (Margarodidae) Η γνωστή βαµβακάδα των πεύκων. ιατήρηση και έλεγχος υψηλής ποιότητας προϊόντος (quality tests)

5 Υπηρεσίες Η BIO-INSECTA παρέχει υπηρεσίες Συµβούλου Φυτοπροστασίας για προγράµµατα Βιολογικής καταπολέµησης και Ολοκληρωµένης διαχείρισης σύµφωνα µε τα πρότυπα AGRO -ΟΠΕΓΕΠ και EUREPGAP-TUV. Αναλαµβάνει: - τη διερεύνηση προβληµάτων φυτοπροστασίας (αναγνώριση εντοµολογικών προσβολών, παρακολούθηση πληθυσµών, εκτίµηση ζηµιών) - το σχεδιασµός και εφαρµογή προγράµµατος φυτοπροστασίας (καλλιεργητικά µέτρα, εξαπολύσεις εντόµων και ακάρεων, δυνατότητα επεµβάσεων µε εκλεκτικά χηµικά σκευάσµατα ήπια για τους ωφέλιµους οργανισµούς) Η BIO-INSECTA επίσης αναλαµβάνει στα εργαστήριά της την διεξαγωγή βιοδοκιµών για ωφέλιµα ή επιβλαβή Προϊόντα Η BIO-INSECTA αναπαράγει µαζικά και διαθέτει ωφέλιµα έντοµα και ακάρεα για προγράµµατα φυτοπροστασίας, καθώς και για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στον Πίνακας 1 αναφέρονται φυσικοί εχθροί που διατηρεί η εταιρεία στα εργαστήριά της σε εκτροφές. Πίνακας 1. Αρπακτικά είδη ωφελίµων εντόµων και κατηγορίες φυτοφάγων που αποτελούν τη λεία τους (θηράµατα). Φυσικοί Εχθροί (Αρπακτικά και παρασιτοειδή) Cryptolaemus montrouzieri Nephus includens, N bisignatus Hippodamia convergens Coccinella septempunctata Adalia bipunctata Propylea quatuordecimpunctata Exochomus quadripustulatus Exochomus nigromaculatus Chilocorus bipustulatus Rodolia cardinalis Orius laevigatus Anthocoris nemoralis Macrolophus caliginosus Θηράµατα (Φυτοφάγα έντοµα και ακάρεα) ψευδόκοκκοι ψευδόκοκκοι αφίδες αφίδες αφίδες αφίδες κοκκοειδή κοκκοειδή, αφίδες κοκκοειδή ισέρια θρίπες ψύλλες αλευρώδεις

6 Αναλυτική περιγραφή ωφελίµων εντόµων και ακάρεων ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΨΕΥ ΟΚΟΚΚΩΝ Cryptolaemus montrouzieri Από τους αποτελεσµατικότερους εχθρούς του ψευδόκοκκου και εµπορικά διαθέσιµο στη χώρα µας. Πρωτοεισήχθει στην Ελλάδα το 1933 και κατατάσσεται στα Κολεόπτερα, οικογένεια Coccinellidae. Αν και έχει σαφή προτίµηση στον ψευδόκοκκο, έχει επισηµανθεί να τρέφεται και σε άλλα είδη επιβλαβών εντόµων όπως αφίδες, κοκκοειδή κ.α. Όλα τα στάδια του ωφελίµου είναι ιδιαίτερα αδηφάγα και απαιτούν µεγάλη ποσότητα τροφής για την εγκατάστασή του. Συνιστάται για µεγάλη προσβολή. Παρουσιάζει άριστη προσαρµοστικότητα στις υψηλές θερµοκρασίες (Ιούνιος - Σεπτέµβριος). Το αρπακτικό είναι αποτελεσµατικό εναντίων της βαµβακάδας των εσπεριδοειδών ενώ έχει χρησιµοποιηθεί µε µεγάλη επιτυχία για την εξυγίανση δενδρυλλίων Τούγιας από ψευδόκοκκο. Τελευταίες µελέτες έδειξαν ότι το ενήλικο τρέφεται µε αυγά και έρπουσες της βαµβακάδας των πεύκων, Marchalina hellenica. Αυτό αποτελεί ελπιδοφόρο αποτέλεσµα καθώς καµία προσπάθεια βιολογικού ελέγχου της βαµβακάδας δεν έχει στεφθεί µε επιτυχία µέχρι σή- µερα. Προνύµφη (επάνω) και ενήλικο του αρπακτικού κολεοπτέρου Cryptolaemus montrouzieri Nephus includens, Nephus bisignatus Ανήκουν στην ίδια οικογένεια µε το παραπάνω αρπακτικό, ενώ είναι επίσης αποτελεσµατικά εναντίων του ψευδόκοκκου. Παρουσιάζει τροφική εξειδίκευση στους ψευδόκοκκους ενώ βιβλιογραφικά δεν βρέθηκαν ενδείξεις για άλλα θηράµατα ή εναλλακτικές τροφές όπου µπορεί να τραφεί. εν χρειάζεται µεγάλη ποσότητα τροφής όπως απαιτείται από το Cryptolaemus montrouzieri. Συνεπώς ενδείκνυται για ηπιότερες προσβολές όπου η ζηµία από τον ψευδόκοκκο έχει µόλις αρχίσει. Ψευδόκοκκος Συνίσταται για την αντιµετώπιση του ψευδόκοκκου σε βιολογικούς αµπελώνες όπου έχει δώσει αξιόλογα αποτελέσµατα. Στα χηµικά σκευάσµατα παρουσιάζει ευαισθησία. Nephus includens ενήλικο (αριστερά) και Nephus bisignatus (δεξιά). Το Ν. bisignatus έχει εντοπίσει και ετοιµάζεται να καταβροχθίσει αυγά από ωοσάκκο του ψευδοκόκκου των εσπεριδοειδών Planococcus citri.

7 ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΕΡΙΑΣ Rodolia cardinalis Οι φυλές Rodolia cardinalis που έχουν εγκατασταθεί στα εργαστήρια της BIO-INSECTA συλλέχθησαν σε εσπεριδοειδή της Αργολίδος και Κορίνθου και είναι προσαρµοσµένες στις Ελληνικές συνθήκες. Κατατάσσονται στα Κολεόπτερα και την οικογένεια Coccinellidae. Tο Rodolia cardinalis αποτελεί το σηµαντικότερο φυσικό εχθρό του Iceria purchasi (Margarodidae) φυτοφάγου εντόµου καλλωπιστικών, εσπεριδοειδών κ.α. Στο αστικό πράσινο η Ισέρια δηµιουργεί προβλήµατα σε φυτά αγγελικούλας καθώς και σε νεραντζιές, και το αρπακτικό είναι το µοναδικό που µπορεί να δώσει λύση βιολογικά, λόγω της µεγάλης τροφικής του ειδίκευσης. Ενήλικα του αρπακτικού Rodolia cardinalis σε σύζευξη. Κατα µήκος του νεύρου παρατηρούνται εκδύµατα και ανήλικα της Ισέριας. ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΚΟΚΚΟΕΙ ΩΝ Chilocorus bipustulatus, Chilocorus nigritus Κατατάσσονται στα Κολεόπτερα και την οικογένεια Coccinellidae. Tο Chilocorus bipustulatus, εκτός από σηµαντικός φυσικός εχθρός των Diaspididae, αναφέρεται ως αρπακτικό του Iceria purchasi (Margarodidae) φυτοφάγο καλλωπιστικών, του Saissetia oleae (Lecaniidae) φυτοφάγο της ελιάς, αλλά και µελών των Asterolecaniidae φυτοφάγα ελιάς, ε- σπεριδοειδών κ.α. Στο αστικό πράσινο, και συγκεκριµένα σε θάµνους ευωνύµου, δενδρύλλια αγγελικής και άλλα θα- µνώδη, µπορεί να αποτελέσει αξιόλογο βιολογικό µέσο για τον έλεγχο φυτοφάγων κοκκοειδών όπως τα Unaspis evonymi και Pulvinaria sp. Ενήλικο του αρπακτικού Chilocorus bipustulatus σε φύλλο ευώνυµου προσβεβληµένο από κοκκοειδή.

8 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΚΟΚΚΟΕΙ ΩΝ Exochomus quadripustulatus Ανήκει στα Κολεόπτερα και την οικογένεια Coccinellidae. Παρουσιάζει εξειδίκευση στα κοκκοειδή και συγκεκριµένα στα µαλακά κοκκοειδή (οικογένεια Coccidae), σε αντίθεση µε το Chilocorus bipustulatus που προτιµά τα σκληρά κοκκοειδή (οικογένεια Diaspididae). Μπορεί επίσης να τραφεί σε αφίδες και ψευδόκοκκους όπου συµπληρώνει τον βιολογικό του κύκλο χωρίς όµως να προσεγγίζει το αναπαραγωγικό του µέγιστο. Καταναλώνουν σχετικά µεγάλη ποσότητα θηραµάτων τόσο τα ενήλικα όσο και οι προνύµφες. Eνήλικo του αρπακτικού Exochomus quadripustulatus. Η αποτελεσµατικότητά τους στον έλεγχο µαλακών κοκκοειδών είναι διαπιστευµένη, ειδικά σε δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως εσπεριδοειδή και ελιά, όπου υπάρχει βάθος χρόνου για την αντιµετώπιση των φυτοφάγων. Exochomus nigromaculatus Συναντάται συχνά τόσο σε αστικό πράσινο (πικροδάφνες, ευώνυµα, αγγελικές...), όσο και σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις καθώς είναι ευρέως διαδεδοµένο γενικό αρπακτικό. Ανήκει στα Κολεόπτερα και την οικογένεια Coccinellidae. Έχει µεγάλο εύρος θηραµάτων καθώς δεν παρουσιάζει τροφική ειδίκευση. Στα εργαστήρια της BIO-INSECTA ολοκλήρωσε επιτυχώς τον βιολογικό του κύκλο σε διάφορα είδη αφίδων, σε κοκοειδή καθώς και σε ψευδόκοκκο. Καταναλώνουν σχετικά µεγάλη ποσότητα θηραµάτων τόσο τα ενήλικα όσο και οι προνύµφες. Ενδείκνυται η χρήση του σε φυτά ή θάµνους όπου οι προσβολές από φυτοφάγα είναι µικτές (> 2 είδη φυτοφάγων). Προνύµφη (αριστερά) και ενήλικα σε σύζευξη του αρπακτικού Exochomus nigromaculatus.

9 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΝΥΧΩΝ Stethorous punctillum, Stethorous punctum Ίσως τα πιο αδηφάγα αρπακτικά των τετρανύχων, όπως µαρτυρεί και το κοινό τους όνοµα (spidermite destroyer). Είναι εξειδικευµένο αρπακτικό ακάρεων της οικογένειας Tetranychiidae, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές ότι ολοκληρώνει τον κύκλο του σε είδη εντόµων. Ανήκει στην οικογένεια Coccinellidae και είναι κοσµοπολίτικο είδος καθώς έχει επισηµανθεί σε πάρα πολλές χώρες. Το είδος αυτό δεν διατίθεται εµπορικά µέχρι σήµερα καθώς δεν έχει µελετηθεί διεξοδικά και η εκτροφή του στο εργαστήριο παρουσιάζει δυσκολίες. Η BIO-INSECTA διεξάγει έρευνα και θα εντάξει σύντοµα το αρπακτικό αυτό σε πρόγραµµα µαζικής αναπαραγωγής και διάθεσης. Τετράνυχος ο κοινός ή δίστικτος. ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΑΦΙ ΩΝ Coccinella septempunctata Ίσως το γνωστότερο και συµπαθέστερο ωφέλιµο έντοµο στο ευρύ κοινό. Κοσµοπολίτικο αρπακτικό των αφίδων που εντοπίζεται σε πληθώρα ενδιαιτηµάτων καθώς και σε αστικό και περιαστικό πράσινο. Ανήκει στη οικογένεια των αρπακτικών Κολεοπτέρων Coccinellidae. Τόσο τα ενήλικα όσο και οι προνύµφες είναι αδηφάγα. Το µέγεθός του είναι σχεδόν διπλάσιο των υπολοίπων γνωστών αφιδοφάγων Coccinellidae (Hippodamia sp., Propylea sp., Adalia sp. κ.α.) που σηµαίνει ότι καταναλώνει µεγαλύτερες ποσότητες αφίδων για την ολοκλήρωση του βιολογικού του κύκλου. Απαιτεί λοιπόν πληθώρα τροφής ενώ τα ενήλικα µεταναστεύουν όταν αυτή αρχίζει να εξαντλείται. Ενήλικο του αρπακτικού Coccinella septempunctata.

10 Hippodamia variegata Είναι από τα συνηθισµένα είδη της ωφέλιµης Ελληνικής πανίδας και συναντώνται σε προσβεβληµένα εσπεριδοειδή, αµπέλι, καλλωπιστικά, ζιζάνια κ.α. Ανήκουν στη οικογένεια των αρπακτικών Κολεοπτέρων Coccinellidae, και µοιάζουν στην γνωστή πασχαλίτσα (Coccinella septepunctata). Είναι γενικά αρπακτικά που τρέφονται σε πληθώρα βλαβερών εχθρών, εµφανίζουν όµως προτίµηση στις αφίδες. Έχουν παρατηρηθεί να τρέφονται σε τετράνυχους, κοκκοειδή, νεαρές προνύµφες ψευδοκόκκων και αλευρωδών, ψύλλες, καθώς και σε αυγά άλλων εντόµων. Εναλλακτικά, τρέφονται σε νέκταρ, µέλι καθώς και σε µελιτώµατα αφίδων. Στο αστικό πράσινο συναντώνται πολύ συχνά και αυτό µαρτυρά την καλή προσαρµοστικότητά του εντός της πόλης. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό αρπακτικό, καταναλώνει σαν προνύµφη µεγάλες ποσότητες θηράµατος, ενώ ενδείκνυνται για περιπτώσεις µικτών προσβολών. Propylea quatuordecimpunctata Ενήλικο της Hippodamia convergens έχει συλλάβει και καταβροχθίζει µια αφίδα της πικροδάφνης, Aphis nerii. Συγγενές είδος της γνωστής πασχαλίτσας (Coleoptera: Coccinellidae) και αποτελεσµατικός φυσικός εχθρός των αφίδων. Συναντάται κυρίως σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις (Καλαµπόκι, δενδρώδεις καλλιέργειες κ.α.) ενώ η παρουσία του στο αστικό πράσινο είναι περιορισµένη. Αγαπηµένη τους τροφή αποτελούν οι αφίδες ενώ σε περίπτωση έλλειψης µπορεί να στραφεί και σε εναλλακτικές δίαιτες (αυγά λεπιδοπτέρων, γύρη, νέκταρ, άλλα φυτοφάγα). Πρόσφατα εντοπίστηκε σε ακακία Κωνσταντινουπόλεως όπου περιόρισε σηµαντικά την ψύλλα της ακακίας. Εκτιµάται ότι λόγω των αυξηµένων αναγκών του σε τροφή, δεν µπορεί να εγκατασταθεί σε περιοχές µε περιορισµένη βλάστηση. Ενήλικο (αριστερά) και ανεπτυγµένη προνύµφη (επάνω) του αρπακτικού Propylea sp. Το ενήλικο καταβροχθίζει µια αφίδα Aphis fabae..

11 Adalia bipunctata Κατατάσσεται στα Κολεόπτερα και την οικογένεια Coccinellidae. Είναι ευρύτατα διαδεδοµένο είδος και υ- πάρχει στην Ελλάδα. Τρέφεται σε διάφορα είδη αφίδων, ενώ λόγω µεγέθους και κινητικότητας, καταναλώνει σχετικά µεγάλες ποσότητες θηρα- µάτων. Εργαστηριακές µελέτες έδειξαν ικανοποιητικά αποτελέσµατα και σύντοµα η BIO-INSECTA θα προσθέσει το αρπακτικό στα προϊόντα της. Αυγά Adalia bipunctata (πορτοκαλί χρώµατος) κοντά σε αποικία αφίδων. Νεοεκκολαφθείσα προνύµφη Aphidoletes aphidimyza Μέλος της τάξης των ιπτέρων και της οικογένειας Cecidomyiidae. Είναι ένα από τα πιο διαδεδοµένα, µαζικώς παραγόµενα και εµπορικά διαθέσιµα ωφέλιµα αρπακτικά κατά των αφίδων. Η παρουσία του στη χώρα µας είναι επιβεβαιωµένη ενώ η εµπορική του διάθεση για της ανάγκες της βιολογικής καταπολέ- µησης πραγµατοποιείται µέχρι σήµερα από εταιρεία του εξωτερικού. Ενήλικο αρσενικό του αρπακτικού διπτέρου των αφίδων Aphidoletes aphidimyza. Παρουσιάζει µεγάλη εξειδίκευση στις αφίδες, σε διάφορα µέλη της υπεροικογένειας Aphidoidea, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές ότι ολοκληρώνει τον κύκλο του σε άλλα γένη εντόµων ή ακάρεων. Είναι αποτελεσµατικό εναντίων της αφίδας της πικροδάφνης, ενώ συναντάται πολύ συχνά σε προσβεβληµένες ακακίες (από µελίγκρα ή ψείρα). Το ενήλικο έχει εξαιρετική ικανότητα να εντοπίζει εστίες προσβολών από απόσταση. Η BIO-INSECTA έχει συλλέξει ιθαγενείς πληθυσµούς και θα εντάξει το αρπακτικό σε προγράµ- µατα βιολογικής αντιµετώπισης εντός του έτους.

12 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΘΡΙΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΛΛΩΝ Orius laevigatus Τα είδη Orius sp. είναι πολυφάγα που τρέφονται µε θρίπες, αλευρώδεις, αφίδες, ακάρεα, προνύµφες λεπιδοπτέρων αλλά µπορούν να χρησιµοποιήσουν και εναλλακτικές τροφές όπως γύρη. Κατατάσσονται στα Hµίπτερα - Ετερόπτερα και την οικογένεια Anthocoridae. Αν και γενικό αρπακτικό συνιστάται κυρίως για την αντιµετώπιση του θρίπα. Είναι αποτελεσµατικό σε καλλωπιστικά φυτά κυρίως χρυσανθέµων και ζέρµπερας καθώς µπορεί να τραφεί εναλλακτικά και µε τη γύρη των ανθέων όταν η πυκνότητα των θριπών είναι µικρή. Σε λαχανοκοµικά είδη η πυκνότητα εξαπόλυσης πρέπει να είναι αυξηµένη όσο µικρότερα είναι τα φυτά ώστε να περιοριστεί ο πληθυσµός του θρίπα εγκαίρως και πριν δηµιουργήσει προβλήµατα συστροφής και παραµορφώσεων λόγω των νυγµάτων του. Στο αµπέλι µπορεί να εξαπολυθεί παράλληλα µε το Hypoaspis miles, γνωστό αρπακτικό άκαρι του εδάφους, το οποίο καταναλώνει µεταξύ άλλων και τις ανήλικες µορφές του θρίπα που βρίσκονται στο έδαφος. Ανήλικο του αρπακτικού Orius sp. Στο κάτω µέρος της εικόνας διακρίνεται ένα αυγό λεπιδοπτέρου που αποτελεί εναλλακτική τροφή για το αρπακτικό Anthocoris nemoralis ιαδεδοµένο αρπακτικό της οικογένειας Anthocoridae µε εξειδίκευση στις ψύλλες (αχλαδιάς, µηλιάς, φιστικιάς, ελιάς, ακακίας κ.α.) καθώς και σε άλλα µελιτογόνα έντοµα. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό αρπακτικό στον έλεγχο της ψύλλας και συναντάται συχνά σε δενδρώδεις καλλιέργειες που δεν ψεκάζονται ή δέχονται εκλεκτικά ήπια εντοµοκτόνα σε περιορισµένες δόσεις. Μπορεί να συνδυαστεί µε ακαρεοφάγα έντοµα (ειδικά σε µηλιές ή αχλαδιές που έχουν και προσβολή από τετράνυχο). Συνήθως οι προσβολές των τετρανύχων βρίσκονται σε διαφορετικά σηµεία της κόµης καθώς τα µελλιτώ- µατα της ψύλλας αποτρέπουν την ανάπτυξη των ακάρεων. Έχει επισηµανθεί η συνύπαρξή του µε πληθυσµούς αρπακτικών Coccinellidae, όπως Propylea sp., καθώς και συγγενικών Anthocoridae όπως Orius sp. τα οποία επίσης µπορεί να τρέφονται στην ψύλλα. Eνήλικa του αρπακτικού Anthocoris nemoralis

13 ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩ ΩΝ Macrolophus caliginosus Από τα πλέον διαδεδοµένα αρπακτικά σε λαχανοκοµικά και καλλωπιστικά είδη που προσβάλλονται µε αλευρώδη. Κατατάσσονται στα Hµίπτερα - Ετερόπτερα και την οικογένεια Miridae. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό σε τοµάτα, αγγουράκι, κολοκυθάκι κ.α. λαχανοκοµικά. Τρέφεται εν µέρη και από το ίδιο το φυτό (εκκρίµατα του φυτού) χωρίς όµως να δηµιουργεί πρόβληµα όταν το φυτό έχει ξεπεράσει τα cm. Σε πολύ µικρά φυτάρια ενδέχεται να προκαλέσει τη συστροφή και την παραµόρφωση που προκαλούν τα µυζητικά έντοµα. Macrolophus caliginosus. Ενήλικο του αρπακτικού Macrolophus caliginosus. Η φωτογράφηση πραγµατοποιήθηκε στα εργαστήρια της BIO-INSECTA.

14 Η φυτοπροστασία στην πόλη Αστικό πράσινο Η προσφορά του πρασίνου στην αισθητική της πόλης είναι αναµφισβήτητα ζωτικής σηµασίας. Τόσο η καλλωπιστική αξία, όσο και η περιβαλλοντική προσφορά του αστικού και περιαστικού πρασίνου καθιστούν αναγκαία την διατήρηση και προστασία τους. Τα πάρκα, τα παρτέρια, οι δενδροστοιχίες και τα αλσύλλια χρωµατίζουν και οµορφαίνουν τις πόλεις ενώ παράλληλα αποτελούν πνεύµονα ζωής και οξυγόνου. Η ζωή των φυτών στις πόλεις µας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η ρύπανση της ατµόσφαιρας, η σκόνη, ο νυχτερινός φωτισµός, η περιορισµένη θρέψη και άρδευση των φυτών και άλλοι παράγοντες δυσχεραίνουν την ανάπτυξή τους. Σαν αποτέλεσµα τα φυτά εξασθενούν και γίνονται ευάλωτα στους εχθρούς τους. Οι εντοµολογικές προσβολές είναι από τις σηµαντικότερες αιτίες υποβάθµισής τους αλλά ταυτόχρονα και ο παράγοντας όπου θα µπορούσαµε να επέµβουµε αποτελεσµατικά. Φυτοπροστασία στο αστικό πράσινο Καθοριστικά βήµατα στην φυτοπροστασία είναι η έγκαιρη επισήµανση των προσβολών, η σωστή και έγκυρη αναγνώριση του επιβλαβούς οργανισµού και τέλος η επιλογή της σωστότερης και αποτελεσµατικότερης µεθόδου αντιµετώπισης. Προσβολή πικροδάφνης από την κίτρινη αφίδα Aphis nerii (Hemiptera: Aphididae). Είναι γνωστό ότι επεµβάσεις µε χηµικά σκευάσµατα στην αστική ζώνη δεν επιτρέπονται. Μοναδικές λύσεις για την φυτοπροστασία στις ζώνες αυτές είναι τα καλλιεργητικά µέτρα (µόνο πρόληψη και όχι καταστολή) και η βιολογική καταπολέµηση. Η βιολογική καταπολέµηση απαιτεί τεχνογνωσία και υψηλό βαθµό επίβλεψης. Η επιλογή του καταλληλότερου ωφελίµου ανά περίπτωση, η ενδεδειγµένη πυκνότητα εξαπόλυσης, ο σωστός χρόνος εξαπόλυσης σε σχέση µε την προσβολή αλλά και τις κλιµατικές συνθήκες, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση της δυναµικής των πληθυσµών είναι µερικοί µόνο από τους παράγοντες που θα κρίνουν την επιτυχία του προγράµµατος. Επιλογή ωφελίµου: λόγω της τροφικής ειδίκευσης που παρουσιάζουν τα ωφέλιµα, απαιτείται αρχικά η σωστή διάγνωση του φυτοφάγου/φυτοφάγων που προσέβαλαν το φυτό και στη συνέχεια η επιλογή του καταλληλότερου ωφελίµου για το µέγεθος της προσβολής και τις κλιµατικές συνθήκες. Πυκνότητα εξαπόλυσης: η εξαπόλυση υπερβολικά µεγάλου αριθµού ωφελίµων δεν ενδείκνυται καθώς µπορεί να επιφέρει κανιβαλισµό µεταξύ των αρπακτικών, οµαδική µετανάστευση ωφελίµων λόγω υπερπληθυσµού, καθώς επίσης και σπατάλη χρηµάτων. Η εξαπόλυση µικρότερου αριθµού ωφελίµων από τον ενδεδειγµένο, κυρίως για λόγους οικονοµίας, θα καθυστερήσει σηµαντικά την καθήλωση/έλεγχο του πληθυσµού του φυτοφάγου µε αποτέλεσµα η οικονοµική ή αισθητική ζηµία στο φυτό να γίνει µη αναστρέψιµη.

15 Χρόνος εξαπόλυσης: είναι σηµαντική η έγκαιρη επισήµανση της προσβολής ώστε να επέµβουµε πριν ο πληθυσµός του φυτοφάγου πολλαπλασιαστεί και η ζηµία για το φυτό γίνει µη αναστρέψιµη. Είναι σηµαντικό επίσης να επέµβουµε όταν οι θερµοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος είναι ευνοϊκές για το ωφέλιµο είδος ώστε να ευνοηθεί η αναπαραγωγή του. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη το στάδιο ανάπτυξης του φυτοφάγου όταν επέµβουµε, σε περίπτωση που το αρπακτικό παρουσιάζει συγκεκριµένες προτιµήσεις. πχ ωοφάγα αρπακτικά εξαπολύονται σε συγκεκριµένη περίοδο όταν τα φυτοφάγα εναποθέτουν αυγά τους. Μέθοδος εξαπόλυσης: η γνώση στη συµπεριφορά τόσο των φυτοφάγων, όσο και των ωφελίµων ειδών µπορεί να κρίνει την επιτυχία ενός προγράµµατος βιολογικής καταπολέµησης. Το σηµείο που εξαπολύουµε τα ωφέλι- µα, η ώρα της ηµέρας, το µέγεθος του πληθυσµού ανά σηµείο εξαπόλυσης, η εξασφάλιση εναλλακτικής δίαιτας επί των φυτών (γύρη, νερό, ζαχαρόνερο, νερόµελο κτλ), είναι παράµετροι που διαφέρουν για κάθε αρπακτικό ή παρασιτοειδές και πρέπει να υπολογίζονται καθώς επηρεάζουν καθοριστικά την εγκατάστασή του στο σηµείο προσβολής. Παρακολούθηση πληθυσµών - εγκατάσταση: η βιολογική καταπολέµηση στηρίζεται στην δυναµική των πληθυσµών. ηλαδή, όταν οι φυσικοί εχθροί εκλείψουν από ένα κλειστό οικοσύστηµα, τα φυτοφάγα πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. Αντίθετα, όταν εισάγουµε στο οικοσύστηµα τους φυσικούς εχθρούς του φυτοφάγου, ο πληθυσµός τον ωφελίµων αυξάνεται ενώ των βλαβερών µειώνεται. Έτσι, µε την κατάλληλη τεχνογνωσία χειραγωγούµε το αποτέλεσµα προς όφελος των φυτών. Απαιτείται λοιπόν παρακολούθηση των πληθυσµών ώστε και να εκτιµάται η επιτυχία του προγράµµατος, αλλά και να επέµβουµε συµπληρωµατικά και έγκαιρα εάν για κάποιο λόγω τα ωφέλιµα µεταναστεύσουν, πεθάνουν ή χάσουν τον τροφικό προσανατολισµό τους. Ιδιοµορφία οικολογικών συστηµάτων: ενώ οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις παρουσιάζουν µεγάλη οµοιο- µορφία, το αστικό πράσινο αποτελείται από πολλά µικρά µοναδικά οικοσυστήµατα µε µεγάλες ιδιοµορφίες. Η έκταση και το µέγεθος του οικοσυστήµατος, το ύψος της ρύπανσης, ο θόρυβος, η γειτνίαση µε αυτοκινητόδροµο, ο νυχτερινός φωτισµός, η σκίαση από γειτνιάζοντα κτίρια και η δυσχέρεια φωτοσύνθεσης, η σκόνη στα φύλλα των φυτών, ο παρεµποδισµός του ρόλου της βροχής, η έλλειψη ζωνών επικοινωνίας µε το περιαστικό πράσινο είναι µερικοί µόνο παράγοντες που αυξάνουν την ιδιοµορφία της κάθε γωνιάς πρασίνου. Αυτό καθιστά την ανάγκη ιδιαίτερης µελέτης για κάθε χώρο πρασίνου καθώς οι παραπάνω παράγοντες έχουν ξεχωριστό αλλά και συνδυασµένο ρόλο στην βιολογική καταπολέµηση. Ενήλικα σε σύζευξη του διπτέρου Feltiella acarisuga, αρπακτικού του τετρανύχου. Η BIO-INSECTA µε την τεχνογνωσία που διαθέτει και αναπτύσσει µπορεί να παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις φυτοπροστασίας, περιβαλλοντικά φιλικές και ασφαλείς για τον άνθρωπο.

Επιβλαβή έντομα και ωφέλιμα αρθρόποδα στους ελαιώνες της Τριφυλίας την περίοδο 2012-2013

Επιβλαβή έντομα και ωφέλιμα αρθρόποδα στους ελαιώνες της Τριφυλίας την περίοδο 2012-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ "Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ"

Διαβάστε περισσότερα

Bio-insecta Μονάδα Παραγωγής Ωφελίμων Εντόμων

Bio-insecta Μονάδα Παραγωγής Ωφελίμων Εντόμων Θεσσαλονίκη, 29/05/2008 Bio-insecta Μονάδα Παραγωγής Ωφελίμων Εντόμων Σημείωση από τον συγγραφέα Στην παρακάτω έκθεση περιλαμβάνονται προσωπικές εκτιμήσεις και απόψεις από την εμπειρία που αποκτήθηκε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΕΧΘΡΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΕΧΘΡΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ 1 Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme 2 econteplusproject Organic.Edunet ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ PhD Γεωπονικών Επιστημών Γ.Π.Α. MSc

Διαβάστε περισσότερα

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δράμα, 25-10-2011 O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Βιολογικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ''

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' Από το 1950 και µετά αρχίζει η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής εστιάζοντας το ενδιαφέρον της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χωρική κατανομή και Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων εντομολογικών προσβολών»

ΘΕΜΑ: «Χωρική κατανομή και Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων εντομολογικών προσβολών» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΠΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΜΑ: «Χωρική κατανομή και Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων εντομολογικών προσβολών» Μανωλαράκης Μιχ., Μυλωνάς Παν., Δήμου Παρ., Καλύβας

Διαβάστε περισσότερα

2/21/2012. Εχθροί των καλλιεργειών φυτοφάγα έντομα, ακάρεα, νηματώδεις. Γ. Μπρούφας 1, Μ.Λ. Παππά 1 και Δ.Σ. Κωβαίος 2. Απόδοσ ση (Kgr / στρέμμα)

2/21/2012. Εχθροί των καλλιεργειών φυτοφάγα έντομα, ακάρεα, νηματώδεις. Γ. Μπρούφας 1, Μ.Λ. Παππά 1 και Δ.Σ. Κωβαίος 2. Απόδοσ ση (Kgr / στρέμμα) Γ.Μπρούφας 1, Μ. Παππά 1 και Δ. Κωβαίος 2 Γ. Μπρούφας 1, Μ.Λ. Παππά 1 και Δ.Σ. Κωβαίος 2 1 Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας & Ζωολογίας Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ζωολογίας &

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Χρήστος Γ. Αθανασίου Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΝΤΟΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Κύριοι εχθροί Pectinophora gossypiella (Lepidoptera: Gelechiidae)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Ιούνιος 2015 GREENPEACE / FRED DOTT Η παραγωγή μήλων και φρούτων εν γένει στην Ευρώπη είναι ένας από τους τομείς της ευρωπαϊκής γεωργίας με την εντατικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ»

διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Πρώιµα κηπευτικά και ελαιόλαδο ολοκληρωµένης διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Μάνος ασενάκης Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Κουτσουρά Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας.

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Βιολογική Γεωργία με Φυτικά ή φυσικά εντομοκτόνα Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Παρ' ότι δεν είναι και ο πλέον δόκιμος όρος (βιολογικά εντομοκτόνα),

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες

Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής. Τοποθεσίες µε περιορισµένη ηλιοφάνεια,

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία

Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μάιος 2014 Η δραματική μείωση των πληθυσμών των άγριων και εκτρεφόμενων μελισσών που αναφέρεται τα τελευταία χρόνια στην

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά Στάδια Προγράμματος Καθορισμός Θέματος Ομάδων εργασίας Συλλογή υλικού σχετικού με το

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Teppeki Teppeki

Εισαγωγή Teppeki Teppeki To Εισαγωγή Το Teppeki με δραστική ουσία το flonicamid είναι ένα νέο καινοτόμο διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, προϊόν έρευνας της Ishihara Sangyo Kaisha LTD. Το Teppeki ανήκει στην νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει. Έντομα εδάφους καλαμποκιού Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ αβεε σας ενημερώνει Έντομα εδάφους καλαμποκιού t ΓΝΩΡΙΖΩ t t t Αγρότιδες η Καραφατμέ η Κοφτοσκούληκα (Agotis spp) Τα τέλεια έντομα είναι νυκτόβια λεπιδόπτερα που ανήκουν σε διάφορα είδη

Διαβάστε περισσότερα

Κατα ολέµησηκουνου ιών

Κατα ολέµησηκουνου ιών Κατα ολέµησηκουνου ιών Κουνού ιακαιάνθρω ος: µια δύσκολη συµβίωση Α. Μιχαηλάκης Εργαστήριο Γεωργικής Εντοµολογίας, Τµήµα Εντοµολογίας και Γ. Ζωολογίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Βιολογικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

2/21/2012 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ

2/21/2012 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Γ.Μπρούφας 1 &.Κωβαίος 2 1 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 2 Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1950-19601960

Διαβάστε περισσότερα

Ceuthorrhynchus pallidactylus

Ceuthorrhynchus pallidactylus ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ceuthorrhynchus pallidactylus ΡΑΜΑ 2011 Τί ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά την εμφάνιση και αντιμετώπιση της επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα το 2010

Συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά την εμφάνιση και αντιμετώπιση της επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα το 2010 Συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά την εμφάνιση και αντιμετώπιση της επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα το 2010 Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος με αφορμή την επιδημία του ιού του Δυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

Κεφάλαιο 7 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Κεφάλαιο 7 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Το δυναµικό για υψηλούς ρυθµούς αναπαραγωγής στα έντοµα αντισταθµίζεται συνήθως από υψηλή θνησιµότητα. Υπάρχουν δύο ευρύτερες οµάδες παραγόντων θνησιµότητας, εκείνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ ΟΣ)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ ΟΣ) 1. ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ, φυτικής παραγωγής για διεξαγωγή πειραµάτων αγρού. Εδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας. Απαραίτητα αγγλικά & Η/Υ. Επιθυµητή προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. email:, συζητήσιµη 6947/421665 2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ2Β-ΘΒΚ Α Α:..

ΑΔΑ: ΒΕΑ2Β-ΘΒΚ Α Α:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ: 2973/33330 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλευτική δραστηριότητα

Μεταλλευτική δραστηριότητα Μεταλλευτική δραστηριότητα και μέλισσες A. Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας, ΑΠΘ H μεταλλευτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική θα επηρεάσει σημαντικά το περιβάλλον της μέλισσας και συνεπώς την ίδια τη

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE

ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου 2005 ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE Βασίλειος Π. Παπαναστάσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Έργο: «Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασµάτων» και Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 17 / 32219/ 2014 30-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13 2 Ο μηχανισμός της μετάβασης από το βλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος

Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος Ο κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος (σκαθάρι) το έντοµο δηλαδή Rhynchophorus ferrugineus, είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργεια της Ροδιάς. H Βιολογική Παραγωγή και τα προϊόντα της

Καλλιέργεια της Ροδιάς. H Βιολογική Παραγωγή και τα προϊόντα της Α Σ Π Αγίου Αθανασίου ράµας Καλλιέργεια της Ροδιάς H Βιολογική Παραγωγή και τα προϊόντα της Νικόλας Κ. Παπακωνσταντίνου Γεωπόνος Φεβρουάριος 2013 Είναι ανατολή ή ηλιοβασίλεµα? Σίγουρα είναι ένα εντυπωσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 12733/125601 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 12733/125601 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 12733/125601 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα & Προοπτικές της καλλιέργειας των ΟΣΠΡΙΩΝ ρ. ηµήτριος Βλαχοστέργιος Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΟΣΠΡΙΑ Ξηρικά Όσπρια Ρεβίθι (Cicer arietinum L.) Φακή (Lens culinaris

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Επιτυχίας του Μελισσοκόμου

Παράγοντες Επιτυχίας του Μελισσοκόμου Παράγοντες Επιτυχίας του Μελισσοκόμου Στόχος : το κέρδος 1. Να αγαπά τη μέλισσα 2. Να γνωρίζει καλά τη βιολογία της. 3. Να εφαρμόζει σωστές επεμβάσεις στον κατάλληλο χρόνο 4. Να γνωρίζει τη μελισσοκομική

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΑ ΠΑΡΚΑ Λείπουν τα µεγάλα πάρκα συνοικίας και τα περιαστικά πάρκα, που µπορούν να εξυπηρετήσουν µεγάλο αριθµό κατοίκων της πόλης. Τα υπάρχοντα µεσαίας και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ- ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ

Η ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ- ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Η ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ- ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

περιβαλλοντικές εφαρμογές

περιβαλλοντικές εφαρμογές περιβαλλοντικές εφαρμογές εισαγωγή Καλωσήλθατε στην green guardia. Η εταιρία, με την εξειδίκευση που διαθέτει, παρέχει στους πελάτες της ποιοτικές υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, πάντα με σεβασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 73 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 3 Σαλιγκαροτροφία Η αναζήτηση καινοτόμων δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία)

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) Πριν ξεκινήσεις 1. Επέλεξε το χώρο (νερό, καλό έδαφος) 2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) 3. Ξέχασε κατ αρχήν ευαίσθητα και σπάνια φυτά. Πρώτα περπάτα σε γνωστά μονοπάτια και σ αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

RHYNCHOFORUS FERRUGINEUS. Washingtonia spp.

RHYNCHOFORUS FERRUGINEUS. Washingtonia spp. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΓΧΩΤΟΥ ΚΑΝΘΑΡΟΥ RHYNCHOFORUS FERRUGINEUS Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΡΥΓΧΩΤΟΣ ΚΑΝΘΑΡΟΣ ( Red Palm Weevil ) πρόκειται για κολεόπτερο έντοµο της οικογένειας Curculionidae το οποίο προσβάλλει τα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και αντιμετώπιση σημαντικών εχθρών στο αστικό πράσινο

Διάγνωση και αντιμετώπιση σημαντικών εχθρών στο αστικό πράσινο Διάγνωση και αντιμετώπιση σημαντικών εχθρών στο αστικό πράσινο Δρ Γεώργιος Θ. Παπαδούλης Καθηγητής Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αστικό Πράσινο Ετήσια Πολυετή

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος Σεµινάριο Οικολογικό περιβόλι & ανθόκηποι ταράτσας Το σεµινάριο αποτελείται από 20 µαθήµατα των 10 συναντήσεων Σύνολο: 35 εκπαιδευτικές ώρες 1 η Συνάντηση (1 ο µάθηµα) 1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1 ΕΔΑΦΟΣ Κατάλληλο έδαφος για την καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η συμβατική γεωργία. έχει φθάσει στα όρια της

Επειδή η συμβατική γεωργία. έχει φθάσει στα όρια της Βιολογική γεωργία Επειδή η συμβατική γεωργία έχει φθάσει στα όρια της Για να ανταπεξέλθη χρησιμοποιεί μεθόδους «παρά φύσιν» όπως: Ορμόνες κατάχρηση χημικών ουσιών βιομηχανοποίηση παραγωγής, μεγάλης κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες»

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες» ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο ασικών Ερευνών (Βασιλικά, Λουτρά Θέρµης) ρ. Ιωάννης Σπανός Τακτικός Ερευνητής «Κρανιά: Μία νέα καλλιέργεια µε πολύτιµες ιδιότητες» Λαµία, 16Μαϊου 2012 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ Λαμβάνοντας υπόψη τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 24 Μαϊου 2003 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Σάββατο, 24 Μαϊου 2003 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Σάββατο, 24 Μαϊου 2003 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΚ. ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 01/07/2014 15:00-21:00 Γενική Γεωργία Τα επιμέρους θεματικά αντικείμενα κατάρτισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΩΣ «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ»

Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΩΣ «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΩΣ «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» Γιάννης Κουρτίδης, Γεωπόνος Σύμβουλος Βιολογικής Γεωργίας & Αειφορικής Ανάπτυξης http://gkbioculture.gr/ Λευτέρης Χατζής, Γεωπόνος, MSc Σύμβουλος Ποιότητας www.isolution.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Παρενέργειες των φυτοφαρµάκων

Κεφάλαιο 3 Παρενέργειες των φυτοφαρµάκων Κεφάλαιο 3 Παρενέργειες των φυτοφαρµάκων 3.1. Τοξικότητα για τον άνθρωπο και τα άλλα θερµόαιµα Τα περισσότερα φυτοφάρµακα είναι από πάρα πολύ τοξικά µέχρι απλώς επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Το γεγονός αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Βιολογίας Γενικής Παιδείας. α. κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα β. βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα γ. πλασματοκύτταρα δ. μακροφάγα Μονάδες 5

Διαγώνισμα Βιολογίας Γενικής Παιδείας. α. κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα β. βοηθητικά Τ λεμφοκύτταρα γ. πλασματοκύτταρα δ. μακροφάγα Μονάδες 5 Διαγώνισμα Βιολογίας Γενικής Παιδείας ΘΕΜΑ 1ο Να κυκλώσετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1. Μεγάλες ποσότητες ανοσοσφαιρινών εκκρίνονται από τα: α. κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα β. βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3 Μελισσοκομία Ι Η μελισσοκομία αποτελεί κλάδο της

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας δικτύου της παγίδας «ΔΑΚΟ-ΦΑΚΑ» κατά του δάκου της ελιάς (Βactrocera oleae, Diptera: Tephritidae) σε ελιές ποικιλίας Κορωνέικη. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο δάκος της ελιάς (Bactrocera

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-5212891 e-mail: kefaloudi@keelpno.gr. Τηλ.: 210-8180307 e-mail: g.koliopoulos@bpi.gr

Τηλ.: 210-5212891 e-mail: kefaloudi@keelpno.gr. Τηλ.: 210-8180307 e-mail: g.koliopoulos@bpi.gr Τα Κουνούπια και η Αντιµετώπισή τους Χρυσοβαλάντου Κεφαλούδη Περιβαλλοντολόγος, MSc Γραφείο Περιβαλλοντικής Υγείας, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Αγράφων 3-5, Μαρούσι Τηλ.: 210-5212891 e-mail: kefaloudi@keelpno.gr ρ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί Εχθροί Θεωρία

Ζωικοί Εχθροί Θεωρία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ζωικοί Εχθροί Θεωρία Ενότητα 7: Κατάταξη των εντόμων (συνέχεια) Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 ΑνοιχτάΑκαδημαϊκάΜαθήματαστοΤΕΙΗπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Σύμφωνα με το ΠΔ 1102: Άρθρο 1. Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Δασοπονίας των Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος,

Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος, Ενημερωτικό ελτίο Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος 15ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο Επιμέλεια Έκδοσης Ταχυδρομική Θυρίδα 51214 145 10 Κηφισιά, Αθήνα E-mail: info@entsoc.gr Ιστοσελίδα: www.entsoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών (DIGITAL PRECISION AGRICULTURE: a software for establishing Integrated Management Zones) 5 Δεκ. 2012-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν.

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. βλαστορύκτης της ροδακινιάς) σε ροδάκινα και νεκταρίνια για εξαγωγή στη Ρωσία Για φυτοϋγειονομικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 1 Πίνακας Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εντομοκτόνο. 100 ml ΠΡΟΣΟΧΗ. για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια γενιά) της Ελιάς, καθώς και της Πιερίδας του Λάχανου.

Εντομοκτόνο. 100 ml ΠΡΟΣΟΧΗ. για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια γενιά) της Ελιάς, καθώς και της Πιερίδας του Λάχανου. 100 ml Eλαιώδες Εναιώρημα (OD) Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: thiacloprid 10% β/ο, deltamethrin 1% β/ο Βοηθητικές ουσίες: 88,72% β/β Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση του Δάκου και του Πυρηνοτρήτη (καρπόβια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική αξία της ελιάς για την Ελλάδα. Σταύρος Βέμμος Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η διαχρονική αξία της ελιάς για την Ελλάδα. Σταύρος Βέμμος Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Η διαχρονική αξία της ελιάς για την Ελλάδα Σταύρος Βέμμος Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ελιά στη σύγχρονη εποχή Η Ελαιοκαλλιέργεια στην σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά

Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΠΡΙΑ-ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΆ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά Κατερίνα Μ. Κουκ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΘΙΑΓΕ 1 Σκοπός της ομιλίας να περιγράψω

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας

Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας Σενάριο 10: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος - Ο ρόλος ενέργειας Φύλλο Εργασίας 1 (Εισαγωγικό) Τίτλος: Οργάνωση και λειτουργίες του οικοσυστήματος Ο ρόλος της ενέργειας Γνωστικό Αντικείμενο:

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/11/1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 78776 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, ΤΜ. Βιολογίας, Πανεπ. Αθηνών Διημερίδα: Έτος βιοποικιλότητας, η επόμενη μέρα και η ελληνική πραγματικότητα, Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ 3η εξεταστική περίοδος από 29/03/15 έως 19/04/15 γραπτή εξέταση στo μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ' ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητής: Θ Ε Μ Α A 1. Να επιλέξετε τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ/ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ. Εισαγωγή. Δραστηριότητες ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2009-2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ/ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ. Εισαγωγή. Δραστηριότητες ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2009-2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ/ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2009-2012 Εισαγωγή Βασικό χαρακτηριστικό του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ/ΕΑΣ Εύβοιας είναι ότι δίνει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΖHΜΙΑ EΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Πέµπτη 15 εκεµβρίου 2005

«ΕΠΙΖHΜΙΑ EΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Πέµπτη 15 εκεµβρίου 2005 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΕΠΙΖHΜΙΑ EΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Πέµπτη 15 εκεµβρίου 2005 ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ, Κηφισίας 182, ΜΑΡΟΥΣΙ Υπό την Αιγίδα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτηµα Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοπροστασία της Ελιάς. ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

Φυτοπροστασία της Ελιάς. ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Φυτοπροστασία της Ελιάς ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Η ασθένεια του κυκλοκόνιου Γνωστή και ως μαύρισμα ή μουτζούρωμα ευρύτατα διαδεδομένη ασθένεια Συμπτώματα: Καφέ - Σταχτί κηλίδες στα φύλλα Φυλλόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Φυτοπροστασία και Βιολογική Καλλιέργεια: Οι Βασικές Αρχές» Αμφιθέατρο Δέλτα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία Τρίτη 17

«Φυσική Φυτοπροστασία και Βιολογική Καλλιέργεια: Οι Βασικές Αρχές» Αμφιθέατρο Δέλτα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία Τρίτη 17 «Φυσική Φυτοπροστασία και Βιολογική Καλλιέργεια: Οι Βασικές Αρχές» Αμφιθέατρο Δέλτα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2015, η ώρα 18.30 Cyprus College Λεμεσού Τρίτη 24

Διαβάστε περισσότερα