BIO-INSECTA MΟΝΑ Α ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BIO-INSECTA MΟΝΑ Α ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ"

Transcript

1

2 Η εταιρεία BIO-INSECTA MΟΝΑ Α ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ H BIO-INSECTA είναι νέα εταιρεία που ασχολείται µε την αξιοποίηση ωφελίµων εντόµων στη φυτοπροστασία και το σχεδιασµό βιολογικών µεθόδων καταπολέµησης σε γεωργικές καλλιέργειες, καθώς επίσης και σε αστικό και δασικό πράσινο. Η εταιρεία εδρεύει στη θερµοκοιτίδα καινοτόµων επιχειρήσεων Θέρµη ΑΕ. Τα εργαστήρια και η παραγωγική µονάδα βρίσκονται σε ιδιόκτητο χώρο στα Νέα Σύλλατα Χαλκιδικής. Βασικές δραστηριότητες της BIO-INSECTA είναι η αναπαραγωγή ιθαγενών ωφελίµων εντόµων και ακάρεων για χρήση τους στην φυτοπροστασία, καθώς επίσης και η ανάπτυξη συστηµάτων και µεθόδων βιολογικής και ολοκληρωµένης καταπολέµησης. Παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες συµβούλου για καλλιέργειες βιολογικής γεωργίας και ολοκληρωµένης διαχείρισης σύµφωνα µε τα πρότυπα AGRO-ΟΠΕΓΕΠ και EUREPGAP-TUV. Τα πρωτόκολλα εφαρµογής αυτών των καλλιεργειών δίνουν προτεραιότητα στην χρήση βιολογικών µεθόδων καταπολέµησης (ωφέλιµα έντοµα). Αφίδα της τριανταφυλλιάς τίκτει νεαρή προνύµφη (ζωοτοκία). Βιολογική καταπολέµηση Η Βιολογική καταπολέµηση είναι εναλλακτική µέθοδος φυτοπροστασίας όπου αντί χηµικών σκευασµάτων αξιοποιούνται ωφέλιµοι οργανισµοί που βλάπτουν τα ζηµιογόνα έντοµα και ακάρεα. Συγκεκριµένα, είναι η χρήση αρπακτικών, παρασιτοειδών, ανταγωνιστών ή/και παθογόνων οργανισµών µε σκοπό τη µείωση του πληθυσµού των επιβλαβών ειδών σε επίπεδα που δεν υποβαθµίζουν ποιοτικά και αισθητικά τα φυτά. Με την υπάρχουσα τεχνογνωσία στη βιολογική καταπολέµηση αντιµετωπίζονται επιτυχώς, σε ευρεία κλίµακα, πολλά είδη εντόµων και ακάρεων που είναι επιζήµια για τα φυτά. Ο έλεγχος τους επιτυγχάνεται µε την εισαγωγή των φυσικών τους εχθρών, µε γνωστότερο παράδειγµα την εξαπόλυση πασχαλίτσας για την αντιµετώπιση της µελίγκρας. Chilocorus circumdatus. Αρπακτικό κολεόπτερο κοκκοειδών και ψευδοκόκκων. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι οι ωφέλιµοι οργανισµοί που χρησιµοποιούνται σε προγράµµατα βιολογικής καταπολέµησης δεν προσβάλλουν τα θηλαστικά ζώα, ούτε τον άνθρωπο.

3 Πλεονεκτήµατα βιολογικής καταπολέµησης Τα βασικά πλεονεκτήµατα της χρήσης φυσικών εχθρών έναντι των χηµικών µέσων καταπολέµησης είναι τα εξής: Μηδαµινή επιβάρυνση του περιβάλλοντος τόσο στην διαδικασία παραγωγής όσο και στην εφαρµογή του προϊόντος Κανένας κίνδυνος για την υγεία του παραγωγού και του καταναλωτή Μηδενική ανάπτυξη ανθεκτικότητας των φυτοφάγων εντόµων και ακάρεων στα ωφέλιµα Αποκατάστασης της οικολογικής ισορροπίας Τέλος, η βιολογική καταπολέµηση είναι η κύρια µέθοδος φυτοπροστασίας που εφαρµόζεται σε καλλιέργειες προϊόντων πιστοποιηµένης ποιότητας (προϊόντα βιοκαλλιεργειών και ολοκληρωµένης διαχείρισης) Αρπακτικό δίπτερο της οικογένειας Syrphιdae έχει συλλάβει και αποµυζεί άπτερη αφίδα. ιαδικασία ανάπτυξης και παραγωγής Το πρώτο βήµα της εταιρείας µας για την δηµιουργία ενός βιολογικού σκευάσµατος είναι η συλλογή πληθυσµών ωφελίµων εντόµων από την ύπαιθρο. Το υλικό αυτό µελετάται και αξιολογείται ως προς την αποτελεσµατικότητά του στον έλεγχο των επιβλαβών ειδών, τόσο στα εργαστήριά µας όσο και στον αγρό. Για τον σχεδιασµό ενός προγράµµατος βιολογικής καταπολέµησης µελετώνται διεξοδικά οι τριτροφικές αλληλεπιδράσεις (-φυτά-φυτοφάγαωφέλιµα-) καθώς και παράγοντες του περιβάλλοντος. Εάν η παραπάνω έρευνα δώσει ικανοποιητικά αποτελέσµατα, ακολουθεί η µαζική αναπαραγωγή και συσκευασίας των φυσικών εχθρών. Το προϊόν στη συνέχεια αποστέλλεται στους καλλιεργητές οι οποίοι εξαπολύουν τα ωφέλιµα είδη στον αγρό ή το θερµοκήπιο, βάση προγράµµατος που έχει σχεδιαστεί από την BIO-INSECTA για την καλλιέργειά τους. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι ψεκασµοί µε φυτοφάρµακα που µολύνουν το περιβάλλον και είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Η BIO-INSECTA ακολουθεί διαδικασίες παραγωγής περιβαλλοντικά φιλικές. Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιεί είναι ολόκληρα φυτά σε γλάστρες (που επαναχρησιµοποιούνται) ή φυτικά µέρη για την εκτροφή ωφελίµων εντόµων οπότε δεν επιβαρύνει το περιβάλλον µε απόβλητα ή λήµµατα. εν παράγει, δεν µεταποιεί, δεν εµπορεύεται, ούτε συσκευάζει χηµικά γεωργικά φάρµακα και λιπάσµατα ούτε άλλες ουσίες που είναι τοξικές ή επικίνδυνες για τον άνθρωπο.

4 Έρευνα Η διεξαγωγή έρευνας αποτελεί δοµικό στοιχείο για τον σχεδιασµό και ανάπτυξη προγραµµάτων φυτοπροστασίας στα οποία εντάσσονται εξαπολύσεις ωφελίµων εντόµων. Η εταιρεία απασχολεί 2 εντοµολόγους ερευνητές στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος ΗΡΩΝ που συγχρηµατοδοτείται από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στα εργαστήρια της εταιρείας εκπονούνται τα παρακάτω ερευνητικά έργα: «Αρπακτικά ακάρεα Phytoseiidae, νέοι βιολογικοί παράγοντες για αλευρώδεις και θρίπες» «ιερεύνηση και αξιολόγηση της ιθαγενούς πανίδας ωφελίµων εντόµων για προγράµµατα φυτοπροστασίας στην Ελλάδα». (Χρηµατοδότηση ΓΓΕΤ, ΗΡΩΝ , ΗΡ-32). Στόχος των παραπάνω ερευνητικών προγραµµάτων είναι η αξιολόγηση της ιθαγενούς ωφέλιµης εντοµοπανίδας και η δυνατότητα αξιοποίησης Ελληνικών ειδών ωφελίµων στη βιολογική καταπολέµηση. Οι Ελληνικοί βιότυποι παρουσιάζουν καλύτερη προσαρµοστικότητα στις συνθήκες της Χώρας µας και κατά συνέπεια είναι αποτελεσµατικότεροι. Να τονίσουµε επίσης ότι για πολλά εντοµολογικά προβλήµατα της Ελλάδας δεν υπάρχουν λύσεις από εταιρείες του εξωτερικού καθώς δεν απαντώνται εκεί τα συγκεκριµένα φυτοφάγα ή παρουσιάζουν σχετικά µικρό οικονοµικό ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η βαµβακάδα των πεύκων (Marchalina hellenica), που συναντάται κυρίως στην Ελλάδα και λιγότερο στα παράλια της Τουρκίας και Κύπρου. Η βαµβακάδα των πεύκων αποτελεί ίσως το σηµαντικότερο εχθρό του αστικού πρασίνου σήµερα καθώς προσβάλει και υποβαθµίζει αισθητικά και ποιοτικά πολυετή δένδρα που δύσκολα µπορούν να αντικατασταθούν εντός των πόλεων. Είναι απαραίτητη η µελέτη της βιολογίας, της συµπεριφοράς και της οικολογίας των ωφελίµων εντόµων και ακάρεων, ώστε να αξιολογηθεί η δράσης τους µε επιστηµονικά κριτήρια. Η συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων συµβάλλει στην βελτιστοποίηση των προγραµµάτων φυτοπροστασίας και της καλύτερης πρόβλεψης της δράσης τους. Για το σκοπό αυτό η BIO-INSECTA συνεργάζεται ερευνητικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύµατα και εταιρείες όπως το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το Πανεπιστήµιο του Amsterdam, την Αγγλική εταιρεία Wyebugs Ltd κ.α. Καινοτοµία Η BIO-INSECTA παρουσιάζει τα παρακάτω καινοτοµικά στοιχεία: Πρώτη εταιρεία παραγωγής ειδών ωφελίµων εντόµων και ακάρεων στην Ελλάδα Αξιοποίηση νέων ιθαγενών φυσικών εχθρών των φυτοφάγων Ανάπτυξη οικολογικής-ανακυκλώσιµης συσκευασίας Marchalina hellenica (Margarodidae) Η γνωστή βαµβακάδα των πεύκων. ιατήρηση και έλεγχος υψηλής ποιότητας προϊόντος (quality tests)

5 Υπηρεσίες Η BIO-INSECTA παρέχει υπηρεσίες Συµβούλου Φυτοπροστασίας για προγράµµατα Βιολογικής καταπολέµησης και Ολοκληρωµένης διαχείρισης σύµφωνα µε τα πρότυπα AGRO -ΟΠΕΓΕΠ και EUREPGAP-TUV. Αναλαµβάνει: - τη διερεύνηση προβληµάτων φυτοπροστασίας (αναγνώριση εντοµολογικών προσβολών, παρακολούθηση πληθυσµών, εκτίµηση ζηµιών) - το σχεδιασµός και εφαρµογή προγράµµατος φυτοπροστασίας (καλλιεργητικά µέτρα, εξαπολύσεις εντόµων και ακάρεων, δυνατότητα επεµβάσεων µε εκλεκτικά χηµικά σκευάσµατα ήπια για τους ωφέλιµους οργανισµούς) Η BIO-INSECTA επίσης αναλαµβάνει στα εργαστήριά της την διεξαγωγή βιοδοκιµών για ωφέλιµα ή επιβλαβή Προϊόντα Η BIO-INSECTA αναπαράγει µαζικά και διαθέτει ωφέλιµα έντοµα και ακάρεα για προγράµµατα φυτοπροστασίας, καθώς και για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στον Πίνακας 1 αναφέρονται φυσικοί εχθροί που διατηρεί η εταιρεία στα εργαστήριά της σε εκτροφές. Πίνακας 1. Αρπακτικά είδη ωφελίµων εντόµων και κατηγορίες φυτοφάγων που αποτελούν τη λεία τους (θηράµατα). Φυσικοί Εχθροί (Αρπακτικά και παρασιτοειδή) Cryptolaemus montrouzieri Nephus includens, N bisignatus Hippodamia convergens Coccinella septempunctata Adalia bipunctata Propylea quatuordecimpunctata Exochomus quadripustulatus Exochomus nigromaculatus Chilocorus bipustulatus Rodolia cardinalis Orius laevigatus Anthocoris nemoralis Macrolophus caliginosus Θηράµατα (Φυτοφάγα έντοµα και ακάρεα) ψευδόκοκκοι ψευδόκοκκοι αφίδες αφίδες αφίδες αφίδες κοκκοειδή κοκκοειδή, αφίδες κοκκοειδή ισέρια θρίπες ψύλλες αλευρώδεις

6 Αναλυτική περιγραφή ωφελίµων εντόµων και ακάρεων ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΨΕΥ ΟΚΟΚΚΩΝ Cryptolaemus montrouzieri Από τους αποτελεσµατικότερους εχθρούς του ψευδόκοκκου και εµπορικά διαθέσιµο στη χώρα µας. Πρωτοεισήχθει στην Ελλάδα το 1933 και κατατάσσεται στα Κολεόπτερα, οικογένεια Coccinellidae. Αν και έχει σαφή προτίµηση στον ψευδόκοκκο, έχει επισηµανθεί να τρέφεται και σε άλλα είδη επιβλαβών εντόµων όπως αφίδες, κοκκοειδή κ.α. Όλα τα στάδια του ωφελίµου είναι ιδιαίτερα αδηφάγα και απαιτούν µεγάλη ποσότητα τροφής για την εγκατάστασή του. Συνιστάται για µεγάλη προσβολή. Παρουσιάζει άριστη προσαρµοστικότητα στις υψηλές θερµοκρασίες (Ιούνιος - Σεπτέµβριος). Το αρπακτικό είναι αποτελεσµατικό εναντίων της βαµβακάδας των εσπεριδοειδών ενώ έχει χρησιµοποιηθεί µε µεγάλη επιτυχία για την εξυγίανση δενδρυλλίων Τούγιας από ψευδόκοκκο. Τελευταίες µελέτες έδειξαν ότι το ενήλικο τρέφεται µε αυγά και έρπουσες της βαµβακάδας των πεύκων, Marchalina hellenica. Αυτό αποτελεί ελπιδοφόρο αποτέλεσµα καθώς καµία προσπάθεια βιολογικού ελέγχου της βαµβακάδας δεν έχει στεφθεί µε επιτυχία µέχρι σή- µερα. Προνύµφη (επάνω) και ενήλικο του αρπακτικού κολεοπτέρου Cryptolaemus montrouzieri Nephus includens, Nephus bisignatus Ανήκουν στην ίδια οικογένεια µε το παραπάνω αρπακτικό, ενώ είναι επίσης αποτελεσµατικά εναντίων του ψευδόκοκκου. Παρουσιάζει τροφική εξειδίκευση στους ψευδόκοκκους ενώ βιβλιογραφικά δεν βρέθηκαν ενδείξεις για άλλα θηράµατα ή εναλλακτικές τροφές όπου µπορεί να τραφεί. εν χρειάζεται µεγάλη ποσότητα τροφής όπως απαιτείται από το Cryptolaemus montrouzieri. Συνεπώς ενδείκνυται για ηπιότερες προσβολές όπου η ζηµία από τον ψευδόκοκκο έχει µόλις αρχίσει. Ψευδόκοκκος Συνίσταται για την αντιµετώπιση του ψευδόκοκκου σε βιολογικούς αµπελώνες όπου έχει δώσει αξιόλογα αποτελέσµατα. Στα χηµικά σκευάσµατα παρουσιάζει ευαισθησία. Nephus includens ενήλικο (αριστερά) και Nephus bisignatus (δεξιά). Το Ν. bisignatus έχει εντοπίσει και ετοιµάζεται να καταβροχθίσει αυγά από ωοσάκκο του ψευδοκόκκου των εσπεριδοειδών Planococcus citri.

7 ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΕΡΙΑΣ Rodolia cardinalis Οι φυλές Rodolia cardinalis που έχουν εγκατασταθεί στα εργαστήρια της BIO-INSECTA συλλέχθησαν σε εσπεριδοειδή της Αργολίδος και Κορίνθου και είναι προσαρµοσµένες στις Ελληνικές συνθήκες. Κατατάσσονται στα Κολεόπτερα και την οικογένεια Coccinellidae. Tο Rodolia cardinalis αποτελεί το σηµαντικότερο φυσικό εχθρό του Iceria purchasi (Margarodidae) φυτοφάγου εντόµου καλλωπιστικών, εσπεριδοειδών κ.α. Στο αστικό πράσινο η Ισέρια δηµιουργεί προβλήµατα σε φυτά αγγελικούλας καθώς και σε νεραντζιές, και το αρπακτικό είναι το µοναδικό που µπορεί να δώσει λύση βιολογικά, λόγω της µεγάλης τροφικής του ειδίκευσης. Ενήλικα του αρπακτικού Rodolia cardinalis σε σύζευξη. Κατα µήκος του νεύρου παρατηρούνται εκδύµατα και ανήλικα της Ισέριας. ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΚΟΚΚΟΕΙ ΩΝ Chilocorus bipustulatus, Chilocorus nigritus Κατατάσσονται στα Κολεόπτερα και την οικογένεια Coccinellidae. Tο Chilocorus bipustulatus, εκτός από σηµαντικός φυσικός εχθρός των Diaspididae, αναφέρεται ως αρπακτικό του Iceria purchasi (Margarodidae) φυτοφάγο καλλωπιστικών, του Saissetia oleae (Lecaniidae) φυτοφάγο της ελιάς, αλλά και µελών των Asterolecaniidae φυτοφάγα ελιάς, ε- σπεριδοειδών κ.α. Στο αστικό πράσινο, και συγκεκριµένα σε θάµνους ευωνύµου, δενδρύλλια αγγελικής και άλλα θα- µνώδη, µπορεί να αποτελέσει αξιόλογο βιολογικό µέσο για τον έλεγχο φυτοφάγων κοκκοειδών όπως τα Unaspis evonymi και Pulvinaria sp. Ενήλικο του αρπακτικού Chilocorus bipustulatus σε φύλλο ευώνυµου προσβεβληµένο από κοκκοειδή.

8 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΚΟΚΚΟΕΙ ΩΝ Exochomus quadripustulatus Ανήκει στα Κολεόπτερα και την οικογένεια Coccinellidae. Παρουσιάζει εξειδίκευση στα κοκκοειδή και συγκεκριµένα στα µαλακά κοκκοειδή (οικογένεια Coccidae), σε αντίθεση µε το Chilocorus bipustulatus που προτιµά τα σκληρά κοκκοειδή (οικογένεια Diaspididae). Μπορεί επίσης να τραφεί σε αφίδες και ψευδόκοκκους όπου συµπληρώνει τον βιολογικό του κύκλο χωρίς όµως να προσεγγίζει το αναπαραγωγικό του µέγιστο. Καταναλώνουν σχετικά µεγάλη ποσότητα θηραµάτων τόσο τα ενήλικα όσο και οι προνύµφες. Eνήλικo του αρπακτικού Exochomus quadripustulatus. Η αποτελεσµατικότητά τους στον έλεγχο µαλακών κοκκοειδών είναι διαπιστευµένη, ειδικά σε δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως εσπεριδοειδή και ελιά, όπου υπάρχει βάθος χρόνου για την αντιµετώπιση των φυτοφάγων. Exochomus nigromaculatus Συναντάται συχνά τόσο σε αστικό πράσινο (πικροδάφνες, ευώνυµα, αγγελικές...), όσο και σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις καθώς είναι ευρέως διαδεδοµένο γενικό αρπακτικό. Ανήκει στα Κολεόπτερα και την οικογένεια Coccinellidae. Έχει µεγάλο εύρος θηραµάτων καθώς δεν παρουσιάζει τροφική ειδίκευση. Στα εργαστήρια της BIO-INSECTA ολοκλήρωσε επιτυχώς τον βιολογικό του κύκλο σε διάφορα είδη αφίδων, σε κοκοειδή καθώς και σε ψευδόκοκκο. Καταναλώνουν σχετικά µεγάλη ποσότητα θηραµάτων τόσο τα ενήλικα όσο και οι προνύµφες. Ενδείκνυται η χρήση του σε φυτά ή θάµνους όπου οι προσβολές από φυτοφάγα είναι µικτές (> 2 είδη φυτοφάγων). Προνύµφη (αριστερά) και ενήλικα σε σύζευξη του αρπακτικού Exochomus nigromaculatus.

9 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΝΥΧΩΝ Stethorous punctillum, Stethorous punctum Ίσως τα πιο αδηφάγα αρπακτικά των τετρανύχων, όπως µαρτυρεί και το κοινό τους όνοµα (spidermite destroyer). Είναι εξειδικευµένο αρπακτικό ακάρεων της οικογένειας Tetranychiidae, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές ότι ολοκληρώνει τον κύκλο του σε είδη εντόµων. Ανήκει στην οικογένεια Coccinellidae και είναι κοσµοπολίτικο είδος καθώς έχει επισηµανθεί σε πάρα πολλές χώρες. Το είδος αυτό δεν διατίθεται εµπορικά µέχρι σήµερα καθώς δεν έχει µελετηθεί διεξοδικά και η εκτροφή του στο εργαστήριο παρουσιάζει δυσκολίες. Η BIO-INSECTA διεξάγει έρευνα και θα εντάξει σύντοµα το αρπακτικό αυτό σε πρόγραµµα µαζικής αναπαραγωγής και διάθεσης. Τετράνυχος ο κοινός ή δίστικτος. ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΑΦΙ ΩΝ Coccinella septempunctata Ίσως το γνωστότερο και συµπαθέστερο ωφέλιµο έντοµο στο ευρύ κοινό. Κοσµοπολίτικο αρπακτικό των αφίδων που εντοπίζεται σε πληθώρα ενδιαιτηµάτων καθώς και σε αστικό και περιαστικό πράσινο. Ανήκει στη οικογένεια των αρπακτικών Κολεοπτέρων Coccinellidae. Τόσο τα ενήλικα όσο και οι προνύµφες είναι αδηφάγα. Το µέγεθός του είναι σχεδόν διπλάσιο των υπολοίπων γνωστών αφιδοφάγων Coccinellidae (Hippodamia sp., Propylea sp., Adalia sp. κ.α.) που σηµαίνει ότι καταναλώνει µεγαλύτερες ποσότητες αφίδων για την ολοκλήρωση του βιολογικού του κύκλου. Απαιτεί λοιπόν πληθώρα τροφής ενώ τα ενήλικα µεταναστεύουν όταν αυτή αρχίζει να εξαντλείται. Ενήλικο του αρπακτικού Coccinella septempunctata.

10 Hippodamia variegata Είναι από τα συνηθισµένα είδη της ωφέλιµης Ελληνικής πανίδας και συναντώνται σε προσβεβληµένα εσπεριδοειδή, αµπέλι, καλλωπιστικά, ζιζάνια κ.α. Ανήκουν στη οικογένεια των αρπακτικών Κολεοπτέρων Coccinellidae, και µοιάζουν στην γνωστή πασχαλίτσα (Coccinella septepunctata). Είναι γενικά αρπακτικά που τρέφονται σε πληθώρα βλαβερών εχθρών, εµφανίζουν όµως προτίµηση στις αφίδες. Έχουν παρατηρηθεί να τρέφονται σε τετράνυχους, κοκκοειδή, νεαρές προνύµφες ψευδοκόκκων και αλευρωδών, ψύλλες, καθώς και σε αυγά άλλων εντόµων. Εναλλακτικά, τρέφονται σε νέκταρ, µέλι καθώς και σε µελιτώµατα αφίδων. Στο αστικό πράσινο συναντώνται πολύ συχνά και αυτό µαρτυρά την καλή προσαρµοστικότητά του εντός της πόλης. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό αρπακτικό, καταναλώνει σαν προνύµφη µεγάλες ποσότητες θηράµατος, ενώ ενδείκνυνται για περιπτώσεις µικτών προσβολών. Propylea quatuordecimpunctata Ενήλικο της Hippodamia convergens έχει συλλάβει και καταβροχθίζει µια αφίδα της πικροδάφνης, Aphis nerii. Συγγενές είδος της γνωστής πασχαλίτσας (Coleoptera: Coccinellidae) και αποτελεσµατικός φυσικός εχθρός των αφίδων. Συναντάται κυρίως σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις (Καλαµπόκι, δενδρώδεις καλλιέργειες κ.α.) ενώ η παρουσία του στο αστικό πράσινο είναι περιορισµένη. Αγαπηµένη τους τροφή αποτελούν οι αφίδες ενώ σε περίπτωση έλλειψης µπορεί να στραφεί και σε εναλλακτικές δίαιτες (αυγά λεπιδοπτέρων, γύρη, νέκταρ, άλλα φυτοφάγα). Πρόσφατα εντοπίστηκε σε ακακία Κωνσταντινουπόλεως όπου περιόρισε σηµαντικά την ψύλλα της ακακίας. Εκτιµάται ότι λόγω των αυξηµένων αναγκών του σε τροφή, δεν µπορεί να εγκατασταθεί σε περιοχές µε περιορισµένη βλάστηση. Ενήλικο (αριστερά) και ανεπτυγµένη προνύµφη (επάνω) του αρπακτικού Propylea sp. Το ενήλικο καταβροχθίζει µια αφίδα Aphis fabae..

11 Adalia bipunctata Κατατάσσεται στα Κολεόπτερα και την οικογένεια Coccinellidae. Είναι ευρύτατα διαδεδοµένο είδος και υ- πάρχει στην Ελλάδα. Τρέφεται σε διάφορα είδη αφίδων, ενώ λόγω µεγέθους και κινητικότητας, καταναλώνει σχετικά µεγάλες ποσότητες θηρα- µάτων. Εργαστηριακές µελέτες έδειξαν ικανοποιητικά αποτελέσµατα και σύντοµα η BIO-INSECTA θα προσθέσει το αρπακτικό στα προϊόντα της. Αυγά Adalia bipunctata (πορτοκαλί χρώµατος) κοντά σε αποικία αφίδων. Νεοεκκολαφθείσα προνύµφη Aphidoletes aphidimyza Μέλος της τάξης των ιπτέρων και της οικογένειας Cecidomyiidae. Είναι ένα από τα πιο διαδεδοµένα, µαζικώς παραγόµενα και εµπορικά διαθέσιµα ωφέλιµα αρπακτικά κατά των αφίδων. Η παρουσία του στη χώρα µας είναι επιβεβαιωµένη ενώ η εµπορική του διάθεση για της ανάγκες της βιολογικής καταπολέ- µησης πραγµατοποιείται µέχρι σήµερα από εταιρεία του εξωτερικού. Ενήλικο αρσενικό του αρπακτικού διπτέρου των αφίδων Aphidoletes aphidimyza. Παρουσιάζει µεγάλη εξειδίκευση στις αφίδες, σε διάφορα µέλη της υπεροικογένειας Aphidoidea, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές ότι ολοκληρώνει τον κύκλο του σε άλλα γένη εντόµων ή ακάρεων. Είναι αποτελεσµατικό εναντίων της αφίδας της πικροδάφνης, ενώ συναντάται πολύ συχνά σε προσβεβληµένες ακακίες (από µελίγκρα ή ψείρα). Το ενήλικο έχει εξαιρετική ικανότητα να εντοπίζει εστίες προσβολών από απόσταση. Η BIO-INSECTA έχει συλλέξει ιθαγενείς πληθυσµούς και θα εντάξει το αρπακτικό σε προγράµ- µατα βιολογικής αντιµετώπισης εντός του έτους.

12 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΘΡΙΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΛΛΩΝ Orius laevigatus Τα είδη Orius sp. είναι πολυφάγα που τρέφονται µε θρίπες, αλευρώδεις, αφίδες, ακάρεα, προνύµφες λεπιδοπτέρων αλλά µπορούν να χρησιµοποιήσουν και εναλλακτικές τροφές όπως γύρη. Κατατάσσονται στα Hµίπτερα - Ετερόπτερα και την οικογένεια Anthocoridae. Αν και γενικό αρπακτικό συνιστάται κυρίως για την αντιµετώπιση του θρίπα. Είναι αποτελεσµατικό σε καλλωπιστικά φυτά κυρίως χρυσανθέµων και ζέρµπερας καθώς µπορεί να τραφεί εναλλακτικά και µε τη γύρη των ανθέων όταν η πυκνότητα των θριπών είναι µικρή. Σε λαχανοκοµικά είδη η πυκνότητα εξαπόλυσης πρέπει να είναι αυξηµένη όσο µικρότερα είναι τα φυτά ώστε να περιοριστεί ο πληθυσµός του θρίπα εγκαίρως και πριν δηµιουργήσει προβλήµατα συστροφής και παραµορφώσεων λόγω των νυγµάτων του. Στο αµπέλι µπορεί να εξαπολυθεί παράλληλα µε το Hypoaspis miles, γνωστό αρπακτικό άκαρι του εδάφους, το οποίο καταναλώνει µεταξύ άλλων και τις ανήλικες µορφές του θρίπα που βρίσκονται στο έδαφος. Ανήλικο του αρπακτικού Orius sp. Στο κάτω µέρος της εικόνας διακρίνεται ένα αυγό λεπιδοπτέρου που αποτελεί εναλλακτική τροφή για το αρπακτικό Anthocoris nemoralis ιαδεδοµένο αρπακτικό της οικογένειας Anthocoridae µε εξειδίκευση στις ψύλλες (αχλαδιάς, µηλιάς, φιστικιάς, ελιάς, ακακίας κ.α.) καθώς και σε άλλα µελιτογόνα έντοµα. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό αρπακτικό στον έλεγχο της ψύλλας και συναντάται συχνά σε δενδρώδεις καλλιέργειες που δεν ψεκάζονται ή δέχονται εκλεκτικά ήπια εντοµοκτόνα σε περιορισµένες δόσεις. Μπορεί να συνδυαστεί µε ακαρεοφάγα έντοµα (ειδικά σε µηλιές ή αχλαδιές που έχουν και προσβολή από τετράνυχο). Συνήθως οι προσβολές των τετρανύχων βρίσκονται σε διαφορετικά σηµεία της κόµης καθώς τα µελλιτώ- µατα της ψύλλας αποτρέπουν την ανάπτυξη των ακάρεων. Έχει επισηµανθεί η συνύπαρξή του µε πληθυσµούς αρπακτικών Coccinellidae, όπως Propylea sp., καθώς και συγγενικών Anthocoridae όπως Orius sp. τα οποία επίσης µπορεί να τρέφονται στην ψύλλα. Eνήλικa του αρπακτικού Anthocoris nemoralis

13 ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩ ΩΝ Macrolophus caliginosus Από τα πλέον διαδεδοµένα αρπακτικά σε λαχανοκοµικά και καλλωπιστικά είδη που προσβάλλονται µε αλευρώδη. Κατατάσσονται στα Hµίπτερα - Ετερόπτερα και την οικογένεια Miridae. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό σε τοµάτα, αγγουράκι, κολοκυθάκι κ.α. λαχανοκοµικά. Τρέφεται εν µέρη και από το ίδιο το φυτό (εκκρίµατα του φυτού) χωρίς όµως να δηµιουργεί πρόβληµα όταν το φυτό έχει ξεπεράσει τα cm. Σε πολύ µικρά φυτάρια ενδέχεται να προκαλέσει τη συστροφή και την παραµόρφωση που προκαλούν τα µυζητικά έντοµα. Macrolophus caliginosus. Ενήλικο του αρπακτικού Macrolophus caliginosus. Η φωτογράφηση πραγµατοποιήθηκε στα εργαστήρια της BIO-INSECTA.

14 Η φυτοπροστασία στην πόλη Αστικό πράσινο Η προσφορά του πρασίνου στην αισθητική της πόλης είναι αναµφισβήτητα ζωτικής σηµασίας. Τόσο η καλλωπιστική αξία, όσο και η περιβαλλοντική προσφορά του αστικού και περιαστικού πρασίνου καθιστούν αναγκαία την διατήρηση και προστασία τους. Τα πάρκα, τα παρτέρια, οι δενδροστοιχίες και τα αλσύλλια χρωµατίζουν και οµορφαίνουν τις πόλεις ενώ παράλληλα αποτελούν πνεύµονα ζωής και οξυγόνου. Η ζωή των φυτών στις πόλεις µας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η ρύπανση της ατµόσφαιρας, η σκόνη, ο νυχτερινός φωτισµός, η περιορισµένη θρέψη και άρδευση των φυτών και άλλοι παράγοντες δυσχεραίνουν την ανάπτυξή τους. Σαν αποτέλεσµα τα φυτά εξασθενούν και γίνονται ευάλωτα στους εχθρούς τους. Οι εντοµολογικές προσβολές είναι από τις σηµαντικότερες αιτίες υποβάθµισής τους αλλά ταυτόχρονα και ο παράγοντας όπου θα µπορούσαµε να επέµβουµε αποτελεσµατικά. Φυτοπροστασία στο αστικό πράσινο Καθοριστικά βήµατα στην φυτοπροστασία είναι η έγκαιρη επισήµανση των προσβολών, η σωστή και έγκυρη αναγνώριση του επιβλαβούς οργανισµού και τέλος η επιλογή της σωστότερης και αποτελεσµατικότερης µεθόδου αντιµετώπισης. Προσβολή πικροδάφνης από την κίτρινη αφίδα Aphis nerii (Hemiptera: Aphididae). Είναι γνωστό ότι επεµβάσεις µε χηµικά σκευάσµατα στην αστική ζώνη δεν επιτρέπονται. Μοναδικές λύσεις για την φυτοπροστασία στις ζώνες αυτές είναι τα καλλιεργητικά µέτρα (µόνο πρόληψη και όχι καταστολή) και η βιολογική καταπολέµηση. Η βιολογική καταπολέµηση απαιτεί τεχνογνωσία και υψηλό βαθµό επίβλεψης. Η επιλογή του καταλληλότερου ωφελίµου ανά περίπτωση, η ενδεδειγµένη πυκνότητα εξαπόλυσης, ο σωστός χρόνος εξαπόλυσης σε σχέση µε την προσβολή αλλά και τις κλιµατικές συνθήκες, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση της δυναµικής των πληθυσµών είναι µερικοί µόνο από τους παράγοντες που θα κρίνουν την επιτυχία του προγράµµατος. Επιλογή ωφελίµου: λόγω της τροφικής ειδίκευσης που παρουσιάζουν τα ωφέλιµα, απαιτείται αρχικά η σωστή διάγνωση του φυτοφάγου/φυτοφάγων που προσέβαλαν το φυτό και στη συνέχεια η επιλογή του καταλληλότερου ωφελίµου για το µέγεθος της προσβολής και τις κλιµατικές συνθήκες. Πυκνότητα εξαπόλυσης: η εξαπόλυση υπερβολικά µεγάλου αριθµού ωφελίµων δεν ενδείκνυται καθώς µπορεί να επιφέρει κανιβαλισµό µεταξύ των αρπακτικών, οµαδική µετανάστευση ωφελίµων λόγω υπερπληθυσµού, καθώς επίσης και σπατάλη χρηµάτων. Η εξαπόλυση µικρότερου αριθµού ωφελίµων από τον ενδεδειγµένο, κυρίως για λόγους οικονοµίας, θα καθυστερήσει σηµαντικά την καθήλωση/έλεγχο του πληθυσµού του φυτοφάγου µε αποτέλεσµα η οικονοµική ή αισθητική ζηµία στο φυτό να γίνει µη αναστρέψιµη.

15 Χρόνος εξαπόλυσης: είναι σηµαντική η έγκαιρη επισήµανση της προσβολής ώστε να επέµβουµε πριν ο πληθυσµός του φυτοφάγου πολλαπλασιαστεί και η ζηµία για το φυτό γίνει µη αναστρέψιµη. Είναι σηµαντικό επίσης να επέµβουµε όταν οι θερµοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος είναι ευνοϊκές για το ωφέλιµο είδος ώστε να ευνοηθεί η αναπαραγωγή του. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη το στάδιο ανάπτυξης του φυτοφάγου όταν επέµβουµε, σε περίπτωση που το αρπακτικό παρουσιάζει συγκεκριµένες προτιµήσεις. πχ ωοφάγα αρπακτικά εξαπολύονται σε συγκεκριµένη περίοδο όταν τα φυτοφάγα εναποθέτουν αυγά τους. Μέθοδος εξαπόλυσης: η γνώση στη συµπεριφορά τόσο των φυτοφάγων, όσο και των ωφελίµων ειδών µπορεί να κρίνει την επιτυχία ενός προγράµµατος βιολογικής καταπολέµησης. Το σηµείο που εξαπολύουµε τα ωφέλι- µα, η ώρα της ηµέρας, το µέγεθος του πληθυσµού ανά σηµείο εξαπόλυσης, η εξασφάλιση εναλλακτικής δίαιτας επί των φυτών (γύρη, νερό, ζαχαρόνερο, νερόµελο κτλ), είναι παράµετροι που διαφέρουν για κάθε αρπακτικό ή παρασιτοειδές και πρέπει να υπολογίζονται καθώς επηρεάζουν καθοριστικά την εγκατάστασή του στο σηµείο προσβολής. Παρακολούθηση πληθυσµών - εγκατάσταση: η βιολογική καταπολέµηση στηρίζεται στην δυναµική των πληθυσµών. ηλαδή, όταν οι φυσικοί εχθροί εκλείψουν από ένα κλειστό οικοσύστηµα, τα φυτοφάγα πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. Αντίθετα, όταν εισάγουµε στο οικοσύστηµα τους φυσικούς εχθρούς του φυτοφάγου, ο πληθυσµός τον ωφελίµων αυξάνεται ενώ των βλαβερών µειώνεται. Έτσι, µε την κατάλληλη τεχνογνωσία χειραγωγούµε το αποτέλεσµα προς όφελος των φυτών. Απαιτείται λοιπόν παρακολούθηση των πληθυσµών ώστε και να εκτιµάται η επιτυχία του προγράµµατος, αλλά και να επέµβουµε συµπληρωµατικά και έγκαιρα εάν για κάποιο λόγω τα ωφέλιµα µεταναστεύσουν, πεθάνουν ή χάσουν τον τροφικό προσανατολισµό τους. Ιδιοµορφία οικολογικών συστηµάτων: ενώ οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις παρουσιάζουν µεγάλη οµοιο- µορφία, το αστικό πράσινο αποτελείται από πολλά µικρά µοναδικά οικοσυστήµατα µε µεγάλες ιδιοµορφίες. Η έκταση και το µέγεθος του οικοσυστήµατος, το ύψος της ρύπανσης, ο θόρυβος, η γειτνίαση µε αυτοκινητόδροµο, ο νυχτερινός φωτισµός, η σκίαση από γειτνιάζοντα κτίρια και η δυσχέρεια φωτοσύνθεσης, η σκόνη στα φύλλα των φυτών, ο παρεµποδισµός του ρόλου της βροχής, η έλλειψη ζωνών επικοινωνίας µε το περιαστικό πράσινο είναι µερικοί µόνο παράγοντες που αυξάνουν την ιδιοµορφία της κάθε γωνιάς πρασίνου. Αυτό καθιστά την ανάγκη ιδιαίτερης µελέτης για κάθε χώρο πρασίνου καθώς οι παραπάνω παράγοντες έχουν ξεχωριστό αλλά και συνδυασµένο ρόλο στην βιολογική καταπολέµηση. Ενήλικα σε σύζευξη του διπτέρου Feltiella acarisuga, αρπακτικού του τετρανύχου. Η BIO-INSECTA µε την τεχνογνωσία που διαθέτει και αναπτύσσει µπορεί να παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις φυτοπροστασίας, περιβαλλοντικά φιλικές και ασφαλείς για τον άνθρωπο.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ "Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ"

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας-

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα,

Διαβάστε περισσότερα

Bio-insecta Μονάδα Παραγωγής Ωφελίμων Εντόμων

Bio-insecta Μονάδα Παραγωγής Ωφελίμων Εντόμων Θεσσαλονίκη, 29/05/2008 Bio-insecta Μονάδα Παραγωγής Ωφελίμων Εντόμων Σημείωση από τον συγγραφέα Στην παρακάτω έκθεση περιλαμβάνονται προσωπικές εκτιμήσεις και απόψεις από την εμπειρία που αποκτήθηκε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 AGROPOLE ΕΠΕ ΜΑΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Εκπαίδευση φορέων της ελαιοκομίας σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας σε καινοτόμες πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΛΙΟΓΙΩΡΓΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΕΚΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΛΑΧΑΝΟ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Λάχανου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα, Γεωπόνος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ KOYNOYΠΙΔΙ ΚΑΙ ΜΠΡΟΚΟΛΟ [1] Γενικά για την Καλλιέργεια Κουνουπιδιού Μπρόκολου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΖHΜΙΑ EΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Πέµπτη 15 εκεµβρίου 2005

«ΕΠΙΖHΜΙΑ EΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Πέµπτη 15 εκεµβρίου 2005 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΕΠΙΖHΜΙΑ EΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΕΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» Πέµπτη 15 εκεµβρίου 2005 ΚΤΗΜΑ ΣΥΓΓΡΟΥ, Κηφισίας 182, ΜΑΡΟΥΣΙ Υπό την Αιγίδα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτηµα Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ.. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ HELEXPO A.E. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΕΡΙ Α. Σύγχρονες µέθοδοι αντιµετώπισης εχθρών των καλλιεργειών

ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ HELEXPO A.E. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΕΡΙ Α. Σύγχρονες µέθοδοι αντιµετώπισης εχθρών των καλλιεργειών ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ HELEXPO A.E. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΕΡΙ Α Σύγχρονες µέθοδοι αντιµετώπισης εχθρών των καλλιεργειών Αίθουσα Α Συνεδριακού Κέντρου Ν. Γερµανός HELEXPO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέµπτη 2 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙΖΗΜΙΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι οδηγίες φυτοπροστασίας στο βαµβάκι: Συντάχθηκαν:

Οι οδηγίες φυτοπροστασίας στο βαµβάκι: Συντάχθηκαν: ΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου

Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου LIFE08 INF/GR/000581 Προώθηση Αειφόρων Προτύπων Παραγωγής και Κατανάλωσης με Παράδειγμα το Ελαιόλαδο Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης Ελαιολάδου (Φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι συγγραφείς ευχαριστούν το ρ. Γ. Βούτσινο για την αµέριστη συµπαράστασή του στην ολοκλήρωση του παρόντος βιβλίου, καθώς και την κα Ελευθερία Γκίκα για την υποδειγµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1 ΕΔΑΦΟΣ Κατάλληλο έδαφος για την καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 2006 Σκοπός Στην ενότητα αυτή γίνεται μια ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ EΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Εργας. Ελαιοκοµίας και Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝ 2080/05 ( ΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2. 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2. 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Στόχευση της Μελέτης...2 2. Γενικά στοιχεία για την ελαιοκαλλιέργεια στη Ζάκυνθο...3 3. Προδιαγραφές δράσεων επίδειξης/εφαρμογής ολοκληρωμένης διαχείρισης...12 3.1. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ 2 Το φυτό Περιγραφή Εισαγωγή Στα πλαίσια της ορθής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΗΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΗΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΗΑΣ 1 Πίνακας Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στην

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων

Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων Αθήνα 2006 1 Περιεχόμενα Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων... 1 Α. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 3. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η προστασία της ελαιοκαλλιέργειας από εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια πρέπει να επιτυγχάνεται µε την ελάχιστη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, αλλά και κυρίως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΥΘΑΛΙΑ, ΑΜ: 309/05 & ΝΤΟΥΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΑΜ: 338/05

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΥΘΑΛΙΑ, ΑΜ: 309/05 & ΝΤΟΥΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΑΜ: 338/05 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Κατεύθυνση: Φυτική Παραγωγή Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Μαυριλιδάκης Νεκτάριος Επιβλέπων καθηγητής: Μουστάκης Βασίλης Χανιά 2010

Διαβάστε περισσότερα