BIO-INSECTA MΟΝΑ Α ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BIO-INSECTA MΟΝΑ Α ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ"

Transcript

1

2 Η εταιρεία BIO-INSECTA MΟΝΑ Α ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ H BIO-INSECTA είναι νέα εταιρεία που ασχολείται µε την αξιοποίηση ωφελίµων εντόµων στη φυτοπροστασία και το σχεδιασµό βιολογικών µεθόδων καταπολέµησης σε γεωργικές καλλιέργειες, καθώς επίσης και σε αστικό και δασικό πράσινο. Η εταιρεία εδρεύει στη θερµοκοιτίδα καινοτόµων επιχειρήσεων Θέρµη ΑΕ. Τα εργαστήρια και η παραγωγική µονάδα βρίσκονται σε ιδιόκτητο χώρο στα Νέα Σύλλατα Χαλκιδικής. Βασικές δραστηριότητες της BIO-INSECTA είναι η αναπαραγωγή ιθαγενών ωφελίµων εντόµων και ακάρεων για χρήση τους στην φυτοπροστασία, καθώς επίσης και η ανάπτυξη συστηµάτων και µεθόδων βιολογικής και ολοκληρωµένης καταπολέµησης. Παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες συµβούλου για καλλιέργειες βιολογικής γεωργίας και ολοκληρωµένης διαχείρισης σύµφωνα µε τα πρότυπα AGRO-ΟΠΕΓΕΠ και EUREPGAP-TUV. Τα πρωτόκολλα εφαρµογής αυτών των καλλιεργειών δίνουν προτεραιότητα στην χρήση βιολογικών µεθόδων καταπολέµησης (ωφέλιµα έντοµα). Αφίδα της τριανταφυλλιάς τίκτει νεαρή προνύµφη (ζωοτοκία). Βιολογική καταπολέµηση Η Βιολογική καταπολέµηση είναι εναλλακτική µέθοδος φυτοπροστασίας όπου αντί χηµικών σκευασµάτων αξιοποιούνται ωφέλιµοι οργανισµοί που βλάπτουν τα ζηµιογόνα έντοµα και ακάρεα. Συγκεκριµένα, είναι η χρήση αρπακτικών, παρασιτοειδών, ανταγωνιστών ή/και παθογόνων οργανισµών µε σκοπό τη µείωση του πληθυσµού των επιβλαβών ειδών σε επίπεδα που δεν υποβαθµίζουν ποιοτικά και αισθητικά τα φυτά. Με την υπάρχουσα τεχνογνωσία στη βιολογική καταπολέµηση αντιµετωπίζονται επιτυχώς, σε ευρεία κλίµακα, πολλά είδη εντόµων και ακάρεων που είναι επιζήµια για τα φυτά. Ο έλεγχος τους επιτυγχάνεται µε την εισαγωγή των φυσικών τους εχθρών, µε γνωστότερο παράδειγµα την εξαπόλυση πασχαλίτσας για την αντιµετώπιση της µελίγκρας. Chilocorus circumdatus. Αρπακτικό κολεόπτερο κοκκοειδών και ψευδοκόκκων. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι οι ωφέλιµοι οργανισµοί που χρησιµοποιούνται σε προγράµµατα βιολογικής καταπολέµησης δεν προσβάλλουν τα θηλαστικά ζώα, ούτε τον άνθρωπο.

3 Πλεονεκτήµατα βιολογικής καταπολέµησης Τα βασικά πλεονεκτήµατα της χρήσης φυσικών εχθρών έναντι των χηµικών µέσων καταπολέµησης είναι τα εξής: Μηδαµινή επιβάρυνση του περιβάλλοντος τόσο στην διαδικασία παραγωγής όσο και στην εφαρµογή του προϊόντος Κανένας κίνδυνος για την υγεία του παραγωγού και του καταναλωτή Μηδενική ανάπτυξη ανθεκτικότητας των φυτοφάγων εντόµων και ακάρεων στα ωφέλιµα Αποκατάστασης της οικολογικής ισορροπίας Τέλος, η βιολογική καταπολέµηση είναι η κύρια µέθοδος φυτοπροστασίας που εφαρµόζεται σε καλλιέργειες προϊόντων πιστοποιηµένης ποιότητας (προϊόντα βιοκαλλιεργειών και ολοκληρωµένης διαχείρισης) Αρπακτικό δίπτερο της οικογένειας Syrphιdae έχει συλλάβει και αποµυζεί άπτερη αφίδα. ιαδικασία ανάπτυξης και παραγωγής Το πρώτο βήµα της εταιρείας µας για την δηµιουργία ενός βιολογικού σκευάσµατος είναι η συλλογή πληθυσµών ωφελίµων εντόµων από την ύπαιθρο. Το υλικό αυτό µελετάται και αξιολογείται ως προς την αποτελεσµατικότητά του στον έλεγχο των επιβλαβών ειδών, τόσο στα εργαστήριά µας όσο και στον αγρό. Για τον σχεδιασµό ενός προγράµµατος βιολογικής καταπολέµησης µελετώνται διεξοδικά οι τριτροφικές αλληλεπιδράσεις (-φυτά-φυτοφάγαωφέλιµα-) καθώς και παράγοντες του περιβάλλοντος. Εάν η παραπάνω έρευνα δώσει ικανοποιητικά αποτελέσµατα, ακολουθεί η µαζική αναπαραγωγή και συσκευασίας των φυσικών εχθρών. Το προϊόν στη συνέχεια αποστέλλεται στους καλλιεργητές οι οποίοι εξαπολύουν τα ωφέλιµα είδη στον αγρό ή το θερµοκήπιο, βάση προγράµµατος που έχει σχεδιαστεί από την BIO-INSECTA για την καλλιέργειά τους. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι ψεκασµοί µε φυτοφάρµακα που µολύνουν το περιβάλλον και είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Η BIO-INSECTA ακολουθεί διαδικασίες παραγωγής περιβαλλοντικά φιλικές. Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιεί είναι ολόκληρα φυτά σε γλάστρες (που επαναχρησιµοποιούνται) ή φυτικά µέρη για την εκτροφή ωφελίµων εντόµων οπότε δεν επιβαρύνει το περιβάλλον µε απόβλητα ή λήµµατα. εν παράγει, δεν µεταποιεί, δεν εµπορεύεται, ούτε συσκευάζει χηµικά γεωργικά φάρµακα και λιπάσµατα ούτε άλλες ουσίες που είναι τοξικές ή επικίνδυνες για τον άνθρωπο.

4 Έρευνα Η διεξαγωγή έρευνας αποτελεί δοµικό στοιχείο για τον σχεδιασµό και ανάπτυξη προγραµµάτων φυτοπροστασίας στα οποία εντάσσονται εξαπολύσεις ωφελίµων εντόµων. Η εταιρεία απασχολεί 2 εντοµολόγους ερευνητές στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος ΗΡΩΝ που συγχρηµατοδοτείται από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στα εργαστήρια της εταιρείας εκπονούνται τα παρακάτω ερευνητικά έργα: «Αρπακτικά ακάρεα Phytoseiidae, νέοι βιολογικοί παράγοντες για αλευρώδεις και θρίπες» «ιερεύνηση και αξιολόγηση της ιθαγενούς πανίδας ωφελίµων εντόµων για προγράµµατα φυτοπροστασίας στην Ελλάδα». (Χρηµατοδότηση ΓΓΕΤ, ΗΡΩΝ , ΗΡ-32). Στόχος των παραπάνω ερευνητικών προγραµµάτων είναι η αξιολόγηση της ιθαγενούς ωφέλιµης εντοµοπανίδας και η δυνατότητα αξιοποίησης Ελληνικών ειδών ωφελίµων στη βιολογική καταπολέµηση. Οι Ελληνικοί βιότυποι παρουσιάζουν καλύτερη προσαρµοστικότητα στις συνθήκες της Χώρας µας και κατά συνέπεια είναι αποτελεσµατικότεροι. Να τονίσουµε επίσης ότι για πολλά εντοµολογικά προβλήµατα της Ελλάδας δεν υπάρχουν λύσεις από εταιρείες του εξωτερικού καθώς δεν απαντώνται εκεί τα συγκεκριµένα φυτοφάγα ή παρουσιάζουν σχετικά µικρό οικονοµικό ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η βαµβακάδα των πεύκων (Marchalina hellenica), που συναντάται κυρίως στην Ελλάδα και λιγότερο στα παράλια της Τουρκίας και Κύπρου. Η βαµβακάδα των πεύκων αποτελεί ίσως το σηµαντικότερο εχθρό του αστικού πρασίνου σήµερα καθώς προσβάλει και υποβαθµίζει αισθητικά και ποιοτικά πολυετή δένδρα που δύσκολα µπορούν να αντικατασταθούν εντός των πόλεων. Είναι απαραίτητη η µελέτη της βιολογίας, της συµπεριφοράς και της οικολογίας των ωφελίµων εντόµων και ακάρεων, ώστε να αξιολογηθεί η δράσης τους µε επιστηµονικά κριτήρια. Η συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων συµβάλλει στην βελτιστοποίηση των προγραµµάτων φυτοπροστασίας και της καλύτερης πρόβλεψης της δράσης τους. Για το σκοπό αυτό η BIO-INSECTA συνεργάζεται ερευνητικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύµατα και εταιρείες όπως το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το Πανεπιστήµιο του Amsterdam, την Αγγλική εταιρεία Wyebugs Ltd κ.α. Καινοτοµία Η BIO-INSECTA παρουσιάζει τα παρακάτω καινοτοµικά στοιχεία: Πρώτη εταιρεία παραγωγής ειδών ωφελίµων εντόµων και ακάρεων στην Ελλάδα Αξιοποίηση νέων ιθαγενών φυσικών εχθρών των φυτοφάγων Ανάπτυξη οικολογικής-ανακυκλώσιµης συσκευασίας Marchalina hellenica (Margarodidae) Η γνωστή βαµβακάδα των πεύκων. ιατήρηση και έλεγχος υψηλής ποιότητας προϊόντος (quality tests)

5 Υπηρεσίες Η BIO-INSECTA παρέχει υπηρεσίες Συµβούλου Φυτοπροστασίας για προγράµµατα Βιολογικής καταπολέµησης και Ολοκληρωµένης διαχείρισης σύµφωνα µε τα πρότυπα AGRO -ΟΠΕΓΕΠ και EUREPGAP-TUV. Αναλαµβάνει: - τη διερεύνηση προβληµάτων φυτοπροστασίας (αναγνώριση εντοµολογικών προσβολών, παρακολούθηση πληθυσµών, εκτίµηση ζηµιών) - το σχεδιασµός και εφαρµογή προγράµµατος φυτοπροστασίας (καλλιεργητικά µέτρα, εξαπολύσεις εντόµων και ακάρεων, δυνατότητα επεµβάσεων µε εκλεκτικά χηµικά σκευάσµατα ήπια για τους ωφέλιµους οργανισµούς) Η BIO-INSECTA επίσης αναλαµβάνει στα εργαστήριά της την διεξαγωγή βιοδοκιµών για ωφέλιµα ή επιβλαβή Προϊόντα Η BIO-INSECTA αναπαράγει µαζικά και διαθέτει ωφέλιµα έντοµα και ακάρεα για προγράµµατα φυτοπροστασίας, καθώς και για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Στον Πίνακας 1 αναφέρονται φυσικοί εχθροί που διατηρεί η εταιρεία στα εργαστήριά της σε εκτροφές. Πίνακας 1. Αρπακτικά είδη ωφελίµων εντόµων και κατηγορίες φυτοφάγων που αποτελούν τη λεία τους (θηράµατα). Φυσικοί Εχθροί (Αρπακτικά και παρασιτοειδή) Cryptolaemus montrouzieri Nephus includens, N bisignatus Hippodamia convergens Coccinella septempunctata Adalia bipunctata Propylea quatuordecimpunctata Exochomus quadripustulatus Exochomus nigromaculatus Chilocorus bipustulatus Rodolia cardinalis Orius laevigatus Anthocoris nemoralis Macrolophus caliginosus Θηράµατα (Φυτοφάγα έντοµα και ακάρεα) ψευδόκοκκοι ψευδόκοκκοι αφίδες αφίδες αφίδες αφίδες κοκκοειδή κοκκοειδή, αφίδες κοκκοειδή ισέρια θρίπες ψύλλες αλευρώδεις

6 Αναλυτική περιγραφή ωφελίµων εντόµων και ακάρεων ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΨΕΥ ΟΚΟΚΚΩΝ Cryptolaemus montrouzieri Από τους αποτελεσµατικότερους εχθρούς του ψευδόκοκκου και εµπορικά διαθέσιµο στη χώρα µας. Πρωτοεισήχθει στην Ελλάδα το 1933 και κατατάσσεται στα Κολεόπτερα, οικογένεια Coccinellidae. Αν και έχει σαφή προτίµηση στον ψευδόκοκκο, έχει επισηµανθεί να τρέφεται και σε άλλα είδη επιβλαβών εντόµων όπως αφίδες, κοκκοειδή κ.α. Όλα τα στάδια του ωφελίµου είναι ιδιαίτερα αδηφάγα και απαιτούν µεγάλη ποσότητα τροφής για την εγκατάστασή του. Συνιστάται για µεγάλη προσβολή. Παρουσιάζει άριστη προσαρµοστικότητα στις υψηλές θερµοκρασίες (Ιούνιος - Σεπτέµβριος). Το αρπακτικό είναι αποτελεσµατικό εναντίων της βαµβακάδας των εσπεριδοειδών ενώ έχει χρησιµοποιηθεί µε µεγάλη επιτυχία για την εξυγίανση δενδρυλλίων Τούγιας από ψευδόκοκκο. Τελευταίες µελέτες έδειξαν ότι το ενήλικο τρέφεται µε αυγά και έρπουσες της βαµβακάδας των πεύκων, Marchalina hellenica. Αυτό αποτελεί ελπιδοφόρο αποτέλεσµα καθώς καµία προσπάθεια βιολογικού ελέγχου της βαµβακάδας δεν έχει στεφθεί µε επιτυχία µέχρι σή- µερα. Προνύµφη (επάνω) και ενήλικο του αρπακτικού κολεοπτέρου Cryptolaemus montrouzieri Nephus includens, Nephus bisignatus Ανήκουν στην ίδια οικογένεια µε το παραπάνω αρπακτικό, ενώ είναι επίσης αποτελεσµατικά εναντίων του ψευδόκοκκου. Παρουσιάζει τροφική εξειδίκευση στους ψευδόκοκκους ενώ βιβλιογραφικά δεν βρέθηκαν ενδείξεις για άλλα θηράµατα ή εναλλακτικές τροφές όπου µπορεί να τραφεί. εν χρειάζεται µεγάλη ποσότητα τροφής όπως απαιτείται από το Cryptolaemus montrouzieri. Συνεπώς ενδείκνυται για ηπιότερες προσβολές όπου η ζηµία από τον ψευδόκοκκο έχει µόλις αρχίσει. Ψευδόκοκκος Συνίσταται για την αντιµετώπιση του ψευδόκοκκου σε βιολογικούς αµπελώνες όπου έχει δώσει αξιόλογα αποτελέσµατα. Στα χηµικά σκευάσµατα παρουσιάζει ευαισθησία. Nephus includens ενήλικο (αριστερά) και Nephus bisignatus (δεξιά). Το Ν. bisignatus έχει εντοπίσει και ετοιµάζεται να καταβροχθίσει αυγά από ωοσάκκο του ψευδοκόκκου των εσπεριδοειδών Planococcus citri.

7 ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΕΡΙΑΣ Rodolia cardinalis Οι φυλές Rodolia cardinalis που έχουν εγκατασταθεί στα εργαστήρια της BIO-INSECTA συλλέχθησαν σε εσπεριδοειδή της Αργολίδος και Κορίνθου και είναι προσαρµοσµένες στις Ελληνικές συνθήκες. Κατατάσσονται στα Κολεόπτερα και την οικογένεια Coccinellidae. Tο Rodolia cardinalis αποτελεί το σηµαντικότερο φυσικό εχθρό του Iceria purchasi (Margarodidae) φυτοφάγου εντόµου καλλωπιστικών, εσπεριδοειδών κ.α. Στο αστικό πράσινο η Ισέρια δηµιουργεί προβλήµατα σε φυτά αγγελικούλας καθώς και σε νεραντζιές, και το αρπακτικό είναι το µοναδικό που µπορεί να δώσει λύση βιολογικά, λόγω της µεγάλης τροφικής του ειδίκευσης. Ενήλικα του αρπακτικού Rodolia cardinalis σε σύζευξη. Κατα µήκος του νεύρου παρατηρούνται εκδύµατα και ανήλικα της Ισέριας. ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΚΟΚΚΟΕΙ ΩΝ Chilocorus bipustulatus, Chilocorus nigritus Κατατάσσονται στα Κολεόπτερα και την οικογένεια Coccinellidae. Tο Chilocorus bipustulatus, εκτός από σηµαντικός φυσικός εχθρός των Diaspididae, αναφέρεται ως αρπακτικό του Iceria purchasi (Margarodidae) φυτοφάγο καλλωπιστικών, του Saissetia oleae (Lecaniidae) φυτοφάγο της ελιάς, αλλά και µελών των Asterolecaniidae φυτοφάγα ελιάς, ε- σπεριδοειδών κ.α. Στο αστικό πράσινο, και συγκεκριµένα σε θάµνους ευωνύµου, δενδρύλλια αγγελικής και άλλα θα- µνώδη, µπορεί να αποτελέσει αξιόλογο βιολογικό µέσο για τον έλεγχο φυτοφάγων κοκκοειδών όπως τα Unaspis evonymi και Pulvinaria sp. Ενήλικο του αρπακτικού Chilocorus bipustulatus σε φύλλο ευώνυµου προσβεβληµένο από κοκκοειδή.

8 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΚΟΚΚΟΕΙ ΩΝ Exochomus quadripustulatus Ανήκει στα Κολεόπτερα και την οικογένεια Coccinellidae. Παρουσιάζει εξειδίκευση στα κοκκοειδή και συγκεκριµένα στα µαλακά κοκκοειδή (οικογένεια Coccidae), σε αντίθεση µε το Chilocorus bipustulatus που προτιµά τα σκληρά κοκκοειδή (οικογένεια Diaspididae). Μπορεί επίσης να τραφεί σε αφίδες και ψευδόκοκκους όπου συµπληρώνει τον βιολογικό του κύκλο χωρίς όµως να προσεγγίζει το αναπαραγωγικό του µέγιστο. Καταναλώνουν σχετικά µεγάλη ποσότητα θηραµάτων τόσο τα ενήλικα όσο και οι προνύµφες. Eνήλικo του αρπακτικού Exochomus quadripustulatus. Η αποτελεσµατικότητά τους στον έλεγχο µαλακών κοκκοειδών είναι διαπιστευµένη, ειδικά σε δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως εσπεριδοειδή και ελιά, όπου υπάρχει βάθος χρόνου για την αντιµετώπιση των φυτοφάγων. Exochomus nigromaculatus Συναντάται συχνά τόσο σε αστικό πράσινο (πικροδάφνες, ευώνυµα, αγγελικές...), όσο και σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις καθώς είναι ευρέως διαδεδοµένο γενικό αρπακτικό. Ανήκει στα Κολεόπτερα και την οικογένεια Coccinellidae. Έχει µεγάλο εύρος θηραµάτων καθώς δεν παρουσιάζει τροφική ειδίκευση. Στα εργαστήρια της BIO-INSECTA ολοκλήρωσε επιτυχώς τον βιολογικό του κύκλο σε διάφορα είδη αφίδων, σε κοκοειδή καθώς και σε ψευδόκοκκο. Καταναλώνουν σχετικά µεγάλη ποσότητα θηραµάτων τόσο τα ενήλικα όσο και οι προνύµφες. Ενδείκνυται η χρήση του σε φυτά ή θάµνους όπου οι προσβολές από φυτοφάγα είναι µικτές (> 2 είδη φυτοφάγων). Προνύµφη (αριστερά) και ενήλικα σε σύζευξη του αρπακτικού Exochomus nigromaculatus.

9 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΝΥΧΩΝ Stethorous punctillum, Stethorous punctum Ίσως τα πιο αδηφάγα αρπακτικά των τετρανύχων, όπως µαρτυρεί και το κοινό τους όνοµα (spidermite destroyer). Είναι εξειδικευµένο αρπακτικό ακάρεων της οικογένειας Tetranychiidae, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές ότι ολοκληρώνει τον κύκλο του σε είδη εντόµων. Ανήκει στην οικογένεια Coccinellidae και είναι κοσµοπολίτικο είδος καθώς έχει επισηµανθεί σε πάρα πολλές χώρες. Το είδος αυτό δεν διατίθεται εµπορικά µέχρι σήµερα καθώς δεν έχει µελετηθεί διεξοδικά και η εκτροφή του στο εργαστήριο παρουσιάζει δυσκολίες. Η BIO-INSECTA διεξάγει έρευνα και θα εντάξει σύντοµα το αρπακτικό αυτό σε πρόγραµµα µαζικής αναπαραγωγής και διάθεσης. Τετράνυχος ο κοινός ή δίστικτος. ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΑΦΙ ΩΝ Coccinella septempunctata Ίσως το γνωστότερο και συµπαθέστερο ωφέλιµο έντοµο στο ευρύ κοινό. Κοσµοπολίτικο αρπακτικό των αφίδων που εντοπίζεται σε πληθώρα ενδιαιτηµάτων καθώς και σε αστικό και περιαστικό πράσινο. Ανήκει στη οικογένεια των αρπακτικών Κολεοπτέρων Coccinellidae. Τόσο τα ενήλικα όσο και οι προνύµφες είναι αδηφάγα. Το µέγεθός του είναι σχεδόν διπλάσιο των υπολοίπων γνωστών αφιδοφάγων Coccinellidae (Hippodamia sp., Propylea sp., Adalia sp. κ.α.) που σηµαίνει ότι καταναλώνει µεγαλύτερες ποσότητες αφίδων για την ολοκλήρωση του βιολογικού του κύκλου. Απαιτεί λοιπόν πληθώρα τροφής ενώ τα ενήλικα µεταναστεύουν όταν αυτή αρχίζει να εξαντλείται. Ενήλικο του αρπακτικού Coccinella septempunctata.

10 Hippodamia variegata Είναι από τα συνηθισµένα είδη της ωφέλιµης Ελληνικής πανίδας και συναντώνται σε προσβεβληµένα εσπεριδοειδή, αµπέλι, καλλωπιστικά, ζιζάνια κ.α. Ανήκουν στη οικογένεια των αρπακτικών Κολεοπτέρων Coccinellidae, και µοιάζουν στην γνωστή πασχαλίτσα (Coccinella septepunctata). Είναι γενικά αρπακτικά που τρέφονται σε πληθώρα βλαβερών εχθρών, εµφανίζουν όµως προτίµηση στις αφίδες. Έχουν παρατηρηθεί να τρέφονται σε τετράνυχους, κοκκοειδή, νεαρές προνύµφες ψευδοκόκκων και αλευρωδών, ψύλλες, καθώς και σε αυγά άλλων εντόµων. Εναλλακτικά, τρέφονται σε νέκταρ, µέλι καθώς και σε µελιτώµατα αφίδων. Στο αστικό πράσινο συναντώνται πολύ συχνά και αυτό µαρτυρά την καλή προσαρµοστικότητά του εντός της πόλης. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό αρπακτικό, καταναλώνει σαν προνύµφη µεγάλες ποσότητες θηράµατος, ενώ ενδείκνυνται για περιπτώσεις µικτών προσβολών. Propylea quatuordecimpunctata Ενήλικο της Hippodamia convergens έχει συλλάβει και καταβροχθίζει µια αφίδα της πικροδάφνης, Aphis nerii. Συγγενές είδος της γνωστής πασχαλίτσας (Coleoptera: Coccinellidae) και αποτελεσµατικός φυσικός εχθρός των αφίδων. Συναντάται κυρίως σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις (Καλαµπόκι, δενδρώδεις καλλιέργειες κ.α.) ενώ η παρουσία του στο αστικό πράσινο είναι περιορισµένη. Αγαπηµένη τους τροφή αποτελούν οι αφίδες ενώ σε περίπτωση έλλειψης µπορεί να στραφεί και σε εναλλακτικές δίαιτες (αυγά λεπιδοπτέρων, γύρη, νέκταρ, άλλα φυτοφάγα). Πρόσφατα εντοπίστηκε σε ακακία Κωνσταντινουπόλεως όπου περιόρισε σηµαντικά την ψύλλα της ακακίας. Εκτιµάται ότι λόγω των αυξηµένων αναγκών του σε τροφή, δεν µπορεί να εγκατασταθεί σε περιοχές µε περιορισµένη βλάστηση. Ενήλικο (αριστερά) και ανεπτυγµένη προνύµφη (επάνω) του αρπακτικού Propylea sp. Το ενήλικο καταβροχθίζει µια αφίδα Aphis fabae..

11 Adalia bipunctata Κατατάσσεται στα Κολεόπτερα και την οικογένεια Coccinellidae. Είναι ευρύτατα διαδεδοµένο είδος και υ- πάρχει στην Ελλάδα. Τρέφεται σε διάφορα είδη αφίδων, ενώ λόγω µεγέθους και κινητικότητας, καταναλώνει σχετικά µεγάλες ποσότητες θηρα- µάτων. Εργαστηριακές µελέτες έδειξαν ικανοποιητικά αποτελέσµατα και σύντοµα η BIO-INSECTA θα προσθέσει το αρπακτικό στα προϊόντα της. Αυγά Adalia bipunctata (πορτοκαλί χρώµατος) κοντά σε αποικία αφίδων. Νεοεκκολαφθείσα προνύµφη Aphidoletes aphidimyza Μέλος της τάξης των ιπτέρων και της οικογένειας Cecidomyiidae. Είναι ένα από τα πιο διαδεδοµένα, µαζικώς παραγόµενα και εµπορικά διαθέσιµα ωφέλιµα αρπακτικά κατά των αφίδων. Η παρουσία του στη χώρα µας είναι επιβεβαιωµένη ενώ η εµπορική του διάθεση για της ανάγκες της βιολογικής καταπολέ- µησης πραγµατοποιείται µέχρι σήµερα από εταιρεία του εξωτερικού. Ενήλικο αρσενικό του αρπακτικού διπτέρου των αφίδων Aphidoletes aphidimyza. Παρουσιάζει µεγάλη εξειδίκευση στις αφίδες, σε διάφορα µέλη της υπεροικογένειας Aphidoidea, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές ότι ολοκληρώνει τον κύκλο του σε άλλα γένη εντόµων ή ακάρεων. Είναι αποτελεσµατικό εναντίων της αφίδας της πικροδάφνης, ενώ συναντάται πολύ συχνά σε προσβεβληµένες ακακίες (από µελίγκρα ή ψείρα). Το ενήλικο έχει εξαιρετική ικανότητα να εντοπίζει εστίες προσβολών από απόσταση. Η BIO-INSECTA έχει συλλέξει ιθαγενείς πληθυσµούς και θα εντάξει το αρπακτικό σε προγράµ- µατα βιολογικής αντιµετώπισης εντός του έτους.

12 ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΘΡΙΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΛΛΩΝ Orius laevigatus Τα είδη Orius sp. είναι πολυφάγα που τρέφονται µε θρίπες, αλευρώδεις, αφίδες, ακάρεα, προνύµφες λεπιδοπτέρων αλλά µπορούν να χρησιµοποιήσουν και εναλλακτικές τροφές όπως γύρη. Κατατάσσονται στα Hµίπτερα - Ετερόπτερα και την οικογένεια Anthocoridae. Αν και γενικό αρπακτικό συνιστάται κυρίως για την αντιµετώπιση του θρίπα. Είναι αποτελεσµατικό σε καλλωπιστικά φυτά κυρίως χρυσανθέµων και ζέρµπερας καθώς µπορεί να τραφεί εναλλακτικά και µε τη γύρη των ανθέων όταν η πυκνότητα των θριπών είναι µικρή. Σε λαχανοκοµικά είδη η πυκνότητα εξαπόλυσης πρέπει να είναι αυξηµένη όσο µικρότερα είναι τα φυτά ώστε να περιοριστεί ο πληθυσµός του θρίπα εγκαίρως και πριν δηµιουργήσει προβλήµατα συστροφής και παραµορφώσεων λόγω των νυγµάτων του. Στο αµπέλι µπορεί να εξαπολυθεί παράλληλα µε το Hypoaspis miles, γνωστό αρπακτικό άκαρι του εδάφους, το οποίο καταναλώνει µεταξύ άλλων και τις ανήλικες µορφές του θρίπα που βρίσκονται στο έδαφος. Ανήλικο του αρπακτικού Orius sp. Στο κάτω µέρος της εικόνας διακρίνεται ένα αυγό λεπιδοπτέρου που αποτελεί εναλλακτική τροφή για το αρπακτικό Anthocoris nemoralis ιαδεδοµένο αρπακτικό της οικογένειας Anthocoridae µε εξειδίκευση στις ψύλλες (αχλαδιάς, µηλιάς, φιστικιάς, ελιάς, ακακίας κ.α.) καθώς και σε άλλα µελιτογόνα έντοµα. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό αρπακτικό στον έλεγχο της ψύλλας και συναντάται συχνά σε δενδρώδεις καλλιέργειες που δεν ψεκάζονται ή δέχονται εκλεκτικά ήπια εντοµοκτόνα σε περιορισµένες δόσεις. Μπορεί να συνδυαστεί µε ακαρεοφάγα έντοµα (ειδικά σε µηλιές ή αχλαδιές που έχουν και προσβολή από τετράνυχο). Συνήθως οι προσβολές των τετρανύχων βρίσκονται σε διαφορετικά σηµεία της κόµης καθώς τα µελλιτώ- µατα της ψύλλας αποτρέπουν την ανάπτυξη των ακάρεων. Έχει επισηµανθεί η συνύπαρξή του µε πληθυσµούς αρπακτικών Coccinellidae, όπως Propylea sp., καθώς και συγγενικών Anthocoridae όπως Orius sp. τα οποία επίσης µπορεί να τρέφονται στην ψύλλα. Eνήλικa του αρπακτικού Anthocoris nemoralis

13 ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩ ΩΝ Macrolophus caliginosus Από τα πλέον διαδεδοµένα αρπακτικά σε λαχανοκοµικά και καλλωπιστικά είδη που προσβάλλονται µε αλευρώδη. Κατατάσσονται στα Hµίπτερα - Ετερόπτερα και την οικογένεια Miridae. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό σε τοµάτα, αγγουράκι, κολοκυθάκι κ.α. λαχανοκοµικά. Τρέφεται εν µέρη και από το ίδιο το φυτό (εκκρίµατα του φυτού) χωρίς όµως να δηµιουργεί πρόβληµα όταν το φυτό έχει ξεπεράσει τα cm. Σε πολύ µικρά φυτάρια ενδέχεται να προκαλέσει τη συστροφή και την παραµόρφωση που προκαλούν τα µυζητικά έντοµα. Macrolophus caliginosus. Ενήλικο του αρπακτικού Macrolophus caliginosus. Η φωτογράφηση πραγµατοποιήθηκε στα εργαστήρια της BIO-INSECTA.

14 Η φυτοπροστασία στην πόλη Αστικό πράσινο Η προσφορά του πρασίνου στην αισθητική της πόλης είναι αναµφισβήτητα ζωτικής σηµασίας. Τόσο η καλλωπιστική αξία, όσο και η περιβαλλοντική προσφορά του αστικού και περιαστικού πρασίνου καθιστούν αναγκαία την διατήρηση και προστασία τους. Τα πάρκα, τα παρτέρια, οι δενδροστοιχίες και τα αλσύλλια χρωµατίζουν και οµορφαίνουν τις πόλεις ενώ παράλληλα αποτελούν πνεύµονα ζωής και οξυγόνου. Η ζωή των φυτών στις πόλεις µας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η ρύπανση της ατµόσφαιρας, η σκόνη, ο νυχτερινός φωτισµός, η περιορισµένη θρέψη και άρδευση των φυτών και άλλοι παράγοντες δυσχεραίνουν την ανάπτυξή τους. Σαν αποτέλεσµα τα φυτά εξασθενούν και γίνονται ευάλωτα στους εχθρούς τους. Οι εντοµολογικές προσβολές είναι από τις σηµαντικότερες αιτίες υποβάθµισής τους αλλά ταυτόχρονα και ο παράγοντας όπου θα µπορούσαµε να επέµβουµε αποτελεσµατικά. Φυτοπροστασία στο αστικό πράσινο Καθοριστικά βήµατα στην φυτοπροστασία είναι η έγκαιρη επισήµανση των προσβολών, η σωστή και έγκυρη αναγνώριση του επιβλαβούς οργανισµού και τέλος η επιλογή της σωστότερης και αποτελεσµατικότερης µεθόδου αντιµετώπισης. Προσβολή πικροδάφνης από την κίτρινη αφίδα Aphis nerii (Hemiptera: Aphididae). Είναι γνωστό ότι επεµβάσεις µε χηµικά σκευάσµατα στην αστική ζώνη δεν επιτρέπονται. Μοναδικές λύσεις για την φυτοπροστασία στις ζώνες αυτές είναι τα καλλιεργητικά µέτρα (µόνο πρόληψη και όχι καταστολή) και η βιολογική καταπολέµηση. Η βιολογική καταπολέµηση απαιτεί τεχνογνωσία και υψηλό βαθµό επίβλεψης. Η επιλογή του καταλληλότερου ωφελίµου ανά περίπτωση, η ενδεδειγµένη πυκνότητα εξαπόλυσης, ο σωστός χρόνος εξαπόλυσης σε σχέση µε την προσβολή αλλά και τις κλιµατικές συνθήκες, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση της δυναµικής των πληθυσµών είναι µερικοί µόνο από τους παράγοντες που θα κρίνουν την επιτυχία του προγράµµατος. Επιλογή ωφελίµου: λόγω της τροφικής ειδίκευσης που παρουσιάζουν τα ωφέλιµα, απαιτείται αρχικά η σωστή διάγνωση του φυτοφάγου/φυτοφάγων που προσέβαλαν το φυτό και στη συνέχεια η επιλογή του καταλληλότερου ωφελίµου για το µέγεθος της προσβολής και τις κλιµατικές συνθήκες. Πυκνότητα εξαπόλυσης: η εξαπόλυση υπερβολικά µεγάλου αριθµού ωφελίµων δεν ενδείκνυται καθώς µπορεί να επιφέρει κανιβαλισµό µεταξύ των αρπακτικών, οµαδική µετανάστευση ωφελίµων λόγω υπερπληθυσµού, καθώς επίσης και σπατάλη χρηµάτων. Η εξαπόλυση µικρότερου αριθµού ωφελίµων από τον ενδεδειγµένο, κυρίως για λόγους οικονοµίας, θα καθυστερήσει σηµαντικά την καθήλωση/έλεγχο του πληθυσµού του φυτοφάγου µε αποτέλεσµα η οικονοµική ή αισθητική ζηµία στο φυτό να γίνει µη αναστρέψιµη.

15 Χρόνος εξαπόλυσης: είναι σηµαντική η έγκαιρη επισήµανση της προσβολής ώστε να επέµβουµε πριν ο πληθυσµός του φυτοφάγου πολλαπλασιαστεί και η ζηµία για το φυτό γίνει µη αναστρέψιµη. Είναι σηµαντικό επίσης να επέµβουµε όταν οι θερµοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος είναι ευνοϊκές για το ωφέλιµο είδος ώστε να ευνοηθεί η αναπαραγωγή του. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη το στάδιο ανάπτυξης του φυτοφάγου όταν επέµβουµε, σε περίπτωση που το αρπακτικό παρουσιάζει συγκεκριµένες προτιµήσεις. πχ ωοφάγα αρπακτικά εξαπολύονται σε συγκεκριµένη περίοδο όταν τα φυτοφάγα εναποθέτουν αυγά τους. Μέθοδος εξαπόλυσης: η γνώση στη συµπεριφορά τόσο των φυτοφάγων, όσο και των ωφελίµων ειδών µπορεί να κρίνει την επιτυχία ενός προγράµµατος βιολογικής καταπολέµησης. Το σηµείο που εξαπολύουµε τα ωφέλι- µα, η ώρα της ηµέρας, το µέγεθος του πληθυσµού ανά σηµείο εξαπόλυσης, η εξασφάλιση εναλλακτικής δίαιτας επί των φυτών (γύρη, νερό, ζαχαρόνερο, νερόµελο κτλ), είναι παράµετροι που διαφέρουν για κάθε αρπακτικό ή παρασιτοειδές και πρέπει να υπολογίζονται καθώς επηρεάζουν καθοριστικά την εγκατάστασή του στο σηµείο προσβολής. Παρακολούθηση πληθυσµών - εγκατάσταση: η βιολογική καταπολέµηση στηρίζεται στην δυναµική των πληθυσµών. ηλαδή, όταν οι φυσικοί εχθροί εκλείψουν από ένα κλειστό οικοσύστηµα, τα φυτοφάγα πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. Αντίθετα, όταν εισάγουµε στο οικοσύστηµα τους φυσικούς εχθρούς του φυτοφάγου, ο πληθυσµός τον ωφελίµων αυξάνεται ενώ των βλαβερών µειώνεται. Έτσι, µε την κατάλληλη τεχνογνωσία χειραγωγούµε το αποτέλεσµα προς όφελος των φυτών. Απαιτείται λοιπόν παρακολούθηση των πληθυσµών ώστε και να εκτιµάται η επιτυχία του προγράµµατος, αλλά και να επέµβουµε συµπληρωµατικά και έγκαιρα εάν για κάποιο λόγω τα ωφέλιµα µεταναστεύσουν, πεθάνουν ή χάσουν τον τροφικό προσανατολισµό τους. Ιδιοµορφία οικολογικών συστηµάτων: ενώ οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις παρουσιάζουν µεγάλη οµοιο- µορφία, το αστικό πράσινο αποτελείται από πολλά µικρά µοναδικά οικοσυστήµατα µε µεγάλες ιδιοµορφίες. Η έκταση και το µέγεθος του οικοσυστήµατος, το ύψος της ρύπανσης, ο θόρυβος, η γειτνίαση µε αυτοκινητόδροµο, ο νυχτερινός φωτισµός, η σκίαση από γειτνιάζοντα κτίρια και η δυσχέρεια φωτοσύνθεσης, η σκόνη στα φύλλα των φυτών, ο παρεµποδισµός του ρόλου της βροχής, η έλλειψη ζωνών επικοινωνίας µε το περιαστικό πράσινο είναι µερικοί µόνο παράγοντες που αυξάνουν την ιδιοµορφία της κάθε γωνιάς πρασίνου. Αυτό καθιστά την ανάγκη ιδιαίτερης µελέτης για κάθε χώρο πρασίνου καθώς οι παραπάνω παράγοντες έχουν ξεχωριστό αλλά και συνδυασµένο ρόλο στην βιολογική καταπολέµηση. Ενήλικα σε σύζευξη του διπτέρου Feltiella acarisuga, αρπακτικού του τετρανύχου. Η BIO-INSECTA µε την τεχνογνωσία που διαθέτει και αναπτύσσει µπορεί να παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις φυτοπροστασίας, περιβαλλοντικά φιλικές και ασφαλείς για τον άνθρωπο.

15REQ002675036 2015-03-31

15REQ002675036 2015-03-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ============================ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ============================ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ διαθέσιμα μέσα και εφαρμογές Αστικό πράσινο. Αγγελής Γιώργος Σκεντερίδης Παύλος

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ διαθέσιμα μέσα και εφαρμογές Αστικό πράσινο. Αγγελής Γιώργος Σκεντερίδης Παύλος ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ διαθέσιμα μέσα και εφαρμογές Αστικό πράσινο Αγγελής Γιώργος Σκεντερίδης Παύλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ.Π.Ε.Ω.Μ. Ιστορική αναδρομή Βιολογικά μέσα Νομοθεσία Πλεονεκτήματα Εφαρμογές στο αστικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλαβή έντομα και ωφέλιμα αρθρόποδα στους ελαιώνες της Τριφυλίας την περίοδο 2012-2013

Επιβλαβή έντομα και ωφέλιμα αρθρόποδα στους ελαιώνες της Τριφυλίας την περίοδο 2012-2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο Ενότητα 3: Αρπακτικά εντόμων B Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ "Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ"

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί εχθροί της μηλιάς

Ζωικοί εχθροί της μηλιάς Ζωικοί εχθροί της μηλιάς Πολλά έντομα και ακάρεα προσβάλουν τη μηλιά και για την καταπολέμηση τους απαιτείται σημαντικός αριθμός ψεκασμών σε όλο τον κόσμο. Λόγω της τοξικότητας των συγκεκριμένων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΦΙΔΩΝ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΙΑ ΑΦΙΔΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ Aphis gossypii (Hemiptera-Homoptera,Aphididae) Βιολογία Aphis gossypii στο βαμβάκι 2.Με την άνοδο της θερμοκρασίας και τη δράση των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική καταπολέμηση Πρακτικές συμβουλές

Βιολογική καταπολέμηση Πρακτικές συμβουλές Βιολογική καταπολέμηση Πρακτικές συμβουλές ρ. Παύλος Σκεντερίδης, Εντομολόγος Bio-insecta, Μονάδα Παραγωγής Ωφελίμων Εντόμων Η βιολογική καταπολέμηση τα τελευταία χρόνια σημειώνει ραγδαία εξάπλωση σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

15/1/2010. Φυτοπροστασία Δενδρωδών Εχθροί. Εισαγωγή. Πασχάλης Γιαννούλης 2009

15/1/2010. Φυτοπροστασία Δενδρωδών Εχθροί. Εισαγωγή. Πασχάλης Γιαννούλης 2009 15/1/2010 Φυτοπροστασία Δενδρωδών Εχθροί Εισαγωγή Πασχάλης Γιαννούλης 2009 1 15/1/2010 MΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ EXΘΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 2 15/1/2010 3 15/1/2010 4 15/1/2010 5 15/1/2010 6 15/1/2010

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα, 29-06-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 11142 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση βέλτιστου τρόπου εξαπόλυσης και διάθεσης φυσικών εχθρών

Έκθεση βέλτιστου τρόπου εξαπόλυσης και διάθεσης φυσικών εχθρών Έκθεση βέλτιστου τρόπου εξαπόλυσης και διάθεσης φυσικών εχθρών «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES» ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Bio-insecta Μονάδα Παραγωγής Ωφελίμων Εντόμων

Bio-insecta Μονάδα Παραγωγής Ωφελίμων Εντόμων Θεσσαλονίκη, 29/05/2008 Bio-insecta Μονάδα Παραγωγής Ωφελίμων Εντόμων Σημείωση από τον συγγραφέα Στην παρακάτω έκθεση περιλαμβάνονται προσωπικές εκτιμήσεις και απόψεις από την εμπειρία που αποκτήθηκε τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Εντομοπαθογόνων Νηματωδών στην Προστασία του Χλοοτάπητα

Ο Ρόλος των Εντομοπαθογόνων Νηματωδών στην Προστασία του Χλοοτάπητα Ο Ρόλος των Εντομοπαθογόνων Νηματωδών στην Προστασία του Χλοοτάπητα Ο χλοοτάπητας προϋποθέτει μια σημαντική επένδυση χρόνου, χρήματος και πόρων, εκφρασμένων κυρίως σε νερό σε μια εποχή που το τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική καταπολέμηση εντόμων και ακάρεων στον κήπο μας

Βιολογική καταπολέμηση εντόμων και ακάρεων στον κήπο μας Βιολογική καταπολέμηση εντόμων και ακάρεων στον κήπο μας Βασική επιδίωξη του ανθρώπου ήταν πάντα να ζει σε ένα όμορφο μέρος. Μας ενδιέφερε πάντα ο χώρος που κατοικούμε, που εργαζόμαστε, που ξεκουραζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική καταπολέμηση στη Γεωργία: πραγματικότητα ή ουτοπία;

Βιολογική καταπολέμηση στη Γεωργία: πραγματικότητα ή ουτοπία; Βιολογική καταπολέμηση στη Γεωργία: πραγματικότητα ή ουτοπία; Απόστολος Πέκας Γεωπόνος, Instituto Agroforestal Mediterráneo, Universidad Politécnica de Valencia Βιολογική καταπολέμηση είναι η χρήση παρασίτων,

Διαβάστε περισσότερα

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α

Α Χ Λ Α Δ Ι Α - Μ Η Λ Ι Α Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χωρική κατανομή και Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων εντομολογικών προσβολών»

ΘΕΜΑ: «Χωρική κατανομή και Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων εντομολογικών προσβολών» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΠΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΜΑ: «Χωρική κατανομή και Γεωστατιστική ανάλυση δεδομένων εντομολογικών προσβολών» Μανωλαράκης Μιχ., Μυλωνάς Παν., Δήμου Παρ., Καλύβας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο Ενότητα 10: Ολοκληρωμένη καταπολέμηση των εχθρών διαφόρων καλλιεργειών Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.3.3 Εγχειρίδιο ζωικών και φυσικών εχθρών, Κρήτη ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Έργο HYDROFLIES

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.3.3 Εγχειρίδιο ζωικών και φυσικών εχθρών, Κρήτη ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Έργο HYDROFLIES ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.3.3 Εγχειρίδιο ζωικών και φυσικών εχθρών, Κρήτη ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Έργο HYDROFLIES ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ

Κεφάλαιο 1 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ Κεφάλαιο 1 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ 1.1 Ο άνθρωπος και τα έντοµα Από τις τρεις κύριες οµάδες ζωικών οργανισµών που προσβάλλουν γεωργικές καλλιέργειες, τα Έντοµα, τα Ακάρεα και τους Νηµατώδεις, η

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα εκτροφής φυσικών εχθρών

Σύστημα εκτροφής φυσικών εχθρών Σύστημα εκτροφής φυσικών εχθρών «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES» ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

O υπονομευτής της τομάτας. Tuta absoluta. Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου. ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Κωνσταντίνος Β. Σίμογλου ΔΑΟ & Κ Δράμας, Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δράμα, 25-10-2011 O υπονομευτής της τομάτας Tuta absoluta Βιολογικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ''

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' Από το 1950 και µετά αρχίζει η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής εστιάζοντας το ενδιαφέρον της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΕΧΘΡΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δρ. Δημήτριος Αντωνόπουλος. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. econtentplus programme ΕΧΘΡΟΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ 1 Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme 2 econteplusproject Organic.Edunet ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΚΙΑΣ PhD Γεωπονικών Επιστημών Γ.Π.Α. MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ (2)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ (2) ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ (2) Έλεγχος ζιζανίων Φυτοπροστασία Έλεγχος κλίματος στα θερμοκήπια Εφαρμογή φυτορυθμιστικών ουσιών Υποβοήθηση καρπόδεσης στις καλλιέργειες θερμοκηπίου Κλάδεμα Υποστύλωση ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εικ. 1: Τέλειο έντομο E. orientalis με χαρακτηριστικό καστανό χρωματισμό.

Εικ. 1: Τέλειο έντομο E. orientalis με χαρακτηριστικό καστανό χρωματισμό. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παρ. οδός Ναυπλίου-Νέας Κίου Ταχ.Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας Γενικά μέτρα για την καταπολέμηση των εχθρών και ασθενειών των καλλιεργουμένων φυτών Επιλογή των κατάλληλων ειδών και ποικιλιών φυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ζωικοί εχθροί και ασφάλεια τροφίμων

Ζωικοί εχθροί και ασφάλεια τροφίμων Ζωικοί εχθροί και ασφάλεια τροφίμων Δημήτρης Παπαχρήστος Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας Τμήμα Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο e-mail : d.papachristos@bpi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλαβή έντομα και ωφέλιμα αρθρόποδα στους ελαιώνες των Πεζών Ηρακλείου & του Μεραμβέλλου Λασιθίου την περίοδο

Επιβλαβή έντομα και ωφέλιμα αρθρόποδα στους ελαιώνες των Πεζών Ηρακλείου & του Μεραμβέλλου Λασιθίου την περίοδο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Η αντιμετώπιση της μύγας της Μεσογείου με ένα καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον ελκυστικό με τη χρήση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης δια επιβλαβείς οργανισμούς. Μ. Κιούση, Ε. Μπεμπέλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ - ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 1 Οικολογία δασικών εντόμων Παράγοντες: 1. Κλιματικές συνθήκες 2. Είδος δέντρων 3. Δασοπονική μορφή 4. Ρύπανση ατμόσφαιρας 2 Οικολογία δασικών εντόμων

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Μπρούφας 1, Μ. Παππά 1 και Δ. Κωβαίος 2

Γ.Μπρούφας 1, Μ. Παππά 1 και Δ. Κωβαίος 2 Γ.Μπρούφας 1, Μ. Παππά 1 και Δ. Κωβαίος 2 Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας & Ζωολογίας Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ζωολογίας & Παρασιτολογίας Σχολή Γεωπονίας Εχθροί των καλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2/21/2012. Εχθροί των καλλιεργειών φυτοφάγα έντομα, ακάρεα, νηματώδεις. Γ. Μπρούφας 1, Μ.Λ. Παππά 1 και Δ.Σ. Κωβαίος 2. Απόδοσ ση (Kgr / στρέμμα)

2/21/2012. Εχθροί των καλλιεργειών φυτοφάγα έντομα, ακάρεα, νηματώδεις. Γ. Μπρούφας 1, Μ.Λ. Παππά 1 και Δ.Σ. Κωβαίος 2. Απόδοσ ση (Kgr / στρέμμα) Γ.Μπρούφας 1, Μ. Παππά 1 και Δ. Κωβαίος 2 Γ. Μπρούφας 1, Μ.Λ. Παππά 1 και Δ.Σ. Κωβαίος 2 1 Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας & Ζωολογίας Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ζωολογίας &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ. ηµήτριος Μπίζας Γεωπόνος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ. ηµήτριος Μπίζας Γεωπόνος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ ηµήτριος Μπίζας Γεωπόνος ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Τρόφιµα ασφαλή, υψηλής ποιότητας και µε παραγωγικές διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον Ποια είναι η απάντηση; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Χρήστος Μουρούτογλου Σταύρος Καρράς Γεώργιος Δημόκας Καλλιεργητικές μέθοδοι αντιμετώπισης εχθρών και ασθενειών Αμειψισπορά Έντομα: σε περιπτώσεις εντόμων με βραδεία εξέλιξη του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ 3η ΜΕΘΟΔΟΙ &ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ)

ΘΕΩΡΙΑ 3η ΜΕΘΟΔΟΙ &ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ) ΘΕΩΡΙΑ 3η ΜΕΘΟΔΟΙ &ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΧΗΜΙΚΗ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ) ΠΡΟΛΗΨΗ-ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ Καταπολέμηση ορίσουμε την άμεση επέμβαση του ανθρώπου με σκοπό τη μείωση του πληθυσμού μιας υπάρχουσας έξαρσης

Διαβάστε περισσότερα

διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ»

διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Πρώιµα κηπευτικά και ελαιόλαδο ολοκληρωµένης διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Μάνος ασενάκης Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Κουτσουρά Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2622 2 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10522/117908 Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυ τοπροστασίας που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Χρήστος Γ. Αθανασίου Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΝΤΟΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Κύριοι εχθροί Pectinophora gossypiella (Lepidoptera: Gelechiidae)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18.07.2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 106790 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση : Ιπποκράτους 3-5 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ(192/03) ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλονίκη 2012 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Ιούνιος 2015 GREENPEACE / FRED DOTT Η παραγωγή μήλων και φρούτων εν γένει στην Ευρώπη είναι ένας από τους τομείς της ευρωπαϊκής γεωργίας με την εντατικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13 ο 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2 ΟΡΙΣΜΟΣ Καλλωπιστικά φυτά ονομάζουμε τα φυτά που χρησιμοποιούνται για τον καλλωπισμό διαφόρων χώρων, δηλαδή για να ομορφύνουν τους εξωτερικούς χώρους,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εργασιών. Προγράμματος δοκιμών επίδρασης σκευασμάτων επί εντομολογικών εχθρών

Έκθεση Εργασιών. Προγράμματος δοκιμών επίδρασης σκευασμάτων επί εντομολογικών εχθρών Έκθεση Εργασιών Προγράμματος δοκιμών επίδρασης σκευασμάτων επί εντομολογικών εχθρών Γεωπονικό Πανεπιστήμιο θηνών Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας Επιστ. Υπεύθυνος : Δρ.. Τσαγκαράκης ΘΗΝ 23

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017 Σελίδα 1 από 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έκδοση 1η 10/4/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έκδοση 1η 10/4/2017 ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ Παθογόνο αίτιο: Plasmopara viticola Σε πολλές αµπελουργικές χώρες θεωρείται η σπουδαιότερη ασθένεια του αµπελιού. Στην Κρήτη κατά κανόνα δεν δηµιουργεί µεγάλα προβλήµατα χωρίς να λείπουν όµως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΥΠΡΟΣ «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES» «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο Ενότητα 2: Αρπακτικά εντόμων A Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας

Πρόγραµµα Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας Πρόγραµµα Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας στην Καλλιέργεια του Βάµβακος στους ν. Σερρών- ράµας ράµας-ξάνθης-ροδόπης και Έβρου Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας Α ΑΜΙ ΟΥ ΖΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΠΕΛΙ Ν ο 7 /

ΑΜΠΕΛΙ Ν ο 7 / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ Πανεπιστημίου 334, 24 43 ΠΑΤΡΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο

Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία Εργαστήριο Ενότητα 8: Βιολογικά σκευάσματα ζωικών οργανισμών Δρ Δήμητρα Ζωάκη Μαλισιόβα Καθηγήτρια Εντομολογίας 1 Ανοιχτά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 11 η : Λοιπές Καλλιεργητικές Φροντίδες. Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διδάσκοντες: Δ. ΣΑΒΒΑΣ, Χ.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 11 η : Λοιπές Καλλιεργητικές Φροντίδες. Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διδάσκοντες: Δ. ΣΑΒΒΑΣ, Χ. ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ενότητα 11 η : Λοιπές Καλλιεργητικές Φροντίδες Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διδάσκοντες: Δ. ΣΑΒΒΑΣ, Χ. ΠΑΣΣΑΜ Λοιπές καλλιεργητικές φροντίδες Έλεγχος ζιζανίων Φυτοπροστασία Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά Στάδια Προγράμματος Καθορισμός Θέματος Ομάδων εργασίας Συλλογή υλικού σχετικού με το

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme Organic.Edunet Βασικές Αρχές και Μέσα Φυτοπροστασίας στη Βιολογική Γεωργία (E Mέρος) Δρ.. Δημήτριος Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ζωικοί εχθροί ανθοκηπευτικών

ζωικοί εχθροί ανθοκηπευτικών ζωικοί εχθροί ανθοκηπευτικών τετράνυχοι Tetranychus urticae (κοινός τετράνυχος) Panonychys citri (κόκκινος τετράνυχος) οικ.: Tetranychidae κοινός τετράνυχος μορφολογία ακμαίο σχήμα ωοειδές μέγεθος 0,5

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία

Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μάιος 2014 Η δραματική μείωση των πληθυσμών των άγριων και εκτρεφόμενων μελισσών που αναφέρεται τα τελευταία χρόνια στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Η αντιµετώπιση των φυτοπαράσιτων

Κεφάλαιο 1 Η αντιµετώπιση των φυτοπαράσιτων Κεφάλαιο 1 Η αντιµετώπιση των φυτοπαράσιτων 1.1.Ορισµοί Παράσιτα των καλλιεργειών (ή φυτοπαράσιτα) ονοµάζονται τα αίτια των ασθενειών, οι ζωικοί εχθροί και τα ζιζάνια, που µε την δράση τους πάνω στα καλλιεργούµενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους

Πρόγραµµα Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους Πρόγραµµα Σπουδών ακαδηµαϊκού έτους 201-2016 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Γενική και Ανόργανη Χηµεία Μαθηµατικά 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Γενετική Λειτουργική Ανατοµία Φυτών Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας 4 Εισαγωγή στη Γεωπονία

Διαβάστε περισσότερα

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας.

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Βιολογική Γεωργία με Φυτικά ή φυσικά εντομοκτόνα Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Παρ' ότι δεν είναι και ο πλέον δόκιμος όρος (βιολογικά εντομοκτόνα),

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες

Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής. Τοποθεσίες µε περιορισµένη ηλιοφάνεια,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση φυτοπροστατευτικών ουσιών στη θνησιμότητα και στη συμπεριφορά του αρπακτικού εντόμου Macrolophus pygmaeus (Hemiptera: Miridae)

Επίδραση φυτοπροστατευτικών ουσιών στη θνησιμότητα και στη συμπεριφορά του αρπακτικού εντόμου Macrolophus pygmaeus (Hemiptera: Miridae) Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ HYDROFLIES Επίδραση φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτικές εφαρμογές καταπολέμησης αφίδων σε πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα

Προληπτικές εφαρμογές καταπολέμησης αφίδων σε πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα Προληπτικές εφαρμογές καταπολέμησης αφίδων σε πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα Ανήκει στην υποκατηγορία cyanomidines των νεονικοτινοειδών και γι αυτό: 1. Δεν εφαρμόζεται στο έδαφος 2. Δεν θεωρείται πολύ τοξικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 1-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 91966 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Ιπποκράτους 3-5 ΠΡΟΣ: 1) ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 4. Η ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθηγητής Φώτιος Θ. Γραβάνης Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας, 41110 Λάρισα. F.T.Gravanis@teilar.gr 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-02-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΜΑ Α Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 3 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (2 Ο κεφάλαιο) ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες ροδακινιάς

Ασθένειες ροδακινιάς Ασθένειες ροδακινιάς Εξώασκος (Leaf Curl, Taphrina deformans), προκαλεί έντονες παραμορφώσεις των φύλλων τον Απρίλιο. Ακολουθεί φυλλόπτωση των προσβεβλημένων δέντρων. Όχι σοβαρό πρόβλημα τις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Κατα ολέµησηκουνου ιών

Κατα ολέµησηκουνου ιών Κατα ολέµησηκουνου ιών Κουνού ιακαιάνθρω ος: µια δύσκολη συµβίωση Α. Μιχαηλάκης Εργαστήριο Γεωργικής Εντοµολογίας, Τµήµα Εντοµολογίας και Γ. Ζωολογίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Βιολογικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ HEMIPTERA ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΕΝ ΡΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ HEMIPTERA ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΕΝ ΡΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ HEMIPTERA ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2o ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕ) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Τμήμα: Ποιοτικού & Φυτoυγειονομικού Ελέγχου Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Την εγγραφή του σκευάσµατος φυτοπροστασίας που περιέχει µακρο-οργανισµούς

Την εγγραφή του σκευάσµατος φυτοπροστασίας που περιέχει µακρο-οργανισµούς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15-11-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ O ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

AΠΟΦΑΣΗ O ANΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 5 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε. Αριθ. πρωτ: 3555/41862 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Φ. & Β.Π. Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδάσωση. Εισαγωγή. Το δάσος. Η φωτιά. Αναδάσωση: φυσική ή τεχνητή;

Αναδάσωση. Εισαγωγή. Το δάσος. Η φωτιά. Αναδάσωση: φυσική ή τεχνητή; Αναδάσωση. Αναδάσωση: φυσική ή τεχνητή; Εισαγωγή Το δάσος Τα δάση δεν αποτελούν απλώς ένα σύνολο δένδρων και θάµνων, αλλά πλούσια οικοσυστήµατα µε πολλά είδη φυτών και ζώων, που αλληλοσυνδέονται µε πολύπλοκες

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΑ ΕΙΔΗ: Μελέτη και Βιολογική Αντιμετώπιση της Tuta absoluta (Lepidoptera:Gelechiidae) στην Μεσόγειο

ΞΕΝΑ ΕΙΔΗ: Μελέτη και Βιολογική Αντιμετώπιση της Tuta absoluta (Lepidoptera:Gelechiidae) στην Μεσόγειο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΦΥΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΞΕΝΑ ΕΙΔΗ: Μελέτη και Βιολογική Αντιμετώπιση της Tuta absoluta

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: CHEMINOVA AGRO FRANCE SA Ταχ. Κώδικας: TELEFAX: Πληροφορίες:

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς: CHEMINOVA AGRO FRANCE SA Ταχ. Κώδικας: TELEFAX: Πληροφορίες: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11-2 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 1439/19011 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά την εμφάνιση και αντιμετώπιση της επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα το 2010

Συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά την εμφάνιση και αντιμετώπιση της επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα το 2010 Συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά την εμφάνιση και αντιμετώπιση της επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα το 2010 Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος με αφορμή την επιδημία του ιού του Δυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΡΥΓΧΩΤΟΥ ΣΚΑΘΑΡΙΟΥ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

επικινδυνότητας των γεωργικών φαρμάκων Tο νέο νομοθετικό πλαίσιο

επικινδυνότητας των γεωργικών φαρμάκων Tο νέο νομοθετικό πλαίσιο ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΠΔΔ Ο έλεγχος και η αξιολόγηση της επικινδυνότητας των γεωργικών φαρμάκων Tο νέο νομοθετικό πλαίσιο Δρ Κυριακή Μαχαίρα, e mail: k.machera@bpi.gr Ιστορική αναδρομή:

Διαβάστε περισσότερα