Βλ. άρθρο 2 παρ. 18 του νόμου 4465/ Βλ. άρθρο 2 παρ. 10 και 11 του νόμου 4465/2017.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βλ. άρθρο 2 παρ. 18 του νόμου 4465/ Βλ. άρθρο 2 παρ. 10 και 11 του νόμου 4465/2017."

Transcript

1

2 Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις (α) Στο πλαίσιο των άρθρων 9 έως 14 του νόμου 4465/2017 «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και ην πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 47/ ), δίνεται η δυνατότητα, σε όσους καταναλωτές το επιθυμούν, να προβούν σε αλλαγή του λογαριασμού πληρωμών τους από ένα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών (τον «αποστέλλοντα») σε άλλον (τον «λαμβάνοντα»). (β) Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού αφορά τη μεταφορά, κατόπιν αίτησης του καταναλωτή, από τον αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στον λαμβάνοντα: είτε των πληροφοριών σχετικά με το σύνολο ή μέρος των πάγιων εντολών για μεταφορές πιστώσεων, επαναλαμβανόμενων άμεσων χρεώσεων και επαναλαμβανόμενων εισερχόμενων μεταφορών πιστώσεων που διενεργούνται σε λογαριασμό πληρωμών, είτε οποιουδήποτε θετικού υπολοίπου λογαριασμού πληρωμών από τον ένα λογαριασμό πληρωμών σε άλλον, ή και τα δύο, με ή χωρίς κλείσιμο του προηγούμενου λογαριασμού πληρωμών. 1 (γ) Οι παρούσες πληροφορίες αφορούν τη διαδικασία αλλαγής λογαριασμού, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4465/2017, και εκδίδονται εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων-μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, σε εφαρμογή του άρθρου 14 του ιδίου νόμου. Σε κάθε περίπτωση, οι σχετικές διατάξεις του ν. 4465/2017, ως εκάστοτε ισχύει, και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων κατ εξουσιοδότηση Υπουργικών Αποφάσεων υπερισχύουν των πληροφοριών που ακολουθούν. (δ) Για τους σκοπούς της παρούσας πληροφόρησης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο επιδιώκει την αλλαγή του λογαριασμού πληρωμών του για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα, «λαμβάνων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών» ή «νέο πιστωτικό ίδρυμα»: ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών προς τον οποίο αποστέλλεται η πληροφόρηση που απαιτείται για την εκτέλεση της αλλαγής λογαριασμού, «αποστέλλων πάροχος υπηρεσιών πληρωμών» ή «παλαιό πιστωτικό ίδρυμα»: ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών από τον οποίο αποστέλλεται η ως άνω πληροφόρηση, 2 1 Βλ. άρθρο 2 παρ. 18 του νόμου 4465/ Βλ. άρθρο 2 παρ. 10 και 11 του νόμου 4465/

3 «λογαριασμός πληρωμών»: ο λογαριασμός που τηρείται στο όνομα ενός ή περισσοτέρων καταναλωτών και χρησιμοποιείται για την εκτέλεση πληρωμών. «νέος» λογαριασμός πληρωμών: ο λογαριασμός πληρωμών που τηρείται ήδη ή ανοίγεται στον λαμβάνοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο πλαίσιο της υπηρεσίας αλλαγής, και «παλαιός» λογαριασμός πληρωμών: ο λογαριασμός που τηρείται στον αποστέλλοντα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και του οποίου η αλλαγή ζητείται από τον καταναλωτή. Β. Ειδικές πληροφορίες για την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού 1. Πεδίο εφαρμογής (α) Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού καταλαμβάνει εγχώριους λογαριασμούς πληρωμών εκπεφρασμένους στο ίδιο νόμισμα. Παρέχεται, δηλαδή, στην περίπτωση κατά την οποία ένας καταναλωτής επιθυμεί την αλλαγή του λογαριασμού πληρωμών του από ένα πάροχο υπηρεσιών πληρωμών («τον αποστέλλοντα») σε έναν άλλο («τον λαμβάνοντα») στον οποίο διατηρεί ή ανοίγει λογαριασμό πληρωμών στο ίδιο νόμισμα, εφόσον και οι δυο πάροχοι λειτουργούν στην Ελλάδα. (β) Ως υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών νοούνται όλες οι υπηρεσίες που συνδέονται με το άνοιγμα, την τήρηση και το κλείσιμο ενός λογαριασμού πληρωμών, μέσω του οποίου ο καταναλωτής έχει τουλάχιστον τη δυνατότητα να τοποθετεί και να αναλαμβάνει μετρητά, καθώς επίσης και να πραγματοποιεί και να λαμβάνει πληρωμές προς και από τρίτο μέρος. Ειδικότερα, η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού καταλαμβάνει λογαριασμούς πληρωμών και επαναλαμβανόμενες εντολές: άμεσων χρεώσεων, εξερχόμενων μεταφορών πίστωσης, και εισερχόμενων μεταφορών πίστωσης, που συνδέονται με τους λογαριασμούς αυτούς, όπως οι εν λόγω υπηρεσίες ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4465/2017. (γ) Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού παρέχεται χωρίς το κλείσιμο του «παλαιού» λογαριασμού σε περιπτώσεις λογαριασμών που φέρουν εξασφαλίσεις ή άλλες υποχρεώσεις (π.χ. τρεχούμενοι λογαριασμοί στεγαστικών δανείων, λογαριασμοί πιστωτικών καρτών, λογαριασμοί ηλεκτρονικού χρήματος), καθώς επίσης και λογαριασμών που αφορούν συνδεδεμένα προϊόντα (π.χ. χρηματιστηριακά και επενδυτικά προϊόντα). Σε αυτές τις περιπτώσεις δυνατή είναι μόνο η μεταφορά των υπηρεσιών πληρωμών και τυχόν θετικού υπολοίπου στο «νέο» λογαριασμό του καταναλωτή. (δ) Σε περιπτώσεις λογαριασμών πληρωμών με δύο ή περισσότερους συνδικαιούχους, η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού εκτελείται εφόσον η σχετική εξουσιοδότηση προς το «νέο πιστωτικό ίδρυμα» δοθεί από καθένα εξ αυτών. Στην περίπτωση αυτή η εξουσιοδότηση προς το «νέο πιστωτικό ίδρυμα» τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον υπογραφεί από το σύνολο των συνδικαιούχων και η 2

4 ημερομηνία της τελευταίας υπογραφής αποτελεί την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. 2. Πληροφόρηση αναφορικά με τη δυνατότητα αλλαγής Πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού είναι διαθέσιμες στους καταναλωτές ανά πάσα στιγμή Τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν στους καταναλωτές που επιθυμούν να αλλάξουν τον λογαριασμό πληρωμών τους σαφή και πλήρη πληροφόρηση. (α) Η παρούσα πληροφόρηση αναφέρεται: στον ρόλο του «παλαιού» και του «νέου» πιστωτικού ιδρύματος, ως αποστέλλοντος και λαμβάνοντος παρόχου υπηρεσιών πληρωμών αντίστοιχα, σε κάθε βήμα της διαδικασίας, στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σχετικών βημάτων, στις πληροφορίες που θα κληθεί να παράσχει ο καταναλωτής, τα τέλη που τυχόν επιβάλλονται, και τις διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. (β) Η πληροφόρηση είναι διαθέσιμη σε έντυπη μορφή στο δίκτυο των καταστημάτων ή σε άλλο σταθερό μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση πληροφοριών, κατά την έννοια του άρθρου 4, σημείο 25, του ν. 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 113) και χορηγείται ατελώς, κατόπιν αιτήματος, από τα πιστωτικά ιδρύματα. Η εν λόγω πληροφόρηση είναι, επίσης, διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα των πιστωτικών ιδρυμάτων. 3

5 3. Υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων στο πλαίσιο της υπηρεσίας αλλαγής λογαριασμού Το «νέο» και «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή και έγκαιρη αλλαγή του λογαριασμού πληρωμών του καταναλωτή. 3.1 Ο ρόλος του του «νέου» πιστωτικού ιδρύματος ως «λαμβάνοντος» παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού εκκινείται από το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα μετά από αίτηση του καταναλωτή. Το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα αποτελεί το πρωταρχικό σημείο επικοινωνίας με τον καταναλωτή κατά τη διαδικασία αλλαγής του λογαριασμού πληρωμών. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από άλλους κανόνες (π.χ. νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ισχύοντες περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων) ή τις πολιτικές που το ίδιο εφαρμόζει, το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα: (α) ανοίγει «νέο» λογαριασμό πληρωμών στον καταναλωτή, εφόσον ο καταναλωτής δεν τηρεί ήδη σε αυτό λογαριασμό πληρωμών και η σχετική αίτησή του γίνει δεκτή. (β) μετά από ρητή εξουσιοδότηση του καταναλωτή και εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της, επικοινωνεί με τον «αποστέλλοντα» πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και αιτείται: την διαβίβαση σε αυτό και, εφόσον έχει ζητηθεί ειδικά από τον καταναλωτή και στον ίδιο, ενός καταλόγου των υφιστάμενων πάγιων εντολών για μεταφορές πιστώσεων και τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εντολές άμεσης χρέωσης που εντάσσονται στην υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού. την διαβίβαση σε αυτό και, εφόσον έχει ζητηθεί ειδικά από τον καταναλωτή και στον ίδιο, των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις επαναλαμβανόμενες εισερχόμενες μεταφορές πιστώσεων και τις διαθέσιμες εντολές άμεσων χρεώσεων που έχει εξουσιοδοτήσει ο πιστωτής και οι οποίες εκτελέστηκαν στον «παλαιό» λογαριασμό πληρωμών του καταναλωτή τους τελευταίους δεκατρείς (13) μήνες. την διακοπή της αποδοχής εντολών άμεσων χρεώσεων και εισερχόμενων μεταφορών πιστώσεων από την ημερομηνία που έχει ορίσει ο καταναλωτής στην εξουσιοδότηση. την ακύρωση των παγίων εντολών από την ημερομηνία που ορίζεται στην εξουσιοδότηση. τη μεταφορά του διαθέσιμου πιστωτικού υπολοίπου στον λογαριασμό πληρωμών που ανοίχθηκε ή τηρείται στο «νέο» πιστωτικό ίδρυμα από την ημερομηνία που όρισε ο καταναλωτής στην εξουσιοδότηση. το κλείσιμο του «παλαιού» λογαριασμού πληρωμών, εφόσον ο καταναλωτής το έχει δηλώσει στην εξουσιοδότησή του και, από την ημερομηνία που έχει ορίσει σε αυτήν. 4

6 (γ) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την λήψη των απαραίτητων πληροφοριών από τον «αποστέλλοντα» πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, και στον βαθμό που οι εν λόγω πληροφορίες ή οι πληροφορίες που έχει παράσχει ο καταναλωτής του το επιτρέπουν, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: προσδιορίζει τις επαναλαμβανόμενες εντολές μεταφορών πιστώσεων που ζητεί ο καταναλωτής και τις εκτελεί στο «νέο» λογαριασμό πληρωμών από την ημερομηνία που έχει ορίσει στην εξουσιοδότηση, προβαίνει στις απαραίτητες προετοιμασίες προκειμένου να δεχτεί άμεσες χρεώσεις του «νέου» λογαριασμού πληρωμών από την ημερομηνία που ορίζεται στην εξουσιοδότηση, γνωστοποιεί στους πληρωτές και τους δικαιούχους που ορίζονται στην εξουσιοδότηση του καταναλωτή και εμπλέκονται στις ανωτέρω πράξεις πληρωμών (εφεξής «εμπλεκόμενα τρίτα μέρη»), τα στοιχεία του καταναλωτή και καθιστά διαθέσιμο σε αυτά αντίγραφο της εξουσιοδότησης του καταναλωτή, εάν η ενημέρωση των εμπλεκόμενων τρίτων μερών αναφορικά με τα στοιχεία του «νέου» λογαριασμού πληρωμών δεν είναι εφικτή λόγω ελλιπούς πληροφόρησης, ζητεί από τον καταναλωτή ή το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα να παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν, και ενημερώνει, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο του άρθρου 5, παρ. 3, στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 260/2012 «σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009» 3. (δ) σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιλέξει να παράσχει ο ίδιος τα στοιχεία του «νέου» λογαριασμού πληρωμών του σε εμπλεκόμενα τρίτα μέρη (πληρωτές και δικαιούχους), του παρέχει υποδείγματα επιστολών με τα στοιχεία του «νέου» λογαριασμού πληρωμών και την ημερομηνία που προβλέπεται στην εξουσιοδότηση για την έναρξη διενέργειας πράξεων πληρωμών. 3.2 Ο ρόλος του «παλαιού» πιστωτικού ιδρύματος ως αποστέλλοντος παρόχου υπηρεσιών πληρωμών Το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν αιτήματος του «λαμβάνοντος» παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και εφόσον προβλέπεται στην εξουσιοδότηση του καταναλωτή, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: (α) παρέχει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης του σχετικού αιτήματος: κατάλογο των υφιστάμενων πάγιων εντολών για μεταφορές πίστωσης και τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εντολές άμεσης χρέωσης του «παλαιού» λογαριασμού» πληρωμών που περιλαμβάνονται στην εξουσιοδότηση του καταναλωτή, και 3 Βλ. Παράρτημα. 5

7 τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις επαναλαμβανόμενες εισερχόμενες μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις που κινήθηκαν από τον πιστωτή, οι οποίες εκτελέστηκαν στον «παλαιό» λογαριασμό του καταναλωτή κατά τους προηγούμενες δεκατρείς (13) μήνες. (β) διακόπτει την αποδοχή άμεσων χρεώσεων και εισερχόμενων μεταφορών πίστωσης από την ημερομηνία που όρισε ο καταναλωτής στην εξουσιοδότηση. (γ) ακυρώνει τις πάγιες εντολές από την ημερομηνία που ορίζεται στην εξουσιοδότηση, (δ) μεταφέρει κάθε διαθέσιμο πιστωτικό υπόλοιπο στον «νέο» λογαριασμό πληρωμών κατά την ημερομηνία που ορίζεται στην εξουσιοδότηση. (ε) κλείνει το λογαριασμό πληρωμών κατά την ημερομηνία που ορίζεται στην εξουσιοδότηση, εφόσον ο καταναλωτής δεν έχει εκκρεμείς υποχρεώσεις όσον αφορά τον εν λόγω λογαριασμό και υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες που απαριθμούνται στις ανωτέρω περιπτώσεις α, β και δ έχουν ολοκληρωθεί. 4 (στ) ενημερώνει αμέσως τον καταναλωτή σε περίπτωση που οι εν λόγω εκκρεμείς υποχρεώσεις δεν επιτρέπουν το κλείσιμο του λογαριασμού πληρωμών του. Σημαντικές επισημάνσεις για την περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί το κλείσιμο του «παλαιού» λογαριασμού πληρωμών: όλες οι κάρτες πληρωμών και τα φύλλα του μπλοκ επιταγών τα οποία δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί επιστρέφονται στο «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα. εφόσον στην κάρτα πληρωμών που έχει χορηγηθεί στον καταναλωτή είναι συνδεδεμένοι περισσότεροι λογαριασμοί, η κάρτα πληρωμών παραμένει στην κατοχή του και απενεργοποιείται σε αυτήν ο «παλαιός» λογαριασμός πληρωμών. εφόσον ο καταναλωτής έχει εκδώσει επιταγές, οι οποίες βρίσκονται ακόμα σε κυκλοφορία, έχει εκκρεμείς υποχρεώσεις έναντι του «παλαιού πιστωτικού ιδρύματος», καθώς και σε περίπτωση επιβολής εις βάρος του μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή δεσμεύσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο «παλαιός» λογαριασμός πληρωμών δεν δύναται να κλείσει. Σε αυτή την περίπτωση, ο καταναλωτής οφείλει να διαθέτει επαρκή κεφάλαια στον «παλαιό» λογαριασμό πληρωμών για την εξόφληση των εν λόγω υποχρεώσεων. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3862/2010, το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα δεν αναστέλλει τη χρήση των μέσων πληρωμών πριν από την ημερομηνία που έχει ορίσει ο καταναλωτής στην εξουσιοδότησή του. 5 4 Σε κάθε περίπτωση, το κλείσιμο του «παλαιού» λογαριασμού λαμβάνει χώρα υπό την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3862/2010 (βλ. Παράρτημα). 5 Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν αναστέλλονται υπό την επιφύλαξη του άρθρου 52, παρ. 2 του ν. 3862/2010 (βλ. Παράρτημα). 6

8 4. Πληροφορίες που παρέχονται από τον καταναλωτή προκειμένου να καταστεί εφικτή η αλλαγή του λογαριασμού πληρωμών Η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού προσφέρεται σε καταναλωτές που ανοίγουν ή τηρούν λογαριασμούς πληρωμών σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που εδρεύει στην Ελλάδα. Για την εκκίνηση της υπηρεσίας, ο καταναλωτής υποβάλλει σχετική αίτηση προς το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα και παρέχει τη ρητή εξουσιοδότησή του προκειμένου να εκτελεστούν τα επιμέρους βήματα της διαδικασίας. Σε περίπτωση λογαριασμού με περισσότερους συνδικαιούχους, η εξουσιοδότηση παρέχεται από καθένα εξ αυτών. Στο έγγραφο της εξουσιοδότησης, ο καταναλωτής οφείλει να προσδιορίσει ρητά τα ακόλουθα: (α) τις εισερχόμενες μεταφορές πίστωσης, τις πάγιες εντολές για μεταφορές πίστωσης και τις εντολές άμεσης χρέωσης για τις οποίες επιθυμεί να του παρασχεθεί η υπηρεσίας αλλαγής λογαριασμού, και (β) την ημερομηνία από την οποία οι ως άνω υπηρεσίες πρέπει να εκτελούνται μέσω του «νέου» λογαριασμού πληρωμών, η οποία πρέπει να απέχει τουλάχιστον έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη χρονική στιγμή κατά την οποία το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα λαμβάνει τα έγγραφα που αποστέλλονται από το «παλαιό», σύμφωνα με την ενότητα 3.2 (α) ανωτέρω. Η εξουσιοδότηση του καταναλωτή: παρέχει την ειδική συγκατάθεση του καταναλωτή τόσο προς το «νέο», όσο και προς το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο της υπηρεσίας αλλαγής λογαριασμού, παρέχεται εγγράφως ή, μετά από συμφωνία των μερών, και με άλλο σταθερό μέσο, συντάσσεται στην ελληνική ή, εφόσον συμφωνηθεί μεταξύ των μερών, σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, και ο καταναλωτής λαμβάνει αντίγραφο αυτής. 5. Κόστος που συνεπάγεται για τον καταναλωτή η υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού (α) Ο καταναλωτής έχει δωρεάν πρόσβαση στις προσωπικές του πληροφορίες σε σχέση με τη δυνατότητα αλλαγής του λογαριασμού πληρωμών του. Ειδικότερα: το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα παρέχει τις πληροφορίες που ζητούνται από το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με την ενότητα 3.1 (β) ανωτέρω, χωρίς χρέωση του καταναλωτή, και η πρόσβαση των καταναλωτών στις προσωπικές τους πληροφορίες που αφορούν υφιστάμενες πάγιες εντολές και άμεσες χρεώσεις είναι δωρεάν, είτε αυτές τηρούνται στο «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα, είτε στο «νέο». 7

9 (β) Το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα δεν επιβάλλει επιβαρύνσεις για το κλείσιμο του «παλαιού» λογαριασμού πληρωμών εκτός, ενδεχομένως, από όσες προκύπτουν σύμφωνα με το άρθρο 42, παρ. 2 του ν. 3862/ Οι επιβαρύνσεις αυτές, εφόσον υφίστανται, καταβάλλονται μόνον κατ αναλογία προς το χρόνο μέχρι τη λύση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 42, παρ. 4 του ν. 3862/ (γ) Τυχόν επιβαρύνσεις για υπηρεσίες σχετικές με την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών, οι οποίες παρέχονται από τα πιστωτικά ιδρύματα, πρέπει να είναι εύλογες και να αντιστοιχούν με το πραγματικό κόστος στο οποίο υποβάλλεται το πιστωτικό ίδρυμα. Οι ως άνω αναφερόμενες επιβαρύνσεις περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο των πιστωτικών ιδρυμάτων και είναι διαθέσιμες στον καταναλωτή ανά πάσα στιγμή. (δ) Τα πιστωτικά ιδρύματα αποκαθιστούν χωρίς καθυστέρηση οποιαδήποτε οικονομική ζημία υφίσταται ο καταναλωτής, η οποία προκύπτει άμεσα από τη μη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της διαδικασίας αλλαγής λογαριασμού πληρωμών. Τα πιστωτικά ιδρύματα δεν φέρουν ευθύνη: εφόσον η οικονομική ζημία του καταναλωτή οφείλεται σε ασυνήθεις και απρόβλεπτες περιστάσεις, οι οποίες εκφεύγουν του ελέγχου του πιστωτικού ιδρύματος που τις επικαλείται και των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν παρά τις προσπάθειες για το αντίθετο, και στις περιπτώσεις όπου τα πιστωτικά ιδρύματα πράττουν σε εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από άλλους κανόνες (π.χ. νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες). 6. Εναλλακτική επίλυση διαφορών Οι καταναλωτές που έχουν παράπονα σχετικά με τη συμμόρφωση των πιστωτικών ιδρυμάτων που με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της διαδικασίας αλλαγής λογαριασμού πληρωμών μπορούν να απευθύνονται στον Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών ( και στον Συνήγορο του Καταναλωτή ( 8 6 Βλ. Παράρτημα. 7 Βλ. Παράρτημα. 8 Οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στο σύνολο των φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ οικ./ Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις σχετικά με την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών» (ΦΕΚ Β 1421). Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 8

10 Παράρτημα Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012 Άρθρο 5(3)(δ) «Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών πραγματοποιούν άμεσες χρεώσεις σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις, με την επιφύλαξη οιασδήποτε υποχρέωσης που καθορίζεται στην εθνική νομοθεσία εφαρμογής της Οδηγίας 95/46/ΕΚ: [ ] δ) ο πληρωτής πρέπει να έχει το δικαίωμα να παραγγέλλει στον δικό του πάροχο υπηρεσιών πληρωμών: i) να περιορίζει την είσπραξη μιας άμεσης χρέωσης σε συγκεκριμένο ποσό ή περιοδικότητα ή και τα δύο, ii) όταν η εντολή βάσει ενός καθεστώτος πληρωμών δεν προβλέπει το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων, να ελέγχει κάθε πράξη άμεσης χρέωσης, πριν από τη χρέωση του λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή, για να διαπιστώσει, βάσει των πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με την εντολή, αν το ποσό και η περιοδικότητα της υποβληθείσας πράξης άμεσης χρέωσης αντιστοιχεί στο ποσό και την περιοδικότητα που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της εντολής, iii) να εμποδίζει οιεσδήποτε άμεσες χρεώσεις στον λογαριασμό πληρωμών του πληρωτή, ή να εμποδίζει οιεσδήποτε άμεσες χρεώσεις που προέρχονται από έναν ή περισσότερους προσδιοριζόμενους δικαιούχους, ή να εγκρίνει μόνον άμεσες χρεώσεις που προέρχονται από έναν ή περισσότερους προσδιοριζόμενους δικαιούχους.» 9

11 Νόμος 3862/2010 Άρθρο 1(2) «Ο παρών νόμος θεσπίζει τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους διακρίνονται οι ακόλουθες έξι (6) κατηγορίες παρόχων υπηρεσιών πληρωμών: α) Πιστωτικά ιδρύματα κατά την έννοια της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α ) με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2013/36/ΕΕ, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων με καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος, τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα, εφόσον η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος καλύπτει την παροχή υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. β) Ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος κατά την έννοια της περίπτωσης 3 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011 (ΦΕΚ 218 Α ), περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος με καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος, εφόσον η άδεια λειτουργίας του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος καλύπτει την παροχή υπηρεσιών πληρωμών. γ) Γραφεία ταχυδρομικών επιταγών τα οποία εξουσιοδοτούνται βάσει της εθνικής νομοθεσίας να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών. δ) Ιδρύματα πληρωμών κατά την έννοια του παρόντος νόμου. ε) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως νομισματικές ή άλλες δημόσιες αρχές. στ) Το Ελληνικό Δημόσιο και τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές τους όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως δημόσιες αρχές.» Άρθρο 4 (περίπτωση 9) «Πάροχος υπηρεσιών πληρωμών»: οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1(2)». Άρθρο 42(1)-(2), (4) «Ο χρήστης υπηρεσίας πληρωμών μπορεί να λύσει σύμβαση-πλαίσιο ανά πάσα στιγμή, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει προθεσμία προειδοποίησης. Η προειδοποίηση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα. Η λύση σύμβασης-πλαισίου διάρκειας άνω των δώδεκα (12) μηνών ή αορίστου χρόνου δεν συνεπάγεται επιβάρυνση για τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών μετά το πέρας δωδεκαμήνου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η χρέωση για τη λήξη πρέπει να είναι εύλογη και σύμφωνη με το κόστος. Οι επιβαρύνσεις για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών που χρεώνονται σε τακτική βάση καταβάλλονται από τον χρήστη της υπηρεσίας πληρωμών μόνον κατ αναλογία προς το χρόνο μέχρι τη λύση της σύμβασης. Εάν οι επιβαρύνσεις καταβληθούν προκαταβολικά, επιστρέφονται κατ αναλογία.» 10

12 Άρθρο 52(2) «Εάν έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση-πλαίσιο, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει τη χρήση του μέσου πληρωμών, για αντικειμενικώς αιτιολογημένους λόγους σχετικούς με την ασφάλεια του μέσου πληρωμών, την υπόνοια μη εγκεκριμένης ή δόλιας χρήσης του μέσου πληρωμών ή, στην περίπτωση μέσου πληρωμών με πιστωτικό άνοιγμα, σημαντικά αυξημένο κίνδυνο να ενδέχεται να μην είναι ο πληρωτής σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του.» 11

13

14 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον λογαριασμό πληρωμών σας σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Η διαδικασία αλλαγής λογαριασμού είναι απλή, ενώ τυχόν επιβαρύνσεις για υπηρεσίες σχετικές με την αλλαγή του τραπεζικού λογαριασμού, είναι εύλογες και αντιστοιχούν στο κόστος (για παράδειγμα μπορεί να χρεωθούν έξοδα ταχυδρομικής αποστολής). Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. Εφόσον έχετε αποφασίσει να κάνετε χρήση της υπηρεσίας αλλαγής λογαριασμού, η συνολική διαδικασία υπό κανονικές συνθήκες και εφόσον και εσείς προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες, θα διαρκέσει κατ ελάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες. Με την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος και αναλόγως με την εξουσιοδότηση που έχετε παράσχει προς το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα, θα μπορείτε πλέον να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας από το νέο σας λογαριασμό. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά πράγματα που θα πρέπει να σκεφτείτε και για τα οποία θα πρέπει να προετοιμαστείτε, προκειμένου η μεταφορά να γίνει κατά τον ευκολότερο και ταχύτερο τρόπο. Θυμηθείτε ότι το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα αποτελεί το πρωταρχικό σημείο επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της αλλαγής. Παρόλα αυτά είναι σημαντικό να ελέγξετε προσωπικά τους λογαριασμούς που τηρείτε, καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμών που έχετε συνδέσει με αυτούς. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε η αλλαγή να καταστεί εφικτό να ολοκληρωθεί σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες. Τα κατωτέρω βήματα εξηγούν πώς τα πιστωτικά ιδρύματα θα σας βοηθήσουν και ποιος είναι αρμόδιος για κάθε στάδιο της διαδικασίας αλλαγής. Βήμα πρώτο - Άνοιγμα νέου λογαριασμού ή επιλογή υφιστάμενου λογαριασμού πληρωμών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Αν θελήσετε να μεταφέρετε τον λογαριασμό πληρωμών σας σε ένα νέο πιστωτικό ίδρυμα (τράπεζα), τότε το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα θα σας ενημερώσει για τα ακόλουθα: Πώς λειτουργεί η διαδικασία αλλαγής λογαριασμού και ποιος είναι ο ρόλος του «παλαιού» και του «νέου» πιστωτικού ιδρύματος σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Τις πληροφορίες που χρειάζεται να παρασχεθούν εκ μέρους σας. Τις πληροφορίες που θα ζητήσει από το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον λάβει προηγουμένως ρητή εξουσιοδότησή σας. 1

15 Σε περίπτωση ανοίγματος νέου λογαριασμού, ποιες θα είναι οι λειτουργίες του νέου σας λογαριασμού, εφόσον η αίτησή σας γίνει δεκτή. Τυχόν τέλη που ενδέχεται να προκύψουν για εσάς από το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο της αλλαγής του λογαριασμού πληρωμών σας. Πόσο χρόνο, κατά προσέγγιση, θα χρειαστεί η διαδικασία της αλλαγής προκειμένου να ολοκληρωθεί. Τις διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που βρίσκονται στη διάθεσή σας. Βήμα δεύτερο Παροχή εξουσιοδότησης προς το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα Το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να σας παράσχει την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού μόνο μετά από τη ρητή εξουσιοδότησή σας. Με την εξουσιοδότησή σας παρέχετε την ειδική συγκατάθεσή σας και στα δύο πιστωτικά ιδρύματα («νέο» και «παλαιό») για την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ενεργειών στο πλαίσιο της αλλαγής λογαριασμού. Στην εξουσιοδότησή σας θα πρέπει να προσδιορίσετε ρητά τα ακόλουθα στοιχεία αναφορικά με τον «παλαιό» σας λογαριασμό, εφόσον επιθυμείτε να τα μεταφέρετε: Τις εισερχόμενες μεταφορές πιστώσεων. Τυχόν πάγιες εντολές για μεταφορές πιστώσεων. Τις εντολές άμεσης χρέωσης. Με την εξουσιοδότησή σας θα ορίσετε επίσης την ημερομηνία από την οποία οι ως άνω πληρωμές θα πρέπει να εκτελούνται από το «νέο» σας λογαριασμό. Λάβετε υπόψη ότι η ημερομηνία αυτή θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον έξι (6) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα λαμβάνει την απαιτούμενη πληροφόρηση από το «παλαιό». Το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να σας συνδράμει στη συμπλήρωση της εξουσιοδότησης. Λάβετε επίσης υπόψη ότι, εάν στον «παλαιό» σας λογαριασμό έχουν οριστεί περισσότεροι συνδικαιούχοι, η εξουσιοδότηση πρέπει να παρασχεθεί από όλους. 2

16 Μεταφορά όλων των αυτόματων πληρωμών στο νέο σας λογαριασμό Υπό την προϋπόθεση ότι το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα θα εγκρίνει την αίτησή σας για άνοιγμα λογαριασμού ή αν διαθέτετε ήδη λογαριασμό πληρωμών σε αυτό, τότε αποτελεί το «Πρωταρχικό Σημείο Επικοινωνίας» σας. Εφόσον προβλέπεται στην εξουσιοδότησή σας, το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα θα ζητήσει από το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα έναν κατάλογο με τις υφιστάμενες πάγιες εντολές για μεταφορές πιστώσεων και τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εντολές άμεσης χρέωσης που επιθυμείτε να μεταφέρετε. 1 Το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα θα παράσχει τον κατάλογο αυτό εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος απευθείας στο «νέο» πιστωτικό ίδρυμα και, εφόσον το ζητήσετε ειδικά στην εξουσιοδότησή σας, και σε εσάς. Κατόπιν: (α) Το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα: Θα σας χορηγήσει αντίγραφο του ανωτέρω καταλόγου, προκειμένου να ελέγξετε την ορθότητά του. Θα ζητήσει από το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα, εφόσον προβλέπεται στην εξουσιοδότησή σας την απενεργοποίηση των υπηρεσιών πληρωμών σας από τον παλαιό σας λογαριασμό. Θα ενεργοποιήσει, κατόπιν επιβεβαίωσής σας, όλες ή ορισμένες από τις υφιστάμενες πάγιες εντολές ή άμεσες χρεώσεις στο νέο σας λογαριασμό. Θα σας ενημερώσει για τα δικαιώματά σας βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 260/2012. Εφόσον το επιθυμείτε και έχει στην διάθεσή του τα απαιτούμενα στοιχεία, θα ενημερώσει τους δικαιούχους και τους πληρωτές που έχετε ορίσει στην εξουσιοδότησή σας για τα στοιχεία του «νέου» σας λογαριασμού. Εναλλακτικά, θα σας χορηγήσει υποδείγματα επιστολών (υπόδειγμα 1 και 2) προκειμένου να ενημερώσετε προσωπικά τυχόν τρίτους για την αλλαγή των στοιχείων του λογαριασμού σας (π.χ. εργοδότες, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΔΕΚΟ κ.λπ.). (β) Το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν της εξουσιοδότησής σας: Θα αποστείλει τις πληροφορίες που ζητούνται. 1 Για άμεσες χρεώσεις όπου η σχετική εξουσιοδότηση χρέωσης του τραπεζικού λογαριασμού έχει δοθεί από τον πληρωτή/οφειλέτη στο δικαιούχο/πιστωτή, το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα ενδέχεται να μη διαθέτει τη σχετική πληροφόρηση και να μη μπορεί κατά συνέπεια να παράσχει την εν λόγω πληροφόρηση στο «νέο» πιστωτικό ίδρυμα ή τον καταναλωτή. 3

17 Θα διακόψει την αποδοχή εισερχόμενων μεταφορών πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων και θα ακυρώσει τις πάγιες εντολές στον «παλαιό» σας λογαριασμό από την ημερομηνία που επιθυμείτε. Θα μεταφέρει το τυχόν διαθέσιμο θετικό υπόλοιπο από τον παλαιό στο νέο σας λογαριασμό. Εφόσον το επιθυμείτε και δεν έχετε εκκρεμείς υποχρεώσεις όσον αφορά τον «παλαιό» σας λογαριασμό, θα προβεί στο κλείσιμο του λογαριασμού κατά την ημερομηνία που έχετε ορίσει. Θα πρέπει να έχετε στο νου σας ότι το «νέο» πιστωτικό ίδρυμα θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για την ολοκλήρωση της αλλαγής του λογαριασμού σας, από τη στιγμή που θα έχει λάβει τις αναγκαίες πληροφορίες είτε από εσάς είτε από το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα. Για το λόγο αυτό, καλό είναι να επιλέξετε να κάνετε την αλλαγή του λογαριασμού σας σε ημερομηνία που αυτός παρουσιάζει τη μικρότερη κινητικότητα. Μέχρι την ημερομηνία που έχετε θέσει στην εξουσιοδότησή σας, οι πληρωμές συνεχίζουν να πραγματοποιούνται από τον «παλαιό» λογαριασμό σας. Θυμηθείτε να τηρείτε επαρκές υπόλοιπο σε αυτόν το λογαριασμό. Βήμα τρίτο - Κλείσιμο παλαιού λογαριασμού (προαιρετικά) Εφόσον το έχετε ορίσει στην εξουσιοδότησή σας και υπό την προϋπόθεση ότι όλα έχουν τακτοποιηθεί, ο «παλαιός» σας λογαριασμός μπορεί να κλείσει. Αν τυχόν εκκρεμείς υποχρεώσεις εμποδίζουν το κλείσιμο του «παλαιού» σας λογαριασμού, το «παλαιό» πιστωτικό ίδρυμα θα σας ενημερώσει αμέσως. Λάβετε υπόψη ότι το κλείσιμο του «παλαιού» σας λογαριασμού μπορεί να μην είναι εφικτό για τους εξής λόγους: Ενδεχομένως μπορεί να υπάρχουν συνδεδεμένα προϊόντα με τον παλαιό σας λογαριασμό, όπως δάνεια, χρηματιστηριακά και επενδυτικά προϊόντα, προθεσμιακές καταθέσεις Θυμηθείτε ότι θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί όλες οι εκκρεμείς εντολές μεταφοράς πίστωσης και άμεσης χρέωσης κατά την ημερομηνία κλεισίματος του λογαριασμού. Εφόσον έχετε εκδώσει επιταγές, οι οποίες βρίσκονται ακόμα σε κυκλοφορία, ή έχετε εκκρεμείς υποχρεώσεις έναντι του «παλαιού» πιστωτικού ιδρύματος, ο παλαιός λογαριασμός δεν δύναται να κλείσει. Σε αυτή την περίπτωση, θυμηθείτε ότι πρέπει να διαθέτετε επαρκή κεφάλαια στον παλαιό σας λογαριασμό για την εξόφληση αυτών των επιταγών ή την τακτοποίηση των λοιπών υποχρεώσεών σας. 4

18 Το κλείσιμο του «παλαιού» σας λογαριασμού δεν είναι δυνατό σε περίπτωση που έχουν επιβληθεί εις βάρος σας μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης (π.χ. κατάσχεση) ή δεσμεύσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συχνές ερωτήσεις Ε: Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία αλλαγής τραπεζικών λογαριασμών; Α: Μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος και να λάβετε δωρεάν το έντυπο πληροφοριών για τους καταναλωτές σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4465/2017, είτε τον Οδηγό Μεταφοράς. Τα εν λόγω κείμενα είναι διαθέσιμα ως αρχεία και στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ε: Πόσο χρόνο απαιτεί η διαδικασία αλλαγής λογαριασμού, προκειμένου να ολοκληρωθεί; Α: Τα πιστωτικά ιδρύματα επιδιώκουν την ολοκλήρωση της μεταφοράς των επαναλαμβανόμενων πληρωμών σας από τον παλαιό στο νέο λογαριασμό εντός δώδεκα (12) εργασίμων ημερών. Ε: Προσφέρουν όλα τα πιστωτικά ιδρύματα την υπηρεσία αλλαγής λογαριασμού; Α: Ναι, εφόσον παρέχουν λογαριασμούς πληρωμών προς τους καταναλωτές. Ε: Μπορώ να μεταφέρω κάθε τραπεζικό λογαριασμό που τηρώ σε ένα πιστωτικό ίδρυμα; Α: Μπορείτε να μεταφέρετε κάθε λογαριασμό πληρωμών σας από ένα φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών σε άλλο (η βασικότερη κατηγορία φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών είναι τα πιστωτικά ιδρύματα), όταν και οι δυο φορείς λειτουργούν και παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών στην Ελλάδα. Σε περίπτωση, ωστόσο, που υπάρχουν συνδεδεμένα προϊόντα με το λογαριασμό σας (π.χ. δάνεια, επενδυτικά προϊόντα κ.λπ.), ανεξόφλητες επιταγές σε κυκλοφορία, άλλες εκκρεμείς υποχρεώσεις ή στον λογαριασμό σας έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ή άλλες δεσμεύσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θα είναι δυνατό το κλείσιμο του παλαιού λογαριασμού, αλλά μόνο η μεταφορά των υπηρεσιών πληρωμών και τυχόν θετικού υπολοίπου. 5

19 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1 Πρότυπο σχέδιο επιστολής για την ενεργοποίηση εισερχόμενων μεταφορών πιστώσεων (μισθός, σύνταξη, επιδόματα, κ.λπ.) σε νέο τραπεζικό λογαριασμό Επίθετο Διεύθυνση Τηλέφωνο Επωνυμία και διεύθυνση του οργανισμού/ φορέα/ πληρωτή στον οποίο απευθύνεται Αριθμός αναφοράς (στον οργανισμό/φορέα) Ημερομηνία Συστημένη επιστολή με αποδεικτικό παράδοσης Θέμα: Αλλαγή στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού πληρωμών Αξιότιμε Κύριε/ Αξιότιμη Κυρία Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού μου έχουν αλλάξει. Τα στοιχεία του νέου μου λογαριασμού είναι τα ακόλουθα: IBAN: GR.. Τράπεζα:.. Παρακαλώ από την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ να χρησιμοποιείται εφεξής ο νέος τραπεζικός λογαριασμός για τις μελλοντικές πληρωμές σας προς εμένα. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Με εκτίμηση, Υπογραφή

20 ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2 Πρότυπο σχέδιο επιστολής για τη μεταφορά παγίων εντολών (λογαριασμοί ύδρευσης, ενέργειες, τηλεφωνίας, Δ.Ο.Υ. κ.λπ.) και άμεσων χρεώσεων σε νέο τραπεζικό λογαριασμό Επίθετο Διεύθυνση Τηλέφωνο Επωνυμία και διεύθυνση του οργανισμού/ φορέα/ δικαιούχου στον οποίο απευθύνεται Αριθμός αναφοράς (στον οργανισμό/φορέα) Ημερομηνία Συστημένη επιστολή με αποδεικτικό παράδοσης Θέμα: Αλλαγή στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού πληρωμών Αξιότιμε Κύριε/ Αξιότιμη Κυρία Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού μου έχουν αλλάξει. Τα στοιχεία του νέου μου λογαριασμού είναι τα ακόλουθα: IBAN: GR.. Τράπεζα:.. Παρακαλώ από την ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ να χρησιμοποιείται ο νέος τραπεζικός λογαριασμός για όλες τις μελλοντικές μου πληρωμές προς εσάς, όπως αυτές ορίζονται στην από (ημ/νια) εξουσιοδότησή μου προς εσάς. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Με εκτίμηση, Υπογραφή

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών

Προοίμιο. Ι. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στη μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών www.hba.gr Προοίμιο Σκοπός του παρόντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Κοινών Αρχών, είναι να εξηγήσει τους λόγους που οδήγησαν στην υιοθέτηση των Κοινών Αρχών για τη μεταφορά εγχώριων προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν.

β) υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν. Αναλυτικά στην ΠΟΛ.1077 αναφέρονται τα εξής: Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και...

Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... Την διαδικασία βεβαίωσης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Όλη η απόφαση για τις κατασχέσεις σε βάρος οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_5_09072015 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα:

Για το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, τον τρόπο και χρόνο υποβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα ορίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1077/26.3.2012 ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_4_02072015 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Οι επιπτώσεις της PSD στις επιχειρήσεις και τις τράπεζες Κώστας Ταβλαρίδης Διευθυντής Διεύθυνση Συστημάτων Πληρωμών Ελληνική Ένωση Τραπεζών Εισαγωγή Λίγοι μόνο μήνες έχουν απομείνει μέχρι το Νοέμβριο του

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αθήνα, 07/08/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών.

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 Προς όλους τους Συνεργάτες Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. ΣΕΙΡΑ 2 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι για τη δική σας προστασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/17.12.2010 ΘΕΜΑ: Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 5/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΓΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2473 της 26ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 5 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 28-6-2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Έκδοση_3_01072015 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ- ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...3 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α για Μεταπώληση Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Αρ. Αδείας :.. Η ακόλουθη συμφωνία υπογράφεται : Μεταξύ - Της Υδρογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της τήρησης του διπλογραφικού συστήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.80/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.80/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.80/14.11.2011 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοθέση του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ EBA/GL/2015/01 11.05.2015 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τους εθνικούς προσωρινούς καταλόγους των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

β) Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α') «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

β) Τις διατάξεις του π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α') «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». Α.Υ.Ο. Πολ. 1177/23.08.2011 Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρ. 17 του

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αθήνα 3/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης του Αιτήματος Προκαταβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης του Αιτήματος Προκαταβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Οδηγίες Συμπλήρωσης του Αιτήματος Προκαταβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα : κείμενα οδηγιών συμπλήρωσης αιτήματος προκαταβολής Περιεχόμενα 1 Δημιουργία αιτήματος προκαταβολής... 3 2 Επισκόπηση αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ- ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Υποβολή αίτησης Καταχώρισης Επωνυμίας, Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Ο Υπόχρεος συμπληρώνει και καταθέτει στο Συμβολαιογράφο αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Οργανισμός OAEE Ασφάλισης Αθήνα, 24/02/2014 Ελευθέρων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/11/299023 Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες.

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες. Γλυφάδα, 14 Φεβρουαρίου 2014 Αγαπητοί συνεργάτες, Με σκοπό την απρόσκοπτη συνεργασία μας και την καλύτερη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από 1/3/2014 και σας γνωστοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */

ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */ ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ /* COM/94/436 Τελικό - COD 94/0242 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. C 360 της 17/12/1994 σ. 0013 Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΟΒΟΛΗ Τ ΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤ ΟΥΝΤ ΑΙ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Τ ΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑΣ

1. ΥΠΟΒΟΛΗ Τ ΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤ ΟΥΝΤ ΑΙ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Τ ΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρα Περιγραφή διαδικασίας σύστασης Ο.Ε. & Ε.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΟΕ/ ΕΕ 1. ΥΠΟΒΟΛΗ Τ ΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤ ΟΥΝΤ ΑΙ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Τ ΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤ ΑΣΗΣ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑΣ 1 Εάν δεν προσέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τομεακό πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τομεακό πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI Leonardo da Vinci ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τομεακό πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI ΣΥΜΒΑΣΗ Κατάρτισης για εκπαιδευόμενους σε προγράμματα αρχικής ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (IVT-PLM) O Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ).

ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). ΝΕΑ Ρύθμιση Παλαιών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012 (μέχρι 75.000 ). NOUSTAX Ποιες οφειλές ρυθμίζονται: Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι βεβαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα συναφή θέματα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15/1/2010 ΠΟΛ:1003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 4 ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Εξερχόµενα εµβάσµατα Συναλλαγµατική Προµήθεια : Σε ξένο νόµισµα (α) Μέχρι 34.000 : (SWIFT) 0,5%, Ελάχιστο 5 Φοιτητικά (β) Πάνω από 34,000 : 0,4%, Ελάχιστο 170 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα