31/12/ /12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006

2 Ν Ν Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ ε λ ί δ ε ς Σ τ ο ι χ ε ί α Κ α τ ά σ τ α σ η ς ο τ ε λ ε σ µ ά τ ω ν ή σ η ς Σ τ ο ι χ ε ί α ο λ ο γ ι σ µ ο ύ Σ τ ο ι χ ε ί α Κ α τ ά σ τ α σ η ς τ α β ο λ ώ ν Κ α θ α ρ ή ς Θ έ σ η ς Σ τ ο ι χ ε ί α Κ α τ ά σ τ α σ η ς Τ α µ ε ι α κ ώ ν ώ ν µ µ ε σ η µ έ θ ο δ ο ς Σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς ε π ί τ ω ν κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν Έ κ θ ε σ η τ ο υ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ π ρ ο ς τ η ν ή σ ι α Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν τ ό χ ω ν Έ κ θ ε σ η κ ω τ ώ ν ε γ κ τ ώ ν Λ ο γ ι σ τ ώ ν Απ Χρ 3 Iσ 4 Με 5 Ρο (έ ) 6 Οι 7-15 Ετ Με 16 Ορ Ελ ά τ ί ό τ ί έ ω τ ί ί θ ά τ ί τ Σ ί τ Μ τ ί τ ό τ έ γ τ τ γ λ τ ω Μ ό χ ω ό π τ Σ ί ρ ά φ ό Οι οικονοµ ικέ ς κατ αστ σεις ης Ετ αιρ ας απ ην σελ δα 3 ς και ην σελ δα 15 εγ κρ ηκαν κατ ην συνεδρ αση ου ιοικητ ικού υµ βουλ ου ην 20 αρ ου 2007 και ελ ού ν υπ ην κρ ιση ης ακτ ικής ενικής συνέ ευσης ν ετ ν. Κατ ιν εντ ολ ής ου ιοικητ ικού υµ βουλ ου, υπ ογ οντ αι απ : 20 Μ αρ τ ί ου 2007 Ο Π ΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΑΝ Τ Ι Π ΡΟΕ ΡΟΣ Τ ΟΥ.Σ. Ο Ι ΕΥ Θ Υ Ν Τ ΗΣ Λ ΟΓ Ι ΣΤ ΗΡΙ Ω Θ Υ Γ ΑΤ ΡΙ Κ Ω Ν ΟΜ Ι Λ ΟΥ ΑΓ ΕΤ Η Π ΡΟΪ ΣΤ ΑΜ ΕΝ Η ΟΙ Κ ΟΝ ΟΜ Ι Κ Ω Ν & Ι ΟΙ Κ ΗΤ Ι Κ Ω Υ Π ΗΡΕΣΙ Ω ALBERT CORCOS Χ ΑΡΑΛ ΑΜ Π ΟΣ B.Κ ΟΚ Κ ΟΛ ΟΓ Ι ΑΝ Ν ΗΣ Μ Ι Χ ΑΗΛ Ζ ΑΦ ΕΙ ΡΙ ΟΥ ΣΟΦ Ι Α Μ ΕΡΚ ΟΥ ΡΙ ΟΥ AΡ. Ι ΑΒ. Ν ο 01RE52755 Α..T. Ρ ΑΡ.Α.Ο.Ε Α Τ ΑΕ

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΕ ΛΕ ΣΜ ΑΤΩ Ν ΤΗΣ ΧΡ ΗΣΗΣ ΠΟ Υ Ε ΛΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η Ε ΚΕ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2006 Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ ΣΗΜ. Α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε υ ω ς Κ ύ κ λ ε ρ γ α ώ ν ω λ ή ι ς κ τ ά α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α Έ ξ α δ ι κ η τ ι κ ή ς λ ε ι τ ρ γ ί α ς δ ι ε ς Λ π λ ε ι τ ρ γ ι κ έ ξ α Κ έ ρ δ η ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς Χ ρ η µ α τ κ ι κ έ ξ α Κ έ ρ δ η χ ρ ή σ η ς π ρ ο φ ό ρ ω ν Κ α θ α ρ ά κ έ ρ δ η χ ρ ή σ η ς µ ε τ ά α π ό φ ό ρ ο υ ς 31/12/ /12/2005 ος σι (π σε ) Μι οδ οι ου & άθ ση (41) (330) οι ά ου ά οδ 0 (152) (36) (109) οοι ον οµ ά οδ 6 0 (17) (36) (126) (36) (126) Οι σηµ ειώ σεις απ ό τ η σελ ί δα 7 έ ω ς και τ η σελ ί δα 15 απ οτ ελ ού ν αναπ ό σπ αστ ο µ έ ρ ος τ ω ν Οικονοµ ικώ ν Κατ αστ ά σεω ν τ ης Ετ αιρ ί ας. 3

4 Ι ΣΟ ΛΟ Γ Ι ΣΜ Ο Σ ΤΗΣ 31 ης Ε ΚΕ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2006 χ ι λ Ε υ ρ ώ Π ά γ ι ο ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό Λ π έ ς µ α κ ρ ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς ν ο λ ο π α γ ί ο υ ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Ποσά σε. ΣΗΜ. 31/12/ /12/2005 οι οπ σµ σε 0 3 Σύ 0 3 Κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό λ ε ς κ α ι λ π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς Α π α ι τ ή ι ς α π ό φ ό ρ ε ι ή µ α τ Τ α µ ε ί α κ α δ ι α θ έ µ α κ α ι ι ύ ν α µ α ν ο λ ο κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Πε άτ οι σµ σε σε ο σοδ ος σι σοδ Σύ Σύ ν ο λ ο ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς Πρ οµ η θ ε υ τ έ ς κ α ι λ οι π οί π ι στ ω τ έ ς Σύ ν ο λ ο β ρ α χ υ π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν 34 4 Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν 34 4 Κ α θ α ρ ή θ έ σ η Μ ε τ ι κ ό κ ε φ α ι Α π ε µ α τ ι κ Α π ε λ έ α τ α ε ι ς ν έ ν ο λ ο Κ α θ α ρ ή ς θ έ σ η ς οχ άλ ο οθ ά οτ σµ ο (2.150) (2.114) Σύ Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν κ α ι Κ α θ α ρ ή ς θ έ σ η ς Οι σηµ ειώ σεις απ ό τ η σελ ί δα 7 έ ω ς και τ η σελ ί δα 15 απ οτ ελ ού ν αναπ ό σπ αστ ο µ έ ρ ος τ ω ν Οικονοµ ικώ ν Κατ αστ ά σεω ν τ ης Ετ αιρ ί ας. 4

5 ΣΤΟ Ι ΧΕ Ι Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μ Ε ΤΑΒ Ο ΛΩ Ν ΚΑΘ ΑΡ ΗΣ Θ Ε ΣΗΣ Γ Ι Α ΤΗ ΧΡ ΗΣΗ ΠΟ Υ Ε ΛΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η Ε ΚΕ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2006 Κ ά λ α Α π α Μετοχικό εφ ιο οθ εµ τικά Σ υ σ σ ω ρ ευ µ έ ν α Κ έ ρ δ η Σ ύ ν ολ ο Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ Έ ν α ρ ξ η Π Ζ η µ ί ε ς π ε ρ ι ό δ Λ ή ξ η Π ερ ιόδ ου 01/01/ (2.114) 155 ου 0 0 (36) (36) ερ ιόδ ου 31/12/ (2.150) 119 Έ ν α ρ ξ η Π Ζ η µ ί ε ς π ε ρ ι ό δ Λ ή ξ η Π ερ ιόδ ου 01/01/ (1.988) 281 ου 0 0 (126) (126) ερ ιόδ ου 31/12/ (2.114) 155 Οι σηµ ειώ σεις απ ό τ η σελ ί δα 7 έ ω ς και τ η σελ ί δα 15 απ οτ ελ ού ν αναπ ό σπ αστ ο µ έ ρ ος τ ω ν Οικονοµ ικώ ν Κατ αστ ά σεω ν τ ης Ετ αιρ ί ας. 5

6 Μ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜ Ε Ι ΑΚΩ Ν Ρ Ο Ω Ν Γ Ι Α ΤΗ ΧΡ ΗΣΗ ΠΟ Υ Ε ΛΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η Ε ΚΕ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2006 (Έ µ µ ε σ η µ έ θ ο δ ο ς ) Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 6 Π λ ί α γ : Π λ ε Α ε λ τ α,, κ κ α ζ ε τ ή 1 4 σ τ α Χ τ τ κ α σ υ 1 7 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 Λειτουργικές δραστηριότητες (Ζηµιές) / Κέρδη προ φόρων (3 ) (1 26 ) έον / µε ον προσ ρµογ ές ια ροβ έψ ις (27 ) ποτ έσ µα (έσ οδα έξ οδα έρδη ι ηµιές) πε νδυ ικ ς 2 δρα ηριότ ητ ς ρε ωσ ικ οί όκ οι ι να φή έξ οδα Π λ έον/ µε ί ον προσ α ρµογ ές γ ια µε τ α β ολ ές λ ογ α ρια σ µώ ν κ ε φα λ α ί ου κ ί νησ ης ή που σ χ ε τ ί ζ οντ α ι µε τ ις λ ε ιτ ου ργ ικ ές δρα σ τ ηριότ ητ ε ς: Μ ε ί ύ ξ α ή σ ε ε ί α ύ ξ υ ώ σ ε τ ζ ώ ε ί Χ τ τ κ α σ υ κ α τ α β ε β λ 7 δ ( 4 ) ( ) Ε π Ε ξ ε α ή σ ε ε ώ τ κ α ά ϋ λ γ ί δ Χ Ε ξ ε α α ύ ξ τ κ ε λ α ί 1. 5 χ µ δ 1. 5 Κ ξ / ( µ ω ν χ ( + ( β ) + ( ( 4 ) ( ) Τ ν χ Τ ν λ ή ξ χ ωσ η / (α ησ η) πα ιτ ων 2 (0) (Μ ωσ η) / ησ η ποχ ρε ων (πλ ην ρα πε ν) 0 (1 ) ον: ρε ωσ ικ οί όκ οι ι να φή έξ οδα ηµένα (1 ) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές ραστη ριότη τες (α) εν δυτικές δραστηριότητες ισ πρά ις πό πωλ ις νσ µα ων ι ων πα ων 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδ υτικές ραστη ριότη τες (β ) 0 ρηµ ατοδοτικές δραστηριότητες ισ πρά ις πό ησ η µε οχ ικ ού φα ου 0 00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από ρη ατοδ οτικές ραστη ριότη τες (γ) 0 00 αθ αρή αύ ηση εί ση) στα ταµ ειακά διαθ έσιµ α και ισοδύ αµ α ρή σης α) γ) αµ ειακά διαθ έσιµ α και ισοδύ αµ α έν αρξ ης ρή σης αµ ειακά διαθ έσιµ α και ισοδύ αµ α ης ρή σης 0 Οι σηµ ειώ σεις απ ό τ η σελ ί δα 7 έ ω ς και τ η σελ ί δα 15 απ οτ ελ ού ν αναπ ό σπ αστ ο µ έ ρ ος τ ω ν Οικονοµ ικώ ν Κατ αστ ά σεω ν τ ης Ετ αιρ ί ας. 6

7 ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ ΝΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, ΙΕΡ Μ ΗΝΕΙΕΣ Κ Α Ι ΤΡ Ο Π Ο Π Ο ΙΗΣΗ Υ Φ ΙΣΤΑ Μ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν Συ ν έ χ ε ι α.π.χ.π. 8, Λε ι τ ο υ ρ γ ι κ ο ί τ ο µ ε ί ς (εφ αρ µ ό ζ ετ αι γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν τ ην 1η Ι ανουαρ ί ου 2009) Τ ο.π.χ.π. 8 αντ ικαθ ιστ ά τ ο.λ.π. 14, Οικονοµ ικέ ς π λ ηρ οφ ορ ί ες κατ ά τ οµ έ α. Α π αιτ εί η π λ ηρ οφ ό ρ ηση π ου π αρ έ χ ετ αι κατ ά τ οµ έ α οικονοµ ικής δρ αστ ηρ ιό τ ητ ας να εί ναι αυτ ή π ου χ ρ ησιµ οπ οιεί η ιοί κηση εσω τ ερ ικά γ ια τ ην αξ ιολ ό γ ηση τ ης απ ό δοσης. Η Ετ αιρ ί α, βρ ί σκετ αι στ η διαδικασί α αξ ιολ ό γ ησης τ ης επ ί δρ ασης τ ου π ρ οτ ύ π ου στ ις οικονοµ ικέ ς τ ου κατ αστ ά σεις. ι ε ρ µ η ν ε ί α 7, Ε φ α ρ µ ο γ ή τ η ς π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς α ν α µ ό ρ φ ω σ η ς τ ο υ.λ.π Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς σ ε υ π ε ρ π λ η θ ω ρ ι σ τ ι κ έ ς ο ι κ ο ν ο µ ί ε ς (εφ αρ µ ό ζ ετ αι γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν τ ην 1η Μ αρ τ ί ου 2006) Η διερ µ ηνεί α 7 δεν έ χ ει εφ αρ µ ογ ή στ ην Ετ αιρ ί α. ι ε ρ µ η ν ε ί α 8, Πε δ ί ο ε φ α ρ µ ο γ ή ς.π.χ.π. 2 (εφ αρ µ ό ζ ετ αι γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν τ ην 1η Μ αΐ ου 2006) Η διερ µ ηνεί α 8 δεν έ χ ει εφ αρ µ ογ ή στ ην Ετ αιρ ί α. ι ε ρ µ η ν ε ί α 9, Ε π α ν ε κ τ ί µ η σ η ε ν σ ω µ α τ ω µ έ ν ω ν π α ρ α γ ώ γ ω ν (εφ αρ µ ό ζ ετ αι γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν τ ην 1η Ι ουνί ου 2006) Η διερ µ ηνεί α 9 δεν έ χ ει εφ αρ µ ογ ή στ ην Ετ αιρ ί α. ε ρ µ η ν ε ί α Ε ν δ ι ά µ ε σ η ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή έ κ θ ε σ η κ α ι α π ο µ ε ί ω σ η µ ό ζ γ λ χ ρ π χ ί ζ τ ί ι 10, (εφ αρ ετ αι ια ετ ήσιες ογ ιστ ικέ ς ήσεις ου αρ ουν ην 1η Νοεµ βρ ου 2006) Η διερ µ ηνεί α 10 δεν έ χ ει ακό µ η υιοθ ετ ηθ εί απ ό τ ην Ε.Ε. ι ε ρ µ η ν ε ί α 11,.Π.Χ.Π. 2 - Συ ν α λ λ α γ έ ς µ ε ί δ ι ε ς µ ε τ ο χ έ ς κ α ι µ ε τ α ξ ύ ε τ α ι ρ ι ώ ν ι δ ί ο υ ο µ ί λ ο υ (εφ αρ µ ό ζ ετ αι γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν τ ην 1η Μ αρ τ ί ου 2007) Η Ετ αιρ ί α βρ ί σκετ αι στ η διαδικασί α αξ ιολ ό γ ησης τ ης επ ί δρ ασης τ ης διερ µ ηνεί ας στ ις οικονοµ ικέ ς τ ου κατ αστ ά σεις. ι ε ρ µ η ν ε ί α 12, Συ µ β ά σ ε ι ς π α ρ α χ ώ ρ η σ η ς (εφ αρ µ ό ζ ετ αι γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν τ ην 1η Ι ανουαρ ί ου 2008) Η διερ µ ηνεί α 12 δεν έ χ ει ακό µ η υιοθ ετ ηθ εί απ ό τ ην Ε.Ε. 3. Π ΕΡ ΙΛ ΗΨ Η ΤΩ Ν ΣΗΜ Α ΝΤΙΚ Ο ΤΕΡ Ω Ν Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Ω Ν Α Ρ Χ Ω Ν Λο γ ι σ τ ι κ ή Β ά σ η Οι οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις έ χ ουν κατ αρ τ ιστ εί σύ µ φ ω να µ ε τ α ιεθ νή Πρ ό τ υπ α Χρ ηµ ατ οοικονοµ ικής Πλ ηρ οφ ό ρ ησης.π.χ.π (International Financial Reporting Standards) π ου έ χ ουν εκδοθ εί απ ό τ ο Σ υµ βού λ ιο τ ω ν ιεθ νώ ν Λογ ιστ ικώ ν Πρ οτ ύ π ω ν (International Accounting Standards Board IASB ) καθ ώ ς και τ ις σχ ετ ικέ ς διερ µ ηνεί ες π ου έ χ ει εκδώ σει η Επ ιτ ρ οπ ή ιερ µ ηνειώ ν ιεθ νώ ν Πρ οτ ύ π ω ν Χρ ηµ ατ οοικονοµ ικής Πλ ηρ οφ ό ρ ησης (International Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC ), τ α οπ οί α εί ναι σχ ετ ικά µ ε τ ις 8

8 ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ Γ ΕΝΙΚ ΕΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΙΕΣ Η Α νώ νυµ η Β ιοµ ηχ ανική και Εµ π ορ ική Ετ αιρ εί α Σ Τ Α Θ Μ ΟΙ Α Ι Γ Α Ι ΟΥ (η Ετ αιρ ί α) έ χ ει συστ αθ εί στ ην Ελ λ ά δα σύ µ φ ω να µ ε τ ις διατ ά ξ εις τ ου Κ.Ν. 2190/1920. Η έ δρ α τ ης εί ναι στ ον ήµ ο Χαλ ανδρ ί ου Α τ τ ικής, οδό ς Β ά ρ ναλ η 22 και ανήκει στ ον Οµ ιλ ο τ ης Α Γ ΕΤ ΗΡ Α ΚΛΗΣ ο οπ οί ος εδρ εύ ει στ ην Ελ λ ά δα. Η Ετ αιρ ί α συνδέ ετ αι µ ε τ ον Ό µ ιλ ο Α Γ ΕΤ ΗΡ Α ΚΛΗΣ µ έ σω τ ης συµ µ ετ οχ ής στ ο κεφ ά λ αιο τ ης, τ ης µ ητ ρ ικής ετ αιρ ί ας Α Γ ΕΤ Ηρ ακλ ής σε π οσοστ ό 99,78%. Οι οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις τ ου Οµ ί λ ου ενοπ οιού ντ αι απ ό τ ην ετ αιρ ί α Lafarge A.E., η οπ οί α εδρ εύ ει στ η Γ αλ λ ί α. Η Ετ αιρ ί α έ χ ει ετ οιµ ά σει ατ οµ ικέ ς οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις δεδοµ έ νου ό τ ι τ α ενοπ οιηµ έ να οικονοµ ικά απ οτ ελ έ σµ ατ α δηµ οσιεύ οντ αι απ ό τ η µ ητ ρ ική τ ης ετ αιρ ί α Α Γ ΕΤ Ηρ ακλ ής. Τ ο αντ ικεί µ ενο δρ αστ ηρ ιό τ ητ ας τ ης Ετ αιρ ί ας εί ναι η εισαγ ω γ ή, εξ αγ ω γ ή και µ ετ αφ ορ ά βιοµ ηχ ανικώ ν ειδώ ν και οικοδοµ ικώ ν υλ ικώ ν, η εγ κατ ά στ αση και εκµ ετ ά λ λ ευση στ αθ µ ώ ν οικοδοµ ικώ ν υλ ικώ ν και η εκµ ετ ά λ λ ευση µ έ σω ν µ ετ αφ ορ ά ς και ναυτ ιλ ιακέ ς ερ γ ασί ες. Πρ ος τ ο π αρ ό ν η ετ αιρ ί α π αρ αµ έ νει χ ω ρ ί ς δρ αστ ηρ ιό τ ητ α και δεν απ ασχ ολ εί π ρ οσω π ικό, καθ ώ ς εντ ά χ θ ηκε π ρ ό σφ ατ α στ ον Οµ ιλ ο τ ης Α Γ ΕΤ ΗΡ Α ΚΛΗΣ και βρ ί σκετ αι στ η φ ά ση τ ου ανασχ εδιασµ ού τ ω ν δρ αστ ηρ ιοτ ήτ ω ν τ ης στ α π αρ απ ά νω αντ ικεί µ ενα. Οι π αρ ού σες οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις π αρ ουσιά ζ οντ αι σε χ ιλ ιά δες ΕΥ Ρ Ω π ου εί ναι τ ο νό µ ισµ α τ ου π ρ ω τ εύ οντ ος οικονοµ ικού π ερ ιβά λ λ οντ ος στ ο οπ οί ο δρ αστ ηρ ιοπ οιεί τ αι. 2. ΝΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, ΙΕΡ Μ ΗΝΕΙΕΣ Κ Α Ι ΤΡ Ο Π Ο Π Ο ΙΗΣΗ Υ Φ ΙΣΤΑ Μ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν Κατ ά τ ο τ ρ έ χ ον έ τ ος, η Ετ αιρ ί α έ χ ει υιοθ ετ ήσει τ α νέ α και τ ρ οπ οπ οιηµ έ να π ρ ό τ υπ α, τ α οπ οί α εκδό θ ηκαν απ ό τ ο Σ υµ βού λ ιο ιεθ νώ ν Λογ ιστ ικώ ν Πρ οτ ύ π ω ν (IASB), καθ ώ ς και τ ις νέ ες διερ µ ηνεί ες οι οπ οί ες εκδό θ ηκαν απ ό τ ην Επ ιτ ρ οπ ή ιερ µ ηνειώ ν ιεθ νώ ν Πρ οτ ύ π ω ν Χρ ηµ ατ οοικονοµ ικής Πλ ηρ οφ ό ρ ησης (IFRIC), τ α οπ οί α εί ναι σχ ετ ικά µ ε τ ις δρ αστ ηρ ιό τ ητ ες τ ης Ετ αιρ ί ας και ισχ ύ ουν γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν απ ό 1 ης Ι ανουαρ ί ου Επ ιπ λ έ ον, έ χ ουν εκδοθ εί νέ α.π.χ.π. και διερ µ ηνεί ες ενώ έ χ ουν τ ρ οπ οπ οιηθ εί υφ ιστ ά µ ενα π ρ ό τ υπ α, η έ ναρ ξ η ισχ ύ ος τ ω ν οπ οί ω ν εί ναι υπ οχ ρ εω τ ική γ ια λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου ξ εκινού ν τ ην 1 η Ι ανουαρ ί ου 2007 ή µ ετ αγ ενέ στ ερ α. Η ιοί κηση τ ης Ετ αιρ ί ας βρ ί σκετ αι στ η διαδικασί α αξ ιολ ό γ ησης τ ης επ ί δρ ασης απ ό τ ην εφ αρ µ ογ ή αυτ ώ ν τ ω ν νέ ω ν π ρ οτ ύ π ω ν και διερ µ ηνειώ ν. Η εξ έ τ αση και εφ αρ µ ογ ή τ ους, ό π ου κρ ιθ εί απ αρ αί τ ητ ο, θ α ολ οκλ ηρ ω θ εί στ ους χ ρ ό νους π ου ορ ί ζ οντ αι απ ό τ ο κά θ ε νέ ο.π.χ.π., διερ µ ηνεί α ή τ ρ οπ οπ οί ηση π ρ οτ ύ π ου. Τ α νέ α.π.χ.π., οι διερ µ ηνεί ες και τ ρ οπ οπ οιήσεις υφ ιστ αµ έ νω ν π ρ οτ ύ π ω ν π αρ ατ ί θ εντ αι π αρ ακά τ ω :.Π.Χ.Π. 7, Χρ η µ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α : Γ ν ω σ τ ο π ο ι ή σ ε ι ς κ α ι σ υ µ π λ η ρ ω µ α τ ι κ ή π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή σ τ ο.λ.π. 1, π α ρ ο υ σ ί α σ η τ ω ν ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν, γ ν ω σ τ ο π ο ι ή σ ε ι ς κ ε φ α λ α ί ο υ (εφ αρ µ ό ζ ετ αι γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν τ ην 1η Ι ανουαρ ί ου 2007) Τ λ έ γ µ τ έ π ρ χ ό µ ό χ ρ µ έ µ ύ ά λ λ ω τ π ω τ τ ρ ό τ τ ά π λ ω µ π ρ µ τ ά γ µ τ ύ ψ τ ρ τ ω ω τ ω ο.π.χ.π. 7 απ αιτ εί επ ιπ ον νω στ οπ οιήσεις σχ ετ ικά ε ην κθ εση σε κί νδυνο οερ ενο απ ηµ ατ οοικονοµ ικά σα, ετ αξ ν και ον ιστ ικό κί νδυνο, ον κί νδυνο ευστ ητ ας και ον κί νδυνο αγ ορ ς. Η συµ ηρ ατ ική οσαρ ογ ή ου.λ.π. 1 αφ ορ νω στ οπ οιήσεις σχ ετ ικά ε ο ος και η διαχ εί ιση ν κεφ αλ αί ν ν επ ιχ ειρ ήσεω ν. 7

9 Φ ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ Π ΕΡ ΙΛ ΗΨ Η ΤΩ Ν ΣΗΜ Α ΝΤΙΚ Ο ΤΕΡ Ω Ν Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Ω Ν Α Ρ Χ Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Λογιστική Β ά ση συ ν έ χ ε ια δρ αστ ηρ ιό τ ητ ες τ ης Ετ αιρ ί ας και ισχ ύ ουν κατ ά τ ην ηµ ερ οµ ηνί α π ρ οετ οιµ ασί ας τ ω ν οικονοµ ικώ ν κατ αστ ά σεω ν ό π ω ς έ χ ουν υιοθ ετ ηθ εί απ ό τ ην Επ ιτ ρ οπ ή τ ης Ευρ ω π αϊ κής Έ νω σης. Οι οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις έ χ ουν κατ αρ τ ιστ εί σύ µ φ ω να µ ε τ ην αρ χ ή τ ου ιστ ορ ικού ή τ εκµ αρ τ ού κό στ ους. Οι βασικέ ς λ ογ ιστ ικέ ς αρ χ έ ς π ου ακολ ουθ ήθ ηκαν εί ναι οι π αρ ακά τ ω. Συ ν έ χ ι σ η τ ω ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν τ η ς Ε τ α ι ρ ί α ς Οι οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις έ χ ουν κατ αρ τ ιστ εί µ ε τ ην π ρ οϋ π ό θ εση τ ης συνέ χ ισης τ ω ν δρ αστ ηρ ιοτ ήτ ω ν τ ης Ετ αιρ ί ας. Η Ετ αιρ ί α, στ ις 31/12/2006 π αρ ουσιά ζ ει καθ αρ ή θ έ ση µ ικρ ό τ ερ η απ ό τ ο 10% τ ου µ ετ οχ ικού κεφ αλ αί ου και συνεπ ώ ς συντ ρ έ χ ουν οι π ρ οϋ π οθ έ σεις εφ αρ µ ογ ής τ ω ν διατ ά ξ εω ν τ ω ν ά ρ θ ρ ω ν 47 και 48 τ ου Κ.Ν. 2190/1920 π ερ ί ανακλ ήσεω ς τ ης σύ στ ασης τ ης Ετ αιρ ί ας. Η ιοί κηση τ ης Ετ αιρ ί ας θ εω ρ εί ό τ ι η συνέ χ ιση τ ω ν δρ αστ ηρ ιοτ ήτ ω ν τ ης Ετ αιρ ί ας στ ο π ρ οβλ επ τ ό µ έ λ λ ον εί ναι εξ ασφ αλ ισµ έ νη λ ό γ ω τ ης στ ήρ ιξ ης τ ου Οµ ί λ ου. Σ υνεπ ώ ς, οι οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις δεν π ερ ιλ αµ βά νουν αναµ ορ φ ώ σεις τ ω ν λ ογ ιστ ικώ ν αξ ιώ ν π ου αφ ορ ού ν στ ην ανακτ ησιµ ό τ ητ α και π αρ ουσί αση τ ου ενερ γ ητ ικού και τ ου π αθ ητ ικού π ου ενδεχ οµ έ νω ς θ α ήτ αν απ αρ αί τ ητ α αν η Ετ αιρ ί α αδυνατ ού σε να συνεχ ί σει τ ις δρ αστ ηρ ιό τ ητ έ ς τ ης. Α ν α γν ώ ρ ιση Ε σό δ ω ν Τ α έ σοδα αναγ νω ρ ί ζ οντ αι στ ην εύ λ ογ η αξ ί α τ ου τ ιµ ήµ ατ ος π ου εισπ ρ ά χ θ ηκε ή θ α εισπ ρ αχ θ εί και αντ ιπ ρ οσω π εύ ουν π οσά εισπ ρ ακτ έ α γ ια αγ αθ ά και υπ ηρ εσί ες (έ σοδα απ ό κατ ασκευαστ ικέ ς ερ γ ασί ες και ερ γ ασί ες συντ ήρ ησης ερ γ οστ ασί ω ν) π ου π αρ έ χ οντ αι κατ ά τ ην κανονική ρ οή τ ης λ ειτ ουρ γ ί ας τ ης Ετ αιρ ί ας, καθ αρ ά απ ό εκπ τ ώ σεις, Φ ΠΑ και ά λ λ ους τ υχ ό ν φ ό ρ ους π ου σχ ετ ί ζ οντ αι µ ε τ ις π ω λ ήσεις. Τ ο έ σοδο απ ό π αρ οχ ή υπ ηρ εσιώ ν κατ αχ ω ρ εί τ αι στ α απ οτ ελ έ σµ ατ α µ ε τ ην ολ οκλ ήρ ω ση τ ης π αρ οχ ής τ ης υπ ηρ εσί ας ή µ ε αναφ ορ ά στ ο στ ά διο τ ης ολ οκλ ήρ ω σης τ ης π αρ οχ ής υπ ηρ εσί ας. Μ ισθ ώ σε ις Οι συµ βά σεις µ ισθ ώ σεω ν τ ις οπ οί ες έ χ ει συνά ψ ει η Ετ αιρ ί α αφ ορ ού ν απ οκλ ειστ ικά λ ειτ ουρ γ ικέ ς µ ισθ ώ σεις. Τ α π λ ηρ ω τ έ α µ ισθ ώ µ ατ α επ ιβαρ ύ νουν τ α απ οτ ελ έ σµ ατ α µ ε βά ση τ η στ αθ ερ ή µ έ θ οδο σύ µ φ ω να µ ε τ η διά ρ κεια τ ης σχ ετ ικής µ ί σθ ω σης. Τ α οφ έ λ η π ου έ χ ουν λ ηφ θ εί ή θ α λ ηφ θ ού ν ω ς κί νητ ρ ο γ ια να συναφ θ εί µ ια λ ειτ ουρ γ ική µ ί σθ ω ση κατ ανέ µ οντ αι και αυτ ά µ ε τ η στ αθ ερ ή µ έ θ οδο σε ό λ η τ η διά ρ κεια τ ης σχ ετ ικής µ ί σθ ω σης. ό ρ ο ς Ε ι σ ο δ ή µ α τ ο ς Η επ ιβά ρ υνση τ ω ν απ οτ ελ εσµ ά τ ω ν µ ε φ ό ρ ο εισοδήµ ατ ος αντ ιπ ρ οσω π εύ ει τ ο ά θ ρ οισµ α τ ου τ ρ έ χ οντ ος φ ό ρ ου εισοδήµ ατ ος, τ ω ν φ ορ ολ ογ ικώ ν διαφ ορ ώ ν π ρ οηγ ουµ έ νω ν χ ρ ήσεω ν, τ ου φ ό ρ ου µ εγ ά λ ης ακί νητ ης π ερ ιουσί ας και τ ης αναβαλ λ ό µ ενης φ ορ ολ ογ ί ας. Τρέχων φ ό ρο ς Η επ ιβά ρ υνση τ ου τ ρ έ χ οντ ος φ ό ρ ου εισοδήµ ατ ος τ ης χ ρ ήσης βασί ζ ετ αι στ ην καλ ύ τ ερ η δυνατ ή εκτ ί µ ηση τ ης Ετ αιρ ί ας γ ια τ ο φ ορ ολ ογ ητ έ ο κέ ρ δος τ ης χ ρ ήσης. Τ ο φ ορ ολ ογ ητ έ ο κέ ρ δος διαφ έ ρ ει 9

10 Φ ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ Π ΕΡ ΙΛ ΗΨ Η ΤΩ Ν ΣΗΜ Α ΝΤΙΚ Ο ΤΕΡ Ω Ν Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Ω Ν Α Ρ Χ Ω Ν Συ ν έ χ ε ι α ό ρ ο ς Ε ι σ ο δ ή µ α τ ο ς σ υ ν έ χ ε ι α Τρέχων φ ό ρο ς - σ υ νέχε ι α απ ό τ ο καθ αρ ό λ ογ ιστ ικό κέ ρ δος π ου εµ φ ανί ζ ετ αι στ α απ οτ ελ έ σµ ατ α διό τ ι δεν π ερ ιλ αµ βά νει έ σοδα ή έ ξ οδα π ου φ ορ ολ ογ ού ντ αι ή εκπ ί π τ ουν φ ορ ολ ογ ικά σε ά λ λ ες χ ρ ήσεις και επ ιπ λ έ ον απ οκλ εί ει στ οιχ εί α π ου π οτ έ δεν φ ορ ολ ογ ού ντ αι ή εκπ ί π τ ουν φ ορ ολ ογ ικά. Ο φ ό ρ ος εισοδήµ ατ ος υπ ολ ογ ί ζ ετ αι σύ µ φ ω να µ ε τ ους ισχ ύ οντ ες φ ορ ολ ογ ικού ς συντ ελ εστ έ ς κατ ά τ ην ηµ ερ οµ ηνί α τ ου Ι σολ ογ ισµ ού. Α να β α λ λ ό µ ε νη Φ ο ρο λ ο γ ί α Η αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α αναγ νω ρ ί ζ ετ αι γ ενικά γ ια ό λ ους τ ους ετ ερ οχ ρ ονισµ ού ς (π ρ οσω ρ ινέ ς διαφ ορ έ ς) µ ετ αξ ύ τ ω ν λ ογ ιστ ικώ ν αξ ιώ ν τ ω ν στ οιχ εί ω ν ενερ γ ητ ικού και π αθ ητ ικού στ ις οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις και τ ω ν αντ ί στ οιχ ω ν φ ορ ολ ογ ικώ ν βά σεω ν π ου χ ρ ησιµ οπ οιού ντ αι γ ια τ ον π ρ οσδιορ ισµ ό τ ω ν φ ορ ολ ογ ητ έ ω ν κερ δώ ν και λ ογ ιστ ικοπ οιού ντ αι µ ε τ ην µ έ θ οδο τ ης υπ οχ ρ έ ω σης µ ε βά ση τ ον Ι σολ ογ ισµ ό, χ ρ ησιµ οπ οιώ ντ ας τ ους φ ορ ολ ογ ικού ς συντ ελ εστ έ ς π ου αναµ έ νοντ αι να ισχ ύ ουν στ ην χ ρ ήση κατ ά τ ην οπ οί α θ α τ ακτ οπ οιηθ εί η απ αί τ ηση ή η υπ οχ ρ έ ω ση. Υ π οχ ρ εώ σεις απ ό αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α αναγ νω ρ ί ζ οντ αι γ ενικά γ ια ό λ ους τ ους φ ορ ολ ογ ικού ς ετ ερ οχ ρ ονισµ ού ς, ενώ οι απ αιτ ήσεις απ ό αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α αναγ νω ρ ί ζ οντ αι στ ην έ κτ αση π ου εί ναι π ιθ ανό ό τ ι θ α υπ ά ρ χ ουν µ ελ λ οντ ικά φ ορ ολ ογ ητ έ α κέ ρ δη έ ναντ ι τ ω ν οπ οί ω ν θ α εί ναι δυνατ ό ν να χ ρ ησιµ οπ οιηθ ού ν αυτ έ ς οι απ αιτ ήσεις. Υ π οχ ρ εώ σεις απ ό αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α αναγ νω ρ ί ζ οντ αι γ ια π ρ οσω ρ ινέ ς διαφ ορ έ ς π ου π ρ οκύ π τ ουν απ ό επ ενδύ σεις σε θ υγ ατ ρ ικέ ς και συνδεµ έ νες επ ιχ ειρ ήσεις, και συµ φ έ ρ οντ α σε κοινοπ ρ αξ ί ες µ ε εξ αί ρ εση τ ις π ερ ιπ τ ώ σεις ό π ου η Ετ αιρ ί α µ π ορ εί να ελ έ γ ξ ει τ ην αντ ιστ ρ οφ ή τ ω ν π ρ οσω ρ ινώ ν διαφ ορ ώ ν και εί ναι π ιθ ανό ό τ ι οι διαφ ορ έ ς αυτ έ ς δεν θ α αντ ιστ ρ αφ ού ν στ ο π ρ οβλ επ ό µ ενο µ έ λ λ ον. εν υπ ολ ογ ί ζ ετ αι υπ οχ ρ έ ω ση απ ό αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α επ ί τ ω ν αφ ορ ολ ογ ήτ ω ν ή/και ειδικώ ς φ ορ ολ ογ ηµ έ νω ν απ οθ εµ ατ ικώ ν στ ην έ κτ αση π ου εύ λ ογ α αναµ έ νετ αι ό τ ι η διοί κηση εί ναι σε θ έ ση να ελ έ γ ξ ει τ ον χ ρ ό νο διανοµ ής τ ους και δεν π ρ οβλ έ π ετ αι η διανοµ ή τ ους και γ ενικό τ ερ α ή γ ια οπ οιοδήπ οτ ε λ ό γ ο φ ορ ολ ό γ ηση τ ους στ ο ορ ατ ό µ έ λ λ ον. Η λ ογ ιστ ική αξ ί α τ ης απ αί τ ησης απ ό αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α εξ ετ ά ζ ετ αι σε κά θ ε ηµ ερ οµ ηνί α σύ ντ αξ ης Ι σολ ογ ισµ ού και µ ειώ νετ αι στ ην έ κτ αση π ου δεν εί ναι π λ έ ον π ιθ ανό ό τ ι θ α υπ ά ρ χ ουν αρ κετ ά φ ορ ολ ογ ητ έ α κέ ρ δη π ου θ α επ ιτ ρ έ ψ ουν τ ην ανά κτ ηση αυτ ού τ ου π ερ ιουσιακού στ οιχ εί ου εξ ολ οκλ ήρ ου ή εν µ έ ρ ει. Η αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α υπ ολ ογ ί ζ ετ αι σύ µ φ ω να µ ε τ ους φ ορ ολ ογ ικού ς συντ ελ εστ έ ς π ου αναµ έ νετ αι να βρ ί σκοντ αι σε ισχ ύ τ ην χ ρ ήση π ου θ α υλ οπ οιηθ εί η απ αί τ ηση ή θ α διακανονιστ εί η υπ οχ ρ έ ω ση. Η αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α χ ρ εώ νετ αι ή π ιστ ώ νετ αι στ α απ οτ ελ έ σµ ατ α τ ης χ ρ ήσης, µ ε εξ αί ρ εση τ ις π ερ ιπ τ ώ σεις εκεί νες π ου αφ ορ ού ν εγ γ ρ αφ έ ς π ου επ ηρ έ ασαν κατ ευθ εί αν στ ην Καθ αρ ή Θ έ ση οπ ό τ ε και τ ο αντ ί στ οιχ ο π οσό τ ης αναβαλ λ ό µ ενης φ ορ ολ ογ ί ας π ου τ ις αφ ορ ά λ ογ ιστ ικοπ οιεί τ αι στ ην Καθ αρ ή Θ έ ση. Οι υπ οχ ρ εώ σεις και οι απ αιτ ήσεις απ ό αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α συµ ψ ηφ ί ζ οντ αι ό τ αν υπ ά ρ χ ει νό µ ιµ ο δικαί ω µ α π ου επ ιτ ρ έ π ει να συµ ψ ηφ ιστ ού ν τ ρ έ χ ουσες φ ορ ολ ογ ικέ ς απ αιτ ήσεις µ ε τ ρ έ χ ουσες φ ορ ολ ογ ικέ ς υπ οχ ρ εώ σεις και ό τ αν αφ ορ ού ν φ ό ρ ους εισοδήµ ατ ος π ου έ χ ουν επ ιβλ ηθ εί απ ό τ ην ί δια φ ορ ολ ογ ική αρ χ ή και η Ετ αιρ ί α π ρ οτ ί θ ετ αι να διευθ ετ ήσει τ ις τ ρ έ χ ουσες φ ορ ολ ογ ικέ ς απ αιτ ήσεις και υπ οχ ρ εώ σεις σε συνολ ική βά ση. 10

11 ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ Π ΕΡ ΙΛ ΗΨ Η ΤΩ Ν ΣΗΜ Α ΝΤΙΚ Ο ΤΕΡ Ω Ν Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Ω Ν Α Ρ Χ Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Λοιπ ά Χ ρ η µ α τοοικον οµ ικά Σ τοιχ ε ί α Τ α χ ρ ηµ ατ οοικονοµ ικά π ερ ιουσιακά στ οιχ εί α και υπ οχ ρ εώ σεις αναγ νω ρ ί ζ οντ αι στ ον Ι σολ ογ ισµ ό απ ό τ η στ ιγ µ ή π ου η Ετ αιρ ί α καθ ί στ ατ αι συµ βαλ λ ό µ ενο µ έ ρ ος µ ιας τ έ τ οιας σύ µ βασης χ ρ ηµ ατ οοικονοµ ικώ ν µ έ σω ν. Π ε λ ά τε ς κα ι Λοιπ έ ς Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σµ ε ς Α π α ιτήσε ις π ά τ λ έ ρ ό θ ά τ π ζ τ ί µ µ έ ά τ π τ ω µ π ρ έ ψ γ Οι ελ ες και οι οιπ ς βρ αχ υπ εσµ ες απ αιτ ήσεις εί ναι οκες και αρ ουσιά οντ αι στ ην ονοµ αστ ική ους αξ α, ειω νες κατ ο οσό ν απ αιτ ού ενω ν οβλ εω ν ια επ ισφ αλ εί ς απ αιτ ήσεις. Τα µ ε ι α κ ά ι α θ έ σ ι µ α κ α ι Ι σ ο δ ύ ν α µ α Τ α τ αµ ειακά διαθ έ σιµ α και ισοδύ ναµ α, π ερ ιλ αµ βά νουν µ ετ ρ ητ ά και κατ αθ έ σεις ό ψ εω ς, τ α οπ οί α εί ναι ά µ εσα µ ετ ατ ρ έ ψ ιµ α σε έ να γ νω στ ό χ ρ ηµ ατ ικό π οσό τ ο οπ οί ο φ έ ρ ει αµ ελ ητ έ ο κί νδυνο αλ λ αγ ής τ ης αξ ί ας τ ου. Πρ ο µ η θ ε υ τ έ ς κ α ι Λο ι π ο ί Πι σ τ ω τ έ ς Οι υπ οχ ρ εώ σεις απ ό π ρ οµ ηθ ευτ έ ς και λ οιπ ού ς π ιστ ω τ έ ς εί ναι ά τ οκες και εµ φ ανί ζ οντ αι στ ην ονοµ αστ ική τ ους αξ ί α. 4. ΣΗΜ Α ΝΤΙΚ ΕΣ Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ ΕΣ Κ Ρ ΙΣΕΙΣ Κ Α Ι Κ Υ Ρ ΙΕΣ Π ΗΓ ΕΣ Α Β ΕΒ Α ΙΟ ΤΗΤΑ Σ Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Ω Ν ΕΚ ΤΙΜ ΗΣΕΩ Ν Κατ ά τ ην εφ αρ µ ογ ή τ ω ν λ ογ ιστ ικώ ν π ολ ιτ ικώ ν τ ης Ετ αιρ ί ας, ό π ω ς π ερ ιγ ρ ά φ οντ αι στ η Σ ηµ εί ω ση 3, η ιοί κηση εί ναι απ αρ αί τ ητ ο να π ρ οβεί σε κρ ί σεις, εκτ ιµ ήσεις και υπ οθ έ σεις σχ ετ ικά µ ε τ ις φ ερ ό µ ενες αξ ί ες τ ω ν ενερ γ ητ ικώ ν και π αθ ητ ικώ ν στ οιχ εί ω ν, οι οπ οί ες δεν εί ναι π ρ οφ ανεί ς απ ό ά λ λ ες π ηγ έ ς π λ ηρ οφ ό ρ ησης. Οι εκτ ιµ ήσεις και οι σχ ετ ικέ ς µ ε αυτ έ ς υπ οθ έ σεις βασί ζ οντ αι στ ην εµ π ειρ ί α τ ου π αρ ελ θ ό ντ ος καθ ώ ς και σε ά λ λ ους σχ ετ ικού ς π αρ ά γ οντ ες. Τ α π ρ αγ µ ατ ικά απ οτ ελ έ σµ ατ α ενδέ χ ετ αι να διαφ έ ρ ουν απ ό αυτ έ ς τ ις εκτ ιµ ήσεις. Οι εκτ ιµ ήσεις και οι υπ οκεί µ ενες υπ οθ έ σεις εξ ετ ά ζ οντ αι σε συνεχ ή βά ση. Οι αναθ εω ρ ήσεις λ ογ ιστ ικώ ν εκτ ιµ ήσεω ν αναγ νω ρ ί ζ οντ αι στ ην π ερ ί οδο κατ ά τ ην οπ οί α επ ισυµ βαί νουν, εά ν αυτ έ ς επ ηρ εά ζ ουν µ ό νο τ η συγ κεκρ ιµ έ νη π ερ ί οδο, ή και µ ελ λ οντ ικέ ς π ερ ιό δους. Ο π ρ οσδιορ ισµ ό ς τ ου φ ό ρ ου εισοδήµ ατ ος γ ί νετ αι στ η βά ση τ ης καλ ύ τ ερ ης δυνατ ής εκτ ί µ ησης γ ια τ ο φ ορ ολ ογ ητ έ ο κέ ρ δος τ ης χ ρ ήσης. Σ τ ην π ερ ί π τ ω ση π ου ο φ ό ρ ος π ου κατ αλ ογ ί ζ ετ αι απ ό τ ον φ ορ ολ ογ ικό έ λ εγ χ ο διαφ έ ρ ει απ ό τ ον εκτ ιµ ηθ έ ντ α, η διαφ ορ ά θ α επ ηρ εά σει τ ό σο τ ον φ ό ρ ο εισοδήµ ατ ος καθ εαυτ ό ν ό σο και τ ον αναβαλ λ ό µ ενο φ ό ρ ο στ η χ ρ ήση π ου ο έ λ εγ χ ος έ λ αβε χ ώ ρ α. Η κύ ρ ια π ηγ ή αβεβαιό τ ητ ας γ ια τ ην Ετ αιρ ί α κατ ά τ ην ηµ ερ οµ ηνί α κατ ά ρ τ ισης τ ω ν οικονοµ ικώ ν κατ αστ ά σεω ν και η οπ οί α ενδέ χ ετ αι να έ χ ει σηµ αντ ική επ ί δρ αση στ ις φ ερ ό µ ενες αξ ί ες τ ω ν στ οιχ εί ω ν ενερ γ ητ ικού και π αθ ητ ικού, αφ ορ ά τ ο απ οτ έ λ εσµ α µ ελ λ οντ ικού φ ορ ολ ογ ικού ελ έ γ χ ου γ ια τ ις ανέ λ εγ κτ ες χ ρ ήσεις (Σ ηµ εί ω ση 12). 11

12 ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ Κ Υ Κ Λ Ο Σ ΕΡ Γ Α ΣΙΩ Ν Τ α έ σοδα τ ης Ετ αιρ ί ας π ρ οέ ρ χ οντ αι απ οκλ ειστ ικά απ ό τ ην π αρ οχ ή υπ ηρ εσιώ ν (ενοί κια γ ρ αφ εί ου) και ανέ ρ χ οντ αι σε 5 χ ιλ ιά δες Ευρ ώ γ ια τ ο 2006 ενώ τ α αντ ί στ οιχ α έ σοδα γ ια τ ο 2005 ανέ ρ χ οντ αι σε 373 χ ιλ ιά δες Ευρ ώ. 6. Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝOΜ ΙΚ Α ΕΞ Ο Α Η Ετ αιρ ί α δεν εί χ ε χ ρ ηµ ατ οοικονοµ ικά έ ξ οδα κατ ά τ η διά ρ κεια τ ου 2006, ενώ στ η χ ρ ήση τ ου 2005 εί χ ε 17 χ ιλ. ευρ ώ. 7. Π ΕΛ Α ΤΕΣ Κ Α Ι Λ Ο ΙΠ ΕΣ Β Ρ Α Χ Υ Π Ρ Ο Θ ΕΣΜ ΕΣ Α Π Α ΙΤΗΣΕΙΣ Οι λ ογ αρ ιασµ οί τ ω ν λ οιπ ώ ν βρ αχ υπ ρ ό θ εσµ ω ν απ αιτ ήσεω ν τ ης Ετ αιρ ί ας αναλ ύ οντ αι ω ς εξ ής: Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2005 Σύνολο π ε λα τ ώ ν 0 0 Παρακρατούµενοι Φ ό ροι Α π αί τη σ η Φ ό ρου Προσ τιθ έ µενη ς Α ξ ί ας Σύνολο λοι π ώ ν β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ω ν α π α ι τ ή σ ε ω ν Σύνολο π ε λα τ ώ ν κ α ι λοι π ώ ν β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ω ν α π α ι τ ή σ ε ω ν ι ο ί κ θ ε ω ρ ε ί ό τ ι τ ο λ ο γ ι ι κ ό υ π ό λ ο ι π ο τ ω ν λ ο ι π ώ ν τ ω ν π ρ ο γ γ ί ζ ε ι τ ε ύ λ ο γ ί τ ο υ Η ηση στ απ αι ήσε σε ην η αξ α ς. 8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘ ΕΣ ΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣ Ο Υ Ν ΑΜΑ Τ α ταµειακά δ ιαθ έ σ ιµα και ισ ο δ ύ ν αµα απ ο τ ε λ ο ύ ν τ αι απ ό µ ε τ ρ ητ ά π ο υ κ ρ ατ ο ύ ν τ αι απ ό τ ην Ε τ αι ρ ί α κ αι β ρ αχ υ π ρ ό θ ε σµ ε ς τ ρ απ ε ζ ι κ έ ς κ ατ αθ έ σε ι ς αρ χ ι κ ής δ ι ά ρ κ ε ι ας 1 µ ην ό ς ή λ ι γ ό τ ε ρ ο. Η ι ο ί κ ηση θ ε ω ρ ε ί ό τ ι η λ ο γ ι στ ι κ ή αξ ί α τ ω ν τ αµ ε ι ακ ώ ν δ ι αθ ε σί µ ω ν κ αι ι σο δ ύ ν αµ ω ν π ρ ο σε γ γ ί ζ ο υ ν τ ην ε ύ λ ο γ η αξ ί α τ ο υ ς. 12

13 ς Σ Η ΜΕΙΩ Σ ΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚΟ Ν Ο ΜΙΚΩ Ν ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ Η Σ Η Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Π Ρ Ο ΜΗ Θ ΕΥ ΤΕΣ ΚΑΙ Λ Ο ΙΠ Ο Ι Π ΙΣ ΤΩ ΤΕΣ Ο ι π ρ ο µ ηθ ε υ τ έ ς κ αι ο ι λ ο ι π ο ί π ι στ ω τ έ ς αν αλ ύ ο ν τ αι ω ς ε ξ ής: Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2005 η θ ε υ τ έ ς π λ η ν ε ν δ τ α ι ρ ι κ ώ ν υ π π ω ν Ε τ α ι ρ ί ε ς Ο µ ί λ Α Γ Ε Τ Η ρ α κ λ ή ς Λ π π ι ω τ έ ς π λ η ν ε ν δ τ α ι ρ ι κ ώ ν υ π π ω ν Σ ύ ν π ρ η θ ε υ τ ώ ν κ α ι λ π ώ ν π ι ω τ ώ ν Πρ οµ οε ολ οί ου 28 0 οι οί στ οε ολ οί 0 3 ολ ο οµ οι στ 34 4 ι ο ί κ τ Ε τ ρ ί θ ε ω ρ ε ί ό τ ι τ ο υ π ό λ ο ι π ο τ ω ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν υ π ο χ ρ ε ώ ω ν π ρ ο γ γ ί ζ ε ι τ ε ύ λ ο γ τ ο υ ί Η ηση ης αι ας σε σε ην η ς αξ α. 10. ΜΕΤΟ Χ ΙΚΟ ΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2005 Ε γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ο, ε κ δ οθ έ ν κ α ι π λ ή ρ ω κ α τ α β λ η µ έ ν ο: κ οι ν έ ς µ ε τ οχ έ ς ον οµ α στ ι κ ή ς α ξ ί α ς 29,35 Ε υ ρ ώ α ν ά µ ε τ οχ ή Ε τ ρ ί δ ι έ τ ε ι µ ι κ ο ρ ί κ ο ι ν ώ ν µ ε τ ο χ ώ ν ο ι ο π ο ί ε δ ε ν έ χ ο υ ν δ ι κ ω µ ε ρ ό ε ι δ Η αι α αθ α ατ ηγ α, ς αί α σε στ αθ σό ηµ α. 11. ΑΠ Ο Θ ΕΜΑΤΙΚΑ Ο ι κ ι ν ι τ ω ν λ ο γ ι ώ ν τ ω ν ο θ ε µ ι κ ώ ν τ Ε τ ρ ί π ο υ ά ζ ο ν τ ο ν κ ω τ έ ρ ω π ί ν ήσε ς αρ ασµ απ ατ ης αι ας αρ σι αι στ ατ ακ α: Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ 1/1/2005 Πρ οσθ ή κ ε ς / (Μ ε ι ώ σε ι ς ) 31/12/2005 Πρ οσθ ή κ ε ς / (Μ ε ι ώ σε ι ς ) 31/12/2006 Τ α κ τ ι κ ό Α π ε µ α τ ι κ ό Ε ι δ ι κ Α π ε µ α τ ι κ Έ κ τ α κ τ α Α π ε µ α τ ι κ Α φ ό γ η τ α Α π ε µ α τ ι κ οθ ά οθ ά οθ ά ορ ολ οθ ά Τακτικό Α π ο θ ε µ ατικό Σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ ην Ε λ λ ην ι κ ή ν ο µ ο θ ε σί α, ο ι ε π ι χ ε ι ρ ήσε ι ς ο φ ε ί λ ο υ ν σε κ ά θ ε χ ρ ήση ν α µ ε τ αφ έ ρ ο υ ν στ ο τ ακ τ ι κ ό απ ο θ ε µ ατ ι κ ό τ ο 5% τ ω ν µ ε τ ά φ ό ρ ω ν κ ε ρ δ ώ ν τ ο υ ς, µ έ χ ρ ι τ ο τ ακ τ ι κ ό απ ο θ ε µ ατ ι κ ό ν α ι σο ύ τ αι µ ε τ ο 1/3 τ ο υ µ ε τ ο χ ι κ ο ύ κ ε φ αλ αί ο υ. Τ ο απ ο θ ε µ ατ ι κ ό αυ τ ό δ ε ν µ π ο ρ ε ί ν α δ ι αν ε µ ηθ ε ί, αλ λ ά µ π ο ρ ε ί ν α χ ρ ησι µ ο π ο ι ηθ ε ί γ ι α ν α απ ο ρ ρ ο φ ήσε ι µ ε λ λ ο ν τ ι κ έ ς ζ ηµ ί ε ς. Ε ιδ ικά Α π ο θ ε µ ατικά Τ α ε ι δ ι κ ά απ ο θ ε µ ατ ι κ ά αν αλ ύ ο ν τ αι ω ς ε ξ ής: 13

14 ν Σ Η ΜΕΙΩ Σ ΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚΟ Ν Ο ΜΙΚΩ Ν ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ Η Σ Η Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΑΠ Ο Θ ΕΜΑΤΙΚΑ σ υ ν έ χ ε ι α Ε ιδ ικά Α π ο θ ε µ ατικά -σ υ ν έ χ ε ια Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2005 Α π οθ ε µ α τ ι κ ό Ε π ε ν δ ύ σε ω ν Ν.1078/ Α π οθ ε µ α τ ι κ ό Κ ε φ α λ α ί ου Κ ί ν η ση ς Ν.1078/ Έ κτακτα Α π ο θ ε µ ατικά Τ α έ κ τ ακ τ α απ ο θ ε µ ατ ι κ ά π ρ ο έ ρ χ ο ν τ αι κ ατ ά τ ο µ ε γ αλ ύ τ ε ρ ο µ έ ρ ο ς τ ο υ ς απ ό κ έ ρ δ η ε ι ς ν έ ο ν π ρ ο ηγ ο υ µ έ ν ω ν χ ρ ήσε ω ν. Τ α π ο σά αυ τ ά µ π ο ρ ο ύ ν ν α δ ι αν ε µ ηθ ο ύ ν στ ο υ ς ε τ αί ρ ο υ ς χ ω ρ ί ς π ρ ό σθ ε τ η φ ο ρ ο λ ό γ ηση µ ε τ ά απ ό απ ό φ αση τ ης Γ ε ν ι κ ής Σ υ ν έ λ ε υ σης τ ω ν Ε τ αί ρ ω ν. Α φ ο ρ ο λ όγ η τα Α π ο θ ε µ ατικά Τ α αφ ο ρ ο λ ό γ ητ α απ ο θ ε µ ατ ι κ ά αν αλ ύ ο ν τ αι ω ς ε ξ ής: Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2005 Α ν α π τ υ ξ ι α κ ό ς Α ν α π τ υ ξ ι α κ ό ς Α ν α π τ υ ξ ι α κ ό ς Λ π Α φ ό γ η τ α Α π ε µ α τ ι κ Ν. 1116/ Ν. 1262/ Ν. 1892/ οι ά ορ ολ οθ ά ΕΝ ΕΧ Ο ΜΕΝ ΕΣ Υ Π Ο Χ Ρ ΕΩ Σ ΕΙΣ Α ν έ λ ε γ κτε ς Φ ο ρ ο λ ο γ ικά Χ ρ ή σ ε ις Ο ι φ ο ρ ο λ ο γ ι κ έ ς υ π ο χ ρ ε ώ σε ι ς τ ης Ε τ αι ρ ί ας θ α ο ρ ι στ ι κ ο π ο ι ηθ ο ύ ν ό τ αν θ α δ ι ε ν ε ρ γ ηθ ο ύ ν ο ι αν τ ί στ ο ι χ ο ι τ ακ τ ι κ ο ί έ λ ε γ χ ο ι απ ό τ ι ς αρ µ ό δ ι ε ς φ ο ρ ο λ ο γ ι κ έ ς αρ χ έ ς ή /κ αι τ ε λ ε σι δ ι κ ήσο υ ν σχ ε τ ι κ έ ς ε κ κ ρ ε µ ε ί ς δ ι κ αστ ι κ έ ς υ π ο θ έ σε ι ς π ο υ αφ ο ρ ο ύ ν υ φ ι στ ά µ ε ν ε ς δ ι αφ ο ρ έ ς π ρ ο ηγ ο ύ µ ε ν ω ν χ ρ ήσε ω ν µ ε τ ι ς φ ο ρ ο λ ο γ ι κ έ ς αρ χ έ ς. Ε ί ν αι π ι θ αν ό απ ό τ ο υ ς π αρ απ ά ν ω φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ο ύ ς ε λ έ γ χ ο υ ς ν α π ρ ο κ ύ ψ ο υ ν π ρ ό σθ ε τ ο ι φ ό ρ ο ι κ αι π ρ ο σαυ ξ ήσε ι ς π ο υ δ ε ν ε ί ν αι δ υ ν ατ ό ν ν α π ρ ο β λ ε φ θ ο ύ ν στ ο π αρ ό ν στ ά δ ι ο µ ε ε ύ λ ο γ η ακ ρ ί β ε ι α. Σ υ ν ε π ώ ς δ ε ν έ χ ο υ ν σχ ηµ ατ ι σθ ε ί αν τ ί στ ο ι χ ε ς π ρ ο β λ έ ψ ε ι ς. Η Ε τ αι ρ ί α δ ε ν έ χ ε ι ε λ ε γ χ θ ε ί απ ό τ ι ς φ ο ρ ο λ ο γ ι κ έ ς αρ χ έ ς γ ι α τ ην δ ι αχ ε ι ρ ι στ ι κ έ ς χ ρ ήσε ι ς Γ ΕΓ Ο Ν Ο ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ Ν Η ΜΕΡ Ο ΜΗ Ν ΙΑ Σ Υ Ν ΤΑΞ Η Σ ΤΟ Υ ΙΣ Ο Λ Ο Γ ΙΣ ΜΟ Υ ε ν έ χ ε ι συ µ β ε ί κ ά π ο ι ο γ ε γ ο ν ό ς τ ο ο π ο ί ο ν α ε π ηρ ε ά ζ ε ι τ ην ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή δ ι ά ρ θ ρ ω ση ή τ ην ε π ι χ ε ι ρ ηµ ατ ι κ ή π ο ρ ε ί α τ ης Ε τ αι ρ ί ας απ ό τ ι ς 31/12/2006 µ έ χ ρ ι κ αι τ ην ηµ ε ρ ο µ ην ί α σύ ν τ αξ ης τ ω ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν κ ατ αστ ά σε ω ν. 14

15 Ο ι Σ Η ΜΕΙΩ Σ ΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚΟ Ν Ο ΜΙΚΩ Ν ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ Η Σ Η Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Σ Υ Ν ΑΛ Λ ΑΓ ΕΣ ΜΕ Σ Υ Γ Γ ΕΝ Η ΜΕΡ Η Συναλλαγές Μ ε τ αξ ύ Συνδ ε δ ε µ ένω ν Ε τ αι ρ ι ώ ν Η Ε τ αι ρ ί α συ ν δ έ ε τ αι µ ε τ ο ν Ό µ ι λ ο Α Γ Ε Τ ΗΡ Α Κ Λ ΗΣ µ έ σω τ ης συ µ µ ε τ ο χ ής τ ης µ ητ ρ ι κ ής ε τ αι ρ ί ας Α Γ Ε Τ Ηρ ακ λ ής στ ο κ ε φ ά λ αι ο τ ης, σε π ο σο στ ό 99,78%. Ο ι ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς κ ατ αστ ά σε ι ς τ ο υ Ο µ ί λ ο υ ε ν ο π ο ι ο ύ ν τ αι τ ε λ ι κ ά απ ό τ ην ε τ αι ρ ί α Lafarge A.E π ο υ ε ί ν αι ε γ κ ατ ε στ ηµ έ ν η στ η Γ αλ λ ί α. Ο συ ν αλ λ αγ έ ς µ ε τ ι ς ε τ αι ρ ί ε ς τ ο υ Ο µ ί λ ο υ τ ης Α Γ Ε Τ ΗΡ Α Κ Λ ΗΣ κ αι τ ης Lafarge A.E. αν αλ ύ ο ν τ αι κ ατ ω τ έ ρ ω : Π ο σ ά σ ε χ ι λ. Ευ ρ ώ 1/1-31/12/2006 Π Ω Λ Η ΣΕ Ι Σ Α Γ Ο Ρ Ε Σ Α Π Α Ι Τ Η ΣΕ Ι Σ 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω ΣΕ Ι Σ 1/1-31/12/2005 Η ρ α κ λ ή ς ΑΓΕΤ Σύνολο ι συ ν αλ λ αγ έ ς µ ε συ γ γ ε ν ή µ έ ρ η γ ί ν ε τ αι µ ε τ ο υ ς συ ν ήθ ε ι ς ό ρ ο υ ς τ ης αγ ο ρ ά ς π ο υ ι σχ ύ ο υ ν κ αι γ ι α τ α τ ρ ί τ α µ έ ρ η. 15

16 Μ ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Τ ΗΣ ΣΤ ΑΘΜ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ ΑΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Κύριοι Μ έ τ οχ οι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο ά ρθ ρο 136 τ ου Κ /1920 ό π ω ς α υ τ ό τ έ θ η κ ε µ ε τ ο ά ρθ ρο 13 τ ου Ν. 3229/2004, υ π οβ ά λ λ ου µ ε σ υ ν η µ µ έ ν α σ τ η ν Γ ε ν ικ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ ή σ α ς τ ις Οικ ον οµ ικ έ ς κ α τ α σ τ ά σ ε ις τ η ς ε τ α ιρί α ς γ ια τ η χ ρή σ η π ου έ λ η ξ ε τ η ν Τ α οικ ον οµ ικ ά σ τ οιχ ε ί α τ η ς Ε τ α ιρί α ς α ν α λ ύον τ α ι λ ε π τ οµ ε ρώ ς σ τ ις Οικ ον οµ ικ έ ς Κα τ α σ τ ά σ ε ις µ ε τ ις σ η µ ε ιώ σ ε ις τ ου ς κ α ι π α ρέ χ ου ν ό λ α τ α σ τ οιχ ε ί α κ α ι π λ η ροφ ορί ε ς π ου ε ί ν α ι α π α ρα ί τ η τ ε ς γ ια τ η ν α ν ά λ υ σ ή τ ου ς. Ό π ω ς α ν α λ υ τ ικ ό τ ε ρα π ροκ ύπ τ ε ι α π ό τ ις Οικ ον οµ ικ έ ς Κα τ α σ τ ά σ ε ις : Κα τ ά τ ο έ τ ος 2006 ο κ ύκ λ ος ε ργ α σ ιώ ν α ν ή λ θ ε σ τ ο π οσ ό τ ω ν 5 χ ιλ. έ ν α ν τ ι 373 χ ιλ. τ ο Η π α ρα π ά ν ω µ ε ί ω σ η οφ ε ί λ ε τ α ι κ υ ρί ω ς σ τ η ν δ ια κ οπ ή τ ω ν π ροσ φ ε ρό µ ε ν ω ν υ π η ρε σ ιώ ν κ α ι τ ον π ε ριορισ µ ό τ ω ν ε σ ό δ ω ν µ ό ν ο α π ό ε ν οικ ί α σ η κ τ ιρί ου. Τ α κ α θ α ρά α π οτ ε λ έ σ µ α τ α χ ρή σ ε ω ς π ρο φ ό ρω ν β ε λ τ ιώ θ η κ α ν τ ο 2006 σ ε ζ η µ ί α (36) χ ιλ. έ ν α ν τ ι ζ η µ ί α ς (126) χ ιλ. τ ο Η Ε τ α ιρί α δ ε ν δ ια τ η ρε ί υ π οκ α τ α σ τ ή µ α τ α. ΕΠ ΕΝ Υ ΣΕΙ Σ Σ τ η ν π ε ρί οδ ο τ ού έ τ ου ς 2006 δ ε ν έ γ ιν α ν ε π ε ν δ ύσ ε ις. Ε π ί σ η ς δ ε ν π ροβ λ έ π ον τ α ι ε π ε ν δ ύσ ε ις γ ια τ ο Π ΗΓ ΕΣ ΑΒ ΕΒ ΑΙ Ο Τ ΗΤ ΑΣ ΚΑΙ Γ ΕΓ Ο Ν Ο Τ Α Μ ΕΤ Α Τ ΗΝ ΗΜ ΕΡ Ο Μ ΗΝ Ι Α Τ Ο Υ Ι ΣΟ Λ Ο Γ Ι ΣΜ Ο Υ Οι κ ύριε ς π η γ έ ς α β ε β α ιό τ η τ α ς λ ογ ισ τ ικ ώ ν ε κ τ ιµ ή σ ε ω ν π ε ριγ ρά φ ον τ α ι σ τ η σ η µ ε ί ω σ η 4 κ α ι τ α σ η µ α ν τ ικ ό τ ε ρα γ ε γ ον ό τ α µ ε τ ά τ η ν η µ ε ροµ η ν ί α τ ου ισ ολ ογ ισ µ ού π ε ριγ ρά φ ον τ α ι σ τ η σ η µ ε ί ω σ η 13 τ ω ν ε τ ή σ ιω ν οικ ον οµ ικ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν τ η ς ε τ α ιρί α ς. Κύριοι Μ έ τ οχ οι, ε β ά σ η ό λ α τ α π α ρα π ά ν ω α ν α φ ε ρθ έ ν τ α κ α ι τ η ν Έ κ θ ε σ η τ ω ν Ορκ ω τ ώ ν Ε λ ε γ κ τ ώ ν Λ ογ ισ τ ώ ν έ χ ε τ ε σ τ η ν δ ιά θ ε σ ή σ α ς ό λ α τ α α π α ρα ί τ η τ α σ τ οιχ ε ί α γ ια ν α π ροχ ω ρή σ ε τ ε σ τ η ν έ γ κ ρισ η τ ω ν Οικ ον οµ ικ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν α λ λ ά κ α ι α π ό τ ο ν ό µ ο α π α λ λ α γ ή µ α ς ό π ω ς π ροβ λ έ π ε τ α ι α π ό τ ο κ α τ α σ τ α τ ικ ό. Χ α λ ά ν δ ρι, 20 Μ α ρτ ί ου 2007 Τ Ο Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο 16

17 Χ α τ ζ ηπ α ύ λ ο υ Σ ο φ ι α ν ό ς & Κ α µ π ά ν ης Α.Ε. Ο ρ κ ω τ ο ί Ελ ε γ κ τ έ ς & Επ ι χ ε ι ρ ηµ α τ ι κ ο ί Σ ύ µ β ο υ λ ο ι Λ ε ω φ. Κ ηφ ι σ ί α ς Χ α λ ά νδ ρ ι Αθ ή να Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΚΘΕΣΗ ΕΛ ΕΓ Χ Ο Υ ΑΝ ΕΞ ΑΡ Τ ΗΤ Ο Υ Ο Ρ ΚΩ Τ Ο Υ ΕΛ ΕΓ ΚΤ Η Λ Ο Γ Ι ΣΤ Η Π ρ ο ς τ ο υ ς Μ ε τ ό χ ο υ ς τ η ς Αν ώ ν υ µ η ς Ετ α ι ρ ί α ς «ΣΤ ΑΘΜ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε.» Έ κ θ ε σ η ε π ί τ ω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κα τ α σ τ ά σ ε ω ν Ελέγξαµε τι ς σ υν ηµµέν ες οι κ ον οµι κ ές κ ατασ τά σ ει ς της «Σ Τ ΑΘ Μ ΟΙ ΑΙ Γ ΑΙ ΟΥ Α.Β.Ε.Ε» (η «Εται ρ εί α») π ου απ οτελού ν ται απ ό τον ι σ ολογι σ µό της 31 εκ εµβ ρ ί ου 2006 κ αι τι ς κ ατασ τά σ ει ς απ οτελεσ µά τω ν, µεταβ ολώ ν ι δ ί ω ν κ εφ αλαί ω ν κ αι ταµει ακ ώ ν ρ οώ ν γι α τη χ ρ ήσ η π ου έληξε την ηµερ οµην ί α αυτή, κ αθ ώ ς κ αι π ερ ί ληψ η τω ν σ ηµαν τι κ ώ ν λογι σ τι κ ώ ν π ολι τι κ ώ ν κ αι λοι π ές επ εξηγηµατι κ ές σ ηµει ώ σ ει ς. Ευθύνη ι ο ί κ ησ ης γ ι α τ ι ς Ο ι κ ο νο µ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς Η ι οί κ ησ η της Εται ρ εί ας έχ ει την ευθ ύ ν η γι α την κ ατά ρ τι σ η κ αι εύ λογη π αρ ουσ ί ασ η αυτώ ν τω ν οι κ ον οµι κ ώ ν κ ατασ τά σ εω ν σ ύ µφ ω ν α µε τα ι εθ ν ή Π ρ ότυπ α Χ ρ ηµατοοι κ ον οµι κ ής Π ληρ οφ όρ ησ ης, όπ ω ς αυτά έχ ουν υι οθ ετηθ εί απ ό την Ευρ ω π αϊ κ ή Έ ν ω σ η. Η ευθ ύ ν η αυτή π ερ ι λαµβ ά ν ει σ χ εδ ι ασ µό, εφ αρ µογή κ αι δ ι ατήρ ησ η σ υσ τήµατος εσ ω τερ ι κ ού ελέγχ ου σ χ ετι κ ά µε την κ ατά ρ τι σ η κ αι εύ λογη π αρ ουσ ί ασ η οι κ ον οµι κ ώ ν κ ατασ τά σ εω ν, απ αλλαγµέν ω ν απ ό ουσ ι ώ δ η αν ακ ρ ί β ει α, π ου οφ εί λεται σ ε απ ά τη ή λά θ ος. Η ευθ ύ ν η αυτή π ερ ι λαµβ ά ν ει επ ί σ ης την επ ι λογή κ αι εφ αρ µογή κ ατά λληλω ν λογι σ τι κ ώ ν π ολι τι κ ώ ν κ αι την δ ι εν έρ γει α λογι σ τι κ ώ ν εκ τι µήσ εω ν, π ου εί ν αι λογι κ ές γι α τι ς π ερ ι σ τά σ ει ς. Ευθύνη Ελ ε γ κ τ ή ι κ ή µας ευθ ύ ν η εί ν αι η έκ φ ρ ασ η γν ώ µης επ ί αυτώ ν τω ν οι κ ον οµι κ ώ ν κ ατασ τά σ εω ν µε β ά σ η τον έλεγχ ό µας. Μ ε εξαί ρ εσ η το θ έµα π ου αν αφ έρ εται σ την επ όµεν η π αρ ά γρ αφ ο δ ι εν ερ γήσ αµε τον έλεγχ ο σ ύ µφ ω ν α µε τα Ελλην ι κ ά Ελεγκ τι κ ά Π ρ ότυπ α, π ου εί ν αι εν αρ µον ι σ µέν α µε τα ι εθ ν ή Ελεγκ τι κ ά Π ρ ότυπ α. Τ α π ρ ότυπ α αυτά απ αι τού ν τη σ υµµόρ φ ω σ ή µας µε τους κ αν όν ες δ εον τολογί ας κ αι το σ χ εδ ι ασ µό κ αι δ ι εν έρ γει α του ελέγχ ου µας µε σ κ οπ ό την εύ λογη δ ι ασ φ ά λι σ η ότι οι οι κ ον οµι κ ές κ ατασ τά σ ει ς εί ν αι απ αλλαγµέν ες απ ό ουσ ι ώ δ η αν ακ ρ ί β ει α. Ο έλεγχ ος π ερ ι λαµβ ά ν ει τη δ ι εν έρ γει α δ ι αδ ι κ ασ ι ώ ν γι α την σ υγκ έν τρ ω σ η ελεγκ τι κ ώ ν τεκ µηρ ί ω ν σ χ ετι κ ά µε τα π οσ ά κ αι τι ς π ληρ οφ ορ ί ες π ου π ερ ι λαµβ ά ν ον ται σ τι ς οι κ ον οµι κ ές κ ατασ τά σ ει ς. Οι δ ι αδ ι κ ασ ί ες επ ι λέγον ται κ ατά την κ ρ ί σ η του ελεγκ τή κ αι π ερ ι λαµβ ά ν ουν την εκ τί µησ η του κ ι ν δ ύ ν ου ουσ ι ώ δ ους αν ακ ρ ί β ει ας τω ν οι κ ον οµι κ ώ ν κ ατασ τά σ εω ν λόγο απ ά της η λά θ ους. Γ ι α την εκ τί µησ η του κ ι ν δ ύ ν ου αυτού, ο ελεγκ τής λαµβ ά ν ει υπ όψ η το σ ύ σ τηµα εσ ω τερ ι κ ού ελέγχ ου σ χ ετι κ ά µε την κ ατά ρ τι σ η κ αι εύ λογη π αρ ουσ ί ασ η τω ν οι κ ον οµι κ ώ ν κ ατασ τά σ εω ν µε σ κ οπ ό το σ χ εδ ι ασ µό ελεγκ τι κ ώ ν δ ι αδ ι κ ασ ι ώ ν γι α τι ς π ερ ι σ τά σ ει ς κ αι όχ ι γι α την έκ φ ρ ασ η γν ώ µης επ ί της απ οτελεσ µατι κ ότητας του σ υσ τήµατος εσ ω τερ ι κ ού ελέγχ ου της Εται ρ εί ας. Ο έλεγχ ος π ερ ι λαµβ ά ν ει επ ί σ ης την αξι ολόγησ η της κ αταλληλότητας τω ν λογι σ τι κ ώ ν π ολι τι κ ώ ν π ου εφ αρ µόσ τηκ αν κ αι του εύ λογου τω ν εκ τι µήσ εω ν π ου έγι ν αν απ ό τη ι οί κ ησ η, κ αθ ώ ς κ αι αξι ολόγησ η της σ υν ολι κ ής π αρ ουσ ί ασ ης τω ν οι κ ον οµι κ ώ ν κ ατασ τά σ εω ν. Π ι σ τεύ ουµε ότι τα ελεγκ τι κ ά τεκ µήρ ι α π ου έχ ουµε σ υγκ εν τρ ώ σ ει εί ν αι επ αρ κ ή κ αι κ ατά λληλα γι α τη θ εµελί ω σ η της γν ώ µης µας. εν τέθ ηκ αν υπ όψ η µας σ τοι χ εί α π ου ν α µας επ ι τρ έπ ουν ν α επ αληθ εύ σ ουµε την εγκ υρ ότητα κ αι ει σ π ρ αξι µότητα απ αι τήσ εω ν απ ό το Ελλην ι κ ό ηµόσ ι ο π ου π ερ ι λαµβ ά ν ον ται σ το κ ον δ ύ λι του Ι σ ολογι σ µού «Π ελά τες κ αι λοι π ές β ρ αχ υπ ρ όθ εσ µες απ αι τήσ ει ς» το ύ ψ ος τω ν οπ οί ω ν κ ατά την 31 εκ εµβ ρ ί ου, 2006 αν έρ χ εται σ ε 114 χ ι λ. Σ υν επ ώ ς δ εν εκ φ έρ ουµε οπ οι αδ ήπ οτε γν ώ µη γι α το π αρ απ ά ν ω κ ον δ ύ λι. Χατζηπαύλου Σ οφ ι αν ό ς & Κ αµ πά ν ης Member o f Ανώνυµη Ετ α ι ρ ε ί α Ο ρ κ ω τ ών Ελ ε γ κ τ ών & Σ υµβ ο ύ λ ω ν Επ ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Deloitte Touche Tohmatsu ΑΡ Μ.Α.Ε /01ΑΤ /Β93/2052 Θ ε σ σ α λ ο νί κ η: Ανδ ρ ι α νο υπ ό λ ε ω ς 1A, Κ α λ α µα ρ ι ά, Τ ηλ.: +30 (2310) , Fax: +30 (2310)

18 Γνώµη Με εξ αί ρ εση τις π ρ ο σαρ µ ο γ έ ς π ο υ εν δ εχ ό µ εν α θ α απ αιτο ύ ν το αν εί χ ε κ αταστεί εφ ικ τή η απ ό την π λ ευ ρ ά µ ας επ αλ ή θ ευ ση τω ν απ αιτή σεω ν π ο υ αν αφ έ ρ ο ν ται στην π ρ ο ηγ ο ύ µ εν η π αρ ά γ ρ αφ ο, κ ατά τη γ ν ώ µ η µ ας, ο ι συ ν ηµ µ έ ν ες ο ικ ο ν ο µ ικ έ ς κ αταστά σεις π αρ ο υ σιά ζ ο υ ν εύ λ ο γ α, απ ό κ ά θ ε ο υ σιώ δ η ά π ο ψ η, την ο ικ ο ν ο µ ικ ή κ ατά σταση της Εταιρ εί ας κ ατά την 31 εκ εµ βρ ί ο υ 2006, την χ ρ ηµ ατο ο ικ ο ν ο µ ικ ή της επ ί δ ο ση κ αι τις ταµ ειακ έ ς της ρ ο έ ς γ ια τη χ ρ ή ση π ο υ έ λ ηξ ε την ηµ ερ ο µ ην ί α αυ τή, σύ µ φ ω ν α µ ε τα ιεθ ν ή Π ρ ό τυ π α Χ ρ ηµ ατο ο ικ ο ν ο µ ικ ή ς Π λ ηρ ο φ ό ρ ησης, ό π ω ς αυ τά υ ιο θ ετή θ ηκ αν απ ό την Ευ ρ ω π αϊ κ ή Έ ν ω ση. Χ ω ρ ί ς ν α δ ιατυ π ώ ν ο υ µ ε επ ιφ ύ λ αξ η ω ς π ρ ο ς τα συ µ π ερ ά σµ ατα το υ ελ έ γ χ ο υ εφ ιστο ύ µ ε την π ρ ο σο χ ή σας : (α) (β) στην σηµ εί ω ση 12 τω ν ο ικ ο ν ο µ ικ ώ ν κ αταστά σεω ν στην ο π ο ί α γ ί ν εται αν αφ ο ρ ά στις χ ρ ή σεις γ ια τις ο π ο ί ες ο ι φ ο ρ ο λ ο γ ικ έ ς δ ηλ ώ σεις της Εταιρ ί ας δ εν έ χ ο υ ν εξ ετασθ εί απ ό τις φ ο ρ ο λ ο γ ικ έ ς αρ χ έ ς µ ε συ ν έ π εια ν α υ π ά ρ χ ει το εν δ εχ ό µ εν ο επ ιβο λ ή ς π ρ ό σθ ετω ν φ ό ρ ω ν κ αι π ρ ο σαυ ξ ή σεω ν κ ατά το ν χ ρ ό ν ο π ο ύ θ α εξ ετασθ ο ύ ν κ αι θ α ο ρ ιστικ ο π ο ιηθ ο ύ ν. Η έ κ βαση τω ν φ ο ρ ο λ ο γ ικ ώ ν ελ έ γ χ ω ν δ εν εί ν αι δ υ ν ατό ν ν α π ρ ο βλ εφ θ ο ύ ν στο π αρ ό ν στά δ ιο κ αι, ω ς εκ το ύ το υ, δ εν έ χ ει γ ί ν ει ο π ο ιαδ ή π ο τε π ρ ό βλ εψ η στις ο ικ ο ν ο µ ικ έ ς κ αταστά σεις σε σχ έ ση µ ε το θ έ µ α αυ τό. στο γ εγ ο ν ό ς ό τι, ό π ω ς αν αφ έ ρ εται στη σηµ εί ω ση 3 τω ν ο ικ ο ν ο µ ικ ώ ν κ αταστά σεω ν λ ό γ ω τω ν συ σσω ρ ευ µ έ ν ω ν ζ ηµ ιώ ν η Καθ αρ ή Θ έ ση της Εταιρ ί ας κ ατά την 31 εκ εµ βρ ί ο υ 2006 δ ιαµ ο ρ φ ώ ν εται χ αµ ηλ ό τερ α το υ 10% το υ µ ετο χ ικ ο ύ κ εφ αλ αί ο υ ή δ η χ ω ρ ί ς ν α λ ηφ θ εί υ π ό ψ η η π αρ απ ά ν ω π αρ ατή ρ ησή µ ας. Συ ν επ ώ ς συ ν τρ έ χ ει π ερ ί π τω ση εφ αρ µ ο γ ή ς τω ν ά ρ θ ρ ω ν 47 κ αι 48 το υ Κ.Ν. 2190/20. Η ιο ί κ ηση της Εταιρ ί ας θ εω ρ εί δ εδ ο µ έ ν η την υ π ο στή ρ ιξ η της Μητρ ικ ή ς Εταιρ ί ας γ ια την συ ν έ χ ιση της δ ρ αστηρ ιό τητά ς της στο ο ρ ατό µ έ λ λ ο ν. Αναφορά επ ί άλ λ ω ν νοµ ι κ ώ ν κ αι κ ανονι σ τ ι κ ώ ν θ εµ άτ ω ν Τ ο π ερ ιεχ ό µ εν ο της Έ κ θ εσης το υ ιο ικ ητικ ο ύ Συ µ βο υ λ ί ο υ, ό π ω ς π αρ ατί θ εται στη σελ ί δ α 16 εί ν αι συ ν επ έ ς µ ε τις συ ν ηµ µ έ ν ες ο ικ ο ν ο µ ικ έ ς κ αταστά σεις. Αθ ή ν α, 22 Μαΐ ο υ 2007 Ο Ορ κ ω τό ς Ελ εγ κ τή ς Λο γ ιστή ς Μιχ ά λ ης Ε. Καρ αβά ς Α.Μ. ΣΟΕΛ Deloitte. Χ ατζ ηπ αύ λ ο υ, Σο φ ιαν ό ς & Καµ π ά ν ης Α.Ε. Ορ κ ω το ί Ελ εγ κ τέ ς & Επ ιχ ειρ ηµ ατικ ο ί Σύ µ βο υ λ ο ι Λ. Κηφ ισί ας , Χ αλ ά ν δ ρ ι Α.Μ.ΣΟΕΛ Ε

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/01ΑΤ /Β/86/178 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ 49-51 141

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

GREAT Greek Architectural Talent

GREAT Greek Architectural Talent ΤΑ Π Ρ Ω ΤΑ ΤΟ Υ Σ Κ ΤΙ Ρ Ι Α ελτίο Τ ύ π ου GREAT Greek Architectural Talent Νέος θ ε σ µ ό ς γ ι α τ η ν α ν ά δ ε ι ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς α ρ χ ι τ ε κ τ ον ι κ ή ς δ η µ ι ου ρ γ ί α ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ACTIVITY MC 22,5 X 3.00 / EL. 210 2898111, 210 2818453 210 2819406 Info_Eket@lafarge.gr 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777

ACTIVITY MC 22,5 X 3.00 / EL. 210 2898111, 210 2818453 210 2819406 Info_Eket@lafarge.gr 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777 ACTIVITY ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜ ΕΝ Ω Ν Υ Γ ΕΙΑ Σ & Α Σ Φ Α ΛΕΙΑ Σ Σύµφωνα µε τ ο ν Κ ανο νι σ µό REACH EK 1907/2006 Έκδοση:. 3.00 / EL EN Ηµεροµ. Α ν αθ εώ DD/MM/YYYY ρη σ η ς : 01/12/2012 Α ντ ι κ αθ ι σ τ ά ό λ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ACTIVITY IV/55 SR 4.00 / EL CEM IV/A (P-W) 42,5 N CEM IV/B (P-W) 42,5 N CEM IV/B (P-W) 42,5 R CEM IV/B (P-W) 32,5 N IV55/SR

ACTIVITY IV/55 SR 4.00 / EL CEM IV/A (P-W) 42,5 N CEM IV/B (P-W) 42,5 N CEM IV/B (P-W) 42,5 R CEM IV/B (P-W) 32,5 N IV55/SR ACTIVITY ΕΛΤΙΟ Ε Ο ΕΝ Ω Ν Υ Γ ΕΙΑ Σ & Α Σ Φ Α ΛΕΙΑ Σ Σύµφωνα µε τ ο ν Κ ανο νι σ µό REACH EK 1907/2006 Έκδοση:. 4.00 / EL EN Ηµεροµ. Α ν αθ εώ DD/MM/YYYY ρη σ η ς : 01/12/2012 Α ντ ι κ αθ ι σ τ ό λ ε ς

Διαβάστε περισσότερα

31 2011, . 3556/2007

31 2011, . 3556/2007 ΕΤΗΣ Ι Α ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣ Η ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣ ΕΩ Σ Π ΟΥ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι ΟΥ 2011, ΤΗΣ ΕΤΑΙ Ρ Ι ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι Λ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚ Λ ΗΣ Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙ Σ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Θ Ε Μ Α : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θ Ε Μ Α : Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Τ Η Ρ Η ΣΗ Β Ι Β ΛΙΩΝ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι ΣΗΣ Γ Ι Α Ε Π Ι Τ Η ΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ι Ο ο ο υμαπ ο δρ υ Δ Σ Ε α ρ κ Κο ωγ κ θ μ δα εργαοιο κριτ ρια επ ογ Ο θρι πι Δ αμ Κ γωγ ε ευκ ρ ε ατ ρτ υε δ υδρ ε γ ρ αγωγ τα ωτ Πρ ια υ δαεφ δ μ ι Πρ ι Θ Ι Περ β γωγ Πο Δ α ε ρ περ βα τ κι Θεμ τω α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

& & managers 86 2 : 2004

& & managers 86 2 :  2004 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧ ΑΝ Ι Κ Ω Ν Π ΑΡ ΑΓ Ω Γ ΗΣ & Ι ΟΙ Κ ΗΣΗΣ ΘΕΜΑ Ι Π Λ Ω ΜΑΤ Ι Κ Η Σ ΕΡ Γ ΑΣ Ι ΑΣ : Ορ γ α ν ω σ ι α κ ή Συ µ π ε ρ ι φ ο ρ ά & Σύ γ χ ρ ο ν ε ς Μέ θ ο δ ο ι ι ο ί κ η σ η

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας

Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ ΩΝ Τ Μ Η Μ Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Μετεξέλιξη της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Κριτήρια αποτελεσματικότητας για την περίπτωση της υποχρεωτικής εφεδρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΦ /ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εκπόνηση εργασίας: ΓΕΡΜΕΝΗ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια

π ικα Φη ιρκινη Ευανθια νδρ αζ κατσαρ ζ τσελ ντη ασιλα η ι αγγελια Ξ Ξ Ξ ι Ψ β κατσαρ ζ τσελ ντη νδρ αζ ερβ υ π ικα Φη ιρκινη Ευανθια χαβιαραζ αρι δη ασιλα η ι αγγελια ιχα ουζα ιτη Γ Ρ Λ Σ διεπιστημ νικ μ δα τ υ ε τρ υ ψ χικηζ γγειαζ ατρ παιδαγωγικ ερ υραζ και η μ δα

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Θεοδωρίδης, Φιλόλογος καθηγητής «Σ ταθ µο ί σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια κ αι ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α»» Ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «ή µη τρα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Λεωνίδας Γραμματικός Επιβλέπων καθήγητης: Καλοκάσης Νικόλαος ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 ΕΡΓΑ ΣΥΓΧΡΗΜ ΑΤΟΔΟΤΟΥΜ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ!ΟΥΝΙΟΣ 1998 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΔΡΧ. 400 H O X IA Τ Η Σ M HΛ O Y Υ Γ Ρ Ο Τ Ο Π Ο Σ Μ ΕΣΟ Ν Η ΣΙ - ΓΕΡΑΝΙ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα