31/12/ /12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006

2 Ν Ν Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ ε λ ί δ ε ς Σ τ ο ι χ ε ί α Κ α τ ά σ τ α σ η ς ο τ ε λ ε σ µ ά τ ω ν ή σ η ς Σ τ ο ι χ ε ί α ο λ ο γ ι σ µ ο ύ Σ τ ο ι χ ε ί α Κ α τ ά σ τ α σ η ς τ α β ο λ ώ ν Κ α θ α ρ ή ς Θ έ σ η ς Σ τ ο ι χ ε ί α Κ α τ ά σ τ α σ η ς Τ α µ ε ι α κ ώ ν ώ ν µ µ ε σ η µ έ θ ο δ ο ς Σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς ε π ί τ ω ν κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν Έ κ θ ε σ η τ ο υ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ π ρ ο ς τ η ν ή σ ι α Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν τ ό χ ω ν Έ κ θ ε σ η κ ω τ ώ ν ε γ κ τ ώ ν Λ ο γ ι σ τ ώ ν Απ Χρ 3 Iσ 4 Με 5 Ρο (έ ) 6 Οι 7-15 Ετ Με 16 Ορ Ελ ά τ ί ό τ ί έ ω τ ί ί θ ά τ ί τ Σ ί τ Μ τ ί τ ό τ έ γ τ τ γ λ τ ω Μ ό χ ω ό π τ Σ ί ρ ά φ ό Οι οικονοµ ικέ ς κατ αστ σεις ης Ετ αιρ ας απ ην σελ δα 3 ς και ην σελ δα 15 εγ κρ ηκαν κατ ην συνεδρ αση ου ιοικητ ικού υµ βουλ ου ην 20 αρ ου 2007 και ελ ού ν υπ ην κρ ιση ης ακτ ικής ενικής συνέ ευσης ν ετ ν. Κατ ιν εντ ολ ής ου ιοικητ ικού υµ βουλ ου, υπ ογ οντ αι απ : 20 Μ αρ τ ί ου 2007 Ο Π ΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΑΝ Τ Ι Π ΡΟΕ ΡΟΣ Τ ΟΥ.Σ. Ο Ι ΕΥ Θ Υ Ν Τ ΗΣ Λ ΟΓ Ι ΣΤ ΗΡΙ Ω Θ Υ Γ ΑΤ ΡΙ Κ Ω Ν ΟΜ Ι Λ ΟΥ ΑΓ ΕΤ Η Π ΡΟΪ ΣΤ ΑΜ ΕΝ Η ΟΙ Κ ΟΝ ΟΜ Ι Κ Ω Ν & Ι ΟΙ Κ ΗΤ Ι Κ Ω Υ Π ΗΡΕΣΙ Ω ALBERT CORCOS Χ ΑΡΑΛ ΑΜ Π ΟΣ B.Κ ΟΚ Κ ΟΛ ΟΓ Ι ΑΝ Ν ΗΣ Μ Ι Χ ΑΗΛ Ζ ΑΦ ΕΙ ΡΙ ΟΥ ΣΟΦ Ι Α Μ ΕΡΚ ΟΥ ΡΙ ΟΥ AΡ. Ι ΑΒ. Ν ο 01RE52755 Α..T. Ρ ΑΡ.Α.Ο.Ε Α Τ ΑΕ

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΕ ΛΕ ΣΜ ΑΤΩ Ν ΤΗΣ ΧΡ ΗΣΗΣ ΠΟ Υ Ε ΛΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η Ε ΚΕ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2006 Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ ΣΗΜ. Α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε υ ω ς Κ ύ κ λ ε ρ γ α ώ ν ω λ ή ι ς κ τ ά α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α Έ ξ α δ ι κ η τ ι κ ή ς λ ε ι τ ρ γ ί α ς δ ι ε ς Λ π λ ε ι τ ρ γ ι κ έ ξ α Κ έ ρ δ η ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς Χ ρ η µ α τ κ ι κ έ ξ α Κ έ ρ δ η χ ρ ή σ η ς π ρ ο φ ό ρ ω ν Κ α θ α ρ ά κ έ ρ δ η χ ρ ή σ η ς µ ε τ ά α π ό φ ό ρ ο υ ς 31/12/ /12/2005 ος σι (π σε ) Μι οδ οι ου & άθ ση (41) (330) οι ά ου ά οδ 0 (152) (36) (109) οοι ον οµ ά οδ 6 0 (17) (36) (126) (36) (126) Οι σηµ ειώ σεις απ ό τ η σελ ί δα 7 έ ω ς και τ η σελ ί δα 15 απ οτ ελ ού ν αναπ ό σπ αστ ο µ έ ρ ος τ ω ν Οικονοµ ικώ ν Κατ αστ ά σεω ν τ ης Ετ αιρ ί ας. 3

4 Ι ΣΟ ΛΟ Γ Ι ΣΜ Ο Σ ΤΗΣ 31 ης Ε ΚΕ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2006 χ ι λ Ε υ ρ ώ Π ά γ ι ο ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό Λ π έ ς µ α κ ρ ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς ν ο λ ο π α γ ί ο υ ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Ποσά σε. ΣΗΜ. 31/12/ /12/2005 οι οπ σµ σε 0 3 Σύ 0 3 Κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό λ ε ς κ α ι λ π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς Α π α ι τ ή ι ς α π ό φ ό ρ ε ι ή µ α τ Τ α µ ε ί α κ α δ ι α θ έ µ α κ α ι ι ύ ν α µ α ν ο λ ο κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Πε άτ οι σµ σε σε ο σοδ ος σι σοδ Σύ Σύ ν ο λ ο ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς Πρ οµ η θ ε υ τ έ ς κ α ι λ οι π οί π ι στ ω τ έ ς Σύ ν ο λ ο β ρ α χ υ π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν 34 4 Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν 34 4 Κ α θ α ρ ή θ έ σ η Μ ε τ ι κ ό κ ε φ α ι Α π ε µ α τ ι κ Α π ε λ έ α τ α ε ι ς ν έ ν ο λ ο Κ α θ α ρ ή ς θ έ σ η ς οχ άλ ο οθ ά οτ σµ ο (2.150) (2.114) Σύ Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν κ α ι Κ α θ α ρ ή ς θ έ σ η ς Οι σηµ ειώ σεις απ ό τ η σελ ί δα 7 έ ω ς και τ η σελ ί δα 15 απ οτ ελ ού ν αναπ ό σπ αστ ο µ έ ρ ος τ ω ν Οικονοµ ικώ ν Κατ αστ ά σεω ν τ ης Ετ αιρ ί ας. 4

5 ΣΤΟ Ι ΧΕ Ι Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μ Ε ΤΑΒ Ο ΛΩ Ν ΚΑΘ ΑΡ ΗΣ Θ Ε ΣΗΣ Γ Ι Α ΤΗ ΧΡ ΗΣΗ ΠΟ Υ Ε ΛΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η Ε ΚΕ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2006 Κ ά λ α Α π α Μετοχικό εφ ιο οθ εµ τικά Σ υ σ σ ω ρ ευ µ έ ν α Κ έ ρ δ η Σ ύ ν ολ ο Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ Έ ν α ρ ξ η Π Ζ η µ ί ε ς π ε ρ ι ό δ Λ ή ξ η Π ερ ιόδ ου 01/01/ (2.114) 155 ου 0 0 (36) (36) ερ ιόδ ου 31/12/ (2.150) 119 Έ ν α ρ ξ η Π Ζ η µ ί ε ς π ε ρ ι ό δ Λ ή ξ η Π ερ ιόδ ου 01/01/ (1.988) 281 ου 0 0 (126) (126) ερ ιόδ ου 31/12/ (2.114) 155 Οι σηµ ειώ σεις απ ό τ η σελ ί δα 7 έ ω ς και τ η σελ ί δα 15 απ οτ ελ ού ν αναπ ό σπ αστ ο µ έ ρ ος τ ω ν Οικονοµ ικώ ν Κατ αστ ά σεω ν τ ης Ετ αιρ ί ας. 5

6 Μ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜ Ε Ι ΑΚΩ Ν Ρ Ο Ω Ν Γ Ι Α ΤΗ ΧΡ ΗΣΗ ΠΟ Υ Ε ΛΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η Ε ΚΕ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2006 (Έ µ µ ε σ η µ έ θ ο δ ο ς ) Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 6 Π λ ί α γ : Π λ ε Α ε λ τ α,, κ κ α ζ ε τ ή 1 4 σ τ α Χ τ τ κ α σ υ 1 7 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 Λειτουργικές δραστηριότητες (Ζηµιές) / Κέρδη προ φόρων (3 ) (1 26 ) έον / µε ον προσ ρµογ ές ια ροβ έψ ις (27 ) ποτ έσ µα (έσ οδα έξ οδα έρδη ι ηµιές) πε νδυ ικ ς 2 δρα ηριότ ητ ς ρε ωσ ικ οί όκ οι ι να φή έξ οδα Π λ έον/ µε ί ον προσ α ρµογ ές γ ια µε τ α β ολ ές λ ογ α ρια σ µώ ν κ ε φα λ α ί ου κ ί νησ ης ή που σ χ ε τ ί ζ οντ α ι µε τ ις λ ε ιτ ου ργ ικ ές δρα σ τ ηριότ ητ ε ς: Μ ε ί ύ ξ α ή σ ε ε ί α ύ ξ υ ώ σ ε τ ζ ώ ε ί Χ τ τ κ α σ υ κ α τ α β ε β λ 7 δ ( 4 ) ( ) Ε π Ε ξ ε α ή σ ε ε ώ τ κ α ά ϋ λ γ ί δ Χ Ε ξ ε α α ύ ξ τ κ ε λ α ί 1. 5 χ µ δ 1. 5 Κ ξ / ( µ ω ν χ ( + ( β ) + ( ( 4 ) ( ) Τ ν χ Τ ν λ ή ξ χ ωσ η / (α ησ η) πα ιτ ων 2 (0) (Μ ωσ η) / ησ η ποχ ρε ων (πλ ην ρα πε ν) 0 (1 ) ον: ρε ωσ ικ οί όκ οι ι να φή έξ οδα ηµένα (1 ) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές ραστη ριότη τες (α) εν δυτικές δραστηριότητες ισ πρά ις πό πωλ ις νσ µα ων ι ων πα ων 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδ υτικές ραστη ριότη τες (β ) 0 ρηµ ατοδοτικές δραστηριότητες ισ πρά ις πό ησ η µε οχ ικ ού φα ου 0 00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από ρη ατοδ οτικές ραστη ριότη τες (γ) 0 00 αθ αρή αύ ηση εί ση) στα ταµ ειακά διαθ έσιµ α και ισοδύ αµ α ρή σης α) γ) αµ ειακά διαθ έσιµ α και ισοδύ αµ α έν αρξ ης ρή σης αµ ειακά διαθ έσιµ α και ισοδύ αµ α ης ρή σης 0 Οι σηµ ειώ σεις απ ό τ η σελ ί δα 7 έ ω ς και τ η σελ ί δα 15 απ οτ ελ ού ν αναπ ό σπ αστ ο µ έ ρ ος τ ω ν Οικονοµ ικώ ν Κατ αστ ά σεω ν τ ης Ετ αιρ ί ας. 6

7 ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ ΝΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, ΙΕΡ Μ ΗΝΕΙΕΣ Κ Α Ι ΤΡ Ο Π Ο Π Ο ΙΗΣΗ Υ Φ ΙΣΤΑ Μ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν Συ ν έ χ ε ι α.π.χ.π. 8, Λε ι τ ο υ ρ γ ι κ ο ί τ ο µ ε ί ς (εφ αρ µ ό ζ ετ αι γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν τ ην 1η Ι ανουαρ ί ου 2009) Τ ο.π.χ.π. 8 αντ ικαθ ιστ ά τ ο.λ.π. 14, Οικονοµ ικέ ς π λ ηρ οφ ορ ί ες κατ ά τ οµ έ α. Α π αιτ εί η π λ ηρ οφ ό ρ ηση π ου π αρ έ χ ετ αι κατ ά τ οµ έ α οικονοµ ικής δρ αστ ηρ ιό τ ητ ας να εί ναι αυτ ή π ου χ ρ ησιµ οπ οιεί η ιοί κηση εσω τ ερ ικά γ ια τ ην αξ ιολ ό γ ηση τ ης απ ό δοσης. Η Ετ αιρ ί α, βρ ί σκετ αι στ η διαδικασί α αξ ιολ ό γ ησης τ ης επ ί δρ ασης τ ου π ρ οτ ύ π ου στ ις οικονοµ ικέ ς τ ου κατ αστ ά σεις. ι ε ρ µ η ν ε ί α 7, Ε φ α ρ µ ο γ ή τ η ς π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς α ν α µ ό ρ φ ω σ η ς τ ο υ.λ.π Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς σ ε υ π ε ρ π λ η θ ω ρ ι σ τ ι κ έ ς ο ι κ ο ν ο µ ί ε ς (εφ αρ µ ό ζ ετ αι γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν τ ην 1η Μ αρ τ ί ου 2006) Η διερ µ ηνεί α 7 δεν έ χ ει εφ αρ µ ογ ή στ ην Ετ αιρ ί α. ι ε ρ µ η ν ε ί α 8, Πε δ ί ο ε φ α ρ µ ο γ ή ς.π.χ.π. 2 (εφ αρ µ ό ζ ετ αι γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν τ ην 1η Μ αΐ ου 2006) Η διερ µ ηνεί α 8 δεν έ χ ει εφ αρ µ ογ ή στ ην Ετ αιρ ί α. ι ε ρ µ η ν ε ί α 9, Ε π α ν ε κ τ ί µ η σ η ε ν σ ω µ α τ ω µ έ ν ω ν π α ρ α γ ώ γ ω ν (εφ αρ µ ό ζ ετ αι γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν τ ην 1η Ι ουνί ου 2006) Η διερ µ ηνεί α 9 δεν έ χ ει εφ αρ µ ογ ή στ ην Ετ αιρ ί α. ε ρ µ η ν ε ί α Ε ν δ ι ά µ ε σ η ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή έ κ θ ε σ η κ α ι α π ο µ ε ί ω σ η µ ό ζ γ λ χ ρ π χ ί ζ τ ί ι 10, (εφ αρ ετ αι ια ετ ήσιες ογ ιστ ικέ ς ήσεις ου αρ ουν ην 1η Νοεµ βρ ου 2006) Η διερ µ ηνεί α 10 δεν έ χ ει ακό µ η υιοθ ετ ηθ εί απ ό τ ην Ε.Ε. ι ε ρ µ η ν ε ί α 11,.Π.Χ.Π. 2 - Συ ν α λ λ α γ έ ς µ ε ί δ ι ε ς µ ε τ ο χ έ ς κ α ι µ ε τ α ξ ύ ε τ α ι ρ ι ώ ν ι δ ί ο υ ο µ ί λ ο υ (εφ αρ µ ό ζ ετ αι γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν τ ην 1η Μ αρ τ ί ου 2007) Η Ετ αιρ ί α βρ ί σκετ αι στ η διαδικασί α αξ ιολ ό γ ησης τ ης επ ί δρ ασης τ ης διερ µ ηνεί ας στ ις οικονοµ ικέ ς τ ου κατ αστ ά σεις. ι ε ρ µ η ν ε ί α 12, Συ µ β ά σ ε ι ς π α ρ α χ ώ ρ η σ η ς (εφ αρ µ ό ζ ετ αι γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν τ ην 1η Ι ανουαρ ί ου 2008) Η διερ µ ηνεί α 12 δεν έ χ ει ακό µ η υιοθ ετ ηθ εί απ ό τ ην Ε.Ε. 3. Π ΕΡ ΙΛ ΗΨ Η ΤΩ Ν ΣΗΜ Α ΝΤΙΚ Ο ΤΕΡ Ω Ν Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Ω Ν Α Ρ Χ Ω Ν Λο γ ι σ τ ι κ ή Β ά σ η Οι οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις έ χ ουν κατ αρ τ ιστ εί σύ µ φ ω να µ ε τ α ιεθ νή Πρ ό τ υπ α Χρ ηµ ατ οοικονοµ ικής Πλ ηρ οφ ό ρ ησης.π.χ.π (International Financial Reporting Standards) π ου έ χ ουν εκδοθ εί απ ό τ ο Σ υµ βού λ ιο τ ω ν ιεθ νώ ν Λογ ιστ ικώ ν Πρ οτ ύ π ω ν (International Accounting Standards Board IASB ) καθ ώ ς και τ ις σχ ετ ικέ ς διερ µ ηνεί ες π ου έ χ ει εκδώ σει η Επ ιτ ρ οπ ή ιερ µ ηνειώ ν ιεθ νώ ν Πρ οτ ύ π ω ν Χρ ηµ ατ οοικονοµ ικής Πλ ηρ οφ ό ρ ησης (International Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC ), τ α οπ οί α εί ναι σχ ετ ικά µ ε τ ις 8

8 ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ Γ ΕΝΙΚ ΕΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΙΕΣ Η Α νώ νυµ η Β ιοµ ηχ ανική και Εµ π ορ ική Ετ αιρ εί α Σ Τ Α Θ Μ ΟΙ Α Ι Γ Α Ι ΟΥ (η Ετ αιρ ί α) έ χ ει συστ αθ εί στ ην Ελ λ ά δα σύ µ φ ω να µ ε τ ις διατ ά ξ εις τ ου Κ.Ν. 2190/1920. Η έ δρ α τ ης εί ναι στ ον ήµ ο Χαλ ανδρ ί ου Α τ τ ικής, οδό ς Β ά ρ ναλ η 22 και ανήκει στ ον Οµ ιλ ο τ ης Α Γ ΕΤ ΗΡ Α ΚΛΗΣ ο οπ οί ος εδρ εύ ει στ ην Ελ λ ά δα. Η Ετ αιρ ί α συνδέ ετ αι µ ε τ ον Ό µ ιλ ο Α Γ ΕΤ ΗΡ Α ΚΛΗΣ µ έ σω τ ης συµ µ ετ οχ ής στ ο κεφ ά λ αιο τ ης, τ ης µ ητ ρ ικής ετ αιρ ί ας Α Γ ΕΤ Ηρ ακλ ής σε π οσοστ ό 99,78%. Οι οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις τ ου Οµ ί λ ου ενοπ οιού ντ αι απ ό τ ην ετ αιρ ί α Lafarge A.E., η οπ οί α εδρ εύ ει στ η Γ αλ λ ί α. Η Ετ αιρ ί α έ χ ει ετ οιµ ά σει ατ οµ ικέ ς οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις δεδοµ έ νου ό τ ι τ α ενοπ οιηµ έ να οικονοµ ικά απ οτ ελ έ σµ ατ α δηµ οσιεύ οντ αι απ ό τ η µ ητ ρ ική τ ης ετ αιρ ί α Α Γ ΕΤ Ηρ ακλ ής. Τ ο αντ ικεί µ ενο δρ αστ ηρ ιό τ ητ ας τ ης Ετ αιρ ί ας εί ναι η εισαγ ω γ ή, εξ αγ ω γ ή και µ ετ αφ ορ ά βιοµ ηχ ανικώ ν ειδώ ν και οικοδοµ ικώ ν υλ ικώ ν, η εγ κατ ά στ αση και εκµ ετ ά λ λ ευση στ αθ µ ώ ν οικοδοµ ικώ ν υλ ικώ ν και η εκµ ετ ά λ λ ευση µ έ σω ν µ ετ αφ ορ ά ς και ναυτ ιλ ιακέ ς ερ γ ασί ες. Πρ ος τ ο π αρ ό ν η ετ αιρ ί α π αρ αµ έ νει χ ω ρ ί ς δρ αστ ηρ ιό τ ητ α και δεν απ ασχ ολ εί π ρ οσω π ικό, καθ ώ ς εντ ά χ θ ηκε π ρ ό σφ ατ α στ ον Οµ ιλ ο τ ης Α Γ ΕΤ ΗΡ Α ΚΛΗΣ και βρ ί σκετ αι στ η φ ά ση τ ου ανασχ εδιασµ ού τ ω ν δρ αστ ηρ ιοτ ήτ ω ν τ ης στ α π αρ απ ά νω αντ ικεί µ ενα. Οι π αρ ού σες οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις π αρ ουσιά ζ οντ αι σε χ ιλ ιά δες ΕΥ Ρ Ω π ου εί ναι τ ο νό µ ισµ α τ ου π ρ ω τ εύ οντ ος οικονοµ ικού π ερ ιβά λ λ οντ ος στ ο οπ οί ο δρ αστ ηρ ιοπ οιεί τ αι. 2. ΝΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, ΙΕΡ Μ ΗΝΕΙΕΣ Κ Α Ι ΤΡ Ο Π Ο Π Ο ΙΗΣΗ Υ Φ ΙΣΤΑ Μ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν Κατ ά τ ο τ ρ έ χ ον έ τ ος, η Ετ αιρ ί α έ χ ει υιοθ ετ ήσει τ α νέ α και τ ρ οπ οπ οιηµ έ να π ρ ό τ υπ α, τ α οπ οί α εκδό θ ηκαν απ ό τ ο Σ υµ βού λ ιο ιεθ νώ ν Λογ ιστ ικώ ν Πρ οτ ύ π ω ν (IASB), καθ ώ ς και τ ις νέ ες διερ µ ηνεί ες οι οπ οί ες εκδό θ ηκαν απ ό τ ην Επ ιτ ρ οπ ή ιερ µ ηνειώ ν ιεθ νώ ν Πρ οτ ύ π ω ν Χρ ηµ ατ οοικονοµ ικής Πλ ηρ οφ ό ρ ησης (IFRIC), τ α οπ οί α εί ναι σχ ετ ικά µ ε τ ις δρ αστ ηρ ιό τ ητ ες τ ης Ετ αιρ ί ας και ισχ ύ ουν γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν απ ό 1 ης Ι ανουαρ ί ου Επ ιπ λ έ ον, έ χ ουν εκδοθ εί νέ α.π.χ.π. και διερ µ ηνεί ες ενώ έ χ ουν τ ρ οπ οπ οιηθ εί υφ ιστ ά µ ενα π ρ ό τ υπ α, η έ ναρ ξ η ισχ ύ ος τ ω ν οπ οί ω ν εί ναι υπ οχ ρ εω τ ική γ ια λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου ξ εκινού ν τ ην 1 η Ι ανουαρ ί ου 2007 ή µ ετ αγ ενέ στ ερ α. Η ιοί κηση τ ης Ετ αιρ ί ας βρ ί σκετ αι στ η διαδικασί α αξ ιολ ό γ ησης τ ης επ ί δρ ασης απ ό τ ην εφ αρ µ ογ ή αυτ ώ ν τ ω ν νέ ω ν π ρ οτ ύ π ω ν και διερ µ ηνειώ ν. Η εξ έ τ αση και εφ αρ µ ογ ή τ ους, ό π ου κρ ιθ εί απ αρ αί τ ητ ο, θ α ολ οκλ ηρ ω θ εί στ ους χ ρ ό νους π ου ορ ί ζ οντ αι απ ό τ ο κά θ ε νέ ο.π.χ.π., διερ µ ηνεί α ή τ ρ οπ οπ οί ηση π ρ οτ ύ π ου. Τ α νέ α.π.χ.π., οι διερ µ ηνεί ες και τ ρ οπ οπ οιήσεις υφ ιστ αµ έ νω ν π ρ οτ ύ π ω ν π αρ ατ ί θ εντ αι π αρ ακά τ ω :.Π.Χ.Π. 7, Χρ η µ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α : Γ ν ω σ τ ο π ο ι ή σ ε ι ς κ α ι σ υ µ π λ η ρ ω µ α τ ι κ ή π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή σ τ ο.λ.π. 1, π α ρ ο υ σ ί α σ η τ ω ν ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν, γ ν ω σ τ ο π ο ι ή σ ε ι ς κ ε φ α λ α ί ο υ (εφ αρ µ ό ζ ετ αι γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν τ ην 1η Ι ανουαρ ί ου 2007) Τ λ έ γ µ τ έ π ρ χ ό µ ό χ ρ µ έ µ ύ ά λ λ ω τ π ω τ τ ρ ό τ τ ά π λ ω µ π ρ µ τ ά γ µ τ ύ ψ τ ρ τ ω ω τ ω ο.π.χ.π. 7 απ αιτ εί επ ιπ ον νω στ οπ οιήσεις σχ ετ ικά ε ην κθ εση σε κί νδυνο οερ ενο απ ηµ ατ οοικονοµ ικά σα, ετ αξ ν και ον ιστ ικό κί νδυνο, ον κί νδυνο ευστ ητ ας και ον κί νδυνο αγ ορ ς. Η συµ ηρ ατ ική οσαρ ογ ή ου.λ.π. 1 αφ ορ νω στ οπ οιήσεις σχ ετ ικά ε ο ος και η διαχ εί ιση ν κεφ αλ αί ν ν επ ιχ ειρ ήσεω ν. 7

9 Φ ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ Π ΕΡ ΙΛ ΗΨ Η ΤΩ Ν ΣΗΜ Α ΝΤΙΚ Ο ΤΕΡ Ω Ν Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Ω Ν Α Ρ Χ Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Λογιστική Β ά ση συ ν έ χ ε ια δρ αστ ηρ ιό τ ητ ες τ ης Ετ αιρ ί ας και ισχ ύ ουν κατ ά τ ην ηµ ερ οµ ηνί α π ρ οετ οιµ ασί ας τ ω ν οικονοµ ικώ ν κατ αστ ά σεω ν ό π ω ς έ χ ουν υιοθ ετ ηθ εί απ ό τ ην Επ ιτ ρ οπ ή τ ης Ευρ ω π αϊ κής Έ νω σης. Οι οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις έ χ ουν κατ αρ τ ιστ εί σύ µ φ ω να µ ε τ ην αρ χ ή τ ου ιστ ορ ικού ή τ εκµ αρ τ ού κό στ ους. Οι βασικέ ς λ ογ ιστ ικέ ς αρ χ έ ς π ου ακολ ουθ ήθ ηκαν εί ναι οι π αρ ακά τ ω. Συ ν έ χ ι σ η τ ω ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν τ η ς Ε τ α ι ρ ί α ς Οι οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις έ χ ουν κατ αρ τ ιστ εί µ ε τ ην π ρ οϋ π ό θ εση τ ης συνέ χ ισης τ ω ν δρ αστ ηρ ιοτ ήτ ω ν τ ης Ετ αιρ ί ας. Η Ετ αιρ ί α, στ ις 31/12/2006 π αρ ουσιά ζ ει καθ αρ ή θ έ ση µ ικρ ό τ ερ η απ ό τ ο 10% τ ου µ ετ οχ ικού κεφ αλ αί ου και συνεπ ώ ς συντ ρ έ χ ουν οι π ρ οϋ π οθ έ σεις εφ αρ µ ογ ής τ ω ν διατ ά ξ εω ν τ ω ν ά ρ θ ρ ω ν 47 και 48 τ ου Κ.Ν. 2190/1920 π ερ ί ανακλ ήσεω ς τ ης σύ στ ασης τ ης Ετ αιρ ί ας. Η ιοί κηση τ ης Ετ αιρ ί ας θ εω ρ εί ό τ ι η συνέ χ ιση τ ω ν δρ αστ ηρ ιοτ ήτ ω ν τ ης Ετ αιρ ί ας στ ο π ρ οβλ επ τ ό µ έ λ λ ον εί ναι εξ ασφ αλ ισµ έ νη λ ό γ ω τ ης στ ήρ ιξ ης τ ου Οµ ί λ ου. Σ υνεπ ώ ς, οι οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις δεν π ερ ιλ αµ βά νουν αναµ ορ φ ώ σεις τ ω ν λ ογ ιστ ικώ ν αξ ιώ ν π ου αφ ορ ού ν στ ην ανακτ ησιµ ό τ ητ α και π αρ ουσί αση τ ου ενερ γ ητ ικού και τ ου π αθ ητ ικού π ου ενδεχ οµ έ νω ς θ α ήτ αν απ αρ αί τ ητ α αν η Ετ αιρ ί α αδυνατ ού σε να συνεχ ί σει τ ις δρ αστ ηρ ιό τ ητ έ ς τ ης. Α ν α γν ώ ρ ιση Ε σό δ ω ν Τ α έ σοδα αναγ νω ρ ί ζ οντ αι στ ην εύ λ ογ η αξ ί α τ ου τ ιµ ήµ ατ ος π ου εισπ ρ ά χ θ ηκε ή θ α εισπ ρ αχ θ εί και αντ ιπ ρ οσω π εύ ουν π οσά εισπ ρ ακτ έ α γ ια αγ αθ ά και υπ ηρ εσί ες (έ σοδα απ ό κατ ασκευαστ ικέ ς ερ γ ασί ες και ερ γ ασί ες συντ ήρ ησης ερ γ οστ ασί ω ν) π ου π αρ έ χ οντ αι κατ ά τ ην κανονική ρ οή τ ης λ ειτ ουρ γ ί ας τ ης Ετ αιρ ί ας, καθ αρ ά απ ό εκπ τ ώ σεις, Φ ΠΑ και ά λ λ ους τ υχ ό ν φ ό ρ ους π ου σχ ετ ί ζ οντ αι µ ε τ ις π ω λ ήσεις. Τ ο έ σοδο απ ό π αρ οχ ή υπ ηρ εσιώ ν κατ αχ ω ρ εί τ αι στ α απ οτ ελ έ σµ ατ α µ ε τ ην ολ οκλ ήρ ω ση τ ης π αρ οχ ής τ ης υπ ηρ εσί ας ή µ ε αναφ ορ ά στ ο στ ά διο τ ης ολ οκλ ήρ ω σης τ ης π αρ οχ ής υπ ηρ εσί ας. Μ ισθ ώ σε ις Οι συµ βά σεις µ ισθ ώ σεω ν τ ις οπ οί ες έ χ ει συνά ψ ει η Ετ αιρ ί α αφ ορ ού ν απ οκλ ειστ ικά λ ειτ ουρ γ ικέ ς µ ισθ ώ σεις. Τ α π λ ηρ ω τ έ α µ ισθ ώ µ ατ α επ ιβαρ ύ νουν τ α απ οτ ελ έ σµ ατ α µ ε βά ση τ η στ αθ ερ ή µ έ θ οδο σύ µ φ ω να µ ε τ η διά ρ κεια τ ης σχ ετ ικής µ ί σθ ω σης. Τ α οφ έ λ η π ου έ χ ουν λ ηφ θ εί ή θ α λ ηφ θ ού ν ω ς κί νητ ρ ο γ ια να συναφ θ εί µ ια λ ειτ ουρ γ ική µ ί σθ ω ση κατ ανέ µ οντ αι και αυτ ά µ ε τ η στ αθ ερ ή µ έ θ οδο σε ό λ η τ η διά ρ κεια τ ης σχ ετ ικής µ ί σθ ω σης. ό ρ ο ς Ε ι σ ο δ ή µ α τ ο ς Η επ ιβά ρ υνση τ ω ν απ οτ ελ εσµ ά τ ω ν µ ε φ ό ρ ο εισοδήµ ατ ος αντ ιπ ρ οσω π εύ ει τ ο ά θ ρ οισµ α τ ου τ ρ έ χ οντ ος φ ό ρ ου εισοδήµ ατ ος, τ ω ν φ ορ ολ ογ ικώ ν διαφ ορ ώ ν π ρ οηγ ουµ έ νω ν χ ρ ήσεω ν, τ ου φ ό ρ ου µ εγ ά λ ης ακί νητ ης π ερ ιουσί ας και τ ης αναβαλ λ ό µ ενης φ ορ ολ ογ ί ας. Τρέχων φ ό ρο ς Η επ ιβά ρ υνση τ ου τ ρ έ χ οντ ος φ ό ρ ου εισοδήµ ατ ος τ ης χ ρ ήσης βασί ζ ετ αι στ ην καλ ύ τ ερ η δυνατ ή εκτ ί µ ηση τ ης Ετ αιρ ί ας γ ια τ ο φ ορ ολ ογ ητ έ ο κέ ρ δος τ ης χ ρ ήσης. Τ ο φ ορ ολ ογ ητ έ ο κέ ρ δος διαφ έ ρ ει 9

10 Φ ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ Π ΕΡ ΙΛ ΗΨ Η ΤΩ Ν ΣΗΜ Α ΝΤΙΚ Ο ΤΕΡ Ω Ν Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Ω Ν Α Ρ Χ Ω Ν Συ ν έ χ ε ι α ό ρ ο ς Ε ι σ ο δ ή µ α τ ο ς σ υ ν έ χ ε ι α Τρέχων φ ό ρο ς - σ υ νέχε ι α απ ό τ ο καθ αρ ό λ ογ ιστ ικό κέ ρ δος π ου εµ φ ανί ζ ετ αι στ α απ οτ ελ έ σµ ατ α διό τ ι δεν π ερ ιλ αµ βά νει έ σοδα ή έ ξ οδα π ου φ ορ ολ ογ ού ντ αι ή εκπ ί π τ ουν φ ορ ολ ογ ικά σε ά λ λ ες χ ρ ήσεις και επ ιπ λ έ ον απ οκλ εί ει στ οιχ εί α π ου π οτ έ δεν φ ορ ολ ογ ού ντ αι ή εκπ ί π τ ουν φ ορ ολ ογ ικά. Ο φ ό ρ ος εισοδήµ ατ ος υπ ολ ογ ί ζ ετ αι σύ µ φ ω να µ ε τ ους ισχ ύ οντ ες φ ορ ολ ογ ικού ς συντ ελ εστ έ ς κατ ά τ ην ηµ ερ οµ ηνί α τ ου Ι σολ ογ ισµ ού. Α να β α λ λ ό µ ε νη Φ ο ρο λ ο γ ί α Η αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α αναγ νω ρ ί ζ ετ αι γ ενικά γ ια ό λ ους τ ους ετ ερ οχ ρ ονισµ ού ς (π ρ οσω ρ ινέ ς διαφ ορ έ ς) µ ετ αξ ύ τ ω ν λ ογ ιστ ικώ ν αξ ιώ ν τ ω ν στ οιχ εί ω ν ενερ γ ητ ικού και π αθ ητ ικού στ ις οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις και τ ω ν αντ ί στ οιχ ω ν φ ορ ολ ογ ικώ ν βά σεω ν π ου χ ρ ησιµ οπ οιού ντ αι γ ια τ ον π ρ οσδιορ ισµ ό τ ω ν φ ορ ολ ογ ητ έ ω ν κερ δώ ν και λ ογ ιστ ικοπ οιού ντ αι µ ε τ ην µ έ θ οδο τ ης υπ οχ ρ έ ω σης µ ε βά ση τ ον Ι σολ ογ ισµ ό, χ ρ ησιµ οπ οιώ ντ ας τ ους φ ορ ολ ογ ικού ς συντ ελ εστ έ ς π ου αναµ έ νοντ αι να ισχ ύ ουν στ ην χ ρ ήση κατ ά τ ην οπ οί α θ α τ ακτ οπ οιηθ εί η απ αί τ ηση ή η υπ οχ ρ έ ω ση. Υ π οχ ρ εώ σεις απ ό αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α αναγ νω ρ ί ζ οντ αι γ ενικά γ ια ό λ ους τ ους φ ορ ολ ογ ικού ς ετ ερ οχ ρ ονισµ ού ς, ενώ οι απ αιτ ήσεις απ ό αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α αναγ νω ρ ί ζ οντ αι στ ην έ κτ αση π ου εί ναι π ιθ ανό ό τ ι θ α υπ ά ρ χ ουν µ ελ λ οντ ικά φ ορ ολ ογ ητ έ α κέ ρ δη έ ναντ ι τ ω ν οπ οί ω ν θ α εί ναι δυνατ ό ν να χ ρ ησιµ οπ οιηθ ού ν αυτ έ ς οι απ αιτ ήσεις. Υ π οχ ρ εώ σεις απ ό αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α αναγ νω ρ ί ζ οντ αι γ ια π ρ οσω ρ ινέ ς διαφ ορ έ ς π ου π ρ οκύ π τ ουν απ ό επ ενδύ σεις σε θ υγ ατ ρ ικέ ς και συνδεµ έ νες επ ιχ ειρ ήσεις, και συµ φ έ ρ οντ α σε κοινοπ ρ αξ ί ες µ ε εξ αί ρ εση τ ις π ερ ιπ τ ώ σεις ό π ου η Ετ αιρ ί α µ π ορ εί να ελ έ γ ξ ει τ ην αντ ιστ ρ οφ ή τ ω ν π ρ οσω ρ ινώ ν διαφ ορ ώ ν και εί ναι π ιθ ανό ό τ ι οι διαφ ορ έ ς αυτ έ ς δεν θ α αντ ιστ ρ αφ ού ν στ ο π ρ οβλ επ ό µ ενο µ έ λ λ ον. εν υπ ολ ογ ί ζ ετ αι υπ οχ ρ έ ω ση απ ό αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α επ ί τ ω ν αφ ορ ολ ογ ήτ ω ν ή/και ειδικώ ς φ ορ ολ ογ ηµ έ νω ν απ οθ εµ ατ ικώ ν στ ην έ κτ αση π ου εύ λ ογ α αναµ έ νετ αι ό τ ι η διοί κηση εί ναι σε θ έ ση να ελ έ γ ξ ει τ ον χ ρ ό νο διανοµ ής τ ους και δεν π ρ οβλ έ π ετ αι η διανοµ ή τ ους και γ ενικό τ ερ α ή γ ια οπ οιοδήπ οτ ε λ ό γ ο φ ορ ολ ό γ ηση τ ους στ ο ορ ατ ό µ έ λ λ ον. Η λ ογ ιστ ική αξ ί α τ ης απ αί τ ησης απ ό αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α εξ ετ ά ζ ετ αι σε κά θ ε ηµ ερ οµ ηνί α σύ ντ αξ ης Ι σολ ογ ισµ ού και µ ειώ νετ αι στ ην έ κτ αση π ου δεν εί ναι π λ έ ον π ιθ ανό ό τ ι θ α υπ ά ρ χ ουν αρ κετ ά φ ορ ολ ογ ητ έ α κέ ρ δη π ου θ α επ ιτ ρ έ ψ ουν τ ην ανά κτ ηση αυτ ού τ ου π ερ ιουσιακού στ οιχ εί ου εξ ολ οκλ ήρ ου ή εν µ έ ρ ει. Η αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α υπ ολ ογ ί ζ ετ αι σύ µ φ ω να µ ε τ ους φ ορ ολ ογ ικού ς συντ ελ εστ έ ς π ου αναµ έ νετ αι να βρ ί σκοντ αι σε ισχ ύ τ ην χ ρ ήση π ου θ α υλ οπ οιηθ εί η απ αί τ ηση ή θ α διακανονιστ εί η υπ οχ ρ έ ω ση. Η αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α χ ρ εώ νετ αι ή π ιστ ώ νετ αι στ α απ οτ ελ έ σµ ατ α τ ης χ ρ ήσης, µ ε εξ αί ρ εση τ ις π ερ ιπ τ ώ σεις εκεί νες π ου αφ ορ ού ν εγ γ ρ αφ έ ς π ου επ ηρ έ ασαν κατ ευθ εί αν στ ην Καθ αρ ή Θ έ ση οπ ό τ ε και τ ο αντ ί στ οιχ ο π οσό τ ης αναβαλ λ ό µ ενης φ ορ ολ ογ ί ας π ου τ ις αφ ορ ά λ ογ ιστ ικοπ οιεί τ αι στ ην Καθ αρ ή Θ έ ση. Οι υπ οχ ρ εώ σεις και οι απ αιτ ήσεις απ ό αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α συµ ψ ηφ ί ζ οντ αι ό τ αν υπ ά ρ χ ει νό µ ιµ ο δικαί ω µ α π ου επ ιτ ρ έ π ει να συµ ψ ηφ ιστ ού ν τ ρ έ χ ουσες φ ορ ολ ογ ικέ ς απ αιτ ήσεις µ ε τ ρ έ χ ουσες φ ορ ολ ογ ικέ ς υπ οχ ρ εώ σεις και ό τ αν αφ ορ ού ν φ ό ρ ους εισοδήµ ατ ος π ου έ χ ουν επ ιβλ ηθ εί απ ό τ ην ί δια φ ορ ολ ογ ική αρ χ ή και η Ετ αιρ ί α π ρ οτ ί θ ετ αι να διευθ ετ ήσει τ ις τ ρ έ χ ουσες φ ορ ολ ογ ικέ ς απ αιτ ήσεις και υπ οχ ρ εώ σεις σε συνολ ική βά ση. 10

11 ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ Π ΕΡ ΙΛ ΗΨ Η ΤΩ Ν ΣΗΜ Α ΝΤΙΚ Ο ΤΕΡ Ω Ν Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Ω Ν Α Ρ Χ Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Λοιπ ά Χ ρ η µ α τοοικον οµ ικά Σ τοιχ ε ί α Τ α χ ρ ηµ ατ οοικονοµ ικά π ερ ιουσιακά στ οιχ εί α και υπ οχ ρ εώ σεις αναγ νω ρ ί ζ οντ αι στ ον Ι σολ ογ ισµ ό απ ό τ η στ ιγ µ ή π ου η Ετ αιρ ί α καθ ί στ ατ αι συµ βαλ λ ό µ ενο µ έ ρ ος µ ιας τ έ τ οιας σύ µ βασης χ ρ ηµ ατ οοικονοµ ικώ ν µ έ σω ν. Π ε λ ά τε ς κα ι Λοιπ έ ς Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σµ ε ς Α π α ιτήσε ις π ά τ λ έ ρ ό θ ά τ π ζ τ ί µ µ έ ά τ π τ ω µ π ρ έ ψ γ Οι ελ ες και οι οιπ ς βρ αχ υπ εσµ ες απ αιτ ήσεις εί ναι οκες και αρ ουσιά οντ αι στ ην ονοµ αστ ική ους αξ α, ειω νες κατ ο οσό ν απ αιτ ού ενω ν οβλ εω ν ια επ ισφ αλ εί ς απ αιτ ήσεις. Τα µ ε ι α κ ά ι α θ έ σ ι µ α κ α ι Ι σ ο δ ύ ν α µ α Τ α τ αµ ειακά διαθ έ σιµ α και ισοδύ ναµ α, π ερ ιλ αµ βά νουν µ ετ ρ ητ ά και κατ αθ έ σεις ό ψ εω ς, τ α οπ οί α εί ναι ά µ εσα µ ετ ατ ρ έ ψ ιµ α σε έ να γ νω στ ό χ ρ ηµ ατ ικό π οσό τ ο οπ οί ο φ έ ρ ει αµ ελ ητ έ ο κί νδυνο αλ λ αγ ής τ ης αξ ί ας τ ου. Πρ ο µ η θ ε υ τ έ ς κ α ι Λο ι π ο ί Πι σ τ ω τ έ ς Οι υπ οχ ρ εώ σεις απ ό π ρ οµ ηθ ευτ έ ς και λ οιπ ού ς π ιστ ω τ έ ς εί ναι ά τ οκες και εµ φ ανί ζ οντ αι στ ην ονοµ αστ ική τ ους αξ ί α. 4. ΣΗΜ Α ΝΤΙΚ ΕΣ Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ ΕΣ Κ Ρ ΙΣΕΙΣ Κ Α Ι Κ Υ Ρ ΙΕΣ Π ΗΓ ΕΣ Α Β ΕΒ Α ΙΟ ΤΗΤΑ Σ Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Ω Ν ΕΚ ΤΙΜ ΗΣΕΩ Ν Κατ ά τ ην εφ αρ µ ογ ή τ ω ν λ ογ ιστ ικώ ν π ολ ιτ ικώ ν τ ης Ετ αιρ ί ας, ό π ω ς π ερ ιγ ρ ά φ οντ αι στ η Σ ηµ εί ω ση 3, η ιοί κηση εί ναι απ αρ αί τ ητ ο να π ρ οβεί σε κρ ί σεις, εκτ ιµ ήσεις και υπ οθ έ σεις σχ ετ ικά µ ε τ ις φ ερ ό µ ενες αξ ί ες τ ω ν ενερ γ ητ ικώ ν και π αθ ητ ικώ ν στ οιχ εί ω ν, οι οπ οί ες δεν εί ναι π ρ οφ ανεί ς απ ό ά λ λ ες π ηγ έ ς π λ ηρ οφ ό ρ ησης. Οι εκτ ιµ ήσεις και οι σχ ετ ικέ ς µ ε αυτ έ ς υπ οθ έ σεις βασί ζ οντ αι στ ην εµ π ειρ ί α τ ου π αρ ελ θ ό ντ ος καθ ώ ς και σε ά λ λ ους σχ ετ ικού ς π αρ ά γ οντ ες. Τ α π ρ αγ µ ατ ικά απ οτ ελ έ σµ ατ α ενδέ χ ετ αι να διαφ έ ρ ουν απ ό αυτ έ ς τ ις εκτ ιµ ήσεις. Οι εκτ ιµ ήσεις και οι υπ οκεί µ ενες υπ οθ έ σεις εξ ετ ά ζ οντ αι σε συνεχ ή βά ση. Οι αναθ εω ρ ήσεις λ ογ ιστ ικώ ν εκτ ιµ ήσεω ν αναγ νω ρ ί ζ οντ αι στ ην π ερ ί οδο κατ ά τ ην οπ οί α επ ισυµ βαί νουν, εά ν αυτ έ ς επ ηρ εά ζ ουν µ ό νο τ η συγ κεκρ ιµ έ νη π ερ ί οδο, ή και µ ελ λ οντ ικέ ς π ερ ιό δους. Ο π ρ οσδιορ ισµ ό ς τ ου φ ό ρ ου εισοδήµ ατ ος γ ί νετ αι στ η βά ση τ ης καλ ύ τ ερ ης δυνατ ής εκτ ί µ ησης γ ια τ ο φ ορ ολ ογ ητ έ ο κέ ρ δος τ ης χ ρ ήσης. Σ τ ην π ερ ί π τ ω ση π ου ο φ ό ρ ος π ου κατ αλ ογ ί ζ ετ αι απ ό τ ον φ ορ ολ ογ ικό έ λ εγ χ ο διαφ έ ρ ει απ ό τ ον εκτ ιµ ηθ έ ντ α, η διαφ ορ ά θ α επ ηρ εά σει τ ό σο τ ον φ ό ρ ο εισοδήµ ατ ος καθ εαυτ ό ν ό σο και τ ον αναβαλ λ ό µ ενο φ ό ρ ο στ η χ ρ ήση π ου ο έ λ εγ χ ος έ λ αβε χ ώ ρ α. Η κύ ρ ια π ηγ ή αβεβαιό τ ητ ας γ ια τ ην Ετ αιρ ί α κατ ά τ ην ηµ ερ οµ ηνί α κατ ά ρ τ ισης τ ω ν οικονοµ ικώ ν κατ αστ ά σεω ν και η οπ οί α ενδέ χ ετ αι να έ χ ει σηµ αντ ική επ ί δρ αση στ ις φ ερ ό µ ενες αξ ί ες τ ω ν στ οιχ εί ω ν ενερ γ ητ ικού και π αθ ητ ικού, αφ ορ ά τ ο απ οτ έ λ εσµ α µ ελ λ οντ ικού φ ορ ολ ογ ικού ελ έ γ χ ου γ ια τ ις ανέ λ εγ κτ ες χ ρ ήσεις (Σ ηµ εί ω ση 12). 11

12 ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ Κ Υ Κ Λ Ο Σ ΕΡ Γ Α ΣΙΩ Ν Τ α έ σοδα τ ης Ετ αιρ ί ας π ρ οέ ρ χ οντ αι απ οκλ ειστ ικά απ ό τ ην π αρ οχ ή υπ ηρ εσιώ ν (ενοί κια γ ρ αφ εί ου) και ανέ ρ χ οντ αι σε 5 χ ιλ ιά δες Ευρ ώ γ ια τ ο 2006 ενώ τ α αντ ί στ οιχ α έ σοδα γ ια τ ο 2005 ανέ ρ χ οντ αι σε 373 χ ιλ ιά δες Ευρ ώ. 6. Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝOΜ ΙΚ Α ΕΞ Ο Α Η Ετ αιρ ί α δεν εί χ ε χ ρ ηµ ατ οοικονοµ ικά έ ξ οδα κατ ά τ η διά ρ κεια τ ου 2006, ενώ στ η χ ρ ήση τ ου 2005 εί χ ε 17 χ ιλ. ευρ ώ. 7. Π ΕΛ Α ΤΕΣ Κ Α Ι Λ Ο ΙΠ ΕΣ Β Ρ Α Χ Υ Π Ρ Ο Θ ΕΣΜ ΕΣ Α Π Α ΙΤΗΣΕΙΣ Οι λ ογ αρ ιασµ οί τ ω ν λ οιπ ώ ν βρ αχ υπ ρ ό θ εσµ ω ν απ αιτ ήσεω ν τ ης Ετ αιρ ί ας αναλ ύ οντ αι ω ς εξ ής: Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2005 Σύνολο π ε λα τ ώ ν 0 0 Παρακρατούµενοι Φ ό ροι Α π αί τη σ η Φ ό ρου Προσ τιθ έ µενη ς Α ξ ί ας Σύνολο λοι π ώ ν β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ω ν α π α ι τ ή σ ε ω ν Σύνολο π ε λα τ ώ ν κ α ι λοι π ώ ν β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ω ν α π α ι τ ή σ ε ω ν ι ο ί κ θ ε ω ρ ε ί ό τ ι τ ο λ ο γ ι ι κ ό υ π ό λ ο ι π ο τ ω ν λ ο ι π ώ ν τ ω ν π ρ ο γ γ ί ζ ε ι τ ε ύ λ ο γ ί τ ο υ Η ηση στ απ αι ήσε σε ην η αξ α ς. 8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘ ΕΣ ΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣ Ο Υ Ν ΑΜΑ Τ α ταµειακά δ ιαθ έ σ ιµα και ισ ο δ ύ ν αµα απ ο τ ε λ ο ύ ν τ αι απ ό µ ε τ ρ ητ ά π ο υ κ ρ ατ ο ύ ν τ αι απ ό τ ην Ε τ αι ρ ί α κ αι β ρ αχ υ π ρ ό θ ε σµ ε ς τ ρ απ ε ζ ι κ έ ς κ ατ αθ έ σε ι ς αρ χ ι κ ής δ ι ά ρ κ ε ι ας 1 µ ην ό ς ή λ ι γ ό τ ε ρ ο. Η ι ο ί κ ηση θ ε ω ρ ε ί ό τ ι η λ ο γ ι στ ι κ ή αξ ί α τ ω ν τ αµ ε ι ακ ώ ν δ ι αθ ε σί µ ω ν κ αι ι σο δ ύ ν αµ ω ν π ρ ο σε γ γ ί ζ ο υ ν τ ην ε ύ λ ο γ η αξ ί α τ ο υ ς. 12

13 ς Σ Η ΜΕΙΩ Σ ΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚΟ Ν Ο ΜΙΚΩ Ν ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ Η Σ Η Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Π Ρ Ο ΜΗ Θ ΕΥ ΤΕΣ ΚΑΙ Λ Ο ΙΠ Ο Ι Π ΙΣ ΤΩ ΤΕΣ Ο ι π ρ ο µ ηθ ε υ τ έ ς κ αι ο ι λ ο ι π ο ί π ι στ ω τ έ ς αν αλ ύ ο ν τ αι ω ς ε ξ ής: Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2005 η θ ε υ τ έ ς π λ η ν ε ν δ τ α ι ρ ι κ ώ ν υ π π ω ν Ε τ α ι ρ ί ε ς Ο µ ί λ Α Γ Ε Τ Η ρ α κ λ ή ς Λ π π ι ω τ έ ς π λ η ν ε ν δ τ α ι ρ ι κ ώ ν υ π π ω ν Σ ύ ν π ρ η θ ε υ τ ώ ν κ α ι λ π ώ ν π ι ω τ ώ ν Πρ οµ οε ολ οί ου 28 0 οι οί στ οε ολ οί 0 3 ολ ο οµ οι στ 34 4 ι ο ί κ τ Ε τ ρ ί θ ε ω ρ ε ί ό τ ι τ ο υ π ό λ ο ι π ο τ ω ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν υ π ο χ ρ ε ώ ω ν π ρ ο γ γ ί ζ ε ι τ ε ύ λ ο γ τ ο υ ί Η ηση ης αι ας σε σε ην η ς αξ α. 10. ΜΕΤΟ Χ ΙΚΟ ΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2005 Ε γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ο, ε κ δ οθ έ ν κ α ι π λ ή ρ ω κ α τ α β λ η µ έ ν ο: κ οι ν έ ς µ ε τ οχ έ ς ον οµ α στ ι κ ή ς α ξ ί α ς 29,35 Ε υ ρ ώ α ν ά µ ε τ οχ ή Ε τ ρ ί δ ι έ τ ε ι µ ι κ ο ρ ί κ ο ι ν ώ ν µ ε τ ο χ ώ ν ο ι ο π ο ί ε δ ε ν έ χ ο υ ν δ ι κ ω µ ε ρ ό ε ι δ Η αι α αθ α ατ ηγ α, ς αί α σε στ αθ σό ηµ α. 11. ΑΠ Ο Θ ΕΜΑΤΙΚΑ Ο ι κ ι ν ι τ ω ν λ ο γ ι ώ ν τ ω ν ο θ ε µ ι κ ώ ν τ Ε τ ρ ί π ο υ ά ζ ο ν τ ο ν κ ω τ έ ρ ω π ί ν ήσε ς αρ ασµ απ ατ ης αι ας αρ σι αι στ ατ ακ α: Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ 1/1/2005 Πρ οσθ ή κ ε ς / (Μ ε ι ώ σε ι ς ) 31/12/2005 Πρ οσθ ή κ ε ς / (Μ ε ι ώ σε ι ς ) 31/12/2006 Τ α κ τ ι κ ό Α π ε µ α τ ι κ ό Ε ι δ ι κ Α π ε µ α τ ι κ Έ κ τ α κ τ α Α π ε µ α τ ι κ Α φ ό γ η τ α Α π ε µ α τ ι κ οθ ά οθ ά οθ ά ορ ολ οθ ά Τακτικό Α π ο θ ε µ ατικό Σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ ην Ε λ λ ην ι κ ή ν ο µ ο θ ε σί α, ο ι ε π ι χ ε ι ρ ήσε ι ς ο φ ε ί λ ο υ ν σε κ ά θ ε χ ρ ήση ν α µ ε τ αφ έ ρ ο υ ν στ ο τ ακ τ ι κ ό απ ο θ ε µ ατ ι κ ό τ ο 5% τ ω ν µ ε τ ά φ ό ρ ω ν κ ε ρ δ ώ ν τ ο υ ς, µ έ χ ρ ι τ ο τ ακ τ ι κ ό απ ο θ ε µ ατ ι κ ό ν α ι σο ύ τ αι µ ε τ ο 1/3 τ ο υ µ ε τ ο χ ι κ ο ύ κ ε φ αλ αί ο υ. Τ ο απ ο θ ε µ ατ ι κ ό αυ τ ό δ ε ν µ π ο ρ ε ί ν α δ ι αν ε µ ηθ ε ί, αλ λ ά µ π ο ρ ε ί ν α χ ρ ησι µ ο π ο ι ηθ ε ί γ ι α ν α απ ο ρ ρ ο φ ήσε ι µ ε λ λ ο ν τ ι κ έ ς ζ ηµ ί ε ς. Ε ιδ ικά Α π ο θ ε µ ατικά Τ α ε ι δ ι κ ά απ ο θ ε µ ατ ι κ ά αν αλ ύ ο ν τ αι ω ς ε ξ ής: 13

14 ν Σ Η ΜΕΙΩ Σ ΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚΟ Ν Ο ΜΙΚΩ Ν ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ Η Σ Η Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΑΠ Ο Θ ΕΜΑΤΙΚΑ σ υ ν έ χ ε ι α Ε ιδ ικά Α π ο θ ε µ ατικά -σ υ ν έ χ ε ια Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2005 Α π οθ ε µ α τ ι κ ό Ε π ε ν δ ύ σε ω ν Ν.1078/ Α π οθ ε µ α τ ι κ ό Κ ε φ α λ α ί ου Κ ί ν η ση ς Ν.1078/ Έ κτακτα Α π ο θ ε µ ατικά Τ α έ κ τ ακ τ α απ ο θ ε µ ατ ι κ ά π ρ ο έ ρ χ ο ν τ αι κ ατ ά τ ο µ ε γ αλ ύ τ ε ρ ο µ έ ρ ο ς τ ο υ ς απ ό κ έ ρ δ η ε ι ς ν έ ο ν π ρ ο ηγ ο υ µ έ ν ω ν χ ρ ήσε ω ν. Τ α π ο σά αυ τ ά µ π ο ρ ο ύ ν ν α δ ι αν ε µ ηθ ο ύ ν στ ο υ ς ε τ αί ρ ο υ ς χ ω ρ ί ς π ρ ό σθ ε τ η φ ο ρ ο λ ό γ ηση µ ε τ ά απ ό απ ό φ αση τ ης Γ ε ν ι κ ής Σ υ ν έ λ ε υ σης τ ω ν Ε τ αί ρ ω ν. Α φ ο ρ ο λ όγ η τα Α π ο θ ε µ ατικά Τ α αφ ο ρ ο λ ό γ ητ α απ ο θ ε µ ατ ι κ ά αν αλ ύ ο ν τ αι ω ς ε ξ ής: Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2005 Α ν α π τ υ ξ ι α κ ό ς Α ν α π τ υ ξ ι α κ ό ς Α ν α π τ υ ξ ι α κ ό ς Λ π Α φ ό γ η τ α Α π ε µ α τ ι κ Ν. 1116/ Ν. 1262/ Ν. 1892/ οι ά ορ ολ οθ ά ΕΝ ΕΧ Ο ΜΕΝ ΕΣ Υ Π Ο Χ Ρ ΕΩ Σ ΕΙΣ Α ν έ λ ε γ κτε ς Φ ο ρ ο λ ο γ ικά Χ ρ ή σ ε ις Ο ι φ ο ρ ο λ ο γ ι κ έ ς υ π ο χ ρ ε ώ σε ι ς τ ης Ε τ αι ρ ί ας θ α ο ρ ι στ ι κ ο π ο ι ηθ ο ύ ν ό τ αν θ α δ ι ε ν ε ρ γ ηθ ο ύ ν ο ι αν τ ί στ ο ι χ ο ι τ ακ τ ι κ ο ί έ λ ε γ χ ο ι απ ό τ ι ς αρ µ ό δ ι ε ς φ ο ρ ο λ ο γ ι κ έ ς αρ χ έ ς ή /κ αι τ ε λ ε σι δ ι κ ήσο υ ν σχ ε τ ι κ έ ς ε κ κ ρ ε µ ε ί ς δ ι κ αστ ι κ έ ς υ π ο θ έ σε ι ς π ο υ αφ ο ρ ο ύ ν υ φ ι στ ά µ ε ν ε ς δ ι αφ ο ρ έ ς π ρ ο ηγ ο ύ µ ε ν ω ν χ ρ ήσε ω ν µ ε τ ι ς φ ο ρ ο λ ο γ ι κ έ ς αρ χ έ ς. Ε ί ν αι π ι θ αν ό απ ό τ ο υ ς π αρ απ ά ν ω φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ο ύ ς ε λ έ γ χ ο υ ς ν α π ρ ο κ ύ ψ ο υ ν π ρ ό σθ ε τ ο ι φ ό ρ ο ι κ αι π ρ ο σαυ ξ ήσε ι ς π ο υ δ ε ν ε ί ν αι δ υ ν ατ ό ν ν α π ρ ο β λ ε φ θ ο ύ ν στ ο π αρ ό ν στ ά δ ι ο µ ε ε ύ λ ο γ η ακ ρ ί β ε ι α. Σ υ ν ε π ώ ς δ ε ν έ χ ο υ ν σχ ηµ ατ ι σθ ε ί αν τ ί στ ο ι χ ε ς π ρ ο β λ έ ψ ε ι ς. Η Ε τ αι ρ ί α δ ε ν έ χ ε ι ε λ ε γ χ θ ε ί απ ό τ ι ς φ ο ρ ο λ ο γ ι κ έ ς αρ χ έ ς γ ι α τ ην δ ι αχ ε ι ρ ι στ ι κ έ ς χ ρ ήσε ι ς Γ ΕΓ Ο Ν Ο ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ Ν Η ΜΕΡ Ο ΜΗ Ν ΙΑ Σ Υ Ν ΤΑΞ Η Σ ΤΟ Υ ΙΣ Ο Λ Ο Γ ΙΣ ΜΟ Υ ε ν έ χ ε ι συ µ β ε ί κ ά π ο ι ο γ ε γ ο ν ό ς τ ο ο π ο ί ο ν α ε π ηρ ε ά ζ ε ι τ ην ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή δ ι ά ρ θ ρ ω ση ή τ ην ε π ι χ ε ι ρ ηµ ατ ι κ ή π ο ρ ε ί α τ ης Ε τ αι ρ ί ας απ ό τ ι ς 31/12/2006 µ έ χ ρ ι κ αι τ ην ηµ ε ρ ο µ ην ί α σύ ν τ αξ ης τ ω ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν κ ατ αστ ά σε ω ν. 14

15 Ο ι Σ Η ΜΕΙΩ Σ ΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚΟ Ν Ο ΜΙΚΩ Ν ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ Η Σ Η Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Σ Υ Ν ΑΛ Λ ΑΓ ΕΣ ΜΕ Σ Υ Γ Γ ΕΝ Η ΜΕΡ Η Συναλλαγές Μ ε τ αξ ύ Συνδ ε δ ε µ ένω ν Ε τ αι ρ ι ώ ν Η Ε τ αι ρ ί α συ ν δ έ ε τ αι µ ε τ ο ν Ό µ ι λ ο Α Γ Ε Τ ΗΡ Α Κ Λ ΗΣ µ έ σω τ ης συ µ µ ε τ ο χ ής τ ης µ ητ ρ ι κ ής ε τ αι ρ ί ας Α Γ Ε Τ Ηρ ακ λ ής στ ο κ ε φ ά λ αι ο τ ης, σε π ο σο στ ό 99,78%. Ο ι ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς κ ατ αστ ά σε ι ς τ ο υ Ο µ ί λ ο υ ε ν ο π ο ι ο ύ ν τ αι τ ε λ ι κ ά απ ό τ ην ε τ αι ρ ί α Lafarge A.E π ο υ ε ί ν αι ε γ κ ατ ε στ ηµ έ ν η στ η Γ αλ λ ί α. Ο συ ν αλ λ αγ έ ς µ ε τ ι ς ε τ αι ρ ί ε ς τ ο υ Ο µ ί λ ο υ τ ης Α Γ Ε Τ ΗΡ Α Κ Λ ΗΣ κ αι τ ης Lafarge A.E. αν αλ ύ ο ν τ αι κ ατ ω τ έ ρ ω : Π ο σ ά σ ε χ ι λ. Ευ ρ ώ 1/1-31/12/2006 Π Ω Λ Η ΣΕ Ι Σ Α Γ Ο Ρ Ε Σ Α Π Α Ι Τ Η ΣΕ Ι Σ 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω ΣΕ Ι Σ 1/1-31/12/2005 Η ρ α κ λ ή ς ΑΓΕΤ Σύνολο ι συ ν αλ λ αγ έ ς µ ε συ γ γ ε ν ή µ έ ρ η γ ί ν ε τ αι µ ε τ ο υ ς συ ν ήθ ε ι ς ό ρ ο υ ς τ ης αγ ο ρ ά ς π ο υ ι σχ ύ ο υ ν κ αι γ ι α τ α τ ρ ί τ α µ έ ρ η. 15

16 Μ ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Τ ΗΣ ΣΤ ΑΘΜ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ ΑΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Κύριοι Μ έ τ οχ οι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο ά ρθ ρο 136 τ ου Κ /1920 ό π ω ς α υ τ ό τ έ θ η κ ε µ ε τ ο ά ρθ ρο 13 τ ου Ν. 3229/2004, υ π οβ ά λ λ ου µ ε σ υ ν η µ µ έ ν α σ τ η ν Γ ε ν ικ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ ή σ α ς τ ις Οικ ον οµ ικ έ ς κ α τ α σ τ ά σ ε ις τ η ς ε τ α ιρί α ς γ ια τ η χ ρή σ η π ου έ λ η ξ ε τ η ν Τ α οικ ον οµ ικ ά σ τ οιχ ε ί α τ η ς Ε τ α ιρί α ς α ν α λ ύον τ α ι λ ε π τ οµ ε ρώ ς σ τ ις Οικ ον οµ ικ έ ς Κα τ α σ τ ά σ ε ις µ ε τ ις σ η µ ε ιώ σ ε ις τ ου ς κ α ι π α ρέ χ ου ν ό λ α τ α σ τ οιχ ε ί α κ α ι π λ η ροφ ορί ε ς π ου ε ί ν α ι α π α ρα ί τ η τ ε ς γ ια τ η ν α ν ά λ υ σ ή τ ου ς. Ό π ω ς α ν α λ υ τ ικ ό τ ε ρα π ροκ ύπ τ ε ι α π ό τ ις Οικ ον οµ ικ έ ς Κα τ α σ τ ά σ ε ις : Κα τ ά τ ο έ τ ος 2006 ο κ ύκ λ ος ε ργ α σ ιώ ν α ν ή λ θ ε σ τ ο π οσ ό τ ω ν 5 χ ιλ. έ ν α ν τ ι 373 χ ιλ. τ ο Η π α ρα π ά ν ω µ ε ί ω σ η οφ ε ί λ ε τ α ι κ υ ρί ω ς σ τ η ν δ ια κ οπ ή τ ω ν π ροσ φ ε ρό µ ε ν ω ν υ π η ρε σ ιώ ν κ α ι τ ον π ε ριορισ µ ό τ ω ν ε σ ό δ ω ν µ ό ν ο α π ό ε ν οικ ί α σ η κ τ ιρί ου. Τ α κ α θ α ρά α π οτ ε λ έ σ µ α τ α χ ρή σ ε ω ς π ρο φ ό ρω ν β ε λ τ ιώ θ η κ α ν τ ο 2006 σ ε ζ η µ ί α (36) χ ιλ. έ ν α ν τ ι ζ η µ ί α ς (126) χ ιλ. τ ο Η Ε τ α ιρί α δ ε ν δ ια τ η ρε ί υ π οκ α τ α σ τ ή µ α τ α. ΕΠ ΕΝ Υ ΣΕΙ Σ Σ τ η ν π ε ρί οδ ο τ ού έ τ ου ς 2006 δ ε ν έ γ ιν α ν ε π ε ν δ ύσ ε ις. Ε π ί σ η ς δ ε ν π ροβ λ έ π ον τ α ι ε π ε ν δ ύσ ε ις γ ια τ ο Π ΗΓ ΕΣ ΑΒ ΕΒ ΑΙ Ο Τ ΗΤ ΑΣ ΚΑΙ Γ ΕΓ Ο Ν Ο Τ Α Μ ΕΤ Α Τ ΗΝ ΗΜ ΕΡ Ο Μ ΗΝ Ι Α Τ Ο Υ Ι ΣΟ Λ Ο Γ Ι ΣΜ Ο Υ Οι κ ύριε ς π η γ έ ς α β ε β α ιό τ η τ α ς λ ογ ισ τ ικ ώ ν ε κ τ ιµ ή σ ε ω ν π ε ριγ ρά φ ον τ α ι σ τ η σ η µ ε ί ω σ η 4 κ α ι τ α σ η µ α ν τ ικ ό τ ε ρα γ ε γ ον ό τ α µ ε τ ά τ η ν η µ ε ροµ η ν ί α τ ου ισ ολ ογ ισ µ ού π ε ριγ ρά φ ον τ α ι σ τ η σ η µ ε ί ω σ η 13 τ ω ν ε τ ή σ ιω ν οικ ον οµ ικ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν τ η ς ε τ α ιρί α ς. Κύριοι Μ έ τ οχ οι, ε β ά σ η ό λ α τ α π α ρα π ά ν ω α ν α φ ε ρθ έ ν τ α κ α ι τ η ν Έ κ θ ε σ η τ ω ν Ορκ ω τ ώ ν Ε λ ε γ κ τ ώ ν Λ ογ ισ τ ώ ν έ χ ε τ ε σ τ η ν δ ιά θ ε σ ή σ α ς ό λ α τ α α π α ρα ί τ η τ α σ τ οιχ ε ί α γ ια ν α π ροχ ω ρή σ ε τ ε σ τ η ν έ γ κ ρισ η τ ω ν Οικ ον οµ ικ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν α λ λ ά κ α ι α π ό τ ο ν ό µ ο α π α λ λ α γ ή µ α ς ό π ω ς π ροβ λ έ π ε τ α ι α π ό τ ο κ α τ α σ τ α τ ικ ό. Χ α λ ά ν δ ρι, 20 Μ α ρτ ί ου 2007 Τ Ο Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο 16

17 Χ α τ ζ ηπ α ύ λ ο υ Σ ο φ ι α ν ό ς & Κ α µ π ά ν ης Α.Ε. Ο ρ κ ω τ ο ί Ελ ε γ κ τ έ ς & Επ ι χ ε ι ρ ηµ α τ ι κ ο ί Σ ύ µ β ο υ λ ο ι Λ ε ω φ. Κ ηφ ι σ ί α ς Χ α λ ά νδ ρ ι Αθ ή να Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΚΘΕΣΗ ΕΛ ΕΓ Χ Ο Υ ΑΝ ΕΞ ΑΡ Τ ΗΤ Ο Υ Ο Ρ ΚΩ Τ Ο Υ ΕΛ ΕΓ ΚΤ Η Λ Ο Γ Ι ΣΤ Η Π ρ ο ς τ ο υ ς Μ ε τ ό χ ο υ ς τ η ς Αν ώ ν υ µ η ς Ετ α ι ρ ί α ς «ΣΤ ΑΘΜ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε.» Έ κ θ ε σ η ε π ί τ ω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κα τ α σ τ ά σ ε ω ν Ελέγξαµε τι ς σ υν ηµµέν ες οι κ ον οµι κ ές κ ατασ τά σ ει ς της «Σ Τ ΑΘ Μ ΟΙ ΑΙ Γ ΑΙ ΟΥ Α.Β.Ε.Ε» (η «Εται ρ εί α») π ου απ οτελού ν ται απ ό τον ι σ ολογι σ µό της 31 εκ εµβ ρ ί ου 2006 κ αι τι ς κ ατασ τά σ ει ς απ οτελεσ µά τω ν, µεταβ ολώ ν ι δ ί ω ν κ εφ αλαί ω ν κ αι ταµει ακ ώ ν ρ οώ ν γι α τη χ ρ ήσ η π ου έληξε την ηµερ οµην ί α αυτή, κ αθ ώ ς κ αι π ερ ί ληψ η τω ν σ ηµαν τι κ ώ ν λογι σ τι κ ώ ν π ολι τι κ ώ ν κ αι λοι π ές επ εξηγηµατι κ ές σ ηµει ώ σ ει ς. Ευθύνη ι ο ί κ ησ ης γ ι α τ ι ς Ο ι κ ο νο µ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς Η ι οί κ ησ η της Εται ρ εί ας έχ ει την ευθ ύ ν η γι α την κ ατά ρ τι σ η κ αι εύ λογη π αρ ουσ ί ασ η αυτώ ν τω ν οι κ ον οµι κ ώ ν κ ατασ τά σ εω ν σ ύ µφ ω ν α µε τα ι εθ ν ή Π ρ ότυπ α Χ ρ ηµατοοι κ ον οµι κ ής Π ληρ οφ όρ ησ ης, όπ ω ς αυτά έχ ουν υι οθ ετηθ εί απ ό την Ευρ ω π αϊ κ ή Έ ν ω σ η. Η ευθ ύ ν η αυτή π ερ ι λαµβ ά ν ει σ χ εδ ι ασ µό, εφ αρ µογή κ αι δ ι ατήρ ησ η σ υσ τήµατος εσ ω τερ ι κ ού ελέγχ ου σ χ ετι κ ά µε την κ ατά ρ τι σ η κ αι εύ λογη π αρ ουσ ί ασ η οι κ ον οµι κ ώ ν κ ατασ τά σ εω ν, απ αλλαγµέν ω ν απ ό ουσ ι ώ δ η αν ακ ρ ί β ει α, π ου οφ εί λεται σ ε απ ά τη ή λά θ ος. Η ευθ ύ ν η αυτή π ερ ι λαµβ ά ν ει επ ί σ ης την επ ι λογή κ αι εφ αρ µογή κ ατά λληλω ν λογι σ τι κ ώ ν π ολι τι κ ώ ν κ αι την δ ι εν έρ γει α λογι σ τι κ ώ ν εκ τι µήσ εω ν, π ου εί ν αι λογι κ ές γι α τι ς π ερ ι σ τά σ ει ς. Ευθύνη Ελ ε γ κ τ ή ι κ ή µας ευθ ύ ν η εί ν αι η έκ φ ρ ασ η γν ώ µης επ ί αυτώ ν τω ν οι κ ον οµι κ ώ ν κ ατασ τά σ εω ν µε β ά σ η τον έλεγχ ό µας. Μ ε εξαί ρ εσ η το θ έµα π ου αν αφ έρ εται σ την επ όµεν η π αρ ά γρ αφ ο δ ι εν ερ γήσ αµε τον έλεγχ ο σ ύ µφ ω ν α µε τα Ελλην ι κ ά Ελεγκ τι κ ά Π ρ ότυπ α, π ου εί ν αι εν αρ µον ι σ µέν α µε τα ι εθ ν ή Ελεγκ τι κ ά Π ρ ότυπ α. Τ α π ρ ότυπ α αυτά απ αι τού ν τη σ υµµόρ φ ω σ ή µας µε τους κ αν όν ες δ εον τολογί ας κ αι το σ χ εδ ι ασ µό κ αι δ ι εν έρ γει α του ελέγχ ου µας µε σ κ οπ ό την εύ λογη δ ι ασ φ ά λι σ η ότι οι οι κ ον οµι κ ές κ ατασ τά σ ει ς εί ν αι απ αλλαγµέν ες απ ό ουσ ι ώ δ η αν ακ ρ ί β ει α. Ο έλεγχ ος π ερ ι λαµβ ά ν ει τη δ ι εν έρ γει α δ ι αδ ι κ ασ ι ώ ν γι α την σ υγκ έν τρ ω σ η ελεγκ τι κ ώ ν τεκ µηρ ί ω ν σ χ ετι κ ά µε τα π οσ ά κ αι τι ς π ληρ οφ ορ ί ες π ου π ερ ι λαµβ ά ν ον ται σ τι ς οι κ ον οµι κ ές κ ατασ τά σ ει ς. Οι δ ι αδ ι κ ασ ί ες επ ι λέγον ται κ ατά την κ ρ ί σ η του ελεγκ τή κ αι π ερ ι λαµβ ά ν ουν την εκ τί µησ η του κ ι ν δ ύ ν ου ουσ ι ώ δ ους αν ακ ρ ί β ει ας τω ν οι κ ον οµι κ ώ ν κ ατασ τά σ εω ν λόγο απ ά της η λά θ ους. Γ ι α την εκ τί µησ η του κ ι ν δ ύ ν ου αυτού, ο ελεγκ τής λαµβ ά ν ει υπ όψ η το σ ύ σ τηµα εσ ω τερ ι κ ού ελέγχ ου σ χ ετι κ ά µε την κ ατά ρ τι σ η κ αι εύ λογη π αρ ουσ ί ασ η τω ν οι κ ον οµι κ ώ ν κ ατασ τά σ εω ν µε σ κ οπ ό το σ χ εδ ι ασ µό ελεγκ τι κ ώ ν δ ι αδ ι κ ασ ι ώ ν γι α τι ς π ερ ι σ τά σ ει ς κ αι όχ ι γι α την έκ φ ρ ασ η γν ώ µης επ ί της απ οτελεσ µατι κ ότητας του σ υσ τήµατος εσ ω τερ ι κ ού ελέγχ ου της Εται ρ εί ας. Ο έλεγχ ος π ερ ι λαµβ ά ν ει επ ί σ ης την αξι ολόγησ η της κ αταλληλότητας τω ν λογι σ τι κ ώ ν π ολι τι κ ώ ν π ου εφ αρ µόσ τηκ αν κ αι του εύ λογου τω ν εκ τι µήσ εω ν π ου έγι ν αν απ ό τη ι οί κ ησ η, κ αθ ώ ς κ αι αξι ολόγησ η της σ υν ολι κ ής π αρ ουσ ί ασ ης τω ν οι κ ον οµι κ ώ ν κ ατασ τά σ εω ν. Π ι σ τεύ ουµε ότι τα ελεγκ τι κ ά τεκ µήρ ι α π ου έχ ουµε σ υγκ εν τρ ώ σ ει εί ν αι επ αρ κ ή κ αι κ ατά λληλα γι α τη θ εµελί ω σ η της γν ώ µης µας. εν τέθ ηκ αν υπ όψ η µας σ τοι χ εί α π ου ν α µας επ ι τρ έπ ουν ν α επ αληθ εύ σ ουµε την εγκ υρ ότητα κ αι ει σ π ρ αξι µότητα απ αι τήσ εω ν απ ό το Ελλην ι κ ό ηµόσ ι ο π ου π ερ ι λαµβ ά ν ον ται σ το κ ον δ ύ λι του Ι σ ολογι σ µού «Π ελά τες κ αι λοι π ές β ρ αχ υπ ρ όθ εσ µες απ αι τήσ ει ς» το ύ ψ ος τω ν οπ οί ω ν κ ατά την 31 εκ εµβ ρ ί ου, 2006 αν έρ χ εται σ ε 114 χ ι λ. Σ υν επ ώ ς δ εν εκ φ έρ ουµε οπ οι αδ ήπ οτε γν ώ µη γι α το π αρ απ ά ν ω κ ον δ ύ λι. Χατζηπαύλου Σ οφ ι αν ό ς & Κ αµ πά ν ης Member o f Ανώνυµη Ετ α ι ρ ε ί α Ο ρ κ ω τ ών Ελ ε γ κ τ ών & Σ υµβ ο ύ λ ω ν Επ ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Deloitte Touche Tohmatsu ΑΡ Μ.Α.Ε /01ΑΤ /Β93/2052 Θ ε σ σ α λ ο νί κ η: Ανδ ρ ι α νο υπ ό λ ε ω ς 1A, Κ α λ α µα ρ ι ά, Τ ηλ.: +30 (2310) , Fax: +30 (2310)

18 Γνώµη Με εξ αί ρ εση τις π ρ ο σαρ µ ο γ έ ς π ο υ εν δ εχ ό µ εν α θ α απ αιτο ύ ν το αν εί χ ε κ αταστεί εφ ικ τή η απ ό την π λ ευ ρ ά µ ας επ αλ ή θ ευ ση τω ν απ αιτή σεω ν π ο υ αν αφ έ ρ ο ν ται στην π ρ ο ηγ ο ύ µ εν η π αρ ά γ ρ αφ ο, κ ατά τη γ ν ώ µ η µ ας, ο ι συ ν ηµ µ έ ν ες ο ικ ο ν ο µ ικ έ ς κ αταστά σεις π αρ ο υ σιά ζ ο υ ν εύ λ ο γ α, απ ό κ ά θ ε ο υ σιώ δ η ά π ο ψ η, την ο ικ ο ν ο µ ικ ή κ ατά σταση της Εταιρ εί ας κ ατά την 31 εκ εµ βρ ί ο υ 2006, την χ ρ ηµ ατο ο ικ ο ν ο µ ικ ή της επ ί δ ο ση κ αι τις ταµ ειακ έ ς της ρ ο έ ς γ ια τη χ ρ ή ση π ο υ έ λ ηξ ε την ηµ ερ ο µ ην ί α αυ τή, σύ µ φ ω ν α µ ε τα ιεθ ν ή Π ρ ό τυ π α Χ ρ ηµ ατο ο ικ ο ν ο µ ικ ή ς Π λ ηρ ο φ ό ρ ησης, ό π ω ς αυ τά υ ιο θ ετή θ ηκ αν απ ό την Ευ ρ ω π αϊ κ ή Έ ν ω ση. Χ ω ρ ί ς ν α δ ιατυ π ώ ν ο υ µ ε επ ιφ ύ λ αξ η ω ς π ρ ο ς τα συ µ π ερ ά σµ ατα το υ ελ έ γ χ ο υ εφ ιστο ύ µ ε την π ρ ο σο χ ή σας : (α) (β) στην σηµ εί ω ση 12 τω ν ο ικ ο ν ο µ ικ ώ ν κ αταστά σεω ν στην ο π ο ί α γ ί ν εται αν αφ ο ρ ά στις χ ρ ή σεις γ ια τις ο π ο ί ες ο ι φ ο ρ ο λ ο γ ικ έ ς δ ηλ ώ σεις της Εταιρ ί ας δ εν έ χ ο υ ν εξ ετασθ εί απ ό τις φ ο ρ ο λ ο γ ικ έ ς αρ χ έ ς µ ε συ ν έ π εια ν α υ π ά ρ χ ει το εν δ εχ ό µ εν ο επ ιβο λ ή ς π ρ ό σθ ετω ν φ ό ρ ω ν κ αι π ρ ο σαυ ξ ή σεω ν κ ατά το ν χ ρ ό ν ο π ο ύ θ α εξ ετασθ ο ύ ν κ αι θ α ο ρ ιστικ ο π ο ιηθ ο ύ ν. Η έ κ βαση τω ν φ ο ρ ο λ ο γ ικ ώ ν ελ έ γ χ ω ν δ εν εί ν αι δ υ ν ατό ν ν α π ρ ο βλ εφ θ ο ύ ν στο π αρ ό ν στά δ ιο κ αι, ω ς εκ το ύ το υ, δ εν έ χ ει γ ί ν ει ο π ο ιαδ ή π ο τε π ρ ό βλ εψ η στις ο ικ ο ν ο µ ικ έ ς κ αταστά σεις σε σχ έ ση µ ε το θ έ µ α αυ τό. στο γ εγ ο ν ό ς ό τι, ό π ω ς αν αφ έ ρ εται στη σηµ εί ω ση 3 τω ν ο ικ ο ν ο µ ικ ώ ν κ αταστά σεω ν λ ό γ ω τω ν συ σσω ρ ευ µ έ ν ω ν ζ ηµ ιώ ν η Καθ αρ ή Θ έ ση της Εταιρ ί ας κ ατά την 31 εκ εµ βρ ί ο υ 2006 δ ιαµ ο ρ φ ώ ν εται χ αµ ηλ ό τερ α το υ 10% το υ µ ετο χ ικ ο ύ κ εφ αλ αί ο υ ή δ η χ ω ρ ί ς ν α λ ηφ θ εί υ π ό ψ η η π αρ απ ά ν ω π αρ ατή ρ ησή µ ας. Συ ν επ ώ ς συ ν τρ έ χ ει π ερ ί π τω ση εφ αρ µ ο γ ή ς τω ν ά ρ θ ρ ω ν 47 κ αι 48 το υ Κ.Ν. 2190/20. Η ιο ί κ ηση της Εταιρ ί ας θ εω ρ εί δ εδ ο µ έ ν η την υ π ο στή ρ ιξ η της Μητρ ικ ή ς Εταιρ ί ας γ ια την συ ν έ χ ιση της δ ρ αστηρ ιό τητά ς της στο ο ρ ατό µ έ λ λ ο ν. Αναφορά επ ί άλ λ ω ν νοµ ι κ ώ ν κ αι κ ανονι σ τ ι κ ώ ν θ εµ άτ ω ν Τ ο π ερ ιεχ ό µ εν ο της Έ κ θ εσης το υ ιο ικ ητικ ο ύ Συ µ βο υ λ ί ο υ, ό π ω ς π αρ ατί θ εται στη σελ ί δ α 16 εί ν αι συ ν επ έ ς µ ε τις συ ν ηµ µ έ ν ες ο ικ ο ν ο µ ικ έ ς κ αταστά σεις. Αθ ή ν α, 22 Μαΐ ο υ 2007 Ο Ορ κ ω τό ς Ελ εγ κ τή ς Λο γ ιστή ς Μιχ ά λ ης Ε. Καρ αβά ς Α.Μ. ΣΟΕΛ Deloitte. Χ ατζ ηπ αύ λ ο υ, Σο φ ιαν ό ς & Καµ π ά ν ης Α.Ε. Ορ κ ω το ί Ελ εγ κ τέ ς & Επ ιχ ειρ ηµ ατικ ο ί Σύ µ βο υ λ ο ι Λ. Κηφ ισί ας , Χ αλ ά ν δ ρ ι Α.Μ.ΣΟΕΛ Ε

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΝΑΥΣΙΚΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΑΜΠΕΡ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡ ΙΕΧ Ο Μ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ Ω Ν Ε «ΥΣΤΟΣ» Ν Α ΥΤΙ Κ Η Ε ΤΑ Ι Ρ Ι Α ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΥΣΤΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005

1/1-31/12/2006 30/11-31/12/2005 ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ Γ ΙΑ ΤΗΝ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-30/9/2012. ος σι (π σε ) στ ος ( ) ( ) ( ) ( ) Μι (9.747) (11.675) 31.

1/1-30/9/2012. ος σι (π σε ) στ ος ( ) ( ) ( ) ( ) Μι (9.747) (11.675) 31. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠ ΤΙΚ ΕΣ ΟΙΚ ΟΝΟΜΙΚ ΕΣ Κ ΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ Ν Π ΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡ ΙΟΥ 30 ΣΕΠ ΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ Κ ΑΙ ΤΗ Σ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 Κ ΑΙ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Από τ ην αρ χή τ ης ί δ ρ υσης τ ου κόµ µ ατ ος «Oι Φ ιλ ελ εύ θ ερ οι» έ να από τ α β ασικά σηµ εί α τ ου πρ ογ ρ άµ µ ατ ος ήτ αν η εκπόνηση µ ιας νέ ας στ ρ ατ ηγ ικής γ ια τ

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

H - 2010 THN 31 2010 2010

H - 2010 THN 31 2010 2010 «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε.» ΕΤΗ ΣΙ Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗ Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ Ι Ο Υ 2010 ΤΗ Σ ΕΤΑΙ Ρ ΕΙ ΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡ ΑΘ ΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ

Α Ν Α Α Θ Μ Ε Ι Κ Τ Ω Ν 4 Α ν 4 ύ 4 δ ώ ν 4 4 δ ω ν 4. ΛΥ ΣΗ ΡΙ Ο άλυση ρευστό τητας εί κτες κυκλοφ οριακής ταχ τητας εί κτες απαν λ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε Ι ΣΑ ΓΩ ΓΗ - ΣΤ ΟΧ ΟΣ Τ Η Σ ΠΑ ΡΟΥ ΣΑ Σ Ε ΡΓΑ ΣΙ Α Σ Μ Ε ΡΟΣ Α Ε ΠΙ ΣΚ ΟΠΗ ΣΗ Τ Η Σ ΣΧ Ε Τ Ι Κ Η Σ Β Ι Β ΛΙ ΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ Α ΡΘ ΡΟΓΡΑ Φ Ι Α Σ 1. Η Ε Ν Ν ΟΙ Α Τ Η Σ Α ΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

L = 10 34 cm -2 sec -1.

L = 10 34 cm -2 sec -1. Μελέτη της επίδρασης της ευθυγράµµισης τω ν αν ιχ ν ευτώ ν µιο ν ίω ν, το υ πειράµατο ς A T L A S, στην αν ακ άλυψ η το υ σω µατιδίο υ H 4µ Ροή Ο µ ι λ ί α ς 1. Ο α ν ι χ ν ε υ τ ή ς ATLAS: Γ ε ν ι κ ά.

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

- 2009 2009 2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009

- 2009 2009  2009 2009 2009 2009 ( THN 31 2009 2009 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2009, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ ΜΙΚ ΕΣ Κ ΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ Κ ΑΙ Τ Ο Υ Ο ΜΙΛ Ο Υ Τ Η Σ Π ΕΡ ΙΟ Ο Υ 1 ΙΑΝΟ Υ ΑΡ ΙΟ Υ - 30 ΣΕΠ Τ ΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ τ ο ι χ ε ί α Iσ ο λ ο γ ι σ µ ο ύ 3 Σ τ ο ι

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ : Τη : &

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ :  Τη : & Να δ ι α τ η ρ η θ ε ί µ έ χ ρ ι Β α θ µ ό ς α σ φ α λ ε ί α ς Ο Υ Υ Β Υ Μ Θ Μ Σ Σ Μ Β Μ Β Μ Σ Θ Υ Σ Υ Β Μ Σ κ α ι χ σ η π α ν δ ρ έ ο υ λ η Μ α ρ ο ύ σ ι τ ο σ ε λ ί δ α η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π α χ ρ ή σ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

PETER J. HODDINOTT SAAD M. SEBBAR Α..Τ. AZ FE

PETER J. HODDINOTT SAAD M. SEBBAR Α..Τ. AZ FE ΕΞ ΑΜ ΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣ Η Σ Υ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΟΝ Ν. 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡ ΙΟΥ 30 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2008 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜ ΙΛ ΟΥ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ Α.Γ.Ε.Τ. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Ε Τ Η ΣΙ Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν Ε Τ Η ΣΙ Α Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η ΣΥ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ο Χ ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/01ΑΤ /Β/86/178 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ 49-51 141

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

**** Τ η λ.: Fax :

**** Τ η λ.: Fax : ΠΡΑΞΗ 3201 Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ ΗΤ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Σήµερα, 3 Αυγού σ του 2012, ηµέ ρα Παρασ κευή, και σ ύ µφ ωνα µε τι ς δι ατά ξ ει ς του ά ρθ ρου 16 περ. β του Κατασ τατι κού και 21 παρ. 5 του κ.ν.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

PIERRE DELEPLANQUE JEAN-CHARLES BLATZ Α..Τ. AZ 007012 02XD34455 07CV39073

PIERRE DELEPLANQUE JEAN-CHARLES BLATZ Α..Τ. AZ 007012 02XD34455 07CV39073 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘ ΕΣ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡ ΙΟΥ 30 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ Σ Υ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣ ΕΣ ΑΠΟΦ ΑΣ ΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΙΓΑΔΙΚΟΤ-ΟΡΙΑ-ΤΝΕΧΕΙΑ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΚΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Μ.Ε) ΑΚΗΗ 1 Έςτω ςυνεήσ ςυνάρτηςη :RR, με (0)=2 η οποία ικανοποιεί τη ςέςη ( ) 4 = 6 ια κά ε R α) Να βρείτε τισ τιμέσ (2) και (-2) β) Να απο είξετε τι υπάρει

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής

Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Κανονισμός Εκτε εστικής Επιτροπής Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο 4 2 Σύν εση εκτε εστικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

(RTS) & RTS 16. COBB DOUGLAS ( σ = 1 ) 24 (CES) 27 M2SM COBB DOUGLAS 28 ; 31 COBB DOUGLAS 33

(RTS) & RTS 16. COBB DOUGLAS ( σ = 1 ) 24 (CES) 27 M2SM COBB DOUGLAS 28 ; 31 COBB DOUGLAS 33 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕ ΤΑΠ ΤΥ Χ ΙΑΚΟ ΠΡ ΟΓ Ρ ΑΜΜΑ ΣΠ ΟΥ Ω Ν ΜΑΘ ΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩ Ν ΥΠ ΟΛ ΟΓ ΙΣ ΤΩ Ν ΚΑΙ ΤΩ Ν ΑΠ ΟΦ ΑΣ Ε Ω Ν ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓ ΩΓ Η Σ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛ Ω Μ ΑΤΙΚΗ ΕΡ Γ ΑΣ ΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

GREAT Greek Architectural Talent

GREAT Greek Architectural Talent ΤΑ Π Ρ Ω ΤΑ ΤΟ Υ Σ Κ ΤΙ Ρ Ι Α ελτίο Τ ύ π ου GREAT Greek Architectural Talent Νέος θ ε σ µ ό ς γ ι α τ η ν α ν ά δ ε ι ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς α ρ χ ι τ ε κ τ ον ι κ ή ς δ η µ ι ου ρ γ ί α ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο

Διαβάστε περισσότερα