31/12/ /12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006

2 Ν Ν Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σ ε λ ί δ ε ς Σ τ ο ι χ ε ί α Κ α τ ά σ τ α σ η ς ο τ ε λ ε σ µ ά τ ω ν ή σ η ς Σ τ ο ι χ ε ί α ο λ ο γ ι σ µ ο ύ Σ τ ο ι χ ε ί α Κ α τ ά σ τ α σ η ς τ α β ο λ ώ ν Κ α θ α ρ ή ς Θ έ σ η ς Σ τ ο ι χ ε ί α Κ α τ ά σ τ α σ η ς Τ α µ ε ι α κ ώ ν ώ ν µ µ ε σ η µ έ θ ο δ ο ς Σ η µ ε ι ώ σ ε ι ς ε π ί τ ω ν κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν Έ κ θ ε σ η τ ο υ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ µ β ο υ λ ί ο υ π ρ ο ς τ η ν ή σ ι α Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν τ ό χ ω ν Έ κ θ ε σ η κ ω τ ώ ν ε γ κ τ ώ ν Λ ο γ ι σ τ ώ ν Απ Χρ 3 Iσ 4 Με 5 Ρο (έ ) 6 Οι 7-15 Ετ Με 16 Ορ Ελ ά τ ί ό τ ί έ ω τ ί ί θ ά τ ί τ Σ ί τ Μ τ ί τ ό τ έ γ τ τ γ λ τ ω Μ ό χ ω ό π τ Σ ί ρ ά φ ό Οι οικονοµ ικέ ς κατ αστ σεις ης Ετ αιρ ας απ ην σελ δα 3 ς και ην σελ δα 15 εγ κρ ηκαν κατ ην συνεδρ αση ου ιοικητ ικού υµ βουλ ου ην 20 αρ ου 2007 και ελ ού ν υπ ην κρ ιση ης ακτ ικής ενικής συνέ ευσης ν ετ ν. Κατ ιν εντ ολ ής ου ιοικητ ικού υµ βουλ ου, υπ ογ οντ αι απ : 20 Μ αρ τ ί ου 2007 Ο Π ΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΑΝ Τ Ι Π ΡΟΕ ΡΟΣ Τ ΟΥ.Σ. Ο Ι ΕΥ Θ Υ Ν Τ ΗΣ Λ ΟΓ Ι ΣΤ ΗΡΙ Ω Θ Υ Γ ΑΤ ΡΙ Κ Ω Ν ΟΜ Ι Λ ΟΥ ΑΓ ΕΤ Η Π ΡΟΪ ΣΤ ΑΜ ΕΝ Η ΟΙ Κ ΟΝ ΟΜ Ι Κ Ω Ν & Ι ΟΙ Κ ΗΤ Ι Κ Ω Υ Π ΗΡΕΣΙ Ω ALBERT CORCOS Χ ΑΡΑΛ ΑΜ Π ΟΣ B.Κ ΟΚ Κ ΟΛ ΟΓ Ι ΑΝ Ν ΗΣ Μ Ι Χ ΑΗΛ Ζ ΑΦ ΕΙ ΡΙ ΟΥ ΣΟΦ Ι Α Μ ΕΡΚ ΟΥ ΡΙ ΟΥ AΡ. Ι ΑΒ. Ν ο 01RE52755 Α..T. Ρ ΑΡ.Α.Ο.Ε Α Τ ΑΕ

3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΕ ΛΕ ΣΜ ΑΤΩ Ν ΤΗΣ ΧΡ ΗΣΗΣ ΠΟ Υ Ε ΛΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η Ε ΚΕ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2006 Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ ΣΗΜ. Α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε υ ω ς Κ ύ κ λ ε ρ γ α ώ ν ω λ ή ι ς κ τ ά α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α Έ ξ α δ ι κ η τ ι κ ή ς λ ε ι τ ρ γ ί α ς δ ι ε ς Λ π λ ε ι τ ρ γ ι κ έ ξ α Κ έ ρ δ η ε κ µ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς Χ ρ η µ α τ κ ι κ έ ξ α Κ έ ρ δ η χ ρ ή σ η ς π ρ ο φ ό ρ ω ν Κ α θ α ρ ά κ έ ρ δ η χ ρ ή σ η ς µ ε τ ά α π ό φ ό ρ ο υ ς 31/12/ /12/2005 ος σι (π σε ) Μι οδ οι ου & άθ ση (41) (330) οι ά ου ά οδ 0 (152) (36) (109) οοι ον οµ ά οδ 6 0 (17) (36) (126) (36) (126) Οι σηµ ειώ σεις απ ό τ η σελ ί δα 7 έ ω ς και τ η σελ ί δα 15 απ οτ ελ ού ν αναπ ό σπ αστ ο µ έ ρ ος τ ω ν Οικονοµ ικώ ν Κατ αστ ά σεω ν τ ης Ετ αιρ ί ας. 3

4 Ι ΣΟ ΛΟ Γ Ι ΣΜ Ο Σ ΤΗΣ 31 ης Ε ΚΕ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2006 χ ι λ Ε υ ρ ώ Π ά γ ι ο ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό Λ π έ ς µ α κ ρ ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς ν ο λ ο π α γ ί ο υ ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Ποσά σε. ΣΗΜ. 31/12/ /12/2005 οι οπ σµ σε 0 3 Σύ 0 3 Κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό λ ε ς κ α ι λ π έ ς β ρ α χ υ π ρ ό θ ε ε ς α π α ι τ ή ι ς Α π α ι τ ή ι ς α π ό φ ό ρ ε ι ή µ α τ Τ α µ ε ί α κ α δ ι α θ έ µ α κ α ι ι ύ ν α µ α ν ο λ ο κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο ς ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Πε άτ οι σµ σε σε ο σοδ ος σι σοδ Σύ Σύ ν ο λ ο ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ε ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς Πρ οµ η θ ε υ τ έ ς κ α ι λ οι π οί π ι στ ω τ έ ς Σύ ν ο λ ο β ρ α χ υ π ρ ο θ έ σ µ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν 34 4 Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν 34 4 Κ α θ α ρ ή θ έ σ η Μ ε τ ι κ ό κ ε φ α ι Α π ε µ α τ ι κ Α π ε λ έ α τ α ε ι ς ν έ ν ο λ ο Κ α θ α ρ ή ς θ έ σ η ς οχ άλ ο οθ ά οτ σµ ο (2.150) (2.114) Σύ Σύ ν ο λ ο υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν κ α ι Κ α θ α ρ ή ς θ έ σ η ς Οι σηµ ειώ σεις απ ό τ η σελ ί δα 7 έ ω ς και τ η σελ ί δα 15 απ οτ ελ ού ν αναπ ό σπ αστ ο µ έ ρ ος τ ω ν Οικονοµ ικώ ν Κατ αστ ά σεω ν τ ης Ετ αιρ ί ας. 4

5 ΣΤΟ Ι ΧΕ Ι Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μ Ε ΤΑΒ Ο ΛΩ Ν ΚΑΘ ΑΡ ΗΣ Θ Ε ΣΗΣ Γ Ι Α ΤΗ ΧΡ ΗΣΗ ΠΟ Υ Ε ΛΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η Ε ΚΕ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2006 Κ ά λ α Α π α Μετοχικό εφ ιο οθ εµ τικά Σ υ σ σ ω ρ ευ µ έ ν α Κ έ ρ δ η Σ ύ ν ολ ο Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ Έ ν α ρ ξ η Π Ζ η µ ί ε ς π ε ρ ι ό δ Λ ή ξ η Π ερ ιόδ ου 01/01/ (2.114) 155 ου 0 0 (36) (36) ερ ιόδ ου 31/12/ (2.150) 119 Έ ν α ρ ξ η Π Ζ η µ ί ε ς π ε ρ ι ό δ Λ ή ξ η Π ερ ιόδ ου 01/01/ (1.988) 281 ου 0 0 (126) (126) ερ ιόδ ου 31/12/ (2.114) 155 Οι σηµ ειώ σεις απ ό τ η σελ ί δα 7 έ ω ς και τ η σελ ί δα 15 απ οτ ελ ού ν αναπ ό σπ αστ ο µ έ ρ ος τ ω ν Οικονοµ ικώ ν Κατ αστ ά σεω ν τ ης Ετ αιρ ί ας. 5

6 Μ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜ Ε Ι ΑΚΩ Ν Ρ Ο Ω Ν Γ Ι Α ΤΗ ΧΡ ΗΣΗ ΠΟ Υ Ε ΛΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η Ε ΚΕ Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2006 (Έ µ µ ε σ η µ έ θ ο δ ο ς ) Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 6 Π λ ί α γ : Π λ ε Α ε λ τ α,, κ κ α ζ ε τ ή 1 4 σ τ α Χ τ τ κ α σ υ 1 7 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 Λειτουργικές δραστηριότητες (Ζηµιές) / Κέρδη προ φόρων (3 ) (1 26 ) έον / µε ον προσ ρµογ ές ια ροβ έψ ις (27 ) ποτ έσ µα (έσ οδα έξ οδα έρδη ι ηµιές) πε νδυ ικ ς 2 δρα ηριότ ητ ς ρε ωσ ικ οί όκ οι ι να φή έξ οδα Π λ έον/ µε ί ον προσ α ρµογ ές γ ια µε τ α β ολ ές λ ογ α ρια σ µώ ν κ ε φα λ α ί ου κ ί νησ ης ή που σ χ ε τ ί ζ οντ α ι µε τ ις λ ε ιτ ου ργ ικ ές δρα σ τ ηριότ ητ ε ς: Μ ε ί ύ ξ α ή σ ε ε ί α ύ ξ υ ώ σ ε τ ζ ώ ε ί Χ τ τ κ α σ υ κ α τ α β ε β λ 7 δ ( 4 ) ( ) Ε π Ε ξ ε α ή σ ε ε ώ τ κ α ά ϋ λ γ ί δ Χ Ε ξ ε α α ύ ξ τ κ ε λ α ί 1. 5 χ µ δ 1. 5 Κ ξ / ( µ ω ν χ ( + ( β ) + ( ( 4 ) ( ) Τ ν χ Τ ν λ ή ξ χ ωσ η / (α ησ η) πα ιτ ων 2 (0) (Μ ωσ η) / ησ η ποχ ρε ων (πλ ην ρα πε ν) 0 (1 ) ον: ρε ωσ ικ οί όκ οι ι να φή έξ οδα ηµένα (1 ) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές ραστη ριότη τες (α) εν δυτικές δραστηριότητες ισ πρά ις πό πωλ ις νσ µα ων ι ων πα ων 0 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδ υτικές ραστη ριότη τες (β ) 0 ρηµ ατοδοτικές δραστηριότητες ισ πρά ις πό ησ η µε οχ ικ ού φα ου 0 00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από ρη ατοδ οτικές ραστη ριότη τες (γ) 0 00 αθ αρή αύ ηση εί ση) στα ταµ ειακά διαθ έσιµ α και ισοδύ αµ α ρή σης α) γ) αµ ειακά διαθ έσιµ α και ισοδύ αµ α έν αρξ ης ρή σης αµ ειακά διαθ έσιµ α και ισοδύ αµ α ης ρή σης 0 Οι σηµ ειώ σεις απ ό τ η σελ ί δα 7 έ ω ς και τ η σελ ί δα 15 απ οτ ελ ού ν αναπ ό σπ αστ ο µ έ ρ ος τ ω ν Οικονοµ ικώ ν Κατ αστ ά σεω ν τ ης Ετ αιρ ί ας. 6

7 ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ ΝΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, ΙΕΡ Μ ΗΝΕΙΕΣ Κ Α Ι ΤΡ Ο Π Ο Π Ο ΙΗΣΗ Υ Φ ΙΣΤΑ Μ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν Συ ν έ χ ε ι α.π.χ.π. 8, Λε ι τ ο υ ρ γ ι κ ο ί τ ο µ ε ί ς (εφ αρ µ ό ζ ετ αι γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν τ ην 1η Ι ανουαρ ί ου 2009) Τ ο.π.χ.π. 8 αντ ικαθ ιστ ά τ ο.λ.π. 14, Οικονοµ ικέ ς π λ ηρ οφ ορ ί ες κατ ά τ οµ έ α. Α π αιτ εί η π λ ηρ οφ ό ρ ηση π ου π αρ έ χ ετ αι κατ ά τ οµ έ α οικονοµ ικής δρ αστ ηρ ιό τ ητ ας να εί ναι αυτ ή π ου χ ρ ησιµ οπ οιεί η ιοί κηση εσω τ ερ ικά γ ια τ ην αξ ιολ ό γ ηση τ ης απ ό δοσης. Η Ετ αιρ ί α, βρ ί σκετ αι στ η διαδικασί α αξ ιολ ό γ ησης τ ης επ ί δρ ασης τ ου π ρ οτ ύ π ου στ ις οικονοµ ικέ ς τ ου κατ αστ ά σεις. ι ε ρ µ η ν ε ί α 7, Ε φ α ρ µ ο γ ή τ η ς π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς α ν α µ ό ρ φ ω σ η ς τ ο υ.λ.π Ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς σ ε υ π ε ρ π λ η θ ω ρ ι σ τ ι κ έ ς ο ι κ ο ν ο µ ί ε ς (εφ αρ µ ό ζ ετ αι γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν τ ην 1η Μ αρ τ ί ου 2006) Η διερ µ ηνεί α 7 δεν έ χ ει εφ αρ µ ογ ή στ ην Ετ αιρ ί α. ι ε ρ µ η ν ε ί α 8, Πε δ ί ο ε φ α ρ µ ο γ ή ς.π.χ.π. 2 (εφ αρ µ ό ζ ετ αι γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν τ ην 1η Μ αΐ ου 2006) Η διερ µ ηνεί α 8 δεν έ χ ει εφ αρ µ ογ ή στ ην Ετ αιρ ί α. ι ε ρ µ η ν ε ί α 9, Ε π α ν ε κ τ ί µ η σ η ε ν σ ω µ α τ ω µ έ ν ω ν π α ρ α γ ώ γ ω ν (εφ αρ µ ό ζ ετ αι γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν τ ην 1η Ι ουνί ου 2006) Η διερ µ ηνεί α 9 δεν έ χ ει εφ αρ µ ογ ή στ ην Ετ αιρ ί α. ε ρ µ η ν ε ί α Ε ν δ ι ά µ ε σ η ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή έ κ θ ε σ η κ α ι α π ο µ ε ί ω σ η µ ό ζ γ λ χ ρ π χ ί ζ τ ί ι 10, (εφ αρ ετ αι ια ετ ήσιες ογ ιστ ικέ ς ήσεις ου αρ ουν ην 1η Νοεµ βρ ου 2006) Η διερ µ ηνεί α 10 δεν έ χ ει ακό µ η υιοθ ετ ηθ εί απ ό τ ην Ε.Ε. ι ε ρ µ η ν ε ί α 11,.Π.Χ.Π. 2 - Συ ν α λ λ α γ έ ς µ ε ί δ ι ε ς µ ε τ ο χ έ ς κ α ι µ ε τ α ξ ύ ε τ α ι ρ ι ώ ν ι δ ί ο υ ο µ ί λ ο υ (εφ αρ µ ό ζ ετ αι γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν τ ην 1η Μ αρ τ ί ου 2007) Η Ετ αιρ ί α βρ ί σκετ αι στ η διαδικασί α αξ ιολ ό γ ησης τ ης επ ί δρ ασης τ ης διερ µ ηνεί ας στ ις οικονοµ ικέ ς τ ου κατ αστ ά σεις. ι ε ρ µ η ν ε ί α 12, Συ µ β ά σ ε ι ς π α ρ α χ ώ ρ η σ η ς (εφ αρ µ ό ζ ετ αι γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν τ ην 1η Ι ανουαρ ί ου 2008) Η διερ µ ηνεί α 12 δεν έ χ ει ακό µ η υιοθ ετ ηθ εί απ ό τ ην Ε.Ε. 3. Π ΕΡ ΙΛ ΗΨ Η ΤΩ Ν ΣΗΜ Α ΝΤΙΚ Ο ΤΕΡ Ω Ν Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Ω Ν Α Ρ Χ Ω Ν Λο γ ι σ τ ι κ ή Β ά σ η Οι οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις έ χ ουν κατ αρ τ ιστ εί σύ µ φ ω να µ ε τ α ιεθ νή Πρ ό τ υπ α Χρ ηµ ατ οοικονοµ ικής Πλ ηρ οφ ό ρ ησης.π.χ.π (International Financial Reporting Standards) π ου έ χ ουν εκδοθ εί απ ό τ ο Σ υµ βού λ ιο τ ω ν ιεθ νώ ν Λογ ιστ ικώ ν Πρ οτ ύ π ω ν (International Accounting Standards Board IASB ) καθ ώ ς και τ ις σχ ετ ικέ ς διερ µ ηνεί ες π ου έ χ ει εκδώ σει η Επ ιτ ρ οπ ή ιερ µ ηνειώ ν ιεθ νώ ν Πρ οτ ύ π ω ν Χρ ηµ ατ οοικονοµ ικής Πλ ηρ οφ ό ρ ησης (International Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC ), τ α οπ οί α εί ναι σχ ετ ικά µ ε τ ις 8

8 ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ Γ ΕΝΙΚ ΕΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΙΕΣ Η Α νώ νυµ η Β ιοµ ηχ ανική και Εµ π ορ ική Ετ αιρ εί α Σ Τ Α Θ Μ ΟΙ Α Ι Γ Α Ι ΟΥ (η Ετ αιρ ί α) έ χ ει συστ αθ εί στ ην Ελ λ ά δα σύ µ φ ω να µ ε τ ις διατ ά ξ εις τ ου Κ.Ν. 2190/1920. Η έ δρ α τ ης εί ναι στ ον ήµ ο Χαλ ανδρ ί ου Α τ τ ικής, οδό ς Β ά ρ ναλ η 22 και ανήκει στ ον Οµ ιλ ο τ ης Α Γ ΕΤ ΗΡ Α ΚΛΗΣ ο οπ οί ος εδρ εύ ει στ ην Ελ λ ά δα. Η Ετ αιρ ί α συνδέ ετ αι µ ε τ ον Ό µ ιλ ο Α Γ ΕΤ ΗΡ Α ΚΛΗΣ µ έ σω τ ης συµ µ ετ οχ ής στ ο κεφ ά λ αιο τ ης, τ ης µ ητ ρ ικής ετ αιρ ί ας Α Γ ΕΤ Ηρ ακλ ής σε π οσοστ ό 99,78%. Οι οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις τ ου Οµ ί λ ου ενοπ οιού ντ αι απ ό τ ην ετ αιρ ί α Lafarge A.E., η οπ οί α εδρ εύ ει στ η Γ αλ λ ί α. Η Ετ αιρ ί α έ χ ει ετ οιµ ά σει ατ οµ ικέ ς οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις δεδοµ έ νου ό τ ι τ α ενοπ οιηµ έ να οικονοµ ικά απ οτ ελ έ σµ ατ α δηµ οσιεύ οντ αι απ ό τ η µ ητ ρ ική τ ης ετ αιρ ί α Α Γ ΕΤ Ηρ ακλ ής. Τ ο αντ ικεί µ ενο δρ αστ ηρ ιό τ ητ ας τ ης Ετ αιρ ί ας εί ναι η εισαγ ω γ ή, εξ αγ ω γ ή και µ ετ αφ ορ ά βιοµ ηχ ανικώ ν ειδώ ν και οικοδοµ ικώ ν υλ ικώ ν, η εγ κατ ά στ αση και εκµ ετ ά λ λ ευση στ αθ µ ώ ν οικοδοµ ικώ ν υλ ικώ ν και η εκµ ετ ά λ λ ευση µ έ σω ν µ ετ αφ ορ ά ς και ναυτ ιλ ιακέ ς ερ γ ασί ες. Πρ ος τ ο π αρ ό ν η ετ αιρ ί α π αρ αµ έ νει χ ω ρ ί ς δρ αστ ηρ ιό τ ητ α και δεν απ ασχ ολ εί π ρ οσω π ικό, καθ ώ ς εντ ά χ θ ηκε π ρ ό σφ ατ α στ ον Οµ ιλ ο τ ης Α Γ ΕΤ ΗΡ Α ΚΛΗΣ και βρ ί σκετ αι στ η φ ά ση τ ου ανασχ εδιασµ ού τ ω ν δρ αστ ηρ ιοτ ήτ ω ν τ ης στ α π αρ απ ά νω αντ ικεί µ ενα. Οι π αρ ού σες οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις π αρ ουσιά ζ οντ αι σε χ ιλ ιά δες ΕΥ Ρ Ω π ου εί ναι τ ο νό µ ισµ α τ ου π ρ ω τ εύ οντ ος οικονοµ ικού π ερ ιβά λ λ οντ ος στ ο οπ οί ο δρ αστ ηρ ιοπ οιεί τ αι. 2. ΝΕΑ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α, ΙΕΡ Μ ΗΝΕΙΕΣ Κ Α Ι ΤΡ Ο Π Ο Π Ο ΙΗΣΗ Υ Φ ΙΣΤΑ Μ ΕΝΩ Ν Π Ρ Ο ΤΥ Π Ω Ν Κατ ά τ ο τ ρ έ χ ον έ τ ος, η Ετ αιρ ί α έ χ ει υιοθ ετ ήσει τ α νέ α και τ ρ οπ οπ οιηµ έ να π ρ ό τ υπ α, τ α οπ οί α εκδό θ ηκαν απ ό τ ο Σ υµ βού λ ιο ιεθ νώ ν Λογ ιστ ικώ ν Πρ οτ ύ π ω ν (IASB), καθ ώ ς και τ ις νέ ες διερ µ ηνεί ες οι οπ οί ες εκδό θ ηκαν απ ό τ ην Επ ιτ ρ οπ ή ιερ µ ηνειώ ν ιεθ νώ ν Πρ οτ ύ π ω ν Χρ ηµ ατ οοικονοµ ικής Πλ ηρ οφ ό ρ ησης (IFRIC), τ α οπ οί α εί ναι σχ ετ ικά µ ε τ ις δρ αστ ηρ ιό τ ητ ες τ ης Ετ αιρ ί ας και ισχ ύ ουν γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν απ ό 1 ης Ι ανουαρ ί ου Επ ιπ λ έ ον, έ χ ουν εκδοθ εί νέ α.π.χ.π. και διερ µ ηνεί ες ενώ έ χ ουν τ ρ οπ οπ οιηθ εί υφ ιστ ά µ ενα π ρ ό τ υπ α, η έ ναρ ξ η ισχ ύ ος τ ω ν οπ οί ω ν εί ναι υπ οχ ρ εω τ ική γ ια λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου ξ εκινού ν τ ην 1 η Ι ανουαρ ί ου 2007 ή µ ετ αγ ενέ στ ερ α. Η ιοί κηση τ ης Ετ αιρ ί ας βρ ί σκετ αι στ η διαδικασί α αξ ιολ ό γ ησης τ ης επ ί δρ ασης απ ό τ ην εφ αρ µ ογ ή αυτ ώ ν τ ω ν νέ ω ν π ρ οτ ύ π ω ν και διερ µ ηνειώ ν. Η εξ έ τ αση και εφ αρ µ ογ ή τ ους, ό π ου κρ ιθ εί απ αρ αί τ ητ ο, θ α ολ οκλ ηρ ω θ εί στ ους χ ρ ό νους π ου ορ ί ζ οντ αι απ ό τ ο κά θ ε νέ ο.π.χ.π., διερ µ ηνεί α ή τ ρ οπ οπ οί ηση π ρ οτ ύ π ου. Τ α νέ α.π.χ.π., οι διερ µ ηνεί ες και τ ρ οπ οπ οιήσεις υφ ιστ αµ έ νω ν π ρ οτ ύ π ω ν π αρ ατ ί θ εντ αι π αρ ακά τ ω :.Π.Χ.Π. 7, Χρ η µ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ά µ έ σ α : Γ ν ω σ τ ο π ο ι ή σ ε ι ς κ α ι σ υ µ π λ η ρ ω µ α τ ι κ ή π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή σ τ ο.λ.π. 1, π α ρ ο υ σ ί α σ η τ ω ν ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν, γ ν ω σ τ ο π ο ι ή σ ε ι ς κ ε φ α λ α ί ο υ (εφ αρ µ ό ζ ετ αι γ ια ετ ήσιες λ ογ ιστ ικέ ς χ ρ ήσεις π ου αρ χ ί ζ ουν τ ην 1η Ι ανουαρ ί ου 2007) Τ λ έ γ µ τ έ π ρ χ ό µ ό χ ρ µ έ µ ύ ά λ λ ω τ π ω τ τ ρ ό τ τ ά π λ ω µ π ρ µ τ ά γ µ τ ύ ψ τ ρ τ ω ω τ ω ο.π.χ.π. 7 απ αιτ εί επ ιπ ον νω στ οπ οιήσεις σχ ετ ικά ε ην κθ εση σε κί νδυνο οερ ενο απ ηµ ατ οοικονοµ ικά σα, ετ αξ ν και ον ιστ ικό κί νδυνο, ον κί νδυνο ευστ ητ ας και ον κί νδυνο αγ ορ ς. Η συµ ηρ ατ ική οσαρ ογ ή ου.λ.π. 1 αφ ορ νω στ οπ οιήσεις σχ ετ ικά ε ο ος και η διαχ εί ιση ν κεφ αλ αί ν ν επ ιχ ειρ ήσεω ν. 7

9 Φ ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ Π ΕΡ ΙΛ ΗΨ Η ΤΩ Ν ΣΗΜ Α ΝΤΙΚ Ο ΤΕΡ Ω Ν Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Ω Ν Α Ρ Χ Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Λογιστική Β ά ση συ ν έ χ ε ια δρ αστ ηρ ιό τ ητ ες τ ης Ετ αιρ ί ας και ισχ ύ ουν κατ ά τ ην ηµ ερ οµ ηνί α π ρ οετ οιµ ασί ας τ ω ν οικονοµ ικώ ν κατ αστ ά σεω ν ό π ω ς έ χ ουν υιοθ ετ ηθ εί απ ό τ ην Επ ιτ ρ οπ ή τ ης Ευρ ω π αϊ κής Έ νω σης. Οι οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις έ χ ουν κατ αρ τ ιστ εί σύ µ φ ω να µ ε τ ην αρ χ ή τ ου ιστ ορ ικού ή τ εκµ αρ τ ού κό στ ους. Οι βασικέ ς λ ογ ιστ ικέ ς αρ χ έ ς π ου ακολ ουθ ήθ ηκαν εί ναι οι π αρ ακά τ ω. Συ ν έ χ ι σ η τ ω ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν τ η ς Ε τ α ι ρ ί α ς Οι οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις έ χ ουν κατ αρ τ ιστ εί µ ε τ ην π ρ οϋ π ό θ εση τ ης συνέ χ ισης τ ω ν δρ αστ ηρ ιοτ ήτ ω ν τ ης Ετ αιρ ί ας. Η Ετ αιρ ί α, στ ις 31/12/2006 π αρ ουσιά ζ ει καθ αρ ή θ έ ση µ ικρ ό τ ερ η απ ό τ ο 10% τ ου µ ετ οχ ικού κεφ αλ αί ου και συνεπ ώ ς συντ ρ έ χ ουν οι π ρ οϋ π οθ έ σεις εφ αρ µ ογ ής τ ω ν διατ ά ξ εω ν τ ω ν ά ρ θ ρ ω ν 47 και 48 τ ου Κ.Ν. 2190/1920 π ερ ί ανακλ ήσεω ς τ ης σύ στ ασης τ ης Ετ αιρ ί ας. Η ιοί κηση τ ης Ετ αιρ ί ας θ εω ρ εί ό τ ι η συνέ χ ιση τ ω ν δρ αστ ηρ ιοτ ήτ ω ν τ ης Ετ αιρ ί ας στ ο π ρ οβλ επ τ ό µ έ λ λ ον εί ναι εξ ασφ αλ ισµ έ νη λ ό γ ω τ ης στ ήρ ιξ ης τ ου Οµ ί λ ου. Σ υνεπ ώ ς, οι οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις δεν π ερ ιλ αµ βά νουν αναµ ορ φ ώ σεις τ ω ν λ ογ ιστ ικώ ν αξ ιώ ν π ου αφ ορ ού ν στ ην ανακτ ησιµ ό τ ητ α και π αρ ουσί αση τ ου ενερ γ ητ ικού και τ ου π αθ ητ ικού π ου ενδεχ οµ έ νω ς θ α ήτ αν απ αρ αί τ ητ α αν η Ετ αιρ ί α αδυνατ ού σε να συνεχ ί σει τ ις δρ αστ ηρ ιό τ ητ έ ς τ ης. Α ν α γν ώ ρ ιση Ε σό δ ω ν Τ α έ σοδα αναγ νω ρ ί ζ οντ αι στ ην εύ λ ογ η αξ ί α τ ου τ ιµ ήµ ατ ος π ου εισπ ρ ά χ θ ηκε ή θ α εισπ ρ αχ θ εί και αντ ιπ ρ οσω π εύ ουν π οσά εισπ ρ ακτ έ α γ ια αγ αθ ά και υπ ηρ εσί ες (έ σοδα απ ό κατ ασκευαστ ικέ ς ερ γ ασί ες και ερ γ ασί ες συντ ήρ ησης ερ γ οστ ασί ω ν) π ου π αρ έ χ οντ αι κατ ά τ ην κανονική ρ οή τ ης λ ειτ ουρ γ ί ας τ ης Ετ αιρ ί ας, καθ αρ ά απ ό εκπ τ ώ σεις, Φ ΠΑ και ά λ λ ους τ υχ ό ν φ ό ρ ους π ου σχ ετ ί ζ οντ αι µ ε τ ις π ω λ ήσεις. Τ ο έ σοδο απ ό π αρ οχ ή υπ ηρ εσιώ ν κατ αχ ω ρ εί τ αι στ α απ οτ ελ έ σµ ατ α µ ε τ ην ολ οκλ ήρ ω ση τ ης π αρ οχ ής τ ης υπ ηρ εσί ας ή µ ε αναφ ορ ά στ ο στ ά διο τ ης ολ οκλ ήρ ω σης τ ης π αρ οχ ής υπ ηρ εσί ας. Μ ισθ ώ σε ις Οι συµ βά σεις µ ισθ ώ σεω ν τ ις οπ οί ες έ χ ει συνά ψ ει η Ετ αιρ ί α αφ ορ ού ν απ οκλ ειστ ικά λ ειτ ουρ γ ικέ ς µ ισθ ώ σεις. Τ α π λ ηρ ω τ έ α µ ισθ ώ µ ατ α επ ιβαρ ύ νουν τ α απ οτ ελ έ σµ ατ α µ ε βά ση τ η στ αθ ερ ή µ έ θ οδο σύ µ φ ω να µ ε τ η διά ρ κεια τ ης σχ ετ ικής µ ί σθ ω σης. Τ α οφ έ λ η π ου έ χ ουν λ ηφ θ εί ή θ α λ ηφ θ ού ν ω ς κί νητ ρ ο γ ια να συναφ θ εί µ ια λ ειτ ουρ γ ική µ ί σθ ω ση κατ ανέ µ οντ αι και αυτ ά µ ε τ η στ αθ ερ ή µ έ θ οδο σε ό λ η τ η διά ρ κεια τ ης σχ ετ ικής µ ί σθ ω σης. ό ρ ο ς Ε ι σ ο δ ή µ α τ ο ς Η επ ιβά ρ υνση τ ω ν απ οτ ελ εσµ ά τ ω ν µ ε φ ό ρ ο εισοδήµ ατ ος αντ ιπ ρ οσω π εύ ει τ ο ά θ ρ οισµ α τ ου τ ρ έ χ οντ ος φ ό ρ ου εισοδήµ ατ ος, τ ω ν φ ορ ολ ογ ικώ ν διαφ ορ ώ ν π ρ οηγ ουµ έ νω ν χ ρ ήσεω ν, τ ου φ ό ρ ου µ εγ ά λ ης ακί νητ ης π ερ ιουσί ας και τ ης αναβαλ λ ό µ ενης φ ορ ολ ογ ί ας. Τρέχων φ ό ρο ς Η επ ιβά ρ υνση τ ου τ ρ έ χ οντ ος φ ό ρ ου εισοδήµ ατ ος τ ης χ ρ ήσης βασί ζ ετ αι στ ην καλ ύ τ ερ η δυνατ ή εκτ ί µ ηση τ ης Ετ αιρ ί ας γ ια τ ο φ ορ ολ ογ ητ έ ο κέ ρ δος τ ης χ ρ ήσης. Τ ο φ ορ ολ ογ ητ έ ο κέ ρ δος διαφ έ ρ ει 9

10 Φ ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ Π ΕΡ ΙΛ ΗΨ Η ΤΩ Ν ΣΗΜ Α ΝΤΙΚ Ο ΤΕΡ Ω Ν Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Ω Ν Α Ρ Χ Ω Ν Συ ν έ χ ε ι α ό ρ ο ς Ε ι σ ο δ ή µ α τ ο ς σ υ ν έ χ ε ι α Τρέχων φ ό ρο ς - σ υ νέχε ι α απ ό τ ο καθ αρ ό λ ογ ιστ ικό κέ ρ δος π ου εµ φ ανί ζ ετ αι στ α απ οτ ελ έ σµ ατ α διό τ ι δεν π ερ ιλ αµ βά νει έ σοδα ή έ ξ οδα π ου φ ορ ολ ογ ού ντ αι ή εκπ ί π τ ουν φ ορ ολ ογ ικά σε ά λ λ ες χ ρ ήσεις και επ ιπ λ έ ον απ οκλ εί ει στ οιχ εί α π ου π οτ έ δεν φ ορ ολ ογ ού ντ αι ή εκπ ί π τ ουν φ ορ ολ ογ ικά. Ο φ ό ρ ος εισοδήµ ατ ος υπ ολ ογ ί ζ ετ αι σύ µ φ ω να µ ε τ ους ισχ ύ οντ ες φ ορ ολ ογ ικού ς συντ ελ εστ έ ς κατ ά τ ην ηµ ερ οµ ηνί α τ ου Ι σολ ογ ισµ ού. Α να β α λ λ ό µ ε νη Φ ο ρο λ ο γ ί α Η αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α αναγ νω ρ ί ζ ετ αι γ ενικά γ ια ό λ ους τ ους ετ ερ οχ ρ ονισµ ού ς (π ρ οσω ρ ινέ ς διαφ ορ έ ς) µ ετ αξ ύ τ ω ν λ ογ ιστ ικώ ν αξ ιώ ν τ ω ν στ οιχ εί ω ν ενερ γ ητ ικού και π αθ ητ ικού στ ις οικονοµ ικέ ς κατ αστ ά σεις και τ ω ν αντ ί στ οιχ ω ν φ ορ ολ ογ ικώ ν βά σεω ν π ου χ ρ ησιµ οπ οιού ντ αι γ ια τ ον π ρ οσδιορ ισµ ό τ ω ν φ ορ ολ ογ ητ έ ω ν κερ δώ ν και λ ογ ιστ ικοπ οιού ντ αι µ ε τ ην µ έ θ οδο τ ης υπ οχ ρ έ ω σης µ ε βά ση τ ον Ι σολ ογ ισµ ό, χ ρ ησιµ οπ οιώ ντ ας τ ους φ ορ ολ ογ ικού ς συντ ελ εστ έ ς π ου αναµ έ νοντ αι να ισχ ύ ουν στ ην χ ρ ήση κατ ά τ ην οπ οί α θ α τ ακτ οπ οιηθ εί η απ αί τ ηση ή η υπ οχ ρ έ ω ση. Υ π οχ ρ εώ σεις απ ό αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α αναγ νω ρ ί ζ οντ αι γ ενικά γ ια ό λ ους τ ους φ ορ ολ ογ ικού ς ετ ερ οχ ρ ονισµ ού ς, ενώ οι απ αιτ ήσεις απ ό αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α αναγ νω ρ ί ζ οντ αι στ ην έ κτ αση π ου εί ναι π ιθ ανό ό τ ι θ α υπ ά ρ χ ουν µ ελ λ οντ ικά φ ορ ολ ογ ητ έ α κέ ρ δη έ ναντ ι τ ω ν οπ οί ω ν θ α εί ναι δυνατ ό ν να χ ρ ησιµ οπ οιηθ ού ν αυτ έ ς οι απ αιτ ήσεις. Υ π οχ ρ εώ σεις απ ό αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α αναγ νω ρ ί ζ οντ αι γ ια π ρ οσω ρ ινέ ς διαφ ορ έ ς π ου π ρ οκύ π τ ουν απ ό επ ενδύ σεις σε θ υγ ατ ρ ικέ ς και συνδεµ έ νες επ ιχ ειρ ήσεις, και συµ φ έ ρ οντ α σε κοινοπ ρ αξ ί ες µ ε εξ αί ρ εση τ ις π ερ ιπ τ ώ σεις ό π ου η Ετ αιρ ί α µ π ορ εί να ελ έ γ ξ ει τ ην αντ ιστ ρ οφ ή τ ω ν π ρ οσω ρ ινώ ν διαφ ορ ώ ν και εί ναι π ιθ ανό ό τ ι οι διαφ ορ έ ς αυτ έ ς δεν θ α αντ ιστ ρ αφ ού ν στ ο π ρ οβλ επ ό µ ενο µ έ λ λ ον. εν υπ ολ ογ ί ζ ετ αι υπ οχ ρ έ ω ση απ ό αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α επ ί τ ω ν αφ ορ ολ ογ ήτ ω ν ή/και ειδικώ ς φ ορ ολ ογ ηµ έ νω ν απ οθ εµ ατ ικώ ν στ ην έ κτ αση π ου εύ λ ογ α αναµ έ νετ αι ό τ ι η διοί κηση εί ναι σε θ έ ση να ελ έ γ ξ ει τ ον χ ρ ό νο διανοµ ής τ ους και δεν π ρ οβλ έ π ετ αι η διανοµ ή τ ους και γ ενικό τ ερ α ή γ ια οπ οιοδήπ οτ ε λ ό γ ο φ ορ ολ ό γ ηση τ ους στ ο ορ ατ ό µ έ λ λ ον. Η λ ογ ιστ ική αξ ί α τ ης απ αί τ ησης απ ό αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α εξ ετ ά ζ ετ αι σε κά θ ε ηµ ερ οµ ηνί α σύ ντ αξ ης Ι σολ ογ ισµ ού και µ ειώ νετ αι στ ην έ κτ αση π ου δεν εί ναι π λ έ ον π ιθ ανό ό τ ι θ α υπ ά ρ χ ουν αρ κετ ά φ ορ ολ ογ ητ έ α κέ ρ δη π ου θ α επ ιτ ρ έ ψ ουν τ ην ανά κτ ηση αυτ ού τ ου π ερ ιουσιακού στ οιχ εί ου εξ ολ οκλ ήρ ου ή εν µ έ ρ ει. Η αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α υπ ολ ογ ί ζ ετ αι σύ µ φ ω να µ ε τ ους φ ορ ολ ογ ικού ς συντ ελ εστ έ ς π ου αναµ έ νετ αι να βρ ί σκοντ αι σε ισχ ύ τ ην χ ρ ήση π ου θ α υλ οπ οιηθ εί η απ αί τ ηση ή θ α διακανονιστ εί η υπ οχ ρ έ ω ση. Η αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α χ ρ εώ νετ αι ή π ιστ ώ νετ αι στ α απ οτ ελ έ σµ ατ α τ ης χ ρ ήσης, µ ε εξ αί ρ εση τ ις π ερ ιπ τ ώ σεις εκεί νες π ου αφ ορ ού ν εγ γ ρ αφ έ ς π ου επ ηρ έ ασαν κατ ευθ εί αν στ ην Καθ αρ ή Θ έ ση οπ ό τ ε και τ ο αντ ί στ οιχ ο π οσό τ ης αναβαλ λ ό µ ενης φ ορ ολ ογ ί ας π ου τ ις αφ ορ ά λ ογ ιστ ικοπ οιεί τ αι στ ην Καθ αρ ή Θ έ ση. Οι υπ οχ ρ εώ σεις και οι απ αιτ ήσεις απ ό αναβαλ λ ό µ ενη φ ορ ολ ογ ί α συµ ψ ηφ ί ζ οντ αι ό τ αν υπ ά ρ χ ει νό µ ιµ ο δικαί ω µ α π ου επ ιτ ρ έ π ει να συµ ψ ηφ ιστ ού ν τ ρ έ χ ουσες φ ορ ολ ογ ικέ ς απ αιτ ήσεις µ ε τ ρ έ χ ουσες φ ορ ολ ογ ικέ ς υπ οχ ρ εώ σεις και ό τ αν αφ ορ ού ν φ ό ρ ους εισοδήµ ατ ος π ου έ χ ουν επ ιβλ ηθ εί απ ό τ ην ί δια φ ορ ολ ογ ική αρ χ ή και η Ετ αιρ ί α π ρ οτ ί θ ετ αι να διευθ ετ ήσει τ ις τ ρ έ χ ουσες φ ορ ολ ογ ικέ ς απ αιτ ήσεις και υπ οχ ρ εώ σεις σε συνολ ική βά ση. 10

11 ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ Π ΕΡ ΙΛ ΗΨ Η ΤΩ Ν ΣΗΜ Α ΝΤΙΚ Ο ΤΕΡ Ω Ν Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Ω Ν Α Ρ Χ Ω Ν - Συ ν έ χ ε ι α Λοιπ ά Χ ρ η µ α τοοικον οµ ικά Σ τοιχ ε ί α Τ α χ ρ ηµ ατ οοικονοµ ικά π ερ ιουσιακά στ οιχ εί α και υπ οχ ρ εώ σεις αναγ νω ρ ί ζ οντ αι στ ον Ι σολ ογ ισµ ό απ ό τ η στ ιγ µ ή π ου η Ετ αιρ ί α καθ ί στ ατ αι συµ βαλ λ ό µ ενο µ έ ρ ος µ ιας τ έ τ οιας σύ µ βασης χ ρ ηµ ατ οοικονοµ ικώ ν µ έ σω ν. Π ε λ ά τε ς κα ι Λοιπ έ ς Β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σµ ε ς Α π α ιτήσε ις π ά τ λ έ ρ ό θ ά τ π ζ τ ί µ µ έ ά τ π τ ω µ π ρ έ ψ γ Οι ελ ες και οι οιπ ς βρ αχ υπ εσµ ες απ αιτ ήσεις εί ναι οκες και αρ ουσιά οντ αι στ ην ονοµ αστ ική ους αξ α, ειω νες κατ ο οσό ν απ αιτ ού ενω ν οβλ εω ν ια επ ισφ αλ εί ς απ αιτ ήσεις. Τα µ ε ι α κ ά ι α θ έ σ ι µ α κ α ι Ι σ ο δ ύ ν α µ α Τ α τ αµ ειακά διαθ έ σιµ α και ισοδύ ναµ α, π ερ ιλ αµ βά νουν µ ετ ρ ητ ά και κατ αθ έ σεις ό ψ εω ς, τ α οπ οί α εί ναι ά µ εσα µ ετ ατ ρ έ ψ ιµ α σε έ να γ νω στ ό χ ρ ηµ ατ ικό π οσό τ ο οπ οί ο φ έ ρ ει αµ ελ ητ έ ο κί νδυνο αλ λ αγ ής τ ης αξ ί ας τ ου. Πρ ο µ η θ ε υ τ έ ς κ α ι Λο ι π ο ί Πι σ τ ω τ έ ς Οι υπ οχ ρ εώ σεις απ ό π ρ οµ ηθ ευτ έ ς και λ οιπ ού ς π ιστ ω τ έ ς εί ναι ά τ οκες και εµ φ ανί ζ οντ αι στ ην ονοµ αστ ική τ ους αξ ί α. 4. ΣΗΜ Α ΝΤΙΚ ΕΣ Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ ΕΣ Κ Ρ ΙΣΕΙΣ Κ Α Ι Κ Υ Ρ ΙΕΣ Π ΗΓ ΕΣ Α Β ΕΒ Α ΙΟ ΤΗΤΑ Σ Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Ω Ν ΕΚ ΤΙΜ ΗΣΕΩ Ν Κατ ά τ ην εφ αρ µ ογ ή τ ω ν λ ογ ιστ ικώ ν π ολ ιτ ικώ ν τ ης Ετ αιρ ί ας, ό π ω ς π ερ ιγ ρ ά φ οντ αι στ η Σ ηµ εί ω ση 3, η ιοί κηση εί ναι απ αρ αί τ ητ ο να π ρ οβεί σε κρ ί σεις, εκτ ιµ ήσεις και υπ οθ έ σεις σχ ετ ικά µ ε τ ις φ ερ ό µ ενες αξ ί ες τ ω ν ενερ γ ητ ικώ ν και π αθ ητ ικώ ν στ οιχ εί ω ν, οι οπ οί ες δεν εί ναι π ρ οφ ανεί ς απ ό ά λ λ ες π ηγ έ ς π λ ηρ οφ ό ρ ησης. Οι εκτ ιµ ήσεις και οι σχ ετ ικέ ς µ ε αυτ έ ς υπ οθ έ σεις βασί ζ οντ αι στ ην εµ π ειρ ί α τ ου π αρ ελ θ ό ντ ος καθ ώ ς και σε ά λ λ ους σχ ετ ικού ς π αρ ά γ οντ ες. Τ α π ρ αγ µ ατ ικά απ οτ ελ έ σµ ατ α ενδέ χ ετ αι να διαφ έ ρ ουν απ ό αυτ έ ς τ ις εκτ ιµ ήσεις. Οι εκτ ιµ ήσεις και οι υπ οκεί µ ενες υπ οθ έ σεις εξ ετ ά ζ οντ αι σε συνεχ ή βά ση. Οι αναθ εω ρ ήσεις λ ογ ιστ ικώ ν εκτ ιµ ήσεω ν αναγ νω ρ ί ζ οντ αι στ ην π ερ ί οδο κατ ά τ ην οπ οί α επ ισυµ βαί νουν, εά ν αυτ έ ς επ ηρ εά ζ ουν µ ό νο τ η συγ κεκρ ιµ έ νη π ερ ί οδο, ή και µ ελ λ οντ ικέ ς π ερ ιό δους. Ο π ρ οσδιορ ισµ ό ς τ ου φ ό ρ ου εισοδήµ ατ ος γ ί νετ αι στ η βά ση τ ης καλ ύ τ ερ ης δυνατ ής εκτ ί µ ησης γ ια τ ο φ ορ ολ ογ ητ έ ο κέ ρ δος τ ης χ ρ ήσης. Σ τ ην π ερ ί π τ ω ση π ου ο φ ό ρ ος π ου κατ αλ ογ ί ζ ετ αι απ ό τ ον φ ορ ολ ογ ικό έ λ εγ χ ο διαφ έ ρ ει απ ό τ ον εκτ ιµ ηθ έ ντ α, η διαφ ορ ά θ α επ ηρ εά σει τ ό σο τ ον φ ό ρ ο εισοδήµ ατ ος καθ εαυτ ό ν ό σο και τ ον αναβαλ λ ό µ ενο φ ό ρ ο στ η χ ρ ήση π ου ο έ λ εγ χ ος έ λ αβε χ ώ ρ α. Η κύ ρ ια π ηγ ή αβεβαιό τ ητ ας γ ια τ ην Ετ αιρ ί α κατ ά τ ην ηµ ερ οµ ηνί α κατ ά ρ τ ισης τ ω ν οικονοµ ικώ ν κατ αστ ά σεω ν και η οπ οί α ενδέ χ ετ αι να έ χ ει σηµ αντ ική επ ί δρ αση στ ις φ ερ ό µ ενες αξ ί ες τ ω ν στ οιχ εί ω ν ενερ γ ητ ικού και π αθ ητ ικού, αφ ορ ά τ ο απ οτ έ λ εσµ α µ ελ λ οντ ικού φ ορ ολ ογ ικού ελ έ γ χ ου γ ια τ ις ανέ λ εγ κτ ες χ ρ ήσεις (Σ ηµ εί ω ση 12). 11

12 ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ Ω Ν Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ ΗΣΗ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ Κ Υ Κ Λ Ο Σ ΕΡ Γ Α ΣΙΩ Ν Τ α έ σοδα τ ης Ετ αιρ ί ας π ρ οέ ρ χ οντ αι απ οκλ ειστ ικά απ ό τ ην π αρ οχ ή υπ ηρ εσιώ ν (ενοί κια γ ρ αφ εί ου) και ανέ ρ χ οντ αι σε 5 χ ιλ ιά δες Ευρ ώ γ ια τ ο 2006 ενώ τ α αντ ί στ οιχ α έ σοδα γ ια τ ο 2005 ανέ ρ χ οντ αι σε 373 χ ιλ ιά δες Ευρ ώ. 6. Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝOΜ ΙΚ Α ΕΞ Ο Α Η Ετ αιρ ί α δεν εί χ ε χ ρ ηµ ατ οοικονοµ ικά έ ξ οδα κατ ά τ η διά ρ κεια τ ου 2006, ενώ στ η χ ρ ήση τ ου 2005 εί χ ε 17 χ ιλ. ευρ ώ. 7. Π ΕΛ Α ΤΕΣ Κ Α Ι Λ Ο ΙΠ ΕΣ Β Ρ Α Χ Υ Π Ρ Ο Θ ΕΣΜ ΕΣ Α Π Α ΙΤΗΣΕΙΣ Οι λ ογ αρ ιασµ οί τ ω ν λ οιπ ώ ν βρ αχ υπ ρ ό θ εσµ ω ν απ αιτ ήσεω ν τ ης Ετ αιρ ί ας αναλ ύ οντ αι ω ς εξ ής: Ποσά σε χ ι λ ι άδ ε ς Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2005 Σύνολο π ε λα τ ώ ν 0 0 Παρακρατούµενοι Φ ό ροι Α π αί τη σ η Φ ό ρου Προσ τιθ έ µενη ς Α ξ ί ας Σύνολο λοι π ώ ν β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ω ν α π α ι τ ή σ ε ω ν Σύνολο π ε λα τ ώ ν κ α ι λοι π ώ ν β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ω ν α π α ι τ ή σ ε ω ν ι ο ί κ θ ε ω ρ ε ί ό τ ι τ ο λ ο γ ι ι κ ό υ π ό λ ο ι π ο τ ω ν λ ο ι π ώ ν τ ω ν π ρ ο γ γ ί ζ ε ι τ ε ύ λ ο γ ί τ ο υ Η ηση στ απ αι ήσε σε ην η αξ α ς. 8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘ ΕΣ ΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣ Ο Υ Ν ΑΜΑ Τ α ταµειακά δ ιαθ έ σ ιµα και ισ ο δ ύ ν αµα απ ο τ ε λ ο ύ ν τ αι απ ό µ ε τ ρ ητ ά π ο υ κ ρ ατ ο ύ ν τ αι απ ό τ ην Ε τ αι ρ ί α κ αι β ρ αχ υ π ρ ό θ ε σµ ε ς τ ρ απ ε ζ ι κ έ ς κ ατ αθ έ σε ι ς αρ χ ι κ ής δ ι ά ρ κ ε ι ας 1 µ ην ό ς ή λ ι γ ό τ ε ρ ο. Η ι ο ί κ ηση θ ε ω ρ ε ί ό τ ι η λ ο γ ι στ ι κ ή αξ ί α τ ω ν τ αµ ε ι ακ ώ ν δ ι αθ ε σί µ ω ν κ αι ι σο δ ύ ν αµ ω ν π ρ ο σε γ γ ί ζ ο υ ν τ ην ε ύ λ ο γ η αξ ί α τ ο υ ς. 12

13 ς Σ Η ΜΕΙΩ Σ ΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚΟ Ν Ο ΜΙΚΩ Ν ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ Η Σ Η Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Π Ρ Ο ΜΗ Θ ΕΥ ΤΕΣ ΚΑΙ Λ Ο ΙΠ Ο Ι Π ΙΣ ΤΩ ΤΕΣ Ο ι π ρ ο µ ηθ ε υ τ έ ς κ αι ο ι λ ο ι π ο ί π ι στ ω τ έ ς αν αλ ύ ο ν τ αι ω ς ε ξ ής: Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2005 η θ ε υ τ έ ς π λ η ν ε ν δ τ α ι ρ ι κ ώ ν υ π π ω ν Ε τ α ι ρ ί ε ς Ο µ ί λ Α Γ Ε Τ Η ρ α κ λ ή ς Λ π π ι ω τ έ ς π λ η ν ε ν δ τ α ι ρ ι κ ώ ν υ π π ω ν Σ ύ ν π ρ η θ ε υ τ ώ ν κ α ι λ π ώ ν π ι ω τ ώ ν Πρ οµ οε ολ οί ου 28 0 οι οί στ οε ολ οί 0 3 ολ ο οµ οι στ 34 4 ι ο ί κ τ Ε τ ρ ί θ ε ω ρ ε ί ό τ ι τ ο υ π ό λ ο ι π ο τ ω ν λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ώ ν υ π ο χ ρ ε ώ ω ν π ρ ο γ γ ί ζ ε ι τ ε ύ λ ο γ τ ο υ ί Η ηση ης αι ας σε σε ην η ς αξ α. 10. ΜΕΤΟ Χ ΙΚΟ ΚΕΦ ΑΛ ΑΙΟ Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2005 Ε γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ο, ε κ δ οθ έ ν κ α ι π λ ή ρ ω κ α τ α β λ η µ έ ν ο: κ οι ν έ ς µ ε τ οχ έ ς ον οµ α στ ι κ ή ς α ξ ί α ς 29,35 Ε υ ρ ώ α ν ά µ ε τ οχ ή Ε τ ρ ί δ ι έ τ ε ι µ ι κ ο ρ ί κ ο ι ν ώ ν µ ε τ ο χ ώ ν ο ι ο π ο ί ε δ ε ν έ χ ο υ ν δ ι κ ω µ ε ρ ό ε ι δ Η αι α αθ α ατ ηγ α, ς αί α σε στ αθ σό ηµ α. 11. ΑΠ Ο Θ ΕΜΑΤΙΚΑ Ο ι κ ι ν ι τ ω ν λ ο γ ι ώ ν τ ω ν ο θ ε µ ι κ ώ ν τ Ε τ ρ ί π ο υ ά ζ ο ν τ ο ν κ ω τ έ ρ ω π ί ν ήσε ς αρ ασµ απ ατ ης αι ας αρ σι αι στ ατ ακ α: Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ 1/1/2005 Πρ οσθ ή κ ε ς / (Μ ε ι ώ σε ι ς ) 31/12/2005 Πρ οσθ ή κ ε ς / (Μ ε ι ώ σε ι ς ) 31/12/2006 Τ α κ τ ι κ ό Α π ε µ α τ ι κ ό Ε ι δ ι κ Α π ε µ α τ ι κ Έ κ τ α κ τ α Α π ε µ α τ ι κ Α φ ό γ η τ α Α π ε µ α τ ι κ οθ ά οθ ά οθ ά ορ ολ οθ ά Τακτικό Α π ο θ ε µ ατικό Σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ ην Ε λ λ ην ι κ ή ν ο µ ο θ ε σί α, ο ι ε π ι χ ε ι ρ ήσε ι ς ο φ ε ί λ ο υ ν σε κ ά θ ε χ ρ ήση ν α µ ε τ αφ έ ρ ο υ ν στ ο τ ακ τ ι κ ό απ ο θ ε µ ατ ι κ ό τ ο 5% τ ω ν µ ε τ ά φ ό ρ ω ν κ ε ρ δ ώ ν τ ο υ ς, µ έ χ ρ ι τ ο τ ακ τ ι κ ό απ ο θ ε µ ατ ι κ ό ν α ι σο ύ τ αι µ ε τ ο 1/3 τ ο υ µ ε τ ο χ ι κ ο ύ κ ε φ αλ αί ο υ. Τ ο απ ο θ ε µ ατ ι κ ό αυ τ ό δ ε ν µ π ο ρ ε ί ν α δ ι αν ε µ ηθ ε ί, αλ λ ά µ π ο ρ ε ί ν α χ ρ ησι µ ο π ο ι ηθ ε ί γ ι α ν α απ ο ρ ρ ο φ ήσε ι µ ε λ λ ο ν τ ι κ έ ς ζ ηµ ί ε ς. Ε ιδ ικά Α π ο θ ε µ ατικά Τ α ε ι δ ι κ ά απ ο θ ε µ ατ ι κ ά αν αλ ύ ο ν τ αι ω ς ε ξ ής: 13

14 ν Σ Η ΜΕΙΩ Σ ΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚΟ Ν Ο ΜΙΚΩ Ν ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ Η Σ Η Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ ΑΠ Ο Θ ΕΜΑΤΙΚΑ σ υ ν έ χ ε ι α Ε ιδ ικά Α π ο θ ε µ ατικά -σ υ ν έ χ ε ια Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2005 Α π οθ ε µ α τ ι κ ό Ε π ε ν δ ύ σε ω ν Ν.1078/ Α π οθ ε µ α τ ι κ ό Κ ε φ α λ α ί ου Κ ί ν η ση ς Ν.1078/ Έ κτακτα Α π ο θ ε µ ατικά Τ α έ κ τ ακ τ α απ ο θ ε µ ατ ι κ ά π ρ ο έ ρ χ ο ν τ αι κ ατ ά τ ο µ ε γ αλ ύ τ ε ρ ο µ έ ρ ο ς τ ο υ ς απ ό κ έ ρ δ η ε ι ς ν έ ο ν π ρ ο ηγ ο υ µ έ ν ω ν χ ρ ήσε ω ν. Τ α π ο σά αυ τ ά µ π ο ρ ο ύ ν ν α δ ι αν ε µ ηθ ο ύ ν στ ο υ ς ε τ αί ρ ο υ ς χ ω ρ ί ς π ρ ό σθ ε τ η φ ο ρ ο λ ό γ ηση µ ε τ ά απ ό απ ό φ αση τ ης Γ ε ν ι κ ής Σ υ ν έ λ ε υ σης τ ω ν Ε τ αί ρ ω ν. Α φ ο ρ ο λ όγ η τα Α π ο θ ε µ ατικά Τ α αφ ο ρ ο λ ό γ ητ α απ ο θ ε µ ατ ι κ ά αν αλ ύ ο ν τ αι ω ς ε ξ ής: Ποσά σε χ ι λ. Ε υ ρ ώ 31/12/ /12/2005 Α ν α π τ υ ξ ι α κ ό ς Α ν α π τ υ ξ ι α κ ό ς Α ν α π τ υ ξ ι α κ ό ς Λ π Α φ ό γ η τ α Α π ε µ α τ ι κ Ν. 1116/ Ν. 1262/ Ν. 1892/ οι ά ορ ολ οθ ά ΕΝ ΕΧ Ο ΜΕΝ ΕΣ Υ Π Ο Χ Ρ ΕΩ Σ ΕΙΣ Α ν έ λ ε γ κτε ς Φ ο ρ ο λ ο γ ικά Χ ρ ή σ ε ις Ο ι φ ο ρ ο λ ο γ ι κ έ ς υ π ο χ ρ ε ώ σε ι ς τ ης Ε τ αι ρ ί ας θ α ο ρ ι στ ι κ ο π ο ι ηθ ο ύ ν ό τ αν θ α δ ι ε ν ε ρ γ ηθ ο ύ ν ο ι αν τ ί στ ο ι χ ο ι τ ακ τ ι κ ο ί έ λ ε γ χ ο ι απ ό τ ι ς αρ µ ό δ ι ε ς φ ο ρ ο λ ο γ ι κ έ ς αρ χ έ ς ή /κ αι τ ε λ ε σι δ ι κ ήσο υ ν σχ ε τ ι κ έ ς ε κ κ ρ ε µ ε ί ς δ ι κ αστ ι κ έ ς υ π ο θ έ σε ι ς π ο υ αφ ο ρ ο ύ ν υ φ ι στ ά µ ε ν ε ς δ ι αφ ο ρ έ ς π ρ ο ηγ ο ύ µ ε ν ω ν χ ρ ήσε ω ν µ ε τ ι ς φ ο ρ ο λ ο γ ι κ έ ς αρ χ έ ς. Ε ί ν αι π ι θ αν ό απ ό τ ο υ ς π αρ απ ά ν ω φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ο ύ ς ε λ έ γ χ ο υ ς ν α π ρ ο κ ύ ψ ο υ ν π ρ ό σθ ε τ ο ι φ ό ρ ο ι κ αι π ρ ο σαυ ξ ήσε ι ς π ο υ δ ε ν ε ί ν αι δ υ ν ατ ό ν ν α π ρ ο β λ ε φ θ ο ύ ν στ ο π αρ ό ν στ ά δ ι ο µ ε ε ύ λ ο γ η ακ ρ ί β ε ι α. Σ υ ν ε π ώ ς δ ε ν έ χ ο υ ν σχ ηµ ατ ι σθ ε ί αν τ ί στ ο ι χ ε ς π ρ ο β λ έ ψ ε ι ς. Η Ε τ αι ρ ί α δ ε ν έ χ ε ι ε λ ε γ χ θ ε ί απ ό τ ι ς φ ο ρ ο λ ο γ ι κ έ ς αρ χ έ ς γ ι α τ ην δ ι αχ ε ι ρ ι στ ι κ έ ς χ ρ ήσε ι ς Γ ΕΓ Ο Ν Ο ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ Ν Η ΜΕΡ Ο ΜΗ Ν ΙΑ Σ Υ Ν ΤΑΞ Η Σ ΤΟ Υ ΙΣ Ο Λ Ο Γ ΙΣ ΜΟ Υ ε ν έ χ ε ι συ µ β ε ί κ ά π ο ι ο γ ε γ ο ν ό ς τ ο ο π ο ί ο ν α ε π ηρ ε ά ζ ε ι τ ην ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή δ ι ά ρ θ ρ ω ση ή τ ην ε π ι χ ε ι ρ ηµ ατ ι κ ή π ο ρ ε ί α τ ης Ε τ αι ρ ί ας απ ό τ ι ς 31/12/2006 µ έ χ ρ ι κ αι τ ην ηµ ε ρ ο µ ην ί α σύ ν τ αξ ης τ ω ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν κ ατ αστ ά σε ω ν. 14

15 Ο ι Σ Η ΜΕΙΩ Σ ΕΙΣ ΕΠ Ι ΤΩ Ν Ο ΙΚΟ Ν Ο ΜΙΚΩ Ν ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩ Ν Γ ΙΑ ΤΗ Χ Ρ Η Σ Η Π Ο Υ ΕΛ Η Ξ Ε ΤΗ Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟ Υ Σ Υ Ν ΑΛ Λ ΑΓ ΕΣ ΜΕ Σ Υ Γ Γ ΕΝ Η ΜΕΡ Η Συναλλαγές Μ ε τ αξ ύ Συνδ ε δ ε µ ένω ν Ε τ αι ρ ι ώ ν Η Ε τ αι ρ ί α συ ν δ έ ε τ αι µ ε τ ο ν Ό µ ι λ ο Α Γ Ε Τ ΗΡ Α Κ Λ ΗΣ µ έ σω τ ης συ µ µ ε τ ο χ ής τ ης µ ητ ρ ι κ ής ε τ αι ρ ί ας Α Γ Ε Τ Ηρ ακ λ ής στ ο κ ε φ ά λ αι ο τ ης, σε π ο σο στ ό 99,78%. Ο ι ο ι κ ο ν ο µ ι κ έ ς κ ατ αστ ά σε ι ς τ ο υ Ο µ ί λ ο υ ε ν ο π ο ι ο ύ ν τ αι τ ε λ ι κ ά απ ό τ ην ε τ αι ρ ί α Lafarge A.E π ο υ ε ί ν αι ε γ κ ατ ε στ ηµ έ ν η στ η Γ αλ λ ί α. Ο συ ν αλ λ αγ έ ς µ ε τ ι ς ε τ αι ρ ί ε ς τ ο υ Ο µ ί λ ο υ τ ης Α Γ Ε Τ ΗΡ Α Κ Λ ΗΣ κ αι τ ης Lafarge A.E. αν αλ ύ ο ν τ αι κ ατ ω τ έ ρ ω : Π ο σ ά σ ε χ ι λ. Ευ ρ ώ 1/1-31/12/2006 Π Ω Λ Η ΣΕ Ι Σ Α Γ Ο Ρ Ε Σ Α Π Α Ι Τ Η ΣΕ Ι Σ 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω ΣΕ Ι Σ 1/1-31/12/2005 Η ρ α κ λ ή ς ΑΓΕΤ Σύνολο ι συ ν αλ λ αγ έ ς µ ε συ γ γ ε ν ή µ έ ρ η γ ί ν ε τ αι µ ε τ ο υ ς συ ν ήθ ε ι ς ό ρ ο υ ς τ ης αγ ο ρ ά ς π ο υ ι σχ ύ ο υ ν κ αι γ ι α τ α τ ρ ί τ α µ έ ρ η. 15

16 Μ ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Τ ΗΣ ΣΤ ΑΘΜ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ ΑΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Κύριοι Μ έ τ οχ οι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο ά ρθ ρο 136 τ ου Κ /1920 ό π ω ς α υ τ ό τ έ θ η κ ε µ ε τ ο ά ρθ ρο 13 τ ου Ν. 3229/2004, υ π οβ ά λ λ ου µ ε σ υ ν η µ µ έ ν α σ τ η ν Γ ε ν ικ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ ή σ α ς τ ις Οικ ον οµ ικ έ ς κ α τ α σ τ ά σ ε ις τ η ς ε τ α ιρί α ς γ ια τ η χ ρή σ η π ου έ λ η ξ ε τ η ν Τ α οικ ον οµ ικ ά σ τ οιχ ε ί α τ η ς Ε τ α ιρί α ς α ν α λ ύον τ α ι λ ε π τ οµ ε ρώ ς σ τ ις Οικ ον οµ ικ έ ς Κα τ α σ τ ά σ ε ις µ ε τ ις σ η µ ε ιώ σ ε ις τ ου ς κ α ι π α ρέ χ ου ν ό λ α τ α σ τ οιχ ε ί α κ α ι π λ η ροφ ορί ε ς π ου ε ί ν α ι α π α ρα ί τ η τ ε ς γ ια τ η ν α ν ά λ υ σ ή τ ου ς. Ό π ω ς α ν α λ υ τ ικ ό τ ε ρα π ροκ ύπ τ ε ι α π ό τ ις Οικ ον οµ ικ έ ς Κα τ α σ τ ά σ ε ις : Κα τ ά τ ο έ τ ος 2006 ο κ ύκ λ ος ε ργ α σ ιώ ν α ν ή λ θ ε σ τ ο π οσ ό τ ω ν 5 χ ιλ. έ ν α ν τ ι 373 χ ιλ. τ ο Η π α ρα π ά ν ω µ ε ί ω σ η οφ ε ί λ ε τ α ι κ υ ρί ω ς σ τ η ν δ ια κ οπ ή τ ω ν π ροσ φ ε ρό µ ε ν ω ν υ π η ρε σ ιώ ν κ α ι τ ον π ε ριορισ µ ό τ ω ν ε σ ό δ ω ν µ ό ν ο α π ό ε ν οικ ί α σ η κ τ ιρί ου. Τ α κ α θ α ρά α π οτ ε λ έ σ µ α τ α χ ρή σ ε ω ς π ρο φ ό ρω ν β ε λ τ ιώ θ η κ α ν τ ο 2006 σ ε ζ η µ ί α (36) χ ιλ. έ ν α ν τ ι ζ η µ ί α ς (126) χ ιλ. τ ο Η Ε τ α ιρί α δ ε ν δ ια τ η ρε ί υ π οκ α τ α σ τ ή µ α τ α. ΕΠ ΕΝ Υ ΣΕΙ Σ Σ τ η ν π ε ρί οδ ο τ ού έ τ ου ς 2006 δ ε ν έ γ ιν α ν ε π ε ν δ ύσ ε ις. Ε π ί σ η ς δ ε ν π ροβ λ έ π ον τ α ι ε π ε ν δ ύσ ε ις γ ια τ ο Π ΗΓ ΕΣ ΑΒ ΕΒ ΑΙ Ο Τ ΗΤ ΑΣ ΚΑΙ Γ ΕΓ Ο Ν Ο Τ Α Μ ΕΤ Α Τ ΗΝ ΗΜ ΕΡ Ο Μ ΗΝ Ι Α Τ Ο Υ Ι ΣΟ Λ Ο Γ Ι ΣΜ Ο Υ Οι κ ύριε ς π η γ έ ς α β ε β α ιό τ η τ α ς λ ογ ισ τ ικ ώ ν ε κ τ ιµ ή σ ε ω ν π ε ριγ ρά φ ον τ α ι σ τ η σ η µ ε ί ω σ η 4 κ α ι τ α σ η µ α ν τ ικ ό τ ε ρα γ ε γ ον ό τ α µ ε τ ά τ η ν η µ ε ροµ η ν ί α τ ου ισ ολ ογ ισ µ ού π ε ριγ ρά φ ον τ α ι σ τ η σ η µ ε ί ω σ η 13 τ ω ν ε τ ή σ ιω ν οικ ον οµ ικ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν τ η ς ε τ α ιρί α ς. Κύριοι Μ έ τ οχ οι, ε β ά σ η ό λ α τ α π α ρα π ά ν ω α ν α φ ε ρθ έ ν τ α κ α ι τ η ν Έ κ θ ε σ η τ ω ν Ορκ ω τ ώ ν Ε λ ε γ κ τ ώ ν Λ ογ ισ τ ώ ν έ χ ε τ ε σ τ η ν δ ιά θ ε σ ή σ α ς ό λ α τ α α π α ρα ί τ η τ α σ τ οιχ ε ί α γ ια ν α π ροχ ω ρή σ ε τ ε σ τ η ν έ γ κ ρισ η τ ω ν Οικ ον οµ ικ ώ ν κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν α λ λ ά κ α ι α π ό τ ο ν ό µ ο α π α λ λ α γ ή µ α ς ό π ω ς π ροβ λ έ π ε τ α ι α π ό τ ο κ α τ α σ τ α τ ικ ό. Χ α λ ά ν δ ρι, 20 Μ α ρτ ί ου 2007 Τ Ο Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο 16

17 Χ α τ ζ ηπ α ύ λ ο υ Σ ο φ ι α ν ό ς & Κ α µ π ά ν ης Α.Ε. Ο ρ κ ω τ ο ί Ελ ε γ κ τ έ ς & Επ ι χ ε ι ρ ηµ α τ ι κ ο ί Σ ύ µ β ο υ λ ο ι Λ ε ω φ. Κ ηφ ι σ ί α ς Χ α λ ά νδ ρ ι Αθ ή να Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΚΘΕΣΗ ΕΛ ΕΓ Χ Ο Υ ΑΝ ΕΞ ΑΡ Τ ΗΤ Ο Υ Ο Ρ ΚΩ Τ Ο Υ ΕΛ ΕΓ ΚΤ Η Λ Ο Γ Ι ΣΤ Η Π ρ ο ς τ ο υ ς Μ ε τ ό χ ο υ ς τ η ς Αν ώ ν υ µ η ς Ετ α ι ρ ί α ς «ΣΤ ΑΘΜ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε.» Έ κ θ ε σ η ε π ί τ ω ν Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν Κα τ α σ τ ά σ ε ω ν Ελέγξαµε τι ς σ υν ηµµέν ες οι κ ον οµι κ ές κ ατασ τά σ ει ς της «Σ Τ ΑΘ Μ ΟΙ ΑΙ Γ ΑΙ ΟΥ Α.Β.Ε.Ε» (η «Εται ρ εί α») π ου απ οτελού ν ται απ ό τον ι σ ολογι σ µό της 31 εκ εµβ ρ ί ου 2006 κ αι τι ς κ ατασ τά σ ει ς απ οτελεσ µά τω ν, µεταβ ολώ ν ι δ ί ω ν κ εφ αλαί ω ν κ αι ταµει ακ ώ ν ρ οώ ν γι α τη χ ρ ήσ η π ου έληξε την ηµερ οµην ί α αυτή, κ αθ ώ ς κ αι π ερ ί ληψ η τω ν σ ηµαν τι κ ώ ν λογι σ τι κ ώ ν π ολι τι κ ώ ν κ αι λοι π ές επ εξηγηµατι κ ές σ ηµει ώ σ ει ς. Ευθύνη ι ο ί κ ησ ης γ ι α τ ι ς Ο ι κ ο νο µ ι κ έ ς Κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς Η ι οί κ ησ η της Εται ρ εί ας έχ ει την ευθ ύ ν η γι α την κ ατά ρ τι σ η κ αι εύ λογη π αρ ουσ ί ασ η αυτώ ν τω ν οι κ ον οµι κ ώ ν κ ατασ τά σ εω ν σ ύ µφ ω ν α µε τα ι εθ ν ή Π ρ ότυπ α Χ ρ ηµατοοι κ ον οµι κ ής Π ληρ οφ όρ ησ ης, όπ ω ς αυτά έχ ουν υι οθ ετηθ εί απ ό την Ευρ ω π αϊ κ ή Έ ν ω σ η. Η ευθ ύ ν η αυτή π ερ ι λαµβ ά ν ει σ χ εδ ι ασ µό, εφ αρ µογή κ αι δ ι ατήρ ησ η σ υσ τήµατος εσ ω τερ ι κ ού ελέγχ ου σ χ ετι κ ά µε την κ ατά ρ τι σ η κ αι εύ λογη π αρ ουσ ί ασ η οι κ ον οµι κ ώ ν κ ατασ τά σ εω ν, απ αλλαγµέν ω ν απ ό ουσ ι ώ δ η αν ακ ρ ί β ει α, π ου οφ εί λεται σ ε απ ά τη ή λά θ ος. Η ευθ ύ ν η αυτή π ερ ι λαµβ ά ν ει επ ί σ ης την επ ι λογή κ αι εφ αρ µογή κ ατά λληλω ν λογι σ τι κ ώ ν π ολι τι κ ώ ν κ αι την δ ι εν έρ γει α λογι σ τι κ ώ ν εκ τι µήσ εω ν, π ου εί ν αι λογι κ ές γι α τι ς π ερ ι σ τά σ ει ς. Ευθύνη Ελ ε γ κ τ ή ι κ ή µας ευθ ύ ν η εί ν αι η έκ φ ρ ασ η γν ώ µης επ ί αυτώ ν τω ν οι κ ον οµι κ ώ ν κ ατασ τά σ εω ν µε β ά σ η τον έλεγχ ό µας. Μ ε εξαί ρ εσ η το θ έµα π ου αν αφ έρ εται σ την επ όµεν η π αρ ά γρ αφ ο δ ι εν ερ γήσ αµε τον έλεγχ ο σ ύ µφ ω ν α µε τα Ελλην ι κ ά Ελεγκ τι κ ά Π ρ ότυπ α, π ου εί ν αι εν αρ µον ι σ µέν α µε τα ι εθ ν ή Ελεγκ τι κ ά Π ρ ότυπ α. Τ α π ρ ότυπ α αυτά απ αι τού ν τη σ υµµόρ φ ω σ ή µας µε τους κ αν όν ες δ εον τολογί ας κ αι το σ χ εδ ι ασ µό κ αι δ ι εν έρ γει α του ελέγχ ου µας µε σ κ οπ ό την εύ λογη δ ι ασ φ ά λι σ η ότι οι οι κ ον οµι κ ές κ ατασ τά σ ει ς εί ν αι απ αλλαγµέν ες απ ό ουσ ι ώ δ η αν ακ ρ ί β ει α. Ο έλεγχ ος π ερ ι λαµβ ά ν ει τη δ ι εν έρ γει α δ ι αδ ι κ ασ ι ώ ν γι α την σ υγκ έν τρ ω σ η ελεγκ τι κ ώ ν τεκ µηρ ί ω ν σ χ ετι κ ά µε τα π οσ ά κ αι τι ς π ληρ οφ ορ ί ες π ου π ερ ι λαµβ ά ν ον ται σ τι ς οι κ ον οµι κ ές κ ατασ τά σ ει ς. Οι δ ι αδ ι κ ασ ί ες επ ι λέγον ται κ ατά την κ ρ ί σ η του ελεγκ τή κ αι π ερ ι λαµβ ά ν ουν την εκ τί µησ η του κ ι ν δ ύ ν ου ουσ ι ώ δ ους αν ακ ρ ί β ει ας τω ν οι κ ον οµι κ ώ ν κ ατασ τά σ εω ν λόγο απ ά της η λά θ ους. Γ ι α την εκ τί µησ η του κ ι ν δ ύ ν ου αυτού, ο ελεγκ τής λαµβ ά ν ει υπ όψ η το σ ύ σ τηµα εσ ω τερ ι κ ού ελέγχ ου σ χ ετι κ ά µε την κ ατά ρ τι σ η κ αι εύ λογη π αρ ουσ ί ασ η τω ν οι κ ον οµι κ ώ ν κ ατασ τά σ εω ν µε σ κ οπ ό το σ χ εδ ι ασ µό ελεγκ τι κ ώ ν δ ι αδ ι κ ασ ι ώ ν γι α τι ς π ερ ι σ τά σ ει ς κ αι όχ ι γι α την έκ φ ρ ασ η γν ώ µης επ ί της απ οτελεσ µατι κ ότητας του σ υσ τήµατος εσ ω τερ ι κ ού ελέγχ ου της Εται ρ εί ας. Ο έλεγχ ος π ερ ι λαµβ ά ν ει επ ί σ ης την αξι ολόγησ η της κ αταλληλότητας τω ν λογι σ τι κ ώ ν π ολι τι κ ώ ν π ου εφ αρ µόσ τηκ αν κ αι του εύ λογου τω ν εκ τι µήσ εω ν π ου έγι ν αν απ ό τη ι οί κ ησ η, κ αθ ώ ς κ αι αξι ολόγησ η της σ υν ολι κ ής π αρ ουσ ί ασ ης τω ν οι κ ον οµι κ ώ ν κ ατασ τά σ εω ν. Π ι σ τεύ ουµε ότι τα ελεγκ τι κ ά τεκ µήρ ι α π ου έχ ουµε σ υγκ εν τρ ώ σ ει εί ν αι επ αρ κ ή κ αι κ ατά λληλα γι α τη θ εµελί ω σ η της γν ώ µης µας. εν τέθ ηκ αν υπ όψ η µας σ τοι χ εί α π ου ν α µας επ ι τρ έπ ουν ν α επ αληθ εύ σ ουµε την εγκ υρ ότητα κ αι ει σ π ρ αξι µότητα απ αι τήσ εω ν απ ό το Ελλην ι κ ό ηµόσ ι ο π ου π ερ ι λαµβ ά ν ον ται σ το κ ον δ ύ λι του Ι σ ολογι σ µού «Π ελά τες κ αι λοι π ές β ρ αχ υπ ρ όθ εσ µες απ αι τήσ ει ς» το ύ ψ ος τω ν οπ οί ω ν κ ατά την 31 εκ εµβ ρ ί ου, 2006 αν έρ χ εται σ ε 114 χ ι λ. Σ υν επ ώ ς δ εν εκ φ έρ ουµε οπ οι αδ ήπ οτε γν ώ µη γι α το π αρ απ ά ν ω κ ον δ ύ λι. Χατζηπαύλου Σ οφ ι αν ό ς & Κ αµ πά ν ης Member o f Ανώνυµη Ετ α ι ρ ε ί α Ο ρ κ ω τ ών Ελ ε γ κ τ ών & Σ υµβ ο ύ λ ω ν Επ ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν Deloitte Touche Tohmatsu ΑΡ Μ.Α.Ε /01ΑΤ /Β93/2052 Θ ε σ σ α λ ο νί κ η: Ανδ ρ ι α νο υπ ό λ ε ω ς 1A, Κ α λ α µα ρ ι ά, Τ ηλ.: +30 (2310) , Fax: +30 (2310)

18 Γνώµη Με εξ αί ρ εση τις π ρ ο σαρ µ ο γ έ ς π ο υ εν δ εχ ό µ εν α θ α απ αιτο ύ ν το αν εί χ ε κ αταστεί εφ ικ τή η απ ό την π λ ευ ρ ά µ ας επ αλ ή θ ευ ση τω ν απ αιτή σεω ν π ο υ αν αφ έ ρ ο ν ται στην π ρ ο ηγ ο ύ µ εν η π αρ ά γ ρ αφ ο, κ ατά τη γ ν ώ µ η µ ας, ο ι συ ν ηµ µ έ ν ες ο ικ ο ν ο µ ικ έ ς κ αταστά σεις π αρ ο υ σιά ζ ο υ ν εύ λ ο γ α, απ ό κ ά θ ε ο υ σιώ δ η ά π ο ψ η, την ο ικ ο ν ο µ ικ ή κ ατά σταση της Εταιρ εί ας κ ατά την 31 εκ εµ βρ ί ο υ 2006, την χ ρ ηµ ατο ο ικ ο ν ο µ ικ ή της επ ί δ ο ση κ αι τις ταµ ειακ έ ς της ρ ο έ ς γ ια τη χ ρ ή ση π ο υ έ λ ηξ ε την ηµ ερ ο µ ην ί α αυ τή, σύ µ φ ω ν α µ ε τα ιεθ ν ή Π ρ ό τυ π α Χ ρ ηµ ατο ο ικ ο ν ο µ ικ ή ς Π λ ηρ ο φ ό ρ ησης, ό π ω ς αυ τά υ ιο θ ετή θ ηκ αν απ ό την Ευ ρ ω π αϊ κ ή Έ ν ω ση. Χ ω ρ ί ς ν α δ ιατυ π ώ ν ο υ µ ε επ ιφ ύ λ αξ η ω ς π ρ ο ς τα συ µ π ερ ά σµ ατα το υ ελ έ γ χ ο υ εφ ιστο ύ µ ε την π ρ ο σο χ ή σας : (α) (β) στην σηµ εί ω ση 12 τω ν ο ικ ο ν ο µ ικ ώ ν κ αταστά σεω ν στην ο π ο ί α γ ί ν εται αν αφ ο ρ ά στις χ ρ ή σεις γ ια τις ο π ο ί ες ο ι φ ο ρ ο λ ο γ ικ έ ς δ ηλ ώ σεις της Εταιρ ί ας δ εν έ χ ο υ ν εξ ετασθ εί απ ό τις φ ο ρ ο λ ο γ ικ έ ς αρ χ έ ς µ ε συ ν έ π εια ν α υ π ά ρ χ ει το εν δ εχ ό µ εν ο επ ιβο λ ή ς π ρ ό σθ ετω ν φ ό ρ ω ν κ αι π ρ ο σαυ ξ ή σεω ν κ ατά το ν χ ρ ό ν ο π ο ύ θ α εξ ετασθ ο ύ ν κ αι θ α ο ρ ιστικ ο π ο ιηθ ο ύ ν. Η έ κ βαση τω ν φ ο ρ ο λ ο γ ικ ώ ν ελ έ γ χ ω ν δ εν εί ν αι δ υ ν ατό ν ν α π ρ ο βλ εφ θ ο ύ ν στο π αρ ό ν στά δ ιο κ αι, ω ς εκ το ύ το υ, δ εν έ χ ει γ ί ν ει ο π ο ιαδ ή π ο τε π ρ ό βλ εψ η στις ο ικ ο ν ο µ ικ έ ς κ αταστά σεις σε σχ έ ση µ ε το θ έ µ α αυ τό. στο γ εγ ο ν ό ς ό τι, ό π ω ς αν αφ έ ρ εται στη σηµ εί ω ση 3 τω ν ο ικ ο ν ο µ ικ ώ ν κ αταστά σεω ν λ ό γ ω τω ν συ σσω ρ ευ µ έ ν ω ν ζ ηµ ιώ ν η Καθ αρ ή Θ έ ση της Εταιρ ί ας κ ατά την 31 εκ εµ βρ ί ο υ 2006 δ ιαµ ο ρ φ ώ ν εται χ αµ ηλ ό τερ α το υ 10% το υ µ ετο χ ικ ο ύ κ εφ αλ αί ο υ ή δ η χ ω ρ ί ς ν α λ ηφ θ εί υ π ό ψ η η π αρ απ ά ν ω π αρ ατή ρ ησή µ ας. Συ ν επ ώ ς συ ν τρ έ χ ει π ερ ί π τω ση εφ αρ µ ο γ ή ς τω ν ά ρ θ ρ ω ν 47 κ αι 48 το υ Κ.Ν. 2190/20. Η ιο ί κ ηση της Εταιρ ί ας θ εω ρ εί δ εδ ο µ έ ν η την υ π ο στή ρ ιξ η της Μητρ ικ ή ς Εταιρ ί ας γ ια την συ ν έ χ ιση της δ ρ αστηρ ιό τητά ς της στο ο ρ ατό µ έ λ λ ο ν. Αναφορά επ ί άλ λ ω ν νοµ ι κ ώ ν κ αι κ ανονι σ τ ι κ ώ ν θ εµ άτ ω ν Τ ο π ερ ιεχ ό µ εν ο της Έ κ θ εσης το υ ιο ικ ητικ ο ύ Συ µ βο υ λ ί ο υ, ό π ω ς π αρ ατί θ εται στη σελ ί δ α 16 εί ν αι συ ν επ έ ς µ ε τις συ ν ηµ µ έ ν ες ο ικ ο ν ο µ ικ έ ς κ αταστά σεις. Αθ ή ν α, 22 Μαΐ ο υ 2007 Ο Ορ κ ω τό ς Ελ εγ κ τή ς Λο γ ιστή ς Μιχ ά λ ης Ε. Καρ αβά ς Α.Μ. ΣΟΕΛ Deloitte. Χ ατζ ηπ αύ λ ο υ, Σο φ ιαν ό ς & Καµ π ά ν ης Α.Ε. Ορ κ ω το ί Ελ εγ κ τέ ς & Επ ιχ ειρ ηµ ατικ ο ί Σύ µ βο υ λ ο ι Λ. Κηφ ισί ας , Χ αλ ά ν δ ρ ι Α.Μ.ΣΟΕΛ Ε

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «Ε.Β.Ε.Σ.Κ. Α.Ε.» Ε.Β Ι.Ε.Σ.Κ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:13418/01AT/B/86/176 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η Β ΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

GREAT Greek Architectural Talent

GREAT Greek Architectural Talent ΤΑ Π Ρ Ω ΤΑ ΤΟ Υ Σ Κ ΤΙ Ρ Ι Α ελτίο Τ ύ π ου GREAT Greek Architectural Talent Νέος θ ε σ µ ό ς γ ι α τ η ν α ν ά δ ε ι ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς α ρ χ ι τ ε κ τ ον ι κ ή ς δ η µ ι ου ρ γ ί α ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ Λ ΑΒ Α Α.Ε. ΛΑΒΑ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13422/01ΑΤ /Β/86/178 Σ Ο Φ Ο Κ Λ Η ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛ Ο Υ 49-51 141

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 Athens ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 Ο 㨗剧 㦇吷 㥷劇 㥗刧 Π 㤗則 Ν 㤗則 㥇勧 㥷劇 㧇匇 Ο 㨷叧 Ι 㥗刧 㩗呗 㨷叧 㥷劇

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ως κοινωνικός αποκλεισμός νοείται το σύνολο των διαδικασιών που παρεμποδίζουν σε άτομα και ομάδες της κοινωνίας μας την πρόσβαση και την απορρόφηση όλων των κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ

Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ ΧΩΛ X5 Σ ΑΛΟΝ Ι X1 Μ Π ΑΝ Ι Ο X3 ΣΧ Ε ΙΟ Κ Α ΤΟΨΗΣ ΜΠ ΑΛΚΟΝ Ι X6 Ι ΟΝ Υ Σ Η Σ Ι ΑΜΑΝ ΤΗ Σ ΘΩ ΜΑΣ ΚΑΤΣ ΑΡΟΣ Θ100 ΚΩ Σ ΤΑΣ ΚΩ Σ ΤΟΠ ΟΥ ΛΟΣ ΩΜΑΤ Ι Ο X4 ΚΟΥΖ Ι Ν Α X2 1 1 H05VVU 3 x 4 K2 1 x 4 0 A 1 x 4 0

Διαβάστε περισσότερα

L 96/22 EL ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 696/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 27η Μαρτ ιου 1998 για την εφαρµογ η του κανονισµο υ (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συµβουλ ιου περ ι τη αµοιβα ια συνδροµ η µεταξ υ των διοικητικ ων αρχ

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν ΑΔΑ: 45ΨΗ46Ψ8ΟΖ-ΟΣ9 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210 8654950, φαξ: 210 8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 22 12 2011 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Θεοδωρίδης, Φιλόλογος καθηγητής «Σ ταθ µο ί σ τη ν ελ αιο κ αλ λ ιέ ργ εια κ αι ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «Η Μ Η ΤΡ Α»» Ο Ελ αιο υργ ικ ός Σ υνεταιρισ µός Π ρίνο υ «ή µη τρα»

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ACTIVITY MC 22,5 X 3.00 / EL. 210 2898111, 210 2818453 210 2819406 Info_Eket@lafarge.gr 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777

ACTIVITY MC 22,5 X 3.00 / EL. 210 2898111, 210 2818453 210 2819406 Info_Eket@lafarge.gr 800 11 42 222 09:00-17:00 210 77 93 777 ACTIVITY ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜ ΕΝ Ω Ν Υ Γ ΕΙΑ Σ & Α Σ Φ Α ΛΕΙΑ Σ Σύµφωνα µε τ ο ν Κ ανο νι σ µό REACH EK 1907/2006 Έκδοση:. 3.00 / EL EN Ηµεροµ. Α ν αθ εώ DD/MM/YYYY ρη σ η ς : 01/12/2012 Α ντ ι κ αθ ι σ τ ά ό λ

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί;

ἔστω www.esto.gr Ο...πισινός μας! American Bar το καναμε για όλους μας. * * * www.esto.gr κι από τη Σκιά τους. σε κάθε νησί; American Bar το καναμε * κι από τη Σκιά τους. * κι απο τις Συνιστώσες τους. * για όλους μας. * * * σε κάθε νησί; * σε κάθε υπουργείο. * έξω από το σπίτι του. * * * Ποιος είναι πίσω μας; * Ο...πισινός μας!

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου

Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ. Κανονισμοί. ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Π Ε Δ (Π.Ε.Δ.) Ι Ν ΠΕΔ ΙΝ Κανονισμοί ΟΕΥ Προσωπικού Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης Εποπτικού Συμβουλίου Ιανουάριος 2012 Σύντομα Περιε όμενα 1 Ορ ανισμός Εσ τερικής

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Νέοι και Κοινωνικά Δίκτυα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ Μίνγκα Τζεσίλντα Πετροπούλου Βαλεντίνα Τσολάκου Αρτέλα Τσελάι Ειρήνη Τζαφεράι Γκαμπριέλα Η σχέση των νέων με τα κοινωνικά δίκτυα. Ο Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY Το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης Candy απαρριθμεί 160 επίσημα εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης ανά την Ελλάδα. Η Candy σας προσφέρει την εμπειρία της με μια ομάδα επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΣ- ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΟΥΣΕΙΩΝ του ρ. Γεωργίου Φατσέα, Αρχιτέκτονος ΕΜΠ, Μsc, PhD, UNIVERSITY COLLEGE LONDON 㤷刷 ι 㬗剗 ε 㱗剷 ρ 㳗劗 τερ 㯷劷 㱗剷 ς 㯷劷 ι 㮧勗 㯷劷 λ 㯷劷 㬷勷 ι 㮧勗 㯷劷 㳗劗 ς λό 㬷勷

Διαβάστε περισσότερα

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ :

Θ εµα Α : Θ εµα Β : Θ εµα Γ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµ ηµα Φυσικ ης Εξετ ασεις επ ι Πτυχ ιω στη Θεωρ ια της Ειδικ ης Σχετικ οτητας 29 Απριλ ιου 2009 Να γραφο υν τα 4 απ ο τα 5 θ εµατα Σε ολα τα θ εµατα εργαστε ιτε σε σ υστηµα µον αδων

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης

ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης Ο ΔΗΓΟ Σ ΚΟ ΜΠΟ ΣΤΟ ΠΟ ΙΗΣΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος ΜηχανικόςΜ Ε.Μ.Π., M.Sc. Υποψήφιαπ ΔιδάκτωρΕ.Μ.Π. Δ ρ Τομ έας ΈργωνΥποδομ ής και Αγροτικής Ανάπτυξης Τιείναιη κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η )

Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) Intellige nt H ybrid System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗ ΣΕΩ Σ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΥΠ ΟΥ ΣΥΣΚΕΥΩ Ν XN -VISIO N( Μ Ε Ο Θ Ο ΝΗ) XN -TALK (ΧΩ ΡΙΣ Ο Θ Ο Ν Η ) ΧΡΗ ΣΗ ΤΗ Σ ΣΥΣΚ ΕΥΗ Σ ΠΡ Ο Ω ΘΗ ΣΗ ΚΛ ΗΣΕΩ Ν / Μ Η Ν ΕΝΟΧ Λ ΕΙΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015. ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσικά (Φυσική και Χημεία) ΤΑΞΗ: Β Χρόνος: 2 ώρες Βαθμός:... Ημερομηνία: 08/06/2015 Υπογραφή Καθηγητή/τριας:...

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΧΡΗΣΗΣ 2007 㤧刧 ε 㬧則 α 㮗剧 ώ 㯗劇 ετα 㮗剧 㳇劧 τ 㮗剧 ο 㮗剧 㰷勇 υ 㯗劇 㭷勧 µµ 㫗匇 㯗劇 ες ετ 㫧匧 㰷勇 㮗剧 ες Ο 㮗剧 㮧升 ο 㯗劇

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ν περνά από σταθερό σημείο. ν περνά από το σταθερό μέσο του επίσης σταθερού ΚΛ. Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: Το διανυσματικό άθροισμα f Μ γράφεται: f Μ = x ΜΑ+ x ΜΑ+ΑΒ + x ΜΑ+ΑΓ = ΜΑ + ΜΑ + ΜΑ + ΑΒ + ΑΓ ( x) ( x) ( x ) ( x) ( x ) = ( x + x + x ) ΜΑ + ( x) ΑΒ + ( x ) ΑΓ = ( x 4x+ ) ΜΑ+ ( x) ΑΒ+ ( x ) Α Γ f Μ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH. ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009

Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH. ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009 Χρήση συγκρίσεω ν & κατηγο ριώ ν στο REACH ιαδικτυακό σεµ ιν άριο σχετικά µ ε τις απ αιτήσεις π ληρο φο ριώ ν 10 εκεµ βρίο υ 2009 Συν ο π τική π εριγραφ ή Βασικές αρχές διαµ όρφ ω σης κατηγο ριώ ν καισυγκρίσεω

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιέχει ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Τι περιέχει ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ SUMMARY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΓΕΩΛΟΓΙΑ υ κ ε Λεμπ υρ εβ νοατ Φ κε Δρ τ ρ τι τω Περ βο τ κ γωγ κ δευτ κ κ αθ τ τ μ υρι τ θε Λμερο ρ Στ κδ δ γφ Σ υ ε γ ε φ κ Πρ τ ερ β γ ο ογρ τ κ α τυξ Πρ γρομμα ερ β ν ι Ε Ε ΕΕ υ ν ε η ε Ε ν ΕΕ Ε ε Εθ κ Η ιρ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 19 Μαΐου, 2006 Ενημέρωση Οικονομικών Αναλυτών 㨇刧 ε 㰗則 ιε 㱷剧 ό 㯇劇 εν 㬗劧.ΕΙ 㨷吗 ΑΓ 㪗吷 ΓΗ Γενι 㮧卧 㫇呧 㨷吗 㱇勧 οι 㱷厧 ε 㫷匧 α 2. ΑΝΑ 㦧咇 ΑΙΝΙ 㨷吗 Η Τ 㧷咧 Υ 㧧厇 ΕΝ 㧷咧 㥇哇 㧷咧 ΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m

InfraWell. κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας. InfraWell. θερμαντικά πάνελ υπερύθρων. w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας θερμαντικά πάνελ υπερύθρων w w w.infra w e ll-he a ting.c o m κρατήστε τον ήλιο μέρα-νύχτα σπίτι σας B ring the s un into yo ur ho m e w ith Infra We ll he a te rs!

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η Ιανουαρίου 2008 ΕΩΣ 30 η Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r '

O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r ' I a n a m j i f i O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r ' >1* ' " '". ",...... >t :?> «&'.** ).:» * -.' ; to* ', J-. Αποστολή με FAX και e-mail ΚΑΤΕΠΕίΓΟΝ ΕΚΛΟ ΓΙΚΟ ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα