Νίκος Συνόδης. ...α νάμ εσ α σ το χθες και το σ ήμερα... Κάδε δεύτερη Π ανσέληνο. Μυτιληναιων Λόγος Τέχνες Πολιτισμός ΙΟΥΝΙΟΣ ' 1 0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νίκος Συνόδης. ...α νάμ εσ α σ το χθες και το σ ήμερα... Κάδε δεύτερη Π ανσέληνο. Μυτιληναιων Λόγος Τέχνες Πολιτισμός ΙΟΥΝΙΟΣ ' 1 0"

Transcript

1 Μυτιληναιων Λόγος Τέχνες Πολιτισμός Κάδε δεύτερη Π ανσέληνο Νίκος Συνόδης...α νάμ εσ α σ το χθες και το σ ήμερα... ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ" Εκδότης - Διευθυντής: Περικλής Φ. Μαυρογιάννης ΙΟΥΝΙΟΣ ' 1 0

2 Με το φακό της Κέλλυς Πέρρου Έλα στο παλάτι των ονείρων μου, Γ εννημένη στη Μυτιλήνη και σαν μακρινό τραγούδι ξενπ ειά ς, τρυγώντας τους αέρινους χυμούς μου κούρνιασε στου πόθου τον μυχό μεθυσμένη απ' τη σκιά σου μεγαλώ νοντας στο νησί, έμαθα να παρατηρώ τη φύση κα ι του ς ανθρώπους. Η πρώτη μου επα φ ή μ ε τη ν τέχνη της φωτογραφίας ξεκ ιν ά από τα πρώιμα νεανικά μου χρόνια. σ ε ικετεύω Μ ο υ φαινότανε πάντα συναρπασπκό, σύρε το βλέμμα σου απάνω μου, η απαθανάτιση τη ς στιγμής μ ε όλη τη γωνιά ζεστή του δειλινού. Ατέλειω το ταξείδι η σάρκα σου και πώς να σεργιανίσω ; Σύντροφε του ονείρου μου, ανάσα μου κα ι φω ς μου, μεγάλη αγκαλιά μου. Μ ην α ρ γ είς... Είμα ι βυθός που λαχταρά το φως και σ ε ζητώ στην μοναξιά μου μοναδικότητά της, αλλά κα ι την ποικιλία των συναισθημάτων που απορρέουν από αυτή. Ή ρθ α στην Αθήνα το κα ι σπούδασα φωτογραφία, στη Σχ ολή Α Κ Τ Ο, μ ε δασκάλους τον Γα ννα κόπουλο, τον Σά μιο, τον Α τμ α τζβ η, τον Ά λκη Ξανθάκη, κα ι τη ν Ι ο γο Ωοάεοη. «Έ ρ ω ς και θάνατος» είνα ι η πρώτη τρικύλισμα του νου σε απέραντα λειβάδια~. ατομική μου έκθεση στο νησί μου. ) ) Ερω τικό" Ελένη I. Κάσδαγλη Κέλλυ Πέρρου (Αρχονπκό «ΓεωργκΙδη». Αύγουστος 2009) Τ Ε Υ Χ Ο Σ Ιουνίου 2010 Κυκλοφορεί δω ρεάν κάθε δεύτερη Πανσέληνο διαβάοτε σ' αυτό το τεύχος ^ Κ έ λ λ υ Π έρ ρ ο υ, η καλλιτέχνις φω τογράφος Α "Φ υ γή ", Π οίημα το υ Π ερ ικ λ ή Μ Α ΥΡΟ Π Α Ν Ν Η Ο 'Νοσταλγικό* το υ Α λ φ ό Μ» υ Δ Ε Α Η Α "Μ ικρή α ιω νιότητα", Π ο ίη μα Τ η ς Μ α ρ ία ς Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ ΙΔ Ο Υ -Π Ο Θ Ο Υ Α Τ τ έ λ ισ ς Ε υ α γ γ ε λ ιν ό ς -έ ν α ς α υ θ ε ν π κ ό ς σ τη λο β ά τη ς της ηα ρ ά δο ζχτς Τ η ς Βικτώ ρια ς Π Α Π Π Α φ 'Ν 6 (ο ς Σ υ ν ό δ η ς, ο Ζ ω γ ρ ά φ ο ς - α ν ά μ εσ α σ ιο )^ ε ς κ α ιτ ο σ ή μ ερ α * Κ είμ εν α : Σ τ έ λ ιο ς Λ Υ Δ Α Κ Η Σ Α θ π ν ά Σ Χ ΙΝ Α Α *Α π ό ό σ α θ υ μ ά μ α ι α π ό τον Φ Ο Μ ν τη ς Κ α το χ ή ς * Τ ο υ Δ η μ ή τρ η Σ Α Ρ Α Ν Τ Α Κ Ο Υ 0 *Ο ι Κεραμίστες της Λ έσβου * ^ Κ είμ εν α : Κ λεσ νϋ σ ιλ Ο ΓΠ Ο Υ Μ άρω ΚΡΗΤΙΚΟΥ Α Ο Σκ ο τεινό ς Ε π κ *έ π τ η ς ', Π ο ίη μα του Τά κ η Σ Υ Ρ Ε Α Λ Η κα ι α ν α φ ο ρ ά στο ποιητικό του έρ γ ο. Εξώ φ υλλο: "Βά ρκες*, ακουαρέλλα του Ν ίκου Συνόδη Λ ^ ό τυη ο : της Μ α ρ ία ς Καλλιηολίτου Εσωτερικές Σελίδες * Φωτό(Π. Μαυρογιάννης) σ. 3 ΟΟ ατιοεοβγάει, φωτό εξω φ ύλλου παλαιού μουσικού δίσκου (αρχ. Α. Δ ελή )σ. 4 * Δύο σκίτσα του Μάκη Αξιώτη, γιατονστ.ευαγγελινό& μιαφω τό σ.6,7 * Ζωγραφική Νίκου Συνόδη: μια φορητή εικόνα και μια ακουαρέλλα σ. 8,9 * Φωτό, α π ' την "Κατοχή" ( ), (Ιδ. α ρ χείο Δ ημ. Σαραντάκου) α 11 Διάφ ορα έργα κεραμικής τέχνης σ. 12,13 * Φωτό του Τάκη Συρέλλη σ.1 5 ΙΔΙΟ ΚΤΗ ΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο Μ ΙΛ Ο Σ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ο Θ εό φ ιλο ς-( ) θέατρο ΦΟΜ Δ/νση: Ταχ. θ υ ρ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Τηλ. & Ρβχ ΦΟΜ : (+ 30) β-πτοϊι: ρήοπτγιβγβιχχ>.3γ νννννν.(οτη.οίβ-β1 Εκδότης - Διευθυντής - Επιμελητής ΠΕΡΙΚΛΗΣ Φ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος ΦΟΜ Κιν: Ο ικ Σελιδοποίηση - Εκτύπωση ΡΒΟΜ ΟΙΙΝΕ Α Ε. Α γ. Ειρήνης Μυτιλήνη Τηλ. &Ρβχ: β-ηταϋ: Παρακαλούμε ο ι σιτνεργασγές - κείμενα π ρος δημοσίευσή ν α είναι σύντομα και περιεκτικά ε ι δυνατόν σ ε ηλεκτρονικό αρχείο στοβττηαί: ρτο(ηοιίηβοιβ5.ίοίηιηβί.3γ Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του περιοδικού μόνο με ΟΜχκχπικιί αναφορά του τίτλου του Ι55Ν : Αριθμός Αδείας ΕΛ-ΤΑ 8217

3 Στην αίσθηση του ονείρου ΦΥΓΗ Πίσω από θύρες σφαλιστές κι αν μένεις* μες σε άνύπνωτες σιωπές μέ βλέπεις* πώς ξεγλιστράω και φεύγω όλονυχτίς στο μπλέ-βαθύ σαν κλωθημένο σύννεφο πού μάτωσε στο κόκκινο άνέβασμα του φεγγαριού μέ βλέπεις* πώς κλέβω ολόγυμνος τό φώς τά δάκρυα τών αστεριών* ώραΐος* κι απελεύθερος σαν μετανάστης τ ουρανού πού άναλήφτει στο αμήν μέ βλέπεις* πώςάποσπερνώ ακόσμητος σαν άγγελος από πηλό και αγιοκέρι μέ βλέπεις; ποιος ξέρ ει!.. Περικλής ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Μυτιλήνη, Ιούνιος 2010

4 ΑΛΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ... ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ Γραφείο Α λ φ ό ν σ ο ς Δ Ε Λ Η Σ Παρόλο που η εποχή μας απορρίπτει σαν ξένο σώμα ίο συναίσθημα και ό, τι σχετίζεται μαζί του, τούτες τις μέρες της μνήμης και της νοσταλγίας, αισθάνομαι να μ' εξουσιάζουν παλιές μου ευαισθησίες. Όσο κι αν προσπαθώ δεν μπορώ να τις απομακρύνω. Νοιώθω να ξυπνούν μέσα μου, περασμένες αγάπες και ευγενικές προσδοκίες που μ' αιχμαλωτίζουν. Συντροφιά μου. πολύτιμη, παλιά τραγούδια που έχουν σημαδεύσει τον ανελέητο χρόνο που κυλά. Τι είναι, αλήθεια, το παλιό τραγούδι για όσους το έζησαν όταν ήταν καινούριο; απ' όλα είναι η ερωτική ηδονή και οδύνη στο πρελούδιο της εφηβείας. Ένα ανοιχτό παράθυρο μπροστά σε μια ακύμαντη θάλασσα που στραφτάλιαζε από αναλυτό ασήμι. Είναι η έκφραση μιας αξόδεύτης τρυφερότητας που δεν μπόρεσε να γίνει ευτυχία. Είναι η θύμηση μιας λατρεμένης γυναίκας που ήξερε να δροσίζει το ζεστό από πυρετικό πάθος μέτωπό μας με τα δάκρυά της. Είναι τέλος ένα μουσικό ανατάραγμα που μπορεί να μας μεταφέρει σ' έναν κόσμο με διαφορετικό ψυχισμό από το σημερινό, κι όπου το συναίσθημα και η μελωδία είχαν μια πρώτη θέση. Με τους παλιούς σκοπούς ξαναθυμήθηκα τους τραγουδιστές εκείνους που έδιναν έκφραση στα συναισθήματα της χαράς και της λύπης που μας πλημμύριζαν κάποτε... Για τον κόσμο του χτες, ήταν θεότητες στο είδος τόυς που δεν έχουν καμιά ^ Ν

5 ΠΟΙΗΣΗ ομοιότητα με τις σημερινές. Τότε, κυριαρχούσε ο εξομολογητικός τόνος και η στοχαστική διάκριση που ήταν και τα κύρια χαρακτηριστικά της Λουσιέν Μπουαγιέ. Τα τραγούδια της «Μη λ ες πάντα», «Μ ίλα μου γι' αγάπη» και «Δίχως εσένα» ήταν μια σιγαλόφωτη ερωτική ικεσία. Ήταν ο Τίνο Ρόσσι, ο καντσονετίστας με τη βελούδινη, πραγματικά, φωνή, ο Κάρλο Μπούττι και η Νίλα Πίτσι. Η Ζάρα ( Λεάντερ και η Πόλα Νέγκρι με τις βαθιο- Οχρωματισμένες τους φωνές. Ο ι επιτυχίες, τους «Ο άνεμος μου είπ ε ένα τραγούδι» της ^πρώ της και το «Τάγκο Ν οπούρνο» της δεύτερης, γυρίζουν, αλήθεια, τόσο συχνά στ' αυτιά μου. Ήταν οι παθιάρικες φωνές της Ιμπέριο Αρζεντίνα και του Κάρλος Καρί \ ντέλ που είχαν γίνει είδωλα, κυρίως στον \ ισπανόφωνο κόσμο. Ο Καρντέλ λατρεύ- \τήκε παράφορα σ' ολόκληρη τη λατινική Αμερική. Ήταν ο πρώτος που καθιέρωσε τ' αυθεντικά αργεντίνικα τανγκό. Τα ταγκό που\μ' αυτά ερωτεύονται, κάνουν.επαναστατείς, αποχαιρετούν τους φίλους τούς στις πόλεις και τα κοπάδια τους στις πάμπες. Ο τραγουδιστής αυτός ήταν μια κορυφαία μορφή καλλιτέχνη και ανθρώϊϊρρ. \ Ο \ Βέβαια ήταν και ο ι δικοί μας καλλιτέχνες που ξεκίνησαν στην εποχή του μεσοπολέμου και για πολλά χρόνια κυριαρχούσαν στην ελληνική ζωή. Θυμάμαι πόση συγκίνηση είχα νοιώσει ακούοντας την Κάκια Μένδρη σε μια εμφάνισή της στην πόλη μας, Μυτιλήνη. Ήταν μαζί μου και ο αλησμόνητος Τέρπανδρος Αναστασιάδης που της αφιέρωσε ένα έξοχο χρονογράφημα με τίτλο «ορό τιμητικές», εννοώντας την ίδια και τον\μεγάλο της δάσκαλο τον Αττίκ. Τη ζωή μας μπορεί να την διαμορφώνουν και να την οριοθετούν σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν στο καθένα μας; Το ελαφρό τραγούδι είναι η απαραίτητη μουσική επένδυση στις πιό ευτυχισμένες μας ώρες. Γι' αυτό, η ανάμνησή του πάντα με συγκινεί. Όπως είχε γράψει ένας παλιός τρυφερός ποιητής: «το παλιό μας το τραγούδι που τ' ακούγαμε μαζί τώρα που χαθήκαν όλα ποιός θα τόλεγε να ζεί;» Μικρή αιωνιότητα Μιά κώχη Απρίλη θά σου στει'λω νά περιέχει τή Σταύρωση σου είπα καί μία μικρή αιωνιότητα νά χωράει σέ τάφο παιδικά άπό τότε ο! μέρες μου πιό μακριές νά προεξέχουν τοΰ θανάτου κι έγώ νά κοπάζω άπά τό παράθυρο σάμπως μήπως καί δω πατημασιές του άγγέλου μου έγειρε άπό τό βάρος σου 6 κήπος μπατάρισε μισός στήν άλλη όχθη καί μισός μέ ζουμπούλια καί άγραφες έπιστολές καί μία λουρίδα άπά παράδεισο χλωρό νάτή φυσάει ή νύχτα σαν άσπρο ρούχο Μαζεύω τά υπάρχοντά μου σού είχα πει μόνο πού οί αστροφεγγιές λιγόστεψαν καί δχι πιά δωρεάν φθινόπωρα καί θαλασσινά δρομάκια καί νά ψιχαλίζει άκόμα καί τή θέα πρός τά Αμίλητο τήν έκλεισαν οίκοδομές μού άνέβηκε ώς τό γόνατο καί ή άβυσσος μόνο ή μικρή αίωνιότητα μου άπόμεινε έκείνη πού δέν χώρεσε στο μνήμα καί μέ παιδεύει δπως χρόνος σταματημένος πάνω σέ καταιγίδα «πάρτε, καλέ κυρίες, πάρτε αιωνιότητες μέ σουσάμι...» θ άρχίσω κι έγώ νά ξεπουλάω τά υπάρχοντά μου - σάν τις αυτοκτονίες τής Ό δοΰ Τελετουργιών μήπως κι άπά τά γήινα άλαφρώσω κι οί μνήμες μου γίνουν ευωδία ή δάκρυ πάνω στο εικόνισμα τής Παναγίας τής Μυροβλύπσσας. Πάνω σήςϊδ,ζςπατημασιές Λ ' «Και θέα πρός τό Αμίλητο» Φεβρουάριος 2010 Αλλες εποχές, άλλες μελωδίες. ο

6 / / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΑΠΈΛΙΝΟΣ είναι ένας σημαντικός πνευματικός άνθρωπος του τόπου μας, μια πολύπλευρη προσωπι- \ κότητα. Είναι ενεργό μέλος της πνευματικής και πολιτιστι- κής ζωής του νησιού, συμμετέχει στα δρώμενά της. Κουβα- I λάει μέσα του ατόφια την ντοπιολαλιά, είναι ένας γνήσιος / εκφραστής της λεσβιακής παράδοσης. Με το σπινθηροβόλο πνεύμα του, τον ζεστό, καθάριο λόγο του και το καυστικό του χιούμορ, δίνει ράπισμα στα κακώς κείμενα Γεννήθηκε το 1928 στον Παπάδο Γέρας, όπου τέλειωσε το Δημοτι- Γράφει η κό, και το Γυμνάσιο στη Μυτιλήνη. Σπούδασε στη Φαρμακευτική Σχολή Β ικ τ ω ρ ία Π Α Π Π Α του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το φαρμακείο του στο Σκόπελο ήταν ένα ερ γαστήρι ιδεών. Εκεί είχε βιβλιοθήκη, στα διαλείμματα της δουλειάς του διάβαζε παλιά βιβλία, ήταν ο χώρος που εμπνεόταν και έγραφε τα ποιήματά του. ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ Ένας αυθεντικός στυλοβάτης της παράδοσης Για την σ π ο υ δ α ία το υ προσφ ο ρά στον τόπο, έχουν γίνει τιμητικές εκδηλώ σ εις, α φ ιερ ω μένες σ τ ο έρ γ ο το υ, από π ο λ λο ύ ς σ υ λ λ ό γ ο υ ς, ομίλους κ. ά. Στις 2 9 Μ α ρ τίο υ ο «Παγγεραγω τικός» Π ο λιτιστικό ς Σύλλογ ο ς διο ρ γόνω ο ε π ρ ο ς τιμήν του λογο τεχνική βρα δ ιά σ τ ο Πολύκεντρ ο Π α π ά δου, που ήταν κατάμεστο. Την εκδήλω ση π ρ ο λό γισ ε ο Π ρ ό εδ ρ ο ς του Σ υ λ λ ό γ ο υ, κ. Γιώργο ς Ζ ο ρ μ π ά ς. Εκ λ εκτο ί ο μ ιλη τές: ο ι κ.κ. Μ ά κ η ς Α ξ ιώ τ η ς, Στρ α τή ς Γιαννίκος, Α ρ ισ τείδ η ς Καλάργαλης και ο Δ ήμαρχος Γέρα ς κ. Σω τήρης Ζ α μ τρ ά κ η ς ανα φ έρθ ηκαν στην π λο ύσια σ υγγρ α φ ική δ ρ α σ τη ρ ιό τητα το υ ακο ύραστο υ Γεραγώτη δημιουργού. Α ν α μ φ ίβ ο λ α, ο κ. Ευα γγελινό ς μέσα από το έργο του διατηρεί ζω ντανή τη λ εσ β ια κ ή παρά δοση και τη ν ν το π ιο λα λιά, και μεταλαμπαδεύει στη νεότερη γενιά τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Ιχχχοο χοο Μάχη Άξιάπη ΙΤίββΑ* ΔΙΑΛΟΑ α ^ Γ α ρ ν ια. / *'* ' *<-^7α.τΓοα0/ι/ιι_ β ρ τ ρ Υ φ ψ κ * * ΑΛ/ 7σύ ν-ηνοο ~ ^ α^ α.αι^ ίί//λ / λ» Χ '* / <>% */< < 6/ > Λ >? 7σ>Τ ΟΟΡ/ύ) τ ο ' ζ + ι Η **9** 4θ\ ν " ρ '. 1*/>ι/Λ.0 >Κ-θ\ ηβ-,ρ/κ Ι * * * * 0. Λ σοη». φ 144. Φ φρ. 1997

7 ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ Αναμνηστική φωτό απ' την εκδήλωση τη ς (από αριστερά) Άρης Καλάργαλης, Στρατής Γιαννίκος, Π ερικλής Μαυρογιάννης, Στέλιος Εοαγγελινός, Γιώργος Ζορμπάς, Μάκης Αξιώτης Άρχισε να γράφει από την εφηβική του ηλικία, χωρίς να χρησιμοποιεί ακόμη τη λεσβιακή ντοπιολαλιά. Το 1975 κατέστρεψε ό,τι είχε ω ς τότε δημιουργήσει, υλικό που φύλαγε στο πατάρι του φαρμακείου του, και επηρεασμένος από το βιβλίο του Στρατή Αναστασέλλη «Βλοοτίνα Γιαπρακάδαινα», άρχισε να χρησιμοποιεί τη γνήσια ντοπιολαλιά, τη συνέχεια της αιολικής μητέρας γλώσσας. Σε μερικά από τα ποιήματά του, που δεν είναι γραμμένα στην ντοπιολαλιά, χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Ώρος Μάλλιας» (Ωρος ήταν θεός του αιγυπτιακού Πανθέου). Ασχολείται συστηματικά με την ιστορία, τη λαογραφία, την ετυμολογία των τοπωνυμίων της Λέσβου, και με την κριτική βιβλίου. Αγαπά το γενέθλιο τόπο του, το ίδιο και την Ελλάδα. Οταν την κατηγόρησαν άδικα, πνέοντας μένεα ενάντια στους κατηγόρους, έδωσε απάντηση στη γαλλική εφημερίδα Εβ Μοηάβ, το Είναι λάτρης της παράδοσης, ζωντανεύει τις αναμνήσεις της παλιάς, όμορφης ζωής. Λατρεύει τα έθιμα, τα διατηρεί, τα ανασταίνει. Αναβίωσε το έθιμο της ρόκας, υποστήριξε την αναβίωση του Κλήδονα και των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Καθιέρωσε στη γραφή της ντοπιολαλιάς το ο (ο -> ου -> υ) στο άρθρο του αρσενικού γένους αντί του η και ι. Αρθρογραφεί σ' όλες τις τοπικές εφημερίδες και σε περιοδικά της Αθήνας («Λ εσβιακή Π αροικία», «Αιολικά Γράμματα», «Γέρα» κτλ). Από το 1997 εκδίδει τη δισέλιδη σατιρική εφημερίδα «Τσοπ» (Το τσοπ είναι το ραβδί που κρατά ο τσοπάνος για να κουμαντάρει το ποίμνιο του). Στα ποιήματά του, που είναι γραμμένα σε έμμετρη ντοπιολαλιά, ασκεί κριτική στα κακώς κείμενα, σχολιάζει την επικαιρότητα με κριτική οξύτητα και, ενίοτε, με λυρική διάθεση. Παράλληλα με το «Τσοπ», κυκλοφόρησε σε περιορισμένα φύλλα το «Τσοπέλ(ι)» * Τ ΐώ ψ ϋ χ η δ 0 ΤΓ0Ύ05 *Γη$ φυχή* ο πόνο* πο^ιί δύσκολα περνά η καρδιά όταν ματώσει πίκρι* στη ζαιή κερνά. Σ»αν ματώσει η καρδιά σοο μην πηγαίνει* στον γιατρό όσα φάρμακα κι αν πάρει* το σαράκι θα σε τρίο Ώρο* ΈΜά/Ι/Ιια* «Λεσβιακή ΤΙαροτκία», τ. 118 (Ιαν. - Τίβρ. 1991) - Ο / Κ ο ν ν ί ν / ι ο ν } ο ^ ( φ / ) Ί / 9 ί ) ο. ' 7/ **** οί*«.ον\ 'ονγ< η /'/1+ 'β(6ΐ) τ ν Ο ΊΚ Μ ννν*/ */ *^ ήη/ γοΐ/ η ^ ^ ν ά 7 Ο ϊ ν Ρ ( * Ι Κ αν '-ρ>χσ.ντ«*«>9*ι/ τ' * ^ γ ο, τ ι 0/7/ 7θ7' *<<*> ντ)> να *ΜΛ ^ (ιίΐι/ν < ή > )ο ^ 77χ/*ν α ί ά τ*γ>«πϊ/μ «0* τ πχ/ο\ 9ο τ ά *' 7 *ΑΤΡ*τ*%α* Τ // *γτ/ρά 6 αντ^' 9**- $*** 1. ί * 7 * * Μ «ο /Λ ψψτ*αi 7Ο 7*6* *% (*) '*;» ΤΑΐ Ο* νϊνΐ,ονήφϋ*/-} V * /" ' * ) < > V * 7 * / γ φ ; «ί*/> 7 Γ ^ Τ 'ί <*67ιί'ι»;{ ί / ίτ ' Ο ν ο θ θ! 6 «.κ + τ ΐψ Λ7, 7 ί ίγσοπ», φ. 63, ίλί άρτιο* 2002 ι Θ α τςάίτοομι ϊ 2/\οοσσοόδα μα$ 3^/^3^ι)σα ^Αώσσα-τρόποοσι 'Έ ^ η η ί στοό π ιτσ ί μα* δέν θά αρ^ήσ τσ ί θμοόστι τοο ασιή να 3 ^ν(η) «δική» μα*. Οτ πάρουμε ίμκροί, μφάίηοι) '3 ^/^ζκα του ^ράβ^(εε) απάνου ιού $/Ιιπου κά^ιτ η καρδ^ιά' μ τοόν ψ υχ ισμ ό μου χάνου. Τσάντι*, φανέβή*, τρόφιμα παποότσ^ια τσ ί ^ραβίττι* στα πάντα απάνου ίβανι $ λ Ά^/Κα τήν ουρά τη*. Έ ^ ην(οι) χουρίδ Ι^ηνικά θα καταηήσουμ' οό/)(οι) μα* αφού η ^/ΙφίΟσα τρόποοσι αδέρφια στου μιδοό/\(ι) μα*. 9 ί ΤΤου/ήτεία σα δέν πάρ μέτρα χ ΐ αυτό τοό πράμα πά^(ει) χάσαμι τ χ& υσσοόδα μα* τσ αυτό θά είη δράμα. 'Έ/\/\ιινΐδ, ν αντιδράσουμι δέν ζέρου μι π^ιόν τρόπου κουμάντου πρέπ νά κάνυν φτοί που κυβιργουν τοόν τόπου. Λ. Ί&ΧΡΓΖΛ1*(ΡΖ <ΡΕΤΑ». φ. 28 (Οκτ. θ α. 1997)

8 I Κ Α Σ Τ I Κ Α Ω ΗίΣ στην πρόσφατη δουλειά του καταπιάνεται σφιλές θέμα και για πολλούς άλλους συναδέλχια από ποιά προσωπική σκοπιά αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό και ποιο είναι το εικαστικό αποτέλεσμα. Και είναι ενδιαφέρον ότι ο Νίκος Συνόδης παρακάμπτει την κλασική τεχνική της Αγιογραφίας και τον επικό χαρακτήρα του μοτίβου αντιμετωπίζοντας τις μεγάλες σε μέγεθος εικόνες με πλαστικότητα που μεταβάλλονται σε ψυχογραφικά σύμβολα. Εκρηκτική δραματικότητα αποκτούν οι μορφές που κατακλύζουν την εικονιστική επιφάνεια, τόσο με το μέγεθός τους, όσο και με την πλαστική χρωματική τους χροιά. Προκειμένου να γίνουν απτότερες οι μορφές των Νίκος ανάμεσα στο Ο Νίκος Στελ. ΣΥΝΟΔΗΣ γεννήθηκε το 1955, στη Μυτιλήνη. Έκανε ελεύθερες σπουδές σχεδίου στην Αθήνα ( ). Χρησιμοποιώντας ρεαλιστικό λεξιλόγιο αποδίδει αποσπασματικά τα θέματά του. Τη δεκαετία του '90 η γραφή αποκτά εξπρεσιονιστικό χαρακτήρα. Η πρόσφατη δουλειά του καταπιάνεται με τις Αγιογραφίες. Ο Συνόδης «ξέρει να μετουσιώνει την πραγματικότητα αφού διαθέτει την απαραίτητη ποιητική δύναμη και την ικανότητα να προεκτείνει μ' αυτόν τον τρόπο τις διαστάσεις της ίδιας του της ψυχής». Την α' ατομική Έκθεση έργων του έκανε το 1980 στη Μυτιλήνη, και μέχρι το 2005 έστησε άλλες 15 σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Και, συνεχίζει μέχρι σήμερα την ανοδική, ξεχωριστή, καλλιτεχνική του πορεία. Έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις. Έργα του υπάρχουν στις Πινακοθήκες Μυτιλήνης, Μήθυμνας, Αγιάσου, στην ΑΕΡΗΑ ΒΑΝΚ και σε άλλες Δημόσιες και Ιδιωτικές Συλλογές στην Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Κόπρο και Αμερική Αγίων, ο ζωγράφος χρησιμοποιεί νέες τεχνικές σε ατόφιο ακατέργαστο ξύλο πενήντα εξήντα ετών από πόρτες και παντζούρια με ενσωματωμένους τους μηχανισμούς. Ετσι προσδίδει αναγλυφικότητα, ενώ οι χρωματικές αντιθέσεις φθάνουν σε ένα δυνατό συνδυασμό που ξεφεύγουν από τις συνήθεις μεθόδους απεικόνισης των Αγιογραφιών. Ο χαρακτήρας, αυτών των συνθέσεων που δομούνται με πηγαία αμεσότητα και κατανόηση των σχέσεων και των αναλογιών, ακολουθεί πιστά την Κρητική Σχολή του ονομαστού Αγιογράφου Τζώρτζη (1540 μ.χ.) από τις τοιχογραφίες του καθολικού της μονής Αγίου Διονυσίου του Αγίου όρους, αποξενώνει την πραγματικότητα κάθε Μορφής την οποία υποκειμενοποιεί, προσδίδοντάςτης την σφραγίδα τής απόλυτα προσωπικής βίωσης. Οι μοναστηριακές ασκητικές άγιες μορφές δημιουργούν την εντύπωση ότι αποφάσισαν να κατοικήσουν στα κάστρα τους στις πιο απρόσιτες κορφές των βράχων του Αγίου Όρους. Ο Νίκος Συνόδης ξέρει να μετουσιώνει την πραγματικότητα αφού διαθέτει την απαραίτητη ποιητική δύναμη και την ικανότητα να προεκτείνει μ'αυτόν τον τρόπο τις διαστάσεις της ίδιας του της ψυχής. Το εικαστικό αποτέλεσμα είναι σε ορισμένες περιπτώσεις συγκλονιστικό. Η καλοστημένη σύνθεση ισορροπεί όλα τα μέσα και συναδελφώνει με τον καλύτερο τρόπο σχήμα, όγκους και χρώματα Στέλιος ΛΥΔΑΚΗΣ Επ. Καθηγητής της Ιστορίας της Ευρωπαϊκής τέχνης του Παν. Αθηνών

9 Σ υ ν ό δ η ς χθες και στο σήμερα Ιφος μιας προσωπικής επαφής που καλλιερ- Σονόδης με τα στοιχεία και την περιρρέουιιρα του περιβάλλοντος αποτυπώνεται μεστή ζωγραφική του. Η γενέτειρα του Μυτι- οσφέρει μια ποικιλία ερεθισμάτων προεριό την ιδιόμορφη φύση της, την λαϊκή της η και αρχιτεκτονική, την ιστορία και την τητά της. Ο Νίκος Συνόδης τα άμεσα βιώματα που έχει αποκτήσει από την αίσθηση της θάλασσας και της στεριάς του νησιού του τα συνδυάζει με όση ατομική και συλλογική μνήμη ανακαλεί προεκτείνοντάς τα στη συνέχεια μέσα στη διαδικασία μορφοποίησης των αντικειμενικών δεδομένων που επιλέγει. Οι θεματικές του αυτές επιλογές λειτουργούν όπως οι λέξεις σε ένα στίχο. Ανάλογα με την θέση που καταλαμβάνουν στην σύνθεση του και από τον τρόπο που παρουσιάζονται αποκτούν κάθε φορά ειδικό περιεχόμενο, το οποίο αντίστοιχα υποβάλλει και την αισθητική μας παράμετρο. Η ευαισθησία του ζωγράφου επικεντρώνεται στις λεπτομέρειες. Τις προσεγγίζει με αφοσίωση και αξιοποιεί όπως ο μικρογράφος ή ο τεχνουργός των πολύτιμων μετάλλων. Προσπαθεί να αποδώσει την λάμψη και την ακτινοβολία τους στα χρώματα, είτε διάφανοι τόνοι είναι αυτοί είτε ηλακάτες επιφάνειες. Από την άποψη αυτή η αντίληψη που έχει για το αντικείμενο ενασχόλησης του εκλεκτικά συγγενεύει με εκείνη του χειροτέχνη, καθώς μεταβιβάζει ένα μέρος του εαυτού του, κυρίως την αγάπη του και την πλήρη προσήλωσή του σε ό,τι κρύβεται πίσω από τις επιφάνειες των πραγμάτων. Δίνει ζωντάνια στην άμορφη όλη επεξεργαζόμενος τις εικόνες του με την πολυτιμότητα ενός κομψοτεχνήματος. Η αποσπασματικότητα που έχει η ρεαλιστική αφήγηση των σκηνογραφικά διευθετημένων πλάνων του Νίκου Συνόδη δημιουργεί μια μεταφυσική ατμόσφαιρα. Μέσα από αυτήν άλλωστε επιτυγχάνει άλματα ανάμεσα στον χώρο και τον χρόνο, όχι μόνο για να συλλάβει και να αποδώσει (πότε στιγμιοτυπικά, άλλοτε στερεοτυπικά) το παρόν μέσα από ένα απαράγραπτο παρελθόν καταθέσεων της ανθρώπινη ιστορίας και ζωής, αλλά παράλληλα για να ανασύρει υπαινυκτικά την μεταμορφωτική διαδικασία της εξελισσόμενης ανόργανης όλης σε οργανική. Αυτός ο κόσμος των εικαστικών νομισμάτων που κυμαίνεται ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, μέσα από την λιτότητα της περιγραφής και τους λυρικούς της ψιθύρους, παρουσιάζει στον θεατή μιαν αυλαία μετέωρη στην αινιγματικότητά τη ς. Αθηνά ΣΧΙΝΑ Ιστορικός της Τέχνης

10 ΜΝΗΜΕΣ " ΚΑΤΟΧΗΣ", Γράφει ο Δ η μ η τ ρ η ς Σ Α Ρ Α Ν Τ Α Κ Ο Σ ιδρύθηκε κατά τα τέλη της δεκαετίας του Αυτό το συμπεραίνω από το εξακριβωμένο γεγονός πως ο πατέρας μου, που μετατέθηκε στο υποκατάστημα Μυτιλήνης της Εμπορικής Τράπεζας το 1924 και παντρεύτηκε εδώ το 1927, υπήρξε ενεργό μέλος του ΦΟΜ και πήρε μέρος στην παράσταση του έργου του Πιραντέλλο «Έτσι είναι α ν έτσι νομίζετε». Μη έχοντας πρόσβαση στα αρχεία του Ομίλου, δεν είμαι βέβαιος για τις ακριβείς χρονολογίες. Με τη σειρά μου, υπήρξα και εγώ μέλος του ΦΟΜ κατά τη διάρκεια της Κατοχής και συγκεκριμένα από το φθινόπωρο του '43 και μετά και αυτό έγινε όχι τόσο από φιλοτεχνική διάθεσή μου, αλλά γ ια... συνομωτικούς λόγους. Ας πάρω όμως τα πράγματα από την αρχή. Από όσα θυμάμαι από τον Φιλοτεχνικό Όμιλο Μυτιλήνης της "Κατοχής" μ ιο φορά όμως κάποιος, στην τυπική πια ερώτηση: - Ξέρεις ή έχεις ακούσει τίποτα για κάποιο ΕΑΜ; απάντησε με μεγάλη προθυμία - Και βέβαια ξέρω - Και ποιοι είναι σ" αυτό; πού βρίσκονται, μπορείς να μας πεις; τον ρώτησαν, μη πιστεύοντας τα αυτιά τους - Βεβαίως. Αύριο αν θέλετε πάμε μαζί να σας δείξω Την άλλη μέρα το πρωί, ο τύπος οδήγησε μια κουστωδία ένοπλους γκεσταηίτες στην Απάνω Σκάλα και τους έδ ειξε ένα κτίριο με την επιγραφή Εταιρεία Αλιπάστων Μυτιλήνης - ΕΑΜ - Να εκεί είναι τους λέει, παστώνουν σαρδέλες πρόσθεσε εμπιστευτικά... ^ Τον τρίτο χειμώνα της Κατοχής ήταν πια για όλους μας φανερό πως τα δύσκολα είχαν περάσει. Δεν ήταν μόνο οι συνεχείς ήττες και υποχωρήσεις των χιτλερικών σε όλα τα μέτωπα, που μας γέμιζαν αγαλλίαση, ούτε πως η τρομερή πείνα, με τις εκατοντάδες τους θανάτους ήταν πια παρελθόν. Ήταν κάποια αισιόδοξη ατμόσφαιρα που άρχισε να δημιουργείται στην κατεχόμενη χώρα. Αυτό βέβαια δεν έγινε απότομα. Από το χειμώνα του άρχισε να κυκλοφορεί στον κόσμο η φήμη για την «Οργάνωση». Κανείς δεν έλεγε τ' όνομά της και κανείς δεν ήξερε τα μέλη της, όλοι όμως μάντευαν πως ανάμεσα μας υπήρχε και δρούσε κάποια αόρατη δύναμη, που δε λογάριαζε τους Γερμανούς και τα τσιράκια τους. Πολλά σημάδια μαρτυρούσαν την ύπαρξη και τη δράση αυτής της Οργάνωσης: Η συστηματική διοργάνωση συσσιτίων για τα παιδιά και τους άπορους, η ίδρυση καταναλωτικών συνεταιρισμών σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τις Τράπεζες, κάποιες αποδράσεις κρατουμένων μέσα από την Γκεστάπο, το ξαφνικό ζωντάνεμα συλλόγων που επί χρόνια αδρανούσαν... Σιγά σιγά πολλοί δείχνανε σα να μοιράζονταν ένα κοινό μυστικό. Ο καθένας κάτι είχε να πει, εμπιστευτικά, στον άλλον, λες και μετείχαν σε κάποια «συνομωσία», ελπιδοφόρα όμως συνομωσία, σα να περιμέναμε να γίνει σκόλη. Όπως διαπίστωσα, ο πατέρας μου, η μάνα μου και πολλοί φίλοι τους συμπεριφέρονταν σα να είχαν μυηθεί σ'αυτή τη συνομωσία. Το καλοκαίρι του 43 άρχισε να μου κάνει παρέα ο Τάκης ο Γιαννακόπουλος, που τον φωνάζαμε Γιαννάκα, συμμαθητής μου στο Γυμνάσιο. Ήταν ωραίο παιδί, με πλατύ μέτωπο, θεληματικό σαγόνι και γκρίζα μάτια, πολύ αγαπητός στους συμμαθητές μας. Η αλήθεια είναι πως μαζί του δεν είχα ως τότε πολλές φιλίες, γιατί εκείνος μεν ήταν φίλαθλος και ποδοσφαιριστής, με μέτριες

11 επιδόσεις στα μαθήματα, εγώ δε ήμουν αγύμναστος, αντιπαθούσα το ποδόσφαιρο και μου άρεσε μόνο το κολύμπι και η πεζοπορία. Οι διαφορές μας αυτές γεφυρώθηκαν από τη συμμετοχή μας στην κοινή υπόθεση, όταν τελικά μου έσκασε το μυστικό. Μου είπε πως ήταν οργανωμένος σε μιαν οργάνωση, την Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων, και μου πρότεινε να οργανωθώ κι εγώ. Δέχτηκα χωρίς κανένα δισταγμό και το ίδιο βράδυ τα είπα όλα στον πατέρα μου, που αποδείχτηκε πως ήταν απόλυτα ενήμερος της «στρατολογίας» μου από τον Γιαννάκα, μια που αυτή η οργάνωση των νέων ανήκε σε μιαν ευρύτερη, στην καθαυτό «Οργάνωση», στην οποία, από τα τέλη του '41, ήταν κι ο πατέρας μου: στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Ώστε αυτό ήταν το όνομα της Οργάνωσης: ΕΑΜ. Όπως γράφω πιο πάνω, κανείς δεν έλεγε την οργάνωση με το όνομα του, τουλάχιστον ως τα μέσα του '43. Ο πολύς ο κόσμος ίσως να μην ήξερε στ' αλήθεια το όνομα, ενώ τα οργανωμένα μέλη της, φυσικά, δεν έλεγαν λέξη. Οι Γερμανοί, που βεβαίως ξέρανε, από όσα γίνονταν στην άλλη Ελλάδα, την ύπαρξη του ΕΑΜ, είχαν φάει τα λυσσακά τους να εξακριβώσουν αν υπήρχε και στο νησί μας. Έτσι όσους πέφτανε στα χέρια τους, για οποιαδήποτε αιτία, δεν παραλείπαν να ρωτάνε αν ήξεραν ή είχαν ακούσει για το ΕΑΜ. Όλοι χωρίς εξαίρεση δήλωναν πλήρη άγνοια. Μια φορά όμως κάποιος, στην τυπική πια ερώτηση: -"Ξέρεις ή έχεις ακούσει τίποτα για κάποιο ΕΑΜ;" απάντησε με μεγάλη προθυμία -"Και βέβαια ξέρω" -"Και ποιοι είναι σ' αοτό; πού βρίσκονται, μπορείς να μας π ας;" τον ρώτησαν, μη πιστεύοντας τα αυτιά τους -"Βεβαίως. Αύριο αν θέλετε πάμε μαζί να σας δείξω" Την άλλη μέρα το πρωί, ο τύπος οδήγησε μια κουστωδία ένοπλους γκεσταπίτες στην Απάνω Σκάλα και τους έδειξε ένα κτίριο με την επιγραφή "Εταιρεία Αλιπάστων Μυτιλήνης - ΕΑΜ" -"Ν α εκεί είναι" τους λέει, "παστώνουν σαρδέλες" πρόοθεσε εμπιστευτικά... Την άλλη βδομάδα ο Γιαννάκας με ειδοποίησε πως την Τετάρτη το βράδυ, 25 Νοεμβρίου 1943 (θυμάμαι ακόμα τη ημερομηνία) θα συνεδρίαζε για πρώτη φορά η ομάδα μας. Πήγα με καρδιοχτύπι και με κάποια μυστική έξαρση. Θα συμμετείχα σε κάτι πρωτόγνωρο και σημαντικό, που είχε όμως πολλά στοιχεία ρομαντισμού. Κάτι σαν συνομωοία κατά του καταχτητή, κάτι που ανακαλούσε μνήμες από τη Φιλική Εταιρεία. Συναντηθήκαμε στον Ταρλά και καθώς είχε πέσει το σκοτάδι, για να αναγνωριστούμε σφυρίζαμε μια μελωδία από τον Πέερ Γκυντ, που την είχαμε ακούσει την προηγούμενη βραδιά, όταν είδαμε στη "Σαπφώ" μια γερμανική ταινία μ αυτόν τον τίτλο και μας είχε αρέσει πολύ. Η συνεδρίαση έγινε στο σπίτι του Χρήστου του Σαραντίδη, που είχε τελειώσει πέρσι το Πρακτικό Λύκειο και τώρα δούλευε ηλεκτροτεχνίτης. Την ομάδα μας την αποτελούσαν εφτά παιδιά, όλοι μαθητές του Γυμνασίου ή του Πρακτικού Λυκείου: ο Τάκης ο Γιαννάκας, ο Τάκης ο Παπαθανασίου, ο επιλεγόμενος Α π τάλ η ς, ο Κώστας ο Κασκαμπάς, ο Τζίμ ης ο Φράγκου, ο Γιώργος ο Αγιασσώτης και εγώ. Τελευταίος ήρθε ο «καθοδηγητής», ο Αντρέας, ένας λεπτός ξανθός νεαρός, γύρω στα είκοσι. Χωρίς καμιά εισαγωγή μπήκε κατ' ευθείαν στο θέμα. Μ ας προσφώνησε "συναγωνιστές", μας εξήγησε τους σκοπούς και τα ιδανικά της ΕΠΟΝ, μας έδωσε τους κανόνες του συνωμοτισμού και μας έβαλε τα πρώτα καθήκοντά μας: κυρίως να συγκεντρώνουμε πληροφορίες για τις κινήσεις των Γερμανών και να οργανώσουμε τη διάδοση των ανακοινωθέντων των ξένων ραδιοσταθμών στον κόσμο. Τον παρατηρούσα και τον άκουγα με κάποια απογοήτευση. Περίμενα κάτι το θερμότερο και πιο συναισθηματικό και το κοφτό και απότομο ύφος του, καθώς και τα ψυχρά γκριζογάλανα μάτια του με απώθησαν. Όταν ο Κώστας τον ρώτησε αν θα μας έδιναν όπλα και αν θα βγαίναμε στο βουνό, του εξήγησε με το ίδιο κοφτό ύφος, πως για την ώρα και με τις δοσμένες πολιτικο-στρατιωτικές συνθήκες, τέτοιο ζήτημα δεν μπαίνει για μας. Ο Κώστας δεν είπε τίποτα, αλλά ζάρωσε λίγο. Τα ίδια Συνέχεια στη σελ. 14

12 Οι κεραμίστες της «...εύφρανον αυτόν εν τοις έργοις τωνχειρών αυτού και εν παντί τω γένει αυτού...» Στη Λέσβο, κάθε τ\ αποκτά μια μοναδική ομορ<ριά Οι άνθρωποι εμπνευσμένοι από τον τόπο τους, ξέρουν πώς να μεταμορφώνουν τα δώρα της φ ύσης σ ε πραγματικά έργα τέχνης. Τα παραδοσιακά κεραμικά της Λέσβου, περίτεχνα κατασκευάσματα οπτής γης, είναι σήμα κατατεθέν της λ α *ή ς τέχνης του νησιού, εδώ και χιλιάδες χρόνια Περίτεχνες τεχνικές, ανεξάντλητη ποικιλία, εντυπωσιακή διακόσμηση προσδιορίζουν τη μοναδική αυτή παραγωγή αντικειμένων, τα οποία κοσμούν εδώ και αιώνες τις κατοικίες των ανθρώπων του τόπου και έχουν φθάσει σήμερα μέχρι την Ευρώπη, την Αμερική, την Κίνα και την Ιαπωνία ια ευχή που δεν Θα μπορούσε να λείπει από κανέναν νεοφώτιστο στο κόσμο... όποια κι αν είναι η Θρησκεία του, γιατί στον κάθε άνθρωπο που γεννιέται σ' αυτήν την γη, πρέπει να ευχόμαστε στη ζωή του να χαίρεται για όλα τα έργα που θα φτιάξει με τα χέρια του, αλλά να κάνει και τους οικείους του να χαίρονται γι αυτά... μια σπουδαία ευχή... που δεν θα μπορούσε να λείπει από το θρησκευτικό μυστήριο... θα σκεφτεί κανείς... Εμείς λοιπόν οι κεραμίστες, που απ' ό,τι φαίνεται είμαστε απ' τους τελευταίους χειρώνακτες σήμερα και χαιρόμαστε μαζί σας, τα έργα των χεριών μας! Τα εργαστήρια των κεραμιστών προσφέρονται, πολλά χρόνια τώρα, για να επικοινωνήσουμε μυστηριακά μαζί σας, τις σκέψεις που συνοδεύουν τα έργα μας, καθώς βαδίζουμε πεισματικά αυθεντικοί δημιουργοί στον 21ο αιώνα, σηκώνοντας προσεκτικά την τέχνη μας ξεσκέπαστο πιθάρι, ανάγλυφο απ' τον μόχθομας. Απ' τα χέρια μας λατρευτικά πλασμένος ο πηλός έγινε πυθόσχημος περιέκτης για τ' αμίλητο νερό των προσδοκιών του ανθρώπου... όπως το καινούριο κουμάρι που έκανε ποδαρικό στον καινούριο χρόνο δίπλα στο γινόμενο ρόδι, έγινε τέστο, γεμάτο μοσχοβολιστά ρεβύθια σε κάθε γιορτή και πανηγύρι για τους φτωχούς, φύλαξε τον αγιασμό του προσκυνητή, το δάκρυ, το λάδι κι όλες τις σοδιές... τούς σπόρους και τους καρπούς της γης, έγινε γλάστρα για τον βασιλικό, καντήλι, θυμιατό, σφυρίχτρα στα χεράκια των παιδιών μας! Άλλωστε... Πώς να σβηστεί η φτώχεια μαζί με τους φτωχούς; Κλεονίκη ΛΟΓΠΟΥ

13 Λ Α ΪΚ Η Τ Ε Χ Ν Η Λέσβου «Το ΕΟΡΓΟΝ» Πολιτιστικός Σύλλογος Κεραμιστών - Αγγειοπλαστών Λέσβου Ιδρύθηκε το Σκοπός τοο συλλόγου από την αρχή ήταν να συμβάλλει με τη δράση του στην πολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων του Νομού Λέσβου, ιδιαίτερα με την διάδοση και προβολή του καλλιτεχνικού έργου των κεραμιστών και αγγειοπλαστών και τη σχετική με αυτό Λεσβιακή Παράδοση. Ιδιαίτερα αποσκοπεί στην αυαιοθητοποίηση των Κεραμιστών - Αγγειοπλαστών, την εν γένει ενθάρρυνση των νέων μελών και την καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ τους. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, ο Σύλλογός μας προσπαθεί και επιτυγχάνει τους σκοπούς του. Ενδεικτικά, σημειώνουμε: Συμμετείχε σ' όλες τις ετήσιες εκθέσεις της «Παλλεσβιακής Έκθεσης Μανταμάδου». Συμμετείχε στο πρόγραμμα «Προβολή και Προώθηση προϊόντων Β. Αιγαίου» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Συμμετείχε δύο χρονιές στην Έκθεση «Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός» υπό την Αιγίδα του Δήμου Μανταμάδου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σύντομα προβλέπεται να εκδοθεί έντυπο με καταχώρηση των εργαστηρίων των κεραμιστών για την προώθηση και προβολή τους, γιατί μέχρι τώρα αντιμετωπίζαμε τον ανταγωνισμό αμήχανοι μπροστά στα φτηνιάρικα ξενόφερτα ψευτοκεραμικά, που κατακλύζουν την αγορά. Επίσης, θα έχουμε μια όμορφη παρουσία στο χώρο υποδοχής του αερολιμένα, σε βιτρίνα με εκλεκτά κομμάτια των μαστόρων μας, πραγματικά έργα τέχνης. Μάρω ΚΡΗΤΙΚΟΥ Πρόεδρος

14 Συνέχεια από τη σελ. 7 συναισθήματα φαίνεται πως προκάλεσε ο καθοδηγητής και στους υπόλοιπους της ομάδας, γιατί τις άλλες μέρες, καθώς ανταλλάσσαμε τις εντυπώσεις μας από την πρώτη συνεδρίαση, ο Απτάλης τον χαρακτήρισε "τρομοκράτη". Με τον καιρό όμως διαπίστωσα πως, παρά την εμφάνιση του, ο "τρομοκράτης" ήταν στην πραγματικότητα πολύ ζεστό και καλοσυνάτο παιδί. Η εξωτερική του εμφάνιση ήταν ίσως κάποια αμυντική πανοπλία. Από όσα θυμάμαι από τον Φιλοτεχνικό Όμιλο Μυτιλήνης της "Κατοχής" 1943 Από τα πρώτα «συνωμοτικά» μέτρα που πήραμε, ήταν και η εγγραφή μας στον Φιλοτεχνικό Όμιλο, που στεγαζόταν τότε στην αγορά, στη Στοά Γρηγορίου. Ο Αντρέας μας εξήγησε πως η ξαφνική ταχτική παρέα εφτά, ω ς χτες αγνώστων μεταξύ τους, νεαρών, ίσως κινούσε την περιέργεια και, γιατί όχι, την υποψία των γνωστών και των συμμαθητών μας, και οι υποψίες να φτάνανε ως τους Γερμανούς. Γι' αυτό θα έπρεπε να βρεθεί κάποια εύλογη εξήγηση. Η συμμετοχή όλων μας στον Ομιλο ήταν το καλύτερο πρόσχημα. Εκτός που ήταν από καιρό σε δικά μας χέρια, ο Όμιλος ήταν ένας πολύ παλιός, ιστορικός θα έλεγα, σύλλογος, με αξιόλογη δράση και πολύ καλό όνομα στην πόλη μας. Από την αρχή μου άρεσε στον Όμιλο. Βρήκα εκεί ένα πολύ ανεβασμένο περιβάλλον, πολλά νέα παιδιά, μεγαλύτερά μου μερικά χρόνια, με μεταδοτική ζωντάνια και κέφι. Ήταν ο Αργύρης ο Αραβανόποολος, ο Ραπίτης, ο Λευτέρης, που δε θυμάμαι πια το επώνυμό του αλλά δεν ξεχνώ την ευθυμία και την πειραχτική του διάθεση. Δυο από τα μέλη του Ομίλου, ο Παναγιωτόπουλος και ο Μπράντης παίζανε συχνά "α κατρ μαιν" στο πιάνο, που διέθετε ο ΦΟΜ και είχαν συνθέσει δυο "εμβατήρια". Το τούρκικο και το βοολγάρικο. Στο τούρκικο εμβατήριο τα λόγια ήταν όλες οι τουρκικές λέξεις που είχαν παρεισφρύσει στη λεσβιακή διάλεκτο, ατάκτωςεριμμένες: Γιαγνίς-ολντού μπιλμέμ, καρντάς μιντέρ, γκιριζ, ταχτέρ-ταχτέρ και ούτω καθεξής. Η "επω δός" ήταν: τσικμά σοοκάκ - τσιλίκ τσουμάκ τσιλΐκ τσοομάκ- τσικμά σοοκάκ Στο βουλγαρικό, ελλείψει αυθεντικών βουλγαρικών λέξεων (πού να τις βρούν άλλωστε) είχαν επινοήσει δικές τους. Και τα δύο όμως είχαν ωραία μουσική - του τουρκικού μάλιστα θύμιζε αχνά την «αλά τούρκα» του Μότσαρτ - και τα τραγουδούσαμε εν χορώ. Στον ΦΟΜ γνώρισα και τον Θανάση τον Πολοχρονιάδη. Βέβαια δε γίναμε τότε φίλοι, γιατί η διαφορά ηλικίας ήταν σημαντική, μαθητής Γυμνασίου εγώ, απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας εκείνος. Μ ας συνέδεσε όμως το γεγονός πως είχαμε και οι δύο οργανωθεί στην ΕΠΟΝ. Ανέβασε, τότε, ο ΦΟΜ το «Στραβόξολο» του Ψαθά, σε σκηνοθεσία του Στρατή Παρασκεοαΐδη ή «Παράξενου», με πρωταγωνιστές τον Βοολαλά, που έπαιζε τον κύριο Μ αροολή, δηλαδή το Στραβόξολο και τον Θανάση, που ερμήνευε το ρόλο του Περικλή, του αφελή και κάπως κουτού κλητήρα του Στραβόξυλου. Παίζανε ακόμα η Λιανά, η Σιμόνη Κανόνη, ο Γιώργος Παναγιωτόποολος και άλλοι εξαιρετικοί ερασιτέχνες ηθοποιοί. Δεν ξέρω αν οφειλόταν στη διδασκαλία του Στρατή Παρασκεοαΐδη ή στο ταλέντο του Θανάση, αλλά το παίξιμό του δεν ήταν απλή ερμηνεία, ήταν πραγματική δημιουργία. Από τότε, ερχόμενος στην Αθήνα, είδα άλλες τρεις φορές την κωμωδία του Ψαθά, με σπουδαίους ηθοποιούς, αλλά κανείς δε συγκρινόταν με τον «Περικλή» του Θανάση. Ο Θανάσης ήταν, από τότε, δεινός αφηγητής ανεκδότων και εύθυμων ιστοριών και όπως είναι φυσικό γινόταν το κέντρο της παρέας. Ένα χειμωνιάτικο βράδυ, πολλά μέλη του ΦΟΜ καθόμασταν στο εντευκτήριο του Ομίλου, που βρισκόταν στον πρώτο όροφο ενός κτιρίου της στοάς Γρηγορίου και φλυαρούσαμε, με εύθυμη διάθεση, περί ανέμων και υδάτων, ενώ στο πιάνο ο Γιώργος ο Παναγιωτόπουλος αυτοσχέδιαζε ένα είδος μουσικής υπόκρουσης της κουβέντας μας. Τότε άνοιξε η κεντρική τζαμόπορτα και μπήκε... ένα λυκόσκυλο, πίσω του δε ο γιγαντόσωμος Χανς Βούντερλιχ, διοικητής της Γκεστάπο, κρατώντας το δερμάτινο μαστίγιό του, που ποτέ δεν αποχωριζόταν! Παγώσαμε όλοι. Ο Βούντερλιχ ήταν διαβόητος για τις μεθόδους «ανάκρισης» που εφάρμοζε, ο ίδιος προσωπικά στους κρατουμένους με την ενεργό συμμετοχή του λυκόσκυλου. Μόνο που αυτή τη φορά δε φαινόταν να έχει κακές προθέσεις. Φαίνεται πως, περνώντας στην αγορά, άκουσε τα γέλια μας και το πιάνο και υπέθεσε πως ήταν κάποιο κέντρο διασκέδασης. Αφού του δόθηκαν οι σχετικές εξηγήσεις από τον Βουλαλά σε μίγμα ελληνογερμανικών, θρονιάστηκε στον κεντρικό καναπέ, με το λυκόσκυλο ξαπλωμένο στα πόδια του και λέει στον Παναγιωτόπουλο -«Εσύ 7ταίξε Λιλή Μαρλέν» Ο Γιώργος συμμορφώθηκε, αλλά από την ταραχή του έπαιξε το δημοφιλές τραγουδάκι τόσο άσκημα, που ο Απτάλης δεν κρατήθηκε και μου ψιθύρισε -«Ν α δεις που θα βγάλει το πιστόλι του και θα τον εκτελέσει» Ύστερα από λίγο ο γκεσταπίτης σηκώθηκε, μας χαιρέτησε και έφυγε ακολουθούμενος από το σκυλί του. Ανασάναμε... Θα μπορούσα να πω πολλά ακόμη για την ατμόσφαιρα, τις συζητήσεις και τις δραστηριότητες μας στον ΦΟΜ της "Κατοχικής" εποχής αλλά σεβόμενος την υπομονή των αναγνωστών και τη χωρητικότητα των σελίδων της «Σελάννας» σταματώ. Δημήτρης ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

15 Π Ο ΙΗ Σ Η 0 ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ Σ έσωσα μου είπε* ό ντυμένος στα μαύρα ό δίχως πρόσωπο. Τ η ν στιγμή που δεν είχα παρά μόνο τήν αίσθηση των πουλιών, θ ά σέ σώσω μου είπε* και μια και δυο και τρ εις φ ορ ές, τον κόσμο νά γνωρίσεις. Π υκνή όμίχλη και θειάφι ή λίμνη πού μ έτρεφε. Κλαίγοντας γο ερ σ τόν υλοτόμο είδα Ο ποιητής Τάκης Συρέλλης Ο Τάκης Συρέλλης γεννήθηκε στη Λέσβο, μεγάλωσε στον Πειραιά και ξαναγύρισε στη Λέσβο, τη δεκαετία του ' 80. Από μικρός έζησε την περιπέτεια της δεκαετίας του '60, ενώ ταξίδεψε για αρκετό διάστημα με ποντοπόρα πλοία. Ο ποιητικός του λόγος διαχέεται έντονα από τις εμπειρίες και τις εικόνες της περιπλάνησής του στον κόσμο. Τόσο στα ποιήματα, όσο και στα τραγούδια του κυριαρχούν η νοσταλγία, η θάλασσα, το ταξίδι. νά με κόβει κλωναράκι τοϋ δάσους άπό της γης τόν κορμό. Ό πρώτος πετεινός λάλησε καί ό ήλιος τις άχτίδες του άνοιξε. Ν ά θυμάσαι μου είπε* ό ντυμένος στά μαύρα ό δίχως πρόσωπο. Π ο λλές φορές θά βρεθείς στήν όδό τη ς άπωλείας χαρές, λϋπ ες, θά γνωρίσεις στο γύρισμα του χρόνου. Α γ κ α λ ιέ ς στο φώς της ήμέρα ς, στης Σελήνης τό Θ άμπος. Λουλούδια θ όνοίγουν στο διάβα σου. Το τελευταίο ποιητικό έργο του Τάκη Συρέλλη με τίτλο "Τ ο Κοχύλι του Κόσμου", έκδοσης "Αιολίδας", θα παρουσιαστεί στις 9 Ιουλίου 2010 στο Αρχοντικό "Γεωργιάδη", στο πλαίσιο των πολιτιστικών καλοκαιρινών εκδηλώσεων της Νομαρχίας Λέσβου. Για τον ίδιο και το έργο του θα μιλήσει ο καθηγητής Φιλοσοφίας του Παντείου Πανεπιστημίου και ποιητής Δημήτρης Λαμπρέλλης. Ποιήματά του θα απαγγείλουν, η θεατρολόγος και δημοσιογράφος της ΕΡΤ Βίκο Τσιανϊκα, η ηθοποιός Εκάβη Ντούμα και ο συγγραφέας Βασίλης Σταορακέλλης. Την επιμέλεια του ηχητικού υλικού θα έχει ο Α κης Δαούτης - συνθέτης. Ό π α δ ο ύ ς θά άπαπήσεις θ ά σέ πουν άρχηγό, άλήτη θά σέ πουν. Ερωτες θά γευτείς στο κορμί της γυναίκας. Α υτά είπε ό κρατώντας τό σπαθί δπου τή μοίρα μου όριζε... Τάκης ΣΥΡΕΛΛΗΣ

16 - ' λ'τ'- Μ μ Η νέα π ρ ό τα σ η υ ψ η λή ς φ ιλο ξενία ς και ξεχω ριστώ ν εκδ η λώ σ εω ν. Έ ν α ς χ ώ ρ ο ς π ο υ σ υ ν δ υ ά ζει α ρ μ ο νικά το μ ο ν τέρν ο μ ε το κ λ α σ ικ ό, τις ητίηίπιαι επ ιρ ρ ο ές με τη ν κ α λα ίσ θ η τη δ ια κ ό σ μ η σ η, το ν έο μ ε το οικείο, κ α τά λ λ η λ ο ς για κά θ ε είδ ο υ ς κοινω νικές και επα γγελμ α τικές δ εξιώ σ εις και εκδ η λώ σ εις. Α π ο λ α ύ σ τ ε τη δ ια μ ο νή σ ε ένα α π ό τα ευρ ύχω ρ α δωμάτιά μ α ς και α φ ή σ τε τις εκλεπτυ σ μ ένες γ εύ σ εις του οίτθ ί ν α σ α ς π α ρ α σ ύ ρ ο υ ν σ ε ένα ταξίδι α ισ θ ή σ εω ν. Νεάπολη Μυτιλήνης Τηλ: Ραχ: \ννννν.θιγδίοη.9 Γ Γ «Β Ι ι [ V/1 β β

Αλέξανδρος Βακιρτζής. κοσμοι παράλληλοι. Κάθε δεύτερη Πανσέληνο. ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μ ο ιρ ά ζετ α ι χ ά ρ ισ μ α. Μ υτιληναίων Λόγος. Τέχνες.

Αλέξανδρος Βακιρτζής. κοσμοι παράλληλοι. Κάθε δεύτερη Πανσέληνο. ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μ ο ιρ ά ζετ α ι χ ά ρ ισ μ α. Μ υτιληναίων Λόγος. Τέχνες. Κάθε δεύτερη Πανσέληνο Μ υτιληναίων Λόγος Τέχνες Πολιτισμός Αλέξανδρος Βακιρτζής κοσμοι παράλληλοι ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ" Εκδότης - Διευθυντής Περικλής Φ. Μαυρογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04 Ας έρθουμε πιο κοντά Editorial 05 Μου έδωσε τα πάντα Του Στέλιου Συμεωνίδη 06 Μαθητής, μοναδικός και ανεπανάληπτος

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α ΠΑΝΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α ΠΑΝΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Τιμή Τεύχους 0,50 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου 134,

Διαβάστε περισσότερα

«Η γνωριμία με το έργο του είναι ένα παράθυρο στη φύση»

«Η γνωριμία με το έργο του είναι ένα παράθυρο στη φύση» Θεόφιλος Χατζημιχαήλ «Η γνωριμία με το έργο του είναι ένα παράθυρο στη φύση» Τσιμπλούλης Γεράσιμος Μακρινίτσα Πηλίου 2010 Θεόφιλος Χατζημιχαήλ 1 Copyright 2007 Copyright 2007 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Φοίβος Δεληβοριάς. Μουσική για κάλυψη. Ζωή λάστιχο. Η τέχνη του συμβιβασμού. περιοδικό ελεύθερης κυκλοφορίας. μηνιαία έκδοση κυκλάδων

Φοίβος Δεληβοριάς. Μουσική για κάλυψη. Ζωή λάστιχο. Η τέχνη του συμβιβασμού. περιοδικό ελεύθερης κυκλοφορίας. μηνιαία έκδοση κυκλάδων περιοδικό ελεύθερης κυκλοφορίας 12 NOEΜΒΡΙΟΥ 2009 - #06 μηνιαία έκδοση κυκλάδων Φοίβος Δεληβοριάς Ζωή λάστιχο Μουσική για κάλυψη Η τέχνη του συμβιβασμού το εξώφυλλο 4 // Ατζέντα Που να πάτε, τι να δείτε,

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Φαλτάϊτς: Οδοιπορικό στη ζωγραφική του Μάνου Φαλτάϊτς

Αναστασία Φαλτάϊτς: Οδοιπορικό στη ζωγραφική του Μάνου Φαλτάϊτς 1 Αναστασία Φαλτάϊτς Οδοιπορικό στη ζωγραφική του Μάνου Φαλτάϊτς Βιγλατορία του Παλαιόπυργου Σκύρος 2009 2 Εκδότης: Μάνος Φαλτάϊτς Επιμέλεια Έκδοσης: Αναστασία Φαλτάϊτς ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΝΟΥ ΦΑΛΤΑΪΤΣ - ΣΚYΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

{σελίδες} { Νου} Διαβάζω για τους άλλους Ένα δίκτυο εθελοντών που δημιουργεί και προσφέρει με τον προφορικό λόγο.

{σελίδες} { Νου} Διαβάζω για τους άλλους Ένα δίκτυο εθελοντών που δημιουργεί και προσφέρει με τον προφορικό λόγο. {σελίδες} ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΥΣ Φύλλο 2ο - Σεπτέμβριος 2015 Διατίθεται δωρεάν Διαβάζω για τους άλλους Ένα δίκτυο εθελοντών που δημιουργεί και προσφέρει με τον προφορικό λόγο. Το δίκτυο "Διαβάζω για τους άλλους",

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μοναδικό γιορτινό τραπέζι ΑΤΑΣΤΗΜ ΚΙΑΔΑΚΗΣ

Ένα μοναδικό γιορτινό τραπέζι ΑΤΑΣΤΗΜ ΚΙΑΔΑΚΗΣ ΥΠΕΡΧ TO ΠEPIOΔIKO TΩN SUPER MARKETS XAΛKIAΔAKH ΤΕΥΧΟΣ 58 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2010 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 2ΝΕΑ Ένα μοναδικό γιορτινό τραπέζι ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Τα Φώτα των εσναφίων στον Κρουσώνα Χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Α Σέβη Σούνα Δήμητρα Καρακωνσταντάκη Μαριαρένα Μαστορακάκη Λίνα Σημαντηράκη Αιμιλία Χαϊδεμενάκη Ελένη Τζινευράκη. Σέβη Σούνα

ΤΑΞΗ Α Σέβη Σούνα Δήμητρα Καρακωνσταντάκη Μαριαρένα Μαστορακάκη Λίνα Σημαντηράκη Αιμιλία Χαϊδεμενάκη Ελένη Τζινευράκη. Σέβη Σούνα ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΡΑΝΙΟΥ Μαθητικό περιοδικό του 5ου Γυμνασίου Χανίων Τεύχος 12ο, Άνοιξη 2015,Τιμή 3 ευρώ Γερασίμου Παρδάλη1, Τ.Κ.73131 Χανιά Τηλ.28210 91763, http//5gym-chanion.chan.sch.gr ΤΑΞΗ Α Σέβη Σούνα Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Αλληλογραφία / Korespondence: Řecká obec, Vocelova 3, 120 00 Praha 2. akropolis@ropraha.eu

Editorial. Αλληλογραφία / Korespondence: Řecká obec, Vocelova 3, 120 00 Praha 2. akropolis@ropraha.eu Editorial Σ' αυτό το τεύχος, αρ. 60, θα διαβάσετε για τις εκδηλώσεις μας του μήνα Μαΐου μέχρι τις 29 Ιουνίου που ήταν τα γενέθλια του Μακ. Χριστόφορο και μέλη της ΕΚ Πράγας με την Πρόεδρο και Συντάκτη

Διαβάστε περισσότερα

υγ. home Ο Γιώργος Ιωάννου φωτογραφίζει χώρους που κάποιοι κάποτε τους εγκατέλειψαν χωρίς να υποψιάζονται πως μεταγενέστερα κάποιοι άλλοι, σ αυτή την εγκατάλειψη θα έβρισκαν έναν τρόπο να φτιάξουν το δικό

Διαβάστε περισσότερα

ορογραφί Εφηµερίδα των µελών του Χορευτικού Τοµέα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

ορογραφί Εφηµερίδα των µελών του Χορευτικού Τοµέα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου ορογραφί Φύλλο 13 ο Φεβρουάριος Εφηµερίδα των µελών του Χορευτικού Τοµέα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Α Ρ Θ Ρ Α Άρωµα αγάπης >>σελ. 3 Γράµµα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλίδονας «ΣΑΡΕΝΑ» >>σελ.

Διαβάστε περισσότερα

To Γράμμα - Έτος ΙΔ, αριθ. 83

To Γράμμα - Έτος ΙΔ, αριθ. 83 To Γράμμα - Έτος ΙΔ, αριθ. 83 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μάνος Τσελίκας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΔΟΣ ΤΕΩ 1, ΠΑΤΗΣΙΑ, Τ.Κ. 11142, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛΕΦ. 210 2912340 ΦΕΒΡ. - ΜΑΡΤΙΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ: Εκδόσεις Δρομολόγιο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΤΕΡΗΣ: Η απάντηση του Ασημάκη στον Ρένο 5 ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ: Ο Μανόλης Αναγνωστάκης κι ο Ρένος Αποστολίδης στα Ηλύσια Πεδία 7 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΓΕΡΗΣ: Καβάλα: Η «περίεργη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες αποστέλλονται υπόψη Θ. Πλατσή, Αγίας Ζώνης 42, 11364 Αθήνα, τηλ.: 210 8650236, fax: 2108652088, e-mail: lespar@asterias.

Συνεργασίες αποστέλλονται υπόψη Θ. Πλατσή, Αγίας Ζώνης 42, 11364 Αθήνα, τηλ.: 210 8650236, fax: 2108652088, e-mail: lespar@asterias. Λεσβιακή Παροικία Ζήνωνος 29-31, 104 37 Αθήνα, τηλ.: 210 5237789, fax: 210 8652088 e-mail: info@lesviaki-parikia.gr - site: www.lesviaki-parikia.gr Καίτη Μεσσηνέζη - Πλατσή Αγίας Ζώνης 42, 113 64 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

δημιουργία KAΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ! «Χριστὸς ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

δημιουργία KAΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ! «Χριστὸς ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 δημιουργία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 «Χριστὸς ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται» KAΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ! Καπετανάκη Ελένη, Α 1 Λυκείου Αποστόλου Μαρίνα, Α 1 Λυκείου Βαβανός

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόθηκε από τον Σύλλογό μας τιμητικός

Εκδόθηκε από τον Σύλλογό μας τιμητικός KANALIA T. 129_Layout 1 14/1/2015 7:44 μμ Page 1 KΩΔ. 6772 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ K A Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ nγραφεια: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 10, 106

Διαβάστε περισσότερα

PETER EBNER AND FRIENDS, ENJOY THE VIEW, VENICE, 2010. people meet in architecture

PETER EBNER AND FRIENDS, ENJOY THE VIEW, VENICE, 2010. people meet in architecture ΥΓ U T O P I A ARANDA\LASCH, GROTTO, 2005 PETER EBNER AND FRIENDS, ENJOY THE VIEW, VENICE, 2010 people meet in architecture «Ο ρόλος της αρχιτεκτονικής είναι να εισηγείται κι όχι να επιβάλλει». Αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ORIAL EDIT. Κάλλια Δετοράκη

ORIAL EDIT. Κάλλια Δετοράκη ORIAL EDIT Η ιδέα δημιουργίας ενός περιοδικού, στο οποίο θα καταγράφονται ειδήσεις από τον χώρο του πολιτισμού, της τέχνης και του επιχειρηματικού κόσμου που συναντώνται μέσα σε ένα τυπογραφείο, μας φάνηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Φοιτητική Λέσχη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Φοιτητική Λέσχη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φοιτητική Λέσχη Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής πίνακας: Ήρα ΑΘΗΝΑ 2009 1 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Φοιτητική Λέσχη Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής πίνακας: Ήρα ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιάτικη ηλεκτρονική έκδοση του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών

Μηνιάτικη ηλεκτρονική έκδοση του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών Μηνιάτικη ηλεκτρονική έκδοση του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών Περίοδος Γ Τεύχος 71 Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία τα δύο Φεστιβάλ Ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία τα

Διαβάστε περισσότερα

Για τον Πολιτισµό και την Παράδοση

Για τον Πολιτισµό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισµό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθµός Τεύχους 18 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 - Τιµή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 30 - Κυριακή 31 Μαρτίου 2013. Πανίκος Γεωργίου: Ενώνει την Oμογένεια με την Ελλάδα και την Κύπρο

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. sd Σάββατο 30 - Κυριακή 31 Μαρτίου 2013. Πανίκος Γεωργίου: Ενώνει την Oμογένεια με την Ελλάδα και την Κύπρο ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 30 - Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 Πανίκος Γεωργίου: Ενώνει την Oμογένεια με την Ελλάδα και την Κύπρο 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Ενώνει την Ομογένεια με την Ελλάδα και την Κύπρο Οι σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

περιοδικό ελεύθερης κυκλοφορίας Γιάννης Χαρούλης Graffiti μια παράνομη Τέχνη Φεστιβάλ στα νησιά Από το Ιράν στις Κυκλάδες 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 - #01

περιοδικό ελεύθερης κυκλοφορίας Γιάννης Χαρούλης Graffiti μια παράνομη Τέχνη Φεστιβάλ στα νησιά Από το Ιράν στις Κυκλάδες 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 - #01 περιοδικό ελεύθερης κυκλοφορίας Γιάννης Χαρούλης Graffiti μια παράνομη Τέχνη Φεστιβάλ στα νησιά Από το Ιράν στις Κυκλάδες 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 - #01 02 se περιεχόμενα το εξώφυλλο Στο εξώφυλλο του serious φιλοξενείται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά παιχνίδια σε μουσεία και χώρους πολιτισμού της Αθήνας

Εκπαιδευτικά παιχνίδια σε μουσεία και χώρους πολιτισμού της Αθήνας Εκπαιδευτικά παιχνίδια σε μουσεία και χώρους πολιτισμού της Αθήνας Αθήνα Ιούνιος 2008 1 Ευχαριστούμε πολύ όλα τα παιδιά που πήραν μέρος στα παιχνίδια και στις δραστηριότητες του προγράμματος. Μας έμαθαν

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Κυπουργός. Happy House. Ποδήλατο: κάνε πετάλι. Τα βουνά των Κυκλάδων μπορούν να ξαναπρασινίσουν Άννα Κόκκινος ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 - #14

Νίκος Κυπουργός. Happy House. Ποδήλατο: κάνε πετάλι. Τα βουνά των Κυκλάδων μπορούν να ξαναπρασινίσουν Άννα Κόκκινος ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 - #14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 - #14 Νίκος Κυπουργός Τα βουνά των Κυκλάδων μπορούν να ξαναπρασινίσουν Άννα Κόκκινος Happy Hou Ποδήλατο: κάνε πετάλι 02 περιεχόμενα το εξώφυλλο 06 12 10 περιεχόμενα 04 // Ατζέντα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Δουβίτσας 1943-2003

Γιάννης Δουβίτσας 1943-2003 Γιάννης Δουβίτσας 1943-2003 Αν θέλετε να μοιραστείτε ένα περιστατικό ή σκέψεις για τον Γιάννη Δουβίτσα, καταθέστε το κείμενό σας online στο www.douvitsas.org. Τα κείμενα που θα κατατεθούν μέχρι και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ! Η πόλη Trebic

ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ! Η πόλη Trebic ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ! Η πόλη Trebic 65 /201 2 Η Καλημέρα εκδίδεται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Τσεχίας. Tento časopis je vydáván za finanční podpory Ministerstva Kultury ČR. Trebic

Διαβάστε περισσότερα

E Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ A R T S P O T

E Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ A R T S P O T E Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ A R T S P O T Διαγωνισμός ΛόγωΤέχνης Τα 20 πρώτα διηγήματα του 2010 Συλλογή των έργων που διακρίθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ISBN 978-960-93-3348-1 Εκδόσεις ARTSPOT Αστική μη κερδοσκοπική

Διαβάστε περισσότερα

Το Γράμμα Έτος IΒ, αριθ. 68

Το Γράμμα Έτος IΒ, αριθ. 68 Κωδ. αριθμός: 3769 Το Γράμμα Έτος IΒ, αριθ. 68 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΕΚ Ι ΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΥΟ ΜΗΝΕΣ ΕΚ ΟΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Μάνος Τσελίκας ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Ο ΟΣ ΤΕΩ 1, ΠΑΤΗΣΙΑ, Τ.Κ. 11142, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 2912340 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα