Νίκος Συνόδης. ...α νάμ εσ α σ το χθες και το σ ήμερα... Κάδε δεύτερη Π ανσέληνο. Μυτιληναιων Λόγος Τέχνες Πολιτισμός ΙΟΥΝΙΟΣ ' 1 0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νίκος Συνόδης. ...α νάμ εσ α σ το χθες και το σ ήμερα... Κάδε δεύτερη Π ανσέληνο. Μυτιληναιων Λόγος Τέχνες Πολιτισμός ΙΟΥΝΙΟΣ ' 1 0"

Transcript

1 Μυτιληναιων Λόγος Τέχνες Πολιτισμός Κάδε δεύτερη Π ανσέληνο Νίκος Συνόδης...α νάμ εσ α σ το χθες και το σ ήμερα... ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ" Εκδότης - Διευθυντής: Περικλής Φ. Μαυρογιάννης ΙΟΥΝΙΟΣ ' 1 0

2 Με το φακό της Κέλλυς Πέρρου Έλα στο παλάτι των ονείρων μου, Γ εννημένη στη Μυτιλήνη και σαν μακρινό τραγούδι ξενπ ειά ς, τρυγώντας τους αέρινους χυμούς μου κούρνιασε στου πόθου τον μυχό μεθυσμένη απ' τη σκιά σου μεγαλώ νοντας στο νησί, έμαθα να παρατηρώ τη φύση κα ι του ς ανθρώπους. Η πρώτη μου επα φ ή μ ε τη ν τέχνη της φωτογραφίας ξεκ ιν ά από τα πρώιμα νεανικά μου χρόνια. σ ε ικετεύω Μ ο υ φαινότανε πάντα συναρπασπκό, σύρε το βλέμμα σου απάνω μου, η απαθανάτιση τη ς στιγμής μ ε όλη τη γωνιά ζεστή του δειλινού. Ατέλειω το ταξείδι η σάρκα σου και πώς να σεργιανίσω ; Σύντροφε του ονείρου μου, ανάσα μου κα ι φω ς μου, μεγάλη αγκαλιά μου. Μ ην α ρ γ είς... Είμα ι βυθός που λαχταρά το φως και σ ε ζητώ στην μοναξιά μου μοναδικότητά της, αλλά κα ι την ποικιλία των συναισθημάτων που απορρέουν από αυτή. Ή ρθ α στην Αθήνα το κα ι σπούδασα φωτογραφία, στη Σχ ολή Α Κ Τ Ο, μ ε δασκάλους τον Γα ννα κόπουλο, τον Σά μιο, τον Α τμ α τζβ η, τον Ά λκη Ξανθάκη, κα ι τη ν Ι ο γο Ωοάεοη. «Έ ρ ω ς και θάνατος» είνα ι η πρώτη τρικύλισμα του νου σε απέραντα λειβάδια~. ατομική μου έκθεση στο νησί μου. ) ) Ερω τικό" Ελένη I. Κάσδαγλη Κέλλυ Πέρρου (Αρχονπκό «ΓεωργκΙδη». Αύγουστος 2009) Τ Ε Υ Χ Ο Σ Ιουνίου 2010 Κυκλοφορεί δω ρεάν κάθε δεύτερη Πανσέληνο διαβάοτε σ' αυτό το τεύχος ^ Κ έ λ λ υ Π έρ ρ ο υ, η καλλιτέχνις φω τογράφος Α "Φ υ γή ", Π οίημα το υ Π ερ ικ λ ή Μ Α ΥΡΟ Π Α Ν Ν Η Ο 'Νοσταλγικό* το υ Α λ φ ό Μ» υ Δ Ε Α Η Α "Μ ικρή α ιω νιότητα", Π ο ίη μα Τ η ς Μ α ρ ία ς Λ Α Μ Π Α Δ Α Ρ ΙΔ Ο Υ -Π Ο Θ Ο Υ Α Τ τ έ λ ισ ς Ε υ α γ γ ε λ ιν ό ς -έ ν α ς α υ θ ε ν π κ ό ς σ τη λο β ά τη ς της ηα ρ ά δο ζχτς Τ η ς Βικτώ ρια ς Π Α Π Π Α φ 'Ν 6 (ο ς Σ υ ν ό δ η ς, ο Ζ ω γ ρ ά φ ο ς - α ν ά μ εσ α σ ιο )^ ε ς κ α ιτ ο σ ή μ ερ α * Κ είμ εν α : Σ τ έ λ ιο ς Λ Υ Δ Α Κ Η Σ Α θ π ν ά Σ Χ ΙΝ Α Α *Α π ό ό σ α θ υ μ ά μ α ι α π ό τον Φ Ο Μ ν τη ς Κ α το χ ή ς * Τ ο υ Δ η μ ή τρ η Σ Α Ρ Α Ν Τ Α Κ Ο Υ 0 *Ο ι Κεραμίστες της Λ έσβου * ^ Κ είμ εν α : Κ λεσ νϋ σ ιλ Ο ΓΠ Ο Υ Μ άρω ΚΡΗΤΙΚΟΥ Α Ο Σκ ο τεινό ς Ε π κ *έ π τ η ς ', Π ο ίη μα του Τά κ η Σ Υ Ρ Ε Α Λ Η κα ι α ν α φ ο ρ ά στο ποιητικό του έρ γ ο. Εξώ φ υλλο: "Βά ρκες*, ακουαρέλλα του Ν ίκου Συνόδη Λ ^ ό τυη ο : της Μ α ρ ία ς Καλλιηολίτου Εσωτερικές Σελίδες * Φωτό(Π. Μαυρογιάννης) σ. 3 ΟΟ ατιοεοβγάει, φωτό εξω φ ύλλου παλαιού μουσικού δίσκου (αρχ. Α. Δ ελή )σ. 4 * Δύο σκίτσα του Μάκη Αξιώτη, γιατονστ.ευαγγελινό& μιαφω τό σ.6,7 * Ζωγραφική Νίκου Συνόδη: μια φορητή εικόνα και μια ακουαρέλλα σ. 8,9 * Φωτό, α π ' την "Κατοχή" ( ), (Ιδ. α ρ χείο Δ ημ. Σαραντάκου) α 11 Διάφ ορα έργα κεραμικής τέχνης σ. 12,13 * Φωτό του Τάκη Συρέλλη σ.1 5 ΙΔΙΟ ΚΤΗ ΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο Μ ΙΛ Ο Σ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ο Θ εό φ ιλο ς-( ) θέατρο ΦΟΜ Δ/νση: Ταχ. θ υ ρ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Τηλ. & Ρβχ ΦΟΜ : (+ 30) β-πτοϊι: ρήοπτγιβγβιχχ>.3γ νννννν.(οτη.οίβ-β1 Εκδότης - Διευθυντής - Επιμελητής ΠΕΡΙΚΛΗΣ Φ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος ΦΟΜ Κιν: Ο ικ Σελιδοποίηση - Εκτύπωση ΡΒΟΜ ΟΙΙΝΕ Α Ε. Α γ. Ειρήνης Μυτιλήνη Τηλ. &Ρβχ: β-ηταϋ: Παρακαλούμε ο ι σιτνεργασγές - κείμενα π ρος δημοσίευσή ν α είναι σύντομα και περιεκτικά ε ι δυνατόν σ ε ηλεκτρονικό αρχείο στοβττηαί: ρτο(ηοιίηβοιβ5.ίοίηιηβί.3γ Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου του περιοδικού μόνο με ΟΜχκχπικιί αναφορά του τίτλου του Ι55Ν : Αριθμός Αδείας ΕΛ-ΤΑ 8217

3 Στην αίσθηση του ονείρου ΦΥΓΗ Πίσω από θύρες σφαλιστές κι αν μένεις* μες σε άνύπνωτες σιωπές μέ βλέπεις* πώς ξεγλιστράω και φεύγω όλονυχτίς στο μπλέ-βαθύ σαν κλωθημένο σύννεφο πού μάτωσε στο κόκκινο άνέβασμα του φεγγαριού μέ βλέπεις* πώς κλέβω ολόγυμνος τό φώς τά δάκρυα τών αστεριών* ώραΐος* κι απελεύθερος σαν μετανάστης τ ουρανού πού άναλήφτει στο αμήν μέ βλέπεις* πώςάποσπερνώ ακόσμητος σαν άγγελος από πηλό και αγιοκέρι μέ βλέπεις; ποιος ξέρ ει!.. Περικλής ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Μυτιλήνη, Ιούνιος 2010

4 ΑΛΛΕΣ ΕΠΟΧΕΣ... ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ Γραφείο Α λ φ ό ν σ ο ς Δ Ε Λ Η Σ Παρόλο που η εποχή μας απορρίπτει σαν ξένο σώμα ίο συναίσθημα και ό, τι σχετίζεται μαζί του, τούτες τις μέρες της μνήμης και της νοσταλγίας, αισθάνομαι να μ' εξουσιάζουν παλιές μου ευαισθησίες. Όσο κι αν προσπαθώ δεν μπορώ να τις απομακρύνω. Νοιώθω να ξυπνούν μέσα μου, περασμένες αγάπες και ευγενικές προσδοκίες που μ' αιχμαλωτίζουν. Συντροφιά μου. πολύτιμη, παλιά τραγούδια που έχουν σημαδεύσει τον ανελέητο χρόνο που κυλά. Τι είναι, αλήθεια, το παλιό τραγούδι για όσους το έζησαν όταν ήταν καινούριο; απ' όλα είναι η ερωτική ηδονή και οδύνη στο πρελούδιο της εφηβείας. Ένα ανοιχτό παράθυρο μπροστά σε μια ακύμαντη θάλασσα που στραφτάλιαζε από αναλυτό ασήμι. Είναι η έκφραση μιας αξόδεύτης τρυφερότητας που δεν μπόρεσε να γίνει ευτυχία. Είναι η θύμηση μιας λατρεμένης γυναίκας που ήξερε να δροσίζει το ζεστό από πυρετικό πάθος μέτωπό μας με τα δάκρυά της. Είναι τέλος ένα μουσικό ανατάραγμα που μπορεί να μας μεταφέρει σ' έναν κόσμο με διαφορετικό ψυχισμό από το σημερινό, κι όπου το συναίσθημα και η μελωδία είχαν μια πρώτη θέση. Με τους παλιούς σκοπούς ξαναθυμήθηκα τους τραγουδιστές εκείνους που έδιναν έκφραση στα συναισθήματα της χαράς και της λύπης που μας πλημμύριζαν κάποτε... Για τον κόσμο του χτες, ήταν θεότητες στο είδος τόυς που δεν έχουν καμιά ^ Ν

5 ΠΟΙΗΣΗ ομοιότητα με τις σημερινές. Τότε, κυριαρχούσε ο εξομολογητικός τόνος και η στοχαστική διάκριση που ήταν και τα κύρια χαρακτηριστικά της Λουσιέν Μπουαγιέ. Τα τραγούδια της «Μη λ ες πάντα», «Μ ίλα μου γι' αγάπη» και «Δίχως εσένα» ήταν μια σιγαλόφωτη ερωτική ικεσία. Ήταν ο Τίνο Ρόσσι, ο καντσονετίστας με τη βελούδινη, πραγματικά, φωνή, ο Κάρλο Μπούττι και η Νίλα Πίτσι. Η Ζάρα ( Λεάντερ και η Πόλα Νέγκρι με τις βαθιο- Οχρωματισμένες τους φωνές. Ο ι επιτυχίες, τους «Ο άνεμος μου είπ ε ένα τραγούδι» της ^πρώ της και το «Τάγκο Ν οπούρνο» της δεύτερης, γυρίζουν, αλήθεια, τόσο συχνά στ' αυτιά μου. Ήταν οι παθιάρικες φωνές της Ιμπέριο Αρζεντίνα και του Κάρλος Καρί \ ντέλ που είχαν γίνει είδωλα, κυρίως στον \ ισπανόφωνο κόσμο. Ο Καρντέλ λατρεύ- \τήκε παράφορα σ' ολόκληρη τη λατινική Αμερική. Ήταν ο πρώτος που καθιέρωσε τ' αυθεντικά αργεντίνικα τανγκό. Τα ταγκό που\μ' αυτά ερωτεύονται, κάνουν.επαναστατείς, αποχαιρετούν τους φίλους τούς στις πόλεις και τα κοπάδια τους στις πάμπες. Ο τραγουδιστής αυτός ήταν μια κορυφαία μορφή καλλιτέχνη και ανθρώϊϊρρ. \ Ο \ Βέβαια ήταν και ο ι δικοί μας καλλιτέχνες που ξεκίνησαν στην εποχή του μεσοπολέμου και για πολλά χρόνια κυριαρχούσαν στην ελληνική ζωή. Θυμάμαι πόση συγκίνηση είχα νοιώσει ακούοντας την Κάκια Μένδρη σε μια εμφάνισή της στην πόλη μας, Μυτιλήνη. Ήταν μαζί μου και ο αλησμόνητος Τέρπανδρος Αναστασιάδης που της αφιέρωσε ένα έξοχο χρονογράφημα με τίτλο «ορό τιμητικές», εννοώντας την ίδια και τον\μεγάλο της δάσκαλο τον Αττίκ. Τη ζωή μας μπορεί να την διαμορφώνουν και να την οριοθετούν σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν στο καθένα μας; Το ελαφρό τραγούδι είναι η απαραίτητη μουσική επένδυση στις πιό ευτυχισμένες μας ώρες. Γι' αυτό, η ανάμνησή του πάντα με συγκινεί. Όπως είχε γράψει ένας παλιός τρυφερός ποιητής: «το παλιό μας το τραγούδι που τ' ακούγαμε μαζί τώρα που χαθήκαν όλα ποιός θα τόλεγε να ζεί;» Μικρή αιωνιότητα Μιά κώχη Απρίλη θά σου στει'λω νά περιέχει τή Σταύρωση σου είπα καί μία μικρή αιωνιότητα νά χωράει σέ τάφο παιδικά άπό τότε ο! μέρες μου πιό μακριές νά προεξέχουν τοΰ θανάτου κι έγώ νά κοπάζω άπά τό παράθυρο σάμπως μήπως καί δω πατημασιές του άγγέλου μου έγειρε άπό τό βάρος σου 6 κήπος μπατάρισε μισός στήν άλλη όχθη καί μισός μέ ζουμπούλια καί άγραφες έπιστολές καί μία λουρίδα άπά παράδεισο χλωρό νάτή φυσάει ή νύχτα σαν άσπρο ρούχο Μαζεύω τά υπάρχοντά μου σού είχα πει μόνο πού οί αστροφεγγιές λιγόστεψαν καί δχι πιά δωρεάν φθινόπωρα καί θαλασσινά δρομάκια καί νά ψιχαλίζει άκόμα καί τή θέα πρός τά Αμίλητο τήν έκλεισαν οίκοδομές μού άνέβηκε ώς τό γόνατο καί ή άβυσσος μόνο ή μικρή αίωνιότητα μου άπόμεινε έκείνη πού δέν χώρεσε στο μνήμα καί μέ παιδεύει δπως χρόνος σταματημένος πάνω σέ καταιγίδα «πάρτε, καλέ κυρίες, πάρτε αιωνιότητες μέ σουσάμι...» θ άρχίσω κι έγώ νά ξεπουλάω τά υπάρχοντά μου - σάν τις αυτοκτονίες τής Ό δοΰ Τελετουργιών μήπως κι άπά τά γήινα άλαφρώσω κι οί μνήμες μου γίνουν ευωδία ή δάκρυ πάνω στο εικόνισμα τής Παναγίας τής Μυροβλύπσσας. Πάνω σήςϊδ,ζςπατημασιές Λ ' «Και θέα πρός τό Αμίλητο» Φεβρουάριος 2010 Αλλες εποχές, άλλες μελωδίες. ο

6 / / ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΟΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΑΠΈΛΙΝΟΣ είναι ένας σημαντικός πνευματικός άνθρωπος του τόπου μας, μια πολύπλευρη προσωπι- \ κότητα. Είναι ενεργό μέλος της πνευματικής και πολιτιστι- κής ζωής του νησιού, συμμετέχει στα δρώμενά της. Κουβα- I λάει μέσα του ατόφια την ντοπιολαλιά, είναι ένας γνήσιος / εκφραστής της λεσβιακής παράδοσης. Με το σπινθηροβόλο πνεύμα του, τον ζεστό, καθάριο λόγο του και το καυστικό του χιούμορ, δίνει ράπισμα στα κακώς κείμενα Γεννήθηκε το 1928 στον Παπάδο Γέρας, όπου τέλειωσε το Δημοτι- Γράφει η κό, και το Γυμνάσιο στη Μυτιλήνη. Σπούδασε στη Φαρμακευτική Σχολή Β ικ τ ω ρ ία Π Α Π Π Α του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το φαρμακείο του στο Σκόπελο ήταν ένα ερ γαστήρι ιδεών. Εκεί είχε βιβλιοθήκη, στα διαλείμματα της δουλειάς του διάβαζε παλιά βιβλία, ήταν ο χώρος που εμπνεόταν και έγραφε τα ποιήματά του. ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ Ένας αυθεντικός στυλοβάτης της παράδοσης Για την σ π ο υ δ α ία το υ προσφ ο ρά στον τόπο, έχουν γίνει τιμητικές εκδηλώ σ εις, α φ ιερ ω μένες σ τ ο έρ γ ο το υ, από π ο λ λο ύ ς σ υ λ λ ό γ ο υ ς, ομίλους κ. ά. Στις 2 9 Μ α ρ τίο υ ο «Παγγεραγω τικός» Π ο λιτιστικό ς Σύλλογ ο ς διο ρ γόνω ο ε π ρ ο ς τιμήν του λογο τεχνική βρα δ ιά σ τ ο Πολύκεντρ ο Π α π ά δου, που ήταν κατάμεστο. Την εκδήλω ση π ρ ο λό γισ ε ο Π ρ ό εδ ρ ο ς του Σ υ λ λ ό γ ο υ, κ. Γιώργο ς Ζ ο ρ μ π ά ς. Εκ λ εκτο ί ο μ ιλη τές: ο ι κ.κ. Μ ά κ η ς Α ξ ιώ τ η ς, Στρ α τή ς Γιαννίκος, Α ρ ισ τείδ η ς Καλάργαλης και ο Δ ήμαρχος Γέρα ς κ. Σω τήρης Ζ α μ τρ ά κ η ς ανα φ έρθ ηκαν στην π λο ύσια σ υγγρ α φ ική δ ρ α σ τη ρ ιό τητα το υ ακο ύραστο υ Γεραγώτη δημιουργού. Α ν α μ φ ίβ ο λ α, ο κ. Ευα γγελινό ς μέσα από το έργο του διατηρεί ζω ντανή τη λ εσ β ια κ ή παρά δοση και τη ν ν το π ιο λα λιά, και μεταλαμπαδεύει στη νεότερη γενιά τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Ιχχχοο χοο Μάχη Άξιάπη ΙΤίββΑ* ΔΙΑΛΟΑ α ^ Γ α ρ ν ια. / *'* ' *<-^7α.τΓοα0/ι/ιι_ β ρ τ ρ Υ φ ψ κ * * ΑΛ/ 7σύ ν-ηνοο ~ ^ α^ α.αι^ ίί//λ / λ» Χ '* / <>% */< < 6/ > Λ >? 7σ>Τ ΟΟΡ/ύ) τ ο ' ζ + ι Η **9** 4θ\ ν " ρ '. 1*/>ι/Λ.0 >Κ-θ\ ηβ-,ρ/κ Ι * * * * 0. Λ σοη». φ 144. Φ φρ. 1997

7 ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ Αναμνηστική φωτό απ' την εκδήλωση τη ς (από αριστερά) Άρης Καλάργαλης, Στρατής Γιαννίκος, Π ερικλής Μαυρογιάννης, Στέλιος Εοαγγελινός, Γιώργος Ζορμπάς, Μάκης Αξιώτης Άρχισε να γράφει από την εφηβική του ηλικία, χωρίς να χρησιμοποιεί ακόμη τη λεσβιακή ντοπιολαλιά. Το 1975 κατέστρεψε ό,τι είχε ω ς τότε δημιουργήσει, υλικό που φύλαγε στο πατάρι του φαρμακείου του, και επηρεασμένος από το βιβλίο του Στρατή Αναστασέλλη «Βλοοτίνα Γιαπρακάδαινα», άρχισε να χρησιμοποιεί τη γνήσια ντοπιολαλιά, τη συνέχεια της αιολικής μητέρας γλώσσας. Σε μερικά από τα ποιήματά του, που δεν είναι γραμμένα στην ντοπιολαλιά, χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Ώρος Μάλλιας» (Ωρος ήταν θεός του αιγυπτιακού Πανθέου). Ασχολείται συστηματικά με την ιστορία, τη λαογραφία, την ετυμολογία των τοπωνυμίων της Λέσβου, και με την κριτική βιβλίου. Αγαπά το γενέθλιο τόπο του, το ίδιο και την Ελλάδα. Οταν την κατηγόρησαν άδικα, πνέοντας μένεα ενάντια στους κατηγόρους, έδωσε απάντηση στη γαλλική εφημερίδα Εβ Μοηάβ, το Είναι λάτρης της παράδοσης, ζωντανεύει τις αναμνήσεις της παλιάς, όμορφης ζωής. Λατρεύει τα έθιμα, τα διατηρεί, τα ανασταίνει. Αναβίωσε το έθιμο της ρόκας, υποστήριξε την αναβίωση του Κλήδονα και των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Καθιέρωσε στη γραφή της ντοπιολαλιάς το ο (ο -> ου -> υ) στο άρθρο του αρσενικού γένους αντί του η και ι. Αρθρογραφεί σ' όλες τις τοπικές εφημερίδες και σε περιοδικά της Αθήνας («Λ εσβιακή Π αροικία», «Αιολικά Γράμματα», «Γέρα» κτλ). Από το 1997 εκδίδει τη δισέλιδη σατιρική εφημερίδα «Τσοπ» (Το τσοπ είναι το ραβδί που κρατά ο τσοπάνος για να κουμαντάρει το ποίμνιο του). Στα ποιήματά του, που είναι γραμμένα σε έμμετρη ντοπιολαλιά, ασκεί κριτική στα κακώς κείμενα, σχολιάζει την επικαιρότητα με κριτική οξύτητα και, ενίοτε, με λυρική διάθεση. Παράλληλα με το «Τσοπ», κυκλοφόρησε σε περιορισμένα φύλλα το «Τσοπέλ(ι)» * Τ ΐώ ψ ϋ χ η δ 0 ΤΓ0Ύ05 *Γη$ φυχή* ο πόνο* πο^ιί δύσκολα περνά η καρδιά όταν ματώσει πίκρι* στη ζαιή κερνά. Σ»αν ματώσει η καρδιά σοο μην πηγαίνει* στον γιατρό όσα φάρμακα κι αν πάρει* το σαράκι θα σε τρίο Ώρο* ΈΜά/Ι/Ιια* «Λεσβιακή ΤΙαροτκία», τ. 118 (Ιαν. - Τίβρ. 1991) - Ο / Κ ο ν ν ί ν / ι ο ν } ο ^ ( φ / ) Ί / 9 ί ) ο. ' 7/ **** οί*«.ον\ 'ονγ< η /'/1+ 'β(6ΐ) τ ν Ο ΊΚ Μ ννν*/ */ *^ ήη/ γοΐ/ η ^ ^ ν ά 7 Ο ϊ ν Ρ ( * Ι Κ αν '-ρ>χσ.ντ«*«>9*ι/ τ' * ^ γ ο, τ ι 0/7/ 7θ7' *<<*> ντ)> να *ΜΛ ^ (ιίΐι/ν < ή > )ο ^ 77χ/*ν α ί ά τ*γ>«πϊ/μ «0* τ πχ/ο\ 9ο τ ά *' 7 *ΑΤΡ*τ*%α* Τ // *γτ/ρά 6 αντ^' 9**- $*** 1. ί * 7 * * Μ «ο /Λ ψψτ*αi 7Ο 7*6* *% (*) '*;» ΤΑΐ Ο* νϊνΐ,ονήφϋ*/-} V * /" ' * ) < > V * 7 * / γ φ ; «ί*/> 7 Γ ^ Τ 'ί <*67ιί'ι»;{ ί / ίτ ' Ο ν ο θ θ! 6 «.κ + τ ΐψ Λ7, 7 ί ίγσοπ», φ. 63, ίλί άρτιο* 2002 ι Θ α τςάίτοομι ϊ 2/\οοσσοόδα μα$ 3^/^3^ι)σα ^Αώσσα-τρόποοσι 'Έ ^ η η ί στοό π ιτσ ί μα* δέν θά αρ^ήσ τσ ί θμοόστι τοο ασιή να 3 ^ν(η) «δική» μα*. Οτ πάρουμε ίμκροί, μφάίηοι) '3 ^/^ζκα του ^ράβ^(εε) απάνου ιού $/Ιιπου κά^ιτ η καρδ^ιά' μ τοόν ψ υχ ισμ ό μου χάνου. Τσάντι*, φανέβή*, τρόφιμα παποότσ^ια τσ ί ^ραβίττι* στα πάντα απάνου ίβανι $ λ Ά^/Κα τήν ουρά τη*. Έ ^ ην(οι) χουρίδ Ι^ηνικά θα καταηήσουμ' οό/)(οι) μα* αφού η ^/ΙφίΟσα τρόποοσι αδέρφια στου μιδοό/\(ι) μα*. 9 ί ΤΤου/ήτεία σα δέν πάρ μέτρα χ ΐ αυτό τοό πράμα πά^(ει) χάσαμι τ χ& υσσοόδα μα* τσ αυτό θά είη δράμα. 'Έ/\/\ιινΐδ, ν αντιδράσουμι δέν ζέρου μι π^ιόν τρόπου κουμάντου πρέπ νά κάνυν φτοί που κυβιργουν τοόν τόπου. Λ. Ί&ΧΡΓΖΛ1*(ΡΖ <ΡΕΤΑ». φ. 28 (Οκτ. θ α. 1997)

8 I Κ Α Σ Τ I Κ Α Ω ΗίΣ στην πρόσφατη δουλειά του καταπιάνεται σφιλές θέμα και για πολλούς άλλους συναδέλχια από ποιά προσωπική σκοπιά αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό και ποιο είναι το εικαστικό αποτέλεσμα. Και είναι ενδιαφέρον ότι ο Νίκος Συνόδης παρακάμπτει την κλασική τεχνική της Αγιογραφίας και τον επικό χαρακτήρα του μοτίβου αντιμετωπίζοντας τις μεγάλες σε μέγεθος εικόνες με πλαστικότητα που μεταβάλλονται σε ψυχογραφικά σύμβολα. Εκρηκτική δραματικότητα αποκτούν οι μορφές που κατακλύζουν την εικονιστική επιφάνεια, τόσο με το μέγεθός τους, όσο και με την πλαστική χρωματική τους χροιά. Προκειμένου να γίνουν απτότερες οι μορφές των Νίκος ανάμεσα στο Ο Νίκος Στελ. ΣΥΝΟΔΗΣ γεννήθηκε το 1955, στη Μυτιλήνη. Έκανε ελεύθερες σπουδές σχεδίου στην Αθήνα ( ). Χρησιμοποιώντας ρεαλιστικό λεξιλόγιο αποδίδει αποσπασματικά τα θέματά του. Τη δεκαετία του '90 η γραφή αποκτά εξπρεσιονιστικό χαρακτήρα. Η πρόσφατη δουλειά του καταπιάνεται με τις Αγιογραφίες. Ο Συνόδης «ξέρει να μετουσιώνει την πραγματικότητα αφού διαθέτει την απαραίτητη ποιητική δύναμη και την ικανότητα να προεκτείνει μ' αυτόν τον τρόπο τις διαστάσεις της ίδιας του της ψυχής». Την α' ατομική Έκθεση έργων του έκανε το 1980 στη Μυτιλήνη, και μέχρι το 2005 έστησε άλλες 15 σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Και, συνεχίζει μέχρι σήμερα την ανοδική, ξεχωριστή, καλλιτεχνική του πορεία. Έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις. Έργα του υπάρχουν στις Πινακοθήκες Μυτιλήνης, Μήθυμνας, Αγιάσου, στην ΑΕΡΗΑ ΒΑΝΚ και σε άλλες Δημόσιες και Ιδιωτικές Συλλογές στην Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Κόπρο και Αμερική Αγίων, ο ζωγράφος χρησιμοποιεί νέες τεχνικές σε ατόφιο ακατέργαστο ξύλο πενήντα εξήντα ετών από πόρτες και παντζούρια με ενσωματωμένους τους μηχανισμούς. Ετσι προσδίδει αναγλυφικότητα, ενώ οι χρωματικές αντιθέσεις φθάνουν σε ένα δυνατό συνδυασμό που ξεφεύγουν από τις συνήθεις μεθόδους απεικόνισης των Αγιογραφιών. Ο χαρακτήρας, αυτών των συνθέσεων που δομούνται με πηγαία αμεσότητα και κατανόηση των σχέσεων και των αναλογιών, ακολουθεί πιστά την Κρητική Σχολή του ονομαστού Αγιογράφου Τζώρτζη (1540 μ.χ.) από τις τοιχογραφίες του καθολικού της μονής Αγίου Διονυσίου του Αγίου όρους, αποξενώνει την πραγματικότητα κάθε Μορφής την οποία υποκειμενοποιεί, προσδίδοντάςτης την σφραγίδα τής απόλυτα προσωπικής βίωσης. Οι μοναστηριακές ασκητικές άγιες μορφές δημιουργούν την εντύπωση ότι αποφάσισαν να κατοικήσουν στα κάστρα τους στις πιο απρόσιτες κορφές των βράχων του Αγίου Όρους. Ο Νίκος Συνόδης ξέρει να μετουσιώνει την πραγματικότητα αφού διαθέτει την απαραίτητη ποιητική δύναμη και την ικανότητα να προεκτείνει μ'αυτόν τον τρόπο τις διαστάσεις της ίδιας του της ψυχής. Το εικαστικό αποτέλεσμα είναι σε ορισμένες περιπτώσεις συγκλονιστικό. Η καλοστημένη σύνθεση ισορροπεί όλα τα μέσα και συναδελφώνει με τον καλύτερο τρόπο σχήμα, όγκους και χρώματα Στέλιος ΛΥΔΑΚΗΣ Επ. Καθηγητής της Ιστορίας της Ευρωπαϊκής τέχνης του Παν. Αθηνών

9 Σ υ ν ό δ η ς χθες και στο σήμερα Ιφος μιας προσωπικής επαφής που καλλιερ- Σονόδης με τα στοιχεία και την περιρρέουιιρα του περιβάλλοντος αποτυπώνεται μεστή ζωγραφική του. Η γενέτειρα του Μυτι- οσφέρει μια ποικιλία ερεθισμάτων προεριό την ιδιόμορφη φύση της, την λαϊκή της η και αρχιτεκτονική, την ιστορία και την τητά της. Ο Νίκος Συνόδης τα άμεσα βιώματα που έχει αποκτήσει από την αίσθηση της θάλασσας και της στεριάς του νησιού του τα συνδυάζει με όση ατομική και συλλογική μνήμη ανακαλεί προεκτείνοντάς τα στη συνέχεια μέσα στη διαδικασία μορφοποίησης των αντικειμενικών δεδομένων που επιλέγει. Οι θεματικές του αυτές επιλογές λειτουργούν όπως οι λέξεις σε ένα στίχο. Ανάλογα με την θέση που καταλαμβάνουν στην σύνθεση του και από τον τρόπο που παρουσιάζονται αποκτούν κάθε φορά ειδικό περιεχόμενο, το οποίο αντίστοιχα υποβάλλει και την αισθητική μας παράμετρο. Η ευαισθησία του ζωγράφου επικεντρώνεται στις λεπτομέρειες. Τις προσεγγίζει με αφοσίωση και αξιοποιεί όπως ο μικρογράφος ή ο τεχνουργός των πολύτιμων μετάλλων. Προσπαθεί να αποδώσει την λάμψη και την ακτινοβολία τους στα χρώματα, είτε διάφανοι τόνοι είναι αυτοί είτε ηλακάτες επιφάνειες. Από την άποψη αυτή η αντίληψη που έχει για το αντικείμενο ενασχόλησης του εκλεκτικά συγγενεύει με εκείνη του χειροτέχνη, καθώς μεταβιβάζει ένα μέρος του εαυτού του, κυρίως την αγάπη του και την πλήρη προσήλωσή του σε ό,τι κρύβεται πίσω από τις επιφάνειες των πραγμάτων. Δίνει ζωντάνια στην άμορφη όλη επεξεργαζόμενος τις εικόνες του με την πολυτιμότητα ενός κομψοτεχνήματος. Η αποσπασματικότητα που έχει η ρεαλιστική αφήγηση των σκηνογραφικά διευθετημένων πλάνων του Νίκου Συνόδη δημιουργεί μια μεταφυσική ατμόσφαιρα. Μέσα από αυτήν άλλωστε επιτυγχάνει άλματα ανάμεσα στον χώρο και τον χρόνο, όχι μόνο για να συλλάβει και να αποδώσει (πότε στιγμιοτυπικά, άλλοτε στερεοτυπικά) το παρόν μέσα από ένα απαράγραπτο παρελθόν καταθέσεων της ανθρώπινη ιστορίας και ζωής, αλλά παράλληλα για να ανασύρει υπαινυκτικά την μεταμορφωτική διαδικασία της εξελισσόμενης ανόργανης όλης σε οργανική. Αυτός ο κόσμος των εικαστικών νομισμάτων που κυμαίνεται ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, μέσα από την λιτότητα της περιγραφής και τους λυρικούς της ψιθύρους, παρουσιάζει στον θεατή μιαν αυλαία μετέωρη στην αινιγματικότητά τη ς. Αθηνά ΣΧΙΝΑ Ιστορικός της Τέχνης

10 ΜΝΗΜΕΣ " ΚΑΤΟΧΗΣ", Γράφει ο Δ η μ η τ ρ η ς Σ Α Ρ Α Ν Τ Α Κ Ο Σ ιδρύθηκε κατά τα τέλη της δεκαετίας του Αυτό το συμπεραίνω από το εξακριβωμένο γεγονός πως ο πατέρας μου, που μετατέθηκε στο υποκατάστημα Μυτιλήνης της Εμπορικής Τράπεζας το 1924 και παντρεύτηκε εδώ το 1927, υπήρξε ενεργό μέλος του ΦΟΜ και πήρε μέρος στην παράσταση του έργου του Πιραντέλλο «Έτσι είναι α ν έτσι νομίζετε». Μη έχοντας πρόσβαση στα αρχεία του Ομίλου, δεν είμαι βέβαιος για τις ακριβείς χρονολογίες. Με τη σειρά μου, υπήρξα και εγώ μέλος του ΦΟΜ κατά τη διάρκεια της Κατοχής και συγκεκριμένα από το φθινόπωρο του '43 και μετά και αυτό έγινε όχι τόσο από φιλοτεχνική διάθεσή μου, αλλά γ ια... συνομωτικούς λόγους. Ας πάρω όμως τα πράγματα από την αρχή. Από όσα θυμάμαι από τον Φιλοτεχνικό Όμιλο Μυτιλήνης της "Κατοχής" μ ιο φορά όμως κάποιος, στην τυπική πια ερώτηση: - Ξέρεις ή έχεις ακούσει τίποτα για κάποιο ΕΑΜ; απάντησε με μεγάλη προθυμία - Και βέβαια ξέρω - Και ποιοι είναι σ" αυτό; πού βρίσκονται, μπορείς να μας πεις; τον ρώτησαν, μη πιστεύοντας τα αυτιά τους - Βεβαίως. Αύριο αν θέλετε πάμε μαζί να σας δείξω Την άλλη μέρα το πρωί, ο τύπος οδήγησε μια κουστωδία ένοπλους γκεσταηίτες στην Απάνω Σκάλα και τους έδ ειξε ένα κτίριο με την επιγραφή Εταιρεία Αλιπάστων Μυτιλήνης - ΕΑΜ - Να εκεί είναι τους λέει, παστώνουν σαρδέλες πρόσθεσε εμπιστευτικά... ^ Τον τρίτο χειμώνα της Κατοχής ήταν πια για όλους μας φανερό πως τα δύσκολα είχαν περάσει. Δεν ήταν μόνο οι συνεχείς ήττες και υποχωρήσεις των χιτλερικών σε όλα τα μέτωπα, που μας γέμιζαν αγαλλίαση, ούτε πως η τρομερή πείνα, με τις εκατοντάδες τους θανάτους ήταν πια παρελθόν. Ήταν κάποια αισιόδοξη ατμόσφαιρα που άρχισε να δημιουργείται στην κατεχόμενη χώρα. Αυτό βέβαια δεν έγινε απότομα. Από το χειμώνα του άρχισε να κυκλοφορεί στον κόσμο η φήμη για την «Οργάνωση». Κανείς δεν έλεγε τ' όνομά της και κανείς δεν ήξερε τα μέλη της, όλοι όμως μάντευαν πως ανάμεσα μας υπήρχε και δρούσε κάποια αόρατη δύναμη, που δε λογάριαζε τους Γερμανούς και τα τσιράκια τους. Πολλά σημάδια μαρτυρούσαν την ύπαρξη και τη δράση αυτής της Οργάνωσης: Η συστηματική διοργάνωση συσσιτίων για τα παιδιά και τους άπορους, η ίδρυση καταναλωτικών συνεταιρισμών σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τις Τράπεζες, κάποιες αποδράσεις κρατουμένων μέσα από την Γκεστάπο, το ξαφνικό ζωντάνεμα συλλόγων που επί χρόνια αδρανούσαν... Σιγά σιγά πολλοί δείχνανε σα να μοιράζονταν ένα κοινό μυστικό. Ο καθένας κάτι είχε να πει, εμπιστευτικά, στον άλλον, λες και μετείχαν σε κάποια «συνομωσία», ελπιδοφόρα όμως συνομωσία, σα να περιμέναμε να γίνει σκόλη. Όπως διαπίστωσα, ο πατέρας μου, η μάνα μου και πολλοί φίλοι τους συμπεριφέρονταν σα να είχαν μυηθεί σ'αυτή τη συνομωσία. Το καλοκαίρι του 43 άρχισε να μου κάνει παρέα ο Τάκης ο Γιαννακόπουλος, που τον φωνάζαμε Γιαννάκα, συμμαθητής μου στο Γυμνάσιο. Ήταν ωραίο παιδί, με πλατύ μέτωπο, θεληματικό σαγόνι και γκρίζα μάτια, πολύ αγαπητός στους συμμαθητές μας. Η αλήθεια είναι πως μαζί του δεν είχα ως τότε πολλές φιλίες, γιατί εκείνος μεν ήταν φίλαθλος και ποδοσφαιριστής, με μέτριες

11 επιδόσεις στα μαθήματα, εγώ δε ήμουν αγύμναστος, αντιπαθούσα το ποδόσφαιρο και μου άρεσε μόνο το κολύμπι και η πεζοπορία. Οι διαφορές μας αυτές γεφυρώθηκαν από τη συμμετοχή μας στην κοινή υπόθεση, όταν τελικά μου έσκασε το μυστικό. Μου είπε πως ήταν οργανωμένος σε μιαν οργάνωση, την Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων, και μου πρότεινε να οργανωθώ κι εγώ. Δέχτηκα χωρίς κανένα δισταγμό και το ίδιο βράδυ τα είπα όλα στον πατέρα μου, που αποδείχτηκε πως ήταν απόλυτα ενήμερος της «στρατολογίας» μου από τον Γιαννάκα, μια που αυτή η οργάνωση των νέων ανήκε σε μιαν ευρύτερη, στην καθαυτό «Οργάνωση», στην οποία, από τα τέλη του '41, ήταν κι ο πατέρας μου: στο Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Ώστε αυτό ήταν το όνομα της Οργάνωσης: ΕΑΜ. Όπως γράφω πιο πάνω, κανείς δεν έλεγε την οργάνωση με το όνομα του, τουλάχιστον ως τα μέσα του '43. Ο πολύς ο κόσμος ίσως να μην ήξερε στ' αλήθεια το όνομα, ενώ τα οργανωμένα μέλη της, φυσικά, δεν έλεγαν λέξη. Οι Γερμανοί, που βεβαίως ξέρανε, από όσα γίνονταν στην άλλη Ελλάδα, την ύπαρξη του ΕΑΜ, είχαν φάει τα λυσσακά τους να εξακριβώσουν αν υπήρχε και στο νησί μας. Έτσι όσους πέφτανε στα χέρια τους, για οποιαδήποτε αιτία, δεν παραλείπαν να ρωτάνε αν ήξεραν ή είχαν ακούσει για το ΕΑΜ. Όλοι χωρίς εξαίρεση δήλωναν πλήρη άγνοια. Μια φορά όμως κάποιος, στην τυπική πια ερώτηση: -"Ξέρεις ή έχεις ακούσει τίποτα για κάποιο ΕΑΜ;" απάντησε με μεγάλη προθυμία -"Και βέβαια ξέρω" -"Και ποιοι είναι σ' αοτό; πού βρίσκονται, μπορείς να μας π ας;" τον ρώτησαν, μη πιστεύοντας τα αυτιά τους -"Βεβαίως. Αύριο αν θέλετε πάμε μαζί να σας δείξω" Την άλλη μέρα το πρωί, ο τύπος οδήγησε μια κουστωδία ένοπλους γκεσταπίτες στην Απάνω Σκάλα και τους έδειξε ένα κτίριο με την επιγραφή "Εταιρεία Αλιπάστων Μυτιλήνης - ΕΑΜ" -"Ν α εκεί είναι" τους λέει, "παστώνουν σαρδέλες" πρόοθεσε εμπιστευτικά... Την άλλη βδομάδα ο Γιαννάκας με ειδοποίησε πως την Τετάρτη το βράδυ, 25 Νοεμβρίου 1943 (θυμάμαι ακόμα τη ημερομηνία) θα συνεδρίαζε για πρώτη φορά η ομάδα μας. Πήγα με καρδιοχτύπι και με κάποια μυστική έξαρση. Θα συμμετείχα σε κάτι πρωτόγνωρο και σημαντικό, που είχε όμως πολλά στοιχεία ρομαντισμού. Κάτι σαν συνομωοία κατά του καταχτητή, κάτι που ανακαλούσε μνήμες από τη Φιλική Εταιρεία. Συναντηθήκαμε στον Ταρλά και καθώς είχε πέσει το σκοτάδι, για να αναγνωριστούμε σφυρίζαμε μια μελωδία από τον Πέερ Γκυντ, που την είχαμε ακούσει την προηγούμενη βραδιά, όταν είδαμε στη "Σαπφώ" μια γερμανική ταινία μ αυτόν τον τίτλο και μας είχε αρέσει πολύ. Η συνεδρίαση έγινε στο σπίτι του Χρήστου του Σαραντίδη, που είχε τελειώσει πέρσι το Πρακτικό Λύκειο και τώρα δούλευε ηλεκτροτεχνίτης. Την ομάδα μας την αποτελούσαν εφτά παιδιά, όλοι μαθητές του Γυμνασίου ή του Πρακτικού Λυκείου: ο Τάκης ο Γιαννάκας, ο Τάκης ο Παπαθανασίου, ο επιλεγόμενος Α π τάλ η ς, ο Κώστας ο Κασκαμπάς, ο Τζίμ ης ο Φράγκου, ο Γιώργος ο Αγιασσώτης και εγώ. Τελευταίος ήρθε ο «καθοδηγητής», ο Αντρέας, ένας λεπτός ξανθός νεαρός, γύρω στα είκοσι. Χωρίς καμιά εισαγωγή μπήκε κατ' ευθείαν στο θέμα. Μ ας προσφώνησε "συναγωνιστές", μας εξήγησε τους σκοπούς και τα ιδανικά της ΕΠΟΝ, μας έδωσε τους κανόνες του συνωμοτισμού και μας έβαλε τα πρώτα καθήκοντά μας: κυρίως να συγκεντρώνουμε πληροφορίες για τις κινήσεις των Γερμανών και να οργανώσουμε τη διάδοση των ανακοινωθέντων των ξένων ραδιοσταθμών στον κόσμο. Τον παρατηρούσα και τον άκουγα με κάποια απογοήτευση. Περίμενα κάτι το θερμότερο και πιο συναισθηματικό και το κοφτό και απότομο ύφος του, καθώς και τα ψυχρά γκριζογάλανα μάτια του με απώθησαν. Όταν ο Κώστας τον ρώτησε αν θα μας έδιναν όπλα και αν θα βγαίναμε στο βουνό, του εξήγησε με το ίδιο κοφτό ύφος, πως για την ώρα και με τις δοσμένες πολιτικο-στρατιωτικές συνθήκες, τέτοιο ζήτημα δεν μπαίνει για μας. Ο Κώστας δεν είπε τίποτα, αλλά ζάρωσε λίγο. Τα ίδια Συνέχεια στη σελ. 14

12 Οι κεραμίστες της «...εύφρανον αυτόν εν τοις έργοις τωνχειρών αυτού και εν παντί τω γένει αυτού...» Στη Λέσβο, κάθε τ\ αποκτά μια μοναδική ομορ<ριά Οι άνθρωποι εμπνευσμένοι από τον τόπο τους, ξέρουν πώς να μεταμορφώνουν τα δώρα της φ ύσης σ ε πραγματικά έργα τέχνης. Τα παραδοσιακά κεραμικά της Λέσβου, περίτεχνα κατασκευάσματα οπτής γης, είναι σήμα κατατεθέν της λ α *ή ς τέχνης του νησιού, εδώ και χιλιάδες χρόνια Περίτεχνες τεχνικές, ανεξάντλητη ποικιλία, εντυπωσιακή διακόσμηση προσδιορίζουν τη μοναδική αυτή παραγωγή αντικειμένων, τα οποία κοσμούν εδώ και αιώνες τις κατοικίες των ανθρώπων του τόπου και έχουν φθάσει σήμερα μέχρι την Ευρώπη, την Αμερική, την Κίνα και την Ιαπωνία ια ευχή που δεν Θα μπορούσε να λείπει από κανέναν νεοφώτιστο στο κόσμο... όποια κι αν είναι η Θρησκεία του, γιατί στον κάθε άνθρωπο που γεννιέται σ' αυτήν την γη, πρέπει να ευχόμαστε στη ζωή του να χαίρεται για όλα τα έργα που θα φτιάξει με τα χέρια του, αλλά να κάνει και τους οικείους του να χαίρονται γι αυτά... μια σπουδαία ευχή... που δεν θα μπορούσε να λείπει από το θρησκευτικό μυστήριο... θα σκεφτεί κανείς... Εμείς λοιπόν οι κεραμίστες, που απ' ό,τι φαίνεται είμαστε απ' τους τελευταίους χειρώνακτες σήμερα και χαιρόμαστε μαζί σας, τα έργα των χεριών μας! Τα εργαστήρια των κεραμιστών προσφέρονται, πολλά χρόνια τώρα, για να επικοινωνήσουμε μυστηριακά μαζί σας, τις σκέψεις που συνοδεύουν τα έργα μας, καθώς βαδίζουμε πεισματικά αυθεντικοί δημιουργοί στον 21ο αιώνα, σηκώνοντας προσεκτικά την τέχνη μας ξεσκέπαστο πιθάρι, ανάγλυφο απ' τον μόχθομας. Απ' τα χέρια μας λατρευτικά πλασμένος ο πηλός έγινε πυθόσχημος περιέκτης για τ' αμίλητο νερό των προσδοκιών του ανθρώπου... όπως το καινούριο κουμάρι που έκανε ποδαρικό στον καινούριο χρόνο δίπλα στο γινόμενο ρόδι, έγινε τέστο, γεμάτο μοσχοβολιστά ρεβύθια σε κάθε γιορτή και πανηγύρι για τους φτωχούς, φύλαξε τον αγιασμό του προσκυνητή, το δάκρυ, το λάδι κι όλες τις σοδιές... τούς σπόρους και τους καρπούς της γης, έγινε γλάστρα για τον βασιλικό, καντήλι, θυμιατό, σφυρίχτρα στα χεράκια των παιδιών μας! Άλλωστε... Πώς να σβηστεί η φτώχεια μαζί με τους φτωχούς; Κλεονίκη ΛΟΓΠΟΥ

13 Λ Α ΪΚ Η Τ Ε Χ Ν Η Λέσβου «Το ΕΟΡΓΟΝ» Πολιτιστικός Σύλλογος Κεραμιστών - Αγγειοπλαστών Λέσβου Ιδρύθηκε το Σκοπός τοο συλλόγου από την αρχή ήταν να συμβάλλει με τη δράση του στην πολιτιστική ανάπτυξη των κατοίκων του Νομού Λέσβου, ιδιαίτερα με την διάδοση και προβολή του καλλιτεχνικού έργου των κεραμιστών και αγγειοπλαστών και τη σχετική με αυτό Λεσβιακή Παράδοση. Ιδιαίτερα αποσκοπεί στην αυαιοθητοποίηση των Κεραμιστών - Αγγειοπλαστών, την εν γένει ενθάρρυνση των νέων μελών και την καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ τους. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, ο Σύλλογός μας προσπαθεί και επιτυγχάνει τους σκοπούς του. Ενδεικτικά, σημειώνουμε: Συμμετείχε σ' όλες τις ετήσιες εκθέσεις της «Παλλεσβιακής Έκθεσης Μανταμάδου». Συμμετείχε στο πρόγραμμα «Προβολή και Προώθηση προϊόντων Β. Αιγαίου» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Συμμετείχε δύο χρονιές στην Έκθεση «Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός» υπό την Αιγίδα του Δήμου Μανταμάδου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σύντομα προβλέπεται να εκδοθεί έντυπο με καταχώρηση των εργαστηρίων των κεραμιστών για την προώθηση και προβολή τους, γιατί μέχρι τώρα αντιμετωπίζαμε τον ανταγωνισμό αμήχανοι μπροστά στα φτηνιάρικα ξενόφερτα ψευτοκεραμικά, που κατακλύζουν την αγορά. Επίσης, θα έχουμε μια όμορφη παρουσία στο χώρο υποδοχής του αερολιμένα, σε βιτρίνα με εκλεκτά κομμάτια των μαστόρων μας, πραγματικά έργα τέχνης. Μάρω ΚΡΗΤΙΚΟΥ Πρόεδρος

14 Συνέχεια από τη σελ. 7 συναισθήματα φαίνεται πως προκάλεσε ο καθοδηγητής και στους υπόλοιπους της ομάδας, γιατί τις άλλες μέρες, καθώς ανταλλάσσαμε τις εντυπώσεις μας από την πρώτη συνεδρίαση, ο Απτάλης τον χαρακτήρισε "τρομοκράτη". Με τον καιρό όμως διαπίστωσα πως, παρά την εμφάνιση του, ο "τρομοκράτης" ήταν στην πραγματικότητα πολύ ζεστό και καλοσυνάτο παιδί. Η εξωτερική του εμφάνιση ήταν ίσως κάποια αμυντική πανοπλία. Από όσα θυμάμαι από τον Φιλοτεχνικό Όμιλο Μυτιλήνης της "Κατοχής" 1943 Από τα πρώτα «συνωμοτικά» μέτρα που πήραμε, ήταν και η εγγραφή μας στον Φιλοτεχνικό Όμιλο, που στεγαζόταν τότε στην αγορά, στη Στοά Γρηγορίου. Ο Αντρέας μας εξήγησε πως η ξαφνική ταχτική παρέα εφτά, ω ς χτες αγνώστων μεταξύ τους, νεαρών, ίσως κινούσε την περιέργεια και, γιατί όχι, την υποψία των γνωστών και των συμμαθητών μας, και οι υποψίες να φτάνανε ως τους Γερμανούς. Γι' αυτό θα έπρεπε να βρεθεί κάποια εύλογη εξήγηση. Η συμμετοχή όλων μας στον Ομιλο ήταν το καλύτερο πρόσχημα. Εκτός που ήταν από καιρό σε δικά μας χέρια, ο Όμιλος ήταν ένας πολύ παλιός, ιστορικός θα έλεγα, σύλλογος, με αξιόλογη δράση και πολύ καλό όνομα στην πόλη μας. Από την αρχή μου άρεσε στον Όμιλο. Βρήκα εκεί ένα πολύ ανεβασμένο περιβάλλον, πολλά νέα παιδιά, μεγαλύτερά μου μερικά χρόνια, με μεταδοτική ζωντάνια και κέφι. Ήταν ο Αργύρης ο Αραβανόποολος, ο Ραπίτης, ο Λευτέρης, που δε θυμάμαι πια το επώνυμό του αλλά δεν ξεχνώ την ευθυμία και την πειραχτική του διάθεση. Δυο από τα μέλη του Ομίλου, ο Παναγιωτόπουλος και ο Μπράντης παίζανε συχνά "α κατρ μαιν" στο πιάνο, που διέθετε ο ΦΟΜ και είχαν συνθέσει δυο "εμβατήρια". Το τούρκικο και το βοολγάρικο. Στο τούρκικο εμβατήριο τα λόγια ήταν όλες οι τουρκικές λέξεις που είχαν παρεισφρύσει στη λεσβιακή διάλεκτο, ατάκτωςεριμμένες: Γιαγνίς-ολντού μπιλμέμ, καρντάς μιντέρ, γκιριζ, ταχτέρ-ταχτέρ και ούτω καθεξής. Η "επω δός" ήταν: τσικμά σοοκάκ - τσιλίκ τσουμάκ τσιλΐκ τσοομάκ- τσικμά σοοκάκ Στο βουλγαρικό, ελλείψει αυθεντικών βουλγαρικών λέξεων (πού να τις βρούν άλλωστε) είχαν επινοήσει δικές τους. Και τα δύο όμως είχαν ωραία μουσική - του τουρκικού μάλιστα θύμιζε αχνά την «αλά τούρκα» του Μότσαρτ - και τα τραγουδούσαμε εν χορώ. Στον ΦΟΜ γνώρισα και τον Θανάση τον Πολοχρονιάδη. Βέβαια δε γίναμε τότε φίλοι, γιατί η διαφορά ηλικίας ήταν σημαντική, μαθητής Γυμνασίου εγώ, απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας εκείνος. Μ ας συνέδεσε όμως το γεγονός πως είχαμε και οι δύο οργανωθεί στην ΕΠΟΝ. Ανέβασε, τότε, ο ΦΟΜ το «Στραβόξολο» του Ψαθά, σε σκηνοθεσία του Στρατή Παρασκεοαΐδη ή «Παράξενου», με πρωταγωνιστές τον Βοολαλά, που έπαιζε τον κύριο Μ αροολή, δηλαδή το Στραβόξολο και τον Θανάση, που ερμήνευε το ρόλο του Περικλή, του αφελή και κάπως κουτού κλητήρα του Στραβόξυλου. Παίζανε ακόμα η Λιανά, η Σιμόνη Κανόνη, ο Γιώργος Παναγιωτόποολος και άλλοι εξαιρετικοί ερασιτέχνες ηθοποιοί. Δεν ξέρω αν οφειλόταν στη διδασκαλία του Στρατή Παρασκεοαΐδη ή στο ταλέντο του Θανάση, αλλά το παίξιμό του δεν ήταν απλή ερμηνεία, ήταν πραγματική δημιουργία. Από τότε, ερχόμενος στην Αθήνα, είδα άλλες τρεις φορές την κωμωδία του Ψαθά, με σπουδαίους ηθοποιούς, αλλά κανείς δε συγκρινόταν με τον «Περικλή» του Θανάση. Ο Θανάσης ήταν, από τότε, δεινός αφηγητής ανεκδότων και εύθυμων ιστοριών και όπως είναι φυσικό γινόταν το κέντρο της παρέας. Ένα χειμωνιάτικο βράδυ, πολλά μέλη του ΦΟΜ καθόμασταν στο εντευκτήριο του Ομίλου, που βρισκόταν στον πρώτο όροφο ενός κτιρίου της στοάς Γρηγορίου και φλυαρούσαμε, με εύθυμη διάθεση, περί ανέμων και υδάτων, ενώ στο πιάνο ο Γιώργος ο Παναγιωτόπουλος αυτοσχέδιαζε ένα είδος μουσικής υπόκρουσης της κουβέντας μας. Τότε άνοιξε η κεντρική τζαμόπορτα και μπήκε... ένα λυκόσκυλο, πίσω του δε ο γιγαντόσωμος Χανς Βούντερλιχ, διοικητής της Γκεστάπο, κρατώντας το δερμάτινο μαστίγιό του, που ποτέ δεν αποχωριζόταν! Παγώσαμε όλοι. Ο Βούντερλιχ ήταν διαβόητος για τις μεθόδους «ανάκρισης» που εφάρμοζε, ο ίδιος προσωπικά στους κρατουμένους με την ενεργό συμμετοχή του λυκόσκυλου. Μόνο που αυτή τη φορά δε φαινόταν να έχει κακές προθέσεις. Φαίνεται πως, περνώντας στην αγορά, άκουσε τα γέλια μας και το πιάνο και υπέθεσε πως ήταν κάποιο κέντρο διασκέδασης. Αφού του δόθηκαν οι σχετικές εξηγήσεις από τον Βουλαλά σε μίγμα ελληνογερμανικών, θρονιάστηκε στον κεντρικό καναπέ, με το λυκόσκυλο ξαπλωμένο στα πόδια του και λέει στον Παναγιωτόπουλο -«Εσύ 7ταίξε Λιλή Μαρλέν» Ο Γιώργος συμμορφώθηκε, αλλά από την ταραχή του έπαιξε το δημοφιλές τραγουδάκι τόσο άσκημα, που ο Απτάλης δεν κρατήθηκε και μου ψιθύρισε -«Ν α δεις που θα βγάλει το πιστόλι του και θα τον εκτελέσει» Ύστερα από λίγο ο γκεσταπίτης σηκώθηκε, μας χαιρέτησε και έφυγε ακολουθούμενος από το σκυλί του. Ανασάναμε... Θα μπορούσα να πω πολλά ακόμη για την ατμόσφαιρα, τις συζητήσεις και τις δραστηριότητες μας στον ΦΟΜ της "Κατοχικής" εποχής αλλά σεβόμενος την υπομονή των αναγνωστών και τη χωρητικότητα των σελίδων της «Σελάννας» σταματώ. Δημήτρης ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ

15 Π Ο ΙΗ Σ Η 0 ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ Σ έσωσα μου είπε* ό ντυμένος στα μαύρα ό δίχως πρόσωπο. Τ η ν στιγμή που δεν είχα παρά μόνο τήν αίσθηση των πουλιών, θ ά σέ σώσω μου είπε* και μια και δυο και τρ εις φ ορ ές, τον κόσμο νά γνωρίσεις. Π υκνή όμίχλη και θειάφι ή λίμνη πού μ έτρεφε. Κλαίγοντας γο ερ σ τόν υλοτόμο είδα Ο ποιητής Τάκης Συρέλλης Ο Τάκης Συρέλλης γεννήθηκε στη Λέσβο, μεγάλωσε στον Πειραιά και ξαναγύρισε στη Λέσβο, τη δεκαετία του ' 80. Από μικρός έζησε την περιπέτεια της δεκαετίας του '60, ενώ ταξίδεψε για αρκετό διάστημα με ποντοπόρα πλοία. Ο ποιητικός του λόγος διαχέεται έντονα από τις εμπειρίες και τις εικόνες της περιπλάνησής του στον κόσμο. Τόσο στα ποιήματα, όσο και στα τραγούδια του κυριαρχούν η νοσταλγία, η θάλασσα, το ταξίδι. νά με κόβει κλωναράκι τοϋ δάσους άπό της γης τόν κορμό. Ό πρώτος πετεινός λάλησε καί ό ήλιος τις άχτίδες του άνοιξε. Ν ά θυμάσαι μου είπε* ό ντυμένος στά μαύρα ό δίχως πρόσωπο. Π ο λλές φορές θά βρεθείς στήν όδό τη ς άπωλείας χαρές, λϋπ ες, θά γνωρίσεις στο γύρισμα του χρόνου. Α γ κ α λ ιέ ς στο φώς της ήμέρα ς, στης Σελήνης τό Θ άμπος. Λουλούδια θ όνοίγουν στο διάβα σου. Το τελευταίο ποιητικό έργο του Τάκη Συρέλλη με τίτλο "Τ ο Κοχύλι του Κόσμου", έκδοσης "Αιολίδας", θα παρουσιαστεί στις 9 Ιουλίου 2010 στο Αρχοντικό "Γεωργιάδη", στο πλαίσιο των πολιτιστικών καλοκαιρινών εκδηλώσεων της Νομαρχίας Λέσβου. Για τον ίδιο και το έργο του θα μιλήσει ο καθηγητής Φιλοσοφίας του Παντείου Πανεπιστημίου και ποιητής Δημήτρης Λαμπρέλλης. Ποιήματά του θα απαγγείλουν, η θεατρολόγος και δημοσιογράφος της ΕΡΤ Βίκο Τσιανϊκα, η ηθοποιός Εκάβη Ντούμα και ο συγγραφέας Βασίλης Σταορακέλλης. Την επιμέλεια του ηχητικού υλικού θα έχει ο Α κης Δαούτης - συνθέτης. Ό π α δ ο ύ ς θά άπαπήσεις θ ά σέ πουν άρχηγό, άλήτη θά σέ πουν. Ερωτες θά γευτείς στο κορμί της γυναίκας. Α υτά είπε ό κρατώντας τό σπαθί δπου τή μοίρα μου όριζε... Τάκης ΣΥΡΕΛΛΗΣ

16 - ' λ'τ'- Μ μ Η νέα π ρ ό τα σ η υ ψ η λή ς φ ιλο ξενία ς και ξεχω ριστώ ν εκδ η λώ σ εω ν. Έ ν α ς χ ώ ρ ο ς π ο υ σ υ ν δ υ ά ζει α ρ μ ο νικά το μ ο ν τέρν ο μ ε το κ λ α σ ικ ό, τις ητίηίπιαι επ ιρ ρ ο ές με τη ν κ α λα ίσ θ η τη δ ια κ ό σ μ η σ η, το ν έο μ ε το οικείο, κ α τά λ λ η λ ο ς για κά θ ε είδ ο υ ς κοινω νικές και επα γγελμ α τικές δ εξιώ σ εις και εκδ η λώ σ εις. Α π ο λ α ύ σ τ ε τη δ ια μ ο νή σ ε ένα α π ό τα ευρ ύχω ρ α δωμάτιά μ α ς και α φ ή σ τε τις εκλεπτυ σ μ ένες γ εύ σ εις του οίτθ ί ν α σ α ς π α ρ α σ ύ ρ ο υ ν σ ε ένα ταξίδι α ισ θ ή σ εω ν. Νεάπολη Μυτιλήνης Τηλ: Ραχ: \ννννν.θιγδίοη.9 Γ Γ «Β Ι ι [ V/1 β β

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ THE G C SCHOOL OF CAREERS ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Δ ΤΑΞΗ Χρόνος: 40 λεπτά Αυτό το γραπτό αποτελείται από 6 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή

ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή ηµιουργική Ψυχολογική Γραφή Ζωντανά βιβλία, της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc, µε ιστορίες που µάς δίνουν το έναυσµα να τις βιώσουµε, δραµατοποιήσουµε, συζητήσουµε, διαβάσουµε, ώστε να µάθουµε και

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο

2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ. Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a. ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο 2. ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ОРФОГРАФИЯ Konstantinos Thodis by Προβληματικός κύκλος : - o - - e - - i - - a 1. - o - ( ο ) ουδέτερο / επίθετο το ρούχο το ακριβό ποδήλατο Средний / прилагательное το βιβλίο το νέο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) Μαρία Πολυδούρη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίηµα υπερασπίζεται µια ορισµένη ποιητική επιλογή. Ποια είναι αυτή και σε ποιο είδος

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα.

Ο χαρούμενος βυθός. Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ο χαρούμενος βυθός Σχόλιο [D2]: Σπανουδάκης Κύματα Αφηγητής : Ένας όμορφος βυθός. που ήταν γαλαζοπράσινος χρυσός υπήρχε κάπου εδώ κοντά και ήταν γεμάτος όλος με χρυσόψαρα. Ψαροτουφεκάδες, δύτες και ψαράδες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Ο ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα της Ελισάβετ Κουκουμάκα ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΑ 1. Φώτης 2. Μαμά 3. Δεσποινίς Σούλα 4. Οφθαλμίατρος 5. Μπαμπάς 6. Πετράκης 7. Παιδί της

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r

w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r w w w. p e r i e x o m e n a n e t. g r Ο Iliaz Bobaj γράφει για την Παναγιώτα Ζαλώνη Ο Νίκος Μπατσικανής, ο Χάρης Μελιτάς, η Παναγιώτα Ζαλώνη και η Αλεξάνδρα ΒαΐτσηΒάκρου. (Απόσπασμα) Η Ελληνίδα Ποιήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ «ΑΞΙΖΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ /ΑΥΓΟΡΟΥ 1 Ο ΕΠΑ.Λ ΧΑΝΙΩΝ Ό,τι δεν συνέβη, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία)

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου Παρασκευή 20 Ιουνίου - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) Οι Light in Babylon αποτελούν ένα «πολυεθνικό»

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγαπητό μου ημερολόγιο Ήρθε ο Γενάρης και ο ήλιος κρύφτηκε αμέσως πίσω από τα σύννεφα. Οι φίλοι του οι συλλέκτες τον περιμένουν με αγωνία αλλά απ ότι φαίνετε θα συνεχίσουν να τον περιμένουν

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex

Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Το ψέμα είναι ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την πραγματικότητα : συνέντευξη του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη στο elniplex Η Έμη Σίνη μεγάλωσε στη Ρόδο, σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

εικαστικό ημερολόγιό μου Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

εικαστικό ημερολόγιό μου Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Όνομα: Τάξη: χολείο: εικαστικό ημερολόγιό Το μου Για τη σχολική χρονιά 2014-2015 ΥΥΓ Δ ΛΤΜΥ ΔΥΘΥΝΗ ΔΗΜΤΗ ΔΥΗ ήλιος πατέρας µητέρα αδερφός εγώ αλωσόρισες φίλε μου στη 2η έκδοση του εικαστικού ημερολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Συγγραφέας: Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Πάνος Πλατρίτης Διαιτολόγος-Διατροφολόγος www.panosplatritis.com Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270)

Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ: Τέλλου Άγρα: «Αµάξι στη βροχή» (Κ.Ν.Λ. Β Λυκείου, σ. 270) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Στοιχεία που αφορούν στο συγγραφέα, λογοτεχνικό περιβάλλον και λοιπά γραµµατολογικά στοιχεία: 1. Η αναπόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Α ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 26-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Υπάρχουν άνθρωποι, δημιουργικοί, που λατρεύουν την τέχνη και διαθέτουν πολλά ταλέντα, χωρίς να είναι επαγγελματίες.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση και διαφήμιση

Τηλεόραση και διαφήμιση Τηλεόραση και διαφήμιση Δείτε τι έγραψαν μερικά παιδιά για τις διαφημίσεις:... Σε κάθε σπίτι σήμερα έχει μπει η τηλεόραση και, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα βομβαρδιζόμαστε από τις διάφορες διαφημίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, ZORBA PHOTOS REMARKS Delivered in Greek by Emmanuel Velivasakis at the Conclusion of the Zorba the Greek Play. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, νέοι και νέες καλησπέρα σας, Λέγομαι Μανώλης Βεληβασάκης, και είμαι

Διαβάστε περισσότερα

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial)

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial) 1. Συμπληρώστε με τη σωστή αντωνυμία 1....αρέσουν πολύ τα γλυκά (η μητέρα μου) 2. Δεν... αρέσει το ποδόσφαιρο (τα παιδιά) 3....αρέσει να ταξιδεύω (εγώ) 4.... αρέσει το διάβασμα (ο Κώστας) 5. Τι...αρέσει

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΗ» Ένα δωδεκάχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Πέμπτη 21 Ιουνίου έως Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012, στο Veranda café bar, στην Απολλωνία Sifnos, October: Έκθεση με ασπρόμαυρες φωτογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ»

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ. ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ προτείνουν στο ΣΤΑΘΜΟ» ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Βασ. Αλεξάνδρου 1 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ Τηλ.: 27520 28947 Fax: 27520 27960 e-mail education@pli.gr ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΑΙΔΙΑ και ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222.

«Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. «Το Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε γραφή Braille από το Φάρο Τυφλών. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 94 15 222. Από το Σεπτέμβριο του 2008 «Tο Παραμύθι της Μουσικής» κυκλοφορεί και σε cd από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας

Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Κείμενο: Κατερίνα Βαϊμάκη Εικονογράφηση: Ρεβέκκα Βεδέ Ο Φ ίλος μου ο Ποδη λατάκιας Ευρωπαϊκή Ένωση Ταµείο Συνοχής «Επενδύοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Π Α Ρ Κ Ι Α Σ Τ Η Σ ΛΛΗΝΟΜΑΘΙΑΣ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ι Ρ Α Δ Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Σ 1 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΤΩΝ Π Α Ρ Α

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινή εκστρατεία Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χερσονήσου. Ό,τι κι αν σκέφτεσαι, σκέψου το αντίθετο! Οι αντίθετοι κόσμοι συναντιούνται στις Βιβλιοθήκες.

Καλοκαιρινή εκστρατεία Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χερσονήσου. Ό,τι κι αν σκέφτεσαι, σκέψου το αντίθετο! Οι αντίθετοι κόσμοι συναντιούνται στις Βιβλιοθήκες. Καλοκαιρινή εκστρατεία Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χερσονήσου Φιλικής Εταιρείας 11, Λ. Χερσονήσου τηλ. 28970 29520 ωράριο λειτουργίας: 9:00-15:00 Ό,τι κι αν σκέφτεσαι, σκέψου το αντίθετο! Οι αντίθετοι κόσμοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

http://hallofpeople.com/gr/bio/koyn.php ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ Αποσπάσματα από συνεντεύξεις του. (Από την επίσημη ιστοσελίδα του «Θεάτρου Τέχνης»)

http://hallofpeople.com/gr/bio/koyn.php ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ Αποσπάσματα από συνεντεύξεις του. (Από την επίσημη ιστοσελίδα του «Θεάτρου Τέχνης») http://hallofpeople.com/gr/bio/koyn.php ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΟΥΝ Αποσπάσματα από συνεντεύξεις του. (Από την επίσημη ιστοσελίδα του «Θεάτρου Τέχνης») Δε κάνουμε θέατρο για το θέατρο. Δε κάνουμε θέατρο για να ζήσουμε.

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη 1 Ο μικρός δράκος Μου ζούσε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά του πάνω σ ένα πολύ ψηλό βουνό, μέσα σ ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015 ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» ΣΤΙΣ 28-29 ΜΑΪΟΥ 2015 Ο β κύκλος του διήμερου καλλιτεχνικού, βιωματικού σεμιναρίου «ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΑΖΙ» πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009): Η ζωή και το έργο του μεγάλου ζωγράφου, χαράκτη, σκηνογράφου και δάσκαλου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009): Η ζωή και το έργο του μεγάλου ζωγράφου, χαράκτη, σκηνογράφου και δάσκαλου. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009): Η ζωή και το έργο του μεγάλου ζωγράφου, χαράκτη, σκηνογράφου και δάσκαλου. Η ζωή και το έργο του Γιάννης Μόραλης (Αρτα, 1916-Αθήνα 2009) Ζωγράφος και χαράκτης, μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας

Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιούλιος - Αύγουστος 2013 Δήμου Ναυπακτίας Δημοτικές Ενότητες: Είσοδος Ελεύθερη Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης Ο Δήμος Ναυπακτίας διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου;

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Τι κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου; Ενότητα: Ελεύθερος χρόνος διασκέδαση (2 Φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χρήστος Τερζίδης εξηγεί γιατί η ζωή είναι ένα ατελείωτο ταξίδι.

Ο Χρήστος Τερζίδης εξηγεί γιατί η ζωή είναι ένα ατελείωτο ταξίδι. On the road Ο Χρήστος Τερζίδης εξηγεί γιατί η ζωή είναι ένα ατελείωτο ταξίδι. 10.06.2014 Το ερώτημα είναι ποια είναι τα όνειρα σου, ο δρόμος είναι εύκολος. Αν ξέρεις τα όνειρα σου, ο δρόμος φωτίζεται μόνος

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο σεμινάριο. Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία. Bar theater

Διήμερο σεμινάριο. Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία. Bar theater Διήμερο σεμινάριο Εισαγωγή στη θεατρική Σκηνοθεσία Bar theater & Γιατί η υποκριτική είναι Τέχνη Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 Οκτωβρίου 2013 στην αίθουσα του ''Θυρεάτη''(παραπλεύρως Αφων Καρκούλη) Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Εικαστικό Ημερολόγιό. μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εικαστικό Ημερολόγιό. μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το Εικαστικό Ημερολόγιό μου! Όνομα: Τάξη: Σχολείο: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γεια σας φίλοι μου, Καλωσορίσατε στην παρέα μου, στην πολύχρωμη παρέα του Τέλη, της μασκότ της Cyta. Εύχομαι να περάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη

Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Παρουσίαση για την Ιταλία από τη Ιταλία Τι είδαμε, τι κάναμε και πώς περάσαμε στην Ιταλία? Ημερολόγιο Comenius Ιταλία Για να δείξω πως περάσαμε στην Ιταλία θα φτιάξω ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο θα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΒΔΟΜΑΔΑ (9-13/3/2015) ΤΟΥ Α ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΒΔΟΜΑΔΑ (9-13/3/2015) ΤΟΥ Α ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ» ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΒΔΟΜΑΔΑ (9-13/3/2015) ΤΟΥ Α ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ» Υπάρχουν άνθρωποι που διερωτώνται τι είναι η τέχνη για τον άνθρωπο, γιατί τραγουδάμε, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ αρχική εκδοχή: Θεοδωρίδης Μ. (2006), «Πώς ερωτεύονται στη Βερόνα; σκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες.

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1 Σενάριο Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Σε αντίθεση με τα αφηγηματικά ή λογοτεχνικά είδη, το σενάριο περιγράφει αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης

Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Φύλλο δραστηριοτήτων 4 ης τηλεδιάσκεψης Οµάδα... Ονόµατα::...... ραστηριότητα 1 η Από το βιβλίο Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας χάθηκε το κεφάλαιο του Μικρασιατικού πολέµου. Εσείς αναλαµβάνετε να το γράψετε.

Διαβάστε περισσότερα