ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης που αναφέρε ται στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχια κών Σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα» των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακε δονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Παράταση λειτουργίας του ΔΠΜΣ Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 25110/Β7 (ΦΕΚ 753/τ.Β / ) που αφορά στο Πρόγραμ μα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοι νωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Έρευνα Εφαρμοσμένη στην Ανάπτυξη Καινοτό μων Τοπικών και Περιφερειακών Πολιτικών και την Κοινωνική Συνοχή» Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β7/658 (ΦΕΚ 53, τ.β / ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή ματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου... 3 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Συμβουλευ τική στην Ειδική Αγωγή και την Εκπαίδευση»... 4 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανε πιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Ειδική Αγωγή»... 5 Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7/ υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1031/ /τ.Β ) που αφο ρά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπι κοινωνιών και Δικτύων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Παράταση λειτουργίας του Π.Μ.Σ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πε λοποννήσου και του Τμήματος Φιλοσοφίας Παι δαγωγκής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Κα ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ηθική Φιλοσοφία»... 7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /B7 (1) Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / ) υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφοριακά Συστήματα» των Τμημάτων Οικονο μικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει ρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνι κών Επιστημών. Παράταση λειτουργίας του ΔΠΜΣ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» και του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα διπλώματος». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ.β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Την υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / ) υπουρ γική απόφαση «Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Νέες Τεχνολογίες στις Διοικητικές και τις Κοινωνικές Επιστήμες του Πανεπι στημίου Μακεδονίας», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθμ. Β7/323 (ΦΕΚ 849/τ.Β / ), την υπ αριθμ. Β7/699π.έ. (ΦΕΚ 127/τ.Β /127/ ) και την υπ αριθμ /Β7π.έ. (ΦΕΚ 272/τ.Β / ) Υ.Α. 5. Τα αποσπάσματα πρακτικών της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Πληροφοριακά Συστήματα» του Πανεπιστημίου Μακε δονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (συνε δρίες και ). 6. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (συνεδρίες και ).

2 22908 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7. α) Το γεγονός ότι το ακαδημαϊκό έτος λήγει η λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. και β) Την υπ αριθμ. 851/ έκθεση πεπραγμένων του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. που αναφέρεται στη λει τουργία του Προγράμματος έως σήμερα και στο σκοπό παράτασης της λειτουργίας του. 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / ) υπουργική απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματο οικονομικής θα λειτουργήσουν αναμορφωμένο το Δι ατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Ακαδημαϊκό έτος , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμ βάνει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα έχει σκοπό την ειδίκευση των πτυχιούχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων Διοικητι κών, Οικονομικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων της Πληροφορικής και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στο αντικείμενο και τον επαγγελματικό χώρο της αρχικής ειδικότητας και στην ανάπτυξη της έρευνας στους συναφείς τομείς. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα οδηγεί στην απονομή: α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Πλη ροφοριακά Συστήματα και β) Διδακτορικού Διπλώματος. Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου δών στα Πληροφοριακά Συστήματα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Διοικητικών Οικονομικών, Κοινωνικών και Θετικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια 1. Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα αρχικά οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί κευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα και διαρκεί προς τούτο τέσσερα διδακτικά εξάμηνα. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις). Το τέταρτο διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει κυρίως την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας και την εξέταση του φοιτητή σε αυτήν. 2. Για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής και την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος προβλέπεται ελάχιστη διάρκεια 3 ετών, μετά τη λήψη του Μ.Δ.Ε. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων 1. Τα μαθήματα του Προγράμματος σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης παρέχονται υπό τη μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοιτήσεως. Το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα και το κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμε ται μετά τη συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων. 2. Τα μαθήματα διακρίνονται σε «υποχρεωτικά» και «επιλογής». Κατά το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο (εαρι νό) ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθή σει επιτυχώς δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) μαθήματα επιλογής, κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο (χειμερινό) ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος επίσης να παρακολουθήσει επιτυχώς δύο (2) υποχρε ωτικά μαθήματα και δύο (2) μαθήματα επιλογής, κατά το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο (εαρινό) ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα και τρία (3) μαθήματα επιλογής και κατά το τέταρτο εξάμηνο εκπονεί τη Διπλωματική Εργασία. 3. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το πα ρακάτω: Α ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα 1. Τεχνολογίες Πληροφορικής 8 ECTS 2. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού 8 ECTS Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται δύο μαθήματα) 1. Ποσοτικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες 7 ECTS 2. Κοινωνικό Οικονομικές Επιπτώσεις της Πληροφορι κής και των Τηλεπικοινωνιών 7 ECTS 3. Πληροφορική Τεχνολογία και Στρατηγικό Management 7 ECTS 4. Δίκαιο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 7 ECTS 5. Διαδικτυακές Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές 7 ECTS Β ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά Μαθήματα 1. Δίκτυα Υπολογιστών 8 ECTS 2. Βάσεις Δεδομένων 8 ECTS Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται δύο μαθήματα) 1. Επιχειρησιακή Έρευνα και Προσομοίωση 7 ECTS 2. Διοικητική Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 7 ECTS 3. Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής 7 ECTS 4. Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα 7 ECTS Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικό Μάθημα 1. Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστη μάτων 9 ECTS

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μάθημα Επιλογής (επιλέγονται τρία μαθήματα) 1. Στρατηγικές για την Πληροφορική και Τηλεματική 7 ECTS 2. Συστήματα Πολυμέσων 7 ECTS 3. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 7 ECTS 4. Ευφυή Συστήματα 7 ECTS 5. Ηλεκτρονικό Εμπόριο Επιχειρείν 7 ECTS 6. Εργαστήριο Διοικητικών Παιγνίων 7 ECTS Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Διπλωματική Εργασία (Thesis) 30 ECTS 4. Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, απα ραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη απόκτηση του ανωτέρω Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή αντίστοιχου Διπλώματος άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής. Η διδακτορική διατριβή εκπονείται σύμφωνα με τα ορι ζόμενα στις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ορίζεται κατ ανώτατο σε 35. Άρθρο 8 Προσωπικό Η ομαλή λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα θα απαιτήσει την απασχόληση μελών ΔΕΠ των τριών συνεργαζόμενων Τμημάτων του Πανεπιστη μίου Μακεδονίας, δηλαδή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Στο πρόγραμμα μπορούν επίσης να διδάξουν, ύστερα από απόφαση της ΕΔΕ, και μέλη άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Μα κεδονίας ή άλλων τμημάτων άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής ή επιστήμονες με αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο, σε σχετικό επιστημονικό πεδίο, και κύρος της ημεδαπής και αλλοδαπής. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διαθέτει την κατάλληλη κτηριακή υποδομή, την κατάλληλη υποδομή βιβλιοθήκης και τον απαραίτητο εξοπλισμό τόσο σε οπτικοακουστι κά μέσα όσο και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του προγράμματος. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα εγκρίνεται για να λειτουργήσει έως το ακαδημαϊκό έτος , οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3685/08 (ΦΕΚ 148, τ.α ). Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος του προγράμματος ορίζεται σε και αναλύεται ως εξής: ΔΑΠΑΝΗ ΚΟΣΤΟΣ α. Ανθρώπινο δυναμικό β. Υποτροφίες γ. Συντήρηση και ανανέωση Υλικοτεχνικής υποδομής δ. Μετακινήσεις ε. Αναλώσιμα στ. Γενικές δαπάνες (έξοδα προβολής και διαφήμισης, δημοσίευση ανακοινώσεων, συνδρομή σε περιοδικά, προ μήθεια συγγραμμάτων και λογισμικού) ΣΥΝΟΛΟ Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών και από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από επιχειρήσεις και οργανι σμούς. Ο ακριβής καταμερισμός του ανωτέρω συνολικού ποσού στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών δύναται να μεταβληθεί με απόφαση της ΕΔΕ, με βάση τις ανάγκες του Προγράμματος. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Για τους φοιτητές που εισήχθησαν κατά το ακαδη μαϊκό έτος ισχύουν οι διατάξεις της παρού σας απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις, θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμ φωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 22 Ιουλίου 2008 ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ F Αριθμ /B7 (2) Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 25110/Β7 (ΦΕΚ 753/τ.Β / ) που αφορά στο Πρόγραμμα Μετα πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Έρευνα Εφαρ μοσμένη στην Ανάπτυξη Καινοτόμων Τοπικών και Πε ριφερειακών Πολιτικών και την Κοινωνική Συνοχή». ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» και του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα διπλώματος». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944/τ.Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Την υπουργική απόφαση 25110/Β7 (ΦΕΚ 753/τ.Β / ) «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Έρευνα Εφαρμοσμένη στην Ανάπτυξη Και νοτόμων Τοπικών και Περιφερειακών Πολιτικών και την Κοινωνική Συνοχή» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου». 5. Το απόσπασμα πρακτικών της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπι στημίου Αιγαίου (συνεδρία ).

4 22910 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα νεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία ). 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε από το ακαδημαϊκό έτος την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 753/τ.Β / ) υπουργική απόφαση, ως εξής: 1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος αναμορ φωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ», το οποίο διέπεται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής». 2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός 1. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι η εκπαί δευση επιστημόνων, ερευνητών/τριών και στελεχών κοι νωνικών οργανώσεων, ΟΤΑ, ΜΚΟ, Ινστιτούτων και επι χειρήσεων του κοινωνικού χώρου σε κρίσιμους τομείς κοινωνικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Επιπλέον το ΠΜΣ στοχεύει στην απόκτηση ειδικών γνώσεων στη θεωρία και μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας και κυρίως των τεχνικών και των αναλυτικών εργαλείων της, που θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του ΠΜΣ για α) τη μελέτη και επιστημονική εμβάθυνση των θεωρητικών και εφαρμοσμένων πεδίων ανάπτυξης πολιτικών στους παραπάνω τομείς σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερει ακό επίπεδο και β) την επιστημονική επεξεργασία και το σχεδιασμό προτάσεων παρεμβατικής κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής με την αξιοποίηση κεφαλαίου γνώσεων από την κοινωνική επιστήμη και την αξιολό γηση κοινωνικών δεδομένων έρευνας. 2. Οι στόχοι του προγράμματος αφορούν αρχικά στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων στους θεματικούς άξο νες: κοινωνικής οργάνωσης, κοινωνικών ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού, πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ανάπτυξης, παραβατικότητας και αντεγκλη ματικής πολιτικής. Οι θεματικοί αυτοί άξονες αναλύο νται σε βάθος στις θεωρητικές και εφαρμοσμένες τους πτυχές και οργανώνεται για κάθε έναν άξονα το αντί στοιχο ερευνητικό πρόγραμμα, στο οποίο εντάσσονται μελέτες και έρευνες, πολλές από τις οποίες μπορούν να αποτελέσουν και τίτλο Μεταπτυχιακών Εργασιών. 3. Για την εμπέδωση του αναλυτικού και συνθετικού χαρακτήρα του ΠΜΣ καθώς και της σύνδεσης του θε ωρητικού με τον ερευνητικό και εφαρμοσμένο κύκλο μαθημάτων οι στόχοι αναφέρονται περεταίρω: α. Στην προαγωγή εκπαίδευσης σε γνώσεις αναφορικά με τους θεματικούς άξονες που αναλύθηκαν παραπάνω αλλά και σε δεξιότητες μεθοδολογικού σχεδιασμού, κοινωνικής ανάλυσης και διεξαγωγής εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας στα θεματικά πεδία. Η εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνει την ακριβή διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, απόρροια μιας εμπερι στατωμένης θεωρητικής εμβάθυνσης στα θεματικά πεδία, την ανάπτυξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνη τικών τεχνικών, τη διαδικασία συλλογής δεδομένων, την ποιοτική και ποσοτική τους επεξεργασία και, τέλος τη συγγραφή των αποτελεσμάτων, ορισμένα από τα οποία μπορούν να δημοσιεύονται μετά από συνεργασία των διδασκόντων. β. Στην προώθηση προσεγγίσεων που γεφυρώνουν τη θεωρία με την εμπειρική έρευνα εξασφαλίζοντας την θεωρητική εμβάθυνση και την εμπειρικά τεκμηρι ωμένη διαμόρφωση πολιτικών κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης. γ. Στην εκπαίδευση σε εξειδικευμένες τεχνικές πο σοτικής και ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων με κύριο προσανατολισμό τη δευτερογενή ανάλυση δεδομένων και την έρευνα δράσης. δ. Στην εφαρμογή των παραπάνω δεξιοτήτων στο σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διαχείριση προγραμ μάτων κοινωνικής ανάπτυξης αλλά και στη διαμόρφωση νέων πολιτικών ευρωπαϊκής, εθνικής και περιφερειακής διακυβέρνησης. ε. Στην επεξεργασία προτάσεων εναλλακτικών μοντέ λων κοινωνικής ανάπτυξης, βασισμένα στις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και τη μείωση κινδύνων για κοινωνική περιθωριοποίηση». 3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι που απονέμονται είναι: Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Έρευνα για την τοπική κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή» και Β. Διδακτορικό Δίπλωμα στην επιστήμη της Κοινω νιολογίας» 4. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων 1. Στο Π.Μ.Σ. για το Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρ. 12, παρ. 2α του ν. 2083/1992, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων Ανθρω πιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, Διοίκησης Επιχειρή σεων και Οικονομικών Σπουδών, Πολυτεχνικών Σχολών, Νομικής και Επιστημών Πληροφορικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι., αντιστοίχων με τα παραπάνω τμήματα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. Ως υποψήφιοι Διδάκτορες μπορούν να γίνουν δεκτοί, κάτοχοι του εν λόγω ΜΔΕ ή άλλων συναφών ΜΔΕ Πανε πιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής Μετα πτυχιακών Σπουδών και απόφαση της Π.Γ.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί κάτοχοι άλλων ΜΔΕ. Οι λεπτομερείς προ ϋποθέσεις των εξαιρετικών αυτών περιπτώσεων προσδι ορίζονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.» 5. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Σπουδών Η χρονική διάρκεια για την απονομή τίτλου ορίζεται για μεν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής και για το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) σε έξι (6) κατ ελάχιστο διδακτικά εξάμηνα μετά τη λήψη του ΜΔΕ.» 6. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων 1. Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει: τα μα θήματα, τη διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τις πρακτικές ασκήσεις και τις κάθε άλλου είδους εκπαι δευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες καθώς και την παρουσίαση της πορείας των διπλωματικών ερ γασιών σε προγραμματισμένη ημερίδα του Τμήματος Κοινωνιολογίας 2. Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο (2) διδακτικά εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο μαθημάτων περιλαμβάνει κατ ελάχιστο 13 πλήρες εκπαιδευτικές εβδομάδες. Τα δύο εξάμηνα περιλαμβάνουν 6 μαθήματα έκαστο. 3. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε τρεις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και πέντε (5) πιστωτικές μονάδες. Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα του β εξαμήνου με αριθμό 7,8,9,10, στα οποία αντιστοιχούν δέκα (10) πιστω τικές μονάδες. Η μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. 4. Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί κευσης απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστη ριοτήτων του προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζό μενα στο πρόγραμμα και στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών. Ο φοιτητής καλείται να επιλέξει 2 από τα 4 μαθήματα του β εξαμήνου που έχουν ως αντικείμενο την έρευνα (δηλαδή τα μαθήματα με αριθμό 7,8,9,10). 5. Τα μαθήματα και η διπλωματική εργασία κατανέ μονται στα εξάμηνα ως εξής: Α ΕΞΑΜΗΝΟ (υποχρεωτικά μαθήματα) 1. Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της τοπικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συ νοχής. 2. Κοινωνικός αποκλεισμός, ευάλωτες κοινωνικές ομά δες και μορφές κοινωνικής περιθωριοποίησης. 3. Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στο έγκλημα και την αντιμετώπισή του. 4. Θεωρία και κοινωνιολογία των οργανώσεων. Οργα νωσιακά ζητήματα και ανθρώπινο δυναμικό. 5. Μεθοδολογία σχεδιασμού εμπειρικών ερευνών. 6. Μέθοδοι και τεχνικές ποσοτικής και ποιοτικής ανά λυσης. Β ΕΞΑΜΗΝΟ (κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα) 7. Έρευνα με αντικείμενο την τοπική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση. 8. Έρευνα στον κοινωνικό αποκλεισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις μορφές κοινωνικής περιθω ριοποίησης. 9. Έρευνα με αντικείμενο την παραβατικότητα, την εγκληματικότητα και την αντεγκληματική πολιτική. 10. Έρευνα με αντικείμενο τις οργανώσεις και επιχει ρήσεις στον κοινωνικό τομέα. 11. Καλές πρακτικές σχεδιασμού και εφαρμογής ερευ νών και πολιτικών με αντικείμενο, την κοινωνική ανά πτυξη και την κοινωνική συνοχή. 12. Μέθοδοι και τεχνικές ποσοτικής και ποιοτικής ανά λυσης ΙΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας». 7. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημί ου Αιγαίου ή άλλου ΑΕΙ, διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 καθώς και επισκέπτες καθηγητές ή ειδικοί επιστήμονες, ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής και επιστήμονες αναγνωρισμένου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.» 8. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζε ται συνολικά σε και αναλύεται ως εξής: α) Ανθρώπινο δυναμικό β) Εκδόσεις, σεμινάρια και άλλες εκπαιδευτικές δρα στηριότητες γ) Μετακινήσεις δ) Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού ε) Υποτροφίες στ) Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λογι σμικού, ζ) αναβάθμιση αιθουσών και εργαστηρίων η) αναλώσιμα θ) δημοσιότητα ι) άλλες δαπάνες ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. θα είναι: α) Τα δίδακτρα των φοιτητών. β) Πιθανά έσοδα από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα και προσφορά υπηρεσιών. Τα κονδύλια αυτά θα κατανέμονται σύμφωνα με τον εκάστοτε συ μπληρωματικό προϋπολογισμό. Σε φοιτητές/ήτριες είναι δυνατή η χορήγηση υποτρο φιών ή απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων μέσω προσφοράς εκ μέρους τους ανταποδοτικής εργασίας, μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων.» Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 22 Ιουλίου 2008 ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ F Αριθμ /B7 (3) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β7/658 (ΦΕΚ 53, τ.β / ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφί ας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» και

6 22912 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα διπλώματος». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944/τ. Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Την υπ αριθμ. Β7/658 (ΦΕΚ 53, τ..β / ) υπουρ γική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστη μίου Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 3712/Β /(ΦΕΚ 577/τ.Β / ) και την /Β7 (ΦΕΚ 1660/τ.Β / ) υπουργική απόφαση. 5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Γεωγραφίας του Πα νεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία ). 6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα νεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία ). 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ. Β7/658 (ΦΕΚ 53/τ.Β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής: 1. Το άρθρο 4 «Κατηγορίες Πτυχιούχων» τροποποιείται ως εξής: Η πρώτη πρόταση της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Στο ΠΜΣ του Τμήματος Γεωγραφίας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ». 2. Το άρθρο 5 «Χρονική Διάρκεια Σπουδών» τροπο ποιείται ως εξής: Η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται ως εξής: «Η ελά χιστη χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται για μεν το Μ.Δ.Ε. σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, για δε το Δ.Δ. σε έξι (6) επιπλέον εξάμηνα μετά τη λήψη του Μ.Δ.Ε.» 3. Το άρθρο 6 «Πρόγραμμα Μαθημάτων» τροποποιείται ως εξής: 1. Οι παράγραφοι 1.α. 1 1.α. 8 αντικαθίστανται ως εξής: «1.α.1) Τα μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρονται στα τρία πρώτα εξάμηνα (Α Γ ) του Π.Μ.Σ. εντάσσονται σε δυο κατευθύνσεις: Κατεύθυνση 1η: Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και το Σχεδιασμό του Χώρου Κατεύθυνση 2η: Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων 1.α.2) Ταυτόχρονα με την αίτηση υποψηφιότητάς του, κάθε ενδιαφερόμενος για Μ.Δ.Ε. δηλώνει μια από τις πιο πάνω κατευθύνσεις την οποία επιθυμεί να παρακολου θήσει και όπου επιθυμεί επίσης να εκπονήσει την μετα πτυχιακή του διατριβή για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. 1.α.3) Συνολικά, στα δυο πρώτα εξάμηνα του Π.Μ.Σ. προσφέρονται είκοσι τρία (23) μεταπτυχιακά μαθήματα ενώ το τρίτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής. Τα μαθήματα διακρίνονται σε: Υποχρεωτικά τα οποία έχουν ως σκοπό την από κτηση του βασικού γνωστικού υποβάθρου σε θέματα γεωπληροφορικής, μεθοδολογίας έρευνας στη Γεω γραφία καθώς και σε θέματα που πραγματεύεται η κατεύθυνση που ανήκει ο φοιτητής. Οι φοιτητές και των δυο κατευθύνσεων υποχρεούνται να παρακολου θήσουν τρία (3) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα κατά τη διάρκεια του Α εξαμήνου, και ένα (1) κοινό υπο χρεωτικό κατά τη διάρκεια του Β εξαμήνου. Σε κάθε κατεύθυνση προσφέρεται ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα κατά τη διάρκεια του Α εξαμήνου, το οποίο θεωρείται βασικό μάθημα για την κατεύθυνση και αποτελεί την πρώτη επαφή του φοιτητή με την κατεύθυνσή του στο εξάμηνο αυτό. Κατ επιλογήν υποχρεωτικά τα οποία αποτελούν εξειδίκευση στην κατεύθυνση που ανήκει ο φοιτητής. Κατά τη διάρκεια του Β εξαμήνου προσφέρονται τρία (3) κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα σε κάθε κα τεύθυνση εκ των οποίων οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν τα δύο (2). Επιλογής από μία λίστα κοινών μαθημάτων ή το τρίτο κατ επιλογήν υποχρεωτικό της κατεύθυνσης που ανήκει ο φοιτητής ή από τα τρία (3) κατ επιλογήν υπο χρεωτικά της άλλης κατεύθυνσης. Δίνεται η δυνατότητα επιλογής ενός (1) μαθήματος. 1.α.4) Συνεπώς, η κατανομή των προσφερόμενων με ταπτυχιακών μαθημάτων κατά εξάμηνο είναι: Α Εξάμηνο: τρία (3) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα και για τις δυο κατευθύνσεις και ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα ανά κατεύθυνση. Β Εξάμηνο: ένα (1) κοινό υποχρεωτικό μάθημα και για τις δυο κατευθύνσεις, τρία (3) κατ επιλογήν υποχρεωτι κά μαθήματα ανά κατεύθυνση και έντεκα (11) μαθήματα επιλογής, κοινά και για τις δυο κατευθύνσεις. Γ Εξάμηνο: μεταπτυχιακή διατριβή. Σύνολο προσφερόμενων μεταπτυχιακών μαθημάτων: 23 + μεταπτυχιακή διατριβή. 1.α.5) Από το σύνολο των προσφερομένων μαθημάτων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακο λουθήσουν και να εξεταστούν σε οκτώ (8). Πέραν των υποχρεώσεων αυτών ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί σε μαθήματα από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με σκοπό τη συμπλήρωση ή την εξειδίκευση των γνώσεών του. 1.α.6) Οι υποχρεώσεις των φοιτητών ως προς την επι λογή και παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων κατανέμονται ανά εξάμηνο ως εξής: Α Εξάμηνο: Οι φοιτητές υποχρεούνται στην επιλογή των τριών (3) κοινών υποχρεωτικών μαθημάτων και του ενός (1) υποχρεωτικού μαθήματος της κατεύθυνσης που εγγράφηκαν. Β Εξάμηνο: Οι φοιτητές υποχρεούνται στην επιλογή του ενός (1) κοινού υποχρεωτικού μαθήματος και δυο (2) κατ επιλογήν υποχρεωτικών εκ των τριών (3) προ σφερόμενων στην κατεύθυνσή τους. Ανάλογα με τα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ειδικότερα ενδιαφέροντά τους, οι φοιτητές επιλέγουν επιπλέον ένα (1) από τα μαθήματα επιλογής. Γ Εξάμηνο: Την εκπόνηση της μεταπτυχιακής έρευνας και τη συγγραφή της σχετικής μεταπτυ χιακής διατριβής. Στο τέλος του εξαμήνου θα πα ραδίδουν και θα υποστηρίζουν την μεταπτυχιακή τους διατριβή. 1.α.7) Τα προσφερόμενα μαθήματα, πιο αναλυτικά, έχουν ως εξής: Α Εξάμηνο α/α Τίτλος μαθήματος Είδος μαθήματος Κατεύθυνση 1η και 2η 1 Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική Υποχρεωτικό 2 Διαχείριση Γεωγραφικών Δεδομένων Υποχρεωτικό 3 Μέθοδοι Έρευνας στη Γεωγραφία Υποχρεωτικό Κατεύθυνση 1η 4 Χώρος Κοινωνία Πολιτισμός Υποχρεωτικό Κατεύθυνση 2η 5 Γεωπεριβάλλον Βιοποικιλότητα Υποχρεωτικό Β Εξάμηνο α/α Τίτλος μαθήματος Είδος μαθήματος Κατεύθυνση 1η και 2η 1 Χωρική Ανάλυση Υποχρεωτικό 2 Ειδικά Θέματα στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Επιλογής 3 Οπτικοποίηση Χωρικών Δεδομένων Επιλογής 4 Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Επιλογής 5 Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Παράκτιου Χώρου Επιλογής 6 Διαχείριση Ιστορικών και Παραδοσιακών Συνόλων Επιλογής 7 Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στον Τομέα της Υγείας Επιλογής 8 Γεωγραφία των Μετακινήσεων Επιλογής 9 Εφαρμοσμένη Δορυφορική Τηλεπισκόπηση Επιλογής 10 Ανάπτυξη Υπαίθρου Επιλογής 11 Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στην Εκπαίδευση Επιλογής 12 Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας Επιλογής Κατεύθυνση 1η 13 Καινοτομικά Δίκτυα, Χώρος και Σχεδιασμός Κατ επιλογήν υποχρεωτικό/επιλογής 14 Αστική Ανάπτυξη και Πολιτικές Κατ επιλογήν υποχρεωτικό/επιλογής 15 Οικονομικο πολιτικές Προσεγγίσεις στο Χώρο Κατ επιλογήν υποχρεωτικό/επιλογής Κατεύθυνση 2η 16 Σχεδιασμός και Διαχείριση Προστατευτέων Περιοχών Κατ επιλογήν υποχρεωτικό/επιλογής 17 Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία και Περιβάλλον Κατ επιλογήν υποχρεωτικό/επιλογής Γ Εξάμηνο 1η και 2η Κατεύθυνση Μεταπτυχιακή διατριβή Το ως άνω πρόγραμμα συμπληρώνεται με σεμιναρι ακά μαθήματα σε επιλεγμένα θέματα για την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στους φοιτη τές του προγράμματος, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική. 1.α.8) Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, διαρκούν δεκατρείς (13) εβδομάδες, διδάσκονται τρεις (3) ώρες την εβδομάδα και αντιστοιχούν σε επτά & μισή (7,5) πιστωτικές μονάδες ECTS. Η εκπόνηση της μεταπτυ χιακής εργασίας διαρκεί ένα τουλάχιστον εξάμηνο και αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS». 2. Η παράγραφος 1. α. 13 αντικαθίσταται ως εξής: «1.α.13) Για την απονομή του τίτλου ΜΔΕ πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις: Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μετα πτυχιακά μαθήματα που έχει επιλέξει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο ΠΜΣ του Τμήματος. Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται 90 πιστωτικές μο νάδες ECTS. Ενεργός συμμετοχή του φοιτητή στο σύνολο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρό γραμμα και στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών. Με απόφαση της ΓΣΕΣ μπορούν να αναγνωριστούν πι στωτικές μονάδες από άλλα ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή από άλλα ΑΕΙ Συγγραφή και επιτυχής εξέταση στη μεταπτυχιακή εργασία.» 4. Το άρθρο 8 «Προσωπικό», συμπληρώνεται ως εξής: Στο τέλος του άρθρου προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Επίσης, είναι δυνατό να απασχοληθούν ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και επιστήμονες αναγνωρισμέ νου κύρους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος». 5. Το Άρθρο 12 «Μεταβατικές Διατάξεις» συμπληρώ νεται ως εξής: Στο τέλος του άρθρου προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Για τους φοιτούντες μεταπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος και , ισχύουν οι προϋπάρχουσες διατάξεις της υπ αριθμ. Β7/658 (ΦΕΚ 53/τ.Β / ), όπως τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ. Β7/3712 (ΦΕΚ 577/τ.Β / ) υπουργι κή αόφαση, μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους και τη λήψη του Μ.Δ.Ε.». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 22 Ιουλίου Γεωπληροφορική και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων Κατ επιλογήν υποχρεωτικό/επιλογής ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

8 22914 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /B7 (4) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανε πιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή και την Εκπαίδευση». ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.α, ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» και του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ. Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Το απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ.Ε.Σ. του Παιδα γωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (πράξη 19/ ). 5. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα νεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία 82/ ). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή και την Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσα λίας από το ακαδημαϊκό έτος , σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή και την Εκπαίδευση», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων στη «Συμβου λευτική». Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων σε ζητήματα που αφορούν: α) τη Συμβουλευ τική στην Εκπαίδευση γενικότερα και την Ειδική Αγωγή ειδικότερα, β) τη Συμβουλευτική στο χώρο των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, γ) τη Συμβουλευτική στο χώρο της Υγείας (ψυχικής και σωματικής) και της Εργασίας και δ) την Πολιτισμική και Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική για Άτομα Μειονοτήτων. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ στη Συμβουλευτική προσφέρει τη δυνατότητα σε επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων να αποκτήσουν τις κατάλληλες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες συμβουλευτικής σε θεωρητικό, ερευνητι κό, αλλά και εφαρμοσμένο πρακτικό επίπεδο. Στόχος είναι μεταξύ άλλων: α) η καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και η στήριξη μαθητών με ή χωρίς ειδικές ανάγκες που παρουσιάζουν συναισθηματικές δυσκολί ες και προβλήματα συμπεριφοράς, προσαρμογής και μάθησης, καθώς και των δασκάλων/καθηγητών τους, β) η συμβουλευτική στήριξη ατόμων με ή χωρίς ειδικές ανάγκες, που παρουσιάζουν προβλήματα υγείας και ψυ χολογικές δυσκολίες, καθώς και των ατόμων του περι βάλλοντός τους και γ) η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της ανισότητας καθώς και η ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες, των γυναικών και άλλων ευπαθών και/ή πολιτισμικά μειονοτικών ομάδων στην Ελληνική κοινωνία και αγορά εργασίας. Όσον αφορά την εκπαίδευση, το ΠΜΣ εστιάζεται στο συμβουλευτικό ρόλο του εκπαιδευτικού και του ειδικού δασκάλου, δίνοντας έμφαση στη στήριξη που δέχονται οι μαθητές από το δάσκαλο και στην ποιότητα της σχέσης που ο ίδιος μπορεί να καλλιεργήσει μαζί τους. Πτυχές εξαιρετικά σημαντικές για την ψυχική ισορροπία και την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, που αποτελούν ένα ισχυρότατο κίνητρο μάθησης. Σε σχέση με την υγεία και την εργασία, στόχος είναι οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, ως ειδικοί στη Συμβουλευτική, να είναι σε θέση να στελεχώσουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νοσο κομεία, κλινικές, κέντρα υγείας και άλλου τύπου θερα πευτικά πλαίσια, αλλά και σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ειδικά όσον αφορά την ψυχική υγεία, στόχος είναι η ανάπτυξη του συμβουλευτικού ρόλου επιστημόνων και επαγγελματιών που βρίσκονται σε αυτόν το χώρο (ψυ χολόγων, γιατρών, νοσηλευτών, θεραπευτών ), γεγονός που ολοκληρώνει την αποστολή τους και μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητά τους. Τέλος, σε συνδυασμό με τα παραπάνω, στόχος του ΠΜΣ είναι να προετοιμάσει ειδικούς στη Συμβουλευτική άριστα καταρτισμένους επιστημονικά, πολιτισμικά και πολυπολιτισμικά ευαισθητοποιημένους, ικανούς να προ ωθήσουν και να συνδέσουν τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στη Συμβουλευτική, με έμφαση στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση κα τάλληλων συμβουλευτικών προσεγγίσεων και παρεμβά σεων σε διάφορα πλαίσια και πληθυσμούς. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΠΜΣ απονέμει: 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Συμ βουλευτική στην Ειδική Αγωγή και την Εκπαίδευση». 2. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ). Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή: α) πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Ψυχολογίας, ΦΠΨ, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Διαιτολογίας και γενικά Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών και Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Τμημά των της αλλοδαπής και β) πτυχιούχοι των Τμημάτων Εργοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας, Διατροφής, Νο

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σηλευτικής, Λογοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Βρεφο νηπιοκομίας, Μαιευτικής, Δημόσιας Υγιεινής και γενικά των Τμημάτων των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και άλλων τμημάτων συναφούς γνωστικού αντι κειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή των, κατά το άρθρο 3, τίτλων ορίζεται για το Μεταπτυχια κό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το τέταρτο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση. Για το Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) απαιτούνται τουλάχιστον τρία (3) επιπλέον έτη μετά τη λήψη του ΜΔΕ. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των, κατά το άρθρο 3, τίτλων ορίζονται ως εξής: 1) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάμηνο 1. Φιλοσοφία και Στάση Ζωής του Συμβούλου Συστή ματα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (Θ Υ) 2. Συμβουλευτική Εκπαιδευτικών σε Θέματα Κοινωνι κής και Συναισθηματικής Αγωγής των Μαθητών (Θ Υ) 3. Πολιτισμική και Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική (Θ Υ) 4. Εργαστήριο Ι: Τεχνικές Συμβουλευτικής Παρέμβα σης (Ε Υ) 5. Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας Ι (Θ Υ) 6. Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ομαδικής Συμβουλευ τικής 7. Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ατομικής Συμβουλευ τικής Β Εξάμηνο 1. Θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Αρχές Δε οντολογίας (Θ Υ) 2. Συμβουλευτική στο χώρο της Υγείας και των Ατό μων με Δυσλειτουργίες (Θ Υ) 3. Σχολική συμβουλευτική Ο Συμβουλευτικός Ρόλος του Εκπαιδευτικού (Θ Υ) 4. Εργαστήριο ΙΙ: Τεχνικές Συμβουλευτικής Παρέμβα σης (Ε Υ) 5. Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας ΙΙ (Θ Υ) 6. Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ομαδικής Συμβουλευ τικής 7. Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ατομικής Συμβουλευ τικής Γ Εξάμηνο 1. Συμβουλευτική Ομάδων (Θ Υ) 2. Ψυχολογική Συμβουλευτική Παιδιών και Γονέων Παι διών με ή χωρίς Ειδικές Ανάγκες (Θ Υ) 3. Επαγγελματική Συμβουλευτική Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Θ Υ) 4. Επιλογή ενός μαθήματος από τα παρακάτω δύο (Θ ΥΕ): α) Προσεγγίσεις της Συμβουλευτικής σε Συγκεκριμένα Ζητήματα και Συγκεκριμένους Πληθυσμούς β) Εργασία Ελεύθερης Επιλογής* 5. Εργαστήριο ΙΙΙ: Τεχνικές Συμβουλευτικής Παρέμ βασης (Ε Υ) 6. Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ομαδικής Συμβουλευ τικής 7. Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ατομικής Συμβουλευ τικής Δ Εξάμηνο 1. Διπλωματική Εργασία 2. Πρακτική Άσκηση 3. Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ομαδικής Συμβουλευ τικής 4. Προσωπική Ανάπτυξη μέσω Ατομικής Συμβουλευ τικής * Η εργασία ελεύθερης επιλογής μπορεί να γίνει σε διάφορες θεματικές περιοχές του ευρύτερου χώρου της συμβουλευτικής. Πρόκειται για μία σε βάθος βιβλι ογραφική ή και ερευνητική μελέτη ενός θέματος, που εκπονείται κάτω από την καθοδήγηση ενός ή περισσο τέρων διδασκόντων. ΜΑΘΗΜΑΤΑ Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολού θηση και επιτυχής εξέταση σε 15 μεταπτυχιακά μαθή ματα, 12 θεωρητικού και 3 εργαστηριακού περιεχομένου, από τα οποία τα 14 είναι υποχρεωτικά και 2 υποχρε ωτικά κατά επιλογή από τα οποία επιλέγει το ένα. Η διδασκαλία κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος διαρκεί 10 εβδομάδες και η διάρκεια διδασκαλίας του τρεις διδα κτικές ώρες ανά εβδομάδα. Συνολικά στο ΠΜΣ αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες ECTS ή τριάντα (30) μονάδες ECTS στο κάθε εξάμηνο. Η κατανομή τους έχει ως εξής: α) σε κάθε θεωρητικό υποχρεωτικό (Θ Υ) ή υποχρεωτικό κατά επιλογή (Θ ΥΕ) μάθημα αντιστοιχούν πέντε (5) μονάδες ECTS, β) σε κάθε εργαστηριακό υποχρεωτικό (Ε Υ) μάθημα αναλογούν έξι (6) μονάδες ECTS, γ) στην πρακτική άσκηση συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας αντιστοιχούν δεκατέσσερις (14) μονάδες ECTS, δ) στην διαδικασία ατομικής και ομαδικής προσωπικής ανάπτυ ξης αναλογούν συνολικά και για τα τέσσερα εξάμηνα του ΠΜΣ δεκαέξι (16) μονάδες ECTS και συγκεκριμένα για το κάθε εξάμηνο δύο (2) μονάδες ECTS για την προσωπική ανάπτυξη μέσω ατομικής συμβουλευτικής και δύο (2) μονάδες ECTS για την προσωπική ανάπτυξη μέσω ομαδικής συμβουλευτικής και τέλος ε) στη διπλω ματική εργασία αντιστοιχούν 12 μονάδες ECTS. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η πρακτική άσκηση και η εποπτεία της είναι υπο χρεωτική και γίνεται σε χώρους του δημόσιου ή ιδιω τικού τομέα, όπου ασκείται ή θα έπρεπε να ασκείται η συμβουλευτική. Επίσης, οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να συμμετέχουν σε διαδικασία προσωπικής ανάπτυξης μέσω ομαδικής και ατομικής συμβουλευτικής που γίνε ται καθ όλη τη διάρκεια των δύο ετών του ΠΜΣ. Ο ακρι

10 22916 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) βής αριθμός ωρών πρακτικής άσκησης και εποπτείας, ο τρόπος που γίνονται, αλλά και ο αριθμός των ωρών ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ σης απαιτείται η εκπόνηση μιας πρωτότυπης διπλω ματικής εργασίας. Η διπλωματική εργασία γίνεται υπό την επίβλεψη δύο διδασκόντων του μεταπτυχιακού και υποστηρίζεται ενώπιον επιτροπής του ΠΜΣ σε ανοικτή παρουσίαση. Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των υπό λοιπων απαιτήσεων του ΠΜΣ (μαθημάτων, πρακτικής άσκησης, διαδικασίας προσωπικής ανάπτυξης). 2) Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) Η διαδικασία για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώ ματος ορίζεται στις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων φοιτητών/τριών κατ έτος σπου δών στο ΠΜΣ ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε 30. Ο ακρι βής αριθμός των εισαγομένων φοιτητών, η εισαγωγή νέων φοιτητών κάθε χρόνο ή κάθε δεύτερο χρόνο, αλλά και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή των φοιτητών ορίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ και τη Γ.Σ.Ε.Σ. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ διδάσκουν: α) μέλη ΔΕΠ του ΠΤΕΑ καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, β) μέλη ΔΕΠ από άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής γ) δι δάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες, δ) ερευνητές από αναγνωρισμένα ερευνη τικά κέντρα και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Στην εκτέλεση των εργαστηριακών και των λοιπών συναφών υποστηρικτικών εργασιών του ΠΜΣ εί ναι δυνατόν να συμμετέχουν μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις κείμε νες διατάξεις, μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο εξο πλισμός και η διοικητική δομή του Παιδαγωγικού Τμή ματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και διάφοροι χώροι εφαρμογής της συμβουλευ τικής του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, όπως γενικά και ειδικά σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, νοσοκομεία, κλινικές ή άλλου τύπου θερα πευτικά πλαίσια και κέντρα αποκατάστασης και/ή πα ροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στους χώρους αυ τούς γίνεται η πρακτική άσκηση, μέρος της εποπτείας και της διαδικασίας προσωπικής ανάπτυξης των φοι τητών/τριών του ΠΜΣ, καθώς και η διεξαγωγή ερευνών στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το ΠΜΣ εγκρίνεται για να λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος , οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3685/2008 (ΦΕΚ148, τ.α ). Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπο λογίζεται συνολικά σε ευρώ και αναλύεται ως εξής: α) Ανθρώπινο δυναμικό ευρώ β) Δαπάνες μετακινήσεων ευρώ γ) Δαπάνες για δημοσιεύσεις, αναλώσιμα, υποτροφίες και άλλες προμήθειες ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ευρώ Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτεται από τις εξής πηγές χρηματοδότησης: Δίδακτρα που καταβάλουν οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ. Έσοδα από ερευνητικά, επιμορφωτικά και άλλα χρη ματοδοτούμενα προγράμματα του ΠΤΕΑ. Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του ΠΤΕΑ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Χορηγίες και δωρεές. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ χιακών Σπουδών του ΠΜΣ και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ F Αριθμ /B7 (5) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανε πιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Ειδική Αγωγή». EΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» και του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944/τ.Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το απόσπασμα πρακτικού της Προσωρινής Γ.Σ.Ε.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσ σαλίας (πράξη 19/ ). 5. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα νεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία 82/ ). 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ειδική Αγωγή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας από το ακαδημαϊκό έτος , σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ειδική Αγωγή», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εξειδίκευ ση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων στην «Ειδική Αγωγή». Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων σε ζητήματα που αφορούν: α) την Εκπαί δευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, β) τις Μαθησιακές Δυσκολίες, και γ) τη Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση. Ειδικότε ρα, σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση των γνώσεων σχετικά με την αναγνώριση και κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή αλλά και την αξιολόγηση κατάλληλων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, την ανάπτυξη συστημάτων εκπαίδευσης και υποστήριξης των εν λόγω μαθητών αλλά και την αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας στον τομέα της ειδικής αγωγής. Σε αυτό το πλαίσιο, το συγκεκριμένο ΠΜΣ εμπεριέχει τρεις (3) κατευθύνσεις εξειδίκευσης: Α) Η πρώτη κατεύθυνση: «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδι κές Ανάγκες», αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνογνωσία στην Ειδική Αγωγή, έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει επι στήμονες διαφορετικών κλάδων στην αξιολόγηση των ειδικών αναγκών, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή μεθόδων και στρατηγικών διδασκαλίας, στην διαχεί ριση της συμπεριφοράς, στην ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών καθώς επίσης και στην εφαρμογή στρατη γικών ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Β) Η δεύτερη κατεύθυνση «Μαθησιακές Δυσκολίες» απευθύνεται σε άτομα διαφόρων επιστημονικών κλάδων που έχουν μία πιστοποιημένη γνώση του χώρου της Ειδικής Αγωγής και έχει ως στόχο την εξειδίκευση τους στην εκπαίδευση ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες, αναλύοντας ζητήματα όπως η διαφορική διάγνωση στις ΜΔ, τα γνωστικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των παι διών με ΜΔ, θεωρητικά μοντέλα στις ΜΔ, προσαρμογές της διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τα παιδιά με ΜΔ και διδασκαλία γνωστικών και μετα γνωστικών δεξιοτήτων. Γ) Η τρίτη κατεύθυνση «Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολο γία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση» αφο ρά τους επιστήμονες διαφόρων κλάδων και έχει ως κύριο στόχο την εξειδίκευση τους τόσο στην μελέτη της γλωσσικής ανάπτυξης όσο και σε ζητήματα παθο λογίας της γλώσσας και των αντίστοιχων εκπαιδευτι κών παρεμβάσεων. αναλύοντας ζητήματα όπως τους δομικούς μηχανισμούς της γλωσσικής ανάπτυξης, τις νευροβιολογικές βάσεις των γλωσσικών λειτουργιών, την παθολογία της γλώσσας αλλά και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση αυ τών των προβλημάτων. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΠΜΣ απονέμει: 1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ει δική Αγωγή» σε μία από τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, β) Μαθησιακές Δυσκολίες, και γ) Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση. 2. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στα γνωστικά αντικεί μενα που θεραπεύει το Π.Τ.Ε.Α. Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από ανοικτή προκή ρυξη και επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή Τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σε συναφή γνωστικά αντικείμενα με αυτά του ΠΜΣ. Η επιλογή των υποψηφίων και η ένταξή τους στο ΠΜΣ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τυχόν συμπληρωματικών κριτηρίων που καθορίζο νται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το τέταρτο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας σε συνδυασμό με πρακτική εξάσκηση και για το διδακτορικό δίπλωμα σε τρία (3) επιπλέον έτη μετά τη λήψη του ΜΔΕ. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Στο ΠΜΣ υλοποιούνται τρεις κατευθύνσεις. Σε κάθε μια από τις Κατευθύνσεις προσφέρονται 12 μαθήματα όπως περιγράφονται ανά εξάμηνο παρακάτω: ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΚΑ ΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. Μεθοδολογία έρευνας (Υ) 2. Στατιστική (Υ) 3. Νευροεπιστήμη και Ειδική Αγωγή (Υ) 4. Γνωστικές, μεταγνωστικές και θυμικές διεργασίες σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Υ)

12 22918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Για την Α Κατεύθυνση «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» 1. Αξιολόγηση στην Ειδική Αγωγή (Υ) 2. Μέθοδοι και στρατηγικές διδασκαλίας στην Ειδική Αγωγή (Υ) 3. Διαχείριση Συμπεριφοράς (Υ) 4. Εργασία Ελεύθερης Επιλογής (Υ) Για την Β Κατεύθυνση «Μαθησιακές Δυσκολίες» 1. Θεωρητικές προσεγγίσεις στις Μαθησιακές Δυσκο λίες (Υ) 2. Γνωστικά κοινωνικά χαρακτηριστικά των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες (Υ) 3. Διαφορική Διάγνωση στις Μαθησιακές Δυσκολίες (Υ) 4. Επιλογή ενός μαθήματος από τα 5, 6 ή 8 του Β εξαμήνου της Γ Κατεύθυνσης (Υ/Ε) Για την Γ Κατεύθυνση «Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολο γία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση» 1. Δομικοί μηχανισμοί Γλωσσικής Ανάπτυξης (Υ) 2. Νευροβιολογικές βάσεις γλωσσικών λειτουργιών (Υ) 3. Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις Γλωσσικής Παρέμβα σης (Υ) 4. Γνωστικές Διεργασίες και Γλωσσική Ανάπτυξη (Υ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Για την Α Κατεύθυνση «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» 1. Στρατηγικές ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων (Υ) 2. Διαφοροποίηση αναλυτικού προγράμματος και προ σαρμογές στη διδασκαλία (Υ) 3. Συνεργατικές πρακτικές (Υ) 4. Επιλογή ενός μαθήματος από τα παρακάτω τρία (Υ/Ε) Έρευνα στην Ειδική Αγωγή Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ειδική Αγωγή Συμβουλευτική Για την Β Κατεύθυνση «Μαθησιακές Δυσκολίες» 1. Προσαρμογή διδασκαλίας στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες (Υ) 2. Στρατηγικές μάθησης: γνωστικές και μεταγνωστικές εφαρμογές (Υ) 3. Αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων μάθησης του γραπτού λόγου (Υ) 4. Επιλογή ενός μαθήματος από τα παρακάτω τρία (Υ/Ε) Εργασία Ελεύθερης Επιλογής (Υ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ειδική Αγωγή Συμβουλευτική Για την Γ Κατεύθυνση «Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολο γία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση» 1. Παθολογία της Γλώσσας (Υ) 2. Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις της Γλώσσας (Υ) 3. Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις για τη Γλωσσική Ανά πτυξη σε παιδιά με Νοητική Καθυστέρηση (Υ) 4. Επιλογή ενός μαθήματος από τα παρακάτω τρία (Υ/Ε) Εργασία Ελεύθερης Επιλογής (Υ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ειδική Αγωγή Συμβουλευτική Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Για όλες τις Κατευθύνσεις 1. Διπλωματική Εργασία 2. Πρακτική Άσκηση Οι εργασίες ελεύθερης επιλογής προσφέρονται σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές. Πρόκειται για μία σε βάθος βιβλιογραφική μελέτη μίας περιοχής, η οποία εκπονείται κάτω από την καθοδήγηση ενός ή περισσο τέρων διδασκόντων. Επιπλέον, ισχύουν τα εξής: 1. Για την απόκτηση του ΜΔΕ του Προγράμματος Με ταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 12 μεταπτυχιακά μαθήματα. Για τη Β Κατεύθυνση είναι 10 υποχρεωτικά και 2 υποχρεωτικά κατά επιλογήν, ενώ για τις Α και Γ Κατευθύνσεις είναι 11 υποχρεωτικά και 1 υποχρεωτικό κατά επιλογή. Συνολικά στο ΠΜΣ αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες ECTS ή τριάντα (30) μονάδες ECTS στο κάθε εξάμηνο. Η κατανομή τους έχει ως εξής: α) σε κάθε θεωρητικό υποχρεωτικό ή υποχρε ωτικό κατά επιλογή μάθημα αντιστοιχούν επτάμιση (7,5) μονάδες ECTS, β) στην πρακτική άσκηση αντι στοιχούν δεκαπέντε (15) μονάδες ECTS και γ) στη διπλωματική εργασία αντιστοιχούν δεκαπέντε (15) μονάδες ECTS. 2. Η διαδικασία για την απόκτηση Διδακτορικού δι πλώματος ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ έτος σπουδών στο ΠΜΣ ορίζεται σε 45. Ο ακριβής αριθμός εισαγομένων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και ο καταμερισμός τους γί νεται με απόφαση της ΓΣΕΣ. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ διδάσκουν: Mέλη ΔΕΠ του οικείου τμήματος ή άλλων τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές, ή ειδικοί επιστήμονες. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι δι δακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα. Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι δια θέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο εξο πλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν σχολεία και υπηρεσίες για την άσκηση των φοιτητών του ΠΜΣ και τη διεξαγωγή ερευνών στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το ΠΜΣ εγκρίνεται για να λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος , οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.α ). Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται σε Ευρώ, ποσόν το οποίο αναλύεται ως εξής: α) Ανθρώπινο δυναμικό Ευρώ β) Δαπάνες μετακινήσεων Ευρώ γ) Δαπάνες για δημοσιεύσεις, αναλώσιμα, υποτροφίες και άλλες προμήθειες Ευρώ ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτεται από τις εξής πηγές χρηματοδότησης: Δίδακτρα που καταβάλουν οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ, Έσοδα από ερευνητικά, επιμορφωτικά και άλλα χρη ματοδοτούμενα προγράμματα του ΠΤΕΑ, Χορηγίες και δωρεές, Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του ΠΤΕΑ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ χιακών Σπουδών του ΠΜΣ και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ F Αριθμ /B7 (6) Τροποποίηση της υπ αριθμ /Β7/ υπουργι κής απόφασης (ΦΕΚ 1031/ /τ.Β ) που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή ματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Παρά ταση λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» και του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφο ράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944/τ.Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Την υπ αριθμ /Β7/ (ΦΕΚ 1031/ / τ.β ) υπουργική απόφαση έγκριση Προγράμματος Με ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσ σαλίας με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 5. Το απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανε πιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία 47/ ). 6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα νεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρία 82/ ). 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /Β / υπουρ γική απόφαση (ΦΕΚ 1031/ /τ.Β ), όπως έχει τρο ποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως: 1. Το άρθρο 10 «Διάρκεια Λειτουργίας» αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει, με την παρούσα μορφή, μέχρι το ακαδημαϊκό έτος , οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.α )». 2. Το άρθρο 11 «Κόστος Λειτουργίας» αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Από , μετά τη λήξη της χρηματοδότησης από το ΕΠΕΑΕΚ, το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε περίπου και το οποίο ανα λύεται ως εξής: α) Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών β) Δαπάνες μετακινήσεων γ) Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες δ) Δαπάνες υποτροφίας ΣΥΝΟΛΟ Πηγές Χρηματοδότησης: Δίδακτρα που θα καταβάλουν οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. Χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Χρηματοδότηση από έσοδα παροχής υπηρεσιών του ΤΜΗΥΤΔ προς την αγορά. Συμμετοχή των εταιρειών πληροφορικής και τεχνο λογίας στη χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

14 22920 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ /B7 (7) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοπον νήσου και του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγκής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα νεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ηθική Φιλοσοφία». EΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» και του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.α / ) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την υπ αριθμ. Υ251 (ΦΕΚ 1944/τ.Β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 4. Το π.δ. 13/2000 (ΦΕΚ 12/ ) «Ίδρυση Πανε πιστημίου Πελοποννήσου και το π.δ. 118/2003 (ΦΕΚ 102/ ) «Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο Πανε πιστήμιο Πελοποννήσου». 5. Το απόσπασμα πρακτικού της Προσωρινής Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελο ποννήσου (απόσπασμα πρακτικού 8ης συνεδριάσεως/ ). 6. Το απόσπασμα πρακτικού της έκτακτης Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (απόσπασμα πρακτικού 6ης συνεδριάσεως/ ). 7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Εθνι κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνε δρία ). 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ηθική Φιλοσοφία» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας από το ακαδημαϊκό έτος , σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1) Τα Τμήματα: α) Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου β) Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν και λειτουργούν από το Ακαδημαϊκό Έτος , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρό γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) με τίτλο «Ηθική Φιλοσοφία». 2) Την επιστημονική και διοικητική ευθύνη του προ γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πα νεπιστημίου Πελοποννήσου. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του Διαπανεπιστημιακού και Διατμημα τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ειδικότερα η Ηθική Φιλοσοφία. Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών είναι η διεύρυνση αλλά και η εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων των επιστημονικών αντι κειμένων που πραγματεύονται τα Τμήματα της παρ.1 του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που προσφέρουν τα Τμήματα. Οι επιστημονι κές εστιάσεις του προγράμματος προσδοκάται ότι θα οδηγήσουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές: α) Στην κατάκτηση νέων επιστημονικών επιτευγμά των β) Στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας για εξειδικευμένους επιστήμονες, καταρτισμένους σε θεωρία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή στην προώθηση των επιστημών της Φιλολογίας, της Φιλοσοφίας, της Ηθικής, της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής. Ειδικότερα το ΔΔΠΜΣ έχει ως στόχο: α) Την μεταπτυχιακή ειδίκευση επιστημόνων στην Ηθική Φιλοσοφία β) Την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο προα ναφερθέν αντικείμενο. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει: α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Ηθική Φιλοσοφία. β) Διδακτορικό Δίπλωμα. Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυ χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ου σιαστικών προσόντων, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Ανθρωπιστικών Σπουδών και Επιστημών της Φύσης του Ανθρώπου. Σε περιπτώσεις κατηγοριών πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. που τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών τους παρουσι άζουν ελλείψεις για την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών η Γενική Συ νέλευση Ειδικής Σύνθεσης αποφασίζει για την παρα κολούθηση και εξέταση μαθημάτων σε Προπτυχιακό επίπεδο. Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του εν λόγω Προγράμματος, καθώς και των Πανεπιστη μίων της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Σπουδών Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται για μεν το Μεταπτυ χιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τέσσερα (4) διδακτικά

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) εξάμηνα και για το Διδακτορικό Δίπλωμα σε έξι (6) επιπλέον εξάμηνα μετά την λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων 1. Τα μαθήματα του Προγράμματος σπουδών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης πα ρέχονται υπό την μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοιτήσεως. 2. Η έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος γίνεται κατά την έναρξη του Ακαδημαϊκού Έτους και η φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα κατ ελάχιστον. Το κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Όλα τα μαθήματα και τα σεμινάρια διδάσκονται δύο (2) ώρες την εβδομάδα. 3. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ορισμένο αριθμό μαθημάτων και σεμιναρί ων. Τα μαθήματα και σεμινάρια των Α και Β εξαμήνων στοχεύουν στην εμβάθυνση του φοιτητή στο αντικεί μενο. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και σεμινάρια που διδάσκονται στα εξάμηνα αυτά είναι προαπαιτούμενα. Για να συνεχίσει ο φοιτητής τις σπουδές του στα Γ και Δ εξάμηνα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στα προαπαιτούμενα μαθήματα και σεμινάρια των Α και Β εξαμήνων. Η εκπόνηση πρωτότυπης Διπλωματικής Εργασίας υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ, θα αρχίσει από το Γ εξάμηνο σπουδών. Η μεταπτυχιακή εργασία εκπονείται κατά το Γ και Δ εξάμηνο, ταυτόχρονα με την παρακολούθηση των μαθημάτων του εξαμήνου. 4. Μεταβολές, καταργήσεις, προσθήκες ή συγχωνεύσεις μαθημάτων και κάθε είδους τροποποιήσεις του Προγράμ ματος μπορούν να γίνουν με απόφαση της Υπουργού Εθνι κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογη μένες αποφάσεις της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής, ανάλογα με την πρόοδο και τις εξελίξεις των Ανθρωπιστι κών Επιστημών και τις ανάγκες του ΔΔΠΜΣ, εφόσον δεν αλλοιώνουν την φυσιογνωμία του ΔΔΠΜΣ. Οι μεταβολές αυτές διατυπώνονται στο Κανονισμό Λειτουργίας. 5. Κατάλογος μαθημάτων και σεμιναρίων του ΔΔΠΜΣ (σε κάθε αντικείμενο αντιστοιχούν ένα 2ωρο μάθημα και ένα 2ωρο σεμινάριο): Α εξάμηνο: 1. Συστήματα ηθικής φιλοσοφίας + Σεμινάριο (6 πι στωτικές μονάδες) 2. Κοινωνική φιλοσοφία και ηθική + Σεμινάριο (6 πι στωτικές μονάδες) 3. Διαπολιτιστική ηθική+ Σεμινάριο (6 πιστωτικές μο νάδες) 4. Μάθημα επιλογής + Σεμινάριο (6 πιστωτικές μο νάδες) 5. Μάθημα επιλογής + Σεμινάριο (6 πιστωτικές μο νάδες) Σύνολο: 30 πιστωτικές μονάδες Β εξάμηνο: 1. Βιοηθική + Σεμινάριο (6 πιστωτικές μονάδες) 2. Τεχνολογική εξέλιξη και ηθική + Σεμινάριο (6 πι στωτικές μονάδες) 3. Δίκαιο και ηθική + Σεμινάριο (6 πιστωτικές μονά δες) 4. Μάθημα επιλογής + Σεμινάριο (6 πιστωτικές μο νάδες) 5. Μάθημα επιλογής + Σεμινάριο (6 πιστωτικές μο νάδες) Σύνολο: 30 πιστωτικές μονάδες Γ εξάμηνο: 1. Περιβαλλοντική Ηθική + Σεμινάριο (6 πιστωτικές μονάδες) 2. Ηθική της εργασίας + Σεμινάριο (6 πιστωτικές μο νάδες) 3. Μάθημα επιλογής + Σεμινάριο (6 πιστωτικές μο νάδες) 4. Μάθημα επιλογής + Σεμινάριο (6 πιστωτικές μο νάδες) 5. Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας(6 πιστωτικές μονάδες) Σύνολο: 30 πιστωτικές μονάδες Δ εξάμηνο: 1. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (30 πιστωτικές μονάδες) Σύνολο: 30 πιστωτικές μονάδες Κατάλογος μαθημάτων επιλογής 1. Ηθική και Νευροεπιστήμες 2. Ηθική και Διοίκηση 3. Φιλοσοφία της Ζωής 4. Ηθική και Αρχαιολογία 5. Ηθική και Πολιτισμός 6. Ηθική και Χρήμα 7. Κείμενα Αρχαίας Ηθικής Φιλοσοφίας 8. Κείμενα Μεσαιωνικής και Αναγεννησιακής Ηθικής 9. Κείμενα Νεότερης Ηθικής 10. Κείμενα Σύγχρονης Ηθικής 11. Ηθική και Θρησκεία 12. Ηθική και Παγκοσμιοποίηση Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός των εγγραφομένων μεταπτυχιακών φοι τητών κάθε έτος στο ΔΔΠΜΣ ορίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή και δεν θα υπερβαίνει τους εί κοσι (20) (Είναι δυνατή η εισαγωγή ως υπεραρίθμων και άνευ εξετάσεων των υποτρόφων του Ι.Κ.Υ.). Άρθρο 8 Διδακτικό Προσωπικό Στα μαθήματα του ΔΔΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζομένων Τμημάτων, προσκεκλημένοι καθηγητές από άλλα Πανεπιστήμια της χώρας, όπως επίσης ειδικοί ερευνητές καθώς και επισκέπτες Καθηγη τές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που έχουν συναφείς με το ΔΔΠΜΣ ειδικότητες, είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή ερευνητική και συγγρα φική δραστηριότητα. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Η λειτουργία του Διαπανεπιστημιακού και Διατμη ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα

16 22922 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) καλυφθεί από την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το ΠΜΣ εγκρίνεται για να λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος , οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης λειτουργίας του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν (ΦΕΚ 148/τ.Α ). Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας 1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας ανέρχεται σε ευρώ ( ) και αναλύεται ως εξής: α) Αμοιβές (Μέλη ΔΕΠ, Εξωτερικοί συνεργάτες, διοι κητικό προσωπικό) β) Δαπάνες μετακινήσεων γ) Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες δ) Δαπάνες υποτροφιών ε) Υλικοτεχνική υποδομή στ) Γενικές δαπάνες Σύνολο: Οι φοιτητές θα καταβάλουν δίδακτρα το ύψος των οποίων θα καθορισθεί από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και την Σύγκλητο του οικείου ιδρύματος. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις. Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη 22/12/2015 Αριθμ. Απόφασης: 640 Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα : Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27701 18 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 207/τ.Β 1.9.2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3613 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 209912/Ζ1 Αντικατάσταση της με αριθμ. Β7/233/4 08 2000 (ΦΕΚ 1037/23 08 2000 τ.β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β /6.8.2008) που αφορά στο Διατμηματικό Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ιατρική Χημεία: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

52844/Β7 (ΦΕΚ / ), / ), 35211/Β7 (ΦΕΚ

52844/Β7 (ΦΕΚ / ), / ), 35211/Β7 (ΦΕΚ Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. Υ.Α. Β7/52 α /6-7-1998 (ΦΕΚ 739/τ.Β /17-7-1998), υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ (42-19/03/2015)

ΠΡΑΞΗ (42-19/03/2015) ΠΡΑΞΗ (42-19/03/2015) Αντικατάσταση της 717/Β1/23-9-1993 Υ.Α. (ΦΕΚ 786/τ.Β /6-10-1993) όπως τροποποιήθηκε με την 349/Β7/11-8-2000 Υ.Α (ΦΕΚ 1024/τ.Β /30-8-2000), την 57284/Β7/5-7-2004 Υ.Α. (ΦΕΚ 1052/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27783 19 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2556 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 208467/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ τ. Β 3612/31-12-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 714 20 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 99960/Β7 (ΦΕΚ 42/Β / 22.01.03) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 57944/Β7/14.07.2005 (ΦΕΚ 1049 Β /25.07.2005) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών. Άρθρο 1. Αντικείμενο-Σκοπός Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Άρθρο 1 Αντικείμενο-Σκοπός 1.1 Το Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΤΜΕΜ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συνοπτική Παροσουσίαση η κατάρτιση πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε ειδικά θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής και της Τηλεματικής κυρίως στα πεδία των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2859 11 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 72864/Β7/25.11.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1713

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22233 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23834 Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3592 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 66069/Β7/21 08 2003 (ΦΕΚ 1317 τ. Β ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2065 29 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 113920/B7 Αντικατάσταση της 22/Β7/17.1.1994 (ΦΕΚ 55 τ. Β ) όπως έχει τροποποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων.

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική» μπορεί με απόφασή της να επιλαμβάνεται κανονιστικών ή διοικητικών θεμάτων. Διοίκηση Προγράμματος Το ΔΠΜΣ διοικείται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Σχολών, που το διοργανώνουν. Η ΕΔΕ είναι αρμόδια για τη διοίκηση και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 646 8 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1306 7 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 Στα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕ και Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 957 14 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 808 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση λειτουργίας Π.Μ.Σ. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO

Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. LOGO Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Θεολογίας; Τι σπουδές θα κάνω; Θα βρω μετά δουλειά; Προβληματική Προοπτικές Το Τμήμα Θεολογίας αποτελεί, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής και Ποιμαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» ΕΔΡΑ : ΜΑΡΟΥΣΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1137 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Περιεχόμενα Άρθρο 1. Γενικές Διατάξεις... 1 Άρθρο 2. Αντικείμενο-σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3. Μεταπτυχιακός τίτλος... 2 Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.... 3 Άρθρο 5. Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 4 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 2101/Β7/0 2007 (ΦΕΚ 978 Β /18.0.2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης»

ΠΜΣ «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης» Ακαδ. έτος 2016-17 ΠΜΣ «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης» Κανονισμός Λειτουργίας Διευθύντρια: Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 204..07 8:42:07 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΜΣ «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη, τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργικές Αποφάσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε.

Υπουργικές Αποφάσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε. Υπουργικές Αποφάσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Β7/35 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματο Σπουδ με τίτλο Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 087 Ιουλίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής

Επιλογής (Επιλέγεται το πολύ 1 από τα 2) 1. Μεθοδολογία Ερευνας 2. Νομικά Θέματα Πληροφορικής Ι) Τροποποίηση της Διάρκειας, Δομής και Περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών 1 Το ΠΜΣ που οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος διαρκεί τρια (3) διδακτικά εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -------------

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος. Άρθρο 2 Όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ. Άρθρο 1 Γενικές αρχές ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. α) Τα Πανεπιστήμια έχουν την κύρια ευθύνη του σχεδιασμού και της οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και την αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ιδρύθηκε το 1991.

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ιδρύθηκε το 1991. www.jour.auth.gr Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ιδρύθηκε το 1991. Στα Καλύτερα Τμήματα Παγκοσμίως Tο Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ αναδείχθηκε στα κορυφαία 150 Τμήματα της ειδικότητάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20667 21 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1815 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό Πρόγραμμα 1ου έτους σπουδών (4 Μαθήματα Κορμού και 2 Μαθήματα Επιλογής)

Κοινό Πρόγραμμα 1ου έτους σπουδών (4 Μαθήματα Κορμού και 2 Μαθήματα Επιλογής) 1 Μαθήματα Τα μαθήματα και η ερευνητική απασχόληση για την απονομή των τίτλων του Δ.Π.Μ.Σ. περιγράφονται ως εξής: (α) Κάθε μάθημα διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα επί 39 ωρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3607 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 92025/Β7/22 7 2008 (ΦΕΚ 1597 τ.β /11 8 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα