ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2011) 900 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ένα ποιοτικό πλαίσιο για υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρώπη

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σημερινή οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση προβάλλει περισσότερο από ποτέ άλλοτε τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Σε τομείς όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η παιδική μέριμνα ή η μέριμνα για τους ηλικιωμένους, η συνδρομή στα άτομα με αναπηρία ή η κοινωνική στέγαση, οι υπηρεσίες αυτές παρέχουν ένα ουσιαστικό δίκτυ ασφαλείας για τους πολίτες 1 και συμβάλλουν στην προαγωγή της κοινωνικής συνοχής. Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχόλησης παίζουν βασικό ρόλο στο πρόγραμμα ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης. Στον χώρο της οικονομίας της γνώσης, τα σχολεία, τα κέντρα κατάρτισης και τα πανεπιστήμια πρέπει να εξασφαλίζουν την υψηλότερη ποιότητα ώστε να εγγυώνται τον εφοδιασμό των νέων με νέες ειδικότητες για νέες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί τους οποίους αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι δημόσιες διοικήσεις και η ανάγκη δημοσιονομικής εξυγίανσης καθιστούν αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας όσο γίνεται αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα. Οι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου το αναφέρονται στον εκσυγχρονισμό του τομέα των υπηρεσιών και τον χαρακτηρίζουν ως ένα από τους τρόπους προώθησης νέων πηγών ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, δηλώνοντας παράλληλα ότι χρειάζεται να δοθεί ώθηση στη συνολική ανάπτυξη του τομέα των κοινωνικών και ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών, για παράδειγμα με τη σύσταση ενός ποιοτικού δικτύου δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών, πράγμα το οποίο θα αποτελέσει αναγνώριση της σημασίας που αυτές κατέχουν στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο 3. Η στρατηγική "Ευρώπη 2020" 4 επιβεβαίωσε εκ νέου την ανάγκη να αναπτυχθούν νέες υπηρεσίες που θα παρέχονται τόσο με τον παραδοσιακό τρόπο όσο και ηλεκτρονικά και θα ευνοούν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται και καινοτόμες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Ενώ η Συνθήκη ανέκαθεν εξασφάλιζε ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν τη διακριτική ευχέρεια να παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας αυτού του τύπου, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας καθιερώνονται νέες διατάξεις: το άρθρο 14 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και το Πρωτόκολλο 26 σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Επίσης παρέσχε στο άρθρο 36 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων την ίδια νομική ισχύ με τις συνθήκες. Εντός του νέου αυτού πλαισίου η Επιτροπή αποφάσισε να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο ποιοτικό πλαίσιο όλες τις ενέργειες που διεξάγει σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί ότι κατά τα προσεχή έτη το ρυθμιστικό περιβάλλον σε επίπεδο ΕΕ θα εξακολουθήσει να ενισχύει την κοινωνική διάσταση της ενιαίας αγοράς, να λαμβάνει καλύτερα υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα αυτών των υπηρεσιών, και να αντιμετωπίζει την πρόκληση να παρέχει αυτές κατά τρόπο που θα Υφίσταται ενωσιακή νομοθεσία, μεταξύ άλλων και στον τομέα της μετανάστευσης, που εξασφαλίζει ότι, υπό ορισμένες συνθήκες, μερικές κατηγορίες νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους υπηκόους κρατών μελών όσον αφορά την πρόσβαση και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται στο κοινό. "Πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Επιτροπή". Βρυξέλλες, 3 Σεπτεμβρίου " Πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές ", σελ. 24. "Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη" COM(2010) 2020). EL 2 EL

3 συνδυάζει ποιότητα, ασφάλεια και οικονομική προσιτότητα, ίση μεταχείριση, και προώθηση της καθολικής πρόσβασης και των δικαιωμάτων των χρηστών που προβλέπονται στο Πρωτόκολλο. Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης, που αποτελεί επίσης συνέχεια της πράξης για την ενιαία αγορά 5, είναι να παρουσιάσει το ποιοτικό πλαίσιο που συνίσταται σε τρεις αλληλοσυμπληρωνόμενους άξονες δράσης: Βελτίωση της σαφήνειας και της ασφάλειας δικαίου ως προς τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ), και κατά περίπτωση επανεξέταση των κανόνων για να εξασφαλιστεί η κάλυψη ειδικών αναγκών. Η συνεχής επανεξέταση είναι ουσιαστική λόγω του εξελικτικού χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών. Η Επιτροπή υποβάλλει, παράλληλα με την παρούσα ανακοίνωση, μεταρρυθμίσεις σε δύο βασικές δέσμες κανόνων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες, και οι δύο, θα βελτιώσουν την ευελιξία και την απλούστευση όταν τα κράτη μέλη παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποβλέπουν επίσης στην ενίσχυση της συνάφειας μεταξύ των δύο πολιτικών και την παροχή μεγαλύτερης βεβαιότητας στους ενδιαφερομένους φορείς που συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων ότι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, πληρούν επίσης τις σχετικές απαιτήσεις περί κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με την απόφαση Altmark. Κάτι τέτοιο αναμένεται ότι παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και απλούστευση για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις. Εξασφάλιση της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες: η Επιτροπή θα προωθήσει τη δέσμευσή της να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες ειδικών τομέων, στηριζόμενη σε πρόσφατες δράσεις στους τομείς των βασικών τραπεζικών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και των τηλεπικοινωνιών. Προώθηση της ποιότητας: η Επιτροπή θα ενισχύσει τη δέσμευσή της να προωθήσει την ποιότητα στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, και θα χρησιμοποιήσει τα επιτεύγματα σ αυτόν τον τομέα ως πρότυπο για άλλες υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Βασικές έννοιες Το θέμα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στερείται σαφήνειας ως προς τον καθορισμό των ορισμών. Οι έννοιες χρησιμοποιούνται αδιακρίτως και ανακριβώς. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς ζήτησαν από την Επιτροπή να παράσχει την αναγκαία σαφήνεια. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, η Επιτροπή δεσμεύεται από το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ και τη νομολογία του Δικαστηρίου. Εξάλλου, οι έννοιες έχουν χαρακτήρα δυναμικό και εξελίσσονται διαρκώς. Υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ΥΚΩ): Οι ΥΚΩ είναι υπηρεσίες τις οποίες οι δημόσιες αρχές των κρατών μελών θεωρούν ως κοινωφελείς, και, για τον λόγο αυτό επιβάλλουν σε αυτές ειδικές υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας (ΥΔΥ). Ο όρος καλύπτει τόσο οικονομικές δραστηριότητες (βλ. ορισμό των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ) πιο κάτω) όσο και μη οικονομικές υπηρεσίες. Οι δεύτερες δεν υπόκεινται σε ειδική νομοθεσία 5 "Η πράξη για την ενιαία αγορά: Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης" (COM(2011) 206) EL 3 EL

4 της ΕΕ και δεν καλύπτονται από τους κανόνες της συνθήκης περί εσωτερικής αγοράς και ανταγωνισμού. Μερικές πλευρές του τρόπου με τον οποίο είναι οργανωμένες αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να υπόκεινται σε άλλους γενικούς κανόνες της Συνθήκης, όπως η αρχή της αμεροληψίας. Υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟιΣ): Οι ΥΓΟιΣ είναι οικονομικές δραστηριότητες που παράγουν αποτελέσματα προς το γενικό δημόσιο όφελος, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να παρασχεθούν (ή θα μπορούσαν να παρασχεθούν υπό διαφορετικές συνθήκες ποιότητας, ασφάλειας, οικονομικής προσιτότητας, ίσης μεταχείρισης ή καθολικής πρόσβασης) από την αγορά χωρίς δημόσια παρέμβαση. Οι ΥΔΥ επιβάλλονται στον πάροχο με ανάθεση και με βάση κριτήρια γενικού συμφέροντος που εγγυώνται ότι η υπηρεσία παρέχεται υπό όρους που εξασφαλίζουν την εκπλήρωση της αποστολής της. Κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ΚΥΚΩ): αυτές περιλαμβάνουν συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που καλύπτουν τους κύριους κινδύνους της ζωής και φάσμα άλλων θεμελιωδών υπηρεσιών που παρέχονται απευθείας στα πρόσωπα και διαδραματίζουν ένα ρόλο πρόληψης και κοινωνικής συνοχής για να διευκολυνθεί η ένταξη προσώπων στην κοινωνία 6. Αν και μερικές υπηρεσίες (όπως τα συστήματα υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης) δεν θεωρούνται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ως οικονομικές δραστηριότητες, η νομολογία του Δικαστηρίου ορίζει ρητά ότι ο κοινωνικός χαρακτήρας μιας υπηρεσίας δεν αρκεί από μόνος του για να χαρακτηριστεί η υπηρεσία ως μη οικονομική 7. Κατά συνέπεια, ο όρος κοινωνική υπηρεσία κοινής ωφέλειας καλύπτει τόσο οικονομικές όσο και μη οικονομικές δραστηριότητες. Υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας (ΥΚΥ): Η ΥΚΥ είναι μια μορφή ΥΔΥ η οποία καθορίζει τις απαιτήσεις που εξασφαλίζουν ότι ορισμένες υπηρεσίες τίθενται στη διάθεση όλων των καταναλωτών και των χρηστών σε ένα κράτος μέλος, ανεξάρτητα από την γεωγραφική τους θέση, σε συγκεκριμένη ποιότητα και, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ιδιομορφίες, σε προσιτή τιμή. Ο ορισμός ειδικών ΥΚΥ γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συνιστά θεμελιώδες στοιχείο της ελευθέρωσης της αγοράς των τομέων υπηρεσιών, όπως οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι ταχυδρομικές δραστηριότητες και οι μεταφορές. Δημόσια υπηρεσία. Η δημόσια υπηρεσία χρησιμοποιείται στο άρθρο 93 ΣΛΕΕ στον τομέα των μεταφορών. Εντούτοις, εκτός από τον τομέα αυτό, ο όρος χρησιμοποιείται μερικές φορές κατά τρόπο διφορούμενο: μπορεί να έχει σχέση με το γεγονός ότι μια υπηρεσία προσφέρεται στο ευρύ κοινό ή/και προς το γενικό συμφέρον, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δραστηριότητα οντοτήτων δημόσιας ιδιοκτησίας. Για να αποφευχθεί κάθε ασάφεια, στην παρούσα ανακοίνωση δεν γίνεται χρήση του όρου, αλλά ακολουθείται ο όρος "υπηρεσία κοινής ωφέλειας" ή "υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος". 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Η Συνθήκη της Λισαβόνας, το Πρωτόκολλο 26 σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, και το άρθρο 36 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων υπογραμμίζουν 6 7 "Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας: Κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση" (COM(2006) 177 τελικό της 26 ης Απριλίου 2006) Κοινές υποθέσεις C-180/98 έως C-184/98 Pavlov και άλλοι [2000] Συλλογή I-6451, παράγραφος 118 υπόθεση C-218/00 Cisal και INAIL, [2002] Συλλογή I-691, παράγραφος 37 και υπόθεση C-355/00 Freskot [2003] I EL 4 EL

5 σαφώς τη σημασία των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην ΕΕ και ορίζουν τις αρχές που διέπουν την προσέγγιση της ΕΕ ως προς τις υπηρεσίες αυτές. Παρέχουν μια υγιή βάση για την υιοθέτηση μιας ευέλικτης και πραγματιστικής προσέγγισης που είναι θεμελιώδους σημασίας στον τομέα αυτό δεδομένων των διαφορών ως προς τις ανάγκες και τις προτιμήσεις που απορρέουν από διαφορετικές γεωγραφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές καταστάσεις. Το Πρωτόκολλο ορίζει, για πρώτη φορά σε επίπεδο πρωτογενούς δικαίου, τις θεμελιώδεις αρχές που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες κοινής ωφελείας. Καθιστά σαφές ότι οι αρχές πρέπει να προσαρμόζονται στις διάφορες υπηρεσίες κατά περίπτωση, και για τον λόγο αυτό δεν είναι δυνατή μια προσέγγιση ενιαίου τύπου. Επιβεβαιώνει επίσης ότι οι διατάξεις των συνθηκών δεν επηρεάζουν την αρμοδιότητα των κρατών μελών όσον αφορά την παροχή, την ανάθεση και την οργάνωση υπηρεσιών κοινής ωφελείας μη οικονομικού χαρακτήρα. Παραμένει ωστόσο η ανάγκη να γίνεται διάκριση μεταξύ οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων, και εξακολουθεί να είναι αναγκαία η ανάλυση κατά περίπτωση δεδομένου ότι η φύση αυτών των αναγκών εξελίσσεται συνεχώς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή επανεξετάζει διαρκώς την κατάσταση, όπως εξηγείται στο τμήμα ΙΙΙ πιο κάτω. Σύμφωνα με το άρθρο 14 ΣΛΕΕ, "η Ένωση και τα κράτη μέλη, εντός των πλαισίων των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, και εντός του πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών, μεριμνούν ούτως ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν βάσει αρχών και προϋποθέσεων, ιδίως οικονομικών και δημοσιονομικών, οι οποίες επιτρέπουν την εκπλήρωση του σκοπού τους". Με το άρθρο αυτό δημιουργείται για την Ένωση η δυνατότητα να νομοθετεί στο πεδίο των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος ορίζοντας τις αρχές και τις προϋποθέσεις, ιδίως τις οικονομικές και δημοσιονομικές προϋποθέσεις, που τους δίνουν τη δυνατότητα να εκπληρώνουν την αποστολή τους, κάνοντας χρήση κανονισμών και μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Με το άρθρο αυτό καθίσταται σαφές ότι κάθε κανονισμός είναι "με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας των κρατών μελών, τηρουμένων των Συνθηκών, για την παροχή, την ανάθεση και τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών αυτών". Έτσι αναγνωρίζεται ρητά ότι η οργάνωση, η παροχή και η χρηματοδότηση αυτών των υπηρεσιών γίνεται κατά κύριο λόγο με απόφαση των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Με διάφορες δημόσιες διαβουλεύσεις και συνεχιζόμενο διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς θα συνεχίσει η εξέταση της ανάγκης για τη θέσπιση νομοθεσίας βάσει του άρθρου 14 της ΣΛΕΕ. Στην φάση αυτή, φαίνεται ότι υπάρχει συναίνεση ότι κάτι τέτοιο δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα 8. Η Επιτροπή θεωρεί ότι σε αυτή τη φάση είναι καταλληλότερη μια τομεακή προσέγγιση, με την οποία μπορούν να εξευρεθούν κατά περίπτωση λύσεις σε συγκεκριμένα και ειδικά προβλήματα σε διάφορους τομείς. 9 Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εξετάζει την ανάγκη αναθεώρησης της υφιστάμενης ανά τομέα νομοθεσίας, στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, καθώς επίσης 8 9 Πρόσφατο παράδειγμα συνιστά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2011 για το μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος (2009/2222(INI)), σημείο 48: "πιστεύει ότι επί του παρόντος δεν είμαι κομβικό θέμα η κατάρτιση κανονισμού πλαισίου της ΕΕ για τις ΚΥΓΣ, που επιτρέπονται στο πλαίσιο του άρθρου 14 της ΣΛΕΕ". Πρέπει να σημειωθεί ότι στο άρθρο 14 της ΣΛΕΕ καθίσταται σαφές ότι η εφαρμογή του γίνεται υπό την επιφύλαξη των άρθρων 93, 106 και 107 της ΣΛΕΕ που ορίζουν τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να γίνουν εξαιρέσεις από την άσκηση του εν λόγου ελέγχου για τις ΥΓΟΣ. Το θέμα αυτό εξηγείται περαιτέρω στην ανακοίνωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στην αντιστάθμιση που χορηγείται για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος (C(2011)9404), η οποία εγκρίνεται παράλληλα με την παρούσα ανακοίνωση. EL 5 EL

6 και την πιθανή ανάγκη να δημιουργηθούν νέες υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας. Επίσης, η Επιτροπή θα αναλύσει τη σκοπιμότητα να θεσπιστούν οι αρχές και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι ειδικές δημόσιες υπηρεσίες θα είναι σε θέση να εκπληρώσουν την αποστολή τους σύμφωνα με το άρθρο 14 ΣΛΕΕ. Ο σεβασμός έναντι της υπάρχουσας ποικιλομορφίας υπηρεσιών και καταστάσεων εντός της ΕΕ θα παραμείνει η κατευθυντήρια αρχή κατά την αξιολόγηση που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή. 3. ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Με τον καιρό έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές ως προς τη ζήτηση για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τον τρόπο που αυτές παρέχονται. Υπηρεσίες που κατά παράδοση παρείχε απευθείας το κράτος ανατίθενται όλο και περισσότερο σε εξωτερικούς φορείς από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, και παρέχονται σήμερα από τον ιδιωτικό τομέα (κερδοσκοπικά ή μη). Αυτή η αλλαγή στην προσέγγιση προέρχεται από διεργασίες κατάργησης κανονιστικών ρυθμίσεων, από αλλαγές σε δημόσιες πολιτικές, και αλλαγές στις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών. Δεδομένου ότι πολλές από αυτές τις υπηρεσίες έχουν οικονομικό χαρακτήρα, εφαρμόζονται σε αυτές οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού, εφόσον η εφαρμογή αυτών των κανόνων δεν παρεμποδίζει την εκπλήρωση, νομικά ή πραγματικά, της ιδιαίτερης αποστολής που έχει ανατεθεί σε αυτούς. Πράγματι, η πρόσβαση σε ευρύ φάσμα προσφοράς τιμών και ποιότητας υπηρεσιών μπορεί να αποφέρει σημαντικές δυνατότητες επιλογής και πλεονεκτήματα στις δημόσιες αρχές. Αν και μερικοί ενδιαφερόμενοι φορείς ανησυχούν για την επίπτωση αυτών των κανόνων, μεταξύ άλλων και στις κοινωνικές υπηρεσίες, η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι μπορούν να εφαρμοστούν κατά τρόπο που λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες και ενδυναμώνει την παροχή των υπηρεσιών. Φυσικά, οι κανόνες πρέπει να αναθεωρούνται επί συνεχούς βάσεως για να εξασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να παρέχουν στις δημόσιες αρχές την απαιτούμενη ευελιξία ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες της κοινωνίας και να παραμένουν ενημερωμένες ως προς τις τεχνολογικές μεταβολές. Η προσέγγιση της Επιτροπής να παράσχει ποιοτικό πλαίσιο στηρίζεται σε τρεις άξονες δράσης: πρώτο, η μεγαλύτερη σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου ως προς τους κανόνες της ΕΕ που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες αυτές δεύτερο, η παροχή των μέσων που δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε θεμελιώδεις υπηρεσίες και η επανεξέταση της κατάστασης επί τακτικής βάσεως και τρίτο, ενθάρρυνση ποιοτικών πρωτοβουλιών ειδικότερα για κοινωνικές υπηρεσίες που καλύπτουν ιδιαίτερα σημαντικές ανάγκες. 1. Άξονας 1: Μεγαλύτερη σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου Η Επιτροπή σκοπεύει να εξασφαλίσει ότι το ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο που έχει αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται, χρηματοδοτούνται και παρέχονται οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος δίνει σε αυτές τη δυνατότητα να εκπληρώνουν την αποστολή τους ως δημόσιες υπηρεσίες. Για να γίνει αυτό, η Επιτροπή διεξάγει διαρκή διάλογο με ενδιαφερόμενους φορείς όλων των τομέων για να επισημανθούν τα σημεία όπου μπορεί το νομικό πλαίσιο να χρειάζεται διευκρίνιση ή τροποποίηση. Δύο παραδείγματα αυτής της δέσμευσης αποτελούν η αναθεώρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και οι κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων που συνοδεύουν την παρούσα ανακοίνωση. Στις μεταρρυθμίσεις αυτές η Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει περαιτέρω συνάφεια μεταξύ των πολιτικών περί κρατικών ενισχύσεων και περί δημοσίων συμβάσεων προς όφελος των EL 6 EL

7 ενδιαφερομένων φορέων. Η Επιτροπή έχει, κατά το δυνατόν, δημιουργήσει ένα συνεκτικότερο πλαίσιο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πλήρης συμμόρφωση με διαδικασίες ανοικτών ή κλειστών δημοσίων συμβάσεων που κατακυρώνουν με βάση είτε την χαμηλότερη τιμή είτε, υπό ορισμένες συνθήκες, την οικονομικά ευνοϊκότερη προσφορά, σημαίνει ότι η σύμβαση κατακυρώνεται με το ελάχιστο κόστος για το κοινωνικό σύνολο, όπως ζητήθηκε από το Δικαστήριο ως μία από τις προϋποθέσεις αποκλεισμού της ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης Αναθεώρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος Οι ενωσιακοί κανόνες που εφαρμόζονται στη δημόσια χρηματοδότηση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος και θεσπίστηκαν από την Επιτροπή το 2005 αποδείχτηκαν αποτελεσματικοί. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή και οι ενδιαφερόμενοι φορείς συμφωνούν ότι οι εν λόγω κανόνες θα μπορούσαν να γίνουν σαφέστεροι, να απλουστευτούν και να καταστούν αναλογικότεροι ώστε να εξασφαλίζεται η ευκολότερη εφαρμογή τους, και ως εκ τούτου να ενθαρρύνεται η αποδοτικότερη παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών. Η μεταρρύθμιση έχει τρεις στόχους: να διασαφηνιστούν οι βασικές έννοιες που αφορούν τις ΥΓΟΣ, να απλουστευτούν οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων για μικρές υπηρεσίες που οργανώνονται σε τοπικό επίπεδο και έχουν περιορισμένη επίδραση στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών, και να καθιερώσουν περισσότερο στοχοθετημένη διαχείριση άλλων υπηρεσιών, ώστε να γίνεται καλύτερη διαφοροποίηση των μεσαίου μεγέθους υπηρεσιών και των κοινωνικών υπηρεσιών αφενός, και των μεγάλης κλίμακας δραστηριοτήτων αφετέρου, με σαφή πανευρωπαϊκή διάσταση που θα υπόκεινται σε αυστηρότερη εξέταση στο πλαίσιο του ανταγωνισμού. Με βάση αυτούς τους στόχους, η Επιτροπή θέσπισε ή πρότεινε ορισμένες σημαντικές αλλαγές: Πρώτον, σε μια νέα ανακοίνωση εξετάζονται ορισμένα θέματα που προκάλεσαν ζητήματα ερμηνείας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Δεύτερον, στο μέλλον θα εξαιρεθεί μεγαλύτερος αριθμός κοινωνικών υπηρεσιών (ανεξάρτητα από το ύψος της αποζημίωσης) από την εκ των προτέρων κοινοποίηση και τη διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή, εφόσον αυτές πληρούν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις διαφάνειας, ορθού ορισμού και μη υπεραντιστάθμισης. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τώρα, επιπλέον των νοσοκομείων και της κοινωνικής στέγασης, υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος που καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες σχετικές με την υγεία και την επί μακρόν περίθαλψη, την παιδική μέριμνα, την πρόσβαση και την επανένταξη στην αγορά εργασίας, και την φροντίδα και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού. Τρίτον, θα γίνεται λεπτομερέστερος και πλέον επικεντρωμένος έλεγχος των μεγάλων μέτρων ενίσχυσης, για παράδειγμα στον τομέα των κλάδων δικτύου, που μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Για τις υποθέσεις αυτές, τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνουν στον μηχανισμό αντιστάθμισης κίνητρα για αύξηση της απόδοσης κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των συγκεκριμένων τομέων. Τέλος, η Επιτροπή προτείνει νέο κανόνα de minimis ειδικά για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος που θα αποκλείει την ύπαρξη ενισχύσεων και, κατά EL 7 EL

8 συνέπεια, την ανάγκη ελέγχου από την Επιτροπή για ποσά ενίσχυσης μέχρι ευρώ επί μία τριετία. Για ορισμένους τομείς, μεταξύ των οποίων οι μεταφορές και η δημόσια ραδιοτηλεόραση, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες για κάθε συγκεκριμένο τομέα Η μεταρρύθμιση των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης Η Επιτροπή προτείνει επίσης σημαντική μεταρρύθμιση των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης που θα προαγάγουν την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος. Πρώτον, η μεταρρύθμιση προβλέπει ειδικό χειρισμό όσον αφορά τις κοινωνικές και ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες. Αυτές θα υπάγονται σε ελαφρύτερο καθεστώς που θα λαμβάνει υπόψη τον ειδικό ρόλο και τις ιδιομορφίες τους. Θα υπόκεινται σε υψηλότερα όρια και θα πρέπει να συμμορφώνονται μόνο με υποχρεώσεις διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης. Επιπλέον, για να ενθαρρύνεται η ποιοτική προσέγγιση, η μεταρρύθμιση προάγει τη χρησιμοποίηση του κριτηρίου της πλέον οικονομικά συμφέρουσας προσφοράς, πράγμα που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να προβαίνουν σε κατακύρωση αυτών των υπηρεσιών μόνο με βάση την χαμηλότερη τιμή. Δεύτερον, υπάρχει πλέον μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου ως προς τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι κανόνες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων στις σχέσεις μεταξύ δημοσίων αρχών. Η συνεργασία μεταξύ δημοσίων φορέων αφορά καταστάσεις στις οποίες δημόσιες οντότητες, όπως αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργάζονται προκειμένου να εκπληρώσουν δημόσια καθήκοντα. Ενώ το δημόσιο καθεστώς/η νομική φύση των μερών δημόσιας σύμβασης δεν είναι από μόνα τους επαρκή για να αποκλειστούν οι σχετικές συμβάσεις από το πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων, η μεταρρύθμιση αποσαφηνίζει, σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τις περιπτώσεις στις οποίες οι συμβάσεις αυτές δεν καλύπτονται από κανόνες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων. Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίζουν ότι η εφαρμογή των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων δεν θα εμποδίζει τις έχουσες νόμιμο συμφέρον δημόσιες αρχές να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο διοργάνωσης και διεξαγωγής των καθηκόντων τους που αφορούν δημόσιες υπηρεσίες. Αντίθετα, υφίστανται διατάξεις που διασφαλίζουν ότι η συνεργασία μεταξύ δημόσιων φορέων δεν προκαλεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό όσον αφορά οικονομικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα. Τρίτον, η μεταρρύθμιση αναγνωρίζει τη σημασία, σε ορισμένες περιστάσεις, μιας διαδικασίας διαπραγματεύσεων και προηγούμενης δημοσίευσης όταν πρόκειται για την κατακύρωση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, και εξασφαλίζει ότι αυτό αποτελεί ένα από τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές. Παρομοίως, η Επιτροπή προτείνει να μπορούν οι δημόσιες αρχές να λαμβάνουν υπόψη τους ως κριτήρια κατακύρωσης τον κύκλο ζωής των ζητούμενων προϊόντων, των υπηρεσιών ή των έργων. Η μεταρρύθμιση αυτή θα συμβάλλει ώστε οι συμβάσεις να μην κατακυρώνονται μόνο βάσει της χαμηλότερης τιμής, αλλά να αντικατοπτρίζουν επαρκώς την όλο και μεγαλύτερη μέριμνα για περιβαλλοντικές και κοινωνιακές παραμέτρους. Τέλος, η μεταρρύθμιση θα καθιερώσει ένα νέο αυτοτελές καθεστώς για τις συμβάσεις παραχώρησης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος δεδομένου ότι οι συμβάσεις παραχώρησης χρησιμοποιούνται συνήθως για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών ή για υποχρεώσεις επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Τα βασικά EL 8 EL

9 στοιχεία της μεταρρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων θα ισχύουν επίσης και για τις συμβάσεις παραχώρησης, και όπως συνέβη με τις συμβάσεις προμηθείας, θα υπάρξουν νέοι κανόνες για την τροποποίηση των υφιστάμενων συμβάσεων. Σε μερικούς τομείς θα είναι δυνατή η χορήγηση συμβάσεων παραχώρησης από 20 μέχρι και 100 έτη, και κατά συνέπεια, θα είναι πιθανότερο να χρειαστεί η επανεξέτασή τους κατά τη διάρκεια ισχύος τους. Με βάση τη νομολογία του Δικαστηρίου, η Επιτροπή προτείνει την καθιέρωση νέων διατάξεων που ορίζουν υπό ποίες συνθήκες επιτρέπεται τροποποίηση των όρων μιας σύμβασης παραχώρησης χωρίς νέα διαδικασία διαγωνισμού, καθώς και διατάξεις για να διασφαλίζεται η συμβατότητα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη δημιουργίας διακρίσεων. Η μεταρρύθμιση των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων αποτελεί μία από τις 12 ενέργειες προτεραιότητας της πράξης περί ενιαίας αγοράς οι οποίες, όπως βεβαίωσε η Επιτροπή στην ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη το 2012, θα πρέπει να τύχουν ταχύρρυθμης εκτέλεσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη να καταλήξουν, μέχρι το τέλος του 2012, σε συμφωνία επί των εν λόγω προτάσεων Ενέργειες επικοινωνίας και πληροφόρησης για τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ Η Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να βοηθήσει δημόσιες αρχές, παρόχους υπηρεσιών, χρήστες και άλλους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν καλύτερα και να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, σε απόκριση των ερωτημάτων και των αιτημάτων για εξηγήσεις που έχουν τεθεί από τους ενδιαφερομένους. Προς την κατεύθυνση αυτή η Επιτροπή έχει ήδη προβεί σε ορισμένες ενέργειες. Στο τέλος του 2010, η Επιτροπή δημοσίευσε ένα νέο οδηγό 10 που καλύπτει τρία βασικά θέματα: τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να χρηματοδοτήσουν αυτές τις υπηρεσίες σε συμμόρφωση προς τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιες αρχές μπορούν να κάνουν χρήση των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων και, ταυτόχρονα, να διασφαλίζουν την ποιότητα, την καινοτομία, τη συνέχιση και την συνοχή των κοινωνικών υπηρεσιών, τον τρόπο με τον οποίο οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς, και ειδικότερα η οδηγία περί υπηρεσιών, εφαρμόζονται στις κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς να εμποδίζουν τα κράτη μέλη να τους ρυθμίζουν για να εγγυώνται ποιότητα και προσβασιμότητα. Ο οδηγός αυτός αντικατέστησε το κείμενο των "Ερωτήσεων που υποβάλλονται συχνά" και έχει λάβει υπόψη τις εξελίξεις στη νομολογία, τις αποφάσεις της Επιτροπής, τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, τις συζητήσεις που έγιναν στην επιτροπή για την κοινωνική προστασία (ΕΚΠ) 11 καθώς και ερωτήσεις των ενδιαφερομένων που έχουν υποβληθεί μέσω της διαδραστικής υπηρεσίας πληροφόρησης (ΔΥΠ) 12. Η ΔΥΠ είναι μια επιγραμμική υπηρεσία που παρέχει πληροφόρηση στους πολίτες, τους παρόχους υπηρεσιών, τις δημόσιες αρχές και Οδηγός για την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις και την εσωτερική αγορά σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, και ειδικότερα σε κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας (SEC(2010) "Έκθεση της επιτροπής κοινωνικής προστασίας για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στις ΚΥΚΩ" του Νοεμβρίου 2008 Βλ.: EL 9 EL

10 άλλους ενδιαφερόμενους, και τους δίνει τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήματα σχετικά με το ενωσιακό δίκαιο και τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος. Από την έναρξη λειτουργίας της τον Ιανουάριο 2008, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν απαντήσει μέσω της ΔΥΠ σε σχεδόν 200 ερωτήματα. Η Επιτροπή έχει επίσης εκπονήσει οδηγό για "αγορές με κοινωνική ευαισθησία" 13 που αποτελεί εργαλείο για τις δημόσιες αρχές ώστε να προβαίνουν στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών κατά τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες. Ο οδηγός προβάλλει τη συνεισφορά των δημοσίων συμβάσεων στην κοινωνική πολιτική. Το έγγραφο περιέχει πρακτικά παραδείγματα σε ευρύ φάσμα κοινωνικών θεμάτων, όπως την προαγωγή των ίσων ευκαιριών και ευκαιριών απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την κοινωνική ένταξη ευπαθών ατόμων, για παράδειγμα ατόμων με αναπηρία, και ουσιαστική συμμόρφωση με τις διατάξεις των θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ. Μια νέα έκδοση του "Αγοράστε οικολογικά! Ένα εγχειρίδιο για περιβαλλοντικές δημόσιες συμβάσεις" 14 δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο Το εγχειρίδιο καθοδηγεί ως προς τον τρόπο με τον οποίο μειώνεται ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της κατανάλωσης του δημόσιου τομέα και με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται οι περιβαλλοντικές δημόσιες συμβάσεις στην προαγωγή της καινοτομίας στις τεχνολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες περιβαλλοντικού τύπου. Το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής για τη συνεργασία μεταξύ δημοσίων αρχών 15 συνοψίζει και εξηγεί τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται σε καταστάσεις όπου δημόσιες οντότητες (π.χ. δημοτικές αρχές) συνεργάζονται για να εκπληρώσουν τα δημόσια καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί (βλ. ανωτέρω, τμήμα 1.2). Το εν λόγω έγγραφο αναμένεται ότι θα συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των νομικών διατάξεων ώστε να μετριαστούν οι νομικοί κίνδυνοι που συνοδεύουν αυτή τη μορφή συνεργασίας μεταξύ δημοσίων αρχών. Η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Οι ανά διετία εκθέσεις για τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 16 που δημοσιεύτηκαν το 2008 και το 2010 εξέτασαν τις εξελίξεις στον τομέα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και ενθάρρυναν τον διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή συνέδραμε επίσης διαδοχικές προεδρίες του Συμβουλίου στη διοργάνωση διαφόρων φόρουμ ΚΥΚΩ που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διάδοση πληροφοριών και την προαγωγή του διαλόγου και της καλύτερης κατανόησης των κανόνων μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων. Η Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να στηρίξει τις μελλοντικές αλληλοδιαδόχους προεδρίες του Συμβουλίου στη διοργάνωση του 4 ου ευρωπαϊκού βήματος κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας που θα πραγματοποιηθεί σε δώδεκα περίπου μήνες. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εργάζεται στο πλαίσιο της επιτροπής για την κοινωνική προστασία, η οποία, σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους θεσμικούς φορείς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, θα εκπονήσει, μέχρι το τέλος του 2013, έκθεση για την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ στις ΚΥΚ Βλ. ηλεκτρονική διεύθυνση: Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις στις σχέσεις μεταξύ αρχών ανάθεσης (συνεργασία μεταξύ δημοσίων αρχών), SEC(2011) 1169 τελικό, της 4 ης Οκτωβρίου 2011 Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής Πρώτη και δεύτερη ανά διετία έκθεση για τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας, SEC(2008) 2179 και (SEC(2010) 1284 EL 10 EL

11 2. Άξονας 2: Εξασφάλιση της πρόσβασης σε θεμελιώδεις υπηρεσίες Η τομεακή νομοθεσία που έχει θεσπιστεί σε ενωσιακό επίπεδο έχει πάντοτε διατηρήσει προσεκτική ισορροπία μεταξύ της ανάγκης να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και η χρήση των μηχανισμών της αγοράς αφενός και της ανάγκης να εξασφαλίζεται ότι κάθε πολίτης εξακολουθεί να έχει πρόσβαση σε θεμελιώδεις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε οικονομικά προσιτές τιμές. Αυτή ήταν η περίπτωση, για παράδειγμα, στις βιομηχανίες δικτύων σε όλο το φάσμα από τις τηλεπικοινωνίες και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες έως τις μεταφορές και την ενέργεια. Επιπλέον, ο ετήσιος πίνακας αποτελεσμάτων της Επιτροπής για τους καταναλωτές 17 παρακολουθεί τις επιδόσεις σε 30 περίπου αγορές υπηρεσιών από άποψη συγκρισιμότητας, εμπιστοσύνης, προβλημάτων και παραπόνων, γενικής ικανοποίησης, αλλαγής προμηθευτή και επιλογών. Δεδομένου ότι οι ανάγκες των χρηστών και οι τεχνολογίες εξελίσσονται διαρκώς, είναι αναγκαίο να επανεξετάζονται τακτικά τόσο οι υφιστάμενες υποχρεώσεις καθολικών υπηρεσιών όσο και η ανάγκη καθιέρωσης νέων. Τα παραδείγματα που εκτίθενται πιο κάτω αντικατοπτρίζουν την προδραστική προσέγγιση που ακολουθεί η Επιτροπή στον τομέα αυτό. Τα κράτη μέλη έχουν πάντα την ευχέρεια να προεκτείνουν τις υφιστάμενες υποχρεώσεις καθολικών υπηρεσιών ή να θεσπίζουν νέες, με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα είναι σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία Ταχυδρομικές υπηρεσίες Η τρίτη ταχυδρομική οδηγία 18 αποτελεί σταθμό στη μεταρρύθμιση των ταχυδρομικών αγορών στην Ευρώπη που άρχισε το Η οδηγία προσέφερε πολλά οφέλη στους πολίτες, μεταξύ των οποίων βελτιώσεις στην ποιότητα της υπηρεσίας και νέες, καινοτόμους υπηρεσίες ταχυδρομικής παράδοσης. Σε αυτήν ορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ως προς το πεδίο της υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας: μια υψηλής ποιότητας ταχυδρομική υπηρεσία πρέπει να παρέχεται (τουλάχιστον) πέντε εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα, σε ολόκληρο το γεωγραφικό χώρο, σε προσιτές τιμές για βασικές επιστολές και δέματα καθορισμένου βάρους, καθώς και για συστημένα και ασφαλισμένα αντικείμενα. Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των ταχυδρομικών καθολικών υπηρεσιών, και η Επιτροπή παρακολουθεί τον τρόπο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας. Πρόσφατα συνέστησε μια ομάδα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΟΕΡΤ) 19 που εργάζεται επί διαφόρων θεμάτων όπως η χρηματοδότηση της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της αγοράς 20. Η Επιτροπή έχει επίσης συστήσει ένα βήμα συζήτησης για τους χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών (Postal Users' Forum), στην πρώτη σύσκεψη του οποίου, τον Δεκέμβριο 2011, συγκεντρώθηκαν τελικοί χρήστες (τόσο μεμονωμένοι πελάτες όσο και επιχειρήσεις) και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς εκμετάλλευσης, μεταξύ των οποίων παράγοντες και συνδικαλιστικές οργανώσεις, για Για μερικές από τις υπηρεσίες αυτές, όπως ηλεκτρική ενέργεια ή τραπεζικοί λογαριασμοί, η Επιτροπή έχει διεξαγάγει λεπτομερείς μελέτες αγοράς (ευρίσκονται στον ίδιο ιστότοπο). Οδηγία 2008/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20 ης Φεβρουαρίου 2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών Απόφαση της Επιτροπής της 10 ης Αυγούστου 2010 για τη σύσταση της ομάδας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, ΕΕ C 217. Τα έγγραφα ευρίσκονται στον ιστότοπο της ΟΕΡΤ: EL 11 EL

12 να εξετάσουν τις εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον επικοινωνίας και με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη του φορέα. Στο πλαίσιο των εργασιών της για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η Επιτροπή θα παρουσιάσει, το 2012, μια Πράσινη βίβλο για τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων. Το έγγραφο αυτό θα επικεντρώνεται σε θέματα όπως η ποιότητα των υπηρεσιών διασυνοριακής ταχυδρομικής παράδοσης και η κοστολόγησή τους ώστε να εντοπίζονται λύσεις σε εμπόδια που απαντούν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις. Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να παρουσιάσει τα αποτελέσματα δύο μελετών για την πολιτική τιμών των ταχυδρομικών φορέων και τις επιπτώσεις της στις αγορές, καθώς και τις αρχές για τον υπολογισμό του καθαρού κόστους της υποχρέωσης παροχής ταχυδρομικών καθολικών υπηρεσιών. Μέχρι το τέλος 2012 η Επιτροπή θα έχει υποβάλει την τέταρτη έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας περί ταχυδρομικών υπηρεσιών Βασικές τραπεζικές υπηρεσίες Η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες πληρωμών υπό θεμιτές συνθήκες είναι σημαντική για την χρηματοοικονομική και την κοινωνική ενσωμάτωση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να επωφελούνται πλήρως από τα ευεργετήματα της ενιαίας αγοράς. Στις αρχές του 2011, η Επιτροπή προέβη σε εκτίμηση αντικτύπου για να εξετάσει κατά πόσο είναι αναγκαία η θέσπιση ενωσιακής νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα. Αφού εξετάστηκαν όλες οι επιλογές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προβεί, σε αυτή τη φάση, σε πρόταση σύστασης 21. Αυτή αποβλέπει να διασφαλίσει ότι προσφέρονται βασικές υπηρεσίες πληρωμών και κάρτα πληρωμών σε κάθε πολίτη της ΕΕ και σε κάθε διαμένοντα σε αυτήν που δεν διαθέτει ήδη λογαριασμό πληρωμών στο κράτος μέλος στο οποίο επιδιώκει να ανοίξει λογαριασμό πληρωμών. Αυτός ο βασικός λογαριασμός πληρωμών θα πρέπει να παρέχεται είτε δωρεάν είτε με εύλογη επιβάρυνση από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Με τη σύσταση στέλλεται ένα σαφές μήνυμα στα κράτη μέλη και τους παρόχους σχετικά με το τί αναμένεται από αυτούς ενώ παρέχεται ευελιξία σε εθνικό επίπεδο ως προς τον τρόπο επίτευξης του στόχου. Η σύσταση παρέχει επίσης κριτήρια για την αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο εφάρμοσαν αυτήν τα κράτη μέλη καθώς και την εκτίμηση του κατά πόσο είναι αναγκαία περαιτέρω δράση. Βάσει ανασκόπησης και εκτίμησης αντικτύπου που θα διεξαχθεί εντός του 2012, η Επιτροπή θα αποφασίσει αν είναι αναγκαία περαιτέρω δράση στον τομέα αυτό Μεταφορές Οι υποχρεώσεις καθολικών υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών καθορίζονται σε ειδικές νομοθετικές πράξεις για τις αερομεταφορές, τις χερσαίες μεταφορές και τις θαλάσσιες μεταφορές 22. Η κατά τομέα νομοθεσία θεσπίζει τις αρχές που πρέπει να ακολουθούν τα κράτη μέλη κατά τον ορισμό των υποχρεώσεων καθολικών υπηρεσιών σε κάθε μέσο μεταφοράς Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την πρόσβαση σε ένα βασικό λογαριασμό πληρωμών (C(2011)4977). Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα (αναδιατύπωση) και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου της EL 12 EL

13 Η Λευκή βίβλος του για τις μεταφορές ορίζει ότι ένα υψηλότερο ποσοστό μετακινήσεων με μέσα μαζικής μεταφοράς, σε συνδυασμό με τις ελάχιστες υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών, θα επιτρέψει την αύξηση της πυκνότητας και της συχνότητας των δρομολογίων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ενάρετου κύκλου για τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Η ανάθεση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που θα ορίζει τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας στα διάφορα μέσα μεταφοράς πρέπει να σέβεται τις αρχές της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της κατακύρωσης μετά από διαδικασία διαγωνισμού. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η προκήρυξη ανοικτών δημόσιων διαγωνισμών. Η ποιότητα των υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών θα αποκτήσει όλο και μεγαλύτερη σημασία κατά τα προσεχή έτη, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της ανάγκης να εξασφαλιστεί ότι οι δημόσιες συγκοινωνίες (μέσα μαζικής μεταφοράς) αποτελούν ελκυστική εναλλακτική λύση προς την ατομική μετακίνηση, γεγονός που θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της αποδοτικότητας των πόρων και της ασφάλειας των καυσίμων. Η δημιουργία μιας δυναμικής, ανοικτής αγοράς σιδηροδρόμων αναμένεται ότι θα προσφέρει σημαντικά οφέλη αφενός στους επιβάτες από άποψη ποιότητας, αποδοτικότητας και όγκου παρεχόμενων υπηρεσιών και αφετέρου στις δημόσιες αρχές και τους φορολογούμενους μέσω της μείωσης της δημόσιας χρηματοδότησης για συμβάσεις παροχής δημόσιων υπηρεσιών. Το 2012, η Επιτροπή προτίθεται να προβεί στην υποβολή πρότασης για την ελευθέρωση της αγοράς εθνικών επιβατικών δρομολογίων το Αυτό θα ακολουθήσει την ελευθέρωση της αγοράς για εμπορευματικές μεταφορικές υπηρεσίες και διεθνείς μεταφορές επιβατών. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο αναθεώρησης του κανονισμού για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας στις χερσαίες μεταφορές το 2012 ώστε να γενικευθούν οι διαδικασίες διαγωνισμού για την κατακύρωση συμβάσεων παροχής δημόσιων υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό τομέα. Ενώ τα κράτη μέλη διαθέτουν μεγάλα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας ως προς τον εντοπισμό τομέων όπου είναι αναγκαίο να επιβληθούν υποχρεώσεις παροχής δημόσιων υπηρεσιών για τη μεταφορά επιβατών, για να είναι βιώσιμες αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι αποδοτικές, υψηλής ποιότητας και παρεχόμενες εντός ενός σταθερού χρηματοοικονομικού πλαισίου. Για να εξασφαλιστεί αυτό πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά προκήρυξη διαγωνισμού Ενέργεια Η τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια άρχισε να ισχύει στις 3 Μαρτίου Ορίζει υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, περιλαμβάνει σαφείς διατάξεις για τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας και την προστασία των καταναλωτών για την ηλεκτρική ενέργεια και για το φυσικό αέριο, και προβλέπει την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών κατά της ενεργειακής φτώχειας 24. Τα μέτρα που θεσπίζονται βάσει αυτών των οδηγιών πρέπει να είναι γενικού συμφέροντος, να είναι σαφώς καθορισμένα, διάφανα, αμερόληπτα και επαληθεύσιμα, και να εγγυώνται την ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της ΕΕ σε εθνικούς καταναλωτές της ΕΕ και αντιστρόφως ης Δεκεμβρίου 1992 για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών (θαλάσσιες ενδομεταφορές- καμποτάζ). Λευκή Βίβλος Χάρτης πορείας για ένα Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών. COM(2011) 144 Οδηγία 2009/72/EΚ για την ηλεκτρική ενέργεια και 2009/73/EΚ για το φυσικό αέριο. EL 13 EL

14 Για να προωθήσει την εφαρμογή ανταγωνιστικών, ενεργειακά αποδοτικών και δίκαιων αγορών λιανικής, η Επιτροπή δημιούργησε, το 2008, το Ενεργειακό Φόρουμ των πολιτών 25 ως μια ρυθμιστική πλατφόρμα με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί από προηγούμενα φόρουμ. Το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής «Μια ενεργειακή πολιτική πιο ευνοϊκή για τον καταναλωτή» 26 παρουσιάζει τα οφέλη που παρέχουν τα ισχύοντα μέτρα ενεργειακής πολιτικής στους καταναλωτές. Σε αυτό εντοπίζεται μια σειρά νομοθετικών και πολιτικών πρωτοβουλιών της ΕΕ που συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στη βελτίωση της ευημερίας των καταναλωτών στον ενεργειακό τομέα. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2011, τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια πλήρως και το ταχύτερο δυνατόν. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό, σ αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη να ορίσουν σαφώς την έννοια των ευάλωτων καταναλωτών. Η Επιτροπή σχεδιάζει να οργανώσει 5 η συνεδρίαση του Ενεργειακού Φόρουμ των πολιτών τον Νοέμβριο του 2012 για να συνεχίσει να ενθαρρύνει τον διάλογο των ενδιαφερόμενων μερών επί βασικών θεμάτων, όπως η προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, το βέλτιστο μοντέλο αγοράς λιανικής, η διαφάνεια των τιμών και τα πιθανά οφέλη που έχουν οι ευφυείς μετρητές στη διαχείριση της ζήτησης ενέργειας Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Η οδηγία για την καθολική υπηρεσία στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 27 παρέχει ένα κοινωνικό δίκτυ ασφαλείας όπου οι δυνάμεις της αγοράς δεν προσφέρουν από μόνες τους οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες για τους καταναλωτές, ιδίως όταν διαβιούν σε περιοχές των οποίων η εξυπηρέτηση είναι δύσκολη ή δαπανηρή, διαθέτουν χαμηλό εισόδημα ή έχουν ειδικές ανάγκες. Η έννοια του δικτύου ασφαλείας καλύπτει τρεις ειδικούς στόχους: διαθεσιμότητα, χαμηλές τιμές και προσβασιμότητα. Η Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα ανακοίνωση για την «καθολική υπηρεσία στις ηλ-επικοινωνίες» 28 με έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης του 2010 και την τρίτη τακτική επανεξέταση του πεδίου εφαρμογής της υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζονται είναι ο ρόλος που πρέπει να διαδραματίσουν οι υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας στην υλοποίηση του στόχου «ευρυζωνικές επικοινωνίες για όλους». Από την ανάλυση η Επιτροπή συνάγει ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος ανάγκη να τροποποιηθεί το πεδίο της υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας σε επίπεδο ΕΕ. Η ανάλυση καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι απαιτούνται περαιτέρω κατευθύνσεις για τον τρόπο εφαρμογής των κανόνων καθολικής υπηρεσίας, δεδομένων αφενός του κινδύνου να υπάρχουν αποκλίνουσες εθνικές προσεγγίσεις και αφετέρου των πιθανών οικονομικών επιπτώσεων για τη βιομηχανία. Η Επιτροπή θα υποβάλει αυτές τις κατευθύνσεις το 2012 και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ, παράλληλα, θα ληφθούν υπόψη, σύμφωνα με την αρχή της SEC(2010) 1407 τελικό της 11 Νοεμβρίου Οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/136/EΚC «Η καθολική υπηρεσία στις ηλ-επικοινωνίες: έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και την τρίτη τακτική επανεξέταση του πεδίου εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 15 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ», (COM(2011) 795 τελικό της 23 ης Νοεμβρίου 2001). EL 14 EL

15 επικουρικότητας, οι διαφορετικές εθνικές περιστάσεις, η ανάγκη ελαχιστοποίησης των διαταραχών της αγοράς και να αποτραπεί η επιβολή δυσανάλογης επιβάρυνσης στον τομέα Σκέλος 3: Προώθηση της ποιότητας το παράδειγμα των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος Οι κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις ευρωπαϊκές κοινωνίες συμβάλλοντας στην κοινωνική προστασία και στην κοινωνική ένταξη. Παράλληλα, η ζήτηση γι αυτές τις υπηρεσίες αυξάνεται όσο περιορίζεται η ικανότητα χρηματοδότησής τους, λόγω, επί του παρόντος, της οικονομικής κρίσης και, μακροπρόθεσμα, της γήρανσης του πληθυσμού. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη που συνίστανται στους χρήστες και στους παρόχους της υπηρεσίας ανέλαβαν ορισμένες πρόσφατες πρωτοβουλίες στον τομέα της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών. Το , η Επιτροπή εξήγγειλε στρατηγική για την ενίσχυση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών σε όλη την ΕΕ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή στήριξε, μέσω του προγράμματος PROGRESS 31, ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη μέσων ορισμού και μέτρησης της ποιότητας και συνέβαλε στην ανάπτυξη, στο πλαίσιο της επιτροπής κοινωνικής προστασίας, ενός εθελοντικού ευρωπαϊκού πλαισίου ποιότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες Σχέδια που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα PROGRESS Από το 2008 έως το 2010, το πρόγραμμα PROGRESS χρηματοδότησε οκτώ σχέδια για την ανάπτυξη μέσων ορισμού, μέτρησης, αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών με ειδική εστίαση στη μακροχρόνια φροντίδα. Όλα τα σχέδια ανέπτυξαν διακρατικές εταιρικές σχέσεις και συνέβαλαν στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των δημόσιων αρχών, των παρόχων υπηρεσιών και άλλων παραγόντων με διαφορετική πολιτισμική προέλευση που εφαρμόζουν διαφορετικά νομικά και διοικητικά πλαίσια σε διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Σχεδόν όλα τα σχέδια τόνισαν τη σημασία της συμμετοχής των χρηστών στον ορισμό και την αξιολόγηση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών 32. Το 2012, η Επιτροπή θα ενισχύσει ορισμένα νέα διακρατικά σχέδια μέσω του προγράμματος PROGRESS τα οποία αποσκοπούν στην εφαρμογή του εθελοντικού ευρωπαϊκού ποιοτικού πλαισίου σε διάφορα κράτη μέλη και σε διάφορους τομείς Η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας: εθελοντικό ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες Τον Οκτώβριο του 2010, η επιτροπή κοινωνικής προστασίας εξέδωσε ένα εθελοντικό ευρωπαϊκό ποιοτικό πλαίσιο για τις κοινωνικές υπηρεσίες. Το πλαίσιο αυτό αποσκοπεί στο να Σημειώσατε ότι οι παράγραφοι 20 έως 30 των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών για την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων (ΕΕ C 235 της 30ής Σεπτεμβρίου 2009, σ. 7) κάνουν ειδική αναφορά στον ορισμό της ΥΓΟΣ στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. «Υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, περιλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος: Μια νέα ευρωπαϊκή δέσμευση» (COM(2007) 724 τελικό της 20ής Νοεμβρίου 2007). Το PROGRESS είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη που παρέχει οικονομική στήριξη για την εφαρμογή των στόχων της κοινωνικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής «Διετής έκθεση σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος» (SEC(2010) 1284 τελικό, της 22ας Οκτωβρίου, σ EL 15 EL

16 αναπτυχθεί μια κοινή ερμηνεία για την ποιότητα αυτών των υπηρεσιών εντός της ΕΕ. Έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι αρκετά ευέλικτο για να εφαρμόζεται σε διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε όλα τα κράτη μέλη και να είναι συμβατό με τις υπάρχουσες εθνικές προσεγγίσεις ποιότητας. Εντοπίζει αρχές και κριτήρια με τα οποία θα πρέπει να πληροί μια κοινωνική υπηρεσία ώστε να καλύπτει τις ανάγκες και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του χρήστη της υπηρεσίας. Το πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για μια μεθοδολογία η οποία θα πρέπει να βοηθήσει τις δημόσιες αρχές να αναπτύξουν τα κατάλληλα εργαλεία ποιότητας (πρότυπα ή δείκτες) για τον ορισμό, τη μέτρηση και την αξιολόγηση της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών. Το πλαίσιο εστιάζεται στα δικαιώματα και μπορεί να συμβάλει, για παράδειγμα, στην αύξηση της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, όταν μετατοπίζεται από τη θεσμική μέριμνα για την παιδική ηλικία σε εναλλακτικά συστήματα φροντίδας Καταστατικό Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ιδρύματα τα οποία έχουν ως αποστολή να παρέχουν δημόσια οφέλη διαδραματίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην παροχή και τη χρηματοδότηση κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος στην ΕΕ. Ωστόσο, αντιμετωπίζουν δυσχέρειες όσον αφορά την εγκατάστασή τους σε άλλα κράτη μέλη ή τη συνένωση των πόρων τους σε διασυνοριακή βάση. Είναι αναγκαίο να μπορούν τα ιδρύματα γενικού συμφέροντος να ιδρύονται, να λειτουργούν και να αυτοχρηματοδοτούνται σε διασυνοριακή βάση, με την προϋπόθεση κατάλληλης επίβλεψης. Τούτο θα καταστήσει δυνατό να μειώσουν τις διοικητικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από την πολυπλοκότητα των πράξεων λειτουργίας τους σε διάφορα κράτη μέλη, και θα ελευθερώσει, σε τελική ανάλυση, μεγαλύτερο μέρος των πόρων τους για την προώθηση της ευημερίας των πολιτών της ΕΕ. Για να υλοποιηθούν αυτά τα οφέλη, η Επιτροπή θα υποβάλει, το 2012, πρόταση για τη σύσταση καταστατικού ευρωπαϊκού ιδρύματος, το οποίο θα υφίσταται παράλληλα με εθνικούς φορείς και θα είναι προαιρετικό. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η σημερινή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση υπενθυμίζουν τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας ώστε να εξασφαλίζεται η κοινωνική και γεωγραφική συνοχή. Ταυτόχρονα, η κρίση έχει σημαντικό αντίκτυπο στον δημόσιο τομέα, δεδομένου ότι οι πόροι περιορίζονται έχει θεμελιώδη σημασία να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να διατηρηθεί η παροχή αυτών των υπηρεσιών και να βελτιωθεί η ποιότητά τους. Η παρούσα ανακοίνωση καταδεικνύει ότι οι Συνθήκες παρέχουν στα ευρωπαϊκά όργανα και τα κράτη μέλη τα αναγκαία προς αυτό νομικά εργαλεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει πλήρη δέσμευση να διαδραματίσει τον ρόλο της θεσπίζοντας ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις εν λόγω υπηρεσίες, όπως φαίνεται από τις δύο προτάσεις για την αναθεώρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων που εφαρμόζονται σε υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης που δημοσιεύονται παράλληλα με την παρούσα ανακοίνωση. Η Επιτροπή θα προβεί επίσης σε σειρά άλλων ενεργειών κατά τους προσεχείς μήνες, οι οποίες, στο σύνολό τους θα παράσχουν στην ΕΕ ένα υγιές ποιοτικό πλαίσιο για τις ΥΚΩ κατά τα επόμενα έτη. Το έργο αυτό θα συνεχιστεί ως μέρος της γενικότερης δέσμευσης που έχει αναλάβει η Επιτροπή να θέσει την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική καινοτομία στο επίκεντρο των εργασιών της στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, όπως έγινε πρόσφατα σαφές στην Πρωτοβουλία για EL 16 EL

17 την κοινωνική επιχειρηματικότητα 33 που στηρίζει την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων από κοινωνική άποψη τρόπων επιχειρηματικότητας και παροχής υπηρεσιών. 33 «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας» (COM(2011) 682 τελικό της 25ης Οκτωβρίου 2011) EL 17 EL

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 77/706/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 1977, περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στο καθεστώς σύναψης συμβάσεων στους τομείς κοινής ωφέλειας (ύδωρ, ενέργεια, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες)

Αλλαγές στο καθεστώς σύναψης συμβάσεων στους τομείς κοινής ωφέλειας (ύδωρ, ενέργεια, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες) ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» Αλλαγές στο καθεστώς σύναψης συμβάσεων στους τομείς κοινής ωφέλειας (ύδωρ, ενέργεια, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση»

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην εκδήλωση με θέμα «Ενεργειακή απόδοση για έξοδο από την κρίση» Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 Ιουλίου, 2013 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2015 COM(2015) 588 final 2013/0089 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας είναι αναγκαίος για την υποστήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός της επικράτειας της ΕΕ. Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες συμβάσεις. Άρθρα 26, 34, 53 παράγραφος 1, 56, 57, 62 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Δημόσιες συμβάσεις. Άρθρα 26, 34, 53 παράγραφος 1, 56, 57, 62 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Δημόσιες συμβάσεις Ο δημόσιες αρχές συνάπτουν συμβάσεις προκειμένου να διασφαλίσουν την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Οι εν λόγω συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 56 final 2016/0033 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος I. Εισαγωγή

Κατάλογος I. Εισαγωγή Κατάλογος 2010 I. Εισαγωγή Αυτός είναι η τέταρτος δημόσιος κατάλογος του ΕΕΠΔ ως συμβούλου σχετικά με νομοθετικές προτάσεις και συναφή έγγραφα της ΕΕ. Λόγω της δημοσίευσης του προγράμματος εργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.2.2015 L 47/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/280 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9073/15 ENER 185 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και οι επιπτώσεις του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα Σπύρος Φιλάρετος Γενικός Διευθυντής Alpha Bank, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα