ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 40533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 661/2 Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: α. τον Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινω νιών, Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α / ) και ιδίως το άρθρο 1, το άρθρο 12, παράγρ. λα και το άρθρο 30, β. τον Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση και λειτουργία της Ταχυ δρομικής Αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α / ), και ιδίως τα άρθρα 29 και 31, γ. τον Ν. 2801/2000 «Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α /2000), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 1, παράγρ. 2, εδάφιο δ, δ. τον Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περι βάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α / ), ε. Τον Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α /2011), στ. το Προεδρικό ιάταγµα υπ αριθμ. 44/2002 «Ραδιοεξοπλισµός και τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός και αµοιβαία αναγνώριση της συµµόρφωσης των εξοπλισµών αυτών. Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι νοβουλίου και του Συµβουλίου της 9 Μαρτίου 1999» (ΦΕΚ 44/Α / ), ζ. την κοινή υπουργική απόφαση υπ αριθμ / 3839/2000 «Μέτρα Προφύλαξης του Κοινού από τη Λει τουργία Κεραιών Εγκατεστηµένων στην Ξηρά» (ΦΕΚ 1105/B /2000), η. την κοινή υπουργική απόφαση υπ αριθμ /2008 «Διαμόρφωση Χάρτη Συχνοτήτων για τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή» (ΦΕΚ 1680/ Β /2008), θ. την κοινή υπουργική απόφαση υπ αριθμ / ΕΥΠΕ ΥΠΕΚΑ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομά δα 12/α.α 6 Β)» (ΦΕΚ 1510/Β / ), ι. την υπουργική απόφαση υπ αριθμ. Δ3/Δ/35694/ 6190/2000 «Προστασία των Αεροπορικών Εγκαταστά σεων από τον κίνδυνο της ανάπτυξης κατασκευών εμποδίων γύρω από αυτές καθώς και της Αεροπλοΐας εκ των υπερυψηλών ανά τη χώρα κατασκευών» (ΦΕΚ 1133/ Β / ), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΜΕ/ΥΠΑ/Δ3/Δ/3271/781/ (ΦΕΚ191/Β / ), ια. την υπουργική απόφαση υπ αριθμ /1136/ «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρ μάτου» (ΦΕΚ 1969/B /2011), ιβ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ υπ αριθμ. 390/1/ : «Κανονισµός Χορήγησης ικαιωµάτων Χρήσης µεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών Ραδιοσυχνοτή των υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για Παροχή ικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 750/Β / ), όπως ισχύει, ιγ. Την απόφαση της ΕΕΤΤ υπ αριθμ. 472/157/ : «Κανονισμός Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Διαύλων στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς (Τ/Σ) Εθνικής Εμβέλει ας οι οποίοι κατέχουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 1866/1989 και στους Τ/Σ Περιφερειακής και Τοπικής Εμβέλειας που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Ν. 2644/1998 και το πλαίσιο χρήσης αυτών κατ εφαρμογή του Ν. 3548/2007.» (ΦΕΚ 711/ ), ιδ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Από φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού ούτε του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ, αποφασίζει: Εκδίδει τον Κανονισμό Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά, οι διατάξεις του οποίου έχουν ως ακολού θως: Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Στον παρόντα Κανονισμό εμπίπτουν οι κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με το στοιχείο Α της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2801/2000 (Α 46), η χορήγησή της οποίας εμπίπτει στο πεδίο αρ μοδιοτήτων της ΕΕΤΤ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4070/2012 και ειδικότερα στο άρθρο 12 περίπτωση λα και στο άρθρο 1 αυτού.

2 40534 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Στον παρόντα Κανονισμό δεν εµπίπτουν οι κατα σκευές κεραιών που υπόκεινται σε ειδική διαδικασία αδειοδότησης βάσει ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τον Ν. 4070/2012, ή βάσει ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τον Ν. 3431/2006 και παραμένουν σε ισχύ, καθώς και οι κατασκευές κεραι ών που εξαιρούνται αδειοδότησης σύμφωνα με τον Ν. 2801/2000 ή βάσει ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τον Ν. 4070/2012, ή βάσει ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τον Ν. 3431/2006 και πα ραμένουν σε ισχύ. 3. Τα πάρκα κεραιών υπάγονται στην παρ. 22 του άρ θρου 30 του Ν. 4070/2012 και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Απόφασης. Άρθρο 2 Ορισµοί 1. Σταθµός: Ένας ή περισσότεροι ποµποί ή δέκτες ή συνδυασµός ποµπών και δεκτών µετά των πρόσθετων συσκευών, που είναι αναγκαίοι σε ορισµένη θέση για τη διεξαγωγή (διενέργεια) συγκεκριμένης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας ή για την υπηρεσία ραδιοαστρο νομίας. 2. Κατασκευή Κεραίας: Το σύστηµα των Κεραιών εκποµπής και λήψης ραδιοσηµάτων µετά των κατα σκευών στήριξής τους, εξαρτηµάτων και παρελκοµένων. Το παθητικό κάτοπτρο ανάκλασης ραδιοσηµάτων θε ωρείται επίσης ως Κατασκευή Κεραίας. Στο ύψος της Κατασκευής Κεραίας περιλαµβάνεται και ο φωτισµός ασφαλείας ή/και το αλεξικέραυνο. Οι νωτεπίνωτες (back to back) διατάξεις περιλαμβά νονται στα παθητικά κάτοπτρα. 3. Συνεγκατάσταση (Από Κοινού Χρήση Κατασκευής Κεραίας): Η παροχή επί υφιστάμενης ή νέας κατασκευής κεραίας του φυσικού χώρου ή και των τεχνικών προϋ ποθέσεων για την εξυπηρέτηση των σταθμών μετά των αντιστοίχων κεραιοσυστημάτων που ανήκουν σε δύο ή περισσότερους παρόχους. 4. Πιστοποιητικό Πληρότητας: Πιστοποιητικό που εκδί δεται με απόφαση της ΕΕΤΤ σύμφωνα με τα αναφερό μενα στη παρ. 17 του άρθρου 30 του Ν. 4070/ Μεταφερόμενος σταθμός ραδιοεπικοινωνίας: Σταθ μός ραδιοεπικοινωνίας που εκτελεί υπηρεσία ραδιοεπι κοινωνίας από μη καθορισμένη εκ των προτέρων θέση, η οποία όμως παραμένει σταθερή κατά την διάρκεια της ανταπόκρισης. 6. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ): Λογισμικό διαδικτυακής πρόσβασης για την υποστήρι ξη των διαδικασιών που σχετίζονται με τη χορήγηση αδειών για την εγκατάσταση και λειτουργία των κατα σκευών κεραιών στη ξηρά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4070/ Ιστός κατασκευής κεραίας: Κατακόρυφη δομική κα τασκευή επί της οποίας τοποθετούνται οι κεραίες και η οποία έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για την υποστή ριξη των κεραιών εκπομπής και λήψης της κατασκευής κεραίας. Στην έννοια του ιστού δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν τις κεραίες σε αυτόν ή σε άλλη δομική κατασκευή, ούτε οι ίδιες οι κεραίες εκπομπής / λήψης με τα παρελκό μενα τους, όπως παρέχονται από τον κατασκευαστή / προμηθευτή. Εκτός των ανωτέρω ισχύουν οι ορισµοί του Ν. 4070/2012. Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους που χρησιµοποιούνται στον παρόντα Κανονισµό δεν ορίζεται στον εν λόγω Νόµο, η αντίστοιχη λέξη ή φράση ερµηνεύεται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στον Ν. 2801/2000 και αν δεν υπάρχει εκεί σύµφωνα µε τον Ν. 1843/1989 ή το δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικουρικώς τον ιεθνή Κανονισµό Ραδιο επικοινωνιών. Άρθρο 3 Γενικές Διατάξεις 1. Για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατα σκευής κεραίας που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος απαιτείται η έκδοση Άδειας από την ΕΕΤΤ, εξαιρουμένων των κατασκευών κεραιών μεταφερόμενων σταθμών για τους οποίους ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ Β. του άρθρου 5 του παρόντος. Πριν την έκδοση της Άδειας επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας μόνο κατόπιν χορήγησης Πιστο ποιητικού Πληρότητας από την ΕΕΤΤ με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 4053/ Ο κάτοχος της Άδειας ή του Πιστοποιητικού Πλη ρότητας έχει δικαίωμα να προδιαγράψει στην αίτησή του τον μέγιστο αριθμό των κεραιών εκπομπής και λή ψης που είναι δυνατόν να φέρει η κατασκευή κεραίας, ώστε να περιγράψει τυχόν μελλοντικές επεκτάσεις της κατασκευής για κεραίες σταθμών ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες με ευρύ γεωγρα φικό περιορισμό, καθώς και για κεραίες που αφορούν μικροκυματικές ζεύξεις σημείο προς σημείο. Σε κάθε περίπτωση, για κάθε κεραία που εγκαθίσταται επί της κατασκευής απαιτείται η νόμιμη και σύμφωνη με τη σχετική μελέτη ραδιοεκπομπών, χρήση όλων των ρα διοσυχνοτήτων της κεραίας. 3. Για κάθε κατασκευή κεραίας ορίζεται ένας ή περισ σότεροι αρμόδιοι τεχνικοί ως υπεύθυνοι του κατόχου της κατασκευής κεραίας για κάθε θέµα αρτιότητας της κατασκευής συµπεριλαµβανοµένης της δομικής κατα σκευής και της συμμόρφωσης του συνόλου της εγκατά στασης µε τις διατάξεις της νομοθεσίας και των όρων της άδειας. Για κάθε κατασκευή κεραίας ο αρµόδιος τεχνικός που ορίζεται ως τεχνικός υπεύθυνος από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας υπογράφει την αίτηση που κατατίθεται στο πλαίσιο της αδειοδότησης της κα τασκευής κεραίας. Οι υπογράφοντες τις μελέτες πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και φέρουν την ευθύνη για το περιεχόμενο των μελετών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 4. Ο αιτών με δήλωσή του καθίσταται υπεύθυνος, σύμ φωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986, να διασφαλίζει με ατομική του ευθύνη ότι τα στοιχεία που υποβάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες ή/και το ΣΗΛΥΑ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είναι επαρκή, αληθή, ακριβή και δεν παρουσιάζουν μεταξύ τους αντιφάσεις. 5. Η υποβολή των αιτήσεων και των σχετικών δικαι ολογητικών και μελετών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή σύμφωνης γνώμης, άδειας ή έγκρισης γίνεται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρο νικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ), εφόσον αυτές δι αθέτουν πρόσβαση στο ΣΗΛΥΑ. H ΕΕΤΤ με απόφασή της ορίζει την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής ή/ και αποκλειστικής χρήσης του ΣΗΛΥΑ από τους αιτούντες.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Για τα έγγραφα που υποβάλλονται από τον αιτούντα στο ΣΗΛΥΑ και δεν φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, ο αιτών είναι υποχρεωμένος να διατηρεί για κάθε κα τασκευή κεραίας φάκελο με τα έγγραφα σε έντυπη μορφή και να τα διαθέτει άμεσα για κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές. 6. Όλες οι αιτήσεις, εγκρίσεις και μελέτες που υποβάλ λονται για την λήψη της άδειας θα πρέπει να αναφέρουν τις ίδιες συντεταγμένες για τον προσδιορισμό της θέσης εγκατάστασης. Στην Tυποποιημένη Aίτηση του ΣΗΛΥΑ οι συντεταγμένες αναφέρονται στρογγυλοποιημένες στο πλησιέστερο δευτερόλεπτο. Χορηγήσεις δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που γίνονται σε σταθμούς ευρυεκπομπής σε προσδιοριζόμενα σε χάρτες συχνο τήτων κέντρα εκπομπής, ισχύουν στις συντεταγμένες που αναφέρονται στην άδεια κατασκευής κεραίας, εντός του προσδιοριζόμενου στη νομοθεσία κέντρου εκπομπής. 7. Η ΕΕΤΤ δύναται να δημοσιεύει υποδείγματα τυπο ποιημένων αιτήσεων και δηλώσεων τα οποία οφείλουν να χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενοι στα πλαίσια της διαδικασίας αδειοδότησης κατασκευών κεραιών. Άρθρο 4 Αρχές Λειτουργίας του ΣΗΛΥΑ 1. Το ΣΗΛΥΑ χαρακτηρίζεται ως ηλεκτρονική υπηρεσία του δημοσίου τομέα επιπέδου εμπιστοσύνης 2 και επιπέ δου αυθεντικοποίησης 1 σύμφωνα με το Πλαίσιο Παρο χής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που ορί ζεται στην Υπουργική Απόφαση αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.» (ΦΕΚ 1301/Β / ). Για την αυθε ντικοποίηση των χρηστών στο ΣΗΛΥΑ χρησιμοποιούνται αναγνωριστικά και συνθηματικά. 2. Οι αιτούντες και οι φορείς του δημοσίου τομέα εγγράφονται στο ΣΗΛΥΑ κατόπιν αίτησής τους προς την ΕΕΤΤ. Με την αίτησή τους οι αιτούντες και οι φο ρείς του δημοσίου αποδέχονται και τους όρους χρήσης του ΣΗΛΥΑ. 3. Οι τελικοί χρήστες του ΣΗΛΥΑ είναι εξουσιοδοτη μένοι εκπρόσωποι των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής και εξέτασης μίας αίτησης. Τα Νομικά Πρό σωπα έχουν την τελική ευθύνη έναντι της ΕΕΤΤ για τη χρήση του ΣΗΛΥΑ. 4. Για την εγγραφή των τελικών χρηστών (φυσικών προσώπων) υποβάλλεται σχετική αίτηση προς την ΕΕΤΤ. Η αίτηση συνυπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου και από τον τελικό χρήστη. Στην αίτηση αναγράφεται σαφώς η παροχή της εξου σιοδότησης προς τον τελικό χρήστη για την επ ονόματι του Νομικού Προσώπου χρήση του ΣΗΛΥΑ. Η αίτηση συνοδεύεται από φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Η έκδοση διαπιστευτηρίων (αναγνωριστικό χρήστη και αρχικό συνθηματικό) γίνεται από την ΕΕΤΤ και γνωστοποιείται στον τελικό χρήστη μέσω ηλεκτρο νικού ταχυδρομείου. Το αναγνωριστικό (username) και το συνθηματικό (password) εκδίδονται για τον τελικό χρήστη και είναι απολύτως προσωπικά. Η τήρηση του συνθηματικού αποτελεί ευθύνη του τελικού χρήστη. 5. Η απενεργοποίηση των διαπιστευτηρίων κάποιου τελικού χρήστη γίνεται μέσω σχετικής αίτησης υπογε γραμμένη από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του φορέα προς την ΕΕΤΤ. 6. Κατά τη χρήση του ΣΗΛΥΑ παρέχεται η δυνατότητα επισύναψης εγγράφων τα οποία συμπληρώνουν τον ηλεκτρονικό φάκελο της αίτησης, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών περιορισμών για την αποθήκευση ή και την παρουσίαση της πληροφορίας από το ΣΗΛΥΑ. Τα επισυναπτόμενα έγγραφα μπορεί να είναι: α) Σαρωμένα ηλεκτρονικά αντίγραφα πρωτοτύπων εγγράφων, β) ηλεκτρονικά έγγραφα με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής των οποίων η εγκυρότητα αποδεικνύεται σύμφωνα με τον Ν. 3979/2011 όπως ισχύει και γ) ηλεκτρονικά έγγραφα χωρίς ηλεκτρονική υπογρα φή. 7. Τα επισυναπτόμενα έγγραφα υποβάλλονται στο ΣΗΛΥΑ από τους αιτούντες ή από τους φορείς του δημοσίου τομέα που εξετάζουν την αίτηση. 8. Για την ορθή λειτουργία του ΣΗΛΥΑ και τον συντονι σμό των αρμοδίων υπηρεσιών διατίθεται «Τυποποιημένη Αίτηση», που περιέχει τα στοιχεία που ταυτοποιούν την κατασκευή κεραίας, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του παρόντος, για την οποία ισχύουν τα ακόλουθα: α). Η «Τυποποιημένη Αίτηση», και ιδίως τα στοιχεία αυτής που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της εκά στοτε αρμόδιας υπηρεσίας, θεωρείται αναπόσπαστο μέρος κάθε επιμέρους αίτησης/ μελέτης που υποβάλ λεται προς αρμόδια υπηρεσία, β). Τα στοιχεία που αναφέρονται στην άδεια κατα σκευής κεραίας και το Πιστοποιητικό Πληρότητας δεν πρέπει να παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με αυτά που αναφέρονται στην «Τυποποιημένη Αίτηση», γ). Η «Τυποποιημένη Αίτηση» σε έντυπη μορφή συ νοδεύει κάθε έντυπη αίτηση προς αρμόδια υπηρεσία που δεν διαθέτει πρόσβαση στο ΣΗΛΥΑ, για κάθε αί τηση που υποβάλλεται μετά την έναρξη λειτουργίας του ΣΗΛΥΑ. 9. Το ΣΗΛΥΑ παρέχει τη δυνατότητα στους αιτούντες να καταχωρίσουν με ηλεκτρονικό τρόπο τα στοιχεία της «Τυποποιημένης Αίτησης». Μετά την τελική υποβολή της «Τυποποιημένης Αίτησης» αποδίδεται αυτόματα αριθμός πρωτοκόλλου. Μετά την τελική υποβολή το περιεχόμενο της «Τυποποιημένης Αίτησης» δεν τροποποιείται. 10. Ο αιτών μεριμνά ώστε ο ηλεκτρονικός φάκελος που υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ να είναι πλήρης. Για τις υπηρεσίες που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο ΣΗΛΥΑ, ο αιτών υποχρεούται να συμπληρώσει τον ηλεκτρο νικό φάκελο με τις σχετικές αιτήσεις/μελέτες και τον αριθμό πρωτοκόλλου ή άλλο αποδεικτικό κατάθεσης των πρωτότυπων εγγράφων. Ο φάκελος θεωρείται ολοκληρωμένος από την ημερομηνία υποβολής στο ΣΗΛΥΑ του συνόλου των προβλεπόμενων δικαιολο γητικών. 11. Ο αιτών δύναται στις αιτήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες να χρησιμοποιεί κατάλληλες και σαφείς πα ραπομπές σε στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα σε άλλα δικαιολογητικά του φακέλου που υποβάλει στο ΣΗΛΥΑ και ιδίως στα στοιχεία της «Τυποποιημένης Αίτησης», εκτός εάν η επανάληψη των στοιχείων ζητείται ρητά από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία. 12. Στην περίπτωση που ο αιτών υποβάλλει στο φά κελο του ΣΗΛΥΑ αντί της προβλεπόμενης αίτησης την ήδη χορηγηθείσα σχετική έγκριση, άδεια ή σύμφωνη γνώμη αρμόδιας υπηρεσίας πρέπει:

4 40536 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) Να συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο που υποβάλλε ται στο ΣΗΛΥΑ, πέρα από την ήδη χορηγηθείσα έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας, η αίτηση/μελέτη βάσει της οποίας χορηγήθηκε η έγκριση, β) Ο αιτών να διασφαλίζει ότι η υπηρεσία που χορή γησε την έγκριση είναι ενήμερη για τη χρήση της εν λόγω έγκρισης για την εν λόγω κατασκευή κεραίας καθώς και για το περιεχόμενο της «Τυποποιημένης Αίτησης» και ειδικότερα για τα στοιχεία αυτής που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της εκάστοτε αρ μόδιας υπηρεσίας 13. Οι αρμόδιοι φορείς εξετάζουν την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα στο πλαίσιο άσκησης των αρ μοδιοτήτων τους. 14. Οι αρμόδιοι φορείς αποφαίνονται επί των αιτήσεων εγκρίνοντας ή απορρίπτοντας την αίτηση επισυνάπτο ντας στο ΣΗΛΥΑ τα έγγραφα των σχετικών διοικητικών πράξεων. 15. Για τους αρμόδιους φορείς που δεν είναι ενταγ μένοι στο ΣΗΛΥΑ, η επισύναψη εγγράφων των σχετι κών διοικητικών πράξεων στο σύστημα γίνεται από τον αιτούντα. 16. Οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να επιστρέφουν μέσω του ΣΗΛΥΑ την αίτηση στον αιτούντα για την παροχή διευκρινήσεων ή πρόσθετων πληροφοριών. Για τους φορείς που δεν είναι ενταγμένοι στο ΣΗΛΥΑ η επι σύναψη της ηλεκτρονικής μορφής των εγγράφων στο σύστημα γίνεται από τον αιτούντα αμέσως μετά την κοινοποίηση τους. 17. Το ΣΗΛΥΑ τηρεί με ηλεκτρονικό τρόπο το ιστορικό κάθε αίτησης που περιλαμβάνει τις πράξεις που γίνο νται κατά την εξέταση μίας αίτησης. Το ιστορικό είναι διαθέσιμο σε όλους του χρήστες που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής και εξέτασης της αίτησης. 18. Με απόφαση της ΕΕΤΤ δύναται να επεκταθεί η χρήση του ΣΗΛΥΑ και πέραν των Αιτήσεων Αδειών Κα τασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Άρθρο 5 ιαδικασία Αδειοδότησης Κατασκευής Κεραίας Α. Για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών των σταθερών σταθμών ξηράς, ισχύουν τα ακόλουθα: 1. Πριν την εγκατάσταση νέας κατασκευής κεραίας, ο αιτών υποβάλει ολοκληρωμένο φάκελο αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτή σεων (ΣΗΛΥΑ). Φάκελοι ή επιμέρους αιτήσεις / μελέτες που δεν υποβάλλονται μέσω του ΣΗΛΥΑ (ενδεικτικά, υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ σε έντυπη μορφή, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) δεν γίνονται δεκτοί και επιστρέφονται στον αιτούντα. 2. Ο φάκελος της προηγούμενης παραγράφου θεω ρείται πλήρης, εφόσον περιέχει το σύνολο των δικαι ολογητικών που περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι του παρόντος Κανονισµού. 3. Εφόσον για την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας σε συγκεκριμένη θέση απαιτείται να υποβλη θούν επιπλέον αιτήσεις / μελέτες σε άλλες υπηρεσίες, πέραν εκείνων που ρητά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Κανονισμού, ο αιτών υποχρεούται να συ μπληρώσει αντίστοιχα τον ανωτέρω φάκελο πριν την οριστική υποβολή αυτού στο ΣΗΛΥΑ. 4. Πριν την υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου ο αιτών υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι ο φάκελος περι έχει όλες τις απαιτούμενες αιτήσεις / μελέτες, ότι αυτές είναι πλήρεις, δεν περιέχουν λάθη και δεν παρουσιάζουν αντιφάσεις μεταξύ τους. 5. O αιτών υποχρεούται να υποβάλει σε κάθε αρμόδια υπηρεσία που δεν διαθέτει πρόσβαση στο ΣΗΛΥΑ την αντίστοιχη αίτηση/ μελέτη μαζί με την «Τυποποιημένη Αί τηση» του ΣΗΛΥΑ, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι, σε έντυπη μορφή και να ενημερώσει το ΣΗΛΥΑ με το αντίστοιχο αποδεικτικό παραλαβής. 6. Ο αιτών υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα το ΣΗ ΛΥΑ με κάθε σχετικό έγγραφο που του γνωστοποιείται από αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στο ΣΗΛΥΑ. Επίσης ο αιτών οφείλει να ενημερώνει το ΣΗΛΥΑ με κάθε έγγραφο που απευθύνει σε αρμόδιες υπηρεσίες που δεν έχουν πρόσβαση στο ΣΗΛΥΑ, αναφέ ροντας την υπηρεσία που το κατέθεσε και τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε αυτό. 7. Η ΕΕΤΤ μετά την οριστική υποβολή του ολοκληρω μένου φακέλου κατά τα ανωτέρω: α) Εκδίδει άδεια κατασκευής κεραίας εφόσον συντρέ χουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: i) ο φάκελος που έχει υποβληθεί στο ΣΗΛΥΑ είναι πλήρης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, ii) έχουν εκδοθεί εγκρίσεις από όλες τις υπηρεσίες προς τις οποίες περιλαμβάνεται αίτηση στον ολοκλη ρωμένο φάκελο β) Εκδίδει Πιστοποιητικό Πληρότητας του υποβληθέ ντος φακέλου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακό λουθες προϋποθέσεις: i) ο φάκελος που έχει υποβληθεί στο ΣΗΛΥΑ είναι πλήρης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, ii) έχουν παρέλθει τέσσερις μήνες από την οριστική ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου. Στην περίπτωση που στο φάκελο περιλαμβάνονται και αιτήσεις προς υπηρεσίες οι οποίες δεν έχουν κατά το χρόνο υποβολής του φακέλου πρόσβαση στο ΣΗΛΥΑ, το χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών αρχίζει από την ημερομηνία συμπλήρωσης του φακέλου με όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά κατάθεσης των αιτήσεων αυ τών στις αρμόδιες υπηρεσίες. iii) έχει χορηγηθεί σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ, iv) έχει χορηγηθεί σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ v) έχει ολοκληρωθεί από την ΕΕΤΤ, εφόσον απαιτείται, η χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων της κατασκευή κεραίας, vi) δεν εκκρεμεί απάντηση του αιτούντα σε αίτημα αρμόδιας υπηρεσίας για παροχή διορθωτικών / συμπλη ρωματικών στοιχείων. Ο αιτών θα πρέπει να έχει αντα ποκριθεί στο αίτημα και να έχει ενημερώσει σχετικά το ΣΗΛΥΑ με την απάντησή του. vii) δεν έχει γίνει απόρριψη αίτησης και δεν έχει δια τυπωθεί αρνητική γνώμη από αρμόδια υπηρεσία. 8. Το Πιστοποιητικό Πληρότητας καταργείται αυτοδι καίως όταν εκδοθεί η Άδεια Κατασκευής Κεραίας. 9. Η ΕΕΤΤ απορρίπτει την αίτηση για Άδεια Κατα σκευής Κεραίας με αιτιολογημένη απόφασή της εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋ ποθέσεις: (α) η αίτηση δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού (β) υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες,

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (γ) ο αιτών δεν διαθέτει τουλάχιστον ένα δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, εφόσον απαιτείται, (δ) στην «Τυποποιημένη Αίτηση» του ΣΗΛΥΑ υπάρχουν σφάλματα, ελλείψεις ή παραλείψεις, (ε) η Δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ είναι ελλιπής ή / και δεν συνοδεύεται από τις απαραίτητες εγκρίσεις που απαιτούνται κατά δήλωση του αιτούντα (στ) ο φάκελος που έχει υποβληθεί στο ΣΗΛΥΑ δεν είναι πλήρης (ζ) σε περίπτωση κακόπιστης κατάθεσης αίτησης για νέα άδεια κατασκευής κεραίας όταν η κατάθεση της αίτησης γίνεται μετά από την εγκατάσταση της κατα σκευής κεραίας ή / και τη θέση της σε λειτουργία. Νέα αίτηση του κατόχου της κατασκευής κεραίας για την ίδια θέση γίνεται δεκτή, μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ και έχουν καταβληθεί τα επιβληθέντα πρόστιμα. Β. Προκειμένου για κατασκευές κεραιών μεταφερόµενων σταθµών που χρησιμοποιούνται προσωρινά η διαδικασία αδειοδότησης είναι η εξής: 1. Για κάθε Μεταφερόµενο Σταθµό που χρησιµοποιείται για την κάλυψη περιστασιακών ή έκτακτων αναγκών, όπως ενδεικτικά επίγειο µεταφερόµενο δορυφορικό σταθµό (SNG), σταθµό υπηρεσίας επικουρικής της ραδι οτηλεόρασης (SAP/SAB), μεταφερόμενο σταθµό βάσης κινητής τηλεφωνίας, απαιτείται άπαξ κατάθεση στην ΕΕΤΤ τυποποιηµένης δήλωσης συνοδευόµενη από: α). σύµφωνη γνώµη της ΕΕΑΕ, επί κατατεθειμένης με λέτης που θα καθορίζει τις προϋποθέσεις τοποθέτησης του σταθµού (ενδεικτικά ελάχιστη απόσταση από τον μεταφερόμενο σταθμό στην οποία δεν θα επιτρέπε ται η πρόσβαση του κοινού), ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής πρόσβαση του γενικού πληθυσµού γύρω από αυτόν, χωρίς να παρατηρείται υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης, β). σύµφωνη γνώµη της ΥΠΑ σχετικά µε την ασφάλεια της αεροπλοΐας. 2. Σε κάθε περίπτωση, η ως άνω Δήλωση δεν υπο καθιστά άλλες άδειες ή εγκρίσεις που ενδεχομένως απαιτούνται για την προσωρινή εγκατάσταση και λει τουργία του μεταφερόμενου σταθμού ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης. Άρθρο 6 Εγκατάσταση επί του ιδίου ακινήτου Κάθε ενδιαφερόµενος που επιθυμεί να εγκαταστήσει κατασκευή κεραίας στο ίδιο ακίνητο µε άλλο κάτοχο κατασκευής κεραίας και εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις πολεοδομικές διατάξεις, υποβάλλει χωριστό ολο κληρωμένο φάκελο στο ΣΗΛΥΑ µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι. Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει αναφορά στο συνολικό εµβαδόν του/των οικίσκου/ων στέγασης µηχανηµάτων που εγκαθίστανται επί του ιδίου ακινήτου σύμφωνα με τα οριζόµενα στο άρθρο 1, παρ. 2, εδάφια Ε και ΣΤ του Ν. 2801/2000, όπως ισχύουν. Στη µελέτη που υπο βάλλεται στην ΕΕΑΕ, συνυπολογίζεται η επίδραση των κεραιοσυστηµάτων όλων των κατασκευών κεραιών επί του ιδίου ακινήτου σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση υπ αριθµ /3839/ όπως εκάστοτε ισχύει. Η ΕΕΤΤ εκδίδει χωριστές Άδειες ή Πιστοποιητικά Πληρότητας για κάθε κατασκευή κεραίας. Άρθρο 7 Συνεγκατάσταση (Από Κοινού Χρήση Κατασκευής Κεραίας) 1. Για τη χορήγηση Άδειας για την συνεγκατάσταση σε Κατασκευή Κεραίας υποβάλλεται ολοκληρωμένος φάκελος στο ΣΗΛΥΑ από τον κάτοχο της κατασκευ ής κεραίας σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος Κανονισµού. 2. Σε κάθε περίπτωση τα απαιτούµενα δικαιολογητικά αφορούν το σύνολο των κεραιοσυστηµάτων εκποµπής και λήψης που περιλαμβάνει η κατασκευή κεραίας, ενώ ο ολοκληρωμένος φάκελος που υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ πρέπει να περιλαμβάνει και υπεύθυνη δήλωση του κάθε φορέα που φιλοξενείται επί της κατασκευής για την ορθότητα των στοιχείων. Άρθρο 8 Τροποποίηση Κατασκευών Κεραιών 1. Τροποποίηση της Άδειας ή του Πιστοποιητικού Πλη ρότητας υφιστάμενης κατασκευής κεραίας απαιτείται στην περίπτωση τροποποίησης των χαρακτηριστικών της κατασκευής κεραίας συμπεριλαμβανομένων αλλα γών στο δομικό μέρος της κατασκευής κεραίας και στον οικίσκο. Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση λόγω αλλαγής της θέσης της κατασκευής κεραίας ή του οικί σκου στέγασης μηχανημάτων, με την επιφύλαξη μικρών μετατοπίσεων επί του ιδίου ακινήτου, ενδεικτικά λόγω περιορισμών του χώρου εγκατάστασης που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τον σχεδιασμό. 2. Τροποποίηση της άδειας κατασκευής κεραίας, ή του πιστοποιητικού πληρότητας δύναται επίσης να γίνει όταν τα στοιχεία της Άδειας που καθορίζουν τη μο ναδικότητα της θέσης εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας, όπως η διεύθυνση θέσης ή οι γεωγραφικές συντεταγμένες ή ο Δήμος, χρήζουν διόρθωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται έκδοση νέας Άδειας με νέο όνομα και αριθμό θέσης. 3. Για την τροποποίηση υφιστάμενης άδειας κατα σκευής κεραίας, ο κάτοχος της άδειας υποβάλει μέσω του ΣΗΛΥΑ ολοκληρωμένο φάκελο που πρέπει να περι έχει το σύνολο των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι του παρόντος Κανονισµού, για την κατασκευή κεραίας όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά την τροποποίηση. Ο αιτών δύναται στον φάκελο της τροποποίησης να επισυνάπτει αιτήσεις, εγκρίσεις και μελέτες που είχαν κατατεθεί και στον αρχικό φάκελο της κατασκευής κεραίας, εφόσον η ισχύς τους δεν θί γεται από τις πραγματοποιούμενες τροποποιήσεις. 4. Για την τροποποίηση κατασκευής κεραίας για την οποία έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Πληρότητας και εκ κρεμεί η έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας, ο κάτοχος του πιστοποιητικού πληρότητας υποβάλει στο ΣΗΛΥΑ ανεξάρτητο ολοκληρωμένο φάκελο με το σύνολο των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι του παρόντος Κανονισµού, στον οποίο υπάρχει πλήρης περιγραφή των χαρακτηριστικών της κατασκευής κεραί ας όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά την τροποποίηση, χρησιμοποιώντας τον ίδιο κωδικό αριθμό και την ίδια κωδική ονομασία με αυτά που αναφέρονται στο πιστο ποιητικό πληρότητας. Ο αιτών δύναται στον φάκελο της τροποποίησης να επισυνάπτει αιτήσεις, εγκρίσεις και μελέτες που είχαν κατατεθεί και στον αρχικό φάκελο της κατασκευής κεραίας, εφόσον η ισχύς τους δεν θί

6 40538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γεται από τις πραγματοποιούμενες τροποποιήσεις. Ο νέος αυτός φάκελος εξετάζεται ανεξάρτητα από τον αρχικά κατατεθειμένο φάκελο βάσει του οποίου χορη γήθηκε το Πιστοποιητικό Πληρότητας. Με την έκδοση του νέου Πιστοποιητικού Πληρότητας καταργείται το προηγούμενο Πιστοποιητικό Πληρότητας και ο αιτών υποχρεούται να αποσύρει τις παλαιότερες αιτήσεις για την εν λόγω κατασκευή. 5. Κατά τα λοιπά, η εξέταση του φακέλου της τρο ποποίησης της κατασκευής κεραίας και η χορήγηση Πιστοποιητικού Πληρότητας ή Άδειας γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος Κα νονισμού. Ομοίως ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την τροποποίηση που δεν καλύπτεται στο παρόν άρθρο. Άρθρο 9 ιακοπή λειτουργίας της κατασκευής κεραίας 1. Η ΕΕΤΤ ζητά από τον Κάτοχο της Κατασκευής Κεραίας τη διακοπή λειτουργίας της, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Όταν παύσει ή ανακληθεί η Γενική Άδεια και για όσο διάστημα διαρκεί η παύση ή η ανάκλησή της, ενόψει της οποίας χορηγήθηκε η εν λόγω άδεια κατασκευής κεραίας ή διαπιστωθούν σοβαρές ή/και επανειληµµένες παραβάσεις των όρων της άδειας κατασκευής κεραίας, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 εδαφ. (γ) του Άρθρου 77 του Ν. 4070/2012. β. Όταν έχει ανασταλεί το δικαίωµα χρήσης κάθε ρα διοσυχνότητας που χρησιμοποιείται στην εν λόγω κατα σκευή κεραίας, για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή. γ. Όταν µε µετρήσεις των αρµοδίων φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ΚΥΑ 53571/3839/2000, όπως εκάστο τε ισχύει, αποδειχθεί ότι η συγκεκριµένη κατασκευή κεραίας υπερβαίνει τα όρια για την εκποµπή που προ βλέπονται στις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012. δ. Όταν η ΕΕΤΤ ενηµερωθεί εγγράφως από την ΕΕΑΕ ότι η υποβληθείσα µελέτη ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, η οποία έχει κατατεθεί στην τελευταία, για την εν λόγω θέση είναι ανεπαρκής, πληµµελής ή λανθασµένη. ε. Όταν ανασταλεί για οποιοδήποτε λόγο έγκριση άλλης Υπηρεσίας που απαιτείται για την εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας. στ. Όταν υπάρξει έγγραφη ειδοποίηση της ΕΕΤΤ από αρ μόδια υπηρεσία περί ανάγκης διακοπής της λειτουργίας. 2. Μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης διακοπής λειτουργίας ο κάτοχος υποχρεούται να διακόψει αμελ λητί τη λειτουργία των Σταθµών Ραδιοεπικοινωνίας, της κατασκευής κεραίας και να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της ΕΕΑΕ ή να λάβει διορθωτικά μέτρα. Αν οποτεδήποτε µετά την αρχική γνωστοποίηση διαπιστω θεί ξανά αντικανονική λειτουργία των σταθµών, τότε η ΕΕΤΤ προβαίνει στην επιβολή των διοικητικών κυρώ σεων του Ν. 4070/2012 ή /και σε ανάκληση της Άδειας ή του Πιστοποιητικού Πληρότητας. Άρθρο 10 Ανάκληση της Άδειας και του Πιστοποιητικού Πληρότητας 1. Η άδεια κατασκευής κεραίας ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας ανακαλείται με ειδικά αιτιολογηµένη Από φαση της ΕΕΤΤ στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Μετά από έγγραφη αίτηση του κατόχου της Άδειας, β. Όταν παύσει η Γενική Άδεια, ενόψει της οποίας χορηγήθηκε η εν λόγω άδεια κατασκευής κεραίας ή ο κάτοχος της άδειας κατασκευής κεραίας προβεί σε σοβαρές ή/και επανειληµµένες παραβάσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη παρ. 2 εδαφ. (γ) του Άρθρου 77 του Ν. 4070/2012. γ. Όταν ανακληθεί οριστικά το δικαίωµα χρήσης κάθε ραδιοσυχνότητας που χρησιµοποιείται στην εν λόγω κατασκευή κεραίας ή έχει παρέλθει ο χρόνος για τον οποίο έγινε Απονοµή ή Χορήγηση ικαιωµάτων Χρήσης της συγκεκριµένης ραδιοσυχνότητας. δ. Όταν ανακληθεί τελεσίδικα η χορηγηθείσα έγκριση ή θετική γνωμάτευση άλλης υπηρεσίας που απαιτείται για την εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας. ε. Όταν υπάρξει έγγραφη ειδοποίηση αρμόδιας υπη ρεσίας ότι η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας σύμ φωνα με τους όρους της χορηγηθείσας άδειας ή του Πιστοποιητικού Πληρότητας παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία, ιδίως τη νομοθεσία που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος, των δασικών εκτάσεων και των αρχαιοτήτων. στ. Όταν υπάρχει τουλάχιστον μια αιτιολογημένη οριστική απόρριψη της μελέτης ή της αίτησης που έχει υποβληθεί προς έγκριση σε αρμόδια υπηρεσία και αποτελεί προαπαιτούμενο για την εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας. 2. Το Πιστοποιητικό Πληρότητας ανακαλείται όταν εκδοθεί η άδεια κατασκευής κεραίας. 3. Ο κάτοχος της άδειας κατασκευής κεραίας του οποίου ανακαλείται η Άδεια ή ελλείψει αυτής, το Πι στοποιητικό Πληρότητας, με την επιφύλαξη για τις πε ριπτώσεις τροποποίησης αυτού, υποχρεούται για την άμεση απομάκρυνση όλων των εγκαταστάσεων της κατασκευής κεραίας. Άρθρο 11 Διοικητικό Τέλος Με την κατάθεση κάθε ολοκληρωμένου φακέλου προς έκδοση Άδειας Κατασκευής Κεραίας επισυνάπτεται από δειξη καταβολής σε τραπεζικό λογαριασµό της ΕΕΤΤ, ιοικητικού Τέλους ύψους εκατόν είκοσι ΕΥΡΩ ( 120,00) για την διεκπεραίωση της Αίτησης. Το τέλος αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση απόρριψης ή επιστροφής της Αίτησης. Το τέλος αυτό δεν περιλαμβάνει τα τέλη που καταβάλλονται στην ΕΕΤΤ για την εξέταση των αιτήσεων χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνο τήτων που τυχόν περιλαμβάνονται στον ολοκληρωμένο φάκελο ή τα τέλη που καταβάλλονται σε άλλους φορείς πέραν της ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ με Απόφασή της που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης ΚΥΑ με την οποία ρυθμίζονται θέ ματα διαδικασιών και εφαρμογής του ΣΗΛΥΑ σύμφωνα με την παρ. 17(Α) του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012, ή / και κατόπιν της έκδοσης της Απόφασης που προβλέπεται στη παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011 δύναται να καθορίζει το συνολικό διοικητικό τέλος που καταβάλ λεται κατά την υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου στο ΣΗΛΥΑ, στο οποίο ενσωματώνονται τυχόν τέλη που καταβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στις αρμόδιες υπηρεσίες που εξετάζουν τις μελέτες/αιτήσεις.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 12 Σήµανση 1. Κάθε άδεια κατασκευής κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας που εκδίδεται από την ΕΕΤΤ περιλαµβάνει αριθµό εγγραφής κεραίας. 2. Κάθε κάτοχος κατασκευής κεραίας υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση της ευανά γνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, η οποία ευκρινώς αναφέρει την επωνυµία του Κατόχου της Κατασκευής, τον αριθµό εγγραφής Κατασκευής Κεραίας και τον αριθµό της θέ σης, όπως αναφέρεται στην Άδεια ή στο Πιστοποιητικό Πληρότητας του κατόχου. Άρθρο 13 Παροχή Πληροφοριών Η ΕΕΤΤ δύναται σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Ν. 4070/2012 να ζητά από πρόσωπα ή φορείς που εγκα θιστούν / χρησιµοποιούν κατασκευές κεραιών για τη λεπικοινωνιακούς σκοπούς την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας στα πλαίσια άσκησης των αρµοδιοτήτων της. Άρθρο 14 Μεταβίβαση Κεραιοσυστημάτων 1. Οι κατασκευές κεραιών είναι δυνατόν να μεταβι βάζονται με Απόφαση της ΕΕΤΤ εκτός αν ρητά προ βλέπεται διαφορετικά στις σχετικές άδειες. Κατά τη μεταβίβαση της άδειας, οι όροι και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν ή/ και απορρέουν από την εν λόγω άδεια μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου στον πάροχο που την αποκτά και καθίσταται δικαιούχος αυτής. 2. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την μεταβίβαση της κατασκευής κεραίας είναι η έγγραφη συναίνεση όλων των ιδιοκτητών του χώρου εγκατάστασης, η κατοχή ή η εκμίσθωση από τον νέο κάτοχο της άδειας τουλάχιστον ενός από τα δικαιώματα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται στη κατασκευή κεραίας και η μη ύπαρξη οφειλών και των δυο εμπλεκόμενων παρόχων προς την ΕΕΤΤ. 3. Κατά την μεταβίβαση της άδειας δεν είναι δυνατόν να τροποποιούνται οι όροι αυτής. Επιτρέπεται μόνον η προσθήκη του προηγούμενου κατόχου της κατασκευής κεραίας ως φιλοξενούμενου παρόχου, εφόσον το επι θυμεί και συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Εφόσον για την κατασκευή κεραίας που μεταβιβάζεται υπάρχει δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ, πριν την μεταβίβα ση της άδειας πρέπει ο νέος κάτοχος της κατασκευής να υποβάλει νέα δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ, η οποία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της μεταβιβασθεί σας άδειας. Η δήλωση του προηγούμενου κατόχου της κατασκευής παύει αυτοδίκαια να ισχύει και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. 4. Πριν την μεταβίβαση των κατασκευών κεραιών θα πρέπει να υπάρχει σχετική Απόφαση της ΕΕΤΤ που εκδίδεται κατόπιν αίτησης που υποβάλλουν από κοινού οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι. 5. Τυχόν αιτήσεις που υπάρχουν σε εκκρεμότητα στο όνομα του μεταβιβάζοντος παρόχου, είναι δυνατόν κα τόπιν σχετικής από κοινού αίτησης των παρόχων να μεταβιβάζονται στο όνομα του νέου κατόχου της κα τασκευής. 6. Εφόσον η μεταβίβαση γίνεται μετά την έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας και πριν την έκδοση της άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ, μεταβιβάζε ται αντίστοιχα το Πιστοποιητικό Πληρότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ενώ η άδεια εκδίδεται στο όνομα του παρόχου στον οποίο μεταβι βάζεται το πιστοποιητικό. Άρθρο 15 Διοικητικές Kυρώσεις 1. Στην περίπτωση παράβασης διατάξεων του παρό ντος Κανονισμού, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προ βλέπονται στις διατάξεις του Ν. 4070/ Οι περιπτώσεις κακόπιστης κατάθεσης της αίτησης, θεωρούνται ιδιαίτερα επιβαρυντικές ως προς το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται. 3. Για τις περιπτώσεις που υπάγονται στη παρ. 7 του άρθρου 31 του Ν. 4053/2012 ολοκληρώνεται η διαδικα σία επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο κατά το χρόνο εγκατάστασής των σχετικών κατασκευών κεραιών και επιβάλλονται οι προβλεπό μενες κυρώσεις. Άρθρο 16 Δημοσιοποίηση Φακέλου Η ΕΕΤΤ μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρό τητας του υποβληθέντος φακέλου ή της Άδειας Κα τασκευής Κεραίας προβαίνει στη δημοσιοποίηση στον οικείο διαδικτυακό τόπο του περιεχομένου του ολοκλη ρωμένου φακέλου. Άρθρο 17 Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS) Η ΕΕΤΤ με τη βοήθεια γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (GIS) δημοσιοποιεί τις κατασκευές κεραιών για τις οποίες έχει εκδοθεί Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας, παρέχοντας τη δυνατό τητα ανάγνωσης του περιεχομένου της Άδειας ή του Πιστοποιητικού Πληρότητας. Άρθρο 18 Μεταβατικές Διατάξεις Α. Μέχρι τη λειτουργία του ΣΗΛΥΑ, όσον αφορά τις υποβαλλόμενες μετά τη δημοσίευση του Ν. 4053/2012 αιτήσεις, ισχύουν τα ακόλουθα: 1. Ο ενδιαφερόμενος να εγκαταστήσει κατασκευή κε ραίας για την οποία απαιτείται η έκδοση άδειας βάσει των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού τηρεί σε έντυ πη και ηλεκτρονική μορφή τον ολοκληρωμένο φάκελο με το περιεχόμενο που ορίζεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Κανονισμού εξαιρουμένης της υπεύθυνης δή λωσης του στοιχείου Η. 2. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αντίστοιχη αίτηση/ μελέτη σε κάθε αρμόδια υπηρεσία, συμπεριλαμβανομέ νων και τυχόν αιτήσεων προς την ΕΕΤΤ για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, και ενημερώνει το φάκελο με τα αποδεικτικά παραλαβής των σχετι κών αιτήσεων/μελετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εφόσον για την νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας σε συγκεκριμένη θέση απαι τείται να υποβληθούν επιπλέον αιτήσεις / μελέτες σε άλλες υπηρεσίες, πέραν εκείνων που ρητά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Κανονισμού, ο αιτών υποχρεούται να υποβάλλει τις αιτήσεις αυτές και να συμπληρώσει αντίστοιχα τον ανωτέρω φάκελο.

8 40540 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην ΕΕΤΤ τυποποι ημένη αίτηση, βάσει προτύπου που αναρτάται στο δι αδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ, αναφέροντας τις αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν κατατεθεί οι αντίστοιχες αιτή σεις του φακέλου, τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσης. Η αίτηση συνοδεύεται από το σύνολο των αποδει κτικών κατάθεσης των αιτήσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. 4. Εφόσον συντρέχουν τυπικά οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Πληρότητας ή εφόσον συντρέχουν τυπικά οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση Άδειας,ο αιτών υποβάλλει στην ΕΕΤΤ τον ολοκληρω μένο φάκελο, ενημερωμένο με τυχόν άλλες εγκρίσεις ή έγγραφα των αρμοδίων υπηρεσιών συμπεριλαμβα νομένης της υπεύθυνης δήλωσης του στοιχείου Η του Παραρτήματος Ι. 5. Η ΕΕΤΤ μετά την υποβολή του ολοκληρωμένου φα κέλου εκδίδει Άδεια ή Πιστοποιητικό Πληρότητας σύμ φωνα με τα αναφερόμενα στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού, όπου κάθε αναφορά στον υποβαλλόμενο στο ΣΗΛΥΑ φάκελο νοείται ως αναφορά στον υποβαλλόμενο στην ΕΕΤΤ φάκελο. 6. Η ΕΕΤΤ απορρίπτει την αίτηση για άδεια κατα σκευής κεραίας αν συντρέχει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 5, όπου κάθε ανα φορά στον υποβαλλόμενο στο ΣΗΛΥΑ φάκελο νοείται ως αναφορά στον υποβαλλόμενο στην ΕΕΤΤ φάκελο και κάθε αναφορά στην «Τυποποιημένη Αίτηση» του ΣΗΛΥΑ νοείται ως αναφορά στην αίτηση που υποβάλ λεται στην ΕΕΤΤ. 7. Η ΕΕΤΤ δύναται να ορίζει τις λεπτομέρειες για την υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω κατάλληλου πληροφορια κού συστήματος ή/και του ΣΗΛΥΑ, εφόσον έχει αρχίσει η λειτουργία του. 8. Η ΕΕΤΤ δύναται μετά τη λειτουργία του ΣΗΛΥΑ να ορίζει τον τρόπο ή/και σχετική προθεσμία για την πλή ρη ή μερική μεταφορά της αίτησης στο ΣΗΛΥΑ, τυχόν επιστροφή έντυπων δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανο μένης της αίτησης, και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη μεταφορά της αίτησης στο ΣΗΛΥΑ. Β. Για τις κατατεθειμένες πριν τη δημοσίευση του Ν. 4070/2012 αιτήσεις, οι οποίες αφορούν σε κατασκευές κεραιών που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 31 του Ν. 4053/2012, ισχύουν τα ακόλουθα: 1. Οι αιτήσεις εξετάζονται βάσει των διατάξεων του Ν. 4070/2012. Ο αιτών οφείλει να υποβάλλει, συμπλη ρωματικά της κατατεθειμένης αίτησης, το σύνολο των εγγράφων (αιτήσεις/μελέτες, δηλώσεις, κτλ.) του ολο κληρωμένου φακέλου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού για τις υποβαλλόμενες μετά τη δημοσίευση του Ν. 4070/2012 αιτήσεις. 2. Η υποβολή των προαναφερόμενων συμπληρωματι κών στοιχείων, θα πρέπει να γίνει το αργότερο εντός ενός έτους από την έναρξη της λειτουργίας του ΣΗΛΥΑ. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση απορρίπτεται και επι στρέφεται στον αιτούντα. Γ. Για τις κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στις δι ατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 31 του Ν. 4053/2012 και στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού Αδειών Κα τασκευών στη Ξηρά σύμφωνα με τον Ν. 3431/2006 της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1666/Β / ), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 512/24/ (ΦΕΚ517/ Β / ) εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Παράρ τημα ΙΙ του παρόντος Κανονισμού. Για τις προαναφερόμενες κατασκευές κεραιών ο κάτοχος της κατασκευής οφείλει μετά τη χορήγηση της άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ να υποβάλει όλες τις απαραίτητες αιτήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση των εγκρίσε ων που απαιτούνται για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας και να κοινο ποιήσει στην ΕΕΤΤ τα αποδεικτικά κατάθεσης των αιτήσεων καθώς και τις αντίστοιχες εγκρίσεις, όταν αυτές χορηγηθούν. Η ΕΕΤΤ ορίζει με Απόφασή της τις λεπτομέρειες ηλεκτρονικής υποβολής των προα ναφερόμενων εγγράφων. Δ. Για τις κατασκευές κεραιών για τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4053/2012 ο κάτοχος της κατασκευής οφείλει να κοινοποιήσει στην ΕΕΤΤ όλες τις απαραίτητες αιτήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσί ες για τη χορήγηση των εγκρίσεων που απαιτούνται για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία της κατα σκευής κεραίας και τις αντίστοιχες εγκρίσεις. Η ΕΕΤΤ ορίζει με απόφασή της τις λεπτομέρειες ηλεκτρονικής υποβολής των προαναφερόμενων εγγράφων από τους κατόχους. Άρθρο 19 Ειδικές Κατασκευές κεραιών 1. Με την επιφύλαξη των κατασκευών κεραιών σταθ μών που προορίζονται αποκλειστικά για την διεκπε ραίωση της τηλεπικοινωνιακής κίνησης οχημάτων που διέρχονται από τούνελ, εφόσον η κατασκευή κεραίας περιλαμβάνει περισσότερους από έναν ιστούς, αυτοί θα πρέπει να περιορίζονται εντός των ορίων του ίδιου ακινήτου. Σχετικές Άδειες της ΕΕΤΤ που έχουν εκδοθεί και έρχονται αντίθεση με την παρούσα διάταξη παρα μένουν σε ισχύ μέχρι την κατάργησή τους. 2. Οι κατασκευές κεραιών εντός των επίγειων Κέντρων Δορυφορικών Ζεύξεων αδειοδοτούνται μεμονωμένα ή συνολικά για ολόκληρο το Κέντρο. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η περιβαλλοντική αδει οδότηση του Κέντρου, σύμφωνα με τη κείμενη νομο θεσία. Άρθρο 20 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) 1. Για τα έργα Κατασκευών κεραιών σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας που κατατάσσονται στη δεύτερη κατηγορία (Β) του άρθρου 1 του Ν. 4014/2012 η οποία περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες τα οποία χα ρακτηρίζονται μόνο από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν ακολουθεί ται η διαδικασία εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αλλά η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 του ίδιου νόμου. 2. Κάθε κατασκευή κεραίας σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας για την οποία ισχύουν σωρευτικά οι προϋ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ποθέσεις που αναφέρονται στα έργα και τις δραστηρι ότητες με α/α 6 και τίτλο «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας» της Κατηγορίας Β, της 12ης Ομάδας («Ειδικά έργα και δραστηριότητες») του Παραρτήματος ΧΙΙ της υπουργικής απόφασης 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηρι οτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (Φ.Ε.Κ. Α 209/2011)» (ΦΕΚ 21/ Β /2012) όπως ισχύει, υπάγεται σε ΠΠΔ. 3. Πριν την εγκατάσταση κάθε κατασκευής κεραίας που εμπίπτει στο παρόν άρθρο, ο κάτοχος της κατα σκευής υποβάλει στην ΕΕΤΤ δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ, που αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου φακέλου για την αδειοδότηση της κατασκευής κεραίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Aριθμ /ΕΥΠΕ ΥΠΕΚΑ (2) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομάδα 12/α.α 6 Β)» (ΦΕΚ 1510/Β /2012). Η δήλωση υπογράφεται από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο από τον πάροχο πρόσωπο και φέρει τη σφραγίδα του κατόχου της κατασκευής. Τυχόν εγκρίσεις από αρμόδιες υπηρεσίες που συνυ ποβάλλονται με τη δήλωση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 4. Εφόσον η εν λόγω κατασκευή υπάγεται στην κατηγορία Β της ομάδας 12 (α/α 6) της ΚΥΑ / ΕΥΠΕ ΥΠΕΚΑ, η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ της αίτη σης δεσμεύει τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας κατασκευής κεραίας και του πιστοποιητικού πληρότητας που εκδίδει η ΕΕΤΤ. 5. Για την μελέτη που προβλέπεται στο εδάφ. Ι1 της παρ. 2 του άρθρου 5 της ΚΥΑ /ΕΥΠΕ ΥΠΕΚΑ θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία κατάθεσης στην ΕΕΑΕ. 6. Η δήλωση για υπαγωγή σε ΠΠΔ απορρίπτεται όταν δεν είναι πλήρης, ιδίως όταν δεν συνοδεύεται από όλες τις προβλεπόμενες κατά περίπτωση στην κείμενη νομο θεσία εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 7. Πριν την τροποποίηση της κατασκευής κεραίας ή στην περίπτωση αλλαγής του περιβάλλοντος χώρου της κατασκευής κεραίας, ο κάτοχος της κατασκευής οφείλει να επικαιροποιεί άμεσα κάθε μελέτη ή συνο δευτικό έγγραφο της δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ που επηρεάζεται από τις αλλαγές αυτές. Ενδεικτικά οι αλ λαγές αυτές μπορεί να είναι οικιστικές ή λόγω της εγκατάστασης νέων κατασκευών κεραιών, ανεξαρτή τως της ισχύος εκπομπής τους, εντός της ακτίνας που αναφέρεται στις μελέτες ραδιοεκπομπών. Ιδιαίτερα στη περίπτωση αλλαγής της μελέτης ραδιοεκπομπών που προβλέπεται στο εδάφ. Ι1 της παρ. 2 του άρθρου 5 της ΚΥΑ /ΕΥΠΕ ΥΠΕΚΑ και υποβάλλεται στην ΕΕΑΕ, εφόσον έχει συνυποβληθεί στην ΕΕΤΤ η μελέτη που προβλέπεται στο εδάφ. Ι2 της ίδιας παραγράφου, ο κάτοχος της κατασκευής μεριμνά άμεσα για την επι καιροποίηση αυτής. 8. Εφόσον για την κατασκευή κεραίας έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην αρμόδια για την χορήγηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων υπη ρεσία η οποία έχει απορριφθεί, ο αιτών υποχρεούται να γνωστοποιήσει την εν λόγω απόρριψη μαζί με την δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ. Άρθρο 21 Καταργούµενες Διατάξεις Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρό ντος, από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 406/22 «Κανονισμός Αδειών Κατα σκευών στην Ξηρά σύμφωνα με τον Ν. 3431/2006 της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 1666/Β/ ), όπως έχει τροποποιηθεί με την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 512/24/ : «Τροποποί ηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ 406/22/ Κανονι σμός αδειών Κατασκευών κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με τον Ν. 3431/2006» (ΦΕΚ517/Β/ ). Άρθρο 22 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού άρχεται από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Περιεχόμενο Ολοκληρωμένου Φακέλου Ο φάκελος που υποβάλλεται πριν την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας ή την τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής κεραίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρο νικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) για να είναι πλήρης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξής: Α. Τυποποιημένη Αίτηση, που στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται και ως «Τυποποιημένη Αίτηση» του ΣΗΛΥΑ, για χορήγηση ή τροποποίηση άδειας κατασκευής κε ραίας περιλαμβάνει: 1. Πλήρη στοιχεία του αιτούντος (επωνυµία, διακριτικός τίτλος, νοµική μορφή, διεύθυνση έδρας, ΑΦΜ, ΑΡΜΑΕ), τα στοιχεία του τεχνικού υπευθύνου, τηλέφωνο και fax για επικοινωνία και αναφορά των φιλοξενούμενων πα ρόχων σε περίπτωση που γίνεται από κοινού χρήση της κατασκευής κεραίας. 2. Αριθμό Γενικής Άδειας, εφόσον ο κάτοχος της κατα σκευής κεραίας εμπίπτει στις σχετικές κατηγορίες των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 3. Εάν πρόκειται για ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθ μό, απαιτείται αναφορά της άδειας λειτουργίας του σταθμού ή ελλείψει αυτής, της βεβαίωσης νομίμου λει τουργίας του σταθμού από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδι οτηλεόρασης, 4. Περιγραφή των υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνίας που θα εξυπηρετεί η κατασκευή κεραίας, καθώς και των ζωνών συχνοτήτων λειτουργίας, 5. Περιγραφή της κατασκευής κεραίας, η οποία πε ριλαμβάνει: α. µοναδικό αριθµό θέσης και µοναδική ονοµασία θέσης κατά προτίμηση σχετική µε το τοπωνύµιο της περιοχής, β. τις γεωγραφικές συντεταγµένες πλάτος και µήκος σε σύστηµα ΕΓΣΑ 87, γ. το μέγιστο ύψος της κατασκευής κεραίας από τη βάση της και από το έδαφος, δ. την ακριβή διεύθυνση της θέσης της κατασκευής κεραίας, τον ταχυδρομικό κώδικα, το ήµο και το Νοµό υπαγωγής της θέσης της κατασκευής κεραίας, ε. εφόσον κατασκευασθεί οικίσκος (σύµφωνα µε τον Ν. 2801/2000), θα προσδιορίζεται το εµβαδόν, το ύψος και η θέση του (οικόπεδο ή δώµα) και το εµβαδόν του οικοπέδου, καθώς και ο αριθμός των φιλοξενούμενων παρόχων. Εάν ο οικίσκος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση μηχανημάτων που μεταδίδουν σήματα

10 40542 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με χρήση συχνοτήτων για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός των πολυπλεκτών. στ. Τα χαρακτηριστικά των ιστών ή πυλώνων στήριξης των κεραιοδιατάξεων (ύψος ιστού και ύψος βάσης ιστού από το έδαφος). 6. Αναφορά του αριθμού των κεραιών εκπομπής/λή ψης και των κύριων τεχνικών χαρακτηριστικών τους (ενδεικτικά, των ζωνών λειτουργίας τους και των υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνίας που εξυπηρετούν ανά πάροχο σε περίπτωση από κοινού χρήσης της κατα σκευής). 7. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά σε τροποποίη ση υπάρχουσας άδειας, και ιδίως στην περίπτωση που η τροποποίηση αφορά σε διόρθωση συντεταγμένων, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του κατόχου περί μη με τακίνησης της κατασκευής καθώς και τοπογραφικό δι άγραμμα που αποδεικνύει ότι δεν έχει γίνει μετακίνηση, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση στην εν λόγω θέση. Β. Αίτηση προς την Ε.Ε.Τ.Τ. η οποία, επιπλέον των στοιχείων της Τυποποιημένης Αίτησης, πρέπει να πε ριλαμβάνει: 1. Αναφορά στον αριθμό Απόφασης της ΕΕΤΤ με την οποία έχουν χορηγηθεί τα δικαιώματα χρήσης των ραδι οσυχνοτήτων (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος χρή σης τηλεοπτικού διαύλου ή ραδιοφωνικής συχνότητας) που πρόκειται να χρησιμοποιεί η εν λόγω κατασκευή, με την εξαίρεση για τα δικαιώματα που χρησιμοποιού νται για μικροκυματικές ζεύξεις του σταθμού της κατα σκευής κεραίας με το δίκτυο κορμού των παρεχομένων υπηρεσιών δημοσίου δικτύου, για τα οποία απαιτείται το δικαίωμα για τουλάχιστον μια ζεύξη ή τον αριθμό αίτησης στην ΕΕΤΤ για την λήψη δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αναφορά σε διατάξεις εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση στις οποίες εμπίπτει η εν λόγω κατασκευή ή/και σε έγγραφα βάσει των οποίων καθίσταται νόμιμη η χρήση των εν λόγω ραδιοσυχνο τήτων. 2. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες προ ϋποθέσεις στην απόφαση ΕΕΤΤ 262/107/ «Ειδικά μέτρα προστασίας των σταθμών εποπτείας του Εθνι κού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων από επιζήμιες παρενοχλήσεις» (ΦΕΚ 1262/Β / ), όπως εκάστοτε ισχύει, απαιτείται με λέτη προστασίας των σταθμών του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦΡ). Γ. Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας. Δ. Μελέτη ραδιοεκπομπών για την έκδοση θετικής Γνωμάτευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέρ γειας (ΕΕΑΕ). Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περί πτωση δήλωση υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντι κές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η δήλωση υπαγωγής στις ΠΠΔ θεωρείται πλήρης όταν συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες μελέτες και εγκρίσεις σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. ΣΤ. Μελέτη για την τοποθέτηση των σχετικών εγκα ταστάσεων σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. Ζ. Αιτήσεις ή/και δηλώσεις ή κοινοποιήσεις που τυ χόν απαιτούνται κατά περίπτωση, κατά δήλωση του αιτούντα. Η. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δη λώνεται ότι ο υποβαλλόμενος φάκελος είναι πλήρης και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτόν είναι αληθή και ακριβή. Θ. Απόδειξη πληρωμής του ιοικητικού Τέλους που προβλέπεται στο άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4053/2012 Α. Ορισμοί 1. Στο παρόν Παράρτημα ως «προγενέστερο του Ν. 4053/2012 κανονιστικό πλαίσιο αδειοδότησης κα τασκευών κεραιών» νοείται η απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 406/22/ «Κανονισμός Αδειών Κατασκευών στη Ξηρά σύμφωνα με τον Ν. 3431/2006» (ΦΕΚ 1666/ Β/ ), όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 512/24/ : «Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 406/22/ «Κανονισμός αδειών Κατασκευών κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με τον Ν. 3431/2006» (ΦΕΚ 1666/ )» (ΦΕΚ517/Β / ). 2. Κάθε αναφορά σε «Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων» νοείται ως αναφορά σε «Έγκριση των Περιβαλ λοντικών Όρων ή κατά περίπτωση δήλωση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδει οδότησης». Β. Γενικές Διατάξεις 1. Για τις κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στις δια τάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 31 του Ν. 4053/2012 και παράλληλα στο πεδίο εφαρμογής του προγενέστε ρου του Ν. 4053/2012 Κανονιστικού Πλαισίου Αδειοδό τησης Κατασκευών Κεραιών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στο παρόν παράρτημα ισχύουν οι λοιπές διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 2. Η άδεια κατασκευής κεραίας στις περιπτώσεις κατασκευών κεραιών που εμπίπτουν στις προαναφερ θείσες διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 31 του Ν. 4053/2012 και παράλληλα στο πεδίο εφαρμογής του προγενέστερου του Ν. 4053/2012 Κανονιστικού Πλαισίου Αδειοδότησης Κατασκευών Κεραιών εκδίδεται από την ΕΕΤΤ σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε πριν από τη θέση σε ισχύ του Ν. 4053/2012, με τη δι αδικασία που ορίζεται στο παρόν Παράρτημα και δεν υποκαθιστά άλλες άδειες ή εγκρίσεις που θα πρέπει να λάβει ο κάτοχος της Άδειας για την εγκατάσταση της αδειοδοτημένης κατασκευής κεραίας. 3. Για τις ως άνω κατασκευές κεραιών δεν επιτρέπεται η παράλληλη υπαγωγή στη διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται στην παράγραφο 17 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012, όπως αυτή εξειδικεύεται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 4. Κάθε κάτοχος κατασκευής κεραίας που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος και έχει καταθέσει αίτηση για άδεια κατασκευής κεραίας στην ΕΕΤΤ υποχρεούται να έχει διαρκώς κοντά στη βάση της

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κατασκευής κεραίας ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, η οποία ευκρινώς αναφέρει την επωνυμία του κατόχου της κατασκευής, τον αριθµό πρωτοκόλλου της αίτησης στην ΕΕΤΤ και τον αριθµό της θέσης, όπως αναφέρεται στην αίτηση. 5. Κάθε κατασκευή κεραίας που εμπίπτει στις διατά ξεις του παρόντος Παραρτήματος θεωρείται μη νόμιμη και εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία επιβολής κυρώ σεων από την ΕΕΤΤ εάν: α) εντός της οριζόμενης στο άρθρο 31, και ειδικότερα στις παρ. 2 και 5 αυτού, προθεσμία 24 μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4053/2012, απορριφθεί η αίτηση για την κατασκευή κεραίας που έχει κατατεθεί στην ΕΕΤΤ ή β) παρέλθει η οριζόμενη στο άρθρο 31, και ειδικότερα στις παρ. 2 και 5 αυτού, προθεσμία 24 μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4053/2012 και δεν έχει χορηγηθεί σχετική άδεια. 6. Η αίτηση για άδεια κατασκευής κεραίας που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος απορρίπτεται αν προκύπτει λόγος απόρριψης βάσει του προγενέστερου του Ν. 4053/2012 κανονιστικού πλαισί ου αδειοδότησης κατασκευών κεραιών και της σχετι κής νομοθεσίας και διαπιστωθεί αδυναμία πλήρωσης οποιασδήποτε, από τις οριζόμενες στο παρόν Παράρ τημα, απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της Άδειας. Γ. Κατασκευές κεραιών που υπάγονται στην παρ. 2 του άρθρ. 31 του Ν. 4053/ Για τις κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 4053/2012, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προ ϋποθέσεις: (α) να έχει κατατεθεί στην ΕΕΤΤ πριν τη θέση σε ισχύ του Ν. 4053/2012 αίτηση για νέα άδεια κατασκευής κεραίας ή αίτηση τροποποίησης άδειας κατασκευής κεραίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προγενέστερο του Ν. 4053/2012 κανονιστικό πλαίσιο αδειοδότησης κατασκευών κεραιών. (β) να έχει χορηγηθεί σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ επί μελέτης ραδιοεκπομπών κεραίας ένα (1) μήνα τουλάχι στον πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4053/2012. (γ) να έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επι πτώσεων στην αρμόδια υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4053/2012 (δ) να έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του αιτούντα ότι η κατασκευή κεραίας έχει εγκαταστα θεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4053/2012 (ε) Να μην έχει παρέλθει η οριζόμενη στο άρθρο 31 και ειδικότερα στις παρ. 2 και 5 αυτού προθεσμία των 24 μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4053/2012 (στ) Να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορή γηση της άδειας σύμφωνα με το προγενέστερο του Ν. 4053/2012 κανονιστικό πλαίσιο αδειοδότησης κατα σκευών κεραιών. 2. Οι κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στις διατά ξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 4053/2012 για τις οποίες υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό με την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων, ή/και των χαρακτηριστικών εκπομπής, είναι δυνατόν να υπάγονται αποκλειστικά στη διαδικασία αδειοδό τησης που προβλέπεται στην παρ. 17 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012 και εξειδικεύεται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: (α) Οι αναβαθμίσεις δεν αφορούν αλλαγές στον ιστό της κατασκευής κεραίας, ούτε αύξηση του συνολικού ύψους αυτής. (β) Έχει εκδοθεί θετική γνωμάτευση από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επί σχετικής μελέτης η οποία έχει υποβληθεί από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας, στην οποία αναφέρεται το σύνολο των κεραι οσυστημάτων της κατασκευής κεραίας (με την τροπο ποίηση των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων, ή/και των χαρακτηριστικών εκπομπής). (γ) Ισχύουν οι προϋποθέσεις (α), (β), (γ), (δ), (ε) του εδ. 1 του στοιχείου Γ του παρόντος Παραρτήματος για την κατασκευή κεραίας χωρίς τις τροποποιήσεις των κεραιοσυστημάτων, ή/και των χαρακτηριστικών εκπομπής. 3. Για την υπαγωγή της κατασκευής κεραίας στη δι αδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται στην παρ. 17 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012 υποβάλλεται σχε τική αίτηση του κατόχου, η οποία συνοδεύει τον ολο κληρωμένο φάκελο που κατατίθεται για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012 και τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Η αίτηση που έχει υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4070/2012 δυ νάμει της οποίας η κατασκευή κεραίας υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4053/2012 παύει να ισχύ ει και επιστρέφεται στον αιτούντα. 4. Οι κάτοχοι των κατασκευών κεραιών που εμπί πτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 4053/2012, εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού, οφείλουν να ενημερώσουν με υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπρόσωπού τους την ΕΕΤΤ σχετικά με τις κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν σε αυτές. Η ΕΕΤΤ δύναται να ζητήσει την κοινοποίηση των σχετικών αιτήσεων που έχουν κατατεθεί και τις αντί στοιχες εγκρίσεις που έχουν ληφθεί από την ΕΕΑΕ και την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Αρχή. Η ΕΕΤΤ δύναται να θέτει διαφορετική προθεσμία για την κοινοποίηση των εν λόγω κατασκευών κεραιών και επί σης δύναται να καθιστά υποχρεωτική την κοινοποίηση των προαναφερόμενων εγγράφων μέσω ηλεκτρονικής υποβολής σε πληροφοριακό σύστημα της ΕΕΤΤ ή μέσω του ΣΗΛΥΑ, εφόσον αυτό διαθέτει την απαιτούμενη λει τουργικότητα. Δ. Κατασκευές κεραιών που υπάγονται στην παρ. 3 του άρθρ. 31 του Ν. 4053/ Για τις Κατασκευές Κεραιών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 4053/2012 θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προ ϋποθέσεις: (α) Να έχει κατατεθεί στην ΕΕΤΤ αίτηση για νέα άδεια κατασκευής κεραίας ή αίτηση τροποποίησης άδειας κατασκευής κεραίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προγενέστερο του Ν. 4053/2012 κανονιστικό πλαίσιο αδειοδότησης κατασκευών κεραιών. (β) Να έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ 1986 του αιτούντα ότι η κατασκευή κεραίας έχει εγκα τασταθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4053/2012 και ότι βρίσκεται εκτός αστικού ιστού.

12 40544 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (γ) Να μην έχει παρέλθει η οριζόμενη στο άρθρο 31 και ειδικότερα στις παρ. 3 και 5 αυτού προθεσμία των 24 μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4053/2012. (δ) Να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορή γηση της άδειας σύμφωνα με το προγενέστερο του Ν. 4053/2012 κανονιστικό πλαίσιο αδειοδότησης κατα σκευών κεραιών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 19 Ιουλίου 2012 Ο Πρόεδρος ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-7-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 661/2 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. τον Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ

AΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Μαρούσι, 23-11-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 236/79 AΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων ΕΕΤΤ Έχοντας υπόψη : α. το άρθρο 1, παράγρ. 2, εδάφιο δ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΧ639-3Σ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΦΧ639-3Σ7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 14-05-2014 ΑΡΙΘ. : 718/1 Αρ. Εγγρ. Κεραίας : 8618A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αριθ. ΑΠ 694/1/18-6-2013 Απόφασης της ΕΕΤΤ µε την οποία χορηγήθηκε στην Εταιρεία Οργανισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-03-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 9348/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8492 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Πιστοποιητικού Πληρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Α ΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 27-11-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18438/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10501 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-12-2015 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 18676/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 10518 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθµού Ξηράς, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 19-04-2016 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 19980/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-1152 A ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. πρωτ. 81440/6763/23/12/1997 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Μαρούσι, 22/12/2003 Αριθ. AΠ: 302/11 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κεραιοσυστήµατα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 2801/2000» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-12-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 10501/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π2021Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 4053/2012, της υπ αριθ. ΑΠ: 82203/Β/6964/29/12/2000 Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 Μαρούσι, 04-10-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 8554/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 8300 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α Μαρούσι, 30-11-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4253/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-186Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 53571/Β/1068/22-4-1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ ( ).

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ ( ). Μαρούσι, 06-05-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5720/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7678 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΛΗΜΝΟΥ (1400685).

Διαβάστε περισσότερα

«Νομικό πλαίσιο και διαδικασίες αδειοδότησης κατασκευών κεραιών»

«Νομικό πλαίσιο και διαδικασίες αδειοδότησης κατασκευών κεραιών» «Νομικό πλαίσιο και διαδικασίες αδειοδότησης κατασκευών κεραιών» Γερωνυμάκης Χάρης, Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Φάσματος, ΕΕΤΤ Δεκέμβριος 2015 Περιεχόμενα Κατηγορίες Κατασκευών Κεραιών Αρμόδιες Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 2-5-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5565/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7654 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 17-08-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3517/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7270 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( FORTHNET Α.Ε.), Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 24/2/2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5115/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Κ-226A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 64238/Β/3751/22/6/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΚΕΡΑΤΕΑ ( ).

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΚΕΡΑΤΕΑ ( ). Μαρούσι, 16-09-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6702/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7898 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία - Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΚΕΡΑΤΕΑ (1402690). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/14-11-2006), Μαρούσι, 27-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 6320/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7839 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/ ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/ ), Μαρούσι, 09072010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3283/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7264 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/ ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά (ΦΕΚ 1105/Β/2000), Κεραιών στηn Ξηρά, σύμφωνα με το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 1666/Β/ ), Μαρούσι, 18-10-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 3887/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 7328 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 2965/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 4012A ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 2965/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 4012A ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 04-06-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 2965/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 4012A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 262/16/9-9-2002 Απόφασης της ΕΕΤΤ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-2-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α Μαρούσι, 13-4-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 5528/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Σ-1172Α ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 78831/Β/7482/27/11/1998 Απόφασης του ΥΜΕ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 08-12-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 4395/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: Π-2324A ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αρ. ΑΠ: 234/10/31-10-2001 Απόφασης της ΕΕΤΤ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟN ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟN ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟN ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ. Μαρούσι, Μάιος 2011 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ Μαρούσι, 6-2-14 Αρ. Πρωτ.: 706/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ 97-001-02. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»,

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», Μαρούσι, 30-05-2013 ΑΠ.: 692/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 686/47/26-03-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ Μαρούσι, 30-1-2014 Α. Π.: 705/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ 01-004-06. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ Μαρούσι, 20-2-2014 Α. Π.: 708/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Τηλεπικοινωνίες Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας με κωδικό αριθμό ΤΚΚ 01-004-04. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-7-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/057 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 27 Ιουνίου 2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-4-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 561/122 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας στο Δήμο Γαλατσίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 14-7-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 530/209 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 16 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ. Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Μαρούσι, 29-8-2001 ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 227/86 ΑΠΟΦΑΣΗ Kατασκευές Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/53 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/53 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 11-12-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/53 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 11-10-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας WIND με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί της οδού Αρριανού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 12-5-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 522/054 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 23 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 20-11-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 673/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 4-10-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της εταιρείας COSMOTE με αντικείμενο την παράνομη λειτουργία κεραίας επί της Λεωφ. Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Μαρούσι, 27-06-2013 ΑΠ.: 695/50 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 687/297/11-04-2013: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

Ο Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Θέμα: «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή στο Ψηφιακό Μητρώο Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». Ο Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΣΧΕΔΙΟ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΣΧΕΔΙΟ Κανονισμός διαδικασίας χορήγησης άδειας για την εγκατάσταση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, κεραιοσυστημάτων και υποστηρικτικού εξοπλισμού εντός των πάρκων κεραιών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 παρ.18

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 7-7-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 611/078 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-06-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 658/65 ΑΠΟΦΑΣΗ Μερική Αποδοχή της αίτησης θεραπείας της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και το διακριτικό τίτλο TELEWAVE κατά της ΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπουργική Απόφαση 12625/1/2014 Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Μαρούσι, 14-2-2003 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:276/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-3-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 514/056 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 2 Φεβρουαρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία OTE Α.Ε. με αντικείμενο την παράνομη κατασκευή κεραίας στο Δήμο Τριπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας 1 Γενικές Πληροφορίες 1. Η Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας

Γενικές Πληροφορίες. Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας 1 Γενικές Πληροφορίες 1. Η Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Υπηρεσίας μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

2. Πληροφορίες σχετικά με τα Διοικητικά τέλη και τέλη χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων αναφέρονται σε σχετικούς Κανονισμούς της ΕΕΤΤ:

2. Πληροφορίες σχετικά με τα Διοικητικά τέλη και τέλη χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων αναφέρονται σε σχετικούς Κανονισμούς της ΕΕΤΤ: Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Τηλεοπτικού Διαύλου Υπηρεσίας Ευρυεκπομπής 1 Γενικές Πληροφορίες 1. Η Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Τηλεοπτικού Διαύλου Υπηρεσίας Ευρυεκπομπής μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/047 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 01-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 594/047 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής εγγράφου υπομνήματος της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», φορέα

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-6 - 2016 Αριθ. : 766-019 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 686/57 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 686/57 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 26-3-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 686/57 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 8-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «OTE - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 217(Ι)/2012 217(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L376, 27.12.2006, σ.36. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-01-2013 ΑΠ.: 680/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη απόφασης επί της ακρόασης δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος του κ. Φίλιππου Τσολάκη με θεματικό αντικείμενο τη διερεύνηση της κατά παράβαση της κείμενης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 4/9.9.2003 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/ «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει Μαρούσι, 3-3-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 513/014 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης ΕΕΤΤ Α.Π. 390/3/13-6-2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» όπως ισχύει H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 19-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 678/36 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 678/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-1-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 678/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 6-12-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «OTE - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 362 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση των υποβληθέντων από τον Υπόχρεο Πάρο χο της διευκόλυνσης Προεπιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2003

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 285 Κ.Δ.Π. 79/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 79 Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 694/81 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 694/81 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 18-6-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 694/81 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 20-5-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/30 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 10-04-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 647/30 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση της υπ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 13613/04-04-2012 αιτήσεως χορήγησης παράτασης προθεσμίας υποβολής υπομνήματος του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) του Ν. Αχαϊας με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΜΕΧΡΙ 2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, (Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΜΕΧΡΙ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 39(Ι)/2015 39(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΜΕΧΡΙ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 591/015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 591/015 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 25-01-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 591/015 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της ακροάσεως δια της υποβολής έγγραφου υπομνήματος της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟ ΕΚΦΡΑΣΗ Ε.Π.Ε.», φορέα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 26-4-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 649/36 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 17-11-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 629/060 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 7-9-2011 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1750 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8592 Απλούστευση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-12-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 30 10 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Καθορισμός της Διαδικτυακής Εφαρμογής της ΕΕΤΤ ως μέσου ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων από τις Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ. Καθορισμός της Διαδικτυακής Εφαρμογής της ΕΕΤΤ ως μέσου ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων από τις Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις Μαρούσι, 17-02-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/09 6 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθορισμός της Διαδικτυακής Εφαρμογής της ΕΕΤΤ ως μέσου ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων από τις Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 13-6-2006 ΑΡΙΘ.ΑΠ. : 390/1 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Χρήσης και Χορήγησης ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για τη Παροχή ικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/062 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/062 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-12-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/062 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 22-11-2010 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «OTE-Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» για παράνομη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση. αναφορικά με τους Όρους Γενικών Αδειών. που αφορούν την παροχή Υπηρεσιών. από Παρόχους Δικτύων. όταν

Δημόσια Διαβούλευση. αναφορικά με τους Όρους Γενικών Αδειών. που αφορούν την παροχή Υπηρεσιών. από Παρόχους Δικτύων. όταν Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τους Όρους Γενικών Αδειών που αφορούν την παροχή Υπηρεσιών από Παρόχους Δικτύων όταν παράγουν ή μεταδίδουν ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα Μαρούσι, Νοέμβριος 2008 Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20/5/2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 481/18/ ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος Ραδιοσυχνοτήτων για Νόμιμους Σταθμούς Ραδιοεπικοινωνιών Εγκατεστημένους σε Περιοχές που Επλήγησαν από τις

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB 704 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 80(Ι)/2017 Αρ. 4608, 30.6.2017 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/42 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 11-12-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 675/42 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέση στο αρχείο του φακέλου της υπόθεσης για την οποία εκδόθηκε η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 645/27/03-04-2012 με θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της ανώνυμης εταιρίας με

Διαβάστε περισσότερα

ν.2801/00 (ΦΕΚ 46 Α )

ν.2801/00 (ΦΕΚ 46 Α ) Άρθρο 1 Κεραίες (βλ. Και άρθρο 30 Ν. 4070/12, ΦΕΚ-82 Α/10-4-12). 1. Ορισμοί ν.2801/00 (ΦΕΚ 46 Α ) Α. Σταθμός: Ένας ή περισσότεροι πομποί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών,

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα