ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Δ.Σ./Ι.Ε.Π.),

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Δ.Σ./Ι.Ε.Π.),"

Transcript

1 Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS Πρόσκληση Παροχής DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY Υπηρεσιών ταχυμεταφορών, Date: :50:25 T AGENCY EEST της πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο πρόγραμμα Reason: σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Ε. Κατσανδρή Τηλέφωνο : , εσωτ. 431 Φαξ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 6464 Πράξη: «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ Υποέργο 2: «Διοικητική και Τεχνική Στήριξη της Πράξης»ΟΠΣ: Υπεύθυνος Υποέργου: Δρ. Γεωργία Φέρμελη Τηλ.: εσωτ. 612, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για τις ανάγκες του Υποέργου 2 «Διοικητική και Τεχνική Στήριξη της Πράξης», στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών ΑΠ 1-ΑΠ 2-ΑΠ 3» με κωδικό ΟΠΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Δ.Σ./Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο υποστήριξης των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», των οποίων είναι Τελικός Δικαιούχος και οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1/15

2 έχοντας υπ όψιν: 1. Τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τον Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α 206), παρ. 8 του άρθρου 6, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ Α 136), η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α 54), όπως επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 10 Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α 159) και ισχύει όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195). 3. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267), «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 4. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 5. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου (άρθρο 681 επ.). 6. Τη υπ αριθ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Το υπ αριθ. πρωτ. 5163/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» περί καθορισμού ανώτατου ποσοστού % έμμεσων δαπανών σε έργα του ΙΕΠ. 8. Το υπ αριθ. πρωτ. 7840/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» περί επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας του ΙΕΠ. 9. Την υπ αριθ / Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, με κωδικό ΟΠΣ στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΑΔΑ: ΩΤ5ΠΟΞΛΔ-ΖΘΔ ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2/15

3 10. Την υπ αριθμ. 3714/ Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Διοικητική και Τεχνική Στήριξη της Πράξης» της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, με κωδικό ΟΠΣ στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και τις τροποποιήσεις της με τα εγκεκριμένα ΤΔΥ, 11. Tην υπ αριθ. 29/ Ανακοινοποιημένη Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π (αριθ. πρωτ. 5901/ και ΑΔΑ: ΩΑΧΨΟΞΛΔ-Μ27) για την έγκριση διενέργειας της Παρούσας Πρόσκλησης. ΑΔΑ: ΩΤ5ΠΟΞΛΔ-ΖΘΔ 12. Ότι η δαπάνη που προκαλείται θα καλυφθεί από το Υποέργο 2 «Διοικητική και Τεχνική Στήριξη της Πράξης» της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, με κωδικό ΟΠΣ στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή έγγραφων προτάσεων -εντός σφραγισμένου φακέλουπρος σύναψη σύμβασης για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων/φακέλων/πακέτων από και προς την έδρα του Ι.Ε.Π. (Αν. Τσόχα 36, Αθήνα) για τις ανάγκες του Υποέργου 2 «Διοικητική και Τεχνική Στήριξη της Πράξης», στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών - ΑΠ 1- ΑΠ 2-ΑΠ 3» με κωδικό ΟΠΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η Παροχή Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2, της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», με συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη έως ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (20.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και με απευθείας ανάθεση (μετά την λήψη τουλάχιστον τριών προσφορών) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή χωρίς ΦΠΑ στο σύνολο, σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα. Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3/15

4 του Αναδόχου, ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την εκτέλεση του έργου που θα πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος, οι πάσης φύσεως αμοιβές, αποζημιώσεις και τα πάσης φύσεως δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων ρητώς των πάσης φύσεως συνεργατών και υπαλλήλων του Αναδόχου καθώς και του τεχνικού και λοιπού προσωπικού το οποίο θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του έργου, για τα οποία ευθύνεται και βαρύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος καθώς και για τα γενικά ή ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου και κάθε άλλη δαπάνη ή έξοδο που απαιτείται ή επιβαρύνει τη διεξαγωγή του έργου. Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από το Υποέργο 2 «Διοικητική και Τεχνική Στήριξη της Πράξης», της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, με MIS Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι παραδόσεις και οι παραλαβές των εγγράφων θα γίνονται από και προς την έδρα του Ι.Ε.Π. (Αν. Τσόχα 36, Αθήνα), με όλους τους αντισυμβαλλόμενους και όλες τις εργάσιμες ημέρες του έτους από την υπογραφή της Σύμβασης έως και την ΑΔΑ: ΩΤ5ΠΟΞΛΔ-ΖΘΔ Το αντικείμενο της Πρόσκλησης κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς ταξινόμησης κατά CPV: Υπηρεσίες Ιδιωτικών Ταχυδρομικών γραφείων, Ταχυδρομικές Υπηρεσίες που αφορούν επιστολές & Ταχυδρομικές Υπηρεσίες που αφορούν δέματα. 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια της σύμβασης με τον Ανάδοχο άρχεται από την υπογραφή της και μέχρι 10/12/2015. Σε περίπτωση επέκτασης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης και του Υποέργου, δύναται η επέκταση - ανανέωση της σύμβασης έως τη λήξη της επέκτασης της Πράξης ή των υποέργων της, έπειτα από έγκριση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π και εφόσον επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και υπό τους όρους αυτής. ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 4/15

5 3. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο περιόδους. η πρώτη περίοδος θα αφορά τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από την υπογραφή της σύμβασης έως και την και η δεύτερη περίοδος θα αφορά τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από έως και την Στην κοστολόγηση των επί μέρους εργασιών του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανομένου ποσοστού 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων Συμβάσεων. Σημειώνεται ότι η πληρωμή θα ακολουθήσει τη χρηματορροή από το Φορέα Χρηματοδότησης και στο πλαίσιο του εκάστοτε υπάρχοντος ταμειακού υπολοίπου στο εν λόγω πρόγραμμα. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πληρωμή του Αναδόχου, η οποία έχει άμεση ή έμμεση σχέση με ενέργειες του φορέα χρηματοδότησης δεν επιφέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης ή καταβολής τόκων κλπ από μέρους της Αρχής. Η εξόφληση του τιμολόγιου για τις παραπάνω περιόδους θα γίνεται εντός ενός μήνα, από την που θα γίνει η παραλαβή του. Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί με τη συμπλήρωση του συνόλου του Πίνακα του Παραρτήματος Ι στον οποίο συμπληρώνεται η τιμή μονάδας ανά παρεχόμενη υπηρεσία και το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση ως αναπόσπαστο τμήμα της. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Ως χαμηλότερη τιμή ορίζεται το μικρότερο άθροισμα των γινομένων των τιμών επί τον συντελεστή βαρύτητας. Η σύγκριση των τιμών για την επιλογή Αναδόχου θα γίνει με τιμές ΑΝΕΥ ΦΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης δεν θα υπερβεί το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 5/15

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Ο σφραγισμένος φάκελος προσφοράς θα περιέχει: 1ο. Συμπληρωμένο σε όλη του την έκταση τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. Στον Πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: Ημερομηνία, Υπογραφή & Σφραγίδα και τα Στοιχεία του προσφέροντα: Επωνυμία, Έδρα, ΑΦΜ, Νομίμου εκπροσώπου και υπογράφοντος της Οικονομικής Προσφοράς της παρούσης, τηλέφωνο επικοινωνίας. 2ο. Δύο (2) Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαφερομένου, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Α. Με τη μια Υπεύθυνη Δήλωση ο προσφέρων δηλώνει ότι: a. όλα τα στοιχεία που δηλώνει και υποβάλλει με την παρούσα προσφορά είναι αληθή και ακριβή, b. αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του ισχύει κατ ελάχιστον τέσσερις (04) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Προσφορών, και c. ότι μέχρι και την υποβολής της προσφοράς του: i) δεν έχει επέλθει λύση του νομικού προσώπου, δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, ii) δεν υπάρχουν άλλες τροποποιήσεις του καταστατικού ή του ιδρυτικού νόμου, κλπ. πέραν των προσκομιζόμενων, iii) ο προσφέρων είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος, iv) ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν έχει καταδικασθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 6/15

7 v) ότι ο προσφέρων δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου, ούτε έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή, vi) Δεν τελεί σε αποκλεισμό από Διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. vii) Δεν έχει επιβληθεί η δεύτερη κύρωση από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω παραβάσεων που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή λόγω παραβάσεων της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας, (άρθρο 68 του ν.3863/2010 όπως ισχύει). Β. Στη δεύτερη Υπεύθυνη, ως ανωτέρω υπογεγραμμένη Δήλωση, ο προσφέρων θα πρέπει επίσης να δηλώσει ότι διαθέτει τη σχετική εμπειρία καθώς και συνεργάτες με τα κατάλληλα προσόντα και τις ειδικές γνώσεις για την έγκαιρη, πλήρη, προσήκουσα και απρόσκοπτη εκπόνηση και ολοκλήρωση του υπό ανάθεση έργου. ΑΔΑ: ΩΤ5ΠΟΞΛΔ-ΖΘΔ 3ο. Την Τεχνική προσφορά, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει και να περιγράφει, τουλάχιστον: Τη διαδικασία με την οποία σκοπεύουν οι υποψήφιοι να εκτελέσουν τις ζητούμενες υπηρεσίες. Η περιγραφή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: i. Την διαδικασία παρακολούθησης της πορείας ταχυμεταφοράς των φακέλων και δεμάτων. ii. Την διαδικασία επικοινωνίας με την Ι.Ε.Π. και τον παραλήπτη και το σύστημα διαχείρισης της ταχυμεταφοράς. iii. Αναφορά στα κυριότερα σημεία ελέγχου της πορείας της ταχυμεταφοράς. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να προδιαγράφεται κατά ISO 9002 ή ισοδύναμο. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται να είναι ο υποψήφιος πιστοποιημένος κατά ISO. Τη δυνατότητα παροχής καθημερινής ενημέρωσης προς το Ι.Ε.Π. ανά αποστολή: της τιμής χρέωσης της ημερομηνίας παραλαβής από τον παραλήπτη ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 7/15

8 του ονοματεπώνυμου του παραλήπτη Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπου θα δηλώνεται ρητά η ανάληψη πλήρους ευθύνης του Αναδόχου για την έγκαιρη παράδοση ή για την τυχόν απώλεια της κάθε αποστολής (όχι αναζήτηση ευθυνών σε υπεργολάβους που ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος). Κατάλογος των κατά τόπους αντιπροσώπων - συνεργατών του υποψηφίου (δίκτυο συνεργατών). Συμπληρωμένος ο κάτωθι ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, επί ποινή αποκλεισμού καθώς αποτελεί κριτήριο on/off. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε απαιτούμενος όρος του Πίνακα Συμμόρφωσης, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική, ακόμα και αν η θετική της απάντηση θεωρείται φυσικό επακόλουθο των απαντήσεων που έχουν δοθεί σε άλλους όρους. Δεν λαμβάνονται υπόψη: α) Προτάσεις που αποστέλλονται με FAX ή ηλεκτρονικά. β) Προτάσεις που δεν έχουν εμπροθέσμως υποβληθεί σε έντυπη μόνο μορφή. Γ) Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος του έργου. 4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι σφραγισμένοι φάκελοι υποβάλλονται μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ, και ώρα 15:30, με κατάθεση στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στη διεύθυνση Αν. Τσόχα 36, Αμπελόκηποι Αθήνα, ΤΚ 11521, 7 ος όροφος με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ι.Ε.Π / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ». Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα που ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 8/15

9 προσδιορίζονται παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές. Γίνονται δεκτές προσφορές που υποβληθούν μέσω ταχυδρομείου ή courier στο Πρωτόκολλο, έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία. Αποδεικτικό παραλαβής από το ΙΕΠ θεωρείται ο αριθμός και η ημερομηνία πρωτοκόλλου του ΙΕΠ. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ότι ισχύουν σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση. ΑΔΑ: ΩΤ5ΠΟΞΛΔ-ΖΘΔ Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο https://diavgeia.gov.gr/search?query=signerid: ΣΩΤΗΡΙΟΣΓΚΛΑΒΑΣ &page=0&sort=recent δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3861/ 2010 περί της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» δυνάμει των Ν. 4013/2011, Ν. 4155/2013 καθώς και του Ν. 4281/2014, όπως ισχύουν. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΙΕΠ, τηλ.: εσωτ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 9/15

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ: ΩΤ5ΠΟΞΛΔ-ΖΘΔ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Α/ Α ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΧΡΕΩΣΗ σε ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) ΧΡΕΩΣΗ σε ΕΥΡΩ (Με ΦΠΑ) ΑΠΟ ΠΡΟΣ Έως ΔΥΟ ΚΙΛΑ ( 2 kg) 1 Έδρα Περιοχές νομού Αττικής 02,00 2 Περιοχές νομού Αττικής Έδρα 14,00 3 Έδρα Ελλάδα (εκτός νομού Αττικής) 02,00 4 Ελλάδα (εκτός νομού Αττικής) Έδρα 60,00 5 Έδρα Εξωτερικό (Ευρωπαϊκή Ένωση) Σε τρεις (3) ημέρες 01,00 6 Έδρα Περιοχές Αρχής από νομού Αττικής (Πολλά πακέτα 01,00 στο ίδιο κτίριο) ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 10/15

11 Άνω των δύο κιλών ( >2 kg) για κάθε επιπλέον κιλό 7 Έδρα Περιοχές νομού Αττικής 01,00 8 Περιοχές νομού Αττικής Έδρα 02,00 9 Έδρα Ελλάδα (εκτός νομού Αττικής) 01,00 10 Ελλάδα (εκτός νομού Αττικής) Έδρα 14,00 11 Έδρα Εξωτερικό (Ευρωπαϊκή Ένωση) Σε τρεις (3) ημέρες 01,00 12 Έδρα Περιοχές Αρχής από νομού Αττικής (Πολλά πακέτα 01,00 στο ίδιο κτίριο) ΣΥΝΟΛΟ 100,00 Σημείωση να ληφθεί υπόψη ότι : α) για τις παραδόσεις των αποστολών από το ΙΕΠ προς τον παραλήπτη θα επιβεβαιώνεται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος μέχρι και την επόμενη της παράδοσης. β) Αποστολή στο Ι.Ε.Π. (μέσω φαξ ή ) του αριθμού πρωτόκολλου, των εγγράφων που έχουν παραδοθεί σε υπηρεσίες στις οποίες λαμβάνεται κατά την παράδοση αριθμός πρωτοκόλλου ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 11/15

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΤ5ΠΟΞΛΔ-ΖΘΔ Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Παρακολούθηση της πορείας της αποστολής με οποιοδήποτε τρόπο (εγγράφως, τηλεφωνικά, μέσω internet κ.λπ.) 2. Αναφορά στα κυριότερα σημεία ελέγχου της πορείας της ταχυμεταφοράς 3. Καθημερινή ενημέρωση προς το Ι.Ε.Π. της τιμής χρέωσης, της ημερομηνίας και ώρας παραλαβής από τον παραλήπτη και του ονοματεπώνυμου του παραλήπτη (εγγράφως, τηλεφωνικά, μέσω internet κ.λπ.) 4. Αποστολές αντικειμένων που ζητείται να ασφαλιστούν 5. Αποστολές με παράδοση στο πλαίσιο του ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών 6. Συσκευασία σε φακέλους έως 2 kg. ΣΕΛΙΔΑ- ΣΗΜΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7. Αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ανά κάθε αποστολής, ίση με το τριπλάσιο του αντιτίμου αποστολής 8. Αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας κάθε αποστολής, ίση με το τετραπλάσιο του αντιτίμου αποστολής 9. Να 9 εγγυάται την παραμονή στο κατάστημα των. αποστολών έως 10 ημερολογιακών ημερών από την άφιξη και κατόπιν επιστροφής στους παραλήπτες. 10. Να μπορεί να καλύψει με τις υπηρεσίες του πανελλαδικά και πανευρωπαϊκά (είτε με το δικό του δίκτυο είτε με συνεργαζόμενο) 11. Αποστολή και παράδοση αντικείμενων εντός Αττικής μέχρι την επομένη εργάσιμη (από την παραλαβής του αντικειμένου) 12. Αποστολή και παράδοση αντικειμένων στην υπόλοιπη Ελλάδα εντός της επομένης εργάσιμης ς από την παραλαβής του αντικειμένου (εκτός ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 12/15

13 απομακρυσμένων περιοχών και νησιών άγονης γραμμής) 13. Ο Προσφέρων εγγυάται την ασφαλή διεκπεραίωση των προς παραλαβή, διακίνηση, μεταφορά και παράδοση (για συντομία «ταχυμεταφορά»), εγγράφων, επιταγών μικροδεμάτων και δεμάτων (για συντομία «αντικείμενα») 14. Όλες οι αποστολές είναι αυτόματα ασφαλισμένες (χωρίς επιβάρυνση του αποστολέα ή του παραλήπτη) εως ποσού 70,00 για έγγραφα και 400,00 για αντικείμενα. Αντικείμενα με δηλωμένη αξία άνω των 400,00 επιβαρύνονται με ασφάλιστρο ύψους 0,6% επί της αξίας τους. Για οποιαδήποτε ασφάλιση άνω των 3.000,00 απαιτείται προσυνεννόηση με το κατάστημα εξυπηρέτησης. Ειδικότερα η ασφάλεια των μεταφερομένων και η Υπηρεσία Ασφάλισης περιγράφονται στην προσφορά. Η ευθύνη της Εταιρείας αρχίζει από την παράδοση. Η ευθύνη της Εταιρείας αρχίζει από την παράδοση σ αυτήν των προς μεταφορά αντικειμένων που θα προκύπτει από το Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) και ολοκληρώνεται με την αποστολή. 15. Ο προσφέρων εγγυάται ότι δεν θα υπάρχει χιλιομετρική επιβάρυνση για απομακρυσμένες περιοχές και η χρέωση θα θεωρείται ενιαία. 16. Αποστολή στο Ι.Ε.Π. (μέσω φαξ ή ) του αριθμού πρωτόκολλου, των εγγράφων που έχουν παραδοθεί σε υπηρεσίες στις οποίες λαμβάνεται κατά την παράδοση αριθμός πρωτοκόλλου 17. Να υπάρχουν διαθέσιμες online υπηρεσίες οι οποίες θα επιτρέπουν:. 1. την αναζήτηση αποστολής tracking. 2. Tην σύνθετη αναζήτηση αποστολών NAI. 3. Τον υπολογισμό του κόστους ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 13/15

14 18. Σύστημα διαχείρισης παραδόσεων courier και λήψη ηλεκτρονικής υπογραφής από οθόνη αφής και αυτόματη / άμεση ενημέρωση των στοιχείων, με συνήθη χρονική απόκλιση ενημέρωσης κεντρικού μηχανογραφικού συστήματος παρόχου για δεδομένα παραλαβής και παράδοσης 19. Οι παραδόσεις των αποστολών από το ΙΕΠ προς τον παραλήπτη να επιβεβαιώνονται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος μέχρι και την επόμενη της παράδοσης. ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 14/15

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ - ΤΣΑΒΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2 SPEDEEX Α.Ε. - ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λ. ΚΗΦΙΣΣΟΥ 14 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ ΤΚ ΣΕΝΕΚΑ 24, 15ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΚ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΤΥΠΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ACS ΑΕΕ - ΔΙΒΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 4 DEGAITAS COURIER SERVICES Γ. ΔΕΓΑΪΤΑΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 5 SPEED COURIERS Γ. ΒΟΚΟΡΟΚΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6 ΕΛΤΑ COURIER - ΚΑΛΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 25 ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΤΚ ΟΛΟΦΥΤΟΥ 60 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 1142 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 184 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΚ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Ν. ΚΟΣΜΟΣ ΤΚ ΙΕΠ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 15/15