ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

2 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης, που στο εξής θα ονομάζεται ΡΣΘ, είναι το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των προγραμμάτων και των μέτρων που προβλέπονται από το νόμο αυτό ως αναγκαία για τη χωροταξική και οικιστική οργάνωση της περιοχής που περιλαμβάνεται στα διοικητικά όρια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της παρακάτω παραγράφου και την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. 2. Ως πεδίο αναφοράς για την εφαρμογή του παρόντος καθορίζεται η περιοχή που περιλαμβάνεται στα διοικητικά όρια των ΟΤΑ των νομών Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Κιλκίς, οι δήμοι Πέλλας και Γιαννιτσών του νομού Πέλλας, οι δήμοι Αλεξάνδρειας, Μελίκης και Πλατέως του νομού Ημαθίας και οι δήμοι Αιγινίου, Κολινδρού, Μεθώνης και Πύδνας του νομού Πιερίας. 3. Το ΡΣΘ περιλαμβάνει κείμενα και διαγράμματα διαμέσου των οποίων προσδιορίζεται ο ρόλος της περιοχής ευθύνης όπως έχει περιγραφεί στην προηγούμενη παράγραφο τόσο στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, όσο και σε εθνικό επίπεδο συγκριτικά με τις λοιπές περιφέρειες της χώρας. Ορίζονται οι στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της εθνικής χωροταξικής πολιτικής και προδιαγράφονται οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες. 4. Ειδικότερα το ΡΣΘ θέτει στόχους και προτείνει μέτρα που αναφέρονται ιδίως: α) Στη κοινωνικοοικονομική ανασυγκρότηση του περιφερειακού χώρου, κυρίως με τη δημιουργία βιώσιμων αναπτυξιακών ενοτήτων σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο. β) Στη χωροταξική δομή και οργάνωση των τομέων παραγωγής. γ) Στη διάρθρωση του οικιστικού δικτύου. δ) Στη χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων και υπηρεσιών μεταφορικής, τεχνικής, διοικητικής και κοινωνικής υποδομής. ε) Στην πολεοδομική δομή της πόλης. στ) Στην πολιτική γης και κατοικίας. ζ) Στο σχεδιασμό περιοχών ή ζωνών ειδικού ενδιαφέροντος ή ειδικών προβλημάτων. η) Στο συντονισμό των μελετών και προγραμμάτων που έχουν σχέση με το ΡΣΘ και εκπονούνται από άλλους φορείς ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνισή τους με τις διατάξεις του παρόντος. θ) Στο συντονισμό με τα περιφερειακά πλαίσια των όμορων περιφερειών. 5. Το ΡΣΘ περιλαμβάνει κατευθύνσεις και μέτρα για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, του τοπίου της περιοχής ευθύνης του ΟΡ.ΘΕ. και του ζητήματος αντιμετώπισης της ρύπανσης. Παράλληλα η περιβαλλοντική διάσταση ενσωματώνεται οργανικά στο σύνολο των επιμέρους στόχων και μέτρων. 6. Σε Παράρτημα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου, περιλαμβάνονται χάρτες και διαγράμματα για την απεικόνιση της χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης της περιοχής ευθύνης του ΟΡ.ΘΕ.. 7. Το ΡΣΘ εξειδικεύεται στο επίπεδο των εδαφικών ορίων των επιμέρους χωρικών ενοτήτων της περιοχής ευθύνης του ΟΡ.ΘΕ., όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 του παρόντος. Άρθρο 2. Η Θέση του ΡΣΘ στο Σύστημα Σχεδιασμού 1. Το ΡΣΘ επέχει και θέση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης του ΟΡ.ΘΕ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν.2742/1999. Καλύπτει πλήρως όλους τους όρους και τις συνέπειες έγκρισης των Περιφερειακών Πλαισίων και χρησιμοποιεί και τους μηχανισμούς εφαρμογής, ελέγχου και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1

3 υποστήριξης που προβλέπονται στον προαναφερθέντα νόμο, με εξαίρεση τα ζητήματα που ρυθμίζονται διαφορετικά με ρητές διατάξεις του παρόντος νόμου. 2. Όσον αφορά στο Πρόγραμμα Δράσης που σύμφωνα με το εδ. 4, της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.2742/1999 συνοδεύει τα Περιφερειακά Πλαίσια, ισχύουν στην παρούσα περίπτωση τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο Η του παρόντος. Άρθρο 3. Διαδικασία Σύνταξης, Έγκρισης και Αναθεώρησης του ΡΣΘ 1. Το ΡΣΘ και οι αναθεωρήσεις του εγκρίνονται με νόμο που καταρτίζεται με μέριμνα του ΟΡ.ΘΕ.. Κατά τη κατάρτιση του ΡΣΘ και κάθε αναθεώρησης αυτού ακολουθούνται κατάλληλες διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και ενημέρωσης των κατοίκων της περιοχής ευθύνης του ΟΡ.ΘΕ.. 2. Το ΡΣΘ συνοδεύεται από Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία της Ε.Ε. όπως μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο και ισχύει. 3. Η εφαρμογή του ΡΣΘ εξειδικεύεται με ένα ή περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία καταρτίζονται με την σύμφωνη γνώμη του Οργανισμού Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνουν Σχέδια Δράσης για την υλοποίηση των στόχων του ΡΣΘ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : Διοίκηση, διαχείριση και οργανωτική δομή του ΟΡ.ΘΕ. Άρθρο 4. Συμβούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος 1. Το παραπάνω Συμβούλιο αποτελεί το όργανο για την παρακολούθηση της πραγματοποίησης των στόχων του Ρυθμιστικού Σχεδίου. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από μία ευρεία και πολυμερή σύνθεση, η οποία περιλαμβάνει: α) Εκπρόσωπο του Εποπτεύοντα Οργανισμού (ΥΠΕΚΑ. ή Μητροπολιτικού Φορέα) ως Πρόεδρο του Συμβουλίου β) Τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής ως Αντιπρόεδρο γ) Έναν εκπρόσωπο από τους Υπουργούς (1) Εθνικής Οικονομίας (2) Μακεδονίας-Θράκης (3) ΥΠΕΚΑ (4) Βιομηχανίας δ) Έναν εκπρόσωπο από κάθε Νομαρχιακό Συμβούλιο της περιοχής ευθύνης του Οργανισμού σύνολο έξι (6) μέλη (Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς) ε) Έξι (6) μέλη εκπροσώπους των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων των έξι (6) Νομών της περιοχής στ) Έναν εκπρόσωπο καθενός από τους φορείς, Επιμελητήρια, Πανεπιστήμια, ΕΚΘ ζ) Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων του ΟΡ.ΘΕ. 2. Το Συμβούλιο έχει την πολιτική ευθύνη των αποφάσεων και δράσεων του Οργανισμού: Παρακολουθεί την πραγματοποίηση των στόχων του ρυθμιστικού σχεδίου και την πορεία του έργου του Οργανισμού Υποβάλλει σχετικές εκθέσεις προς τον Εποπτεύοντα Οργανισμό Γνωμοδοτεί με έγγραφες παρατηρήσεις και εκθέσεις προς την Ε.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με τους σκοπούς και δραστηριότητες του Οργανισμού Γνωμοδοτεί για την ετήσια έκθεση της Ε.Ε. στα αρμόδια υπουργεία και εμπλεκόμενους φορείς Εγκρίνει το ενιαίο πρόγραμμα γενικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων για την εφαρμογή του Ρυθμιστικού Σχεδίου Παρακολουθεί και ενεργεί συστηματικά για τα θέματα που σχετίζονται με ειδικές χρήσεις (Λιμένας, Αεροδρόμιο, Ζώνη Καινοτομίας, ΔΕΘ μετεγκατάσταση) Εποπτεύει την λειτουργία του μηχανισμού άσκησης των αρμοδιοτήτων του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 2

4 Άρθρο 5. Εκτελεστική Επιτροπή 1. Τον ΟΡ.ΘΕ. διοικεί εννεαμελής Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΕ) η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και επτά (7) μέλη, εκ των οποίων Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και ένα μέλος διορίζονται με απόφαση του Εποπτεύοντα Οργανισμού και οι υπόλοιποι έξι (6) αναδεικνύονται, τρεις (3) από τις τρεις ΤΕΔΚ Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς και οι τρεις (3) από τα τρία Νομαρχιακά Συμβούλια Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς. Προϋπόθεση συμμετοχής στην Ε.Ε. οι ειδικές γνώσεις και εμπειρία στα σχετικά θέματα. Η θητεία των ατόμων που συγκροτούν την ΕΕ είναι τριετής, που μπορεί να ανανεώνεται. 2. Θεσμοθετείται ως το όργανο που: παρακολουθεί την ολοκλήρωση και εφαρμογή του ΡΣΘ γενικά, καθώς και των επιμέρους προγραμμάτων και Σχεδίων Δράσεων που εκπονεί ο Οργανισμός μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς προτείνει τις προσαρμογές και εξειδικεύσεις του ΡΣΘ και γνωμοδοτεί για την έγκριση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων της περιοχής ευθύνης του Οργανισμού γνωμοδοτεί για κάθε έργο μεγάλης κλίμακας εμβέλειας τουλάχιστον Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) επιβλέπει τη μελέτη και εφαρμογή των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος που εκτελούνται από τον ΟΡ.ΘΕ. και παρακολουθεί τις αντίστοιχες μελέτες και την εφαρμογή μέτρων που εκτελούνται από άλλους φορείς εγκρίνει τις περιβαλλοντικές μελέτες έργων με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και με διαδικασίες που ορίζονται με ιδιαίτερες εκτελεστικές διατάξεις ασκεί τη διοίκηση και τη διαχείριση που σχετίζεται με τον ΟΡ.ΘΕ. και το έργο του και τον εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως. Άρθρο 6. Πόροι - διαχείριση 1. Οικονομικοί πόροι του Οργανισμού είναι οι εξής: α) Τακτική ετήσια κρατική επιχορήγηση που περιγράφεται στον προϋπολογισμό του Εποπτεύοντα Οργανισμού και αποδίδεται στον ΟΡ.ΘΕ. με απόφαση του. β) Έκτακτη ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3% των ποσών που διαθέτει ο προϋπολογισμός αυτός για προγράμματα και έργα στην περιοχή ευθύνης του Οργανισμού γ) Έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων ή από επιχορηγήσεις ελληνικών και ξένων οργανισμών ή από δωρεές ή κληρονομιές. δ) Έσοδα από διοικητικές χρηματικές ποινές που επιβάλλονται από τον οργανισμό σε όσους ρυπαίνουν το περιβάλλον. ε) Κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία. 2. Οι οικονομικοί πόροι του οργανισμού διατίθεται για τις δαπάνες λειτουργίας του και για μερική ή ολική χρηματοδότηση μελετών προγραμμάτων, έργων ή άλλων φορέων με αποκλειστικό σκοπό την εφαρμογή του ΡΣΘ και ΠΠΠ, καθώς και για τις αποζημιώσεις των μελών της Διοίκησής του. Το προσωπικό του ΟΡ.ΘΕ., που υπηρετεί στον Οργανισμό με τη διαδικασία απόσπασης από άλλους φορείς, μισθοδοτείται από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες από τις οποίες έχει διατεθεί προς τον Οργανισμό για την κάλυψη των αναγκών του. Οι δαπάνες του ΟΡ.ΘΕ. πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον οικονομικό του κανονισμό. 3. Οι προτεραιότητες για την διάθεση των οικονομικών πόρων καθορίζονται από τα στελέχη των τομέων του Οργανισμού και συντάσσονται οι αντίστοιχες εισηγήσεις προς στον Προϊστάμενο Υπηρεσιών. Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος των Υπηρεσιών εισηγείται στην ΕΕ του ΟΡ.ΘΕ. που αποφασίζει τελικά την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων για τη διάθεση των πόρων με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση της εφαρμογής του ΡΣΘ και ΠΠΠ. Κατά την οικονομική διαχείριση πρέπει να υιοθετείται σταθερό μοντέλο ισοζυγίου διαχείρισης των οικονομικών πόρων του ΟΡ.ΘΕ.. Επίσης, εφαρμόζεται η διαδικασία δημοσίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 3

5 λογιστικού (προϋπολογισμός απολογισμός) από τον Τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης του ΟΡ.ΘΕ. με υπαγωγή στον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο του κράτους. Άρθρο 7. Οργανωτική δομή 1. Μετά την ψήφιση του παρόντος σχεδίου Νόμου, ακολουθεί η έκδοση υπουργικών αποφάσεων για τη θεσμοθέτηση του «Οργανισμού Λειτουργίας» του ΟΡ.ΘΕ., ώστε να ρυθμίζονται: α) Η οργάνωση των υπηρεσιών και οι αρμοδιότητες τους β) Οι κλάδοι του νόμιμου προσωπικού και ο αριθμός των οργανικών θέσεων κάθε κλάδου και βαθμού γ) Τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη των θέσεων δ) Οι θέσεις και οι ειδικότητες του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που μπορεί να προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και τα τυπικά προσόντα και οι όροι πρόσληψης ε) Τα προσόντα του προϊστάμενου καθεμιάς από τις οργανικές μονάδες στ) Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού που δεν καλύπτονται μέχρι την θεσμοθέτηση του οργανισμού θα καλυφθούν με νέες προσλήψεις. 2. Στον Οργανισμό συνιστάται μια θέση μετακλητού υπαλλήλου με βαθμό β των ειδικών θέσεων. Αυτός που διορίζεται στη θέση αυτή έχει τον τίτλο του προϊσταμένου του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών του και συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής όπου εισηγείται τα θέματα χωρίς ψήφο. 3. Ο διορισμός του προϊσταμένου γίνεται με απόφαση του εποπτεύοντα οργανισμού για πενταετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται. Ανάκληση κατά τη διάρκεια της θητείας είναι πάντα δυνατή. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατό να ορίζεται και αναπληρωτής του προϊσταμένου. 4. Καθήκοντα Προϊσταμένου του Οργανισμού μπορούν να ανατεθούν και σε υπάλληλο του δημόσιου τομέα που έχει τα σχετικά προσόντα. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται οι αποδοχές της μιας μόνο θέσης που θα επιλέξει ο υπάλληλος. Για τον υπολογισμό της σύνταξης του Προϊσταμένου Οργανισμού ισχύουν οι διατάξεις της παρ. (12) του Ν. 3234/04 (Α 52), με εξαίρεση την περίπτωση β της πιο πάνω παραγράφου η οποία δεν απαιτείται να συντρέχει για τον Προϊστάμενο του Οργανισμού. Σύμφωνα με την περίπτωση β της πιο πάνω παραγράφου, η θητεία σε θέση Διευθυντή νοείται η υπηρεσία που διανύθηκε στην θέση Προϊστάμενου των υπηρεσιών του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : Γενικά χαρακτηριστικά του Επικαιροποιημένου Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης Άρθρο 8. Περιοχή εφαρμογής 1. Συνοπτικά στην περιοχή εφαρμογής του επικαιροποιημένου Ρυθμιστικού Σχεδίου, όπως οριοθετείται, περιλαμβάνονται οι περιοχές της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος. Πιο συγκεκριμένα: 1.1 Νομός Θεσσαλονίκης Δήμοι: Θεσσαλονίκης, Αγ. Παύλου, Αμπελοκήπων, Ελ. Κορδελιού, Ευκαρπίας, Ευόσμου, Καλαμαριάς, Μενεμένης, Νεάπολης, Πανοράματος, Πολίχνης, Πυλαίας, Πεύκων, Σταυρουπόλεως, Συκεών, Τριανδρίας, Εχεδώρου, Θέρμης, Καλλιθέας, Χορτιάτη, Ωραιοκάστρου, Αγίου Αθανασίου, Αξιού, Βασιλικών, Επανομής, Θερμαϊκού, Κουφαλιών, Μηχανιώνας, Μίκρας, Χαλάστρας, Χαλκηδόνας, Μυγδονίας, Ασσήρου, Λαγκαδά, Βερτίσκου, Σοχού, Λαχανά, Εγνατίας, Κορώνειας, Καλλινδοίων, Απολλωνίας, Μαδυτού, Αρεθούσας, Αγ. Γεωργίου, Ρεντίνας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 4

6 1.2 Νομός Χαλκιδικής Δήμοι: Αρναίας, Ζερβοχωρίων, Παναγίας και Σταγείρων Ακάνθου, Ανθεμούντα, Καλλικράτειας, Κασσάνδρας, Ν. Μουδανιών, Ορμύλιας, Παλλήνης, Πολυγύρου, Σιθωνίας, Τορώνης και Τρίγλιας 1.3 Νομός Κιλκίς Δήμοι: Κιλκίς, Αξιούπολης, Γαλλικού, Γουμένισσας, Δοϊράνης, Ευρωπού, Κρουσσών, Μουριών, Πικρολίμνης, Πολυκάστρου, Χέρσου και Κοινότητα Λιβαδίων 1.4 Νομός Πέλλας Δήμοι: Γιαννιτσών και Πέλλας 1.5 Νομός Ημαθίας Δήμοι: Αλεξάνδρειας, Μελίκης και Πλατέως 1.6 Νομός Πιερίας Δήμοι: Αιγινίου, Κολινδρού, Μεθώνης και Πύδνας Άρθρο 9. Χρονικός ορίζοντας 1. Το επικαιροποιημένο ΡΣΘ στηρίχθηκε σε προβολές πληθυσμιακών και οικονομικών μεγεθών και αναπτυξιακών προβλέψεων με χρονικό ορίζοντα το έτος Για την εφαρμογή του ΡΣΘ δεν προβλέπονται ενδιάμεσες προγραμματικές περίοδοι. Η προσέγγιση των γενικών και ειδικών στόχων, η προώθηση των διατομεακών και τομεακών πολιτικών καθώς και ο ρυθμός και η έκταση υλοποίησης των προβλεπόμενων μέτρων να παρακολουθούνται σταθερά μέσα από το σύστημα κριτηρίων, με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες, και λαμβάνονται τα αναγκαία οργανωτικά και λειτουργικά μέτρα για τη βελτίωση των επιδόσεων. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανά πενταετία, γίνεται συνολική εκτίμηση της πορείας του ΡΣΘ με δυνατότητα μεταβολών ρυθμίσεων ύστερα από απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ). Συνολική αναθεώρηση του ΡΣΘ θα γίνει με την πάροδο της προγραμματικής περιόδου των 15 ετών. Άρθρο 10. Χωρική δομή 1. Το πρότυπο χωρικής οργάνωσης που προκύπτει με την άσκηση ισχυρής αλλά μέσα σε ρεαλιστικό πλαίσιο ρυθμιστικής παρέμβασης χαρακτηρίζεται από: - Ενίσχυση της συνοχής του οικιστικού δικτύου, ενίσχυση της πολυκεντρικότητας και αποδυνάμωση της πόλωσης μεταξύ μητροπολιτικού κέντρου και περιφερειακών κέντρων, ενδυνάμωση και πύκνωση των ενδοπεριφερειακών σχέσεων και προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης. - Ανάσχεση της εξάπλωσης των αστικών χρήσεων και περιορισμός τους στα θεσμοθετημένα και διαμορφωμένα όρια με επανάχρηση / ανακύκλωση των εκτάσεων που μένουν εκτός λειτουργίας. Περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης με μείωση των συντελεστών, κατάργηση των παρεκκλίσεων, διπλασιασμό των αρτιοτήτων και απαγόρευση κατάτμησης. - Διατήρηση του αγροτικού χαρακτήρα της μη αστικοποιημένης αγροτικής γης για παραγωγικούς και οικολογικούς λόγους. - Ενίσχυση της συνεκτικότητας των οικιστικών συγκεντρώσεων στην κατεύθυνση της αρχής της «συμπαγούς πόλης», με επίτευξη πολεοδομικής συνοχής, δημιουργία ευανάγνωστων και λειτουργικών ιστών, προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών και φυσικών στοιχείων και ενσωμάτωση των εκτάσεις αγροτικής γης ως αναγκαίων παραγόντων βιώσιμων περιβαλλοντικών συνθηκών. - Ανάσχεση της διάχυσης στον εκτός σχεδίου χώρο εγκαταστάσεων μεταποίησης, χονδρεμπορίου, αποθηκών και μεταφορών και συγκέντρωσή τους σε οργανωμένους υποδοχείς. Πολεοδομική και περιβαλλοντική εξυγίανση των υφιστάμενων συγκεντρώσεων, βελτίωση των υποδομών, ορθολογική αξιοποίηση της χωρητικότητάς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 5

7 τους και ενίσχυση της ικανότητας υποδοχής νέων επιχειρήσεων. Λειτουργία μέσα στα αποδεκτά όρια ρύπανσης και επικινδυνότητας. - Ενίσχυση της προστασίας, αποτροπή της διάσπασης και αποκατάσταση της συνέχειας των ορεινών, πεδινών, υδάτινων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων της μητροπολιτικής περιφέρειας. Άρθρο 11. Χωροταξική οργάνωση 1. Με βάση τα ιδιαίτερα γεωγραφικά, παραγωγικά, αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των επιμέρους περιοχών, και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της διοικητικής οργάνωσης, η μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκης, όπως αυτή ορίστηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, οργανώνεται σε ένα χωρολειτουργικό σύστημα που συγκροτείται από τα επάλληλα και αλληλοεξαρτώμενα υποσυστήματα α) των χωρικών ενοτήτων, β) των στρατηγικών αξόνων και πόλων ανάπτυξης και γ) του οικιστικού δικτύου και του πλέγματος των κέντρων. 2. α. Χωρικές ενότητες Χωρική ενότητα Μητροπολιτικού Κέντρου Περιλαμβάνει τους δήμους Θεσσαλονίκης, Αγ. Παύλου, Αμπελοκήπων, Ελ. Κορδελιού, Ευκαρπίας, Ευόσμου, Καλαμαριάς, Μενεμένης, Νεάπολης, Πανοράματος, Πολίχνης, Πυλαίας, Πεύκων, Σταυρουπόλεως, Συκεών, Τριανδρίας, Εχεδώρου, Θέρμης, Καλλιθέας, Χορτιάτη, Ωραιοκάστρου, Αγίου Αθανασίου, Αξιού, Βασιλικών, Επανομής, Θερμαϊκού, Κουφαλιών, Μηχανιώνας, Μίκρας, Χαλάστρας, Χαλκηδόνας και υποδιαιρείται σε δύο υποενότητες: - Υποενότητα Πολεοδομικού Συγκροτήματος (Π.Σ.) και Περιαστικής Ζώνης Θεσσαλονίκης (ΠΖΘ), όπως οριοθετούνται με το επικαιροποιημένο ΡΣΘ, δηλαδή οι δήμοι Θεσσαλονίκης, Αγ. Παύλου, Αμπελοκήπων, Ελ. Κορδελιού, Ευκαρπίας, Ευόσμου, Καλαμαριάς, Μενεμένης, Νεάπολης, Πανοράματος, Πολίχνης, Πυλαίας, Πεύκων, Σταυρουπόλεως, Συκεών, Τριανδρίας, Εχεδώρου, Θέρμης, Καλλιθέας, Χορτιάτη, Ωραιοκάστρου και - Υποενότητα Λοιπής Περιοχής (ΛΠ) στην οποία εντάσσονται οι λοιποί δήμοι δηλαδή δήμοι Αγίου Αθανασίου, Αξιού, Βασιλικών, Επανομής, Θερμαϊκού, Κουφαλιών, Μηχανιώνας, Μίκρας, Χαλάστρας, Χαλκηδόνας Χωρική ενότητα Ευρύτερης Ζώνης Λιμνών. Περιλαμβάνει τους υπόλοιπους δήμους του ν. Θεσσαλονίκης δηλαδή τους δήμους Μυγδονίας, Ασσήρου, Λαγκαδά, Βερτίσκου, Σοχού, Λαχανά, Εγνατίας, Κορώνειας, Καλλινδοίων, Απολλωνίας, Μαδυτού, Αρεθούσας, Αγ. Γεωργίου, Ρεντίνας και υποδιαιρείται σε δύο υποενότητες: - Υποενότητα Λιμνών, με όλους τους δήμους της χωρικής ενότητας εκτός από το δήμο Αγ. Γεωργίου και το παραθαλάσσιο τμήμα του δήμου Ρεντίνας. - Υποενότητα Ακτών Στριμωνικού κόλπου που περιλαμβάνει το δήμο Αγ. Γεωργίου και το παραθαλάσσιο τμήμα του δήμου Ρεντίνας Χωρική ενότητα Χαλκιδικής Περιλαμβάνει τους όλο το νομό Χαλκιδικής και υποδιαιρείται σε δύο υποενότητες: - Υποενότητα Βορειοανατολικής Χαλκιδικής που περιλαμβάνει τους δήμους Αρναίας, Ζερβοχωρίων, Παναγίας και Σταγείρων Ακάνθου. - Υποενότητα Νοτιοδυτικής Χαλκιδικής, που περιλαμβάνει τους δήμους Ανθεμούντα, Καλλικράτειας, Κασσάνδρας, Ν. Μουδανιών, Ορμύλιας, Παλλήνης, Πολυγύρου, Σιθωνίας, Τορώνης και Τρίγλιας Χωρική ενότητα Κιλκίς Περιλαμβάνει τους όλους δήμους του νομού Κιλκίς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 6

8 2.5. Χωρική ενότητα δυτικής ζώνης Αξιού. Περιλαμβάνει τους δήμους Γιαννιτσών και Πέλλας του ν. Πέλλας, Αλεξάνδρειας, Μελίκης και Πλατέως του ν. Ημαθίας και Αιγινίου, Κολινδρού, Μεθώνης και Πύδνας του ν. Πιερίας. 3. β. Στρατηγικοί άξονες και πόλοι ανάπτυξης. Η χωρική διάρθρωση των παραγωγικών και οικονομικών λειτουργιών της μητροπολιτικής περιφέρειας έχει τη δομή ενός πλέγματος αξόνων και πόλων ανάπτυξης στρατηγικής σημασίας που ενσωματώνει την αναπτυξιακή δυναμική της περιφέρειας και επιδιώκει να προωθήσει τη χωρική ολοκλήρωση και να εξομαλύνει τις εσωτερικές αναπτυξιακές ανισορροπίες Αναπτυξιακοί άξονες διεθνούς, εθνικής και μητροπολιτικής επιρροής. Διαμορφώνονται τρεις άξονες με διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά: - Βόρειος αναπτυξιακός άξονας, στην κατεύθυνση Θεσσαλονίκη Κιλκίς, με κύριο αναπτυξιακό χαρακτηριστικό τις βιομηχανικές συγκεντρώσεις και τη σύνδεση με τον βαλκανικό και ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. - Νότιος αναπτυξιακός άξονας, στην κατεύθυνση Θεσσαλονίκη Χαλκιδική, με κυρίαρχο τον τομέα των υπηρεσιών τουρισμού και αναψυχής. - Αναπτυξιακός άξονας Εγνατίας, που περιλαμβάνει τμήμα της ΠΑΘΕ και θα αξιοποιήσει τη δυναμική της Εγνατίας οδού με κύρια χαρακτηριστικά την ανάπτυξη υπηρεσιών διαμετακόμισης και εμπορίου σε ένα πλαίσιο αυστηρής προστασίας σημαντικότατων οικοσυστημάτων Αναπτυξιακοί άξονες ενδοπεριφερειακής σημασίας. - Αναπτυξιακός άξονας Γιαννιτσών - Αναπτυξιακός άξονας Β. Χαλκιδικής - Αναπτυξιακός άξονας Πιερίας 3.3. Πόλοι ανάπτυξης διεθνούς, εθνικής και μητροπολιτικής εμβέλειας - Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης - Πόλος ανατολικής Θεσσαλονίκης (Θέρμη Μίκρα και ανατολική Πυλαία) - Πόλος δυτικής Θεσσαλονίκης (Εχέδωρος Αγ. Αθανάσιος) 3.4. Πόλοι ανάπτυξης ενδοπεριφερειακής εμβέλειας. - Πόλος Ανατολικής Περιαστικής ζώνης - Πόλος Δυτικής Περιαστικής ζώνης - Πόλος Βόρειας Περιαστικής ζώνης - Δίπολο τουρισμού αναψυχής (Πολύγυρος Μουδανιά) - Πόλος βιομηχανίας μεταποίησης (Κιλκίς) - Πόλος μεταλλευτικής ανάπτυξης (Στρατόνι Βάβδος) - Δίπολο αγροτικής παραγωγής (Γιαννιτσά Αλεξάνδρεια) - Πόλος μείζονος σημασίας αρχαιολογικών τόπων (Πέλλα) 4. γ. Οικιστικό δίκτυο. Οργάνωση και ιεραρχία κέντρων 4.1. Μητροπολιτικό κέντρο Θεσσαλονίκης: δήμος Θεσσαλονίκης 4.2. Κέντρα ευρείας ακτινοβολίας: - Πυλαία Θέρμη - Σίνδος Ν. Ιωνία 4.3. Αστικά κέντρα χωρικών ενοτήτων - Χωρική ενότητα Μητροπολιτικού Κέντρου: Καλαμαριά, Μενεμένη, Σταυρούπολη Μίκρα, Αγ. Αθανάσιος, Ωραιόκαστρο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 7

9 - Χωρική ενότητα Ευρύτερης Ζώνης Λιμνών: Λαγκαδάς, Ασπροβάλτα. - Χωρική ενότητα Χαλκιδικής: Πολύγυρος, Αρναία, Μουδανιά, Μαρμαράς - Χωρική ενότητα Κιλκίς: Κιλκίς, Πολύκαστρο, Αξιούπολη, Γουμένισσα - Χωρική ενότητα δυτικής ζώνης Αξιού: Γιαννιτσά, Αλεξάνδρεια, Αιγίνιο 4.4. Τοπικά κέντρα Δήμων - συνοικίας Γειτονιάς ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : Συνολική Στρατηγική του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης Βασικοί και ειδικοί στόχοι Άρθρο 12. Στρατηγικοί στόχοι του ΡΣΘ 1. Η συνολική στρατηγική του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης κινείται στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης στην οποία η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν αναπόσπαστες, ισότιμες και αλληλοσυμπληρούμενες συνιστώσες. 2. Οι στρατηγικοί στόχοι του ΡΣΘ εντάσσονται στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής αναπτυξιακής και χωρικής πολιτικής και συγκροτούν τις ακόλουθες ενότητες: - ενίσχυση της διεθνοποίησης της Θεσσαλονίκης, ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής της μητροπολιτικής περιοχής και προώθηση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, - προώθηση της ισότητα ευκαιριών και της κοινωνικής συνοχής και βελτίωση της ποιότητας ζωής, - εξασφάλιση της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης, της οικολογικής ισορροπίας, προστασία φυσικών, πολιτιστικών πόρων και περιβάλλοντός 3. Οι ενότητες αυτές των στρατηγικών στόχων αντιστοιχούν στις τρεις συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης και εξειδικεύονται στους παρακάτω γενικούς και ειδικούς στόχους. α) Στρατηγικός στόχος 1: Ενίσχυση της διεθνοποίησης της Θεσσαλονίκης, ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής της μητροπολιτικής περιοχής και προώθηση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας β) Στρατηγικός στόχος 2: Προώθηση της ισότητα ευκαιριών και της κοινωνικής συνοχής και βελτίωση της ποιότητας ζωής. γ) Στρατηγικός στόχος 3: Εξασφάλιση της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης, της οικολογικής ισορροπίας και προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων και περιβάλλοντός Άρθρο 13. Ενίσχυση της διεθνοποίησης της Θεσσαλονίκης, ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής της μητροπολιτικής περιοχής και προώθηση της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας 1. Γενικοί στόχοι - Ενίσχυση του ρόλου της Θεσσαλονίκης ως «πόλης-πύλης» και ως «περιφερειακού μητροπολιτικού πόλου της Ε.Ε.». - Δικτύωση με τις ευρωπαϊκές μητροπόλεις. Ενίσχυση των σχέσεων και των δικτύων στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, των παραδουνάβιων και παρευξείνιων περιοχών, καθώς και της νοτιοανατολικής Μεσογείου, στη βάση της συμπληρωματικότητας, με προοπτική τη συγκρότηση ευρύτερων δυναμικών ζωνών οικονομικής ολοκλήρωσης. - Προώθηση του ρόλου της Θεσσαλονίκης ως επιχειρηματικού και εμπορικού συνδέσμου της Ε.Ε. με τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 8

10 - Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των διαθέσιμων πόρων των χωρικών ενοτήτων, διατήρηση και ενίσχυση της πολυτομεακής παραγωγικής βάσης και εξισορρόπηση των χωρικών ανισοτήτων. - Βελτίωση της αναπτυξιακής θέσης της με την επίτευξη ρυθμών ανάπτυξης σταθερά πάνω από τον ισοσταθμισμένο δείκτη ανάπτυξης της χώρας. - Χωρική αναδιάρθρωση των παραγωγικών τομέων με κατεύθυνση την ανάπτυξη δυναμικών και εξωστρεφών κλάδων σε στρατηγικούς τομείς, τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, και τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. - Ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως πόλου έρευνας και καινοτομίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενίσχυση των υποδομών και των υπηρεσιών εκπαίδευσης και υγείας και ανάδειξή τους ως τομέων αιχμής στον ευρύτερο βαλκανικό και παρευξείνιο χώρο. - Προώθηση του ρόλου της Θεσσαλονίκης ως πολιτιστικής μητρόπολης και ως πόλου τουρισμού και αναψυχής με ακτινοβολία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις χώρες του Ευξείνου Πόντου και ανάδειξη των αρχαιολογικών και πολιτιστικών πόρων της μητροπολιτικής περιοχής. 2. Ειδικοί στόχοι - Ενίσχυση του ρόλου της Μητροπολιτικής Περιοχής Θεσσαλονίκης ως διεθνούς κόμβου μεταφορών, διαμετακόμισης και ενέργειας με βελτίωση της προσπελασιμότητας, επέκταση και ολοκλήρωση των μεταφορικών και επικοινωνιακών υποδομών και λειτουργική ένταξή τους στα διευρωπαϊκά δίκτυα. - Προσέλκυση και ενίσχυση δραστηριοτήτων διεθνούς εμβέλειας και βελτίωση της ελκυστικότητας της Θεσσαλονίκης και των αστικών κέντρων της Μητροπολιτικής περιοχής με δημιουργία υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος. - Προσέλκυση δραστηριοτήτων μέσω μιας σταδιακή αποκέντρωσης. - Οργάνωση και ενίσχυση ενός ολοκληρωμένου πλέγματος αξόνων και πόλων ανάπτυξης που βασίζονται στη δυναμική που δημιουργείται από τα μεγάλα έργα υποδομής και τους άξονες διεθνών συνδέσεων, τις σημαντικές συγκεντρώσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων και τα κέντρα υπερτοπικών λειτουργιών. Στο αναπτυξιακό αυτό πλέγμα προωθείται, με την παροχή πολλαπλών συμπληρωματικών δυνατοτήτων χωροθέτησης και τη χρήση πολεοδομικών ή και άλλου τύπου κινήτρων και μηχανισμών, η ανάπτυξη χωρικών συμπλεγμάτων μητροπολιτικών λειτουργιών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αιχμής. - Συγκρότηση πόλων καινοτομίας για την προσέλκυση επενδύσεων έντασης γνώσης, με τη δημιουργία επιστημονικών τεχνολογικών πάρκων και θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων με κοινές, υψηλού επιπέδου υποδομές. - Ενίσχυση των παραγόντων που ευνοούν την ανταγωνιστικότητα της μεταποίησης, του αγροτικού τομέα και την ανάδυση των "προωθητικών" υπηρεσιών διοίκησης της περιφερειακής οικονομίας και στήριξης της ανταγωνιστικότητας της Θεσσαλονίκης και του ευρύτερου χώρου της. - Ολοκλήρωση των βασικών οδικών αξόνων και των υποδομών μητροπολιτικής εμβέλειας. Προώθηση της συνδυασμένης λειτουργίας τους. - Υποστήριξη του χονδρεμπορίου και του διαμετακομιστικού εμπορίου με την ανάπτυξη οργανωμένων ζωνών με σύνθετες, συμπληρωματικές λειτουργίες, σε συνάρτηση με τις δραστηριότητες μεταφορών. Δημιουργία εμπορευματικών πάρκων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής διαχείρισης (logistics) στους στρατηγικούς κόμβους συνδυασμένων μεταφορών. - Ενίσχυση των εξωτερικών οικονομιών των παραγωγικών τομέων με βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υποδομών, σχεδιασμό και πολεοδομική οργάνωση των περιοχών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 9

11 ανάπτυξης του τριτογενή τομέα στις εκτός σχεδίου περιοχές. Αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής, ιδίως ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της και χωρική κατανομή της προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε χωρικής ενότητας και την φέρουσα ικανότητα των φυσικών και ανθρωπογενών οικοσυστημάτων. - Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με την υποστήριξη διαφόρων μορφών τουρισμού και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού συσχετισμένων με τους φυσικούς, ιστορικούς και πολιτιστικούς πόρους της περιοχής. - Ανάσχεση της αστικοποίησης της αγροτικής γης. Διατήρηση επαρκούς αποθέματος καλλιεργήσιμων εκτάσεων και εκτάσεων αγροτικής γης. Προώθηση βιολογικών και φιλικών προς το περιβάλλον καλλιεργειών και μεθόδων εκτροφής καθώς και ενίσχυση παραδοσιακών γεωργικών δραστηριοτήτων. Άρθρο 14. Προώθηση της ισότητας ευκαιριών και της κοινωνικής συνοχής και βελτίωση της ποιότητας ζωής 1. Γενικοί στόχοι 2. Ειδικοί στόχοι - Βελτίωση της θέσης της μητροπολιτικής περιοχής στον εθνικό χώρο όσον αφορά οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες. - Εξομάλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων με αποκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων του μητροπολιτικού κέντρο και ενίσχυση των περιφερειακών πόλεων. - Διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης και προσανατολισμό της αγοράς εργασίας σε επιλεγμένους δυναμικούς κλάδους (ιδίως έρευνα και καινοτομία, υψηλή τεχνολογία, χρηματοπιστωτικό σύστημα, ναυτιλία, τουρισμό, πολιτισμό). - Προώθηση της αστικής αειφορίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την κοινωνική ευημερία των πολιτών. - Ισόρροπη χωρική και κοινωνική κατανομή κόστους και ωφελειών. - Άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων από περιοχή σε περιοχή και καταπολέμηση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού που έχουν χωρική διάσταση. - Βελτίωση της λειτουργικότητας του αστικού συστήματος και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, υγείας, πρόνοιας, πολιτισμού, αναψυχής, επικοινωνίας και μετακίνησης. - Υιοθέτηση πολιτικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του αστικού συστήματος με την αφομοίωση των τεχνολογιών αιχμής, την εισαγωγή νέων μορφών επικοινωνίας και την υποστήριξη καινοτόμων εφαρμογών. - Σχεδιασμός και προγραμματισμός της πολεοδομικής και οικιστικής ανάπτυξης, με προτεραιότητες την αναβάθμιση του αστικού τοπίου και της ποιότητας κατοικίας, τη βελτίωση των συνθηκών στις μειονεκτικές περιοχές, και την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής κατοικίας. - Στοχευμένη αντιμετώπιση των υποβαθμισμένων περιοχών και των θυλάκων κοινωνικού αποκλεισμού με επεξεργασία και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστικών αναπλάσεων. - Διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση των δημόσιων χώρων σε όλη την κλίμακα των αστικών κέντρων, από το μητροπολιτικό κέντρο μέχρι τα κέντρα των γειτονιών. Αισθητική αναβάθμιση της εικόνας της πόλης, αναδιοργάνωση και αναμόρφωση των διαδικασιών διαχείρισης του δημόσιου χώρου και του αστικού τοπίου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 10

12 - Διεύρυνση και προστασία των χώρων πρασίνου, σταδιακή βελτίωση του δείκτη πρασίνου ανά κάτοικο. Δημιουργία ζωνών αστικού πρασίνου συνδυασμένων με την ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσικού τοπίου. - Προώθηση προγραμμάτων στρατηγικών παρεμβάσεων και αναπλάσεων στο εσωτερικό του οικιστικού ιστού, σε περιοχές που είτε χαρακτηρίζονται από έντονα εντοπισμένα προβλήματα, είτε έχουν στρατηγική θέση στην αστική δομή, είτε μπορούν να λειτουργήσουν ως εστίες βελτίωσης ευρύτερων ζωνών. - Προστασία και ανάδειξη των χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ιστορικών τόπων, μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, παραδοσιακών οικισμών, ιστορικών κέντρων πόλεων, στοιχείων της ιστορίας της πόλης και άλλων πολεοδομικών σημείων αναφοράς. - Σύνδεση και ένταξη των στοιχείων του φυσικού τοπίου (ακτές, ορεινοί όγκοι, βιότοποι, ρέματων κλπ) των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, παραδοσιακών συνόλων, ιστορικών κέντρων, υπερτοπικών πόλων αναψυχής, θεματικών πάρκων, πόλων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τοπίων ιδιαίτερου κάλλους και γενικά του δημόσιου χώρου σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα δικτύων αστικού και περιαστικού πρασίνου. Άρθρο 15. Εξασφάλιση της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης, της οικολογικής ισορροπίας και προστασία φυσικών και πολιτιστικών πόρων και περιβάλλοντός 1. Γενικοί στόχοι - Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και των αρχών της αειφορίας στο σύνολο των πολιτικών. Εναρμόνιση της προστασίας της φύσης με την οικονομική ανάπτυξη και χωρική συνοχή. - Προστασία, διατήρηση και αειφορική χρήση των φυσικών πόρων και διασφάλιση της καλής ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης διατήρησης των φυσικών αποθεμάτων. - Θεώρηση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ως αναντικατάστατου οικολογικού, πολιτιστικού και κοινωνικού αποθέματος. Προστασία της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και αντιμετώπισης τους ως αναπτυξιακού πλεονεκτήματος και ως σημαντικής υπηρεσίας για το σύνολο της κοινωνίας. - Εσωτερική οργάνωσή της Περιοχής σε ολοκληρωμένες χωροταξικές ενότητες με σχετική λειτουργική αυτοτέλεια και συμπληρωματικότητα, που μπορούν να αποτελέσουν και περιοχές αναφοράς για την εφαρμογή επιμέρους πολιτικών. - Προώθηση ενός πολυκεντρικού και ιεραρχημένου συστήματος χωρικής οργάνωσης και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του αστικού και του εξωαστικού χώρου ως ισότιμων συμπληρωματικών συνιστωσών ενός ενιαίου λειτουργικού συνόλου. - Προώθηση ενός προτύπου βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης, με βασικούς άξονες την αναδιάρθρωση και τη βελτιστοποίηση της χρήσης και αξιοποίησης της πολεοδομημένης γης, την ανάσχεση της εξάπλωσης και διάχυσης του οικιστικού ιστού και την αντιμετώπιση του μη δομημένου περιβάλλοντος ως κρίσιμου παράγοντα για τη βιωσιμότητα. - Προστασία και αποκατάσταση της δομής και λειτουργίας των φυσικών οικοσυστημάτων, και ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. - Εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας και προστασίας από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. 2. Ειδικοί στόχοι - - Κάλυψη της πληθυσμιακής και οικονομικής ανάπτυξης κατά προτεραιότητα μέσα στην θεσμοθετημένη αστική γη (αρχή της «συμπαγούς πόλης»). - Προστασία, ανάδειξη και αειφορική διαχείριση της γεωργικής γης, των δασών, των ορεινών όγκων, των υγροτόπων, των ρεμάτων, των ακτών, των γεωμορφολογικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 11

13 σχηματισμών και των άλλων στοιχείων του περιβάλλοντος ως πολύτιμων και αναντικατάστατων φυσικών πόρων. - Καθορισμός των χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο. Ανάσχεση και περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης. - Προστασία των εδαφικών πόρων ιδιαίτερα στις περιαστικές ζώνες όπου ασκούνται οικιστικές πιέσεις, ανάσχεση της περαιτέρω αστικοποίησης τους και αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εδαφών. - Ανάδειξη της φυσιογνωμίας της πόλης, προστασία των μνημείων, ιστορικών τόπων, συνόλων και κτιρίων. - Οργάνωση υποδοχέων συγκεντρώσεων της μεταποίησης. Εξυγίανση των βιομηχανικών και επαγγελματικών συγκεντρώσεων, επανάχρηση κελυφών και ομαλή σύνδεσή τους με άλλες χρήσεις γης. - Εξορθολογισμός της οργάνωσης των χρήσεων γης: απομάκρυνση οχλουσών χρήσεων των παραγωγικών τομέων, προώθηση της συνύπαρξης συμβατών χρήσεων, καθορισμός ζωνών χρήσεων γης, έλεγχος των υψηλών πυκνοτήτων, και προώθηση νέων εργαλείων πολιτικής γης. - Ιεράρχηση και χωροθέτηση χρήσεων γης σε συνδυασμό με το σχεδιασμό ενός ιεραρχημένου συστήματος μεταφορών για τη μείωση του μήκους και του αριθμού των μετακινήσεων, ιδιαίτερα των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων, ανάπτυξη τοπικών και κεντρικών λειτουργιών και πόλων έλξης μετακινήσεων σε περιοχές που εξυπηρετούνται από μέσα μαζικής μεταφοράς (κέντρα πόλης, σταθμοί μέσων σταθερής τροχιάς). - Αναδιοργάνωση των κεντρικών λειτουργιών και συγκρότηση τους σε δίκτυα κέντρων, με ενίσχυση της στρατηγικής σημασίας τους ως πόλων της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, με την αποσυμφόρηση και αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης, την ανάπτυξη και τη βελτίωση της λειτουργίας των άλλων δυναμικών κέντρων της μητροπολιτικής περιφέρειας, και τη διασύνδεση και προώθηση των μεταξύ τους συνεργιών. - Ενσωμάτωση των αρχών της πρόληψης και «ο ρυπαίνων πληρώνει» στην πολιτική προστασίας περιβάλλοντος. - Δημιουργία προϋποθέσεων και υποδομής για τη μακροπρόθεσμη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. - Βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και του ακουστικού περιβάλλοντος. - Προώθηση δράσεων μείωσης της παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση) και της περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση) καθώς και της αξιοποίησής τους. - Προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος (φυσικού, αστικού, δομημένου) και την Αειφορική Ανάπτυξη. - Προαγωγή των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης - Προώθηση των φιλικών στο περιβάλλον πρακτικών στον πρωτογενή τομέα. - Αναβάθμιση του ρόλου των δημοσίων συγκοινωνιών και η ενίσχυσή τους έναντι των υπολοίπων μέσω μεταφοράς. - Υποστήριξη ενός νέου ολοκληρωμένου σχεδιασμού του Συστήματος Δημοσίων Συγκοινωνιών και εξασφάλιση συμπληρωματικότητας μεταξύ των διαφόρων συστημάτων μεταφορών. - Ενίσχυση εναλλακτικών μέσων και τρόπων μεταφοράς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 12

14 - Ενίσχυση των Θαλάσσιων και σιδηροδρομικών μεταφορών. - Διαμόρφωση πολιτικών και λήψη μέτρων προς την κατεύθυνση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του μεταφορικού συστήματος. - Υιοθέτηση πολιτικών αειφορίας και ασφάλειας στη διαχείριση των ομβρίων. - Εισαγωγή κριτηρίων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και δεικτών επιπέδου καθαρότητας για τον τελικό αποδέκτη. - Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων με προώθηση τεχνολογιών ανακύκλωσης. - Πρόληψη και μείωση της παραγωγής αποβλήτων καθώς και μείωση της περιεκτικότητάς τους σε επικίνδυνες ουσίες, - Αξιοποίηση των υλικών που προέρχονται από τα απόβλητα με ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας και προϊόντων, - Περιβαλλοντικά ασφαλής διαχείριση και περιβαλλοντικά αποδεκτή και ασφαλής διάθεση των αποβλήτων, - Ενθάρρυνση της ορθολογικής οργάνωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων και η δημιουργία εθνικού δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων. - Εισαγωγή κριτηρίων αειφορίας στο σχεδιασμό και τη διαχείριση του συστήματος υδροδότησης. - Υιοθέτηση πολιτικών εξοικονόμησης υδάτινων πόρων. - Κατάλληλος σχεδιασμός και συντήρηση, για την αποφυγή δυσλειτουργιών και περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης. - Επιλογή της μεθόδου καθαρισμού στις εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων και καθορισμός της ποιότητας εκροής με βάση τον τελικό αποδέκτη. - Ενεργειακή εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου - Επιλογή μεθόδου διαχείρισης της λάσπης, αν είναι δυνατόν για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού υλικού. - Εισαγωγή κριτηρίων αειφορίας και δεικτών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των ενεργειακών συστημάτων. - Υιοθέτηση πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας και ανάπτυξης ήπιων μορφών ενέργειας. - Αύξηση χρήσης ΑΠΕ. - Προώθηση ολοκληρωμένου προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε : Τομεακές Πολιτικές Άρθρο 16. Οικονομία της πόλης και της Μητροπολιτικής Περιοχής 1. Τομεακές Αναπτυξιακές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες α. Πρωτογενής Τομέας Επιβάλλεται η στήριξη του Αγροτικού Τομέα για τον εκσυγχρονισμό, την αναδιάρθρωση και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και την οργάνωση των χρήσεων στις άλλες. Ειδικότερα, οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις για τη στήριξη και την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα είναι: - Προστασία αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας και απόδοσης, και οργάνωση των χρήσεων στις άλλες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 13

15 - Αναδιάρθρωση αγροτικού παραγωγικού προτύπου προς επιχειρηματική και βιώσιμη γεωργία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με έμφαση στην υψηλή ποιότητα προϊόντων. - Ενίσχυση διατομεακών διασυνδέσεων με την ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμό του αγροδιατροφικού κυκλώματος. - Εξορθολογισμός της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. - Διεύρυνση των αρδευόμενων εκτάσεων και εξορθολογισμός της διαχείρισης της άρδευσης. - Ενίσχυση αγροτικών υποδομών - Κατάρτιση και Επιχειρηματικότητα - Τεχνική Στήριξη Γεωργίας - Εφαρμογή μέτρων ελέγχου της υπεραλίευσης και προστασίας του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος και εκσυγχρονισμός των υφισταμένων μονάδων υδατοκαλλιεργειών και εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης πιο φιλικών προς το περιβάλλον β. Δευτερογενής Τομέας Διατήρηση του βιομηχανικού χαρακτήρα του ΠΣΘ και του Νομού Θεσσαλονίκης με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των βιομηχανικών και των μικρών βιοτεχνικών επιχειρήσεων, την προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας, τον εξορθολογισμό της χωροθέτησης της διάσπαρτης βιοτεχνίας. Παράλληλα, ενίσχυση της βιομηχανικής βιοτεχνικής ανάπτυξης στους άλλους νομούς με την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων ή και την επέκταση - μετεγκατάσταση υφισταμένων από τη Θεσσαλονίκη (κυρίως στους Νομούς Κιλκίς, Ημαθίας και Πέλλας), την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των βιομηχανικών και των μικρών βιοτεχνικών επιχειρήσεων (η παρουσία των οποίων είναι πολύ σημαντική για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών και την επεξεργασία της τοπικής παραγωγής), την προώθηση κατά το δυνατό της καινοτομίας και τον εξορθολογισμό της χωροθέτησης της διάσπαρτης βιοτεχνίας. Ειδικότερα οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις για τη στήριξη και την ανάπτυξη της μεταποίησης είναι: - Ενδυνάμωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και αναδιάρθρωση των μεγάλων μονάδων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας - Πολυκλαδική ανάπτυξη με έμφαση σε συγκριτικά πλεονεκτήματα και παράλληλα διαφοροποίηση κλαδικής εξειδίκευσης σε τομείς έντασης γνώσης - Προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων και καινοτόμων λειτουργιών - Ενίσχυση συμπληρωματικών δομών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας: δίκτυα Πρώτων Υλών, συνεργασίες, έρευνα καινοτομία, κατάρτιση - Εκσυγχρονισμός υφισταμένων και οργάνωση νέων υποδοχέων μεταποιητικών επιχειρήσεων - Αντιμετώπιση υφιστάμενων συγκεντρώσεων βιοτεχνικών επιχειρήσεων - Αποφόρτιση Π.Σ.Θ. προς όμορους Νομούς και ζώνες, κυρίως βόρεια και δυτικά και δευτερευόντως ανατολικά γ. Τριτογενής Τομέας Σημαντική ενίσχυση του τριτογενούς τομέα σε όλους τους νομούς και ειδικότερα των πιο δυναμικών και εξειδικευμένων τομέων του (χρηματοοικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα, τουρισμός κ.λπ.), κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τον τουρισμό, οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού και διαχείρισης της τουριστικής ανάπτυξης, είναι: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 14

16 - Επέκταση και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των τουριστικών επιχειρήσεων - Βελτίωση ποιότητας και ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος - Διάχυση, κατά το δυνατόν, της τουριστικής ζήτησης μέσω της οργάνωσης περιφερειακών και θεματικών δικτύων και ενίσχυση τοπικότητας - Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος δ. Υποδομές Δημιουργία των αναγκαίων υποδομών και μέσα στο μητροπολιτικό κέντρο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στο ευρύτερο περιφερειακό περιβάλλον για τη χωρική ολοκλήρωση της περιοχής και την ενίσχυση των σχέσεων των νομών με τις όμορες ζώνες του Ν. Θεσσαλονίκης. 2. Μέτρα Ανάπτυξης που αφορούν Χωρικές και Περιβαλλοντικές Πολιτικές α. Πρωτογενής Τομέας Προστασία της γεωργικής γης και ειδικά των εκτάσεων, υψηλής παραγωγικότητας που απειλούνται να μετατραπούν σε άλλες χρήσεις (οικιστική, βιομηχανική, τουρισμός κλπ) με την θέσπιση περιοχών προστασίας ή περιοχών οργανωμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) του πρωτογενή τομέα. Δημιουργία οικολογικών πάρκων (για βιολογικές καλλιέργειες), πάρκων παραδοσιακών καλλιεργειών, για τη στήριξη των καλλιεργειών που συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσιογνωμίας του τοπίου, ζωνών αποδοτικών καλλιεργειών και εκτροφών, που αποσκοπούν στην τροφοδοσία της εσωτερικής αγοράς με προϊόντα υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, ιδιαίτερα με κηπευτικά, ανθοκομικά ή γαλακτοκομικά προϊόντα Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών Ορθολογική διαχείριση των υδάτων για την εξοικονόμηση ύδατος και την αποφυγή απωλειών στις ήδη αρδευόμενες εκτάσεις. Εφαρμογή μέτρων ελέγχου της υπεραλίευσης και προστασίας του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος Εκσυγχρονισμό των υφισταμένων μονάδων υδατοκαλλιεργειών και εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης πιο φιλικών προς το περιβάλλον, την ίδρυση νέων μονάδων σε κατάλληλες θέσεις είτε μεμονωμένα, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν αναμένονται σημαντικές πιέσεις ή και παρουσιάζουν αναπτυξιακή υστέρηση, είτε σε οργανωμένους υποδοχείς, και τη σταδιακή απομάκρυνση όσων λειτουργούν σε ακατάλληλες θέσεις με την παροχή σχετικών κινήτρων Εγγειοβελτιωτικά έργα. Δημιουργία έργων για την ταμίευση και εκμετάλλευση επιφανειακών απορροών, τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων, εκσυγχρονισμό και βελτίωση συνθηκών άρδευσης, στράγγισης, προσπέλασης καθώς και υποδομών που αφορούν στην παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των υδροφορέων. Αγροτικός εξηλεκτρισμός ή ηλεκτροδότηση ή και επέκταση του ηλεκτρικού δικτύου με σκοπό την βελτίωση της βιωσιμότητας των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων καθώς και των επιχειρήσεων της πρώτης μεταποίησης. Βελτίωση προσπελασιμότητας σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Η επέκταση και βελτίωση της βατότητας του αγροτικού οδικού δικτύου για την βελτίωση της προσβασιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 15

17 Διάνοιξη και βελτίωση δασικού οδικού δικτύου εντός των υπό εκμετάλλευση δημοσίων δασών. Η απαραίτητη προσπέλαση και διάνοιξη των δασών με δασικού δρόμους συμβάλλει αφενός στην ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους για το κοινωνικό σύνολο και αφετέρου στην αειφόρο ανάπτυξη και καλύτερη ποιότητα ζωής. β. Δευτερογενής Τομέας Εκσυγχρονισμός και την οργάνωση υφιστάμενων υποδοχέων Ίδρυση και οργάνωση νέων υποδοχέων για τη συγκέντρωση της νέας βιομηχανικής ανάπτυξης καθώς και την εξυγίανση υφιστάμενων συγκεντρώσεων μέσω μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων. Σε κάποιους κλάδους οι νέες μονάδες μπορούν να χωροθετηθούν κοντά στις πρώτες ύλες καθώς και να παραμείνουν οι υπάρχουσες (π.χ. διατροφή ποτά, εξόρυξη) Για τις κατηγορίες βιομηχανικών δραστηριοτήτων με ανάγκη χωροθέτησης σε άμεση επαφή με θαλάσσιο μέτωπο να είναι κατ αρχήν αποδεκτή η χωροθέτησή τους στην κρίσιμη παραθαλάσσια ζώνη, να επεκταθούν και σε αυτές οι διατάξεις περί παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας που προβλέπει για τις Β.Ε.ΠΕ. ο ν. 2545/1997 άρθρο 14, πλην αυτών που αναφέρονται στην αναγκαστική απαλλοτρίωση Για την προσέλκυση, καινοτόμων επιχειρήσεων και ξένων επενδύσεων πρέπει να οργανωθούν επιχειρηματικές ζώνες και πάρκα ομοειδών επιχειρήσεων, τεχνολογικά πάρκα, στα οποία πρέπει να οργανωθούν ολοκληρωμένα δίκτυα σύγχρονων υποδομών, να παρέχονται επιτόπου όλες οι υπηρεσίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς τις επιχειρήσεις, να εξασφαλιστούν σημαντικοί χώροι πρασίνου και να παρέχεται άνετη και ταχεία πρόσβαση σε αστικές υποδομές και εξυπηρετήσεις, με τη χωροθέτηση των ζωνών κοντά σε άξονες ταχείας κυκλοφορίας και μέσα σταθερής τροχιάς. Αντιμετώπιση και εξυγίανση υφιστάμενων συγκεντρώσεων (κυρίως στο ΠΣΘ αλλά και στα Γιαννιτσά κ.λπ.) Αποφόρτιση Π.Σ.Θ. προς όμορους Νομούς και ζώνες: Κιλκίς (Αξιούπολη, Πολύκαστρο, Γουμένισσα, Σταυροχώρι), Ημαθία Πέλλα (Γιαννιτσά, Αλεξάνδρεια, Πλατύ), Πιερία (Αιγίνειο), Λαγκαδά, Χαλκιδική Περιβαλλοντικές πολιτικές για την εξυγίανση συγκεντρώσεων και την αντιμετώπιση της ρύπανσης Προωθούνται κατά προτεραιότητα: - Η επιλεκτική στήριξη μονάδων για επιτόπου εκσυγχρονισμό - Η παροχή κινήτρων για την επανάχρηση βιομηχανικών κελυφών γ. Τριτογενής τομέας Προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος για την προσέλκυση επιχειρήσεων σχετικών με τον τουρισμό Βελτίωση της ποιότητας ζωής της Θεσσαλονίκης και των αστικών κέντρων με την κατασκευή νέων, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων τεχνικών, κοινωνικών (περίθαλψης και αθλητισμού), περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών (μουσεία, κ.λπ.) και με αναπλάσεις σημαντικών κτιρίων η περιοχών των αστικών κέντρων με σκοπό την δημιουργία ενός πιο ελκυστικού περιβάλλοντος τόσο για την προσέλκυση επιχειρήσεων γενικώς του τριτογενή τομέα όσο και για την προσέλκυση τουρισμού Οργάνωση και σχεδιασμός των χρήσεων γης τόσο για την προστασία του χώρου όσο και για τη δημιουργία κατάλληλων περιοχών για την ανάπτυξη τουριστικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 16

18 δραστηριοτήτων που δε θα έρχονται σε σύγκρουση με ασύμβατες χρήσεις (π.χ. βιομηχανία). Οργάνωση επιχειρηματικών ζωνών και θυλάκων καινοτομίας με την παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και υποδομών μεταφορών και επικοινωνιών Δημιουργία ενός ιεραρχημένου συστήματος Εμπορευματικών Πάρκων και Ζωνών Χονδρεμπορίου στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου συστήματος συνδυασμένων μεταφορών Άρθρο 17. Ανθρώπινο Δυναμικό 1. Οι κατευθύνσεις πολιτικής και οι στόχοι με βάση το εθνικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό είναι: - Η πλήρης απασχόληση - Η αύξηση της προσφοράς εργασίας - Η αντιμετώπιση της ανεργίας, κυρίως της μακροχρόνιας και των νέων - Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού - Η βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας - Η αντιμετώπιση των διακρίσεων - Η αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων 2. Μέτρα και πολιτικές για την καταπολέμηση μακροχρόνιας ανεργίας και περιστασιακής απασχόλησης α. Ενίσχυση επενδύσεων σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας β. Θεσμικά μέτρα: - Διεύρυνση των δικαιούχων ως μακροχρονίως ανέργων - Σύνδεση με συστήματα ασφάλισης και συνταξιοδότησης - Υιοθέτηση πρακτικών μερικής απασχόλησης - Θέσπιση συστημάτων κινήτρων αντικινήτρων γ. Ενίσχυση απασχόλησης με χρηματοοικονομικά, ασφαλιστικά και φορολογικά κίνητρα προς τις επιχειρήσεις δ. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης - Τεκμηρίωση και ταξινόμηση αναγκών - Ίδρυση περιφερειακών γραφείων με διευρυμένες αρμοδιότητες - Συμβάσεις με κοινωνικούς εταίρους ε. Δια βίου μάθηση - Κοινά περιφερειακά ή τομεακά έργα εκπαίδευσης και επιχειρηματικότητας - Πιστοποίηση γνώσεων - Σύνδεση κατάρτισης και απασχόλησης - Εξατομικευμένα προγράμματα δράσης - Αντιστοίχιση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με παραγωγικές ανάγκες - Συμφωνίες κράτους και κοινωνικών εταίρων - Εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Κέντρα ευρέσεως εργασίας, συμβουλευτική υποστήριξη για εύρεση εργασίας - Επιδότηση απασχόλησης. στ. Ενίσχυση νέων μορφών εργασίας, π.χ.: τηλε-εργασία ζ. Στήριξη της επιχειρηματικότητας νέων και γυναικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 17

19 η. Στήριξη εργασίας και αντιμετώπιση ανεργίας νέων που βασίζεται σε πρακτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης: - Ενίσχυση νεανικής επιχειρηματικότητας - Επιδοτούμενη απασχόληση στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας ή ένταξη σε ειδικά προγράμματα ΟΤΑ - Επιδότηση απασχόλησης ή σπουδών για συγκεκριμένο διάστημα - Επιδότηση εργασίας αντί ανεργίας - Συμβόλαια νέων με επιχειρήσεις - Φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις κ.λπ. 3. Μέτρα και Πολιτικές που σχετίζονται με πολεοδομικές, χωροταξικές και περιβαλλοντικές πολιτικές α. Ενίσχυση Επενδύσεων α1. Κίνητρα για: - Νέες επενδύσεις στην Π.Κ.Μ. με κριτήρια την κλαδική εξειδίκευση, την καινοτομία και την εξωστρέφεια - Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εκτός του ΠΣΘ και προς περιοχές που ήδη εμφανίζουν κάποια σημαντική δραστηριότητα α2. Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών και οργάνωση νέων υποδομών β. Κρατικές πολιτικές στήριξης της απασχόλησης γ. Αναβάθμιση ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού: Δια βίου μάθηση και προσαρμογή σε νέες παραγωγικές ανάγκες σε κλάδους αιχμής. δ. Αναβάθμιση του συστήματος μεταφορών (αυτοκίνητο, προαστιακός και σιδηρόδρομος) για την αντιμετώπιση της προβλεπόμενης αύξησης της απασχόλησης, λόγω της ευρύτερης ανάπτυξης κυρίως της βιομηχανίας, του εμπορίου και του τουρισμού, αλλά και της έντασης της αμφίδρομης κινητικότητας της εργασίας μεταξύ Θεσσαλονίκης και όμορων ζωνών και νομών, ε. Σύνδεση της χωροθέτησης βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων εφοδιαστικής αλυσίδας με το μεταφορικό δίκτυο. στ. Βελτίωση της ελκυστικότητας των χώρων εργασίας. ζ. Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και προβλημάτων ασφάλειας στο χώρο εργασίας, και ειδικότερα, αντιμετώπιση ατυχημάτων. 4. Κατευθύνσεις Επενδύσεων Οι κατευθύνσεις επενδύσεων που σχετίζονται ευθέως ή μερικώς με τις πολιτικές για το ανθρώπινο δυναμικό και θα δημιουργήσουν ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για την προσέλκυση και χωροθέτηση μεγάλων επενδύσεων στη μητροπολιτική περιοχή είναι: α. Αναπτυξιακές δομές και θεσμοί - Δομές κατάρτισης και ενίσχυσης της απασχόλησης -. Δομές έρευνας καινοτομίας και σύνδεσης με επιχειρήσεις Σκοπός είναι η προώθηση και η διάχυση της καινοτομίας έρευνας. -. Δομές προγραμματισμού της ανάπτυξης. Τεκμηρίωση - Μελέτες Ορθολογικός σχεδιασμός της ανάπτυξης - Δομές διακρατικής συνεργασίας - Δομές ενίσχυσης εξαγωγών - Δομές προβολής και πορώθησης β. Σε υποδομές - Κέντρα Καινοτομίας - Θερμοκοιτίδες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 18

20 - Βιομηχανικές υποδομές δηλ. Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ), Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟΠΑ), Περιοχές Οργανωμένων Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) - Κέντρα παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής διαχείρισης - Νέος εκθεσιακός χώρος της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) - Πάρκα πολιτισμού, αναψυχής, αθλητισμού γ. Στα συστήματα μεταφορών δ. Επικοινωνίες και ευρυζωνικά δίκτυα Άρθρο 18. Πολιτική γης και κατοικίας 1. Εφαρμογή των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης - Προστασία των δασών, των ορεινών όγκων, των οικοσυστημάτων, των ακτών, των υδατικών, εδαφικών και ορυκτών πόρων. Αυστηρή οριοθέτηση των αποδεκτών χρήσεων, σύμφωνα με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής. - Καθορισμό των χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο, με γνώμονα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης των οικισμών και της περιβαλλοντικής αειφορίας, σε επίπεδο ΓΠΣ. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει για όλους τους ΟΤΑ του ΡΣΘ να θεσμοθετηθούν ΓΠΣ εναρμονισμένα όπου απαιτείται με βάση τις κατευθύνσεις και τις προβλέψεις του επικαιροποιημένου ΡΣ. - Ανάσχεση της αστικοποίησης της αγροτικής γης. Ιδιαίτερα στην ΕΠΘ και στο παραθαλάσσιο τμήμα της Χαλκιδικής θα πρέπει να διατηρηθούν αποθέματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων επαρκή για βιώσιμες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και εκτάσεων αγροτικής γης απαραίτητων για την ποιότητα του περιβάλλοντος. - Διατήρηση αποθεμάτων γης επαρκών και κατάλληλων για μελλοντικές αστικές χρήσεις, παραγωγικές εγκαταστάσεις και τεχνικές υποδομές. Έλεγχο της κατάτμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές με κατά περίπτωση απαγόρευση είτε αύξηση των ορίων περαιτέρω κατατμήσεων. - Δραστικό περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης με κατάργηση των παρεκκλίσεων, αύξηση της αρτιότητας, μείωση του ύψους και του όγκου των κτισμάτων. - Διοχέτευση της βιομηχανίας σε οργανωμένους υποδοχείς. Πολεοδομική και περιβαλλοντική εξυγίανση των υφιστάμενων συγκεντρώσεων με ορθολογική αξιοποίηση των εκτάσεων και επανάχρηση κελυφών. - Περιορισμό της ανάπτυξης του τουρισμού και της παραθεριστικής κατοικίας στα όρια της φέρουσας ικανότητας των περιοχών και των οικισμών. Αποκατάσταση τοπίου και βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών υφιστάμενων συγκεντρώσεων τουριστικών εγκαταστάσεων. 2. Εφαρμογή των αρχών της συμπαγούς πόλης - Στο ΠΣΘ και την περιβάλλουσα Περιαστική ζώνη το αστικό συνεχές που έχει διαμορφωθεί θα πρέπει να αποκτήσει πολεοδομική συνοχή και οργάνωση. Οι συγκεντρώσεις καταναλωτικών κέντρων και υπηρεσιών και τα οικιστικά σύνολα που αναπτύχθηκαν στην περίμετρο του ΠΣΘ θα πρέπει να ενταχθούν λειτουργικά στον πολεοδομικό ιστό και το δίκτυο των κεντρικών λειτουργιών, με ανασχεδιασμό των πολεοδομικών ενοτήτων, ανακατανομές στις πυκνότητες, αναδιάρθρωση των χρήσεων και χωρίς νέες επεκτάσεις των σχεδίων πόλης. - Οι αδόμητες εκτάσεις και οι εκτάσεις αγροτικής γης θα πρέπει να παραμείνουν ως τράπεζα γης και ελεύθεροι χώροι και να ενσωματωθούν στη συνολική πολεοδομική οργάνωση με βάση ένα στρατηγικό σχέδιο για το αστικό πράσινο. - Στην εξωτερική περιαστική ζώνη της χωρικής ενότητας του Μητροπολιτικού Κέντρου οι υφιστάμενοι οικισμοί θα πρέπει να συγκροτήσουν ευρύτερα σύνολα με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 19

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Ρ.Σ.-Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ: Στον Πίνακα (βλ. (βλέπε Παράρτηµα Α.4.1) και το χάρτη (Πηγή: Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Εισαγωγή Η παρούσα µελέτη µε τίτλο «Ρυθµιστικό Σχέδιο και πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου» ανατέθηκε από τo πρώην ΥΠΕΧΩ Ε και νυν ΥΠΕΚΑ στο µελετητικό γραφείο ΧΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΓΕΡΟΚΟΥ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ Χημικός Μηχανικός ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Ref. Ares(2012)1449128-05/12/2012 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΑΤΤΙΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 13 CCI: 2007GR161PO006 Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.3. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Στρατηγικό Σχέδιο...σελ.5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Αποτύπωση Χαρακτηριστικών Περιφέρειας. Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης σελ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.3. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Στρατηγικό Σχέδιο...σελ.5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Αποτύπωση Χαρακτηριστικών Περιφέρειας. Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης σελ. ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Στρατηγικό Σχέδιο...σελ.5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Αποτύπωση Χαρακτηριστικών Περιφέρειας Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης σελ.7 1.1.Α. Αποτύπωση Χαρακτηριστικών της Περιφέρειας..σελ.7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Γενικά Σκοπός και κύριος στόχος της Α φάσης αυτής της µελέτης, της οποίας αντικείµενο είναι η αξιολόγηση του βαθµού και του τρόπου εφαρµογής των κατευθύνσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα