α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Κεντρική είσοδος αλουμινίου. Με πλαινό σταθερό και σταθερό φεγγιτή. Διαστάσεις: 280x162cm

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ 1 Κεντρική είσοδος αλουμινίου. Με πλαινό σταθερό και σταθερό φεγγιτή. Διαστάσεις: 280x162cm"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλόπουλου 2, 077 Αθήνα, Τ / F , Τμήμα: Οικονομικού, Πληροφορίες: Σ. Πολιτικού, Tηλ.: , / Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 456 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προτίθεται να προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου στους χώρους στέγασης των υπηρεσιών τηλεδιερμηνείας. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 8/2007 (Κ.Π.Δ.). Η προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου και το ετήσιο κόστος, σύμφωνα με το από 04/02/205 αίτημα του αίτημα του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης (ΚΗΜΔΗΣ: 5REQ ), παρουσιάζονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ Κεντρική είσοδος αλουμινίου. Με πλαινό σταθερό και σταθερό φεγγιτή. Διαστάσεις: 280x62cm ΣΥΝΟΛΟ.200,00.200,00 2 Παράθυρο. Δυο φύλλων ανοιγόμενο, σπαστό κουμπάσο και τζάμι αμμοβολή. 500,00 500,00 Διαστάσεις: 050x75cm

2 3 Παράθυρο. Μονόφυλλο ανοιγόμενο σπαστό κουμπάσο. 300,00 300,00 Διαστάσεις: 059x7cm 4 Παράθυρο. Δίφυλλο επάλληλο. 600,00 600,00 Διαστάσεις: 082x252cm 5 Παράθυρο. Δίφυλλο επάλληλο. 500,00 500,000 Διαστάσεις: 080x80cm 6 Παράθυρο. Τριών φύλλων επάλληλο. 720,00 720,00 Διαστάσεις: 076x45cm 7 Παράθυρο. Τετράφυλλο επάλληλο..50,00.50,00 Διαστάσεις: 080x600cm Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α ,00 Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης με Φ.Π.Α.23% 6.3,00 2

3 Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, Π. Κανελλοπούλου 2, Τ.Κ. 0 77, Αθήνα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου από μέχρι και και ώρα 2:00 η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία λήξης υποβολής των Προσφορών. Αρμόδια για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικού της Υπηρεσίας Ασύλου κ. Μαρούσα Ποτήρη (Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες: , φαξ: , Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις , και ώρα 2:00 μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι μπορούν να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στην απευθείας ανάθεση καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις προσφορές τους. Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του αιτήματος της Υπηρεσίας. Εναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Υπηρεσία. Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος τους, αυτός θα ισχύει για δύο (2) μήνες από την παραλαβή τους (προσφορών) στην Υπηρεσία Ασύλου. Επιπλέον, κάθε προσφορά θα γίνει επί του εντύπου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν εκτός και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια αλουμινίου είναι η Απευθείας Ανάθεση βάσει της αριθ. 3530/739/ ΦΕΚ 29/τ.Β / Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με την οποία και ορίζεται ως ανώτατο όριο σύναψης δημοσίων μέσω Απευθείας Ανάθεσης σε ,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (24.600,00 ευρώ με ΦΠΑ). Στην περίπτωση που κατά την ανωτέρω προθεσμία υποβολής προσφορών, ΔΕΝ υποβληθεί καμία προσφορά, η παρούσα πρόσκληση επαναλαμβάνεται καθώς η προθεσμία υποβολής προσφορών θα τεθεί σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει η ίδια η Υπηρεσία με νεότερη πρόσκλησή της. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την ολοκλήρωση της προμήθειας και τοποθέτησης των κουφωμάτων αλουμινίου στους χώρους της Υπηρεσίας Ασύλου, κατόπιν έκδοσης σχετικού τιμολογίου. Το χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί στο όνομα του Αναδόχου από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, θα αφορά πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας Ασύλου Ειδικού Φορέα , οικονομικού έτους 205. Τον Ανάδοχο θα τον βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Τόπος παροχής υπηρεσιών ορίζεται η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου που εδρεύει στην οδό Π. Κανελλοπούλου 2, στην Αθήνα, Τ.Κ Ο μέγιστος χρόνος παροχής των υπηρεσιών θα ορισθεί με την υπογραφή σχετικής Σύμβασης κατόπιν έκδοσης Απόφασης Απευθείας 3

4 Ανάθεσης από την Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασία του Πολίτη. Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ Εσωτερική διαμονή: Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αφορά την προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΤΟΥ... ΟΔΟΣ... ΤΗΛΕΦΩΝΑ:...FAX:... Π Ρ Ο Σ Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης /Τμήμα Οικονομικού Για την προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ μονάδος χωρίς ΦΠΑ Κεντρική είσοδος αλουμινίου. Με πλαινό σταθερό και σταθερό φεγγιτή. ΣΥΝΟΛΟ Διαστάσεις: 280x62cm 2 Παράθυρο. Δυο φύλλων ανοιγόμενο, σπαστό κουμπάσο και τζάμι αμμοβολή. Διαστάσεις: 050x75cm 3 Παράθυρο. Μονόφυλλο ανοιγόμενο σπαστό κουμπάσο. Διαστάσεις: 059x7cm 5

6 4 Παράθυρο. Δίφυλλο επάλληλο. Διαστάσεις: 082x252cm 5 Παράθυρο. Δίφυλλο επάλληλο. Διαστάσεις: 080x80cm 6 Παράθυρο. Τριών φύλλων επάλληλο. Διαστάσεις: 076x45cm 7 Παράθυρο. Τετράφυλλο επάλληλο. Διαστάσεις: 080x600cm Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. Σύνολο Προϋπολογισθείσας Δαπάνης με Φ.Π.Α.23% Σύμφωνα με το 5REQ αίτημα του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης, προσφέρω την τιμή: (ολογράφως).....(αριθμητικά). Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται : Φ.Π.Α. 23% και οι νόμιμες κρατήσεις. ΑΘΗΝΑ: / / 205 Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ω Ν (Υπογραφή- Σφραγίδα) 6