ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 517 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 83 1 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωθυπουργός Υπουργείο Εξωτερικών » Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων » Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειες ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ (1) Με την υπ αριθμ. Υ 318/ απόφαση του Πρω θυπουργού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 34 του Προεδρικού διατάγματος 63/2005, (ΦΕΚ Α 98), τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του Προεδρικού διατάγματος 2/2011 (ΦΕΚ Α 5), και την Υ 293/ απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β 1985), έγινε αποδεκτή η παραίτηση της Μελπομέ νης Κατσαμάγκα του Γεωργίου, από τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη στη Μονάδα Πολιτικού και Επικοινωνιακού Σχεδιασμού στη Γενική Γραμματεία της Πρωθυπουρ γού, στην οποία είχε διορισθεί με την Υ 170/ (ΥΟΔΔ 10) απόφαση του Πρωθυπουργού, και από απαλλάσσεται από τα καθήκοντά της. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (2) Με την Π7Ζ8β ΑΣ 12523/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την περίπτωση Α της παραγρά φου 1 του άρθρου 3 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών»» (Α 117), όπως η περίπτωση Α αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων» (Α 204) και το προεδρικό διάταγμα της 15ης Μαρτίου 2011 (Ρ 167), απαλλάσσεται αυτοδικαίως από την 31η Μαρτίου 2011 από τα καθήκοντα του Υπηρε σιακού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών ο Ιωάννης Αλέξιος Ζέπος του Γεωργίου (Αρ. Διπλ. Δι αβατηρίου ΧΒ ), Πρέσβυς, λόγω απαλλαγής του από τα καθήκοντά του ως υπαλλήλου του Διπλωματικού Κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (3) Με την οικ / απόφαση του Αναπληρω τή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 56 παρ. 12 και 57 του Π.Δ/τος 63/2005 παύε ται, η με αριθ. πρωτ. οικ / κοινή απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού που αφορά στην απόσπαση της υπαλλήλου Παπαθεοδώρου Μαρίας του Ιωάννη, κάτοχο του με αριθ. ΑΗ Α.Δ.Τ., κατηγορίας ΠΕ Αρχιτεκτόνων με Α βαθμό, από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής, στο Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

2 518 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Κλιματικής Αλλαγής, από ημερομηνία αυτοδί καιης λύσης της υπαλληλικής της σχέσης. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (4) Με την Φ.908/37124/Η/ απόφαση της Υπουρ γού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 55, τις διατάξεις του άρθρου 56 του Προεδρικού διατάγματος 63/2005 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α /94), προσλαμβάνεται από ο Χρήστος Λάζος του Γε ωργίου (Α.Δ.Τ.: ΑΙ ), πτυχιούχος του Νομικού τμή ματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών D.E.A. Πολιτικής της Άμυνας του Universite De Paris l Pantheon Sorbonne (αναγνωρισμένο από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.), ως Ειδικός Επιστήμονας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Γραφείο της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Ο ανωτέρω αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο της Υπουργού χωρίς άλλη διαδικασία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: 1950/ ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Aριθμ Η Ανασυγκρότηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτρο πής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.). Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και της υποπερίπτωσης ββ, της περίπτωσης β, της παραγράφου 22, του άρθρου 24, του Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», (A 163), όπως ισχύει. 2) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (A 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι κητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 3) Τις διατάξεις του άρθρου 1 της με αριθμό /4115/0022/ (B 509), κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Ε.Π.Θ. και Οικονομικών «Εθνικό Σύστημα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης», όπως αντικαταστάθηκε με τις Υ.Α. Δ/21294/2000 (Β 1283) και ΔΚ2/29224/2008 (Β 2438). 4) Τη με αριθμό Υ274/ (Β 1595) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φωτεινής Γεννηματά». 6) Τη με αριθμό /Η/ (Υ.Ο.Δ.Δ. 405) από φαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβου λίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)». 7) Τη με αριθμό /Η/ απόφαση της ανα πληρωτού Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνι κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» (Β 1956). 8) Τη με αριθμό 294/ απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π. «Κατανομή Προσωπικού του Ε.Ο.Π.Π. στις Ομάδες Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.)» 9) Τη λήξη της θητείας των μελών και των γραμμα τέων της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. που ορίσθηκαν με την με αριθμό Δ/725/ (Φ.Ε.Κ. 15/ , τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφα ση του Υπουργού Ε.Π.Θ. «Ανασυγκρότηση Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματι κής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις, με αριθμό Δ/14908/ (Φ.Ε.Κ. 274/ , τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) ΔΚ2/29907/ (Φ.Ε.Κ. 505/ , τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), ΔΚ25886/ (Φ.Ε.Κ. 99/ , τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), ΔΚ212032/ (Φ.Ε.Κ. 209/ , τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), ΔΚ2/21328/ (Φ.Ε.Κ. 343/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) και ΔΚ2/10887/ (Φ.Ε.Κ. 182/ , τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), όμοιες αποφάσεις. 10) Το με αριθμό 40/ έγγραφο του Υπουργεί ου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με το οποίο ορίζονται οι εκπρόσωποί του, ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.. 11) Την με αριθμό ΦΔ2/ απόφαση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) με την οποία ορίζονται οι εκπρόσωποί της, ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.. 12) Το με αριθμό 16743/ έγγραφο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), με την οποία ορίζονται οι εκπρό σωποί της, ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.. 13) Το με αριθμό 6/ έγγραφο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), με την οποία ορίζονται οι εκπρόσωποί της, ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.. 14) Το με αριθμό 52/ έγγραφο της Πανελλή νιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρι σμών (Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.), με την οποία ορίζονται οι εκπρό σωποί της, ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.. 15) Το με αριθμό 38/ έγγραφο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), με την οποία ορίζονται οι εκπρόσωποί της, ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.. 16) Tο με αριθμό 5373/ έγγραφο του Συνδέ σμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), με την οποία ορίζονται οι εκπρόσωποί του, ως τακτικό και αναπληρωματικό μέλος της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.. 17) Την επί του θέματος 9 απόφαση του Δ.Σ. με αριθ μό 5/ του Ε.Ο.Π.Π. «Ορισμός Εκπροσώπων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) στην Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Εξετάσεων Πιστο ποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)». 18) Τη με αριθμό 1239/ απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Π. για τον ορισμό τακτικών και αναπλη ρωματικών γραμματέων της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ) Το με ημερομηνία ενημερωτικό έγγραφο του Ε.Ο.Π.Π αναφορικά με τη δαπάνη που προκαλεί η αμοιβή της Επιτροπής. 20) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη (άρθρο 90 του Προεδρικού διατάγ ματος 63/2005 Α 98 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα»), η οποία θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π. και από τα εξέταστρα των υποψηφίων, όπως αυτά θα καθορι στούν από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π. βάσει της διάταξης του άρθ. 11 παρ. 12 του Ν. 3879/2010 (Α 163), όπως προκύπτει από το με ημερομηνία έγγραφο του Ε.Ο.Π.Π. Η δαπάνη αυτή δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί εκ των προτέρων, δεδομένου ότι δεν είναι γνωστός ο αριθμός των συνεδριάσεων της Επιτροπής που θα πραγ ματοποιηθούν στο πλαίσιο των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης πριν από την προκήρυξη αυ τών, καθώς το πρόγραμμα των εξετάσεων αυτών διαμορ φώνεται με βάση τους εκάστοτε εξεταζομένους, σύμφωνα με το με ημερομηνία έγγραφο του Ε.Ο.Π.Π. 21) Την αναγκαιότητα άμεσης διενέργειας των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, αποφασίζει: Α. Την ανασυγκρότηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), ως ακολούθως: 1. Καλτσάς Κωνσταντίνος του Χρήστου, (κάτοχος του υπ αρ. ΑΗ Α.Δ.Τ.), Εκπαιδευτικός Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγος Μηχα νικός, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π., ως Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 2. Γεωργιάδης Νικόλαος του Παναγιώτη, (κάτοχος του υπ αρ. ΑΗ Α.Δ.Τ.) δρ. Φιλοσοφίας και Αισθητι κής των Μέσων του Παντείου Παν/μίου Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π., ως Αντιπρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.. 3. Κοντογιάννη Λεμονιά του Δημητρίου (κάτοχος του υπ αρ. ΑΗ Α.Δ.Τ.) Εκπαιδευτικός, εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Ε., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Μηνά Ηλία του Αργυρίου (κάτοχο του υπ αρ. Λ Α.Δ.Τ.) Εκπαιδευτικό. 4. Μηγιάκη Βερόνικα του Μανούσου (κάτοχος του υπ αρ. Χ Α.Δ.Τ.) Επικοινωνιολόγος, εκπρόσωπος της Π.Α.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ., ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Σιμάτου Γεωργία του Γεωργίου (κάτοχο του υπ αρ. Σ Α.Δ.Τ.) Γεωπόνο. 5. Αντωνάκος Αντώνης του Ευαγγέλου (κάτοχος του υπ αρ. ΑΒ Α.Δ.Τ.) Καθηγητής, εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Μπόικο Κώστα του Σπυρίδωνος (κάτοχο του υπ αρ. Λ Α.Δ.Τ.) Καθηγητή. 6. Μπούμης Ευάγγελος του Δημοσθένη (κάτοχος του υπ αρ. Α Α.Δ.Τ.) Σύμβουλος Εργασιακών Θε μάτων, εκπρόσωπος του Σ.Ε.Β.,, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή το Γαβαλάκη Νίκο του Ιωάννη (κάτοχο του υπ αρ. Ρ Α.Δ.Τ.) Υπάλληλο της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας. 7. Μότσου Βάσια του Γεωργίου (κάτοχος του υπ αρ. Χ Α.Δ.Τ.) Υπάλληλος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., εκπρόσωπος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παπακωνσταντίνου Σπύρο του Γεωργίου (κάτοχο του υπ αρ. Σ Α.Δ.Τ.) Υπάλληλο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 8. Καρανίκας Γεώργιος του Ιωάννη (κάτοχος του υπ αρ. Ν Α.Δ.Τ.) Γενικός Γραμματέας της Ε.Σ.Ε.Ε., εκπρόσωπος της Ε.Σ.Ε.Ε., ως τακτικό μέλος, με αναπλη ρωτή των Πρίφτη Δημήτριο του Χριστοφόρου (κάτοχο του υπ αρ. Σ Α.Δ.Τ.) Διευθυντή Κατάρτισης. 9. Μερκούρης Στυλιανός του Ανδρέα (κάτοχος του υπ αρ. ΑΖ Α.Δ.Τ.) Διευθυντής Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με βαθμό Α, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Πασχαλίδου Αναστασία του Νικολά ου (κάτοχο του υπ αρ. Χ Α.Δ.Τ.) Τμηματάρχη του Τμήματος Α, της Διέυθυνσης Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων, με βαθμό Α. 10. Φιολιτάκη Μαρία του Αριστοτέλη (κάτοχος του υπ αρ. ΑΙ Α.Δ.Τ.) Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοινωνιολόγος, εκπρόσωπος του Ε.Ο.Π.Π., Υπεύθυνη της «Ο.Δ.Ε. 6» Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ζλατίντση Παναγιώτη του Αθανασίου (κάτοχο του υπ αρ. ΑΕ Α.Δ.Τ.) Εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φιλόλογο, εκπρόσωπο του Ε.Ο.Π.Π., μέλος της Ομάδας Υποστήριξης Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. 11. Νικολακόπουλος Γεώργιος του Χρήστου (κάτοχος του υπ αρ. Τ Α.Δ.Τ.) Εκπαιδευτικός Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Επιχειρήσεων, εκπρόσωπος του Ε.Ο.Π.Π., μέλος της «Ο.Δ.Ε. 2», Πιστο ποίησης Εκροών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μπουκόρου Αικατερίνη του Παναγιώτη (κάτοχο του υπ αρ. ΑΖ Α.Δ.Τ.) Εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φιλόλογο, εκπρόσωπο του Ε.Ο.Π.Π., μέλος της Γραμματείας του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Π Λιούπη Πελαγία του Γεωργίου (κάτοχος του υπ αρ. ΑΒ Α.Δ.Τ.) Δικηγόρος με έμμισθη εντολή, εκπρό σωπος του Ε.Ο.Π.Π., ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Λαγό Παναγιώτη του Αθανασίου (κάτοχο του υπ αρ. Θ Α.Δ.Τ.) Εκπαιδευτικό Τεχνικής Επαγγελματικής Εκ παίδευσης Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, μέλος της «Ο.Δ.Ε. 3», Ισοτιμιών και Επαγγελματικών Δικαιωμάτων. Β. Ως Γραμματείς της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ορίζονται οι παρα κάτω: 1. Καραπρώιμου Κυριακή του Σταύρου (κάτοχος του υπ αρ. Σ Α.Δ.Τ.) Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αγγλικής Φιλολογίας, εκπρόσωπος του Ε.Ο.Π.Π., με αναπληρώτρια την Κανάρη Τριανταφυλλιά του Κλεάνθη (κάτοχο του υπ αρ. Χ Α.Δ.Τ.) Εκ παιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φιλόλογο, εκπρόσωπο του Ε.Ο.Π.Π., μέλος της «Ο.Δ.Ε. 2», Πιστο ποίησης Εκροών. 2. Ασμαργιανάκη Νεκταρία του Ιωάννη (κάτοχος του υπ αρ. Π Α.Δ.Τ.) Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης Καλλιτεχνικών, εκπρόσωπος του Ε.Ο.Π.Π., με αναπληρώτρια την Κρανιώτη Παναγιώτα του Σπυρίδωνος(κάτοχο του υπ αρ. ΑΑ Α.Δ.Τ.), Εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Οικονο μολόγο, εκπρόσωπο του Ε.Ο.Π.Π., μέλος της «Ο.Δ.Ε. 6» Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των Μελών και των Γραμματέων της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. είναι τριετής. Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2011 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

4 520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (5) Αριθμ /Δ Τροποποίηση της αριθμ /Δ1.8157/ από φασης περί συγκρότησης Πρωτοβάθμιων Πενταμε λών Επιτροπών του Ν. 2643/1998. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2643/98 «Μέριμνα για την απασχόληση ειδικών κατηγοριών και άλλες δια τάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 3. Την αριθμ. 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β/ ) απόφα ση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων». 4. Το Προεδρικού Διατάγματος 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α/ ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών». 5. Την αριθμ. Υ275/ (ΦΕΚ 1595/Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή των του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι κής Ασφάλισης, Γεωργίου Κουτρουμάνη». 6. Τις αριθμ /1998, 10129/1999 και /1999 αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Σύσταση Πρωτοβάθμιων Πενταμελών Επιτροπών του Ν. 2643/1998». 7. Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων Διοίκησης του κλάδου Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. 8. Την αριθμ / απόφαση «Επανασύσταση Πρωτοβάθμιων Πενταμελών Επιτροπών του ν. 2643/1998», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 9. Την αριθμ.68819/δ1.8157/ απόφαση «Συ γκρότηση πρωτοβάθμιων πενταμελών επιτροπών του ν.2643/98» (ΦΕΚ 429/ΥΟΔΔ/ ), όπως έχει τρο ποποιηθεί με τις αριθμ. 5255/Δ1.686/ (ΦΕΚ 76/ ΥΟΔΔ/ ), 7350/Δ1.1044/ (ΦΕΚ 116/ ΥΟΔΔ/ ), 29725/Δ1.7032/ (ΦΕΚ 461/ ΥΟΔΔ/ ), 34600/Δ1.8514/ (ΦΕΚ 517/ ΥΟΔΔ/ ), 531/Δ1.212/ (ΦΕΚ 21/ΥΟΔΔ/ ), 205/Δ1.122/ (ΦΕΚ 20/ΥΟΔΔ/ ), 134/Δ1.532/ (ΦΕΚ 71/ΥΟΔΔ/ ), 3978/ Δ1.1418/ (ΦΕΚ 106/ΥΟΔΔ/ ), 8004/ Δ1.2745/ (ΦΕΚ 191/ΥΟΔΔ/ ), 8005/ Δ1.2746/ (ΦΕΚ 191/ΥΟΔΔ/ ), 10540/ Δ1.3538/ (ΦΕΚ 212/ΥΟΔΔ/ ), 13267/ Δ1.4519/ (ΦΕΚ 258/ΥΟΔΔ/ ), 17881/ Δ1.5879/ (ΦΕΚ 367/ΥΟΔΔ/ ), 21630/ Δ1.7188/ (ΦΕΚ 385/ΥΟΔΔ/ ), 114/Δ1.76/ (ΦΕΚ 50/ΥΟΔΔ/ ) όμοιες. 10. Τα αριθμ. Β / και Β / έγγραφα του Ο.Α.Ε.Δ. 11. Τα αριθμ / και 20994/ έγγρα φα της Διέυθυνσης Διοικητικής και Τεχνικής Στήριξης του Σ.ΕΠ.Ε., αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της αριθμ /Δ1.8157/ απόφασης, όπως ισχύει, ως εξής: Α. στην πρωτοβάθμια πενταμελή επιτροπή Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και χωρική αρμοδιότητα την αντίστοι χη της ίδιας Διοικητικής Περιφέρειας, του ν. 2643/98: η Πρόεδρος Ουρανία Πατσοπούλου αντικαθίσταται από την Νανοπούλου Φωτεινή του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: Χ ), Προϊσταμένη του Τμήματος Συντονισμού Ελέγχου, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης της Περιφερει ακής Διέυθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Κρήτης, με αναπληρώτρια την Καραταράκη Αντωνία του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: Φ ), σε αντικατάσταση της Θεοδώρας Κουκλιάκου, το υπ αριθμ. 2 αναπληρωματικό μέλος Καλλιόπη Ερ γαζάκη αντικαθίσταται από τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ.: ΑΒ ), υπάλληλο της Περιφε ρειακής Διέυθυνσης Κρήτης. Β. στην πρωτοβάθμια πενταμελή επιτροπή Ανατολι κής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή και χωρική αρμοδιότητα την αντίστοιχη των Νομών Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης, του ν. 2643/98: η Πρόεδρος Αικατερίνη Γρηγορίου αντικαθίσταται από τη Φωτιάδου Μαρία του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: Ν ), υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης Ρο δόπης, το υπ αριθμ. 2 τακτικό μέλος Μόσχος Αλεξούδης αντι καθίσταται από τη Σοφία Κουκουναράκη του Κωνστα ντίνου (Α.Δ.Τ.: Ν ), υπάλληλο της ΤΥ Κομοτηνής, με αναπληρώτρια την Κυριακούλα Μαυρίδου του Λυμπέ ρη (Α.Δ.Τ.: ΑΕ ), υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας. Γ. στην πρωτοβάθμια πενταμελή επιτροπή Αττικής με έδρα την Αθήνα και χωρική αρμοδιότητα την αντίστοιχη του Ν. Αττικής, του ν. 2643/98: ο Πρόεδρος Γεώργιος Καρακώστας αντικαθίσταται από την Σαούγκου Αικατερίνη του Αλέξανδρου (Α.Δ.Τ.: Ρ ), Προϊσταμένη Δ/νσης Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ - Αριθμ. 2533/Δ Τροποποίηση της αριθμ /Δ1.8157/ από φασης περί συγκρότησης Πρωτοβάθμιων Πενταμε λών Επιτροπών του Ν. 2643/1998. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2643/98 «Μέριμνα για την απασχόληση ειδικών κατηγοριών και άλλες δια τάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 3. Την αριθμ. 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β/ ) απόφα ση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων». 4. Το Προεδρικού Διατάγματος 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α/ ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Την αριθμ. Υ275/ (ΦΕΚ 1595/Β/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή των του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι κής Ασφάλισης, Γεωργίου Κουτρουμάνη». 6. Τις αριθμ /1998, 10129/1999 και /1999 αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Σύσταση Πρωτοβάθμιων Πενταμελών Επιτροπών του Ν. 2643/1998». 7. Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων Διοίκησης του κλάδου Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. 8. Την αριθμ / απόφαση «Επανασύσταση Πρωτοβάθμιων Πενταμελών Επιτροπών του ν. 2643/1998», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 9. Την αριθμ.68819/δ1.8157/ απόφαση «Συ γκρότηση πρωτοβάθμιων πενταμελών επιτροπών του ν.2643/98» (ΦΕΚ 429/ΥΟΔΔ/ ), όπως έχει τρο ποποιηθεί και ισχύει. 10. Το αριθμ /2010/ έγγραφο του Νο μικού Συμβουλίου του Κράτους. 11. Το αριθμ. Β145186/ έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ., αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της αριθμ /Δ1.8157/ απόφασης, όπως ισχύει, κατά το μέρος που αφορά τη συγκρότηση της πρωτοβάθμιας πενταμελούς επιτροπής Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη και χωρική αρμοδι ότητα την αντίστοιχη της ίδιας Διοικητικής Περιφέρειας, του ν. 2643/98, ως εξής: ο Πρόεδρος Δημήτριος Κανέλλης αντικαθίσταται από τον Σιώλη Βασίλειο του Σταύρου (Α.Δ.Τ.: Η ), Προ ϊστάμενο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Πε λοποννήσου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. το τακτικό μέλος Μιλτιάδης Κοκκινάκος αντικαθίσταται από το Φίλιππο Μπαξεβάνο του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: Χ794646), αναπληρωτή Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 Τρίπολης. Ο αναπληρωτής εισηγητής Φίλιππος Μπαξεβάνος αντικαθίσταται από τη Φωτεινή Κλούκινα του Θεοδώρου (Α.Δ.Τ.: ΑΗ224458), υπάλληλο του ΚΠΑ2 Τρίπολης. Κυβερνήσεως. Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ - Αριθμ. Φ71512/192/16 Τροποποίηση της Φ.71512/5238/163/ απόφα σης «Διορισμός Προέδρου, μελών και γραμματέα στη Β ΤΔΕ του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αγ. Αναρ γύρων». ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 13 του ν. 825/1978 «Περί αντικαταστά σεως και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξε ων της διεπούσης το ΙΚΑ Νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 189). β) του άρθρου 48 του ν. 2676/1999 «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνι κής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 1), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έρ γων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδι ότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ Α 272). γ) του άρθρου 20 του ν. 1539/1985 «Ένταξη επαναπα τριζόμενων πολιτικών προσφύγων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 64). δ) του άρθρου 7 του ν. δ/τος 3710/1957 «Περί τροποποι ήσεως της περί διοικήσεως και ελέγχου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσίας κ.λ.π.» (ΦΕΚ Α 100), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε) των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυ πογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δι ατάξεις» (ΦΕΚ Α 131). στ) του Π. Δ/τος 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 154). 2. Την αριθμ. 2876/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 2234). 3. Την αριθμ. Υ275/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωρ γίου Κουτρουμάνη» (ΦΕΚ Β 1595). 4. Την αριθμ. 2/19591/0022/ Κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινω νικής Ασφάλισης «Λειτουργία Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας της Γ.Γ.Κ.Α.» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ192). 5. Την αριθμ. Φ.71512/5238/163/ απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Διο ρισμός Προέδρου, μελών και γραμματέα στη Β ΤΔΕ του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αγ. Αναργύρων» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 312). 6. Το Γ24/102/ έγγραφο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ., αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τη Φ.71512/5238/163/ απόφα ση και διορίζουμε στη Β Τοπική Διοικητική Επιτροπή του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Αγίων Αναργύρων ως τακτικό γραμματέα τον Λουκά Χρά του Παρασκευά με Α.Δ.Τ. Π , υπάλληλο του Υποκαταστήματος, σε αντικατάσταση της Ελένης Καρκαλέτση, η οποία πα ραιτήθηκε από την Επιτροπή. Η θητεία του διοριζόμενου θα είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας των μελών της Επιτροπής. Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ 71512/5238/163/ από φαση. Κυβερνήσεως. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (9) Με την υπ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.28991/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση

6 522 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α), γίνεται αποδεκτή η αίτηση πα ραίτησης της Βασιλικής Χρυσίνη του Κων/νου (ΑΔΤ: Χ ), από , από τη θέση Ειδικής Συμβούλου, στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υγείας και Κοι νωνικής Αλληλεγγύης. Με την Υ10β/Γ.Π.οικ / απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77, παρ. 5 και άρθρου 80, παρ. 1 του Ν. 3528/07, του άρθρου 7, παρ. 7 του Ν. 3329/05 και του Ν. 3527/07, άρθρο τρίτο, παρ. 22, λύεται πρόωρα η θητεία του Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Κιλκίς, αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΟΥ του Νικολάου (με Α.Δ.Τ.: ΑΑ ), αζημίως για το Δημόσιο. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (7) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμ. 942 Συγκρότηση Επιτροπής φορέων Π.Φ.Υ. (Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Οδοντιατρεία). Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 3252/2010 (ΦΕΚ 87/ / ΤΑ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 129/2010 (ΦΕΚ 222/ ΤΑ ) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσ σαλίας». 3. Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 84/ (ΦΕΚ 70Α ) και ειδικότερα του αρθρ. 10 και του αρθρ Το από 03/03/11 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. 5. Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο του Οδο ντιατρικού Συλλόγου Λάρισας. 6. Το με αριθμ. πρωτ. 313/ έγγραφο της Διεύ θυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε την επιτροπή φορέων Π.Φ.Υ. (Πρωτο βάθμιας Φροντίδας Υγείας) που αποτελείται από τα κάτωθι μέλη: Τακτικά μέλη: 1. Παπαγιάννη Μαρία του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. Π , Οδοντίατρος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 2. Δήμου Νικόλαος του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ. Λ , Μηχανολόγος Μηχανικός, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έρ γων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. 3. Γκιουλέκας Πέτρος του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. Σ Οδοντίατρος, εκπρόσωπος του Οδοντιατρικού Συλλό γου Λάρισας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής. Αναπληρωματικά μέλη: 1. Ζαρογιάννης Κων/νος του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. Ψ 70018, οδοντίατρος, Επιμελητής Α του Κ.Υ. Τυρνάβου. 2. Στάμος Ιωάννης του Αριστείδη με Α.Δ.Τ. ΑΕ , Τεχνολόγος Μηχανικός, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. 3. Κουτσογιάννης Ευστάθιος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Χ Οδοντίατρος, εκπρόσωπος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας. Γραμματέα της Επιτροπής ορίζουμε την Βεργελή Ξανθή του Σάββα, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ υπάλληλο της Διέυθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσ σαλίας με αναπληρώτρια την Μπεκιάρη Θεοδώρα του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: ΤΑ επίσης υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας. Έργο της Επιτροπής είναι: α) Η γνωμοδότηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. β) Η εποπτεία και ο έλεγχος των φορέων Π.Φ.Υ. γ) Η εισήγηση για επιβολή ποινών που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού διατάγματος. Από την έκδοση της παρούσης, παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη απόφασή μας σχετικά με το ίδιο αντι κείμενο. Κυβέρνησεως. Λάρισα, 10 Μαρτίου 2011 Ο Περιφερειάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

7

8 524 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX