ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μετα βολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται εντός δέκα ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου Καθορισμός κατ αποκοπής χορηγήματος καθαρι ότητας ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ οικ. έτους Καθορισμός του πάγιου κατ αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας του Τελωνείου ΠΡΕΒΕΖΑΣ, για το οικονομικό έτος Ιδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ) Ειδικής Αγωγής... 4 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αρ. Υ3Β/ οικ.6440/ κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Καστορείου Νο μού Λακωνίας» (ΦΕΚ 733/Β)... 5 Υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων του Οργανι σμού Γεωργικών Ασφαλίσεων για το έτος Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμεί ου Επικουρικής Ασφάλισης για το έτος Συγκρότηση και Ορισμός Μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου... 8 Αυτοδίκαιη Κατάταξη υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων στην Περιφέρεια Κρήτης 9 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. οικ.66224/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 7/Β / ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ (1) Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μεταβολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται εντός δέκα ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013 ΦΕΚ 170Α ), όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000 ΦΕΚ 248Α ), όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α), όπως ισχύει. 4. Τις διατάξεις του Ν.4308/2014 (ΦΕΚ 251 Α), όπως ισχύει. 5. Το Π.Δ 111/2014 (ΦΕΚ 178Α ) «Οργανισμός του Υπουρ γείου Οικονομικών». 6. Την Πράξη 20/ του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 7. Το πλήθος των δηλώσεων μεταβολής που πρέπει να υποβληθούν εντός δέκα ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου Ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Παρατείνεται έως η προθεσμία υποβολής δηλώσεων μεταβολών, οι οποίες προβλέπεται να υπο βληθούν εντός δεκαημέρου από την έναρξη της δια χειριστικής φορολογικής περιόδου 2015 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, χωρίς την επιβολή προστίμων ή άλλων κυρώσεων. Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015 Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ Αριθμ. 28 (2) Καθορισμός κατ αποκοπής χορηγήματος καθαριότη τας ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ οικ. έτους Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1. Τις διατάξεις α) των άρθρων 21 και 26 του Ν. 2362/95 «περί δημοσί ου λογιστικού κ.λπ.» (Α 247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν 3871/2010. β) του άρθρου 6 του Π.Δ. 113/2010 (Α/194/2010) «περί τρόπου αναλήψεως δαπανών».

2 938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) και του άρθρου 12 του Π.Δ. 151/98 (Α/196/1998) «Δι αδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης.». δ) του αρ. 2 παρ. 3 του Ν. 2314/1953 «περί καθαρισμού Δημοσίων καταστημάτων». 2. Την αριθμ /6414/004/ (ΦΕΚ 858/ Β/1997) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Περί μεταβίβα σης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Γενι κού Λογιστηρίου του Κράτους και της εξουσίας να υπο γράφουν «Με εντολή Υπουργού», στο Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμη μάτων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως τρο ποποιήθηκε με την απόφαση του Υπ. Οικονομικών αριθμ /2068/0006Β/1998 (ΦΕΚ 1175/Β/1998/ ). 3. Την απόφαση αριθμ / (ΦΕΚ 754/ Β/97) του Υπ. Οικονομικών «Ορισμός Κυρίων Διατακτών». 4. Την απόφαση αριθμ. 2/5091/0026/ (ΦΕΚ 1741/Β/ ) Υπ. Οικονομικών «Περί καθορισμού δια δικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών», ιδίως το άρθρο 2 αυτής. 5. Την εγγεγραμμένη στον Π/Υ της Υπηρεσίας μας για το έτος 2015 ποσού 4.000,00 ευρώ, στον ειδικού Φορέα 233 και ΚΑΕ 1232 για κατ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας. 6. Τη σχετική απόφαση 2/ (ΑΔΑ Ω1ΩΧΗ 197) ανάληψης δέσμευσης πίστωσης ύψους 3600,00 με α/α 1868 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΥΔΕ Χαλκιδικής. 7. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί ζουμε: Καθορίζουμε το μηνιαίο ύψος του κατ αποκοπή χο ρηγήματος για δαπάνες καθαριότητας του Τελωνείου Ν. Μουδανιών του Ειδικού Φορέα 233 και ΚΑΕ 1232 στο ποσό των 300 ευρώ, έως το Δεκέμβριο του έτους Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρηματικά εντάλματα σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 2/5091/ 0026/ (ΦΕΚ 1741/Β/ ) Υπ. Οικονομικών. Ν. Μουδανιά, 5 Ιανουαρίου 2015 Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ ΜΕΤΕΡΕΖΛΗΣ Αριθμ. 45 (3) Καθορισμός του πάγιου κατ αποκοπή χορηγήματος κα θαριότητας του Τελωνείου ΠΡΕΒΕΖΑΣ, για το οικο νομικό έτος Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/ ) περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/ ) και της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α/ ) περί μείωσης πάσης φύσεως επιδομάτων. 3. Την υπ αρ. 2/5091/0026/ (ΦΕΚ 1741/Β/ ) απόφαση με την οποία καθορίστηκαν η δι αδικασία και τα δικαιολογητικά πληρωμής των παγίων χορηγημάτων από τις αρμόδιες Υ.Δ.Ε., ιδίως το άρθρο 2 αυτής. 4. Την υπ αρ / απόφαση Υπουργού Οικονομικών περί ορισμού κύριων διατακτών. 5. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 1232 του Ειδικού Φορέα «Υπηρεσίες Τελωνείων» στο Νομό ΠΡΕΒΕΖΑΣ (σχετ. ΑΔΑ: ΨΠΖΩΗ 7Ξ3 αντίστοιχη έγκριση ΥΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: 1859/ ). 6. Την ανάγκη καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για έξοδα καθαριότητας των γραφείων της Υπηρεσίας του Τελωνείου ΠΡΕΒΕΖΑΣ, αποφασίζουμε: Τον καθορισμό του πάγιου κατ αποκοπή χορηγήματος για δαπάνες καθαριότητας του Τελωνείου ΠΡΕΒΕΖΑΣ, στο ποσό των 169,26 ευρώ μηνιαίως και τη χορήγη ση αυτού για το οικονομικό έτος 2015, ήτοι συνολικά 2.031,12 ετησίως. Η συνολική δαπάνη 2.031,12 ευρώ βαρύνει την πίστωση του Προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα , ΚΑΕ 1232 οικονομικού έτους Το πάγιο κατ αποκοπή χορήγημα θα εισπράττεται από τον προϊστάμενο του τελωνείου ΠΡΕΒΕΖΑΣ με χρηματικό ένταλμα για την πληρωμή δαπανών καθαρι ότητας του Τελωνείου Πρέβεζας σύμφωνα με την αριθμ. 2/5091/0026/ Α.Υ.Ο. Πρέβεζα, 5 Ιανουαρίου 2015 Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΜΑΣ Αριθ. Κ1/5082 (4) Ιδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ) Ειδικής Αγωγής ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 4, 6 και 23 του Ν.4186/2013, (ΦΕΚ 193/A ) 2. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α ) «Ανάπτυ ξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α ) 3. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Το Π.Δ. 114/ (ΦΕΚ 181/Α ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 5. Το Π.Δ. 162/2014 «Διορισμός του Γεωργίου Γεωργα ντά στη θέση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευ μάτων» (ΦΕΚ 244/Α ) 6. Την αριθμ /Υ1/ (ΦΕΚ 3197/Β ), τρο ποποίηση της υπ αριθμ /Υ1/ (ΦΕΚ 2991/ Β ) απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτή των στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Γεώργιο Στύλιο». 7. Την αριθμ /Υ1/ (ΦΕΚ 2989/Β ) από φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Με ταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουρ γού» στο Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 939 Νέας Γενιάς και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μά θησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 8. Το Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» 9. Το Π.Δ. 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α ) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης». 10. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4270/2014 «Αρ χές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας Δη μόσιο Λογιστικό» (ΦΕΚ 143/Α ). 11. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 195/Α ). 12. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ σεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α ). 13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α ). 14. Την υπ αριθμ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αν. Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα». 15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2015 και για τα επόμενα έτη ύψους περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπο λογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ε.Φ , ΚΑΕ 2599). 16. Την αριθμ. 2836/Β2/ έγγραφο της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 17. Την αριθμ. 2679/Β2/ Απόφαση δέσμευσης σχετικής πίστωσης, αποφασίζουμε: Ιδρύονται Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρ τισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Ειδικής Αγωγής ως ακολούθως: Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΕΚ ΚΩΔΙΚΟΣ 1 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ. ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής ΒΟΛΟΥ Δ. ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής ΣΕΡΡΩΝ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Αριθ. Γ3α/ΓΠ (5) Τροποποίηση και συμπλήρωση της αρ. Υ3Β/οικ.6440/ κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Καστορείου Νομού Λακωνί ας» (ΦΕΚ 733/Β) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α. Τις διατάξεις: 1. του αρθρ. 1, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2, όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 3, όπως ισχύει, του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατά ξεις» (ΦΕΚ 38/τ. Α ), 2. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ 112/τ. Α ), 3. των άρθρων 1 και 6 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύ στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Λοιπές διατάζεις» (ΦΕΚ 81/τ. Α), όπως ισχύουν, 4. των άρθρων 14,15 και 18 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό σύστημα υγείας» (ΦΕΚ 143/ τ. Α ), όπως ισχύουν, 5. του Ν. 3754/2009 «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το Π.Δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43 Α ), όπως ισχύει, 6. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας νια την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποι ήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί δαπάνη ύψους 684,264 ετησίως, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για μισθοδοσία προσωπικού, που θα εγγράφονται στον Προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου Υγείας (ειδ. Φ ΚΑΕ 0200). Β. Το Π.Δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί ας» (ΦΕΚ 173/Α). Γ. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α /194). Δ. Το πρακτικό της 46ης/ Συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών. Ε. Το απόσπασμα από την υπ αρ. 15/ Συνε δρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσο κομείου Λακωνίας. ΣΤ. Την αρ. Υ3Β/οικ.6440/ (ΦΕΚ 733/Β ) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Κέντρου υγείας (Κ.Υ.) Καστορείου Νομού Λακωνίας». Ζ. Τη με αριθμ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/τ. Β /2012) από φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Στα ϊκούρα.». Η. Το από έγγραφο του Γραφείου Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, σύμφωνα με το οποίο έχει εξασφαλιστεί ο χώρος για την λειτουργία του Κέντρου Υγείας και ο ιατρικός και λοιπός εξοπλισμός θα παραχωρηθεί από την 1η ΥΠΕ Αττικής. Θ. Την υπ αρ. 1654/ Διαπιστωτική Πράξη του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ περί μεταφοράς θέσεων και προ σωπικού του ΚΥ Καστορείου, αποφασίζουμε: Η αρ. Υ3Β/οικ.6440/ κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Καστορείου Νομού Λα κωνίας» (ΦΕΚ 733/Β ) τροποποιείται και συμπληρώνεται ως ακολούθως: 1. Τα άρθρα 1 και 2 της απόφασης αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 1 Σύσταση Κέντρου Υγείας Συνιστάται Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Καστορείου Νομού Λακωνίας, με έδρα την Κοινότητα Καστορείου, ως απο κεντρωμένη οργανική μονάδα της 6ης Υγειονομικής Πε ριφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

4 940 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 2 Σκοπός Σκοπός του Κέντρου υγείας είναι ο αναφερόμενος στις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1397/1983 και του αρθρ. 1 του Ν. 4238/ Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα: Άρθρο 3 Περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας Ως περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας ορίζονται η έδρα του και τα Τοπικά Διαμερίσματα Αγίου Κωνστα ντίνου, Αγόριανης, Αλευρούς, Βορδονίων, Γεωργιτσίου, Λογκανίκου, Πελλάνας και Περιβολίων. Άρθρο 4 Θέσεις προσωπικού Για τις ανάγκες του ΚΥ Καστορείου συνιστώνται οι παρακάτω κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα θέσεις προσωπικού: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Τρεις (3) θέσεις Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας Μία (1) θέση Μικροβιολογίας Μία (1) θέση Ακτινοδιαγνωστικής Μία (1) θέση Οδοντιατρικής Μία (1) θέση Παιδιατρικής Μία (1) θέση Καρδιολογίας ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE Μία (1) θέση κατηγορίας TE κλάδου Διοίκησης Μο νάδων Υγείας Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας TE κλάδου Νοσηλευ τικής Μία (1) θέση κατηγορίας TE κλάδου Ραδιολογίας Ακτινολογίας Μία (1) θέση κατηγορίας TE κλάδου Ιατρικών Εργα στηρίων Μία(1) θέση κατηγορίας TE κλάδου Επισκεπτών Επι σκεπτριών Υγείας Μία (1) θέση κατηγορίας TE κλάδου Κοινωνικής Ερ γασίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Πέντε (5) θέσεις κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βοηθών Νο σηλευτών Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΔΕ κλάδου Πληρω μάτων Ασθενοφόρων Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βοηθών Ια τρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (Παρασκευαστών) Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΔΕ κλάδου Χειριστών Ια τρικών Συσκευών ή Ραδιολογίας Ακτινολογίας Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικών (συ ντηρητής κτηρίων) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΥΕ κλάδου Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Μία (1) θέση κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών. Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ Αριθμ. Φ.80425/51091/Δ9/11087 (6) Υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων για το έτος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι κής στρατηγικής », όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ σωπικού του ΟΓΑ, προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι εξής εργασίες: αποφάσεις που αφορούν σε συντάξεις γήρατος ή αναπηρίας, με διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης ή μη, συντάξεις επιζώντων και ανασφαλίστων υπερηλίκων, καθώς και υποθέσεις ενδίκων μέσων (περίπου εκκρεμότητες) εργασίες στα αντικείμενα κύριας ασφάλισης όπως ο έλεγχος των σχετικών στοιχείων και η έκδοση απο φάσεων πράξεων και βεβαιώσεων που αφορούν στην υπαγωγή στην ασφάλιση τις μεταβολές και την τήρη ση του Μητρώου ασφαλισμένων και την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών (περίπου εκκρεμότητες) εργασίες ελέγχου αιτήσεων και έκδοσης αποφάσε ων πράξεων μεταβολών, καταλογισμών, συμψηφισμών και επαναπιστώσεων που αφορούν σε θέματα Μητρώ ου συνταξιούχων και πληρωμής συντάξεων καθώς και εργασίες ελέγχου και εκκαθάρισης εξόδων κηδείας κληρονομικών (περίπου εκκρεμότητες) εργασίες ελέγχου αιτήσεων και έκδοσης αποφά σεων πράξεων που αφορούν σε θέματα ασφάλισης και συνταξιοδότησης διεθνών ασφαλιστικών σχέσεων, μεταφράσεις, παροχές ασθένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης και διμερών συμβάσεων (περίπου εκκρεμότητες) εντολές πληρωμής, τήρηση οικονομικών στοιχείων του Οργανισμού, εργασίες ισολογισμού, εκτέλεση προ ϋπολογισμού, έλεγχος και τακτοποίηση φορολογικών θεμάτων, εκκαθαρίσεις νοσηλειών, έλεγχος και εκκα θάριση δαπανών εκτός έδρας και επιτροπών, έλεγχος extraits, αναζήτηση και είσπραξη οφειλόμενων και κα ταλογισθέντων ποσών, διακανονισμοί, προμήθειες ανα λωσίμων, προμήθειες και δαπάνες συντήρησης υλικοτε χνικού εξοπλισμού, υπηρεσίες φύλαξης κτιρίων, θέματα μισθώσεων ακινήτων

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 941 εργασίες ελέγχου αιτήσεων και έκδοσης αποφά σεων οικογενειακών επιδομάτων (περίπου εκ κρεμότητες) εργασίες ελέγχου και απόδοσης επιδομάτων μη τρότητας έκδοση βιβλιαρίων έλεγχος γνησιότητας νομιμότητας στοιχείων προϋ πηρεσίας και τυπικών προσόντων υπαλλήλων, υπολογι σμός και χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων, ενημέρωση αρχείου ανταποκριτών ΟΓΑ, εργασίες αποσυμφόρη σης στα αρχεία αποθήκες του Οργανισμού, έλεγχος και απογραφή συνταξιούχων υπαλλήλων, διενέργεια εσωτερικών σεμιναρίων για την εκπαίδευση του προ σωπικού στα αντικείμενα του Οργανισμού εργασίες στατιστικών στοιχείων οργανικών μονά δων ΟΓΑ, μηνιαία τετραμηνιαία και ετήσια στατιστικά δελτία μηχανογραφική υποστήριξη των εργασιών των ορ γανικών μονάδων του Οργανισμού με δημιουργία και υποστήριξη εφαρμογών και βάσεων δεδομένων, διαχεί ριση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, data entry, εργασίες για την προμήθεια, διαχείριση και υποστήριξη μηχανο γραφικού εξοπλισμού και αναλωσίμων σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου γραμματειακή υποστήριξη των Διευθύνσεων, των Γενικών Διευθύνσεων και των γραφείων Διοίκησης του Οργανισμού καθώς του γραφείου Νομικού Συμβούλου του Κράτους στον ΟΓΑ εργασίες προληπτικού ελέγχου δαπανών μετακινήσεις εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας, διενέργεια ελέγχων επιθεώρησης του σύννομου χορή γησης παροχών ΟΓΑ ανά την επικράτεια και σύνταξη των σχετικών πορισμάτων παροχή πληροφοριών μέσω του τηλεφωνικού κέ ντρου και του Κέντρου Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων του Οργανισμού έλεγχοι αποφάσεων ΚΕΠΑ εργασίες ελέγχου και απόδοσης επιδομάτων παιδι κών σταθμών και κατασκηνώσεων εργασίες ελέγχου αιτήσεων και απόδοσης παροχών επιδοτήσεων Αγροτικής Εστίας εργασίες οδηγών και υπαλλήλων που απασχολού νται στα οχήματα του ΟΓΑ για τη μεταφορά εγγράφων και υλικών σύνταξη απόψεων για δικαστήρια τήρηση αρχείων και διεκπεραιώσεις αλληλογραφίας 4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΓΑ έτους 2015 (ΚΑΕ ), αποφασίζουμε: Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ γασίας των υπαλλήλων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, για το έτος 2015 και συγκεκριμένα: για πεντακόσιους είκοσι πέντε (525) υπαλλήλους, εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες ( ) ώρες για εργασία που θα παρέχεται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μετά το πέρας του ωραρίου και μέχρι τις 22:00. Οι ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο. Η διάθεση και κατανομή των παραπάνω ωρών υπερω ριακής απασχόλησης θα γίνει με απόφαση του Διοικητή του ΟΓΑ, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη βεβαίωση της πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης θα είναι οι προϊστάμενοι των κλάδων, υπηρεσιών και περιφερειακών υποκαταστημάτων του Οργανισμού ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μέχρι Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Αριθμ. Φ.80425/49836/Δ9/10957 (7) Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης για το έτος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι κής στρατηγικής », όπως ισχύει. 2. Τις διατάξεις των άρθρων του ΙΑ κεφαλαί ου του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α ) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδο τικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ σωπικού του Ταμείου προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι εξής εργασίες: Τη συντόμευση του χρόνου απονομής της επικου ρικής σύνταξης. Τη διεκπεραίωση τρεχουσών εργασιών και μεγάλου αριθμού εκκρεμών υπηρεσιακών υποθέσεων. Την ενημέρωση Μητρώων ασφαλισμένων, συνταξι ούχων και εργοδοτών. Τη βεβαίωση εισφορών, έκδοση διακανονισμών και ΠΕΕ. Την επεξεργασία του αυξημένου αριθμού συντα ξιοδοτικών αποφάσεων, αναπροσαρμογών και τροπο ποιήσεων αυτών, άμεσων και έμμεσων συνταξιούχων.

6 942 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφά λισης και σχετική αλληλογραφία με τους συμμετέχο ντες φορείς. Τον καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων μερισμάτων τρέχοντος και παλαιότερων ετών. Την επέκταση διαδικασίας εφαρμογής μηχανογρα φήσεως του κανονισμού άμεσων και έμμεσων συντα ξιούχων. Τις ταυτοποιήσεις Μητρώου συνταξιούχων με Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Την παρακολούθηση είσπραξης μηνιαίων εισφορών ασφαλισμένων. Την ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος. Τη συντόμευση διαδικασίας προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης. Την καταχώριση εισφορών στα μηχανογραφικά προ γράμματα του Ταμείου, καθώς και σύνταξη υποφακέλων με στοιχεία αυτοτελώς ασφαλισμένων. Την εκκαθάριση εκκρεμοτήτων που αφορούν ανα γνωρίσεις χρόνου ασφάλισης. Τα διοικητικά και οικονομικά θέματα των εντάξε ων των υπαλλήλων (κατατάξεις υπαλλήλων, ενιαία μι σθοδοσία, πλήρης καταχώριση και επεξεργασία των στοιχείων του προσωπικού σε ενιαία βάση, έλεγχος τίτλων σπουδών και λοιπών δικαιολογητικών διορισμού και υπηρεσιακής κατάστασης, παροχή στοιχείων στις υπερκείμενες αρχές, κλείσιμο ισολογισμών που εκκρε μούν, παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων για τη μεταφορά της περιουσίας). Την τακτοποίηση ατομικών φακέλων υπαλλήλων λόγω ένταξης στο ΕΤΕΑ. Τον έλεγχο των υποβληθέντων φωτοαντιγράφων. Το πλήθος άλλων ειδικών εργασιών, με τις οποίες είναι επιφορτισμένη η Κεντρική Υπηρεσία και οι υπηρε σιακές μονάδες του ΕΤΕΑ και αφορούν τη διεκπεραίωση θεμάτων των επιμέρους ενταχθέντων Ταμείων. 5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των πε ρίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Ταμείου έτους 2015 (ΚΑΕ ), αποφασίζουμε: Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ γασίας των υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρι κής Ασφάλισης, για το έτος 2015 και συγκεκριμένα για τριακόσιους εβδομήντα δύο (372) υπαλλήλους, ογδόντα εννέα χιλιάδες διακόσιες ογδόντα (89.280) ώρες, για εργασία που θα παρέχεται από Δευτέρα μέχρι και Πα ρασκευή μετά το πέρας του ωραρίου και μέχρι τις 22:00. Οι ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων ορίζονται οι προϊστάμενοι διευθύνσεων, Προϊστάμενοι Τμημάτων του Ταμείου και οι αναπλη ρωτές αυτών. Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, το οποίο είναι και υπεύθυνο για τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ Αριθμ. 898/152 (8) Συγκρότηση και Ορισμός Μελών της Ειδικής Επιτρο πής Αξιολόγησης υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Δι οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 24 του Π.Δ. 318/1992 (Α 161), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74), και του αρ. 7 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ Α 149) β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). γ) των οργανικών διατάξεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 232/τ.Β / ). δ) τις υπ αρ. πρωτ.διδαδ/φ.32.8/492/8501,8326/ και ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/οικ.20907/ εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης, 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 3. Την υπ αρ. πρωτ /9406/ (ΑΔΑ: 7597ΟΡ1Φ Ψ31) απόφαση σύστασης και συγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης υπαλλήλων Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 2194/τ.Β / ), αποφασίζουμε: Α. Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης υπαλλήλων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ως εξής: 1. Γεωργία Πατακιάρα, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύ θυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Πρόεδρος με αναπληρωτή τον Νικόλαο Παπαθεοδώρου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 2. Διονύσιος Παναγιωτόπουλος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Μέλος, με αναπληρωτή τον Σωτήριο Κούνα, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. 3. Αντώνιος Κανταρτζόπουλος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Μέλος, με αναπληρωτή τον Ευάγ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 943 γελο Δεληγιάννη, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. Β. Εισηγητές της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζονται οι κάτωθι υπάλ ληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου: 1. Κουνέλη Όλγα 2. Γραικούση Χρυσάνθη Γ. Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται η Χαντζή Ελευθερία, υπάλληλος με βαθμό Δ' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με αναπληρώ τρια την Τσαλουχίδη Αικατερίνη, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων. Δ. Έργο της Ειδικής Επιτροπής είναι: i) Η εξέταση των ενστάσεων που ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4250/2014 και ii) Ο τελικός χαρακτηρισμός των επιδόσεων ως εξαιρε τικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει. Ε. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελ λάδας και Ιονίου. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. ΣΤ. Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής και λήγει στις Πάτρα, 7 Ιανουαρίου 2014 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Αριθμ (9) Αυτοδίκαιη Κατάταξη υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων στην Περιφέρεια Κρήτης. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 159 παρ. 1, 255 παρ. 1 και 2 και 283 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 149/2010 (Φ.Ε.Κ. 242/Α / ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/ Α / ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 4. Την αριθμ. 42/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΦΕΚ 35/Β / ) «Αυτοδίκαιη Μεταφορά Κατάταξη προσωπικού στην Περιφέρεια Κρήτης». 5. Την αριθμ / (ΦΕΚ 2973/Β / ), Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, σχετικά με την ανάκληση της αριθμ / , (ΦΕΚ 1285/Β / ) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της πρώην Περιφέρειας Κρήτης, περί μετάταξης υπαλλήλου Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων στο Δήμο Χανίων, διαπιστώνουμε: Ότι η παρακάτω υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτο διοίκησης Χανίων καθίσταται αυτοδίκαια, από , υπάλληλος της Περιφέρειας Κρήτης και κατατάσσεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση μόνιμου προσω πικού της αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου, με το βαθμό που κατέχει, ως ακολούθως: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΘΜΟΣ Η παρούσα ισχύει από 1/1/2011. Ηράκλειο, 24 Δεκεμβρίου 2014 Ο Περιφερειάρχης ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (10) Στην υπ αριθμ / κοινή υπουργική από φαση «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολι τών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης» (ΦΕΚ 7/Β/ ), παρακαλούμε για τη διόρθωση σφάλματος στα «Έχο ντας υπόψη» και ειδικότερα στο υπ αριθμ. 4 σημείο διορθώνεται το εσφαλμένο: «(ΦΕΚ 3326 Β )», στο ορθό: «(ΦΕΚ 3236 Β )». Δ (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

8 944 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX