Κούλα Σάββα, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήµες, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κούλα Σάββα, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήµες, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 Αξιοποίηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ως Μέσου ιδασκαλίας ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Κούλα Σάββα, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήµες, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κεντρικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις εκπαιδευτικών ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου σχετικά µε συγκεκριµένα περιβαλλοντικά ζητήµατα και τη χρήση του εξωτερικού περιβάλλοντος ως µέσου διδασκαλίας. Στόχος επίσης της παρούσας εργασίας ήταν η ιεράρχηση, από µέρους των εκπαιδευτικών, της καταλληλότητας των επιτόπιων µελετών για τη διδασκαλία των συγκεκριµένων περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Έχουν συλλεγεί δεδοµένα µε τη χρήση ενός ειδικά αναπτυγµένου οργάνου. Η ανάλυση έχει δείξει ότι υπάρχει µια σηµαντική διάσταση µεταξύ των θεµάτων που θεωρούνται σηµαντικά και των θεµάτων που διδάσκονται από τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχει επίσης µια διάσταση µεταξύ των δηλώσεων ως προς τη σηµασία των επιτόπιων µελετών και της πρακτικής των σχολείων 1. Θεωρητικό πλαίσιο Στο πλαίσιο της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στην εκπαίδευση εκτός των ορίων της σχολικής αίθουσας και την εµπειρική εκπαίδευση έχουν εξετασθεί θέµατα όπως η προσωπικότητα του ατόµου, η αυτοδυναµία, η κοινωνική ολοκλήρωση, τα ποσοστά συµµετοχής και η αυτοεκτίµηση (Ewert, 1989). Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα των ερευνών που γίνονται σε αυτή την περιοχή, υπάρχουν πολλά οφέλη τόσο από την εµπειρική εκπαίδευση όσο και από τη συµµετοχή σε δραστηριότητες εκτός των ορίων της σχολικής αίθουσας (Ewert,1989). Ο όρος «Εκπαίδευση εκτός των ορίων της Σχολικής Αίθουσας» ή «Εκπαίδευση έξω από το Σχολείο» (Outdoor Education), αναφέρεται σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία που γίνεται έξω από τη σχολική τάξη. Σύµφωνα µε τον Priest (1986), για τον όρο αυτό έχουν δοθεί διάφοροι ορισµοί και συχνά φαίνεται να είναι συνώνυµος µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Βασικά, η Εκπαίδευση εκτός των ορίων της Σχολικής Αίθουσας θεωρείται ως µια από τις σηµαντικότερες εκπαιδευτικές κινήσεις από τις οποίες προήλθε η περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε.) στην Αµερική και την Ευρώπη. Οι εκπαιδευτικές αυτές κινήσεις, ανάµεσα στις οποίες συγκαταλέγονται και «η 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 311

2 Κ. Σάββα & Κ. Κωνσταντίνου Προοδευτική Κίνηση στην Εκπαίδευση», «η Μελέτη της Φύσης», «οι Αγροτικές σπουδές», «η Εκπαίδευση για ιατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος», «οι Μελέτες Πεδίου» και οι «Περιβαλλοντικές Σπουδές» (Παπαδηµητρίου 1998), αναπτύχθηκαν κατά το τέλος του 19 ου αιώνα, µέσα σε ένα κλίµα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και µε αντικειµενικό στόχο τη σύνδεση περιβάλλοντος και εκπαίδευσης. Κάποιες από αυτές τις κινήσεις αναπτύχθηκαν µε κριτήρια περισσότερο εκπαιδευτικά ενώ κάποιες άλλες µε κριτήρια περισσότερο περιβαλλοντικά και πολλές από αυτές διασταυρώθηκαν τόσο χρονικά όσο και σε επίπεδο στόχων, θεµατολογίας και µεθοδολογίας (Παπαδηµητρίου, 1998). Στην Αµερική, το 1920 περίπου, η ανάπτυξη της κίνησης «Εκπαίδευση έξω από το Σχολείο» συνδέθηκε αφενός µε το φαινόµενο «Επιστροφή στη Φύση», ως αντίδραση στην αστικοποίηση και την έλλειψη επαφής µε το φυσικό περιβάλλον, και αφετέρου µε τις απόψεις της Προοδευτικής Κίνησης των Dewey και Kilpatrick σχετικά µε τη σηµασία που έχει η παροχή ευκαιριών στα παιδιά να έχουν από πρώτο χέρι εµπειρίες τόσο µέσα στην τάξη όσο και έξω από αυτήν (Παπαδηµητρίου, 1998, σελ.30-31). Στη Βρετανία, σύµφωνα µε τον Sterling (1992), η «Εκπαίδευση έξω από το Σχολείο», ως κίνηση, εµφανίστηκε αργότερα (σχεδόν παράλληλα µε την Π.Ε.) και προήλθε από την παραδοσιακή ενασχόληση µε την ύπαιθρο. Ο κύριος σκοπός της εκπαίδευσης εκτός των ορίων της σχολικής αίθουσας, είναι να παρέχει άµεσες εµπειρίες και βιώµατα -τόσο µέσα στο φυσικό όσο και στο δοµηµένο περιβάλλον που να συµπληρώνουν και να επεκτείνουν το θεωρητικό µέρος που παρέχεται µέσα στην τάξη (Knapp, 1996). Αυτή η εµπειρία έχει σκοπό να δώσει στους µαθητές ολοκληρωµένη γνώση για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα και να αναπτύξει την αυτοπεποίθηση, την περιβαλλοντική ευαισθησία, τις δεξιότητες δράσης και τις κοινωνικές τους σχέσεις. Το είδος αυτό της εκπαίδευσης, είναι µια δυναµική προσέγγιση για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός συνόλου πολιτών που θα είναι έτοιµοι να ζήσουν σε ένα περιβάλλον χωρίς να προκαλούν την καταστροφή του (Orr, 1994, p. 14) και συµβάλλει σηµαντικά τόσο στη φυσική όσο και στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των µαθητών. Οι επιτόπιες µελέτες και γενικά η αξιοποίηση του εξωτερικού περιβάλλοντος, ως µέσου διδασκαλίας, στοχεύει τόσο στην προώθηση της συναισθηµατικής σχέσης των εκπαιδευοµένων µε το φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον, όσο και στην ευαισθητοποίηση τους, µέσα από προσωπικές εµπειρίες, για θέµατα περιβάλλοντος. Στις µέρες µας είναι αναγκαία η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και αυτό µπορεί να γίνει κατορθωτό µόνο µέσα από προγράµµατα τα οποία ενισχύουν τις θετικές στάσεις προς βελτίωση του περιβάλλοντος (Macrae:1990). 2. Γενικός σκοπός της έρευνας-δείγµα-συλλογή δεδοµένων Στα πλαίσια των πιο πάνω προβληµατισµών και διαπιστώσεων, διερευνήθηκαν οι απόψεις εκπαιδευτικών ηµοτικής και Μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου αναφορικά µε συγκεκριµένα περιβαλλοντικά ζητήµατα και τη χρήση του εξωτερικού περιβάλλοντος ως µέσου διδασκαλίας. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε ένα δείγµα 100 εκπαιδευτικών 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 312

3 Αξιοποίηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ως Μέσου ιδασκαλίας οι οποίοι επισκέπτονταν το Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Λεµίθου τη σχολική χρονιά (δείγµα ευκαιρίας). Από τους εκατό εκπαιδευτικούς που έλαβαν µέρος στην έρευνα, οι 55 προέρχονταν από τη Μέση Εκπαίδευση και οι 45 από τη ηµοτική. Η έρευνα θεωρείται ότι έχει σχετική αντιπροσωπευτικότητα εφόσον το δηµογραφικό προφίλ της περιλαµβάνει άτοµα όλων των οµάδων φύλου, επιπέδου µόρφωσης και ηλικίας (άντρες 62%, γυναίκες 28%, εκπαιδευτικοί µεταξύ ετών 38%, κάτω των 30 ετών 25%, εκπαιδευτικοί µεταξύ ετών 22%, και εκπαιδευτικοί µε ηλικία µεταξύ ετών 8%. Επίσης το 81 % των εκπαιδευτικών που έλαβαν µέρος στην έρευνα είναι κάτοχοι πρώτου πανεπιστηµιακού πτυχίου). Το άρθρο αυτό επικεντρώνεται στην παρουσίαση των ευρηµάτων της έρευνας τα οποία εξετάζουν µεταξύ άλλων τις απόψεις και γνώσεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά συγκεκριµένα περιβαλλοντικά ζητήµατα και το βαθµό στο οποίο τα διδάσκουν. Εξετάζονται επίσης οι πηγές πληροφόρησης που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τα πιο πάνω ζητήµατα καθώς επίσης και οι προτιµήσεις τους όσον αφορά διδακτικό υλικό για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Γίνονται επίσης κάποιες συγκρίσεις µεταξύ εκπαιδευτικών ηµοτικής και Μέσης εκπαίδευσης αναφορικά µε τις τάξεις και τα µαθήµατα στα οποία πιστεύουν ότι είναι δυνατό να προσφέρεται η περιβαλλοντική εκπαίδευση στο σχολείο τους. Για τη συγκέντρωση των πιο πάνω στοιχείων χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο µε ανοικτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις (Παράρτηµα). 3. Αποτελέσµατα-Ανάλυση δεδοµένων Στην έρευνα χρησιµοποιείται κυρίως Περιγραφική Στατιστική (µέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, ποσοστά, συχνότητες). Περιγράφεται η γενική τάση των απόψεων και γίνονται κάποιες συγκρίσεις µεταξύ εκπαιδευτικών ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Απόψεις εκπαιδευτικών κατά πόσο συγκεκριµένα περιβαλλοντικά ζητήµατα προσφέρονται για διδασκαλία εκτός της σχολικής τάξης. Γνώσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τα συγκεκριµένα ζητήµατα και βαθµός στον οποίο τα διδάσκουν Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν για τις απόψεις τους σχετικά µε την καταλληλότητα των επιτόπιων µελετών για τη διδασκαλία συγκεκριµένων περιβαλλοντικών ζητηµάτων, για τις γνώσεις που έχουν για αυτά τα ζητήµατα και το βαθµό στον οποίο τα διδάσκουν. Όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα χρησιµοποιήθηκαν µέσοι όροι, για το µέρος Α, Β, και Γ, αντιµετωπίζοντας τη διατακτική κλίµακα των απαντήσεων ως µια ισοδιαστηµική, πράγµα που αποτελεί συνηθισµένη πρακτική στο χώρο των κοινωνικών επιστηµών. Για το σκοπό αυτό, ως συµπέρασµα από τον κάθε µέσο όρο προέκυψε µια θετική (για µέσους όρους 2,5-4) ή µια αρνητική αξιολόγηση (για µέσους όρους 1-2,5). ηλαδή για το µέρος Α του ερωτηµατολογίου: «αρκετά» και «κάπως», για το µέρος Β: «το γνωρίζω αρκετά µόλις 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 313

4 Κ. Σάββα & Κ. Κωνσταντίνου» και «έχω κάποια γνώση όχι αρκετή καλά», και για το µέρος Γ: «το διδάσκω σε κάποιο βαθµό» και «κάνω απλή εισαγωγή» αντίστοιχα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι οι επιτόπιες µελέτες προσφέρονται αρκετά για τη διδασκαλία των συγκεκριµένων περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Επιπλέον, όπως δείχνει ο πιο κάτω πίνακας, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς απάντησαν ότι γνωρίζουν το θέµα αρκετά µόλις για να το διδάξουν και για τα περισσότερα από τα ζητήµατα κάνουν απλή εισαγωγή. Ο πίνακας 1 πιο κάτω δείχνει τα συνοπτικά αποτελέσµατα. Πίνακας 1 Απόψεις εκπαιδευτικών κατά πόσο συγκεκριµένα περιβαλλοντικά ζητήµατα προσφέρονται για διδασκαλία εκτός της σχολικής τάξης. Γνώσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τα συγκεκριµένα ζητήµατα και βαθµός στον οποίο τα διδάσκουν Περιβαλλοντικά ζητήµατα 1- τρύπα του όζοντος 2- διαρροές πετρελαίου A. Σε ποιο βαθµό προσφέρονται οι επισκέψεις σε χώρους εκτός τάξης για να διδαχθούν οι µαθητές σας για το συγκεκριµένο ζήτηµα; Μέσος όρος- Τυπική Ερµηνεία απόκλιση B. Πόσο καλά γνωρίζετε τα θέµατα που άπτονται του σχετικού περιβαλλοντικού ζητήµατος; Μέσος όρος Τυπική απόκλιση κάπως κάπως Ερµηνεία Το γνωρίζω αρκετά µόλις Το γνωρίζω αρκετά µόλις Γ. Σε ποιο βαθµό διδάσκετε εσείς για το συγκεκριµένο περιβαλλοντικό ζήτηµα? Μέσος όρος τυπική απόκλιση Ερµηνεία 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 314

5 Αξιοποίηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ως Μέσου ιδασκαλίας 3- διαχείριση σκυβάλων αρκετά απώλεια εδάφους αρκετά όξινη βροχή κάπως ρύπανση του αέρα αρκετά εισαγόµενα φυτά και ζώα αρκετά Τουριστική ανάπτυξη αρκετά παγκόσµια θέρµανση κάπως ρύπανση της θάλασσας αρκετά φυτά και ζώα που απειλούνται µε κάπως αφανισµό 12-διαθεσιµότητα γλυκού νερού αρκετά διαχείριση παραλιών αρκετά αστυφιλία αρκετά γεωργοκτηνοτροφία αρκετά θαλάσσια οικοσυστήµατα 17- υδατοφράγµατα κάπως αρκετά Έχω κάποια γνώση, όχι αρκετή καλά Έχω κάποια γνώση, όχι αρκετή καλά Έχω κάποια γνώση, όχι αρκετή καλά ιδασκαλία σε κάποιο βαθµό ιδασκαλία σε κάποιο βαθµό 18- ιχθυοκαλλιέργειες αρκετά Μέσος όρος 2.70 αρκετά 2.84 Έχω κάποια γνώση, όχι αρκετή καλά Το γνωρίζω αρκετά µόλις για να το διδάξω Απλή εισαγωγή στο θέµα Οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν επίσης σε πιο βαθµό πιστεύουν ότι θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος προσφέρονται για διδασκαλία εκτός της τάξης, πόσο γνωρίζουν για αυτά τα θέµατα και σε ποιο βαθµό τα διδάσκουν. Μερικά από τα θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος, αφορούσαν για παράδειγµα διαδικασίες επιστηµονικής µεθόδου και τις τέχνες στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών (παράρτηµα). Όπως και στα πιο πάνω αποτελέσµατα, οι απαντήσεις συγκλίνουν προς το αρκετά, δηλ. πιστεύουν ότι τα θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος προσφέρονται αρκετά για διδασκαλία εκτός της τάξης. Επιπλέον γνωρίζουν τα θέµατα αρκετά µόνο για να τα διδάξουν και εποµένως τις περισσότερες φορές κάνουν απλώς µια εισαγωγή. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 315

6 Κ. Σάββα & Κ. Κωνσταντίνου Τα ζητήµατα µε τις περισσότερες θετικές απαντήσεις, δηλ, που διδάσκονται περισσότερο σύµφωνα µε την άποψη των εκπαιδευτικών εκτός της τάξης είναι τα υδατοφράγµατα και η τουριστική ανάπτυξη ενώ θέµατα για τα οποία γνωρίζουν αρκετά µέχρι πολύ καλά είναι θέµατα που αφορούν τη ρύπανση του αέρα και της θάλασσας, τη διαθεσιµότητα γλυκού νερού και την όξινη βροχή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα πιο πάνω θέµατα διδάσκονται σε κάποιο βαθµό ή ενδελεχώς από µέρους των εκπαιδευτικών και αυτό συµφωνεί µε άλλες έρευνες αποτελέσµατα των οποίων έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί συνήθως διδάσκουν αυτό που γνωρίζουν. Σύµφωνα µε τα πιο πάνω αποτελέσµατα, όλα τα ζητήµατα που αναφέρονται προσφέρονται «κάπως» ή «αρκετά», σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς, για διδασκαλία εκτός της τάξης. Στην πράξη όµως οι προσδιορισµοί «κάπως» ή «αρκετά» περιγράφουν µια γενική κατάσταση που σίγουρα περιλαµβάνει πολλές διαβαθµίσεις. Στα δύο ιαγράµµατα που ακολουθούν, παρουσιάζονται τέτοιες διαβαθµίσεις που αφορούν στα ζητήµατα που είχαν τους µεγαλύτερους µέσους όρους και αντίστοιχα τα µεγαλύτερα ποσοστά απαντήσεων «αρκετά» και «πολύ». ιάγραµµα 1: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση: «πόσο καλά γνωρίζετε τα θέµατα που άπτονται του σχετικού περιβαλλοντικού ζητήµατος» (ζητήµατα µε τις περισσότερες θετικές απαντήσεις) ρύπανση της θάλασσας όξινη βροχή διαθεσιµότητα γλυκού νερού ρύπανση του αέρα δεν το έχω υπόψη όχι αρκετή γνώση αρκετή γνώση πολύ καλή γνώση 0% 20% 40% 60% 80% 100% 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 316

7 Αξιοποίηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ως Μέσου ιδασκαλίας ιάγραµµα 2: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση: «Σε ποιο βαθµό διδάσκετε εσείς για το συγκεκριµένο περιβαλλοντικό ζήτηµα» (ζητήµατα µε τις περισσότερες θετικές απαντήσεις) καθόλου ρύπανση της θάλασσας διαδικασίες ειστηµονικής µεθόδου απλή εισαγωγή διαθεσιµότητα γλυκού νερού ρύπανση του αέρα 0% 20% 40% 60% 80% 100% διδασκαλία σε βαθµό ενδελεχής διδασκαλία Τα αποτελέσµατα στο πιο πάνω ιάγραµµα 2, συµφωνούν κατά πολύ µε τα αποτελέσµατα που φαίνονται στο ιάγραµµα 1 σχετικά µε τις γνώσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Όπως φαίνεται από το εν λόγω ιάγραµµα, οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν, αρκετά µέχρι πολύ καλά, θέµατα όπως η ρύπανση του αέρα, η διαθεσιµότητα γλυκού νερού και η ρύπανση της θάλασσας, και αυτό ίσως σχετίζεται µε το γεγονός ότι τα ίδια αυτά θέµατα διδάσκονται σε κάποιο βαθµό ή ενδελεχώς από µέρους των εκπαιδευτικών. Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τους αρχαιολογικούς χώρους ως την πιο κατάλληλη προς επίσκεψη περιοχή. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η επιλογή αυτή είχε τη µεγαλύτερη συχνότητα επίσκεψης στις τρεις πρώτες επιλογές των εκπαιδευτικών (ίσως επειδή οι χώροι αυτοί βοηθούν στη σύνδεση της ιστορίας µε το περιβάλλον), ενώ ακολουθούν οι βιοµηχανίες και τα πάρκα. Αφού οι εκπαιδευτικοί απάντησαν στα πιο πάνω ερωτήµατα, τους ζητήθηκε να γράψουν τρία περιβαλλοντικά ζητήµατα για τα οποία θέλουν να µάθουν περισσότερα. Τα ζητήµατα µε τη µεγαλύτερη συνολική συχνότητα εµφάνισης στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών ήταν: 1. «Θαλάσσια οικοσυστήµατα», ζήτηµα το οποίο αναφέρθηκε συνολικά 30 φορές από µέρους των εκπαιδευτικών στην πρώτη τριάδα των συνολικών θεµάτων 2. «Φυτά και ζώα που απειλούνται µε αφανισµό», µε συνολική συχνότητα «Παγκόσµια θέρµανση», µε συνολική συχνότητα αναφοράς ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 317

8 Κ. Σάββα & Κ. Κωνσταντίνου Το ζήτηµα που αφορά την τρύπα του όζοντος και τις τέχνες στη διδασκαλία των Φ.Ε., είχαν τη µεγαλύτερη συχνότητα αναφοράς στην πρώτη επιλογή των εκπαιδευτικών, αναφορικά µε τα ζητήµατα για τα οποία θα ήθελαν να µάθουν περισσότερα. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί απάντησαν στο ερώτηµα : «δηλώστε τρία ζητήµατα που διδάσκετε λιγότερο και το λόγο για τον οποίο το συγκεκριµένο ζήτηµα βρίσκεται χαµηλά στις διδακτικές σας προτεραιότητες». Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι ζητήµατα όπως η «παγκόσµια θέρµανση», «οι τέχνες στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών» και «η τρύπα του όζοντος», βρίσκονται χαµηλά στις διδακτικές προτεραιότητες των εκπαιδευτικών. Τα ζητήµατα αυτά είχαν αναφερθεί και προηγουµένως ως ζητήµατα για τα οποία οι εκπαιδευτικοί θέλουν να µάθουν περισσότερα και ίσως αυτός να είναι ο λόγος για τον οποίο τα συγκεκριµένα ζητήµατα διδάσκονται λιγότερο από µέρους των εκπαιδευτικών. Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους τα πιο πάνω ζητήµατα βρίσκονται χαµηλά στις διδακτικές προτεραιότητες των εκπαιδευτικών, η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι αυτοί οφείλονται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι: 1. το ζήτηµα δεν υπάρχει ως θέµα στο σχολικό αναλυτικό πρόγραµµα (ο λόγος αυτός αναφέρθηκε συνολικά 72 φορές στην τριάδα των λόγων), και 2. δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις (συχνότητα αναφοράς 66 στην τριάδα των λόγων). Πηγές πληροφόρησης των εκπαιδευτικών σε σχέση µε θέµατα που αφορούν το περιβάλλον και µορφή µετεκπαίδευσης που προτιµούν Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να δηλώσουν τις σηµαντικότερες πηγές πληροφόρησης που έχουν σε σχέση µε θέµατα που αφορούν το περιβάλλον. Τα αποτελέσµατα ( ιάγραµµα 3), δείχνουν ότι η σηµαντικότερη πηγή πληροφόρησης που έχουν οι εκπαιδευτικοί είναι η τηλεόραση και ακολουθεί το διαδίκτυο και τα εξειδικευµένα περιοδικά ιάγραµµα 3: Οι τρεις σηµαντικότερες πηγές πληροφόρησης των εκπαιδευτικών σε σχέση µε θέµατα που αφορούν το περιβάλλον τηλεόραση διαδίκτυο εξειδικευµένα περιοδικά Συχνότητα 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 318

9 Αξιοποίηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ως Μέσου ιδασκαλίας Σε σχέση µε την απόκτηση γνώσεων για θέµατα που αφορούν το περιβάλλον και γενικά την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς συµφώνησαν ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο πανεπιστηµιακό πρόγραµµα επιµόρφωσης (ποσοστό 44.4%). Προτιµήσεις εκπαιδευτικών για διδακτικό υλικό Όσον αφορά τις προτιµήσεις των εκπαιδευτικών για διδακτικό υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η ανάλυση των συχνοτήτων πρώτης προτίµησης έδωσε τα αποτελέσµατα που φαίνονται στο πιο κάτω ιάγραµµα 4. Όπως φαίνεται η µεγαλύτερη σηµασία δίνεται µε πολλή σαφήνεια στα εποπτικά µέσα και στη συνέχεια στο βιβλίο και τις δραστηριότητες σχέδια µαθήµατος. ιάγραµµα 4: Προτιµήσεις εκπαιδευτικών για διδακτικό υλικό Συχνότητα 1ης προτιµήσης σε διδακτικό υλικό Εποπτικά µέσα βιβλίο δραστηριότητες ή σχέδια µαθήµατος διδακτικές ενότητες ενηµερωτικά φυλλάδια άλλο Για µια πιο συνολική αξιολόγηση, όµως, προσδιορίστηκε η µέση κατάταξη για το κάθε εκπαιδευτικό υλικό µε τη χρήση του Friedman Test. To test έδωσε την ακόλουθη µέση κατάταξη: εποπτικά µέσα και υλικά : 1.85 δραστηριότητες ή σχέδια µαθήµατος : 2.83 βιβλίο υλικό αναφοράς : 2.96 ενηµερωτικά φυλλάδια : 3.63 διδακτικές ενότητες : 3.85 άλλο : ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 319

10 Κ. Σάββα & Κ. Κωνσταντίνου Με βάση την πιο πάνω κατάταξη τα εποπτικά µέσα και υλικά, το βιβλίο υλικό αναφοράς και οι δραστηριότητες ή σχεδία µαθήµατος κρίνονται ως αρκετά σηµαντικά από τους εκπαιδευτικούς ενώ οι διδακτικές ενότητες και τα ενηµερωτικά φυλλάδια θεωρούνται λιγότερο σηµαντικά. Τάξεις και µαθήµατα στα οποία οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι είναι πιθανόν να προσφέρεται η περιβαλλοντική εκπαίδευση στο σχολείο τους Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί απάντησαν στο ερώτηµα : «σε ποια τάξη και πιο µάθηµα είναι δυνατό να προσφέρεται η περιβαλλοντική εκπαίδευση στο σχολείο σας;». Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί της ηµοτικής Εκπαίδευσης θεωρούν ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση προσφέρεται περισσότερο στις µεγαλύτερες τάξεις. Οι εκπαιδευτικοί της Μέσης Εκπαίδευσης, θεωρούν ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση προσφέρεται περισσότερο στην Πρώτη Γυµνασίου (προφανώς λόγω του µαθήµατος των φυσιογνωστικών που διδάσκεται στην τάξη αυτή), και τη ευτέρα Λυκείου (ίσως λόγω του ότι στην τάξη αυτή διδάσκεται η επιστήµη περιβάλλοντος). Όσον αφορά τα µαθήµατα στα οποία πιστεύουν ότι προσφέρεται η περιβαλλοντική εκπαίδευση, τόσο οι εκπαιδευτικοί της ηµοτικής Εκπαίδευσης όσο και της Μέσης, θεωρούν ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση προσφέρεται περισσότερο στο µάθηµα της Επιστήµης. Συσχετίσεις µεταξύ µεταβλητών (γνώσεις και βαθµός διδασκαλίας συγκεκριµένων περιβαλλοντικών ζητηµάτων) Για να καθοριστεί η σχέση µεταξύ της ιεράρχησης της καταλληλότητας των επιτόπιων µελετών για τα συγκεκριµένα περιβαλλοντικά ζητήµατα µε τη γνώση και το βαθµό διδασκαλίας των ζητηµάτων αυτών (σχέση µεταξύ Α και Β και Α και Γ), καθώς επίσης και η σχέση µεταξύ γνώσης και βαθµού διδασκαλίας των ζητηµάτων (σχέση µεταξύ Β και Γ), χρησιµοποιήθηκε η στατιστική τεχνική Correlation Analysis. Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τα αποτελέσµατα από τις συσχετίσεις: 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 320

11 Αξιοποίηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ως Μέσου ιδασκαλίας Πίνακας 2 : Συσχετίσεις µεταξύ γνώσεων και βαθµού διδασκαλίας συγκεκριµένων περιβαλλοντικών ζητηµάτων Καταλληλότητα επιτόπιων µελετών Γνώσεις Βαθµός διδασκαλίας Pearson Correlation Sig.(2-tailed) N Pearson Correlation Sig.(2-tailed) N Pearson Correlation Sig.(2-tailed) N Καταλληλότητα επιτόπιων µελετών.516** ** Γνώσεις.516** ** Βαθµός διδασκαλίας.344** ** ** Οι συσχετίσεις είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.01(2- tailed). Από τα πιο πάνω αποτελέσµατα φαίνεται ότι ο συντελεστής συσχέτισης µεταξύ της ιεράρχησης της καταλληλότητας των επιτόπιων µελετών και των γνώσεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τα συγκεκριµένα περιβαλλοντικά ζητήµατα είναι και αυτό δείχνει ότι οι δύο πιο πάνω µεταβλητές σχετίζονται θετικά. Το ίδιο ισχύει και για τις γνώσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα και το βαθµό στον οποίο τα διδάσκουν. Ο συντελεστής συσχέτισης µεταξύ των δύο αυτών µεταβλητών είναι και σύµφωνα µε τα πιο πάνω υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ των δύο µεταβλητών. Αντίθετα ο συντελεστής συσχέτισης µεταξύ βαθµού διδασκαλίας και ιεράρχησης της καταλληλότητας των επιτόπιων µελετών είναι 0.344, και εφόσον η τιµή δεν είναι σχετικά κοντά στο 1 ή το -1, αυτό δείχνει ότι αυτές οι µεταβλητές δεν συσχετίζονται και πολύ. 4. Συζήτηση-Συµπεράσµατα Μέσα από την έρευνα, φάνηκε ότι υπάρχουν διάφορα περιβαλλοντικά θέµατα τα οποία διδάσκονται ήδη στους µαθητές ως µέρος του αναλυτικού τους προγράµµατος. Αυτά τα θέµατα περιλαµβάνουν διάφορα περιβαλλοντικά ζητήµατα όπως φυτά και ζώα που απειλούνται µε αφανισµό, διαθεσιµότητα γλυκού νερού, ιχθυοκαλλιέργειες, διαχείριση σκυβάλων, ρύπανση του αέρα, και παγκόσµια θέρµανση. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι αρκετά από αυτά τα ζητήµατα προσφέρονται για διδασκαλία εκτός των ορίων της σχολικής αίθουσας αλλά τις περισσότερες φορές οι γνώσεις που έχουν για αυτά τα ζητήµατα είναι περιορισµένες, 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 321

12 Κ. Σάββα & Κ. Κωνσταντίνου και ως εκ τούτου αποφεύγουν να επεκτείνουν τη διδασκαλία σε χώρους εκτός του σχολικού πλαισίου. Οι απαντήσεις που έχουν δοθεί δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα ζητήµατα που προσφέρεται περισσότερο, για διδασκαλία εκτός της τάξης, είναι τα υδατοφράγµατα, η διαχείριση σκυβάλων και η τουριστική ανάπτυξη. Αυτά τα τρία ζητήµατα, ως γνωστό, έχουν εθνικό ενδιαφέρον για την Κύπρο και γι αυτό ίσως θεωρούνται ως τα τρία σηµαντικότερα ζητήµατα για διδασκαλία. Τα ζητήµατα που διδάσκονται λιγότερο, όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα, είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες, η απώλεια εδάφους, εισαγόµενα φυτά και ζώα, ο ρόλος της γης στο διάστηµα κ.τ.λ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η τρύπα του όζοντος είναι ένα από τα ζητήµατα που διδάσκονται λιγότερο και όπως έχει προαναφερθεί ο λόγος ίσως να είναι το γεγονός ότι για το ζήτηµα αυτό οι εκπαιδευτικοί θέλουν να µάθουν περισσότερα όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα. Οι λόγοι για τους οποίους τα πιο πάνω ζητήµατα βρίσκονται χαµηλά στις διδακτικές προτεραιότητες των εκπαιδευτικών, είναι όπως ανέφεραν είτε γιατί το ζήτηµα δεν υπάρχει ως θέµα στο αναλυτικό πρόγραµµα, είτε υπάρχουν άλλες δυσκολίες όπως έλλειψη γνώσεων από µέρους τους, έλλειψη διδακτικού υλικού, διάφορα άλλα πρακτικά προβλήµατα και τέλος έλλειψη ενδιαφέροντος από µέρους τους για τα συγκεκριµένα ζητήµατα. Oι πηγές πληροφόρησης των εκπαιδευτικών, όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα, είναι η τηλεόραση και το διαδίκτυο ή τα εξειδικευµένα περιοδικά. Σύµφωνα µε τους Iding, Klemm & Speitel 2001, τόσο διάφοροι επιστήµονες αλλά περισσότερο οι εκπαιδευτικοί βασίζονται σε µέσα όπως η τηλεόραση και το διαδίκτυο για συλλογή πληροφοριών. Από τα αποτελέσµατα φάνηκε επίσης ότι η µορφή µετεκπαίδευσης που προτιµούν είναι το πανεπιστηµιακό πρόγραµµα επιµόρφωσης και οι προτιµήσεις τους σε διδακτικό υλικό είναι κυρίως τα εποπτικά µέσα και ακολουθεί το βιβλίο-υλικό αναφοράς. Τέλος, όσον αφορά την τάξη στην οποία οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι είναι δυνατό να προσφέρεται η περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι µεν εκπαιδευτικοί της ηµοτικής Εκπαίδευσης έδειξαν µια προτίµηση στις µεγάλες τάξεις, ενώ στη Μέση Εκπαίδευση παρατηρείται µια προτίµηση στην Πρώτη και ευτέρα Λυκείου. Για το µάθηµα το οποίο πιστεύουν ότι προσφέρεται περισσότερο για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, όλοι οι εκπαιδευτικοί συµφωνούν υπέρ της Επιστήµης και της Γεωγραφίας. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 322

13 Αξιοποίηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ως Μέσου ιδασκαλίας ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παπαδηµητρίου, Β. (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο : Μια ιαχρονική Θεώρηση (Αθήνα, Τυπωθήτω). Ewert, A. (1989a). Outdoor adventure pursuits: Foundations, models, and theories Columbus, OH: Publishing Horizons. Ewert, A. (1989b). The history of outdoor adventure programming: A U.S. perspective. Journal of Adventure Education and Outdoor Leadership, 6(4), Iding, M. K., Klemm, E. B. & Speitel, T. W. (2001). Do Scientists and Teachers Agree on the Credibility of Media Information Sources? International Journal of Instructional Media, 28(1), 83. Knapp, C. E. (1996). Just beyond the classroom : Community adventures for interdisciplinary learning. Charleston, WV: ERIC Clearinghouse on Rural Education and Small Schools. (ERIC Document Reproduction Service No. ED ). MacRae, K. (1990). Diverse Purposes and Practices: Outdoor and Environmental Education. Melbourne: Macmillan Australia. Orr, D. (1994). Earth in mind: On education, environment, and the human prospect. Washington, DC: Island Press. Priest, S. (1986). Redefining outdoor education: A matter of many relationships. Journal of Environmental Education, 17(3), Sterling, S.(1992).Coming of Age. A short History of Environmental Education.Walsal: National Association for Environmental Education. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 323

14 Κ. Σάββα & Κ. Κωνσταντίνου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Περιβαλλοντικές Eπισκέψεις: Ερωτηµατολόγιο Εκπαιδευτικών Οδηγίες: Στο παρόν ερωτηµατολόγιο επιχειρούµε να καταγράψουµε τις προσπάθειες που κάνουν οι εκπαιδευτικοί για αξιοποίηση του εξωτερικού περιβάλλοντος στη διδασκαλία τους. Tέτοιες προσπάθειες προκύπτουν συνήθως µέσα από επισκέψεις σε αγρούς, σε τοπικά πάρκα, στο δάσος ή σε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Παρακαλούµε να απαντήσετε και τις τρεις ερωτήσεις για το κάθε περιβαλλοντικό ζήτηµα κυκλώνοντας την καλύτερη απάντησή σας στην κάθε περίπτωση. A. Σε ποιο βαθµό προσφέρονται οι επισκέψεις σε χώρους εκτός τάξης για να διδαχθούν οι µαθητές σας για το συγκεκριµένο ζήτηµα; 1 = καθόλου 2 = κάπως 3 = αρκετά 4 = πολύ B. Πόσο καλά γνωρίζετε τα θέµατα που άπτονται του σχετικού περιβαλλοντικού ζητήµατος; 1 = δεν το έχω υπόψη µου 2 = κάποια γνώση, όχι αρκετή για να το διδάξω καλά 3 = το γνωρίζω αρκετά, µόλις για να το διδάξω 4 = το γνωρίζω πολύ καλά Γ. Σε ποιο βαθµό διδάσκετε εσείς για το συγκεκριµένο περιβαλλοντικό ζήτηµα; 1 = καθόλου 2 = απλή εισαγωγή 3 = το διδάσκω σε κάποιο βαθµό 4 = ενδελεχής διδασκαλία Περιβαλλοντικά Ζητήµατα Α. Eπισκέψεις Β. Γνώσεις Γ. ιδασκαλία 1. τρύπα του όζοντος διαρροές πετρελαίου διαχείριση σκυβάλων απώλεια εδάφους όξινη βροχή ρύπανση του αέρα εισαγόµενα φυτά και ζώα τουριστική ανάπτυξη παγκόσµια θέρµανση ρύπανση της θάλασσας φυτά και ζώα που απειλούνται µε αφανισµό 12. υδατικό ζήτηµα διαχείριση παραλιών αστυφιλία γεωργοκτηνοτροφία θαλάσσια οικοσυστήµατα υδατοφράγµατα ιχθυοκαλλιέργειες Θέµατα Γενικότερου Ενδιαφέροντος 19. Οι Τέχνες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών 20. Eπαγγέλµατα που σχετίζονται µε τις Φυσικές Επιστήµες 21. ιαδικασίες επιστηµονικής µεθόδου Xρήσεις της τεχνολογίας στις Φυσικές Επιστήµες 23. Aλλαγές σε σχέση µε το χρόνο H ροή της ενέργειας στη φύση ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 324

15 Αξιοποίηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ως Μέσου ιδασκαλίας 25. Aλληλεπιδράσεις νερού, γης, αέρα και ζωντανών οργανισµών 26. O ρόλος της γής στο διάστηµα Φυσική Γεωγραφία Οικολογία της Κύπρου Aρχαιολογία της Kύπρου Aγγειοπλαστική Παραδοσιακή ιατροφή Ξανακοιτάξτε τις απαντήσεις σας στην ερώτηση Α: Σε ποιο βαθµό προσφέρονται οι επισκέψεις σε χώρους εκτός τάξης ; Σηµειώστε πιο κάτω τους αριθµούς των τριών (3) θεµάτων που ΠPOΣΦEPONTAI ΠEPIΣΣOTEPO κατά την άποψή σας. Γράψετε επίσης τους τρεις τελευταίους χώρους που επισκεφθήκατε µε την τάξη σας: (π.χ. εκδροµή στο πάρκο της Aργάκας) Στην ερώτηση Β µας είπατε για τις γνώσεις σας σε σχέση µε συγκεκριµένα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Για ποια τρία (3) θέµατα θα θέλατε να ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ; (Σηµειώστε τους αριθµούς) Στην ερώτηση Γ, ξανακοιτάξτε τα τρία ζητήµατα που διδάσκετε ΛΙΓΟΤΕΡΟ. Για το καθένα από αυτά, δηλώστε τον αριθµό του και σε συντοµία το λόγο για τον οποίο το θέµα βρίσκεται σχετικά χαµηλά στις διδακτικές σας προτεραιότητες. Αριθµός Ζητήµατος Λόγος που δε διδάσκεται όσο τα υπόλοιπα Ποιες από τις πιο κάτω είναι οι δύο (2) σηµαντικότερες πηγές πληροφόρησής σας σε σχέση µε θέµατα που αφορούν στο περιβάλλον; (Να σηµειώσετε ΥΟ από τα κατωτέρω) τηλεόραση ραδιόφωνο ιαδίκτυο (Internet) περιοδικά ειδήσεων εφηµερίδα εξειδικευµένα περιοδικά ενηµερωτικά φυλλάδια βιβλία σεµινάρια και µαθήµατα προσωπικές εµπειρίες οργανισµοί άλλο (δηλώστε): 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 325

16 Κ. Σάββα & Κ. Κωνσταντίνου Ποια µορφή µετεκπαίδευσης προτιµάτε; (Επιλέξτε ΜΙΑ) σύντοµο πρόγραµµα (κάτω των 2 ωρών) καλοκαιρινό σεµινάριο σεµινάριο µιας µέρας σεµινάριο σε σαββατοκυρίακο Πανεπιστηµιακό πρόγραµµα επιµόρφωσης άλλο (δηλώστε): Ποια µορφή θα επιλέγατε για διδακτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ώστε να σας είναι όσο το δυνατό πιο χρήσιµο; Σηµειώστε τις προτιµήσεις σας µε σειρά προτεραιότητας 1, 2, 3, 4, 5... µε τον αριθµό 1 να αντιπροσωπεύει την πλέον προτιµητέα µορφή. βιβλίο ή υλικό αναφοράς διδακτικές ενότητες εποπτικά µέσα και υλικά ενηµερωτικά φυλλάδια δραστηριότητες ή σχέδια µαθήµατος άλλο (δηλώστε): Σε ποια τάξη και σε ποιο(α) µάθηµα (µαθήµατα) είναι πιθανότερο να προσφέρεται η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο σχολείο σας; Προσωπικά στοιχεία: Είστε εκπαιδευτικός; Επιθεωρητής; ηµοτική/μέση Εκπαίδευση Άλλο (δηλώστε) Πού εργάζεστε; Πόλη Χωριό Σε ποιες τάξεις και ποια µαθήµατα διδάσκετε; Φύλο: Θ Α Ηλικία: <30, 30-40, 41-50, ιδακτική πείρα χρόνια. Πτυχίο: Πρώτο (Bachelors) Masters ιδακτορικό Γνωστικό αντικείµενο του υψηλότερου πτυχίου; Σας ευχαριστούµε για το χρόνο και τη βοήθειά σας! 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 326

Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή

Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή Σύστηµα τηλε-πληροφοριών για συνεχή συλλογή, επεξεργασία, και διάδοση υλικού για κατάρτιση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή Ερωτήσεις για τη σχολική µονάδα Περιγραφικά στοιχεία της σχολικής Μονάδας A. Παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2009 T.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία Φαξ: 22 480505, Tηλ: 22

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών

Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών NTSE - Nano Technology Science Education Project No: 511787-LLP-1-2010-1-TR-KA3-KA3MP Ερωτηματολόγιο προς καθηγητές φυσικών επιστημών 1. Ποια θέματα στον τομέα των φυσικών επιστημών θεωρείτε ότι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής:

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: 1 Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Παναρέτου Κατερίνα, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Χαράλαμπος Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ.

ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. 1 Eργαστήριο 2: Καλές Πρακτικές Παιδαγωγικής Ηγεσίας ρ. Γεωργία Πασιαρδή, ιευθύντρια Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης ρ. Γιάννης Σαββίδης, ιευθυντής Σχολείων ηµοτικής Εκπαίδευσης, Μέλος Σ.Ε.Π. Α.Π.ΚΥ. «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ ΒΑ Σ Ε Ω Ν

Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ ΒΑ Σ Ε Ω Ν 1 Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Ι Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ ΒΑ Σ Ε Ω Ν Σχεδιασµός διδασκαλίας Σχέδιο µαθήµατος Η επιστηµονική κατάρτιση είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για αποτελεσµατική διδασκαλία, επειδή ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ Αναγνώριση Ανάγκης Αναγνώριση ανάγκης για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως αποτέλεσμα μιας αρχικής αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτή την θεµατική ενότητα οι φοιτητές γνωρίζουν :

Σε αυτή την θεµατική ενότητα οι φοιτητές γνωρίζουν : ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 73 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΝΕΟ βιβλιο_layout 1 23/9/2016 4:25 μμ Page 7 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος... 13 Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕφαλαιΟ 1 Διαθεματικότητα και η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 1.1. Ενιαιοποιημένα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»

Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» Κουθούρης Χαρίλαος, Επίκουρος Καθηγητής στην «ιοίκηση ραστηριοτήτων Αναψυχής», Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3 Πίνακας 1: Μέσοι όροι τµηµάτων ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ Οικολογική Αγοραστική Συµπεριφορά Τµήµα 1 Τµήµα 2 Τµήµα 3 A01 Μεταξύ ενός οικολογικού και ενός κοινού προϊόντος, 4.99 3.46 2.22 διαλέγω

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις του οικολογικού σήµατος

Περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις του οικολογικού σήµατος Περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις του οικολογικού σήµατος Του Α. Μπαρµπούτση Χηµικού Ε.Κ.Π.Α. Οι µαθητές ελάχιστη πληροφόρηση έχουν µέσα από το σχολείο για τα θέµατα περιβάλλοντος ενώ εκδηλώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ανανέωση του αντικειµένου Η καλύτερη προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει τον πειραµατισµό.

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Κιούσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ 2014-2015 Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑΣΕΝΑΡΙΑ ήκαι ΣΧΕ ΙΑΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 Τι είναι Εκπαιδευτικό Σενάριο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον"

Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 106 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Μια στατιστική έρευνα των παραµέτρων διδασκαλίας του µαθήµατος "Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον" Χρήστος Κοίλιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

MΕΛΕΤΕΣ ΠΕ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΩΝ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

MΕΛΕΤΕΣ ΠΕ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΩΝ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MΕΛΕΤΕΣ ΠΕ ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΩΝ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Παρασκευή Βασάλα Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π. ελλαπόρτα 4, 28100 Αργοστόλι, perival@dide.kef.sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 31. To σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί µε τη χρήση του λογισµικού Geogebra.

Εικόνα 31. To σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί µε τη χρήση του λογισµικού Geogebra. Σενάριο 4. Η µέτρηση του εµβαδού ενός παραβολικού οικοπέδου Γνωστική περιοχή: Μαθηµατικά Γ' Λυκείου. Παραβολή. Τετραγωνική συνάρτηση. Εµβαδόν. Ορισµένο ολοκλήρωµα Θέµα: Οι τέσσερις πλευρές ενός οικοπέδου

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική συνεργάτης Α.Π.Θ.! Δ ιοργάνωση: Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

PROFESSIONALIZATION OF LITERACY AND BASIC EDUCATION BASIC MODULES FOR TEACHER TRAINING TRAIN

PROFESSIONALIZATION OF LITERACY AND BASIC EDUCATION BASIC MODULES FOR TEACHER TRAINING TRAIN Προσόντα για λειτουργούς Εγχειρίδιο Εισαγωγή αλφαβητισµού PROFESSIONALIZATION OF LITERACY AND BASIC EDUCATION BASIC MODULES FOR TEACHER TRAINING TRAIN Contract Number: 229564CP120061-DEGRUNDTVIGG1 Project

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Η έρευνα αφορά στις στάσεις των φοιτητών απέναντι σε θέµατα σχετικά όχι µόνο µε τη φοιτητική αλλά και την κοινωνικοπολιτική τους ιδιότητα. Η έρευνα διεξήχθη το Μάιο του

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε μαθητές Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών Βορείου Ελλάδος Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ 2000 Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Συσχέτιση. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη,

Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Συσχέτιση. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη, Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση εδομένων Συσχέτιση Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη, 2013-2014 Οι επιδόσεις δέκα μαθητών σε τέσσερα μαθήματα Μαθητής Άλγεβρα

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

2. Ηλικία:

2. Ηλικία: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ιερεύνηση στάσεων, απόψεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τον Αυτοπροσδιορισµό των Ατόµων µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες Νο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ [1] ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ Επεξεργασία & ανάλυση στοιχείων: Δήμητρα Αντωνοπούλου * Στο σεμινάριο επιμόρφωσης «Διακρίσεις σε βάρος των νέων. Το πρόβλημα και η αντιμετώπισή του» που πραγματοποίησε η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα 15/09/ /10/2016. SKG - Αεροδρόμιο (Θεσσαλονίκη) Χώρα καταγωγής

Έρευνα 15/09/ /10/2016. SKG - Αεροδρόμιο (Θεσσαλονίκη) Χώρα καταγωγής Έρευνα 15/09/2016 07/10/2016 SKG - Αεροδρόμιο (Θεσσαλονίκη) 1. Χώρα καταγωγής Χώρα καταγωγής Ποσοστό Γερμανία 39 19,5 19,5 19,5 Ιταλία 21 10,5 10,5 30,0 Ισπανία 23 11,5 11,5 41,5 Σουηδία 14 7,0 7,0 48,5

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση

Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Ειδικότητα: Ύφασµα Ένδυση Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος Α Τάξη 2 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Τεχνική Ανάλυση Οργάνωση Συλλογής». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Φιλίππων: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Πάππος, Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Χατζηπαντελής Θ. ΓκίνηςΔ. ΜπερσίμηςΣ. 1 Μεθοδολογία της έρευνας 1η Φάση της έρευνας Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα