Κούλα Σάββα, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήµες, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κούλα Σάββα, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήµες, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 Αξιοποίηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ως Μέσου ιδασκαλίας ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Κούλα Σάββα, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήµες, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κεντρικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις απόψεις εκπαιδευτικών ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου σχετικά µε συγκεκριµένα περιβαλλοντικά ζητήµατα και τη χρήση του εξωτερικού περιβάλλοντος ως µέσου διδασκαλίας. Στόχος επίσης της παρούσας εργασίας ήταν η ιεράρχηση, από µέρους των εκπαιδευτικών, της καταλληλότητας των επιτόπιων µελετών για τη διδασκαλία των συγκεκριµένων περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Έχουν συλλεγεί δεδοµένα µε τη χρήση ενός ειδικά αναπτυγµένου οργάνου. Η ανάλυση έχει δείξει ότι υπάρχει µια σηµαντική διάσταση µεταξύ των θεµάτων που θεωρούνται σηµαντικά και των θεµάτων που διδάσκονται από τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχει επίσης µια διάσταση µεταξύ των δηλώσεων ως προς τη σηµασία των επιτόπιων µελετών και της πρακτικής των σχολείων 1. Θεωρητικό πλαίσιο Στο πλαίσιο της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στην εκπαίδευση εκτός των ορίων της σχολικής αίθουσας και την εµπειρική εκπαίδευση έχουν εξετασθεί θέµατα όπως η προσωπικότητα του ατόµου, η αυτοδυναµία, η κοινωνική ολοκλήρωση, τα ποσοστά συµµετοχής και η αυτοεκτίµηση (Ewert, 1989). Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα των ερευνών που γίνονται σε αυτή την περιοχή, υπάρχουν πολλά οφέλη τόσο από την εµπειρική εκπαίδευση όσο και από τη συµµετοχή σε δραστηριότητες εκτός των ορίων της σχολικής αίθουσας (Ewert,1989). Ο όρος «Εκπαίδευση εκτός των ορίων της Σχολικής Αίθουσας» ή «Εκπαίδευση έξω από το Σχολείο» (Outdoor Education), αναφέρεται σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία που γίνεται έξω από τη σχολική τάξη. Σύµφωνα µε τον Priest (1986), για τον όρο αυτό έχουν δοθεί διάφοροι ορισµοί και συχνά φαίνεται να είναι συνώνυµος µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Βασικά, η Εκπαίδευση εκτός των ορίων της Σχολικής Αίθουσας θεωρείται ως µια από τις σηµαντικότερες εκπαιδευτικές κινήσεις από τις οποίες προήλθε η περιβαλλοντική εκπαίδευση (Π.Ε.) στην Αµερική και την Ευρώπη. Οι εκπαιδευτικές αυτές κινήσεις, ανάµεσα στις οποίες συγκαταλέγονται και «η 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 311

2 Κ. Σάββα & Κ. Κωνσταντίνου Προοδευτική Κίνηση στην Εκπαίδευση», «η Μελέτη της Φύσης», «οι Αγροτικές σπουδές», «η Εκπαίδευση για ιατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος», «οι Μελέτες Πεδίου» και οι «Περιβαλλοντικές Σπουδές» (Παπαδηµητρίου 1998), αναπτύχθηκαν κατά το τέλος του 19 ου αιώνα, µέσα σε ένα κλίµα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και µε αντικειµενικό στόχο τη σύνδεση περιβάλλοντος και εκπαίδευσης. Κάποιες από αυτές τις κινήσεις αναπτύχθηκαν µε κριτήρια περισσότερο εκπαιδευτικά ενώ κάποιες άλλες µε κριτήρια περισσότερο περιβαλλοντικά και πολλές από αυτές διασταυρώθηκαν τόσο χρονικά όσο και σε επίπεδο στόχων, θεµατολογίας και µεθοδολογίας (Παπαδηµητρίου, 1998). Στην Αµερική, το 1920 περίπου, η ανάπτυξη της κίνησης «Εκπαίδευση έξω από το Σχολείο» συνδέθηκε αφενός µε το φαινόµενο «Επιστροφή στη Φύση», ως αντίδραση στην αστικοποίηση και την έλλειψη επαφής µε το φυσικό περιβάλλον, και αφετέρου µε τις απόψεις της Προοδευτικής Κίνησης των Dewey και Kilpatrick σχετικά µε τη σηµασία που έχει η παροχή ευκαιριών στα παιδιά να έχουν από πρώτο χέρι εµπειρίες τόσο µέσα στην τάξη όσο και έξω από αυτήν (Παπαδηµητρίου, 1998, σελ.30-31). Στη Βρετανία, σύµφωνα µε τον Sterling (1992), η «Εκπαίδευση έξω από το Σχολείο», ως κίνηση, εµφανίστηκε αργότερα (σχεδόν παράλληλα µε την Π.Ε.) και προήλθε από την παραδοσιακή ενασχόληση µε την ύπαιθρο. Ο κύριος σκοπός της εκπαίδευσης εκτός των ορίων της σχολικής αίθουσας, είναι να παρέχει άµεσες εµπειρίες και βιώµατα -τόσο µέσα στο φυσικό όσο και στο δοµηµένο περιβάλλον που να συµπληρώνουν και να επεκτείνουν το θεωρητικό µέρος που παρέχεται µέσα στην τάξη (Knapp, 1996). Αυτή η εµπειρία έχει σκοπό να δώσει στους µαθητές ολοκληρωµένη γνώση για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα και να αναπτύξει την αυτοπεποίθηση, την περιβαλλοντική ευαισθησία, τις δεξιότητες δράσης και τις κοινωνικές τους σχέσεις. Το είδος αυτό της εκπαίδευσης, είναι µια δυναµική προσέγγιση για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός συνόλου πολιτών που θα είναι έτοιµοι να ζήσουν σε ένα περιβάλλον χωρίς να προκαλούν την καταστροφή του (Orr, 1994, p. 14) και συµβάλλει σηµαντικά τόσο στη φυσική όσο και στην προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των µαθητών. Οι επιτόπιες µελέτες και γενικά η αξιοποίηση του εξωτερικού περιβάλλοντος, ως µέσου διδασκαλίας, στοχεύει τόσο στην προώθηση της συναισθηµατικής σχέσης των εκπαιδευοµένων µε το φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον, όσο και στην ευαισθητοποίηση τους, µέσα από προσωπικές εµπειρίες, για θέµατα περιβάλλοντος. Στις µέρες µας είναι αναγκαία η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και αυτό µπορεί να γίνει κατορθωτό µόνο µέσα από προγράµµατα τα οποία ενισχύουν τις θετικές στάσεις προς βελτίωση του περιβάλλοντος (Macrae:1990). 2. Γενικός σκοπός της έρευνας-δείγµα-συλλογή δεδοµένων Στα πλαίσια των πιο πάνω προβληµατισµών και διαπιστώσεων, διερευνήθηκαν οι απόψεις εκπαιδευτικών ηµοτικής και Μέσης εκπαίδευσης της Κύπρου αναφορικά µε συγκεκριµένα περιβαλλοντικά ζητήµατα και τη χρήση του εξωτερικού περιβάλλοντος ως µέσου διδασκαλίας. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε ένα δείγµα 100 εκπαιδευτικών 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 312

3 Αξιοποίηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ως Μέσου ιδασκαλίας οι οποίοι επισκέπτονταν το Κέντρο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Λεµίθου τη σχολική χρονιά (δείγµα ευκαιρίας). Από τους εκατό εκπαιδευτικούς που έλαβαν µέρος στην έρευνα, οι 55 προέρχονταν από τη Μέση Εκπαίδευση και οι 45 από τη ηµοτική. Η έρευνα θεωρείται ότι έχει σχετική αντιπροσωπευτικότητα εφόσον το δηµογραφικό προφίλ της περιλαµβάνει άτοµα όλων των οµάδων φύλου, επιπέδου µόρφωσης και ηλικίας (άντρες 62%, γυναίκες 28%, εκπαιδευτικοί µεταξύ ετών 38%, κάτω των 30 ετών 25%, εκπαιδευτικοί µεταξύ ετών 22%, και εκπαιδευτικοί µε ηλικία µεταξύ ετών 8%. Επίσης το 81 % των εκπαιδευτικών που έλαβαν µέρος στην έρευνα είναι κάτοχοι πρώτου πανεπιστηµιακού πτυχίου). Το άρθρο αυτό επικεντρώνεται στην παρουσίαση των ευρηµάτων της έρευνας τα οποία εξετάζουν µεταξύ άλλων τις απόψεις και γνώσεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά συγκεκριµένα περιβαλλοντικά ζητήµατα και το βαθµό στο οποίο τα διδάσκουν. Εξετάζονται επίσης οι πηγές πληροφόρησης που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τα πιο πάνω ζητήµατα καθώς επίσης και οι προτιµήσεις τους όσον αφορά διδακτικό υλικό για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Γίνονται επίσης κάποιες συγκρίσεις µεταξύ εκπαιδευτικών ηµοτικής και Μέσης εκπαίδευσης αναφορικά µε τις τάξεις και τα µαθήµατα στα οποία πιστεύουν ότι είναι δυνατό να προσφέρεται η περιβαλλοντική εκπαίδευση στο σχολείο τους. Για τη συγκέντρωση των πιο πάνω στοιχείων χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο µε ανοικτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις (Παράρτηµα). 3. Αποτελέσµατα-Ανάλυση δεδοµένων Στην έρευνα χρησιµοποιείται κυρίως Περιγραφική Στατιστική (µέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις, ποσοστά, συχνότητες). Περιγράφεται η γενική τάση των απόψεων και γίνονται κάποιες συγκρίσεις µεταξύ εκπαιδευτικών ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Απόψεις εκπαιδευτικών κατά πόσο συγκεκριµένα περιβαλλοντικά ζητήµατα προσφέρονται για διδασκαλία εκτός της σχολικής τάξης. Γνώσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τα συγκεκριµένα ζητήµατα και βαθµός στον οποίο τα διδάσκουν Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν για τις απόψεις τους σχετικά µε την καταλληλότητα των επιτόπιων µελετών για τη διδασκαλία συγκεκριµένων περιβαλλοντικών ζητηµάτων, για τις γνώσεις που έχουν για αυτά τα ζητήµατα και το βαθµό στον οποίο τα διδάσκουν. Όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα χρησιµοποιήθηκαν µέσοι όροι, για το µέρος Α, Β, και Γ, αντιµετωπίζοντας τη διατακτική κλίµακα των απαντήσεων ως µια ισοδιαστηµική, πράγµα που αποτελεί συνηθισµένη πρακτική στο χώρο των κοινωνικών επιστηµών. Για το σκοπό αυτό, ως συµπέρασµα από τον κάθε µέσο όρο προέκυψε µια θετική (για µέσους όρους 2,5-4) ή µια αρνητική αξιολόγηση (για µέσους όρους 1-2,5). ηλαδή για το µέρος Α του ερωτηµατολογίου: «αρκετά» και «κάπως», για το µέρος Β: «το γνωρίζω αρκετά µόλις 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 313

4 Κ. Σάββα & Κ. Κωνσταντίνου» και «έχω κάποια γνώση όχι αρκετή καλά», και για το µέρος Γ: «το διδάσκω σε κάποιο βαθµό» και «κάνω απλή εισαγωγή» αντίστοιχα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι οι επιτόπιες µελέτες προσφέρονται αρκετά για τη διδασκαλία των συγκεκριµένων περιβαλλοντικών ζητηµάτων. Επιπλέον, όπως δείχνει ο πιο κάτω πίνακας, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς απάντησαν ότι γνωρίζουν το θέµα αρκετά µόλις για να το διδάξουν και για τα περισσότερα από τα ζητήµατα κάνουν απλή εισαγωγή. Ο πίνακας 1 πιο κάτω δείχνει τα συνοπτικά αποτελέσµατα. Πίνακας 1 Απόψεις εκπαιδευτικών κατά πόσο συγκεκριµένα περιβαλλοντικά ζητήµατα προσφέρονται για διδασκαλία εκτός της σχολικής τάξης. Γνώσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τα συγκεκριµένα ζητήµατα και βαθµός στον οποίο τα διδάσκουν Περιβαλλοντικά ζητήµατα 1- τρύπα του όζοντος 2- διαρροές πετρελαίου A. Σε ποιο βαθµό προσφέρονται οι επισκέψεις σε χώρους εκτός τάξης για να διδαχθούν οι µαθητές σας για το συγκεκριµένο ζήτηµα; Μέσος όρος- Τυπική Ερµηνεία απόκλιση B. Πόσο καλά γνωρίζετε τα θέµατα που άπτονται του σχετικού περιβαλλοντικού ζητήµατος; Μέσος όρος Τυπική απόκλιση κάπως κάπως Ερµηνεία Το γνωρίζω αρκετά µόλις Το γνωρίζω αρκετά µόλις Γ. Σε ποιο βαθµό διδάσκετε εσείς για το συγκεκριµένο περιβαλλοντικό ζήτηµα? Μέσος όρος τυπική απόκλιση Ερµηνεία 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 314

5 Αξιοποίηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ως Μέσου ιδασκαλίας 3- διαχείριση σκυβάλων αρκετά απώλεια εδάφους αρκετά όξινη βροχή κάπως ρύπανση του αέρα αρκετά εισαγόµενα φυτά και ζώα αρκετά Τουριστική ανάπτυξη αρκετά παγκόσµια θέρµανση κάπως ρύπανση της θάλασσας αρκετά φυτά και ζώα που απειλούνται µε κάπως αφανισµό 12-διαθεσιµότητα γλυκού νερού αρκετά διαχείριση παραλιών αρκετά αστυφιλία αρκετά γεωργοκτηνοτροφία αρκετά θαλάσσια οικοσυστήµατα 17- υδατοφράγµατα κάπως αρκετά Έχω κάποια γνώση, όχι αρκετή καλά Έχω κάποια γνώση, όχι αρκετή καλά Έχω κάποια γνώση, όχι αρκετή καλά ιδασκαλία σε κάποιο βαθµό ιδασκαλία σε κάποιο βαθµό 18- ιχθυοκαλλιέργειες αρκετά Μέσος όρος 2.70 αρκετά 2.84 Έχω κάποια γνώση, όχι αρκετή καλά Το γνωρίζω αρκετά µόλις για να το διδάξω Απλή εισαγωγή στο θέµα Οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν επίσης σε πιο βαθµό πιστεύουν ότι θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος προσφέρονται για διδασκαλία εκτός της τάξης, πόσο γνωρίζουν για αυτά τα θέµατα και σε ποιο βαθµό τα διδάσκουν. Μερικά από τα θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος, αφορούσαν για παράδειγµα διαδικασίες επιστηµονικής µεθόδου και τις τέχνες στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών (παράρτηµα). Όπως και στα πιο πάνω αποτελέσµατα, οι απαντήσεις συγκλίνουν προς το αρκετά, δηλ. πιστεύουν ότι τα θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος προσφέρονται αρκετά για διδασκαλία εκτός της τάξης. Επιπλέον γνωρίζουν τα θέµατα αρκετά µόνο για να τα διδάξουν και εποµένως τις περισσότερες φορές κάνουν απλώς µια εισαγωγή. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 315

6 Κ. Σάββα & Κ. Κωνσταντίνου Τα ζητήµατα µε τις περισσότερες θετικές απαντήσεις, δηλ, που διδάσκονται περισσότερο σύµφωνα µε την άποψη των εκπαιδευτικών εκτός της τάξης είναι τα υδατοφράγµατα και η τουριστική ανάπτυξη ενώ θέµατα για τα οποία γνωρίζουν αρκετά µέχρι πολύ καλά είναι θέµατα που αφορούν τη ρύπανση του αέρα και της θάλασσας, τη διαθεσιµότητα γλυκού νερού και την όξινη βροχή. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα πιο πάνω θέµατα διδάσκονται σε κάποιο βαθµό ή ενδελεχώς από µέρους των εκπαιδευτικών και αυτό συµφωνεί µε άλλες έρευνες αποτελέσµατα των οποίων έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί συνήθως διδάσκουν αυτό που γνωρίζουν. Σύµφωνα µε τα πιο πάνω αποτελέσµατα, όλα τα ζητήµατα που αναφέρονται προσφέρονται «κάπως» ή «αρκετά», σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς, για διδασκαλία εκτός της τάξης. Στην πράξη όµως οι προσδιορισµοί «κάπως» ή «αρκετά» περιγράφουν µια γενική κατάσταση που σίγουρα περιλαµβάνει πολλές διαβαθµίσεις. Στα δύο ιαγράµµατα που ακολουθούν, παρουσιάζονται τέτοιες διαβαθµίσεις που αφορούν στα ζητήµατα που είχαν τους µεγαλύτερους µέσους όρους και αντίστοιχα τα µεγαλύτερα ποσοστά απαντήσεων «αρκετά» και «πολύ». ιάγραµµα 1: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση: «πόσο καλά γνωρίζετε τα θέµατα που άπτονται του σχετικού περιβαλλοντικού ζητήµατος» (ζητήµατα µε τις περισσότερες θετικές απαντήσεις) ρύπανση της θάλασσας όξινη βροχή διαθεσιµότητα γλυκού νερού ρύπανση του αέρα δεν το έχω υπόψη όχι αρκετή γνώση αρκετή γνώση πολύ καλή γνώση 0% 20% 40% 60% 80% 100% 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 316

7 Αξιοποίηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ως Μέσου ιδασκαλίας ιάγραµµα 2: Απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση: «Σε ποιο βαθµό διδάσκετε εσείς για το συγκεκριµένο περιβαλλοντικό ζήτηµα» (ζητήµατα µε τις περισσότερες θετικές απαντήσεις) καθόλου ρύπανση της θάλασσας διαδικασίες ειστηµονικής µεθόδου απλή εισαγωγή διαθεσιµότητα γλυκού νερού ρύπανση του αέρα 0% 20% 40% 60% 80% 100% διδασκαλία σε βαθµό ενδελεχής διδασκαλία Τα αποτελέσµατα στο πιο πάνω ιάγραµµα 2, συµφωνούν κατά πολύ µε τα αποτελέσµατα που φαίνονται στο ιάγραµµα 1 σχετικά µε τις γνώσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Όπως φαίνεται από το εν λόγω ιάγραµµα, οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν, αρκετά µέχρι πολύ καλά, θέµατα όπως η ρύπανση του αέρα, η διαθεσιµότητα γλυκού νερού και η ρύπανση της θάλασσας, και αυτό ίσως σχετίζεται µε το γεγονός ότι τα ίδια αυτά θέµατα διδάσκονται σε κάποιο βαθµό ή ενδελεχώς από µέρους των εκπαιδευτικών. Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τους αρχαιολογικούς χώρους ως την πιο κατάλληλη προς επίσκεψη περιοχή. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η επιλογή αυτή είχε τη µεγαλύτερη συχνότητα επίσκεψης στις τρεις πρώτες επιλογές των εκπαιδευτικών (ίσως επειδή οι χώροι αυτοί βοηθούν στη σύνδεση της ιστορίας µε το περιβάλλον), ενώ ακολουθούν οι βιοµηχανίες και τα πάρκα. Αφού οι εκπαιδευτικοί απάντησαν στα πιο πάνω ερωτήµατα, τους ζητήθηκε να γράψουν τρία περιβαλλοντικά ζητήµατα για τα οποία θέλουν να µάθουν περισσότερα. Τα ζητήµατα µε τη µεγαλύτερη συνολική συχνότητα εµφάνισης στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών ήταν: 1. «Θαλάσσια οικοσυστήµατα», ζήτηµα το οποίο αναφέρθηκε συνολικά 30 φορές από µέρους των εκπαιδευτικών στην πρώτη τριάδα των συνολικών θεµάτων 2. «Φυτά και ζώα που απειλούνται µε αφανισµό», µε συνολική συχνότητα «Παγκόσµια θέρµανση», µε συνολική συχνότητα αναφοράς ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 317

8 Κ. Σάββα & Κ. Κωνσταντίνου Το ζήτηµα που αφορά την τρύπα του όζοντος και τις τέχνες στη διδασκαλία των Φ.Ε., είχαν τη µεγαλύτερη συχνότητα αναφοράς στην πρώτη επιλογή των εκπαιδευτικών, αναφορικά µε τα ζητήµατα για τα οποία θα ήθελαν να µάθουν περισσότερα. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί απάντησαν στο ερώτηµα : «δηλώστε τρία ζητήµατα που διδάσκετε λιγότερο και το λόγο για τον οποίο το συγκεκριµένο ζήτηµα βρίσκεται χαµηλά στις διδακτικές σας προτεραιότητες». Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι ζητήµατα όπως η «παγκόσµια θέρµανση», «οι τέχνες στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών» και «η τρύπα του όζοντος», βρίσκονται χαµηλά στις διδακτικές προτεραιότητες των εκπαιδευτικών. Τα ζητήµατα αυτά είχαν αναφερθεί και προηγουµένως ως ζητήµατα για τα οποία οι εκπαιδευτικοί θέλουν να µάθουν περισσότερα και ίσως αυτός να είναι ο λόγος για τον οποίο τα συγκεκριµένα ζητήµατα διδάσκονται λιγότερο από µέρους των εκπαιδευτικών. Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους τα πιο πάνω ζητήµατα βρίσκονται χαµηλά στις διδακτικές προτεραιότητες των εκπαιδευτικών, η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι αυτοί οφείλονται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι: 1. το ζήτηµα δεν υπάρχει ως θέµα στο σχολικό αναλυτικό πρόγραµµα (ο λόγος αυτός αναφέρθηκε συνολικά 72 φορές στην τριάδα των λόγων), και 2. δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις (συχνότητα αναφοράς 66 στην τριάδα των λόγων). Πηγές πληροφόρησης των εκπαιδευτικών σε σχέση µε θέµατα που αφορούν το περιβάλλον και µορφή µετεκπαίδευσης που προτιµούν Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να δηλώσουν τις σηµαντικότερες πηγές πληροφόρησης που έχουν σε σχέση µε θέµατα που αφορούν το περιβάλλον. Τα αποτελέσµατα ( ιάγραµµα 3), δείχνουν ότι η σηµαντικότερη πηγή πληροφόρησης που έχουν οι εκπαιδευτικοί είναι η τηλεόραση και ακολουθεί το διαδίκτυο και τα εξειδικευµένα περιοδικά ιάγραµµα 3: Οι τρεις σηµαντικότερες πηγές πληροφόρησης των εκπαιδευτικών σε σχέση µε θέµατα που αφορούν το περιβάλλον τηλεόραση διαδίκτυο εξειδικευµένα περιοδικά Συχνότητα 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 318

9 Αξιοποίηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ως Μέσου ιδασκαλίας Σε σχέση µε την απόκτηση γνώσεων για θέµατα που αφορούν το περιβάλλον και γενικά την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς συµφώνησαν ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο πανεπιστηµιακό πρόγραµµα επιµόρφωσης (ποσοστό 44.4%). Προτιµήσεις εκπαιδευτικών για διδακτικό υλικό Όσον αφορά τις προτιµήσεις των εκπαιδευτικών για διδακτικό υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η ανάλυση των συχνοτήτων πρώτης προτίµησης έδωσε τα αποτελέσµατα που φαίνονται στο πιο κάτω ιάγραµµα 4. Όπως φαίνεται η µεγαλύτερη σηµασία δίνεται µε πολλή σαφήνεια στα εποπτικά µέσα και στη συνέχεια στο βιβλίο και τις δραστηριότητες σχέδια µαθήµατος. ιάγραµµα 4: Προτιµήσεις εκπαιδευτικών για διδακτικό υλικό Συχνότητα 1ης προτιµήσης σε διδακτικό υλικό Εποπτικά µέσα βιβλίο δραστηριότητες ή σχέδια µαθήµατος διδακτικές ενότητες ενηµερωτικά φυλλάδια άλλο Για µια πιο συνολική αξιολόγηση, όµως, προσδιορίστηκε η µέση κατάταξη για το κάθε εκπαιδευτικό υλικό µε τη χρήση του Friedman Test. To test έδωσε την ακόλουθη µέση κατάταξη: εποπτικά µέσα και υλικά : 1.85 δραστηριότητες ή σχέδια µαθήµατος : 2.83 βιβλίο υλικό αναφοράς : 2.96 ενηµερωτικά φυλλάδια : 3.63 διδακτικές ενότητες : 3.85 άλλο : ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 319

10 Κ. Σάββα & Κ. Κωνσταντίνου Με βάση την πιο πάνω κατάταξη τα εποπτικά µέσα και υλικά, το βιβλίο υλικό αναφοράς και οι δραστηριότητες ή σχεδία µαθήµατος κρίνονται ως αρκετά σηµαντικά από τους εκπαιδευτικούς ενώ οι διδακτικές ενότητες και τα ενηµερωτικά φυλλάδια θεωρούνται λιγότερο σηµαντικά. Τάξεις και µαθήµατα στα οποία οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι είναι πιθανόν να προσφέρεται η περιβαλλοντική εκπαίδευση στο σχολείο τους Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί απάντησαν στο ερώτηµα : «σε ποια τάξη και πιο µάθηµα είναι δυνατό να προσφέρεται η περιβαλλοντική εκπαίδευση στο σχολείο σας;». Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί της ηµοτικής Εκπαίδευσης θεωρούν ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση προσφέρεται περισσότερο στις µεγαλύτερες τάξεις. Οι εκπαιδευτικοί της Μέσης Εκπαίδευσης, θεωρούν ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση προσφέρεται περισσότερο στην Πρώτη Γυµνασίου (προφανώς λόγω του µαθήµατος των φυσιογνωστικών που διδάσκεται στην τάξη αυτή), και τη ευτέρα Λυκείου (ίσως λόγω του ότι στην τάξη αυτή διδάσκεται η επιστήµη περιβάλλοντος). Όσον αφορά τα µαθήµατα στα οποία πιστεύουν ότι προσφέρεται η περιβαλλοντική εκπαίδευση, τόσο οι εκπαιδευτικοί της ηµοτικής Εκπαίδευσης όσο και της Μέσης, θεωρούν ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση προσφέρεται περισσότερο στο µάθηµα της Επιστήµης. Συσχετίσεις µεταξύ µεταβλητών (γνώσεις και βαθµός διδασκαλίας συγκεκριµένων περιβαλλοντικών ζητηµάτων) Για να καθοριστεί η σχέση µεταξύ της ιεράρχησης της καταλληλότητας των επιτόπιων µελετών για τα συγκεκριµένα περιβαλλοντικά ζητήµατα µε τη γνώση και το βαθµό διδασκαλίας των ζητηµάτων αυτών (σχέση µεταξύ Α και Β και Α και Γ), καθώς επίσης και η σχέση µεταξύ γνώσης και βαθµού διδασκαλίας των ζητηµάτων (σχέση µεταξύ Β και Γ), χρησιµοποιήθηκε η στατιστική τεχνική Correlation Analysis. Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τα αποτελέσµατα από τις συσχετίσεις: 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 320

11 Αξιοποίηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ως Μέσου ιδασκαλίας Πίνακας 2 : Συσχετίσεις µεταξύ γνώσεων και βαθµού διδασκαλίας συγκεκριµένων περιβαλλοντικών ζητηµάτων Καταλληλότητα επιτόπιων µελετών Γνώσεις Βαθµός διδασκαλίας Pearson Correlation Sig.(2-tailed) N Pearson Correlation Sig.(2-tailed) N Pearson Correlation Sig.(2-tailed) N Καταλληλότητα επιτόπιων µελετών.516** ** Γνώσεις.516** ** Βαθµός διδασκαλίας.344** ** ** Οι συσχετίσεις είναι στατιστικά σηµαντικές σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.01(2- tailed). Από τα πιο πάνω αποτελέσµατα φαίνεται ότι ο συντελεστής συσχέτισης µεταξύ της ιεράρχησης της καταλληλότητας των επιτόπιων µελετών και των γνώσεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τα συγκεκριµένα περιβαλλοντικά ζητήµατα είναι και αυτό δείχνει ότι οι δύο πιο πάνω µεταβλητές σχετίζονται θετικά. Το ίδιο ισχύει και για τις γνώσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα και το βαθµό στον οποίο τα διδάσκουν. Ο συντελεστής συσχέτισης µεταξύ των δύο αυτών µεταβλητών είναι και σύµφωνα µε τα πιο πάνω υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ των δύο µεταβλητών. Αντίθετα ο συντελεστής συσχέτισης µεταξύ βαθµού διδασκαλίας και ιεράρχησης της καταλληλότητας των επιτόπιων µελετών είναι 0.344, και εφόσον η τιµή δεν είναι σχετικά κοντά στο 1 ή το -1, αυτό δείχνει ότι αυτές οι µεταβλητές δεν συσχετίζονται και πολύ. 4. Συζήτηση-Συµπεράσµατα Μέσα από την έρευνα, φάνηκε ότι υπάρχουν διάφορα περιβαλλοντικά θέµατα τα οποία διδάσκονται ήδη στους µαθητές ως µέρος του αναλυτικού τους προγράµµατος. Αυτά τα θέµατα περιλαµβάνουν διάφορα περιβαλλοντικά ζητήµατα όπως φυτά και ζώα που απειλούνται µε αφανισµό, διαθεσιµότητα γλυκού νερού, ιχθυοκαλλιέργειες, διαχείριση σκυβάλων, ρύπανση του αέρα, και παγκόσµια θέρµανση. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι αρκετά από αυτά τα ζητήµατα προσφέρονται για διδασκαλία εκτός των ορίων της σχολικής αίθουσας αλλά τις περισσότερες φορές οι γνώσεις που έχουν για αυτά τα ζητήµατα είναι περιορισµένες, 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 321

12 Κ. Σάββα & Κ. Κωνσταντίνου και ως εκ τούτου αποφεύγουν να επεκτείνουν τη διδασκαλία σε χώρους εκτός του σχολικού πλαισίου. Οι απαντήσεις που έχουν δοθεί δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα ζητήµατα που προσφέρεται περισσότερο, για διδασκαλία εκτός της τάξης, είναι τα υδατοφράγµατα, η διαχείριση σκυβάλων και η τουριστική ανάπτυξη. Αυτά τα τρία ζητήµατα, ως γνωστό, έχουν εθνικό ενδιαφέρον για την Κύπρο και γι αυτό ίσως θεωρούνται ως τα τρία σηµαντικότερα ζητήµατα για διδασκαλία. Τα ζητήµατα που διδάσκονται λιγότερο, όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα, είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες, η απώλεια εδάφους, εισαγόµενα φυτά και ζώα, ο ρόλος της γης στο διάστηµα κ.τ.λ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η τρύπα του όζοντος είναι ένα από τα ζητήµατα που διδάσκονται λιγότερο και όπως έχει προαναφερθεί ο λόγος ίσως να είναι το γεγονός ότι για το ζήτηµα αυτό οι εκπαιδευτικοί θέλουν να µάθουν περισσότερα όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα. Οι λόγοι για τους οποίους τα πιο πάνω ζητήµατα βρίσκονται χαµηλά στις διδακτικές προτεραιότητες των εκπαιδευτικών, είναι όπως ανέφεραν είτε γιατί το ζήτηµα δεν υπάρχει ως θέµα στο αναλυτικό πρόγραµµα, είτε υπάρχουν άλλες δυσκολίες όπως έλλειψη γνώσεων από µέρους τους, έλλειψη διδακτικού υλικού, διάφορα άλλα πρακτικά προβλήµατα και τέλος έλλειψη ενδιαφέροντος από µέρους τους για τα συγκεκριµένα ζητήµατα. Oι πηγές πληροφόρησης των εκπαιδευτικών, όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα, είναι η τηλεόραση και το διαδίκτυο ή τα εξειδικευµένα περιοδικά. Σύµφωνα µε τους Iding, Klemm & Speitel 2001, τόσο διάφοροι επιστήµονες αλλά περισσότερο οι εκπαιδευτικοί βασίζονται σε µέσα όπως η τηλεόραση και το διαδίκτυο για συλλογή πληροφοριών. Από τα αποτελέσµατα φάνηκε επίσης ότι η µορφή µετεκπαίδευσης που προτιµούν είναι το πανεπιστηµιακό πρόγραµµα επιµόρφωσης και οι προτιµήσεις τους σε διδακτικό υλικό είναι κυρίως τα εποπτικά µέσα και ακολουθεί το βιβλίο-υλικό αναφοράς. Τέλος, όσον αφορά την τάξη στην οποία οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι είναι δυνατό να προσφέρεται η περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι µεν εκπαιδευτικοί της ηµοτικής Εκπαίδευσης έδειξαν µια προτίµηση στις µεγάλες τάξεις, ενώ στη Μέση Εκπαίδευση παρατηρείται µια προτίµηση στην Πρώτη και ευτέρα Λυκείου. Για το µάθηµα το οποίο πιστεύουν ότι προσφέρεται περισσότερο για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, όλοι οι εκπαιδευτικοί συµφωνούν υπέρ της Επιστήµης και της Γεωγραφίας. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 322

13 Αξιοποίηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ως Μέσου ιδασκαλίας ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παπαδηµητρίου, Β. (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο : Μια ιαχρονική Θεώρηση (Αθήνα, Τυπωθήτω). Ewert, A. (1989a). Outdoor adventure pursuits: Foundations, models, and theories Columbus, OH: Publishing Horizons. Ewert, A. (1989b). The history of outdoor adventure programming: A U.S. perspective. Journal of Adventure Education and Outdoor Leadership, 6(4), Iding, M. K., Klemm, E. B. & Speitel, T. W. (2001). Do Scientists and Teachers Agree on the Credibility of Media Information Sources? International Journal of Instructional Media, 28(1), 83. Knapp, C. E. (1996). Just beyond the classroom : Community adventures for interdisciplinary learning. Charleston, WV: ERIC Clearinghouse on Rural Education and Small Schools. (ERIC Document Reproduction Service No. ED ). MacRae, K. (1990). Diverse Purposes and Practices: Outdoor and Environmental Education. Melbourne: Macmillan Australia. Orr, D. (1994). Earth in mind: On education, environment, and the human prospect. Washington, DC: Island Press. Priest, S. (1986). Redefining outdoor education: A matter of many relationships. Journal of Environmental Education, 17(3), Sterling, S.(1992).Coming of Age. A short History of Environmental Education.Walsal: National Association for Environmental Education. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 323

14 Κ. Σάββα & Κ. Κωνσταντίνου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Περιβαλλοντικές Eπισκέψεις: Ερωτηµατολόγιο Εκπαιδευτικών Οδηγίες: Στο παρόν ερωτηµατολόγιο επιχειρούµε να καταγράψουµε τις προσπάθειες που κάνουν οι εκπαιδευτικοί για αξιοποίηση του εξωτερικού περιβάλλοντος στη διδασκαλία τους. Tέτοιες προσπάθειες προκύπτουν συνήθως µέσα από επισκέψεις σε αγρούς, σε τοπικά πάρκα, στο δάσος ή σε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Παρακαλούµε να απαντήσετε και τις τρεις ερωτήσεις για το κάθε περιβαλλοντικό ζήτηµα κυκλώνοντας την καλύτερη απάντησή σας στην κάθε περίπτωση. A. Σε ποιο βαθµό προσφέρονται οι επισκέψεις σε χώρους εκτός τάξης για να διδαχθούν οι µαθητές σας για το συγκεκριµένο ζήτηµα; 1 = καθόλου 2 = κάπως 3 = αρκετά 4 = πολύ B. Πόσο καλά γνωρίζετε τα θέµατα που άπτονται του σχετικού περιβαλλοντικού ζητήµατος; 1 = δεν το έχω υπόψη µου 2 = κάποια γνώση, όχι αρκετή για να το διδάξω καλά 3 = το γνωρίζω αρκετά, µόλις για να το διδάξω 4 = το γνωρίζω πολύ καλά Γ. Σε ποιο βαθµό διδάσκετε εσείς για το συγκεκριµένο περιβαλλοντικό ζήτηµα; 1 = καθόλου 2 = απλή εισαγωγή 3 = το διδάσκω σε κάποιο βαθµό 4 = ενδελεχής διδασκαλία Περιβαλλοντικά Ζητήµατα Α. Eπισκέψεις Β. Γνώσεις Γ. ιδασκαλία 1. τρύπα του όζοντος διαρροές πετρελαίου διαχείριση σκυβάλων απώλεια εδάφους όξινη βροχή ρύπανση του αέρα εισαγόµενα φυτά και ζώα τουριστική ανάπτυξη παγκόσµια θέρµανση ρύπανση της θάλασσας φυτά και ζώα που απειλούνται µε αφανισµό 12. υδατικό ζήτηµα διαχείριση παραλιών αστυφιλία γεωργοκτηνοτροφία θαλάσσια οικοσυστήµατα υδατοφράγµατα ιχθυοκαλλιέργειες Θέµατα Γενικότερου Ενδιαφέροντος 19. Οι Τέχνες στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών 20. Eπαγγέλµατα που σχετίζονται µε τις Φυσικές Επιστήµες 21. ιαδικασίες επιστηµονικής µεθόδου Xρήσεις της τεχνολογίας στις Φυσικές Επιστήµες 23. Aλλαγές σε σχέση µε το χρόνο H ροή της ενέργειας στη φύση ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 324

15 Αξιοποίηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ως Μέσου ιδασκαλίας 25. Aλληλεπιδράσεις νερού, γης, αέρα και ζωντανών οργανισµών 26. O ρόλος της γής στο διάστηµα Φυσική Γεωγραφία Οικολογία της Κύπρου Aρχαιολογία της Kύπρου Aγγειοπλαστική Παραδοσιακή ιατροφή Ξανακοιτάξτε τις απαντήσεις σας στην ερώτηση Α: Σε ποιο βαθµό προσφέρονται οι επισκέψεις σε χώρους εκτός τάξης ; Σηµειώστε πιο κάτω τους αριθµούς των τριών (3) θεµάτων που ΠPOΣΦEPONTAI ΠEPIΣΣOTEPO κατά την άποψή σας. Γράψετε επίσης τους τρεις τελευταίους χώρους που επισκεφθήκατε µε την τάξη σας: (π.χ. εκδροµή στο πάρκο της Aργάκας) Στην ερώτηση Β µας είπατε για τις γνώσεις σας σε σχέση µε συγκεκριµένα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Για ποια τρία (3) θέµατα θα θέλατε να ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ; (Σηµειώστε τους αριθµούς) Στην ερώτηση Γ, ξανακοιτάξτε τα τρία ζητήµατα που διδάσκετε ΛΙΓΟΤΕΡΟ. Για το καθένα από αυτά, δηλώστε τον αριθµό του και σε συντοµία το λόγο για τον οποίο το θέµα βρίσκεται σχετικά χαµηλά στις διδακτικές σας προτεραιότητες. Αριθµός Ζητήµατος Λόγος που δε διδάσκεται όσο τα υπόλοιπα Ποιες από τις πιο κάτω είναι οι δύο (2) σηµαντικότερες πηγές πληροφόρησής σας σε σχέση µε θέµατα που αφορούν στο περιβάλλον; (Να σηµειώσετε ΥΟ από τα κατωτέρω) τηλεόραση ραδιόφωνο ιαδίκτυο (Internet) περιοδικά ειδήσεων εφηµερίδα εξειδικευµένα περιοδικά ενηµερωτικά φυλλάδια βιβλία σεµινάρια και µαθήµατα προσωπικές εµπειρίες οργανισµοί άλλο (δηλώστε): 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 325

16 Κ. Σάββα & Κ. Κωνσταντίνου Ποια µορφή µετεκπαίδευσης προτιµάτε; (Επιλέξτε ΜΙΑ) σύντοµο πρόγραµµα (κάτω των 2 ωρών) καλοκαιρινό σεµινάριο σεµινάριο µιας µέρας σεµινάριο σε σαββατοκυρίακο Πανεπιστηµιακό πρόγραµµα επιµόρφωσης άλλο (δηλώστε): Ποια µορφή θα επιλέγατε για διδακτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ώστε να σας είναι όσο το δυνατό πιο χρήσιµο; Σηµειώστε τις προτιµήσεις σας µε σειρά προτεραιότητας 1, 2, 3, 4, 5... µε τον αριθµό 1 να αντιπροσωπεύει την πλέον προτιµητέα µορφή. βιβλίο ή υλικό αναφοράς διδακτικές ενότητες εποπτικά µέσα και υλικά ενηµερωτικά φυλλάδια δραστηριότητες ή σχέδια µαθήµατος άλλο (δηλώστε): Σε ποια τάξη και σε ποιο(α) µάθηµα (µαθήµατα) είναι πιθανότερο να προσφέρεται η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο σχολείο σας; Προσωπικά στοιχεία: Είστε εκπαιδευτικός; Επιθεωρητής; ηµοτική/μέση Εκπαίδευση Άλλο (δηλώστε) Πού εργάζεστε; Πόλη Χωριό Σε ποιες τάξεις και ποια µαθήµατα διδάσκετε; Φύλο: Θ Α Ηλικία: <30, 30-40, 41-50, ιδακτική πείρα χρόνια. Πτυχίο: Πρώτο (Bachelors) Masters ιδακτορικό Γνωστικό αντικείµενο του υψηλότερου πτυχίου; Σας ευχαριστούµε για το χρόνο και τη βοήθειά σας! 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 326