ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 18555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχολη θούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεόρασης της Ελληνι κής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)... 1 Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχολη θούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης της Ελληνι κής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)... 2 Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχολη θούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Οπτικο ακουστικό Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)... 3 Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΑΣΟΣ ΣΙΑΜΟΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης... 4 Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΛΕΞ ΠΑΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΛΕΞ ΠΑΚ», στις δια τάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης... 5 Ανάκληση της υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00467/Ε/ ν. 3299/2004/ απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «VODAON ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝIKH ETAIΡΕΙΑ ΤΗ ΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»... 6 Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δτ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύ ει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης... 7 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορο λογίας εισοδήματος οικ. έτους 2009 καθώς και δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009 που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών καθώς και ει σοδήματα, από συμμετοχή σε εταιρία, από μισθω τές υπηρεσίες, αξιωματικών εμπορικών πλοίων, από την αλλοδαπή και κατοίκων εξωτερικού... 8 Τρόπος ανακοίνωσης διορισμού ιατρών σε θέση ει δικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. (κλάδος ιατρών ΕΣΥ).. 9 Παράταση της παρεχόμενης από την Ελληνική Αστυνομία συνδρομής στην Υπηρεσία Εξωτερι κής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης Υπερωριακή απασχόληση Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στην κοι νωνική λειτουργό Σωτηρία Διτσόλα του Ιωάννη 12 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στη Λιακοπούλου Αικατερίνη του Παναγιώτη Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στην κοι νωνιή λειτουργό Μαρία Απότση του Χρήστου Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στην Κοι νωνική Λειτουργό Γιαννουλάκη Αθηνά του Κων σταντίνου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στις υπηρεσίες της Γε νικής Διεύθυνσης Τηλεόρασης της Ελληνικής Ραδιο φωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.). ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/τ.Α / ) «Ρυθ μίσεις για την Οργάνωση και Λειτουργία της Κυβέρ νησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 44 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ τ.α /8/ ) 3. Τη διάταξη του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και άλλες διατάξεις» (αρ. 6 παρ. 6). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε

2 18556 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α / ). 6. Τις διατάξεις του ν. 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία». 7. Τη διάταξη του άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (Γ.Κ.Π.) της ΕΡΤ ΑΕ, που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 8256/22/815/ απόφαση του Αναπλη ρωτή Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. 8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 9. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/τ.Α / ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» 10. Την υπ αριθμ. 1666ΔΙΔΕ 89/ (ΦΕΚ 40/ τ.β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι σμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 11. Το υπ αριθμ. 853/ έγγραφο του Προέ δρου Δ.Σ. Δ/ντος Συμβούλου της Ελληνικής Ραδιοφω νίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ Α.Ε.), με το οποίο ζητείται η έγκριση της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Τηλεόρασης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε, όπως αυτές περιγράφονται στη συνημμένη κατάσταση. 12. Το γεγονός ότι οι συμβάσεις μίσθωσης έργου των οποίων ζητείται η έγκριση αποτελούν γνήσιες συμβά σεις μίσθωσης έργου, που δεν υποκρύπτουν εξαρτημέ νη εργασία, όπως τούτο προκύπτει από την υπ αριθμ. 535/ βεβαίωση της Νομικής Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε., που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2527/ Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι σμού της ΕΡΤ Α.Ε. ύψους ,00 για το χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών, η οποία θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΕΡΤ Α.Ε. (ΚΑΕ ) 14. Την υπ αριθμ ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 19/476/18604/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της υπ αριθμ. 55/1998 Π.Υ.Σ. (άρθρο 2, παρ. 1 του ν. 2412/1996), με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση έργου σε άτομα διαφόρων ειδικοτήτων στην ΕΡΤ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της. 15. Τις ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες της πιο πάνω Γενικής Διεύθυνσης της ΕΡΤ Α.Ε., αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων προς τους οποίους θα γίνει ανάθεση έργου στη Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης της ΕΡΤ Α.Ε. με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του Γ.Κ.Π. και του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, σε 254. Ειδικότερα: 2. Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ 1. Art Director 1 2. Αρχειονόμος 4 3. Βοηθοί Διευθυντή Φωτογραφίας 2 4. Βοηθοί Ηχολήπτη 5 5. Βοηθοί Παραγωγής Βοηθοί Σκηνοθέτες Γραφίστες 4 8. Δημοσιογράφοι Διευθυντές Παραγωγής Σύμβουλοι Προγράμματος Εικονολήπτες Εμφανιστές Εκτύπωσης Ενδυματολόγοι Εργάτες Ηθοποιοί Ηλεκτρολόγοι Ηλεκτρονικοί Ηχολήπτες Κατασκευαστές Σκηνικών Κειμενογράφοι Κομμώτριες Κριτικός Κινηματογράφου Μακενίστες Μακιγιέζ Μεταφραστές Μεταφραστές Υποτιτλιστές Μηχανοξυλουργοί Μοντέρ Αρνητικού Μουσική Επιμέλεια Οδηγοί Προγραμματιστές Η/Υ Προώθηση Διαφήμισης Σεναριογράφοι Σκηνοθέτες Συντάκτες Συγγρ. Κειμένων Προβολής Συντονιστές Σκηνής Τεκμηριωτές Έρευνα Φροντιστές Φωτογράφοι Χειριστές Γεννήτριας Χαρακτήρων Χειριστές Η/Υ 2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 254 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ( ) ,00 2. Ως μέγιστο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα ορίζεται αυτό το

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δέκα οκτώ (18) μηνών από τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων. 3. Ως τόπος εκτέλεσης των παραπάνω έργων ορίζεται η Αθήνα. Κυβέρνησης. Αθήνα, 8 Ιουλίου 2009 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ Αριθμ (2) Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στις υπηρεσίες της Γε νικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης της Ελληνικής Ραδι οφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.). ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/τ.Α / ) «Ρυθ μίσεις για την Οργάνωση και Λειτουργία της Κυβέρ νησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 44 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ τ.α /8/ ) 3. Τη διάταξη του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και άλλες διατάξεις» (αρ. 6 παρ. 6). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α / ). 6. Τις διατάξεις του ν. 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία». 7. Τη διάταξη του άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (Γ.Κ.Π.) της ΕΡΤ ΑΕ, που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 8256/22/815/ απόφαση του Αναπλη ρωτή Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. 8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 9. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/τ.Α / ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» 10. Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΔΕ89/ (ΦΕΚ 40/ τ.β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι σμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 11. Το υπ αριθμ. 853/ έγγραφο του Προέ δρου Δ.Σ. Δ/ντος Συμβούλου της Ελληνικής Ραδιοφω νίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ Α.Ε.), με το οποίο ζητείται η έγκριση της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., όπως αυτές περιγράφονται στη συνημμένη κατάσταση. 12. Το γεγονός ότι οι συμβάσεις μίσθωσης έργου των οποίων ζητείται η έγκριση αποτελούν γνήσιες συμβά σεις μίσθωσης έργου, που δεν υποκρύπτουν εξαρτημέ νη εργασία, όπως τούτο προκύπτει από την με αριθμ. 535/ βεβαίωση της Νομικής Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε., που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2527/ Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΡΤ Α.Ε. ύψους ,00 για το χρονικό διά στημα των δέκα οκτώ (18) μηνών, η οποία θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΕΡΤ Α.Ε. (ΚΑΕ ) 14. Την υπ αριθμ ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ. 19/476/18604/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της με αριθμ. 55/1998 Π.Υ.Σ. (άρθρο 2, παρ. 1, του ν. 2412/1996), με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση έργου σε άτομα διαφόρων ειδικοτήτων στην ΕΡΤ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της. 15. Τις ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες της πιο πάνω Γενικής Διεύθυνσης της ΕΡΤ Α.Ε., αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων προς τους οποίους θα γίνει ανάθεση έργου στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της ΕΡΤ Α.Ε. με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του Γ.Κ.Π. και του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, σε 384. Ειδικότερα: Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ 1. Ανταποκριτές Βοηθοί Ηχολήπτες 3 3. Βοηθοί Παραγωγής Βοηθοί Σκηνοθέτες Γραφίστες Δημοσιογράφοι Εικονολήπτες Ενδυματολόγοι 2 9. Εργάτες Μεταφορείς Ηλεκτρολόγοι Ηλεκτρονικοί Ηχολήπτες Κειμενογράφοι Κομμώτριες Μακιγιέζ Μεταφραστές Μετεωρολόγοι Μίξη Εικόνας Studio Μοντέρ Μουσικοί Επιμελητές Οδηγοί 10

4 18558 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22. Προγραμματιστές Σκηνοθέτες Συντονιστές Σκηνής Τεχνικοί R/L Φροντιστές Χειριστές Γεννήτριας Χα ρακτήρων 4 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 384 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ( ) ,00 2. Ως μέγιστο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα ορίζεται αυτό το δέκα οκτώ (18) μηνών από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων 3. Ως τόπος εκτέλεσης των παραπάνω έργων ορίζεται η Αθήνα. Κυβέρνησης. Αθήνα, 8 Ιουλίου 2009 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ Αριθμ (3) Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Οπτικοακουστικό Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.). ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/τ.Α / ) «Ρυθ μίσεις για την Οργάνωση και Λειτουργία της Κυβέρ νησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 44 του ν. 3734/2009 (ΦΕΚ τ.α /8/ ). 3. Τη διάταξη του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και άλλες διατάξεις» (αρ. 6 παρ. 6). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ). 6. Τις διατάξεις του ν. 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία». 7. Τη διάταξη του άρθρου 3 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (Γ.Κ.Π.) της ΕΡΤ ΑΕ, που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 8256/22/815/ απόφαση του Αναπλη ρωτή Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. 8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 9. Το π.δ. 206/2007 (ΦΕΚ 232/τ.Α / ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» 10. Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙOΕ89/ (ΦΕΚ 40/ τ.β / ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι σμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών». 11. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Προέ δρου Δ.Σ. Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής Ρα διοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ ΑΕ), με το οποίο ζητείται η έγκριση της σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου συντήρησης αποκατάστασης, ψηφιοποίησης, ταξινόμησης, αρχει οθέτησης και μηχανοργάνωσης του οπτικοακουστικού αρχείου της ΕΡΤ Α.Ε. 12. Το γεγονός ότι οι συμβάσεις μίσθωσης έργου των οποίων ζητείται η έγκριση αποτελούν γνήσιες συμ βάσεις μίσθωσης έργου, που δεν υποκρύπτουν εξαρ τημένη εργασία, όπως τούτο προκύπτει από την υπ αριθμ.473a/ βεβαίωση της Νομικής Συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ, που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2527/ Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που θα προ κληθεί από τις ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου, ύψους ,00, θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμέ νες Πιστώσεις του Προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ (ΚΑΕ ). 14. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.19/475/15378/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1, της υπ αριθμ. 55/1998 Π.Υ.Σ. (άρθρο 2, παρ. 1, του ν. 2412/1996), με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση έργου σε άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών στην ΕΡΤ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της. 15. Τις ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες του Οπτικοακου στικού Αρχείου της ΕΡΤ Α.Ε., αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων προς τους οποίους θα γίνει ανάθεση έργου στο Οπτικοακουστικό Αρχείο της ΕΡΤ με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του Γ.Κ.Π. και του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, σε 18. Ειδικότερα: Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ 1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2 2. ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΙ 3 3. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 1 4. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ 1 5. ΜΟΝΤΕΡ 1 6. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ ΝΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙ 2 ΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 7. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ 1 8. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΗΧΟΛΗΠΤΕΣ 3

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΦΙΛΜ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΟΝΤΕΡ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ( ) ,00 2. Ως χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των έργων ορίζονται οι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 3. Ως τόπος εκτέλεσης των παραπάνω έργων ορίζεται η Αθήνα. Αθήνα, 8 Ιουλίου 2009 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ (4) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΤΑΣΟΣ ΣΙΑΜΟΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00565/Ε/ν. 3299/ 2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΤΑΣΟΣ ΣΙΑΜΟΣ Α.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στη δημιουργία κέντρου αποθεραπείας και αποκατάστασης δυναμικότητας 40 κλινών, στη θέση Ομέρ Αγά, Δ.Δ. Πα ναιτωλίου, Δήμου Αγρινίου, Νομού Αιτωλοακαρνανίας, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης επτά εκατομμυρί ων εννιακοσίων ενενήντα χιλιάδων ( ) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 45% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ( ) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν σαράντα εννέα (49) νέες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 44 ΕΜΕ. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (ομόφωνη). Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (5) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΛΕΞ ΠΑΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΛΕΞ ΠΑΚ», στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτι κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00746/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΛΕΞ ΠΑΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. ΑΛΕΞ ΠΑΚ», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης που αναφέρεται στην ίδρυση μονά δας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στο 4 χλμ Εθνικής Οδού Θηβών Χαλκίδας του Δήμου Θηβαίων, Νομού Βοιωτίας, συνολικής δαπάνης εννέα εκατομμυ ρίων εξακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ( ,00) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 30% επί του κόστους της επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορή γησης δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ( ,00) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν (35) νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης (35 Ε.Μ.Ε.). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: (ομόφωνη). Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ (6) Ανάκληση της υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00467/Ε/ν. 3299/ 2004/ απόφασης του Υπουργού και Υφυ πουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «VODAON ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ ΩΝ». Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00467/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η ανάκληση της υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00467/Ε/ν. 3299/2004/ απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «VODAON ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» που αναφέρεται στην ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτρονικών επικοινωνιακών και ευρυζω νικών υπηρεσιών, συνολικής δαπάνης τεσσάρων εκα τομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ( ) ευρώ, με το κίνητρο της επιχορήγησης. Η εν λόγω ανάκληση εγκρίνεται μετά από αίτηση του φορέα της επένδυσης. Για την εν λόγω επένδυση δεν έχει γίνει οποιαδήποτε εκταμίευση επιχορήγησης (προ καταβολή ή δόση). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (ομόφωνη). Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

6 18560 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (7) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δτ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00687/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπι ες μορφές ενέργειας και ειδικότερα την ηλιακή, ισχύ ος 99,82 KW, στη θέση «Ξύδι Μηλιάς» Δ.Δ. Νεστάνης, στον Δήμο Μαντινείας, του Νομού Αρκαδίας, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ( ) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δη λαδή ποσό επιχορήγησης διακοσίων δέκα χιλιάδων ( ,00) ευρώ. Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης (0 Ε.Μ.Ε.). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: (ομόφωνη). Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ Αριθμ /1248/Α0012 (8) Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογί ας εισοδήματος οικ.έτους 2009 καθώς και δηλώσε ων στοιχείων ακινήτων έτους 2009 που υποβάλλο νται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών καθώς και εισοδήματα, από συμμετοχή σε εταιρία, από μισθωτές υπηρεσίες, αξι ωματικών εμπορικών πλοίων, από την αλλοδαπή και κατοίκων εξωτερικού. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/τ.Α ) που ορίζει τις προθεσμίες υποβολής των ετή σιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/τ.Α / ) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομι κών να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων. 3. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34/τ.Α ) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώ σεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 4. Τα αιτήματα διαφόρων επαγγελματικών οργανώ σεων φοροτεχνικών και ιδιωτών. 5. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1666/ΔΙΟΕ 89/ (ΦΕΚ Β 40) για τον καθορισμό αρμοδιοτή των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών. 6. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: 1. Οι προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής μέσω διαδι κτύου των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονο μικού έτους 2009 όλων των κατηγοριών, των υπόχρεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των υποπεριπτώ σεων αα, ββ, γγ, δδ και εε της περίπτωσης γ της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994, παρατείνονται μέχρι και , ανεξαρτήτως ΑΦΜ. 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2009 εφόσον υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Αθήνα, 8 Ιουλίου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ Αριθμ. Υ10α/Γ.Π./οικ (9) Τρόπος ανακοίνωσης διορισμού ιατρών σε θέση ειδι κευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. (κλάδος ιατρών ΕΣΥ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/ /τ.Α ) «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειο νομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις». 2) Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/τ.Α ) με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στο ν. 1558/1985 και το γεγονός ότι από την παρούσα από φαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Ο διορισμός σε θέση ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ. (κλά δος ιατρών Ε.Σ.Υ.) ανακοινώνεται με έγγραφο της αρμό διας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο αποστέλλεται στον διοριζόμενο ταχυδρομικά, στην διεύθυνση κατοικίας την οποία έχει δηλώσει στην έντυπη αίτηση υπεύθυνη δήλωση υπο ψηφιότητας, με συστημένη επιστολή επί αποδείξει και κοινοποίηση στην Υπηρεσία που διορίζεται. Με το έγγραφο τάσσεται προθεσμία είκοσι (20) ημε ρών από την παραλαβή του, προς ορκωμοσία και ανά ληψη υπηρεσίας. Εάν μετά την παραλαβή της έγγραφης ανακοίνωσης παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τεκμαίρεται ότι ο γιατρός δεν αποδέχεται το διορισμό του και η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ γύης, ύστερα από άμεση ενημέρωση της υπηρεσίας στην οποία διορίζεται ο γιατρός, προχωρεί στο διορισμό του επόμενου, σύμφωνα με τον πίνακα αξιολόγησης. 2. Αν δεν καταστεί δυνατή η επίδοση της έγγραφης ανακοίνωσης με την διαδικασία της προηγούμενης πα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ραγράφου, καθώς και εάν ο διοριζόμενος είναι αγνώ στου διαμονής, το έγγραφο της ανακοίνωσης διορισμού, ύστερα από εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουρ γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναρτάται αμελλητί από την Δ/νση Διοικητικού του Νοσοκομείου στο οποίο διορίζεται ο ιατρός, στο κατάστημα της υπη ρεσίας και συντάσσεται πρωτόκολλο. Μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από την ημε ρομηνία ανάρτησης και εφόσον ο διοριζόμενος δεν προ σέλθει προς ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, τεκμαί ρεται αμαχητί η γνώση του διορισμού και η μη αποδοχή του και η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προχωρεί στο διορισμό του επόμενου, σύμφωνα με τον πίνακα αξιολόγησης. 3. Η διαδικασία της παραγράφου 2 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις διορισμών για τις οποίες δεν κατέστη δυνατή η επίδοση της έγγραφης ανακοίνωσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής. 4. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής κα ταργείται η υπ αριθμ. ΔΥ13α/οικ / (ΦΕΚ 859/ /τ.Β ) Υπουργική Απόφαση. 5. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 9 Ιουλίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. οικ (10) Παράταση της παρεχόμενης από την Ελληνική Αστυ νομία συνδρομής στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρού ρησης Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 61 του ν. 3659/2008 (ΦΕΚ 77/τ.Α ) «Βελ τίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις». β. Των άρθρων 1 παρ.3 και 3 του ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225/τ.Α ) «Θέματα Εξωτερικών Φρουρών και άλλες δι ατάξεις». γ. Του άρθρου 48 του ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112/τ.Α ), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3388/2005 «Εξωτερική Φρούρηση Καταστημάτων Κράτησης και νοσηλευομένων στα θεραπευτήρια κα ταδίκων και υποδίκων», καθώς και του άρθρου 51 του ίδιου νόμου. δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ). 2. Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι κονομικών «καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40/τ.Β / ). 3. Την υπ αριθμ. Υ357/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύστα σης θέσης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών». (ΦΕΚ 3/τ.Β /2009). 4. Την ανάγκη παράτασης της παρεχόμενης από την Ελληνική Αστυνομία συνδρομής στην Υπηρεσία Εξωτε ρικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης. 5. Το γεγονός ότι από την παράταση προκαλείται εφά παξ δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους Ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (Ειδ. Φορέας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟ ΜΙΑ» ΚΑΕ 0711,0861,1321,1329 και 1511), αποφασίζουμε: Την παράταση για ένα (1) έτος ήτοι: από έως , των προθεσμιών που παρατάθηκαν με το άρθρο 61 του ν. 3659/2008 (ΦΕΚ 77/τ.Α ). Κυβέρνησης. Αθήνα, 22 Ιουνίου 2009 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ Αριθμ (11) Υπερωριακή απασχόληση. O ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/τ.Α / ). 2. Τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180τ.Α / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 «Υπερωριακή εργασία» του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ297/τ.Α / ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και Υπαλλήλων του Δημοσίου ΝΠΔΔ και Ο.Τ.Α. και άλλες συναφείς διατάξεις» 4. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/τ. Α / ). 5. Το υπ αριθμ. 2/36028/0022/ έγγραφο της 22ης Δ/νσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδη ματικής πολιτικής έτους 2008» 6. Το γεγονός ότι για τη σχετική δαπάνη που θα προ κληθεί έχουν εγγραφεί στον εγκριθέντα και ισχύοντα προϋπολογισμό οικ. έτους 2009 του Νομαρχιακού Δια μερίσματος Δράμας για την αιτία αυτή στον Ε.Φ. 073 στους ΚΑΕ 0511 # 1.500,00# και 0512 # 1.800,00# 7.Την ανάγκη γραμματειακής υποστήριξης του Νομάρ χη Δράμας κατά την διάρκεια ορισμένων συναντήσεων του, καθώς και την ανάγκη να παραμείνει ανοικτό το γραφείο Νομάρχη μη εργάσιμες ώρες, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση για υπερω ριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα έως 35 ώρες/μήνα, για εργασία εξαιρέσιμων ημερών έως 20 ώρες/μήνα και για νυκτερινή εργασία έως 15 ώρες/μήνα, για το έτος 2009, συνολικά 440 ώρες όπως αυτές θα πραγματοποιηθούν από την παρακάτω υπάλληλο του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας.

8 18562 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Ταρασιάδου Αικατερίνη κλάδου ΠΕ Διοικητικού Προϊ σταμένη του Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστα σης και Εκλογών με ΜΚ 12, η οποία σύμφωνα με την υπ αριθμ. οικ.3279/ απόφαση του Νομάρχη Δράμας της ανατέθηκαν παράλληλα καθήκοντα Προϊσταμένης Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης Νομάρχη (Γρα φείο Νομάρχη) Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλη σης θα είναι ο Νομάρχης Κωνσταντίνος Ευμοιρίδης. Το ύψος της ανωτέρω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των #3.300,00# τρεις χιλιάδες τριακόσια Ευρώ πε ρίπου και υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον προ ϋπολογισμό του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας έτους Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα (1) μήνα πριν την δημοσίευση της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δράμα, 3 Ιουλίου 2009 Ο Νομάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ (12) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στην κοινω νική λειτουργό Σωτηρία Διτσόλα του Ιωάννη. Με την υπ αριθμ. 5354/ απόφαση του Νομάρ χη Ημαθίας χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Σωτηρία Διτσόλα του Ιω άννη. Με εντολή Νομάρχη Ο Αντινομάρχης ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (13) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει τουργού στη Λιακοπούλου Αικατερίνη του Παναγιώτη. Με την υπ αριθμ. 5685/ απόφαση Νομάρχη Ηλείας χορηγείται στη Λιακοπούλου Αικατερίνη του Παναγιώτη άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Με εντολή Νομάρχη Η Προϊσταμένη Τμήματος ΜΑΡΘΑ ΚΟΛΛΙΑ (14) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στην κοινω νιή λειτουργό Μαρία Απότση του Χρήστου. Με την υπ αριθμ. 2740/ απόφαση του Νομάρ χη Σερρών χορηγείται στη Μαρία Απότση του Χρήστου, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, σύμφωνα με το π.δ. 23/1992 «Περί άσκησης επαγγέλμα τος Κοινωνικού Λειτουργού». Με εντολή Νομάρχη Η Διευθύντρια ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΛΩΝΑ (15) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στην Κοινωνική Λειτουργό Γιαννουλάκη Αθηνά του Κωνσταντίνου. Με την υπ αριθμ. 2657/ απόφαση του Νομάρχη Χα νίων χορηγείται στην Γιαννουλάκη Αθηνά του Κωνσταντίνου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικής Λειτουργού. Με εντολή Νομάρχη Ο Αρμόδιος Διευθυντής Π. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: