(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000, έπρεπε να

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000, έπρεπε να"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: (3) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000, έπρεπε να προσδιοριστούν οι υπάρχουσες δραστικές ουσίες προς χρήση σε βιοκτόνα και έπρεπε να κοινοποιηθούν, το αργότερο μέχρι τις 28 Μαρτίου 2002, εκείνες οι οποίες θα αξιολογούνταν με σκοπό την πιθανή καταχώρισή τους στο παράρτημα Ι ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ, σε έναν ή περισσότερους τύπους των. τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (4) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2003, για τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασίας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000 ( 3 ), θεσπίστηκε κατάλογος υπαρχουσών δραστικών ουσιών. Ο κατάλογος αυτός κάλυπτε δραστικές ουσίες που είχαν προσδιοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 ή το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000 ή για τις οποίες είχαν υποβληθεί ισοδύναμες πληροφορίες με κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού. (1) Σύμφωνα με την οδηγία 98/8/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά μόνο βιοκτόνων που περιέχουν δραστικές ουσίες καταχωρισμένες στο παράρτημα Ι ή ΙΑ ή ΙΒ της εν λόγω οδηγίας. Ωστόσο, βάσει των μεταβατικών μέτρων του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν τη διάθεση στην αγορά βιοκτόνων που περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι ή ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/ΕΚ και κυκλοφορούσαν ήδη στην αγορά στις 14 Μαΐου 2000, στο εξής «υπάρχουσες δραστικές ουσίες». Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, πρέπει να εφαρμοστείδεκαετές πρόγραμμα εργασιών για την εξέταση όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών. Το εν λόγω πρόγραμμα εργασιών αποσκοπείστον προσδιορισμό των υπαρχουσών δραστικών ουσιών και στον εντοπισμό εκείνων που πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης, προκειμένου να καταχωριστούν ενδεχομένως στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ. (2) Η αρχική φάση του προγράμματος θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2000 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2000, για την πρώτη φάση του προγράμματος που περιλαμβάνεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα βιοκτόνα ( 2 ). ( 1 ) ΕΕ L 123 της , σ. 1.Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/47/ΕΚ (ΕΕ L 247 της , σ. 21). ( 2 ) ΕΕ L 228 της , σ. 6.Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 (ΕΕ L 307 της , σ. 1). (5) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 θεσπίστηκε επίσης, ως παράρτημα II, πλήρης κατάλογος υπαρχουσών δραστικών ουσιών προς αξιολόγηση στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης. Ο κατάλογος αυτός κάλυπτε δραστικές ουσίες για τις οποίες είχε γίνει δεκτή τουλάχιστον μία κοινοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000, ή για τις οποίες ένα κράτος μέλος είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού. Στον εν λόγω κατάλογο προσδιορίζονταν οι αντίστοιχοι τύποι των. (6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 προβλέπει ότι ορισμένες δραστικές ουσίες ή συνδυασμοί δραστικής ουσίας/τύπου των που δεν είχαν αρχικά υπαχθεί στο πρόγραμμα αναθεώρησης, μπορούσαν να εξεταστούν υπό τους ίδιους όρους όπως οι δραστικές ουσίες που αξιολογούνται στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοίπαράγοντες θα είχαν υποβάλει πλήρεις φακέλους πριν από την 1η Μαρτίου (7) Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 καθορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2006 ως ημερομηνία έναρξης της απόσυρσης από την αγορά των των που περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης. ( 3 ) ΕΕ L 307 της , σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1849/2006 (ΕΕ L 355 της , σ. 63).

2 L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (8) Το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 προβλέπει ότι οι υπάρχουσες δραστικές ουσίες που δεν είχαν προσδιοριστεί από τα πρόσωπα τα οποία τις χρησιμοποιούν σε βιοκτόνα, θεωρούνται ότι δεν είχαν διατεθείστην αγορά για χρήση σε βιοκτόνα πριν από τις 14 Μαΐου Ωστόσο, αυτή η εξομοίωση με τις νέες δραστικές ουσίες δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως δυνατότητα να επωφελούνται οι υπάρχουσες δραστικές ουσίες που, παρανόμως, δεν έχουν προσδιοριστεί, από προσωρινή έγκριση ή από τη μεγαλύτερης διάρκειας περίοδο προστασίας των δεδομένων, η οποία ισχύει μόνο για τις πραγματικά νέες δραστικές ουσίες. Η εν λόγω διάταξη πρέπει να αποσαφηνιστείκατά την έννοια αυτή. (9) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα των κρατών μελών να ζητούν παρέκκλιση προκειμένου για βιοκτόνα τα οποία περιέχουν προσδιορισμένες υπάρχουσες δραστικές ουσίες που δεν έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης και για τα οποία τα κράτη μέλη υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητα για λόγους υγείας, ασφάλειας ή προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς ή ότι έχουν κρίσιμη σημασία για τη λειτουργία της κοινωνίας, επειδή δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις ή υποκατάστατα που να είναι εφικτά από τεχνικής και οικονομικής πλευράς και αποδεκτά από πλευράς περιβάλλοντος και υγείας. Η παρέκκλιση αυτή παραχωρείται στα κράτη μέλη που τη ζητούν, μόνον εφόσον τα σχετικά αιτήματα είναι δικαιολογημένα, η συνέχιση της χρήσης δεν δημιουργείανησυχίες για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, και εφόσον αναπτύσσονται εναλλακτικές λύσεις, κατά περίπτωση. Ενδείκνυται να διατηρηθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να ζητούν την εν λόγω παρέκκλιση, ακόμη και για δραστικές ουσίες που αποφασίστηκε να μην καταχωριστούν στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα αναθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ εφαρμόζεται μόνο μέχρι τις 14 Μαΐου 2010, δεν πρέπει να ισχύει καμία τέτοια παρέκκλιση μετά την ημερομηνία αυτή. (12) Για να αποτραπείη επανάληψη των εργασιών, ιδίως δε για να μειωθούν οι δοκιμές στις οποίες χρησιμοποιούνται σπονδυλωτά ζώα, οι απαιτήσεις όσον αφορά την κατάρτιση και την υποβολή του πλήρους φακέλου πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να ενθαρρύνουν εκείνους των οποίων οι κοινοποιήσεις έχουν γίνει δεκτές, στο εξής «συμμετέχοντες», να ενεργούν συλλογικά, ιδίως με την υποβολή συλλογικών φακέλων. Το κράτος μέλος εισηγητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καθιστά διαθέσιμη την αναφορά σε ενδεχόμενες δοκιμές με χρήση σπονδυλωτών ζώων, οι οποίες έχουν διεξαχθεί για κοινοποιημένη υπάρχουσα δραστική ουσία, εκτός εάν η αναφορά αυτή είναι εμπιστευτική κατά το άρθρο 19 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Επίσης, για να αποκτηθείπείρα σχετικά με την καταλληλότητα των απαιτήσεων που αφορούν τα δεδομένα και να εξασφαλιστείη διεξαγωγή της αναθεώρησης των δραστικών ουσιών με οικονομικά συμφέροντα τρόπο, οι συμμετέχοντες πρέπει να ενθαρρύνονται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες σύνταξης φακέλου και την ανάγκη διεξαγωγής δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα. (13) Για να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις, οι συμμετέχοντες πρέπει να αρχίζουν συζητήσεις με τα κράτη μέλη εισηγητές, το νωρίτερο δυνατόν, ώστε να αίρονται οι αβεβαιότητες σχετικά με τα απαιτούμενα δεδομένα. Οι αιτούντες, πλην των συμμετεχόντων, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, για καταχώριση στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας, ενός συνδυασμού δραστικής ουσίας/τύπου των που αξιολογείται στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης, δεν πρέπει να υποβάλλουν πλήρεις φακέλους για τον εν λόγω συνδυασμό νωρίτερα ή αργότερα από τους συμμετέχοντες, ώστε να μην διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του προγράμματος αναθεώρησης ή να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση οι συμμετέχοντες. (14) Πρέπει να καθοριστούν οι απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή των φακέλων, καθώς και τον αριθμό των προς υποβολή φακέλων. (10) Ορισμένες ουσίες ή τα που καταναλώνονται συνήθως από τον άνθρωπο ή τα ζώα για τη συντήρησή τους, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται επίσης για την προσέλκυση ή την απώθηση επιβλαβών οργανισμών. Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι σχετικές με την έγκριση και την καταχώριση απαιτήσεις της οδηγίας 98/8/ΕΚ φαίνονται αδικαιολόγητες ως προς τις εν λόγω ουσίες, οι οποίες πρέπει να εξαιρεθούν ρητά από το πεδίο εφαρμογής της. Λαμβανομένου υπόψη ότι η αναθεώρηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ θα απαιτήσει σημαντικό χρονικό διάστημα, στη διάρκεια του οποίου ενδέχεται να πληγεί ανεπανόρθωτα η αγοραία βιωσιμότητα των συγκεκριμένων των, ενδείκνυται να αναβληθεί η απόσυρσή τους από την αγορά μέχρι τις 14 Μαΐου (11) Τα κράτη μέλη που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να επιδιώξουν την αναθεώρηση δεδομένων δραστικών ουσιών, δεν πρέπει να ορίζονται ως κράτη μέλη εισηγητές για τις συγκεκριμένες ουσίες. (15) Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τις περιπτώσεις που ένας παραγωγός, ένας παρασκευαστής ή μια ένωση συμπράττει με συμμετέχοντα και τις περιπτώσεις που ένας συμμετέχων αποσύρεται από το πρόγραμμα αναθεώρησης. (16) Οι παραγωγοί, οι παρασκευαστές και οι ενώσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, εντός ορισμένων χρονικών ορίων, να αναλάβουν τον ρόλο του συμμετέχοντος για έναν συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου των, για τον οποίο έχουν αποσυρθεί όλοι οι συμμετέχοντες ή κανένας από τους φακέλους δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις. Εντός των ίδιων χρονικών ορίων, πρέπει επίσης να υπάρχει δυνατότητα, σε ορισμένες περιστάσεις, να εκδηλώσουν τα κράτη μέλη ενδιαφέρον και να ενεργήσουν ως συμμετέχοντες για την καταχώριση του εν λόγω συνδυασμού στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/5 (17) Για να μη γίνεται κατάχρηση της δυνατότητας παραμονής των δραστικών ουσιών στην αγορά κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης, πρέπει το άλλο πρόσωπο ή κράτος μέλος να μπορείνα αναλάβει μόνο μία φορά τον ρόλο του συμμετέχοντος για δεδομένο συνδυασμό δραστικής ουσίας/τύπου των. Για τον ίδιο σκοπό, το πρόσωπο ή το κράτος μέλος που αναλαμβάνει τον ρόλο του συμμετέχοντος πρέπει να αποδεικνύει, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, ότι έχει αρχίσει τις εργασίες κατάρτισης πλήρους φακέλου. (18) Πρέπει να καθοριστούν χρονικά όρια εντός των οποίων τα κράτη μέλη εισηγητές πρέπει να εξακριβώνουν την πληρότητα των φακέλων. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να καθορίζουν τα κράτη μέλη εισηγητές νέα προθεσμία για την υποβολή τμημάτων ενός φακέλου, ιδίως όταν ο συμμετέχων έχει αποδείξει ότι ήταν αδύνατον να υποβάλει πληροφορίες εγκαίρως ή προκειμένου να αρθούν αβεβαιότητες σχετικά με τα απαιτούμενα δεδομένα, οι οποίες παραμένουν παρά τις συζητήσεις που έχουν προηγηθείμεταξύ του συμμετέχοντος και του κράτους μέλους εισηγητή. Πρέπει να προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη εισηγητές επικαιροποιούν τις εκθέσεις των αρμοδίων αρχών, όταν είναι αναγκαίο. (22) Για να εξασφαλιστείπληρέστερη πρόσβαση στις πληροφορίες, οι εκθέσεις αξιολόγησης πρέπει να συντάσσονται με βάση τις εκθέσεις που υποβάλλουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και να υπόκεινται στους ίδιους όρους πρόσβασης στις πληροφορίες όπως οι εκθέσεις των αρμοδίων αρχών. Οι εκθέσεις αξιολόγησης πρέπει να προκύπτουν από την αρχική έκθεση της αρμόδιας αρχής, όπως αυτή τροποποιείται με βάση όλα τα έγγραφα, παρατηρήσεις και πληροφορίες που συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. (23) Πρέπει να είναι δυνατόν να αναστέλλονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, υπό το φως της εφαρμογής άλλων κοινοτικών πράξεων, ιδίως στο πλαίσιο της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περίπροσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων ( 1 ), και, μετά την 1η Ιουνίου 2009, του τίτλου VIII και του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. (19) Για κάθε υπάρχουσα δραστική ουσία, το κράτος μέλος εισηγητής πρέπει να εξετάζει και να αξιολογείτον φάκελο και να υποβάλλει τα αποτελέσματα στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη, υπό τη μορφή έκθεσης της αρμόδιας αρχής και σύστασης για την απόφαση που πρέπει να ληφθεί όσον αφορά την εξεταζόμενη δραστική ουσία. Για να μην παρατείνεται άσκοπα η λήψη αποφάσεων, το κράτος μέλος εισηγητής πρέπει, ταυτόχρονα, να σταθμίζει προσεκτικά την αναγκαιότητα συμπληρωματικών μελετών. Για τον ίδιο λόγο, τα κράτη μέλη εισηγητές πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη πληροφορίες που υποβάλλονται μετά την αποδοχή του φακέλου μόνον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. (20) Οι εκθέσεις των αρμοδίων αρχών πρέπει να εξετάζονται από τα υπόλοιπα κράτη μέλη πριν από την υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης στη μόνιμη επιτροπή για τα βιοκτόνα τα. (21) Σε περίπτωση που, παρά τη διατύπωση σύστασης για την καταχώριση μιας δραστικής ουσίας στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 5 της εν λόγω οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει υπόψη, με την επιφύλαξη όμως του άρθρου 12 της ίδιας οδηγίας, την ολοκλήρωση της αξιολόγησης άλλων υπαρχουσών δραστικών ουσιών που έχουν την ίδια χρήση. (24) Για να εξασφαλιστείη μέγιστη αποδοτικότητα του προγράμματος αναθεώρησης, ορισμένοι συνδυασμοίδραστικής ουσίας/τύπου των ανατέθηκαν σε άλλο κράτος μέλος εισηγητή. Οι εξελίξεις αυτές πρέπει να αποτυπωθούν στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. (25) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 έχει τροποποιηθείεπανειλημμένα ( 2 ) για να ληφθούν υπόψη η προσχώρηση των νέων κρατών μελών και τα διδάγματα από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος αναθεώρησης, ιδίως δε για να προβλεφθείη μη καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι, ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/ΕΚ, σε περιπτώσεις που είτε δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι απαιτούμενες πληροφορίες είτε δεν πληρούνταν οι απαιτήσεις του άρθρου 10 της εν λόγω οδηγίας. Αυτή η τακτική της συνεχούς επικαιροποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003, ώστε να συμβαδίζει με την εξέλιξη του προγράμματος αναθεώρησης, αποδείχθηκε αναποτελεσματική και χρονοβόρος, ενώ μπορείεπίσης να προκαλέσει σύγχυση στους ενδιαφερόμενους, όσον αφορά τους ισχύοντες κανόνες και τις υπό αναθεώρηση ουσίες. Για λόγους σαφήνειας, είναι προτιμότερο να καταργηθείο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 και να αντικατασταθείαπό νέα, απλούστερη πράξη, η οποία θα ορίζει τους κανόνες που διέπουν το πρόγραμμα αναθεώρησης, και να εκδίδει η Επιτροπή χωριστές πράξεις για τις μελλοντικές αποφάσεις μη καταχώρισης. ( 1 ) ΕΕ L 262 της , σ Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 257 της , σ. 13). ( 2 ) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1048/2005 (ΕΕ L 178 της , σ. 1) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1849/2006 (ΕΕ L 355 της , σ. 63).

4 L 325/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (26) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα τα, β) υπάρχουσες δραστικές ουσίες που δεν έχουν κοινοποιηθεί, αλλά ένα κράτος μέλος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να υποστηρίξει την καταχώρισή τους στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών κανονισμός ορίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του προγράμματος εργασιών για τη συστηματική εξέταση όλων των δραστικών ουσιών που κυκλοφορούσαν ήδη στην αγορά στις 14 Μαΐου 2000 ως δραστικές ουσίες βιοκτόνων (εφεξής «το πρόγραμμα αναθεώρησης»), το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ και του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000. Επιπλέον, ως «συμμετέχων» νοείται ο παραγωγός, ο παρασκευαστής ή η ένωση που έχει υποβάλει κοινοποίηση η οποία έχει γίνει δεκτή από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000, ή το κράτος μέλος που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού. γ) υπάρχουσες δραστικές ουσίες που δεν έχουν κοινοποιηθεί, αλλά για τις οποίες υποβλήθηκε φάκελος σε ένα από τα κράτη μέλη μέχρι την 1η Μαρτίου 2006, φάκελος που διαπιστώθηκε ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού και έγινε δεκτός ως πλήρης. Ο κατάλογος προσδιορίζει, για κάθε υπάρχουσα δραστική ουσία που περιλαμβάνει, τους τύπους των για τους οποίους θα εξεταστεί η ουσία στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης, καθώς και το κράτος μέλος εισηγητή που ορίστηκε για να διενεργήσει την αξιολόγηση. Άρθρο 4 Μη καταχώριση 1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6 του παρόντος κανονισμού και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν διατίθενται πλέον στην αγορά βιοκτόνα που περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού ή του παραρτήματος I ή IA της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Άρθρο 3 Υπάρχουσες δραστικές ουσίες 1. Ο κατάλογος των δραστικών ουσιών που προσδιορίστηκε ότι είχαν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 14 Μαΐου 2000 ως δραστικές ουσίες βιοκτόνων για άλλους σκοπούς πλην των αναφερόμενων στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) της οδηγίας 98/8/ΕΚ, παρατίθεται στο παράρτημα I. 2. Ο πλήρης κατάλογος των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που θα εξεταστούν στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης παρατίθεται στο παράρτημα II. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες: Στην περίπτωση δραστικής ουσίας του παραρτήματος ΙΙ, το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται στην ουσία αυτή και σε σχέση με κάθε τύπο των που δεν περιλαμβάνεται στο εν λόγω παράρτημα. 2. Τα βιοκτόνα που περιέχουν δραστικές ουσίες του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού, για τις οποίες ελήφθη απόφαση να μην καταχωριστούν στο παράρτημα I ή IA της οδηγίας 98/8/ΕΚ, για ορισμένους ή όλους τους αντίστοιχους κοινοποιημένους τύπους των, δεν διατίθενται πλέον στην αγορά για τους συγκεκριμένους τύπους των, με ισχύ μετά δώδεκα μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής πράξης, εκτός αντίθετων διατάξεων αυτής. α) υπάρχουσες δραστικές ουσίες που έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000 ή το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1687/2002 της Επιτροπής ( 1 ) ( 1 ) ΕΕ L 258 της , σ Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 15 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού, κάθε δραστική ουσία που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι θεωρείται ότι δεν είχε διατεθεί στην αγορά, για χρήση σε βιοκτόνα, πριν από τις 14 Μαΐου 2000.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/7 Άρθρο 5 Παρέκκλιση για βασική χρήση 1. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 στις περιπτώσεις που θεωρούν ότι μια δραστική ουσία είναι απαραίτητη για λόγους υγείας, ασφάλειας και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς ή ότι έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργία της κοινωνίας και εφόσον δεν διατίθενται εναλλακτικές λύσεις ή υποκατάστατα που να είναι εφικτά από τεχνικής και οικονομικής πλευράς και αποδεκτά από πλευράς περιβάλλοντος και υγείας. Οι σχετικές αιτήσεις συνοδεύονται από έγγραφο αιτιολόγησης και τεκμηρίωσης. 4. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνουν ετησίως την Επιτροπή για την εφαρμογή της παραγράφου 3 και, ειδικότερα, για τις ενέργειές τους βάσει του στοιχείου ε). 5. Τα κράτη μέλη μπορούν ανά πάσα στιγμή να επανεξετάζουν τις εγκρίσεις των βιοκτόνων, για τα οποία η περίοδος διάθεσης στην αγορά έχει παραταθείσύμφωνα με την παράγραφο 3. Όταν έχουν λόγους να θεωρούν ότι δεν πληρούται πλέον οποιοσδήποτε από τους όρους των στοιχείων α) έως ε) της εν λόγω παραγράφου, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για να διορθώσουν την κατάσταση ή, εάν αυτό είναι αδύνατο, ανακαλούν τις εγκρίσεις των εξεταζόμενων βιοκτόνων. 2. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 αιτήσεις διαβιβάζονται από την Επιτροπή στα υπόλοιπα κράτη μέλη και δημοσιοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα. Τα κράτη μέλη και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορούν να υποβάλουν εγγράφως στην Επιτροπή παρατηρήσεις εντός 60 ημερών από την παραλαβή μιας αίτησης. Άρθρο 6 Τρόφιμα και ζωοτροφές Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν, το αργότερο μέχρι τις 14 Μαΐου 2010, τη διάθεση στην αγορά, δραστικών ουσιών που συνίστανται αποκλειστικά από τρόφιμα ή ζωοτροφές προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν ως απωθητικά ή προσελκυστικά, του τύπου των Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που έχει παραλάβει, η Επιτροπή μπορείνα εγκρίνει παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 για τη διάθεση της ουσίας στην αγορά των αιτούντων κρατών μελών, έως τις 14 Μαΐου 2010 το αργότερο, υπό τον όρο ότι τα κράτη μέλη: α) μεριμνούν ώστε η συνέχιση της χρήσης να είναι δυνατή μόνο εφόσον τα τα που περιέχουν την ουσία έχουν εγκριθεί για τη σκοπούμενη βασική χρήση Για τους σκοπούς της παρούσας παρέκκλισης, ως «τρόφιμα ή ζωοτροφές» νοούνται όλες οι εδώδιμες ουσίες ή τα φυτικής ή ζωικής προέλευσης, είτε έχουν υποστεί πλήρη ή μερική επεξεργασία είτε όχι, τα οποία προορίζονται για βρώση από τον άνθρωπο ή τα ζώα ή αναμένεται εύλογα ότι θα χρησιμεύσουν για τον σκοπό αυτό η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει εκχυλίσματα ή επιμέρους ουσίες που απομονώνονται από τρόφιμα ή ζωοτροφές. β) συνάγουν το συμπέρασμα ότι, λαμβανομένων υπόψη όλων των διαθέσιμων στοιχείων, είναι εύλογο να υποτεθεί πως η συνέχιση της χρήσης δεν θα έχει μη αποδεκτές επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ούτε στο περιβάλλον γ) κατά τη χορήγηση των εγκρίσεων, επιβάλλουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα περιορισμού των κινδύνων Άρθρο 7 Εξέταση των υπαρχουσών δραστικών ουσιών στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης 1. Την αναθεώρηση μιας δραστικής ουσίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ, σε σχέση με τους καθοριζόμενους τύπους των, αναλαμβάνει το κράτος μέλος εισηγητής που έχει οριστείγια τον σκοπό αυτό, βάσει του πλήρους φακέλου για τον συγκεκριμένο συνδυασμό ουσίας/τύπου τος, υπό τον όρο ότι: δ) εξασφαλίζουν την αλλαγή της επισήμανσης των εν λόγω εγκεκριμένων βιοκτόνων που θα εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην αγορά μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2006, ώστε να είναι προσαρμοσμένη στους όρους χρήσης που επιβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και α) ο φάκελος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού ε) μεριμνούν ώστε, κατά περίπτωση, οι κάτοχοι των εγκρίσεων ή τα σχετικά κράτη μέλη να αναζητήσουν εναλλακτικές ουσίες για τις συγκεκριμένες χρήσεις ή να καταρτιστείφάκελος προς υποβολή με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, το αργότερο έως τις 14 Μαΐου β) ο πλήρης φάκελος υποβάλλεται εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού για τον σχετικό τύπο των, συνοδευόμενος από την περίληψη φακέλου που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 98/8/ΕΚ και προσδιορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

6 L 325/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μια δραστική ουσία του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού αναθεωρείται αποκλειστικά σε σχέση με τους τύπους των που προσδιορίζονται στο εν λόγω παράρτημα. δ) όταν πληροφορείται από το κράτος μέλος εισηγητή ότι άλλος συμμετέχων έχει κοινοποιήσει σχέδια διεξαγωγής των ίδιων δοκιμών, καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να συνεργαστείμε αυτόν τον συμμετέχοντα στην εκτέλεση κοινών δοκιμών. Για τους συνδυασμούς δραστικής ουσίας/τύπου των που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), εξαιρουμένων των τύπων των 8 και 14, η αξιολόγηση των φακέλων αρχίζει ταυτόχρονα με την αξιολόγηση των φακέλων δραστικών ουσιών που περιέχονται στους ίδιους τύπους των. 2. Ένα κράτος μέλος που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να υποστηρίξει την καταχώριση δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι ή ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας, δεν ορίζεται ως κράτος μέλος εισηγητής για την ουσία αυτή. 3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 11 και 12 του παρόντος κανονισμού, πρόσωπα που δεν είναι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, για την καταχώριση στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας, ενός συνδυασμού υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου των που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω πρόσωπα υποβάλλουν πλήρη φάκελο για τον συγκεκριμένο συνδυασμό δραστικής ουσίας/τύπου των, εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στο άρθρο 9. Άρθρο 8 Κατάρτιση του πλήρους φακέλου 1. Κατά την κατάρτιση του πλήρους φακέλου, καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε, μεταξύ άλλων, να αποφεύγεται η επανάληψη των δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα και, όπου ενδείκνυται, να συντάσσεται συλλογικός πλήρης φάκελος. 2. Πριν αρχίσει να συντάσσει τον πλήρη φάκελο, ο συμμετέχων: Η συμβουλή που παρέχεται από τα κράτη μέλη εισηγητές σύμφωνα με το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, δεν προδικάζει το αποτέλεσμα του ελέγχου πληρότητας βάσει του άρθρου 13 παράγραφος Το κράτος μέλος εισηγητής μπορείνα καθιστά διαθέσιμη την αναφορά σε ενδεχόμενες δοκιμές που έχουν διεξαχθείσε σπονδυλωτά ζώα με δραστική ουσία του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού, εκτός από τις περιπτώσεις που η αναφορά αυτή πρέπει να θεωρείται ως εμπιστευτική σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Η εν λόγω αναφορά μπορείνα περιλαμβάνει την ονομασία της σχετικής δραστικής ουσίας, τα τελικά σημεία των δοκιμών και τη διεύθυνση επικοινωνίας με τον κάτοχο των δεδομένων. 4. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εισηγητής γνωρίζει ότι περισσότεροι του ενός συμμετέχοντες επιδιώκουν την αναθεώρηση συγκεκριμένης δραστικής ουσίας, ενημερώνει αναλόγως αυτούς τους συμμετέχοντες. 5. Οι συμμετέχοντες που επιδιώκουν την αναθεώρηση της ίδιας δραστικής ουσίας για τους ίδιους τύπους των, καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια να υποβάλουν συλλογικό πλήρη φάκελο, τηρώντας πλήρως τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού. Σε περίπτωση που, υπό τις περιστάσεις αυτές, δεν υποβάλλεται συλλογικός φάκελος, σε κάθε επιμέρους φάκελο αναφέρονται λεπτομερώς οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να εξασφαλιστεί συνεργασία, καθώς και οι λόγοι της αποχής. α) ενημερώνει το κράτος μέλος εισηγητή σχετικά με τις ενδεχόμενες δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, τις οποίες έχει ήδη διεξαγάγει 6. Στον πλήρη φάκελο και στην περίληψη του φακέλου αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικά με τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν ώστε να αποφευχθείη επανάληψη των δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα. β) επικοινωνείμε το κράτος μέλος εισηγητή και ζητείτη συμβουλή του σχετικά με τη δυνατότητα αποδοχής των λόγων που συνηγορούν υπέρ του να μην εκπονηθούν ορισμένες μελέτες γ) ενημερώνει το κράτος μέλος εισηγητή σχετικά με τυχόν πρόθεσή του να εκτελέσει περαιτέρω δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, για τους σκοπούς του πλήρους φακέλου 7. Για να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες που συνεπάγεται η υποβολή αίτησης αναθεώρησης και με την ανάγκη διεξαγωγής δοκιμών σε ζώα για τους σκοπούς της σύνταξης του πλήρους φακέλου, οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν στο κράτος μέλος εισηγητή, μαζίμε τους πλήρεις φακέλους, ανάλυση των δαπανών για τις αντίστοιχες ενέργειες και μελέτες. Το κράτος μέλος εισηγητής ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή κατά την υποβολή της έκθεσης της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4.

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/9 8. Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για τις δαπάνες που συνεπάγεται η σύνταξη του πλήρους φακέλου και για τις δοκιμές σε ζώα που διεξήχθησαν για τον σκοπό αυτό, συνοδευόμενες από τυχόν κατάλληλες συστάσεις όσον αφορά τροποποιήσεις των απαιτήσεων για τα δεδομένα, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η ανάγκη διεξαγωγής δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα και να εξασφαλιστείαποτελεσματικότητα ως προς το κόστος και αναλογικότητα. Άρθρο 10 Σύμπραξη με συμμετέχοντα και αντικατάσταση συμμετέχοντος Εάν, με αμοιβαία συμφωνία, ένας παραγωγός ή παρασκευαστής ή μια ένωση συμπράξει με έναν συμμετέχοντα ή τον αντικαταστήσει κατά την υποβολή του πλήρους φακέλου, όλα τα μέρη της συμφωνίας ενημερώνουν από κοινού την Επιτροπή και το κράτος μέλος εισηγητή αναλόγως, επισυνάπτοντας κάθε σχετικό έγγραφο πρόσβασης. Η Επιτροπή ενημερώνει αναλόγως κάθε άλλον συμμετέχοντα που επιδιώκει την αναθεώρηση της ίδιας δραστικής ουσίας σε σχέση με τους ίδιους τύπους των. Άρθρο 9 Υποβολή του πλήρους φακέλου 1. Ο συμμετέχων υποβάλλει στο κράτος μέλος εισηγητή ένα έντυπο και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο του πλήρους φακέλου, εκτός αντιθέτων υποδείξεων του κράτους μέλους εισηγητή. Ο συμμετέχων υποβάλλει επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3, ένα έντυπο και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της περίληψης του φακέλου στην Επιτροπή και σε καθένα από τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Ωστόσο, εάν ένα κράτος μέλος επιθυμείνα λάβει μόνο αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή ή μεγαλύτερο αριθμό αντιγράφων, ενημερώνει την Επιτροπή, η οποία δημοσιοποιεί την πληροφορία αυτή με ηλεκτρονικά μέσα. Εάν αργότερα το κράτος μέλος λάβει άλλη σχετική απόφαση, ενημερώνει την Επιτροπή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εκείνη επικαιροποιεί αναλόγως τις πληροφορίες που έχει δημοσιοποιήσει. 2. Οι πλήρεις φάκελοι για τις υπάρχουσες δραστικές ουσίες του παραρτήματος ΙΙ πρέπει να έχουν παραληφθείαπό την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισηγητή εντός των ακόλουθων χρονικών διαστημάτων: α) όσον αφορά τους τύπους των 8 και 14, μέχρι τις 28 Μαρτίου 2004 β) όσον αφορά τους τύπους των 16, 18, 19 και 21, από την 1η Νοεμβρίου 2005 μέχρι τις 30 Απριλίου 2006 Άρθρο 11 Απόσυρση συμμετεχόντων 1. Εάν ένας συμμετέχων σκοπεύει να διακόψει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα αναθεώρησης, ενημερώνει αναλόγως το σχετικό κράτος μέλος εισηγητή και την Επιτροπή, εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση, αναφέροντας τους λόγους. Η Επιτροπή ενημερώνει αναλόγως τα υπόλοιπα κράτη μέλη και κάθε άλλον συμμετέχοντα που επιδιώκει την αναθεώρηση της ίδιας δραστικής ουσίας σε σχέση με τους ίδιους τύπους των. 2. Σε περίπτωση που, όσον αφορά έναν συγκεκριμένο συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου των, έχουν αποσυρθείόλοι οι συμμετέχοντες, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη και δημοσιοποιείτην πληροφορία αυτή με ηλεκτρονικά μέσα. Άρθρο 12 Ανάληψη του ρόλου του συμμετέχοντος 1. Εντός τριών μηνών από την ηλεκτρονική δημοσίευση των πληροφοριών του άρθρου 11 παράγραφος 2, ένας παραγωγός, παρασκευαστής, ένωση ή άλλο πρόσωπο μπορείνα γνωστοποιήσει στην Επιτροπή την πρόθεσή του να αναλάβει τον ρόλο του συμμετέχοντος, όσον αφορά τον συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου των. γ) όσον αφορά τους τύπους των 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 13, από την 1η Φεβρουαρίου 2007 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2007 δ) όσον αφορά τους τύπους των 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22 και 23, από την 1η Μαΐου 2008 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου Επίσης, εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ένα κράτος μέλος μπορείνα εκδηλώσει στην Επιτροπή ενδιαφέρον για την ανάληψη του ρόλου του συμμετέχοντος, με σκοπό την υποστήριξη της καταχώρισης του συνδυασμού υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου των στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ, σε περίπτωση που υπάρχουν χρήσεις τις οποίες το κράτος μέλος θεωρεί βασικές, ιδίως για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, της υγείας των ζώων ή του περιβάλλοντος. 2. Το πρόσωπο ή κράτος μέλος που επιθυμείνα αναλάβει τον ρόλο του αποσυρθέντος συμμετέχοντος παρέχει στην Επιτροπή, εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση της πρόθεσής του σε αυτήν, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχουν ανατεθεί οι εργασίες σύνταξης πλήρους φακέλου.

8 L 325/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 αποδεικτικά στοιχεία, η Επιτροπή αποφασίζει αν θα επιτρέψει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή κράτος μέλος να αναλάβει τον ρόλο του συμμετέχοντος. Το κράτος μέλος εισηγητής προβαίνει αμέσως σε διαβουλεύσεις με το εν λόγω κράτος μέλος και την Επιτροπή, ώστε να συζητηθείη ανησυχία που εκφράστηκε και να συγκλίνουν οι διισταμένες απόψεις. Εφόσον η Επιτροπή επιτρέψει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή κράτος μέλος να αναλάβει τον ρόλο του συμμετέχοντος, μπορείνα αποφασίσει, εάν είναι αναγκαίο, να παρατείνει την αντίστοιχη προθεσμία υποβολής πλήρους φακέλου που καθορίζεται στο άρθρο Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το κράτος μέλος εισηγητής μπορεί να καθορίσει νέα προθεσμία για την υποβολή των πληροφοριών τις οποίες, για λόγους δεόντως τεκμηριωμένους, ο συμμετέχων δεν ήταν σε θέση να υποβάλει εγκαίρως. 4. Η ανάληψη του ρόλου του συμμετέχοντος για δεδομένο συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου των μπορείνα επιτραπείμόνο μία φορά. 5. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή αποφασίζει να μην καταχωριστεί η υπάρχουσα δραστική ουσία στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ, στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης, για τους σχετικούς τύπους των. Άρθρο 13 Έλεγχος πληρότητας των φακέλων 1. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή του φακέλου για έναν συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου των και, το αργότερο, τρεις μήνες μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, το κράτος μέλος εισηγητής ελέγχει κατά πόσον ο φάκελος πρέπει να γίνει δεκτός ως πλήρης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εισηγητής έχει αρχίσει διαβουλεύσεις με άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή όσον αφορά τη δυνατότητα αποδοχής ενός φακέλου, το χρονικό διάστημα είναι δυνατόν να παραταθείέως ότου ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις, με ανώτατο όριο τους έξι μήνες από την παραλαβή του φακέλου. 2. Το κράτος μέλος εισηγητής μπορείνα απαιτεί, ως προϋπόθεση για να θεωρήσει τον φάκελο πλήρη, να συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν αποδεικτικό της προπληρωμής, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, των καταβλητέων τελών βάσει του άρθρου 25 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. 3. Εφόσον ο φάκελος θεωρηθείπλήρης, το κράτος μέλος εισηγητής επιβεβαιώνει την αποδοχή του φακέλου στον συμμετέχοντα και συμφωνείνα διαβιβάσει ο συμμετέχων την περίληψη του φακέλου στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη, εντός ενός μηνός από την παραλαβή της επιβεβαίωσης. Ο συμμετέχων, εντός τριών μηνών από την ενημέρωσή του για τη νέα προθεσμία, παρέχει στο κράτος μέλος εισηγητή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχουν ανατεθείεργασίες για να παρασχεθούν οι ελλείπουσες πληροφορίες. Εάν το κράτος μέλος εισηγητής κρίνει ότι έχει λάβει επαρκείς αποδείξεις, διενεργείτην οικεία αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 14 ως εάν ο φάκελος ήταν πλήρης. Σε αντίθετη περίπτωση, η αξιολόγηση δεν αρχίζει πριν υποβληθούν οι ελλείπουσες πληροφορίες. 5. Εάν δεν παραληφθείπλήρης φάκελος εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στο άρθρο 9 ή εντός της νέας προθεσμίας που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 4, το κράτος μέλος εισηγητής ενημερώνει την Επιτροπή, αναφέροντας τους λόγους που προέβαλε ο συμμετέχων ως αιτιολογία. Το κράτος μέλος εισηγητής ενημερώνει επίσης την Επιτροπή σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν παρέχει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο και εάν κανένας άλλος φάκελος δεν αφορά τον ίδιο συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου των, θεωρείται ότι έχουν αποσυρθείόλοι οι συμμετέχοντες και εφαρμόζονται κατ αναλογία το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 12. Άρθρο 14 Αξιολόγηση των φακέλων από το κράτος μέλος εισηγητή 1. Το κράτος μέλος εισηγητής, εφόσον θεωρείέναν φάκελο πλήρη, διενεργείτην αξιολόγηση εντός δώδεκα μηνών από την αποδοχή του, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, και συντάσσει έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση αυτή, στο εξής «η έκθεση της αρμόδιας αρχής». Εάν ένα κράτος μέλος που έχει παραλάβει περίληψη φακέλου, έχει βάσιμους λόγους να θεωρείότι ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ανακοινώνει χωρίς καθυστέρηση τις ανησυχίες του στο κράτος μέλος εισηγητή, στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, το κράτος μέλος εισηγητής μπορείνα λαμβάνει υπόψη άλλες κατάλληλες τεχνικές ή επιστημονικές πληροφορίες για τις ιδιότητες της δραστικής ουσίας, των μεταβολιτών ή των καταλοίπων.

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/11 2. Κατόπιν αιτήματος του συμμετέχοντος, το κράτος μέλος εισηγητής μπορείνα λάβει υπόψη συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με δραστική ουσία της οποίας ο φάκελος έχει γίνει δεκτός ως πλήρης, μόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 4. Το κράτος μέλος εισηγητής διαβιβάζει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αντίγραφο της έκθεσης της αρμόδιας αρχής στην Επιτροπή, στα υπόλοιπα κράτη μέλη και στον συμμετέχοντα. α) κατά την υποβολή του φακέλου, ο συμμετέχων ενημέρωσε το κράτος μέλος εισηγητή ότι είχε αρχίσει η συγκέντρωση των συμπληρωματικών πληροφοριών β) οι συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται το αργότερο εννέα μήνες μετά την αποδοχή του φακέλου σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 γ) σε σύγκριση με τα αρχικώς υποβληθέντα δεδομένα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες είναι εξίσου ή περισσότερο αξιόπιστες, χάρη στην εφαρμογή των ιδίων ή αυστηρότερων προτύπων ποιότητας 5. Το κράτος μέλος εισηγητής μπορείνα αποφασίσει να μη διαβιβάσει την έκθεση της αρμόδιας αρχής, εάν δεν έχουν καταβληθείπλήρως τα τέλη που οφείλονται βάσει του άρθρου 25 της οδηγίας 98/8/ΕΚ στην περίπτωση αυτή, ενημερώνει αναλόγως τον συμμετέχοντα και την Επιτροπή. Θεωρείται ότι έχουν αποσυρθεί όλοι οι συμμετέχοντες και εφαρμόζονται κατ αναλογία το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 12, εάν: α) δεν εξοφληθούν τα οφειλόμενα τέλη εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της ανωτέρω ενημέρωσης δ) σε σύγκριση με τα αρχικώς υποβληθέντα δεδομένα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες υποστηρίζουν διαφορετικό συμπέρασμα όσον αφορά τη δραστική ουσία για τους σκοπούς της σύστασης βάσει της παραγράφου 6. Το κράτος μέλος εισηγητής λαμβάνει υπόψη συμπληρωματικές πληροφορίες που υποβάλλονται από άλλα πρόσωπα πλην του συμμετέχοντος, μόνον εάν αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις των στοιχείων β), γ) και δ) του πρώτου εδαφίου. 3. Στις περιπτώσεις που έχει σημασία για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ιδίως όταν έχει ζητηθεί η παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών εντός προθεσμίας που έχει καθοριστεί από το κράτος μέλος εισηγητή, το εν λόγω κράτος μέλος μπορείνα ζητήσει από τον συμμετέχοντα να υποβάλει επικαιροποιημένες περιλήψεις φακέλου στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη, όταν παραληφθούν οι συμπληρωματικές πληροφορίες. β) κανένας άλλος φάκελος δεν αφορά τον ίδιο συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου των. 6. Η έκθεση της αρμόδιας αρχής υποβάλλεται σε μορφή που υποδεικνύεται από την Επιτροπή και περιλαμβάνει ένα από τα εξής: α) σύσταση για καταχώριση της υπάρχουσας δραστικής ουσίας στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ, στην οποία αναφέρονται, κατά περίπτωση, οι όροι καταχώρισης β) σύσταση για μη καταχώριση της υπάρχουσας δραστικής ουσίας στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι. Θεωρείται ότι έχουν αποσυρθεί όλοι οι συμμετέχοντες και εφαρμόζονται κατ αναλογία το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 12, εάν: α) οι συμπληρωματικές πληροφορίες δεν παραληφθούν εμπρόθεσμα Άρθρο 15 Διαδικασίες της Επιτροπής 1. Όταν η Επιτροπή παραλαμβάνει έκθεση αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, καταρτίζει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το σχέδιο απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 27 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. β) ο συμμετέχων δεν αιτιολογήσει επαρκώς την περαιτέρω παράταση της προθεσμίας γ) κανένας άλλος φάκελος δεν αφορά τον ίδιο συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου των. 2. Πριν καταρτίσει το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 σχέδιο απόφασης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη, όταν το καθιστούν αναγκαίο οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με την έκθεση της αρμόδιας αρχής, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που παραμένουν ανεπίλυτα. Όταν χρειάζεται και εφόσον ζητηθείαπό την Επιτροπή, το κράτος μέλος εισηγητής συντάσσει επικαιροποιημένη έκθεση της αρμόδιας αρχής.

10 L 325/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στην περίπτωση υπάρχουσας δραστικής ουσίας η οποία, παρά τη διατύπωση σύστασης για καταχώριση σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού, εξακολουθείνα αποτελεί πηγή ανησυχιών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, η Επιτροπή, με την επιφύλαξη του άρθρου 12 της εν λόγω οδηγίας, μπορείνα λαμβάνει υπόψη την ολοκλήρωση της αξιολόγησης άλλων υπαρχουσών δραστικών ουσιών που έχουν την ίδια χρήση. 4. Με βάση τα έγγραφα και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, το κράτος μέλος εισηγητής συντάσσει επικαιροποιημένη έκθεση της αρμόδιας αρχής, το πρώτο μέρος της οποίας αποτελεί την έκθεση αξιολόγησης. Η έκθεση αξιολόγησης εξετάζεται στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα τα. Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται περισσότεροι του ενός φάκελοι για τον ίδιο συνδυασμό δραστικής ουσίας/τύπου των, το κράτος μέλος εισηγητής συντάσσει μία μόνο έκθεση αξιολόγησης με βάση τα στοιχεία των φακέλων αυτών. Άρθρο 16 Πρόσβαση στις πληροφορίες Εφόσον ένα κράτος μέλος εισηγητής έχει υποβάλει την έκθεση της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού ή μια έκθεση αξιολόγησης έχει οριστικοποιηθείή επικαιροποιηθείστο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα τα, η Επιτροπή δημοσιοποιείτην έκθεση και τις ενδεχόμενες επικαιροποιήσεις της με ηλεκτρονικά μέσα, πλην των πληροφοριών που πρέπει να θεωρούνται ως εμπιστευτικές σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Άρθρο 17 Αναστολή των διαδικασιών Σε περίπτωση που η Επιτροπή υποβάλει πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ ή, από την 1η Ιουνίου 2009, του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, με σκοπό την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης δραστικής ουσίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των χρήσεων ως βιοκτόνου, σε ορισμένους ή όλους τους τύπους των, οι διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά την εν λόγω ουσία προς χρήση στους σχετικούς τύπους των είναι δυνατόν να ανασταλούν μέχρι να ληφθείαπόφαση σχετικά με την πρόταση αυτή. Άρθρο 18 Κατάργηση Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 καταργείται. Κάθε αναφορά στον καταργούμενο κανονισμό θεωρείται ως αναφορά στον παρόντα κανονισμό. Άρθρο 19 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 4Δεκεμβρίου Για την Επιτροπή Σταύρος ΔΗΜΑΣ Μέλος της Επιτροπής

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Ονομασία (Einecs ή/και άλλα) Αριθ. ΕΚ Αριθ. CAS Φορμαλδεΰδη Εργοκαλσιφερόλη/Βιταμίνη D Γαλακτικό οξύ Clofenotane/DDT Ασκορβικό οξύ (2-βουτοξυαιθοξυ)αιθυλ-6-προπυλοπιπερονυλικός αιθέρας/πιπερονυλοβουτοξείδιο ,4-δινιτροφαινόλη ιμιδαζολ-4-υλαιθυλαμίνη Bronopol Trichlorfon Σαλικυλικό νάτριο Φενθείο Τρινιτρική γλυκερόλη Οξείδιο του τριβουτυλοκασσιτέρου Οξικός τριβουτυλοκασσίτερος Coumaphos Γλυκερόλη Διοξική χλωρεξιδίνη Ισοθειοκυανικό αλλύλιο Βρωμιούχο κετριμόνιο/βρωμιούχο δεκαεξυλοτριμεθυλαμμώνιο Ουρία Στρυχνίνη Προπανοδιόλη-1, Αιθινυλοιστραδιόλη Καφεΐνη Διφαινοξαρσιν-10-υλοξείδιο γ-hch ήγ-bhc/λινδάνιο/1,2,3,4,5,6-εξαχλωροκυκλοεξάνιο Σουλφακινοξαλίνη Χλωροκρεσόλη φαινυλαιθανόλη Dimethoate Χλωριούχο μεθυλοθειονίνιο Θειουρία Dichlorvos Carbaryl (καρβαρύλη) Αιθανόλη Μυρμηκικό οξύ Οξικό οξύ

12 L 325/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ονομασία (Einecs ή/και άλλα) Αριθ. ΕΚ Αριθ. CAS Βενζοϊκό οξύ Προπανόλη Χλωροφόρμιο/Τριχλωρομεθάνιο Κολεκαλσιφερόλη Σαλικυλικό οξύ Εξαχλωροφαίνιο Προπανόλη Βουτανόλη Methoxychlor Βρωμομεθάνιο/Μεθυλοβρωμίδιο Υδροκυάνιο Μεταλδεΰδη Διθειάνθρακας Αιθυλενοξείδιο Ιωδοφόρμιο/Τριιωδομεθάνιο τριτ. βουτυλ-υδροϋπεροξείδιο Τριχλωρονιτρομεθάνιο Βορνανόνη-2/Καμφορά (3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-δωδεκαϋδρο- 2,10-διμεθοξυ-3,8,11a,11c-τετραμεθυλοδιβενζο[de,g]χρωμενοτριόνη-1,5,11/Κασσίνη ,3-διβρωμο-5,5-διμεθυλυδαντοΐνη β-υδροξυουρσ-12-εν-28-ικό οξύ/ουρσολικό οξύ Κιτρικό οξύ Κιτρικό οξύ, μονοένυδρο ,3,4,5-τετραϋδροξυκυκλοεξανοκαρβοξυλικό οξύ Λιναλοόλη μεθυλοπροπανόλη χλωρακεταμίδιο Βρωμοξικό οξύ Προπιονικό οξύ Χλωροξικό οξύ Γλυκολικό οξύ Υπεροξικό οξύ L-(+)-Γαλακτικό οξύ π-(1,1-διμεθυλοπροπυλο)φαινόλη Πινέν-2(3)-ιο Sennoside (Σεννοσίδη) Α Warfarin (Βαρφαρίνη) Coumachlor Διφακινόνη Ανθρακική αιθυλοκινίνη

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/15 Ονομασία (Einecs ή/και άλλα) Αριθ. ΕΚ Αριθ. CAS (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-εξαϋδρο-2-ισοπροπενυλο-8,9-διμεθοξυχρωμενο [3,4-b]φουρο[2,3-h]χρωμενόνη-6/Ροτενόνη Ανθρακινόνη Φθαλικό διβουτύλιο Σαλικυλανιλίδιο (+)-Τρυγικό οξύ Πενταχλωροφαινόλη Symclosene (Συμκλοσένιο) Χλωροξυλενόλη ,4,6-τριχλωροφαινόλη Μινθόλη Ισοπουλεγόλη Θυμόλη Γουαϊακόλη/2-μεθοξυ-φαινόλη Διφαινυλόλη Ναφθαλίνιο υδροξυβενζοϊκό προπύλιο υδροξυβενζοϊκό βουτύλιο Διβενζοϋλυπεροξείδιο αιθυλ-εξανοδιόλη-1, Βενζοτριαζόλιο χλωρο-προπανοδιόλη-1, Διχλωροφαίνιο Ευγενόλη Αλλαντοΐνη υδροξυβενζοϊκό μεθύλιο Βενζυλική αλκοόλη ,2 -[(1,1,3-τριμεθυλοπροπανο-1,3-διυλο)δις(οξυ)]δις[4,4,6-τριμεθυλο-1,3,2-διοξαβορινάνιο] Μεθεναμίνη/Εξαμεθυλενοτετραμίνη Triclocarban (Τρικλοκαρβάνη) Chlorpropham (Χλωρπροφάμη) ,1,1,1 -αιθυλενοδινιτριλοτετραπροπανόλη ,2,2 -νιτριλοτριαιθανόλη Chlorphenesin (Χλωρφαινεσίνη) Ανηθόλη Κινναμωμαλδεΰδη/3-φαινυλο-προπενάλη αιθυλεξανόλη-1/Ισοοκτανόλη Κιτρονελόλη Κιτρονελάλη Γερανιόλη ,4-διχλωροβενζόλιο

14 L 325/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ονομασία (Einecs ή/και άλλα) Αριθ. ΕΚ Αριθ. CAS Αιθυλενοδιαμίνη Χλωρακεταλδεΰδη Αιθανοδιόλη-1, Γλυοξάλη Μυρμηκικό μεθύλιο Βουτανοδιόλη-1, Οξικό βινύλιο Οξικός ανυδρίτης μ-κρεσόλη Ρεσορκινόλη Κυανουρικό οξύ Φαινόλη Μυρμηκικό αιθύλιο Ηλεκτρικό οξύ Εξαδιεν-2,4-ικό οξύ/σορβικό οξύ Πυριδίνη Μορφολίνη Γλουταράλη βουτοξυαιθανόλη Χλωριούχο κετριμόνιο/χλωριούχο δεκαεξυλοτριμεθυλαμμώνιο Εννεανικό οξύ Ενδεκανόνη-2/Μεθυλεννεϋλοκετόνη ,2 -(αιθυλενοδιοξυ)διαιθανόλη/τριαιθυλενογλυκόλη Ενδεκεν-10-ικό οξύ Ελαϊκό οξύ (Ζ)-εικοσιδυεν-13-ικό οξύ N-(2-αιθυλεξυλο)-8,9,10-τρινορβορν-5-ενο-2,3-δικαρβοξιμίδιο Propoxur Endosulfan (Ενδοσουλφάνη) θειοκυανοξικό 1,7,7-τριμεθυλοδικυκλο[2.2.1]επτ-2-ύλιο Dicofol Οξικό λιναλύλιο ,3,4,5,7-πενταϋδροξυφλαβόνη ,3-διχλωρο-5,5-διμεθυλυδαντοΐνη Σαλικυλικό μεθύλιο Clorophene (Κλοροφένιο) υδροξυβενζοϊκό αιθύλιο Βενζοϊκό βενζύλιο Πιπερονάλη Ινδόλιο

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/17 Ονομασία (Einecs ή/και άλλα) Αριθ. ΕΚ Αριθ. CAS 2,2-διμεθυλο-3-(3-μεθοξυ-2-μεθυλ-3-οξοπροπεν-1-υλο)κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-(βουτεν-2-υλο)-2-μεθυλ-4-οξοκυκλοπεντεν-2-ύλιο/Κινερίνη ΙΙ [1R-[1α[S*(Z)],3β]]-χρυσανθεμικό 2-μεθυλ-4-οξο-3-(πενταδιεν-2,4-υλο)κυκλοπεντεν-2- ύλιο/πυρεθρίνη Ι [1R-[1α[S*(Z)](3β)-3-(3-μεθοξυ-2-μεθυλ-3-οξοπροπεν-1-υλο)-2,2-διμεθυλο-κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 2-μεθυλ-4-οξο-3-(πενταδιεν-2,4-υλο)κυκλοπεντεν-2-ύλιο/ Πυρεθρίνη ΙΙ Χλωριούχο βενζεθόνιο νιτροθειαζολ-2-υλαμίνη Μαλαθείο Φενιτροθείο Χλωριούχο κεταλκόνιο Χλωριούχο βενζυλοδιμεθυλο(δεκαοκτυλ)αμμώνιο Σιμαζίνη Propham (Προφάμη) φαινυλο-βουτανόνη φαινοξυ-αιθανόλη Χλωριούχο κετυλοπυριδίνιο Χλωριούχο κετυλοπυριδίνιο, μονοένυδρο αιθυλεξανάλη Πυριδαζινοδιόλη-3,6/Μηλεϊνικό υδραζίδιο Αδιπικό οξύ Οκτανικό οξύ Δωδεκυλαμίνη/Λαυρυλαμίνη Διοξείδιο του άνθρακα Διμεθυλαρσινικό νάτριο εξω-1,7,7-τριμεθυλοδικυκλο[2.2.1]επτανόλη Νιτρομεθυλιδινοτριμεθανόλη Οξικό νάτριο Νατριούχο Ν-χλωροβενζολοσουλφοναμίδιο Νατριούχο χλωροτολουολοσουλφοναμίδιο (νατριούχο τοσυλοχλωραμίδιο) δις(2,3,3,3-τετραχλωροπροπυλικός) αιθέρας Διμεθυλοδιθειοκαρβαμιδικό κάλιο Διμεθυλοδιθειοκαρβαμιδικό νάτριο Ν-βρωμοηλεκτριμίδιο Ν-χλωροηλεκτριμίδιο ,6-δι-τριτ.βουτυλο-π-κρεσόλη Warfarin sodium (Νατριούχος βαρφαρίνη) Φθαλικό διμεθύλιο Πενταχλωροφαινολικό νάτριο διφαινυλικό νάτριο διφαινυλικό νάτριο, τετραένυδρο Captan (Καπτάνη)

16 L 325/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ονομασία (Einecs ή/και άλλα) Αριθ. ΕΚ Αριθ. CAS N-(τριχλωρομεθυλοθειο)φθαλιμίδιο/Folpet ,4-διχλωρο-3,5-ξυλενόλη Ανθρανιλικό μεθύλιο Θειικό δις(8-υδροξυκινολίνιο) N,N-διαιθυλο-μ-τολουαμίδιο πυριδινο-2,5-δικαρβοξυλικό διπροπύλιο δις(2-αιθυλεξανικός) ψευδάργυρος μεθυλοβενζοτριαζόλιο Thiram (Θιράμη) Ziram (Ζιράμη) Προπιονικό νάτριο Μεθυλοδιθειοκαρβαμιδικό κάλιο Metam-sodium (Νατριούχος μετάμη) Διπεντένιο Κυανοδιθειοκαρβαμιδικό νάτριο Χλωριούχο βενζοδωδεκίνιο Χλωριούχο μυρισταλκόνιο Νιτριλοτριοξικό οξύ Οξικό π-τολύλιο ,3-δις(υδροξυμεθυλ)ουρία Μυρμηκικό νάτριο Λαυρικό 2,3-διϋδροξυπροπύλιο Nabam (Ναβάμη) Εξανικό οξύ Λαυρικό οξύ Ελαϊκό κάλιο Όξινο ανθρακικό νάτριο Οξαλικό οξύ Κινολινόλη Θειαβενδαζόλιο Βενζοθειαζολοθειόλη Monuron (Μονουρόνη) Rutoside (Ρουτοσίδη) Γλυοξυλικό οξύ Fenchlorphos Naled χλωροσαλικυλικό οξύ Diuron (Διουρόνη) Θειοκυανικό κάλιο Diazinon (Διαζινόνη) Δεκανικό οξύ Κυαναμίδιο

17 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/19 Ονομασία (Einecs ή/και άλλα) Αριθ. ΕΚ Αριθ. CAS Μετρονιδαζόλη Κινεόλη ,8-διϋδροξυκουμαρίνη Ανθρακικό νάτριο υδροξυ-4-ισοπροπυλο-κυκλοεπτατριεν-2,4,6-όνη Καρβακρόλη β-ακετοξυ-3β-(β-D-γλυκοπυρανοζυλοξυ)-8,14-διυδροξυβουφατριεν-4,20,22-ολίδιο/ Σκιλλιροσίδη Ανθρακικό βάριο ακετυλο-6-μεθυλο-2Η-πυρανοδιόνη-2,4(3Η) Osalmid (Οσαλμίδη) ,6-διμεθοξυ-π-βενζοκινόνη διυδροχλωρική 3,6-διαμινοακριδίνη Βενζοϊκό νάτριο Dazomet Μίγμα όξινου και ουδέτερου ανθρακικού νατρίου/σεσκιανθρακικό νάτριο Ανθρακικός άργυρος Κριμιδίνη Μυρμηκικό ασβέστιο Μυριστικό οξύ ισοπροπυλο-4-μεθυλοδικυκλο[3.1.0]εξανόνη ,3,4,6,8,13-εξαϋδροξυ-10,11-διμεθυλοφαινανθρο[1,10,9,8-opqra]υπερυλενοδιόνη- 7,14/Ηypericum perforatum χλωριούχο [4-[4,4 -δις(διμεθυλαμινο)βενζυδρυλιδένιο]κυκλοεξα-2,5-διεν-1-υλιδενο] διμεθυλαμμώνιο Βενζοϊκός ψευδάργυρος Ισοθειοκυανικό μεθύλιο υδροχλωρική 4,4 -(4-ιμινοκυκλοεξαδιεν-2,5-υλιδενομεθυλενο)διανιλίνη χλωριούχο [4-[α-[4-(διμεθυλαμινο)φαινυλο]βενζυλιδενο]κυκλοεξα-2,5-διεν-1-υλιδενο] διμεθυλαμμώνιο/χλωρίδιο του πράσινου του μαλαχίτη Βενζοϊκό κάλιο (1RS,3RS 1RS,3SR)-2,2-διμεθυλο-3-(2-μεθυλο-προπεν-1-υλο)-κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (RS)-3-αλλυλο-2-μεθυλ-4-οξοκυκλοπεντεν-2-ύλιο (όλα τα ισομερή, αναλογία: 1:1:1:1:1:1:1:1)/Allethrin (Αλλεθρίνη) (π-ανιλινοφαινυλαζω)βενζολοσουλφονικό νάτριο/κίτρινο της μετανίλης DL-γαλακτικό οξύ BHC ή HCH/Εξαχλωροκυκλοεξάνιο DL-μηλικό οξύ Ν-(υδροξυμεθυλ)ακεταμίδιο Ηλεκτραλδεΰδη Φθορακεταμίδιο Φθαλαλδεΰδη Ένωση του 2-υδροξυαιθανοσουλφονικού οξέος με 4,4 -[εξανο-1,6-διυλοδις(οξυ)] δις[βενζολοκαρβοξαμιδίνη] (2:1) Τετραϋδρο-2,5-διμεθοξυφουράνιο

18 L 325/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ονομασία (Einecs ή/και άλλα) Αριθ. ΕΚ Αριθ. CAS N-[(διχλωροφθορομεθυλο)θειο]φθαλιμίδιο Διχλωρο-N-[(διμεθυλαμινο)σουλφονυλο]φθορο-N-(π-τολυλο)μεθανοσουλφεναμίδιο/ Tolylfluanid (τολυλφλουανίδη) Levonorgestrel Υδροξυ-2-πυριδόνη Οξικό 2,6-διμεθυλο-1,3-διοξαν-4-ύλιο Terbutryn (Τερβουτρίνη) Υδροχλωρική προφλαβίνη Ν 1-κινοξαλιν-2-υλοσουλφανιλαμίδιο, άλας με νάτριο Norbormide (Νορβορμίδη) (Υδροξυμεθυλ)ουρία Dichlofluanid (Διχλωφλουανίδη) Θειοκυανικός χαλκός Βρωμιούχο δωδεκυλοτριμεθυλαμμώνιο Βρωμιούχο τετραδόνιο (1R-trans)-2,2-διμεθυλο-3-(2-μεθυλοπροπεν-1-υλο)κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (1,3,4,5,6,7-εξαϋδρο-1,3-διοξο-2H-ισοϊνδολ-2-υλο)μεθύλιο/d-trans-Tetramethrin (δ-trans-τετραμεθρίνη) ,5-διχλωρο-3H-1,2-διθειολόνη Ξυλενόλη Μπεντονίτης Πεντοξείδιο του αρσενικού Τριοξείδιο του βορίου Υδροξείδιο του ασβεστίου/καυστική άσβεστος/ένυδρη άσβεστος/σβησμένη άσβεστος Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος Υδροξείδιο του καλίου Υδροξείδιο του νατρίου Άλας του πυριτικού οξέος με κάλιο/πυριτικό κάλιο Οξείδιο του ψευδαργύρου Φωσφορούχος ψευδάργυρος Θειούχος ψευδάργυρος Τετροξείδιο του μαγγανίου Οξείδιο του χαλκού Οξείδιο του μονοσθενούς χαλκού/υποξείδιο του χαλκού Κρεσόλη Χλωριούχο αργίλιο, βασικό Τετραβορικό νάτριο, άνυδρο Τετραβορικό νάτριο, δεκαένυδρο Οξυχλωριούχος χαλκός (Τριϋδροξείδιο του χλωριούχου χαλκού) Τριοξείδιο του χρωμίου Υδροφθοριούχο νάτριο (Διφθοριούχο νάτριο) Άλατα ναφθενικών οξέων με χαλκό Υπεροξείδιο της βουτανόνης

19 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/21 Ονομασία (Einecs ή/και άλλα) Αριθ. ΕΚ Αριθ. CAS Ναφθενικά οξέα Υδροφθοριούχο αμμώνιο (Διφθοριούχο αμμώνιο) Πυριτικό νάτριο Χλωριούχος χαλκός(ii) Διυδροχλωρική N,N -δις(2-αιθυλεξυλο)-3,12-διιμινο-2,4,11,13-τετραζαδεκατετρανοδιαμιδίνη Monolinuron (Μονολινουρόνη) ,4-διχλωροβενζυλική αλκοόλη Γαλακτική αιθακριδίνη ,4 -(2-αιθυλο-2-νιτροπροπανο-1,3-διυλο)διμορφολίνη Chlorothalonil (Χλωροθαλονίλη) Οξικό δωδεκυλαμμώνιο Fluometuron Αλλυλοπροπυλοδισουλφίδιο (2-νιτροβουτυλο)μορφολίνη Ν-(3-αμινοπροπυλο)-N-δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη Βρωμιούχο διδεκυλοδιμεθυλαμμώνιο Tolnaftate οξαλικό, διοξαλικό δις[[4-[4-(διμεθυλαμινο)βενζυδρυλιδενο]κυκλοεξα-2,5-διεν-1- υλιδενο]διμεθυλαμμώνιο] Δωδίνη βρωμο-1-(4-υδροξυφαινυλ)αιθανόνη ,2 -διθειοδις[n-μεθυλοβενζαμίδιο] ,2 -[μεθυλενοδις(οξυ)]διαιθανόλη Phenthoate ,2-βενζισοθειαζολόνη-3(2H) ,2 -[(1-μεθυλοπροπανο-1,3-διυλο)δις(οξυ)]δις[4-μεθυλο-1,3,2-διοξαβορινάνιο] μεθυλ-2H-ισοθειαζολόνη Σουλφουρυλοδιφθορίδιο αμινο-3-χλωρο-1,4-ναφθοκινόνη χλωρο-N-(υδροξυμεθυλ)ακεταμίδιο Troclosene sodium (νατριούχο τροκλοσένιο) Διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο, διένυδρο Chlorpyrifos Αιθυλοθειικό μεκετρόνιο Αιθυλοθειικό δωδεκυλαιθυλοδιμεθυλαμμώνιο Δις(τριχλωρομεθυλο)σουλφόνη (2-δωδεκυλοξυαιθοξυ)αιθυλοθειικό νάτριο ισοπροπυλο-μ-κρεσόλη Νιτρικός χαλκός Triclosan Temephos

20 L 325/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ονομασία (Einecs ή/και άλλα) Αριθ. ΕΚ Αριθ. CAS Τουγέν-4(10)-ιο Οκτεν-1-όλη χλωρο-2-[4-χλωρο-2-[[[(3,4-διχλωροφαινυλ)αμινο]καρβονυλ]αμινο]φαινοξυ]βενζολοσουλφονικό νάτριο (Αιθυλενοδιοξυ)διμεθανόλη Χλωροφακινόνη Διπυριθειόνη Διυδροχλωρική χλωρεξιδίνη Βενζοϊκό δενατόνιο ,4,6-τριχλωροφαινολικό νάτριο Άλας του πυριδινο-2-θειολ-1-οξειδίου με νάτριο Εξαϋδρο-1,3,5-τρις(3-μεθοξυπροπυλο)-1,3,5-τριαζίνη οξο-4-[(τριβουτυλοκασσιτερυλ)οξυ]βουτεν-2-ικό οξύ/μηλεϊνικός τριβουτυλοκασσίτερος χλωραλλυλοχλωρίδιο της μεθεναμίνης N-αιθυλοδεκαεπταφθοροκτανοσουλφοναμίδιο υδροξυβενζοϊκό ισοβουτύλιο/isobutyl parabene Σαλικυλικό τριβουτυλοκασσιτερύλιο/σαλικυλικός τριβουτυλοκασσίτερος Βενζοϊκό τριβουτυλοκασσιτερύλιο/βενζοϊκός τριβουτυλοκασσίτερος (3,4-διυδρο-6-μεθυλο-2,4-διοξο-2Η-πυραν-3-υλιδεν)αιθανολικό νάτριο Σαλικυλικό διαιθυλαμμώνιο Ανθρακικό διμεθύλιο Φαρνεσόλη ,2,2 -(εξαϋδρο-1,3,5-τριαζινο-1,3,5-τριυλο)τριαιθανόλη Οκτυλοφωσφονικό οξύ (μεθοξυκαρβονυλο)φαινολικό νάτριο Σουλφαμιδικό οξύ Κιτράλη Τετραϋδρο-1,3,4,6-τετράκις(υδροξυμεθυλ)ιμιδαζο[4,5-δ]ιμιδαζολοδιόνη-2,5(1H,3H) Χλωρο-1-βενζυλο-3,5,7-τριαζα-1-αζωνιατρικυκλο[ ,7]δεκάνιο Χλωριούχο διμεθυλοδιοκτυλαμμώνιο N-δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη Chlorpyrifos-methyl N,N -μεθυλενοδιμορφολίνη Coumatetralyl Terbuthylazine (Τερβουτυλαζίνη) (R)-π-μινθαδιέν-1,8-ιο Θειική 4-μεθοξυβενζολο-1,3-διαμίνη Διθειοκυανικό μεθυλένιο ,3-δις(υδροξυμεθυλο)-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη-2, Δωδικίνη Μηλικό οξύ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003. 15.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 355/63 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1849/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 για τη δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2013 COM(2013) 288 final 2013/0150 (COD) C7-0141/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 9/22 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/51 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2015 για την έγκριση της δραστικής ουσίας chromafenozide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/5 18.1.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 33/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιανουαρίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1234 EL 02.11.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

SANCO/10157/2004 Rev. 8 (PVNA/2004/10157/10157R8-EL.doc)

SANCO/10157/2004 Rev. 8 (PVNA/2004/10157/10157R8-EL.doc) EL SANCO/10157/2004 Rev. 8 (PVNA/2004/10157/10157R8-EL.doc) EN EN ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C(2004) τελικό Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2014 COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

L 209/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 209/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 209/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.8.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 712/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 σχετικά με την εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2017 EL L 25/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/157 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2017 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας thiabendazole, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6000/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENV 106 MI 104 AGRI 61 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5363/15 TRANS 21 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Ιανουαρίου 2015 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 1.7.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1002/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1239/95 όσον αφορά τη χορήγηση υποχρεωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 231/34 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1426 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Αυγούστου 2016 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας ethofumesate, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Αρκετές ουσίες στην τρίτη και τέταρτη φάση εξακολουθούν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Αρκετές ουσίες στην τρίτη και τέταρτη φάση εξακολουθούν 21.9.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 246/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1095/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Σεπτεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 για τη θέσπιση περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Οι τροποποιήσεις φαρμάκων μπορούν να χωριστούν σε διάφορες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Οι τροποποιήσεις φαρμάκων μπορούν να χωριστούν σε διάφορες 12.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την εξέταση των τροποποιήσεων όσον αφορά τους όρους των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0018 (COD) 5665/1/07 REV 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας (') Ημερομηνία έγκρισης. Ονομασία IUPAC: Ημερομηνία λήξης της έγκρισης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ελάχιστος βαθμός καθαρότητας της δραστικής ουσίας (') Ημερομηνία έγκρισης. Ονομασία IUPAC: Ημερομηνία λήξης της έγκρισης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κοινή ονομασία της Διφαινυλ-2-όλη : ορθοφαινυλοφαινόλη 9 9 5 g/kg 1η Ιουλίου 2 0 1 7 3 0 Ιουνίου 2 0 2 7 Αριθ. EC: 2 0 1-9 9 3-5 Αριθ. CAS: 9 0-4 3-7 Τύπος 1 Κατά την αξιολόγηση του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 30/12 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/147 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2016 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας iprovalicarb, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 6/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 15/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2010 για την τροποποίηση του παραρτήματος I

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

02008R1235 EL

02008R1235 EL 02008R1235 EL 24.08.2016 021.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D015891/01.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D015891/01. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2011 (OR. en) 15161/11 ENV 749 WTO 344 MI 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 4 Οκτωβρίου 2011 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1995R0297 EL 20.11.2005 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 297/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Φεβρουαρίου 1995 σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) 6701/15 MI 124 ENT 33 CONSOM 41 SAN 56 ECO 26 ENV 140 CHIMIE 8 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2015 COM(2015) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L

Тροποποιείται από: Еπίσημη Еφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία M1 Απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/ΕΚ, της 17ης Ιουλίου 2006 L 1999D0468 EL 23.07.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2305 EL 01.01.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Δεκεμβρίου 2003 για το άνοιγμα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2011 COM(2011) 704 τελικό 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 19.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 353/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης ισχυρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11.2.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 40/19 ΟΔΗΓΙΑ 2009/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2009 για την τροποποίηση του παραρτήματος I της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 10000/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: STATIS 39 TRANS 224 CODEC 851 Θέση του Συμβουλίου σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D009364/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D009364/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2010 (03.01) (OR. en) 18255/10 COMER 241 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) AGRI 431 VETER 33 AGRILEG 76 AE 28 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/27 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/983 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. της 24ης Ιουνίου 2015

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/27 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/983 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. της 24ης Ιουνίου 2015 25.6.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 159/27 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/983 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 24ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία για την έκδοση της ευρωπαϊκής επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79 12.6.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/79 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 599/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2017 COM(2017) 423 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(207)0325 Κατάργηση παρωχημένων κανονισμών στους τομείς της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 471/2009

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(ΕΕ L 328 της , σ. 16 έως 49) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1891/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004 (EE L 328/30.10.2004) ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1383/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα