(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000, έπρεπε να

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000, έπρεπε να"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: (3) Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000, έπρεπε να προσδιοριστούν οι υπάρχουσες δραστικές ουσίες προς χρήση σε βιοκτόνα και έπρεπε να κοινοποιηθούν, το αργότερο μέχρι τις 28 Μαρτίου 2002, εκείνες οι οποίες θα αξιολογούνταν με σκοπό την πιθανή καταχώρισή τους στο παράρτημα Ι ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ, σε έναν ή περισσότερους τύπους των. τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (4) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2003, για τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασίας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000 ( 3 ), θεσπίστηκε κατάλογος υπαρχουσών δραστικών ουσιών. Ο κατάλογος αυτός κάλυπτε δραστικές ουσίες που είχαν προσδιοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 ή το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000 ή για τις οποίες είχαν υποβληθεί ισοδύναμες πληροφορίες με κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού. (1) Σύμφωνα με την οδηγία 98/8/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά μόνο βιοκτόνων που περιέχουν δραστικές ουσίες καταχωρισμένες στο παράρτημα Ι ή ΙΑ ή ΙΒ της εν λόγω οδηγίας. Ωστόσο, βάσει των μεταβατικών μέτρων του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν τη διάθεση στην αγορά βιοκτόνων που περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι ή ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/ΕΚ και κυκλοφορούσαν ήδη στην αγορά στις 14 Μαΐου 2000, στο εξής «υπάρχουσες δραστικές ουσίες». Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, πρέπει να εφαρμοστείδεκαετές πρόγραμμα εργασιών για την εξέταση όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών. Το εν λόγω πρόγραμμα εργασιών αποσκοπείστον προσδιορισμό των υπαρχουσών δραστικών ουσιών και στον εντοπισμό εκείνων που πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης, προκειμένου να καταχωριστούν ενδεχομένως στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ. (2) Η αρχική φάση του προγράμματος θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2000 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2000, για την πρώτη φάση του προγράμματος που περιλαμβάνεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα βιοκτόνα ( 2 ). ( 1 ) ΕΕ L 123 της , σ. 1.Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/47/ΕΚ (ΕΕ L 247 της , σ. 21). ( 2 ) ΕΕ L 228 της , σ. 6.Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 (ΕΕ L 307 της , σ. 1). (5) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 θεσπίστηκε επίσης, ως παράρτημα II, πλήρης κατάλογος υπαρχουσών δραστικών ουσιών προς αξιολόγηση στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης. Ο κατάλογος αυτός κάλυπτε δραστικές ουσίες για τις οποίες είχε γίνει δεκτή τουλάχιστον μία κοινοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000, ή για τις οποίες ένα κράτος μέλος είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού. Στον εν λόγω κατάλογο προσδιορίζονταν οι αντίστοιχοι τύποι των. (6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 προβλέπει ότι ορισμένες δραστικές ουσίες ή συνδυασμοί δραστικής ουσίας/τύπου των που δεν είχαν αρχικά υπαχθεί στο πρόγραμμα αναθεώρησης, μπορούσαν να εξεταστούν υπό τους ίδιους όρους όπως οι δραστικές ουσίες που αξιολογούνται στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοίπαράγοντες θα είχαν υποβάλει πλήρεις φακέλους πριν από την 1η Μαρτίου (7) Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 καθορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2006 ως ημερομηνία έναρξης της απόσυρσης από την αγορά των των που περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης. ( 3 ) ΕΕ L 307 της , σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1849/2006 (ΕΕ L 355 της , σ. 63).

2 L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (8) Το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 προβλέπει ότι οι υπάρχουσες δραστικές ουσίες που δεν είχαν προσδιοριστεί από τα πρόσωπα τα οποία τις χρησιμοποιούν σε βιοκτόνα, θεωρούνται ότι δεν είχαν διατεθείστην αγορά για χρήση σε βιοκτόνα πριν από τις 14 Μαΐου Ωστόσο, αυτή η εξομοίωση με τις νέες δραστικές ουσίες δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως δυνατότητα να επωφελούνται οι υπάρχουσες δραστικές ουσίες που, παρανόμως, δεν έχουν προσδιοριστεί, από προσωρινή έγκριση ή από τη μεγαλύτερης διάρκειας περίοδο προστασίας των δεδομένων, η οποία ισχύει μόνο για τις πραγματικά νέες δραστικές ουσίες. Η εν λόγω διάταξη πρέπει να αποσαφηνιστείκατά την έννοια αυτή. (9) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα των κρατών μελών να ζητούν παρέκκλιση προκειμένου για βιοκτόνα τα οποία περιέχουν προσδιορισμένες υπάρχουσες δραστικές ουσίες που δεν έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης και για τα οποία τα κράτη μέλη υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητα για λόγους υγείας, ασφάλειας ή προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς ή ότι έχουν κρίσιμη σημασία για τη λειτουργία της κοινωνίας, επειδή δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις ή υποκατάστατα που να είναι εφικτά από τεχνικής και οικονομικής πλευράς και αποδεκτά από πλευράς περιβάλλοντος και υγείας. Η παρέκκλιση αυτή παραχωρείται στα κράτη μέλη που τη ζητούν, μόνον εφόσον τα σχετικά αιτήματα είναι δικαιολογημένα, η συνέχιση της χρήσης δεν δημιουργείανησυχίες για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, και εφόσον αναπτύσσονται εναλλακτικές λύσεις, κατά περίπτωση. Ενδείκνυται να διατηρηθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να ζητούν την εν λόγω παρέκκλιση, ακόμη και για δραστικές ουσίες που αποφασίστηκε να μην καταχωριστούν στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα αναθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ εφαρμόζεται μόνο μέχρι τις 14 Μαΐου 2010, δεν πρέπει να ισχύει καμία τέτοια παρέκκλιση μετά την ημερομηνία αυτή. (12) Για να αποτραπείη επανάληψη των εργασιών, ιδίως δε για να μειωθούν οι δοκιμές στις οποίες χρησιμοποιούνται σπονδυλωτά ζώα, οι απαιτήσεις όσον αφορά την κατάρτιση και την υποβολή του πλήρους φακέλου πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να ενθαρρύνουν εκείνους των οποίων οι κοινοποιήσεις έχουν γίνει δεκτές, στο εξής «συμμετέχοντες», να ενεργούν συλλογικά, ιδίως με την υποβολή συλλογικών φακέλων. Το κράτος μέλος εισηγητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καθιστά διαθέσιμη την αναφορά σε ενδεχόμενες δοκιμές με χρήση σπονδυλωτών ζώων, οι οποίες έχουν διεξαχθεί για κοινοποιημένη υπάρχουσα δραστική ουσία, εκτός εάν η αναφορά αυτή είναι εμπιστευτική κατά το άρθρο 19 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Επίσης, για να αποκτηθείπείρα σχετικά με την καταλληλότητα των απαιτήσεων που αφορούν τα δεδομένα και να εξασφαλιστείη διεξαγωγή της αναθεώρησης των δραστικών ουσιών με οικονομικά συμφέροντα τρόπο, οι συμμετέχοντες πρέπει να ενθαρρύνονται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες σύνταξης φακέλου και την ανάγκη διεξαγωγής δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα. (13) Για να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις, οι συμμετέχοντες πρέπει να αρχίζουν συζητήσεις με τα κράτη μέλη εισηγητές, το νωρίτερο δυνατόν, ώστε να αίρονται οι αβεβαιότητες σχετικά με τα απαιτούμενα δεδομένα. Οι αιτούντες, πλην των συμμετεχόντων, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, για καταχώριση στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας, ενός συνδυασμού δραστικής ουσίας/τύπου των που αξιολογείται στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης, δεν πρέπει να υποβάλλουν πλήρεις φακέλους για τον εν λόγω συνδυασμό νωρίτερα ή αργότερα από τους συμμετέχοντες, ώστε να μην διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του προγράμματος αναθεώρησης ή να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση οι συμμετέχοντες. (14) Πρέπει να καθοριστούν οι απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή των φακέλων, καθώς και τον αριθμό των προς υποβολή φακέλων. (10) Ορισμένες ουσίες ή τα που καταναλώνονται συνήθως από τον άνθρωπο ή τα ζώα για τη συντήρησή τους, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται επίσης για την προσέλκυση ή την απώθηση επιβλαβών οργανισμών. Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι σχετικές με την έγκριση και την καταχώριση απαιτήσεις της οδηγίας 98/8/ΕΚ φαίνονται αδικαιολόγητες ως προς τις εν λόγω ουσίες, οι οποίες πρέπει να εξαιρεθούν ρητά από το πεδίο εφαρμογής της. Λαμβανομένου υπόψη ότι η αναθεώρηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ θα απαιτήσει σημαντικό χρονικό διάστημα, στη διάρκεια του οποίου ενδέχεται να πληγεί ανεπανόρθωτα η αγοραία βιωσιμότητα των συγκεκριμένων των, ενδείκνυται να αναβληθεί η απόσυρσή τους από την αγορά μέχρι τις 14 Μαΐου (11) Τα κράτη μέλη που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να επιδιώξουν την αναθεώρηση δεδομένων δραστικών ουσιών, δεν πρέπει να ορίζονται ως κράτη μέλη εισηγητές για τις συγκεκριμένες ουσίες. (15) Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τις περιπτώσεις που ένας παραγωγός, ένας παρασκευαστής ή μια ένωση συμπράττει με συμμετέχοντα και τις περιπτώσεις που ένας συμμετέχων αποσύρεται από το πρόγραμμα αναθεώρησης. (16) Οι παραγωγοί, οι παρασκευαστές και οι ενώσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, εντός ορισμένων χρονικών ορίων, να αναλάβουν τον ρόλο του συμμετέχοντος για έναν συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου των, για τον οποίο έχουν αποσυρθεί όλοι οι συμμετέχοντες ή κανένας από τους φακέλους δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις. Εντός των ίδιων χρονικών ορίων, πρέπει επίσης να υπάρχει δυνατότητα, σε ορισμένες περιστάσεις, να εκδηλώσουν τα κράτη μέλη ενδιαφέρον και να ενεργήσουν ως συμμετέχοντες για την καταχώριση του εν λόγω συνδυασμού στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/5 (17) Για να μη γίνεται κατάχρηση της δυνατότητας παραμονής των δραστικών ουσιών στην αγορά κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης, πρέπει το άλλο πρόσωπο ή κράτος μέλος να μπορείνα αναλάβει μόνο μία φορά τον ρόλο του συμμετέχοντος για δεδομένο συνδυασμό δραστικής ουσίας/τύπου των. Για τον ίδιο σκοπό, το πρόσωπο ή το κράτος μέλος που αναλαμβάνει τον ρόλο του συμμετέχοντος πρέπει να αποδεικνύει, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, ότι έχει αρχίσει τις εργασίες κατάρτισης πλήρους φακέλου. (18) Πρέπει να καθοριστούν χρονικά όρια εντός των οποίων τα κράτη μέλη εισηγητές πρέπει να εξακριβώνουν την πληρότητα των φακέλων. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να καθορίζουν τα κράτη μέλη εισηγητές νέα προθεσμία για την υποβολή τμημάτων ενός φακέλου, ιδίως όταν ο συμμετέχων έχει αποδείξει ότι ήταν αδύνατον να υποβάλει πληροφορίες εγκαίρως ή προκειμένου να αρθούν αβεβαιότητες σχετικά με τα απαιτούμενα δεδομένα, οι οποίες παραμένουν παρά τις συζητήσεις που έχουν προηγηθείμεταξύ του συμμετέχοντος και του κράτους μέλους εισηγητή. Πρέπει να προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη εισηγητές επικαιροποιούν τις εκθέσεις των αρμοδίων αρχών, όταν είναι αναγκαίο. (22) Για να εξασφαλιστείπληρέστερη πρόσβαση στις πληροφορίες, οι εκθέσεις αξιολόγησης πρέπει να συντάσσονται με βάση τις εκθέσεις που υποβάλλουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και να υπόκεινται στους ίδιους όρους πρόσβασης στις πληροφορίες όπως οι εκθέσεις των αρμοδίων αρχών. Οι εκθέσεις αξιολόγησης πρέπει να προκύπτουν από την αρχική έκθεση της αρμόδιας αρχής, όπως αυτή τροποποιείται με βάση όλα τα έγγραφα, παρατηρήσεις και πληροφορίες που συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. (23) Πρέπει να είναι δυνατόν να αναστέλλονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, υπό το φως της εφαρμογής άλλων κοινοτικών πράξεων, ιδίως στο πλαίσιο της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περίπροσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων ( 1 ), και, μετά την 1η Ιουνίου 2009, του τίτλου VIII και του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. (19) Για κάθε υπάρχουσα δραστική ουσία, το κράτος μέλος εισηγητής πρέπει να εξετάζει και να αξιολογείτον φάκελο και να υποβάλλει τα αποτελέσματα στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη, υπό τη μορφή έκθεσης της αρμόδιας αρχής και σύστασης για την απόφαση που πρέπει να ληφθεί όσον αφορά την εξεταζόμενη δραστική ουσία. Για να μην παρατείνεται άσκοπα η λήψη αποφάσεων, το κράτος μέλος εισηγητής πρέπει, ταυτόχρονα, να σταθμίζει προσεκτικά την αναγκαιότητα συμπληρωματικών μελετών. Για τον ίδιο λόγο, τα κράτη μέλη εισηγητές πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη πληροφορίες που υποβάλλονται μετά την αποδοχή του φακέλου μόνον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. (20) Οι εκθέσεις των αρμοδίων αρχών πρέπει να εξετάζονται από τα υπόλοιπα κράτη μέλη πριν από την υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης στη μόνιμη επιτροπή για τα βιοκτόνα τα. (21) Σε περίπτωση που, παρά τη διατύπωση σύστασης για την καταχώριση μιας δραστικής ουσίας στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 5 της εν λόγω οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει υπόψη, με την επιφύλαξη όμως του άρθρου 12 της ίδιας οδηγίας, την ολοκλήρωση της αξιολόγησης άλλων υπαρχουσών δραστικών ουσιών που έχουν την ίδια χρήση. (24) Για να εξασφαλιστείη μέγιστη αποδοτικότητα του προγράμματος αναθεώρησης, ορισμένοι συνδυασμοίδραστικής ουσίας/τύπου των ανατέθηκαν σε άλλο κράτος μέλος εισηγητή. Οι εξελίξεις αυτές πρέπει να αποτυπωθούν στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. (25) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 έχει τροποποιηθείεπανειλημμένα ( 2 ) για να ληφθούν υπόψη η προσχώρηση των νέων κρατών μελών και τα διδάγματα από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος αναθεώρησης, ιδίως δε για να προβλεφθείη μη καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι, ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/ΕΚ, σε περιπτώσεις που είτε δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι απαιτούμενες πληροφορίες είτε δεν πληρούνταν οι απαιτήσεις του άρθρου 10 της εν λόγω οδηγίας. Αυτή η τακτική της συνεχούς επικαιροποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003, ώστε να συμβαδίζει με την εξέλιξη του προγράμματος αναθεώρησης, αποδείχθηκε αναποτελεσματική και χρονοβόρος, ενώ μπορείεπίσης να προκαλέσει σύγχυση στους ενδιαφερόμενους, όσον αφορά τους ισχύοντες κανόνες και τις υπό αναθεώρηση ουσίες. Για λόγους σαφήνειας, είναι προτιμότερο να καταργηθείο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 και να αντικατασταθείαπό νέα, απλούστερη πράξη, η οποία θα ορίζει τους κανόνες που διέπουν το πρόγραμμα αναθεώρησης, και να εκδίδει η Επιτροπή χωριστές πράξεις για τις μελλοντικές αποφάσεις μη καταχώρισης. ( 1 ) ΕΕ L 262 της , σ Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 257 της , σ. 13). ( 2 ) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1048/2005 (ΕΕ L 178 της , σ. 1) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1849/2006 (ΕΕ L 355 της , σ. 63).

4 L 325/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (26) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα τα, β) υπάρχουσες δραστικές ουσίες που δεν έχουν κοινοποιηθεί, αλλά ένα κράτος μέλος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να υποστηρίξει την καταχώρισή τους στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών κανονισμός ορίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του προγράμματος εργασιών για τη συστηματική εξέταση όλων των δραστικών ουσιών που κυκλοφορούσαν ήδη στην αγορά στις 14 Μαΐου 2000 ως δραστικές ουσίες βιοκτόνων (εφεξής «το πρόγραμμα αναθεώρησης»), το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ και του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000. Επιπλέον, ως «συμμετέχων» νοείται ο παραγωγός, ο παρασκευαστής ή η ένωση που έχει υποβάλει κοινοποίηση η οποία έχει γίνει δεκτή από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000, ή το κράτος μέλος που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού. γ) υπάρχουσες δραστικές ουσίες που δεν έχουν κοινοποιηθεί, αλλά για τις οποίες υποβλήθηκε φάκελος σε ένα από τα κράτη μέλη μέχρι την 1η Μαρτίου 2006, φάκελος που διαπιστώθηκε ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού και έγινε δεκτός ως πλήρης. Ο κατάλογος προσδιορίζει, για κάθε υπάρχουσα δραστική ουσία που περιλαμβάνει, τους τύπους των για τους οποίους θα εξεταστεί η ουσία στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης, καθώς και το κράτος μέλος εισηγητή που ορίστηκε για να διενεργήσει την αξιολόγηση. Άρθρο 4 Μη καταχώριση 1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6 του παρόντος κανονισμού και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν διατίθενται πλέον στην αγορά βιοκτόνα που περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού ή του παραρτήματος I ή IA της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Άρθρο 3 Υπάρχουσες δραστικές ουσίες 1. Ο κατάλογος των δραστικών ουσιών που προσδιορίστηκε ότι είχαν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 14 Μαΐου 2000 ως δραστικές ουσίες βιοκτόνων για άλλους σκοπούς πλην των αναφερόμενων στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) της οδηγίας 98/8/ΕΚ, παρατίθεται στο παράρτημα I. 2. Ο πλήρης κατάλογος των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που θα εξεταστούν στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης παρατίθεται στο παράρτημα II. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες: Στην περίπτωση δραστικής ουσίας του παραρτήματος ΙΙ, το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται στην ουσία αυτή και σε σχέση με κάθε τύπο των που δεν περιλαμβάνεται στο εν λόγω παράρτημα. 2. Τα βιοκτόνα που περιέχουν δραστικές ουσίες του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού, για τις οποίες ελήφθη απόφαση να μην καταχωριστούν στο παράρτημα I ή IA της οδηγίας 98/8/ΕΚ, για ορισμένους ή όλους τους αντίστοιχους κοινοποιημένους τύπους των, δεν διατίθενται πλέον στην αγορά για τους συγκεκριμένους τύπους των, με ισχύ μετά δώδεκα μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής πράξης, εκτός αντίθετων διατάξεων αυτής. α) υπάρχουσες δραστικές ουσίες που έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000 ή το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1687/2002 της Επιτροπής ( 1 ) ( 1 ) ΕΕ L 258 της , σ Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 15 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού, κάθε δραστική ουσία που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι θεωρείται ότι δεν είχε διατεθεί στην αγορά, για χρήση σε βιοκτόνα, πριν από τις 14 Μαΐου 2000.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/7 Άρθρο 5 Παρέκκλιση για βασική χρήση 1. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 στις περιπτώσεις που θεωρούν ότι μια δραστική ουσία είναι απαραίτητη για λόγους υγείας, ασφάλειας και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς ή ότι έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργία της κοινωνίας και εφόσον δεν διατίθενται εναλλακτικές λύσεις ή υποκατάστατα που να είναι εφικτά από τεχνικής και οικονομικής πλευράς και αποδεκτά από πλευράς περιβάλλοντος και υγείας. Οι σχετικές αιτήσεις συνοδεύονται από έγγραφο αιτιολόγησης και τεκμηρίωσης. 4. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνουν ετησίως την Επιτροπή για την εφαρμογή της παραγράφου 3 και, ειδικότερα, για τις ενέργειές τους βάσει του στοιχείου ε). 5. Τα κράτη μέλη μπορούν ανά πάσα στιγμή να επανεξετάζουν τις εγκρίσεις των βιοκτόνων, για τα οποία η περίοδος διάθεσης στην αγορά έχει παραταθείσύμφωνα με την παράγραφο 3. Όταν έχουν λόγους να θεωρούν ότι δεν πληρούται πλέον οποιοσδήποτε από τους όρους των στοιχείων α) έως ε) της εν λόγω παραγράφου, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για να διορθώσουν την κατάσταση ή, εάν αυτό είναι αδύνατο, ανακαλούν τις εγκρίσεις των εξεταζόμενων βιοκτόνων. 2. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 αιτήσεις διαβιβάζονται από την Επιτροπή στα υπόλοιπα κράτη μέλη και δημοσιοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα. Τα κράτη μέλη και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορούν να υποβάλουν εγγράφως στην Επιτροπή παρατηρήσεις εντός 60 ημερών από την παραλαβή μιας αίτησης. Άρθρο 6 Τρόφιμα και ζωοτροφές Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν, το αργότερο μέχρι τις 14 Μαΐου 2010, τη διάθεση στην αγορά, δραστικών ουσιών που συνίστανται αποκλειστικά από τρόφιμα ή ζωοτροφές προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν ως απωθητικά ή προσελκυστικά, του τύπου των Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που έχει παραλάβει, η Επιτροπή μπορείνα εγκρίνει παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 για τη διάθεση της ουσίας στην αγορά των αιτούντων κρατών μελών, έως τις 14 Μαΐου 2010 το αργότερο, υπό τον όρο ότι τα κράτη μέλη: α) μεριμνούν ώστε η συνέχιση της χρήσης να είναι δυνατή μόνο εφόσον τα τα που περιέχουν την ουσία έχουν εγκριθεί για τη σκοπούμενη βασική χρήση Για τους σκοπούς της παρούσας παρέκκλισης, ως «τρόφιμα ή ζωοτροφές» νοούνται όλες οι εδώδιμες ουσίες ή τα φυτικής ή ζωικής προέλευσης, είτε έχουν υποστεί πλήρη ή μερική επεξεργασία είτε όχι, τα οποία προορίζονται για βρώση από τον άνθρωπο ή τα ζώα ή αναμένεται εύλογα ότι θα χρησιμεύσουν για τον σκοπό αυτό η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει εκχυλίσματα ή επιμέρους ουσίες που απομονώνονται από τρόφιμα ή ζωοτροφές. β) συνάγουν το συμπέρασμα ότι, λαμβανομένων υπόψη όλων των διαθέσιμων στοιχείων, είναι εύλογο να υποτεθεί πως η συνέχιση της χρήσης δεν θα έχει μη αποδεκτές επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ούτε στο περιβάλλον γ) κατά τη χορήγηση των εγκρίσεων, επιβάλλουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα περιορισμού των κινδύνων Άρθρο 7 Εξέταση των υπαρχουσών δραστικών ουσιών στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης 1. Την αναθεώρηση μιας δραστικής ουσίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ, σε σχέση με τους καθοριζόμενους τύπους των, αναλαμβάνει το κράτος μέλος εισηγητής που έχει οριστείγια τον σκοπό αυτό, βάσει του πλήρους φακέλου για τον συγκεκριμένο συνδυασμό ουσίας/τύπου τος, υπό τον όρο ότι: δ) εξασφαλίζουν την αλλαγή της επισήμανσης των εν λόγω εγκεκριμένων βιοκτόνων που θα εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην αγορά μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2006, ώστε να είναι προσαρμοσμένη στους όρους χρήσης που επιβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και α) ο φάκελος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού ε) μεριμνούν ώστε, κατά περίπτωση, οι κάτοχοι των εγκρίσεων ή τα σχετικά κράτη μέλη να αναζητήσουν εναλλακτικές ουσίες για τις συγκεκριμένες χρήσεις ή να καταρτιστείφάκελος προς υποβολή με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, το αργότερο έως τις 14 Μαΐου β) ο πλήρης φάκελος υποβάλλεται εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού για τον σχετικό τύπο των, συνοδευόμενος από την περίληψη φακέλου που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 98/8/ΕΚ και προσδιορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

6 L 325/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μια δραστική ουσία του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού αναθεωρείται αποκλειστικά σε σχέση με τους τύπους των που προσδιορίζονται στο εν λόγω παράρτημα. δ) όταν πληροφορείται από το κράτος μέλος εισηγητή ότι άλλος συμμετέχων έχει κοινοποιήσει σχέδια διεξαγωγής των ίδιων δοκιμών, καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να συνεργαστείμε αυτόν τον συμμετέχοντα στην εκτέλεση κοινών δοκιμών. Για τους συνδυασμούς δραστικής ουσίας/τύπου των που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), εξαιρουμένων των τύπων των 8 και 14, η αξιολόγηση των φακέλων αρχίζει ταυτόχρονα με την αξιολόγηση των φακέλων δραστικών ουσιών που περιέχονται στους ίδιους τύπους των. 2. Ένα κράτος μέλος που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να υποστηρίξει την καταχώριση δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι ή ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας, δεν ορίζεται ως κράτος μέλος εισηγητής για την ουσία αυτή. 3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 11 και 12 του παρόντος κανονισμού, πρόσωπα που δεν είναι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, για την καταχώριση στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας, ενός συνδυασμού υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου των που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω πρόσωπα υποβάλλουν πλήρη φάκελο για τον συγκεκριμένο συνδυασμό δραστικής ουσίας/τύπου των, εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στο άρθρο 9. Άρθρο 8 Κατάρτιση του πλήρους φακέλου 1. Κατά την κατάρτιση του πλήρους φακέλου, καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε, μεταξύ άλλων, να αποφεύγεται η επανάληψη των δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα και, όπου ενδείκνυται, να συντάσσεται συλλογικός πλήρης φάκελος. 2. Πριν αρχίσει να συντάσσει τον πλήρη φάκελο, ο συμμετέχων: Η συμβουλή που παρέχεται από τα κράτη μέλη εισηγητές σύμφωνα με το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, δεν προδικάζει το αποτέλεσμα του ελέγχου πληρότητας βάσει του άρθρου 13 παράγραφος Το κράτος μέλος εισηγητής μπορείνα καθιστά διαθέσιμη την αναφορά σε ενδεχόμενες δοκιμές που έχουν διεξαχθείσε σπονδυλωτά ζώα με δραστική ουσία του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού, εκτός από τις περιπτώσεις που η αναφορά αυτή πρέπει να θεωρείται ως εμπιστευτική σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Η εν λόγω αναφορά μπορείνα περιλαμβάνει την ονομασία της σχετικής δραστικής ουσίας, τα τελικά σημεία των δοκιμών και τη διεύθυνση επικοινωνίας με τον κάτοχο των δεδομένων. 4. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εισηγητής γνωρίζει ότι περισσότεροι του ενός συμμετέχοντες επιδιώκουν την αναθεώρηση συγκεκριμένης δραστικής ουσίας, ενημερώνει αναλόγως αυτούς τους συμμετέχοντες. 5. Οι συμμετέχοντες που επιδιώκουν την αναθεώρηση της ίδιας δραστικής ουσίας για τους ίδιους τύπους των, καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια να υποβάλουν συλλογικό πλήρη φάκελο, τηρώντας πλήρως τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού. Σε περίπτωση που, υπό τις περιστάσεις αυτές, δεν υποβάλλεται συλλογικός φάκελος, σε κάθε επιμέρους φάκελο αναφέρονται λεπτομερώς οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να εξασφαλιστεί συνεργασία, καθώς και οι λόγοι της αποχής. α) ενημερώνει το κράτος μέλος εισηγητή σχετικά με τις ενδεχόμενες δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, τις οποίες έχει ήδη διεξαγάγει 6. Στον πλήρη φάκελο και στην περίληψη του φακέλου αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικά με τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν ώστε να αποφευχθείη επανάληψη των δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα. β) επικοινωνείμε το κράτος μέλος εισηγητή και ζητείτη συμβουλή του σχετικά με τη δυνατότητα αποδοχής των λόγων που συνηγορούν υπέρ του να μην εκπονηθούν ορισμένες μελέτες γ) ενημερώνει το κράτος μέλος εισηγητή σχετικά με τυχόν πρόθεσή του να εκτελέσει περαιτέρω δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, για τους σκοπούς του πλήρους φακέλου 7. Για να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες που συνεπάγεται η υποβολή αίτησης αναθεώρησης και με την ανάγκη διεξαγωγής δοκιμών σε ζώα για τους σκοπούς της σύνταξης του πλήρους φακέλου, οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν στο κράτος μέλος εισηγητή, μαζίμε τους πλήρεις φακέλους, ανάλυση των δαπανών για τις αντίστοιχες ενέργειες και μελέτες. Το κράτος μέλος εισηγητής ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή κατά την υποβολή της έκθεσης της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4.

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/9 8. Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για τις δαπάνες που συνεπάγεται η σύνταξη του πλήρους φακέλου και για τις δοκιμές σε ζώα που διεξήχθησαν για τον σκοπό αυτό, συνοδευόμενες από τυχόν κατάλληλες συστάσεις όσον αφορά τροποποιήσεις των απαιτήσεων για τα δεδομένα, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η ανάγκη διεξαγωγής δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα και να εξασφαλιστείαποτελεσματικότητα ως προς το κόστος και αναλογικότητα. Άρθρο 10 Σύμπραξη με συμμετέχοντα και αντικατάσταση συμμετέχοντος Εάν, με αμοιβαία συμφωνία, ένας παραγωγός ή παρασκευαστής ή μια ένωση συμπράξει με έναν συμμετέχοντα ή τον αντικαταστήσει κατά την υποβολή του πλήρους φακέλου, όλα τα μέρη της συμφωνίας ενημερώνουν από κοινού την Επιτροπή και το κράτος μέλος εισηγητή αναλόγως, επισυνάπτοντας κάθε σχετικό έγγραφο πρόσβασης. Η Επιτροπή ενημερώνει αναλόγως κάθε άλλον συμμετέχοντα που επιδιώκει την αναθεώρηση της ίδιας δραστικής ουσίας σε σχέση με τους ίδιους τύπους των. Άρθρο 9 Υποβολή του πλήρους φακέλου 1. Ο συμμετέχων υποβάλλει στο κράτος μέλος εισηγητή ένα έντυπο και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο του πλήρους φακέλου, εκτός αντιθέτων υποδείξεων του κράτους μέλους εισηγητή. Ο συμμετέχων υποβάλλει επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3, ένα έντυπο και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της περίληψης του φακέλου στην Επιτροπή και σε καθένα από τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Ωστόσο, εάν ένα κράτος μέλος επιθυμείνα λάβει μόνο αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή ή μεγαλύτερο αριθμό αντιγράφων, ενημερώνει την Επιτροπή, η οποία δημοσιοποιεί την πληροφορία αυτή με ηλεκτρονικά μέσα. Εάν αργότερα το κράτος μέλος λάβει άλλη σχετική απόφαση, ενημερώνει την Επιτροπή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εκείνη επικαιροποιεί αναλόγως τις πληροφορίες που έχει δημοσιοποιήσει. 2. Οι πλήρεις φάκελοι για τις υπάρχουσες δραστικές ουσίες του παραρτήματος ΙΙ πρέπει να έχουν παραληφθείαπό την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισηγητή εντός των ακόλουθων χρονικών διαστημάτων: α) όσον αφορά τους τύπους των 8 και 14, μέχρι τις 28 Μαρτίου 2004 β) όσον αφορά τους τύπους των 16, 18, 19 και 21, από την 1η Νοεμβρίου 2005 μέχρι τις 30 Απριλίου 2006 Άρθρο 11 Απόσυρση συμμετεχόντων 1. Εάν ένας συμμετέχων σκοπεύει να διακόψει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα αναθεώρησης, ενημερώνει αναλόγως το σχετικό κράτος μέλος εισηγητή και την Επιτροπή, εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση, αναφέροντας τους λόγους. Η Επιτροπή ενημερώνει αναλόγως τα υπόλοιπα κράτη μέλη και κάθε άλλον συμμετέχοντα που επιδιώκει την αναθεώρηση της ίδιας δραστικής ουσίας σε σχέση με τους ίδιους τύπους των. 2. Σε περίπτωση που, όσον αφορά έναν συγκεκριμένο συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου των, έχουν αποσυρθείόλοι οι συμμετέχοντες, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη και δημοσιοποιείτην πληροφορία αυτή με ηλεκτρονικά μέσα. Άρθρο 12 Ανάληψη του ρόλου του συμμετέχοντος 1. Εντός τριών μηνών από την ηλεκτρονική δημοσίευση των πληροφοριών του άρθρου 11 παράγραφος 2, ένας παραγωγός, παρασκευαστής, ένωση ή άλλο πρόσωπο μπορείνα γνωστοποιήσει στην Επιτροπή την πρόθεσή του να αναλάβει τον ρόλο του συμμετέχοντος, όσον αφορά τον συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου των. γ) όσον αφορά τους τύπους των 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 13, από την 1η Φεβρουαρίου 2007 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2007 δ) όσον αφορά τους τύπους των 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22 και 23, από την 1η Μαΐου 2008 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου Επίσης, εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ένα κράτος μέλος μπορείνα εκδηλώσει στην Επιτροπή ενδιαφέρον για την ανάληψη του ρόλου του συμμετέχοντος, με σκοπό την υποστήριξη της καταχώρισης του συνδυασμού υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου των στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ, σε περίπτωση που υπάρχουν χρήσεις τις οποίες το κράτος μέλος θεωρεί βασικές, ιδίως για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, της υγείας των ζώων ή του περιβάλλοντος. 2. Το πρόσωπο ή κράτος μέλος που επιθυμείνα αναλάβει τον ρόλο του αποσυρθέντος συμμετέχοντος παρέχει στην Επιτροπή, εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση της πρόθεσής του σε αυτήν, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχουν ανατεθεί οι εργασίες σύνταξης πλήρους φακέλου.

8 L 325/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 αποδεικτικά στοιχεία, η Επιτροπή αποφασίζει αν θα επιτρέψει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή κράτος μέλος να αναλάβει τον ρόλο του συμμετέχοντος. Το κράτος μέλος εισηγητής προβαίνει αμέσως σε διαβουλεύσεις με το εν λόγω κράτος μέλος και την Επιτροπή, ώστε να συζητηθείη ανησυχία που εκφράστηκε και να συγκλίνουν οι διισταμένες απόψεις. Εφόσον η Επιτροπή επιτρέψει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή κράτος μέλος να αναλάβει τον ρόλο του συμμετέχοντος, μπορείνα αποφασίσει, εάν είναι αναγκαίο, να παρατείνει την αντίστοιχη προθεσμία υποβολής πλήρους φακέλου που καθορίζεται στο άρθρο Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το κράτος μέλος εισηγητής μπορεί να καθορίσει νέα προθεσμία για την υποβολή των πληροφοριών τις οποίες, για λόγους δεόντως τεκμηριωμένους, ο συμμετέχων δεν ήταν σε θέση να υποβάλει εγκαίρως. 4. Η ανάληψη του ρόλου του συμμετέχοντος για δεδομένο συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου των μπορείνα επιτραπείμόνο μία φορά. 5. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή αποφασίζει να μην καταχωριστεί η υπάρχουσα δραστική ουσία στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ, στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης, για τους σχετικούς τύπους των. Άρθρο 13 Έλεγχος πληρότητας των φακέλων 1. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή του φακέλου για έναν συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου των και, το αργότερο, τρεις μήνες μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, το κράτος μέλος εισηγητής ελέγχει κατά πόσον ο φάκελος πρέπει να γίνει δεκτός ως πλήρης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εισηγητής έχει αρχίσει διαβουλεύσεις με άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή όσον αφορά τη δυνατότητα αποδοχής ενός φακέλου, το χρονικό διάστημα είναι δυνατόν να παραταθείέως ότου ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις, με ανώτατο όριο τους έξι μήνες από την παραλαβή του φακέλου. 2. Το κράτος μέλος εισηγητής μπορείνα απαιτεί, ως προϋπόθεση για να θεωρήσει τον φάκελο πλήρη, να συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν αποδεικτικό της προπληρωμής, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, των καταβλητέων τελών βάσει του άρθρου 25 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. 3. Εφόσον ο φάκελος θεωρηθείπλήρης, το κράτος μέλος εισηγητής επιβεβαιώνει την αποδοχή του φακέλου στον συμμετέχοντα και συμφωνείνα διαβιβάσει ο συμμετέχων την περίληψη του φακέλου στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη, εντός ενός μηνός από την παραλαβή της επιβεβαίωσης. Ο συμμετέχων, εντός τριών μηνών από την ενημέρωσή του για τη νέα προθεσμία, παρέχει στο κράτος μέλος εισηγητή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχουν ανατεθείεργασίες για να παρασχεθούν οι ελλείπουσες πληροφορίες. Εάν το κράτος μέλος εισηγητής κρίνει ότι έχει λάβει επαρκείς αποδείξεις, διενεργείτην οικεία αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 14 ως εάν ο φάκελος ήταν πλήρης. Σε αντίθετη περίπτωση, η αξιολόγηση δεν αρχίζει πριν υποβληθούν οι ελλείπουσες πληροφορίες. 5. Εάν δεν παραληφθείπλήρης φάκελος εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στο άρθρο 9 ή εντός της νέας προθεσμίας που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 4, το κράτος μέλος εισηγητής ενημερώνει την Επιτροπή, αναφέροντας τους λόγους που προέβαλε ο συμμετέχων ως αιτιολογία. Το κράτος μέλος εισηγητής ενημερώνει επίσης την Επιτροπή σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν παρέχει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο και εάν κανένας άλλος φάκελος δεν αφορά τον ίδιο συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου των, θεωρείται ότι έχουν αποσυρθείόλοι οι συμμετέχοντες και εφαρμόζονται κατ αναλογία το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 12. Άρθρο 14 Αξιολόγηση των φακέλων από το κράτος μέλος εισηγητή 1. Το κράτος μέλος εισηγητής, εφόσον θεωρείέναν φάκελο πλήρη, διενεργείτην αξιολόγηση εντός δώδεκα μηνών από την αποδοχή του, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, και συντάσσει έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση αυτή, στο εξής «η έκθεση της αρμόδιας αρχής». Εάν ένα κράτος μέλος που έχει παραλάβει περίληψη φακέλου, έχει βάσιμους λόγους να θεωρείότι ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ανακοινώνει χωρίς καθυστέρηση τις ανησυχίες του στο κράτος μέλος εισηγητή, στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, το κράτος μέλος εισηγητής μπορείνα λαμβάνει υπόψη άλλες κατάλληλες τεχνικές ή επιστημονικές πληροφορίες για τις ιδιότητες της δραστικής ουσίας, των μεταβολιτών ή των καταλοίπων.

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/11 2. Κατόπιν αιτήματος του συμμετέχοντος, το κράτος μέλος εισηγητής μπορείνα λάβει υπόψη συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με δραστική ουσία της οποίας ο φάκελος έχει γίνει δεκτός ως πλήρης, μόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 4. Το κράτος μέλος εισηγητής διαβιβάζει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αντίγραφο της έκθεσης της αρμόδιας αρχής στην Επιτροπή, στα υπόλοιπα κράτη μέλη και στον συμμετέχοντα. α) κατά την υποβολή του φακέλου, ο συμμετέχων ενημέρωσε το κράτος μέλος εισηγητή ότι είχε αρχίσει η συγκέντρωση των συμπληρωματικών πληροφοριών β) οι συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται το αργότερο εννέα μήνες μετά την αποδοχή του φακέλου σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 γ) σε σύγκριση με τα αρχικώς υποβληθέντα δεδομένα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες είναι εξίσου ή περισσότερο αξιόπιστες, χάρη στην εφαρμογή των ιδίων ή αυστηρότερων προτύπων ποιότητας 5. Το κράτος μέλος εισηγητής μπορείνα αποφασίσει να μη διαβιβάσει την έκθεση της αρμόδιας αρχής, εάν δεν έχουν καταβληθείπλήρως τα τέλη που οφείλονται βάσει του άρθρου 25 της οδηγίας 98/8/ΕΚ στην περίπτωση αυτή, ενημερώνει αναλόγως τον συμμετέχοντα και την Επιτροπή. Θεωρείται ότι έχουν αποσυρθεί όλοι οι συμμετέχοντες και εφαρμόζονται κατ αναλογία το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 12, εάν: α) δεν εξοφληθούν τα οφειλόμενα τέλη εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της ανωτέρω ενημέρωσης δ) σε σύγκριση με τα αρχικώς υποβληθέντα δεδομένα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες υποστηρίζουν διαφορετικό συμπέρασμα όσον αφορά τη δραστική ουσία για τους σκοπούς της σύστασης βάσει της παραγράφου 6. Το κράτος μέλος εισηγητής λαμβάνει υπόψη συμπληρωματικές πληροφορίες που υποβάλλονται από άλλα πρόσωπα πλην του συμμετέχοντος, μόνον εάν αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις των στοιχείων β), γ) και δ) του πρώτου εδαφίου. 3. Στις περιπτώσεις που έχει σημασία για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ιδίως όταν έχει ζητηθεί η παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών εντός προθεσμίας που έχει καθοριστεί από το κράτος μέλος εισηγητή, το εν λόγω κράτος μέλος μπορείνα ζητήσει από τον συμμετέχοντα να υποβάλει επικαιροποιημένες περιλήψεις φακέλου στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη, όταν παραληφθούν οι συμπληρωματικές πληροφορίες. β) κανένας άλλος φάκελος δεν αφορά τον ίδιο συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου των. 6. Η έκθεση της αρμόδιας αρχής υποβάλλεται σε μορφή που υποδεικνύεται από την Επιτροπή και περιλαμβάνει ένα από τα εξής: α) σύσταση για καταχώριση της υπάρχουσας δραστικής ουσίας στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ, στην οποία αναφέρονται, κατά περίπτωση, οι όροι καταχώρισης β) σύσταση για μη καταχώριση της υπάρχουσας δραστικής ουσίας στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι. Θεωρείται ότι έχουν αποσυρθεί όλοι οι συμμετέχοντες και εφαρμόζονται κατ αναλογία το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 12, εάν: α) οι συμπληρωματικές πληροφορίες δεν παραληφθούν εμπρόθεσμα Άρθρο 15 Διαδικασίες της Επιτροπής 1. Όταν η Επιτροπή παραλαμβάνει έκθεση αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, καταρτίζει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το σχέδιο απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 27 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. β) ο συμμετέχων δεν αιτιολογήσει επαρκώς την περαιτέρω παράταση της προθεσμίας γ) κανένας άλλος φάκελος δεν αφορά τον ίδιο συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου των. 2. Πριν καταρτίσει το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 σχέδιο απόφασης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη, όταν το καθιστούν αναγκαίο οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με την έκθεση της αρμόδιας αρχής, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που παραμένουν ανεπίλυτα. Όταν χρειάζεται και εφόσον ζητηθείαπό την Επιτροπή, το κράτος μέλος εισηγητής συντάσσει επικαιροποιημένη έκθεση της αρμόδιας αρχής.

10 L 325/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στην περίπτωση υπάρχουσας δραστικής ουσίας η οποία, παρά τη διατύπωση σύστασης για καταχώριση σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού, εξακολουθείνα αποτελεί πηγή ανησυχιών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, η Επιτροπή, με την επιφύλαξη του άρθρου 12 της εν λόγω οδηγίας, μπορείνα λαμβάνει υπόψη την ολοκλήρωση της αξιολόγησης άλλων υπαρχουσών δραστικών ουσιών που έχουν την ίδια χρήση. 4. Με βάση τα έγγραφα και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, το κράτος μέλος εισηγητής συντάσσει επικαιροποιημένη έκθεση της αρμόδιας αρχής, το πρώτο μέρος της οποίας αποτελεί την έκθεση αξιολόγησης. Η έκθεση αξιολόγησης εξετάζεται στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα τα. Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται περισσότεροι του ενός φάκελοι για τον ίδιο συνδυασμό δραστικής ουσίας/τύπου των, το κράτος μέλος εισηγητής συντάσσει μία μόνο έκθεση αξιολόγησης με βάση τα στοιχεία των φακέλων αυτών. Άρθρο 16 Πρόσβαση στις πληροφορίες Εφόσον ένα κράτος μέλος εισηγητής έχει υποβάλει την έκθεση της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού ή μια έκθεση αξιολόγησης έχει οριστικοποιηθείή επικαιροποιηθείστο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα τα, η Επιτροπή δημοσιοποιείτην έκθεση και τις ενδεχόμενες επικαιροποιήσεις της με ηλεκτρονικά μέσα, πλην των πληροφοριών που πρέπει να θεωρούνται ως εμπιστευτικές σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Άρθρο 17 Αναστολή των διαδικασιών Σε περίπτωση που η Επιτροπή υποβάλει πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ ή, από την 1η Ιουνίου 2009, του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, με σκοπό την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης δραστικής ουσίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των χρήσεων ως βιοκτόνου, σε ορισμένους ή όλους τους τύπους των, οι διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά την εν λόγω ουσία προς χρήση στους σχετικούς τύπους των είναι δυνατόν να ανασταλούν μέχρι να ληφθείαπόφαση σχετικά με την πρόταση αυτή. Άρθρο 18 Κατάργηση Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 καταργείται. Κάθε αναφορά στον καταργούμενο κανονισμό θεωρείται ως αναφορά στον παρόντα κανονισμό. Άρθρο 19 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 4Δεκεμβρίου Για την Επιτροπή Σταύρος ΔΗΜΑΣ Μέλος της Επιτροπής

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Ονομασία (Einecs ή/και άλλα) Αριθ. ΕΚ Αριθ. CAS Φορμαλδεΰδη Εργοκαλσιφερόλη/Βιταμίνη D Γαλακτικό οξύ Clofenotane/DDT Ασκορβικό οξύ (2-βουτοξυαιθοξυ)αιθυλ-6-προπυλοπιπερονυλικός αιθέρας/πιπερονυλοβουτοξείδιο ,4-δινιτροφαινόλη ιμιδαζολ-4-υλαιθυλαμίνη Bronopol Trichlorfon Σαλικυλικό νάτριο Φενθείο Τρινιτρική γλυκερόλη Οξείδιο του τριβουτυλοκασσιτέρου Οξικός τριβουτυλοκασσίτερος Coumaphos Γλυκερόλη Διοξική χλωρεξιδίνη Ισοθειοκυανικό αλλύλιο Βρωμιούχο κετριμόνιο/βρωμιούχο δεκαεξυλοτριμεθυλαμμώνιο Ουρία Στρυχνίνη Προπανοδιόλη-1, Αιθινυλοιστραδιόλη Καφεΐνη Διφαινοξαρσιν-10-υλοξείδιο γ-hch ήγ-bhc/λινδάνιο/1,2,3,4,5,6-εξαχλωροκυκλοεξάνιο Σουλφακινοξαλίνη Χλωροκρεσόλη φαινυλαιθανόλη Dimethoate Χλωριούχο μεθυλοθειονίνιο Θειουρία Dichlorvos Carbaryl (καρβαρύλη) Αιθανόλη Μυρμηκικό οξύ Οξικό οξύ

12 L 325/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ονομασία (Einecs ή/και άλλα) Αριθ. ΕΚ Αριθ. CAS Βενζοϊκό οξύ Προπανόλη Χλωροφόρμιο/Τριχλωρομεθάνιο Κολεκαλσιφερόλη Σαλικυλικό οξύ Εξαχλωροφαίνιο Προπανόλη Βουτανόλη Methoxychlor Βρωμομεθάνιο/Μεθυλοβρωμίδιο Υδροκυάνιο Μεταλδεΰδη Διθειάνθρακας Αιθυλενοξείδιο Ιωδοφόρμιο/Τριιωδομεθάνιο τριτ. βουτυλ-υδροϋπεροξείδιο Τριχλωρονιτρομεθάνιο Βορνανόνη-2/Καμφορά (3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-δωδεκαϋδρο- 2,10-διμεθοξυ-3,8,11a,11c-τετραμεθυλοδιβενζο[de,g]χρωμενοτριόνη-1,5,11/Κασσίνη ,3-διβρωμο-5,5-διμεθυλυδαντοΐνη β-υδροξυουρσ-12-εν-28-ικό οξύ/ουρσολικό οξύ Κιτρικό οξύ Κιτρικό οξύ, μονοένυδρο ,3,4,5-τετραϋδροξυκυκλοεξανοκαρβοξυλικό οξύ Λιναλοόλη μεθυλοπροπανόλη χλωρακεταμίδιο Βρωμοξικό οξύ Προπιονικό οξύ Χλωροξικό οξύ Γλυκολικό οξύ Υπεροξικό οξύ L-(+)-Γαλακτικό οξύ π-(1,1-διμεθυλοπροπυλο)φαινόλη Πινέν-2(3)-ιο Sennoside (Σεννοσίδη) Α Warfarin (Βαρφαρίνη) Coumachlor Διφακινόνη Ανθρακική αιθυλοκινίνη

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/15 Ονομασία (Einecs ή/και άλλα) Αριθ. ΕΚ Αριθ. CAS (2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-εξαϋδρο-2-ισοπροπενυλο-8,9-διμεθοξυχρωμενο [3,4-b]φουρο[2,3-h]χρωμενόνη-6/Ροτενόνη Ανθρακινόνη Φθαλικό διβουτύλιο Σαλικυλανιλίδιο (+)-Τρυγικό οξύ Πενταχλωροφαινόλη Symclosene (Συμκλοσένιο) Χλωροξυλενόλη ,4,6-τριχλωροφαινόλη Μινθόλη Ισοπουλεγόλη Θυμόλη Γουαϊακόλη/2-μεθοξυ-φαινόλη Διφαινυλόλη Ναφθαλίνιο υδροξυβενζοϊκό προπύλιο υδροξυβενζοϊκό βουτύλιο Διβενζοϋλυπεροξείδιο αιθυλ-εξανοδιόλη-1, Βενζοτριαζόλιο χλωρο-προπανοδιόλη-1, Διχλωροφαίνιο Ευγενόλη Αλλαντοΐνη υδροξυβενζοϊκό μεθύλιο Βενζυλική αλκοόλη ,2 -[(1,1,3-τριμεθυλοπροπανο-1,3-διυλο)δις(οξυ)]δις[4,4,6-τριμεθυλο-1,3,2-διοξαβορινάνιο] Μεθεναμίνη/Εξαμεθυλενοτετραμίνη Triclocarban (Τρικλοκαρβάνη) Chlorpropham (Χλωρπροφάμη) ,1,1,1 -αιθυλενοδινιτριλοτετραπροπανόλη ,2,2 -νιτριλοτριαιθανόλη Chlorphenesin (Χλωρφαινεσίνη) Ανηθόλη Κινναμωμαλδεΰδη/3-φαινυλο-προπενάλη αιθυλεξανόλη-1/Ισοοκτανόλη Κιτρονελόλη Κιτρονελάλη Γερανιόλη ,4-διχλωροβενζόλιο

14 L 325/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ονομασία (Einecs ή/και άλλα) Αριθ. ΕΚ Αριθ. CAS Αιθυλενοδιαμίνη Χλωρακεταλδεΰδη Αιθανοδιόλη-1, Γλυοξάλη Μυρμηκικό μεθύλιο Βουτανοδιόλη-1, Οξικό βινύλιο Οξικός ανυδρίτης μ-κρεσόλη Ρεσορκινόλη Κυανουρικό οξύ Φαινόλη Μυρμηκικό αιθύλιο Ηλεκτρικό οξύ Εξαδιεν-2,4-ικό οξύ/σορβικό οξύ Πυριδίνη Μορφολίνη Γλουταράλη βουτοξυαιθανόλη Χλωριούχο κετριμόνιο/χλωριούχο δεκαεξυλοτριμεθυλαμμώνιο Εννεανικό οξύ Ενδεκανόνη-2/Μεθυλεννεϋλοκετόνη ,2 -(αιθυλενοδιοξυ)διαιθανόλη/τριαιθυλενογλυκόλη Ενδεκεν-10-ικό οξύ Ελαϊκό οξύ (Ζ)-εικοσιδυεν-13-ικό οξύ N-(2-αιθυλεξυλο)-8,9,10-τρινορβορν-5-ενο-2,3-δικαρβοξιμίδιο Propoxur Endosulfan (Ενδοσουλφάνη) θειοκυανοξικό 1,7,7-τριμεθυλοδικυκλο[2.2.1]επτ-2-ύλιο Dicofol Οξικό λιναλύλιο ,3,4,5,7-πενταϋδροξυφλαβόνη ,3-διχλωρο-5,5-διμεθυλυδαντοΐνη Σαλικυλικό μεθύλιο Clorophene (Κλοροφένιο) υδροξυβενζοϊκό αιθύλιο Βενζοϊκό βενζύλιο Πιπερονάλη Ινδόλιο

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/17 Ονομασία (Einecs ή/και άλλα) Αριθ. ΕΚ Αριθ. CAS 2,2-διμεθυλο-3-(3-μεθοξυ-2-μεθυλ-3-οξοπροπεν-1-υλο)κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-(βουτεν-2-υλο)-2-μεθυλ-4-οξοκυκλοπεντεν-2-ύλιο/Κινερίνη ΙΙ [1R-[1α[S*(Z)],3β]]-χρυσανθεμικό 2-μεθυλ-4-οξο-3-(πενταδιεν-2,4-υλο)κυκλοπεντεν-2- ύλιο/πυρεθρίνη Ι [1R-[1α[S*(Z)](3β)-3-(3-μεθοξυ-2-μεθυλ-3-οξοπροπεν-1-υλο)-2,2-διμεθυλο-κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 2-μεθυλ-4-οξο-3-(πενταδιεν-2,4-υλο)κυκλοπεντεν-2-ύλιο/ Πυρεθρίνη ΙΙ Χλωριούχο βενζεθόνιο νιτροθειαζολ-2-υλαμίνη Μαλαθείο Φενιτροθείο Χλωριούχο κεταλκόνιο Χλωριούχο βενζυλοδιμεθυλο(δεκαοκτυλ)αμμώνιο Σιμαζίνη Propham (Προφάμη) φαινυλο-βουτανόνη φαινοξυ-αιθανόλη Χλωριούχο κετυλοπυριδίνιο Χλωριούχο κετυλοπυριδίνιο, μονοένυδρο αιθυλεξανάλη Πυριδαζινοδιόλη-3,6/Μηλεϊνικό υδραζίδιο Αδιπικό οξύ Οκτανικό οξύ Δωδεκυλαμίνη/Λαυρυλαμίνη Διοξείδιο του άνθρακα Διμεθυλαρσινικό νάτριο εξω-1,7,7-τριμεθυλοδικυκλο[2.2.1]επτανόλη Νιτρομεθυλιδινοτριμεθανόλη Οξικό νάτριο Νατριούχο Ν-χλωροβενζολοσουλφοναμίδιο Νατριούχο χλωροτολουολοσουλφοναμίδιο (νατριούχο τοσυλοχλωραμίδιο) δις(2,3,3,3-τετραχλωροπροπυλικός) αιθέρας Διμεθυλοδιθειοκαρβαμιδικό κάλιο Διμεθυλοδιθειοκαρβαμιδικό νάτριο Ν-βρωμοηλεκτριμίδιο Ν-χλωροηλεκτριμίδιο ,6-δι-τριτ.βουτυλο-π-κρεσόλη Warfarin sodium (Νατριούχος βαρφαρίνη) Φθαλικό διμεθύλιο Πενταχλωροφαινολικό νάτριο διφαινυλικό νάτριο διφαινυλικό νάτριο, τετραένυδρο Captan (Καπτάνη)

16 L 325/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ονομασία (Einecs ή/και άλλα) Αριθ. ΕΚ Αριθ. CAS N-(τριχλωρομεθυλοθειο)φθαλιμίδιο/Folpet ,4-διχλωρο-3,5-ξυλενόλη Ανθρανιλικό μεθύλιο Θειικό δις(8-υδροξυκινολίνιο) N,N-διαιθυλο-μ-τολουαμίδιο πυριδινο-2,5-δικαρβοξυλικό διπροπύλιο δις(2-αιθυλεξανικός) ψευδάργυρος μεθυλοβενζοτριαζόλιο Thiram (Θιράμη) Ziram (Ζιράμη) Προπιονικό νάτριο Μεθυλοδιθειοκαρβαμιδικό κάλιο Metam-sodium (Νατριούχος μετάμη) Διπεντένιο Κυανοδιθειοκαρβαμιδικό νάτριο Χλωριούχο βενζοδωδεκίνιο Χλωριούχο μυρισταλκόνιο Νιτριλοτριοξικό οξύ Οξικό π-τολύλιο ,3-δις(υδροξυμεθυλ)ουρία Μυρμηκικό νάτριο Λαυρικό 2,3-διϋδροξυπροπύλιο Nabam (Ναβάμη) Εξανικό οξύ Λαυρικό οξύ Ελαϊκό κάλιο Όξινο ανθρακικό νάτριο Οξαλικό οξύ Κινολινόλη Θειαβενδαζόλιο Βενζοθειαζολοθειόλη Monuron (Μονουρόνη) Rutoside (Ρουτοσίδη) Γλυοξυλικό οξύ Fenchlorphos Naled χλωροσαλικυλικό οξύ Diuron (Διουρόνη) Θειοκυανικό κάλιο Diazinon (Διαζινόνη) Δεκανικό οξύ Κυαναμίδιο

17 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/19 Ονομασία (Einecs ή/και άλλα) Αριθ. ΕΚ Αριθ. CAS Μετρονιδαζόλη Κινεόλη ,8-διϋδροξυκουμαρίνη Ανθρακικό νάτριο υδροξυ-4-ισοπροπυλο-κυκλοεπτατριεν-2,4,6-όνη Καρβακρόλη β-ακετοξυ-3β-(β-D-γλυκοπυρανοζυλοξυ)-8,14-διυδροξυβουφατριεν-4,20,22-ολίδιο/ Σκιλλιροσίδη Ανθρακικό βάριο ακετυλο-6-μεθυλο-2Η-πυρανοδιόνη-2,4(3Η) Osalmid (Οσαλμίδη) ,6-διμεθοξυ-π-βενζοκινόνη διυδροχλωρική 3,6-διαμινοακριδίνη Βενζοϊκό νάτριο Dazomet Μίγμα όξινου και ουδέτερου ανθρακικού νατρίου/σεσκιανθρακικό νάτριο Ανθρακικός άργυρος Κριμιδίνη Μυρμηκικό ασβέστιο Μυριστικό οξύ ισοπροπυλο-4-μεθυλοδικυκλο[3.1.0]εξανόνη ,3,4,6,8,13-εξαϋδροξυ-10,11-διμεθυλοφαινανθρο[1,10,9,8-opqra]υπερυλενοδιόνη- 7,14/Ηypericum perforatum χλωριούχο [4-[4,4 -δις(διμεθυλαμινο)βενζυδρυλιδένιο]κυκλοεξα-2,5-διεν-1-υλιδενο] διμεθυλαμμώνιο Βενζοϊκός ψευδάργυρος Ισοθειοκυανικό μεθύλιο υδροχλωρική 4,4 -(4-ιμινοκυκλοεξαδιεν-2,5-υλιδενομεθυλενο)διανιλίνη χλωριούχο [4-[α-[4-(διμεθυλαμινο)φαινυλο]βενζυλιδενο]κυκλοεξα-2,5-διεν-1-υλιδενο] διμεθυλαμμώνιο/χλωρίδιο του πράσινου του μαλαχίτη Βενζοϊκό κάλιο (1RS,3RS 1RS,3SR)-2,2-διμεθυλο-3-(2-μεθυλο-προπεν-1-υλο)-κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (RS)-3-αλλυλο-2-μεθυλ-4-οξοκυκλοπεντεν-2-ύλιο (όλα τα ισομερή, αναλογία: 1:1:1:1:1:1:1:1)/Allethrin (Αλλεθρίνη) (π-ανιλινοφαινυλαζω)βενζολοσουλφονικό νάτριο/κίτρινο της μετανίλης DL-γαλακτικό οξύ BHC ή HCH/Εξαχλωροκυκλοεξάνιο DL-μηλικό οξύ Ν-(υδροξυμεθυλ)ακεταμίδιο Ηλεκτραλδεΰδη Φθορακεταμίδιο Φθαλαλδεΰδη Ένωση του 2-υδροξυαιθανοσουλφονικού οξέος με 4,4 -[εξανο-1,6-διυλοδις(οξυ)] δις[βενζολοκαρβοξαμιδίνη] (2:1) Τετραϋδρο-2,5-διμεθοξυφουράνιο

18 L 325/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ονομασία (Einecs ή/και άλλα) Αριθ. ΕΚ Αριθ. CAS N-[(διχλωροφθορομεθυλο)θειο]φθαλιμίδιο Διχλωρο-N-[(διμεθυλαμινο)σουλφονυλο]φθορο-N-(π-τολυλο)μεθανοσουλφεναμίδιο/ Tolylfluanid (τολυλφλουανίδη) Levonorgestrel Υδροξυ-2-πυριδόνη Οξικό 2,6-διμεθυλο-1,3-διοξαν-4-ύλιο Terbutryn (Τερβουτρίνη) Υδροχλωρική προφλαβίνη Ν 1-κινοξαλιν-2-υλοσουλφανιλαμίδιο, άλας με νάτριο Norbormide (Νορβορμίδη) (Υδροξυμεθυλ)ουρία Dichlofluanid (Διχλωφλουανίδη) Θειοκυανικός χαλκός Βρωμιούχο δωδεκυλοτριμεθυλαμμώνιο Βρωμιούχο τετραδόνιο (1R-trans)-2,2-διμεθυλο-3-(2-μεθυλοπροπεν-1-υλο)κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (1,3,4,5,6,7-εξαϋδρο-1,3-διοξο-2H-ισοϊνδολ-2-υλο)μεθύλιο/d-trans-Tetramethrin (δ-trans-τετραμεθρίνη) ,5-διχλωρο-3H-1,2-διθειολόνη Ξυλενόλη Μπεντονίτης Πεντοξείδιο του αρσενικού Τριοξείδιο του βορίου Υδροξείδιο του ασβεστίου/καυστική άσβεστος/ένυδρη άσβεστος/σβησμένη άσβεστος Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος Υδροξείδιο του καλίου Υδροξείδιο του νατρίου Άλας του πυριτικού οξέος με κάλιο/πυριτικό κάλιο Οξείδιο του ψευδαργύρου Φωσφορούχος ψευδάργυρος Θειούχος ψευδάργυρος Τετροξείδιο του μαγγανίου Οξείδιο του χαλκού Οξείδιο του μονοσθενούς χαλκού/υποξείδιο του χαλκού Κρεσόλη Χλωριούχο αργίλιο, βασικό Τετραβορικό νάτριο, άνυδρο Τετραβορικό νάτριο, δεκαένυδρο Οξυχλωριούχος χαλκός (Τριϋδροξείδιο του χλωριούχου χαλκού) Τριοξείδιο του χρωμίου Υδροφθοριούχο νάτριο (Διφθοριούχο νάτριο) Άλατα ναφθενικών οξέων με χαλκό Υπεροξείδιο της βουτανόνης

19 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/21 Ονομασία (Einecs ή/και άλλα) Αριθ. ΕΚ Αριθ. CAS Ναφθενικά οξέα Υδροφθοριούχο αμμώνιο (Διφθοριούχο αμμώνιο) Πυριτικό νάτριο Χλωριούχος χαλκός(ii) Διυδροχλωρική N,N -δις(2-αιθυλεξυλο)-3,12-διιμινο-2,4,11,13-τετραζαδεκατετρανοδιαμιδίνη Monolinuron (Μονολινουρόνη) ,4-διχλωροβενζυλική αλκοόλη Γαλακτική αιθακριδίνη ,4 -(2-αιθυλο-2-νιτροπροπανο-1,3-διυλο)διμορφολίνη Chlorothalonil (Χλωροθαλονίλη) Οξικό δωδεκυλαμμώνιο Fluometuron Αλλυλοπροπυλοδισουλφίδιο (2-νιτροβουτυλο)μορφολίνη Ν-(3-αμινοπροπυλο)-N-δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη Βρωμιούχο διδεκυλοδιμεθυλαμμώνιο Tolnaftate οξαλικό, διοξαλικό δις[[4-[4-(διμεθυλαμινο)βενζυδρυλιδενο]κυκλοεξα-2,5-διεν-1- υλιδενο]διμεθυλαμμώνιο] Δωδίνη βρωμο-1-(4-υδροξυφαινυλ)αιθανόνη ,2 -διθειοδις[n-μεθυλοβενζαμίδιο] ,2 -[μεθυλενοδις(οξυ)]διαιθανόλη Phenthoate ,2-βενζισοθειαζολόνη-3(2H) ,2 -[(1-μεθυλοπροπανο-1,3-διυλο)δις(οξυ)]δις[4-μεθυλο-1,3,2-διοξαβορινάνιο] μεθυλ-2H-ισοθειαζολόνη Σουλφουρυλοδιφθορίδιο αμινο-3-χλωρο-1,4-ναφθοκινόνη χλωρο-N-(υδροξυμεθυλ)ακεταμίδιο Troclosene sodium (νατριούχο τροκλοσένιο) Διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο, διένυδρο Chlorpyrifos Αιθυλοθειικό μεκετρόνιο Αιθυλοθειικό δωδεκυλαιθυλοδιμεθυλαμμώνιο Δις(τριχλωρομεθυλο)σουλφόνη (2-δωδεκυλοξυαιθοξυ)αιθυλοθειικό νάτριο ισοπροπυλο-μ-κρεσόλη Νιτρικός χαλκός Triclosan Temephos

20 L 325/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ονομασία (Einecs ή/και άλλα) Αριθ. ΕΚ Αριθ. CAS Τουγέν-4(10)-ιο Οκτεν-1-όλη χλωρο-2-[4-χλωρο-2-[[[(3,4-διχλωροφαινυλ)αμινο]καρβονυλ]αμινο]φαινοξυ]βενζολοσουλφονικό νάτριο (Αιθυλενοδιοξυ)διμεθανόλη Χλωροφακινόνη Διπυριθειόνη Διυδροχλωρική χλωρεξιδίνη Βενζοϊκό δενατόνιο ,4,6-τριχλωροφαινολικό νάτριο Άλας του πυριδινο-2-θειολ-1-οξειδίου με νάτριο Εξαϋδρο-1,3,5-τρις(3-μεθοξυπροπυλο)-1,3,5-τριαζίνη οξο-4-[(τριβουτυλοκασσιτερυλ)οξυ]βουτεν-2-ικό οξύ/μηλεϊνικός τριβουτυλοκασσίτερος χλωραλλυλοχλωρίδιο της μεθεναμίνης N-αιθυλοδεκαεπταφθοροκτανοσουλφοναμίδιο υδροξυβενζοϊκό ισοβουτύλιο/isobutyl parabene Σαλικυλικό τριβουτυλοκασσιτερύλιο/σαλικυλικός τριβουτυλοκασσίτερος Βενζοϊκό τριβουτυλοκασσιτερύλιο/βενζοϊκός τριβουτυλοκασσίτερος (3,4-διυδρο-6-μεθυλο-2,4-διοξο-2Η-πυραν-3-υλιδεν)αιθανολικό νάτριο Σαλικυλικό διαιθυλαμμώνιο Ανθρακικό διμεθύλιο Φαρνεσόλη ,2,2 -(εξαϋδρο-1,3,5-τριαζινο-1,3,5-τριυλο)τριαιθανόλη Οκτυλοφωσφονικό οξύ (μεθοξυκαρβονυλο)φαινολικό νάτριο Σουλφαμιδικό οξύ Κιτράλη Τετραϋδρο-1,3,4,6-τετράκις(υδροξυμεθυλ)ιμιδαζο[4,5-δ]ιμιδαζολοδιόνη-2,5(1H,3H) Χλωρο-1-βενζυλο-3,5,7-τριαζα-1-αζωνιατρικυκλο[ ,7]δεκάνιο Χλωριούχο διμεθυλοδιοκτυλαμμώνιο N-δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη Chlorpyrifos-methyl N,N -μεθυλενοδιμορφολίνη Coumatetralyl Terbuthylazine (Τερβουτυλαζίνη) (R)-π-μινθαδιέν-1,8-ιο Θειική 4-μεθοξυβενζολο-1,3-διαμίνη Διθειοκυανικό μεθυλένιο ,3-δις(υδροξυμεθυλο)-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη-2, Δωδικίνη Μηλικό οξύ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003. 15.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 355/63 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1849/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 για τη δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2013 COM(2013) 288 final 2013/0150 (COD) C7-0141/13 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Οι τροποποιήσεις φαρμάκων μπορούν να χωριστούν σε διάφορες

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Οι τροποποιήσεις φαρμάκων μπορούν να χωριστούν σε διάφορες 12.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την εξέταση των τροποποιήσεων όσον αφορά τους όρους των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 231/34 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1426 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Αυγούστου 2016 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας ethofumesate, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1995R0297 EL 20.11.2005 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 297/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Φεβρουαρίου 1995 σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 19.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 353/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης ισχυρισμών

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 310/29 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/127/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7374/16 DENLEG 23 AGRI 154 SAN 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Μαρτίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.2.2016 EL L 30/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/146 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2016 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας lambda-cyhalothrin, ως υποψήφιας για υποκατάσταση ουσίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2015 EL L 115/25 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/724 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5ης Μαΐου 2015 σχετικά με τη χορήγηση άδειας για το οξικό ρετινύλιο, το παλμιτικό ρετινύλιο και το προπιονικό ρετινύλιο ως πρόσθετων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0396 EL 22.02.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 152/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 469/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6307/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.3.2014 COM(2014) 125 final 2014/0067 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1. Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών

Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1. Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών Ιανουάριος 2005 (Αναθ. 1) Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1 Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών 1. Κατά την περίοδο 2000 2001, η Επιτροπή παρέλαβε μια σειρά αιτημάτων για διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1. (Έγγραφο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο) ED/25/2012)

Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1. (Έγγραφο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο) ED/25/2012) Ελσίνκι, 23 Απριλίου 2008 Έγγρ.: MB/17/2008 τελικό 1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Ονομασία IUPAC Αριθμοί ταυτοποίησης. 3 0 Ιουνίου lyhexam ethylene biguanide hydrochloride» με μέσο κατ αριθμό μοριακό

Ονομασία IUPAC Αριθμοί ταυτοποίησης. 3 0 Ιουνίου lyhexam ethylene biguanide hydrochloride» με μέσο κατ αριθμό μοριακό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κοινή ονομασία λήξης της ΡΗΜΒ (1 6 0 0 1.8) [«ρο- : 9 5 6 g/kg (υπολογιζό 1η Ιουλίου 3 0 Ιουνίου lyhexam ethylene biguanide hydrochloride» με μέσο κατ αριθμό μοριακό βάρος (Μη) το 1 6 0 0 και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1991L0692 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης εκεµβρίου 1991 για την τυποποίηση και τον εξορθολογισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 24/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0034 (COD) LEX 1682 PE-CONS 24/1/16 REV 1 EF 118 ECOFIN 396 CODEC 652 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

(2008/C 242/08) φάρμακο είναι ασφαλέστερο, αποτελεσματικότερο ή υπερέχει καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο από κλινική άποψη.

(2008/C 242/08) φάρμακο είναι ασφαλέστερο, αποτελεσματικότερο ή υπερέχει καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο από κλινική άποψη. C 242/12 Κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με ορισμένες πτυχές της εφαρμογής του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 141/2000: αξιολόγηση της ομοιότητας φαρμάκων σε σχέση με εγκεκριμένα ορφανά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.10.2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 C(2013) 6782 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ../ /ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.10.2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Απριλίου 2014 σχετικά με την ίδρυση διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του (ΕΚΤ/2014/16) (2014/360/EE)

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον

Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον Νομοθεσία REACH προοπτικές για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον Δημήτρης Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. ΑΘΗΝΑ Γ.Χ.Κ. 05-06 - 2007 1 Νομοθεσία Καταργείται-ενσωματώνεται ενσωματώνεται σταδιακά στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (2005/629/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (2005/629/ΕΚ) L 225/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.8.2005 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής,

Διαβάστε περισσότερα