Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ)."

Transcript

1 Ση είλαη νη ζεξκίδεο; Δίλαη κνλάδα κέηξεζεο ζεξκόηεηαο, πνπ δειώλεη ηελ "ελέξγεηα" πνπ πεξηέρεη κία ηξνθή ή δαπαλά ην αλζξώπηλν ζώκα κε ηε κνξθή "θαύζεσλ". Ζ ζεξκίδα γξάθεηαη cal θαη είλαη κνλάδα ελέξγεηαο όπσο θαη ην Joule. Ζ αληηζηνηρία ηνπο θαίλεηαη παξαθάησ. 1 cal = 4,18 Joule Πνπ βξίζθνληαη νη ζεξκίδεο; ηηο ηξνθέο πνπ ηξώκε. Σα ζεξκηδνγόλα ζπζηαηηθά ησλ ηξνθώλ, δειαδή απηά πνπ έρνπλ ζεξκίδεο, είλαη νη πξσηεΐλεο θαη νη πδαηάλζξαθεο πνπ απνδίδνπλ από 3,8-4,19 ζεξκίδεο αλά γξακκάξην θαη ηα ιίπε (ιηπαξά) πνπ απνδίδνπλ 9 9,2 ζεξκίδεο αλά γξακκάξην. Δπίζεο ζεξκηδνγόλν ζπζηαηηθό είλαη θαη ην αιθνόι (πεξίπνπ 7 ζεξκίδεο αλά γξακκάξην). Οη θπηηθέο ίλεο, νη νπνίεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πδαηαλζξάθσλ, είηε δελ απνδίδνπλ θαζόινπ ζεξκίδεο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό όηαλ απνβάιινληαη ρσξίο πέςε, είηε απνδίδνπλ κέρξη 2 ζεξκίδεο αλά γξακκάξην αθνκνηώζηκνπ πδαηάλζξαθα. Σν λεξό θαη ηα κηθξνζξεπηηθά ζηνηρεία (π.ρ. βηηακίλεο, κέηαιια θαη θπηνζξεπηηθέο νπζίεο) δελ έρνπλ ζεξκίδεο. Πνηα ε ζρέζε ζεξκίδσλ θαη ζσκαηηθνύ βάξνπο; Αλ πξνζιακβάλνπκε -καθξνρξόληα θη όρη κόλνλ γηα κία εκέξα- ιηγόηεξεο ζεξκίδεο από ηελ πξνζσπηθή καο εκεξήζηα ζεξκηδηθή αλάγθε, ζα ειαηηώζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο, αλ πξνζιακβάλνπκε πεξηζζόηεξεο ζα ην απμήζνπκε θη αλ δηαηεξνύκε ζεξκηδηθό ηζνδύγην, δειαδή όζεο πξνζιακβάλνπκε ηόζεο δαπαλάκε ("θαίκε"), ζα ην δηαηεξήζνπκε ζηαζεξό. Πόζεο ζεξκίδεο αληηζηνηρνύλ ζε έλα "ρακέλν" θηιό; πκβαηηθά δερόκαζηε όηη ζπλνιηθό έιιεηκκα ζεξκίδσλ αληηζηνηρεί ζε έλα (1) "ρακέλν" θηιό, όηαλ απηό είλαη "κηθηό", δειαδή πξνέξρεηαη από θαύζε ιίπνπο, γιπθνγόλνπ, λεξνύ θαη πξσηετλώλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ζε κία εβδνκάδα πξνζιάβνπκε ζπλνιηθά 4000 ζεξκίδεο ιηγόηεξεο από όζεο ρξεηαδόκαζηε, ζα ράζνπκε πεξίπνπ 0,5 θηιά. Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ). Ηιηθία Γπλαίθεο Άληξεο Βάξνο Υ 21,6 Βάξνο Υ Βάξνο Υ 19,2 Βάξνο Υ 21, Βάξνο Υ 18,4 Βάξνο Υ 20,2 2. Τπνινγίζηε ηηο ζεξκίδεο πνπ θαίηε κε θπζηθέο/ζσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (ΦΓ). Δπίπεδν θπζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Γπλαίθεο Άληξεο Πνιύ ειαθξέο - θαζηζηηθή δσή ΒΜ Υ 0,15 ΒΜ Υ 0,3 Διαθξέο ή πεξηζηαζηαθή άζθεζε ΒΜ Υ 0,3 ΒΜ Υ 0,45 Μέηξηεο ή άζθεζε 3-4 θνξέο εβδνκαδηαίσο ΒΜ Υ 0,5 ΒΜ Υ 0,7 Βαξηέο ή άζθεζε 4-5 θνξέο εβδνκαδηαίσο ΒΜ Υ 0,75 ΒΜ Υ 0,9 Πνιύ έληνλεο ή θαζεκεξηλή άζθεζε ΒΜ Υ 1 ΒΜ Υ 1,2 3. Τπνινγίζηε ηε κέζε ζεξκνγέλεζε (Θ), πνιιαπιαζηάδνληαο ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό κε 0,1, δειαδή ΒΜ Υ 0,1. 4. Πξνζζέζηε όια ηα παξαπάλσ, δειαδή ΒΜ + ΦΓ + Θ. Σν άζξνηζκά ηνπο αληηπξνζσπεύεη ην κέζν όξν ζεξκίδσλ πνπ πξέπεη λα πξνζιακβάλεηε θαζεκεξηλά, ώζηε ην ζσκαηηθό ζαο βάξνο λα δηαηεξείηαη ζηαζεξό. Παξάδεηγκα Γπλαίθα ειηθίαο 40 εηώλ, βάξνπο 65 θηιώλ, κε ειαθξέο ζσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. δνπιεηά γξαθείνπ). (1). ΒΜ: 65 θηιά Υ 19,2 = (2). ΦΓ: Υ 0,3 = 374,4. (3). Θ: Υ 0,1 = 124,8. (4). Ηκεξήζηα πξόζιεςε γηα δηαηήξεζε: (1) + (2) + (3) = , ,8 = 1.747,2 ζεξκίδεο. Πξνζνρή! Κάζε θνξά πνπ παίξλεηε ή ράλεηε 2 θηιά βάξνπο, πξέπεη λα επαλαιακβάλεηε ηνπο ππνινγηζκνύο από ηελ αξρή. Σν ίδην θη αλ αιιάμεη θάηη κόληκα ζηηο δξαζηεξηόηεηέο ζαο, π.ρ. γπκλάδεζηε ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν. Γηα δηαηήξεζε ζσκαηηθνύ βάξνπο: εμηζνξξνπήζηε ηηο ζεξκίδεο πνπ πξνζιακβάλεηε θαζεκεξηλά κε απηέο πνπ θαίηε (ελεξγεηαθό ηζνδύγην). Δπηδηώμηε λα γπκλάδεζηε ηηο πεξηζζόηεξεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο γηα ιεπηά, κε κέηξηα έληαζε. Γηα απώιεηα θηιώλ: κεηώζηε ηηο πξνζιακβαλόκελεο ζεξκίδεο θαηά ζεξκίδεο εκεξεζίσο. πγρξόλσο, λα βαδίδεηε πεξηζζόηεξν θαη λα γπκλάδεζηε θαζεκεξηλά, έηζη ώζηε κε ην ζπλδπαζκό πην δξαζηήξηνπ ηξόπνπ δσήο,

2 άζθεζεο θαη πγηεηλήο δηαηξνθήο λα ράλεηε βάξνο αξγά θαη ζηαζεξά, κε ξπζκό πεξίπνπ 1,5-2 θηιώλ κεληαίσο - όρη πεξηζζόηεξν! Γηα αύμεζε βάξνπο: πεξηνξίζηε θάπσο ηηο ζσκαηηθέο ζαο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζπγρξόλσο απμήζηε ηηο πξνζιακβαλόκελεο ζεξκίδεο θαηά ζεξκίδεο εκεξεζίσο, έηζη ώζηε λα απμάλεηε ην βάξνο ζαο αξγά θαη ζηαζεξά, κε ξπζκό πεξίπνπ 1-1,5 θηιώλ κεληαίσο. Πόζν αμηόπηζηε είλαη ε ζξεπηηθή αλάιπζε ησλ ηξνθώλ πνπ έρεηε θάλεη; ε ό,ηη αθνξά ηα ηππνπνηεκέλα ηξόθηκα, βαζηζηήθακε ζηηο δηαζξεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηνπνηνύλ νη εηαηξείεο παξαζθεπήο πάλσ ζηηο εηηθέηεο ησλ πξντόλησλ ηνπο. ε ό,ηη αθνξά ηα κε ηππνπνηεκέλα ηξόθηκα, βαζηζηήθακε ζηελ Διιεληθή βηβιηνγξαθία, ζε ζπγθξηηηθά δεδνκέλα, ζηαηηζηηθά κνληέια θαη όπνπ ππήξρε ε δπλαηόηεηα θαηαθύγακε ζε δηθέο καο αλαιύζεηο. Η νπζία είλαη κία: 100% αθξηβήο θαη αμηόπηζηε αλάιπζε δελ κπνξεί λα ππάξμεη! Γηαηί δελ κπνξεί λα ππάξμεη 100% αθξηβήο ζεξκηδνκέηξεζε; Με κεξηθά παξαδείγκαηα: - Έρνπλ ην ίδην πνζνζηό ιίπνπο θαη πξσηετλώλ (κπώλ) όια ηα κνζράξηα, ηα ρνηξηλά, ηα θνηόπνπια θαη ηα άιια θξέαηα; - Έρνπλ όιεο νη νκνεηδείο ηξνθέο (π.ρ. θξνύηα) ην ίδην αθξηβώο βάξνο; - Πεξηέρνπλ όιεο νη νκνεηδείο ηξνθέο ηα ίδηα αθξηβώο ζξεπηηθά ζπζηαηηθά; - Τπάξρνπλ ή δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ ζξεπηηθόηεηα ησλ θπηηθώλ ηξνθώλ, αλάινγα κε ην έδαθνο από όπνπ πξνέξρνληαη ή ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο ηνπο; - Πσο είλαη δπλαηόλ λα έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβώο ζύζηαζε ρεηκώλα-θαινθαίξη ηα γαιαθηνκηθά πξντόληα, αθνύ ηα δώα, από ηα νπνία πξνέξρεηαη ην γάια, δηαηξέθνληαη δηαθνξεηηθά; - Πσο κπνξεί ν κηθξόο θαηαζθεπαζηήο λα δηαηεξεί πάληα ζηαζεξή ηε ζύζηαζε ηνπ πξντόληνο πνπ παξαζθεπάδεη θαη εηδηθά ελόο πξντόληνο πνπ πθίζηαηαη εύθνια ηηο θπζηθέο επηδξάζεηο θαη αιινηώζεηο, όπσο π.ρ. ε απνξξόθεζε πγξαζίαο; - Μαγεηξεύνληαη όια ηα ηξόθηκα κε ηνλ ίδην ηξόπν, από όιεο ηηο λνηθνθπξέο; - Όια ηα δαραξνπιαζηεία θαηαζθεπάδνπλ κε ηα ίδηα πιηθά ηα νκνεηδή γιπθά; - Γξάθνπλ νη εηαηξείεο ηππνπνηεκέλσλ ηξνθώλ ηηο αθξηβείο ελδείμεηο ζηηο ζπζθεπαζίεο ηνπο; Γηα παξάδεηγκα, ρξεκαηνδνηνύλ αλαιύζεηο ή απιά γξάθνπλ θάπνηνπο γεληθνύο κέζνπο όξνπο; - Πξνζθέξνπλ όια ηα εζηηαηόξηα ην ίδην κέγεζνο κεξίδαο; - ε όια ηα ζπηηηθά, νη λνηθνθπξέο ζεξβίξνπλ ην ίδην κέγεζνο κεξίδσλ; Υσξνύλ όια ηα πηάηα ηελ ίδηα πνζόηεηα; Αζθαιώο θη όρη! Σν κέγεζνο ηεο κεξίδαο πνπ αλαθέξνπκε ζην ζεξκηδνκεηξεηή είλαη ελδεηθηηθό θαη ππνινγίδεηαη είηε κε βάζε ην ειάρηζην νξηδόκελν από ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο είηε ηε ζπλήζε "ινγηθή" κεξίδα. Όια ηα θξνύηα έρνπλ ην ίδην βάξνο; Καη πάιη όρη! Μπνξεί ηα πεξηζζόηεξα θξνύηα λα παξάγνληαη πιένλ ζε "ζπγθεθξηκέλα κεγέζε" (ην "γηαηί;" ην μέξεηε ), αιιά νη δηαθνξέο είλαη πηζαλέο, θαη εηδηθά ζε ό,ηη αθνξά ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά πνπ πξνέξρνληαη από βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο. Πόζν δπγίδεη 1 θιηηδάλη ηνπ ηζαγηνύ ή 1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ γεκάην κε έλα ηξόθηκν; Κνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ, θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο, πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαη θιηηδάληα ηνπ ηζαγηνύ είλαη κνλάδεο κέηξεζεο όγθνπ θη όρη βάξνπο, άξα δηαθέξεη ε αληηζηνηρία ηνπο ζε γξακκάξηα από ηξνθή ζε ηξνθή. Γηα παξάδεηγκα, ην ηη βάξνο ("πόζν δπγίδεη") 1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ γεκάην κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηξόθηκν, εμαξηάηαη από ην εηδηθό βάξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνθήο, ηε κνξθή, ην κέγεζνο θαη ηελ πεξηεθηηθόηεηά ηεο ζε λεξό. Παξαδείγκαηα: Σν 1 θιηηδάλη ηνπ ηζαγηνύ αληηζηνηρεί ζε θιηηδάλη-κεδνύξα ρσξεηηθόηεηαο 250 ml θαη ρσξάεη πεξίπνπ 110 γξακκάξηα (g) ηξηκκέλν ηπξί ή 130g ζπαγγέηη βξαζκέλν αι ηέληε ή 160g βξαζκέλν αξαθά ή 190g σκό ξύδη ή 210g κηθξά θεξάζηα. Ζ 1 θνπηαιηά ηεο ζνύπαο ρσξάεη πεξίπνπ 21g κέιη ή 15g θξεκώδεο ηπξί όπσο ην θόηαηδ ή πεξίπνπ 14g ειαηόιαδν ή πεξίπνπ 12g θξέκα γάιαθηνο Σν 1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ ρσξάεη πεξίπνπ 7g καγηνλέδα ή 6g κέιη ή 5g ειαηόιαδν ή 4-5gδάραξε. Καηά πξνζέγγηζε 1 θιηηδάλη ηνπ ηζαγηνύ ηζνδπλακεί κε 16 θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο ή κε 48 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ. Κάζε θνπηαιηά ηεο ζνύπαο ηζνδπλακεί πεξίπνπ κε 3 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ.

3 Γξαζηεξηόηεηεο θαη θαηαλάισζε ζεξκίδσλ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΒΑΡΟ ΩΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΔΣΩΝ 75 θηιά 90 θηιά 110 θηιά Αεξνβηθή γπκλαζηηθή 370 ζεξκίδεο 420 ζεξκίδεο 540 ζεξκίδεο Μπάζθεη Μπόνπιηλγθ Υνξόο Πνδόζθαηξν Πεδνπνξία ζην βνπλό Σδόθηλγθ ήπην Σδόθηλγθ έληνλν Βάδηζκα ήπην Βάδηζκα έληνλν ηεπ Ραθέηεο ρνηλάθη Κνιύκβεζε Κνιύκβεζε έληνλε Δάλ δπγίδεηε θάησ από 75 θηιά ηόηε ζα θαίηε ειαθξώο ιηγόηεξεο ζεξκίδεο, ελώ αλ δπγίδεηε πάλσ από 110 θηιά, ειαθξώο πεξηζζόηεξεο. Όπσο αληηιακβάλεζηε, ε θαηαλάισζε ζεξκίδσλ πνηθίιεη αλάινγα κε ηα θηιά ηνπ ζώκαηνο θαη απηό ζρεηίδεηαη κε ηελ ελεξγεηαθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη ν νξγαληζκόο ώζηε λα θηλεηνπνηήζεη ηνλ όγθν ησλ θηιώλ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο δξαζηεξηόηεηαο. Δπηιέμηε ινηπόλ ηελ άζθεζε πνπ ζαο ηαηξηάδεη θαη αζιεζείηε. Μελ ειπίδεηε πσο ε νπνηαδήπνηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ζα εμαθαλίζεη ηηο ζεξκίδεο από ηελ ηξνθή πνπ θαηαλαιώζαηε ιίγα ιεπηά πξηλ. Πξνθαλώο ν νξγαληζκόο δελ έρεη πξνιάβεη λα απνζεθεύζεη ηηο ζεξκίδεο πνπ θαηαλαιώζαηε πξνεγνπκέλσο, ζα θάςεη όκσο απηέο πνπ ήδε είλαη απνζεθεπκέλεο. Γη απηό, κελ ζπζρεηίδεηε ηελ άζθεζε κε κηα ππεξθαγία ηεο ζηηγκήο. Σα νθέιε ηεο νπνηαδήπνηε θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο είλαη καθξνπξόζεζκα, πξνζζεηηθά θαη απνδίδνπλ απνηέιεζκα επί ηνπ ζπλόινπ.

4 Θεξκνγέλεζε θαη θαύζεηο Παραίλεηε ρσξίο λα ηξώηε πνιύ; Υάλεηε θηιά δύζθνια θαη ηα μαλαπαίξλεηε εύθνια; Καηαλνήζηε ηη ζπκβαίλεη θαη πεξάζηε ζηε δξάζε! ΑΝΑΚΑΛΤΦΣΔ: Πώο ζα απμήζεηε θαηά 30-50% ην κεηαβνιηζκό ζαο. Σηο 100 ηζρπξόηεξεο ζεξκνγόλεο ηξνθέο. Σηο θαιύηεξεο ώξεο ηεο εκέξαο γηα πςειόηεξεο θαύζεηο. Κάζε θνξά πνπ ηξώκε πξνζζέηνπκε ζην ζώκα καο ζεξκίδεο θαη ζπγρξόλσο απνβάιινπκε έλα κηθξό ή κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί κε ηελ θαηαλάισζε ηξνθήο νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπ κεηαβνιηζκνύ απμάλνληαη, αλαγθάδνληαο ηνλ νξγαληζκό λα θάλεη πεξηζζόηεξεο θαύζεηο. Οη πεξηζζόηεξεο, όκσο, θαύζεηο δηεγείξνπλ ηε ζεξκνγέλεζε θαη πξνθαινύλ άλνδν ηεο ζσκαηηθήο ζεξκνθξαζίαο, θαηάζηαζε ηελ νπνία ν εγθέθαινο εθιακβάλεη σο «απεηιή». Ακέζσο, γηα λα επαλαθέξεη ηε ζεξκνθξαζία ζηα θπζηνινγηθά ηεο επίπεδα, ελεξγνπνηεί ηνλ αληηζηαζκηζηηθό κεραληζκό ηεο ζεξκόιπζεο θαη απνβάιιεη ζεξκόηεηα θαη ζεξκίδεο από ην ζώκα πξνο ην πεξηβάιινλ! Μεγαιύηεξε ζεξκνγέλεζε, πεξηζζόηεξεο θαύζεηο Δίλαη απόιπηα ηεθκεξησκέλν όηη ε ιήςε θαγεηνύ απμάλεη ην ξπζκό ησλ θαύζεσλ, ελώ ε ζηέξεζή ηνπ ηνλ ειαηηώλεη. Μάιηζηα, όπσο έρεη δηαπηζησζεί, κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο δηαηεξνύκε κεζνπξόζεζκα ζηαζεξό ην ζσκαηηθό καο βάξνο, όηαλ ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ζεξκίδεο πνπ πξνζιακβάλνπκε από κέξα ζε κέξα. Ο πιένλ ινηπόλ απνδνηηθόο ηξόπνο γηα λα βειηηώζνπκε ηα επίπεδα ησλ θαύζεώλ καο είλαη νη ίδηεο νη ηξνθέο. Όρη, όκσο, όιεο, αιιά κόλν νη ζεξκνγόλεο ηξνθέο, απηέο δειαδή πνπ δηεγείξνπλ πξαγκαηηθά ηε ζεξκνγέλεζε θαη ζπλεπαθόινπζα ηελ θαύζε ζεξκίδσλ, ελώ ζπγρξόλσο καο θξαηνύλ επαξθώο ρνξηάηνπο, ρσξίο λα καο πξνζθέξνπλ πνιιέο ζεξκίδεο. Έηζη, εληάζζνληαο ζην δηαηηνιόγηό καο πεξηζζόηεξεο ζεξκνγόλεο ηξνθέο θαη ζπλδπαζκνύο ηνπο, ην αδπλάηηζκα γίλεηαη επθνιόηεξε ππόζεζε: ηξώκε κηα κεγαιύηεξε πνζόηεηα θαγεηνύ, αιιά αθνκνηώλνπκε ζπλνιηθά ιηγόηεξεο ζεξκίδεο. Δπηπιένλ, νη πξνζιακβαλόκελεο ζεξκίδεο απνζεθεύνληαη δπζθνιόηεξα σο ιίπνο θη απηό καο βνεζάεη λα δηαηεξήζνπκε ην επηζπκεηό βάξνο θαη λα κελ παρύλνπκε πνηέ μαλά! Άιισζηε, απηό πνπ επεξεάδεη επί ηεο νπζίαο ην ζσκαηηθό καο βάξνο είλαη ην πνζό ησλ ζεξκίδσλ πνπ ηειηθά αθνκνηώλνπκε από ηηο ηξνθέο καο θαη όρη ην πνζό ησλ ζεξκίδσλ πνπ πεξηέρνπλ. Πξνζιακβάλνληαο, γηα παξάδεηγκα, 100 ζεξκίδεο από πεξίπνπ 12 γξακκάξηα βνύηπξν ή 1 πνηήξη αλαςπθηηθό, ζρεδόλ ην ζύλνιό ηνπο ζα κεηαηξαπεί ζε ζσκαηηθό ιίπνο. Αληίζεηα, εάλ πάξνπκε ηηο 100 ζεξκίδεο ηξώγνληαο 5 αζπξάδηα αβγώλ ή 80 γξακκάξηα ηόλν ή 2 κεγάια πηάηα ιαραληθά, ζα θάςνπκε «απηνκάησο» ηνπιάρηζηνλ ηηο κηζέο ζεξκίδεο από όζεο πήξακε! Σξνθέο πξσηαζιεηέο ηεο ζεξκνγέλεζεο Κάζε ηξνθή έρεη δηαθνξεηηθή ζεξκνγόλν δξάζε αλάινγα κε ην είδνο, ηε κνξθή θαη ηε ζύζηαζή ηεο. «Πξσηαζιεηέο» ηεο ζεξκνγέλεζεο είλαη: *Σν πξάζηλν ηζάη, ν θαθέο, ηα κπαραξηθά θαη ηα σκά ιαραληθά, ηδηαίηεξα ηα πην θαπηεξά είδε ηνπο, όπσο νη πηπεξηέο, ην θξεκκύδη θαη ην ζθόξδν. *Από ηηο πξσηετλνύρεο ηξνθέο, ηνπιάρηζηνλ ην 25-30% ησλ ζεξκίδσλ πνπ πεξηέρνπλ νη πξσηεΐλεο ςαξηώλ, θξέαηνο, αζπξαδηώλ αβγώλ θαη γαιαθηνθνκηθώλ θαίγεηαη θαηά ην κεηαβνιηζκό ηνπο. *ε ηξόθηκα πνπ πεξηέρνπλ θπξίσο πδαηάλζξαθεο ε απώιεηα ζεξκίδσλ αλέξρεηαη θαηά κέζν όξν ζε 8-15% ή ιίγν πεξηζζόηεξν όηαλ ηα ηξόθηκα απηά είλαη θησρά ζε απιά ζάθραξα θαη πινύζηα ζε θπηηθέο ίλεο. Αληίζεηα, ε γιπθόδε, ε δάραξε θαη ηα θπζηθά ιίπε ησλ ηξνθίκσλ απαηηνύλ ειάρηζηεο ζεξκίδεο γηα λα κεηαβνιηζηνύλ, πνπ ζπάληα ππεξβαίλνπλ ην 2-5%, ελώ ηα κεηνπζησκέλα ιίπε (π.ρ. θακέλα ιάδηα) θαη ηα ηερλεηά ιηπαξά (trans) δελ κεηαβνιίδνληαη θαη απνζεθεύνληαη ζρεδόλ θαηά 100% σο ζσκαηηθό ιίπνο. *Καη ηα νηλνπλεπκαηώδε πνηά έρνπλ άμηα ιόγνπ ζεξκνγόλν δξάζε, αθνύ ζρεδόλ νη κηζέο από ηηο πεξίπνπ 7 ζεξκίδεο αλά γξακκάξην πνπ απνδίδεη ην αιθνόι απειεπζεξώλνληαη σο ζεξκόηεηα. Γπζηπρώο, όκσο, νη άιιεο κηζέο ζεξκίδεο κεηαηξέπνληαη ζε ιίπνο, γεγνλόο πνπ θαζηζηά ηελ ηαθηηθή θαηαλάισζε αιθνόι αζύκβαηε κε ηελ πξνζπάζεηα αδπλαηίζκαηνο. Πώο ζα ηηο θαηαλαιώζεηε πγθξίλνληαο νκνεηδή ηξόθηκα, ε ζεξκνγόλνο δξάζε είλαη ζαθώο πςειόηεξε: ε απηά πνπ έρνπλ αλώηεξα νξγαλνιεπηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο π.ρ. ζηα ηξόθηκα βηνινγηθήο πξνέιεπζεο, ζηα θξέζθα, ζηα ιηγόηεξν επεμεξγαζκέλα θαη ζηα πξντόληα ρσξίο ρξσζηηθέο θαη ζπληεξεηηθά.

5 Ζ ίδηα ηξνθή έρεη πςειόηεξε ζεξκνγόλν δξάζε όηαλ ηελ θαηαλαιώλνπκε ζε αλεπεμέξγαζηε ζηεξεή κνξθή θαη κηθξόηεξε όηαλ ηελ ηξώκε καγεηξεκέλε γηα πνιιή ώξα ή ζε κνξθή πνιύ καιαθή (π.ρ. θνκπόζηα), εκίξξεπζηε (π.ρ. θξέκα), πνιηνπνηεκέλε (π.ρ. πνπξέο), ζπκππθλσκέλε (π.ρ. κπηζθόην) ή αθπδαησκέλε (π.ρ. θξπγαληά). Γηα παξάδεηγκα, ηα σκά ιαραληθά πξνθαινύλ ηελ απώιεηα πεξηζζόηεξσλ ζεξκίδσλ απ ό, ηη ηα βξαζκέλα (κε εμαίξεζε ηα θαξόηα), ηα νιόθιεξα θξνύηα από ηνπο ρπκνύο ηνπο, νη ςεηέο παηάηεο από ηνλ πνπξέ παηάηαο, ηα βξαζκέλα «ζθηρηά» αβγά από ηα κειάηα, ηα καγεηξεκέλα αι ληέληε δπκαξηθά από ηα ιαζπσκέλα θαη ην ζθιεξόηεξν θξέαο από ην καιαθόηεξν. Κάληε ξεθόξ θαύζεσλ κε ηηο επλντθέο δώλεο ζεξκνγέλεζεο Με ηνλ όξν «επλντθέο δώλεο ζεξκνγέλεζεο» νη εηδηθνί πξνζδηνξίδνπλ ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπ 24ώξνπ πνπ ν κεηαβνιηζκόο ιεηηνπξγεί ζην έπαθξν ηεο ηθαλόηεηάο ηνπ. Γεληθά, ν εκεξήζηνο βηνξπζκόο ησλ θαύζεσλ είλαη πςειόηεξνο από ηελ αλαηνιή έσο ηε δύζε ηνπ ήιηνπ, ελώ κεηώλεηαη θαηά ηηο βξαδηλέο ώξεο, θηάλνληαο ζηε ρακειόηεξε ηηκή πεξίπνπ ηα κεζάλπρηα. πγρξνλίδνληαο ηε ιήςε ησλ γεπκάησλ καο κε ηηο επλντθόηεξεο δώλεο ζεξκνγέλεζεο, εληζρύνπκε ηε δπλακηθή ηνπ κεηαβνιηζκνύ θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ καο λα κεηαηξέπεη ηηο ζεξκίδεο ησλ ηξνθώλ ζε ελέξγεηα. Δπηπιένλ, επηιέγνληαο ζσζηνύο ζπλδπαζκνύο ζεξκνγόλσλ ηξνθώλ, δεκηνπξγνύκε έλα ηδηαίηεξα ζεηηθό νξκνληθό πεξηβάιινλ, πνπ ζηαζεξνπνηεί ην ζάθραξν ηνπ αίκαηνο, απνηξέπεη ηελ πείλα θαη απμάλεη ηε θιόγα ησλ θαύζεσλ, ιηώλνληαο θπξηνιεθηηθά! ηα πεξηηηά ιίπε. Γίλεηε νη δηαηηνιόγνη ζαο Με βάζε ηηο επλντθέο δώλεο ζεξκνγέλεζεο, επηιέγεηε από ηνλ πίλαθα ζεξκνγόλσλ ηξνθώλ ηηο ηξνθέο πνπ ζαο ηαηξηάδνπλ. Έηζη, ρσξίο λα θάλεηε θάπνηα απζηεξή δίαηηα ράλεηε θηιά ιίπνπο. Εώλεο ζεξκνγέλεζεο Ο πςειόηεξνο ξπζκόο θαύζεσλ Πηείηε αξθεηό λεξό, θάληε ιίγε γπκλαζηηθή, εάλ κπνξείηε, θαη θαηόπηλ θάηε έλα πινύζην πξσηλό κε αξθεηέο πξσηεΐλεο, κέηξηνπο πδαηάλζξαθεο θαη ιίγα ιηπαξά. Σππηθή ζύλζεζε: Γαιαθηνθνκηθό πξντόλ ρακειό ζε ιηπαξά ή άιιε πεγή πξσηετλώλ + πεγή πδαηαλζξάθσλ + πεγή σθέιηκσλ ιηπαξώλ. Παξάδεηγκα: Σπξί θόηαηδ ή γάια ή αζπξάδηα αβγώλ + ςσκί ή δεκεηξηαθά πξνγεύκαηνο ή ληθάδεο βξώκεο + ειηέο ή ακύγδαια ή ηαρίλη Μηθξή πηώζε ξπζκνύ θαύζεσλ Πηείηε ζθέην θαθέ ή ηζάη γηα λα επηηαρύλεηε ην κεηαβνιηζκό ζαο. Λίγν αξγόηεξα θαηαλαιώζηε έλα κηθξό ζλαθ γηα λα εθκεηαιιεπηείηε ηελ αύμεζε ησλ θαύζεώλ ζαο. Σππηθή ζύλζεζε: Φξνύηα + γαιαθηνθνκηθό πξντόλ ή (ζπαληόηεξα) πεγή σθέιηκσλ ιηπαξώλ. Παξάδεηγκα: Μαληαξίληα ή αθηηλίδηα ή κπαλάλα + γηανύξηη ή ηπξί ή ακύγδαια Μέηξηνο ξπζκόο θαύζεσλ Μελ αθήλεηε ην κεηαβνιηζκό ζαο λα κεησζεί πεξαηηέξσ θαη λα γίλεη λσζξόο. Γεπκαηίζηε κε πνιιά ιαραληθά, αξθεηνύο πδαηάλζξαθεο, κέηξηα πνζόηεηα πξσηετλώλ θαη ειάρηζηα πξόζζεηα ιηπαξά. Πξνζζέζηε επίζεο ιεκόλη θαη ζεξκνγόλα κπαραξηθά. Σππηθή ζύλζεζε: αιάηα ιαραληθώλ κε πεγή σθέιηκνπ ιίπνπο + πεγή πδαηαλζξάθσλ + πεγή πξσηετλώλ. Παξάδεηγκα: αιάηα κε 3 δηαθνξεηηθά ιαραληθά θαη ειαηόιαδν ή αβνθάλην ή ειηέο ή θαξύδηα + παηάηεο ή δπκαξηθά ή ξύδη ή πιηγνύξη + θαζόιηα ή θαθέο ή γαινπνύια ή κνζράξη ή ρνηξηλό ηαδηαθή ειάηησζε ξπζκνύ θαύζεσλ Δληζρύζηε ηηο θαύζεηο ζαο πίλνληαο ηζάη κε ιεκόλη. Πεξίπνπ 20 ιεπηά αξγόηεξα πηείηε 2 πνηήξηα λεξό θαη θαηόπηλ θαηαλαιώζηε έλα κηθξό ζλαθ κε ζεξκνγόλεο ηξνθέο. Σππηθή ζύλζεζε: Φξνύηα + γαιαθηνθνκηθό πξντόλ ή άιιε πεγή πξσηετλώλ κε ρακειά ιηπαξά. Παξάδεηγκα: Μήιν ή πνξηνθάιη ή κπαλάλα + ηπξί ή γηανύξηη ή δακπόλ γαινπνύιαο

6 Ραγδαία πηώζε ξπζκνύ θαύζεσλ Κάληε ην ηειεπηαίν θαη ζεξκηδηθά κηθξόηεξν γεύκα ηεο εκέξαο όζν ην δπλαηόλ λσξίηεξα. Γηα λα απμήζεηε ηε ζεξκνγόλν επίδξαζή ηνπ, βαζηζηείηε θπξίσο ζηηο πξσηεΐλεο. Απνθύγεηε ηα πνιιά ιηπαξά θαη κελ μερλάηε ηα ιαραληθά ζαο! Δάλ πηείηε αιθνόι (όρη πεξηζζόηεξν από 1 πνηεξάθη), κεηώζηε ηνπο πδαηάλζξαθεο. Σππηθή ζύλζεζε: αιάηα ιαραληθώλ κε πεγή σθέιηκνπ ιίπνπο + πεγή πξσηετλώλ + πεγή πδαηαλζξάθσλ. Παξάδεηγκα: Λαραληθά (σκά ή ειαθξώο βξαζκέλα ζηνλ αηκό) κε ειαηόιαδν + ςάξη ή ζαιαζζηλά ή αβγά ή θνηόπνπιν + ςσκί ή ηνξηίγηα ή ξύδη θαζηαλό ή δπκαξηθά ή γιπθνπαηάηα.