Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ)."

Transcript

1 Ση είλαη νη ζεξκίδεο; Δίλαη κνλάδα κέηξεζεο ζεξκόηεηαο, πνπ δειώλεη ηελ "ελέξγεηα" πνπ πεξηέρεη κία ηξνθή ή δαπαλά ην αλζξώπηλν ζώκα κε ηε κνξθή "θαύζεσλ". Ζ ζεξκίδα γξάθεηαη cal θαη είλαη κνλάδα ελέξγεηαο όπσο θαη ην Joule. Ζ αληηζηνηρία ηνπο θαίλεηαη παξαθάησ. 1 cal = 4,18 Joule Πνπ βξίζθνληαη νη ζεξκίδεο; ηηο ηξνθέο πνπ ηξώκε. Σα ζεξκηδνγόλα ζπζηαηηθά ησλ ηξνθώλ, δειαδή απηά πνπ έρνπλ ζεξκίδεο, είλαη νη πξσηεΐλεο θαη νη πδαηάλζξαθεο πνπ απνδίδνπλ από 3,8-4,19 ζεξκίδεο αλά γξακκάξην θαη ηα ιίπε (ιηπαξά) πνπ απνδίδνπλ 9 9,2 ζεξκίδεο αλά γξακκάξην. Δπίζεο ζεξκηδνγόλν ζπζηαηηθό είλαη θαη ην αιθνόι (πεξίπνπ 7 ζεξκίδεο αλά γξακκάξην). Οη θπηηθέο ίλεο, νη νπνίεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πδαηαλζξάθσλ, είηε δελ απνδίδνπλ θαζόινπ ζεξκίδεο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό όηαλ απνβάιινληαη ρσξίο πέςε, είηε απνδίδνπλ κέρξη 2 ζεξκίδεο αλά γξακκάξην αθνκνηώζηκνπ πδαηάλζξαθα. Σν λεξό θαη ηα κηθξνζξεπηηθά ζηνηρεία (π.ρ. βηηακίλεο, κέηαιια θαη θπηνζξεπηηθέο νπζίεο) δελ έρνπλ ζεξκίδεο. Πνηα ε ζρέζε ζεξκίδσλ θαη ζσκαηηθνύ βάξνπο; Αλ πξνζιακβάλνπκε -καθξνρξόληα θη όρη κόλνλ γηα κία εκέξα- ιηγόηεξεο ζεξκίδεο από ηελ πξνζσπηθή καο εκεξήζηα ζεξκηδηθή αλάγθε, ζα ειαηηώζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο, αλ πξνζιακβάλνπκε πεξηζζόηεξεο ζα ην απμήζνπκε θη αλ δηαηεξνύκε ζεξκηδηθό ηζνδύγην, δειαδή όζεο πξνζιακβάλνπκε ηόζεο δαπαλάκε ("θαίκε"), ζα ην δηαηεξήζνπκε ζηαζεξό. Πόζεο ζεξκίδεο αληηζηνηρνύλ ζε έλα "ρακέλν" θηιό; πκβαηηθά δερόκαζηε όηη ζπλνιηθό έιιεηκκα ζεξκίδσλ αληηζηνηρεί ζε έλα (1) "ρακέλν" θηιό, όηαλ απηό είλαη "κηθηό", δειαδή πξνέξρεηαη από θαύζε ιίπνπο, γιπθνγόλνπ, λεξνύ θαη πξσηετλώλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ζε κία εβδνκάδα πξνζιάβνπκε ζπλνιηθά 4000 ζεξκίδεο ιηγόηεξεο από όζεο ρξεηαδόκαζηε, ζα ράζνπκε πεξίπνπ 0,5 θηιά. Πόζεο ζεξκίδεο ρξεηαδόκαζηε θαζεκεξηλά γηα λα δηαηεξήζνπκε ην ζσκαηηθό καο βάξνο; 1. Τπνινγίζηε ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό (ΒΜ). Ηιηθία Γπλαίθεο Άληξεο Βάξνο Υ 21,6 Βάξνο Υ Βάξνο Υ 19,2 Βάξνο Υ 21, Βάξνο Υ 18,4 Βάξνο Υ 20,2 2. Τπνινγίζηε ηηο ζεξκίδεο πνπ θαίηε κε θπζηθέο/ζσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (ΦΓ). Δπίπεδν θπζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Γπλαίθεο Άληξεο Πνιύ ειαθξέο - θαζηζηηθή δσή ΒΜ Υ 0,15 ΒΜ Υ 0,3 Διαθξέο ή πεξηζηαζηαθή άζθεζε ΒΜ Υ 0,3 ΒΜ Υ 0,45 Μέηξηεο ή άζθεζε 3-4 θνξέο εβδνκαδηαίσο ΒΜ Υ 0,5 ΒΜ Υ 0,7 Βαξηέο ή άζθεζε 4-5 θνξέο εβδνκαδηαίσο ΒΜ Υ 0,75 ΒΜ Υ 0,9 Πνιύ έληνλεο ή θαζεκεξηλή άζθεζε ΒΜ Υ 1 ΒΜ Υ 1,2 3. Τπνινγίζηε ηε κέζε ζεξκνγέλεζε (Θ), πνιιαπιαζηάδνληαο ην βαζηθό ζαο κεηαβνιηζκό κε 0,1, δειαδή ΒΜ Υ 0,1. 4. Πξνζζέζηε όια ηα παξαπάλσ, δειαδή ΒΜ + ΦΓ + Θ. Σν άζξνηζκά ηνπο αληηπξνζσπεύεη ην κέζν όξν ζεξκίδσλ πνπ πξέπεη λα πξνζιακβάλεηε θαζεκεξηλά, ώζηε ην ζσκαηηθό ζαο βάξνο λα δηαηεξείηαη ζηαζεξό. Παξάδεηγκα Γπλαίθα ειηθίαο 40 εηώλ, βάξνπο 65 θηιώλ, κε ειαθξέο ζσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. δνπιεηά γξαθείνπ). (1). ΒΜ: 65 θηιά Υ 19,2 = (2). ΦΓ: Υ 0,3 = 374,4. (3). Θ: Υ 0,1 = 124,8. (4). Ηκεξήζηα πξόζιεςε γηα δηαηήξεζε: (1) + (2) + (3) = , ,8 = 1.747,2 ζεξκίδεο. Πξνζνρή! Κάζε θνξά πνπ παίξλεηε ή ράλεηε 2 θηιά βάξνπο, πξέπεη λα επαλαιακβάλεηε ηνπο ππνινγηζκνύο από ηελ αξρή. Σν ίδην θη αλ αιιάμεη θάηη κόληκα ζηηο δξαζηεξηόηεηέο ζαο, π.ρ. γπκλάδεζηε ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν. Γηα δηαηήξεζε ζσκαηηθνύ βάξνπο: εμηζνξξνπήζηε ηηο ζεξκίδεο πνπ πξνζιακβάλεηε θαζεκεξηλά κε απηέο πνπ θαίηε (ελεξγεηαθό ηζνδύγην). Δπηδηώμηε λα γπκλάδεζηε ηηο πεξηζζόηεξεο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο γηα ιεπηά, κε κέηξηα έληαζε. Γηα απώιεηα θηιώλ: κεηώζηε ηηο πξνζιακβαλόκελεο ζεξκίδεο θαηά ζεξκίδεο εκεξεζίσο. πγρξόλσο, λα βαδίδεηε πεξηζζόηεξν θαη λα γπκλάδεζηε θαζεκεξηλά, έηζη ώζηε κε ην ζπλδπαζκό πην δξαζηήξηνπ ηξόπνπ δσήο,

2 άζθεζεο θαη πγηεηλήο δηαηξνθήο λα ράλεηε βάξνο αξγά θαη ζηαζεξά, κε ξπζκό πεξίπνπ 1,5-2 θηιώλ κεληαίσο - όρη πεξηζζόηεξν! Γηα αύμεζε βάξνπο: πεξηνξίζηε θάπσο ηηο ζσκαηηθέο ζαο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζπγρξόλσο απμήζηε ηηο πξνζιακβαλόκελεο ζεξκίδεο θαηά ζεξκίδεο εκεξεζίσο, έηζη ώζηε λα απμάλεηε ην βάξνο ζαο αξγά θαη ζηαζεξά, κε ξπζκό πεξίπνπ 1-1,5 θηιώλ κεληαίσο. Πόζν αμηόπηζηε είλαη ε ζξεπηηθή αλάιπζε ησλ ηξνθώλ πνπ έρεηε θάλεη; ε ό,ηη αθνξά ηα ηππνπνηεκέλα ηξόθηκα, βαζηζηήθακε ζηηο δηαζξεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηνπνηνύλ νη εηαηξείεο παξαζθεπήο πάλσ ζηηο εηηθέηεο ησλ πξντόλησλ ηνπο. ε ό,ηη αθνξά ηα κε ηππνπνηεκέλα ηξόθηκα, βαζηζηήθακε ζηελ Διιεληθή βηβιηνγξαθία, ζε ζπγθξηηηθά δεδνκέλα, ζηαηηζηηθά κνληέια θαη όπνπ ππήξρε ε δπλαηόηεηα θαηαθύγακε ζε δηθέο καο αλαιύζεηο. Η νπζία είλαη κία: 100% αθξηβήο θαη αμηόπηζηε αλάιπζε δελ κπνξεί λα ππάξμεη! Γηαηί δελ κπνξεί λα ππάξμεη 100% αθξηβήο ζεξκηδνκέηξεζε; Με κεξηθά παξαδείγκαηα: - Έρνπλ ην ίδην πνζνζηό ιίπνπο θαη πξσηετλώλ (κπώλ) όια ηα κνζράξηα, ηα ρνηξηλά, ηα θνηόπνπια θαη ηα άιια θξέαηα; - Έρνπλ όιεο νη νκνεηδείο ηξνθέο (π.ρ. θξνύηα) ην ίδην αθξηβώο βάξνο; - Πεξηέρνπλ όιεο νη νκνεηδείο ηξνθέο ηα ίδηα αθξηβώο ζξεπηηθά ζπζηαηηθά; - Τπάξρνπλ ή δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ ζξεπηηθόηεηα ησλ θπηηθώλ ηξνθώλ, αλάινγα κε ην έδαθνο από όπνπ πξνέξρνληαη ή ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο ηνπο; - Πσο είλαη δπλαηόλ λα έρνπλ ηελ ίδηα αθξηβώο ζύζηαζε ρεηκώλα-θαινθαίξη ηα γαιαθηνκηθά πξντόληα, αθνύ ηα δώα, από ηα νπνία πξνέξρεηαη ην γάια, δηαηξέθνληαη δηαθνξεηηθά; - Πσο κπνξεί ν κηθξόο θαηαζθεπαζηήο λα δηαηεξεί πάληα ζηαζεξή ηε ζύζηαζε ηνπ πξντόληνο πνπ παξαζθεπάδεη θαη εηδηθά ελόο πξντόληνο πνπ πθίζηαηαη εύθνια ηηο θπζηθέο επηδξάζεηο θαη αιινηώζεηο, όπσο π.ρ. ε απνξξόθεζε πγξαζίαο; - Μαγεηξεύνληαη όια ηα ηξόθηκα κε ηνλ ίδην ηξόπν, από όιεο ηηο λνηθνθπξέο; - Όια ηα δαραξνπιαζηεία θαηαζθεπάδνπλ κε ηα ίδηα πιηθά ηα νκνεηδή γιπθά; - Γξάθνπλ νη εηαηξείεο ηππνπνηεκέλσλ ηξνθώλ ηηο αθξηβείο ελδείμεηο ζηηο ζπζθεπαζίεο ηνπο; Γηα παξάδεηγκα, ρξεκαηνδνηνύλ αλαιύζεηο ή απιά γξάθνπλ θάπνηνπο γεληθνύο κέζνπο όξνπο; - Πξνζθέξνπλ όια ηα εζηηαηόξηα ην ίδην κέγεζνο κεξίδαο; - ε όια ηα ζπηηηθά, νη λνηθνθπξέο ζεξβίξνπλ ην ίδην κέγεζνο κεξίδσλ; Υσξνύλ όια ηα πηάηα ηελ ίδηα πνζόηεηα; Αζθαιώο θη όρη! Σν κέγεζνο ηεο κεξίδαο πνπ αλαθέξνπκε ζην ζεξκηδνκεηξεηή είλαη ελδεηθηηθό θαη ππνινγίδεηαη είηε κε βάζε ην ειάρηζην νξηδόκελν από ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο είηε ηε ζπλήζε "ινγηθή" κεξίδα. Όια ηα θξνύηα έρνπλ ην ίδην βάξνο; Καη πάιη όρη! Μπνξεί ηα πεξηζζόηεξα θξνύηα λα παξάγνληαη πιένλ ζε "ζπγθεθξηκέλα κεγέζε" (ην "γηαηί;" ην μέξεηε ), αιιά νη δηαθνξέο είλαη πηζαλέο, θαη εηδηθά ζε ό,ηη αθνξά ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά πνπ πξνέξρνληαη από βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο. Πόζν δπγίδεη 1 θιηηδάλη ηνπ ηζαγηνύ ή 1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ γεκάην κε έλα ηξόθηκν; Κνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ, θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο, πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαη θιηηδάληα ηνπ ηζαγηνύ είλαη κνλάδεο κέηξεζεο όγθνπ θη όρη βάξνπο, άξα δηαθέξεη ε αληηζηνηρία ηνπο ζε γξακκάξηα από ηξνθή ζε ηξνθή. Γηα παξάδεηγκα, ην ηη βάξνο ("πόζν δπγίδεη") 1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ γεκάην κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηξόθηκν, εμαξηάηαη από ην εηδηθό βάξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξνθήο, ηε κνξθή, ην κέγεζνο θαη ηελ πεξηεθηηθόηεηά ηεο ζε λεξό. Παξαδείγκαηα: Σν 1 θιηηδάλη ηνπ ηζαγηνύ αληηζηνηρεί ζε θιηηδάλη-κεδνύξα ρσξεηηθόηεηαο 250 ml θαη ρσξάεη πεξίπνπ 110 γξακκάξηα (g) ηξηκκέλν ηπξί ή 130g ζπαγγέηη βξαζκέλν αι ηέληε ή 160g βξαζκέλν αξαθά ή 190g σκό ξύδη ή 210g κηθξά θεξάζηα. Ζ 1 θνπηαιηά ηεο ζνύπαο ρσξάεη πεξίπνπ 21g κέιη ή 15g θξεκώδεο ηπξί όπσο ην θόηαηδ ή πεξίπνπ 14g ειαηόιαδν ή πεξίπνπ 12g θξέκα γάιαθηνο Σν 1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ ρσξάεη πεξίπνπ 7g καγηνλέδα ή 6g κέιη ή 5g ειαηόιαδν ή 4-5gδάραξε. Καηά πξνζέγγηζε 1 θιηηδάλη ηνπ ηζαγηνύ ηζνδπλακεί κε 16 θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο ή κε 48 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ. Κάζε θνπηαιηά ηεο ζνύπαο ηζνδπλακεί πεξίπνπ κε 3 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ.

3 Γξαζηεξηόηεηεο θαη θαηαλάισζε ζεξκίδσλ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΒΑΡΟ ΩΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΔΣΩΝ 75 θηιά 90 θηιά 110 θηιά Αεξνβηθή γπκλαζηηθή 370 ζεξκίδεο 420 ζεξκίδεο 540 ζεξκίδεο Μπάζθεη Μπόνπιηλγθ Υνξόο Πνδόζθαηξν Πεδνπνξία ζην βνπλό Σδόθηλγθ ήπην Σδόθηλγθ έληνλν Βάδηζκα ήπην Βάδηζκα έληνλν ηεπ Ραθέηεο ρνηλάθη Κνιύκβεζε Κνιύκβεζε έληνλε Δάλ δπγίδεηε θάησ από 75 θηιά ηόηε ζα θαίηε ειαθξώο ιηγόηεξεο ζεξκίδεο, ελώ αλ δπγίδεηε πάλσ από 110 θηιά, ειαθξώο πεξηζζόηεξεο. Όπσο αληηιακβάλεζηε, ε θαηαλάισζε ζεξκίδσλ πνηθίιεη αλάινγα κε ηα θηιά ηνπ ζώκαηνο θαη απηό ζρεηίδεηαη κε ηελ ελεξγεηαθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη ν νξγαληζκόο ώζηε λα θηλεηνπνηήζεη ηνλ όγθν ησλ θηιώλ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο δξαζηεξηόηεηαο. Δπηιέμηε ινηπόλ ηελ άζθεζε πνπ ζαο ηαηξηάδεη θαη αζιεζείηε. Μελ ειπίδεηε πσο ε νπνηαδήπνηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα ζα εμαθαλίζεη ηηο ζεξκίδεο από ηελ ηξνθή πνπ θαηαλαιώζαηε ιίγα ιεπηά πξηλ. Πξνθαλώο ν νξγαληζκόο δελ έρεη πξνιάβεη λα απνζεθεύζεη ηηο ζεξκίδεο πνπ θαηαλαιώζαηε πξνεγνπκέλσο, ζα θάςεη όκσο απηέο πνπ ήδε είλαη απνζεθεπκέλεο. Γη απηό, κελ ζπζρεηίδεηε ηελ άζθεζε κε κηα ππεξθαγία ηεο ζηηγκήο. Σα νθέιε ηεο νπνηαδήπνηε θπζηθήο δξαζηεξηόηεηαο είλαη καθξνπξόζεζκα, πξνζζεηηθά θαη απνδίδνπλ απνηέιεζκα επί ηνπ ζπλόινπ.

4 Θεξκνγέλεζε θαη θαύζεηο Παραίλεηε ρσξίο λα ηξώηε πνιύ; Υάλεηε θηιά δύζθνια θαη ηα μαλαπαίξλεηε εύθνια; Καηαλνήζηε ηη ζπκβαίλεη θαη πεξάζηε ζηε δξάζε! ΑΝΑΚΑΛΤΦΣΔ: Πώο ζα απμήζεηε θαηά 30-50% ην κεηαβνιηζκό ζαο. Σηο 100 ηζρπξόηεξεο ζεξκνγόλεο ηξνθέο. Σηο θαιύηεξεο ώξεο ηεο εκέξαο γηα πςειόηεξεο θαύζεηο. Κάζε θνξά πνπ ηξώκε πξνζζέηνπκε ζην ζώκα καο ζεξκίδεο θαη ζπγρξόλσο απνβάιινπκε έλα κηθξό ή κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί κε ηελ θαηαλάισζε ηξνθήο νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπ κεηαβνιηζκνύ απμάλνληαη, αλαγθάδνληαο ηνλ νξγαληζκό λα θάλεη πεξηζζόηεξεο θαύζεηο. Οη πεξηζζόηεξεο, όκσο, θαύζεηο δηεγείξνπλ ηε ζεξκνγέλεζε θαη πξνθαινύλ άλνδν ηεο ζσκαηηθήο ζεξκνθξαζίαο, θαηάζηαζε ηελ νπνία ν εγθέθαινο εθιακβάλεη σο «απεηιή». Ακέζσο, γηα λα επαλαθέξεη ηε ζεξκνθξαζία ζηα θπζηνινγηθά ηεο επίπεδα, ελεξγνπνηεί ηνλ αληηζηαζκηζηηθό κεραληζκό ηεο ζεξκόιπζεο θαη απνβάιιεη ζεξκόηεηα θαη ζεξκίδεο από ην ζώκα πξνο ην πεξηβάιινλ! Μεγαιύηεξε ζεξκνγέλεζε, πεξηζζόηεξεο θαύζεηο Δίλαη απόιπηα ηεθκεξησκέλν όηη ε ιήςε θαγεηνύ απμάλεη ην ξπζκό ησλ θαύζεσλ, ελώ ε ζηέξεζή ηνπ ηνλ ειαηηώλεη. Μάιηζηα, όπσο έρεη δηαπηζησζεί, κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο δηαηεξνύκε κεζνπξόζεζκα ζηαζεξό ην ζσκαηηθό καο βάξνο, όηαλ ππάξρεη δηαθνξά ζηηο ζεξκίδεο πνπ πξνζιακβάλνπκε από κέξα ζε κέξα. Ο πιένλ ινηπόλ απνδνηηθόο ηξόπνο γηα λα βειηηώζνπκε ηα επίπεδα ησλ θαύζεώλ καο είλαη νη ίδηεο νη ηξνθέο. Όρη, όκσο, όιεο, αιιά κόλν νη ζεξκνγόλεο ηξνθέο, απηέο δειαδή πνπ δηεγείξνπλ πξαγκαηηθά ηε ζεξκνγέλεζε θαη ζπλεπαθόινπζα ηελ θαύζε ζεξκίδσλ, ελώ ζπγρξόλσο καο θξαηνύλ επαξθώο ρνξηάηνπο, ρσξίο λα καο πξνζθέξνπλ πνιιέο ζεξκίδεο. Έηζη, εληάζζνληαο ζην δηαηηνιόγηό καο πεξηζζόηεξεο ζεξκνγόλεο ηξνθέο θαη ζπλδπαζκνύο ηνπο, ην αδπλάηηζκα γίλεηαη επθνιόηεξε ππόζεζε: ηξώκε κηα κεγαιύηεξε πνζόηεηα θαγεηνύ, αιιά αθνκνηώλνπκε ζπλνιηθά ιηγόηεξεο ζεξκίδεο. Δπηπιένλ, νη πξνζιακβαλόκελεο ζεξκίδεο απνζεθεύνληαη δπζθνιόηεξα σο ιίπνο θη απηό καο βνεζάεη λα δηαηεξήζνπκε ην επηζπκεηό βάξνο θαη λα κελ παρύλνπκε πνηέ μαλά! Άιισζηε, απηό πνπ επεξεάδεη επί ηεο νπζίαο ην ζσκαηηθό καο βάξνο είλαη ην πνζό ησλ ζεξκίδσλ πνπ ηειηθά αθνκνηώλνπκε από ηηο ηξνθέο καο θαη όρη ην πνζό ησλ ζεξκίδσλ πνπ πεξηέρνπλ. Πξνζιακβάλνληαο, γηα παξάδεηγκα, 100 ζεξκίδεο από πεξίπνπ 12 γξακκάξηα βνύηπξν ή 1 πνηήξη αλαςπθηηθό, ζρεδόλ ην ζύλνιό ηνπο ζα κεηαηξαπεί ζε ζσκαηηθό ιίπνο. Αληίζεηα, εάλ πάξνπκε ηηο 100 ζεξκίδεο ηξώγνληαο 5 αζπξάδηα αβγώλ ή 80 γξακκάξηα ηόλν ή 2 κεγάια πηάηα ιαραληθά, ζα θάςνπκε «απηνκάησο» ηνπιάρηζηνλ ηηο κηζέο ζεξκίδεο από όζεο πήξακε! Σξνθέο πξσηαζιεηέο ηεο ζεξκνγέλεζεο Κάζε ηξνθή έρεη δηαθνξεηηθή ζεξκνγόλν δξάζε αλάινγα κε ην είδνο, ηε κνξθή θαη ηε ζύζηαζή ηεο. «Πξσηαζιεηέο» ηεο ζεξκνγέλεζεο είλαη: *Σν πξάζηλν ηζάη, ν θαθέο, ηα κπαραξηθά θαη ηα σκά ιαραληθά, ηδηαίηεξα ηα πην θαπηεξά είδε ηνπο, όπσο νη πηπεξηέο, ην θξεκκύδη θαη ην ζθόξδν. *Από ηηο πξσηετλνύρεο ηξνθέο, ηνπιάρηζηνλ ην 25-30% ησλ ζεξκίδσλ πνπ πεξηέρνπλ νη πξσηεΐλεο ςαξηώλ, θξέαηνο, αζπξαδηώλ αβγώλ θαη γαιαθηνθνκηθώλ θαίγεηαη θαηά ην κεηαβνιηζκό ηνπο. *ε ηξόθηκα πνπ πεξηέρνπλ θπξίσο πδαηάλζξαθεο ε απώιεηα ζεξκίδσλ αλέξρεηαη θαηά κέζν όξν ζε 8-15% ή ιίγν πεξηζζόηεξν όηαλ ηα ηξόθηκα απηά είλαη θησρά ζε απιά ζάθραξα θαη πινύζηα ζε θπηηθέο ίλεο. Αληίζεηα, ε γιπθόδε, ε δάραξε θαη ηα θπζηθά ιίπε ησλ ηξνθίκσλ απαηηνύλ ειάρηζηεο ζεξκίδεο γηα λα κεηαβνιηζηνύλ, πνπ ζπάληα ππεξβαίλνπλ ην 2-5%, ελώ ηα κεηνπζησκέλα ιίπε (π.ρ. θακέλα ιάδηα) θαη ηα ηερλεηά ιηπαξά (trans) δελ κεηαβνιίδνληαη θαη απνζεθεύνληαη ζρεδόλ θαηά 100% σο ζσκαηηθό ιίπνο. *Καη ηα νηλνπλεπκαηώδε πνηά έρνπλ άμηα ιόγνπ ζεξκνγόλν δξάζε, αθνύ ζρεδόλ νη κηζέο από ηηο πεξίπνπ 7 ζεξκίδεο αλά γξακκάξην πνπ απνδίδεη ην αιθνόι απειεπζεξώλνληαη σο ζεξκόηεηα. Γπζηπρώο, όκσο, νη άιιεο κηζέο ζεξκίδεο κεηαηξέπνληαη ζε ιίπνο, γεγνλόο πνπ θαζηζηά ηελ ηαθηηθή θαηαλάισζε αιθνόι αζύκβαηε κε ηελ πξνζπάζεηα αδπλαηίζκαηνο. Πώο ζα ηηο θαηαλαιώζεηε πγθξίλνληαο νκνεηδή ηξόθηκα, ε ζεξκνγόλνο δξάζε είλαη ζαθώο πςειόηεξε: ε απηά πνπ έρνπλ αλώηεξα νξγαλνιεπηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο π.ρ. ζηα ηξόθηκα βηνινγηθήο πξνέιεπζεο, ζηα θξέζθα, ζηα ιηγόηεξν επεμεξγαζκέλα θαη ζηα πξντόληα ρσξίο ρξσζηηθέο θαη ζπληεξεηηθά.

5 Ζ ίδηα ηξνθή έρεη πςειόηεξε ζεξκνγόλν δξάζε όηαλ ηελ θαηαλαιώλνπκε ζε αλεπεμέξγαζηε ζηεξεή κνξθή θαη κηθξόηεξε όηαλ ηελ ηξώκε καγεηξεκέλε γηα πνιιή ώξα ή ζε κνξθή πνιύ καιαθή (π.ρ. θνκπόζηα), εκίξξεπζηε (π.ρ. θξέκα), πνιηνπνηεκέλε (π.ρ. πνπξέο), ζπκππθλσκέλε (π.ρ. κπηζθόην) ή αθπδαησκέλε (π.ρ. θξπγαληά). Γηα παξάδεηγκα, ηα σκά ιαραληθά πξνθαινύλ ηελ απώιεηα πεξηζζόηεξσλ ζεξκίδσλ απ ό, ηη ηα βξαζκέλα (κε εμαίξεζε ηα θαξόηα), ηα νιόθιεξα θξνύηα από ηνπο ρπκνύο ηνπο, νη ςεηέο παηάηεο από ηνλ πνπξέ παηάηαο, ηα βξαζκέλα «ζθηρηά» αβγά από ηα κειάηα, ηα καγεηξεκέλα αι ληέληε δπκαξηθά από ηα ιαζπσκέλα θαη ην ζθιεξόηεξν θξέαο από ην καιαθόηεξν. Κάληε ξεθόξ θαύζεσλ κε ηηο επλντθέο δώλεο ζεξκνγέλεζεο Με ηνλ όξν «επλντθέο δώλεο ζεξκνγέλεζεο» νη εηδηθνί πξνζδηνξίδνπλ ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπ 24ώξνπ πνπ ν κεηαβνιηζκόο ιεηηνπξγεί ζην έπαθξν ηεο ηθαλόηεηάο ηνπ. Γεληθά, ν εκεξήζηνο βηνξπζκόο ησλ θαύζεσλ είλαη πςειόηεξνο από ηελ αλαηνιή έσο ηε δύζε ηνπ ήιηνπ, ελώ κεηώλεηαη θαηά ηηο βξαδηλέο ώξεο, θηάλνληαο ζηε ρακειόηεξε ηηκή πεξίπνπ ηα κεζάλπρηα. πγρξνλίδνληαο ηε ιήςε ησλ γεπκάησλ καο κε ηηο επλντθόηεξεο δώλεο ζεξκνγέλεζεο, εληζρύνπκε ηε δπλακηθή ηνπ κεηαβνιηζκνύ θαη ηελ ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ καο λα κεηαηξέπεη ηηο ζεξκίδεο ησλ ηξνθώλ ζε ελέξγεηα. Δπηπιένλ, επηιέγνληαο ζσζηνύο ζπλδπαζκνύο ζεξκνγόλσλ ηξνθώλ, δεκηνπξγνύκε έλα ηδηαίηεξα ζεηηθό νξκνληθό πεξηβάιινλ, πνπ ζηαζεξνπνηεί ην ζάθραξν ηνπ αίκαηνο, απνηξέπεη ηελ πείλα θαη απμάλεη ηε θιόγα ησλ θαύζεσλ, ιηώλνληαο θπξηνιεθηηθά! ηα πεξηηηά ιίπε. Γίλεηε νη δηαηηνιόγνη ζαο Με βάζε ηηο επλντθέο δώλεο ζεξκνγέλεζεο, επηιέγεηε από ηνλ πίλαθα ζεξκνγόλσλ ηξνθώλ ηηο ηξνθέο πνπ ζαο ηαηξηάδνπλ. Έηζη, ρσξίο λα θάλεηε θάπνηα απζηεξή δίαηηα ράλεηε θηιά ιίπνπο. Εώλεο ζεξκνγέλεζεο Ο πςειόηεξνο ξπζκόο θαύζεσλ Πηείηε αξθεηό λεξό, θάληε ιίγε γπκλαζηηθή, εάλ κπνξείηε, θαη θαηόπηλ θάηε έλα πινύζην πξσηλό κε αξθεηέο πξσηεΐλεο, κέηξηνπο πδαηάλζξαθεο θαη ιίγα ιηπαξά. Σππηθή ζύλζεζε: Γαιαθηνθνκηθό πξντόλ ρακειό ζε ιηπαξά ή άιιε πεγή πξσηετλώλ + πεγή πδαηαλζξάθσλ + πεγή σθέιηκσλ ιηπαξώλ. Παξάδεηγκα: Σπξί θόηαηδ ή γάια ή αζπξάδηα αβγώλ + ςσκί ή δεκεηξηαθά πξνγεύκαηνο ή ληθάδεο βξώκεο + ειηέο ή ακύγδαια ή ηαρίλη Μηθξή πηώζε ξπζκνύ θαύζεσλ Πηείηε ζθέην θαθέ ή ηζάη γηα λα επηηαρύλεηε ην κεηαβνιηζκό ζαο. Λίγν αξγόηεξα θαηαλαιώζηε έλα κηθξό ζλαθ γηα λα εθκεηαιιεπηείηε ηελ αύμεζε ησλ θαύζεώλ ζαο. Σππηθή ζύλζεζε: Φξνύηα + γαιαθηνθνκηθό πξντόλ ή (ζπαληόηεξα) πεγή σθέιηκσλ ιηπαξώλ. Παξάδεηγκα: Μαληαξίληα ή αθηηλίδηα ή κπαλάλα + γηανύξηη ή ηπξί ή ακύγδαια Μέηξηνο ξπζκόο θαύζεσλ Μελ αθήλεηε ην κεηαβνιηζκό ζαο λα κεησζεί πεξαηηέξσ θαη λα γίλεη λσζξόο. Γεπκαηίζηε κε πνιιά ιαραληθά, αξθεηνύο πδαηάλζξαθεο, κέηξηα πνζόηεηα πξσηετλώλ θαη ειάρηζηα πξόζζεηα ιηπαξά. Πξνζζέζηε επίζεο ιεκόλη θαη ζεξκνγόλα κπαραξηθά. Σππηθή ζύλζεζε: αιάηα ιαραληθώλ κε πεγή σθέιηκνπ ιίπνπο + πεγή πδαηαλζξάθσλ + πεγή πξσηετλώλ. Παξάδεηγκα: αιάηα κε 3 δηαθνξεηηθά ιαραληθά θαη ειαηόιαδν ή αβνθάλην ή ειηέο ή θαξύδηα + παηάηεο ή δπκαξηθά ή ξύδη ή πιηγνύξη + θαζόιηα ή θαθέο ή γαινπνύια ή κνζράξη ή ρνηξηλό ηαδηαθή ειάηησζε ξπζκνύ θαύζεσλ Δληζρύζηε ηηο θαύζεηο ζαο πίλνληαο ηζάη κε ιεκόλη. Πεξίπνπ 20 ιεπηά αξγόηεξα πηείηε 2 πνηήξηα λεξό θαη θαηόπηλ θαηαλαιώζηε έλα κηθξό ζλαθ κε ζεξκνγόλεο ηξνθέο. Σππηθή ζύλζεζε: Φξνύηα + γαιαθηνθνκηθό πξντόλ ή άιιε πεγή πξσηετλώλ κε ρακειά ιηπαξά. Παξάδεηγκα: Μήιν ή πνξηνθάιη ή κπαλάλα + ηπξί ή γηανύξηη ή δακπόλ γαινπνύιαο

6 Ραγδαία πηώζε ξπζκνύ θαύζεσλ Κάληε ην ηειεπηαίν θαη ζεξκηδηθά κηθξόηεξν γεύκα ηεο εκέξαο όζν ην δπλαηόλ λσξίηεξα. Γηα λα απμήζεηε ηε ζεξκνγόλν επίδξαζή ηνπ, βαζηζηείηε θπξίσο ζηηο πξσηεΐλεο. Απνθύγεηε ηα πνιιά ιηπαξά θαη κελ μερλάηε ηα ιαραληθά ζαο! Δάλ πηείηε αιθνόι (όρη πεξηζζόηεξν από 1 πνηεξάθη), κεηώζηε ηνπο πδαηάλζξαθεο. Σππηθή ζύλζεζε: αιάηα ιαραληθώλ κε πεγή σθέιηκνπ ιίπνπο + πεγή πξσηετλώλ + πεγή πδαηαλζξάθσλ. Παξάδεηγκα: Λαραληθά (σκά ή ειαθξώο βξαζκέλα ζηνλ αηκό) κε ειαηόιαδν + ςάξη ή ζαιαζζηλά ή αβγά ή θνηόπνπιν + ςσκί ή ηνξηίγηα ή ξύδη θαζηαλό ή δπκαξηθά ή γιπθνπαηάηα.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ

Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό. Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή ζηελ εγθπκνζύλε θαη ζην ζειαζκό Α.Καλέιινπ Γηαηξνθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ έθβαζε ηεο εγθπκνζύλεο Πξηλ ηε ζύιιεςε: ζπκπιεξσκαηηθή πξόζιεςε θηιηθνύ νμένο ζειάδνπζαο Γ3 2 σκαηηθό βάξνο Γνληκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε

ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ. ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή επηινγή ησλ ηξνθώλ, ώζηε λα είλαη πινύζηεο ζε Ενόηηηα: Σποθέρ υρ Καύζιμα Τλικά ΥΕΔΘΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΘΕΜΑ: ΤΓΚΡΙΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΙ ΘΡΔΠΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΧΝ ΣΡΟΦΧΝ ΣΑΞΗ: Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ο ΥΡΟΝΟ: 45 ηόσοι: Οη καζεηέο λα: Απνθηήζνπλ γλώζεηο θαη ζηάζεηο ζηε ζσζηή

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη :

Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Ονομαηεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Δπιμέλεια διαγωνίζμαηος: Αξιολόγηζη : Θέμα Α. Σηιρ επωηήζειρ πολλαπλήρ επιλογήρ πος ακολοςθούν ζημειώζηε ζηο γπαπηό ζαρ ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα ηην ένδειξη ηηρ ζωζηήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Τν καγεηξηθό αιάηη (ρισξηνύρν λάηξην) είλαη κηα ρεκηθή έλσζε κε ραξαθηεξηζηηθή αικπξή γεύζε. Τν αιάηη παξαιακβάλεηαη από ην ζαιαζζηλό λεξό κε

Τν καγεηξηθό αιάηη (ρισξηνύρν λάηξην) είλαη κηα ρεκηθή έλσζε κε ραξαθηεξηζηηθή αικπξή γεύζε. Τν αιάηη παξαιακβάλεηαη από ην ζαιαζζηλό λεξό κε Αλυκές Τν καγεηξηθό αιάηη (ρισξηνύρν λάηξην) είλαη κηα ρεκηθή έλσζε κε ραξαθηεξηζηηθή αικπξή γεύζε. Τν αιάηη παξαιακβάλεηαη από ην ζαιαζζηλό λεξό κε εμάηκηζε ζηηο αιπθέο θαη σο νξπθηό, από ηα αιαησξπρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι 58 Β Λςκείος Γεν. Παιδείαρ 9-11-2014 Θέμα 1 ο : 1. Γύν ζεηηθά θνξηία πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Η ηερλνινγία ησλ θνύξλσλ Combi Steamer πεηπραίλεη άξηζην γεπζηηθό θαη αηζζεηηθό απνηέιεζκα ζην θαγεηό ελώ παξάιιεια ιόγσ ηεο ειάρηζηεο απώιεηαο κάδαο εμνηθνλνκνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα