-Γ.Ν.-Κ.Τ.ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-Γ.Ν.-Κ.Τ.ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΝ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κως, 29/01/ η Τ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίοσ Αρ.πρωτ.: Γ.Π. 586 Γεληθφ Λνζνθνκείν Οφδνπ «ΑΛΓΟΔΑΠ ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ» -Γ.Ν.-Κ.Τ.ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΝ» -Γ.Λ.-Θ.. ΘΑΙΚΛΝ «ΡΝ ΒΝΒΑΙΔΗΝ» Οικονομική Τπηρεσία Γραυείο Προμηθειών : Ηππνθξάηνπο 34 Θσο : Θνπλνχπε Δηξ. : : ΘΕΜΑ: «ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ» Ρν Γελ. Λνζνθνκείν Θέληξν γείαο Θσ «Ηππνθξάηεηνλ», αλαθνηλψλεη φηη πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, κε ηε δηαδηθαζία ηεο δεκνζίεπζεο ζην δηαδίθηπν θαη ηε ζπιινγή πξνζθνξψλ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε ηηκή θαη νπσζδήπνηε φρη άλσ ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ ηεο Δ.Ξ.., γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ θάησζη εηδψλ: Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ ( ) ΤΝΟΛΟ Ε 1 ΠΠΘΔΖ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ ΝΜΓΝΛΝ ΡΔΚ. 0, ,00 (ΟΗΛΗΘΝΠ ΘΑΘΔΡΖΟΑΠ) 2 ΝΟΝΠΙΙΔΘΡΔΠ ΚΔ ΒΟΠΑΘΗ ΡΔΚ. 0, ,00 3 ΒΑΚΒΑΘΗ 40 ΘΗΙΑ 4,05 162,00 4 ΜΟΗΠΡΗΘΔΠ ΚΖΣΑΛΔΠ ΓΗΞΙΖΠ ΘΝΞΖΠ 500 ΡΔΚ. 0,065 32,50 5 ΠΟΗΓΓΔΠ ΗΛΠΝΙΗΛΖΠ 1ml ΚΔ ΒΔΙΝΛΑ ΡΔΚ. 0, ,50 6 ΠΟΗΓΓΔΠ ΗΛΠΝΙΗΛΖΠ 27G ΡΔΚ. 0, ,20 7 ΓΑΛΡΗΑ ΑΞΙΑ ΔΜΔΡΑΠΡΗΘΑ LATEX Κ. Σ ΡΔΚ. 0, ,00 SMALL, MEDIUM, LARGE 8 ΚΑΠΘΔΠ NEBULIZER ΔΛΖΙΗΘΥΛ 500 ΡΔΚ. 0,57 285,00 9 ΚΑΠΘΔΠ VENTURI ΔΛΖΙΗΘΥΛ 500 ΡΔΚ. 0,57 285,00 10 ΚΑΠΘΔΠ ΔΞΑΛΔΗΠΞΛΝΖΠ ΚΔ ΑΠΘΝ 500 ΡΔΚ. 0,80 400,00 11 ΒΔΙΝΛΔΠ Λν 21G ,011 55,00 12 ΛΠΡΔΟΗΑ ΣΥΟΗΠ ΙΑΒΖ Λν 11, 15, , ,70 13 ΑΙΝΚΗΛΝΛΔΟΝ 1L. 50 Lt. 1,50 75,00 14 ΘΑΠΠΔΡΔΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ ΓΗΑ ΡΝΛ 35 TEM. 110, ,00 ΘΙΗΒΑΛΝ ΞΙΑΠΚΑΡΝΠ STERRAD 15 ΘΖΘΔΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ 75mmX200mm ΡΔΚ. 0,17 170,00 16 ΘΖΘΔΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ 150mmX420mm ΡΔΚ. 0, ,00 17 ΘΖΘΔΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ 250mmX480mm 400 ΡΔΚ. 1,20 480,00 18 ΘΖΘΔΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ 320mmX560mm 400 ΡΔΚ. 1,64 656,00 1 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΝ»

2 19 ΣΖΚΗΘΝΗ ΓΔΗΘΡΔΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ ΠΔ ΡΑΗΛΗΔΠ ΓΗΑ ΘΙΗΒΑΛΝ ΞΙΑΠΚΑΡΝΠ STERRAD 20 ΣΑΟΡΗ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ 100mmX100mm 21 ΡΑΗΛΗΔΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖΠ ΓΗΑ ΘΙΗΒΑΛΝ ΞΙΑΠΚΑΡΝΠ STERRAD 22 ΟΝΙΝ ΣΑΟΡΗ ΘΔΟΚΗΘΝ ΔΘΡΞΥΡΖ ΓΗΑ ΘΙΗΒΑΛΝ ΞΙΑΠΚΑΡΝΠ STERRAD 23 ΝΟΘΝΚΞΑΛ ΑΞΝ ΠΛΘΔΡΗΘΝ ΞΝΙΔΠΡΔΟΗΘΝ ΙΗΘΝ ΛΑ ΚΞΝΟΔΗ ΛΑ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΘΔΗ ΛΝ 10CC 24 ΝΟΘΝΚΞΑΛ ΑΞΝ ΠΛΘΔΡΗΘΝ ΞΝΙΔΠΡΔΟΗΘΝ ΙΗΘΝ ΛΑ ΚΞΝΟΔΗ ΛΑ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΘΔΗ ΛΝ 15CC 25 ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ ΚΔ ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ 8CM X 5CM 26 ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ ΚΔ ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ 15CM X 5CM 27 ΔΙΑΠΡΗΘΝΗ ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ ΚΔ ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ 20CM X 5CM 28 ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ ΓΤΝ ΡΑΣΔΗΑΠ ΞΖΜΔΥΠ ΑΞΥΙΔΗΑ ΓΤΝ. ΛΑ ΓΗΑΒΟΔΣΝΛΡΑΗ ΠΔ 10CM X 2,7M ΞΔΟΗΞΝ 29 ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ ΓΤΝ ΡΑΣΔΗΑΠ ΞΖΜΔΥΠ ΑΞΥΙΔΗΑ ΓΤΝ. ΛΑ ΓΗΑΒΟΔΣΝΛΡΑΗ ΠΔ 15CM X 2,7M ΞΔΟΗΞΝ 30 ΔΞΗΓΔΠΚΝΗ ΓΤΝ ΡΑΣΔΗΑΠ ΞΖΜΔΥΠ 500 ΡΔΚ. 0,27 135, ΡΔΚ. 1,20 300,00 6 ΡΔΚ. 10,90 65,40 12 ΡΔΚ. 15,00 180, ΡΔΚ. 0, , ΡΔΚ. 0,30 300, ΡΔΚ. 0,35 350, ΡΔΚ. 0, , ΡΔΚ. 0, , ΡΔΚ. 0,20 100, ΡΔΚ. 0, , ΡΔΚ. 0,42 336,00 2 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΝ»

3 ΑΞΥΙΔΗΑ ΓΤΝ. ΛΑ ΓΗΑΒΟΔΣΝΛΡΑΗ ΠΔ 20CM X 2,7M ΞΔΟΗΞΝ 31 ΠΛΘΔΡΗΘΝΗ ΓΤΝΗ ΑΞΝ ΞΘΛΑ 150 ΡΔΚ. 2,52 378,00 ΞΝΙΝΟΔΘΑΛΖΠ ΚΗΘΟΖΠ ΔΜΥΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΛΡΗΓΟΑΠΖΠ. ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΑΒΟΝΣΖΠ ΝΣΗ ΚΔΓΑΙΡΔΟΝΠ ΡΥΛ 5 SEC (ΠΔ ΚΝΟΦΖ ΟΝΙΥΛ). ΣΟΝΛΝΠ ΞΖΜΔΥΠ ΝΣΗ ΚΔΓΑΙΡΔΟΝΠ ΡΥΛ 3 ½ MIN. ΓΗΑΠΡΑΠ. 12,5CM X 3,6M ΞΔΟΗΞΝ 32 ΠΛΘΔΡΗΘΝΗ ΓΤΝΗ ΑΞΝ ΞΘΛΑ 150 ΡΔΚ. 1,47 220,50 ΞΝΙΝΟΔΘΑΛΖΠ, ΚΔ ΚΗΘΟΖ ΔΜΥΘΔΟΚΗΘΖ ΑΛΡΗΓΟΑΠΖ. ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΑΒΟΝΣΖΠ ΝΣΗ ΚΔΓΑΙΡΔΟΝΠ ΡΥΛ 5 SEC (ΠΔ ΚΝΟΦΖ ΟΝΙΥΛ). ΣΟΝΛΝΠ ΞΖΜΔΥΠ ΝΣΗ ΚΔΓΑΙΡΔΟΝΠ ΡΥΛ 3 ½ MIN. ΓΗΑΠΡΑΠ. 5CM X 3,6M ΞΔΟΗΞΝ 33 ΠΛΘΔΡΗΘΝΗ ΞΟΝΘΑΡΑΠΘΔΑΠΚΔΛΝΗ 30 ΡΔΚ. 42, ,00 ΛΑΟΘΖΘΔΠ ΑΞΝ 8 ΠΡΟΥΚΑΡΑ ΞΝΙΝΟΔΘΑΛΖΠ. ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΑΒΟΝΣΖΠ ΝΣΗ ΚΔΓΑΙΡΔΟΝΠ ΡΥΛ 3 1/2 ΙΔΞΡΥΛ. ΚΔ ΘΙΗΞ ΓΗΑ ΛΑ ΜΑΛΑΠΦΟΑΓΗΕΔΗ, ΓΗΑΠΡΑΠ. 15CM X 450CM ΞΔΟΗΞΝ 34 ΠΛΘΔΡΗΘΝΗ ΞΟΝΘΑΡΑΠΘΔΑΠΚΔΛΝΗ 30 ΡΔΚ. 35, ,00 ΛΑΟΘΖΘΔΠ ΑΞΝ 8 ΠΡΟΥΚΑΡΑ ΞΝΙΝΟΔΘΑΛΖΠ. ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΑΒΟΝΣΖΠ ΝΣΗ ΚΔΓΑΙΡΔΟΝΠ ΡΥΛ 3 1/2 ΙΔΞΡΥΛ. ΚΔ ΘΙΗΞ ΓΗΑ ΛΑ ΜΑΛΑΠΦΟΑΓΗΕΔΗ, ΓΗΑΠΡΑΠ. 10CM X 450CM ΞΔΟΗΞΝ 35 ΞΙΑΘΑΘΗΑ ΓΑΙΗΛΑ ΓΗΑ TEST PAP ΡΔΚ. 0,23 276,00 36 ΓΛΑΗΘΝΙΝΓΗΘΔΠ ΒΑΙΒΔΠ ΞΙΑΠΡΗΘΔΠ ΡΔΚ. 0,98 980,00 ΓΗΑΦΑΛΔΗΠ ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΚΔΛΔΠ Κ.Σ. MEDIUM 37 ΠΞΑΡΝΙΔΠ ΞΙΑΠΡΗΘΔΠ ΓΗΑ TEST PAP ΡΔΚ. 0,069 69,00 ΔΛΓΝΡΟΑΣΖΙΗΘΖΠ & ΔΜΥΡΟΑΣΖΙΗΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 38 ΠΥΙΖΛΑΟΗΑ ΒΗΝΣΖΚΗΘΝ ΓΗΑΠΡΑΠΔΥΛ ΡΔΚ. 0,08 400,00 13Σ100mm (ΡΥΛ 5, 6, 7ml) ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΚΔ GEL, VACUTAINER ΓΗΑ ΙΖΤΖ ΝΟΝ ΑΗΚΑΡΝΠ 39 ΠΥΙΖΛΑΟΗΑ ΓΔΛΗΘΖΠ ΑΗΚΑΡΝΠ EDTA ΡΔΚ. 0,07 735,00 VACUTAINERS Θ3 3ml 40 ΠΥΙΖΛΑΟΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝΛΝ ΡΔΚ. 0, ,00 ΞΟΝΘΟΝΚΒΗΛΖΠ ΚΔ ΘΗΡΟΗΘΑ (TRISODIUM CITRATE) 41 ΘΥΛΗΘΑ ΠΥΙΖΛΑΟΗΑ ΡΥΛ 5ml ΡΔΚ. 0, ,00 ΞΙΑΠΡΗΘΑ 42 ΞΝΑΟ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΡΥΛ 2 ml ΡΔΚ. 0, ,50 43 SAMPLE CUPS 0,5ml ΓΗΑ ΚΖΣΑΛΖΚΑ ΡΔΚ. 0,065 65,00 ELITE PRO 44 ΠΥΙΖΛΑΟΗΑ EDTA VACUTAINERS ΡΥΛ 6ml ΓΗΑ ΚΝΟΗΑΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΡΔΚ. 0, ,20 3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΝ»

4 Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνκήζεηαο ππνινγίδεηαη ζε ,50 πλέον ΦΠΑ. Ρα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη λα ζέηνπλ ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE. Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο πξνκήζεηα ζπξηγγψλ, αλαθέξνληαη ζην Φ.Δ.Θ. 681 ηεχρνο Β / πεξί ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη κεζφδσλ ειέγρνπ πιαζηηθψλ ζπξηγγψλ θαη βεινλψλ κηαο ρξήζεο θαη ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο απηφ. Νη επηκέξνπο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο πξνκήζεηα αλαιψζηκσλ εηδψλ ηνπ θιηβάλνπ πιάζκαηνο, δίδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ ζην παξάξηεκα Α ηεο παξνχζεο. Πχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο θαη εγθπθιίνπο ηεο ΔΞ παξαθαινχκε γηα ηα παξαθάησ: Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζαο λα είλαη ίζεο ή ρακειφηεξεο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ πνπ έρεη αλαξηήζεη ε Δ.Ξ.. ζηελ ηζηνζειίδα ηεο (γηα φζα απφ ηα δεηνχκελα είδε πεξηέρνληαη ζ απηφ). Γηα θάζε είδνο λα αλαγξάθεηε ην αχμνληα αξηζκφ πνπ έρεη ζην παξαηεξεηήξην. Πε πεξίπησζε πνπ πξνβείηε ζε πξνζθνξά κε ηηκή κεγαιχηεξε ηεο ηηκήο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ παξαθαινχκε φπσο ην αλαθέξεηε. Δπί ηεο πξνζθνξάο ζαο λα αλαγξάθεηε ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο, ην Φ.Ξ.Α., ηα ηκρ./ ζπζθεπαζία, θαζψο επίζεο θαη ηνλ ρξφλν παξάδνζε κεηά ηελ παξαγγειία. Πε πεξίπησζε πνπ δελ δηαζέηεηε ηα παξαπάλσ είδε εηνηκνπαξάδνηα λα καο ελεκεξψζεηε εγγξάθσο. Νη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εκπεξηέρνπλ ηα κεηαθνξηθά έμνδα κέρξη παξαδφζεσο ζηηο απνζήθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ. Νη πξνζθνξέο λα απνζηέιινληαη ζην FAX: Ζ δηαδηθαζία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ μεθηλά απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο έσο θαη ηελ 04/02/2015, εκέξα Ρεηάξηε. Ν ΞΝΓΟΑΦΥΛ ΡΗΠ ΑΗΡΖΠΔΗΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ν ΑΛ. ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΠΡΑΠΗΛΝΞΝΙΝΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΝ»

5 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΔΗΓΥΛ ΘΙΗΒΑΛΝ ΞΙΑΠΚΑΡΝΠ Ρα πξνζθεξφκελα είδε ζα πξέπεη απαξαηηήησο λα είλαη ζπκβαηά κε ηνλ θιίβαλν πιάζκαηνο STERRAD 100NY. Ξην ζπγθεθξηκέλα: Γηα ην είδνο 1 (θαζέηεο απνζηείξσζεο) ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο γηα ηνλ θιίβαλν STERRAD 100 NX, λα πεξηέρνπλ ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ (Ζ2Ν2) ζε ππθλφηεηα πεξίπνπ 58%. Ζ θάζε θαζέηα λα δηαζθαιίδεη ηελ ειάρηζηε απαξαίηεηε θαη ηζφπνζε θαηαλάισζε ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ (Ζ2Ν2). Λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεσο, ν θσδηθφο παξαγσγήο θαη ζήκαλζε CE. Γηα ηα είδε 2, 3, 4 θαη 5 (ζήθεο απνζηείξσζεο) ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ δχν φςεηο. Ζ κία φςε λα είλαη απφ ζπλζεηηθέο ίλεο πνιπνιεθίλεο ηχπνπ TYVEK θαη ε άιιε φςε απφ θαζαξφ πνιπεζηέξα θαη πνιπαηζπιέλην. Λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηδαληθή δίνδν ζηνπο αηκνχο ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ θαη ηε ζπκβαηφηεηα κε ηα ζπζηήκαηα απνζηείξσζεο STERRAD. Λα έρνπλ πάρνο ζηεγαλφηεηαο 6mm ηνπιάρηζηνλ. Λα παξέρνπλ άξηζηε αληίζηαζε δηείζδπζεο βαθηεξηδίσλ. Λα είλαη αλζεθηηθέο ζε ζθηζίκαηα θαη ηξππήκαηα. Λα έρνπλ ελζσκαησκέλν ρεκηθφ δείθηε, λα θέξνπλ εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο θαη ηελ έλδεημε φηη είλαη γηα ρξήζε ζε ζχζηεκα απνζηείξσζεο STERRAD. Λα έρνπλ πηζηνπνηεηηθφ CE. Ρέινο, γηα ην είδνο 6 (ρεκηθφο δείθηεο) λα θέξεη έλδεημε κε ηελ αλακελφκελε αιιαγή ηνπ δείθηε κεηά ηελ έθζεζε ζην κέζν απνζηείξσζεο. Ζ αιιαγή ηνπ ρξσκαηηζκνχ λα είλαη εκθαλήο. Λα θέξεη έλδεημε φηη είλαη ζπκβαηνί κε ηνλ θιίβαλν πιάζκαηνο STERRAD. Θάζε παθέην δεηθηψλ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηερληθέο νδεγίεο φπσο βαζηθέο παξακέηξνπο, αλακελφκελε αιιαγή κεηά ηελ έθζεζε ζην κέζν απνζηείξσζεο, εκεξνκελία παξαγσγήο θαη ιήμεο. Λα έρεη ζήκαλζε CE. 5 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΓΕΙΑ ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟΝ»